Budget 2009 til 1. behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009 til 1. behandling"

Transkript

1 Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Hospiceophold og plejetakster for færdigbehandlede patienter Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektiv samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. tet tager primært sit afsæt i regnskab 2007 samt forbruget til og med marts Sundhedslovens 238, stk.1(færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 400 sengedage á kr ,-(2008-priser). I 2007 afregnede Nordfyns Kommune for 903 sengedage til færdigbehandlede patienter. Med oprettelsen af yderligere 8 aflastningspladser forventes budgettet reduceret med 503 sengedage. Vedrørende sundhedslovens 238, stk.2(indlæggelser på hospice) forventes der i 2008 uændret antal sengedag i forhold regnskab Det vil sige 295 sengedage á kr ,-(2008-priser). (i mio. kr.) Udgifter til hospice-ophold & plejetakster for færdigbehandlede patienter 1,2 Udgifter til hospice-ophold, 238, stk.2 0,5 Betaling for færdigbehandlede patienter, 238, stk.1 0, ,0-76 -

2 Begravelseshjælp Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boende i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før er sikret et mindstebeløb på kr Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr oplægget beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Forventet til 335 borgere til en gennemsnitspris på kr Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift. (i mio.kr.) Begravelseshjælp 0, ,8 Befordringsgodtgørelse (sygesikringskørsel & individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede(sbh)). Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen(borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge/speciallæge samt genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter(familiebesøg m.v.). Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring såvel til og fra lægebehandling i praksissektoren som til og fra genoptræning efter udskrivning fra sygehus

3 tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbruget i 1.kvartal Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på kr ,-, svarende til gennemsnitlig ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på kr ,-, svarende til ture. (i mio. kr.) Befordringsgodtgørelse i.f.m. sygesikringskørsel & handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 3, ,9 Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtninge overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. tet tager primært sit afsæt i forbruget i 1.kvartal (i mio. kr.) Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved flytning 0,1 Midlertidig boplacering af flygtninge 0, ,2-78 -

4 Ældreboliger Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. tet er fastlagt ud fra de modtagne budgetter fra Domea samt fremskrivning af budget 2008, reguleret udfra regnskab Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger. Samlet budget udgør -5,7 mio. kr. Indtægten anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger. Pleje og omsorg af ældre Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. s visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Der forventes stort set samme aktivitetsniveau i, som anført i budget

5 ( i mio. kr.) Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser. -0,5 Betaling til kommuner 6,4 Betaling fra kommuner, herunder egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp -6, ,6 Hjemmehjælp modtageren selv antager jf. 95 i serviceloven Jf. 95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. tet tager primært afsæt i regnskab 2007 og forbruget i 1.kvartal Der forventes tilskud til hushjælp til 9 personer i med varierende behov for pleje og støtte, svarende til i alt timer á kr. 134,- pr. time(2008-priser). ( i mio. kr.) Hjemmehjælp modtageren selv antager, jf. servicelovens 95 1, ,6-80 -

6 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i henh. til 83 & 84 i serviceloven Lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. tet tager primært sit afsæt i regnskab 2007 og forbruget 1.kvartal Der er indgået kontrakt med 3 private leverandører til udførelse af den praktiske hjælp. Der forventes uændret afregnet ca. 272 timer om måneden til private leverandører, svarende til timer á kr. 284,-(2008-priser) på årsbasis. Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende timepriser Takst 2008 Takst Pris pr. time for praktisk hjælp 284 Pris pr. time for personlig pleje på 284 hverdage Pris pr. time for personlig pleje på 362 hverdage fra kl samt weekend og søgnehelligdage Taksten for 2008 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. januar Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Hverdage mellem 7-17 er beregnet på baggrund af en ATA-tid på 67,55 %, og ATA-tiden på øvrige tidspunkter er 59 %. ( i mio. kr.) Privat leverandør af personlig & praktisk hjælp, 83 0, ,6-81 -

7 Hjælpemidler Jf. servicelovens 112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Jf. servicelovens 113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk.1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler(kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen og i overensstemmelse med kommunens vedtagne kompetenceplan. kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative medarbejdere i myndighedsafdelingen. befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere. Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbrug til og med maj Omkring optiske hjælpemidler forventes i bevillinger svarende til kr Arm- og benproteser er en tidligere amtsopgave. Nordfyns Kommune har de første 5 måneder af 2008 oplevet en voldsom stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I anslås udgifterne således at udgøre kr , svarende til 10 proteser om året á gennemsnitlig kr

8 Høreapparater er endnu et kropsbåren hjælpemiddel, hvor myndighedsopgaven er overgået fra amt til kommune. Lange ventelister ved Odense Universitetshospitals høreklinik både før og efter kommunalreformen afstedkommer et voldsomt pres på dette område. Fra januar til og med maj 2008 er der bevilliget 274 høreapparater mod 132 året før. I forventes således bevilliget 658 apparater á kr (2008-priser), svarende til kr Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er stærkt stigende. Nordfyns Kommune har primo 2008 via Fællesindkøb Fyn indgået en ny leverandøraftale. En aftale som på sigte skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. I anslås udgifter at blive kr Nordfyns kommune har pr. 1/ ændret koncept i forhold til genbrugshjælpemidler. Fremadrettet leaser Nordfyns Kommune ikke genbrugshjælpemidler. Det vil sige, at Zealand Care alene er depotadministrator. Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Under grupperingen Hjælpemidler depot afsættes der kr til depotafgift, service og kørsel via Zealand Care A/S. Nordfyns Kommune har valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbagekøber Nordfyns Kommune hjælpemidler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse. Den årlige leasingudgift på kr. 1.7 mio. er også budgetmæssigt placeret under grupperingen Hjælpemidler depot. På dette profitcenter budgetlægges også i med kr til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot). Nordfyns Kommune ejer fortsat for få genbrugshjælpemidler (kørestole, el-scootere m.m.) I 2010 forventes eget depot for alvor at være fuldt reetableret. Under gruppering Andre hjælpemidler budgetteres med udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre samt en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.). Endelig budgetlægges her med lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald m.m. på kr (2008-priser). Der forventes svagt stigende aktivitetsniveau i i forhold til Årsagen er et fortsat pres på tilvejebringelsen af specialtilpassede kørestole m.v. Det vil sige i alt kr (2008-priser). Under grupperingen Rådgivning budgetlægges ligeledes med abonnementsomkostninger i forbindelse med Kommunalbestyrelsens særlige rådgivningsforpligtigelse indenfor hjælpemiddelområdet. Jævnfør servicelovens 5, stk.2 og 10, stk.4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på kr ,-(2008-priser)

9 Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Med udgangspunkt i regnskab 2007 budgetlægges her med kr (i mio. kr.) Optiske hjælpemidler 0,3 Arm- og benproteser 0,5 Høreapparater 3,2 Ortopædiske hjælpemidler 0,7 Inkontinens- og stomihjælpemidler 2,0 Andre hjælpemidler 6,6 It. Hjælpemidler 0,4 Hjælp til boligindretning 116 0,5 Hjælpemidler depot Drift af depot, Zealand Care m.m. Egne hjælpemidler til depot 3,9 1,2 5,1 Rådgivning(CRS) 3,5 I alt 22, ,3 Plejevederlag Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Jf. servicelovens 122 kan kommunen yde hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af nærtstående meget syge eller døende i eget hjem eller på hospice. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre erhvervsaktive mulighed

10 for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemmelige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbrug til og med marts Vedrørende 118 er der budgetlagt med 4 personer af 6 måneders varighed til pasning af nærtstående alvorligt syge. Månedlig udgift kr ,-. Vedrørende 119 forventes der i personer af 2 måneders varighed til pasning af terminale plejepatienter. Månedlig udgift kr ,-. (i mio.kr.) Pasning af nærtstående alvorligt syge og døende samt sygeplejeartikler 1,0 Hjælp til pasning af alvorligt syge 118 0,5 Hjælp til pasning af døende 119 0, ,5 Hjælp til pasning af alvorligt syge 118 er medtaget under sociale formål med kr (overføres til plejevederlag og slettes under sociale formål). Personlige tillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om Social pension 17,14 stk. 2 (i mio. kr.) Personlige tillæg 2,8 Personlige tillæg 0,3 Helbredstillæg 3,3 Varmetillæg 4,1 Refusion personlige tillæg og helbredstillæg 50% -1,8 Refusion varmetillæg 75% -3, ,1-85 -

11 Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, når deres økonomiske forhold ud fra en konkret vurdering er særligt vanskelige. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem indkøbsforening indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Prisaftale vedr. fodbehandling er under udarbejdelse via Fællesindkøb. Helbredstillægget beregnes ud fra disse prisaftaler. Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. lægningen er sket ud fra forbrug de første 3 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Vedr. medicin konteres disse månedsvis bagud, ligesom der er taget hensyn til, at forbruget de første 3 måneder er uforholdsmæssigt lavt, idet nyt tilskudsår fra Regionen typisk starter Sociale pensioner med 50 % refusion Førtidspensioner tilkendt før Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Antal modtagere (i mio. kr.) Førtidspension med 50 % refusion 21,0 Betaling til/fra kommuner -0,1 Højeste og mellemste førtidspension 31,2 Alm. og forhøjet førtidspension 10,9 Refusion -21, ,0 Førtidspension tilkendt før tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoudgift og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her, f. eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre

12 tallet er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. I denne beregning er taget højde for afgang til folkepension. Sociale pensioner efter gamle regler med 35% refusion Førtidspension tilkendt efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension (i mio. kr.) Antal modtagere Førtidspension med 35 % refusion 21,5 Mellemste/højeste førtidspension 30,7 Forhøjet almindelig/almindelig førtidspension 3,3 Refusion 35% -11,9 Betaling til/fra andre kommuner -0, ,4 Førtidspension tilkendt mellem og tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, men finansieres mellem % af staten. tallet er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. Sociale pensioner efter nye regler med 35% refusion. Førtidspension tilkendt efter Lov om social pension

13 Antal modtagere (i mio. kr.) Førtidspension med 35 % refusion (ny) 51,9 Betaling til/fra kommuner 0,4 Førtidspension ,2 Refusion -27, ,8 tal er beregnet ud fra forbrug i maj måned 2008 omregnet til årsforbrug og tillagt forventet tilgang resten af 2008 og hele. Der er regnet med 9 månedssager i til en gennemsnitspris på kr årligt. Da pensionerne tilkendes successivt er omregningsfaktoren 0,54. Resten af 2008 forventes tilkendt 20 pensionssager mere = månedsfrekvens på 12 månedssager end forudsat i budget 2008 som følge af jobreformen Ny Chance. Disse sager er ikke budgetlagt i 2008 og får derfor fuld budgetvirkning. 20 sager koster brutto kr og netto kr pr. mdr. Merudgiften i 2008 forventes finansieret af underforbrug vedr. 50% og 35% sager tilkendt før Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige. Boligydelse til pensionister Boligydelse til borgere, hvor mindst 1 i husstanden modtager social pension efter reglerne gældende før Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven)

14 (i mio. kr.) Antal modtagere Boligydelse til pensionister 11,6 Boligydelse til lejere ,3 Boligydelse ejere inkl. stuehuse 9 0,2 Boligydelse andel tilskud og lån 134 1,7 Boligydelse ældreboliger ,2 Efterreguleringer -0,1 Refusion 75% -32,1 Tilbagebetaling af lån og renter -1, ,1 Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager førtidspension efter pensionsreglerne fra før Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligstøtte til pensionister tilkendt efter kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften. I budgettet er indregnet udvidelse af plejecenter Vesterbo med 40 boliger - forventet færdige og indregnet med kr brutto svarende til 1/12 årsudgift. I overslagsårene indregnet fuld effekt af yderligere 40 pladser, svarende til brutto kr og netto kr svarende til en gennemsnitsudbetaling pr. bolig månedlig kr Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rent lån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr kr. 4,8 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten. Sociale formål Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 82 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. 83 Særlig hjælp vedrørende børn 84 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn 85 Hjælp til flytning Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel

15 (i mio. kr.) gr.4 Udgifter vedr. samvær med børn mv. 83 og ,4 572 gr. 6 Sygebehandling ,0 572 gr. 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 81 og ,1 I alt bruttoudgift ,6 Ud fra endeligt budget 2007 skønnes budgetlægningen for 2008 realistisk, hvorfor budget er fremskrevet den forventelig pris- og lønudvikling fra 2008 til med 4,5%. Der er p.t. ikke kendte faktorer som bør få væsentlige betydninger for budget. Der er i ovennævnte budgetoplæg for ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 50 %. Særlig hjælp til udlændinge Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde Hjælp til udgifter under deltagelse i introduktionsprogrammet 35 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 36 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. 37 Særlig hjælp vedrørende børn 38 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn 39 Hjælp til flytning Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 (i mio. kr) gr.5 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som 300 0,3 Kommunen har overtaget ansvaret for 1/ eller senere. Kommunal udgift i alt 300 0,3 Med hensyn til budget forventes uændret forbrug i forhold til 2008, da antallet af udlændinge omfattet af kapitel 6 i integrationsloven ikke vurderes at ændre sig væsentlig

16 Det anslåede budgettal for kr efter fremskrivning med en forventelig kommunal pris- og lønudvikling fra 2008 til på 4,5%. Der er i ovennævnte budgetoplæg for ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 75%. Efterlevelseshjælp jfr. aktivlovens 85A Efterlevelseshjælp udbetales til efterlevende, der ikke modtager social pension, når samlever/ægtefælle dør. Efterlevelseshjælp beregnes ud fra indtægts- og formueforhold og kun ganske få er berettiget. Hvis hele formuen står i boligen, kan efterlevelseshjælp ydes som lån. Aktivlovens 85a Forventet 3 modtager à kr Refusion 50% kr brutto kr netto Særlige forhold vedrørende budget Ingen borgere har endnu modtaget efterlevelseshjælp i 2008 Boligsikring budgetteret Boligsikring udbetales efter ansøgning til borgere i lejeboliger. Boligsikring jfr. Lov om individuel Boligstøtte (i mio. kr.) Antal modtagere Boligsikring 5,7 Alm. Boligsikring ,2 Boligsikring nye pension 68 1,2 Refusion 50% -5, ,3 Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. lægningen er sket ud fra udgiften i maj måned 2008 omregnet til årsudgift sammenholdt med forbrug de første 4 måneder af

17 Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2008 og. Kommunal tandpleje Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af 1) psykisk udviklingshæmning 2) sindslidelse 3) anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Specialtandplejen er overgået fra Amtet til kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1/ Sundhedslovens Bekendtgørelse om tandpleje (i mio. kr) 2008 Specialtandpleje Ydelse A Diagnostisk udredning og behandling 0,3 0,3 Ydelse B Narkosebehandling 0,2 0,2 Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje 0,0 0,0 Total 0,5 0,5 Forventet egenbetaling, specialtandplejen -1,0-0,1 Kommunal udgift 0,4 0,4 Omsorgstandplejen 0,1 0,3 Forventet egenbetaling, omsorgstandplejen -0,1 Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Derudover har Nordfyns kommune besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr ,- pr. år (takst 2008) pr. patient

18 Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. Der er i budgettering for taget udgangspunkt i de forventede udgifter for 2008, som er prisfremskrevet med 4,5 % som er den forventelige kommunale pris- og lønudvikling fra 2008 til. Særlige forhold vedrørende budget overholdes indtil dato. Der er pr. 31/ en forbrugsprocent på 11,96 %. - Det skal bemærkes, at Specialtandpleje-området er ny opgave for kommunerne, så det kan være svært at gennemskue på nuværende tidspunkt, hvorvidt der vil ske væsentlige ændringer i patientantallet. - Der var pr. 31/ tilmeldt 77 patienter under Specialtandplejen fra Nordfyns kommune, heraf er 9 personer under 18 år. 50 ud af de tilmeldte, heraf 4 børn under 18 år, har i 2007 benyttet sig af ordningen. Der forventes en minimal stigning i antallet af tilmeldinger til ordningen i vedrørende omsorgstandpleje for ældre anslås at udgøre kr (2008-priser), svarende til ca. 77 brugere med en gns. takstafregning på kr Egenbetalingen forventes at udløse en indtægt på kr , svarende til 415 kr.(2008-priser) pr. bruger. Ældreråd & Klageråd Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Jf. retssikkerhedslovens 36, stk.1 betaler kommunen udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. tet tager sit afsæt i uændret budget i forhold til kr. Ældreråd & Klageråd 213 Ældreråd 192 Klageråd

Budget 2009. Generel beskrivelse Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud.

Budget 2009. Generel beskrivelse Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Generel beskrivelse har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for

Læs mere

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter 1. Behandling budget Generel beskrivelse har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1,6 1,3 Hospiceophold 0,5

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Budget for Social- og Sundhedsudvalget Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere