SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75"

Transkript

1 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR

2 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST MARKEDSANDEL PERSONBILER.(DK) MARKEDSANDEL VAREVOGNE.(DK) 9,1% 25,3% 18,% 213: 14,5% 213: 26,9% 213: 2,1%

3 HEADING INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst... LEDELSESPÅTEGNING... 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 5 FORORD SELSKABSOPLYSNINGER... 9 KONCERNOVERSIGT... 1 HOVED- OG NØGLETAL FOR SEMLER GRUPPEN (KONCERNEN) BERETNING FOR SEMLER GRUPPEN LEDELSESBERETNING... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 2 RESULTATOPGØRELSE BALANCE... 3 EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE NOTER KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB 1/1-31/

4 4 SEMLER HOLDING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Semler Holding A/S. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for 214. Brøndby, den 18. marts 215 DIREKTION Jens Bjerrisgaard Kim Skovgaard Rasmussen Lars Simper Michael Pram Rasmussen Lars Erik Nielsen Martin Mourier formand næstformand Christian Swane Mourier Nikolaj Hoff Henriette Nielsen Jan H. Christiansen Frank Verner Galsøe * Max W. Ignjatovic * Brian C. Pedersen * Nicolai Capion Rasmussen * adm. direktør BESTYRELSE *) medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant

5 ÅRSRAPPORT 214 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Semler Holding A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Semler Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM. LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Hellerup, den 18. marts 215 REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Jens Otto Damgaard statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 5

6 6 SEMLER HOLDING FORORD 214.har.været.et.godt.bilår.og.et.godt.år.for.Semler.Gruppen. Vi.vil.gerne.benytte.denne.lejlighed.til.at.sige.tak.til.alle.. Til.vores.kunder.for.i.den.grad.at.vise.os.tillid.ved.igen.og.igen.og.i.øget. omfang.at.handle.hos.én.af.vores.forhandlere..vi.har.gjort.rigtig.meget.for. konstant.at.udvikle.vores.kompetencer.og.kundefokus...dette.vil.også.være. det.primære.fokusområde.i.215,.hvor.vi.f.eks..i.mange.forretninger.har. kundeambassadører,.som.hjælper.hele.organisationen.med.et.endnu. stærkere.fokus.på.den.gode.kundeoplevelse. Til.forhandlerne.og.servicepartnerne.for.det.gode.samarbejde. og.med.opbakning.til.de.enkelte.mærkers.individuelle.strategi,. dels.omkring.mærke/bynavn.samt.diverse.mærkespecifi.kke.fi.nansierings-,.forsikrings-.og.serviceprodukter.. Vi.vil.udbygge.og.udvikle.samarbejdet.på.den. baggrund.i.de.kommende.år. Til.medarbejderne.for.en.stor.og.loyal.indsats.og.med. øget.fokus.på.vores.kunder.og.de.services,.vi.kan. tilbyde.dem.. Til.alle.vores.samarbejdspartnere.for.loyalt.at. hjælpe.os.med.at.forfølge.vores.målsætning,. lige.fra.fi.nansiering.og.forsikring.til.rengøring. og.snerydning. Til.vores.aktionærer.for.at.bakke.op.om.strategien. og.for.at.investere.i.virksomheden.og.dermed. gøre.det.muligt.at.forfølge.vores.målsætning. om.at.blive.danmarks.bedste.og.mest.effektive. bilvirksomhed. -.Direktionen Jens.Bjerrisgaard Kim.Skovgaard.Rasmussen Lars.Simper

7 7 SEMLER HOLDING

8

9 ÅRSRAPPORT 214 HEADING LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER Tekst... SEMLER HOLDING A/S BESTYRELSE Michael Pram Rasmussen (formand) Lars Erik Nielsen (næstformand) Martin Mourier Park Allé 355 Christian Swane Mourier DK-265 Brøndby Nikolaj Hoff Henriette Nielsen semler.dk Jan H. Christiansen Frank Verner Galsøe (medarbejdervalgt) Max W. Ignjatovic (medarbejdervalgt) Brian C. Pedersen (medarbejdervalgt) Nicolai Capion Rasmussen (medarbejdervalgt) CVR HJEMSTED Brøndby DIREKTION Jens Bjerrisgaard (adm. direktør Semler Holding A/S og Semler Gruppen A/S) Kim Skovgaard Rasmussen (adm. direktør Skandinavisk Motor Co. A/S) Lars Simper (adm. direktør Semler Retail A/S) REVISION PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK-29 Hellerup GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes 22. april

10 1 SEMLER HOLDING KONCERNOVERSIGT SEMLER.HOLDING.A/S 1 % SEMLER.GRUPPEN.A/S IMPORT-DIVISIONEN SUPPORT-DIVISIONEN DETAIL-DIVISIONEN ØVRIGE.VIRKSOMHEDER 1 % 1 % 1 % 1 % SKANDINAVISK MOTOR.CO..A/S 1 % SEMLER.SERVICES.A/S 1 % SEMLER.PREMIUM.A/S SEMLER.RETAIL.A/S 51 % 1 % 1 % SMC.PREMIUM. IMPORT.A/S 1 % SEMLER.RETAIL HOLBÆK.A/S SEMLER.FLEET.A/S SEMLER.BALTIC.OÜ AS.ADOLE.INVEST 51 % SEMLER.LEASING.A/S 1 % SEMLER.RETAIL HORSENS.A/S AUTO.1.AS 75 % 1 % SEMLER. BILFINANS.A/S AUTO.1.TALLINN.AS 1 % 1 % SGA.A/S MERRILLMANN.OÜ 1 % 1 % SEMLER. EJENDOMME.A/S 1 % SKO.MOTORS.OÜ 5 % BANEVINGEN. EJENDOMME.A/S 1 % ISLAND Joint venture Import og detail af Volkswagen Personbiler, Volkswagen Erhvervsbiler, ŠKODA, Audi og Mitsubishi SHARED. MOBILITY.A/S 5 % BANEVINGEN.9.APS 1 % HEKLA.HF 5 % BANEMARKSVEJ EJENDOMME.A/S DANMARK Import og detail af Volkswagen personog erhvervsbiler, ŠKODA, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Lotus og Ducati 144 forhandler- og servicekontrakter 18 detailforretniger HEKLA. FASTEIGNIR.EHF ESTLAND Import og detail af ŠKODA, Porsche, Lamborghini og Lotus

11 ÅRSRAPPORT 214 HOVED- OG NØGLETAL FOR SEMLER GRUPPEN HOVEDTAL (mio. kr.) ,2 9.4, , ,2 6.59, EBITDA 455,6 416,9 336,7 31,6 142,8 Resultat af primær drift 358,9 33,7 215, 211,3 34,4 Resultat af finansielle poster -12,3-17,5 3,3 11,2-2,9 Resultat før skat 346,6 313,2 218,3 222,5 13,5 ÅRETS RESULTAT 258,9 237,6 159,5 169,1 16,7 Anlægsaktiver 1.6,3 1.52, , , ,1 Omsætningsaktiver 2.29, , , 1.738,9 1.36, , ,1 3.23,1 3.16, ,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19, ,2 1.4,4 842,4 76,2 633,3 Hensatte forpligtelser 19,1 17,6 111,7 114,5 16,4 Langfristede gældsforpligtelser 645,1 656,4 63,6 62,3 636, , , ,8 1.61, ,7 834,4 811,2 696,3 646,4 427,2 3,7% 3,7% 2,7% 2,8%,6% 1,2% 1,% 6,8% 7,5% 1,4% 12,7% 119,2% 111,9% 18,6% 111,2% Soliditetsgrad 32,5% 3,8% 26,1% 24,5% 24,8% Egenkapitalforrentning 23,3% 25,2% 19,9% 24,3% 2,6% Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede Nettoomsætning AKTIVER I ALT (BALANCESUM) Aktiekapital EGENKAPITAL Kortfristede gældsforpligtelser Investering i materielle anlægsaktiver NØGLETAL Overskudsgrad Afkastgrad Likviditetsgrad Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal 21. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad = (Resultat af primær drift x 1) / Nettoomsætning Afkastningsgrad = (Resultat af primær drift x 1) / Gennemsnitlig balancesum Likviditetsgrad = (Omsætningsaktiver x 1) / Kortfristet gæld Soliditetsgrad = (Egenkapital ultimo x 1) / Passiver i alt, ultimo Egenkapitalforrentning = (Ordinært resultat efter skat x 1) / Gennemsnitlig egenkapital 11

12 MEDARBEJDERE I DK MEDARBEJDERE I UDLANDET FORHANDLER- OG SERVICEKONTRAKTER

13 ÅRSRAPPORT 214 BERETNING FOR SEMLER GRUPPEN HOVEDAKTIVITET DANMARKS STØRSTE BILKONCERN Semler Gruppen er Danmarks største koncern i bilbranchen og beskæftiger ved årets udgang over 1.8 medarbejdere. Gruppens aktiviteter består af import og salg af nye og brugte biler, herunder salg af reservedele og tilbehør samt værkstedsdrift. I 214 erhvervede Semler Gruppen importørkontrakten på Ducati, og gruppens aktiviteter vil fra 215 også indbefatte import og salg af motorcykler. Semler Gruppen A/S forestår den overordnede ledelse af koncernen. Det gælder administrative opgaver såsom finans, jura, HR og kommunikation. Selskabet er det samlende led for koncernens mange selskaber, der alle ejes af moderselskabet Semler Holding A/S. IMPORT AF DE FØRENDE BILMÆRKER Skandinavisk Motor Co. A/S udgør importdivisionen i Semler Gruppen og er generalimportør af bilmærkerne Volkswagen person- og erhvervsbiler, Audi, ŠKODA og SEAT i Danmark. Samlet set har Skandinavisk Motor Co. A/S forhandler- og servicekontrakter med 144 forhandlere og yderligere servicepartner-kontrakter med 31 servicepartner-værksteder. Herudover varetager Skandinavisk Motor Co. A/S den nyerhvervede importørkontrakt på Ducati. MLA-Gruppen A/S ændrede i regnskabsåret navn til Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S. Selskabet drev frem til 1. april 214 automobilforretning med køb og salg af nye og brugte biler af mærkerne Porsche, Bentley, Lamborghini, Lotus og Volkswagen. Selskabet solgte frem til 1. april også reservedele og værkstedsarbejde som autoriseret servicepartner for mærkerne Audi, Volkswagen, BMW og Lexus. Servicepartneraftalen for BMW er lukket og øvrige aktiviteter er frasolgt, så eneste tilbageværende aktivitet herefter er importfunktionen af Porsche. DETAIL PÅ LANDSPLAN Semler Retail A/S udgør Semler Gruppens detaildivision og består af 18 autoriserede bilforretninger på landsplan, der forhandler Semler Gruppens bilmærker: Volkswagen person - og erhvervsbiler, Audi, ŠKODA og SEAT. Der er i tilknytning til hver bilforretning opført moderne og miljørigtige værksteder. Semler Retail A/S overtog i regnskabsåret salg af biler i luksusklassen fra et søsterselskab og sælger og servicerer nu også nye og brugte biler af mærkerne Porsche, Lamborghini, Bentley og Lotus i Danmark. Der er samtidig påbegyndt etablering af salg af Lamborghini i Malmø, hvor bilforretningen åbner i 1. kvartal 215. IMPORT OG DETAIL I BALTIKUM AS Adole Invest varetager import og salg af ŠKODA, Porsche, Lamborghini og Lotus i Estland. Herudover driver AS Adole Invest et biludlejningsselskab og står for service af Bentley i Estland. Selskabet var frem til november 214 ejet med 5 %, hvorefter Semler Gruppen A/S købte de resterende 5 % og har nu fuldt ejerskab via det nyetablerede selskab Semler Baltic Oü. ØVRIGE SELSKABER Udover import og detail består Semler Gruppen af en række øvrige selskaber, der blandt andet håndterer ITløsninger og administrerer koncernens ejendomme. Semler Services A/S er leverandør af IT-løsninger til autobranchen og har ansvaret for al IT i Semler Gruppen. Herudover supporterer selskabet en lang række bilforhandlere i Danmark med IT-løsninger, herunder udvikling og services. Semler Ejendomme A/S administrerer Semler Gruppens ejendomsportefølje. Semler Ejendomme har blandt andet ansvaret for leje og udlejning af ejendomme samt nybyggeri, ombygning, drift og vedligeholdelse. Semler Fleet A/S varetog tidligere konceptudvikling indenfor bilfinansiering, leasing og fleet management. Det håndteres nu af Skandinavisk Motor Co. A/S i samarbejde med en ekstern partner. ASSOCIEREDE SELSKABER Semler Gruppen har del i to joint ventures med 5 % ejerskab. Hekla hf er det islandske importørselskab af Volkswagen person- og erhvervsbiler, ŠKODA og Audi. Hekla hf har også importørkontrakten af Mitsubishi og driver detailforretninger primært i Reykjavik. I tilknytning til denne aktivitet ejes også 5 % af ejendomsselskabet Hekla Fasteignir ehf. Shared Mobility A/S er et nyetableret joint venture i samarbejde med Nordania Leasing A/S, der har til formål at etablere biludlejning som franchisetager for den amerikanske biludlejningsgigant Enterprise. USIKKERHEDER VED INDREGNING ELLER MÅLING Der er ingen særlige usikkerheder ved indregning og måling i årsrapporten. USÆDVANLIGE FORHOLD Selskabet har i regnskabsåret ikke været påvirket af usædvanlige forhold af betydning for årsrapporten. 13

14 14 SEMLER HOLDING UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Grand Opening af ny ŠKODA forretning i Tallinn, Estland januar 215 ENDNU EN DANMARKSREKORD. FOR BILSALGET I 214 nåede bilsalget nye højder, og med et totalmarked på nye personbiler i Danmark er vi oppe på det højeste antal solgte personbiler nogensinde. Rekorden blev også slået i 213, hvor der blev solgt personbiler på landsplan. Året før var tallet personbiler. Bilsalget holder således et højt og stabilt niveau, og med en samlet markedsandel for personbiler på 25,3 % er Semler Gruppen stærkt repræsenteret STK STK STK ET STÆRKERE FODFÆSTE I ESTLAND I november 214 fik Semler Gruppen 1 % ejerskab af det tidligere associerede selskab AS Adole Invest i Estland. AS Adole Invest beskæftiger 125 medarbejdere og har en omsætning på 425 mio. kr. Opkøbet giver Semler Gruppen et stærkere fodfæste i Estland og understreger gruppens ambitioner uden for Danmarks grænser. Målet er på sigt at blive en endnu stærkere spiller i hele Baltikum. Autostadt. Foto: Udo Geisler VOLKSWAGEN NR FOR FJERDE ÅR I TRÆK Med 12,2 % af det samlede personbilssalg svarende til nyindregistrerede biler indtog Volkswagen for fjerde år i træk førstepladsen i den danske salgsstatistik. Volkswagens strategi er blandt andet at fastholde produkternes værdifasthed og kundernes tillid til brandet, frem for at følge tendensen til prisnedsættelser. Samtidig fastholdes et vedvarende fokus på kundetilfredshed, og resultatet blev, at Volkswagen i 214 endnu engang kunne overgå konkurrenterne. SALG AF LUKSUSBILER I MALMØ Udover Estland udvider Semler Gruppen også sit salg af luksusbiler til Sverige. Det første spadestik blev taget i sommeren 214 i Malmø, hvor der forventes Grand Opening af en filial i foråret 215. Ambitionen er et eksklusivt set-up indenfor luksussegmentet målrettet de skandinaviske kunder. Det strategiske valg bygger samtidig på et stigende marked for luksusbiler i Sverige.

15 ÅRSRAPPORT 214 IMPORTØRKONTRAKT MED DUCATI ŠKODA OG VOLKSWAGEN MED NYT CI Semler Gruppen kiggede i 214 uden for autobranchen og erhvervede i maj importørkontrakten af Ducati. I foråret 215 vil Semler Gruppen være aktiv med import og salg af motorcyklerne, hvilket primært vil foregå fra Banevingen i København, hvor koncernens luksusdivision har til huse. Trods det lave motorcykelmarked er der positive forventninger til Ducati, som med udvidelsen af produktsortimentet og den nye Scrambler rammer en bredere målgruppe end hidtil. I januar 214 påbegyndte ŠKODA og Volkswagen en rejse, der skal styrke mærkernes image yderligere ved at skabe en rød tråd i rammer og interiør og derved løfte forhandlernes identitet landet over. Forløbet strækker sig over en 2-årig periode, hvorefter samtlige ŠKODA og Volkswagen forhandlere vil være repræsenteret med en ny linje. Både ŠKODA og Volkswagen forventes at have implementeret det nye CI ved udgangen af 215. BILUDLEJNING ET NYT MARKED Semler Gruppen og Nordania gik i juni 214 sammen som franchisetager for den amerikanske biludlejningsgigant Enterprise et samarbejde, der med kompetencerne fra henholdsvis Semler og Nordania, forventes at skabe stærke synergieffekter. Biludlejningen vil foregå under navnet Enterprise Rent-a-Car, som åbner udlejning i Københavns Lufthavn i februar 215. Allerede i 2. kvartal 215 forventes udlejningen at kunne udvides til blandt andet Billund Lufthavn. ØGET TID TIL KUNDEN MED SALGSOG EFTERMARKEDSPORTALER NYT AUDI HUS I HØRSHOLM I sommeren 214 blev det første initiativ taget til at bygge en ny Audi filial i Hørsholm. Med den nye filial rykker Audi i Hørsholm tættere på kunderne og en stor del af Audis segment. Købsaftalen blev underskrevet i juli, og det første spadestik forventes at kunne tages i foråret 215. I 214 nåede Semler Gruppen en milepæl med videreudviklingen af interne portaler til salgs- og eftermarkedssystemerne. På Eftermarkedsportalen blev multi-brand pakkepriser introduceret, hvilket blandt andet har givet store tidsbesparelser på tilbudsgivning til kunderne på værkstedet. Også Salgsportalen var med til at optimere arbejdsgange og processer ved hjælp af nye funktioner. Samtidig blev der for alvor sat tryk på udrulningen af portalerne til forhandlerne. 15

16 16 SEMLER HOLDING ÅRETS RESULTAT OG RESULTATDISPONERING Koncernen realiserede i regnskabsåret 214 et overskud før skat på 346,6 mio. kr. mod et overskud før skat på 313,2 mio. kr. i 213. Resultatet overstiger ledelsens forventninger og skyldes en kombination af det rekordhøje totalmarked, Semler Gruppens bilmærker og modeller, Forhandler- og servicepartnernettet for koncernens mærker i Danmark, en lang række strategiske beslutninger og ikke mindst koncernens kompetente og engagerede medarbejdere. MARKEDET Der blev i 214 indregistreret personbiler og erhvervsbiler i Danmark, hvilket er en stigning på 3,8 % for personbiler, og en stigning på 18,6 % for erhvervsbiler sammenlignet med 213. Tilsammen opnåede selskabets bilmærker en markedsandel på 25,3 % for personbiler og 18, % for erhvervsbiler. 25,3% MARKEDSANDEL. PERSONBILER 18,% MARKEDSANDEL. ERHVERVSBILER 14% PERSONBILER 12% Med en markedsandel på 12,2 % fastholdte Volkswagen førstepladsen på listen over de mest solgte bilmærker i Danmark. Volkswagen up! blev for tredje år i træk den mest solgte model i markedet. 1% 8% Peugeot overhalede to konkurrenter og placerede sig på 2. pladsen. Dermed blev Ford henvist til 3. pladsen efterfulgt af ŠKODA, der gik fra en 7. til 4. plads og sendte Toyota ned på en 5. plads. Audi fastholdte sin 12. plads, mens SEAT steg til en 15. plads på listen over de mest solgte bilmærker. 6% 4% 2% % VOLKSWAGEN ŠKODA AUDI SEAT PORSCHE 212 2% ERHVERVSBILER 15% Erhvervsbilsmarkedet steg i 214 til indregistreringer, hvilket er 18,6 % mere end i 213, herunder steg salget af gulpladebiler til private med 26,1 % i forhold til 213. Volkswagen Erhvervsbiler måtte i 214 se sig overhalet af Ford på førstepladsen, mens Mercedes-Benz indtog 3. pladsen. 1% 5% % VOLKSWAGEN ŠKODA AUDI SEAT PORSCHE

17 ÅRSRAPPORT 214 EFTERSALGSMARKED markedet i GTE versioner (hybridbiler). Salget af reservedele og tilbehør svarede til de forventninger, der blev stillet til 214. Bestanden af personbiler er steget med i 214, og der er nu ca. 2,7 mio. personog erhvervsbiler kørende på det danske vejnet. Bestanden af erhvervsbiler er reduceret med biler. Elbilsmarkedet udvikler sig fortsat meget langsomt, og vi budgetterer med at sælge få elbiler (e-up og e-golf) i 215. Tilsammen udgør selskabets mærker ca. 21,9 % af person- og erhvervsbilparken, hvilket udgør fundamentet for selskabets fremtidige indtjening på eftermarkedet. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Trods en lille forbedring i den danske økonomi forventer ledelsen et resultat i 215 under niveauet for 214 svarende til mio. kr. efter skat, idet markedet forventes at falde, men det vil fortsat ligge på et højt niveau. Driftsaktiviteter i bilbranchen er forbundet med store usikkerheder og variationer, så til trods for intervallet kan der ske afvigelser herfra. Volkswagen Personbiler har for 215 store forventninger til den nye Passat, som blev introduceret i 4. kvartal 214, og i foråret introduceres en ny Touran, mens Sharan kommer i en faceliftet version. Golf og Passat kommer på Audi forventer, at den længe ventede introduktion af ny A4 vil ske i november måned, og her vil både Limousine og Avant modellen blive introduceret samtidig. Af mindre introduktioner i årets løb kan nævnes Audi TTR, Q7, R8 og RS3, mens A1 og Q3 kommer i faceliftede udgaver. ŠKODA introducerer i januar den nye Fabia, en model der stilles store forventninger til, og i 2. halvår introduceres den nye Superb, som forventes klar til levering i november. SEAT har fornylig introduceret Leon X-Perience ST og senere på året følger en Leon Cupra ST og en faceliftet Ibiza. Volkswagen Erhvervsbiler imødeser et spændende 215, hvor den nye T6 og Caddy 4 skal introduceres. 17

18 Vi arbejder målrettet for altid at give kunden en unik oplevelse, både ved bilkøbet og den efterfølgende service på værkstedet

19 ÅRSRAPPORT 214 MARKEDSRISICI Bilbranchen er en konjunkturfølsom branche i forhold til udvidelser og reduktioner i husholdningernes rådighedsbeløb og eventuelle diskussioner/tiltag omkring omlægning af afgiftssystemer. Bilbranchen er samtidig en meget reguleret branche, hvor staten opkræver betydelige beløb via afgifter. Markedstendenser vil i 215 fortsat være præget af mindre og mere økonomiske og miljørigtige bilmodeller, hvor især brændstofforbrug og CO2-udslip er vigtige konkurrenceparametre. Her er Skandinavisk Motor Co. s mærker teknologisk langt fremme i forhold til effektiv brændstofudnyttelse og miljørigtige biler. Udviklingen i benzin- og dieselpriserne vil også influere på markedet. FINANSIELLE RISICI Koncernens kommercielle aktiviteter medfører finansielle risici i form af valuta-, rente- og kreditrisici. Valutarisikoen knytter sig primært til varekøb i Euro. Denne risiko vurderes ikke betydelig og afdækkes ikke. Renterisikoen knytter sig til såvel de korte som de lange renter. På knap 38 % af koncernens netto finansiering er rentesatsen sikret på mellemlang og lang sigt via finansielle produkter. Kreditrisikoen knytter sig dels til koncernens omsætning til forhandlernettet, som gennem konsignationslagre og spredning på mange forhandlere vurderes som begrænset. Derudover knytter den sig til selskabets omsætning i detaildivisionen af værkstedsydelser, reservedele og tilbehør, som gennem spredning på mange kunder også vurderes som begrænset. Salg af såvel nye og brugte biler i detaildivisionen sker som udgangspunkt mod kontant betaling. SÆRLIGE VIDENSRESSOURCER Koncernens medarbejdere har gennem mange år i bilbranchen opbygget en betydelig og unik viden om branchens forhold. Spændende arbejdsopgaver og interessante produkter bidrager sammen med en fair og familiær personalepolitik samt gode arbejdsvilkår og personalegoder til lange ansættelsesforhold. Koncernens IT afdeling har gennem en mangeårig fokuseret indsats udviklet IT-systemer, der integrerer de tilknyttede forhandlere med gruppens og producenternes IT-løsninger. Afdelingen har i 213 igangsat udvikling og implementering af en IT-portal med det formål at bidrage til en effektivisering af forhandlernettes arbejdsproces- ser. Arbejdet er planlagt til at strække sig over perioden Ligeledes er der gennem de mange år i bilbranchen opbygget en betydelig viden og kompetence i organisationen på det autotekniske område, hvor koncernen i øvrigt står for al teknisk skoling og uddannelse hos Volkswagen, Audi, ŠKODA og SEAT forhandlerne. Årlige personaleudviklingssamtaler og måling af medarbejdertilfredsheden overvåger løbende trivslen og vidensressourcerne i forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver. MILJØFORHOLD Der føres en miljøansvarlig politik, som kendetegnes ved genanvendelse, energibesparelse og brændstofeffektive biler. Der er i regnskabet afsat midler til kendte forureningsskader på koncernens ejendomme. Arbejdet med olier og autokemikalier, der foregår på koncernens værksteder, følger til fulde anvisningerne fra myndighederne, ligesom der anvendes betydelige ressourcer til opfyldelse af miljøkrav og -bestemmelser på de forskellige værksteder i koncernen. SAMFUNDSANSVAR Semler Gruppen har valgt at beskrive koncernens indsats på CSR-området, der også omfatter politik og mål for det underrepræsenterede køn. For opfyldelse af 99a og 99b henvises der til koncernens hjemmeside semler-gruppen/csr/csr-i-semler-gruppen. ORGANISATIONEN Semler Gruppens medarbejdere har ydet en stor og flot indsats i et år, hvor mange mål blev indfriet og overgået. Bestyrelsen og ledelsen anerkender og takker koncernens medarbejdere, forhandlere og leverandører for det gode samarbejde og den engagerede indsats, som er fundamentet for den gode position koncernen indtager i branchen. FEM ÅRS UDVIKLING OG NØGLETAL Der henvises til opstillingen på side

20 2 SEMLER HOLDING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB 1/1-31/ ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Semler Holding A/S for 214 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. GENERELT OM INDREGNING. OG MÅLING Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte selskabers årsregnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Selskabets aktiebesiddelser i datterselskaber er udlignet i datterselskabernes bogførte egenkapitaler. Aktiebesiddelser i associerede virksomheder værdiansættes efter indre værdis metode. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabselement nedenfor. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Semler Holding A/S samt dattervirksomheder, hvori Semler Holding A/S direkte eller indirekte besidder mere end 5 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 2 % og 5 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 2 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid.

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere