Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00"

Transkript

1 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl På brandstationen i Frederikssund Løgismose Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen, Bertil Nyenstad, Kirsten Weiland, Jens Ross Andersen, Politidirektørembedet, Jesper Andersen, Mikkel Helmer Nielsen, Lars Graabæk, Finn Gaarskjær, Claus Steen Madsen Kim Lintrup Fraværende: Mødet slut: 12.00

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21. oktober Sag nr. 2 Redningsberedskabets strukturudvalg Sag nr. 3 Nødbehandlerordningen Hundested status. Sag nr. 3 Stormfloden Bodil Sag nr. 4 Årsregnskab 2013 Sag nr. 5 Det supplerende frivillige beredskab. Sag nr. 6 Nyt fra politidirektørembedet. Sag nr. 7 Næste møde Sag nr. 8 Eventuelt.

3 Sag nr. 1 Godkendelse af referat fra mødet d. 21. oktober Bilag: Beslutninger: godkendte på mødet den 14. maj 2014 referat af 21. oktober 2014.

4 Sag nr. 2 Redningsberedskabets strukturudvalg Jf. aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er parterne enige om, at der i løbet af forligsperioden skal gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Resultat af dette arbejde skal indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter Det fremgår endvidere af aftalen, at aftaleparterne er enige om, at der sigtes mod at forberede en langtidsholdbar økonomisk ramme for redningsberedskabet, der kan give et solidt grundlag for et endnu bedre og mere effektivt redningsberedskab efter Desuden skal en evt. ny struktur for redningsberedskabet fremtidssikre redningsberedskabet i forhold til håndtering af såvel dagligdagens hændelser som sjældent forekommende ulykker eller katastrofer. Målet er, at en evt. implementering af en strukturændring kan påbegyndes primo Kommissoriet for Redningsberedskabets strukturudvalg blev offentliggjort og nedsat pr. 11. oktober 2013 med tidligere departementschef Ib Valsborg som formand. Endvidere indgik repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet, repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), en repræsentant fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, en HOD repræsentant fra det statslige redningsberedskab samt én ekspert med erfaring fra beredskabsområdet og forskningsverdenen. Strukturudvalget har afsluttet sit arbejde og offentliggørelse af rapporten afventes snarest. KL har i brev af 8. maj 2014 henvendt sig til folketingspartiernes beredskabsordførere, men en skrivelse, hvori KL gør opmærksom på, at KL er bekendt med, at Beredskabsordførerne er blevet orienteret om, at embedsmænd i Staten peger på, at de kommunale redningsberedskaber skal finde sammen i enheder svarende til de 12 politikredse. KL peger i sin skrivelse på et alternativ, hvor kommunerne selvstændigt finder sammen i kommunale redningsberedskaber med minimum indbyggere. Det samlede indbyggertal for Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab udgør knap , og i forhold til KL s ønske er dette ikke nok. skal derfor drøfte og tage stilling til, hvilke nabokommuner, der ønskes samarbejde med såfremt KL s ønske om minimum i redningsberedskabets dækningsområde skal indfries. I foråret 2013 var en eventuelt sammenlægning med Egedal brandvæsen til behandling i Beredskabskommissionerne i Egedal Kommune og i for Frederikssund-

5 Halsnæs. Egedal Kommunes Beredskabskommission ønskede på daværende tidspunkt ikke at indlede et sammenlægningsarbejde, men har efterfølgende besluttet sammenlægning med Furesø kommune. for Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab tilkendegav positiv interesse for eventuelle sammenlægninger med nabokommunernes redningsberedskab. Allerød Kommune har indledt sammenlægningsdrøftelser med Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Bilag: Beslutninger: - Kommunernes Landsforenings skrivelse til folketingets partiers Beredskabsordførere af 8. maj Beredskabschefen indstiller, at beslutter, at formandskabet tilskriver formændene for Beredskabskommissionerne i Gribskov, Hillerød, Furesø og Egedal kommuner med henblik på drøftelser og afklaringer af sammenlægningsønsker og muligheder i et fremtidigt redningsberedskab. besluttede på mødet den 14. maj 2014, at formandskabet tilskriver formændene for Beredskabskommissionerne i Gribskov, Hillerød, Furesø og Egedal kommuner med henblik på drøftelser og afklaringer af sammenlægningsønsker og muligheder i et fremtidigt redningsberedskab.

6 Sag nr. 3 Nødbehandlerordning status har på de seneste møder drøftet muligheden for en formel aftale med Regionen om Nødbehandler i Hundested. På s møde d. 21. oktober 2013 besluttede, at den daværende formand skulle tilskrive Region Hovedstaden for en afklaring af ordningen. Region Hovedstaden svarede i brev modtaget pr. mail 9. december 2013, at der er indledt en møderække, der har til formål, at drøfte udvikling af et fælles nødbehandlerkoncept i regionen, herunder fastlæggelse af uddannelse og kommunikationsveje. Endvidere skal der i forbindelse med en ordning drøftes regler for disponering og opsamling af date, herunder en afdækning af hvor ofte nødbehandlerenheden kommer først på skadestedet. I dette arbejde deltager Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder, og arbejdsgruppen har fremlagt udkast til uddannelsesplan samt økonomi og organisation er udarbejdet og fremlagt for styregruppen. Rammerne for tekniske løsninger omkring kommunikation og udkaldsløsninger er ligeledes blevet drøftet. Hvis der opnås enighed omkring økonomi, har Region Hovedstaden tilkendegivet ønske om at indgå aftaler om nødbehandlere i områder med lang responstid for ambulancer herunder Hundested og Skibby. Bilag: - Region Hovedstaden brev modtaget i mail af 9. december Beredskabschefen indstiller, - at tager sagen til efterretning. Beslutninger: tog på mødet den 14. maj 2014 sagen til efterretning og ønskede samtidig en redegørelse for, hvor langt og på hvilket niveau i Region Hovedstaden sagen behandles.

7 Sag nr. 4 Stormfloden Bodil - Evaluering 5-6. december 2013 passerede stormen Bodil og den medfølgende stormflod de to kommuner og satte kommunernes samlede beredskab på en hård prøve. Begge kommuner oplevede oversvømmelser og skader af voldsomkarakterer. Efterfølgende er der foretaget evalueringer i de to kommuners forskellige sektorer. Disse evalueringer tilkendegiver, at håndteringen af indsatsen er foretaget på en tilfredsstillende måde. Evalueringerne viser endvidere, at der er opnået meget læring af den voldsomme hændelse. Læring der danner grundlag for justeringer og tilretninger af beredskabsplaner for kommunernes enkelte delsektorer. Frederikssund-Halsnæs havde under storfloden 70 indsatser, 14 brandopgaver. 6 redningsopgaver, 35 storm og stormflodsopgaver samt 15 falske/blinde alarmer. Til sammenligning har beredskabet i et gennemsnitsdøgn normalt 1,3 indsats. Endvidere havde Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab ansvaret for indkvartering og forplejning af evakuerede personer fra de oversvømmede områder. En opgave redningsberedskabet jf. Beredskabsloven skal løse. Der blev i alt oprettet 4 evakueringscentre, hvor de evakuerede blev transporteret til eller selv kunne henvende sig ved. En del af evalueringen viser, at indkvartering for forplejningsopgaven med fordel kan ske i samarbejde med eksempelvis Røde Kors, hvorfor Beredskabschefen har indledt drøftelser for en afklaring af eventuelle samarbejdsmuligheder på dette område. Bilag: Beredskabschefen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: tog på mødet den 14. maj 2014 orienteringen til efterretning.

8 Sag nr. 5 Årsregnskab I henhold til regnskabspraksis skal årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles af Bestyrelsen og fremlægges for for endelig vedtagelse. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegning. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Årsregnskabet for 2013 viser et merforbrug på den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse på kr og et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på kr Resultat skyldes, at der i 2013 har været ekstraordinære flere udgifter til lønninger for deltidsansatte tilkaldebrandfolk i forbindelse med flere større brande samt stormen Allans passage 28. oktober Lønudgifter for tilkaldelse af personale i forbindelse med stormen Bodils passage 5-6. december er ikke medtaget i regnskab 2013, idet lønudgifterne på kr først er afholdt i var endvidere andet år efter sammenlægningen, hvor den løbende tilpasning af Halsnæs Kommunes bidrag var fuldt implementeret. Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende (kassebeholdning) på kr , som er summen af det ordinære driftsresultat for 2009, 2010, 2011 og Det kortfristede tilgodehavende er inklusiv forrentning. Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til reinvesteringer i forbindelse med den kommende strukturreform samt kommende Risikobaseret dimensionering. Beredskabets egenkapital udgør kr af balancens passiver, og er opskrevet med kr i forhold til Revisors revision af årsregnskabet for 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: - Årsregnskab Revisionsberetning nr. 6 af 14. maj 2014 til årsregnskab for 2013 Beredskabschefen indstiller, - at godkender årsregnskabet for 2013 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i Frederikssund og Halsnæs Kommuner til orientering. - at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i forbindelse med den kommende strukturreform samt Risikobaseret dimensionering. Beslutninger: besluttede på mødet den 14. maj 2014, at inden årsregnskabet kan godkendes skal udgifter konteret i 2014, men

9 afholdt i 2013 påføres årsregnskabet, således årsregnskabet bliver retvisende for regnskabsåret. Endelig godkendelse af årsregnskabet søges efterfølgende vedtaget via .

10 Sag nr. 6 Det supplerende frivillige beredskab Det frivillige supplerende beredskab vil give en orientering om status. Bilag: Beredskabschefen indstiller, at tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: tog på mødet den 14.maj 2014 orienteringen til efterretning.

11 Sag nr. 7 Nyt fra politidirektørembedet Politidirektørembedet vil give en orientering om politiets aktiviteter. Bilag: Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: tog på mødet den 14. maj 2014 orienteringen til efterretning.

12 Sag nr. 8 Næste møde Bilag: Beslutninger: besluttede på møde den 14. maj 2014, at beredskabschefen skal udarbejde en 2 årig mødeplan, og at møderne afholdes efter

13 Sag nr. 9 Eventuelt Bilag: Beslutninger: s møde den 14. maj 2014: - Status fra deltidsansatte taget til efterretning.

14 Underskriftsblad. John Schmidt Andersen Jens Ros Andersen Kirsten Weiland Mikkel Helmer Nielsen Lars Graabæk Claus Steen Madsen Steen Hasselriis Ole Wedel Nielsen Bertil Nyenstad Jesper Andersen Politidirektørembedet Finn Gaarskjær

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 2 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 3 Beredskabskommissionens påtegning

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rapport

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere