Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning 19 Resultatopgørelse 23 Finansieringsoversigt 24 Finansiel status 25 Resultatopgørelse sammenholdt med budget 26 Noter 27 Påtegning 32

2 1 FORORD Odder kommunes årsberetning for 2001 beskriver kommunens virksomhed i det forløbne år. I årsberetningen er det tilstræbt at fortælle om forholdet mellem budgettet og det faktiske forbrug. Desuden er årsberetningen en status, der fortæller om de aktiviteter og nye initiativer, der er taget. Der er kort beskrevet lovgrundlaget bag budgettet/regnskabet. Hensigten med årsberetningen er at give borgere, presse og institutioner et overskueligt materiale, der giver mulighed for indsigt i de økonomiske sammenhænge og om hvilke tilbud og handlinger, der ligger bag tallene samt mulighed for debat. Beretningen er bygget op, således at læseren kan danne sig et overordnet billede af, hvordan regnskabsåret er gået for kommunen. Ud over de generelle bemærkninger er der bemærkninger, som beretter om hvad der er opnået af resultater. I beretningen er der medtaget en række centrale nøgletal, der viser hvordan udviklingen har formet sig over en årr ække. Ønskes nærmere information om beretningens enkeltområder er der til beretningen udarbejdet et bilagshæfte der er mere detaljeret og som kan fås ved henvendelse til Økonomisk Forvaltning. Der er ligeledes udarbejdet en nøgletalsfolder, der kan hentes på Rådhuset eller ses på internettet. Man er altid velkommen til at henvende sig på Rådhuset for nærmere information eller på Vi håber, at årsberetningen vil give et indblik i kommunens aktiviteter og økonomiske dispositioner i Maj 2002 Odder Byråd Elvin J. Hansen borgmester

3 BYRÅDET 2 Byrådet Elvin J. Hansen (A) (borgmester) Verner Møller (C) (1. viceborgmester) Hans F. Midtgaard (C) (fmd. Teknisk Udvalg) Henrik Taul (C) Mona Langballe (A) (fmd. Udvalget for Undervisning og Kultur) Elsebeth Bertelsen (A) Hans Carstensen (A) Bent K. Olsen (A) Svend Erik Jensen (A) Frede Borg Jensen (A) Bente Grønfeldt (V) (2. viceborgmester) Niels Rosenberg (V) (fmd. Udvalget for Sociale Udvalg) Lotte H. Jensen (V) Ib Øgaard (V) Knud Appel (V) Jens Jacob Bonde (V) Sanne Rubinke (F) Eric Pettersson (L) Torben Sørensen (H) Direktionen Jesper Hjort (kommunaldirektør) Alex Gai (teknisk direktør) Erling Jensen (økonomidirektør) Revision Kommunernes Revision

4 BYRÅDET 2

5 3 BESKRIVELSE Teknisk Udvalg Lokalplanlægning I 2001 er der afsluttet følgende lokalplaner med Byrådets endelige vedtagelse: Lokalplan nr for et område til centerformål ved Nørregade, Torvald Køhlsvej i Odder by (Løvbjerg). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Rodstensgade i Odder by (tidligere kolonihaver). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Kystvejen ved Rude Strand (Tidligere Stradcaféen). Lokalplan nr for et område til vindmølle ved Kalvsømadevej på Gylling Næs (Ashramaen). Herudover er der i året arbejdet med lokalplaner for Lystbådehavn i Hov, Boligområde i Hov, Efterskole i Gylling og Boligområde i Odder. Planer der alle vedtages endeligt i løbet af Varmeplanlægning I 2001 er der godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af BMF Bygningsbeslag i Boulstrup fra Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Kollektiv trafik Projektet Samordning af kommunale kørselsordninger er videreført i 2001 med politisk beslutning i Der er anlagt ny busterminal på Banegårdspladsen i Odder. Pladsen er taget i brug fra november 2001, og er 1. etape i en omlægning af hele pladsen. Pr er der tilmeldt 98 personer i kommunen til individuel handicapkørsel. Dette er en stigning på 1 person i forhold til , med det skal bemærkes, at tallet er svingende inden for året. Byfornyelse Bygningsfornyelse Bygningsfornyelsen af kommunens ejendom Rosensgade er afsluttet og indflytning i lejlighederne er sket i december Bygningsfornyelsen af ejendommen Nørregade 7, Åbygade er påbegyndt ved ejerens foranstaltning og videreføres i I 2001 er der endvidere givet reservationsbeløb til ejeren af Rosensgade 36 til bygningsfornyelse. arbejdet forventes påbegyndt i Aftalt boligforbedring I 2001 har ansøgningerne om aftalt boligforbedring medført tilsagn til to projektet, som ansøgerne herefter arbejder videre med. Helhedsorienteret byfornyelse Ombygningen af pakhuset er færdiggjort med indvielse den 15. september Der er udarbejdet forslag til helhedsplan samt inventar- og beplantningsmanual for bymidten med start på offentlighedsfasen i december Arbejdet videreføres i I forbindelse hermed er der gennemført udstilling af forskelligt byinventar på Torvet, og i planlægningsprocessen er der indgået offentlige inspirationsmøder samt offentlige byvandringer som en del af borgerinddragelsen. Administration af helårsbeboelse i sommerhusområder Fra til er der givet 7 dispensationer til at anvende sommerhus til

6 4 BESKRIVELSE helårsbeboelse. Endvidere er der 5 pensionister, der har benyttet sig af retten til at tage sommerhuset i brug til helårsbolig. Der er i perioden registreret 17 personer der er fraflyttet et sommerhus til en anden adresse i kommunen, og 15 personer til en adresse uden for kommunen. Byggemodning Byggemodningen Saloparken blev fuldt udbygget, og færdiggørelsen med kantsten, stier, grønne arealer blev afsluttet, og byggemodningen er nu delvis overdraget til grundejerforeningen. I byggemodningen Røddalsminde er der opført så mange huse, at færdiggørelsen af etape 1 og 2 blev påbegyndt. Færdiggørelsen af denne byggemodning forventes gennemført i Da salget af grunde i Odder er gået meget hurtigt, er projekteringen af de næste 16 grunde i Røddalsminde påbegyndt sammen med 32 grunde ved Snærildvej. I Østerlunden er færdiggørelse af byggemodningen påbegyndt, men der mangler endnu opførelse på et par grunde, og det resterende færdigørelsesarbejde vil blive udført i Herefter er der ikke grunde til salg i Saksild. I Odder by er der udført private byggemodninger ved Rodstensgade og Lundeparken. Der er fra Vejdirektoratet bevilget tilskud til udarbejdelse af en Hastighedsplan for hele kommunen. Planen forventes færdig i april 2002, så foranstaltningerne kan iværksættes i indeværende år. På Lundevej er fortovet omlagt på str ækningen Randlevvej - Østermarksvej, ligesom der er etableret stiforbindelse mellem Stenslundcentret og den offentlige sti til Østermarksvej. Spildevandsanlæg I Hundslund er påbegyndt en separering af området nord for landevejen med udskiftning af kloakledningen i Oldrupvej, og der er planlagt etablering af en ny spildevandsledning til renseanlægget med en separering af mest muligt i Hundslund. I forbindelse med trafiksanering af Rørthvej / Parkvej blev kloakledningen udskiftet og området ved rundkørslen blev separeret. Spildevandsplan Spildevandsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Hedeselskabet,har været udlagt til offentlig høring, med afholdelse af borgermøder i Saksild, Randlev og Hundslund. Som en følge af orienteringen på borgermøderne er der kun indkommet 3 indsigelser. Spildevandsplanen dækker en 8 årig periode, og udarbejdelse af projekter for det første år er igangsat. Vej- og stianlæg Efter forhandling med grundejerforeningerne ved Vennelundsvej er der gennemført fartdæmpende foranstaltninger ved Vennelundsvej, samt tunnel under Vennelundsvej til Vestermarkskolen. Projektet med trafiksanering af Rørthvej/ Parkvej er påbegyndt i efteråret, men mangler endnu anlæg af rundkørslen ved Parkvej. De samlede omkostninger forventes at udgør 3 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet afholder halvdelen af udgifterne. Tømningsordningen Tømningsordningen er gennemført med de samme entreprenører som de øvrige år. Fra nytår har kommunen taget et nyt miljøprogram i brug ( GeoEnverion ) hvor også tømningsordningen indgår. Entreprenørerne han nu indtaste oplysningerne på deres egne PC i programmet og aflevere oplysningerne til forvaltningen, der nu undgår en del tastearbejder.

7 5 BESKRIVELSE Vandforsyning Gylling Vandværk fik i 1998 konstateret BAM i boringer, og der har siden været søgt en løsning med placering af en ny boring. Der er givet en frist på at fremkomme med et forslag til løsning, men kommunen eller amtet har endnu ikke modtaget forslaget. Det kan forventes, at kommunen sammen med amtet må finde en løsning, da Gylling Vandværk ikke har overholdt fristen. På Tunø er der problemer med forsyning af Stenkalven. Der har været afholdt møder med henblik på forsyning fra Tunø Vandværk, men på grund den sparsomme mængede vand på Tunø bibeholdes 2 vandværker på Tunø, for ikke at suge for kraftig ved det ene vandværk. Tilsynet med de private vandværker gav ikke anledning til de store bemærkninger. Vejbelysning Vedligeholdelsen og udbygning af vejbelysningen udføres af Østjysk Energi efter kontrakt med undtagelse af Tunø og Hundslundområdet. Der har ved årets udgang været et merforbrug på ca kr. som overføres til Ejendomsadministration Ejendomsadministrationen omfatter ca. 110 lejemål med en budgetteret indtægt på kr. På grund af ombygning af Rosensgade er der en mistet lejeindtægt på ca kr. Udover ejendomsadministrationen er der tilknyttet sekretærfunktionen for husleje- og beboerklagenævnet. Vedligeholdelse og ombygning af kommunale ejendomme Der er udført bygningsvedligeholdelse for ca. 4 mio. kr., og fra 2002 er bygningsvedligeholdelsen udlagt til de institutioner, hvor der er en leder. De resterende bygninger vedligeholdes stadig i Teknisk Forvaltnings regi. Udover vedligeholdelse af kommunale udgifter udføres der om- og tilbygninger på kommunale ejendomme for ca. 7 mio. kr. Energibesparende foranstaltninger I 1993 blev udarbejdet en Energihandlingsplan hvis mål var nedsættelse af energiforbruget med 15% inden I forhold til 2000 har der i 2001 været et fald i varmeforbruget på 4,1%, ligesom elforbruget er faldet med 3,2%. Korrigeres forbruget efter graddage er der følgende forbrug: Forbrug Enhed Mål Varme Kwh/m2 127,2 139, El Kwh/m2 33,0 34,6 33,5 Vand m3/m2 0,57 0,59 0,50 Byggesager 2001 blev året, hvor der blev opført et rekordstort antal parcelhuse, i alt 76. Byggeaktiviteten var størst i Røddalsminde og Søkrogen. Desuden blev der opført 14 rækkehuse og 12 sommerhuse. Af større renoveringsopgaver kan nævnes Skovbakkeskolen, og skolerne i Hov og Hundslund samt Pakhuset i Odder og Odder Kursuscenter på Randlevvej. Antallet af byggesager blev 574 mod 615 året før. Antal byggesager i Odder Kommune Byggesager

8 6 BESKRIVELSE Miljø Miljøhandlingsplan Det blev i 2001 besluttet at afvente den nye byrådssamling inden opstart af den planlagte revision af Odder kommunes Miljøhandlingsplan for Der blev ikke udarbejdet et tillæg til handlingsplanen for året 2001, men ressourcerne blev i stedet brugt på planlægning af processen omkring revisionen. uændret fra året før på 0,031 o/oo af forskelsværdien - svarende til ca ,- kr. Forskelsværdien er ejendomsværdi minus grundværdi. Miljøtilsyn Siden 1994 er der hvert år opkrævet delvist brugerbetaling for tilsyn og godkendelse af anmelde-, branche og listevirksomheder samt erhvervsmæssige dyrehold. Der er i 2001 opkrævet i alt mod ,- kr. i Listevirksomheder Listelandbrug Branchevirksomheder Anmeldevirksomheder Erhvervsmæssige dyrehold I alt opkrævet i kr kr kr kr kr kr. Miljøgebyr 2001 Særbidrag Virksomheder der afleder spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand opkræves et særbidrag. Særbidraget beregnes ud fra den aktuelle forureningsgrad fundet gennem analyser af spildevandet. Der er i 2001 opkrævet i alt ,25 kr. i særbidrag mod ,-kr. og ,- kr. i henholdsvis 2000 og Den markante nedgang var ventet og skyldes lukning af to virksomheder med belastet spildevandsudledning. Rottebekæmpelse Til dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter, opkræves der årligt et gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse for hvert regnskabsår. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. For 2001 var gebyrsatsen

9 7 BESKRIVELSE Udvalget for Undervisning og Kultur Fritids- og Kulturpolitik Den vedtog Odder Byråd Fritids- og Kulturpolitik for Odder Kommune. Alle foreninger og organisationer har været inviteret til at deltage i processen, og rigtig mange har været meget aktive under hele forløbet. Materialet skal efterfølgende suppleres med Handlingsplaner, som prioriteres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Svømmehallen Den vedtog Odder Byråd, at svømmehallen renoveres og udbygges - der tilføres hallen 1 bassin, så der i alt bliver 3 bassiner og en vandrutchebane. Budgettet for hele projektet beløber sig til 30 mill.kr. Byggeperioden er fastsat til medio maj 2002 og frem til , hvorfor det bliver nødvendigt med lukning af hallen fra maj 2002 til april Brugerne har været inddraget i hele processen omkring projektet. Folkeskolen Det samlede elevtal i de kommunale skoler er på pr Elevtallet på de 2 overbygningsskoler ligger på 535 for Pakvejens skole og 695 for Skovbakkeskolen. Vestermarkskolen på 201 med de første 5 årgange ( ), og oplandsskolerne med et samlet elevtal på 937, som varierer fra 115 på Ørting Skole til 230 på Hou Skole. En samlet stigning på 87 børn i forhold til skoleåret 2000/01. På de private skoler i byen er der i alt 440 elever med bopæl i Odder Kommune. Tilgangen af 2-sprogede elever fortsætter - der er p.t. ca. 85 på Parkvejens Skole og der forventes en tilgang pr. år på ca. 30 i alderen 0-18 år. Der arbejdes med en spredning af eleverne på andre skoler samt en ændret model for tildeling af timer, idet der ikke i skoleregi er ydet ekstra timer til tilgangen af elever. Timetildelingsmodellen som blev vedtaget foreløbig for skoleåret 2002/2001 er med enkelte mindre ændringer stadig gældende med udløsning af undervisningsministeriets vejledende timetal for den enkelte elev, med krav om en gennemsnitlig undervisningstid for lærerne på 715 og dermed en fortsat forpligtelse for skolerne på ikke at blande undervisning og anden aktivitet. Udviklings- og forsøgspuljen som totalt var på kr. (også dækkende daginstitutionsområdet) har givet mulighed for gennemførelse af bl.a. følgende tiltag: lederuddannelse for alle institutionsledere udvikling i idrætsfaget e-learning specialpædagogisk bistand diverse projekter på skolerne, herunder modeller for længere skoledag Puljen er reduceret til kr. i 2002, så der bliver meget begrænsede muligheder for at støtte nye initiativer. Udvikling- og renoveringsplanen er forsinket i forhold til tidsplanen - i 2001/02 er iværksat projekterne fra 2001 på Hou Skole, Hundslund Skole og Skovbakkeskolen. Der resterer ca. 2,6 mill.kr. til de projekter, som efter planen skulle starte i 2002, så der vil ske en yderligere forskydning. Længere skoledag Med udgangspunkt i Børn og Unge Politikken skulle der senest år 2002 gennemføres en længere skoledag. Der er ikke tildelt ekstra midler i budgettet, så det vil ikke være muligt at gennemføre ordningen fra skoleåret 2002/03. Der arbejdes med evaluering af Vestermarkskolen både for årgang og 4. årgang. Ved forelæggelse af materialet til politisk behandling forventes samtidig at blive

10 8 BESKRIVELSE taget stilling til tidspunkt for eventuel opstart på de øvrige skoler. Skolefritidsordningerne Børnetallet pr er opgjort til 876 og 451 i morgentilsynet. En stigning på henholdsvis 17 og 28 i forhold til Ifølge prognoserne forventedes der at ske en mindre nedgang. Børnetallet varierer fra 49 i Ørting til 163 på Skovbakkeskolen. I de private skoler er der i alt 149 børn fra Odder Kommune. Parkvejens Skole har kørt forsøg med at holde åbent i juli måned og fået godkendelse af kulturudvalget til fortsættelse af dette som permanent ordning. Ungdomsskolen blev tilført kr. til udvidelse af fagtilbudene efter nogle år med nedskæringer. Der er fortsat mange ønsker om at øge aktivitetsniveauet, herunder bl.a. juniorklubberne i oplandet. Der er startet juniorklub i Ørting i midlertidige lokaler på skolen - startende med et børnetal på 12, som nu er på 30. Der har været fremsat ønske fra Randlev om opstart af klub. Der er løbende tilgang af elever til ungdomsskolen og klubberne - antal cpr. elever udgør p.t. 925, heraf 126 i juniorklubberne. Med et antal årige på ca. 800 svarer det til, at ca. 89 % af årgangene frekventerer ungdomsskolen. Børnepasningsområdet Odder Kommune har fortsat pasningsgaranti for alle børn i alderen ½ - 10 år. Dagplejen, som fungerer som buffer i pasningsgarantien for de 0-6 årige så ud til i august/september 2001 ikke længere at kunne optage alle de børn, som meldte sig. Der blev iværksat en hvervekampagne for at skaffe nye dagplejere, der blev ydet ekstra tilskud i en 1 års periode til frit valgs ordningen samt til tilskud til forældreorlov, og endelig blev der mulighed for at optage de 2½ årige i børnehaverne (frem til ). Det lykkedes med disse tiltag samt en merindskrivning i forårsmånederne 2002 i enkelte daginstitutioner at leve op til pasningsgarantien. Der blev gennem året arbejdet med nye styringsmodeller for dagplejen og byrådet traf beslutning om, at der skulle arbejdes ud fra en udnyttelsesgrad af de faste dagplejere på 95 % og af gæstedagplejerne på %. Budgettet blev fastsat ud fra disse normtal og en faktor pr. barn på 1,14 (1 barn optager 1,14 plads). Dette har medført en stramning i visitationskriterierne og en nedsættelse af serviceniveauet, specielt i gæstedagplejen. Antallet af daginstitutionspladser er uændret - foreløbige opgørelser af behovet for pladser pr viser p.t., at antallet af pladser totalt er dækkende, men fordelingen i de enkelte områder forskydes. Anbringelsesområdet - serviceloven Der har gennem året været arbejdet med overgangen til grundtakstfinansiering pr D.v.s. at området overgår til en ren kommunal finansiering (overgangsperiode på 3 år med delvis refusion), hvor amtskommunen træder ind, når foranstaltningen for det enkelte barn op til 18 år overstiger en beløbsgrænse på ca kr. Der er fortsat tale om øget udgiftspres på området - nedenfor omtales forskellige tiltag i relation hertil. Tværgående projekter Projekt Sammenhæng i børn- og unges opvækstmiljøer Til det samlede projekt blev der via FAKmidlerne bevilget kr. i Sundhedsrådet har stået for hele projektet. Projektet har haft til formål at styrke samarbejdet mellem de faggrupper, som ethvert barn kan komme i kontakt med i løbet af opvæksten samt at sætte særligt fokus på børn og unges overgange mellem de forskellige institutioner. Der har som afsluttende højdepunkt været afholdt konference for alle, som arbejder indenfor børn- og ungeområdet i Odder Kommune i november Projektet vil blive afsluttet i 2002 med udarbejdelse af en

11 9 BESKRIVELSE rapport, som Jysk Center for Videregående Uddannelse står for. Specialpædagogisk bistand i Odder Kommune Gennem en længere periode har såvel forvaltning som politikere arbejdet med området, dels af en øget tilgang af børn og unge med behov for bistand, hvilket giver øget udgifter, som hele tiden ligger inden for dette område, gældende for såvel skoledel som socialdel, dels ud fra at skabe en bedre sammenhæng mellem hele spektret. Odder Kommune står overfor følgende udfordringer: opbremsning af udgiftsstigningen flere lokale tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte større rummelighed i normalsystemet en bedre koordineret indsats i barnets liv tidlig indsats anden budgetteringsform kompetenceudvikling tosprogede Endvidere skal der skaffes ny lokaler til Heldagsskolen. De nuværende lokaler på Skovbakkeskolen er blevet kasseret af bygningsmyndigheden.

12 10 BESKRIVELSE Det Sociale Udvalg Pension Ved udgangen af året 2001 var der i kommunen i alt 3531 pensionister. 520 personer modtager højeste eller mellemste førtidspension og 262 modtager forhøjet alm. eller almindelig førtidspension. 25 personer modtager invaliditetsydelse. Resten modtager folkepension. Ældreområdet Ældreområdet er opdelt i to områder, med hver sin kontrakt med Byrådet. Hvert område er under ledelse af en områdeleder med ansvar for det samlede budget i området. I hvert område er organiseret hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Områderne kan levere varm mad gennem kommunens madserviceordning til pensionister med behov herfor. Endvidere tilbydes råd og vejleding m.m. fra fysio- eller ergoterapeuter. Udover forskellige tilbud om vedligeholdelsestræning foretager terapeuterne vurderinger af behov for hjælpemidler. Der er i 2001 indrettet nyt daghjem på Skovbakkehjemmet og mobilt daghjem i Hou. Der er således tilbud om daghjemsophold i begge områderne. Der er i 2001 oprettet en boenhed for ældre mennesker med psykiatriske lidelser. Beboere fra amtsplejehjem er hjemtaget til denne enhed, ligesom andre borgere kan få et optimalt tilbud i kommunen frem for anbringelse ude. Hjemmehjælp Kvalitetsstandarderne fra 2000 er blevet fulgt op i 2001 og der er fortsat stor grad af målopfyldelse for de leverede ydelser. Serviceniveauforbedringen af hjemmehjælp fra 1998 der betød, at hjælpen til rengøring maximalt kan blive aflyst i 8 dage er blevet videreført og målet blev nået fuldstændigt i Der er visiteret timers hjemmehjælp mere end i 2000, svarende til en stigning på 9,8 % Visitationen til rengøringshjælp er strammet så der efter en individuel vurdering som udgangspunkt gives rengøringshjælp minimum 14. dag mod tidligere maksimalt hver uge. Socialudvalget har vedtaget serviceudvidelse til samværstid til hjemmehjælpsmodtager, der efter individuel vurdering har behov herfor. Der er indført fleksibel hjemmehjælp, med mulighed for at brugeren har større indflydelse på hjælpen. Omsorgssystem Socialministeriet har givet tilskud til indkøb af omsorgssystem til forbedret styring hjemmehjælpsydelserne. Systemet er implementeret i Klagerådet Klagerådet indenfor hjemmehjælpsområdet behandler klager over hjemmehjælp, men har ikke kompetence til at ændre de konkrete afgørelser. Klagerådet har i 2001 behandlet 5 klager. Der er i alt knap 1000 husstande, der modtager varig hjemmehjælp. Hjemmebesøg Tilbudet om hjemmebesøg for ældre omfatter alle hjemmeboende 75 årige og derover. Disse personer får 2 gange om året tilbud om besøg af en person fra lokalcentret, der orienterer om aktiviteter og støttemuligheder. Som en del af ældreaftalen med Århus Amt yder praktiserende læge det ene af to besøg i det år borgeren fylder 80 år. Ældreaftale Der eksisterer en ældreaftale med Århus Amtskommune, med det formål at sikre en fortsat samordning af indsatsen for ældre ved et tæt samarbejde mellem læger, sygehus og hjemmepleje. Aftalen omfatter en fælles indsats omkring udskrivninger fra Odder

13 11 BESKRIVELSE Centralsygehus og genoptræning i kommunens genoptræningscenter ved Ørting Lokalcenter, en akut vagt ordning, samt praktiserende lægers opsøgende hjemmebesøg til 80 årige borgere. I samarbejde med Odder Centralsygehus er der oprettet tilbud om smertelindrende pleje til døende. Dette kan foregå i borgerens eget hjem, på sygehuset eller på særligt indrettede stuer på Skovbakkehjemmet. Der er indført formaliserede sundhedsfaglige tilsyn på plejehjemmene. Områdelederne foretager disse tilsyn efter retningslinier aftalt med embedslægen. Demens Demensprojektet i Odder Kommune udgår fra Stenslundcentret. Det indeholder en funktion som demenskoordinator, der i samarbejde med medarbejder og leder skal fastholde det høje kvalitetsniveau omkring demente. Der er fortsat et konstruktivt samarbejde med de praktiserende læger om sammenhæng i den lægelige og kommunale indsats for demente borgere og deres pårørende. Ældrerådet Ældrerådet har arbejdet med bl.a. kvalitetsstandard for hjemmehjælp, brugerråd, deltagelse i arbejdsgruppe om fremtidig boligtilbud for ældre, samt været hørings- og sparringspartner for Det Sociale Udvalg. Der blev afholdt nyvalg til Ældrerådet i 2001 Handicapområdet Måls ætningen er at udbygge et varieret og behandlingsorienteret tilbud lokalt, så længe dette er forsvarligt for brugeren. I 2001 blev byggeri af nyt bosted for udviklingshæmmede afsluttet. Der er 26 lejligheder i tre niveauer. En kernegruppe er med 9 lejligheder integreret med et forholdsvist stort fællesboligareal. 11 selvstændige boliger har adgang til et mindre fællesboligareal og 6 boliger med bostøtte, men uden behov for fællesarealer. Endvidere er der bygget serviceareal med personalefaciliteter og lokaler for brugernes åbne tilbud. Odder Kommune har deltaget i et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. handicappede sammen med 3 andre kommuner, De Samvirkende Invalideorganisationer og Socialministeriet. Projekt har især haft indflydelse på brugerinddragelsen og kvalitetsarbejdet med den enkelte handicappede borger. Hjælpemidler Hjælpemidler ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen for i væsentlig grad at afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen og derved lette den daglige tilværelse, eller det er nødvendigt, for at pågældende kan udøve et erhverv. Boligstøtte Formålet med boligstøtteloven er at yde tilskud til pensionisters huslejeudgifter (boligydelse) og til andre (boligsikring). Der var ved udgangen af modtagere af boligstøtte mod 1470 året før. Lån til betaling af ejendomsskatter. Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension, delpension eller efterløn har ret til at få indefrosset udgifter til ejendomsskatter. Der er indenfor de seneste år sket en fordobling i antallet af sagerne. Ved udgangen af året havde 250 personer fået indefrosset i alt 6 mio. kr. Byrådet besluttede i 2001 at indføre en begrænsning i adgangen til lån, således at kun den lovpligtige del svarende til kommunale og amtskommunale ejendomsskatter kunne indefryse. Flygtninge / integrationslov Pr. 1. januar 1999 overtog kommunerne opgaven med integration af flygtninge fra det tidspunkt, hvor en asylansøger har fået opholdstilladelse. Byrådet vedtog ultimo 1999 en lokal integrationspolitik, som fastlægger de

14 12 BESKRIVELSE overordnede værdier og deraf følgende foranstaltninger for området: Det er Odder Kommunes overordnede målsætning at medvirke til at flygtningegruppen som gruppe og som enkelt individer bliver selvforsørgende medvirke til at flygtningegruppen sammen med og på lige fod bliver i stand til at indgå i lokalsamfundet arbejdsmæssige, sociale, økonomiske, politiske kulturelle samt religiøse liv. medvirke til at der skabes dialog i lokalsamfundet og gensidig forståelse for hinandens baggrund, grundlæggende værdier og normer. Børne- og familieindsats, arbejdsmarkedsindsats, bosætning samt fritidsområdet er de fire hovedområder i integrationspolitikken, hvorunder der er vedtaget 8 fokusområder. Ultimo 2001 har Odder kommune modtaget i alt ca.150 flygtninge og familiesammenførte, hvoraf de ca. 60 er børn. I 2002 skal Odder Kommune modtage 28 flygtninge + familiesammenførte, og de følgende 2 år 24 hvert af årene. Nationalitetsmæssigt er der tale om primært en somalisk gruppe og en irakisk gruppe. M.h.t. sprog er den somaliske gruppe en homogen gruppe, medens den irakiske udgør to sproggrupper: En irakisk og en kurdisk-irakisk. Det er altovervejende enlige mænd, der er på flugt, som Danmark modtager, og hustru og børn opholder sig således oftest i nabolande til exillandet og venter på familiesammenføring. Samtlige flygtninge bliver boligplaceret i.h.t. lovgivningen, der stiller krav om en permanent bolig 3 mdr. efter ankomsten. En stor opgave er fortsat den midlertidige indkvartering efter ankomsten til kommunen, hvor det ofte er vanskeligt at finde passende boliger, medens de indgåede aftaler med AAB og Lejerbo har betydet en noget lettere opgave i.f.t. den permanente boligplacering - dog er der fortsat mangel på boliger til store familier og enlige. Der er løbende fokus på ikke at skabe ghettoer og fokus på muligheder for boligplacering i oplandet, samt mulighederne for at få tilbudt lejligheder hos private udlejere. Alle voksne flygtninge med få undtagelser får danskundervisning på Århus Kommunes Sprogskole. Man møder 18 timer ugentligt - hertil skal lægges lektier, transport samt den øvrige indkøring i lokalområdet. Der arbejdes løbende på supplerende aktivitetstilbud - bl.a. et praktisk orienteret samfundskursus samt individuelle supplerende aktiveringstilbud på arbejdspladser i kommunen. Nogle flygtninge er med godt resultat placeret i private virksomheder - og fokus vil øges på dette. Den nye regering vil i 2002 indføre væsentlige ændringer på integrationsområdet, som vil få stor betydning i forhold til økonomi for den enkelte og for mulighederne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse lovændringer bliver et væsentligt fokusområde sammen med en revision af kommunens integrationspolitik. Endvidere vil det lokale frivillige sociale arbejde blive søgt udviklet gennem samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Arbejdsmarkedsområdet Koordinationsudvalget for det rummelige arbejdsmarked Koordinationsudvalget, der er nedsat i alle landets kommuner jf. 22 i Lov om Administration og Retssikkerhed, har siden starten medio 1998 haft som primært formål at arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration på det lokale arbejdsmarked. I praksis betyder det fokus på hele den arbejdsmarkedsrettede indsats i forhold til kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, integration af flygtninge, fleksjob, skånejob og førtidspension. I 2001 har kommunen understøttet af koordinationsudvalget indledt et frugtbart samarbejde med en lokal metalvirksomhed i forhold til afprøvning og aktivering af kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i et autentisk arbejdsmiljø, hvilket udfra de første positive erfaringer er et indsatsområde og metode, der vil blive søgt styrket for at få nye lokale aktører på banen.

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere