( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold."

Transkript

1

2 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Nr årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent Gynther. Artiklernes synspunkter repræsenterer den enkelte forfatter holdninger, og deles nødvendigvis ikke af redaktionen. Indlæg uden forfatterangivelse er produceret af redaktionen. GER 17 udkommer februar Dansk Mongolsk Selskabs bestyrelse består af: Formand Rolf Gilberg, sekretær Bulgan Njama, kasserer Leif Petersen, Søren Haslund-Christensen, Klaus Ferdinand, Jan Koed, Bent Gynther og Gudrun Lefmann. Selskabets sekretariat: Fuglebo 2, 2000 Frederiksberg Telefon: Postgiro: Medlemskontingent: 100 kroner pr. kalenderår. Dansk Mongolsk Selskabs formål er: (a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne og deres kultur, især i mongolernes kerneområde i Mongoliet, Kina og Rusland. (b) at udgive skrifter om mongolerne. ( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. (d) at fremme og udvikle forbindelserne mellem befolkningen Danmark og mongolerne. (e) at støtte kulturelt arbejde blandt mongoler og skabe forbindelser mellem videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive lande. CJ Andre Mongolselskaber og Naboforeninger Danmark Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, "Store Søhøj ", Hørsholm Kongevej 40, 2970 Hørsholm Dansk-Nepalesisk Selskab, Østbanegade 19, 2100 København Ø USA The Mongolia Society, Ine Goodbody Hall, Indiana University, Bloomington, lndiana 47405, USA telf: 001 (812) Mongol Tolbo, Mongol-American Cultural, Association, Ine., 50 Louis Street, New Brunswick, New Jersey 08901, USA England Mongolia & Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge, Faculty oforiental Studies, King's College, Sidwick Avenue, Cambridge CB3 9DA, England, United Kingdom Anglo-Mongolian Society, Bast Asien Studies Department, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, England, United Kingdom 2

3 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Brev fra redaktionen D~O I de 5 år Dansk Mongolsk Selskab har eksisteret, er der udkommet 15 numre af GER. I 1990 udkom kun et nununer. Det kom dog i 2 udgaver, fordi første udgaven havde for mange fejl. Det blev revideret for de fleste fejl. Det holdt dog stadig de 40 sider. I 1991 udkom GER(2) og GER(3), hver med 40 sider. Det viste sig, at 40 sider bragte bladet op over en postal vægtgrænse. Dette gjorde forsendelsell dyrere end nødvendig. Ved at gå ned på 32 sider kunne man sende bladet for en lavere takst. Redaktionen valgte så at udkomme lidt oftere, nemlig 3 gange om året. I 1992 kom GER(4), GER(5) og GER(6). I 1993 kom GER(7), GER(8) og GER(9). I 1994 kom GER(lO), GER(l 1) og GER(l2). I 1995 kom GER(13), GER(14) og GER(15). Alle hver på 32 sider. Med årgang 1995 begyndte GER at udkomme i 3 spalter i stedet for 2. Denne ændring af spaltebredde er valgt for at gøre teksten mere læsevenlig og for at give muligheder for et mere varieret billedvalg. På et redaktionsmøde blev det diskuteret meget om GER skulle have spalter med løs bagkant, hvilket er så moderne. Man har løs bagkant for at få lige stor afstand mellem ordene. Det giver et roligere tekstbilled. Men for folk, som er langsomme læsere, er løs bagkant en variable mere at skulle holde styr på, fordi ingen linie længere har samme længde. For at gøre bladet så læsevenligt som Ekstra-nummer GER(l6) er et ekstra-nummer. Det udsendes fordi redaktionen mente, at medlemmerne ville være interesseret i en indholdsliste til samtlige numre. Redaktionen syntes desuden, at sådan en liste ikke skulle tage plads op i et almindeligt nummer af GER. For ikke at GER(16) skulle se alt for tynd ud, har redaktionen valgt at gøre GER(l6) til samme størrelse som de øvrige numre. Der er derfor blevet plads til andre ting. Her er igen valgt information i listeform, som kunne have medle1ru11ernes interesse. Information som ikke skulle optage plads i et almindeligt nummer. Kommentarer til listerne Det er ikke altid lige nemt at gøre lister helt 'up-to-date'. Så er der en læser, som opdager mangler og/eller fejl, vil redaktionen gerne underrettes, så der kan gøres rettelser. Overalt betyder en * (stjerne) at pågældende oplysning var redaktionen ukendt på det tidspunkt GER( 16) gik i trykken. Den redaktionelle linie GERs arbejdsfelt er information om mongoler uanset tid og sted. Stoffet skal således ikke kun handle om, hvad der foregår i staten Mongoliet. Der skal også fortælles om mongoler andre steder. Men Mongoliet er jo mongolernes centrale område, så det er naturligt, at Mongoliet får en væsentlig plads i GER. Redaktionen ønsker på den ene muligt, har redaktionen valgt fast.d b. h... s1 e at nnge e 1 t nye op 1 ysmnspaltekant. Det kan sa nogle fa.. ger, o t' te s k revet d' 1re k te 1 GER h. gange give hdt ekstra luft. mellem p a d en an d en s1 d e oosa b nnoe 0 0 ordene. Det er dog en nundre ge amle artikler, som kan være svæne en d d en bl a f ren d e b ao k ant. ~Jmde:Eg:ave frem. Når en gammel artikel bringes, forsøger redaktionen at bevare så meget af artiklens oprindelige udseende som muligt, når den skal tilpasses GERs format. Der er ikke mange oplysninger på dansk om mongolerne og Mongoliet. Her udfylder GER et hul sammen med Dansk Mongolsk Selskabs foredrag og andre arrangementer. Redaktionen har valgt at GER skal udkomme på dansk. Meget få gange har man faldet for fristelsen til at bringe kopi af tekster på engelsk. Det er jo langt lettere end først at skulle oversætte dem til dansk. Det er stadig hensigten, at GER er et dansksproget tidsskrift. GER fremstilles med en meget billig teknik. Det betyder desværre at billeder ofte ikke bliver så gode, som redaktionen kunne ønske. Man kan selvfølgelig så bruge en langt dyrere teknik. Indtil videre har redaktionen valgt ikke at belaste Dansk Mongolsk Selskab med den slags udgifter. Redaktionen håber, at der blandt medle1runerne er forståelse for dette valg. Redaktionen modtager gerne ideer og forslag til stof i GER. Redaktionen Redaktionen består af Bulgan Njama, Gudrud Lefmann, Bent Gynther, Jan Koed og Rolf Gilberg (ansvarshavende). 3

4 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Vedtægter for Dansk Mongolsk Selskab 1: NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: DANSK MONGOLSK SELSKAB. (Engelsk navn: Danish Mongolian Society). Selskabet har hjemsted i København. 2: FORMÅL Selskabets formål er: a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne og deres kultur, især i mongolernes kerneområde i Mongoliet, Kina og Rusland. b) at udgive skrifter om mongolerne. c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. d) at fremme og udvikle forbindelserne mellem befolkningen i Danmark og mongolerne. e) at støtte kulturelt arbejde blandt mongoler og skabe forbindelser mellem videnskabelige, kulturelle, faglige og folkelige organisationer i de respektive lande. 3: UAFHÆNGIGHED Selskabet er uafhængigt af religiøse, politiske og økonomiske særinteresser. 4: MEDLEMMER Enhver privatperson med interesse for mongoler, og som kan accepterer selskabets vedtægter, kan optages som medlem. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen. Optagelse afgøres af bestyrelsen, medens eksklusion af medlemmer afgøres på generalforsamlingen. Har et medlem efter skriftlig påkrav ikke betalt kontingent i 2 år, slettes pågældende uden varsel af medlemslisten, og kan kun optages igen mod at betale sin gæld. Enhver, der modarbejder selskabets formål, kan udelukkes ved beslutning i bestyrelsen. Udelukkelsen kan indankes for generalforsamlingen. Organisationer, institutionerog arbejdspladser kan efter bestyrelsens godkendelse optages som kollektive medlemmer. 5: ÆRESMEDLEMMER Selskabet kan udnævne æresmedlemmer. Optagelses af æresmedlemmer sker på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 6: KONTINGENT Medlemskontingent er 100 kr årligt. Selskabets økonomiske grundlag er medlemskontingent, samt indtægter ved arrangementer, bidrag og gaver. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen fritage medlemmer for betaling af kontingent. Medlemskontingent opkræves via postgiro ved regnskabsårets begyndelse. For kollektive medietruner (organisationer, institutioner og arbejdspladser) aftales kontingent mellem selskabets bestyrelse og pågældende organisation. 7: REGNSKABSÅR Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse på general forsamlingen skal det være godkendt af revisoren og forsynet med de anmærkninger denne måtte finde nødvendige. Det reviderede regnskab bør udsendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen. 8: GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årlig i marts måned. Enhver generalforsamling vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med dagsorden og med mindst 3 ugers varsel. Lovændringsforslag skal altid medfølge indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning og kassereren forelægger selskabets regnskab til godkendelse. Der foretages ved almindelig stemmeflerhed valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer i stedet for de afgående og af revisor. Afstemningen om bestyrelsesvalg kan på forlangende af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne ske skriftlig. Ste1runeret på generalforsamlingen udøves personligt og kun af medlemmer, som har betalt kontingent. Forslag, der af medlemmerne ønskes taget på dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsen senest 31. januar. Forslag af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer godkendelse. Opnår forslaget ikke kvalificeret flertal skal der med 1 måneds varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det fre1runødte antal medlemmer. 4

5 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER :DAGSORDEN Den ordinære generalforsamling forløber efter følgende dagsorden: 1) valg af dirigent 2) formandens beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år 3) kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4) fastsættelse af kontingent 5) valg af bestyrrelsersmedlemmer 6) valg af suppleanter 7) valg af revisor 8) indkomne forslag 9) eventuelt 10: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling atboldes senest en måned efter, at 25 stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til bestyrelsen har fremsat ønske derom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan iøvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte den skønner det nødvendigt. 11: BESTYRELSEN Selskabets bestyrelse vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent og været medlem af selskabet i mindst et år. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer (højest 9 medlemmer). Der vælges desuden 1 (2) suppleant(er). Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleanter for 1 år af gangen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsen efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved ste1mneflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører ved sin formand eller sekretær en forhandlingsprotokol, hvori der optages meddelelser om, hvad der sker af beslutninger og vigtige aktiviteter på møder og ved generalforsamling. 12: UDTALELSER Hvis der af medlemmer eller udenforstående afæskes selskabet udtalelser om mongolske spørgsmål, må sådant ske gennem bestyrelsen. Denne indkalder da, om fornødent til et møde, på hvilket sagen sættes under debat. Såfremt bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen ønsker det, vælges der blandt medlemmerne et udvalg, som sammen med bestyrelsen behandler sagen. Bestyrelsen indsender, efter at sagen er behandlet færdigt, besvarelsen til vedkommende forespørger, hvilken besvarelse også meddeles medlemmerne. 13: MEDLEMSMØDER Udover generalforsamling afholdes mindst et møde om foråret og et om efteråret med foredrag, film og/eller diskussion om emner, der vedrører selskabets formål. Til almindelige møder kan medtages gæster mod betaling af et gæstekort på 20 kr. Indkaldelse til møderne skal så vidt muligt ske skriftlig med mindst 8 dages varsel. 14: TIDSSKRIFT Der udgives et medlemsblad med navnet GER. ISSN nr Det skal oplyse om kulturhi- storiske forhold og andre meddelelser om mongolerne. Bestyrelsen vælger en redaktør, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen, men skal være det af selskabet. Tidsskriftet udgives efter bestyrelsens bestemmelse. 15: NORDISK SAMARBEJDE Det er selskabets hensigt at samarbejde med tilsvarende organisationer i de nordiske lande. En generalforsamling kan vedtage en sammenslutning til et Skandinavisk Mongol Selskab. 16: SELSKABETs OPLØSNING Selskabet opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2 tredjedele af medlemmerne er tilstede, og at der er et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af samtlige selskabets medlemmer for beslutningen. Selskabets arkiv bør havne i et passende offentlig arkiv i tilfælde af opløsning. Selskabets aktiver skal ved opløsning bruges i formålets ånd bestemt af den afsluttende generalforsamling. 16: STIFTELSE Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling, søndag 17. juni ~lbef:?.pt Rolf Gilberg Formand for bestyrelsen af Dansk Mongolsk Selskab 5

6 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Møder i Dansk Mongolsk Selskab Medlemmøde 1: Lørdag, 1. december 1990, kl 19:00 i Det Røde Rum, Christianhavns Medborgerhus: Tema: Festmiddag med (a) foredrag af mongolen Bache om Xinjiang og (b) Søren Haslund Christensen om sine rejser i Mongoliet. Medlemsmøde 2: 8. marts 1991, kl 19:30 i Mødelokalet, Brolæggerstræde 9, København: Tema: Jørgen Bitsch med foredrag om "Arhangai" (Den hvide Sø). Medlemsmøde 3: Fredag, 29. november 1991, kl 20:00 i Medborgerhuset, Danasvej 30B, Frederiksberg: Tema: (a) Charlotte Hal ved fortalte om sin rejse til Hovsegol i det nordlige Mongoli og (b) Bulgan Njama og Rolf Gilberg fortalte om en rejse til Ulaanbaatar og Karakorum i Mongoliet. Medlemsmøde 4: Fredag, 28. februar 1992, kl 19:30 i Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Tema: Ole Bruun talte om Mongoliets administrative og politiske opbygning samt de sidste få års forandringer. Medlemsmøde 5: Lørdag, 4. april 1992, kl 15:00 i Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Tema: (a) Ordinær generalforsamling og (b) Bent Gynther fortalte om sin rejse til Mongoliet og om at lave skolebog ommongoliet. Medlemsmøde 6: Onsdag, 24. juni 1992, kl 19:00 i Nationalmuseet: Tema: Besøg af viceudenrigsminister Behbat Hasbazar, (a) Hasbazar holdt foredrag om Mongoliets nuværende situation, derefter var der omvisning ved museumsinspektør RolfGilberg i Nationahnuseets mongoludstilling. Medlems 7: Fredag, 16. oktober 1992, kl 19:00 i Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole: Tema: Besøg af medlemmer fra det mongolske parlaments sekretariat: Jargalantyn Elbegsaihan (vicedirektør og afdelingsleder), Dashdorjiin Ganbold (juridisk rådgiver), Purevdorjiin Tumurbaatar (rådgiver i udenrigsrelationer). Medlemsmøde 8: Fredag, 5. februar 1993, kl 20 i Medborgerhuset, Danasv~j 30B, Frederiksberg: Tema: Anita Garbers fortalte ledsaget af lysbilleder om sin vandregruppes Mongoli-r~jse Medlemsmøde 9: Lørdag, 13. marts 1993, kl 18 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: (a) generalforsamling, (b ) gæst fra Mongoliet: A. Erdenecheleg og (c) video fra Mongoliet. Medlemsmøde 10: Lørdag, 15. maj 1993, kl 14 i Nationalmuseet: Tema: omvisning ved museumsinspektør Rolf Gilberg i temaudstillingen "Mongolerne -steppens nomader". Medlemsmøde 11: Lørdag, 6. november 1993, kl i Nationalmuseet: Tema: besøg af 6 mongoler: Nattsadorj Batjargal (cl'), Nordisk Landboskole, Odense; Baljinyam Magsar (o), Nordisk Landboskole, Odense; Shimiddorzijn Tungalagsaikhan (<i'), Dalum Tekniske Skole, Odense; Sanjimyatav Seetseekhen (<i'), Dalum Tekniske Skole, Odense; Sarodiin Tsesgee ('il), Dalum Tekniske Skole, O dense; Hashbatiin Giima (<i'), Dalum Tekniske Skole, Odense. De unge studerende fortalte om deres studieophold i Danmark og besvarede spørgsmål om Mongoliet. Medlemsmøde 12: Søndag, 20. marts 1994, kl 12:30 på Nationalmuseet: Tema: (a) generalforsamling. Bestyrelsen bestod her efter af: Rolf Gilberg (formand), Bulgan Njama (sekretær), Leif Petersen (kasser), Søren Haslund-Christensen, Klaus Ferdinand og Jan Koed med suppleanterne Gudrun Lefmann og Bent Gynther. (b) Kl 13:30 kunne de fremmødte medlemmer sammen med museets gæster se filmen "Urga" i Nationalmuseets biograf. 180 tilstede. Medlemsmøde 13: Fredag, 6. maj 1994, kl 19:30 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: Mongoliet og Gobiørkenen. Biologen Birgith Sloth holdt foredrag på grundlag af 2 rejser til Mongoliet i 1993, dels om sin deltagelse i et Danida projekt om økoturisme juni-juli, dels om et dyrebeskyttelsesprojekt (gobibjørnen) september. 6

7 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Medlemsmøde 14: Onsdag, 25. maj 1994, kl 19:30, i Nationalmuseet: Tema: Johnny Balterzen holdt foredrag om Danmarks Lærerhøjskoles undervisningsprojekt i Mongoliet. Medlemsmøde 15: Tirsdag, 13. september 1994 i Nationalmuseet: Tema: Hr. N. Bagabandi's, formanden for det mongolske parlament, var på besøg med en gruppe på 5 medlemmer: 2 parlamentsmedlemmer, Adillbish og Alga, samt Altangered, leder af afdelingen for udenrigsrelationer, og 2 sikkerhedsfolk. Det begyndte med en omvisning kl i Nationalmuseets mongoludstilling, derefter gav formanden N. Bagabandi en situationsbeskrivelse af nuets Mongoli fra kl 20 til kl 22. Referart fra mødet blev gengivet i GER (12): tilhørere. Medlemsmøde 16: Mandag, 21. november 1994, kl 20, i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: antropologen Ann Fenger Benwell holdt foredrag om sit UNESCO-arbejde i Mongoliet med at gøre kvinder i Gobi området interesseret i at modtage efteruddannelse. 35 tilhørere. Medlemsmøde 17: Tirsdag, 24. januar 1995, kl 20 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: RolfGilberg holdt foredrag om mongolernes historie. 18 tilhørere. Medlemsmøde 18: Lørdag, 18. marts 1995, kl 15 Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: (a) generalforsamling, 25 tilhørere, se referat GER{l4):30-31, (b) Gudrun Lefmann holdt foredrag med lysbilleder om sin hesteforskning i Mongoliet sammen med Bulgan Njama, (c) festmiddag, hvor Søren Haslund-Christensen hold tale, 35 tilhørere. Medlemsmøde 19: Lørdag, 29. april 1995, kl 20 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: antropologen Niels Finn Munch-Petersen holdt foredrag om økoturisme i Mongoliet. 25 tilhørere. Medlemsmøde 20: Lørdag, 20. m~j 1995, kl 20 i Medborgerhuset, Danasvej 30, Frederiksberg: Tema: arkitekten Jan Koed holdt foredrag med lysbilleder om mongolsk arkitektur. 30 tilhørere. Medlemsmøde 21: Lørdag, 14. oktober 1995, kl på Nationalmuseet, indgang Ny Vestergade 10: Tema: Hofmarskal Søren Haslund Christensen og generalkonsul Anders Jungersen holdt foredrag om deres rejse sommeren 1995 til Mongoliet, hvor de blandt andet besøgte den gård, danskerne oprettede i 1923 i Bulgantal. 40 tilhørere. Medlemsmøde 22: Lørdag 11. november 1995, kl på Nationalmuseet, indgang Ny Vestergade 10: Tema: Ole Odgaard var netop vendt tilbage efter at have etableret og administreret dansk bistand til Mongoliet i perioden Han fortalte om det danske bistandsprogram, dens resultater og samarbejdet med mongolerne. Efter foredraget blev der vist lysbilleder fra hans rejser i Mongoliet. 20 tilhørere. Medlemsmøde 23: Lørdag, 9. december 1995, kl på Nationalmuseet, indgang Ny Vestergade 10: Tema: Tarab Tulku, formand for Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, fortalte om den tibetanske buddhisme med særlig henblik på Mongoliet. 7

8 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Dansk Mongolsk Selskabs medlemmer Albertsen, Lise Ammonsen, Gerdi Andersen, Elisabeth Andersen, Kjeld Andersen, Margit Andersen, Marianne Andersen, Robert Andersen, Susanne Møller Andreasen, Andreas Dalgas Baltzersen, Johnny Bangsholm, Erik & Lene Bendtsen, Elsebeth Benwell, Ann Fenger Berg, Benni Bitsch, Jørgen Bjerg, Jørgen Blechingberg, Ib Brummerstedt, Hans Chr. Bruun, Ole Christiansen, Finn Christensen, Vagn Bjerre Dahl, Carsten Dalcomyn, Peter Detlefsen, Claus Diener, Peter Duus, Valdemar Dwinger, Ida Elklit, Jørgen Eri er, Annette Evjenth, Ingrid Ferdinand, Klaus Funk, Ingelise Færch-Jensen, Sten Galtung, Erik Garbers, Anita Gerike, P. Gilberg, Rolf Gram de Olveta, Lene Gudmann Grandt-Nielsen, Amy Gundersen, Signe Gynther, Bent Hansen, Bodil Kem Hansen, Jette Juul Hansson, Agneta Hard, Judith Haslund-Christensen, Louise Haslund-Christensen, Marianne Haslund-Christensen, Michael Haslund-Christensen, Søren Haubroe, Lotte Hauser, Michael Hellum, Feyhan Helved, Charlotte Heering, Nikolai Hofman, Freddie Holm, Kirsten Gynther Holm, Lene Holt, Elise Husum, Ib Højer, Lars Jacobsen, Grethe Janhøj, Else Vedel J anhøj, Thomas Jarvad, Ib Martin Jensen, Kurt V. Jensen, Rolf Jespersen, Morten Johansen, Jytte Johannsen, Maj-Britt Juel, Lise Juhl, Jørgen Jungersen, Anders Kaufmann, Anne Kjær, Nen Maria Koed, Jan Joint Christian Service Kock, Find Kreutzfeldt, Helen Kristensen, Eyvind Krogh, Tove Larsen, Charlotte Larsen, Gitte Rosenfeldt Larsen, Leif Richter Larsen, Niels Henrik Lauritsen, Grethe Laursen, Bjarne Lefmann, Gudrun Lund, Dorrit Lynge, Hans Anton Magnusson, Magnus & Tove Malmberg, Søren Mangor, Inger S Masuda, Monica Mikkelsen, Axel Munch-Petersen, Finn & Jytte Munch-Petersen, Nils Finn Møller, Eva Maria Nielsen, Anne Nielsen, Annemette Nielsen, l.k. Nielsen, John H. Nielsen, Jørgen Due Nielsen, Lene Nielsen, MajBritt Njama, Bulgan Nysom, Ove N yvang, Jytte Nørgård, Ellen Odgaard, Jonna Odgaard, Ole Olsen, Elsebeth Pedersen, Carsten Ivar Pedersen, Mogens Petersen, Leif F. Poulsen, Kristian Pablo Rasmussen, Henning Roll, Carl Emil Raahauge, Lise Sand, Anette Schelde, Astrid Sloth, Birgith og Lars Eriksen Smådahl, Kirsten Julie Solongo, Naran Sommerville, Michael Sonne, Ole Stæhr, Michael Sørensen, Aksel Thomsen, Gerner Thybo, Søren Vestergaard, Kaj Wiirtzen Walkvist, Hakon Waart, Søren 8

9 GER Nr DECEMBER 1995 Wilhelmsen, Charlotte Woods, Anita Wulff, Niels Åbenbus, Ole Institutioner: BILLEDKUNST FRA MONGOLIET Associated Danish Enterprise (att: David M. Nappir) Danmarks Journalisthøjskole Danmarks Lærerhøjskole Dansk Santalmission Medlemmer fordelt på regioner: København 64 Sjælland 23 Fyn og øer 6 Jylland 32 Grønland 3 Norden 6 Europa 2 Mongoli & Kina 4 i alt 140 Kvinder 65 Mænd december december Hovedbiblioteket Holte Midtpunkt i alt herboende stipendiater fra Mongoliet vil være til stede på udstillingen søndag d. 3. dec. kl Vore 2 mongolske gæster fra Nationalmuseet i Ulaanbaatar, fru D. Bumaa og fru D. Enkhchinrneg, har bragt med sig fra Mongoliet forskellige billeder af nyere dato, som fortiden udstilles på hovedbiblioteket i Holte. Billederne er til salg. Hobedbiblioteket i Holte Midtpunkt har åbent: mandag, tirsdag og torsdag kl 10-19, onsdag kl 12-19, fredag kl 10-17, lørdag kl og søndag kl

10 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Indhold GER(l) - GER(lS) Andersen, Elsebeth: Oplevelser fra en udsendt medarbejder, GER(13): Andersen, Elsebeth: Årets gang i Mongoliet, GER(14):7 Andersen, Elsebeth: Sommerbrev, GER(15):24 Andre mongolselskaber, GER(2): 5; GER(4): 16 Anerkendelse, GER(3):39 Aimag: Uvs Aimag, ved Ts. Batzorig, GER(6): 15 Aimag: Hovd Aimag, GER(7):30 Aimag: Hovsgol Aimag, GER(7): Aimag: Dormod Aimag, GER(9): Aimag: Dornogov' Aimag, en provins i Mongoliet, ved Bent Gynther, GER(l2):14-15 Bache: Hestehoved-violinen, GER (1): 17 Befolkningen (4):9 Mongoliet, GER Benwell, Ann Fenger: Indtryk fra en udsendt medarbejder, GER(l2): Ben well, Ann Fenger: Venskabsby efterlyses, GER (14):3 Benwell, Ann Fenger: Livet i Gabi går sin gang, GER(14):16-19 Benwell, Ann: Oplevelser i Mongoliet Uddrag af rejsebrev 3, GER (15):25-27 Besøg: Dr. Bache på besøg, GER (1):17 Besøg: Gæster fra Mongoliet, ved Bulgan Njama, GER(3):6-7 Besøg fra Mongoliet, GER(6): Besøg fra Mongoliet, ved Rolf Gilberg, GER(l2): 8-9 Bikales, M. E. (Carsten Dahl): "Mondeklippen" - Et af naturens vidundere, GER( 12):24 Billig, Ts.: Lyden fra buestrengen, GER(6):4-7 Bitsch, Jørgen: 70 år, GER (5):2 Bitsch, Jørgen: Besøg i en mongolsk ger, GER(2): 10 Bitsch, Jørgen: Ged i eget skind, GER(lO): 16 Bitsch, Jørgen: Kumi ssækkens placering i en ger, GER(5):2 Boggaver, GER(2):3 Bruun, Ole: Dansk udviklingsbistand til Mongoliet?, GER(2):32 Bruun, Ole: Reformerne fortsættes, GER(3): 13 Brydning GER(3):2 Bryllup, GER(3):20-26 Buddhas hellige relikvier i Mongoliet, GER(9):20 CD med mongolsk musik, GER (9):29 Chinggis Khans grav, GER(3):3l Damgaard, Else: Mejeribruget i Mongoliet kan udvikles, GER (10): DANIDA Projekt: Olieleverance til Mongoliet, GER(8):24-25 Dansk Mongolsk Selskab GER(8):2; GER(9):2; GER(10):2; GER(l 1):2; GER(12):2; GER(13): 2; GER(14):2; GER(15):2 Dansk Mongolsk Selskab Bestyrelse, GER(l):39 Dansk Mongolsk Selskab Generalforsamling 4. april 1992, GER(5):3 Dansk Mongolsk Selskab Generalforsamling 20 marts 1994, GER(10):30-31 Dansk Mongolsk Selskab Generalforsamling 1995, GER (14):30-31 Dansk Mongolsk Selskab Formandens beretning , GER(4):29-30 Dansk Mongolsk Selskab Formandens beretning for 1992, GER(7):31-32 Dansk Mongolsk Selskab Årsberetning og regnskab for 1994, GER(13):29-31 Dansk Mongolsk Selskab Kasserens beretning for , GER(4):30 Dansk Mongolsk Selskab Kasserens beretning for 1992, GER(7):31 Dansk Mongolsk Selskab Møder GER(2):4; GER(7):2; GER (10):2; GER(l5):32 10

11 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Dansk Mongolsk Selskab Medlemmer GER(1):2; GER(2): 3; GER(2):6; GER(4):31 Dansk Mongolsk Selskab Vedtægter GER(1):9-11; GER (15):4-5 De kinesiske år og deres tegn, GER(6):30 Driscoll, Paul A.: På sporet af Djengis Khans grav, GER(11):31 Dierendonch, Machtelf van: Tal med tegninger, GER(9):25-27 DANIDA - kort nyt om Mongoliet, GER(12):2 Demonstration, GER(3): 16 Den lille piges leg med tændstikker, GER(3):27 Den Mongolske Folkerepubliks Rigsvåben og flag, GER(2):9 Dithmer, Claus og Birgitte Hougaard: Demokratiets hyrder, GER (9): 8-9 En sidste hilsen, GER(2):6 Er mongolerne ved at forsvinde? GER(6):9 Erdenebileg, Ts.: Bemærkninger om det mongolske skriftsprog, GER(13):15 Filmen "URGA", GER(l1):32 Filt-teltet, GER(1):3-8 Fra redaktionen, GER(12):2; GER (15):2 Franskmænd hilser mongolsk kultur velkommen, GER(9):21 Frihedssymbolet, GER(2):9-10 Garbers, Anita: Blandt gæstfri nomader, GER(6):24-26 Gilberg, Rolf: Klosterbakkens skole, GER(l): Gilberg, Rolf: Mod onde ånder, GER(1):34-35 Gilberg, Rolf: Indre og Ydre Mongoli, En sammenligning, GER (1):36 Gilberg, Rolf: Mongolernes nationaldragt, GER(2): Gilberg, Rolf: Lasso, GER(3):32-33 Gilberg, Rolf: Ulaanbaatar, GER (4):2-5 Gilberg, Rolf: Fjerde Danske Centralasiatiske Ekspedition til Mongoliet, GER(4):12-16 Gilberg, Rolf: Studiet af mongolsk kultur i Danmark, GER(5): Gilberg, Rolf: Mongolerne - steppens nomader, GER(5):23-28 Gilberg, Rolf: Glint af mongolernes historie, GER(7):6-18 Gilberg, Rolf: Mongolsk shamanisme (1), GER(7): Gilberg, Rolf: Mongolsk shamanisme (2), GER(8):8-14 Gilberg, Rolf: Fra det mongolske skatkanuner: Hesteparkering, GER (8):23 Gilberg, Rolf: Mongolsk shamanisme (3), GER(9):12-13 Gilberg, Rolf: Mongolsk lamaisme, GER(9):14-19 Gilberg, Rolf: At tabe ansigt uden at miste hoved, GER(10):6-7 Gilberg, Rolf: Skaf et mongolsk filttelt, GER(l2):28-29 Gilberg, Rolf: Liste over mongolister og deres skriverier, GER (13):27 Gilberg, Rolf: Den uendelige steppe presset sammen på 500 m 2, GER(15):27-29 Gilberg, Rolf: Kender du mongolske genstande?, [I] GER(13):16-17; [2] GER(14):26-27, [3] GER (15):30-31 Gynther, Bent: Alle gode gange 3, GER(4):17 Gynther, Bent: Mongolia - en guidebog om Mongoliet, GER(l0):29 Gæret hoppemælk, GER(4):26 Hagenbeck, Carl: Kalmuk-udstillingen, GER(15):17 Halved, Charlotte: Rejsen i mormors fodspor, GER(5):6-8 Hannam, Peter: Børsen i Dian Bator holder åbent tirsdag, GER(4):8 Hard, Judith: Som familie, GER (12):16-17 Drønunen om en bedre verden (1), GER(2):22-25 Drømmen om en bedre verden (2): Den første plovfurer, GER(3):28-30 Drønunen om en bedre verden (3): Den fuldkomne Tilværelse, GER ( 4):6-8 11

12 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Drømmen om en bedre verden (4a): De gode og velmenende aander, GER(5):29-30 Drømmen om rm bedre verden (4b+5): Hertug Larsson og andre hvide skæbner, GER(6):20-23 Drømmen om en bedre verden (6): Mødet med den røde Tjeka, GER (7):24-26 Drømmen om en bedre verden (7): Den hellige knallert, GER(8):5-7 Drømmen om en bedre verden (8): Paa Ulvejagt med Dangserung..., GER(13): Drømmen om en bedre verden (9): Et Menneske i Ulveham., GER (14):4-6 Drømmen om en bedre verden (10): Med Jetom på eventyr, GER (9):4-6 Drømmen om en bedre verden (11): Bagbundet ventede jeg paa Døden, GER(10):26-28 Drømmen om en bedre verden (12): Sporene i Fængselsgaarden, GER(l 1): Drømmen om en bedre verden (13): Slangen i Paradisets Have, GER(12):3-5 Drømmen om en bedre verden (14): En krank dansk skæbne, GER(15): Torguternes historie, GER(l):22-3 l Mongoliet: Kvinde fra Efu-Khalkha stammen, GER(6): Vandladning, GER(8):21 Haslund-Christensen, Henning og Rolf Gilberg: En mongolsk nomades dødsfærd, GER(8): Haslund-Christensen, Søren: 60 år, GER(9):31 Hertug Larson, GER(15): 16 Jacobsen, Werner: Den spændende Ekspedition til Mongoliet, GER (13):24-25 Jensen, Sten: Fra Viborg til Peking på hesteryg, GER(4):28 Jernhestensår, GER(l):20 Jia Laikuan: Ordos-bryllup i græslandet, GER(6): Jørgen Elklit: Rejsebrev fra luftrummet over Gabi-ørkenen - Eiler: Hvordan skal DANIDA støtte demokratiseringsprocessen i Mongoliet - og hvorfor egentligt, GER (5):9-11 Koed, Jan : Forandringens vinde - Rejseindtryk fra Mongoliet, GER (3):9-11 Konrn1ende udstillinger: (1): Asiatiske Akkorder, (2): Nyydeltjin: Mongolerne - Steppens Nomader, GER(4):24-25 Krebs, Carl Immanuel: Fra Mongoliet og Urjan-Chaj, GER(15):4-10 Krogh, Torben: Japansk EDB og Djengis Khan-film produkter af mongolsk perestrøjka, GER(2):32-33 Krogh, Torben: Reformerne fra Sovjet er så småt ved at nå Mongoliet, GER(2):30-31 Kaarsberg, Hans S. og Gudrun Lefmann: Dansker finder kalmykfolket, GER(l 1): Lefmann, Gudrun: Ansigt til ansigt med rigtige takhi'er i Hustain Nuruu, GER(l2):6-7 Lefmann, Gudrun: Den første vildhest i Sankt Petersborg, GER (6):31 Lefmann, Gudrun: Du skal leve i harmoni med naturen, GER(12): Lefmann, Gudrun: Flere og flere takh'er. GER(11):25 Lefmann, Gudrun: Mongoliet er flyttet til Paris, GER(4):17 Lefmann, Gudrun: Przewalskihesten i fri dressur, GER(7):27-28 Lefmann, Gudrun: På spring i Indre Mongoli, GER(8):21 Lefmann, Gudrun: Takh-stoddene i Hustain Nuruu, GER(8):30-31 Lehnann, Gudrun: Vildhesten er kommet hjem, GER(5):4-5 Litteratur om mongoler på skandinavisk: GER(2):34-40, Tillæg l, GER(3):39; Tillæg 2 GER(4):31; Tillæg 3, GER(5):31; Tillæg 4, GER(7):28; Tillæg 5, GER(8):32; 12

13 GER Nr DECEMBER 1995 Tillæg 6, GER(9):32; Tillæg 7, GER(10):29; Tillæg 8, GER(12): 27; Tillæg 9, GER(13):32 Lumby, Elisabeth: Mongoliet får dansk hjælp til skolevæsen, GER (9): 10 Løst og fast om mongolsk nyt, GER(9):7 Manaseki, S.: Mongoliets sundhedsvæsen under forvandling, GER(ll): Metalfårets år, GER(2):2 Mongol Messenger: Naadam Festival, GER(3):3 Mongol Messenger: My Dream Came True, GER(3):4 Mongol Messenger: Confrontation? No, compromise! GER(3):5 Mongol Messinger: Hvem er hvem i Mongoliet, GER(6): 10 Mongol Messenger: En genoplivet tradition eller et råb om hjælp og samarbejde? GER(9): 11 Mongol Messenger: Hvor mange gange blev Suhbaatar begravet?, GER(10):4-5 Mongol Messenger (Carsten Dahl): Udvandringen af mongolske kazakher er stoppet, GER (12): Mongol Messemger (Carsten Dahl): Børnene fører et trist liv, GER(12):22 Mongol Messenger (Carsten Dahl): Hagekorset - et symbol på lykke, enhed og fremgang, GER (12):25 Mongol Messenger (Carsten Dahl): Det politiske folkemord der terroriserede nationen, GER(l2): Mongol Messenger (RolfGilberg): Geruda - et symbol på mod, GER (12):31 Mongol Messenger (RolfGilberg): Den naturlige skønhed vinder skønhedskonkurrencen,ger( 13): 3 Mongol Messenger (Jan Koed): Tro, håb og virkelighed, GER (15): 11 Mongoliet med i vinter-ol, GER (10):28 Mongoliets ambassadør mark, GER(9):3 Mongoliets konsul GER(l3):28 Mongolsk Dansk Selskab GER(2):5 Dan- Danmark, Mongolsk Dansk Selskab Ved Tungalag Njama, GER(3):6 Mongolsk Dansk Selskab Nytårshilsen, GER(7):3 Mongolsk madopskrift, ved Bulgan Njama, GER(2):39 Mongolsk måleenhed, GER(2): 13 Mongolsk eventyr (Anette Kruse): Hvordan den første hestehovedviolin blev til, GER( 1): 21 Mongolsk eventyr (Bulgan Njama) : Anands lykke, GER(2): 13 Mongolsk eventyr: Legenden om Wang Zhaojun, GER(2):24 Mongolsk eventyr (Anette Kruse): De udødelige bjerge, GER(2):25 Mongolsk eventyr: Et sagn on venner, GER(3):34 Mongolsk eventyr, Den kloge svigerdatter, GER(4):22 Mongolsk eventyr: Gammelt mongolsk sagn om solen, GER(6):3 Mongolsk eventyr: Et gammelt og et nyt sagn, GER(10):3 Mongolsk eventyr (Gudrun Lefmann): Den lille trofaste ræv, GER(12):29 Mongolsk eventyr (Gudrun Lefmann): Hvorfor skifter sommer og vinter, GER(l2):29 Mongolsk eventyr (Gudrun Lefmann): Historien om den stridhårede sorte hest, GER(l5): Mongolske digte, indsamlet af Henning Haslund-Christensen, GER(l):38 Mongolske notater, GER(14):2; GER(l5):2 Mongolske ordsprog om Ravnen, indsamlet af Henning Haslund Christensen, GER(l):39 Mongolske ordsprog, ved Bulgan Njama, GER(2):14 Mongolske ordsprog, ved Bulgan Njama, GER(3): 11 Månedens tilbud, GER(8):2 Naboforeninger, GER(4):9; GER (5):2; GER(6): 14 Njama, Bulgan: Interview med SørenHaslund-Christensen, GER(l): Njama, Bulgan: Mongolsk nytår, GER(2):

14 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Njama, Bulgan: Gensyn med moderlandet, GER( 4): Njama, Bulgan: En tur gennem Gobi-ørkenen, GER(6):28-30 Njama, Bulgan: Mongoliets nye hverdag, GER(8):26-29 Njama, Bulgan: Nomadismens overlevelse i Mongoliet, GER (11):26-30; GER(14):20-23 Njama, Bulgan: Mongolernes agtelse af hunde, GER(l5):3 Njama, Bulgan: Hvad kan Dansk Mongolsk Selskab gøre mere?, GER(15):22-23 Njama, Bulgan og Gudrun Lefmann: På besøg hos fem-dyr-folket, GER(l4):24 Nomin, Lhagvasuren: Naadam Mongoliet, GER(14): 15 Noter, GER(11):2 Nyt Mongoli, GER(4):9 Odgaard, Ole: Levestandard og fattigdom i Mongoliet, GER( l 0): 8-13 Odgaard, Ole: Privatisering Mongoliet, GER(15): Oosterhuis, Henk: Planer om oprettelse af et mindre oste1m~jeri i Mongoliet, GER(9):22-24 Ordliste, GER(9):6 Overgangsbistand, GER(5): 11 Oyun, E.: Gamle bryllups skikke, GER(3):20-22 Praktiske oplysninger, GER(6):2 Purevdoi:j, Ch.: Mongoliet I 994, GER(l1):3 Rettelse, GER(8):2 Rasmussen, Carl: Et mongolsk bryllup, GER(3):23-26 Rejser til Mongoliet: GER(4):26; GER(6):23; GER(10):2; GER(13): 25 Schønebeck. Alfred: Khalkha - Ydre Mongoli, GER(11):4-12 Schi:inebeck, Alfred: Lamavældet i Centralasien (1), GER(l3):4-14 Schi:inebeck, Alfred: Lamavældet i Centralasien (2), GER(l4): Shapiro, Fred C.: A Reporter at Large (i uddrag), GER(4):20-21 Sneath, David: Den Mongolske Folkerepublik lige nu, GER(3):7-8 Soyombo, GER(2):8 Sproggrupper i Mongoliet, GER (3) : 19 Stensgaard, Niels: Positiv udvikling belønnes, Mongoliet får U landsbistand, GER(4):9 Stæhr, Michael: Mongoliet - En rejse tilbage i tiden? GER(lO): Si:iderbom, George & Rolf Gilberg: Norobo eller cindi - et mongolsk spil, GER(l2):30-31 Takt og tone - på mongolsk, GER (8):3-4 Telegram, GER(2):5 Thomsen, Vilhelm: Mongoliet og mongolske sprog, GER(3): 18 Tod, Doi:jamjilin: Stalinismens tortur og udrensning, GER(6):8-9 Tsagaan Sar = Den hvide måned, GER(7):4-5,32 Tsehnav: En mongolsk Rakdab Mobile, GER(3):22 Tsehnav: Mongobile med ge'r, GER(4):27 Tsehnav: Mongolernes livgivende drik, GER(6):27 Tsehnav: Duocamelobile, GER (8):7 Tsehnav: Himlens energi, GER (9):30-31 Tsehnav: Besøg hos de russiske kalmykker, GER(13):26 Tsogtalhan, S. (Carsten Dahl): Det er synd for børnene i vores land, GER(12):23 Udstilling, GER(2):17 Vandhanens år, GER(7):23 Vejret i Mongoliet, GER(8):22 Zeveg, Mendsaikhan: Den traditionelle medicinske behandling, GER (14):8-9 Zhang, X. H.: Et stille og enkelt liv i ger, GER(4):18-19 Zhelezniakov, A.: Baggrunden for filmen "Urga", GER(l4):26-27 Årstal i mongolernes historie, GER(3):

15 DANSK MONGO~K SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Henning Haslund-Christensen's artikelrække "Drømmen om en bedre verden" blev bragt marts 1942 i B. T. (København). lørdag, 28. febmar 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden I: Djærve Slag for gamle Danmark. [GER(2):22-25]. mandag, 2. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden II: Den første Plovfure. [GER(3):28-30]. tirsdag, 3. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden III: Den fuldkomne Tilværelse. [GER(4):6-8]. onsdag, 4. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden IV: De gode og velmenende Aander. [GER(5):29-30]. torsdag, 5. marts 1942, s: 8-9 : Drømmen om en bedre verden V: Hertug Larsson og andre hvide Skæbner... [GER(6):20-23]. fredag, 6. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden VI: Mødet med den røde Tjeka. [GER(7):24-26]. lørdag, 7. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden VII: Den hellige Knallert ". [GER(8):5-7]. mandag, 9. marts 1942, side 8-9: Drømmen om en bedre verden VIII: Paa Ulvt:iagt med Dangsemng... [GER(l3): 18-20). tirsdag, 10. marts 1942, s: 8-9: Drønunen om en bedre verden IX: Et Menneske i Ulveham. [GER(l4):4-6]. onsdag, 11. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden X: Med Jctom paa Eventyr... [GER(9):4-6]. torsdag, 12. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XI: Bagbundet ventede jeg paa Døden. [GER(l0):26-28]. fredag, 13. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XII: Sporene i Fængselsgaarden. [GER(l l): 16-18]. lørdag, 14. marts 1942, s: 8-9: Drønm1en om en bedre verden XIII: Slangen i Paradisets Have. [GER(l2):3-5). mandag, 16. marts 1942, s: 8-9: Drønunen om en bedre verden XIV: En krank dansk skæbne. tirsdag, 17. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XV : Mødet med den hvide Ataman. onsdag, 18. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XVI: Drømmen, der brast... torsdag, 19. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XVII: Pigen, der fandt melodien. fredag, 20. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XVIII: Mødet med Den levende Buddha. lørdag, 21. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XIX: En ørkenfest. mandag, 23. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XX: Lærken og hunden i Den sorte Gobi. tirsdag, 24. marts 1942, s: 8-9: Drømmen om en bedre verden XXI: Astrolog-lamaernes møde... 15

16 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Bogliste om Mongoliet og mongoler skrevet af danskere eller oversat til dansk ANAS, Dr. [1948]: Haslund Christensen, Henning. Tale holdt af rektor ved Kabul Universitet i anledning af Henning Haslund Christensens begravelse. Afghanistan, 3(3):36-37 (Kabul) ANDERSSON, Johan Gunnar [19**]: Some Folk-lore Notes in Haslund's Jabonah. Eurasia Septen Trionalis Antiqna, 9: *-* (*). ANDERSSON, Johan Gunnar [1932]: Sobelsliitten. Svenska Dagbladet, 23 November 1932 (Stockholm) - Review of "Jabonah". Anomym [1947]: Haslund Christensens Samlinger fra Mongoliet. Pictures in B.T" 14 August 1947 (København). Anomym [1948]: Haslund-Christensen, Henning. Nekrolog, 14 September 1948 (København: Berlingske Tidende). Anonym [1949]: Henning Haslund-Christensen in memoriam. Journal ofthe Royal Central Asian Society, 36( 1): 6-7 (London). ARRAMS, Jim [1989]: Mongoler swinger til vestlige rytmer. Berlingske Tidende, 30. januar (København). ATIORPS, Gosta [1945]: Hos mongolerna. Svenska Dagbladet, 1. july 1945 (Stockholm) - Anmelsende af "Asiatiske Strejftog". BAHNSON, Kristian [ 1900]: Etnografien Fremstillet i Dens Hovedtræk. 2 volumen (548 p & 705 p.) (København: Det Nordiske Forlag) - pp: : Nord- og Centralasiatiske Folk. (Mongols p:667). BANG, Gustav [1895]: Marco Polo. * p. (København). BITSCH, Jørgen [1962]: Ukendt Land. Rejse i Mongoliet. 186 p. (København: Gyldendal) - Genoptryk 1983 (København: Skandinavisk Bogforlag). BITSCH, Jørgen [1963]: Mongolia - Unknown Land. 140 p. (London: George Allen & Unwin Ud). BITSCH, Jørgen [1965]: Børn i fremmede lande. 49 p. (København: Grafisk Forlag). BORGSTRØM, Kai [1933]: Tre Aar paa Zobelsletten. 108 p. (København: Gyldendal). BOSSHARD, Walter [1954]: Mongoliet. 238 p. (København: Fremads Rejsebøger). BOYER, Martha [1949]: Nogle mongolske sølvarbejder. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1949:64-72 (København: Nationalmuseet). BOYER, Martha [1952]: Mongol Jewellery. Nationalmuseets Skrifter, Etnografisk Række 5:1-223 (København: Nationalmuseet). Boyer, Martha [1995]: Mongol Jewelery. * p. (København: The Carlsberg Foundation 's Nomad Research Project, Rhodos, and Thames & Hudson). BRINGSV ÆRD, Tor Åge [1989]: Gobi (1): Barndommens Måne. 173 p. (Hellerup: Vega). BRINGSV ÆRD, Tor Åge [1989]: Gobi (2): Djengis Khan. 300 p. (Hellerup: Vega). CABLE, Mildred & Francesca FRENCH [1934]: Ad Asiens Ældgamle Veje. 205 p. (Århus: De Unges Forlag) - Missionærbesøg hos mongoler. CALVINO, Italo [1987]: De u synlige byer. 162 p. (København: Rhodos) - Marco Polo taler med Storkhanen af Mongoliet. CARL, Ib [1952]: Tre Mongolske Geværer. Vaabenhistoriske Aarsbøger, 7:40-46 (København). CHRISTENSEN, Asger & John POULSEN [1990]: Mongol Tomor Zam - Jernbanen i Den mongolske Folkerepublik. Jernbanen, 30(5): (*). DAMGAARD, Else [1993]: Mejeribruget i Mongoliet kan udvikles. Mælkeritidende 24: (København). DEGERBØL, Magnus [1929]: Den amerikanske Ekspedition til Mongoliet. 15 p. (København: Radiolytteren). DIHMER, Claus & Birgite Hougaard [1993]: Frygtløs og fri. Mongoliets unge demokrati. Det Fri Aktuelt, 23. oktober (København). E.D. [1935]: Paa Mongoliets vidstrakte Sletter. Tidens Kvinder, 31. november 1935 (København) - 16

17 GER Nr DECEMBER 1995 Interview med Henning Haslund Christensen. EDELBERG, Lennart & Klaus FERDINAND [1958]: Arselan - Henning Haslund-Christensen. Naturens Verden, 1958(9): (København). EDELBERG, Lennart [1961]: Furer i Asiens Ældgamle Ansigt. 99 p. (København: Gyldendal). EDELBERG, Lennert [1979]: Haslund-Christensen, Henning. Dansk Biografisk Leksikon, 6:63-65 (København: Gyldendal). FERDINAND, Klaus [1968]: Centralasien. pp: in "Verdens Folkeslag i Vor Tid", (redaktør): Johannes NICOLAI SEN, * p. (København: Politikens Forlag). FOGTMANN, Marianne [1986]: Kronprins på filmfærd til Djengis Khans land. Frederikl borg Amts Avis, 11. maj (Hillerød). Gilberg, Rolf og Henning Haslund-Christensen [1993]: En mongolsk nomades dødsfærd. Ger, 8: (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1992] : Ulaanbaatar. Ger, 4:2-5 (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg Rolf [1993]: Glimt af mongolernes historie. Ger, 7:6-18 København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993] : Mongolsk lamaisme. Ger, 9:14-19 (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993]: Mongolsk shamanisme. Del 1. Ger, 7: (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993]: Mongolsk shamanisme. Del 2. Ger, 8:8-14 (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg, Rolf [1993]: Mongolsk shamanisme. Del 3. Ger, 9: (København: Dansk Mongolsk Selskab). Gilberg Rolf [1994] : At miste hoved uden at tabe ansigt. Ger, 10: 6-7 (København: Dansk Mongolsk Selskab). GILBERG, Rolf[1978]: "Min far var også shaman". pp :48-53 i "Ånder og Mennesker", (redaktør): RolfGILBERG, 141 p. (København: Nationalmuseet) - Genoptryk fra Jordens Folk, 10(2): (København: Dansk Etnografisk Forening). GILBERG, Rolf[l978]: Den femskæggede - en mongolsk shaman. pp:36-41 i "Ånder og Mennesker", (redaktør): Rolf GIL BERG, 141 p. (København: Nationalmuseet). GILBERG, Rolf [ 1988]: Haslund Christensens Mongolsamling. Jordens Folk, 23(3+4): (København: Dansk Etnografisk Forening) - Temanummer: Dansk Nomadeforskning. GILBERG, Rolf [1989]: Nogle troldmænd kalder man shamaner. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1989, pp:48-56 (København: Nationalmuseet). GILBERG, Rolf[l992]: Mongolian Colouring Book. Drawings by Lodai. 48 p. (København: Nationalmuseet). GILBERG, Rolf [1992]: Mongolsk malebog. Tegninger af Lodai. 48 p. (København: Nationalmuseet). GILBERG, Aage [1967]: Asiatiske Akkorder og Grønlandske. Tidsskriftet Grønland, 15(6):55-64 (København) - Anmeldelse af Werner Jacobsen: "Asiatiske Akkorder". GILMOUR, James [1903]: Blandt Mongolerne. * p. (København). GILMOUR, James [1913]: Mongoliets Apostle. 80 p. (København: Det Danske Missionsselskab). ORANGE, Jean-Christophe [ 1991]: Rensdyr-folket (Tsaatanerne). Berlingske Tidende, *(3): 3-6, 17. februar (København). GRESTED, Torry [1934]: Løftet som bandt. * p. (København: Gyldendal) - Roman. GRESTED, Torry [1935]: Boden Betales. 116 p. (København: Gyldendal) - Roman. Del 2 af "Løftet som Bandt". Mongoliet 1930'eme. GRØNBECH, Kåre [1940]: Mongoliet og den Danske Mongoliekspedition Ledetraad ved Folkelig Universitetsundervisning, 102: 1-4 (København: Folkeuniversitetsudvalget). GRØNBECH, Kaare [1940]: Sprog og Skrift i Mongoliet. Geografisk Tidsskrift, 43:56-93 (København). GRØNBECH, Kaare [1943] : Forschungen iiber die Musik der Mongolen. Olz, 46(1):1-4 (*). 17

18 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 GRØNBECH, Kaare [1945]: Chinggis Khans Erobring af Persien efter de mongolske Kilder. pp:*-* i "Øst og Vest: Atbandlinger tilegnet prof. dr. phil. Arthur Christensen." 224 p. (redaktør): K. Barr & H. Ellekilde (København). GRØNBECH, Kaare [1953]: En forsvunden mongolsk krønike. 32 p. (København: Det kongelige danske Videnskabernes Selskab). GYNTHER, Bent [1992]: Mongoliet. 96 p. Asienbiblioteket (København: Munksgaard). HAGEMANN, Johannes [1960]: Djengis Khan. 144 p. Gyldendals Lette Læseserie nr 11 (København: Gyldendal). HAMMERLUND, Anders [1986]: Kolonnerne i Ulan Bator. Artes, 1986(6): (*). HANNEST AD, Knud (redaktør) [1958]: Guillaume de Rubruks Rejse gennem Centralasien ( ). Udgivet af Selskabet til Historiske Kildeskrifters oversættelse 13(7):1-219 (København: Munk:sgaard). HANSEN, Henny Harald [1950]: Mongol Costumes. Nationalmuseets Skrifter, Etnografisk Række 3: (København: N ationalmuseet). HANSEN, Henny Harald [1994]: Mongol Costumes. 283 p. (København: The Carlsberg Foundation's Nomad Research Project, Rhodos, and Thames & Hudson). HARD, Judith[1994]: Som Familie. Kisaq, 94(2):30-31 (Nuuk). HARE, Kirsten [1956]: Tigergudens Danske Ven. Med Henning Haslund-Christensen i Central Asien. Gyldendals lette læseserie, 5, 112 p. (København: Gyldendal). HARE, Kirsten [1987]: Du er en af os! Med Haslund-Christensen i Mongoliet. 149 p. (Herning: Stout). Henning [19**]: En dansker i ørkenen. pp:*-* in "Læsning for 5. skoleår", (Editors): Gergersen & Nordentoft, * p. (København: *). Henning [ 1932]: Jabonah. 232 p. (København: Gyldendal) - 1. udgave 1932 (5.000 eksemplarer), 2. udgave 1932 (2.000), 3. udgave 1937 (3.000), 4. udgave Henning [1932]: Jabonah - Aventyr och upplevelser blandt Centralasiens Nomader. 423 p. (Stockholm: Bonniers Forlag) - (Stockholm 1947:1-393). Henning [1934]: Jabunaa Seikkailuja ja elilmyksia kesji-aasian paimentolaisten seassa. 439 p. (Helsinki:*). Henning [1934]: Mongol. Journal of the Royal Central Asian Society, 21(3): (London). Henning [ 1934): Tents in Mongolia (Yabonah). Adventures and Experiences among the Nomads of Central Asia. 366 p. (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd.). Henning [1934): Zajagan - Minnen och Intryck Från Tre Års Vistelse i Mongolernas Nomadvarld. 453 p. (Stockholm: Albert Bonniers Forlag). Henning [1935]: Den Hvide Ataman. Juleroser, pp:*-* (København: Gyldendal). Henning [ 1935]: Kesyton Aasia. Muistoja kolmivuotisesta oleskeluska Mongolien paimentolaismaailmassa. 440 p. (Helsinki: *) - (Titel: Det Vilde Asien. Minder fra et 3-årigt ophold i Mongolernes Nomadeverden). Henning [1935): Men and Gods in Mongolia (Zayagan). 358 p. (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd) - (New York: National Trave! Club). Henning [1935): Zajagan. 244 p. (København: Gyldendal) - 1. udgave 1935 (5.000 eksemplarer), 2. udgave 1935 (1.000), 3. udgave 1947 (*). Henning [1936): Vor Tids Ungdom higer efter at træde i Hedins Fodspor. Berlingske Tidende Aften, 6. januar 1936 (København). Henning [1936): Zajagan. Menschen und Gotter in der Mongolei. Mit einen Vorwort von Sven Hedin. 276 p. (Stuttgart & Berlin: *). Henning [1937): Mongolerne. Kronik i Politiken, 26. maj 1937 (København). 18

19 GER Nr DECEMBER 1995 Henning [1937]: Stang v Mongolsku. "(Yabona)". 342 p. (Praha: *). Henning [1938]: In the Mongol Encampments, Journal of the Royal Central Asian Society, 25(2): (London). Henning [1939]: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. (Aus dem Dlinischen iibers. von H. de Boor) * p. (Leipzig). HASLUND-CHRISTEN SEN, Henning [1942]: Drømmen om en bedre Verden. B. T., marts 1942, del 1-21 (København). Henning [1942]: Mongolske billeder. pp:55-62 i "Omkring Radioen Vinteren ", (redaktør): Sven Alkærsig & Jens Fr. Lawaetz, * p. (København). Henning [1943]: Jabonah. Abenteuer in der Mongolei. Mit einen Geleitwort von Sven Hedin. 304 p. (Leipzig: *). Henning [1943]: Oasen bag Ørkenen. Berlingske Tidende, Søndags Magasin, 27. juni 1943:8-10 (København). Henning [1943]: On the Trail of Ancient Mongol Tunes. pp: *-* i "Tue Music of the Mongols. Part I: Eastem Mongolia", Reports from the Scientific Expedition to the North-Westem Provinces of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin. The Sino-Swedish Expedition. Publication 21, vol VIII, Ethnography 4, pp: (Stockholm). Henning [1944] : Mit møde med en Mongolsk kunstner. Juleroser, 4 p. (København: Gyldendal). Henning [1944]: Mongolske troldmænd. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1944:5-20 (København: Nationalmuseet). Henning [ 1945]: Asiatiska Strovtåg. Med illustrationer af Lodai Lama fra Khalkha-Mongoliet. Oversat af Mammie Haslund. 260 p. (Stockholm: *). Henning [1945]: Asiatiske Strejftog. 257 p. (København: Gyldendal) - I. udgave 1945 (5.000 eksemplarer), 2. udhave 1946 (3.000). Henning (1945] : Forord, pp:7-9 i Alexandra David-Neel: Over alle bjerge til Lhasa. * p. (København: Westerman). Henning [1945]: Mongoliet: Kvinde fra Efu-Khalkha Stammen. pp:5 l-52 i "Eventyrerne fortæller om usædvanlige Oplevelser paa usædvanlige steder", (redaktør): Knud Clauson-Kaas, * p. (København: Gyldendal). Henning [1946]: Mongolske Frisurer. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1946:87-99 (København: Nationalmuseet). HASLUND-CHRISTENSEN, Henning [ 1947]: Asien-Ekspeditionen til Munke, der ikke kender 1. eller 2. Verdenskrig - Den tredie Danske Centralasiatiske Ekspedition er nu rejseklar. Nationaltidende, Interview, 11. oktober 1947, p:5, spalte:2-4 (København). Henning [1947]: Danske Videnskabsmænd til Afghanistans bjerge - Omfattende Studier og Undersøgelser blandt andet af gamle Religioner og det flyvende Egerns Liv. Land og Folk, Interview, 11. oktober 1947, p:7, (København). Henning [1947]: København Centrum for al Forskning af Central-Asien. Henning Haslund Christensens store Ekspedition foran Afrejse. København, Interview, 11. oktober 1947, p:7, spalte: 1-2 (København). HASLUND-CHRISTENSEN, Henning [1948]: Landgang. kronik, Politiken, 7. maj 1948 (København). Henning [1949]: MongolianJourney. 232 p. (London: *) - (engelsk udgave af' Asiatiske Strejftog'). Henning [1954]: Rhapsodite Mongole. 254 p. (Paris: *) - (fransk udgave af' Asiatiske Strejftog'). Henning [1988]: Mongolske Troldmænd. pp: i "Dannebrog på Stepperne", genoptryk af 8 danske artikler om Centralasien, trykt (redaktør): Kurt Villads Jensen, 169 p. (København: Museum Tusculanums Forlag). 19

20 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr DECEMBER 1995 Louise [ 1990]: Prinsen fik snus og hoppemælk. Politiken, 2. september (København). Michael [1986]: Gæret hoppe-mælk og nomade-kultur. Politiken, 9. august (København). Søren [1986]: En ekspeditions inspiration. Politiken, 21. juni (København). Søren [1986]: Hyrdefolkene dyrker deres gud og deres hest. Berlingske Tidende, 25. april (København). Søren [1986]: Mongolerne har ikke glemt de danske pionerer. Berlingske Tidende, 3. august (København). Søren [1988]: Shamaner i det Indre Mongoli i Jordens Folk, 23(3+4): (København: Dansk Etnografisk Forening). Søren [1990]: På sporet af et dansk eventyr. Berlingske Tidende, 16. september (København). HAUBROE, Lotte [1992]: Mongoliet. FN-Forbundets Skoleavis, pp:ll-13 (København). HAUBROE, Lotte [1992]: Væddeløb er kun for børn. I Mongoliet er det kun børnene, der er jockeyer. Hoppemælk. Hippologisk Tidsskrift, 104(5):4,6-7 (København). HEDIN, Sven [1935]: Henning Haslund: Zajagan. Geografisk Tidsskrift, 38: (København). HEDIN, Sven [1936]: "Den Store Hest"s flugt. 288 p. (København: Hirschsprung). HEDIN, Sven [1948]: Till minnet av Henning Haslund-Christensen. *** HOLM, Mette [1992]: Mongoliet: Kina kaldes til hjælp. Morgenavisen Jyllands-Posten, 27. juni, l. del, p: 12 (Århus). HOLM, Mette [1992]: Valg i Mongoliet: Til te i filt-teltet og valgmøde på steppen. Morgenavisen Jyllands-Posten, 28. juni (Århus). HOLM, Mette [1992]: Mongoliet: Tændstikker og vodka på aktier. Intens jagt efter gode råd og h:'ird valuta. Morgenavisen Jyllands-Posten, 8. juli (Århus). HOLM, Mette [1992]: Et stykke af himlen. Morgenavisen Jyllands Posten, 12. juli (Århus). HOLM, Mette [1992]: Hårdt arbejde i kinesiske tæpper. Morgenavisen Jyllands-Posten, 14. juli (Århus). HOLM, Mette [1995]: Mongoliet - Lille, men selvstændig. Morgenavisen Jyllands-Pos/en, 16. august, p:2, spalte 1-8 (Århus). HOLT, Elise [1991]: Fra mit russiske hus i Mongoliet. B70 Bibliorekmforbundets blad, 18:549, (København). HAAHR, Erik [1968]: Lamaismen. Illustreret Religionshistorie 2: (redaktør): Asmussen & Læssøe (København: Gyldendal).!SAGER, Erik [1930]: De Danske Nybyggere paa Zobelsletten. Fem Aar mellem Mongolerne. Del 1: pp:6-7, søndag 22. juni - del 2: pp:6-7, søndag 29. juni - Del 3: pp:6-7, søndag 6. j'u!i - Del 4: pp:6-7, søndag 13. iuli - Del 5: pp:6-7, søndag 20, juli - Del 6: pp:6-7, søndag 21. juli - Del 7: pp:6-7, søndag 3. august - Del 8: pp:6-7, søndag JO. august- Del 9: pp:6-7, søndag 17. august - Del 10: pp:7,9,15, søndag 24. august - Aftenbladet (København). JACOBSEN, Werner [1939]: Den spændende Ekspedition til Mongoliet. Herning Avis, 11. august (Herning). JACOBSEN, Werner [1939]: Den spændende Ekspedition til Mongoliet. Danskerne fik udmærkede videnskabelige Resultater. Herning Avis, 12. august (Herning). JACOBSEN, Werner [1939]: Den spændende Ekspedition til Mongoliet. Et mystisk, men gæstfri Land. Herning Avis, 14. august (Herning). JACOBSEN, Werner [1940]: Bronzer fra Mongoliet. Hjembragt af Kgl. Dansk Geografisk Selskabs Ekspedition til Centralasien Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1940: (København: Nationalmuseet). JACOBSEN, Werner [1940]: Mongoliet<; Arkæologi - en kort oversigt. pp: i "Fra Danmarks Ungtid", Festskrift til Johannes Brønsted 5. oktober 1940: 50 år. 221 p. (København: Ejnar Munksgaard). JACOBSEN, Werner [1941]: Sina-Sibiriske Br~ncer i Nationalmuseets Etnografiske Samling. 20

Projekter: Bulgan Njama, Fuglebo 2, 2000 Frederiksberg. Telf: 3833 2106

Projekter: Bulgan Njama, Fuglebo 2, 2000 Frederiksberg. Telf: 3833 2106 DANSK l\ JONGOLSK SELSKAB Nr. 32-11. årgang Februar 2000 Dansk Mongolsk Selskab's medlemsblad er tidsskriftet GER. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Ann Benwell, Jan Koed, Gudrun Lefmann, Bulgan

Læs mere

mongolernes kerneområde i Mongoliet,

mongolernes kerneområde i Mongoliet, Nr'. 19-7. årgang september 1996 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Mongolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent

Læs mere

Maj 2002 Dansk Mongolsk Selskab

Maj 2002 Dansk Mongolsk Selskab 41 Maj 2002 Dansk Mongolsk Selskab GER 41 DANSK MONGOLSK SELSKAB GER 41 13. årgang maj 2002 ISSN 0905-9504 GER er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august, november.

Læs mere

Gadebørn Danida har fornyet Dansk Mongolsk Selskabs gadebørnsprojekt med nogle millioner, så projektet kan fortsætte endnu 3 år.

Gadebørn Danida har fornyet Dansk Mongolsk Selskabs gadebørnsprojekt med nogle millioner, så projektet kan fortsætte endnu 3 år. DANSK MONGOLSK SELSKAB Nr. 29-10. årgang Maj 1999 Dansk Mongolsk Selskab's medlemsblad er tidsskriftet GER. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Ann Benwell, Jan Koed, Gudrun Lefmann, Bulgan Njama.

Læs mere

Juni 2003 Dansk Mongolsk Selskab

Juni 2003 Dansk Mongolsk Selskab 45 Juni 2003 Dansk Mongolsk Selskab GER 45 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 45 14. årgang juni 2003 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august, november.

Læs mere

December 2014 Dansk Mongolsk Selskab

December 2014 Dansk Mongolsk Selskab 90 December 2014 Dansk Mongolsk Selskab GER 90 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 90 25. årgang december 2014 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august,

Læs mere

December 2007 Dansk Mongolsk Selskab

December 2007 Dansk Mongolsk Selskab 62 December 2007 Dansk Mongolsk Selskab GER 62 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 62 18. årgang december 2007 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august,

Læs mere

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies

Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til USVI University s direktør, Haldane Davies ISSN 0905-4391 Januar 2015 50. årgang nr.1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Formanden for St. Croix Friends of Denmark, Hans Lawaetz, overrækker en check fra foreningen til

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

TIBET Nr. 80. årg. 28. Juli 2012

TIBET Nr. 80. årg. 28. Juli 2012 TIBET Nr. 80. årg. 28. Juli 2012 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Tibet, nr. 80, årg. 28 (2012) 1 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Adresse: Store Søhøj Hørsholm Kongevej 40 2970 Hørsholm e-post: info@dstk.dk

Læs mere

NUMMER 59 ÅRGANG 20 NOVEMBER 2004 TARAB TULKU XI

NUMMER 59 ÅRGANG 20 NOVEMBER 2004 TARAB TULKU XI NUMMER 59 ÅRGANG 20 NOVEMBER 2004 TARAB TULKU XI Indhold Nekrolog Tarab Tulku XI....................... 3 Tarab Rinpoche en kort biografi.................. 6 Digt af Tarab Tulku...........................

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Februar 2014 Dansk Mongolsk Selskab

Februar 2014 Dansk Mongolsk Selskab 87 Februar 2014 Dansk Mongolsk Selskab GER 87 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 87 25. årgang februar 2014 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august, november.

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold Ambitioner, visioner og drømme Marianne Slot BU Kit A. Rasmussen BU Vision 1 Om to år er vi over 1.500 medlemmer,

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere