Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion"

Transkript

1 Dansk Byggeris vedtægter 2015

2 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2

3 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10 Sektioner 10 Interessegrupper og branchefællesskaber 11 Bestyrelseskonference 11 Lokalforeninger 11 Forholdet til Dansk Arbejdsgiverforening 11 Kollektive ordninger 12 Tegningsregel, regnskab og binavne 12 Opløsning 12 Hjælpefonden 13 Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret 13 Ikrafttræden 14 Bilag 1 3

4 Navn og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Byggeri. Dansk Byggeris hjemsted er Københavns Kommune. For tvister mellem Dansk Byggeri og et medlem, der skal afgøres ved retten, skal Københavns Byret være værneting. 2 Formål Dansk Byggeris formål er - at opfylde medlemmernes behov for information og bistand på det arbejdsgivermæssige og det erhvervsmæssige område på den til enhver tid mest hensigtsmæssige måde, eventuelt ved at tage initiativ til fremskaffelse af servicetilbud fra andre, - at fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser og styrke arbejdsgiversammenholdet gennem medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og - at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Medlemmerne 3 Medlemsvirksomheder Ved optagelsen i Dansk Byggeri henføres medlemsvirksomheden til den eller de regioner, inden for hvis geografiske grænser virksomheden har domicil eller afdelingskontor, og til én eller flere sektioner, efter virksomhedens eget valg og inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde. En medlemsvirksomhed kan med bestyrelsens respektive formandskabets tilladelse overflyttes til en anden region. Medlemsvirksomhederne meddeler Dansk Byggeri, hvorledes medlemsvirksomhedens lønsum geografisk er fordelt i forhold til regionerne. Samtidig oplyses fordelingen af lønsummen blandt sektionerne. 4 Personmedlemmer Hver medlemsvirksomhed tildeles et personmedlemskab. Herudover tildeles medlemsvirksomheden yderligere personmedlemskaber i forhold til medlemsvirksomhedens samlede lønsum. De nærmere regler herfor fastsættes af bestyrelsen. Som personmedlemmer kan optages indehavere, direktører eller ledende medarbejdere i en medlemsvirksomhed. Ved ledende medarbejdere forstås personer, som efter bestyrelsens skøn indtager en overordnet stilling. Et personmedlem er tilknyttet den region, i hvilken medlemmets virksomhed har domicil eller afdelingskontor. Personmedlemskabet kan med bestyrelsens tilladelse overflyttes til en anden region. Der kan optages seniormedlemmer efter regler fastsat af bestyrelsen. 5 Optagelse Dansk Byggeris bestyrelse beslutter, hvorvidt ansøgningen om optagelse i Dansk Byggeri skal imødekommes. Bestyrelsen skal i denne forbindelse indhente en udtalelse fra den lokalforening og den region, i hvilket virksomheden er beliggende, samt fra den eller de sektioner, hvis faglige område den ansøgende virksomhed har tilknytning til. Nægtes optagelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet forelagt på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. Hvor bestyrelsen finder det særligt begrundet, kan bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed, jf. 7, stk. 2, beslutte, at det skal være en betingelse for en medlemsvirksomheds fortsatte medlemskab, at en koncernforbunden virksomhed, hvis virke falder under Dansk Byggeris område, også bliver medlem af Dansk Byggeri. Ansøgning om medlemskab i Dansk Byggeri kan indgives direkte til Dansk Byggeri eller via en lokalforening. 6 Udmeldelse og ophør Udmeldelse af Dansk Byggeri skal ske skriftligt til Dansk Byggeris sekretariat med seks måneders varsel til en 1. juli. Udmeldelse kan ikke finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået mindst to år efter, at medlemsvirksomheden har modtaget konfliktunderstøttelse fra Dansk Arbejdsgiverforening eller Dansk Byggeri. Bestyrelsen kan dispensere herfra. 4

5 Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører med at drive virksomhed, kan udmeldelse dog ske med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, virksomheden afhændes eller ophører. Erklæres en medlemsvirksomhed konkurs, tvangsopløses, åbnes der forhandlinger om tvangsakkord, eller behandles boet ved dødsfald som insolvent, ophører medlemskabet. Bestyrelsen kan dog tillade, at medlemskabet opretholdes indtil videre på vilkår fastsat af bestyrelsen. Der betales kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori ophøret sker. Dansk Byggeri kan slette et medlem i tilfælde af restance med kontingent eller andre pligtige ydelser efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Slettelse i Dansk Byggeri medfører samtidig slettelse i lokalforeningerne og i sektionerne. En medlemsvirksomheds slettelse som følge af kontingentrestance frigør ikke for betaling af kontingent for perioden frem til det tidspunkt, hvor opsigelse kunne få virkning. Et personmedlemskab ophører ved personens fratræden fra den pågældende medlemsvirksomhed. Alle personmedlemskaber ophører, når virksomhedens medlemskab ophører. Ophør af medlemskabet uanset af hvilken årsag medfører ikke krav på andel i Dansk Byggeris formue. 7 Eksklusion En medlemsvirksomhed kan ekskluderes af Dansk Byggeri i tilfælde af overtrædelse af Dansk Byggeris vedtægter eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter eller af forbud eller påbud givet af Dansk Byggeri eller af Dansk Arbejdsgiverforenings kompetente organer med hjemmel i disses love eller vedtægter, eller såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem i Dansk Byggeri eller i øvrigt groft har tilsidesat sine forpligtelser over for Dansk Byggeri. Beslutningen om eksklusion træffes af Dansk Byggeris bestyrelse med 2/3 stemmeflerhed. Den ekskluderede medlemsvirksomhed kan indbringe bestyrelsens beslutning for Dansk Byggeris førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen om at godkende eller forkaste eksklusionen træffes med almindelig stemmeflerhed. Indbringelse af beslutningen har ikke opsættende virkning. 8 Kontingent Hver medlemsvirksomhed betaler kontingent til Dansk Byggeri bestående af et grundkontingent og et lønsumskontingent. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet inkluderer bidrag til Dansk Byggeris faglige hjælpefond samt kontingent til Dansk Arbejdsgiverforening. Lønsumskontingentet beregnes på grundlag af medlemsvirksomhedens totale årlige lønsum i henhold til de retningslinjer, der indeholdes i det af bestyrelsen udarbejdede kontingentregulativ, der tillige indeholder bestemmelser om opkrævningsterminer m.v. grundkontingentet indeksreguleres i henhold til retningslinjerne herfor i kontingentregulativet. Hvis Hjælpefonden bliver mindre end krævet efter DA s vedtægter, kan bestyrelsen beslutte, at der hos medlemmerne skal opkræves et ekstraordinært bidrag beregnet som en promillesats af den kontingentpligtige lønsum. Ved optagelse i Dansk Byggeri betales et af bestyrelsen fastsat indskud. Kontingent for seniormedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 9 Hæftelse For Dansk Byggeris forpligtelser hæfter alene Dansk Byggeri. Der påhviler ikke Dansk Byggeris medlemmer nogen hæftelse. 10 Medlemmernes forpligtelser Medlemmerne er forpligtet til at overholde Dansk Byggeris vedtægter og de af Dansk Byggeris kompetente organer trufne beslutninger. Medlemsvirksomhederne er forpligtet til - at overholde Dansk Byggeris overenskomster med lønmodtagerorganisationer, - at indsende lønoplysninger til Dansk Byggeri, - at indsende øvrige oplysninger, som måtte blive krævet af Dansk Byggeri, - at udføre arbejde af god kvalitet og efterleve de af Dansk Byggeri fastsatte etiske regler, og - at overholde de af Dansk Byggeri til enhver tid fastsatte regler for kollektive ordninger, jf. 35. Opfylder et medlem ikke disse forpligtelser, kan bestyrelsen pålægge medlemmet sanktioner, herunder bod og eksklusion eller pålæg om at udarbejde og indsende redegørelser eller forretningsgange for, hvordan fremtidige overtrædelser undgås. 5

6 11 Associerede virksomheder Som associeret virksomhed til Dansk Byggeri kan tilknyttes virksomheder, der ikke på associeringstidspunktet er omfattet af en kollektiv overenskomst eller er omfattet af kollektiv overenskomst qua medlemskab af en anden DA-medlemsorganisation. En associeret virksomheds fortsatte tilknytning til Dansk Byggeri forudsætter, at den ikke udsættes for krav om kollektiv overenskomst, og at den ikke i en konfliktsituation handler til skade for Dansk Byggeris medlemmer eller andre virksomheder organiseret i en DA-organisation. I tilfælde af, at en associeret virksomhed modtager nogen form for henvendelse vedrørende indgåelse af kollektiv overenskomst, skal den uden ugrundet ophold meddele dette til Dansk Byggeri med henblik på en afklaring af, hvorvidt den ønsker at blive medlem af Dansk Byggeri eller afbryde associeringen. Dansk Byggeris bestyrelse fastsætter regler for, i hvilken udstrækning en associeret virksomhed har adgang til Dansk Byggeris serviceydelser. Dansk Byggeris bestyrelse fastsætter endvidere regler for i hvilken udstrækning, associerede virksomheder knyttes til Dansk Byggeris regioner og sektioner. For associeringen til Dansk Byggeri betaler virksomhederne et bidrag, der fastsættes én gang årligt af Dansk Byggeris bestyrelse. Associerede virksomheder er forpligtede til at overholde en beslutning truffet af DA s forretningsudvalg eller bestyrelse om, at lønmodtagere, der er omfattet af arbejdskonflikt, ikke må antages af Dansk Byggeris medlemmer. Associerede virksomheder er, så længe en arbejdsstandsning finder sted inden for en organisation, der er medlem af DA, forpligtede til hverken direkte eller indirekte at handle mod dens interesser, hos hvem arbejdsstandsningen finder sted. Dette gælder navnlig ved uden forudgående aftale med den pågældende organisation at påtage sig udførelsen af arbejder, levering af materialer, kørsel eller lignende til foretagender, der er påbegyndt eller kontraheret af den, hos hvem striden finder sted. Ligeledes gælder navnlig overtagelse af nogen del af leverancer eller præstationer af nogen art, som den pågældende måtte have påtaget sig, før striden udbrød. Hvis nogen, der ikke er medlem af en organisation under DA, handler mod interesserne hos den virksomhed, hvor en arbejdsstandsning finder sted, har associerede virksomheder til Dansk Byggeri pligt til efter påbud fra Dansk Byggeri at afbryde forretningsmæssig forbindelse med vedkommende. Denne pligt kan af Dansk Byggeri udvides til også at gælde uoverensstemmelser, som endnu ikke har medført arbejdsstandsning. Repræsentantskab 12 Kompetence og sammensætning Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle Dansk Byggeris anliggender. Repræsentantskabet skal samlet afspejle medlemskredsen geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt. 100 repræsentanter vælges af regionerne i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver region har ret til mindst to repræsentanter, og 100 repræsentanter vælges af sektionerne, ligeledes i forhold til disses andel af det samlede kontingent, dog således at hver sektion forlods har ret til at vælge mindst en repræsentant. Herefter fordeles de resterende af de 100 repræsentanter mellem sektionerne i forhold til det kontingent, den respektive sektion repræsenterer. Såfremt der herefter måtte være sektioner, der alene har en repræsentant, er disse berettiget til at vælge en supplerende, der dog er uden stemmeret. Medlemmer af Dansk Byggeris bestyrelse er tillige medlemmer af repræsentantskabet. De personer, der vælges til repræsentantskabet, skal være erhvervsaktive og personmedlemmer i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri giver hvert år inden den 1. juli meddelelse til regionerne og sektionerne om det antal repræsentanter, hver region henholdsvis sektion kan vælge til at repræsentere sig i Dansk Byggeris repræsentantskab i det følgende år. Navnene på de personer, der skal repræsentere de enkelte regioner og sektioner i Dansk Byggeris repræsentantskab, skal meddeles til Dansk Byggeri senest den 1. marts hvert år. 6

7 13 Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden mellem den 20. april og den 30. juni på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne. Dagsorden skal indeholdes i indkaldelsen. Årsrapporten udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri og kan ikke, medmindre bestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end den 20. marts. Forslag til kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes meddeles skriftligt til Dansk Byggeri, dog senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 14 Dagsorden Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Dansk Byggeris virksomhed i det forløbne år 3. Aflæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand for bestyrelsen og/eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 15 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller mindst 40 repræsentanter skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. 16 Forhandlinger På et repræsentantskabsmøde leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst 10 repræsentanter forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger i forbindelse med personvalg bortset fra valg af dirigent sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges. 17 Afstemninger Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan møde ved en anden repræsentant ifølge skriftlig fuldmagt. Ingen repræsentant kan råde over mere end tre fuldmagter. Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer. 18 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. Såfremt 40 repræsentanter fremsætter krav herom, skal det vedtagne forslag sendes til urafstemning blandt samtlige medlemsvirksomheder. Ved en sådan urafstemning har medlemsvirksomhederne et antal stemmer svarende til deres kontingent i Dansk Byggeri. Vedtagelse på en urafstemning kræver almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at Dansk Byggeri har modtaget begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst otte dages varsel. 7

8 Bestyrelsen 19 Sammensætning Dansk Byggeri ledes af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 10 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Formanden vælges af repræsentantskabet, mens næstformanden vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsens formandskab udgøres af formanden og næstformanden tilsammen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har forfald, kan bestyrelsen, med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med yderligere op til to medlemmer indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. En person, der vælges til bestyrelsen, skal være personmedlem i Dansk Byggeri og må ikke være ude af rådighed over sit bo. 20 Valg og funktioner For at opnå valg som bestyrelsesformand kræves, at vedkommende kandidat opnår over 50 % af de afgivne stemmer. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker under ét således, at de kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen således, at seks af medlemmerne er på valg hvert andet år, og bestyrelsesformanden og de fem yderligere medlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted for yderligere to valgperioder og efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen yderligere to år. Bestyrelsesformanden vælges for to år ad gangen og kan genvælges for yderligere to valgperioder. Bestyrelsesformandens valgbarhedsperiode berøres ikke af tidligere medlemskab af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperiodens første år, indvælges et nyt medlem på førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Byggeri. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan i nærmere bestemt omfang overlade afgørelser inden for konkret afgrænsede områder til formandskabet. 21 Direktion Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af én eller flere direktører, heraf én som administrerende direktør. Den administrerende direktør ansætter det til sekretariatet fornødne personale. Løn og arbejdsområde fastsættes af den administrerende direktør i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Regioner 22 Kompetence Dansk Byggeri er opdelt i 10 geografisk bestemte regioner, jf. oversigtskortet i bilag 1. Bestyrelsen kan, efter anmodning fra de berørte regioner, vedtage ændring af regionernes antal og geografiske udstrækning. Regionerne varetager medlemsvirksomhedernes særlige lokale interesser inden for rammer, der fastlægges af Dansk Byggeris bestyrelse. I regionen vælges repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab. Regionsbestyrelsen udpeger de medlemmer, der skal repræsentere Dansk Byggeri i beskæftigelsesråd, erhvervsskolebestyrelser og erhvervsråd. De medlemmer, der repræsenterer Dansk Byggeri i disse fora, skal være erhvervsaktive. 8

9 23 Valg af repræsentanter Repræsentanterne vælges på den ordinære generalforsamling af de fremmødte personmedlemmer efter indstilling fra regionsbestyrelsen. De foreslåede repræsentanter skal tilsammen afspejle regionens medlemsvirksomheder størrelsesmæssigt, fagligt og geografisk. Der vælges mindst én og højst fire suppleanter til repræsentantskabet. De opstillede suppleantkandidater skal fremgå af kandidatlisterne. Suppleanter indkaldes til repræsentantskabets møder, såfremt et eller flere af de valgte repræsentanter har varigt forfald. Regionsbestyrelsens kandidatlister udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Alternative lister kan indsendes til regionen senest 14 dage før generalforsamlingen og skal herefter, senest en uge før generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne. Kun kandidater, der således er bragt i forslag, kan vælges som repræsentanter. En alternativ liste kan bestå af den udsendte kandidatliste fra regionsbestyrelsen, hvor et eller flere navne er overstreget og erstattet af andre. Accept kræves kun af de andre, der foreslås i stedet. Såfremt et antal medlemsvirksomheder, der repræsenterer mindst 20 % af den pågældende regions samlede kontingent i Dansk Byggeri, finder valget i strid med kravet om, at repræsentantskabet skal afspejle regionens medlemskreds fagligt, størrelsesmæssigt og geografisk, kan de inden 14 dage efter generalforsamlingen begære valget sendt til urafstemning blandt regionens medlemsvirksomheder. Ved denne afstemning stemmer medlemsvirksomhederne med deres kontingentvægt. Ved udregningen af denne henføres grundkontingentet til den region, i hvilket medlemsvirksomheden har hovedsæde, mens lønsumskontingentet henføres til regionerne efter medlemsvirksomhedens fordeling. 24 Regionsbestyrelse Regionen ledes af en regionsbestyrelse bestående af en formand og seks menige medlemmer, som vælges på regionens generalforsamling. Regionsbestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt. Genvalg kan finde sted. Antallet af menige medlemmer kan forøges til elleve og formindskes til fire efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. forfald, kan regionsbestyrelsen, med 2/3 stemmeflerhed, supplere sig med yderligere op til to medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. En person, der vælges til regionsbestyrelsen, skal være personmedlem af Dansk Byggeri og må ikke være ude af rådighed over sit bo. Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 25 Ordinær generalforsamling Regionens ordinære generalforsamling holdes hvert år i 4. kvartal på en af regionsbestyrelsen fastsat sted. Ordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 28 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad. Dagsordenen skal indeholdes i indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal meddeles skriftligt til regionen og kan ikke, medmindre regionsbestyrelsen beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end 28 dage før generalforsamlingens holdes. Forslag til kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer skal meddeles skriftligt til Dansk Byggeri senest 14 dage før generalforsamlingen. 26 Dagsorden Dagsorden for regionens ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionens virksomhed i det forløbne år 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand til regionsbestyrelsen og/eller øvrige bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af repræsentanter og suppleanter til Dansk Byggeris repræsentantskab 6. Eventuelt På generalforsamlingen har hvert personmedlem én stemme. Et personmedlem kan møde ved et andet personmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet personmedlem kan råde over mere end én fuldmagt. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer varigt har 9

10 27 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen, når denne træffer beslutning herom, eller et antal medlemsvirksomheder, der mindst repræsenterer 20 % af regionens samlede kontingent til Dansk Byggeri, fremsætter begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst otte dages varsel og senest en måned efter begæringens modtagelse skriftligt til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i Dansk Byggeris medlemsblad, i begge tilfælde med angivelse af dagsorden Sektioner 28 Kompetence Sektionerne har til formål at varetage medlemmernes særlige interesser og fremme det kollegiale sammenhold. Sektionerne dækker et fagligt område eller et speciale og er typisk landsdækkende. De medlemsvirksomheder, hvis virksomhed henhører under et eller flere af sektionernes faglige områder, har ret til efter de herom i sektionernes vedtægter fastsatte bestemmelser at indtræde i den eller de pågældende sektioner. 29 Organisation og økonomi Etablering af sektioner besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Sektionernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af bestyrelsen. Ændringer kan dog godkendes af formand og næstformand i forening, med mindre disse finder, at ændringerne skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ændringer, der får konsekvenser for andre sektioner, skal altid forelægges bestyrelsen til godkendelse. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om sektionens bestyrelse og økonomi. Sektionerne kan opkræve kontingent. Opkrævning af kontingent administreres af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri yder i nærmere aftalt omfang sekretariatsbistand til sektionerne. Interessegrupper og branchefællesskaber 30 Interessegrupper Dansk Byggeris medlemmer kan med formandsskabets godkendelse etablere interessegrupper til varetagelse af særlige interesser. Interessegrupperne kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens beslutning i nærmere aftalt omfang modtage sekretariatsbistand fra Dansk Byggeri. Branchefællesskaber Dansk Byggeris sektioner, interessegrupper og virksomheder kan med henblik på et tættere samarbejde etablere branchefællesskaber. Etablering af et branchefællesskab skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse ligesom vedtægterne for branchefællesskabet og ændringer heri skal godkendes af bestyrelsen. Dansk Byggeri stiller efter nærmere aftale sekretariatsbistand til rådighed for et branchefællesskab. 10

11 Bestyrelseskonference 31 Bestyrelseskonference Hvert år afholdes en bestyrelseskonference til drøftelse af overordnede temaer for Dansk Byggeri samt forhold af fælles interesse. I bestyrelseskonferencen deltager bestyrelsesmedlemmer i regionerne, sektionerne, branchefællesskaberne, interessegrupperne, lokalforeningerne samt bestyrelsen og direktionen. Lokalforeninger 32 Lokalforeninger Til Dansk Byggeri er knyttet et antal lokalforeninger. Etablering af nye lokalforeninger skal godkendes af bestyrelsen. Alle medlemmer af Dansk Byggeri kan søge om optagelse i disse lokalforeninger. Aktive medlemmer af en lokalforening skal være medlemmer af Dansk Byggeri. Medlemmer, der optages på prøve i en lokalforening, behøver ikke i en prøvetid på op til 1 år at være medlem af Dansk Byggeri. Lokalforeningerne vedtager deres egne vedtægter, der ikke må være i strid med Dansk Byggeris vedtægter eller Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter. Forholdet til Dansk Arbejdsgiverforening 33 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og medlemmerne er forpligtet til at respektere Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser, herunder afgørelser truffet af Dansk Arbejdsgiverforenings kompetente organer. Dansk Byggeri etablerer og samler overenskomster inden for Dansk Byggeris område i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings regler og bestemmelser. Kollektive ordninger 34 Kollektive ordninger Dansk Byggeris repræsentantskab kan inden for Dansk Byggeris formål med bindende virkning for medlemmerne tilslutte sig eller oprette kollektive ordninger, der pålægger en flerhed af medlemmerne forpligtelse til overholdelse af særlige regelsæt. 11

12 Tegningsregel, regnskab og binavne 35 Tegningsregel Dansk Byggeri tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med den administrerende direktør. 37 Revision Årsrapporten skal revideres af en af repræsentantskabet for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. 36 Regnskabsår Dansk Byggeris regnskabsår er kalenderåret. 38 Binavne Dansk Byggeri virker tillige under binavnene: - Danske Entreprenører - Byggeriets Arbejdsgivere - BYG - Entreprenørforeningen - Organisationen for byggeri, anlæg og industri Opløsning 39 Opløsning Til vedtagelse af Dansk Byggeris opløsning gælder samme regler som for vedtægtsændringer. Dansk Byggeris formue fordeles efter at alle forpligtelser er opfyldt efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. Hjælpefonden 40 Hjælpefonden Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er automatisk omfattet af Dansk Byggeris Hjælpefond og afsnittet i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter om faglige hjælpefonde. De beløb, Dansk Byggeri måtte få udbetalt af Dansk Arbejdsgiverforening i tilfælde af strejke eller lockout, indgår i Dansk Byggeris Hjælpefond. 12

13 Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret 41 Kollegial voldgiftsret Dansk Byggeri etablerer en kollegial voldgiftsret, der har til opgave at afgøre uoverensstemmelser eller tvister af kollegial eller faglig art mellem Dansk Byggeris medlemmer indbyrdes eller mellem medlemmerne og Dansk Byggeri. Regelsættet for den kollegiale voldgiftsret vedtages af repræsentantskabet. Dansk Byggeri fastsætter med bindende virkning for medlemmerne de nærmere regler for voldgiftsrettens virke. Ikrafttræden 42 Ikrafttræden Disse vedtægter træder i kraft den 29. april

14 Bilag 1 Oversigtskort over regioner i Dansk Byggeri

15 Forklaring til oversigtskort over regioner i Dansk Byggeri Regioner Omfatter følgende kommuner Nr Navn 1 Nordjylland Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Aalborg 2 Midt- og Vestjylland Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg 3 Østjylland Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Odder, Århus 4 Sydjylland Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa 5 Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Odense, Ærø 6 Lolland-Falster Guldborgsund, Lolland 7 Sjælland Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg 8 Nordsjælland Allerød, Egedal, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal 9 Hovedstadsområdet Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk 10 Bornholm Bornholm 15

16 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Dansk Byggeri 1358 København K Telefon

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo --

Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening. -- oo0oo -- Vedtægter for Sønderjyllands Vognmandsforening -- oo0oo -- 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og indskud 5 Mindelig afgørelse

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere