Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion"

Transkript

1 Dansk Byggeris vedtægter 2015

2 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2

3 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10 Sektioner 10 Interessegrupper og branchefællesskaber 11 Bestyrelseskonference 11 Lokalforeninger 11 Forholdet til Dansk Arbejdsgiverforening 11 Kollektive ordninger 12 Tegningsregel, regnskab og binavne 12 Opløsning 12 Hjælpefonden 13 Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret 13 Ikrafttræden 14 Bilag 1 3

4 Navn og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Byggeri. Dansk Byggeris hjemsted er Københavns Kommune. For tvister mellem Dansk Byggeri og et medlem, der skal afgøres ved retten, skal Københavns Byret være værneting. 2 Formål Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Medlemmerne 3 Medlemsvirksomheder Ved optagelsen i Dansk Byggeri henføres medlemsvirksomheden til den eller de regioner, inden for hvis geografiske grænser virksomheden har domicil eller afdelingskontor, og til én eller flere sektioner, efter virksomhedens eget valg og inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde. En medlemsvirksomhed kan med bestyrelsens respektive formandskabets tilladelse overflyttes til en anden region. Medlemsvirksomhederne meddeler Dansk Byggeri, hvorledes medlemsvirksomhedens lønsum geografisk er fordelt i forhold til regionerne. Samtidig oplyses fordelingen af lønsummen blandt sektionerne. 4 Personmedlemmer Hver medlemsvirksomhed tildeles et personmedlemskab. Herudover tildeles medlemsvirksomheden yderligere personmedlemskaber i forhold til medlemsvirksomhedens samlede lønsum. De nærmere regler herfor fastsættes af bestyrelsen. Som personmedlemmer kan optages indehavere, direktører eller ledende medarbejdere i en medlemsvirksomhed. Ved ledende medarbejdere forstås personer, som efter bestyrelsens skøn indtager en overordnet stilling. Et personmedlem er tilknyttet den region, i hvilken medlemmets virksomhed har domicil eller afdelingskontor. Personmedlemskabet kan med bestyrelsens tilladelse overflyttes til en anden region. Der kan optages seniormedlemmer efter regler fastsat af bestyrelsen. 5 Optagelse Dansk Byggeris bestyrelse beslutter, hvorvidt ansøgningen om optagelse i Dansk Byggeri skal imødekommes. Bestyrelsen skal i denne forbindelse indhente en udtalelse fra den lokalforening og den region, i hvilket virksomheden er beliggende, samt fra den eller de sektioner, hvis faglige område den ansøgende virksomhed har tilknytning til. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Hvor bestyrelsen finder det særligt begrundet, kan bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed, jf. 7, stk. 2, beslutte, at det skal være en betingelse for en medlemsvirksomheds fortsatte medlemskab, at en koncernforbunden virksomhed, hvis virke falder under Dansk Byggeris område, også bliver medlem af Dansk Byggeri. Ansøgning om medlemskab i Dansk Byggeri kan indgives direkte til Dansk Byggeri eller via en lokalforening. 6 Udmeldelse og ophør Udmeldelse af Dansk Byggeri skal ske skriftligt til Dansk Byggeris sekretariat med seks måneders varsel til en 1. juli. Udmeldelse kan ikke finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået mindst to år efter, at medlemsvirksomheden har modtaget konfliktunderstøttelse fra Dansk Arbejdsgiverforening eller Dansk Byggeri. Bestyrelsen kan dispensere herfra. 4

5 Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører med at drive virksomhed, kan udmeldelse dog ske med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, virksomheden afhændes eller ophører. Erklæres en medlemsvirksomhed konkurs, tvangsopløses, åbnes der forhandlinger om tvangsakkord, eller behandles boet ved dødsfald som insolvent, ophører medlemskabet. Bestyrelsen kan dog tillade, at medlemskabet opretholdes indtil videre på vilkår fastsat af bestyrelsen. Der betales kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori ophøret sker. Dansk Byggeri kan slette et medlem i tilfælde af restance med kontingent eller andre pligtige ydelser efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Slettelse i Dansk Byggeri medfører samtidig slettelse i lokalforeningerne og i sektionerne. En medlemsvirksomheds slettelse som følge af kontingentrestance frigør ikke for betaling af kontingent for perioden frem til det tidspunkt, hvor opsigelse kunne få virkning. Et personmedlemskab ophører ved personens fratræden fra den pågældende medlemsvirksomhed. Alle personmedlemskaber ophører, når virksomhedens medlemskab ophører. Ophør af medlemskabet uanset af hvilken årsag medfører ikke krav på andel i Dansk Byggeris formue. 7 Eksklusion En medlemsvirksomhed kan ekskluderes af Dansk Byggeri i tilfælde af overtrædelse af Dansk Byggeris vedtægter eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter eller af forbud eller påbud givet af Dansk Byggeri eller af Dansk Arbejdsgiverforenings kompetente organer med hjemmel i disses love eller vedtægter, eller såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem i Dansk Byggeri eller i øvrigt groft har tilsidesat sine forpligtelser over for Dansk Byggeri. Beslutningen om eksklusion træffes af Dansk Byggeris bestyrelse med 2/3 stemmeflerhed. Den ekskluderede medlemsvirksomhed kan indbringe bestyrelsens beslutning for Dansk Byggeris førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen om at godkende eller forkaste eksklusionen træffes med almindelig stemmeflerhed. Indbringelse af beslutningen har ikke opsættende virkning. 8 Kontingent Hver medlemsvirksomhed betaler kontingent til Dansk Byggeri bestående af et grundkontingent og et lønsumskontingent. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet inkluderer bidrag til Dansk Byggeris faglige hjælpefond samt kontingent til Dansk Arbejdsgiverforening. Lønsumskontingentet beregnes på grundlag af medlemsvirksomhedens totale årlige lønsum i henhold til de retningslinjer, der indeholdes i det af bestyrelsen udarbejdede kontingentregulativ, der tillige indeholder bestemmelser om opkrævningsterminer m.v. grundkontingentet indeksreguleres i henhold til retningslinjerne herfor i kontingentregulativet. Hvis Hjælpefonden bliver mindre end krævet efter DA s vedtægter, kan bestyrelsen beslutte, at der hos medlemmerne skal opkræves et ekstraordinært bidrag beregnet som en promillesats af den kontingentpligtige lønsum. Ved optagelse i Dansk Byggeri betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Kontingent for seniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 9 Hæftelse For Dansk Byggeris forpligtelser hæfter alene Dansk Byggeri. Der påhviler ikke Dansk Byggeris medlemmer nogen hæftelse. 10 Medlemmernes forpligtelser Medlemmerne er forpligtet til at overholde Dansk Byggeris vedtægter og de af Dansk Byggeris kompetente organer trufne beslutninger. Medlemsvirksomhederne er forpligtet til - at overholde Dansk Byggeris overenskomster med lønmodtagerorganisationer, - at indsende lønoplysninger til Dansk Byggeri, - at indsende øvrige oplysninger, som måtte blive krævet af Dansk Byggeri, - at udføre arbejde af god kvalitet og efterleve de af Dansk Byggeri fastsatte etiske regler, og - at overholde de af Dansk Byggeri til enhver tid fastsatte regler for kollektive ordninger, jf. 35. Opfylder et medlem ikke disse forpligtelser, kan bestyrelsen pålægge medlemmet sanktioner, herunder bod og eksklusion eller pålæg om at udarbejde og indsende redegørelser eller forretningsgange for, hvordan fremtidige overtrædelser undgås. 5

6 11 Associerede virksomheder Som associeret virksomhed til Dansk Byggeri kan tilknyttes virksomheder, der ikke på associeringstidspunktet er omfattet af en kollektiv overenskomst eller er omfattet af kollektiv overenskomst qua medlemskab af en anden DA-medlemsorganisation. En associeret virksomheds fortsatte tilknytning til Dansk Byggeri forudsætter, at den ikke udsættes for krav om kollektiv overenskomst, og at den ikke i en konfliktsituation handler til skade for Dansk Byggeris medlemmer eller andre virksomheder organiseret i en DA-organisation. I tilfælde af, at en associeret virksomhed modtager nogen form for henvendelse vedrørende indgåelse af kollektiv overenskomst, skal den uden ugrundet ophold meddele dette til Dansk Byggeri med henblik på en afklaring af, hvorvidt den ønsker at blive medlem af Dansk Byggeri eller afbryde associeringen. Dansk Byggeris bestyrelse fastsætter regler for, i hvilken udstrækning en associeret virksomhed har adgang til Dansk Byggeris serviceydelser. Dansk Byggeris bestyrelse fastsætter endvidere regler for i hvilken udstrækning, associerede virksomheder knyttes til Dansk Byggeris regioner og sektioner. For associeringen til Dansk Byggeri betaler virksomhederne et bidrag, der fastsættes én gang årligt af Dansk Byggeris bestyrelse. Associerede virksomheder er forpligtede til at overholde en beslutning truffet af DA s forretningsudvalg eller bestyrelse om, at lønmodtagere, der er omfattet af arbejdskonflikt, ikke må antages af Dansk Byggeris medlemmer. Associerede virksomheder er, så længe en arbejdsstandsning finder sted inden for en organisation, der er medlem af DA, forpligtede til hverken direkte eller indirekte at handle mod dens interesser, hos hvem arbejdsstandsningen finder sted. Dette gælder navnlig ved uden forudgående aftale med den pågældende organisation at påtage sig udførelsen af arbejder, levering af materialer, kørsel eller lignende til foretagender, der er påbegyndt eller kontraheret af den, hos hvem striden finder sted. Ligeledes gælder navnlig overtagelse af nogen del af leverancer eller præstationer af nogen art, som den pågældende måtte have påtaget sig, før striden udbrød. Hvis nogen, der ikke er medlem af en organisation under DA, handler mod interesserne hos den virksomhed, hvor en arbejdsstandsning finder sted, har associerede virksomheder til Dansk Byggeri pligt til efter påbud fra Dansk Byggeri at afbryde forretningsmæssig forbindelse med vedkommende. Denne pligt kan af Dansk Byggeri udvides til også at gælde uoverensstemmelser, som endnu ikke har medført arbejdsstandsning. Repræsentantskab 12 Kompetence og sammensætning Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle Dansk Byggeris anliggender. Repræsentantskabet skal samlet afspejle medlemskredsen geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt. 100 repræsentanter vælges af regionerne i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver region har ret til mindst to repræsentanter, og 100 repræsentanter vælges af sektionerne, ligeledes i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver sektion forlods har ret til at vælge mindst en repræsentant. Herefter fordeles de resterende af de 100 repræsentanter mellem sektionerne i forhold til det kontingent, den respektive sektion repræsenterer. Såfremt der herefter måtte være sektioner, der alene har en repræsentant, er disse berettiget til at vælge en supplerende, der dog er uden stemmeret. Medlemmer af Dansk Byggeris bestyrelse er tillige medlemmer af repræsentantskabet. De personer, der vælges til repræsentantskabet, skal være erhvervsaktive og personmedlemmer i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri giver hvert år inden den 1. juli meddelelse til regionerne og sektionerne om det antal repræsentanter, hver region henholdsvis sektion kan vælge til at repræsentere sig i Dansk Byggeris repræsentantskab i det følgende år. Navnene på de personer, der skal repræsentere de enkelte regioner og sektioner i Dansk Byggeris repræsentantskab, skal meddeles til Dansk Byggeri senest den 1. marts hvert år. 6

7 13 Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden mellem den 20. april og den 30. juni på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne. Dagsorden skal indeholdes i indkaldelsen. Årsrapporten udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri og kan ikke, medmindre bestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end den 20. marts. Forslag til kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes meddeles skriftligt til Dansk Byggeri, dog senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 14 Dagsorden Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Dansk Byggeris virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand for bestyrelsen og/eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 15 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller mindst 40 repræsentanter skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. 16 Forhandlinger På et repræsentantskabsmøde leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst 10 repræsentanter forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger i forbindelse med personvalg bortset fra valg af dirigent sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges. 17 Afstemninger Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan møde ved en anden repræsentant ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end tre fuldmagter. Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer. 18 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. Såfremt 40 repræsentanter fremsætter krav herom, skal det vedtagne forslag sendes til urafstemning blandt samtlige medlemsvirksomheder. Ved en sådan urafstemning har medlemsvirksomhederne et antal stemmer svarende til deres kontingent i Dansk Byggeri. Vedtagelse på en urafstemning kræver almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at Dansk Byggeri har modtaget begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst otte dages varsel. 7

8 Bestyrelsen 19 Sammensætning Dansk Byggeri ledes af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 10 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Formanden vælges af repræsentantskabet, mens næstformanden vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsens formandskab udgøres af formanden og næstformanden tilsammen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har forfald, kan bestyrelsen, med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med yderligere op til to medlemmer indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. En person, der vælges til bestyrelsen, skal være personmedlem i Dansk Byggeri og må ikke være ude af rådighed over sit bo. 20 Valg og funktioner For at opnå valg som bestyrelsesformand kræves, at vedkommende kandidat opnår over 50 % af de afgivne stemmer. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker under ét således, at de kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen således, at seks af medlemmerne er på valg hvert andet år, og bestyrelsesformanden og de fem yderligere medlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted for yderligere to valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere to år. Bestyrelsesformanden vælges for to år ad gangen og kan genvælges for yderligere to valgperioder. Bestyrelsesformandens valgbarhedsperiode berøres ikke af tidligere medlemskab af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperiodens første år, indvælges et nyt medlem på førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Byggeri. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan i nærmere bestemt omfang overlade afgørelser inden for konkret afgrænsede områder til formandskabet. 21 Direktion Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én eller flere direktører, heraf én som administrerende direktør. Den administrerende direktør ansætter det til sekretariatet fornødne personale. Løn og arbejdsområde fastsættes af den administrerende direktør i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Regioner 22 Kompetence Dansk Byggeri er opdelt i 10 geografisk bestemte regioner, jf. oversigtskortet i bilag 1. Bestyrelsen kan, efter anmodning fra de berørte regioner, vedtage ændring af regionernes antal og geografiske udstrækning. Regionerne varetager medlemsvirksomhedernes særlige lokale interesser inden for rammer, der fastlægges af Dansk Byggeris bestyrelse. I regionen vælges repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Regionsbestyrelsen udpeger de medlemmer, der skal repræsentere Dansk Byggeri i beskæftigelsesråd, erhvervsskolebestyrelser og erhvervsråd. De medlemmer, der repræsenterer Dansk Byggeri i disse fora, skal være erhvervsaktive. 8

9 23 Valg af repræsentanter Repræsentanterne vælges på den ordinære generalforsamling af de fremmødte personmedlemmer efter indstilling fra regionsbestyrelsen. De foreslåede repræsentanter skal tilsammen afspejle regionens medlemsvirksomheder størrelsesmæssigt, fagligt og geografisk. Der vælges mindst én og højst fire suppleanter til repræsentantskabet. De opstillede suppleantkandidater skal fremgå af kandidatlisterne. Suppleanter indkaldes til repræsentantskabets møder, såfremt et eller flere af de valgte repræsentanter har varigt forfald. Regionsbestyrelsens kandidatlister udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Alternative lister kan indsendes til regionen senest 14 dage før generalforsamlingen og skal herefter, senest en uge før generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne. Kun kandidater, der således er bragt i forslag, kan vælges som repræsentanter. En alternativ liste kan bestå af den udsendte kandidatliste fra regionsbestyrelsen, hvor et eller flere navne er overstreget og erstattet af andre. Accept kræves kun af de andre, der foreslås i stedet. Såfremt et antal medlemsvirksomheder, der repræsenterer mindst 20 % af den pågældende regions samlede kontingent i Dansk Byggeri, finder valget i strid med kravet om, at repræsentantskabet skal afspejle regionens medlemskreds fagligt, størrelsesmæssigt og geografisk, kan de inden 14 dage efter generalforsamlingen begære valget sendt til urafstemning blandt regionens medlemsvirksomheder. Ved denne afstemning stemmer medlemsvirksomhederne med deres kontingentvægt. Ved udregningen af denne henføres grundkontingentet til den region, i hvilket medlemsvirksomheden har hovedsæde, mens lønsumskontingentet henføres til regionerne efter medlemsvirksomhedens fordeling. 24 Regionsbestyrelse Regionen ledes af en regionsbestyrelse bestående af en formand og seks menige medlemmer, som vælges på regionens generalforsamling. Regionsbestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Genvalg kan finde sted. Antallet af menige medlemmer kan forøges til elleve og formindskes til fire efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. forfald, kan regionsbestyrelsen, med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med yderligere op til to medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. En person, der vælges til regionsbestyrelsen, skal være personmedlem af Dansk Byggeri og må ikke være ude af rådighed over sit bo. Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 25 Ordinær generalforsamling Regionens ordinære generalforsamling holdes hvert år i 4. kvartal på en af regionsbestyrelsen fastsat sted. Ordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 28 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad. Dagsordenen skal indeholdes i indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal meddeles skriftligt til regionen og kan ikke, medmindre regionsbestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end 28 dage før generalforsamlingens holdes. Forslag til kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri senest 14 dage før generalforsamlingen. 26 Dagsorden Dagsorden for regionens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionens virksomhed i det forløbne år 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand til regionsbestyrelsen og/eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af repræsentanter og suppleanter til Dansk Byggeris repræsentantskab 6. Eventuelt På generalforsamlingen har hvert personmedlem én stemme. Et personmedlem kan møde ved et andet personmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet personmedlem kan råde over mere end én fuldmagt. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har 9

10 27 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen, når denne træffer beslutning herom, eller et antal medlemsvirksomheder, der mindst repræsenterer 20 % af regionens samlede kontingent til Dansk Byggeri, fremsætter begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst otte dages varsel og senest en måned efter begæringens modtagelse skriftligt til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad, i begge tilfælde med angivelse af dagsorden Sektioner 28 Kompetence Sektionerne har til formål at varetage medlemmernes særlige interesser og fremme det kollegiale sammenhold. Sektionerne dækker et fagligt område eller et speciale og er typisk landsdækkende. De medlemsvirksomheder, hvis virksomhed henhører under et eller flere af sektionernes faglige områder, har ret til efter de herom i sektionernes vedtægter fastsatte bestemmelser at indtræde i den eller de pågældende sektioner. 29 Organisation og økonomi Etablering af sektioner besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Sektionernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af bestyrelsen. Ændringer kan dog godkendes af formand og næstformand i forening, med mindre disse finder, at ændringerne skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ændringer, der får konsekvenser for andre sektioner, skal altid forelægges bestyrelsen til godkendelse. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om sektionens bestyrelse og økonomi. Sektionerne kan opkræve kontingent. Opkrævning af kontingent administreres af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri yder i nærmere aftalt omfang sekretariatsbistand til sektionerne. Interessegrupper og branchefællesskaber 30 Interessegrupper Dansk Byggeris medlemmer kan med formandsskabets godkendelse etablere interessegrupper til varetagelse af særlige interesser. Interessegrupperne kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens beslutning i nærmere aftalt omfang modtage sekretariatsbistand fra Dansk Byggeri. Branchefællesskaber Dansk Byggeris sektioner, interessegrupper og virksomheder kan med henblik på et tættere samarbejde etablere branchefællesskaber. Etablering af et branchefællesskab skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse ligesom vedtægterne for branchefællesskabet og ændringer heri skal godkendes af bestyrelsen. Dansk Byggeri stiller efter nærmere aftale sekretariatsbistand til rådighed for et branchefællesskab. 10

11 Bestyrelseskonference 31 Bestyrelseskonference Hvert år afholdes en bestyrelseskonference til drøftelse af overordnede temaer for Dansk Byggeri samt forhold af fælles interesse. I bestyrelseskonferencen deltager bestyrelsesmedlemmer i regionerne, sektionerne, branchefællesskaberne, interessegrupperne, lokalforeningerne samt bestyrelsen og direktionen. Lokalforeninger 32 Lokalforeninger Til Dansk Byggeri er knyttet et antal lokalforeninger. Etablering af nye lokalforeninger skal godkendes af bestyrelsen. Alle medlemmer af Dansk Byggeri kan søge om optagelse i disse lokalforeninger. Aktive medlemmer af en lokalforening skal være medlemmer af Dansk Byggeri. Medlemmer, der optages på prøve i en lokalforening, behøver ikke i en prøvetid på op til 1 år at være medlem af Dansk Byggeri. Lokalforeningerne vedtager deres egne vedtægter, der ikke må være i strid med Dansk Byggeris vedtægter eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Forholdet til Dansk Arbejdsgiverforening 33 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og medlemmerne er forpligtet til at respektere Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser, herunder afgørelser truffet af Dansk Arbejdsgiverforenings kompetente organer. Dansk Byggeri etablerer og samler overenskomster inden for Dansk Byggeris område i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings regler og bestemmelser. Kollektive ordninger 34 Kollektive ordninger Dansk Byggeris repræsentantskab kan inden for Dansk Byggeris formål med bindende virkning for medlemmerne tilslutte sig eller oprette kollektive ordninger, der pålægger en flerhed af medlemmerne forpligtelse til overholdelse af særlige regelsæt. 11

12 Tegningsregel, regnskab og binavne 35 Tegningsregel Dansk Byggeri tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med den administrerende direktør. 37 Revision Årsrapporten skal revideres af en af repræsentantskabet for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. 36 Regnskabsår Dansk Byggeris regnskabsår er kalenderåret. 38 Binavne Dansk Byggeri virker tillige under binavnene: - Danske Entreprenører - Byggeriets Arbejdsgivere - BYG - Entreprenørforeningen - Organisationen for byggeri, anlæg og industri Opløsning 39 Opløsning Til vedtagelse af Dansk Byggeris opløsning gælder samme regler som for vedtægtsændringer. Dansk Byggeris formue fordeles efter at alle forpligtelser er opfyldt efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. Hjælpefonden 40 Hjælpefonden Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er automatisk omfattet af Dansk Byggeris Hjælpefond og afsnittet i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter om faglige hjælpefonde. De beløb, Dansk Byggeri måtte få udbetalt af Dansk Arbejdsgiverforening i tilfælde af strejke eller lockout, indgår i Dansk Byggeris Hjælpefond. 12

13 Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret 41 Kollegial voldgiftsret Dansk Byggeri etablerer en kollegial voldgiftsret, der har til opgave at afgøre uoverensstemmelser eller tvister af kollegial eller faglig art mellem Dansk Byggeris medlemmer indbyrdes eller mellem medlemmerne og Dansk Byggeri. Regelsættet for den kollegiale voldgiftsret vedtages af repræsentantskabet. Dansk Byggeri fastsætter med bindende virkning for medlemmerne de nærmere regler for voldgiftsrettens virke. Ikrafttræden 42 Ikrafttræden Disse vedtægter træder i kraft den 29. april

14 Bilag 1 Oversigtskort over regioner i Dansk Byggeri

15 Forklaring til oversigtskort over regioner i Dansk Byggeri Regioner Omfatter følgende kommuner Nr Navn 1 Nordjylland Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg 2 Midt- og Vestjylland Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg 3 Østjylland Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Odder, Århus 4 Sydjylland Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa 5 Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Odense, Ærø 6 Lolland-Falster Guldborgsund, Lolland 7 Sjælland Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg 8 Nordsjælland Allerød, Egedal, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal 9 Hovedstadsområdet Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk 10 Bornholm Bornholm 15

16 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Dansk Byggeri 1358 København K Telefon

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

REGULATIV FOR AFHOLDELSE AF VALGMØDER I REALDANIA CVR-NR.: 55 54 22 28

REGULATIV FOR AFHOLDELSE AF VALGMØDER I REALDANIA CVR-NR.: 55 54 22 28 REGULATIV CVR-NR.: 55 54 22 28 1. Hjemmel Dette valgregulativ er vedtaget af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes 15, stk. 9. 2 REGULATIV A. GEOGRAFISKE VALGMØDER 2. De geografiske valgmøders

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere