Budget 2009 til 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009 til 1. behandling"

Transkript

1 Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Hospiceophold og plejetakster for færdigbehandlede patienter Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektiv samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. tet tager primært sit afsæt i regnskab 2007 samt forbruget til og med marts Sundhedslovens 238, stk.1(færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 400 sengedage á kr ,-(2008-priser). I 2007 afregnede Nordfyns Kommune for 903 sengedage til færdigbehandlede patienter. Med oprettelsen af yderligere 8 aflastningspladser forventes budgettet reduceret med 503 sengedage. Vedrørende sundhedslovens 238, stk.2(indlæggelser på hospice) forventes der i 2008 uændret antal sengedag i forhold regnskab Det vil sige 295 sengedage á kr ,-(2008-priser). (i mio. kr.) Udgifter til hospice-ophold & plejetakster for færdigbehandlede patienter 1,2 Udgifter til hospice-ophold, 238, stk.2 0,5 Betaling for færdigbehandlede patienter, 238, stk.1 0, ,0-76 -

2 Begravelseshjælp Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boende i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før er sikret et mindstebeløb på kr Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr oplægget beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Forventet til 335 borgere til en gennemsnitspris på kr Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift. (i mio.kr.) Begravelseshjælp 0, ,8 Befordringsgodtgørelse (sygesikringskørsel & individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede(sbh)). Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen(borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge/speciallæge samt genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter(familiebesøg m.v.). Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring såvel til og fra lægebehandling i praksissektoren som til og fra genoptræning efter udskrivning fra sygehus

3 tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbruget i 1.kvartal Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på kr ,-, svarende til gennemsnitlig ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på kr ,-, svarende til ture. (i mio. kr.) Befordringsgodtgørelse i.f.m. sygesikringskørsel & handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 3, ,9 Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtninge overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. tet tager primært sit afsæt i forbruget i 1.kvartal (i mio. kr.) Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved flytning 0,1 Midlertidig boplacering af flygtninge 0, ,2-78 -

4 Ældreboliger Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. tet er fastlagt ud fra de modtagne budgetter fra Domea samt fremskrivning af budget 2008, reguleret udfra regnskab Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger. Samlet budget udgør -5,7 mio. kr. Indtægten anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger. Pleje og omsorg af ældre Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. s visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Der forventes stort set samme aktivitetsniveau i, som anført i budget

5 ( i mio. kr.) Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser. -0,5 Betaling til kommuner 6,4 Betaling fra kommuner, herunder egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp -6, ,6 Hjemmehjælp modtageren selv antager jf. 95 i serviceloven Jf. 95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. tet tager primært afsæt i regnskab 2007 og forbruget i 1.kvartal Der forventes tilskud til hushjælp til 9 personer i med varierende behov for pleje og støtte, svarende til i alt timer á kr. 134,- pr. time(2008-priser). ( i mio. kr.) Hjemmehjælp modtageren selv antager, jf. servicelovens 95 1, ,6-80 -

6 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i henh. til 83 & 84 i serviceloven Lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. tet tager primært sit afsæt i regnskab 2007 og forbruget 1.kvartal Der er indgået kontrakt med 3 private leverandører til udførelse af den praktiske hjælp. Der forventes uændret afregnet ca. 272 timer om måneden til private leverandører, svarende til timer á kr. 284,-(2008-priser) på årsbasis. Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende timepriser Takst 2008 Takst Pris pr. time for praktisk hjælp 284 Pris pr. time for personlig pleje på 284 hverdage Pris pr. time for personlig pleje på 362 hverdage fra kl samt weekend og søgnehelligdage Taksten for 2008 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. januar Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Hverdage mellem 7-17 er beregnet på baggrund af en ATA-tid på 67,55 %, og ATA-tiden på øvrige tidspunkter er 59 %. ( i mio. kr.) Privat leverandør af personlig & praktisk hjælp, 83 0, ,6-81 -

7 Hjælpemidler Jf. servicelovens 112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Jf. servicelovens 113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk.1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler(kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen og i overensstemmelse med kommunens vedtagne kompetenceplan. kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative medarbejdere i myndighedsafdelingen. befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere. Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbrug til og med maj Omkring optiske hjælpemidler forventes i bevillinger svarende til kr Arm- og benproteser er en tidligere amtsopgave. Nordfyns Kommune har de første 5 måneder af 2008 oplevet en voldsom stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I anslås udgifterne således at udgøre kr , svarende til 10 proteser om året á gennemsnitlig kr

8 Høreapparater er endnu et kropsbåren hjælpemiddel, hvor myndighedsopgaven er overgået fra amt til kommune. Lange ventelister ved Odense Universitetshospitals høreklinik både før og efter kommunalreformen afstedkommer et voldsomt pres på dette område. Fra januar til og med maj 2008 er der bevilliget 274 høreapparater mod 132 året før. I forventes således bevilliget 658 apparater á kr (2008-priser), svarende til kr Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er stærkt stigende. Nordfyns Kommune har primo 2008 via Fællesindkøb Fyn indgået en ny leverandøraftale. En aftale som på sigte skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. I anslås udgifter at blive kr Nordfyns kommune har pr. 1/ ændret koncept i forhold til genbrugshjælpemidler. Fremadrettet leaser Nordfyns Kommune ikke genbrugshjælpemidler. Det vil sige, at Zealand Care alene er depotadministrator. Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Under grupperingen Hjælpemidler depot afsættes der kr til depotafgift, service og kørsel via Zealand Care A/S. Nordfyns Kommune har valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbagekøber Nordfyns Kommune hjælpemidler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse. Den årlige leasingudgift på kr. 1.7 mio. er også budgetmæssigt placeret under grupperingen Hjælpemidler depot. På dette profitcenter budgetlægges også i med kr til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot). Nordfyns Kommune ejer fortsat for få genbrugshjælpemidler (kørestole, el-scootere m.m.) I 2010 forventes eget depot for alvor at være fuldt reetableret. Under gruppering Andre hjælpemidler budgetteres med udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre samt en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.). Endelig budgetlægges her med lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald m.m. på kr (2008-priser). Der forventes svagt stigende aktivitetsniveau i i forhold til Årsagen er et fortsat pres på tilvejebringelsen af specialtilpassede kørestole m.v. Det vil sige i alt kr (2008-priser). Under grupperingen Rådgivning budgetlægges ligeledes med abonnementsomkostninger i forbindelse med Kommunalbestyrelsens særlige rådgivningsforpligtigelse indenfor hjælpemiddelområdet. Jævnfør servicelovens 5, stk.2 og 10, stk.4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på kr ,-(2008-priser)

9 Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Med udgangspunkt i regnskab 2007 budgetlægges her med kr (i mio. kr.) Optiske hjælpemidler 0,3 Arm- og benproteser 0,5 Høreapparater 3,2 Ortopædiske hjælpemidler 0,7 Inkontinens- og stomihjælpemidler 2,0 Andre hjælpemidler 6,6 It. Hjælpemidler 0,4 Hjælp til boligindretning 116 0,5 Hjælpemidler depot Drift af depot, Zealand Care m.m. Egne hjælpemidler til depot 3,9 1,2 5,1 Rådgivning(CRS) 3,5 I alt 22, ,3 Plejevederlag Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Jf. servicelovens 122 kan kommunen yde hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af nærtstående meget syge eller døende i eget hjem eller på hospice. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre erhvervsaktive mulighed

10 for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemmelige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbrug til og med marts Vedrørende 118 er der budgetlagt med 4 personer af 6 måneders varighed til pasning af nærtstående alvorligt syge. Månedlig udgift kr ,-. Vedrørende 119 forventes der i personer af 2 måneders varighed til pasning af terminale plejepatienter. Månedlig udgift kr ,-. (i mio.kr.) Pasning af nærtstående alvorligt syge og døende samt sygeplejeartikler 1,0 Hjælp til pasning af alvorligt syge 118 0,5 Hjælp til pasning af døende 119 0, ,5 Hjælp til pasning af alvorligt syge 118 er medtaget under sociale formål med kr (overføres til plejevederlag og slettes under sociale formål). Personlige tillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om Social pension 17,14 stk. 2 (i mio. kr.) Personlige tillæg 2,8 Personlige tillæg 0,3 Helbredstillæg 3,3 Varmetillæg 4,1 Refusion personlige tillæg og helbredstillæg 50% -1,8 Refusion varmetillæg 75% -3, ,1-85 -

11 Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, når deres økonomiske forhold ud fra en konkret vurdering er særligt vanskelige. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem indkøbsforening indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Prisaftale vedr. fodbehandling er under udarbejdelse via Fællesindkøb. Helbredstillægget beregnes ud fra disse prisaftaler. Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. lægningen er sket ud fra forbrug de første 3 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Vedr. medicin konteres disse månedsvis bagud, ligesom der er taget hensyn til, at forbruget de første 3 måneder er uforholdsmæssigt lavt, idet nyt tilskudsår fra Regionen typisk starter Sociale pensioner med 50 % refusion Førtidspensioner tilkendt før Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Antal modtagere (i mio. kr.) Førtidspension med 50 % refusion 21,0 Betaling til/fra kommuner -0,1 Højeste og mellemste førtidspension 31,2 Alm. og forhøjet førtidspension 10,9 Refusion -21, ,0 Førtidspension tilkendt før tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoudgift og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her, f. eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre

12 tallet er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. I denne beregning er taget højde for afgang til folkepension. Sociale pensioner efter gamle regler med 35% refusion Førtidspension tilkendt efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension (i mio. kr.) Antal modtagere Førtidspension med 35 % refusion 21,5 Mellemste/højeste førtidspension 30,7 Forhøjet almindelig/almindelig førtidspension 3,3 Refusion 35% -11,9 Betaling til/fra andre kommuner -0, ,4 Førtidspension tilkendt mellem og tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, men finansieres mellem % af staten. tallet er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. Sociale pensioner efter nye regler med 35% refusion. Førtidspension tilkendt efter Lov om social pension

13 Antal modtagere (i mio. kr.) Førtidspension med 35 % refusion (ny) 51,9 Betaling til/fra kommuner 0,4 Førtidspension ,2 Refusion -27, ,8 tal er beregnet ud fra forbrug i maj måned 2008 omregnet til årsforbrug og tillagt forventet tilgang resten af 2008 og hele. Der er regnet med 9 månedssager i til en gennemsnitspris på kr årligt. Da pensionerne tilkendes successivt er omregningsfaktoren 0,54. Resten af 2008 forventes tilkendt 20 pensionssager mere = månedsfrekvens på 12 månedssager end forudsat i budget 2008 som følge af jobreformen Ny Chance. Disse sager er ikke budgetlagt i 2008 og får derfor fuld budgetvirkning. 20 sager koster brutto kr og netto kr pr. mdr. Merudgiften i 2008 forventes finansieret af underforbrug vedr. 50% og 35% sager tilkendt før Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige. Boligydelse til pensionister Boligydelse til borgere, hvor mindst 1 i husstanden modtager social pension efter reglerne gældende før Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven)

14 (i mio. kr.) Antal modtagere Boligydelse til pensionister 11,6 Boligydelse til lejere ,3 Boligydelse ejere inkl. stuehuse 9 0,2 Boligydelse andel tilskud og lån 134 1,7 Boligydelse ældreboliger ,2 Efterreguleringer -0,1 Refusion 75% -32,1 Tilbagebetaling af lån og renter -1, ,1 Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager førtidspension efter pensionsreglerne fra før Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligstøtte til pensionister tilkendt efter kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften. I budgettet er indregnet udvidelse af plejecenter Vesterbo med 40 boliger - forventet færdige og indregnet med kr brutto svarende til 1/12 årsudgift. I overslagsårene indregnet fuld effekt af yderligere 40 pladser, svarende til brutto kr og netto kr svarende til en gennemsnitsudbetaling pr. bolig månedlig kr Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rent lån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr kr. 4,8 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten. Sociale formål Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 82 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. 83 Særlig hjælp vedrørende børn 84 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn 85 Hjælp til flytning Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel

15 (i mio. kr.) gr.4 Udgifter vedr. samvær med børn mv. 83 og ,4 572 gr. 6 Sygebehandling ,0 572 gr. 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 81 og ,1 I alt bruttoudgift ,6 Ud fra endeligt budget 2007 skønnes budgetlægningen for 2008 realistisk, hvorfor budget er fremskrevet den forventelig pris- og lønudvikling fra 2008 til med 4,5%. Der er p.t. ikke kendte faktorer som bør få væsentlige betydninger for budget. Der er i ovennævnte budgetoplæg for ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 50 %. Særlig hjælp til udlændinge Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde Hjælp til udgifter under deltagelse i introduktionsprogrammet 35 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 36 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. 37 Særlig hjælp vedrørende børn 38 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn 39 Hjælp til flytning Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 (i mio. kr) gr.5 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som 300 0,3 Kommunen har overtaget ansvaret for 1/ eller senere. Kommunal udgift i alt 300 0,3 Med hensyn til budget forventes uændret forbrug i forhold til 2008, da antallet af udlændinge omfattet af kapitel 6 i integrationsloven ikke vurderes at ændre sig væsentlig

16 Det anslåede budgettal for kr efter fremskrivning med en forventelig kommunal pris- og lønudvikling fra 2008 til på 4,5%. Der er i ovennævnte budgetoplæg for ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 75%. Efterlevelseshjælp jfr. aktivlovens 85A Efterlevelseshjælp udbetales til efterlevende, der ikke modtager social pension, når samlever/ægtefælle dør. Efterlevelseshjælp beregnes ud fra indtægts- og formueforhold og kun ganske få er berettiget. Hvis hele formuen står i boligen, kan efterlevelseshjælp ydes som lån. Aktivlovens 85a Forventet 3 modtager à kr Refusion 50% kr brutto kr netto Særlige forhold vedrørende budget Ingen borgere har endnu modtaget efterlevelseshjælp i 2008 Boligsikring budgetteret Boligsikring udbetales efter ansøgning til borgere i lejeboliger. Boligsikring jfr. Lov om individuel Boligstøtte (i mio. kr.) Antal modtagere Boligsikring 5,7 Alm. Boligsikring ,2 Boligsikring nye pension 68 1,2 Refusion 50% -5, ,3 Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. lægningen er sket ud fra udgiften i maj måned 2008 omregnet til årsudgift sammenholdt med forbrug de første 4 måneder af

17 Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2008 og. Kommunal tandpleje Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af 1) psykisk udviklingshæmning 2) sindslidelse 3) anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Specialtandplejen er overgået fra Amtet til kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1/ Sundhedslovens Bekendtgørelse om tandpleje (i mio. kr) 2008 Specialtandpleje Ydelse A Diagnostisk udredning og behandling 0,3 0,3 Ydelse B Narkosebehandling 0,2 0,2 Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje 0,0 0,0 Total 0,5 0,5 Forventet egenbetaling, specialtandplejen -1,0-0,1 Kommunal udgift 0,4 0,4 Omsorgstandplejen 0,1 0,3 Forventet egenbetaling, omsorgstandplejen -0,1 Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Derudover har Nordfyns kommune besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr ,- pr. år (takst 2008) pr. patient

18 Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. Der er i budgettering for taget udgangspunkt i de forventede udgifter for 2008, som er prisfremskrevet med 4,5 % som er den forventelige kommunale pris- og lønudvikling fra 2008 til. Særlige forhold vedrørende budget overholdes indtil dato. Der er pr. 31/ en forbrugsprocent på 11,96 %. - Det skal bemærkes, at Specialtandpleje-området er ny opgave for kommunerne, så det kan være svært at gennemskue på nuværende tidspunkt, hvorvidt der vil ske væsentlige ændringer i patientantallet. - Der var pr. 31/ tilmeldt 77 patienter under Specialtandplejen fra Nordfyns kommune, heraf er 9 personer under 18 år. 50 ud af de tilmeldte, heraf 4 børn under 18 år, har i 2007 benyttet sig af ordningen. Der forventes en minimal stigning i antallet af tilmeldinger til ordningen i vedrørende omsorgstandpleje for ældre anslås at udgøre kr (2008-priser), svarende til ca. 77 brugere med en gns. takstafregning på kr Egenbetalingen forventes at udløse en indtægt på kr , svarende til 415 kr.(2008-priser) pr. bruger. Ældreråd & Klageråd Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Jf. retssikkerhedslovens 36, stk.1 betaler kommunen udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. tet tager sit afsæt i uændret budget i forhold til kr. Ældreråd & Klageråd 213 Ældreråd 192 Klageråd

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere