ÅRSRAPPORT Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse 26 Balance 27 Noter til årsregnskabet 28 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 39 1

3

4

5

6 SELSKABSOPLYSNINGER I/S Nordforbrænding er et fælleskommunalt interessentskab etableret i medfør af reglerne i lov om kommunernes styrelse 60. Interessenterne er Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Ifølge selskabets vedtægter er interessentskabets hjemsted Hørsholm Kommune. Selskabets adresse er: I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Tlf Fax CVR nr.: EAN nr.: Selskabets aktiviteter foregår på følgende adresser: Kraftvarmeværk og Fjernvarmecentral, Kærvej 1, 2970 Hørsholm, P-nr Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård, P-nr Allerød Genbrugsplads, Nordkranvej 10, 3450 Lynge, P-nr Genbrugspladsen i Fredensborg, Højvangen 25 A, 3480 Fredensborg, P-nr Genbrugspladsen i Humlebæk, Bakkegårdsvej 404 B, 3050 Humlebæk, P-nr Genbrugspladsen Vandtårnsvej, Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal, P-nr Genbrugspladsen Blokken, Blokken 60, 3460 Birkerød, P-nr Containerhaven, Rundforbivej 174, 2850 Nærum, P-nr Nivå Fjernvarmecentral, Nivå Center 1, 2990 Nivå Opnæsgård Varmecentral, Opnæsgård, 2970 Hørsholm Kraftvarmeværket SCION DTU, Dr. Neergaards Vej 19, 2970 Hørsholm Kraftvarmeværket Svaneparken, Biskop Svanes Vej 71, 3460 Birkerød Hammerbakken Fjernvarmecentral, Hammerbakken 10, 3460 Birkerød 5

7 Nordforbrænding blev stiftet ved overenskomst mellem kommunerne i januar De gældende vedtægter for selskabet er senest tiltrådt af interessentkommunerne med virkning fra 1. januar Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen, der er valgt af interessentkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. I 2012 havde bestyrelsen følgende sammensætning: Allerød Borgmester Erik Lund Fredensborg Borgmester Thomas Lykke Pedersen Helsingør Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Hørsholm Borgmester Morten Slotved (formand) Rudersdal Borgmester Erik Fabrin (næstformand) ( ) Borgmester Jens Ive (næstformand) ( ) Selskabets formål er: at planlægge, etablere og/eller drive alle former for aktiviteter og hertil hørende anlæg inden for affaldsbehandling, herunder genbrug for interessenterne. at drive fjernvarmevirksomhed. at planlægge, etablere/og eller drive andre aktiviteter med tilhørende anlæg inden for miljø- og energisektorerne i tilknytning til ovenstående aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. at medvirke til et positivt samarbejde interessenterne imellem og med interessentskabet. Selskabet ejer og driver et affaldsfyret kraftvarmeværk, to gasfyrede kraftvarmeanlæg, otte gasfyrede varmecentraler og fire pumpestationer. Fjernvarme afsættes gennem driften af Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme samt ved leveringsaftaler med henholdsvis Helsingør Kraftvarmeværk A/S og DC Generation A/S. Nordforbrænding er medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Driftsaktiviteterne omfatter endvidere seks genbrugspladser samt Toelt Losseplads. Nordforbrænding forestår desuden indsamling og bortskaffelse af farligt affald. Endelig har selskabet en række andre service- og planlægningsopgaver for interessenterne inden for miljøområdet, blandt andet indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald, destruktion af fortroligt affald, bortskaffelse af batterier, afsætning af genbrugsmaterialer, udarbejdelse af prognoser og statistikker mv. Slaggegenanvendelse og restprodukthåndtering varetages gennem selskabsdeltagelse i AFATEK A/S og Dansk RestproduktHåndtering a.m.b.a. 6

8 5 ÅRS NØGLETAL mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning Omkostninger Resultat før finansiering Finansiering netto Årets resultat Balancesum Gæld og hensættelser Egenkapital Anlægsinvesteringer Indextal (2008 = 100) Nettoomsætning Omkostninger

9 LEDELSESBERETNING 2012 bød på mange tekniske og økonomiske udfordringer med fokus på miljø, stabil drift og de fortsatte eftervirkninger af afmatningen i samfundsøkonomien. Miljøet stod gennem hele året højt på dagsordenen med særlig vægt på det organisatoriske og på røggasemissionerne. Arbejdet blev ved årets slutning kronet med, at kraftvarmeværket blev miljøcertificeret af Dansk Standard efter den internationale ISO standard. Imidlertid er kapaciteten og energieffektiviteten på værkets ældste ovne efterhånden på et lavt niveau, og en fornyelse trænger sig på. Derfor igangsatte Nordforbrænding i 2007 projekt Fornyelse af forbrændingskapaciteten i daglig tale Ovn 5 som har trukket mange ressourcer til myndighedsbehandling og tilbudsindhentning, men hvor det nu tegner til, at der kan indgås kontrakter i begyndelsen af det nye år. Efterspørgslen og produktionen af fjernvarme lå på et relativt højt niveau, selvom det ikke var et specielt koldt år. Årsagen skal søges i den fortsatte tilslutning af nye forbrugere, ikke mindst i Birkerød, hvor de sidste etaper af udbygningsplanen fra 2008 er ved at blive gennemført. Det samlede antal fjernvarmeforbrugere var ved årets udgang kommet op på fordelt med forbrugere i Nordforbrænding Fjernvarme og 938 forbrugere i Nivå Fjernvarme. Omregnet svarer det til, at ca husstande i dag får deres varme fra Nordforbrænding, hvortil kommer, at kraftvarmeværket også producerer strøm svarende til forbruget i husstande. Genbrugspladserne er stadig meget populære og har mange besøgende, men mængderne af affald er fortsat ikke oppe på niveauet fra før den økonomiske afmatning satte ind. Siden 2010 har erhvervsvirksomhederne skullet betale et obligatorisk gebyr for brug af pladserne. Det nye er, at ordningen nu er ændret til en frivillig tilmeldeordning, idet virksomhederne samtidig har fået mulighed for at benytte alle genbrugspladserne, hvor de før var bundet til genbrugspladsen i hjemstedskommunen. Foreløbigt er den nye ordning for virksomhederne blevet vel modtaget, og forhåbentlig kan der komme mere ro om området uden fortsatte nye udmeldinger fra centralt hold. Lossepladsen er helt central i det samlede affaldssystem og understøtter mange af de øvrige aktiviteter. Jordbehandling og neddeling af Stort Forbrændingsegnet Affald er de største enkeltaktiviteter, mens den egentlige blivende deponering midlertidigt ligger stille. Strategisk Energiplanlægning med fokus på fossilfrie brændsler og klimahensyn er løbet i gang og vil, sammen med de igangsatte nye affaldsplaner for udnyttelse af affaldets ressourcer, komme til at præge udviklingen for Nordforbrændings arbejde på miljø- og energiområdet. 8

10 Kraftvarmeværk I 2012 blev der i alt brændt tons på kraftvarmeværket. De samlede brændte mængder de seneste 10 år er vist i følgende figur: Brændte mængder på kraftvarmeværket tons År Energien fra forbrændingen udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme. Driften har i 2012 fokuseret på en fortsat stabil drift af ovne og røggasrensningsanlæg af hensyn til overholdelse af miljøkravene. Specielt med hensyn til de tre ældste ovnlinjer har der været gjort en ekstra indsats, da teknologien er af ældre dato. I den forbindelse er der indført et certificeret miljøledelsessystem, og der er udviklet nye procedurer, gennemført miljøhandlingsplaner, gennemført erfaringsudveksling med medarbejderne og afholdt de tilhørende audits. Nogle af de tiltag, der er gennemført i henhold til miljøhandlingsplanerne, er: Ombygning af røggasrensningsanlægget med blandt andet en bedre styring af kul- og kalktilsætningen for at optimere SO 2 -rensningen. Justering af DeNOx-anlægget således at rensning også er effektiv ved lave temperaturer. Støjdæmpning af køler til power pack og ventilationsindtaget til turbinebygning. Udskiftning af sugetræksblæserhjulet på ovnlinje 4 for at give et lavere energiforbrug, mindre støj og mindre risiko for ikke-planlagte stop. Fokus på nedbringelse af emissioner har båret frugt, hvilket blandt andet ses af, at der ikke har været overskridelser af den såkaldte døgnmiddelværdi for røggasemissioner i

11 Nyt sugetræksblæserhjul Under revisionen af ovnlinje 4 i september måned blev der planmæssigt udført undersøgelse af turbinen, og der blev opdaget spåner/aflejringer på rotoren. Leverandøren anbefalede, at der skulle foretages yderligere tests, bl.a. den aksiale vandring af rotoren. Denne måling viste, at der var langt større spillerum end forventet. Det blev derfor besluttet, at turbinen skulle åbnes, og ved adskillelsen blev det observeret, at flere dele var beskadiget. På den baggrund blev det besluttet at sende turbinen til fabrikken i Nürnberg for reparation. Turbinen var på ny tilbage på kraftvarmeværket og i drift ultimo november måned. Igennem hele 2012 blev der arbejdet intensivt videre med projekt Fornyelse af forbrændingskapaciteten, som omfatter en ny ovnlinje 5 til erstatning af de ovenfor nævnte tre ældre ovnlinjer. Projektet skal fastholde kraftvarmeværkets nuværende forbrændingskapacitet på tons pr. år, men med en langt bedre energiudnyttelse og en mere stabil drift. Der er indhentet tilbud på de maskinelle leverancer, og kontrakterne ligger klar til underskrift, når de forskellige myndighedsgodkendelser falder på plads, hvilket forventes at ske i første kvartal af Kraftvarmeværket er efter EU-reglerne blevet godkendt som nyttiggørelsesanlæg, og må derfor deltage i eksport og import af forbrændingsegnet affald over landegrænserne. De danske anlæg er dog i denne sammenhæng meget hæmmet af de specielle danske afgifter på forbrænding og energiudnyttelse. Affaldsvarme- og tillægsafgifter hæves løbende. Medio 2012 blev NO x -afgiften forhøjet med en faktor 5, og endvidere er der aftalt en ny forsyningssikkerhedsafgift fra februar Forbrændingsanlæggene blev i løbet af 2012 også omfattet af den såkaldte CO 2 - kvotebelagte sektor, hvilket betyder, at kraftvarmeværket i årene fremover skal til at købe CO 2 -kvoter. I regi af Dansk Affaldsforening (tidligere RenoSam) arbejdes fortsat for ens forbrændingsbetingelser i de enkelte lande, herunder for ens betingelser vedrørende afgifter. Varmeprislofter, forhøjelse af afgifter, CO 2 -kvoteordning, forsyningssikkerhedsafgift mv. har øget omkostningsniveauet for affaldsforbrænding og levering af fjernvarme i Danmark uden at udlandet er fulgt med. 10

12 Fjernvarme Nordforbrænding ejer og driver Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme. Fjernvarmeproduktionen foregår primært på kraftvarmeværket i Hørsholm, mens spids- og reservelastkapacitet er placeret rundtom i fjernvarmens kundeområder. Afsætningen af fjernvarme i Nordforbrænding Fjernvarme blev i 2012 på i alt MWh, hvilket er godt MWh mere end året før. Stigningen er delvist begrundet i tilslutning af nye kunder primært i Birkerød og delvist i, at 2011 var et meget varmt år. Driftsdata for 2010, 2011 og 2012 Under efterårets planlagte revisionsstop på kraftvarmeværkets ovnlinje 4 blev der som nævnt fundet skader på turbinen, som medførte, at elproduktionen lå stille i en længere periode, mens turbinen blev repareret hos leverandøren. Skaden er dækket af Nordforbrændings forsikring, og den manglende elproduktion blev omsat til fjernvarmeproduktion, som blev afsat til fjernvarmenettene. Det store fjernvarmeprojekt i Birkerød, som Rudersdal Kommune godkendte i juni 2008, fortsatte gennem hele Projektet er nu inde i sin afsluttende fase. Det forventes at de sidste områder bliver etableret i Med udgangen af 2012 var 80% af planen gennemført, og der udestår kun implementering i erhvervsområdet i den sydvestlige del af Birkerød, hvor etableringen af en 8 MW gasstyret spids- og reservelastenhed på Hammerbakken er i gang. Anlægget forventes sat i drift i efteråret

13 Nordforbrænding har i 2012 udarbejdet et projektforslag efter Lov om Varmeforsyning for fjernvarmekonvertering af de områder i Humlebæk, som fremgår af nedenstående kortskitse. Udbygningsplan for Humlebæk Der regnes årligt med en forsyning på ca MWh til de nye områder i Humlebæk. Det samlede budget inklusiv spids- og reservelast udgør ca. 52 mio. kr. Der er valgfrihed for forbrugerne, om man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen eller fortsætte med den nuværende opvarmningsform. Projektforslaget blev godkendt af Fredensborg Kommune i november 2012, og planlægning, udbud og kontrahering vil finde sted i første del af 2013 med henblik på opstart af anlægsarbejderne i august Projektet planlægges implementeret i perioden Det skal dog bemærkes, at de store projekter med omstilling til fjernvarme for tiden er under pres ikke kun i Nordforbrænding. Dels er prisniveauet på fjernvarmen steget som følge af stigende produktionsomkostninger og øgede afgifter, dels er naturgasprisen faldende. Det medfører, at fjernvarmens konkurrencedygtighed over for individuelle naturgasfyr er blevet dårligere. På renoveringssiden har Nordforbrænding Fjernvarme udskiftet gamle udtjente fjernvarmeledninger i Hovedgaden i Hørsholm. Renoveringsprojektet har under hele forløbet haft stor bevågenhed, fordi arbejdet har lagt beslag på en stor del af gågadearealet, og der har fra de forretningsdrivende været stor fokus på de gener, projektet kunne medføre for handlen. 12

14 Fjernvarme i gågaden i Hørsholm, juli 2012 Det er, gennem tæt koordinering med de forretningsdrivende, grundig information ved skiltning, annoncering i Ugebladet samt en smidig indretning af byggepladsen, lykkedes at gennemføre projektet inden for den planlagte tid, til den budgetterede pris og med et minimum af gener. Retablering af belægninger i august 2012, Hovedgaden i Hørsholm. Certificering af miljøledelse Nordforbrænding begyndte tilbage i 2011 arbejdet med at indføre miljøledelse for virksomheden, i første omgang med fokus på affaldsforbrændingsanlægget. Et arbejde der resulterede i, at anlægget nu er blevet miljøcertificeret. I september 2012 var Dansk Standard Certificering på en indledende screening, og efterfølgende er der gennemført en intern audit på forbrændingsanlægget og i administrationen. Den eksterne certificeringsaudit fandt sted i slutningen af november 2012, og Dansk Standard Certificering var tilfredse med forløbet og indstillede Nordforbrænding til certifikat efter DS/EN ISO 14001:

15 Certifikatet blev overrakt af Dansk Standard Certificering på morgenmødet for Nordforbrændings medarbejdere den 7. december Miljøledelsessystemet er et værktøj til at arbejde systematisk med miljø og sikre overholdelse af krav samt fastholde løbende forbedringer. Det systematiske arbejde med ledelse og medarbejdere, gennem miljøledelse, har sammen med investeringer i de ældre ovnlinjer været med til at forbedre miljøet på forbrændingsanlægget væsentligt. Således har der i 2012 ikke været overskridelser af de såkaldte døgnmiddelværdier for emissioner i røggassen, og energiudnyttelsen er forbedret. CO 2 -kvoter Affaldsforbrænding har sammen med landbrug og transport hidtil tilhørt den ikke- CO 2 -kvotebelagte sektor. I stedet for CO 2 -kvoter har forbrændingsanlæggene betalt en CO 2 -afgift. Men medio marts 2012 har den danske regering besluttet, at de danske affaldsforbrændingsanlæg med en indfyret effekt på over 20 MW skal indgå i den europæiske CO 2 -kvoteordning. Nordforbrænding er således omfattet af ordningen med virkning fra Systemet er, at anlæggene får tildelt et antal kvoter svarende til udledningerne af fossilt CO 2 i starten af perioden, hvorefter kvoterne hvert år reduceres frem til Kvoterne er omsættelige, og systemet skal give en tilskyndelse til at omlægge til CO 2 -neutrale (fossilfri) brændsler. 14

16 For affaldsforbrændings-anlæggene vil det imidlertid blive en omkostningsforøgelse, da omlægning til andre brændsler i sagens natur ikke er relevant. Tværtimod er affaldsforbrænding CO 2 -reducerende, da affaldsenergien reducerer behovet for anden energiproduktion baseret på fossile brændsler, og samtidig udnytter kulstoffet i affaldet. Nordforbrænding har indgivet data og udarbejdet den lovpligtige overvågningsplan. Nordforbrænding har modtaget en tilladelse til udledning af CO 2 samt tilsagn om forventede kvoter for begyndelsesåret I 2013 skal Nordforbrænding have en konto til CO 2 -kvoterne hos Erhvervsstyrelsen og i EU's kvoteregister, og opgørelsen af CO 2 -udledninger skal verificeres årligt inden indrapportering til Energistyrelsen. Nordforbrændings klimapanel Nordforbrændings klimapanel blev etableret i 2009 som et samarbejdsforum mellem Nordforbrænding og ejerkommunerne. Panelet har arbejdet med en række forskellige temaer, hvor såvel eksterne oplægsholdere som kommunernes klima- og energimedarbejdere har bidraget med indlæg. Et centralt tema har været den overordnede klima- og energiplanlægning, der også i årene fremover vil spille en stor rolle, ikke mindst i form af den regionale Strategiske Energiplanlægning, som Nordforbrænding deltager i. Teknikerudvalget Teknikerudvalget har i 2012 brugt mange ressourcer på ændrede regler for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. Dertil kommer de opgaver, der følger af den gældende affaldsplan, og nye lovtiltag. Tilmeldeordning for genbrugspladser Miljøstyrelsen ændrede i december 2011, med virkning fra 1. januar 2012, reglerne for virksomheders adgang til genbrugspladserne, så kun virksomheder, som aktivt har tilmeldt sig og betalt, har adgang. Nordforbrænding har derfor indført en abonnementsordning, så virksomhederne kan tilmelde sig for et år ad gangen og få tilsendt mærkater til forruden i bilerne. Teknikerudvalget har stået for at udarbejde fælles informationsmateriale til samtlige virksomheder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Af materialet fremgår, hvor meget virksomhederne skal betale for tilmelding til genbrugspladserne, og der er oprettet en webshop på Nordforbrændings hjemmeside, hvor virksomhederne kan købe adgang til pladserne. For at sikre at virksomhederne ikke benytter genbrugspladserne uden betaling, er der tilknyttet en kontrollør, som besøger pladserne på skift. 15

17 Det er endvidere lovpligtigt at gennemføre brugerundersøgelser til at vurdere, hvordan udgifterne på pladsen skal fordeles mellem husholdninger og erhverv. Brugerundersøgelserne er gennemført i oktober 2012 og har dannet grundlag for den efterfølgende gebyrberegning for Samarbejdet i Teknikerudvalget har fokuseret på gebyrerne og på at opnå fælles information og ensartet sagsbehandling, så der spares ressourcer, og så virksomhederne i området får en ensartet behandling og en fælles forståelse for de nye regler. Bygge- og anlægsaffald Der har de seneste år været øget fokus på forurenende stoffer i byggeaffald, specielt indholdet af PCB. Teknikerudvalget har diskuteret problemerne med håndtering af PCB- og blyholdigt affald på genbrugspladserne og i affaldsstrømmen generelt. I maj afholdtes en temadag med deltagelse fra medarbejdere fra Københavns Kommune, som er langt fremme i arbejdet med håndtering af forurenet byggeaffald. Miljøstyrelsen udsendte i foråret et høringsudkast vedrørende screening, kortlægning og anmeldelse af PCB i forbindelse med renoveringer og nedrivninger. På baggrund af dette har Teknikerudvalget nedsat et arbejdsudvalg, som ser på udarbejdelse af fælles anmeldelsesskemaer for forurenet byggeaffald. Affaldsplan Teknikerudvalget er startet på arbejdet med at udarbejde en ny og revideret affaldsplan, som skal være vedtaget senest 1. januar Affaldsplan 2014 skal blandt andet udmønte initiativer beskrevet i Miljøstyrelsens nationale affaldshåndteringsplan ( Ressourceplanen ), som forventes i begyndelsen af Teknikerudvalget har i 2012 afholdt temamøde om planen med eksterne indlægsholdere, og der er udarbejdet en tids- og handlingsplan for udarbejdelsen af affaldsplanen. Toelt Losseplads I 2012 er der modtaget tons affald, som er sorteret, deponeret og fraført igen, hvilket kan illustreres på følgende måde: Tilført affald til deponering, omlastning mv. og jord til kartering: tons * Endvidere er Jord til retablering mv.: tons* Fraført affald til genanvendelse, forbrænding, deponering samt forurenet jord til behandling og deponering: tons *Endvidere er der ved årsskiftet ca. 757 tons igangværende jord til kartering mv. 16

18 Modtagelse af affald til deponering På Toelt Losseplads modtages affald til deponering fra genbrugspladserne. Inden affaldet sendes til deponering frasorteres bl.a. metal, PVC og imprægneret træ. Der er ikke deponeret inert affald på Toelt Losseplads i hele 2012 efter påbud fra Miljøstyrelsen. Der pågår fortsat drøftelser med Styrelsen med henblik på igen at modtage inert affald på pladsen til deponering. Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at der skal indhentes fornyet miljøgodkendelse til en række af de aktiviteter, der er på Toelt Losseplads. Primo november 2012 er der derfor fremsendt en opdateret miljøansøgning til Fredensborg Kommune, der er godkendende miljømyndighed. Miljøgodkendelse forventes meddelt i februar Der er modtaget tons ren jord til daglig afdækning og slutetablering. Omlastning af farligt affald Siden 1989 er der modtaget og omlastet farligt affald fra genbrugspladserne. I 2012 blev der således modtaget i alt 114 tons affald, som blev omlastet og afsat til behandling på modtageanlæg for farligt affald. Omlastning af rødder og stød I havesæsonen tilføres rødder og stød, primært fra genbrugspladserne. I 2012 blev der i alt tilført 646 tons. Rødder og stød nyttiggøres som biomasseaffald i vinterperioden. Neddeling af forbrændingsegnet affald I 2012 er der modtaget og neddelt tons stort forbrændingsegnet affald. Affaldet, der primært kommer fra genbrugspladserne, kræver en neddeling, før det tilføres kraftvarmeværket. Modtagelse af jord til kartering Pladsen, der er på m 2, er godkendt til modtagelse af op til tons jord. I 2012 er der modtaget tons jord til kartering, hvilket er et fald på 23% i forhold til Jorden er efter analyse blevet klassificeret, og tons er ren jord, der benyttes til daglig afdækning tons er klassificeret forurenet og fraført til behandling på eksternt modtageanlæg. Farligt affald Nordforbrænding varetager indsamling af farligt affald fra erhverv og genbrugspladserne i de fem interessentkommuner, samt varetager tømningsordningen for olie- og benzinudskillere. 17

19 Nedenfor ses udviklingen i indsamlede mængder. Nordforbrænding total Enhed Farligt affald kg Olie- og benzinudskillerordning kg Total kg Det fremgår, at mængderne er vigende, hvilket hænger sammen med, at virksomhederne søger om fritagelse fra den kommunale ordning. Sikkerhedsrådgiveren er også i 2012 blevet flittigt brugt af både kommunale institutioner og virksomheder. Specielt i forbindelse med oprydningsopgaver er der blevet anmodet om både gode råd og assistance til at pakke kemikalierne. Genbrugspladser Genbrugspladserne har i 2012 noteret et samlet fald i de tilførte mængder på 10% i forhold til Antallet af besøgende er også faldet, dog kun svagt. Faldet er på 3% sammenlignet med Figuren nedenfor viser udviklingen i affaldsmængder og besøg. Besøg Besøg (antal) Affald (ton) Tons affald Af figuren ses, at der i 2011 var en usædvanlig stigning i affaldsmængderne, og at mængderne i 2012 faldt tilbage til niveauet fra årene før. I gennemsnit medbragte hvert køretøj ca. 80 kg, hvilket er et fald på ca. 5 kg i forhold til 2011, men dog højere end i de tidligere år. Der er etableret sortering af yderligere to fraktioner på pladserne i 2012: Rent træ på de fire store pladser, og Plastfolie er etableret på alle pladser. 18

20 Nedenfor vises, hvorledes affaldet fra genbrugspladserne blev behandlet i % 2% 27% 66% Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling Af figuren ses, at 93% af affaldet, der afleveres på genbrugspladserne, udnyttes til enten materialegenanvendelse eller energiproduktion. 2% må specialbehandles, typisk olie- og kemikalieaffald, og de resterende 5% deponeres på lossepladsen. Et flertal i Folketinget har besluttet, at fra den 1. januar 2013 skal kommunerne give adgang til genbrugspladsen for virksomheder fra andre kommuner. Virksomheder har frem til og med 2012 været begrænset til at tilmelde sig genbrugspladsen i deres egen kommune. Hidtil har Nordforbrænding drevet genbrugspladserne i henhold til individuelle aftaler med den enkelte kommune, og det har medført, at omkostningerne ved at drive pladserne har været forskellige, da serviceniveauet varierede fra kommune til kommune. For at sikre den nye frie bevægelighed på tværs af kommunegrænser, blev ideen om at etablere et fælleskoncept for genbrugspladserne skabt, hvor genbrugspladsernes serviceniveau (åbningstider, bemanding, skiltning mv.) harmoniseres, og hvor alle aktiver samles under en afdeling i Nordforbrænding. De samlede omkostninger fordeles herefter mellem husholdninger og erhverv. Herved kan virksomhederne frit vælge mellem de seks genbrugspladser, som Nordforbrænding driver, og til den samme betaling. I efteråret blev der fremsendt oplæg til nyt koncept samt udkast til nye samarbejdsaftaler, lejeaftaler, nye driftsbudgetter og forslag til takster for 2013 til kommunerne, der alle har kvitteret ved at godkende konceptet og de foreslåede takster. 19

21 Selskabets forventede udvikling Når de sidste brikker vedrørende godkendelser og kontrakter er faldet på plads, kan opførelsen af den længe planlagte og savnede Ovn 5 begynde. Ovnlinjen forventes færdig til ibrugtagning i slutningen af 2015, og Nordforbrænding har dermed etableret en produktionskapacitet, som rækker mange år ud i fremtiden. Ovn 5 kan ligesom Ovn 4 fyres med forskellige faste brændsler som affald og flis, og dermed kan kraftvarmeværkets produktion indpasses og indgå som grundlast i det Nordøstsjællandske fjernvarmesystem. Men udviklingen stopper ikke her. Klima, miljø og ressourcer vil nationalt som internationalt fortsat være helt centrale politikområder med store udfordringer, og Nordforbrænding vil som regional forsyningsvirksomhed få en vigtig rolle, når opgaverne skal løses. Fjernvarmen vil være rygraden og et væsentligt grundlag for den omstilling, der må forventes på energiområdet, bort fra de fossile brændsler. Fjernvarmen er ikke bundet til én bestemt energiform, men kan kombinere biomasse, jordvarme, solvarme osv. i samspil med de traditionelle brændsler som naturgassen, der ikke kan undværes i omstillingen. Nordforbrænding vil tage udfordringerne op ved blandt andet en fortsat udbygning af de fjernvarmeforsynede områder og ved gradvis omstilling af de naturgasfyrede anlæg til mere klimavenlig produktion. På det strategiske niveau og på planområdet deltager Nordforbrænding som central aktør i den energi- og klimaplanlægning, der pågår i kommunerne. Regionalt foregår arbejdet med den Strategiske Energiplanlægning sammen med de øvrige aktører og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Fra centralt hold må det forventes, at den grønne omstilling vil blive fremmet gennem betydelige afgiftsomlægninger kombineret med forskellige tilskuds- og støtteordninger. Ressourcer i bred forstand og den miljøøkonomisk bedste anvendelse vil også komme til at spille en væsentlig rolle, ikke mindst når der på ny kommer mere gang i samfundsøkonomien. Kildesortering bliver et af værktøjerne, og ikke mindst genbrugspladserne. Nordforbrænding vil i den forbindelse fortsætte udviklingen af pladsernes drift med fokus på høj materialeværdi for det genanvendelige affald og nedbringelse af miljøbelastningen fra restaffaldet ved udsortering og specialbehandling af farligt affald. En væsentlig forudsætning for at initiativerne giver resultater er, at borgerne og virksomhederne spiller positivt med. Information, inddragelse og serviceniveau bliver helt centralt, så nye tiltag ikke blot gavner globalt, men også giver mening lokalt. 20

22 ÅRETS RESULTAT De i regnskabet anførte budgetbeløb refererer til Budget , som er godkendt af Nordforbrændings bestyrelse. Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme samt genbrugspladserne og Toelt Losseplads indgår i det foreliggende regnskab som selvstændige afdelinger efter samme principper som opdelingen i en afdeling for varmeproduktion og en afdeling for affaldsbehandling. Fjernvarmeforsyningerne skal imidlertid, ifølge Lov om Varmeforsyning, hvile-i-sigselv. Eventuelle over-/underdækninger kan således ikke overføres til eller fra Nordforbrændings øvrige aktiviteter, men skal forblive i fjernvarmeforsyningerne eller udbetales til/opkræves hos fjernvarmeforbrugerne. Tilsvarende gælder for genbrugspladserne. Det samlede resultat for virksomheden er et overskud på 10,6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 5,8 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 4,8 mio. kr. Nordforbrænding Fjernvarme Omsætningen er påvirket af et lavere fjernvarmesalg på grund af det varme klima, og omkostningerne afviger primært grundet en besparelse på vedligeholdelse af ledningsnet. Herudover er ledningsnettets levetid blevet revurderet til at leve 20 år mod tidligere antaget 15 år, hvilket har påvirket afskrivningerne positivt med 2,8 mio. kr. Virkningen af dette udgør ca. +2,3 mio. kr. i forhold til budget for året. Jf. Selvevalueringsbekendtgørelsen af 27. februar 2012 har ledelsen foretaget selvevaluering for årene , og en ekstern revisor har gennemgået afdelingens regnskabsoplysninger efter Varmeforsyningslovens regler. Konklusionen er, at de aflagte regnskaber i al væsentlighed er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens regler. Nivå Fjernvarme Omsætningen er påvirket af et lavere fjernvarmesalg på grund af det varme klima. Omkostningerne er også her lavere end budgetteret primært på grund af en besparelse på vedligeholdelse af ledningsnet. Virkningen af dette udgør ca. -0,2 mio. kr. i forhold til budget for året. Selvevalueringen er ligeledes fortaget for Nivå Fjernevarme, med samme konklusion som for Nordforbrænding Fjernvarme (se ovenstående). Varmeproduktion Omsætningen er påvirket af et lavere fjernvarmesalg til Nordforbrænding Fjernvarme i forhold til budget for året. Til gengæld er omsætningen til Helsingør Kraftvarmeværk A/S og DC Generation A/S højere end budgetteret. El-salget, som er et alternativ til varmeproduktion, er ligeledes højere end budgetteret. Omkostningerne er påvirket af et højere forbrug af gas samt lavere omkostninger til vedligeholdelse af forbrændingsanlæg end budgetteret. 21

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2004/05

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2004/05 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 17 sider r001 040630 8107

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2005/06

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapport 2005/06 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 18 sider r001 060630 8107

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Thorsminde Varmeværk A.M.B.A. Indholdsfortegnelse. Ledelses påtegning 3 Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 4

Thorsminde Varmeværk A.M.B.A. Indholdsfortegnelse. Ledelses påtegning 3 Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 4 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelses påtegning 3 Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Årsregnskab 1. juli 2015-30. juni 2016

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK 1 ÅRSRAPPORT for SODERUP VANDVÆRK Perioden 1/1 til 31/12-2015 2 ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Soderup Vandværk Rosenvænget 2 4340 Tølløse Bestyrelse Formand Michael Wacker-Larsen Næstformand Hanne Palle

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR. 28 63 71 36 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære generalforsamling den 17 /3 2016. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR 18DO TIt: 8725 5800 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11 J 1. sat DK-8800 Viborg CVR-nr. 20222670 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej Kirke Hyllinge. CVR-nummer: INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31.

Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej Kirke Hyllinge. CVR-nummer: INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. NORDSKOVREVISION Brunskær Vandværk A.m.b.a. Ligustervej 2 4070 Kirke Hyllinge CVR-nummer: 33 12 65 22 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2014 Nordskov Revision Hovedgade 41 4050 Skibby Tlf.:

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Kontoradresse Postadresse Telefon Havnepladsen 3 Postboks 99 Telefax Ringkøbing 6950 Ringkøbing

Kontoradresse Postadresse Telefon Havnepladsen 3 Postboks 99 Telefax Ringkøbing 6950 Ringkøbing Audit Kontoradresse Postadresse Telefon 96 75 55 00 Havnepladsen 3 Postboks 99 Telefax 72 29 30 30 Ringkøbing 6950 Ringkøbing www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider r001 040630 8107 Aarsregnsk.cw

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej Jyllinge www.primarevision.dk Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19

Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19 Saltum Fjernvarmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 20 92 87 19 Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. september 2015. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere