Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion"

Transkript

1 Dansk Byggeris vedtægter 2015

2 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2

3 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10 Sektioner 10 Interessegrupper og branchefællesskaber 11 Bestyrelseskonference 11 Lokalforeninger 11 Forholdet til Dansk Arbejdsgiverforening 11 Kollektive ordninger 12 Tegningsregel, regnskab og binavne 12 Opløsning 12 Hjælpefonden 13 Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret 13 Ikrafttræden 14 Bilag 1 3

4 Navn og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Byggeri. Dansk Byggeris hjemsted er Københavns Kommune. For tvister mellem Dansk Byggeri og et medlem, der skal afgøres ved retten, skal Københavns Byret være værneting. 2 Formål Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Medlemmerne 3 Medlemsvirksomheder Ved optagelsen i Dansk Byggeri henføres medlemsvirksomheden til den eller de regioner, inden for hvis geografiske grænser virksomheden har domicil eller afdelingskontor, og til én eller flere sektioner, efter virksomhedens eget valg og inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde. En medlemsvirksomhed kan med bestyrelsens respektive formandskabets tilladelse overflyttes til en anden region. Medlemsvirksomhederne meddeler Dansk Byggeri, hvorledes medlemsvirksomhedens lønsum geografisk er fordelt i forhold til regionerne. Samtidig oplyses fordelingen af lønsummen blandt sektionerne. 4 Personmedlemmer Hver medlemsvirksomhed tildeles et personmedlemskab. Herudover tildeles medlemsvirksomheden yderligere personmedlemskaber i forhold til medlemsvirksomhedens samlede lønsum. De nærmere regler herfor fastsættes af bestyrelsen. Som personmedlemmer kan optages indehavere, direktører eller ledende medarbejdere i en medlemsvirksomhed. Ved ledende medarbejdere forstås personer, som efter bestyrelsens skøn indtager en overordnet stilling. Et personmedlem er tilknyttet den region, i hvilken medlemmets virksomhed har domicil eller afdelingskontor. Personmedlemskabet kan med bestyrelsens tilladelse overflyttes til en anden region. Der kan optages seniormedlemmer efter regler fastsat af bestyrelsen. 5 Optagelse Dansk Byggeris bestyrelse beslutter, hvorvidt ansøgningen om optagelse i Dansk Byggeri skal imødekommes. Bestyrelsen skal i denne forbindelse indhente en udtalelse fra den lokalforening og den region, i hvilket virksomheden er beliggende, samt fra den eller de sektioner, hvis faglige område den ansøgende virksomhed har tilknytning til. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Hvor bestyrelsen finder det særligt begrundet, kan bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed, jf. 7, stk. 2, beslutte, at det skal være en betingelse for en medlemsvirksomheds fortsatte medlemskab, at en koncernforbunden virksomhed, hvis virke falder under Dansk Byggeris område, også bliver medlem af Dansk Byggeri. Ansøgning om medlemskab i Dansk Byggeri kan indgives direkte til Dansk Byggeri eller via en lokalforening. 6 Udmeldelse og ophør Udmeldelse af Dansk Byggeri skal ske skriftligt til Dansk Byggeris sekretariat med seks måneders varsel til en 1. juli. Udmeldelse kan ikke finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået mindst to år efter, at medlemsvirksomheden har modtaget konfliktunderstøttelse fra Dansk Arbejdsgiverforening eller Dansk Byggeri. Bestyrelsen kan dispensere herfra. 4

5 Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører med at drive virksomhed, kan udmeldelse dog ske med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, virksomheden afhændes eller ophører. Erklæres en medlemsvirksomhed konkurs, tvangsopløses, åbnes der forhandlinger om tvangsakkord, eller behandles boet ved dødsfald som insolvent, ophører medlemskabet. Bestyrelsen kan dog tillade, at medlemskabet opretholdes indtil videre på vilkår fastsat af bestyrelsen. Der betales kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori ophøret sker. Dansk Byggeri kan slette et medlem i tilfælde af restance med kontingent eller andre pligtige ydelser efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Slettelse i Dansk Byggeri medfører samtidig slettelse i lokalforeningerne og i sektionerne. En medlemsvirksomheds slettelse som følge af kontingentrestance frigør ikke for betaling af kontingent for perioden frem til det tidspunkt, hvor opsigelse kunne få virkning. Et personmedlemskab ophører ved personens fratræden fra den pågældende medlemsvirksomhed. Alle personmedlemskaber ophører, når virksomhedens medlemskab ophører. Ophør af medlemskabet uanset af hvilken årsag medfører ikke krav på andel i Dansk Byggeris formue. 7 Eksklusion En medlemsvirksomhed kan ekskluderes af Dansk Byggeri i tilfælde af overtrædelse af Dansk Byggeris vedtægter eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter eller af forbud eller påbud givet af Dansk Byggeri eller af Dansk Arbejdsgiverforenings kompetente organer med hjemmel i disses love eller vedtægter, eller såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem i Dansk Byggeri eller i øvrigt groft har tilsidesat sine forpligtelser over for Dansk Byggeri. Beslutningen om eksklusion træffes af Dansk Byggeris bestyrelse med 2/3 stemmeflerhed. Den ekskluderede medlemsvirksomhed kan indbringe bestyrelsens beslutning for Dansk Byggeris førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen om at godkende eller forkaste eksklusionen træffes med almindelig stemmeflerhed. Indbringelse af beslutningen har ikke opsættende virkning. 8 Kontingent Hver medlemsvirksomhed betaler kontingent til Dansk Byggeri bestående af et grundkontingent og et lønsumskontingent. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet inkluderer bidrag til Dansk Byggeris faglige hjælpefond samt kontingent til Dansk Arbejdsgiverforening. Lønsumskontingentet beregnes på grundlag af medlemsvirksomhedens totale årlige lønsum i henhold til de retningslinjer, der indeholdes i det af bestyrelsen udarbejdede kontingentregulativ, der tillige indeholder bestemmelser om opkrævningsterminer m.v. grundkontingentet indeksreguleres i henhold til retningslinjerne herfor i kontingentregulativet. Hvis Hjælpefonden bliver mindre end krævet efter DA s vedtægter, kan bestyrelsen beslutte, at der hos medlemmerne skal opkræves et ekstraordinært bidrag beregnet som en promillesats af den kontingentpligtige lønsum. Ved optagelse i Dansk Byggeri betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Kontingent for seniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 9 Hæftelse For Dansk Byggeris forpligtelser hæfter alene Dansk Byggeri. Der påhviler ikke Dansk Byggeris medlemmer nogen hæftelse. 10 Medlemmernes forpligtelser Medlemmerne er forpligtet til at overholde Dansk Byggeris vedtægter og de af Dansk Byggeris kompetente organer trufne beslutninger. Medlemsvirksomhederne er forpligtet til - at overholde Dansk Byggeris overenskomster med lønmodtagerorganisationer, - at indsende lønoplysninger til Dansk Byggeri, - at indsende øvrige oplysninger, som måtte blive krævet af Dansk Byggeri, - at udføre arbejde af god kvalitet og efterleve de af Dansk Byggeri fastsatte etiske regler, og - at overholde de af Dansk Byggeri til enhver tid fastsatte regler for kollektive ordninger, jf. 35. Opfylder et medlem ikke disse forpligtelser, kan bestyrelsen pålægge medlemmet sanktioner, herunder bod og eksklusion eller pålæg om at udarbejde og indsende redegørelser eller forretningsgange for, hvordan fremtidige overtrædelser undgås. 5

6 11 Associerede virksomheder Som associeret virksomhed til Dansk Byggeri kan tilknyttes virksomheder, der ikke på associeringstidspunktet er omfattet af en kollektiv overenskomst eller er omfattet af kollektiv overenskomst qua medlemskab af en anden DA-medlemsorganisation. En associeret virksomheds fortsatte tilknytning til Dansk Byggeri forudsætter, at den ikke udsættes for krav om kollektiv overenskomst, og at den ikke i en konfliktsituation handler til skade for Dansk Byggeris medlemmer eller andre virksomheder organiseret i en DA-organisation. I tilfælde af, at en associeret virksomhed modtager nogen form for henvendelse vedrørende indgåelse af kollektiv overenskomst, skal den uden ugrundet ophold meddele dette til Dansk Byggeri med henblik på en afklaring af, hvorvidt den ønsker at blive medlem af Dansk Byggeri eller afbryde associeringen. Dansk Byggeris bestyrelse fastsætter regler for, i hvilken udstrækning en associeret virksomhed har adgang til Dansk Byggeris serviceydelser. Dansk Byggeris bestyrelse fastsætter endvidere regler for i hvilken udstrækning, associerede virksomheder knyttes til Dansk Byggeris regioner og sektioner. For associeringen til Dansk Byggeri betaler virksomhederne et bidrag, der fastsættes én gang årligt af Dansk Byggeris bestyrelse. Associerede virksomheder er forpligtede til at overholde en beslutning truffet af DA s forretningsudvalg eller bestyrelse om, at lønmodtagere, der er omfattet af arbejdskonflikt, ikke må antages af Dansk Byggeris medlemmer. Associerede virksomheder er, så længe en arbejdsstandsning finder sted inden for en organisation, der er medlem af DA, forpligtede til hverken direkte eller indirekte at handle mod dens interesser, hos hvem arbejdsstandsningen finder sted. Dette gælder navnlig ved uden forudgående aftale med den pågældende organisation at påtage sig udførelsen af arbejder, levering af materialer, kørsel eller lignende til foretagender, der er påbegyndt eller kontraheret af den, hos hvem striden finder sted. Ligeledes gælder navnlig overtagelse af nogen del af leverancer eller præstationer af nogen art, som den pågældende måtte have påtaget sig, før striden udbrød. Hvis nogen, der ikke er medlem af en organisation under DA, handler mod interesserne hos den virksomhed, hvor en arbejdsstandsning finder sted, har associerede virksomheder til Dansk Byggeri pligt til efter påbud fra Dansk Byggeri at afbryde forretningsmæssig forbindelse med vedkommende. Denne pligt kan af Dansk Byggeri udvides til også at gælde uoverensstemmelser, som endnu ikke har medført arbejdsstandsning. Repræsentantskab 12 Kompetence og sammensætning Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle Dansk Byggeris anliggender. Repræsentantskabet skal samlet afspejle medlemskredsen geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt. 100 repræsentanter vælges af regionerne i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver region har ret til mindst to repræsentanter, og 100 repræsentanter vælges af sektionerne, ligeledes i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver sektion forlods har ret til at vælge mindst en repræsentant. Herefter fordeles de resterende af de 100 repræsentanter mellem sektionerne i forhold til det kontingent, den respektive sektion repræsenterer. Såfremt der herefter måtte være sektioner, der alene har en repræsentant, er disse berettiget til at vælge en supplerende, der dog er uden stemmeret. Medlemmer af Dansk Byggeris bestyrelse er tillige medlemmer af repræsentantskabet. De personer, der vælges til repræsentantskabet, skal være erhvervsaktive og personmedlemmer i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri giver hvert år inden den 1. juli meddelelse til regionerne og sektionerne om det antal repræsentanter, hver region henholdsvis sektion kan vælge til at repræsentere sig i Dansk Byggeris repræsentantskab i det følgende år. Navnene på de personer, der skal repræsentere de enkelte regioner og sektioner i Dansk Byggeris repræsentantskab, skal meddeles til Dansk Byggeri senest den 1. marts hvert år. 6

7 13 Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden mellem den 20. april og den 30. juni på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne. Dagsorden skal indeholdes i indkaldelsen. Årsrapporten udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri og kan ikke, medmindre bestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end den 20. marts. Forslag til kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes meddeles skriftligt til Dansk Byggeri, dog senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 14 Dagsorden Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Dansk Byggeris virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand for bestyrelsen og/eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 15 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller mindst 40 repræsentanter skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. 16 Forhandlinger På et repræsentantskabsmøde leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst 10 repræsentanter forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger i forbindelse med personvalg bortset fra valg af dirigent sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges. 17 Afstemninger Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan møde ved en anden repræsentant ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end tre fuldmagter. Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer. 18 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. Såfremt 40 repræsentanter fremsætter krav herom, skal det vedtagne forslag sendes til urafstemning blandt samtlige medlemsvirksomheder. Ved en sådan urafstemning har medlemsvirksomhederne et antal stemmer svarende til deres kontingent i Dansk Byggeri. Vedtagelse på en urafstemning kræver almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at Dansk Byggeri har modtaget begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst otte dages varsel. 7

8 Bestyrelsen 19 Sammensætning Dansk Byggeri ledes af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 10 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Formanden vælges af repræsentantskabet, mens næstformanden vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsens formandskab udgøres af formanden og næstformanden tilsammen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har forfald, kan bestyrelsen, med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med yderligere op til to medlemmer indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. En person, der vælges til bestyrelsen, skal være personmedlem i Dansk Byggeri og må ikke være ude af rådighed over sit bo. 20 Valg og funktioner For at opnå valg som bestyrelsesformand kræves, at vedkommende kandidat opnår over 50 % af de afgivne stemmer. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker under ét således, at de kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen således, at seks af medlemmerne er på valg hvert andet år, og bestyrelsesformanden og de fem yderligere medlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted for yderligere to valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere to år. Bestyrelsesformanden vælges for to år ad gangen og kan genvælges for yderligere to valgperioder. Bestyrelsesformandens valgbarhedsperiode berøres ikke af tidligere medlemskab af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperiodens første år, indvælges et nyt medlem på førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Byggeri. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan i nærmere bestemt omfang overlade afgørelser inden for konkret afgrænsede områder til formandskabet. 21 Direktion Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én eller flere direktører, heraf én som administrerende direktør. Den administrerende direktør ansætter det til sekretariatet fornødne personale. Løn og arbejdsområde fastsættes af den administrerende direktør i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Regioner 22 Kompetence Dansk Byggeri er opdelt i 10 geografisk bestemte regioner, jf. oversigtskortet i bilag 1. Bestyrelsen kan, efter anmodning fra de berørte regioner, vedtage ændring af regionernes antal og geografiske udstrækning. Regionerne varetager medlemsvirksomhedernes særlige lokale interesser inden for rammer, der fastlægges af Dansk Byggeris bestyrelse. I regionen vælges repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Regionsbestyrelsen udpeger de medlemmer, der skal repræsentere Dansk Byggeri i beskæftigelsesråd, erhvervsskolebestyrelser og erhvervsråd. De medlemmer, der repræsenterer Dansk Byggeri i disse fora, skal være erhvervsaktive. 8

9 23 Valg af repræsentanter Repræsentanterne vælges på den ordinære generalforsamling af de fremmødte personmedlemmer efter indstilling fra regionsbestyrelsen. De foreslåede repræsentanter skal tilsammen afspejle regionens medlemsvirksomheder størrelsesmæssigt, fagligt og geografisk. Der vælges mindst én og højst fire suppleanter til repræsentantskabet. De opstillede suppleantkandidater skal fremgå af kandidatlisterne. Suppleanter indkaldes til repræsentantskabets møder, såfremt et eller flere af de valgte repræsentanter har varigt forfald. Regionsbestyrelsens kandidatlister udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Alternative lister kan indsendes til regionen senest 14 dage før generalforsamlingen og skal herefter, senest en uge før generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne. Kun kandidater, der således er bragt i forslag, kan vælges som repræsentanter. En alternativ liste kan bestå af den udsendte kandidatliste fra regionsbestyrelsen, hvor et eller flere navne er overstreget og erstattet af andre. Accept kræves kun af de andre, der foreslås i stedet. Såfremt et antal medlemsvirksomheder, der repræsenterer mindst 20 % af den pågældende regions samlede kontingent i Dansk Byggeri, finder valget i strid med kravet om, at repræsentantskabet skal afspejle regionens medlemskreds fagligt, størrelsesmæssigt og geografisk, kan de inden 14 dage efter generalforsamlingen begære valget sendt til urafstemning blandt regionens medlemsvirksomheder. Ved denne afstemning stemmer medlemsvirksomhederne med deres kontingentvægt. Ved udregningen af denne henføres grundkontingentet til den region, i hvilket medlemsvirksomheden har hovedsæde, mens lønsumskontingentet henføres til regionerne efter medlemsvirksomhedens fordeling. 24 Regionsbestyrelse Regionen ledes af en regionsbestyrelse bestående af en formand og seks menige medlemmer, som vælges på regionens generalforsamling. Regionsbestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Genvalg kan finde sted. Antallet af menige medlemmer kan forøges til elleve og formindskes til fire efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. forfald, kan regionsbestyrelsen, med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med yderligere op til to medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. En person, der vælges til regionsbestyrelsen, skal være personmedlem af Dansk Byggeri og må ikke være ude af rådighed over sit bo. Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 25 Ordinær generalforsamling Regionens ordinære generalforsamling holdes hvert år i 4. kvartal på en af regionsbestyrelsen fastsat sted. Ordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 28 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad. Dagsordenen skal indeholdes i indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal meddeles skriftligt til regionen og kan ikke, medmindre regionsbestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end 28 dage før generalforsamlingens holdes. Forslag til kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri senest 14 dage før generalforsamlingen. 26 Dagsorden Dagsorden for regionens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionens virksomhed i det forløbne år 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand til regionsbestyrelsen og/eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af repræsentanter og suppleanter til Dansk Byggeris repræsentantskab 6. Eventuelt På generalforsamlingen har hvert personmedlem én stemme. Et personmedlem kan møde ved et andet personmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet personmedlem kan råde over mere end én fuldmagt. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har 9

10 27 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen, når denne træffer beslutning herom, eller et antal medlemsvirksomheder, der mindst repræsenterer 20 % af regionens samlede kontingent til Dansk Byggeri, fremsætter begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst otte dages varsel og senest en måned efter begæringens modtagelse skriftligt til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad, i begge tilfælde med angivelse af dagsorden Sektioner 28 Kompetence Sektionerne har til formål at varetage medlemmernes særlige interesser og fremme det kollegiale sammenhold. Sektionerne dækker et fagligt område eller et speciale og er typisk landsdækkende. De medlemsvirksomheder, hvis virksomhed henhører under et eller flere af sektionernes faglige områder, har ret til efter de herom i sektionernes vedtægter fastsatte bestemmelser at indtræde i den eller de pågældende sektioner. 29 Organisation og økonomi Etablering af sektioner besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Sektionernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af bestyrelsen. Ændringer kan dog godkendes af formand og næstformand i forening, med mindre disse finder, at ændringerne skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ændringer, der får konsekvenser for andre sektioner, skal altid forelægges bestyrelsen til godkendelse. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om sektionens bestyrelse og økonomi. Sektionerne kan opkræve kontingent. Opkrævning af kontingent administreres af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri yder i nærmere aftalt omfang sekretariatsbistand til sektionerne. Interessegrupper og branchefællesskaber 30 Interessegrupper Dansk Byggeris medlemmer kan med formandsskabets godkendelse etablere interessegrupper til varetagelse af særlige interesser. Interessegrupperne kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens beslutning i nærmere aftalt omfang modtage sekretariatsbistand fra Dansk Byggeri. Branchefællesskaber Dansk Byggeris sektioner, interessegrupper og virksomheder kan med henblik på et tættere samarbejde etablere branchefællesskaber. Etablering af et branchefællesskab skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse ligesom vedtægterne for branchefællesskabet og ændringer heri skal godkendes af bestyrelsen. Dansk Byggeri stiller efter nærmere aftale sekretariatsbistand til rådighed for et branchefællesskab. 10

11 Bestyrelseskonference 31 Bestyrelseskonference Hvert år afholdes en bestyrelseskonference til drøftelse af overordnede temaer for Dansk Byggeri samt forhold af fælles interesse. I bestyrelseskonferencen deltager bestyrelsesmedlemmer i regionerne, sektionerne, branchefællesskaberne, interessegrupperne, lokalforeningerne samt bestyrelsen og direktionen. Lokalforeninger 32 Lokalforeninger Til Dansk Byggeri er knyttet et antal lokalforeninger. Etablering af nye lokalforeninger skal godkendes af bestyrelsen. Alle medlemmer af Dansk Byggeri kan søge om optagelse i disse lokalforeninger. Aktive medlemmer af en lokalforening skal være medlemmer af Dansk Byggeri. Medlemmer, der optages på prøve i en lokalforening, behøver ikke i en prøvetid på op til 1 år at være medlem af Dansk Byggeri. Lokalforeningerne vedtager deres egne vedtægter, der ikke må være i strid med Dansk Byggeris vedtægter eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Forholdet til Dansk Arbejdsgiverforening 33 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og medlemmerne er forpligtet til at respektere Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser, herunder afgørelser truffet af Dansk Arbejdsgiverforenings kompetente organer. Dansk Byggeri etablerer og samler overenskomster inden for Dansk Byggeris område i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings regler og bestemmelser. Kollektive ordninger 34 Kollektive ordninger Dansk Byggeris repræsentantskab kan inden for Dansk Byggeris formål med bindende virkning for medlemmerne tilslutte sig eller oprette kollektive ordninger, der pålægger en flerhed af medlemmerne forpligtelse til overholdelse af særlige regelsæt. 11

12 Tegningsregel, regnskab og binavne 35 Tegningsregel Dansk Byggeri tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med den administrerende direktør. 37 Revision Årsrapporten skal revideres af en af repræsentantskabet for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. 36 Regnskabsår Dansk Byggeris regnskabsår er kalenderåret. 38 Binavne Dansk Byggeri virker tillige under binavnene: - Danske Entreprenører - Byggeriets Arbejdsgivere - BYG - Entreprenørforeningen - Organisationen for byggeri, anlæg og industri Opløsning 39 Opløsning Til vedtagelse af Dansk Byggeris opløsning gælder samme regler som for vedtægtsændringer. Dansk Byggeris formue fordeles efter at alle forpligtelser er opfyldt efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. Hjælpefonden 40 Hjælpefonden Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er automatisk omfattet af Dansk Byggeris Hjælpefond og afsnittet i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter om faglige hjælpefonde. De beløb, Dansk Byggeri måtte få udbetalt af Dansk Arbejdsgiverforening i tilfælde af strejke eller lockout, indgår i Dansk Byggeris Hjælpefond. 12

13 Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret 41 Kollegial voldgiftsret Dansk Byggeri etablerer en kollegial voldgiftsret, der har til opgave at afgøre uoverensstemmelser eller tvister af kollegial eller faglig art mellem Dansk Byggeris medlemmer indbyrdes eller mellem medlemmerne og Dansk Byggeri. Regelsættet for den kollegiale voldgiftsret vedtages af repræsentantskabet. Dansk Byggeri fastsætter med bindende virkning for medlemmerne de nærmere regler for voldgiftsrettens virke. Ikrafttræden 42 Ikrafttræden Disse vedtægter træder i kraft den 29. april

14 Bilag 1 Oversigtskort over regioner i Dansk Byggeri

15 Forklaring til oversigtskort over regioner i Dansk Byggeri Regioner Omfatter følgende kommuner Nr Navn 1 Nordjylland Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg 2 Midt- og Vestjylland Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg 3 Østjylland Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Odder, Århus 4 Sydjylland Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa 5 Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Odense, Ærø 6 Lolland-Falster Guldborgsund, Lolland 7 Sjælland Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg 8 Nordsjælland Allerød, Egedal, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal 9 Hovedstadsområdet Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk 10 Bornholm Bornholm 15

16 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Dansk Byggeri 1358 København K Telefon

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere