Budget 2009 til 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009 til 1. behandling"

Transkript

1 Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Hospiceophold og plejetakster for færdigbehandlede patienter Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser er et ønske om smidig og effektiv samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. tet tager primært sit afsæt i regnskab 2007 samt forbruget til og med marts Sundhedslovens 238, stk.1(færdigbehandlede patienter) er budgetlagt med 400 sengedage á kr ,-(2008-priser). I 2007 afregnede Nordfyns Kommune for 903 sengedage til færdigbehandlede patienter. Med oprettelsen af yderligere 8 aflastningspladser forventes budgettet reduceret med 503 sengedage. Vedrørende sundhedslovens 238, stk.2(indlæggelser på hospice) forventes der i 2008 uændret antal sengedag i forhold regnskab Det vil sige 295 sengedage á kr ,-(2008-priser). (i mio. kr.) Udgifter til hospice-ophold & plejetakster for færdigbehandlede patienter 1,2 Udgifter til hospice-ophold, 238, stk.2 0,5 Betaling for færdigbehandlede patienter, 238, stk.1 0, ,0-76 -

2 Begravelseshjælp Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boende i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før er sikret et mindstebeløb på kr Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr oplægget beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Forventet til 335 borgere til en gennemsnitspris på kr Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift. (i mio.kr.) Begravelseshjælp 0, ,8 Befordringsgodtgørelse (sygesikringskørsel & individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede(sbh)). Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen(borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge/speciallæge samt genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter(familiebesøg m.v.). Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring såvel til og fra lægebehandling i praksissektoren som til og fra genoptræning efter udskrivning fra sygehus

3 tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbruget i 1.kvartal Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på kr ,-, svarende til gennemsnitlig ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på kr ,-, svarende til ture. (i mio. kr.) Befordringsgodtgørelse i.f.m. sygesikringskørsel & handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 3, ,9 Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtninge overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. tet tager primært sit afsæt i forbruget i 1.kvartal (i mio. kr.) Midlertidig boplacering af flygtninge samt lejetab og garanti ved flytning 0,1 Midlertidig boplacering af flygtninge 0, ,2-78 -

4 Ældreboliger Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. tet er fastlagt ud fra de modtagne budgetter fra Domea samt fremskrivning af budget 2008, reguleret udfra regnskab Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger. Samlet budget udgør -5,7 mio. kr. Indtægten anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger. Pleje og omsorg af ældre Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- & handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. s visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Der forventes stort set samme aktivitetsniveau i, som anført i budget

5 ( i mio. kr.) Betaling for personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser. -0,5 Betaling til kommuner 6,4 Betaling fra kommuner, herunder egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp -6, ,6 Hjemmehjælp modtageren selv antager jf. 95 i serviceloven Jf. 95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. tet tager primært afsæt i regnskab 2007 og forbruget i 1.kvartal Der forventes tilskud til hushjælp til 9 personer i med varierende behov for pleje og støtte, svarende til i alt timer á kr. 134,- pr. time(2008-priser). ( i mio. kr.) Hjemmehjælp modtageren selv antager, jf. servicelovens 95 1, ,6-80 -

6 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i henh. til 83 & 84 i serviceloven Lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. tet tager primært sit afsæt i regnskab 2007 og forbruget 1.kvartal Der er indgået kontrakt med 3 private leverandører til udførelse af den praktiske hjælp. Der forventes uændret afregnet ca. 272 timer om måneden til private leverandører, svarende til timer á kr. 284,-(2008-priser) på årsbasis. Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende timepriser Takst 2008 Takst Pris pr. time for praktisk hjælp 284 Pris pr. time for personlig pleje på 284 hverdage Pris pr. time for personlig pleje på 362 hverdage fra kl samt weekend og søgnehelligdage Taksten for 2008 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. januar Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Hverdage mellem 7-17 er beregnet på baggrund af en ATA-tid på 67,55 %, og ATA-tiden på øvrige tidspunkter er 59 %. ( i mio. kr.) Privat leverandør af personlig & praktisk hjælp, 83 0, ,6-81 -

7 Hjælpemidler Jf. servicelovens 112, stk.1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Jf. servicelovens 113, stk.1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk.1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk.1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler(kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen og i overensstemmelse med kommunens vedtagne kompetenceplan. kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative medarbejdere i myndighedsafdelingen. befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere. Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse så mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbrug til og med maj Omkring optiske hjælpemidler forventes i bevillinger svarende til kr Arm- og benproteser er en tidligere amtsopgave. Nordfyns Kommune har de første 5 måneder af 2008 oplevet en voldsom stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I anslås udgifterne således at udgøre kr , svarende til 10 proteser om året á gennemsnitlig kr

8 Høreapparater er endnu et kropsbåren hjælpemiddel, hvor myndighedsopgaven er overgået fra amt til kommune. Lange ventelister ved Odense Universitetshospitals høreklinik både før og efter kommunalreformen afstedkommer et voldsomt pres på dette område. Fra januar til og med maj 2008 er der bevilliget 274 høreapparater mod 132 året før. I forventes således bevilliget 658 apparater á kr (2008-priser), svarende til kr Behovet for inkontinens- & stomihjælpemidler er stærkt stigende. Nordfyns Kommune har primo 2008 via Fællesindkøb Fyn indgået en ny leverandøraftale. En aftale som på sigte skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. I anslås udgifter at blive kr Nordfyns kommune har pr. 1/ ændret koncept i forhold til genbrugshjælpemidler. Fremadrettet leaser Nordfyns Kommune ikke genbrugshjælpemidler. Det vil sige, at Zealand Care alene er depotadministrator. Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Under grupperingen Hjælpemidler depot afsættes der kr til depotafgift, service og kørsel via Zealand Care A/S. Nordfyns Kommune har valgt at finansiere tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S via en leasingløsning. Med andre ord tilbagekøber Nordfyns Kommune hjælpemidler ejet af Zealand Care A/S, men placeret i borgerens hjem, gennem en årlig leasingforpligtigelse. Den årlige leasingudgift på kr. 1.7 mio. er også budgetmæssigt placeret under grupperingen Hjælpemidler depot. På dette profitcenter budgetlægges også i med kr til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot). Nordfyns Kommune ejer fortsat for få genbrugshjælpemidler (kørestole, el-scootere m.m.) I 2010 forventes eget depot for alvor at være fuldt reetableret. Under gruppering Andre hjælpemidler budgetteres med udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre samt en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.). Endelig budgetlægges her med lønudgifter til opsætning og afmontering af nødkald m.m. på kr (2008-priser). Der forventes svagt stigende aktivitetsniveau i i forhold til Årsagen er et fortsat pres på tilvejebringelsen af specialtilpassede kørestole m.v. Det vil sige i alt kr (2008-priser). Under grupperingen Rådgivning budgetlægges ligeledes med abonnementsomkostninger i forbindelse med Kommunalbestyrelsens særlige rådgivningsforpligtigelse indenfor hjælpemiddelområdet. Jævnfør servicelovens 5, stk.2 og 10, stk.4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på kr ,-(2008-priser)

9 Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Med udgangspunkt i regnskab 2007 budgetlægges her med kr (i mio. kr.) Optiske hjælpemidler 0,3 Arm- og benproteser 0,5 Høreapparater 3,2 Ortopædiske hjælpemidler 0,7 Inkontinens- og stomihjælpemidler 2,0 Andre hjælpemidler 6,6 It. Hjælpemidler 0,4 Hjælp til boligindretning 116 0,5 Hjælpemidler depot Drift af depot, Zealand Care m.m. Egne hjælpemidler til depot 3,9 1,2 5,1 Rådgivning(CRS) 3,5 I alt 22, ,3 Plejevederlag Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Jf. servicelovens 122 kan kommunen yde hjælp til sygeplejeartikler i forbindelse med pasning af nærtstående meget syge eller døende i eget hjem eller på hospice. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre erhvervsaktive mulighed

10 for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemmelige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. tet tager sit afsæt i regnskab 2007 samt forbrug til og med marts Vedrørende 118 er der budgetlagt med 4 personer af 6 måneders varighed til pasning af nærtstående alvorligt syge. Månedlig udgift kr ,-. Vedrørende 119 forventes der i personer af 2 måneders varighed til pasning af terminale plejepatienter. Månedlig udgift kr ,-. (i mio.kr.) Pasning af nærtstående alvorligt syge og døende samt sygeplejeartikler 1,0 Hjælp til pasning af alvorligt syge 118 0,5 Hjælp til pasning af døende 119 0, ,5 Hjælp til pasning af alvorligt syge 118 er medtaget under sociale formål med kr (overføres til plejevederlag og slettes under sociale formål). Personlige tillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om Social pension 17,14 stk. 2 (i mio. kr.) Personlige tillæg 2,8 Personlige tillæg 0,3 Helbredstillæg 3,3 Varmetillæg 4,1 Refusion personlige tillæg og helbredstillæg 50% -1,8 Refusion varmetillæg 75% -3, ,1-85 -

11 Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, når deres økonomiske forhold ud fra en konkret vurdering er særligt vanskelige. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem indkøbsforening indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Prisaftale vedr. fodbehandling er under udarbejdelse via Fællesindkøb. Helbredstillægget beregnes ud fra disse prisaftaler. Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. lægningen er sket ud fra forbrug de første 3 måneder af 2008 omregnet til årsforbrug. Vedr. medicin konteres disse månedsvis bagud, ligesom der er taget hensyn til, at forbruget de første 3 måneder er uforholdsmæssigt lavt, idet nyt tilskudsår fra Regionen typisk starter Sociale pensioner med 50 % refusion Førtidspensioner tilkendt før Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Antal modtagere (i mio. kr.) Førtidspension med 50 % refusion 21,0 Betaling til/fra kommuner -0,1 Højeste og mellemste førtidspension 31,2 Alm. og forhøjet førtidspension 10,9 Refusion -21, ,0 Førtidspension tilkendt før tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoudgift og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her, f. eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre

12 tallet er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. I denne beregning er taget højde for afgang til folkepension. Sociale pensioner efter gamle regler med 35% refusion Førtidspension tilkendt efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension (i mio. kr.) Antal modtagere Førtidspension med 35 % refusion 21,5 Mellemste/højeste førtidspension 30,7 Forhøjet almindelig/almindelig førtidspension 3,3 Refusion 35% -11,9 Betaling til/fra andre kommuner -0, ,4 Førtidspension tilkendt mellem og tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gl. lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg: førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67-år, men finansieres mellem % af staten. tallet er beregnet ud fra forbrug de første 6 måneder af 2008 omregnet til årsudgift. Sociale pensioner efter nye regler med 35% refusion. Førtidspension tilkendt efter Lov om social pension

13 Antal modtagere (i mio. kr.) Førtidspension med 35 % refusion (ny) 51,9 Betaling til/fra kommuner 0,4 Førtidspension ,2 Refusion -27, ,8 tal er beregnet ud fra forbrug i maj måned 2008 omregnet til årsforbrug og tillagt forventet tilgang resten af 2008 og hele. Der er regnet med 9 månedssager i til en gennemsnitspris på kr årligt. Da pensionerne tilkendes successivt er omregningsfaktoren 0,54. Resten af 2008 forventes tilkendt 20 pensionssager mere = månedsfrekvens på 12 månedssager end forudsat i budget 2008 som følge af jobreformen Ny Chance. Disse sager er ikke budgetlagt i 2008 og får derfor fuld budgetvirkning. 20 sager koster brutto kr og netto kr pr. mdr. Merudgiften i 2008 forventes finansieret af underforbrug vedr. 50% og 35% sager tilkendt før Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige. Boligydelse til pensionister Boligydelse til borgere, hvor mindst 1 i husstanden modtager social pension efter reglerne gældende før Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven)

14 (i mio. kr.) Antal modtagere Boligydelse til pensionister 11,6 Boligydelse til lejere ,3 Boligydelse ejere inkl. stuehuse 9 0,2 Boligydelse andel tilskud og lån 134 1,7 Boligydelse ældreboliger ,2 Efterreguleringer -0,1 Refusion 75% -32,1 Tilbagebetaling af lån og renter -1, ,1 Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager førtidspension efter pensionsreglerne fra før Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligstøtte til pensionister tilkendt efter kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften. I budgettet er indregnet udvidelse af plejecenter Vesterbo med 40 boliger - forventet færdige og indregnet med kr brutto svarende til 1/12 årsudgift. I overslagsårene indregnet fuld effekt af yderligere 40 pladser, svarende til brutto kr og netto kr svarende til en gennemsnitsudbetaling pr. bolig månedlig kr Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rent lån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr kr. 4,8 mio. kr. i ydet lån. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten. Sociale formål Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp særlige tilfælde Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 82 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. 83 Særlig hjælp vedrørende børn 84 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn 85 Hjælp til flytning Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel

15 (i mio. kr.) gr.4 Udgifter vedr. samvær med børn mv. 83 og ,4 572 gr. 6 Sygebehandling ,0 572 gr. 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 81 og ,1 I alt bruttoudgift ,6 Ud fra endeligt budget 2007 skønnes budgetlægningen for 2008 realistisk, hvorfor budget er fremskrevet den forventelig pris- og lønudvikling fra 2008 til med 4,5%. Der er p.t. ikke kendte faktorer som bør få væsentlige betydninger for budget. Der er i ovennævnte budgetoplæg for ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 50 %. Særlig hjælp til udlændinge Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde Hjælp til udgifter under deltagelse i introduktionsprogrammet 35 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 36 Hjælp til sygebehandling, medicin mv. 37 Særlig hjælp vedrørende børn 38 Hjælp til udgifter ved forældreløse børn 39 Hjælp til flytning Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 (i mio. kr) gr.5 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som 300 0,3 Kommunen har overtaget ansvaret for 1/ eller senere. Kommunal udgift i alt 300 0,3 Med hensyn til budget forventes uændret forbrug i forhold til 2008, da antallet af udlændinge omfattet af kapitel 6 i integrationsloven ikke vurderes at ændre sig væsentlig

16 Det anslåede budgettal for kr efter fremskrivning med en forventelig kommunal pris- og lønudvikling fra 2008 til på 4,5%. Der er i ovennævnte budgetoplæg for ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger samt statsrefusioner. Refusionsprocenten fra staten er 75%. Efterlevelseshjælp jfr. aktivlovens 85A Efterlevelseshjælp udbetales til efterlevende, der ikke modtager social pension, når samlever/ægtefælle dør. Efterlevelseshjælp beregnes ud fra indtægts- og formueforhold og kun ganske få er berettiget. Hvis hele formuen står i boligen, kan efterlevelseshjælp ydes som lån. Aktivlovens 85a Forventet 3 modtager à kr Refusion 50% kr brutto kr netto Særlige forhold vedrørende budget Ingen borgere har endnu modtaget efterlevelseshjælp i 2008 Boligsikring budgetteret Boligsikring udbetales efter ansøgning til borgere i lejeboliger. Boligsikring jfr. Lov om individuel Boligstøtte (i mio. kr.) Antal modtagere Boligsikring 5,7 Alm. Boligsikring ,2 Boligsikring nye pension 68 1,2 Refusion 50% -5, ,3 Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. lægningen er sket ud fra udgiften i maj måned 2008 omregnet til årsudgift sammenholdt med forbrug de første 4 måneder af

17 Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2008 og. Kommunal tandpleje Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud på grund af 1) psykisk udviklingshæmning 2) sindslidelse 3) anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Specialtandplejen er overgået fra Amtet til kommunerne i forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1/ Sundhedslovens Bekendtgørelse om tandpleje (i mio. kr) 2008 Specialtandpleje Ydelse A Diagnostisk udredning og behandling 0,3 0,3 Ydelse B Narkosebehandling 0,2 0,2 Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje 0,0 0,0 Total 0,5 0,5 Forventet egenbetaling, specialtandplejen -1,0-0,1 Kommunal udgift 0,4 0,4 Omsorgstandplejen 0,1 0,3 Forventet egenbetaling, omsorgstandplejen -0,1 Specialtandpleje er en del af rammeaftalerne med Region Syddanmark, hvor Nordfyns kommune samt de øvrige fynske kommuner har indgået entreprenøraftale med Odense kommune, som varetager driften af ordningen omkring specialtandpleje. Afregning sker derfor direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Derudover har Nordfyns kommune besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr ,- pr. år (takst 2008) pr. patient

18 Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. Der er i budgettering for taget udgangspunkt i de forventede udgifter for 2008, som er prisfremskrevet med 4,5 % som er den forventelige kommunale pris- og lønudvikling fra 2008 til. Særlige forhold vedrørende budget overholdes indtil dato. Der er pr. 31/ en forbrugsprocent på 11,96 %. - Det skal bemærkes, at Specialtandpleje-området er ny opgave for kommunerne, så det kan være svært at gennemskue på nuværende tidspunkt, hvorvidt der vil ske væsentlige ændringer i patientantallet. - Der var pr. 31/ tilmeldt 77 patienter under Specialtandplejen fra Nordfyns kommune, heraf er 9 personer under 18 år. 50 ud af de tilmeldte, heraf 4 børn under 18 år, har i 2007 benyttet sig af ordningen. Der forventes en minimal stigning i antallet af tilmeldinger til ordningen i vedrørende omsorgstandpleje for ældre anslås at udgøre kr (2008-priser), svarende til ca. 77 brugere med en gns. takstafregning på kr Egenbetalingen forventes at udløse en indtægt på kr , svarende til 415 kr.(2008-priser) pr. bruger. Ældreråd & Klageråd Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 betaler kommunen udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Jf. retssikkerhedslovens 36, stk.1 betaler kommunen udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. tet tager sit afsæt i uændret budget i forhold til kr. Ældreråd & Klageråd 213 Ældreråd 192 Klageråd

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Social og Sundhedsudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 252,4 511,9 509,4 2,5

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere