( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold."

Transkript

1

2 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Nr årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent Gynther. Artiklernes synspunkter repræsenterer den enkelte forfatter holdninger, og deles nødvendigvis ikke af redaktionen. Indlæg uden forfatterangivelse er produceret af redaktionen. GER 17 udkommer februar Dansk Mongolsk Selskabs bestyrelse består af: Formand Rolf Gilberg, sekretær Bulgan Njama, kasserer Leif Petersen, Søren Haslund-Christensen, Klaus Ferdinand, Jan Koed, Bent Gynther og Gudrun Lefmann. Selskabets sekretariat: Fuglebo 2, 2000 Frederiksberg Telefon: Postgiro: Medlemskontingent: 100 kroner pr. kalenderår. Dansk Mongolsk Selskabs formål er: (a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne og deres kultur, især i mongolernes kerneområde i Mongoliet, Kina og Rusland. (b) at udgive skrifter om mongolerne. ( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. (d) at fremme og udvikle forbindelserne mellem befolkningen Danmark og mongolerne. (e) at støtte kulturelt arbejde blandt mongoler og skabe forbindelser mellem videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive lande. CJ Andre Mongolselskaber og Naboforeninger Danmark Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, "Store Søhøj ", Hørsholm Kongevej 40, 2970 Hørsholm Dansk-Nepalesisk Selskab, Østbanegade 19, 2100 København Ø USA The Mongolia Society, Ine Goodbody Hall, Indiana University, Bloomington, lndiana 47405, USA telf: 001 (812) Mongol Tolbo, Mongol-American Cultural, Association, Ine., 50 Louis Street, New Brunswick, New Jersey 08901, USA England Mongolia & Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge, Faculty oforiental Studies, King's College, Sidwick Avenue, Cambridge CB3 9DA, England, United Kingdom Anglo-Mongolian Society, Bast Asien Studies Department, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, England, United Kingdom 2

3 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Brev fra redaktionen D~O I de 5 år Dansk Mongolsk Selskab har eksisteret, er der udkommet 15 numre af GER. I 1990 udkom kun et nununer. Det kom dog i 2 udgaver, fordi første udgaven havde for mange fejl. Det blev revideret for de fleste fejl. Det holdt dog stadig de 40 sider. I 1991 udkom GER(2) og GER(3), hver med 40 sider. Det viste sig, at 40 sider bragte bladet op over en postal vægtgrænse. Dette gjorde forsendelsell dyrere end nødvendig. Ved at gå ned på 32 sider kunne man sende bladet for en lavere takst. Redaktionen valgte så at udkomme lidt oftere, nemlig 3 gange om året. I 1992 kom GER(4), GER(5) og GER(6). I 1993 kom GER(7), GER(8) og GER(9). I 1994 kom GER(lO), GER(l 1) og GER(l2). I 1995 kom GER(13), GER(14) og GER(15). Alle hver på 32 sider. Med årgang 1995 begyndte GER at udkomme i 3 spalter i stedet for 2. Denne ændring af spaltebredde er valgt for at gøre teksten mere læsevenlig og for at give muligheder for et mere varieret billedvalg. På et redaktionsmøde blev det diskuteret meget om GER skulle have spalter med løs bagkant, hvilket er så moderne. Man har løs bagkant for at få lige stor afstand mellem ordene. Det giver et roligere tekstbilled. Men for folk, som er langsomme læsere, er løs bagkant en variable mere at skulle holde styr på, fordi ingen linie længere har samme længde. For at gøre bladet så læsevenligt som Ekstra-nummer GER(l6) er et ekstra-nummer. Det udsendes fordi redaktionen mente, at medlemmerne ville være interesseret i en indholdsliste til samtlige numre. Redaktionen syntes desuden, at sådan en liste ikke skulle tage plads op i et almindeligt nummer af GER. For ikke at GER(16) skulle se alt for tynd ud, har redaktionen valgt at gøre GER(l6) til samme størrelse som de øvrige numre. Der er derfor blevet plads til andre ting. Her er igen valgt information i listeform, som kunne have medle1ru11ernes interesse. Information som ikke skulle optage plads i et almindeligt nummer. Kommentarer til listerne Det er ikke altid lige nemt at gøre lister helt 'up-to-date'. Så er der en læser, som opdager mangler og/eller fejl, vil redaktionen gerne underrettes, så der kan gøres rettelser. Overalt betyder en * (stjerne) at pågældende oplysning var redaktionen ukendt på det tidspunkt GER( 16) gik i trykken. Den redaktionelle linie GERs arbejdsfelt er information om mongoler uanset tid og sted. Stoffet skal således ikke kun handle om, hvad der foregår i staten Mongoliet. Der skal også fortælles om mongoler andre steder. Men Mongoliet er jo mongolernes centrale område, så det er naturligt, at Mongoliet får en væsentlig plads i GER. Redaktionen ønsker på den ene muligt, har redaktionen valgt fast.d b. h... s1 e at nnge e 1 t nye op 1 ysmnspaltekant. Det kan sa nogle fa.. ger, o t' te s k revet d' 1re k te 1 GER h. gange give hdt ekstra luft. mellem p a d en an d en s1 d e oosa b nnoe 0 0 ordene. Det er dog en nundre ge amle artikler, som kan være svæne en d d en bl a f ren d e b ao k ant. ~Jmde:Eg:ave frem. Når en gammel artikel bringes, forsøger redaktionen at bevare så meget af artiklens oprindelige udseende som muligt, når den skal tilpasses GERs format. Der er ikke mange oplysninger på dansk om mongolerne og Mongoliet. Her udfylder GER et hul sammen med Dansk Mongolsk Selskabs foredrag og andre arrangementer. Redaktionen har valgt at GER skal udkomme på dansk. Meget få gange har man faldet for fristelsen til at bringe kopi af tekster på engelsk. Det er jo langt lettere end først at skulle oversætte dem til dansk. Det er stadig hensigten, at GER er et dansksproget tidsskrift. GER fremstilles med en meget billig teknik. Det betyder desværre at billeder ofte ikke bliver så gode, som redaktionen kunne ønske. Man kan selvfølgelig så bruge en langt dyrere teknik. Indtil videre har redaktionen valgt ikke at belaste Dansk Mongolsk Selskab med den slags udgifter. Redaktionen håber, at der blandt medle1runerne er forståelse for dette valg. Redaktionen modtager gerne ideer og forslag til stof i GER. Redaktionen Redaktionen består af Bulgan Njama, Gudrud Lefmann, Bent Gynther, Jan Koed og Rolf Gilberg (ansvarshavende). 3

4 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Vedtægter for Dansk Mongolsk Selskab 1: NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: DANSK MONGOLSK SELSKAB. (Engelsk navn: Danish Mongolian Society). Selskabet har hjemsted i København. 2: FORMÅL Selskabets formål er: a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne og deres kultur, især i mongolernes kerneområde i Mongoliet, Kina og Rusland. b) at udgive skrifter om mongolerne. c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. d) at fremme og udvikle forbindelserne mellem befolkningen i Danmark og mongolerne. e) at støtte kulturelt arbejde blandt mongoler og skabe forbindelser mellem videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive lande. 3: UAFHÆNGIGHED Selskabet er uafhængigt af religiøse, politiske og økonomiske særinteresser. 4: MEDLEMMER Enhver privatperson med interesse for mongoler, og som kan accepterer selskabets vedtægter, kan optages som medlem. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen. Optagelse afgøres af bestyrelsen, medens eksklusion af medlemmer afgøres på generalforsamlingen. Har et medlem efter skriftlig påkrav ikke betalt kontingent i 2 år, slettes pågældende uden varsel af medlemslisten, og kan kun optages igen mod at betale sin gæld. Enhver, der modarbejder selskabets formål, kan udelukkes ved beslutning i bestyrelsen. Udelukkelsen kan indankes for generalforsamlingen. Organisationer, institutionerog arbejdspladser kan efter bestyrelsens godkendelse optages som kollektive medlemmer. 5: ÆRESMEDLEMMER Selskabet kan udnævne æresmedlemmer. Optagelses af æresmedlemmer sker på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 6: KONTINGENT Medlemskontingent er 100 kr årligt. Selskabets økonomiske grundlag er medlemskontingent, samt indtægter ved arrangementer, bidrag og gaver. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen fritage medlemmer for betaling af kontingent. Medlemskontingent opkræves via postgiro ved regnskabsårets begyndelse. For kollektive medietruner (organisationer, institutioner og arbejdspladser) aftales kontingent mellem selskabets bestyrelse og pågældende organisation. 7: REGNSKABSÅR Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse på general forsamlingen skal det være godkendt af revisoren og forsynet med de anmærkninger denne måtte finde nødvendige. Det reviderede regnskab bør udsendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen. 8: GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årlig i marts måned. Enhver generalforsamling vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med dagsorden og med mindst 3 ugers varsel. Lovændringsforslag skal altid medfølge indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning og kassereren forelægger selskabets regnskab til godkendelse. Der foretages ved almindelig stemmeflerhed valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer i stedet for de afgående og af revisor. Afstemningen om bestyrelsesvalg kan på forlangende af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne ske skriftlig. Ste1runeret på generalforsamlingen udøves personligt og kun af medlemmer, som har betalt kontingent. Forslag, der af medlemmerne ønskes taget på dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsen senest 31. januar. Forslag af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer godkendelse. Opnår forslaget ikke kvalificeret flertal skal der med 1 måneds varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det fre1runødte antal medlemmer. 4

5 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER :DAGSORDEN Den ordinære generalforsamling forløber efter følgende dagsorden: 1) valg af dirigent 2) formandens beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år 3) kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4) fastsættelse af kontingent 5) valg af bestyrrelsersmedlemmer 6) valg af suppleanter 7) valg af revisor 8) indkomne forslag 9) eventuelt 10: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling atboldes senest en måned efter, at 25 stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til bestyrelsen har fremsat ønske derom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan iøvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte den skønner det nødvendigt. 11: BESTYRELSEN Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent og været medlem af selskabet i mindst et år. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer (højest 9 medlemmer). Der vælges desuden 1 (2) suppleant(er). Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleanter for 1 år af gangen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved ste1mneflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører ved sin formand eller sekretær en forhandlingsprotokol, hvori der optages meddelelser om, hvad der sker af beslutninger og vigtige aktiviteter på møder og ved generalforsamling. 12: UDTALELSER Hvis der af medlemmer eller udenforstående afæskes selskabet udtalelser om mongolske spørgsmål, må sådant ske gennem bestyrelsen. Denne indkalder da, om fornødent til et møde, på hvilket sagen sættes under debat. Såfremt bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen ønsker det, vælges der blandt medlemmerne et udvalg, som sammen med bestyrelsen behandler sagen. Bestyrelsen indsender, efter at sagen er behandlet færdigt, besvarelsen til vedkommende forespørger, hvilken besvarelse også meddeles medlemmerne. 13: MEDLEMSMØDER Udover generalforsamling afholdes mindst et møde om foråret og et om efteråret med foredrag, film og/eller diskussion om emner, der vedrører selskabets formål. Til almindelige møder kan medtages gæster mod betaling af et gæstekort på 20 kr. Indkaldelse til møderne skal så vidt muligt ske skriftlig med mindst 8 dages varsel. 14: TIDSSKRIFT Der udgives et medlemsblad med navnet GER. ISSN nr Det skal oplyse om kulturhi- storiske forhold og andre meddelelser om mongolerne. Bestyrelsen vælger en redaktør, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen, men skal være det af selskabet. Tidsskriftet udgives efter bestyrelsens bestemmelse. 15: NORDISK SAMARBEJDE Det er selskabets hensigt at samarbejde med tilsvarende organisationer i de nordiske lande. En generalforsamling kan vedtage en sammenslutning til et Skandinavisk Mongol Selskab. 16: SELSKABETs OPLØSNING Selskabet opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2 tredjedele af medlemmerne er tilstede, og at der er et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af samtlige selskabets medlemmer for beslutningen. Selskabets arkiv bør havne i et passende offentlig arkiv i tilfælde af opløsning. Selskabets aktiver skal ved opløsning bruges i formålets ånd bestemt af den afsluttende generalforsamling. 16: STIFTELSE Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling, søndag 17. juni ~lbef:?.pt Rolf Gilberg Formand for bestyrelsen af Dansk Mongolsk Selskab 5

6 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Møder i Dansk Mongolsk Selskab Medlemmøde 1: Lørdag, 1. december 1990, kl 19:00 i Det Røde Rum, Christianhavns Medborgerhus: Tema: Festmiddag med (a) foredrag af mongolen Bache om Xinjiang og (b) Søren Haslund Christensen om sine rejser i Mongoliet. Medlemsmøde 2: 8. marts 1991, kl 19:30 i Mødelokalet, Brolæggerstræde 9, København: Tema: Jørgen Bitsch med foredrag om "Arhangai" (Den hvide Sø). Medlemsmøde 3: Fredag, 29. november 1991, kl 20:00 i Medborgerhuset, Danasvej 30B, Frederiksberg: Tema: (a) Charlotte Hal ved fortalte om sin rejse til Hovsegol i det nordlige Mongoli og (b) Bulgan Njama og Rolf Gilberg fortalte om en rejse til Ulaanbaatar og Karakorum i Mongoliet. Medlemsmøde 4: Fredag, 28. februar 1992, kl 19:30 i Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Tema: Ole Bruun talte om Mongoliets administrative og politiske opbygning samt de sidste få års forandringer. Medlemsmøde 5: Lørdag, 4. april 1992, kl 15:00 i Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Tema: (a) Ordinær generalforsamling og (b) Bent Gynther fortalte om sin rejse til Mongoliet og om at lave skolebog ommongoliet. Medlemsmøde 6: Onsdag, 24. juni 1992, kl 19:00 i Nationalmuseet: Tema: Besøg af viceudenrigsminister Behbat Hasbazar, (a) Hasbazar holdt foredrag om Mongoliets nuværende situation, derefter var der omvisning ved museumsinspektør RolfGilberg i Nationahnuseets mongoludstilling. Medlems 7: Fredag, 16. oktober 1992, kl 19:00 i Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Tema: Besøg af medlemmer fra det mongolske parlaments sekretariat: Jargalantyn Elbegsaihan (vicedirektør og afdelingsleder), Dashdorjiin Ganbold (juridisk rådgiver), Purevdorjiin Tumurbaatar (rådgiver i udenrigsrelationer). Medlemsmøde 8: Fredag, 5. februar 1993, kl 20 i Medborgerhuset, Danasv~j 30B, Frederiksberg: Tema: Anita Garbers fortalte ledsaget af lysbilleder om sin vandregruppes Mongoli-r~jse Medlemsmøde 9: Lørdag, 13. marts 1993, kl 18 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: (a) generalforsamling, (b ) gæst fra Mongoliet: A. Erdenecheleg og (c) video fra Mongoliet. Medlemsmøde 10: Lørdag, 15. maj 1993, kl 14 i Nationalmuseet: Tema: omvisning ved museumsinspektør Rolf Gilberg i temaudstillingen "Mongolerne -steppens nomader". Medlemsmøde 11: Lørdag, 6. november 1993, kl i Nationalmuseet: Tema: besøg af 6 mongoler: Nattsadorj Batjargal (cl'), Nordisk Landboskole, Odense; Baljinyam Magsar (o), Nordisk Landboskole, Odense; Shimiddorzijn Tungalagsaikhan (<i'), Dalum Tekniske Skole, Odense; Sanjimyatav Seetseekhen (<i'), Dalum Tekniske Skole, Odense; Sarodiin Tsesgee ('il), Dalum Tekniske Skole, O dense; Hashbatiin Giima (<i'), Dalum Tekniske Skole, Odense. De unge studerende fortalte om deres studieophold i Danmark og besvarede spørgsmål om Mongoliet. Medlemsmøde 12: Søndag, 20. marts 1994, kl 12:30 på Nationalmuseet: Tema: (a) generalforsamling. Bestyrelsen bestod her efter af: Rolf Gilberg (formand), Bulgan Njama (sekretær), Leif Petersen (kasser), Søren Haslund-Christensen, Klaus Ferdinand og Jan Koed med suppleanterne Gudrun Lefmann og Bent Gynther. (b) Kl 13:30 kunne de fremmødte medlemmer sammen med museets gæster se filmen "Urga" i Nationalmuseets biograf. 180 tilstede. Medlemsmøde 13: Fredag, 6. maj 1994, kl 19:30 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: Mongoliet og Gobiørkenen. Biologen Birgith Sloth holdt foredrag på grundlag af 2 rejser til Mongoliet i 1993, dels om sin deltagelse i et Danida projekt om økoturisme juni-juli, dels om et dyrebeskyttelsesprojekt (gobibjørnen) september. 6

7 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Medlemsmøde 14: Onsdag, 25. maj 1994, kl 19:30, i Nationalmuseet: Tema: Johnny Balterzen holdt foredrag om Danmarks Lærerhøjskoles undervisningsprojekt i Mongoliet. Medlemsmøde 15: Tirsdag, 13. september 1994 i Nationalmuseet: Tema: Hr. N. Bagabandi's, formanden for det mongolske parlament, var på besøg med en gruppe på 5 medlemmer: 2 parlamentsmedlemmer, Adillbish og Alga, samt Altangered, leder af afdelingen for udenrigsrelationer, og 2 sikkerhedsfolk. Det begyndte med en omvisning kl i Nationalmuseets mongoludstilling, derefter gav formanden N. Bagabandi en situationsbeskrivelse af nuets Mongoli fra kl 20 til kl 22. Referart fra mødet blev gengivet i GER (12): tilhørere. Medlemsmøde 16: Mandag, 21. november 1994, kl 20, i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: antropologen Ann Fenger Benwell holdt foredrag om sit UNESCO-arbejde i Mongoliet med at gøre kvinder i Gobi området interesseret i at modtage efteruddannelse. 35 tilhørere. Medlemsmøde 17: Tirsdag, 24. januar 1995, kl 20 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: RolfGilberg holdt foredrag om mongolernes historie. 18 tilhørere. Medlemsmøde 18: Lørdag, 18. marts 1995, kl 15 Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: (a) generalforsamling, 25 tilhørere, se referat GER{l4):30-31, (b) Gudrun Lefmann holdt foredrag med lysbilleder om sin hesteforskning i Mongoliet sammen med Bulgan Njama, (c) festmiddag, hvor Søren Haslund-Christensen hold tale, 35 tilhørere. Medlemsmøde 19: Lørdag, 29. april 1995, kl 20 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: antropologen Niels Finn Munch-Petersen holdt foredrag om økoturisme i Mongoliet. 25 tilhørere. Medlemsmøde 20: Lørdag, 20. m~j 1995, kl 20 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: arkitekten Jan Koed holdt foredrag med lysbilleder om mongolsk arkitektur. 30 tilhørere. Medlemsmøde 21: Lørdag, 14. oktober 1995, kl på Nationalmuseet, indgang Ny Vestergade 10: Tema: Hofmarskal Søren Haslund Christensen og generalkonsul Anders Jungersen holdt foredrag om deres rejse sommeren 1995 til Mongoliet, hvor de blandt andet besøgte den gård, danskerne oprettede i 1923 i Bulgantal. 40 tilhørere. Medlemsmøde 22: Lørdag 11. november 1995, kl på Nationalmuseet, indgang Ny Vestergade 10: Tema: Ole Odgaard var netop vendt tilbage efter at have etableret og administreret dansk bistand til Mongoliet i perioden Han fortalte om det danske bistandsprogram, dens resultater og samarbejdet med mongolerne. Efter foredraget blev der vist lysbilleder fra hans rejser i Mongoliet. 20 tilhørere. Medlemsmøde 23: Lørdag, 9. december 1995, kl på Nationalmuseet, indgang Ny Vestergade 10: Tema: Tarab Tulku, formand for Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, fortalte om den tibetanske buddhisme med særlig henblik på Mongoliet. 7

8 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Dansk Mongolsk Selskabs medlemmer Albertsen, Lise Ammonsen, Gerdi Andersen, Elisabeth Andersen, Kjeld Andersen, Margit Andersen, Marianne Andersen, Robert Andersen, Susanne Møller Andreasen, Andreas Dalgas Baltzersen, Johnny Bangsholm, Erik & Lene Bendtsen, Elsebeth Benwell, Ann Fenger Berg, Benni Bitsch, Jørgen Bjerg, Jørgen Blechingberg, Ib Brummerstedt, Hans Chr. Bruun, Ole Christiansen, Finn Christensen, Vagn Bjerre Dahl, Carsten Dalcomyn, Peter Detlefsen, Claus Diener, Peter Duus, Valdemar Dwinger, Ida Elklit, Jørgen Eri er, Annette Evjenth, Ingrid Ferdinand, Klaus Funk, Ingelise Færch-Jensen, Sten Galtung, Erik Garbers, Anita Gerike, P. Gilberg, Rolf Gram de Olveta, Lene Gudmann Grandt-Nielsen, Amy Gundersen, Signe Gynther, Bent Hansen, Bodil Kem Hansen, Jette Juul Hansson, Agneta Hard, Judith Haslund-Christensen, Louise Haslund-Christensen, Marianne Haslund-Christensen, Michael Haslund-Christensen, Søren Haubroe, Lotte Hauser, Michael Hellum, Feyhan Helved, Charlotte Heering, Nikolai Hofman, Freddie Holm, Kirsten Gynther Holm, Lene Holt, Elise Husum, Ib Højer, Lars Jacobsen, Grethe Janhøj, Else Vedel J anhøj, Thomas Jarvad, Ib Martin Jensen, Kurt V. Jensen, Rolf Jespersen, Morten Johansen, Jytte Johannsen, Maj-Britt Juel, Lise Juhl, Jørgen Jungersen, Anders Kaufmann, Anne Kjær, Nen Maria Koed, Jan Joint Christian Service Kock, Find Kreutzfeldt, Helen Kristensen, Eyvind Krogh, Tove Larsen, Charlotte Larsen, Gitte Rosenfeldt Larsen, Leif Richter Larsen, Niels Henrik Lauritsen, Grethe Laursen, Bjarne Lefmann, Gudrun Lund, Dorrit Lynge, Hans Anton Magnusson, Magnus & Tove Malmberg, Søren Mangor, Inger S Masuda, Monica Mikkelsen, Axel Munch-Petersen, Finn & Jytte Munch-Petersen, Nils Finn Møller, Eva Maria Nielsen, Anne Nielsen, Annemette Nielsen, l.k. Nielsen, John H. Nielsen, Jørgen Due Nielsen, Lene Nielsen, MajBritt Njama, Bulgan Nysom, Ove N yvang, Jytte Nørgård, Ellen Odgaard, Jonna Odgaard, Ole Olsen, Elsebeth Pedersen, Carsten Ivar Pedersen, Mogens Petersen, Leif F. Poulsen, Kristian Pablo Rasmussen, Henning Roll, Carl Emil Raahauge, Lise Sand, Anette Schelde, Astrid Sloth, Birgith og Lars Eriksen Smådahl, Kirsten Julie Solongo, Naran Sommerville, Michael Sonne, Ole Stæhr, Michael Sørensen, Aksel Thomsen, Gerner Thybo, Søren Vestergaard, Kaj Wiirtzen Walkvist, Hakon Waart, Søren 8

9 GER Nr DECEMBER 1995 Wilhelmsen, Charlotte Woods, Anita Wulff, Niels Åbenbus, Ole Institutioner: BILLEDKUNST FRA MONGOLIET Associated Danish Enterprise (att: David M. Nappir) Danmarks Journalisthøjskole Danmarks Lærerhøjskole Dansk Santalmission Medlemmer fordelt på regioner: København 64 Sjælland 23 Fyn og øer 6 Jylland 32 Grønland 3 Norden 6 Europa 2 Mongoli & Kina 4 i alt 140 Kvinder 65 Mænd december december Hovedbiblioteket Holte Midtpunkt i alt herboende stipendiater fra Mongoliet vil være til stede på udstillingen søndag d. 3. dec. kl Vore 2 mongolske gæster fra Nationalmuseet i Ulaanbaatar, fru D. Bumaa og fru D. Enkhchinrneg, har bragt med sig fra Mongoliet forskellige billeder af nyere dato, som fortiden udstilles på hovedbiblioteket i Holte. Billederne er til salg. Hobedbiblioteket i Holte Midtpunkt har åbent: mandag, tirsdag og torsdag kl 10-19, onsdag kl 12-19, fredag kl 10-17, lørdag kl og søndag kl

10 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Indhold GER(l) - GER(lS) Andersen, Elsebeth: Oplevelser fra en udsendt medarbejder, GER(13): Andersen, Elsebeth: Årets gang i Mongoliet, GER(14):7 Andersen, Elsebeth: Sommerbrev, GER(15):24 Andre mongolselskaber, GER(2): 5; GER(4): 16 Anerkendelse, GER(3):39 Aimag: Uvs Aimag, ved Ts. Batzorig, GER(6): 15 Aimag: Hovd Aimag, GER(7):30 Aimag: Hovsgol Aimag, GER(7): Aimag: Dormod Aimag, GER(9): Aimag: Dornogov' Aimag, en provins i Mongoliet, ved Bent Gynther, GER(l2):14-15 Bache: Hestehoved-violinen, GER (1): 17 Befolkningen (4):9 Mongoliet, GER Benwell, Ann Fenger: Indtryk fra en udsendt medarbejder, GER(l2): Ben well, Ann Fenger: Venskabsby efterlyses, GER (14):3 Benwell, Ann Fenger: Livet i Gabi går sin gang, GER(14):16-19 Benwell, Ann: Oplevelser i Mongoliet Uddrag af rejsebrev 3, GER (15):25-27 Besøg: Dr. Bache på besøg, GER (1):17 Besøg: Gæster fra Mongoliet, ved Bulgan Njama, GER(3):6-7 Besøg fra Mongoliet, GER(6): Besøg fra Mongoliet, ved Rolf Gilberg, GER(l2): 8-9 Bikales, M. E. (Carsten Dahl): "Mondeklippen" - Et af naturens vidundere, GER( 12):24 Billig, Ts.: Lyden fra buestrengen, GER(6):4-7 Bitsch, Jørgen: 70 år, GER (5):2 Bitsch, Jørgen: Besøg i en mongolsk ger, GER(2): 10 Bitsch, Jørgen: Ged i eget skind, GER(lO): 16 Bitsch, Jørgen: Kumi ssækkens placering i en ger, GER(5):2 Boggaver, GER(2):3 Bruun, Ole: Dansk udviklingsbistand til Mongoliet?, GER(2):32 Bruun, Ole: Reformerne fortsættes, GER(3): 13 Brydning GER(3):2 Bryllup, GER(3):20-26 Buddhas hellige relikvier i Mongoliet, GER(9):20 CD med mongolsk musik, GER (9):29 Chinggis Khans grav, GER(3):3l Damgaard, Else: Mejeribruget i Mongoliet kan udvikles, GER (10): DANIDA Projekt: Olieleverance til Mongoliet, GER(8):24-25 Dansk Mongolsk Selskab GER(8):2; GER(9):2; GER(10):2; GER(l 1):2; GER(12):2; GER(13): 2; GER(14):2; GER(15):2 Dansk Mongolsk Selskab Bestyrelse, GER(l):39 Dansk Mongolsk Selskab Generalforsamling 4. april 1992, GER(5):3 Dansk Mongolsk Selskab Generalforsamling 20 marts 1994, GER(10):30-31 Dansk Mongolsk Selskab Generalforsamling 1995, GER (14):30-31 Dansk Mongolsk Selskab Formandens beretning , GER(4):29-30 Dansk Mongolsk Selskab Formandens beretning for 1992, GER(7):31-32 Dansk Mongolsk Selskab Årsberetning og regnskab for 1994, GER(13):29-31 Dansk Mongolsk Selskab Kasserens beretning for , GER(4):30 Dansk Mongolsk Selskab Kasserens beretning for 1992, GER(7):31 Dansk Mongolsk Selskab Møder GER(2):4; GER(7):2; GER (10):2; GER(l5):32 10

11 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Dansk Mongolsk Selskab Medlemmer GER(1):2; GER(2): 3; GER(2):6; GER(4):31 Dansk Mongolsk Selskab Vedtægter GER(1):9-11; GER (15):4-5 De kinesiske år og deres tegn, GER(6):30 Driscoll, Paul A.: På sporet af Djengis Khans grav, GER(11):31 Dierendonch, Machtelf van: Tal med tegninger, GER(9):25-27 DANIDA - kort nyt om Mongoliet, GER(12):2 Demonstration, GER(3): 16 Den lille piges leg med tændstikker, GER(3):27 Den Mongolske Folkerepubliks Rigsvåben og flag, GER(2):9 Dithmer, Claus og Birgitte Hougaard: Demokratiets hyrder, GER (9): 8-9 En sidste hilsen, GER(2):6 Er mongolerne ved at forsvinde? GER(6):9 Erdenebileg, Ts.: Bemærkninger om det mongolske skriftsprog, GER(13):15 Filmen "URGA", GER(l1):32 Filt-teltet, GER(1):3-8 Fra redaktionen, GER(12):2; GER (15):2 Franskmænd hilser mongolsk kultur velkommen, GER(9):21 Frihedssymbolet, GER(2):9-10 Garbers, Anita: Blandt gæstfri nomader, GER(6):24-26 Gilberg, Rolf: Klosterbakkens skole, GER(l): Gilberg, Rolf: Mod onde ånder, GER(1):34-35 Gilberg, Rolf: Indre og Ydre Mongoli, En sammenligning, GER (1):36 Gilberg, Rolf: Mongolernes nationaldragt, GER(2): Gilberg, Rolf: Lasso, GER(3):32-33 Gilberg, Rolf: Ulaanbaatar, GER (4):2-5 Gilberg, Rolf: Fjerde Danske Centralasiatiske Ekspedition til Mongoliet, GER(4):12-16 Gilberg, Rolf: Studiet af mongolsk kultur i Danmark, GER(5): Gilberg, Rolf: Mongolerne - steppens nomader, GER(5):23-28 Gilberg, Rolf: Glint af mongolernes historie, GER(7):6-18 Gilberg, Rolf: Mongolsk shamanisme (1), GER(7): Gilberg, Rolf: Mongolsk shamanisme (2), GER(8):8-14 Gilberg, Rolf: Fra det mongolske skatkanuner: Hesteparkering, GER (8):23 Gilberg, Rolf: Mongolsk shamanisme (3), GER(9):12-13 Gilberg, Rolf: Mongolsk lamaisme, GER(9):14-19 Gilberg, Rolf: At tabe ansigt uden at miste hoved, GER(10):6-7 Gilberg, Rolf: Skaf et mongolsk filttelt, GER(l2):28-29 Gilberg, Rolf: Liste over mongolister og deres skriverier, GER (13):27 Gilberg, Rolf: Den uendelige steppe presset sammen på 500 m 2, GER(15):27-29 Gilberg, Rolf: Kender du mongolske genstande?, [I] GER(13):16-17; [2] GER(14):26-27, [3] GER (15):30-31 Gynther, Bent: Alle gode gange 3, GER(4):17 Gynther, Bent: Mongolia - en guidebog om Mongoliet, GER(l0):29 Gæret hoppemælk, GER(4):26 Hagenbeck, Carl: Kalmuk-udstillingen, GER(15):17 Halved, Charlotte: Rejsen i mormors fodspor, GER(5):6-8 Hannam, Peter: Børsen i Dian Bator holder åbent tirsdag, GER(4):8 Hard, Judith: Som familie, GER (12):16-17 Drønunen om en bedre verden (1), GER(2):22-25 Drømmen om en bedre verden (2): Den første plovfurer, GER(3):28-30 Drønunen om en bedre verden (3): Den fuldkomne Tilværelse, GER ( 4):6-8 11

12 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Drømmen om en bedre verden (4a): De gode og velmenende aander, GER(5):29-30 Drømmen om rm bedre verden (4b+5): Hertug Larsson og andre hvide skæbner, GER(6):20-23 Drømmen om en bedre verden (6): Mødet med den røde Tjeka, GER (7):24-26 Drømmen om en bedre verden (7): Den hellige knallert, GER(8):5-7 Drømmen om en bedre verden (8): Paa Ulvejagt med Dangserung..., GER(13): Drømmen om en bedre verden (9): Et Menneske i Ulveham., GER (14):4-6 Drømmen om en bedre verden (10): Med Jetom på eventyr, GER (9):4-6 Drømmen om en bedre verden (11): Bagbundet ventede jeg paa Døden, GER(10):26-28 Drømmen om en bedre verden (12): Sporene i Fængselsgaarden, GER(l 1): Drømmen om en bedre verden (13): Slangen i Paradisets Have, GER(12):3-5 Drømmen om en bedre verden (14): En krank dansk skæbne, GER(15): Torguternes historie, GER(l):22-3 l Mongoliet: Kvinde fra Efu-Khalkha stammen, GER(6): Vandladning, GER(8):21 Haslund-Christensen, Henning og Rolf Gilberg: En mongolsk nomades dødsfærd, GER(8): Haslund-Christensen, Søren: 60 år, GER(9):31 Hertug Larson, GER(15): 16 Jacobsen, Werner: Den spændende Ekspedition til Mongoliet, GER (13):24-25 Jensen, Sten: Fra Viborg til Peking på hesteryg, GER(4):28 Jernhestensår, GER(l):20 Jia Laikuan: Ordos-bryllup i græslandet, GER(6): Jørgen Elklit: Rejsebrev fra luftrummet over Gabi-ørkenen - Eiler: Hvordan skal DANIDA støtte demokratiseringsprocessen i Mongoliet - og hvorfor egentligt, GER (5):9-11 Koed, Jan : Forandringens vinde - Rejseindtryk fra Mongoliet, GER (3):9-11 Konrn1ende udstillinger: (1): Asiatiske Akkorder, (2): Nyydeltjin: Mongolerne - Steppens Nomader, GER(4):24-25 Krebs, Carl Immanuel: Fra Mongoliet og Urjan-Chaj, GER(15):4-10 Krogh, Torben: Japansk EDB og Djengis Khan-film produkter af mongolsk perestrøjka, GER(2):32-33 Krogh, Torben: Reformerne fra Sovjet er så småt ved at nå Mongoliet, GER(2):30-31 Kaarsberg, Hans S. og Gudrun Lefmann: Dansker finder kalmykfolket, GER(l 1): Lefmann, Gudrun: Ansigt til ansigt med rigtige takhi'er i Hustain Nuruu, GER(l2):6-7 Lefmann, Gudrun: Den første vildhest i Sankt Petersborg, GER (6):31 Lefmann, Gudrun: Du skal leve i harmoni med naturen, GER(12): Lefmann, Gudrun: Flere og flere takh'er. GER(11):25 Lefmann, Gudrun: Mongoliet er flyttet til Paris, GER(4):17 Lefmann, Gudrun: Przewalskihesten i fri dressur, GER(7):27-28 Lefmann, Gudrun: På spring i Indre Mongoli, GER(8):21 Lefmann, Gudrun: Takh-stoddene i Hustain Nuruu, GER(8):30-31 Lehnann, Gudrun: Vildhesten er kommet hjem, GER(5):4-5 Litteratur om mongoler på skandinavisk: GER(2):34-40, Tillæg l, GER(3):39; Tillæg 2 GER(4):31; Tillæg 3, GER(5):31; Tillæg 4, GER(7):28; Tillæg 5, GER(8):32; 12

13 GER Nr DECEMBER 1995 Tillæg 6, GER(9):32; Tillæg 7, GER(10):29; Tillæg 8, GER(12): 27; Tillæg 9, GER(13):32 Lumby, Elisabeth: Mongoliet får dansk hjælp til skolevæsen, GER (9): 10 Løst og fast om mongolsk nyt, GER(9):7 Manaseki, S.: Mongoliets sundhedsvæsen under forvandling, GER(ll): Metalfårets år, GER(2):2 Mongol Messenger: Naadam Festival, GER(3):3 Mongol Messenger: My Dream Came True, GER(3):4 Mongol Messenger: Confrontation? No, compromise! GER(3):5 Mongol Messinger: Hvem er hvem i Mongoliet, GER(6): 10 Mongol Messenger: En genoplivet tradition eller et råb om hjælp og samarbejde? GER(9): 11 Mongol Messenger: Hvor mange gange blev Suhbaatar begravet?, GER(10):4-5 Mongol Messenger (Carsten Dahl): Udvandringen af mongolske kazakher er stoppet, GER (12): Mongol Messemger (Carsten Dahl): Børnene fører et trist liv, GER(12):22 Mongol Messenger (Carsten Dahl): Hagekorset - et symbol på lykke, enhed og fremgang, GER (12):25 Mongol Messenger (Carsten Dahl): Det politiske folkemord der terroriserede nationen, GER(l2): Mongol Messenger (RolfGilberg): Geruda - et symbol på mod, GER (12):31 Mongol Messenger (RolfGilberg): Den naturlige skønhed vinder skønhedskonkurrencen,ger( 13): 3 Mongol Messenger (Jan Koed): Tro, håb og virkelighed, GER (15): 11 Mongoliet med i vinter-ol, GER (10):28 Mongoliets ambassadør mark, GER(9):3 Mongoliets konsul GER(l3):28 Mongolsk Dansk Selskab GER(2):5 Dan- Danmark, Mongolsk Dansk Selskab Ved Tungalag Njama, GER(3):6 Mongolsk Dansk Selskab Nytårshilsen, GER(7):3 Mongolsk madopskrift, ved Bulgan Njama, GER(2):39 Mongolsk måleenhed, GER(2): 13 Mongolsk eventyr (Anette Kruse): Hvordan den første hestehovedviolin blev til, GER( 1): 21 Mongolsk eventyr (Bulgan Njama) : Anands lykke, GER(2): 13 Mongolsk eventyr: Legenden om Wang Zhaojun, GER(2):24 Mongolsk eventyr (Anette Kruse): De udødelige bjerge, GER(2):25 Mongolsk eventyr: Et sagn on venner, GER(3):34 Mongolsk eventyr, Den kloge svigerdatter, GER(4):22 Mongolsk eventyr: Gammelt mongolsk sagn om solen, GER(6):3 Mongolsk eventyr: Et gammelt og et nyt sagn, GER(10):3 Mongolsk eventyr (Gudrun Lefmann): Den lille trofaste ræv, GER(12):29 Mongolsk eventyr (Gudrun Lefmann): Hvorfor skifter sommer og vinter, GER(l2):29 Mongolsk eventyr (Gudrun Lefmann): Historien om den stridhårede sorte hest, GER(l5): Mongolske digte, indsamlet af Henning Haslund-Christensen, GER(l):38 Mongolske notater, GER(14):2; GER(l5):2 Mongolske ordsprog om Ravnen, indsamlet af Henning Haslund Christensen, GER(l):39 Mongolske ordsprog, ved Bulgan Njama, GER(2):14 Mongolske ordsprog, ved Bulgan Njama, GER(3): 11 Månedens tilbud, GER(8):2 Naboforeninger, GER(4):9; GER (5):2; GER(6): 14 Njama, Bulgan: Interview med SørenHaslund-Christensen, GER(l): Njama, Bulgan: Mongolsk nytår, GER(2):

14 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Njama, Bulgan: Gensyn med moderlandet, GER( 4): Njama, Bulgan: En tur gennem Gobi-ørkenen, GER(6):28-30 Njama, Bulgan: Mongoliets nye hverdag, GER(8):26-29 Njama, Bulgan: Nomadismens overlevelse i Mongoliet, GER (11):26-30; GER(14):20-23 Njama, Bulgan: Mongolernes agtelse af hunde, GER(l5):3 Njama, Bulgan: Hvad kan Dansk Mongolsk Selskab gøre mere?, GER(15):22-23 Njama, Bulgan og Gudrun Lefmann: På besøg hos fem-dyr-folket, GER(l4):24 Nomin, Lhagvasuren: Naadam Mongoliet, GER(14): 15 Noter, GER(11):2 Nyt Mongoli, GER(4):9 Odgaard, Ole: Levestandard og fattigdom i Mongoliet, GER( l 0): 8-13 Odgaard, Ole: Privatisering Mongoliet, GER(15): Oosterhuis, Henk: Planer om oprettelse af et mindre oste1m~jeri i Mongoliet, GER(9):22-24 Ordliste, GER(9):6 Overgangsbistand, GER(5): 11 Oyun, E.: Gamle bryllups skikke, GER(3):20-22 Praktiske oplysninger, GER(6):2 Purevdoi:j, Ch.: Mongoliet I 994, GER(l1):3 Rettelse, GER(8):2 Rasmussen, Carl: Et mongolsk bryllup, GER(3):23-26 Rejser til Mongoliet: GER(4):26; GER(6):23; GER(10):2; GER(13): 25 Schønebeck. Alfred: Khalkha - Ydre Mongoli, GER(11):4-12 Schi:inebeck, Alfred: Lamavældet i Centralasien (1), GER(l3):4-14 Schi:inebeck, Alfred: Lamavældet i Centralasien (2), GER(l4): Shapiro, Fred C.: A Reporter at Large (i uddrag), GER(4):20-21 Sneath, David: Den Mongolske Folkerepublik lige nu, GER(3):7-8 Soyombo, GER(2):8 Sproggrupper i Mongoliet, GER (3) : 19 Stensgaard, Niels: Positiv udvikling belønnes, Mongoliet får U landsbistand, GER(4):9 Stæhr, Michael: Mongoliet - En rejse tilbage i tiden? GER(lO): Si:iderbom, George & Rolf Gilberg: Norobo eller cindi - et mongolsk spil, GER(l2):30-31 Takt og tone - på mongolsk, GER (8):3-4 Telegram, GER(2):5 Thomsen, Vilhelm: Mongoliet og mongolske sprog, GER(3): 18 Tod, Doi:jamjilin: Stalinismens tortur og udrensning, GER(6):8-9 Tsagaan Sar = Den hvide måned, GER(7):4-5,32 Tsehnav: En mongolsk Rakdab Mobile, GER(3):22 Tsehnav: Mongobile med ge'r, GER(4):27 Tsehnav: Mongolernes livgivende drik, GER(6):27 Tsehnav: Duocamelobile, GER (8):7 Tsehnav: Himlens energi, GER (9):30-31 Tsehnav: Besøg hos de russiske kalmykker, GER(13):26 Tsogtalhan, S. (Carsten Dahl): Det er synd for børnene i vores land, GER(12):23 Udstilling, GER(2):17 Vandhanens år, GER(7):23 Vejret i Mongoliet, GER(8):22 Zeveg, Mendsaikhan: Den traditionelle medicinske behandling, GER (14):8-9 Zhang, X. H.: Et stille og enkelt liv i ger, GER(4):18-19 Zhelezniakov, A.: Baggrunden for filmen "Urga", GER(l4):26-27 Årstal i mongolernes historie, GER(3):

15 DANSK MONGO~K SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Henning Haslund-Christensen's artikelrække "Drømmen om en bedre verden" blev bragt marts 1942 i B. T. (København). lørdag, 28. febmar 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden I: Djærve Slag for gamle Danmark. [GER(2):22-25]. mandag, 2. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden II: Den første Plovfure. [GER(3):28-30]. tirsdag, 3. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden III: Den fuldkomne Tilværelse. [GER(4):6-8]. onsdag, 4. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden IV: De gode og velmenende Aander. [GER(5):29-30]. torsdag, 5. marts 1942, s: 8-9 : Drømmen om en bedre verden V: Hertug Larsson og andre hvide Skæbner... [GER(6):20-23]. fredag, 6. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden VI: Mødet med den røde Tjeka. [GER(7):24-26]. lørdag, 7. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden VII: Den hellige Knallert ". [GER(8):5-7]. mandag, 9. marts 1942, side 8-9: Drømmen om en bedre verden VIII: Paa Ulvt:iagt med Dangsemng... [GER(l3): 18-20). tirsdag, 10. marts 1942, s: 8-9: Drønunen om en bedre verden IX: Et Menneske i Ulveham. [GER(l4):4-6]. onsdag, 11. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden X: Med Jctom paa Eventyr... [GER(9):4-6]. torsdag, 12. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XI: Bagbundet ventede jeg paa Døden. [GER(l0):26-28]. fredag, 13. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XII: Sporene i Fængselsgaarden. [GER(l l): 16-18]. lørdag, 14. marts 1942, s: 8-9: Drønm1en om en bedre verden XIII: Slangen i Paradisets Have. [GER(l2):3-5). mandag, 16. marts 1942, s: 8-9: Drønunen om en bedre verden XIV: En krank dansk skæbne. tirsdag, 17. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XV : Mødet med den hvide Ataman. onsdag, 18. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XVI: Drømmen, der brast... torsdag, 19. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XVII: Pigen, der fandt melodien. fredag, 20. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XVIII: Mødet med Den levende Buddha. lørdag, 21. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XIX: En ørkenfest. mandag, 23. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XX: Lærken og hunden i Den sorte Gobi. tirsdag, 24. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XXI: Astrolog-lamaernes møde... 15

16 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Bogliste om Mongoliet og mongoler skrevet af danskere eller oversat til dansk ANAS, Dr. [1948]: Haslund Christensen, Henning. Tale holdt af rektor ved Kabul Universitet i anledning af Henning Haslund Christensens begravelse. Afghanistan, 3(3):36-37 (Kabul) ANDERSSON, Johan Gunnar [19**]: Some Folk-lore Notes in Haslund's Jabonah. Eurasia Septen Trionalis Antiqna, 9: *-* (*). ANDERSSON, Johan Gunnar [1932]: Sobelsliitten. Svenska Dagbladet, 23 November 1932 (Stockholm) - Review of "Jabonah". Anomym [1947]: Haslund Christensens Samlinger fra Mongoliet. Pictures in B.T" 14 August 1947 (København). Anomym [1948]: Haslund-Christensen, Henning. Nekrolog, 14 September 1948 (København: Berlingske Tidende). Anonym [1949]: Henning Haslund-Christensen in memoriam. Journal ofthe Royal Central Asian Society, 36( 1): 6-7 (London). ARRAMS, Jim [1989]: Mongoler swinger til vestlige rytmer. Berlingske Tidende, 30. januar (København). ATIORPS, Gosta [1945]: Hos mongolerna. Svenska Dagbladet, 1. july 1945 (Stockholm) - Anmelsende af "Asiatiske Strejftog". BAHNSON, Kristian [ 1900]: Etnografien Fremstillet i Dens Hovedtræk. 2 volumen (548 p & 705 p.) (København: Det Nordiske Forlag) - pp: : Nord- og Centralasiatiske Folk. (Mongols p:667). BANG, Gustav [1895]: Marco Polo. * p. (København). BITSCH, Jørgen [1962]: Ukendt Land. Rejse i Mongoliet. 186 p. (København: Gyldendal) - Genoptryk 1983 (København: Skandinavisk Bogforlag). BITSCH, Jørgen [1963]: Mongolia - Unknown Land. 140 p. (London: George Allen & Unwin Ud). BITSCH, Jørgen [1965]: Børn i fremmede lande. 49 p. (København: Grafisk Forlag). BORGSTRØM, Kai [1933]: Tre Aar paa Zobelsletten. 108 p. (København: Gyldendal). BOSSHARD, Walter [1954]: Mongoliet. 238 p. (København: Fremads Rejsebøger). BOYER, Martha [1949]: Nogle mongolske sølvarbejder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1949:64-72 (København: Nationalmuseet). BOYER, Martha [1952]: Mongol Jewellery. Nationalmuseets Skrifter, Etnografisk Række 5:1-223 (København: Nationalmuseet). Boyer, Martha [1995]: Mongol Jewelery. * p. (København: The Carlsberg Foundation 's Nomad Research Project, Rhodos, and Thames & Hudson). BRINGSV ÆRD, Tor Åge [1989]: Gobi (1): Barndommens Måne. 173 p. (Hellerup: Vega). BRINGSV ÆRD, Tor Åge [1989]: Gobi (2): Djengis Khan. 300 p. (Hellerup: Vega). CABLE, Mildred & Francesca FRENCH [1934]: Ad Asiens Ældgamle Veje. 205 p. (Århus: De Unges Forlag) - Missionærbesøg hos mongoler. CALVINO, Italo [1987]: De u synlige byer. 162 p. (København: Rhodos) - Marco Polo taler med Storkhanen af Mongoliet. CARL, Ib [1952]: Tre Mongolske Geværer. Vaabenhistoriske Aarsbøger, 7:40-46 (København). CHRISTENSEN, Asger & John POULSEN [1990]: Mongol Tomor Zam - Jernbanen i Den mongolske Folkerepublik. Jernbanen, 30(5): (*). DAMGAARD, Else [1993]: Mejeribruget i Mongoliet kan udvikles. Mælkeritidende 24: (København). DEGERBØL, Magnus [1929]: Den amerikanske Ekspedition til Mongoliet. 15 p. (København: Radiolytteren). DIHMER, Claus & Birgite Hougaard [1993]: Frygtløs og fri. Mongoliets unge demokrati. Det Fri Aktuelt, 23. oktober (København). E.D. [1935]: Paa Mongoliets vidstrakte Sletter. Tidens Kvinder, 31. november 1935 (København) - 16

17 GER Nr DECEMBER 1995 Interview med Henning Haslund Christensen. EDELBERG, Lennart & Klaus FERDINAND [1958]: Arselan - Henning Haslund-Christensen. Naturens Verden, 1958(9): (København). EDELBERG, Lennart [1961]: Furer i Asiens Ældgamle Ansigt. 99 p. (København: Gyldendal). EDELBERG, Lennert [1979]: Haslund-Christensen, Henning. Dansk Biografisk Leksikon, 6:63-65 (København: Gyldendal). FERDINAND, Klaus [1968]: Centralasien. pp: in "Verdens Folkeslag i Vor Tid", (redaktør): Johannes NICOLAI SEN, * p. (København: Politikens Forlag). FOGTMANN, Marianne [1986]: Kronprins på filmfærd til Djengis Khans land. Frederikl borg Amts Avis, 11. maj (Hillerød). Gilberg, Rolf og Henning Haslund-Christensen [1993]: En mongolsk nomades dødsfærd. Ger, 8: (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1992] : Ulaanbaatar. Ger, 4:2-5 (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg Rolf [1993]: Glimt af mongolernes historie. Ger, 7:6-18 København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993] : Mongolsk lamaisme. Ger, 9:14-19 (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993]: Mongolsk shamanisme. Del 1. Ger, 7: (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993]: Mongolsk shamanisme. Del 2. Ger, 8:8-14 (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993]: Mongolsk shamanisme. Del 3. Ger, 9: (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg Rolf [1994] : At miste hoved uden at tabe ansigt. Ger, 10: 6-7 (København: Dansk Mongolsk Selskab). GILBERG, Rolf[1978]: "Min far var også shaman". pp :48-53 i "Ånder og Mennesker", (redaktør): RolfGILBERG, 141 p. (København: Nationalmuseet) - Genoptryk fra Jordens Folk, 10(2): (København: Dansk Etnografisk Forening). GILBERG, Rolf[l978]: Den femskæggede - en mongolsk shaman. pp:36-41 i "Ånder og Mennesker", (redaktør): Rolf GIL BERG, 141 p. (København: Nationalmuseet). GILBERG, Rolf [ 1988]: Haslund Christensens Mongolsamling. Jordens Folk, 23(3+4): (København: Dansk Etnografisk Forening) - Temanummer: Dansk Nomadeforskning. GILBERG, Rolf [1989]: Nogle troldmænd kalder man shamaner. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1989, pp:48-56 (København: Nationalmuseet). GILBERG, Rolf[l992]: Mongolian Colouring Book. Drawings by Lodai. 48 p. (København: Nationalmuseet). GILBERG, Rolf [1992]: Mongolsk malebog. Tegninger af Lodai. 48 p. (København: Nationalmuseet). GILBERG, Aage [1967]: Asiatiske Akkorder og Grønlandske. Tidsskriftet Grønland, 15(6):55-64 (København) - Anmeldelse af Werner Jacobsen: "Asiatiske Akkorder". GILMOUR, James [1903]: Blandt Mongolerne. * p. (København). GILMOUR, James [1913]: Mongoliets Apostle. 80 p. (København: Det Danske Missionsselskab). ORANGE, Jean-Christophe [ 1991]: Rensdyr-folket (Tsaatanerne). Berlingske Tidende, *(3): 3-6, 17. februar (København). GRESTED, Torry [1934]: Løftet som bandt. * p. (København: Gyldendal) - Roman. GRESTED, Torry [1935]: Boden Betales. 116 p. (København: Gyldendal) - Roman. Del 2 af "Løftet som Bandt". Mongoliet 1930'eme. GRØNBECH, Kåre [1940]: Mongoliet og den Danske Mongoliekspedition Ledetraad ved Folkelig Universitetsundervisning, 102: 1-4 (København: Folkeuniversitetsudvalget). GRØNBECH, Kaare [1940]: Sprog og Skrift i Mongoliet. Geografisk Tidsskrift, 43:56-93 (København). GRØNBECH, Kaare [1943] : Forschungen iiber die Musik der Mongolen. Olz, 46(1):1-4 (*). 17

18 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 GRØNBECH, Kaare [1945]: Chinggis Khans Erobring af Persien efter de mongolske Kilder. pp:*-* i "Øst og Vest: Atbandlinger tilegnet prof. dr. phil. Arthur Christensen." 224 p. (redaktør): K. Barr & H. Ellekilde (København). GRØNBECH, Kaare [1953]: En forsvunden mongolsk krønike. 32 p. (København: Det kongelige danske Videnskabernes Selskab). GYNTHER, Bent [1992]: Mongoliet. 96 p. Asienbiblioteket (København: Munksgaard). HAGEMANN, Johannes [1960]: Djengis Khan. 144 p. Gyldendals Lette Læseserie nr 11 (København: Gyldendal). HAMMERLUND, Anders [1986]: Kolonnerne i Ulan Bator. Artes, 1986(6): (*). HANNEST AD, Knud (redaktør) [1958]: Guillaume de Rubruks Rejse gennem Centralasien ( ). Udgivet af Selskabet til Historiske Kildeskrifters oversættelse 13(7):1-219 (København: Munk:sgaard). HANSEN, Henny Harald [1950]: Mongol Costumes. Nationalmuseets Skrifter, Etnografisk Række 3: (København: N ationalmuseet). HANSEN, Henny Harald [1994]: Mongol Costumes. 283 p. (København: The Carlsberg Foundation's Nomad Research Project, Rhodos, and Thames & Hudson). HARD, Judith[1994]: Som Familie. Kisaq, 94(2):30-31 (Nuuk). HARE, Kirsten [1956]: Tigergudens Danske Ven. Med Henning Haslund-Christensen i Central Asien. Gyldendals lette læseserie, 5, 112 p. (København: Gyldendal). HARE, Kirsten [1987]: Du er en af os! Med Haslund-Christensen i Mongoliet. 149 p. (Herning: Stout). Henning [19**]: En dansker i ørkenen. pp:*-* in "Læsning for 5. skoleår", (Editors): Gergersen & Nordentoft, * p. (København: *). Henning [ 1932]: Jabonah. 232 p. (København: Gyldendal) - 1. udgave 1932 (5.000 eksemplarer), 2. udgave 1932 (2.000), 3. udgave 1937 (3.000), 4. udgave Henning [1932]: Jabonah - Aventyr och upplevelser blandt Centralasiens Nomader. 423 p. (Stockholm: Bonniers Forlag) - (Stockholm 1947:1-393). Henning [1934]: Jabunaa Seikkailuja ja elilmyksia kesji-aasian paimentolaisten seassa. 439 p. (Helsinki:*). Henning [1934]: Mongol. Journal of the Royal Central Asian Society, 21(3): (London). Henning [ 1934): Tents in Mongolia (Yabonah). Adventures and Experiences among the Nomads of Central Asia. 366 p. (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd.). Henning [1934): Zajagan - Minnen och Intryck Från Tre Års Vistelse i Mongolernas Nomadvarld. 453 p. (Stockholm: Albert Bonniers Forlag). Henning [1935]: Den Hvide Ataman. Juleroser, pp:*-* (København: Gyldendal). Henning [ 1935]: Kesyton Aasia. Muistoja kolmivuotisesta oleskeluska Mongolien paimentolaismaailmassa. 440 p. (Helsinki: *) - (Titel: Det Vilde Asien. Minder fra et 3-årigt ophold i Mongolernes Nomadeverden). Henning [1935): Men and Gods in Mongolia (Zayagan). 358 p. (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd) - (New York: National Trave! Club). Henning [1935): Zajagan. 244 p. (København: Gyldendal) - 1. udgave 1935 (5.000 eksemplarer), 2. udgave 1935 (1.000), 3. udgave 1947 (*). Henning [1936): Vor Tids Ungdom higer efter at træde i Hedins Fodspor. Berlingske Tidende Aften, 6. januar 1936 (København). Henning [1936): Zajagan. Menschen und Gotter in der Mongolei. Mit einen Vorwort von Sven Hedin. 276 p. (Stuttgart & Berlin: *). Henning [1937): Mongolerne. Kronik i Politiken, 26. maj 1937 (København). 18

19 GER Nr DECEMBER 1995 Henning [1937]: Stang v Mongolsku. "(Yabona)". 342 p. (Praha: *). Henning [1938]: In the Mongol Encampments, Journal of the Royal Central Asian Society, 25(2): (London). Henning [1939]: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. (Aus dem Dlinischen iibers. von H. de Boor) * p. (Leipzig). HASLUND-CHRISTEN SEN, Henning [1942]: Drømmen om en bedre Verden. B. T., marts 1942, del 1-21 (København). Henning [1942]: Mongolske billeder. pp:55-62 i "Omkring Radioen Vinteren ", (redaktør): Sven Alkærsig & Jens Fr. Lawaetz, * p. (København). Henning [1943]: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. Mit einen Geleitwort von Sven Hedin. 304 p. (Leipzig: *). Henning [1943]: Oasen bag Ørkenen. Berlingske Tidende, Søndags Magasin, 27. juni 1943:8-10 (København). Henning [1943]: On the Trail of Ancient Mongol Tunes. pp: *-* i "Tue Music of the Mongols. Part I: Eastem Mongolia", Reports from the Scientific Expedition to the North-Westem Provinces of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin. The Sino-Swedish Expedition. Publication 21, vol VIII, Ethnography 4, pp: (Stockholm). Henning [1944] : Mit møde med en Mongolsk kunstner. Juleroser, 4 p. (København: Gyldendal). Henning [1944]: Mongolske troldmænd. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1944:5-20 (København: Nationalmuseet). Henning [ 1945]: Asiatiska Strovtåg. Med illustrationer af Lodai Lama fra Khalkha-Mongoliet. Oversat af Mammie Haslund. 260 p. (Stockholm: *). Henning [1945]: Asiatiske Strejftog. 257 p. (København: Gyldendal) - I. udgave 1945 (5.000 eksemplarer), 2. udhave 1946 (3.000). Henning (1945] : Forord, pp:7-9 i Alexandra David-Neel: Over alle bjerge til Lhasa. * p. (København: Westerman). Henning [1945]: Mongoliet: Kvinde fra Efu-Khalkha Stammen. pp:5 l-52 i "Eventyrerne fortæller om usædvanlige Oplevelser paa usædvanlige steder", (redaktør): Knud Clauson-Kaas, * p. (København: Gyldendal). Henning [1946]: Mongolske Frisurer. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1946:87-99 (København: Nationalmuseet). HASLUND-CHRISTENSEN, Henning [ 1947]: Asien-Ekspeditionen til Munke, der ikke kender 1. eller 2. Verdenskrig - Den tredie Danske Centralasiatiske Ekspedition er nu rejseklar. Nationaltidende, Interview, 11. oktober 1947, p:5, spalte:2-4 (København). Henning [1947]: Danske Videnskabsmænd til Afghanistans bjerge - Omfattende Studier og Undersøgelser blandt andet af gamle Religioner og det flyvende Egerns Liv. Land og Folk, Interview, 11. oktober 1947, p:7, (København). Henning [1947]: København Centrum for al Forskning af Central-Asien. Henning Haslund Christensens store Ekspedition foran Afrejse. København, Interview, 11. oktober 1947, p:7, spalte: 1-2 (København). HASLUND-CHRISTENSEN, Henning [1948]: Landgang. kronik, Politiken, 7. maj 1948 (København). Henning [1949]: MongolianJourney. 232 p. (London: *) - (engelsk udgave af' Asiatiske Strejftog'). Henning [1954]: Rhapsodite Mongole. 254 p. (Paris: *) - (fransk udgave af' Asiatiske Strejftog'). Henning [1988]: Mongolske Troldmænd. pp: i "Dannebrog på Stepperne", genoptryk af 8 danske artikler om Centralasien, trykt (redaktør): Kurt Villads Jensen, 169 p. (København: Museum Tusculanums Forlag). 19

20 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Louise [ 1990]: Prinsen fik snus og hoppemælk. Politiken, 2. september (København). Michael [1986]: Gæret hoppe-mælk og nomade-kultur. Politiken, 9. august (København). Søren [1986]: En ekspeditions inspiration. Politiken, 21. juni (København). Søren [1986]: Hyrdefolkene dyrker deres gud og deres hest. Berlingske Tidende, 25. april (København). Søren [1986]: Mongolerne har ikke glemt de danske pionerer. Berlingske Tidende, 3. august (København). Søren [1988]: Shamaner i det Indre Mongoli i Jordens Folk, 23(3+4): (København: Dansk Etnografisk Forening). Søren [1990]: På sporet af et dansk eventyr. Berlingske Tidende, 16. september (København). HAUBROE, Lotte [1992]: Mongoliet. FN-Forbundets Skoleavis, pp:ll-13 (København). HAUBROE, Lotte [1992]: Væddeløb er kun for børn. I Mongoliet er det kun børnene, der er jockeyer. Hoppemælk. Hippologisk Tidsskrift, 104(5):4,6-7 (København). HEDIN, Sven [1935]: Henning Haslund: Zajagan. Geografisk Tidsskrift, 38: (København). HEDIN, Sven [1936]: "Den Store Hest"s flugt. 288 p. (København: Hirschsprung). HEDIN, Sven [1948]: Till minnet av Henning Haslund-Christensen. *** HOLM, Mette [1992]: Mongoliet: Kina kaldes til hjælp. Morgenavisen Jyllands-Posten, 27. juni, l. del, p: 12 (Århus). HOLM, Mette [1992]: Valg i Mongoliet: Til te i filt-teltet og valgmøde på steppen. Morgenavisen Jyllands-Posten, 28. juni (Århus). HOLM, Mette [1992]: Mongoliet: Tændstikker og vodka på aktier. Intens jagt efter gode råd og h:'ird valuta. Morgenavisen Jyllands-Posten, 8. juli (Århus). HOLM, Mette [1992]: Et stykke af himlen. Morgenavisen Jyllands Posten, 12. juli (Århus). HOLM, Mette [1992]: Hårdt arbejde i kinesiske tæpper. Morgenavisen Jyllands-Posten, 14. juli (Århus). HOLM, Mette [1995]: Mongoliet - Lille, men selvstændig. Morgenavisen Jyllands-Pos/en, 16. august, p:2, spalte 1-8 (Århus). HOLT, Elise [1991]: Fra mit russiske hus i Mongoliet. B70 Bibliorekmforbundets blad, 18:549, (København). HAAHR, Erik [1968]: Lamaismen. Illustreret Religionshistorie 2: (redaktør): Asmussen & Læssøe (København: Gyldendal).!SAGER, Erik [1930]: De Danske Nybyggere paa Zobelsletten. Fem Aar mellem Mongolerne. Del 1: pp:6-7, søndag 22. juni - del 2: pp:6-7, søndag 29. juni - Del 3: pp:6-7, søndag 6. j'u!i - Del 4: pp:6-7, søndag 13. iuli - Del 5: pp:6-7, søndag 20, juli - Del 6: pp:6-7, søndag 21. juli - Del 7: pp:6-7, søndag 3. august - Del 8: pp:6-7, søndag JO. august- Del 9: pp:6-7, søndag 17. august - Del 10: pp:7,9,15, søndag 24. august - Aftenbladet (København). JACOBSEN, Werner [1939]: Den spændende Ekspedition til Mongoliet. Herning Avis, 11. august (Herning). JACOBSEN, Werner [1939]: Den spændende Ekspedition til Mongoliet. Danskerne fik udmærkede videnskabelige Resultater. Herning Avis, 12. august (Herning). JACOBSEN, Werner [1939]: Den spændende Ekspedition til Mongoliet. Et mystisk, men gæstfri Land. Herning Avis, 14. august (Herning). JACOBSEN, Werner [1940]: Bronzer fra Mongoliet. Hjembragt af Kgl. Dansk Geografisk Selskabs Ekspedition til Centralasien Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1940: (København: Nationalmuseet). JACOBSEN, Werner [1940]: Mongoliet<; Arkæologi - en kort oversigt. pp: i "Fra Danmarks Ungtid", Festskrift til Johannes Brønsted 5. oktober 1940: 50 år. 221 p. (København: Ejnar Munksgaard). JACOBSEN, Werner [1941]: Sina-Sibiriske Br~ncer i Nationalmuseets Etnografiske Samling. 20

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner

Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner Vedtægter for Fjerritslev Kinos Venner 1 - Navn. Foreningens navn er Fjerritslev Kinos Venner. Foreningens hjemsted er, Jammerbugt Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er: at drive en biograf, der er

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere