ÅRSRAPPORT Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse 26 Balance 27 Noter til årsregnskabet 28 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 39 1

3

4

5

6 SELSKABSOPLYSNINGER I/S Nordforbrænding er et fælleskommunalt interessentskab etableret i medfør af reglerne i lov om kommunernes styrelse 60. Interessenterne er Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Ifølge selskabets vedtægter er interessentskabets hjemsted Hørsholm Kommune. Selskabets adresse er: I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Tlf Fax CVR nr.: EAN nr.: Selskabets aktiviteter foregår på følgende adresser: Kraftvarmeværk og Fjernvarmecentral, Kærvej 1, 2970 Hørsholm, P-nr Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård, P-nr Allerød Genbrugsplads, Nordkranvej 10, 3450 Lynge, P-nr Genbrugspladsen i Fredensborg, Højvangen 25 A, 3480 Fredensborg, P-nr Genbrugspladsen i Humlebæk, Bakkegårdsvej 404 B, 3050 Humlebæk, P-nr Genbrugspladsen Vandtårnsvej, Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal, P-nr Genbrugspladsen Blokken, Blokken 60, 3460 Birkerød, P-nr Containerhaven, Rundforbivej 174, 2850 Nærum, P-nr Nivå Fjernvarmecentral, Nivå Center 1, 2990 Nivå Opnæsgård Varmecentral, Opnæsgård, 2970 Hørsholm Kraftvarmeværket SCION DTU, Dr. Neergaards Vej 19, 2970 Hørsholm Kraftvarmeværket Svaneparken, Biskop Svanes Vej 71, 3460 Birkerød Hammerbakken Fjernvarmecentral, Hammerbakken 10, 3460 Birkerød 5

7 Nordforbrænding blev stiftet ved overenskomst mellem kommunerne i januar De gældende vedtægter for selskabet er senest tiltrådt af interessentkommunerne med virkning fra 1. januar Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen, der er valgt af interessentkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. I 2012 havde bestyrelsen følgende sammensætning: Allerød Borgmester Erik Lund Fredensborg Borgmester Thomas Lykke Pedersen Helsingør Borgmester Johannes Hecht-Nielsen Hørsholm Borgmester Morten Slotved (formand) Rudersdal Borgmester Erik Fabrin (næstformand) ( ) Borgmester Jens Ive (næstformand) ( ) Selskabets formål er: at planlægge, etablere og/eller drive alle former for aktiviteter og hertil hørende anlæg inden for affaldsbehandling, herunder genbrug for interessenterne. at drive fjernvarmevirksomhed. at planlægge, etablere/og eller drive andre aktiviteter med tilhørende anlæg inden for miljø- og energisektorerne i tilknytning til ovenstående aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. at medvirke til et positivt samarbejde interessenterne imellem og med interessentskabet. Selskabet ejer og driver et affaldsfyret kraftvarmeværk, to gasfyrede kraftvarmeanlæg, otte gasfyrede varmecentraler og fire pumpestationer. Fjernvarme afsættes gennem driften af Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme samt ved leveringsaftaler med henholdsvis Helsingør Kraftvarmeværk A/S og DC Generation A/S. Nordforbrænding er medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Driftsaktiviteterne omfatter endvidere seks genbrugspladser samt Toelt Losseplads. Nordforbrænding forestår desuden indsamling og bortskaffelse af farligt affald. Endelig har selskabet en række andre service- og planlægningsopgaver for interessenterne inden for miljøområdet, blandt andet indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald, destruktion af fortroligt affald, bortskaffelse af batterier, afsætning af genbrugsmaterialer, udarbejdelse af prognoser og statistikker mv. Slaggegenanvendelse og restprodukthåndtering varetages gennem selskabsdeltagelse i AFATEK A/S og Dansk RestproduktHåndtering a.m.b.a. 6

8 5 ÅRS NØGLETAL mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning Omkostninger Resultat før finansiering Finansiering netto Årets resultat Balancesum Gæld og hensættelser Egenkapital Anlægsinvesteringer Indextal (2008 = 100) Nettoomsætning Omkostninger

9 LEDELSESBERETNING 2012 bød på mange tekniske og økonomiske udfordringer med fokus på miljø, stabil drift og de fortsatte eftervirkninger af afmatningen i samfundsøkonomien. Miljøet stod gennem hele året højt på dagsordenen med særlig vægt på det organisatoriske og på røggasemissionerne. Arbejdet blev ved årets slutning kronet med, at kraftvarmeværket blev miljøcertificeret af Dansk Standard efter den internationale ISO standard. Imidlertid er kapaciteten og energieffektiviteten på værkets ældste ovne efterhånden på et lavt niveau, og en fornyelse trænger sig på. Derfor igangsatte Nordforbrænding i 2007 projekt Fornyelse af forbrændingskapaciteten i daglig tale Ovn 5 som har trukket mange ressourcer til myndighedsbehandling og tilbudsindhentning, men hvor det nu tegner til, at der kan indgås kontrakter i begyndelsen af det nye år. Efterspørgslen og produktionen af fjernvarme lå på et relativt højt niveau, selvom det ikke var et specielt koldt år. Årsagen skal søges i den fortsatte tilslutning af nye forbrugere, ikke mindst i Birkerød, hvor de sidste etaper af udbygningsplanen fra 2008 er ved at blive gennemført. Det samlede antal fjernvarmeforbrugere var ved årets udgang kommet op på fordelt med forbrugere i Nordforbrænding Fjernvarme og 938 forbrugere i Nivå Fjernvarme. Omregnet svarer det til, at ca husstande i dag får deres varme fra Nordforbrænding, hvortil kommer, at kraftvarmeværket også producerer strøm svarende til forbruget i husstande. Genbrugspladserne er stadig meget populære og har mange besøgende, men mængderne af affald er fortsat ikke oppe på niveauet fra før den økonomiske afmatning satte ind. Siden 2010 har erhvervsvirksomhederne skullet betale et obligatorisk gebyr for brug af pladserne. Det nye er, at ordningen nu er ændret til en frivillig tilmeldeordning, idet virksomhederne samtidig har fået mulighed for at benytte alle genbrugspladserne, hvor de før var bundet til genbrugspladsen i hjemstedskommunen. Foreløbigt er den nye ordning for virksomhederne blevet vel modtaget, og forhåbentlig kan der komme mere ro om området uden fortsatte nye udmeldinger fra centralt hold. Lossepladsen er helt central i det samlede affaldssystem og understøtter mange af de øvrige aktiviteter. Jordbehandling og neddeling af Stort Forbrændingsegnet Affald er de største enkeltaktiviteter, mens den egentlige blivende deponering midlertidigt ligger stille. Strategisk Energiplanlægning med fokus på fossilfrie brændsler og klimahensyn er løbet i gang og vil, sammen med de igangsatte nye affaldsplaner for udnyttelse af affaldets ressourcer, komme til at præge udviklingen for Nordforbrændings arbejde på miljø- og energiområdet. 8

10 Kraftvarmeværk I 2012 blev der i alt brændt tons på kraftvarmeværket. De samlede brændte mængder de seneste 10 år er vist i følgende figur: Brændte mængder på kraftvarmeværket tons År Energien fra forbrændingen udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme. Driften har i 2012 fokuseret på en fortsat stabil drift af ovne og røggasrensningsanlæg af hensyn til overholdelse af miljøkravene. Specielt med hensyn til de tre ældste ovnlinjer har der været gjort en ekstra indsats, da teknologien er af ældre dato. I den forbindelse er der indført et certificeret miljøledelsessystem, og der er udviklet nye procedurer, gennemført miljøhandlingsplaner, gennemført erfaringsudveksling med medarbejderne og afholdt de tilhørende audits. Nogle af de tiltag, der er gennemført i henhold til miljøhandlingsplanerne, er: Ombygning af røggasrensningsanlægget med blandt andet en bedre styring af kul- og kalktilsætningen for at optimere SO 2 -rensningen. Justering af DeNOx-anlægget således at rensning også er effektiv ved lave temperaturer. Støjdæmpning af køler til power pack og ventilationsindtaget til turbinebygning. Udskiftning af sugetræksblæserhjulet på ovnlinje 4 for at give et lavere energiforbrug, mindre støj og mindre risiko for ikke-planlagte stop. Fokus på nedbringelse af emissioner har båret frugt, hvilket blandt andet ses af, at der ikke har været overskridelser af den såkaldte døgnmiddelværdi for røggasemissioner i

11 Nyt sugetræksblæserhjul Under revisionen af ovnlinje 4 i september måned blev der planmæssigt udført undersøgelse af turbinen, og der blev opdaget spåner/aflejringer på rotoren. Leverandøren anbefalede, at der skulle foretages yderligere tests, bl.a. den aksiale vandring af rotoren. Denne måling viste, at der var langt større spillerum end forventet. Det blev derfor besluttet, at turbinen skulle åbnes, og ved adskillelsen blev det observeret, at flere dele var beskadiget. På den baggrund blev det besluttet at sende turbinen til fabrikken i Nürnberg for reparation. Turbinen var på ny tilbage på kraftvarmeværket og i drift ultimo november måned. Igennem hele 2012 blev der arbejdet intensivt videre med projekt Fornyelse af forbrændingskapaciteten, som omfatter en ny ovnlinje 5 til erstatning af de ovenfor nævnte tre ældre ovnlinjer. Projektet skal fastholde kraftvarmeværkets nuværende forbrændingskapacitet på tons pr. år, men med en langt bedre energiudnyttelse og en mere stabil drift. Der er indhentet tilbud på de maskinelle leverancer, og kontrakterne ligger klar til underskrift, når de forskellige myndighedsgodkendelser falder på plads, hvilket forventes at ske i første kvartal af Kraftvarmeværket er efter EU-reglerne blevet godkendt som nyttiggørelsesanlæg, og må derfor deltage i eksport og import af forbrændingsegnet affald over landegrænserne. De danske anlæg er dog i denne sammenhæng meget hæmmet af de specielle danske afgifter på forbrænding og energiudnyttelse. Affaldsvarme- og tillægsafgifter hæves løbende. Medio 2012 blev NO x -afgiften forhøjet med en faktor 5, og endvidere er der aftalt en ny forsyningssikkerhedsafgift fra februar Forbrændingsanlæggene blev i løbet af 2012 også omfattet af den såkaldte CO 2 - kvotebelagte sektor, hvilket betyder, at kraftvarmeværket i årene fremover skal til at købe CO 2 -kvoter. I regi af Dansk Affaldsforening (tidligere RenoSam) arbejdes fortsat for ens forbrændingsbetingelser i de enkelte lande, herunder for ens betingelser vedrørende afgifter. Varmeprislofter, forhøjelse af afgifter, CO 2 -kvoteordning, forsyningssikkerhedsafgift mv. har øget omkostningsniveauet for affaldsforbrænding og levering af fjernvarme i Danmark uden at udlandet er fulgt med. 10

12 Fjernvarme Nordforbrænding ejer og driver Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme. Fjernvarmeproduktionen foregår primært på kraftvarmeværket i Hørsholm, mens spids- og reservelastkapacitet er placeret rundtom i fjernvarmens kundeområder. Afsætningen af fjernvarme i Nordforbrænding Fjernvarme blev i 2012 på i alt MWh, hvilket er godt MWh mere end året før. Stigningen er delvist begrundet i tilslutning af nye kunder primært i Birkerød og delvist i, at 2011 var et meget varmt år. Driftsdata for 2010, 2011 og 2012 Under efterårets planlagte revisionsstop på kraftvarmeværkets ovnlinje 4 blev der som nævnt fundet skader på turbinen, som medførte, at elproduktionen lå stille i en længere periode, mens turbinen blev repareret hos leverandøren. Skaden er dækket af Nordforbrændings forsikring, og den manglende elproduktion blev omsat til fjernvarmeproduktion, som blev afsat til fjernvarmenettene. Det store fjernvarmeprojekt i Birkerød, som Rudersdal Kommune godkendte i juni 2008, fortsatte gennem hele Projektet er nu inde i sin afsluttende fase. Det forventes at de sidste områder bliver etableret i Med udgangen af 2012 var 80% af planen gennemført, og der udestår kun implementering i erhvervsområdet i den sydvestlige del af Birkerød, hvor etableringen af en 8 MW gasstyret spids- og reservelastenhed på Hammerbakken er i gang. Anlægget forventes sat i drift i efteråret

13 Nordforbrænding har i 2012 udarbejdet et projektforslag efter Lov om Varmeforsyning for fjernvarmekonvertering af de områder i Humlebæk, som fremgår af nedenstående kortskitse. Udbygningsplan for Humlebæk Der regnes årligt med en forsyning på ca MWh til de nye områder i Humlebæk. Det samlede budget inklusiv spids- og reservelast udgør ca. 52 mio. kr. Der er valgfrihed for forbrugerne, om man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen eller fortsætte med den nuværende opvarmningsform. Projektforslaget blev godkendt af Fredensborg Kommune i november 2012, og planlægning, udbud og kontrahering vil finde sted i første del af 2013 med henblik på opstart af anlægsarbejderne i august Projektet planlægges implementeret i perioden Det skal dog bemærkes, at de store projekter med omstilling til fjernvarme for tiden er under pres ikke kun i Nordforbrænding. Dels er prisniveauet på fjernvarmen steget som følge af stigende produktionsomkostninger og øgede afgifter, dels er naturgasprisen faldende. Det medfører, at fjernvarmens konkurrencedygtighed over for individuelle naturgasfyr er blevet dårligere. På renoveringssiden har Nordforbrænding Fjernvarme udskiftet gamle udtjente fjernvarmeledninger i Hovedgaden i Hørsholm. Renoveringsprojektet har under hele forløbet haft stor bevågenhed, fordi arbejdet har lagt beslag på en stor del af gågadearealet, og der har fra de forretningsdrivende været stor fokus på de gener, projektet kunne medføre for handlen. 12

14 Fjernvarme i gågaden i Hørsholm, juli 2012 Det er, gennem tæt koordinering med de forretningsdrivende, grundig information ved skiltning, annoncering i Ugebladet samt en smidig indretning af byggepladsen, lykkedes at gennemføre projektet inden for den planlagte tid, til den budgetterede pris og med et minimum af gener. Retablering af belægninger i august 2012, Hovedgaden i Hørsholm. Certificering af miljøledelse Nordforbrænding begyndte tilbage i 2011 arbejdet med at indføre miljøledelse for virksomheden, i første omgang med fokus på affaldsforbrændingsanlægget. Et arbejde der resulterede i, at anlægget nu er blevet miljøcertificeret. I september 2012 var Dansk Standard Certificering på en indledende screening, og efterfølgende er der gennemført en intern audit på forbrændingsanlægget og i administrationen. Den eksterne certificeringsaudit fandt sted i slutningen af november 2012, og Dansk Standard Certificering var tilfredse med forløbet og indstillede Nordforbrænding til certifikat efter DS/EN ISO 14001:

15 Certifikatet blev overrakt af Dansk Standard Certificering på morgenmødet for Nordforbrændings medarbejdere den 7. december Miljøledelsessystemet er et værktøj til at arbejde systematisk med miljø og sikre overholdelse af krav samt fastholde løbende forbedringer. Det systematiske arbejde med ledelse og medarbejdere, gennem miljøledelse, har sammen med investeringer i de ældre ovnlinjer været med til at forbedre miljøet på forbrændingsanlægget væsentligt. Således har der i 2012 ikke været overskridelser af de såkaldte døgnmiddelværdier for emissioner i røggassen, og energiudnyttelsen er forbedret. CO 2 -kvoter Affaldsforbrænding har sammen med landbrug og transport hidtil tilhørt den ikke- CO 2 -kvotebelagte sektor. I stedet for CO 2 -kvoter har forbrændingsanlæggene betalt en CO 2 -afgift. Men medio marts 2012 har den danske regering besluttet, at de danske affaldsforbrændingsanlæg med en indfyret effekt på over 20 MW skal indgå i den europæiske CO 2 -kvoteordning. Nordforbrænding er således omfattet af ordningen med virkning fra Systemet er, at anlæggene får tildelt et antal kvoter svarende til udledningerne af fossilt CO 2 i starten af perioden, hvorefter kvoterne hvert år reduceres frem til Kvoterne er omsættelige, og systemet skal give en tilskyndelse til at omlægge til CO 2 -neutrale (fossilfri) brændsler. 14

16 For affaldsforbrændings-anlæggene vil det imidlertid blive en omkostningsforøgelse, da omlægning til andre brændsler i sagens natur ikke er relevant. Tværtimod er affaldsforbrænding CO 2 -reducerende, da affaldsenergien reducerer behovet for anden energiproduktion baseret på fossile brændsler, og samtidig udnytter kulstoffet i affaldet. Nordforbrænding har indgivet data og udarbejdet den lovpligtige overvågningsplan. Nordforbrænding har modtaget en tilladelse til udledning af CO 2 samt tilsagn om forventede kvoter for begyndelsesåret I 2013 skal Nordforbrænding have en konto til CO 2 -kvoterne hos Erhvervsstyrelsen og i EU's kvoteregister, og opgørelsen af CO 2 -udledninger skal verificeres årligt inden indrapportering til Energistyrelsen. Nordforbrændings klimapanel Nordforbrændings klimapanel blev etableret i 2009 som et samarbejdsforum mellem Nordforbrænding og ejerkommunerne. Panelet har arbejdet med en række forskellige temaer, hvor såvel eksterne oplægsholdere som kommunernes klima- og energimedarbejdere har bidraget med indlæg. Et centralt tema har været den overordnede klima- og energiplanlægning, der også i årene fremover vil spille en stor rolle, ikke mindst i form af den regionale Strategiske Energiplanlægning, som Nordforbrænding deltager i. Teknikerudvalget Teknikerudvalget har i 2012 brugt mange ressourcer på ændrede regler for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. Dertil kommer de opgaver, der følger af den gældende affaldsplan, og nye lovtiltag. Tilmeldeordning for genbrugspladser Miljøstyrelsen ændrede i december 2011, med virkning fra 1. januar 2012, reglerne for virksomheders adgang til genbrugspladserne, så kun virksomheder, som aktivt har tilmeldt sig og betalt, har adgang. Nordforbrænding har derfor indført en abonnementsordning, så virksomhederne kan tilmelde sig for et år ad gangen og få tilsendt mærkater til forruden i bilerne. Teknikerudvalget har stået for at udarbejde fælles informationsmateriale til samtlige virksomheder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Af materialet fremgår, hvor meget virksomhederne skal betale for tilmelding til genbrugspladserne, og der er oprettet en webshop på Nordforbrændings hjemmeside, hvor virksomhederne kan købe adgang til pladserne. For at sikre at virksomhederne ikke benytter genbrugspladserne uden betaling, er der tilknyttet en kontrollør, som besøger pladserne på skift. 15

17 Det er endvidere lovpligtigt at gennemføre brugerundersøgelser til at vurdere, hvordan udgifterne på pladsen skal fordeles mellem husholdninger og erhverv. Brugerundersøgelserne er gennemført i oktober 2012 og har dannet grundlag for den efterfølgende gebyrberegning for Samarbejdet i Teknikerudvalget har fokuseret på gebyrerne og på at opnå fælles information og ensartet sagsbehandling, så der spares ressourcer, og så virksomhederne i området får en ensartet behandling og en fælles forståelse for de nye regler. Bygge- og anlægsaffald Der har de seneste år været øget fokus på forurenende stoffer i byggeaffald, specielt indholdet af PCB. Teknikerudvalget har diskuteret problemerne med håndtering af PCB- og blyholdigt affald på genbrugspladserne og i affaldsstrømmen generelt. I maj afholdtes en temadag med deltagelse fra medarbejdere fra Københavns Kommune, som er langt fremme i arbejdet med håndtering af forurenet byggeaffald. Miljøstyrelsen udsendte i foråret et høringsudkast vedrørende screening, kortlægning og anmeldelse af PCB i forbindelse med renoveringer og nedrivninger. På baggrund af dette har Teknikerudvalget nedsat et arbejdsudvalg, som ser på udarbejdelse af fælles anmeldelsesskemaer for forurenet byggeaffald. Affaldsplan Teknikerudvalget er startet på arbejdet med at udarbejde en ny og revideret affaldsplan, som skal være vedtaget senest 1. januar Affaldsplan 2014 skal blandt andet udmønte initiativer beskrevet i Miljøstyrelsens nationale affaldshåndteringsplan ( Ressourceplanen ), som forventes i begyndelsen af Teknikerudvalget har i 2012 afholdt temamøde om planen med eksterne indlægsholdere, og der er udarbejdet en tids- og handlingsplan for udarbejdelsen af affaldsplanen. Toelt Losseplads I 2012 er der modtaget tons affald, som er sorteret, deponeret og fraført igen, hvilket kan illustreres på følgende måde: Tilført affald til deponering, omlastning mv. og jord til kartering: tons * Endvidere er Jord til retablering mv.: tons* Fraført affald til genanvendelse, forbrænding, deponering samt forurenet jord til behandling og deponering: tons *Endvidere er der ved årsskiftet ca. 757 tons igangværende jord til kartering mv. 16

18 Modtagelse af affald til deponering På Toelt Losseplads modtages affald til deponering fra genbrugspladserne. Inden affaldet sendes til deponering frasorteres bl.a. metal, PVC og imprægneret træ. Der er ikke deponeret inert affald på Toelt Losseplads i hele 2012 efter påbud fra Miljøstyrelsen. Der pågår fortsat drøftelser med Styrelsen med henblik på igen at modtage inert affald på pladsen til deponering. Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at der skal indhentes fornyet miljøgodkendelse til en række af de aktiviteter, der er på Toelt Losseplads. Primo november 2012 er der derfor fremsendt en opdateret miljøansøgning til Fredensborg Kommune, der er godkendende miljømyndighed. Miljøgodkendelse forventes meddelt i februar Der er modtaget tons ren jord til daglig afdækning og slutetablering. Omlastning af farligt affald Siden 1989 er der modtaget og omlastet farligt affald fra genbrugspladserne. I 2012 blev der således modtaget i alt 114 tons affald, som blev omlastet og afsat til behandling på modtageanlæg for farligt affald. Omlastning af rødder og stød I havesæsonen tilføres rødder og stød, primært fra genbrugspladserne. I 2012 blev der i alt tilført 646 tons. Rødder og stød nyttiggøres som biomasseaffald i vinterperioden. Neddeling af forbrændingsegnet affald I 2012 er der modtaget og neddelt tons stort forbrændingsegnet affald. Affaldet, der primært kommer fra genbrugspladserne, kræver en neddeling, før det tilføres kraftvarmeværket. Modtagelse af jord til kartering Pladsen, der er på m 2, er godkendt til modtagelse af op til tons jord. I 2012 er der modtaget tons jord til kartering, hvilket er et fald på 23% i forhold til Jorden er efter analyse blevet klassificeret, og tons er ren jord, der benyttes til daglig afdækning tons er klassificeret forurenet og fraført til behandling på eksternt modtageanlæg. Farligt affald Nordforbrænding varetager indsamling af farligt affald fra erhverv og genbrugspladserne i de fem interessentkommuner, samt varetager tømningsordningen for olie- og benzinudskillere. 17

19 Nedenfor ses udviklingen i indsamlede mængder. Nordforbrænding total Enhed Farligt affald kg Olie- og benzinudskillerordning kg Total kg Det fremgår, at mængderne er vigende, hvilket hænger sammen med, at virksomhederne søger om fritagelse fra den kommunale ordning. Sikkerhedsrådgiveren er også i 2012 blevet flittigt brugt af både kommunale institutioner og virksomheder. Specielt i forbindelse med oprydningsopgaver er der blevet anmodet om både gode råd og assistance til at pakke kemikalierne. Genbrugspladser Genbrugspladserne har i 2012 noteret et samlet fald i de tilførte mængder på 10% i forhold til Antallet af besøgende er også faldet, dog kun svagt. Faldet er på 3% sammenlignet med Figuren nedenfor viser udviklingen i affaldsmængder og besøg. Besøg Besøg (antal) Affald (ton) Tons affald Af figuren ses, at der i 2011 var en usædvanlig stigning i affaldsmængderne, og at mængderne i 2012 faldt tilbage til niveauet fra årene før. I gennemsnit medbragte hvert køretøj ca. 80 kg, hvilket er et fald på ca. 5 kg i forhold til 2011, men dog højere end i de tidligere år. Der er etableret sortering af yderligere to fraktioner på pladserne i 2012: Rent træ på de fire store pladser, og Plastfolie er etableret på alle pladser. 18

20 Nedenfor vises, hvorledes affaldet fra genbrugspladserne blev behandlet i % 2% 27% 66% Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling Af figuren ses, at 93% af affaldet, der afleveres på genbrugspladserne, udnyttes til enten materialegenanvendelse eller energiproduktion. 2% må specialbehandles, typisk olie- og kemikalieaffald, og de resterende 5% deponeres på lossepladsen. Et flertal i Folketinget har besluttet, at fra den 1. januar 2013 skal kommunerne give adgang til genbrugspladsen for virksomheder fra andre kommuner. Virksomheder har frem til og med 2012 været begrænset til at tilmelde sig genbrugspladsen i deres egen kommune. Hidtil har Nordforbrænding drevet genbrugspladserne i henhold til individuelle aftaler med den enkelte kommune, og det har medført, at omkostningerne ved at drive pladserne har været forskellige, da serviceniveauet varierede fra kommune til kommune. For at sikre den nye frie bevægelighed på tværs af kommunegrænser, blev ideen om at etablere et fælleskoncept for genbrugspladserne skabt, hvor genbrugspladsernes serviceniveau (åbningstider, bemanding, skiltning mv.) harmoniseres, og hvor alle aktiver samles under en afdeling i Nordforbrænding. De samlede omkostninger fordeles herefter mellem husholdninger og erhverv. Herved kan virksomhederne frit vælge mellem de seks genbrugspladser, som Nordforbrænding driver, og til den samme betaling. I efteråret blev der fremsendt oplæg til nyt koncept samt udkast til nye samarbejdsaftaler, lejeaftaler, nye driftsbudgetter og forslag til takster for 2013 til kommunerne, der alle har kvitteret ved at godkende konceptet og de foreslåede takster. 19

21 Selskabets forventede udvikling Når de sidste brikker vedrørende godkendelser og kontrakter er faldet på plads, kan opførelsen af den længe planlagte og savnede Ovn 5 begynde. Ovnlinjen forventes færdig til ibrugtagning i slutningen af 2015, og Nordforbrænding har dermed etableret en produktionskapacitet, som rækker mange år ud i fremtiden. Ovn 5 kan ligesom Ovn 4 fyres med forskellige faste brændsler som affald og flis, og dermed kan kraftvarmeværkets produktion indpasses og indgå som grundlast i det Nordøstsjællandske fjernvarmesystem. Men udviklingen stopper ikke her. Klima, miljø og ressourcer vil nationalt som internationalt fortsat være helt centrale politikområder med store udfordringer, og Nordforbrænding vil som regional forsyningsvirksomhed få en vigtig rolle, når opgaverne skal løses. Fjernvarmen vil være rygraden og et væsentligt grundlag for den omstilling, der må forventes på energiområdet, bort fra de fossile brændsler. Fjernvarmen er ikke bundet til én bestemt energiform, men kan kombinere biomasse, jordvarme, solvarme osv. i samspil med de traditionelle brændsler som naturgassen, der ikke kan undværes i omstillingen. Nordforbrænding vil tage udfordringerne op ved blandt andet en fortsat udbygning af de fjernvarmeforsynede områder og ved gradvis omstilling af de naturgasfyrede anlæg til mere klimavenlig produktion. På det strategiske niveau og på planområdet deltager Nordforbrænding som central aktør i den energi- og klimaplanlægning, der pågår i kommunerne. Regionalt foregår arbejdet med den Strategiske Energiplanlægning sammen med de øvrige aktører og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Fra centralt hold må det forventes, at den grønne omstilling vil blive fremmet gennem betydelige afgiftsomlægninger kombineret med forskellige tilskuds- og støtteordninger. Ressourcer i bred forstand og den miljøøkonomisk bedste anvendelse vil også komme til at spille en væsentlig rolle, ikke mindst når der på ny kommer mere gang i samfundsøkonomien. Kildesortering bliver et af værktøjerne, og ikke mindst genbrugspladserne. Nordforbrænding vil i den forbindelse fortsætte udviklingen af pladsernes drift med fokus på høj materialeværdi for det genanvendelige affald og nedbringelse af miljøbelastningen fra restaffaldet ved udsortering og specialbehandling af farligt affald. En væsentlig forudsætning for at initiativerne giver resultater er, at borgerne og virksomhederne spiller positivt med. Information, inddragelse og serviceniveau bliver helt centralt, så nye tiltag ikke blot gavner globalt, men også giver mening lokalt. 20

22 ÅRETS RESULTAT De i regnskabet anførte budgetbeløb refererer til Budget , som er godkendt af Nordforbrændings bestyrelse. Nordforbrænding Fjernvarme og Nivå Fjernvarme samt genbrugspladserne og Toelt Losseplads indgår i det foreliggende regnskab som selvstændige afdelinger efter samme principper som opdelingen i en afdeling for varmeproduktion og en afdeling for affaldsbehandling. Fjernvarmeforsyningerne skal imidlertid, ifølge Lov om Varmeforsyning, hvile-i-sigselv. Eventuelle over-/underdækninger kan således ikke overføres til eller fra Nordforbrændings øvrige aktiviteter, men skal forblive i fjernvarmeforsyningerne eller udbetales til/opkræves hos fjernvarmeforbrugerne. Tilsvarende gælder for genbrugspladserne. Det samlede resultat for virksomheden er et overskud på 10,6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 5,8 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 4,8 mio. kr. Nordforbrænding Fjernvarme Omsætningen er påvirket af et lavere fjernvarmesalg på grund af det varme klima, og omkostningerne afviger primært grundet en besparelse på vedligeholdelse af ledningsnet. Herudover er ledningsnettets levetid blevet revurderet til at leve 20 år mod tidligere antaget 15 år, hvilket har påvirket afskrivningerne positivt med 2,8 mio. kr. Virkningen af dette udgør ca. +2,3 mio. kr. i forhold til budget for året. Jf. Selvevalueringsbekendtgørelsen af 27. februar 2012 har ledelsen foretaget selvevaluering for årene , og en ekstern revisor har gennemgået afdelingens regnskabsoplysninger efter Varmeforsyningslovens regler. Konklusionen er, at de aflagte regnskaber i al væsentlighed er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens regler. Nivå Fjernvarme Omsætningen er påvirket af et lavere fjernvarmesalg på grund af det varme klima. Omkostningerne er også her lavere end budgetteret primært på grund af en besparelse på vedligeholdelse af ledningsnet. Virkningen af dette udgør ca. -0,2 mio. kr. i forhold til budget for året. Selvevalueringen er ligeledes fortaget for Nivå Fjernevarme, med samme konklusion som for Nordforbrænding Fjernvarme (se ovenstående). Varmeproduktion Omsætningen er påvirket af et lavere fjernvarmesalg til Nordforbrænding Fjernvarme i forhold til budget for året. Til gengæld er omsætningen til Helsingør Kraftvarmeværk A/S og DC Generation A/S højere end budgetteret. El-salget, som er et alternativ til varmeproduktion, er ligeledes højere end budgetteret. Omkostningerne er påvirket af et højere forbrug af gas samt lavere omkostninger til vedligeholdelse af forbrændingsanlæg end budgetteret. 21

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2011 til 31. maj 2012 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/8 2012 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere