velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?"

Transkript

1 velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

2 indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse Hvad går huslejen til? Boligen skal vedligeholdes Boligen kan forbedres Den interne venteliste Boligbytte, fremleje og udlejning af værelser Forsikringer Her kan du få hjælp Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontoret fsb s administration Kurser for beboere Kontaktpersonordningen Om at klage Hvem er fsb? Beboernes fsb

3 Velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside kan du finde mere information om at bo i fsb, læse om beboerdemokratiet og få de seneste nyheder fra boligselskabet. Vi håber, du bliver glad for at bo hos os.

4 NÅR DU FLYTTER IND når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? Syn og rapport ved indflytningen Når du henter dine nøgler på ejendomskontoret, får du udleveret en del af en indflytningsrapport. Samtidig aftaler I også, hvornår der skal være indflytningssyn i boligen. I perioden indtil synet kan du i den udleverede del af indflytningsrapporten notere eventuelle fejl og mangler i boligen. Ved selve synet gennemgår lederen af ejendomskontoret notaterne sammen med dig og skriver den endelige indflytningsrapport. Det er ejendomskontoret, der vurderer, om de ting, du har påpeget, skal udbedres uden omkostninger for dig. Andet - det kan fx være ridser i gulvene - bliver måske blot noteret i rapporten. Derved er du sikker på, at det ikke bliver dig, der får skylden for at have lavet skaderne. Den bolig, du har overtaget, er ikke ny. Der har boet andre i den før dig, og boligen kan derfor bære præg af et vist naturligt slid. Det er beboerne i boligafdelingen, der på et afdelingsmøde har valgt vedligeholdelsesordning og godkendt vedligeholdelsesreglement. Dermed har beboerne bestemt, hvordan boligerne skal sættes i stand, også når de tidligere beboere flytter ud. Kontakt evt. ejendomskontoret for at få at vide, hvad der er sat i stand i boligen i forbindelse med din indflytning. Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. beboer om at bo i fsb når du flytter ind

5

6 Mens du bor her når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? At bo i en almen bolig Når du bor i en almen bolig, har du ret til at bruge boligen, så længe du betaler huslejen og i øvrigt behandler boligen og de andre beboere på en rimelig måde. Du kan også være med til at bestemme, hvordan tingene skal fungere både i forhold til boligen, boligafdelingen og boligselskabet, hvis du bruger dine rettigheder som almen beboer. Beboerne har indflydelse Afdelingsmødet er den øverste myndighed i boligafdelingen, og et sådant møde holdes minimum en gang om året. Alle beboere over 18 år har adgang til mødet, og hver husstand har to stemmer uanset antallet af personer i husstanden. På afdelingsmødet skal afdelingens budget for det kommende år fremlægges for beboerne til godkendelse. Du får tilsendt et sammentrængt budget senest en uge før mødet, og du kan rekvirere det udførlige budget på ejendomskontoret, hvis du er interesseret i at få posterne uddybet. Alle afdelingens beboerne kan stille forslag til afdelingsmødet, og forslagene kan spænde lige fra at foreslå at holde sommerfest til forslag om at renovere tag, faldstammer eller lignende. Kun forslag, der er indsendt to uger før mødet, kan behandles. Et forslag skal opstilles, så afdelingsmødet har mulighed for at stemme ja eller nej til forslaget. Hvis det er et vidtrækkende og måske dyrt forslag, kan det blive nødvendigt at holde et ekstraordinært møde om det; det kan afdelingsmødet beslutte at gøre.

7 På afdelingsmødet kan beboerne vælge en afdelingsbestyrelse. Alle myndige beboere kan stille op. Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sikre, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet, og at der bliver indkaldt til afdelingsmøder. Bestyrelsesmedlemmerne får ikke løn, men kan få deres eventuelle udgifter dækket af et rådighedsbeløb. Størrelsen af dette skal vedtages af afdelingsmødet. Afdelingsmødet kan også nedsætte en eller flere beboergrupper, som tager sig af at løse konkrete opgaver. Det kan være aktivitetsudvalg, som arrangerer sommerfest eller måske en gruppe, som skal forberede et beslutningsoplæg eller forslag til et kommende afdelingsmøde om brugen af fællesarealerne, ny husorden med regler for hvordan man skal begå sig i afdelingen eller lignende. fsb bistår afdelingsbestyrelsen og eventuelle beboergrupper med at løse opgaverne, og det er altid fsb s administration, der indhenter tilbud fra håndværkere eller andre, der skal udføre opgaver på afdelingen. fsb's øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af fsb's organisationsbestyrelse og repræsentanter fra hver boligafdeling. Den daglige politiske ledelse i fsb varetages af organisationsbestyrelsen, som består af ni beboere fra forskellige boligafdelinger - valgt af repræsentantskabet - og to personer valgt blandt de ansatte i fsb. Organisationsbestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for organisationen og dens boligafdelinger. beboer om at bo i fsb mens du bor her Hvad går huslejen til? Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og der skal budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter. Beboerne betaler alle udgifterne i afdelingen over huslejen. Huslejen dækker drift og vedligeholdelse af afdelingen herunder betaling af renter og afdrag på lån og offentlige udgifter som fx ejendomsskat, vandafgift og renovation. Der lægges desuden penge til side fx til den fremtidige vedligeholdelse og forbedring af afdelingen.

8

9 Hvis du deltager aktivt på afdelingsmødet, kan du blandt andet få indflydelse på, hvilket serviceniveau der skal være i din afdeling og dermed på hvor mange penge, der skal bruges til den almindelige vedligeholdelse. Det er også afdelingsmødet, der skal beslutte, om der skal ske større renoveringer som udskiftning af vinduer eller lignende. Afdelingsmødet beslutter også, hvordan husordenen, som alle beboere skal overholde, skal se ud - fx om man må holde husdyr. Den gældende husorden har du fået sendt sammen med din lejekontrakt. Hvis du mener, der skal ændres i den, kan du stille forslag om det til et afdelingsmøde. beboer om at bo i fsb mens du bor her Boligen skal vedligeholdes Du skal vedligeholde din bolig, som det er beskrevet i vedligeholdelsesreglementet. Hvis din afdeling har valgt den vedligeholdelsesordning, der kaldes A, skal du selv betale for vedligeholdelsen, mens du bor i lejligheden. Når du flytter, bliver lejligheden gjort i stand. Din andel af udgifterne til denne såkaldte normalistandsættelse afhænger af hvor mange år, du har boet i lejligheden. Afdelingen overtager udgifterne med 10% om året, dvs. hvis du flytter i løbet af det første år, skal du selv betale 90% af udgifterne, flytter du i løbet af det andet år, skal du betale 80% af udgifterne. Hvor meget der skal istandsættes i forbindelse med fraflytning afgøres ved et syn, som fsb står for, men som fraflytter indbydes til at deltage i. Misligholdelse skal du altid selv betale. Hvis din afdeling har valgt den vedligeholdelsesordning, der kaldes B, betaler du hver måned til en vedligeholdelseskonto via huslejen. Du kan trække på vedligeholdelseskontoen ud fra de regler, der står i det vedligeholdelsesreglement, boligafdelingen har valgt. Hvis du ikke har vedligeholdt boligen, som du skal, mens du bor der, skal du betale for istandsættelsen ved fraflytning. beboer om at bo i fsb mens du bor her

10 Boligen kan forbedres Du kan forbedre eller lave din bolig om gennem råderetten. Den individuelle råderet betyder, at du selv bestemmer, hvad der skal ændres, og at du selv skal sørge for, at arbejdet bliver finansieret og udført. Arbejdet skal laves håndværksmæssigt forsvarligt. Du skal altid kontakte ejendomskontoret eller fsb, inden du foretager forandringer i din bolig, da der er flere opgaver, som kræver tilladelse, inden du går i gang. Kollektiv råderet er en anden mulighed for at foretage forbedringer i boligen. Her beslutter afdelingsmødet, hvilke forbedringer beboerne skal tilbydes, og hvad rammerne skal være, fx hvor meget forbedringen maksimalt må koste. Den enkelte beboer bestemmer selv, om forbedringen skal laves. beboer om at bo i fsb mens du bor her til beboere pjecer pjecer til beboere råderetten Den interne venteliste Når du er flyttet ind i fsb, har du mulighed for at komme på en intern venteliste enten til en anden bolig i den boligafdeling, du allerede bor i eller til en helt anden boligafdeling i fsb. Det går hurtigere med at få en anden bolig i fsb på den interne venteliste. Hvis du skriver dig på den interne venteliste til en ny bolig i din afdeling, kan du i princippet få tilbudt en bolig, så snart der er en ledig - afhængig af ventelisten naturligvis.hvis du skriver dig på den interne venteliste til en anden boligafdeling i fsb, bliver du først aktiv på ventelisten to år fra den dato, du er flyttet ind i fsb. beboer om at bo i fsb mens du bor her hvis du ønsker anden bolig i fsb

11

12

13 Boligbytte, fremleje og udlejning af værelser Du har ret til at bytte din bolig, fremleje den eller udleje et værelse. Men der gælder en række regler på området, som skal overholdes. Hvis du vil fremleje din bolig, skal du f.eks. dokumentere, at du flytter ud af boligen midlertidigt på grund af sygdom/rekreation, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse mm. Der kan søges dispensation til fremleje af andre årsager, og du skal kontakte fsb s kundecenter, inden du laver aftale om fremleje. Du kan højst udleje boligen i en sammenhængende periode på to år, og der må højst bo en person per værelse i boligen. Endelig må du ikke forlange mere i husleje, end du selv betaler. Ved bytte af boligen kan du bytte internt i fsb, når du har boet i boligen i to år. Hvis du vil bytte med en beboer uden for fsb, skal du have boet i fsb i tre år. Det er kun muligt at bytte med andre lejere. Du kan fremleje op til halvdelen af værelserne i boligen, men det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af værelser. beboer publikationer pjecer beboer om at bo i fsb mens du bor her Forsikringer fsb har en forsikring, der dækker bygninger, men ikke dit indbo og personlige ejendele. fsb anbefaler derfor kraftigt, at du har en familie- og indboforsikring. En indbo- og husstandsforsikring dækker helt eller delvist udgifterne til skader på personlige ejendele, hvis skaderne er opstået ved fx skybrud eller brand enten i ejendommen eller i selve boligen. Forsikringen dækker alle rimelige udgifter til at købe eller få repareret personlige ejendele som fx møbler, tøj, radio, tv, computere osv. udgifterne til evt. genhusning, opmagasinering og flytning som følge af det. helt eller delvist udgifterne ved indbrud og tyveri af personlige ejendele.

14 Her kan du få hjælp når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? Afdelingsbestyrelsen I boligafdelingen har beboerne som oftest valgt en afdelingsbestyrelse til at varetage deres interesser. Så har du brug for hjælp, eller vil du tilbyde din hjælp, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen. Ejendomskontoret Hvis du har et praktisk problem i din bolig, fx en vandhane, der drypper eller et vindue, der er utæt, så skal du kontakte ejendomskontoret. kontakt find din boligafdeling fsb s administration Det er fsb s administration, der administrerer ventelisterne til boligerne i fsb. Det er også fsb s administration, der opkræver husleje og betaling for forbrug af fx vand og varme. Fremleje, boligbytte og udlejning af værelse håndteres også af administrationen ligesom opsigelser og afregning, når beboeren flytter. Kontakt fsb s administration, hvis du har spørgsmål om dit lejemål på tel kontakt kundeservice

15

16 Kurser for beboere Når du bor i fsb, har du adgang til kurser og arrangementer, som fsb arrangerer. Få kursuskataloget på ejendomskontoret. Du kan også tilmelde dig på og se, om din boligafdeling er medlem af fsb s kursusfond. Hvis det er tilfældet, betaler fonden for kurset. beboer kurser og arrangementer Kontaktpersonordningen Hvis du mener, at en af dine naboer har brug for professionel hjælp til at klare hverdagen, kan du henvende dig til den lokale kontaktperson. Det er ofte lederen af ejendomskontoret, men kan også være en person fra afdelingsbestyrelsen. Henvendelsen må gerne være anonym. Kontaktpersonen giver henvendelsen videre til en boligrådgiver på det lokale socialcenter. På ejendomskontoret ved man, hvem der er kontaktperson der, hvor du bor. Om at klage Det kan desværre være nødvendigt at klage over en nabo, som ikke overholder de almindelige regler for at bo, eller som overtræder afdelingens husorden. Du skal henvende dig til ejendomskontoret, hvis du vil klage. beboer publikationer pjecer om at klage

17

18

19 hvem er fsb? når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? Beboernes fsb fsb er en almen boligorganisation, der blev stiftet i fsb bygger på beboerdemokrati og ledes derfor af beboerne. fsb er Københavns største boligselskab, der ejer ca almene boliger i hovedstaden og administrerer ca boliger og plejehjemspladser i Gladsaxe. Derudover har fsb ca ungdomsboliger og kollegieværelser. fsb lægger vægt på at skabe moderne boliger og boligmiljøer af høj kvalitet. Du har fået udleveret fsb s vedtægter sammen med lejekontrakten. om fsb

20 rådhuspladsen københavn v tel

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere