Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning 19 Resultatopgørelse 23 Finansieringsoversigt 24 Finansiel status 25 Resultatopgørelse sammenholdt med budget 26 Noter 27 Påtegning 32

2 1 FORORD Odder kommunes årsberetning for 2001 beskriver kommunens virksomhed i det forløbne år. I årsberetningen er det tilstræbt at fortælle om forholdet mellem budgettet og det faktiske forbrug. Desuden er årsberetningen en status, der fortæller om de aktiviteter og nye initiativer, der er taget. Der er kort beskrevet lovgrundlaget bag budgettet/regnskabet. Hensigten med årsberetningen er at give borgere, presse og institutioner et overskueligt materiale, der giver mulighed for indsigt i de økonomiske sammenhænge og om hvilke tilbud og handlinger, der ligger bag tallene samt mulighed for debat. Beretningen er bygget op, således at læseren kan danne sig et overordnet billede af, hvordan regnskabsåret er gået for kommunen. Ud over de generelle bemærkninger er der bemærkninger, som beretter om hvad der er opnået af resultater. I beretningen er der medtaget en række centrale nøgletal, der viser hvordan udviklingen har formet sig over en årr ække. Ønskes nærmere information om beretningens enkeltområder er der til beretningen udarbejdet et bilagshæfte der er mere detaljeret og som kan fås ved henvendelse til Økonomisk Forvaltning. Der er ligeledes udarbejdet en nøgletalsfolder, der kan hentes på Rådhuset eller ses på internettet. Man er altid velkommen til at henvende sig på Rådhuset for nærmere information eller på Vi håber, at årsberetningen vil give et indblik i kommunens aktiviteter og økonomiske dispositioner i Maj 2002 Odder Byråd Elvin J. Hansen borgmester

3 BYRÅDET 2 Byrådet Elvin J. Hansen (A) (borgmester) Verner Møller (C) (1. viceborgmester) Hans F. Midtgaard (C) (fmd. Teknisk Udvalg) Henrik Taul (C) Mona Langballe (A) (fmd. Udvalget for Undervisning og Kultur) Elsebeth Bertelsen (A) Hans Carstensen (A) Bent K. Olsen (A) Svend Erik Jensen (A) Frede Borg Jensen (A) Bente Grønfeldt (V) (2. viceborgmester) Niels Rosenberg (V) (fmd. Udvalget for Sociale Udvalg) Lotte H. Jensen (V) Ib Øgaard (V) Knud Appel (V) Jens Jacob Bonde (V) Sanne Rubinke (F) Eric Pettersson (L) Torben Sørensen (H) Direktionen Jesper Hjort (kommunaldirektør) Alex Gai (teknisk direktør) Erling Jensen (økonomidirektør) Revision Kommunernes Revision

4 BYRÅDET 2

5 3 BESKRIVELSE Teknisk Udvalg Lokalplanlægning I 2001 er der afsluttet følgende lokalplaner med Byrådets endelige vedtagelse: Lokalplan nr for et område til centerformål ved Nørregade, Torvald Køhlsvej i Odder by (Løvbjerg). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Rodstensgade i Odder by (tidligere kolonihaver). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Kystvejen ved Rude Strand (Tidligere Stradcaféen). Lokalplan nr for et område til vindmølle ved Kalvsømadevej på Gylling Næs (Ashramaen). Herudover er der i året arbejdet med lokalplaner for Lystbådehavn i Hov, Boligområde i Hov, Efterskole i Gylling og Boligområde i Odder. Planer der alle vedtages endeligt i løbet af Varmeplanlægning I 2001 er der godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af BMF Bygningsbeslag i Boulstrup fra Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Kollektiv trafik Projektet Samordning af kommunale kørselsordninger er videreført i 2001 med politisk beslutning i Der er anlagt ny busterminal på Banegårdspladsen i Odder. Pladsen er taget i brug fra november 2001, og er 1. etape i en omlægning af hele pladsen. Pr er der tilmeldt 98 personer i kommunen til individuel handicapkørsel. Dette er en stigning på 1 person i forhold til , med det skal bemærkes, at tallet er svingende inden for året. Byfornyelse Bygningsfornyelse Bygningsfornyelsen af kommunens ejendom Rosensgade er afsluttet og indflytning i lejlighederne er sket i december Bygningsfornyelsen af ejendommen Nørregade 7, Åbygade er påbegyndt ved ejerens foranstaltning og videreføres i I 2001 er der endvidere givet reservationsbeløb til ejeren af Rosensgade 36 til bygningsfornyelse. arbejdet forventes påbegyndt i Aftalt boligforbedring I 2001 har ansøgningerne om aftalt boligforbedring medført tilsagn til to projektet, som ansøgerne herefter arbejder videre med. Helhedsorienteret byfornyelse Ombygningen af pakhuset er færdiggjort med indvielse den 15. september Der er udarbejdet forslag til helhedsplan samt inventar- og beplantningsmanual for bymidten med start på offentlighedsfasen i december Arbejdet videreføres i I forbindelse hermed er der gennemført udstilling af forskelligt byinventar på Torvet, og i planlægningsprocessen er der indgået offentlige inspirationsmøder samt offentlige byvandringer som en del af borgerinddragelsen. Administration af helårsbeboelse i sommerhusområder Fra til er der givet 7 dispensationer til at anvende sommerhus til

6 4 BESKRIVELSE helårsbeboelse. Endvidere er der 5 pensionister, der har benyttet sig af retten til at tage sommerhuset i brug til helårsbolig. Der er i perioden registreret 17 personer der er fraflyttet et sommerhus til en anden adresse i kommunen, og 15 personer til en adresse uden for kommunen. Byggemodning Byggemodningen Saloparken blev fuldt udbygget, og færdiggørelsen med kantsten, stier, grønne arealer blev afsluttet, og byggemodningen er nu delvis overdraget til grundejerforeningen. I byggemodningen Røddalsminde er der opført så mange huse, at færdiggørelsen af etape 1 og 2 blev påbegyndt. Færdiggørelsen af denne byggemodning forventes gennemført i Da salget af grunde i Odder er gået meget hurtigt, er projekteringen af de næste 16 grunde i Røddalsminde påbegyndt sammen med 32 grunde ved Snærildvej. I Østerlunden er færdiggørelse af byggemodningen påbegyndt, men der mangler endnu opførelse på et par grunde, og det resterende færdigørelsesarbejde vil blive udført i Herefter er der ikke grunde til salg i Saksild. I Odder by er der udført private byggemodninger ved Rodstensgade og Lundeparken. Der er fra Vejdirektoratet bevilget tilskud til udarbejdelse af en Hastighedsplan for hele kommunen. Planen forventes færdig i april 2002, så foranstaltningerne kan iværksættes i indeværende år. På Lundevej er fortovet omlagt på str ækningen Randlevvej - Østermarksvej, ligesom der er etableret stiforbindelse mellem Stenslundcentret og den offentlige sti til Østermarksvej. Spildevandsanlæg I Hundslund er påbegyndt en separering af området nord for landevejen med udskiftning af kloakledningen i Oldrupvej, og der er planlagt etablering af en ny spildevandsledning til renseanlægget med en separering af mest muligt i Hundslund. I forbindelse med trafiksanering af Rørthvej / Parkvej blev kloakledningen udskiftet og området ved rundkørslen blev separeret. Spildevandsplan Spildevandsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Hedeselskabet,har været udlagt til offentlig høring, med afholdelse af borgermøder i Saksild, Randlev og Hundslund. Som en følge af orienteringen på borgermøderne er der kun indkommet 3 indsigelser. Spildevandsplanen dækker en 8 årig periode, og udarbejdelse af projekter for det første år er igangsat. Vej- og stianlæg Efter forhandling med grundejerforeningerne ved Vennelundsvej er der gennemført fartdæmpende foranstaltninger ved Vennelundsvej, samt tunnel under Vennelundsvej til Vestermarkskolen. Projektet med trafiksanering af Rørthvej/ Parkvej er påbegyndt i efteråret, men mangler endnu anlæg af rundkørslen ved Parkvej. De samlede omkostninger forventes at udgør 3 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet afholder halvdelen af udgifterne. Tømningsordningen Tømningsordningen er gennemført med de samme entreprenører som de øvrige år. Fra nytår har kommunen taget et nyt miljøprogram i brug ( GeoEnverion ) hvor også tømningsordningen indgår. Entreprenørerne han nu indtaste oplysningerne på deres egne PC i programmet og aflevere oplysningerne til forvaltningen, der nu undgår en del tastearbejder.

7 5 BESKRIVELSE Vandforsyning Gylling Vandværk fik i 1998 konstateret BAM i boringer, og der har siden været søgt en løsning med placering af en ny boring. Der er givet en frist på at fremkomme med et forslag til løsning, men kommunen eller amtet har endnu ikke modtaget forslaget. Det kan forventes, at kommunen sammen med amtet må finde en løsning, da Gylling Vandværk ikke har overholdt fristen. På Tunø er der problemer med forsyning af Stenkalven. Der har været afholdt møder med henblik på forsyning fra Tunø Vandværk, men på grund den sparsomme mængede vand på Tunø bibeholdes 2 vandværker på Tunø, for ikke at suge for kraftig ved det ene vandværk. Tilsynet med de private vandværker gav ikke anledning til de store bemærkninger. Vejbelysning Vedligeholdelsen og udbygning af vejbelysningen udføres af Østjysk Energi efter kontrakt med undtagelse af Tunø og Hundslundområdet. Der har ved årets udgang været et merforbrug på ca kr. som overføres til Ejendomsadministration Ejendomsadministrationen omfatter ca. 110 lejemål med en budgetteret indtægt på kr. På grund af ombygning af Rosensgade er der en mistet lejeindtægt på ca kr. Udover ejendomsadministrationen er der tilknyttet sekretærfunktionen for husleje- og beboerklagenævnet. Vedligeholdelse og ombygning af kommunale ejendomme Der er udført bygningsvedligeholdelse for ca. 4 mio. kr., og fra 2002 er bygningsvedligeholdelsen udlagt til de institutioner, hvor der er en leder. De resterende bygninger vedligeholdes stadig i Teknisk Forvaltnings regi. Udover vedligeholdelse af kommunale udgifter udføres der om- og tilbygninger på kommunale ejendomme for ca. 7 mio. kr. Energibesparende foranstaltninger I 1993 blev udarbejdet en Energihandlingsplan hvis mål var nedsættelse af energiforbruget med 15% inden I forhold til 2000 har der i 2001 været et fald i varmeforbruget på 4,1%, ligesom elforbruget er faldet med 3,2%. Korrigeres forbruget efter graddage er der følgende forbrug: Forbrug Enhed Mål Varme Kwh/m2 127,2 139, El Kwh/m2 33,0 34,6 33,5 Vand m3/m2 0,57 0,59 0,50 Byggesager 2001 blev året, hvor der blev opført et rekordstort antal parcelhuse, i alt 76. Byggeaktiviteten var størst i Røddalsminde og Søkrogen. Desuden blev der opført 14 rækkehuse og 12 sommerhuse. Af større renoveringsopgaver kan nævnes Skovbakkeskolen, og skolerne i Hov og Hundslund samt Pakhuset i Odder og Odder Kursuscenter på Randlevvej. Antallet af byggesager blev 574 mod 615 året før. Antal byggesager i Odder Kommune Byggesager

8 6 BESKRIVELSE Miljø Miljøhandlingsplan Det blev i 2001 besluttet at afvente den nye byrådssamling inden opstart af den planlagte revision af Odder kommunes Miljøhandlingsplan for Der blev ikke udarbejdet et tillæg til handlingsplanen for året 2001, men ressourcerne blev i stedet brugt på planlægning af processen omkring revisionen. uændret fra året før på 0,031 o/oo af forskelsværdien - svarende til ca ,- kr. Forskelsværdien er ejendomsværdi minus grundværdi. Miljøtilsyn Siden 1994 er der hvert år opkrævet delvist brugerbetaling for tilsyn og godkendelse af anmelde-, branche og listevirksomheder samt erhvervsmæssige dyrehold. Der er i 2001 opkrævet i alt mod ,- kr. i Listevirksomheder Listelandbrug Branchevirksomheder Anmeldevirksomheder Erhvervsmæssige dyrehold I alt opkrævet i kr kr kr kr kr kr. Miljøgebyr 2001 Særbidrag Virksomheder der afleder spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand opkræves et særbidrag. Særbidraget beregnes ud fra den aktuelle forureningsgrad fundet gennem analyser af spildevandet. Der er i 2001 opkrævet i alt ,25 kr. i særbidrag mod ,-kr. og ,- kr. i henholdsvis 2000 og Den markante nedgang var ventet og skyldes lukning af to virksomheder med belastet spildevandsudledning. Rottebekæmpelse Til dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter, opkræves der årligt et gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse for hvert regnskabsår. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. For 2001 var gebyrsatsen

9 7 BESKRIVELSE Udvalget for Undervisning og Kultur Fritids- og Kulturpolitik Den vedtog Odder Byråd Fritids- og Kulturpolitik for Odder Kommune. Alle foreninger og organisationer har været inviteret til at deltage i processen, og rigtig mange har været meget aktive under hele forløbet. Materialet skal efterfølgende suppleres med Handlingsplaner, som prioriteres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Svømmehallen Den vedtog Odder Byråd, at svømmehallen renoveres og udbygges - der tilføres hallen 1 bassin, så der i alt bliver 3 bassiner og en vandrutchebane. Budgettet for hele projektet beløber sig til 30 mill.kr. Byggeperioden er fastsat til medio maj 2002 og frem til , hvorfor det bliver nødvendigt med lukning af hallen fra maj 2002 til april Brugerne har været inddraget i hele processen omkring projektet. Folkeskolen Det samlede elevtal i de kommunale skoler er på pr Elevtallet på de 2 overbygningsskoler ligger på 535 for Pakvejens skole og 695 for Skovbakkeskolen. Vestermarkskolen på 201 med de første 5 årgange ( ), og oplandsskolerne med et samlet elevtal på 937, som varierer fra 115 på Ørting Skole til 230 på Hou Skole. En samlet stigning på 87 børn i forhold til skoleåret 2000/01. På de private skoler i byen er der i alt 440 elever med bopæl i Odder Kommune. Tilgangen af 2-sprogede elever fortsætter - der er p.t. ca. 85 på Parkvejens Skole og der forventes en tilgang pr. år på ca. 30 i alderen 0-18 år. Der arbejdes med en spredning af eleverne på andre skoler samt en ændret model for tildeling af timer, idet der ikke i skoleregi er ydet ekstra timer til tilgangen af elever. Timetildelingsmodellen som blev vedtaget foreløbig for skoleåret 2002/2001 er med enkelte mindre ændringer stadig gældende med udløsning af undervisningsministeriets vejledende timetal for den enkelte elev, med krav om en gennemsnitlig undervisningstid for lærerne på 715 og dermed en fortsat forpligtelse for skolerne på ikke at blande undervisning og anden aktivitet. Udviklings- og forsøgspuljen som totalt var på kr. (også dækkende daginstitutionsområdet) har givet mulighed for gennemførelse af bl.a. følgende tiltag: lederuddannelse for alle institutionsledere udvikling i idrætsfaget e-learning specialpædagogisk bistand diverse projekter på skolerne, herunder modeller for længere skoledag Puljen er reduceret til kr. i 2002, så der bliver meget begrænsede muligheder for at støtte nye initiativer. Udvikling- og renoveringsplanen er forsinket i forhold til tidsplanen - i 2001/02 er iværksat projekterne fra 2001 på Hou Skole, Hundslund Skole og Skovbakkeskolen. Der resterer ca. 2,6 mill.kr. til de projekter, som efter planen skulle starte i 2002, så der vil ske en yderligere forskydning. Længere skoledag Med udgangspunkt i Børn og Unge Politikken skulle der senest år 2002 gennemføres en længere skoledag. Der er ikke tildelt ekstra midler i budgettet, så det vil ikke være muligt at gennemføre ordningen fra skoleåret 2002/03. Der arbejdes med evaluering af Vestermarkskolen både for årgang og 4. årgang. Ved forelæggelse af materialet til politisk behandling forventes samtidig at blive

10 8 BESKRIVELSE taget stilling til tidspunkt for eventuel opstart på de øvrige skoler. Skolefritidsordningerne Børnetallet pr er opgjort til 876 og 451 i morgentilsynet. En stigning på henholdsvis 17 og 28 i forhold til Ifølge prognoserne forventedes der at ske en mindre nedgang. Børnetallet varierer fra 49 i Ørting til 163 på Skovbakkeskolen. I de private skoler er der i alt 149 børn fra Odder Kommune. Parkvejens Skole har kørt forsøg med at holde åbent i juli måned og fået godkendelse af kulturudvalget til fortsættelse af dette som permanent ordning. Ungdomsskolen blev tilført kr. til udvidelse af fagtilbudene efter nogle år med nedskæringer. Der er fortsat mange ønsker om at øge aktivitetsniveauet, herunder bl.a. juniorklubberne i oplandet. Der er startet juniorklub i Ørting i midlertidige lokaler på skolen - startende med et børnetal på 12, som nu er på 30. Der har været fremsat ønske fra Randlev om opstart af klub. Der er løbende tilgang af elever til ungdomsskolen og klubberne - antal cpr. elever udgør p.t. 925, heraf 126 i juniorklubberne. Med et antal årige på ca. 800 svarer det til, at ca. 89 % af årgangene frekventerer ungdomsskolen. Børnepasningsområdet Odder Kommune har fortsat pasningsgaranti for alle børn i alderen ½ - 10 år. Dagplejen, som fungerer som buffer i pasningsgarantien for de 0-6 årige så ud til i august/september 2001 ikke længere at kunne optage alle de børn, som meldte sig. Der blev iværksat en hvervekampagne for at skaffe nye dagplejere, der blev ydet ekstra tilskud i en 1 års periode til frit valgs ordningen samt til tilskud til forældreorlov, og endelig blev der mulighed for at optage de 2½ årige i børnehaverne (frem til ). Det lykkedes med disse tiltag samt en merindskrivning i forårsmånederne 2002 i enkelte daginstitutioner at leve op til pasningsgarantien. Der blev gennem året arbejdet med nye styringsmodeller for dagplejen og byrådet traf beslutning om, at der skulle arbejdes ud fra en udnyttelsesgrad af de faste dagplejere på 95 % og af gæstedagplejerne på %. Budgettet blev fastsat ud fra disse normtal og en faktor pr. barn på 1,14 (1 barn optager 1,14 plads). Dette har medført en stramning i visitationskriterierne og en nedsættelse af serviceniveauet, specielt i gæstedagplejen. Antallet af daginstitutionspladser er uændret - foreløbige opgørelser af behovet for pladser pr viser p.t., at antallet af pladser totalt er dækkende, men fordelingen i de enkelte områder forskydes. Anbringelsesområdet - serviceloven Der har gennem året været arbejdet med overgangen til grundtakstfinansiering pr D.v.s. at området overgår til en ren kommunal finansiering (overgangsperiode på 3 år med delvis refusion), hvor amtskommunen træder ind, når foranstaltningen for det enkelte barn op til 18 år overstiger en beløbsgrænse på ca kr. Der er fortsat tale om øget udgiftspres på området - nedenfor omtales forskellige tiltag i relation hertil. Tværgående projekter Projekt Sammenhæng i børn- og unges opvækstmiljøer Til det samlede projekt blev der via FAKmidlerne bevilget kr. i Sundhedsrådet har stået for hele projektet. Projektet har haft til formål at styrke samarbejdet mellem de faggrupper, som ethvert barn kan komme i kontakt med i løbet af opvæksten samt at sætte særligt fokus på børn og unges overgange mellem de forskellige institutioner. Der har som afsluttende højdepunkt været afholdt konference for alle, som arbejder indenfor børn- og ungeområdet i Odder Kommune i november Projektet vil blive afsluttet i 2002 med udarbejdelse af en

11 9 BESKRIVELSE rapport, som Jysk Center for Videregående Uddannelse står for. Specialpædagogisk bistand i Odder Kommune Gennem en længere periode har såvel forvaltning som politikere arbejdet med området, dels af en øget tilgang af børn og unge med behov for bistand, hvilket giver øget udgifter, som hele tiden ligger inden for dette område, gældende for såvel skoledel som socialdel, dels ud fra at skabe en bedre sammenhæng mellem hele spektret. Odder Kommune står overfor følgende udfordringer: opbremsning af udgiftsstigningen flere lokale tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte større rummelighed i normalsystemet en bedre koordineret indsats i barnets liv tidlig indsats anden budgetteringsform kompetenceudvikling tosprogede Endvidere skal der skaffes ny lokaler til Heldagsskolen. De nuværende lokaler på Skovbakkeskolen er blevet kasseret af bygningsmyndigheden.

12 10 BESKRIVELSE Det Sociale Udvalg Pension Ved udgangen af året 2001 var der i kommunen i alt 3531 pensionister. 520 personer modtager højeste eller mellemste førtidspension og 262 modtager forhøjet alm. eller almindelig førtidspension. 25 personer modtager invaliditetsydelse. Resten modtager folkepension. Ældreområdet Ældreområdet er opdelt i to områder, med hver sin kontrakt med Byrådet. Hvert område er under ledelse af en områdeleder med ansvar for det samlede budget i området. I hvert område er organiseret hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Områderne kan levere varm mad gennem kommunens madserviceordning til pensionister med behov herfor. Endvidere tilbydes råd og vejleding m.m. fra fysio- eller ergoterapeuter. Udover forskellige tilbud om vedligeholdelsestræning foretager terapeuterne vurderinger af behov for hjælpemidler. Der er i 2001 indrettet nyt daghjem på Skovbakkehjemmet og mobilt daghjem i Hou. Der er således tilbud om daghjemsophold i begge områderne. Der er i 2001 oprettet en boenhed for ældre mennesker med psykiatriske lidelser. Beboere fra amtsplejehjem er hjemtaget til denne enhed, ligesom andre borgere kan få et optimalt tilbud i kommunen frem for anbringelse ude. Hjemmehjælp Kvalitetsstandarderne fra 2000 er blevet fulgt op i 2001 og der er fortsat stor grad af målopfyldelse for de leverede ydelser. Serviceniveauforbedringen af hjemmehjælp fra 1998 der betød, at hjælpen til rengøring maximalt kan blive aflyst i 8 dage er blevet videreført og målet blev nået fuldstændigt i Der er visiteret timers hjemmehjælp mere end i 2000, svarende til en stigning på 9,8 % Visitationen til rengøringshjælp er strammet så der efter en individuel vurdering som udgangspunkt gives rengøringshjælp minimum 14. dag mod tidligere maksimalt hver uge. Socialudvalget har vedtaget serviceudvidelse til samværstid til hjemmehjælpsmodtager, der efter individuel vurdering har behov herfor. Der er indført fleksibel hjemmehjælp, med mulighed for at brugeren har større indflydelse på hjælpen. Omsorgssystem Socialministeriet har givet tilskud til indkøb af omsorgssystem til forbedret styring hjemmehjælpsydelserne. Systemet er implementeret i Klagerådet Klagerådet indenfor hjemmehjælpsområdet behandler klager over hjemmehjælp, men har ikke kompetence til at ændre de konkrete afgørelser. Klagerådet har i 2001 behandlet 5 klager. Der er i alt knap 1000 husstande, der modtager varig hjemmehjælp. Hjemmebesøg Tilbudet om hjemmebesøg for ældre omfatter alle hjemmeboende 75 årige og derover. Disse personer får 2 gange om året tilbud om besøg af en person fra lokalcentret, der orienterer om aktiviteter og støttemuligheder. Som en del af ældreaftalen med Århus Amt yder praktiserende læge det ene af to besøg i det år borgeren fylder 80 år. Ældreaftale Der eksisterer en ældreaftale med Århus Amtskommune, med det formål at sikre en fortsat samordning af indsatsen for ældre ved et tæt samarbejde mellem læger, sygehus og hjemmepleje. Aftalen omfatter en fælles indsats omkring udskrivninger fra Odder

13 11 BESKRIVELSE Centralsygehus og genoptræning i kommunens genoptræningscenter ved Ørting Lokalcenter, en akut vagt ordning, samt praktiserende lægers opsøgende hjemmebesøg til 80 årige borgere. I samarbejde med Odder Centralsygehus er der oprettet tilbud om smertelindrende pleje til døende. Dette kan foregå i borgerens eget hjem, på sygehuset eller på særligt indrettede stuer på Skovbakkehjemmet. Der er indført formaliserede sundhedsfaglige tilsyn på plejehjemmene. Områdelederne foretager disse tilsyn efter retningslinier aftalt med embedslægen. Demens Demensprojektet i Odder Kommune udgår fra Stenslundcentret. Det indeholder en funktion som demenskoordinator, der i samarbejde med medarbejder og leder skal fastholde det høje kvalitetsniveau omkring demente. Der er fortsat et konstruktivt samarbejde med de praktiserende læger om sammenhæng i den lægelige og kommunale indsats for demente borgere og deres pårørende. Ældrerådet Ældrerådet har arbejdet med bl.a. kvalitetsstandard for hjemmehjælp, brugerråd, deltagelse i arbejdsgruppe om fremtidig boligtilbud for ældre, samt været hørings- og sparringspartner for Det Sociale Udvalg. Der blev afholdt nyvalg til Ældrerådet i 2001 Handicapområdet Måls ætningen er at udbygge et varieret og behandlingsorienteret tilbud lokalt, så længe dette er forsvarligt for brugeren. I 2001 blev byggeri af nyt bosted for udviklingshæmmede afsluttet. Der er 26 lejligheder i tre niveauer. En kernegruppe er med 9 lejligheder integreret med et forholdsvist stort fællesboligareal. 11 selvstændige boliger har adgang til et mindre fællesboligareal og 6 boliger med bostøtte, men uden behov for fællesarealer. Endvidere er der bygget serviceareal med personalefaciliteter og lokaler for brugernes åbne tilbud. Odder Kommune har deltaget i et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. handicappede sammen med 3 andre kommuner, De Samvirkende Invalideorganisationer og Socialministeriet. Projekt har især haft indflydelse på brugerinddragelsen og kvalitetsarbejdet med den enkelte handicappede borger. Hjælpemidler Hjælpemidler ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen for i væsentlig grad at afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen og derved lette den daglige tilværelse, eller det er nødvendigt, for at pågældende kan udøve et erhverv. Boligstøtte Formålet med boligstøtteloven er at yde tilskud til pensionisters huslejeudgifter (boligydelse) og til andre (boligsikring). Der var ved udgangen af modtagere af boligstøtte mod 1470 året før. Lån til betaling af ejendomsskatter. Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension, delpension eller efterløn har ret til at få indefrosset udgifter til ejendomsskatter. Der er indenfor de seneste år sket en fordobling i antallet af sagerne. Ved udgangen af året havde 250 personer fået indefrosset i alt 6 mio. kr. Byrådet besluttede i 2001 at indføre en begrænsning i adgangen til lån, således at kun den lovpligtige del svarende til kommunale og amtskommunale ejendomsskatter kunne indefryse. Flygtninge / integrationslov Pr. 1. januar 1999 overtog kommunerne opgaven med integration af flygtninge fra det tidspunkt, hvor en asylansøger har fået opholdstilladelse. Byrådet vedtog ultimo 1999 en lokal integrationspolitik, som fastlægger de

14 12 BESKRIVELSE overordnede værdier og deraf følgende foranstaltninger for området: Det er Odder Kommunes overordnede målsætning at medvirke til at flygtningegruppen som gruppe og som enkelt individer bliver selvforsørgende medvirke til at flygtningegruppen sammen med og på lige fod bliver i stand til at indgå i lokalsamfundet arbejdsmæssige, sociale, økonomiske, politiske kulturelle samt religiøse liv. medvirke til at der skabes dialog i lokalsamfundet og gensidig forståelse for hinandens baggrund, grundlæggende værdier og normer. Børne- og familieindsats, arbejdsmarkedsindsats, bosætning samt fritidsområdet er de fire hovedområder i integrationspolitikken, hvorunder der er vedtaget 8 fokusområder. Ultimo 2001 har Odder kommune modtaget i alt ca.150 flygtninge og familiesammenførte, hvoraf de ca. 60 er børn. I 2002 skal Odder Kommune modtage 28 flygtninge + familiesammenførte, og de følgende 2 år 24 hvert af årene. Nationalitetsmæssigt er der tale om primært en somalisk gruppe og en irakisk gruppe. M.h.t. sprog er den somaliske gruppe en homogen gruppe, medens den irakiske udgør to sproggrupper: En irakisk og en kurdisk-irakisk. Det er altovervejende enlige mænd, der er på flugt, som Danmark modtager, og hustru og børn opholder sig således oftest i nabolande til exillandet og venter på familiesammenføring. Samtlige flygtninge bliver boligplaceret i.h.t. lovgivningen, der stiller krav om en permanent bolig 3 mdr. efter ankomsten. En stor opgave er fortsat den midlertidige indkvartering efter ankomsten til kommunen, hvor det ofte er vanskeligt at finde passende boliger, medens de indgåede aftaler med AAB og Lejerbo har betydet en noget lettere opgave i.f.t. den permanente boligplacering - dog er der fortsat mangel på boliger til store familier og enlige. Der er løbende fokus på ikke at skabe ghettoer og fokus på muligheder for boligplacering i oplandet, samt mulighederne for at få tilbudt lejligheder hos private udlejere. Alle voksne flygtninge med få undtagelser får danskundervisning på Århus Kommunes Sprogskole. Man møder 18 timer ugentligt - hertil skal lægges lektier, transport samt den øvrige indkøring i lokalområdet. Der arbejdes løbende på supplerende aktivitetstilbud - bl.a. et praktisk orienteret samfundskursus samt individuelle supplerende aktiveringstilbud på arbejdspladser i kommunen. Nogle flygtninge er med godt resultat placeret i private virksomheder - og fokus vil øges på dette. Den nye regering vil i 2002 indføre væsentlige ændringer på integrationsområdet, som vil få stor betydning i forhold til økonomi for den enkelte og for mulighederne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse lovændringer bliver et væsentligt fokusområde sammen med en revision af kommunens integrationspolitik. Endvidere vil det lokale frivillige sociale arbejde blive søgt udviklet gennem samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Arbejdsmarkedsområdet Koordinationsudvalget for det rummelige arbejdsmarked Koordinationsudvalget, der er nedsat i alle landets kommuner jf. 22 i Lov om Administration og Retssikkerhed, har siden starten medio 1998 haft som primært formål at arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration på det lokale arbejdsmarked. I praksis betyder det fokus på hele den arbejdsmarkedsrettede indsats i forhold til kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, integration af flygtninge, fleksjob, skånejob og førtidspension. I 2001 har kommunen understøttet af koordinationsudvalget indledt et frugtbart samarbejde med en lokal metalvirksomhed i forhold til afprøvning og aktivering af kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i et autentisk arbejdsmiljø, hvilket udfra de første positive erfaringer er et indsatsområde og metode, der vil blive søgt styrket for at få nye lokale aktører på banen.

15 13 BESKRIVELSE Kontanthjælp og aktivering Området er præget af samme tendens i Odder som i hele landet, at kontanthjælpsmodtagere har stadigt vanskeligere ved at komme ud af systemet, dels p.g.a. de stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet, dels p.g.a at den enkelte klients problemer bliver mere komplekse med hensyn til kompetencer og sammensatte problemer i.f.t. helbred, psyke, personlighed, misbrug m.v.. Trods dette lykkes det at få mange i aktivering og revalidering, og der arbejdes løbende på at udvikle nye metoder og finde nye arbejdspladser til arbejdsplaceringer. Sygedagpenge. Kommunerne overtog fra januar 2000 ansvaret for refusion til offentlige arbejdsgivere, hvilket medførte en stigning i sagstallet med ca. 1/3 og deraf følgende krav til opfølgning. Udviklingen i 2001 viser, at flere personer bliver længere på sygedagpenge - dels fordi lovgivningen giver ret til dette - dels p.g.a. at det stilles krav om, at revalidering og behandling skal være forsøgt i øget omfang. skånejob, og færre skal på førtidspension. De, der kommer på førtidspension, får til gengæld en højere sats - svarende til højeste dagpengesats. I forbindelse med reformen indføres en ved lov vedtaget arbejdsevnemetode, som alle sagsbehandlere og arbejdskonsulenter skal gennemgå - en metode, hvor der er øget fokus på en ressourcetænkning og mindre fokus på mangler. Fleksjob På fleksjobområdet er det i 2001 lykkedes at fortsætte den positive forøgelse af etableringer indenfor denne ordning, ligesom skånejob til førtidspensionister er blevet forøget p.g.a. øget efterspørgsel og et arbejdsmarked, der er åbent for denne type job. Antallet af placeringer på arbejdsmarkedet via revalidering er også i stigning pr var der 120 i fleksjob. Så samlet er der tale om, at flere får mulighed for at udnytte deres arbejdsevne. Med baggrund i de af den grund øgede udgifter til sygedagpenge vedtog Byrådet i 2001, at indsatsen i 2002 skal styrkes på sygedagpengeområdet med ansættelse af en socialrådgiver og en arbejdskonsulent samt flere timer til lægekonsulent. I den forbindelse skal der fokuseres på øgede lokale placeringer og løsninger og mindre brug af amtskommunale revalideringsinstitutioner. Førtidspension Der er tale om ca. 50 nytilkendelser af førtidspension på årsplan - hvilket er en halvering siden 1995, men konsekvenserne af en højesteretsdom fra december 1999 betyder her og nu, at flere får tilkendt en højere førtidspension end tidligere. I 2003 gennemføres en ny pensionsreform med kun en sats, og indsatsen i 2001 og 2002 var og er rettet mod at forberede denne reform, der grundlæggende er bygget på, at flere skal udnytte deres arbejdsevne bl.a. i fleksjob og

16 14 BESKRIVELSE Økonomiudvalget Kommuneplanlægning I tilknytning til lokalplaner er der udarbejdet en del mindre kommuneplantillæg for tilpasning til projektønskerne. Endvidere har der været arbejdet med oplæg til karreplaner og lign. som grundlag for overordnede principbeslutninger. Oplandspuljen I 2001 var der afsat kr. til støtte for projekter i oplandet. Ansøgningskriterier m.v. er annonceret, indkomne ansøgninger behandlet og midlerne fordelt til projekter forskellige steder i oplandet. Der er givet midler til 9 projekter. Agenda 21 Agenda 21-gruppen har i 2001 fortsat den månedlige annoncering i Odder Avis. Formålet er at motivere og vejlede om miljøforhold generelt med henblik på at skabe en holdningsændring. Gruppen har i 2001 udarbejdet rapporten grønt er godt for Odder, og har gennemført arrangementer i miljøtrafikugen i september Endvidere har gruppen gennemført kampagnen Vi cykler til arbejde, hvilket resulterede i 28 hold i kommunen, der cyklede på arbejde i september måned. Kolonihaver Der er i 2001 kommet en lov om kolonihaver, hvorefter byrådet skal tage stilling til om der er områder med kolonihaver, der skal betegnes som ikke varige. Byrådet har besluttet, at haverne langs den fremtidige østlige omfartsvej om Odder skal betegnes som ikke varige, hvilket er meddelt ministeriet. Tyverisikring af kommunale bygninger I løbet af år 2001 er der foretaget tyverisikring af 40 kommunale ejendomme. Tyverisikringen er etableret med alarmering til Odder Kommunes Brandvæsen, som håndterer alarmerne via deres ubemandede vagtstation, som i forvejen anvendes i forbindelse med brandalarmering. Udgift til etablering af tyverisikringen er finansieret via en 3 årig leasing, og finansieringsbehovet dækkes gennem sparede udgifter til reetablering efter indbrud. Det har vist sig, at tyverisikringgenerelt har en stor præventiv virkning, og der forekommer meget sjældent indbrudsforsøg på institutioner, hvor tyverisikring er etableret. Bredbåndsløsning i kommunen I sidste kvartal 2001 er der indgået kontrakt med TeleDanmark om levering af bredbåndsløsning til kommunen. Løsningern indebærer, at der etableres kraftige datalinier til samtlige kommunale institutioner, som i forvejen ikke er opkoblet på kommunens egen fiberløsning. Datalinierne er dimensioneret til at kunne bære såvel datatransmission fra opkoblede pcarbejdspladser som telefoni. Den eksisterende analoge telefoniløsning erstattes af en Voice Over Ip løsning med opkobling til kommunens centrale telefonianlæg, som er placeret på Rådhuset. Løsningen indebærer, at alle interne telefonsamtaler bliver gratis, idet samtalerne jo foregår på egne linier, hvor priserne på linierne har en fast pris uanset hvor meget de benyttes. Investeringen er tilbagebetalt over en 8 årig periode. Som en tillægsgevinst ved løsningen, får kommunens borgere mulighed for etablering af ADSL-linier et ½ år tidligere end oprindeligt planlagt fra TeleDanmarks side.

17 15 BESKRIVELSE Elektronisk betaling 2001 blev ligeledes året hvor elektronisk betaling af fakturaer blev taget i brug i kommunen. På nuværende tidspunkt bliver samtlige fakturaer som tilgår økonomiafdelingen betalt elektronisk via Kommunedatas KMD-Web løsning. I den nuværende opstartsfase er det nødvendigt at foretage indscanning af de indkomne fakturaer, idet der er meget få leverandører, som er i stand til at levere deres fakturering elektronisk. Løsningen er planlagt implementeret i hele den kommunale organisation. Den optimale løsning vil dog først foreligge, når samtlige kommunens leverandører bliver i stand til at fremsende deres fakturering elektronisk.

18 16 NØGLETAL 22 Skatteprocent Procent ,2 19,8 19,9 19,7 20,4 20,5 20,6 20,7 20,1 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20, Odder kommune Landsgennemsnit Grundskyldspromille Kommunal ejendomsskat Promille 14,0 10,0 6,0 11,8 11,8 12,1 12,3 10,5 10,5 7,0 7,0 13,5 13,113,513,3 13,5 13,4 13,5 13,3 2, Odder kommune Landsgennemsnit Millioner kr ,9 Udviklingen i likvide aktiver og egenkapitalen* 0,1 47,1 11,4 36,5 5,1 43,4 38,9 30,6 18 7,94,2 13,7 14, ,9-21,3-39,6 7,9 Likvide aktiver Egenkapital * anlægsaktiver (jord, bygninger, driftsmidler m.v.) er ikke indeholdt i egenkapitalen.

19 17 NØGLETAL Personaleforbrug Antal Udlæg til forsyningsvirksomheder 35 Millioner kr ,6 28,3 26,9 24,1 23,3 19,2 15,7 9, Låneaktivitet Millioner kr , ,9 12,1 9,5 6, ,7-5,1-5,7-5,9-5,9-8,5-9,9-16, Optaget Afdraget

20 18 NØGLETAL Udviklingen i langfristet gæld Millioner kr ,5 66,1 71,1 72,3 66,6 68,8 62,4 83,5 84,5 90, Skatteindtægter og driftsudgifter Millioner kr Indtægter Driftsudgifter Resultatopgørelsen Ordinær driftsvirksomhed 25,6 26,2 11,3 25,4 21,9 8,9 Resultat af skattefinansieret område -8,2-17,4-26,1-4,5-13,7-12,1 Resultat af jordforsyning -4,1-1,2-2,5 11,9 3,2 4,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,4-2,9 0,8 3,6 3,3 5,5 Finansiel status Likvide aktiver 43,4 38,9 7,9 13,7 14,1 7,9 Kortfristet tilgodehavende/gæld -42,5-20,3-11,8-19,3-30,0-26,5 Mellemværende med forsyningsvirksomheder 26,9 24,1 23,3 19,1 28,8 16,8 Langfristet gæld/formue -17,1-12,1-15,2-27,4-34,2-37,8 Finansiel egenkapital 17,9 30,6 4,2-13,9-21,3-39,6 Positive tal angiver overskud/tilgodehavender. Negative tal angiver underskud/gæld

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere