Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse"

Transkript

1 Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Hovedstruktur Regionalt perspektiv Fingerplan 2012 og den regionale udviklingsplan Regional Hovedstad Byudvikling Erhverv, handel og uddannelse Turisme og Kultur Transport - regionalt Klima Samarbejde med andre kommuner Redegørelse Regional Hovedstad De fire strukturer 1. Bystruktur Udlæg af arealer Byudvikling Redegørelse Byudvikling Byomdannelse Redegørelse Byomdannelse Sommerhuse Redegørelse Sommerhuse Redegørelse arealforbrug Beliggenhed af byformål Byroller Redegørelse Byroller Offentlige institutioner Redegørelse Offentlige institutioner Uddannelse Nyt Hospital Nordsjælland Redegørelse Nyt Hospital Nordsjælland Boliger Redegørelse Boliger Erhverv Redegørelse Erhverv Stationsnærhed Redegørelse Stationsnærhed Detailhandel Redegørelse Detailhandel Rækkefølgeplan Arkitektur og Bevaring Redegørelse 2. Grøn struktur Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Landområdet Byggeri og anlæg i landområdet Redegørelse Byggeri og anlæg i landområdet Transportkorridor Redegørelse Transportkorridor Kystnærhedszone Redegørelse Kystnærhedszone Natur Biologiske kerneområder/ spredningskorridor Redegørelse Biologiske kerneområder / spredningskorridor Økologiske forbindelser for løgfrø Redegørelse Økologiske forbindelser for løgfrø Tørre naturområder Redegørelse Tørre naturområder Naturkvalitetsplan Redegørelse Naturkvalitetsplan Natura naturhandleplaner Redegørelse Natura 2000 naturhandleplaner Anden naturlovgivning Landskab, Kultur og Geologi Landskabelige værdier Redegørelse Landskabelige værdier Værdifuldt kulturmiljø Redegørelse Værdifuldt kulturmiljø

2 Geologiske værdier Redegørelse Geologiske værdier Friluftsliv Grøn Strukturplan Redegørelse Grøn Strukturplan Friluftsområder Redegørelse Friluftsområder Turisme, ferie og fritidsanlæg Redegørelse Turisme, ferie og fritidsanlæg Skov og landbrug Landbrug særligt værdifuld Redegørelse Landbrug særligt værdifuld Skovrejsning Redegørelse Skovrejsning 3. Blå struktur Hillerød Syd Grundvand og drikkevand Redegørelse Grundvand og drikkevand Sårbare områder Redegørelse Sårbare områder Indvindinger Redegørelse Indvindinger Vådområder Lavbundsarealer Redegørelse Lavbundsarealer Kvælstof vådområder Redegørelse Kvælstof vådområder Fosfor vådområder Redegørelse Fosfor vådområder Vandløb og søer Vandløb Redegørelse Vandløb Søer Redegørelse Søer Friluftsliv ved søer og vandløb Redegørelse Friluftsliv Dambrug Redegørelse Dambrug Regnvand Regnvand i byen og på landet Redegørelse Regnvand i byen og på landet Regnvand i nye byområder Redegørelse Regnvand i nye byområder 4. Infrastruktur og forsyning Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Trafik Overordnet trafikprioritering Redegørelse Overordnet trafikprioritering Kollektiv trafik Redegørelse Kollektiv trafik Stier Redegørelse Stier Trafiksikkerhed Redegørelse Trafiksikkerhed Trafikstøj Redegørelse Trafikstøj Vejudlæg Redegørelse Vejudlæg Forsyning Højspændings og naturgasnet Redegørelse Højspændings og naturgasnet Varmeforsyning Redegørelse Varmeforsyning Biogasanlæg Redegørelse Biogasanlæg Vindmøller Redegørelse Vindmøller / 253

3 Spildevand Redegørelse Spildevand Elforsyning Redegørelse Elforsyning Vandforsyning Redegørelse Vandforsyning Affald Redegørelse Affald Støjende anlæg Redegørelse Miljøvurdering og VVM Miljøvurdering rapport Screening og scoping Ikke teknisk resumé Vurdering af miljøkonsekvenser 0-alternativet Overvågning 9 stk. 2 redegørelse VVM Rammer Generelle rammer Byggeri Veje og anlæg Vand og jord Rammeområder B Boligformål Rammer for boligformål C Centerområde Rammer for centerområder D Offentlige formål Rammer for offentlige formål E Erhvervsområde Rammer for Erhvervsområder F Fritidsformål Rammer for fritidsformål K Kolonihaveområde Rammer for Kolonihaveområder L Landzoneområde Rammer for landzoneområder S Sommerhusområde Rammer for sommerhusområder T Tekniske anlæg Rammer for tekniske anlæg Specifikke rammer Bybeskrivelser Bybeskrivelse, Borup BO Bybeskrivelse, Erhvervsområdet EO Bybeskrivelse, Gadevang GV Bybeskrivelse, Gørløse GL Bybeskrivelse, Hammersholt HH Bybeskrivelse, Hillerød Syd HS Bybeskrivelse, Kongens Vænge KV Bybeskrivelse, Ll. Lyngby LL Bybeskrivelse, Meløse ML Bybeskrivelse, Nødebo NB Bybeskrivelse, Nr. Herlev og Freerslev NH.FS Bybeskrivelse, Sigerslevøster, Strø og Strølille SØ.ST.SL Bybeskrivelse, Skævinge SV Bybeskrivelse, Slotsbyen SB Bybeskrivelse, St. Lyngby SL Bybeskrivelse, Tjæreby og Harløse TB.HL Bybeskrivelse, Tulstrup og Alsønderup TS.AS Bybeskrivelse, Ullerød UL Bybeskrivelse, Uvelse og Lystrup UV.LS Bybeskrivelse, Vestbyen VB Bybeskrivelse, Østbyen ØB / 253

4 Om planen Kommuneplanens rolle og indhold En kommuneplan skal dække hele kommunens areal og være den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om overordnede mål for udviklingen og regler for arealanvendelsen. Kommuneplanlægning er et centralt niveau i opfyldelsen af Planlovens formål om, at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering skal ske en hensigtsmæssig udvikling i arealanvendelsen, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtig grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre og plantelivet. Værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skal skabes og bevares, forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og offentligheden skal i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Kommuneplanen er bindeleddet mellem den overordnede statslige og regionale fysiske planlægning og bestemmelser om anvendelse mv. for den enkelte ejendom, som kan fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan, natur, miljø, bygge- og vejlovgivning. Kommuneplanen skal jævnfør Planloven indeholde overordnede mål for kommunens fysiske udvikling i et 12 årigt perspektiv og retningslinjer for hvordan det åbne land må anvendes og skal beskyttes, og kommuneplanens rammer fastsætter hvordan hvert enkelt rammeområde i byområder må anvendes og er rammen for lokalplanlægning (enkelte rammeområder dækker områder i landområder og nogle retningslinjer gælder også i byerne). Der er en lang række emner der skal være en redegørelse til, hvori baggrunden for mål og retningslinjer beskrives. Kommuneplanen i forhold til Plansystemet Det danske plansystem er fastsat i Planloven. Det er bygget hierarkisk op således at vi i kommunerne skal holde os indenfor landsplanlægningen, som regeringen og folketinget udstikker. Så øverst er landsplanlægningen, der bl.a. udmøntes i Statslige Interesser (statens krav til kommuneplanlægningen) og i landsplandirektiver. Det vigtigste landsplandirektiv i Hovedstadsområdet bliver Fingerplan 2012 (afløser Fingerplan 2007), der fastsætter hvordan udviklingen må være i Hovedstadsområdet. Fingerplanens grundidé er, at byudviklingen skal ske langs S-togslinjerne, som fingre ud fra centrum af København, så den offentlige transport understøttes og de grønne kiler ind imellem fingerne og området udenfor fingerbyen friholdes for bebyggelse i størst muligt omfang. Kommuneplanen må ikke stride mod Fingerplanen. Kommuneplanen må heller ikke stride mod statens Vandplaner og Natura2000 planer eller regionens Råstofplan og skal støtte op 4 / 253

5 om Den Regionale Udviklingsplan, der indeholder visioner for Region Hovedstaden. Hver kommune skal i den første del af en valgperiode udarbejde en planstrategi, og i den skal det besluttes, om kommuneplanen efterfølgende skal fastholdes eller revideres helt eller delvist. I Hillerød Kommune er der i april 2011 besluttet en Udviklings- og Planstrategi for Hillerød Kommune , som giver overordnede pejlemærker for kommunens udvikling. I Udviklings- og Planstrategien blev det besluttet, at der skal laves en fuld revision af den sidste Kommuneplan Lokalplaner er det sidste niveau i planhierarkiet og fastsætter mere specifikt, hvordan et enkelt område kan udnyttes og udformes med vejadgang, beplantning, udseende og omfang af bebyggelse osv. Fuld revision af Kommuneplan Beslutningen om at der skulle ske en fuld revision har baggrund i en række forhold. At et nyt hospital skal placeres syd for Hillerød giver store muligheder for Hillerød Kommune, og Hillerød Syd er i denne kommuneplan afgrænset og disponeret, så kommunen får mest muligt ud af den nye bydel og af koblingen til den eksisterende del af Hillerød by. Det nuværende hospitalsområde forventes at kunne omdannes til et attraktivt fremtidigt byomdannelsesområde, men der er ikke fastsat nærmere herom i denne kommuneplan, da hospitalsfunktionen forventes at forsætte frem til 2020, hvorimod forventningen om at nye muligheder i lovgivningen om detailhandel, via et landsplandirektiv, også kommer til at gælde i Hovedstadsområdet, er indarbejdet, så der kan etables store butikker i Møllebroområdet. Det åbne land var med i kommuneplanen for første gang i 2009 og var i høj grad en overførsel af retningslinjer fra regionplanen udarbejdet af det daværende Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og er i denne kommuneplan revurderet ud fra kommunens egen landskabskarakteranalyse. Et projekt, der fastlægger den grønne rekreative struktur på landet og i byerne og sikrer kobling til stiadgang og sammenhængende stisystemer er kommet med i denne kommuneplan og klimaindsatsen er forstærket. Udviklingen I Hillerød betyder, at der siden sidste kommuneplan er udarbejdet en række kommuneplantillæg, der nu er indarbejdet i denne kommuneplan, ligesom statens Vandplaner og Natura2000planer og kommunens tilknyttede handleplaner er forholdt til denne kommuneplan. Introduktion til den digitale kommuneplan Digital plan og personlig vejledning Hillerød Kommunes Kommuneplan findes kun i denne 5 / 253

6 digitale udgave og altså ikke i en trykt papirudgave. Det sparer store papirmængder og udgifter til tryk og understøtter kommunens mål om, via internettet, at give borgerne fri og let adgang til oplysninger, herunder til Kommuneplanen. Løbende opdatering i form af kommuneplantillæg indarbejdes i kommuneplanen, så den altid er opdateret i det øjeblik, du søger i den. For dig der ikke har computer og netadgang, er der mulighed for at få hjælp ved henvendelse i vores borgerservice og på kommunens biblioteker. Her fra og ned skal være forfatterindhold der genbruges i 'brugervejledning' i øverste menulinje Hvordan finder man rundt i den digitale kommuneplan? På forsiden kan du i den øverste vandrette linje, eller via genvejsknapperne i midten, og på undersiderene i den venstre lodrette menuspalte, under Kommunen i hovedtræk danne dig det store overblik over Hillerøds geografiske opbygning. Det er også her, du kan læse om Byrådets overordnede mål for kommunens udvikling, både i de kommende 12 år og på længere sigt både via tekst og kort. Her er kommunens udvikling også forholdt til det regionale perspektiv. Du kan i punktet Om planen læse om planens forhold til plansystemet og om planens opbygning. Når du er inde at læse om et emne kan du via feltet, hvor der står 'Find det hurtigt' finde interne links til relaterede emner i denne kommuneplan. I feltet der hedder 'Vi anbefaler også' kan du finde eksterne links til andre hjemmesider eller dokumenter, der har relevans for emnet. Under de 4 strukturer Bystruktur, Grøn struktur, Blå struktur og Infrastruktur og forsyning finder du retningslinjer inden for hver enkelt struktur samt redegørelse herfor. For de fleste temaer følger et interaktivt retningslinjekort, hvori du kan zoome ind/ud og navigere rundt. Det er muligt via funktionen Kort at tænde og slukke for de forskellige lag. I menupunktet Hillerød Syd kan du læse om planerne for den nye bydel, der skal indeholde en ny S-togsstation og et nyt hospital. Emner fra Bystruktur, Grøn struktur, Blå struktur og Infrastruktur og forsyning, der relaterer sig til den nye bydel kan læses både under strukturafsnittene og via punktet Hillerød Syd. I menupunktet Rammer, kan du se de generelle rammebestemmelser og den detaljerede angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. for de enkelte områder. Rammerne er retningsgivende for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner og er grundlag for sagsbehandling, hvor der endnu ikke er byplanvedtægt eller lokalplan. Under Miljøvurdering og VVM kan du se den lovpligtige vurdering af miljøpåvirkningen af Kommuneplan 's muligheder, særligt de nye udlæg til fremtidig byzone. Ønsker du en hurtig og samlet oversigt over, hvad der gælder for din ejendom, kan du i boksen, hvor der står 'Hvad gælder for mig' søge dig frem enten via adresse, matrikelnummer eller kort. Under Kort kan du endvidere kombinere alle temaerne fra kommuneplanen og sammensætte dit personlige kommuneplankort. Kortet kan gemmes som pdf. Hvis du ønsker oplysninger om bestemte emner i kommuneplanen, kan du søge i søgefeltet 'Søg' i øverste højre hjørne. Fra forsiden kan du også bruge genvejsknapperne i midten eller 6 / 253

7 gå direkte til kortet via kort symbolet i højre side. Fra forsiden kan du i høringsperioden sende dine kommentarer til kommuneplanen via funktionen 'Bliv hørt' i højre side. Du kan danne dig et overblik over kommuneplanens indhold ved at trykke på 'Sitemap' i nederste venstre hjørne, der er en slags traditionel indholdsfortegnelse. Farer du vild på hjemmesiden, kan du altid vende tilbage til 'forsiden' ved at trykke på det røde logo med hjerte og krone øverst til venstre. Print planen Printfunktionen er enkel og brugervenlig. Ved at bruge henholdsvis 'Print ud' eller 'pdf' funktionen i øverste højre hjørne, kan du let udskrive enkeltsider eller særlige dele af kommuneplanen. Printfunktionen sammensætter pdf filer, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer. Illustration af henholdsvis forside og underside laves til allersidst. Hillerød Syd Det er Hillerød Kommunes overordnede mål at udvikle Hillerød Syd som en ny bydel med lokal sammenhængskraft og regional tiltrækningskraft. Derfor skal Hillerød Syd udvikles som en bæredygtig bydel med et CO 2 neutralt fodaftryk. I Hillerød Syd skal Nyt Hospital Nordsjælland lokaliseres ved Overdrevsvejen sammen med den nye S-togsstation mellem Hillerød og Allerød. Her samles Nordsjællands hospitaler i et samlet Hospital Nordsjælland, der skal sikre behandlingen af borgere fra 2020 og frem. Nyt Hospital Nordsjælland bliver dermed det første større hospital i hovedstadsområdet med en egentlig stationsnær lokalisering. Rammeområder i Hillerød Syd I Hillerød Syd bliver det muligt for virksomheder, hospitalets besøgende og beboere i bydelen at nå centrum af København på kun 30 minutter, uanset om de vælger S tog eller el bil. Den unikke tilgængelighed skal medvirke til at tiltrække virksomheder, der ønsker at lokalisere sig tæt ved det regionale hospital, som en del af biotek miljøet i Hillerød eller som en greentech virksomhed med gode muligheder for at afprøve løsninger i den nye bydel i 1:1 og stadig være en del af hovedstadsregionen. Det arkitektoniske formsprog i den nye bydel skal afspejle, at kommunen ønsker at udvikle en helt ny bydel på nye arealer for og med fremtidens borgere. Det forpligtiger til at sikre, at bæredygtige tiltag indgår som en naturlig del af de arkitektoniske løsninger. Under kapitlerne Blå struktur, Grøn struktur og Trafik og 7 / 253

8 infrastruktur fastsættes retningslinjer forområdets struktur for henholdsvis vandmiljø og overfladevand, natur samt trafik og forsyning (se link til disse afsnit under 'Find det hurtigt' i højre spalte). Retningslinjer HS.1.1 Som grundlag for fastlæggelse af kommuneplanrammer for lokalplanlægningen i Hillerød Syd, skal der udarbejdes en helhedsplan for bydelen. HS.1.2 Der skal lokaliseres et regionalt hospital til behandlingen af borgerne i Nordsjælland ved Overdrevsvejen. HS.1.3 Hospitalets primære funktioner, for personale og patienter, skal planlægges med en beliggenhed inden for det stationsnære kerneområde (højst 600 m fra station). HS.1.4 Der skal i forbindelse med lokaliseringen af det regionale hospital reserveres arealer til sikring af adgangsveje, parkering og øvrige fysisk infrastruktur, der er nødvendig for hospitalets funktion. HS.1.5 Boligbyggeri, inden for de stationsnære områder, skal opføres som etagebyggeri eller anden tæt boligbebyggelse. HS.1.6 I Hillerød Syd skal der indtænkes mulighed for opførelse af boliger inden for planperioden, opført som støttet byggeri. HS.1.7 I Hillerød Syd skal der kunne lokaliseres mellem 600 og boligenheder HS.1.8 Der skal kunne lokaliseres m 2 erhvervsbyggeri i Hillerød Syd. HS.1.9 Der skal kunne lokaliseres m 2 kontor- og servicebyggeri i Hillerød Syd. HS.1.10 Indenfor de stationsnære kerneområde (højst 600 m fra station) skal der lokaliseres byfunktioner af intensiv karakter, herunder byggerier til kontor- og servicevirksomheder og offentlige institutioner med et etageareal på mere end m 2, herunder såkaldte domicilejendomme. HS.1.11 Inden for de stationsnære områder ( m fra station) kan der lokaliseres tilsvarende byfunktioner som i det stationsnære kerneområde. Dog skal der redegøres for hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde, hvis der ønskes lokalisereret byggeri med et etageareal større end m 2. HS.1.12 I det stationsnære område ved Hillerød Syd skal der i særlig grad kunne lokaliseres virksomheder inden for 8 / 253

9 brancherne medico, bioteknologi, greentech, IT og offentlig sundhedsvirksomhed. HS.1.13 På de ikke stationsære arealer (afstand til station større end m) i Hillerød Syd kan der også lokaliseres erhverv inden for håndværk, fremstilling, service eller lignende og erhverv med en mere ekstensiv arealudnyttelse. HS.1.14 På arealer uden for de stationsnære arealer kan der opføres boliger som åben lav eller tæt lav boligbebyggelse. HS.1.15 Forud for planlægningen af Hillerød Syd, skal der ske en kortlægning af områdets grundvandsinteresser, inden for udpeget OSD område (Område med særlige drikkevandsinteresser). HS.1.16 Ved planlægning af Hillerød Syd skal ske en nærmere vurdering behovet for skoler, institutioner, idrætsfaciliteter samt øvrig social og kulturel infrastruktur og i givet fald, hvordan et eventuelt behov opfyldes. Redegørelse Hillerød Syd Det har gennem længere tid været Byrådets ønske at etablere en ny station ved Overdrevsvejen, som en pendlerstation, der kunne aflaste Hillerød bymidte og Hillerød Station for pendlertrafikken og omstigning mellem bil og tog. Der er i flere omgange taget tilløb til en planlægning af en ny station mellem Hillerød og Allerød, med udsendelse af debatoplæg og udarbejdelse af visionsskitser til belysning af passagergrundlag og potentiale for byudvikling. Landsplandirektivet "Fingerplan 2007" angiver, at kommunens fremtidige byudvikling skal ske langs S-banen mod Allerød, i princippet skal ske i en afstand på 2 km fra banen, under den forudsætning, at der træffes beslutning om placeringen af en ny station mellem Hillerød og Allerød. Udnyttelsen af arealerne langs S banen syd for Hillerød er således den eneste mulighed for at sikre en fremtidig byudvikling i forbindelse med Hillerød by. En mindre del af denne kommuneplans nye udlæg til Hillerød Syd ligger ud over 2 km zonen, naturligt geografisk afgrænset af Lyngevej og lokalbanesporet. Den statslige beslutning om at samle de nordsjællandske hospitaler på et nyt regionalt hospital ved Hillerød, gav anledning til en analyse af placeringsmulighederne for et nyt hospital og dermed også placeringen af en ny station, idet det er et planmæssigt krav, at hospitalet placeres stationsnært. På baggrund af analysearbejdet har Region Hovedstaden besluttet at placere sit nye hospital nord for Overdrevsvejen tæt ved S banen. Fra statslig side er der fulgt op med en beslutning om at etablere en ny station umiddelbart syd for Overdrevsvejen. Den nye station vil blive betjent af både S banen og Lokalbanen (Hillerød Frederiksværk Hundested). Beslutningen om at placere stationen ved Overdrevsvejen indebærer, at der, som angivet i Fingerplanen, kan planlægges for en byudvikling, i forbindelse med 2 km båndet, syd for Hillerød, i form af en ny bydel omkring hospital og station. Det følger af Fingerplanens princip om stationsnærhed, at arealerne nærmest stationen skal udnyttes intensivt med tæt bebyggelse til større kontorer, institutioner og etageboliger, mens der i større afstand fra stationen kan bygges med en åben, mindre tæt, struktur for boliger og erhverv. Med henblik på at få ideer til byudviklingens skiftende skalaer og overgangene mellem den tætte del nær stationen og de mindre tætte områder i bydelen, samt ideer til samspillet mellem det store hospital og bydelen i øvrigt, er det tanken at afvikle en arkitekt /planlægningskonkurrence i løbet af På baggrund af de ideer der bliver præsenteret i konkurrenceforslagene og en bred offentlig debat, skal der udarbejdes en helhedsplan, der kan danne baggrund for den fremtidige byudvikling, kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen og endeligt den lokalplanlægning, der skal angive detaljerne for anvendelsen og udnyttelsen af bydelens etaper og kvarterer. De eksisterende rammer for erhvervsudbygningen i Hillerød er tæt ved at være fyldt ud. Det er derfor givet, at den 9 / 253

10 nye bydel, ud over de stationsnære kontor og serviceerhverv, skal omfatte områder til andre former for erhverv. De nye erhvervsområder skal planlægges til at kunne rumme både nye og større virksomheder og give mulighed for, at Hillerøds mange eksisterende virksomheder kan udvikle sig og ekspandere. Region Hovedstaden planlægger Nyt Hospital Nordsjælland med et etageareal på m 2 og en behandlingskapacitet på ca patienter pr. år i ambulant eller dagbehandling. Hospitalet opføres i perioden på baggrund af en projektkonkurrence, som regionen vil gennemføre i Forud for planlægningen for byudviklingen syd for Hillerød er der en række forhold der skal belyses gennem forundersøgelser, analyser og lignende. Dels er der blandt andet forholdet til områdets rige natur og landskab, og dels er der den kendsgerning, at byudviklingsområdet er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (ODS), hvilket forudsætter en kortlægning af beskyttelsesinteresserne i forhold til drikkevandsressourcerne, inden en byudvikling kan ske. Det nye hospital med mange ansatte og brugere vil i sig selv have stor betydning for områdets og Hillerøds trafikmønstre og afvikling. Herudover vil udviklingen af den øvrige bydel og etableringen af en ny station give store udfordringer til den kommende planlægning af Hillerød Syd. Kommunen i hovedtræk I dette afsnit fastsættes og beskrives de overordnede hovedtræk indenfor for Hillerød Kommunes afgrænsning. I punktet Regionalt perspektiv ses udviklingen for Hillerød Kommune i sammenhæng med Øresundsog Hovedstadsregionen, mens punktet Hovedstruktur handler om de store linjer for udviklingen indenfor kommunens grænser. Den overordnede struktur, der fastsættes under punkterne Regionalt perspektiv og Hovedstrukturen, udmøntes i retningslinjer for de enkelte emner i de 4 strukturafsnit; Bystruktur, Grøn struktur, Blå struktur og Infrastruktur og forsyning samt i kommuneplanrammerne, der fastsætter bestemmelser for byområders anvendelse. Hovedstrukturen I Hillerød Kommunes Udviklings og Planstrategi er byrådets overordnede pejlemærker for Hillerød Kommune lagt fast, som et skridt på vejen til en langsigtet og helhedsorienteret udvikling, der styrker Hillerød Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde, uddanne sig, starte virksomhed og komme på besøg som handlende eller turist. Strategien er opbygget omkring 6 temaer: Kommunal service og livskvalitet, 10 / 253

11 Regional Hovedstad, Infrastruktur og tilflytning, Uddannelse og job, Natur, kultur og oplevelser samt kommunen som arbejdsplads. Mange af strategiens mål og målsætninger retter sig mod kommunens borgere og den daglige drift og serviceopgaverne. De mål og målsætninger, der retter sig mod kommunen som fysisk, geografisk område har dannet grundlaget for denne kommuneplan, blandt andet de overordnede mål. Samlet hovedstruktur for Hillerød Kommune De overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Hillerød Kommune er:. at Hillerød Kommune skal være en kommune i vækst, på et bæredygtigt grundlag. at kommunens og Hillerød bys gunstige geografiske og infrastrukturelle centrale placering skal styrkes og udnyttes til erhvervsvækst og til tilgængelighed til regionale funktioner. at byrollerne i kommunen skal fastholdes og styrkes og udbygningen af Hillerød by skal fortsætte efter "trekløver"modellen, så byen udvikles mod nordvest (Ullerød Nord) og mod syd (Hillerød Syd). at understøtte og udbygge brugen af offentlig transport og cykeltransport. at drage nytte af og styrke de naturgivne og kulturhistoriske værdier i kommunen. Uddybning af de overordnede mål For mål 1: I Hillerød Kommune skal der fortsat være en stærk byvækst, som kommunen igennem mange år har stået for. Både indenfor offentlige funktioner, erhverv, handel, kultur, uddannelse og boliger. Det sker på et bæredygtigt grundlag og med respekt for de naturgivne og kulturhistoriske værdier, der er indenfor kommunen. Derfor er der en balance mellem byfortætning og udvikling af nye områder, og der indtænkes miljørigtige løsninger. For mål 2: Hillerød Kommune ligger strukturelt godt centralt placeret i det smukke Nordsjælland med et stort opland. Hillerød er knudepunkt for den offentlige transport i Nordsjælland, og der er nem adgang til Hillerødmotorvejen og andre overordnede veje. Derfor har kommunen nogle klare fordele som erhvervs- og handelsby. Hillerød er regionshovedstad for Region Hovedstaden, der fortsat er Danmarks vækstmotor nr. 1. Hillerød by ligger som afslutningen og afrundingen af Hillerødfingeren i regionens fingerstruktur, der med S togslinjerne stråler ud fra København og lader grønne kiler strække sig langt ind i hovedstaden. Det udnytter vi i Hillerød Kommune ved aktivt at fastholde og styrke fordelene ved den centrale placering i Nordsjælland og den tætte forbindelse til hovedstaden og dermed Øresundsregionen. For mål 3: I Hillerød Kommune skal Hillerød by, som det store bysamfund i den østlige del af kommunen, fortsat være omdrejningspunktet. Hillerød er omgivet af 11 mindre byer og 12 landsbyer med hver deres særlige karakter, der skal videreudvikles. Der er mindre erhvervsområder i de mindre byer, mens de store erhvervsområder fortsat skal være koncentreret i den sydvestlige del af Hillerød by og i dele af den nye bydel i Hillerød Syd. De 2 mindre og 2 helt små sommerhusområder skal fastholdes. På længere sigt ønskes sommerhusområdet, der er integreret i Nødebo by, overført til helårsbeboelse, 11 / 253

12 med tiltag der sikrer, at det tilstødende Natura 2000 område ikke påvirkes negativt. Det rigt varierede landskab har sat sit præg på byernes udvikling og form. De store skove; Gribskov, St. Dyrehave, Freerslev Hegn samt Frederiksborg Slots placering ved Slotssøen har været bestemmende for "trekløverstrukturen", der også i fremtiden skal være den overordnede struktur for Hillerød bys udvikling. Udover byudvikling i den nordlige del af Skævinge og byafrundinger i Gørløse, Alsønderup, Uvelse, St. Lyngby og Meløse skal de væsentlige byudviklingsområder være Ullerød Nord og Hillerød Syd, da det er områder, der ligger indenfor "Hillerødfingerens" afgrænsning i Hovedstadsområdet. Store dele af det centrale og østlige Hillerød ligger mindre end 2 kilometer fra Hillerød Station, og den primære byomdannelse og fortætning skal ske indenfor 600 m afstand fra stationen. Ved en ny station, ved Nyt Hospital Nordsjælland syd for Hillerød, skal de nye stationsnære arealer udnyttes, så mange kommer til at arbejde og bo med let adgang til kollektiv transport. Hillerød Kommune har mange virksomheder og erhvervsområdet i Hillerød har let adgang til motorvej. Hillerød har via vejtrekanten (Isterødvejen, motorvejens forlængelse og Overdrevsvejen (rute 6)) god adgang til det overordnede vejsystem i Nordsjælland. Hillerød, Skævinge, Gørløse og Nr. Herlev har lokalbanestationer, og det giver mulighed for byudvikling af lokal karakter. Hillerød bymidte skal fortsat være hele kommunens hovedcenter med den største koncentration af butikker, kulturelle aktiviteter og uddannelser. Skævinge er sekundært kommunecenter. For mål 4: Kommunens byudvikling tager udgangspunkt i at koncentrere bydannelsen tæt på stationerne, så arbejdsplads og besøgsintensive funktioner og tætte boligbebyggelser i størst muligt omfang kan dækkes med offentlig transport, og dermed mindske behovet for privatbilisme. Der arbejdes med tiltag, der skal sikre busser lettere fremkommelighed i byerne og for gode omstigningsmuligheder mellem cykel, bus og tog samt parkeringsfaciliter ved stationerne. Særligt den nye station i Hillerød Syd skal udvikles som en pendlerstation med gode parkeringsfaciliteter. Cykelstinettet udbygges hele tiden, så cyklen over kortere afstande bliver et attraktivt transportmiddel frem for bilen. For mål 5: Hillerød Kommune er på 214,7 km 2. Skove udgør ca. 46,7 km 2, og søer udgør ca. 16,1 km 2 svarende til henholdsvis 21 % og 7,5 % af kommunens samlede areal. Skovandelen skal stige, og der er udlagt skovrejsningsområder, hvoraf 2 skovprojekter, som tilsammen udgør ca. 11 km 2, er under realisering. Når de aktuelle skovprojekter plantes til, vil andelen af skov stige fra 21 % til 27 % af kommunens areal. Der findes kun enkelte større husdyrbrug, men en del mindre landbrugsejendomme, mange med hestehold. I kommunen er ca. 4 % af det samlede areal klassificeret som vigtige naturområder som eng, hede, mose og overdrev, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Kommunen rummer 2 internationalt beskyttede naturområder ved Arresø og Gribskov. Landskabet i kommunen er særdeles oplevelsesrigt på 12 / 253

13 grund af variationen i terrænnet, værdifulde naturområder, synlige kulturhistoriske træk, landbrugets påvirkning af landskabet og forekomsten af de store skove og de to store søer; Arresø og Esrum Sø. Det skal vi værne om, og der skal i den sammenhæng videreudvikles en grøn rekreativ struktur, (gen)skabes vådområder og arbejdes for god adgang til natur og kulturhistoriske steder. Bl.a. som grundlag herfor er hele kommunen blevet gennemgået efter 'Landskabskaraktermetoden', og kommunen er herudfra blevet opdelt i forskellige områder med forskellig karakter, der skal fastholdes, eller hvor det er muligt, understreges. Se Hillerød Kommunes Landskabskarakteranalyse i boksen til højre. Kommunens landskabskarakter er her kortfattet beskrevet: Mellem Pøle Ådalen og Æbelholdt Ådalen, der begge er præget af flade lavbundsarealer, ligger et stærkt bakket dødislandskab omkring Tulstrup og Alsønderup. Mellem Skævinge og Hillerød er landskabet præget af et højtliggende bølgende terræn præget af landbrugsarealer, der går over i mere fladt og lavereliggende terræn i Havelse Ådalen og området mellem Skævinge og Arresø. I kommunens sydvestlige del er landskabet præget af den markante ås; Strø Bjerge. Det højtbeliggende landskab ved Lystrup Skov er gennemskåret af en tunneldal formet af istidens smeltevand. I den sydøstlige del af kommunen er landskabet svagt bølget og præget af intensiv landbrugsdrift. De store skovområder danner markante skovbryn og indeholder bl.a. en stor randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og op til Gadevang, samt mange småbakker, søer og lavninger. På længere sigt Kortet 'Samlet hovedstruktur for Hillerød Kommune' fastsætter den overordnede fremtidige struktur, der blandt andet afrunder "trekløverstrukturen" for Hillerøds byudvikling. Det vestlige kløverblad forudsættes udbygget med Ullerød Nord. Det sydlige kløverblad ønskes udviklet ud langs med S banen inden for en forlænget Hillerødmotorvejs afgrænsning. Således forventes arealerne syd for Novo ud mod motorvejsforlængelsen inddraget til byudvikling på sigt. Samtidig med udvikling af nye byudviklingsarealer skal eksisterende byområder også i fremtiden fortættes, særligt i de stationsnære områder i Hillerød, men også i de 11 mindre byer. Herunder forventes det nuværende hospitalsområde omdannet til nye anvendelser, når hospitalsdriften flyttes til Nyt Hospital Nordsjælland, og den sydlige del af Sportskilen og den nordlige del af Golfbanen forventes på sigt at skulle indgå i den nye bydel Hillerød Syd. Hillerød Forsyning overvejer at nedlægge dele af kraftvarmeværket ved Overdrevsvejen og etablere en ny Energi, Klima og Miljøpark ved Solrødgård. Dette vil give mulighed for at ændre dele af det nuværende tekniske anlæg til nye byfunktioner i Hillerød Syd nær den nye S togsstation og moderne forsyningsanlæg med synergi mellem de forskellige forsyningsanlæg og mere CO 2 neutrale processer. Endelig stillingtagen hertil sker efter bl.a. seismiske undersøgelser om potentialet for geotermisk varme i området. 13 / 253

14 Redegørelse Hovedstruktur I forbindelse med Udviklings- og Planstrategi 2011 har byrådet besluttet en række mål bl.a., at Hillerød skal være kendt som Nordsjællands førende erhvervs og uddannelsesby, at Hillerød skal være den foretrukne handelsby i Nordsjælland, og at Hillerød Kommune skal være et oplagt sted at bosætte sig. Hillerød Kommune skal planlægge langsigtet og bæredygtigt og have en infrastruktur, der understøtter sikker, bæredygtig og smidig transport. I Hillerød Kommune skal natur og kultur være mangfoldig og tæt på. Disse strategiske mål er i Kommuneplan 2013 omsat til overordnede mål for kommunens fysiske udvikling og til retningslinjer og rammeområdebestemmelser. Hensigten med hovedstrukturens regulering af byudvikling og byfortætning er først og fremmest at skabe miljørigtige lokaliseringsmuligheder i Hillerødfingeren i overensstemmelse med målsætningerne i den statslige planlægning, som bl.a. er udtrykt i Fingerplanen. Dette er også i overensstemmelse med byrådets strategi om at medvirke til at fremme udvikling og vækst i Hovedstads og Øresundsregionen, og klimastrategiens mål om at nedsætte CO 2 udslip fra privatbilisme. Byudviklingen i Hillerød har generelt formet sig efter de naturgivne og kulturhistoriske forhold som et trekløver. Trekløvermodellen fastholdes med de 3 grønne kiler, der strækker sig helt ind til Hillerød centrum, da det giver let adgang til kultur-, fritids- og naturoplevelser for byens beboere og besøgende. Arealer udlagt til fremtidig byudvikling og infrastrukturanlæg forventes at være i overensstemmelse med Fingerplan 2012, ud fra de ønsker byrådet har indsendt til planen i forhøringsperioden. Med allerede planlagte byggemuligheder er den samlede rummelighed for nyt boligbyggeri, jf. opgørelse i redegørelse om arealforbrug, boliger. Da målet jf. afsnit under bystruktur om boliger er mellem og boliger i planperioden , er der brug for yderligere boligrummelighed i Hillerød Syd, for at kommunen kan fastholde den årlige øgning af befolkningstallet, som den har været siden kommunesammenlægningen i 2007, på i gennemsnit 370 personer om året. Se Bystrukturens afsnit om boliger. Alle arealer, der i Kommuneplan 2009 var udlagt til erhverv, er nu lokalplanlagt og under udbygning, og der er således brug for at skabe rummelighed til fortsat erhvervsudvikling. Den nye bydel i Hillerød 14 / 253

15 Syd skal have høj koncentration nær stationen bl.a. med arbejdspladser med mange medarbejdere, herunder Nyt Hospital Nordsjælland, mens erhverv med mere ekstensiv karakter skal ligge længere fra stationen og i det nye erhvervsområde mellem motorvejens forlængelse og erhvervsområdet ved Rønbjerg Allé. Der er i kommuneplanen udpeget stationsnære områder og stationsnære kerneområder, hvor den primære byomdannelse og fortætning skal ske i Hillerød, og hvor den højeste koncentration af bybebyggelse skal ske i Hillerød Syd. En meget stor del af Hillerød by ligger indenfor 2 kilometer fra en station og har busforbindelser til stationerne i både Allerød og Hillerød. Herudover er der pendlerbusforbindelser fra stationen til skole og erhvervsområder længere end 2 km fra stationen. Grøn struktur og Blå struktur respekterer og forholder sig til Statens Natur- og Vandplaner og kommunens tilknyttede handleplaner. Opdelingen i de forskellige landskabskarakterområder er sket ud fra en analyse af det geologiske udgangsmateriale, jordbundsforhold sammenholdt med arealanvendelsen og er den metode, staten kræver anvendt, når der skal ske ændringer i udpegninger i det åbne land. En grøn strukturplan er indarbejdet i Kommuneplan 2013, for at give mulighed for sammenhængende grønne områder understøttet af stisystemer, der giver let adgang til rekreative naturoplevelser. Fingerplan 2007, der forventes afløst af Fingerplan 2012, er et landsplandirektiv, som indeholder de overordnede retningslinjer for planlægning og udvikling af Hovedstadsområdet. Den kommunale planlægning må ikke stride mod principperne i landsplandirektivet. I Fingerplanen inddeles Hovedstadsområdet i 4 geografiske områdetyper: 1) det indre storbyområde, 2) det ydre storbyområde (byfingrene), 3) de grønne kiler, og 4) det øvrige hovedstadsområde. Byfingrene defineres i princippet som en 2 kilometer bred zone på hver side af S banen (der forventes reguleret efter lokale hensigtmæssige afgrænsninger, fx så motorvejens forlængelse og lokalbanesporet bliver afgrænsningen i Hillerød Syd), og i den zone kan der i den kommunale planlægning udlægges ny byzone, når det respekterer overordnede interesser. I Hillerød Kommune er det Hillerød by samt Ny Hammersholt og Hammersholt landsby i 2 km zone langs S- togslinjen, der ligger i byfingerzonen, mens resten af kommunen, ligger i det 15 / 253

16 øvrige hovedstadsområde, hvor der kun må ske byudvikling af lokal karakter. Fingerplan 2012 forventes at udpege, at en ny S togsstation mellem Hillerød og Allerød skal placeres ved Overdrevsvejen. I fingerplanen forventes byafgrænsningen af Hillerød by revideret, så et areal mellem motorvejens forlængelse og erhvervsområdet ved Rønbjerg Allé kan overgå til byområde. Fingerplanen forventes ikke at give mulighed for at overføre sommerhusområder, herunder sommerhusområdet i Nødebo, til helårsbeboelse. Hillerød Kommune har anbefalet, at Fingerplan 2012 fastsætter, at der i Hillerød kan planlægges for et antal store butikker over 2000 m 2. De ændrede bestemmelser om planlægning for store udvalgsvarebutikker gælder nemlig ikke for hovedstadsområdet, medmindre de implementeres ved ændring af landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet. Det har været normen, at der i hovedtræk er parallelitet mellem reglerne i og uden for hovedstadsområdet, og det har også i forbindelse med den seneste lovændring været stillet i udsigt, at landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet ville blive revideret med henblik på implementering af tilsvarende bestemmelser, som nu er gældende i resten af landet. Staten har besluttet, at en eventuel ændring af landsplandirektivet for detailhandel bør afvente en eventuel revision af planloven på detailhandelsområdet, hvor tilbagerulning af de ændrede regler om detailhandelsplanlægning uden for hovedstadsområdet er i spil, og det forventes derfor ikke, at der er ændringer for detailhandel med i Fingerplan I forslag til Kommuneplan 2013 forudsættes det, at et revideret landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet giver mulighed for 3 store butikker i Hillerød by. Se uddybning heraf under redegørelsen til afsnit om detailhandel. 16 / 253

17 Regionalt perspektiv Hillerød Kommune er placeret midt i Hovedstadsregionen og ligger en halv times kørsel fra Rådhuspladsen og 39 minutter i S tog fra Hovedbanegården i København. Som en af de stærke og attraktive oplandskommuner til København, tæt knyttet til storbyen, er Hillerød Kommune en selvstændig kommune med gode byområder, erhvervsliv og byliv. Hillerød har sin egen særlige identitet med kulturhistorie, natur og handel særligt repræsenteret med Frederiksborg Slot, de store skove og den levende og dynamiske bymidte i Hillerød by. Region Hovedstaden Hillerød ligger i et trafikalt knudepunkt i "vejtrekanten" mellem hovedvej A6, Motortrafikvejen og lsterødvejen og som bindeled mellem lokalbanerne og S-tog, lige som byen er udgangspunkt for mange buslinjer. Hillerød har et stort geografisk handelsopland, og de korte og mellemlange uddannelsesinstitutioner tiltrækker studerende fra hele Nordsjælland. Den centrale placering og lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station giver gode muligheder for at udnyttte den centrale beliggenhed i forhold til at tiltrække erhvervsvirksomheder og styrke Hillerøds position som regionalt handelscentrum, men forpligter også til at arbejde for en god tilgængelighed til hospitalet for alle borgere i Nordsjælland. En lang række af de opgaver, som kommunerne har ansvaret, for rækker udover kommunegrænsen. Det gælder både på naturområdet, hvor natur og vandhandleplaner udarbejdes i samarbejde med nabokommuner, i forhold til klimaindsatsen, og i forhold til at styrke regionens position på erhvervs og turismeområdet. Fælles for opgaverne er, at de skal løses dels i et samarbejde kommunerne imellem, dels i samarbejde med Staten og Region Hovedstaden. Hillerød Kommune indgår i forpligtende samarbejder på disse områder. 17 / 253

18 Fingerplan 2012 og den regionale udviklingsplan Planlægningen i Hillerød Kommune skal være i overensstemmelse med den overordnede planlægning. De planer, der har indflydelse på, hvordan vi bruger vores arealer i kommunen er især Fingerplanen Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Derudover må kommunens udvikling ikke være i strid med den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden. Byudviklingen skal derudover afvejes overfor interesser i forhold til natur, drikkevand, råstoffer og infrastruktur. Fingerplan 2012 Hillerød Kommunes beliggenhed i hovedstadsområdet giver nogle særlige udviklingspotentialer og muligheder for at udnytte nærheden til København, men det giver også særlige forpligtelser. Planlægningen i hovedstadsområdet er, i kraft af at være et sammenhængende storbyområde, underlagt en strammere styring udtrykt blandt andet i Fingerplan Hillerød ligger i det ydre storbyområde og hensigten med fingerplanen her er, at byudvikling og byfortætning principielt sker i byfingrene i et 2 kilometer bælte på begge sider af S togslinjen. Udnyttelsen af arealerne langs S banen syd for Hillerød er således den eneste mulighed for at sikre en fremtidig byudvikling i forbindelse med Hillerød by. En mindre del af denne kommuneplans nye udlæg til Hillerød Syd ligger ud over 2 km zonen, naturligt geografisk afgrænset af Lyngevej og lokalbanesporet. Den Regionale UdviklingsPlan Med beslutningen om at placere et hospital og en ny S- togsstation ved Overdrevsvejen, får Hillerød Kommune nye stationsnære lokaliseringsmuligheder til boliger og erhverv, som opfylder de krav til byudviklingsområder, som opstilles i Fingerplan Der bliver mulighed for at udvikle et helt nyt byområde med nem adgang både til offentlig transport og til motortrafikvejen. Ved udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2013 er forslag til Fingerplan 2012, mod forventning, ikke offentliggjort, og den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 er derfor afhængig af, at de forventninger Hillerød Kommune har til Fingerplan 2012 indfries. Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden Den regionale udviklingsplan 2012 er udarbejdet af Region Hovedstaden i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen. Den overordnede vision for hovedstadsregionen er: "I 2020 har vi øget konkurrence og tiltrækningskraften så markant, at hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede indenfor bæredygtig vækst, viden og livskvalitet." For at nå det mål opstilles der i den regionale udviklingsplan visioner for følgende 4 områder: erhverv, trafik, uddannelse og klima. Der er allerede nu etableret flere samarbejder, som skal understøtte den fælles indsats på de 4 områder en indsats som forventes intensiveret i den kommende planperiode. Det gælder samarbejde i "vækstforum Hovedstaden", hvor region, kommuner samt erhvervs- og 18 / 253

19 uddannelsesinstitutioner sammen arbejder på at styrke erhvervsudviklingen i regionen. På trafikområdet har Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden indgået en regional trafikaftale i 2011 "Investeringer i fremtiden", hvor der peges på nødvendige investeringer i infrastrukturen med henblik på at forbedre fremkommeligheden og den geografiske sammenhæng i hele regionen. Alle talenter skal i spil, hvis regionens borgere skal have de kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet i dag og fremover. Derfor samarbejder Hillerød Kommune med Region Hovedstaden og de øvrige kommuner, regionen og de regionale uddannelsesaktører, for at skabe et mere rummeligt uddannelsessystem med boglige og praktiske uddannelser af høj kvalitet. Hillerød Kommune arbejder i arealplanlægningen aktivt for, at regionens konkurrence og tiltrækningskraft øges, blandt andet ved at udlægge nye erhvervsarealer. Hillerød Kommune arbejder også aktivt i de regionale og tværkommunale samarbejder om erhverv, turisme og klima. Regional Hovedstad Hillerød er regionshovedstad i Region Hovedstaden. Vi har en lang række uddannelsesinstitutioner, og unge fra hele Nordsjælland uddanner sig i Hillerød. Byen huser også hospital og store administrative virksomheder relateret til offentlig virksomhed fx. ATP og Region Hovedstadens administration. Kommunen har mange virksomheder indenfor produktion, videnskab og uddannelse. Byens erhvervsarealer er indenfor det seneste årti fordoblet, så planerne for et nyt sygehus og en ny station kan være med til at sikre, at Hillerød også fremover er et attraktivt sted at lokalisere sin virksomhed. Den centrale beliggenhed i Nordsjælland gør Hillerød til et attraktivt sted at etabelere virksomhed, og beslutningen om at placere et nyt hospital i Hillerød styrker byens position som centrum i Nordsjælland. 19 / 253

20 Byudvikling Hillerød Kommunes centrale placering i Nordsjælland, nærheden til naturen og gode trafikforbindelser har været og skal fortsat være en del af det, der gør det atttraktivt at bosætte sig i Hillerød Kommune. Hillerød er en selvstændig by omgivet af smukke landskaber med søer og skove. Det er de ting tilflyttere nævner som væsentlige årsager til, at de bosætter sig i kommunen. De værdier skal fastholdes og udvikles, for at Hillerød fortsat kan være en attraktiv bosætningskommune i hovedstadsregionen. I den kommende planperiode udlægges store nye arealer til byudvikling. Beslutningen om at realisere en ny S- togsstation syd for Hillerød ved Overdrevsvejen og lokaliseringen af Nyt Hospital Nordsjælland her betyder, at der bliver mulighed for at udvikle de fremtidige stationsnære områder syd for Hillerød by. Området skal udvikles i overensstemmelse med principperne i Fingerplan Landplandirektivet for hovedstadens udvikling. Fælles for både omdannelse og byudvikling i Hillerød Kommunes byer er, at det skal ske, så nye arealudlæg til byzone begrænses, og det skal lokaliseres optimalt i forhold til kollektiv trafik. Byudviklingsområder af regional betydning Overordnede mål for byudvikling Boligudbuddet i Hillerød Kommune skal tilgodese de forskellige behov, der er gennem et livsforløb og medvirke til, at Hillerød Kommune er en attraktiv bosætningskommune for alle aldre. Der udlægges nye arealer til boliger syd for Hillerød by, centralt i forhold til offentlig transport. Hillerød Kommune vil skabe muligheder for at tiltrække uddannelses- og forskningsinstitutioner. Byomdannelsen skal primært ske i stationszonen omkring Hillerød Station. Hillerød Kommunes fysiske udvikling skal i den 12 årige planperiode ske ved omdannelse af eksisterende byområder og ved byudvikling på nye arealer syd for Hillerød i overensstemmelse med den overordnede planlægning for regionen. Arealudlæg til etablering af store udvalgsvarebutikker af regional betydning i Møllebroområdet fastholdes. 20 / 253

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Udviklings- og planstrategi for Hillerød Kommune 2011-2015

Udviklings- og planstrategi for Hillerød Kommune 2011-2015 Udviklings- og planstrategi for Hillerød Kommune 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Økonomiske og demografiske forudsætninger... 7 Optakt til ny kommuneplan... 9 Revision

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Debatoplæg til lokalrådsrigsdagen d. 9. September kl. 18.30

Debatoplæg til lokalrådsrigsdagen d. 9. September kl. 18.30 Debatoplæg til lokalrådsrigsdagen d. 9. September kl. 18.30 1 2 Indledning På lokalrådsrigsdagen skal vi diskutere ønsker og ideer til overordnede arealudlæg og udviklingsmuligheder og formulere nogle

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere