Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning 19 Resultatopgørelse 23 Finansieringsoversigt 24 Finansiel status 25 Resultatopgørelse sammenholdt med budget 26 Noter 27 Påtegning 32

2 1 FORORD Odder kommunes årsberetning for 2001 beskriver kommunens virksomhed i det forløbne år. I årsberetningen er det tilstræbt at fortælle om forholdet mellem budgettet og det faktiske forbrug. Desuden er årsberetningen en status, der fortæller om de aktiviteter og nye initiativer, der er taget. Der er kort beskrevet lovgrundlaget bag budgettet/regnskabet. Hensigten med årsberetningen er at give borgere, presse og institutioner et overskueligt materiale, der giver mulighed for indsigt i de økonomiske sammenhænge og om hvilke tilbud og handlinger, der ligger bag tallene samt mulighed for debat. Beretningen er bygget op, således at læseren kan danne sig et overordnet billede af, hvordan regnskabsåret er gået for kommunen. Ud over de generelle bemærkninger er der bemærkninger, som beretter om hvad der er opnået af resultater. I beretningen er der medtaget en række centrale nøgletal, der viser hvordan udviklingen har formet sig over en årr ække. Ønskes nærmere information om beretningens enkeltområder er der til beretningen udarbejdet et bilagshæfte der er mere detaljeret og som kan fås ved henvendelse til Økonomisk Forvaltning. Der er ligeledes udarbejdet en nøgletalsfolder, der kan hentes på Rådhuset eller ses på internettet. Man er altid velkommen til at henvende sig på Rådhuset for nærmere information eller på Vi håber, at årsberetningen vil give et indblik i kommunens aktiviteter og økonomiske dispositioner i Maj 2002 Odder Byråd Elvin J. Hansen borgmester

3 BYRÅDET 2 Byrådet Elvin J. Hansen (A) (borgmester) Verner Møller (C) (1. viceborgmester) Hans F. Midtgaard (C) (fmd. Teknisk Udvalg) Henrik Taul (C) Mona Langballe (A) (fmd. Udvalget for Undervisning og Kultur) Elsebeth Bertelsen (A) Hans Carstensen (A) Bent K. Olsen (A) Svend Erik Jensen (A) Frede Borg Jensen (A) Bente Grønfeldt (V) (2. viceborgmester) Niels Rosenberg (V) (fmd. Udvalget for Sociale Udvalg) Lotte H. Jensen (V) Ib Øgaard (V) Knud Appel (V) Jens Jacob Bonde (V) Sanne Rubinke (F) Eric Pettersson (L) Torben Sørensen (H) Direktionen Jesper Hjort (kommunaldirektør) Alex Gai (teknisk direktør) Erling Jensen (økonomidirektør) Revision Kommunernes Revision

4 BYRÅDET 2

5 3 BESKRIVELSE Teknisk Udvalg Lokalplanlægning I 2001 er der afsluttet følgende lokalplaner med Byrådets endelige vedtagelse: Lokalplan nr for et område til centerformål ved Nørregade, Torvald Køhlsvej i Odder by (Løvbjerg). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Rodstensgade i Odder by (tidligere kolonihaver). Lokalplan nr for et område til boligformål ved Kystvejen ved Rude Strand (Tidligere Stradcaféen). Lokalplan nr for et område til vindmølle ved Kalvsømadevej på Gylling Næs (Ashramaen). Herudover er der i året arbejdet med lokalplaner for Lystbådehavn i Hov, Boligområde i Hov, Efterskole i Gylling og Boligområde i Odder. Planer der alle vedtages endeligt i løbet af Varmeplanlægning I 2001 er der godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af BMF Bygningsbeslag i Boulstrup fra Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Kollektiv trafik Projektet Samordning af kommunale kørselsordninger er videreført i 2001 med politisk beslutning i Der er anlagt ny busterminal på Banegårdspladsen i Odder. Pladsen er taget i brug fra november 2001, og er 1. etape i en omlægning af hele pladsen. Pr er der tilmeldt 98 personer i kommunen til individuel handicapkørsel. Dette er en stigning på 1 person i forhold til , med det skal bemærkes, at tallet er svingende inden for året. Byfornyelse Bygningsfornyelse Bygningsfornyelsen af kommunens ejendom Rosensgade er afsluttet og indflytning i lejlighederne er sket i december Bygningsfornyelsen af ejendommen Nørregade 7, Åbygade er påbegyndt ved ejerens foranstaltning og videreføres i I 2001 er der endvidere givet reservationsbeløb til ejeren af Rosensgade 36 til bygningsfornyelse. arbejdet forventes påbegyndt i Aftalt boligforbedring I 2001 har ansøgningerne om aftalt boligforbedring medført tilsagn til to projektet, som ansøgerne herefter arbejder videre med. Helhedsorienteret byfornyelse Ombygningen af pakhuset er færdiggjort med indvielse den 15. september Der er udarbejdet forslag til helhedsplan samt inventar- og beplantningsmanual for bymidten med start på offentlighedsfasen i december Arbejdet videreføres i I forbindelse hermed er der gennemført udstilling af forskelligt byinventar på Torvet, og i planlægningsprocessen er der indgået offentlige inspirationsmøder samt offentlige byvandringer som en del af borgerinddragelsen. Administration af helårsbeboelse i sommerhusområder Fra til er der givet 7 dispensationer til at anvende sommerhus til

6 4 BESKRIVELSE helårsbeboelse. Endvidere er der 5 pensionister, der har benyttet sig af retten til at tage sommerhuset i brug til helårsbolig. Der er i perioden registreret 17 personer der er fraflyttet et sommerhus til en anden adresse i kommunen, og 15 personer til en adresse uden for kommunen. Byggemodning Byggemodningen Saloparken blev fuldt udbygget, og færdiggørelsen med kantsten, stier, grønne arealer blev afsluttet, og byggemodningen er nu delvis overdraget til grundejerforeningen. I byggemodningen Røddalsminde er der opført så mange huse, at færdiggørelsen af etape 1 og 2 blev påbegyndt. Færdiggørelsen af denne byggemodning forventes gennemført i Da salget af grunde i Odder er gået meget hurtigt, er projekteringen af de næste 16 grunde i Røddalsminde påbegyndt sammen med 32 grunde ved Snærildvej. I Østerlunden er færdiggørelse af byggemodningen påbegyndt, men der mangler endnu opførelse på et par grunde, og det resterende færdigørelsesarbejde vil blive udført i Herefter er der ikke grunde til salg i Saksild. I Odder by er der udført private byggemodninger ved Rodstensgade og Lundeparken. Der er fra Vejdirektoratet bevilget tilskud til udarbejdelse af en Hastighedsplan for hele kommunen. Planen forventes færdig i april 2002, så foranstaltningerne kan iværksættes i indeværende år. På Lundevej er fortovet omlagt på str ækningen Randlevvej - Østermarksvej, ligesom der er etableret stiforbindelse mellem Stenslundcentret og den offentlige sti til Østermarksvej. Spildevandsanlæg I Hundslund er påbegyndt en separering af området nord for landevejen med udskiftning af kloakledningen i Oldrupvej, og der er planlagt etablering af en ny spildevandsledning til renseanlægget med en separering af mest muligt i Hundslund. I forbindelse med trafiksanering af Rørthvej / Parkvej blev kloakledningen udskiftet og området ved rundkørslen blev separeret. Spildevandsplan Spildevandsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med Hedeselskabet,har været udlagt til offentlig høring, med afholdelse af borgermøder i Saksild, Randlev og Hundslund. Som en følge af orienteringen på borgermøderne er der kun indkommet 3 indsigelser. Spildevandsplanen dækker en 8 årig periode, og udarbejdelse af projekter for det første år er igangsat. Vej- og stianlæg Efter forhandling med grundejerforeningerne ved Vennelundsvej er der gennemført fartdæmpende foranstaltninger ved Vennelundsvej, samt tunnel under Vennelundsvej til Vestermarkskolen. Projektet med trafiksanering af Rørthvej/ Parkvej er påbegyndt i efteråret, men mangler endnu anlæg af rundkørslen ved Parkvej. De samlede omkostninger forventes at udgør 3 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet afholder halvdelen af udgifterne. Tømningsordningen Tømningsordningen er gennemført med de samme entreprenører som de øvrige år. Fra nytår har kommunen taget et nyt miljøprogram i brug ( GeoEnverion ) hvor også tømningsordningen indgår. Entreprenørerne han nu indtaste oplysningerne på deres egne PC i programmet og aflevere oplysningerne til forvaltningen, der nu undgår en del tastearbejder.

7 5 BESKRIVELSE Vandforsyning Gylling Vandværk fik i 1998 konstateret BAM i boringer, og der har siden været søgt en løsning med placering af en ny boring. Der er givet en frist på at fremkomme med et forslag til løsning, men kommunen eller amtet har endnu ikke modtaget forslaget. Det kan forventes, at kommunen sammen med amtet må finde en løsning, da Gylling Vandværk ikke har overholdt fristen. På Tunø er der problemer med forsyning af Stenkalven. Der har været afholdt møder med henblik på forsyning fra Tunø Vandværk, men på grund den sparsomme mængede vand på Tunø bibeholdes 2 vandværker på Tunø, for ikke at suge for kraftig ved det ene vandværk. Tilsynet med de private vandværker gav ikke anledning til de store bemærkninger. Vejbelysning Vedligeholdelsen og udbygning af vejbelysningen udføres af Østjysk Energi efter kontrakt med undtagelse af Tunø og Hundslundområdet. Der har ved årets udgang været et merforbrug på ca kr. som overføres til Ejendomsadministration Ejendomsadministrationen omfatter ca. 110 lejemål med en budgetteret indtægt på kr. På grund af ombygning af Rosensgade er der en mistet lejeindtægt på ca kr. Udover ejendomsadministrationen er der tilknyttet sekretærfunktionen for husleje- og beboerklagenævnet. Vedligeholdelse og ombygning af kommunale ejendomme Der er udført bygningsvedligeholdelse for ca. 4 mio. kr., og fra 2002 er bygningsvedligeholdelsen udlagt til de institutioner, hvor der er en leder. De resterende bygninger vedligeholdes stadig i Teknisk Forvaltnings regi. Udover vedligeholdelse af kommunale udgifter udføres der om- og tilbygninger på kommunale ejendomme for ca. 7 mio. kr. Energibesparende foranstaltninger I 1993 blev udarbejdet en Energihandlingsplan hvis mål var nedsættelse af energiforbruget med 15% inden I forhold til 2000 har der i 2001 været et fald i varmeforbruget på 4,1%, ligesom elforbruget er faldet med 3,2%. Korrigeres forbruget efter graddage er der følgende forbrug: Forbrug Enhed Mål Varme Kwh/m2 127,2 139, El Kwh/m2 33,0 34,6 33,5 Vand m3/m2 0,57 0,59 0,50 Byggesager 2001 blev året, hvor der blev opført et rekordstort antal parcelhuse, i alt 76. Byggeaktiviteten var størst i Røddalsminde og Søkrogen. Desuden blev der opført 14 rækkehuse og 12 sommerhuse. Af større renoveringsopgaver kan nævnes Skovbakkeskolen, og skolerne i Hov og Hundslund samt Pakhuset i Odder og Odder Kursuscenter på Randlevvej. Antallet af byggesager blev 574 mod 615 året før. Antal byggesager i Odder Kommune Byggesager

8 6 BESKRIVELSE Miljø Miljøhandlingsplan Det blev i 2001 besluttet at afvente den nye byrådssamling inden opstart af den planlagte revision af Odder kommunes Miljøhandlingsplan for Der blev ikke udarbejdet et tillæg til handlingsplanen for året 2001, men ressourcerne blev i stedet brugt på planlægning af processen omkring revisionen. uændret fra året før på 0,031 o/oo af forskelsværdien - svarende til ca ,- kr. Forskelsværdien er ejendomsværdi minus grundværdi. Miljøtilsyn Siden 1994 er der hvert år opkrævet delvist brugerbetaling for tilsyn og godkendelse af anmelde-, branche og listevirksomheder samt erhvervsmæssige dyrehold. Der er i 2001 opkrævet i alt mod ,- kr. i Listevirksomheder Listelandbrug Branchevirksomheder Anmeldevirksomheder Erhvervsmæssige dyrehold I alt opkrævet i kr kr kr kr kr kr. Miljøgebyr 2001 Særbidrag Virksomheder der afleder spildevand med et højere forureningsindhold end normalt husspildevand opkræves et særbidrag. Særbidraget beregnes ud fra den aktuelle forureningsgrad fundet gennem analyser af spildevandet. Der er i 2001 opkrævet i alt ,25 kr. i særbidrag mod ,-kr. og ,- kr. i henholdsvis 2000 og Den markante nedgang var ventet og skyldes lukning af to virksomheder med belastet spildevandsudledning. Rottebekæmpelse Til dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter, opkræves der årligt et gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse for hvert regnskabsår. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. For 2001 var gebyrsatsen

9 7 BESKRIVELSE Udvalget for Undervisning og Kultur Fritids- og Kulturpolitik Den vedtog Odder Byråd Fritids- og Kulturpolitik for Odder Kommune. Alle foreninger og organisationer har været inviteret til at deltage i processen, og rigtig mange har været meget aktive under hele forløbet. Materialet skal efterfølgende suppleres med Handlingsplaner, som prioriteres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Svømmehallen Den vedtog Odder Byråd, at svømmehallen renoveres og udbygges - der tilføres hallen 1 bassin, så der i alt bliver 3 bassiner og en vandrutchebane. Budgettet for hele projektet beløber sig til 30 mill.kr. Byggeperioden er fastsat til medio maj 2002 og frem til , hvorfor det bliver nødvendigt med lukning af hallen fra maj 2002 til april Brugerne har været inddraget i hele processen omkring projektet. Folkeskolen Det samlede elevtal i de kommunale skoler er på pr Elevtallet på de 2 overbygningsskoler ligger på 535 for Pakvejens skole og 695 for Skovbakkeskolen. Vestermarkskolen på 201 med de første 5 årgange ( ), og oplandsskolerne med et samlet elevtal på 937, som varierer fra 115 på Ørting Skole til 230 på Hou Skole. En samlet stigning på 87 børn i forhold til skoleåret 2000/01. På de private skoler i byen er der i alt 440 elever med bopæl i Odder Kommune. Tilgangen af 2-sprogede elever fortsætter - der er p.t. ca. 85 på Parkvejens Skole og der forventes en tilgang pr. år på ca. 30 i alderen 0-18 år. Der arbejdes med en spredning af eleverne på andre skoler samt en ændret model for tildeling af timer, idet der ikke i skoleregi er ydet ekstra timer til tilgangen af elever. Timetildelingsmodellen som blev vedtaget foreløbig for skoleåret 2002/2001 er med enkelte mindre ændringer stadig gældende med udløsning af undervisningsministeriets vejledende timetal for den enkelte elev, med krav om en gennemsnitlig undervisningstid for lærerne på 715 og dermed en fortsat forpligtelse for skolerne på ikke at blande undervisning og anden aktivitet. Udviklings- og forsøgspuljen som totalt var på kr. (også dækkende daginstitutionsområdet) har givet mulighed for gennemførelse af bl.a. følgende tiltag: lederuddannelse for alle institutionsledere udvikling i idrætsfaget e-learning specialpædagogisk bistand diverse projekter på skolerne, herunder modeller for længere skoledag Puljen er reduceret til kr. i 2002, så der bliver meget begrænsede muligheder for at støtte nye initiativer. Udvikling- og renoveringsplanen er forsinket i forhold til tidsplanen - i 2001/02 er iværksat projekterne fra 2001 på Hou Skole, Hundslund Skole og Skovbakkeskolen. Der resterer ca. 2,6 mill.kr. til de projekter, som efter planen skulle starte i 2002, så der vil ske en yderligere forskydning. Længere skoledag Med udgangspunkt i Børn og Unge Politikken skulle der senest år 2002 gennemføres en længere skoledag. Der er ikke tildelt ekstra midler i budgettet, så det vil ikke være muligt at gennemføre ordningen fra skoleåret 2002/03. Der arbejdes med evaluering af Vestermarkskolen både for årgang og 4. årgang. Ved forelæggelse af materialet til politisk behandling forventes samtidig at blive

10 8 BESKRIVELSE taget stilling til tidspunkt for eventuel opstart på de øvrige skoler. Skolefritidsordningerne Børnetallet pr er opgjort til 876 og 451 i morgentilsynet. En stigning på henholdsvis 17 og 28 i forhold til Ifølge prognoserne forventedes der at ske en mindre nedgang. Børnetallet varierer fra 49 i Ørting til 163 på Skovbakkeskolen. I de private skoler er der i alt 149 børn fra Odder Kommune. Parkvejens Skole har kørt forsøg med at holde åbent i juli måned og fået godkendelse af kulturudvalget til fortsættelse af dette som permanent ordning. Ungdomsskolen blev tilført kr. til udvidelse af fagtilbudene efter nogle år med nedskæringer. Der er fortsat mange ønsker om at øge aktivitetsniveauet, herunder bl.a. juniorklubberne i oplandet. Der er startet juniorklub i Ørting i midlertidige lokaler på skolen - startende med et børnetal på 12, som nu er på 30. Der har været fremsat ønske fra Randlev om opstart af klub. Der er løbende tilgang af elever til ungdomsskolen og klubberne - antal cpr. elever udgør p.t. 925, heraf 126 i juniorklubberne. Med et antal årige på ca. 800 svarer det til, at ca. 89 % af årgangene frekventerer ungdomsskolen. Børnepasningsområdet Odder Kommune har fortsat pasningsgaranti for alle børn i alderen ½ - 10 år. Dagplejen, som fungerer som buffer i pasningsgarantien for de 0-6 årige så ud til i august/september 2001 ikke længere at kunne optage alle de børn, som meldte sig. Der blev iværksat en hvervekampagne for at skaffe nye dagplejere, der blev ydet ekstra tilskud i en 1 års periode til frit valgs ordningen samt til tilskud til forældreorlov, og endelig blev der mulighed for at optage de 2½ årige i børnehaverne (frem til ). Det lykkedes med disse tiltag samt en merindskrivning i forårsmånederne 2002 i enkelte daginstitutioner at leve op til pasningsgarantien. Der blev gennem året arbejdet med nye styringsmodeller for dagplejen og byrådet traf beslutning om, at der skulle arbejdes ud fra en udnyttelsesgrad af de faste dagplejere på 95 % og af gæstedagplejerne på %. Budgettet blev fastsat ud fra disse normtal og en faktor pr. barn på 1,14 (1 barn optager 1,14 plads). Dette har medført en stramning i visitationskriterierne og en nedsættelse af serviceniveauet, specielt i gæstedagplejen. Antallet af daginstitutionspladser er uændret - foreløbige opgørelser af behovet for pladser pr viser p.t., at antallet af pladser totalt er dækkende, men fordelingen i de enkelte områder forskydes. Anbringelsesområdet - serviceloven Der har gennem året været arbejdet med overgangen til grundtakstfinansiering pr D.v.s. at området overgår til en ren kommunal finansiering (overgangsperiode på 3 år med delvis refusion), hvor amtskommunen træder ind, når foranstaltningen for det enkelte barn op til 18 år overstiger en beløbsgrænse på ca kr. Der er fortsat tale om øget udgiftspres på området - nedenfor omtales forskellige tiltag i relation hertil. Tværgående projekter Projekt Sammenhæng i børn- og unges opvækstmiljøer Til det samlede projekt blev der via FAKmidlerne bevilget kr. i Sundhedsrådet har stået for hele projektet. Projektet har haft til formål at styrke samarbejdet mellem de faggrupper, som ethvert barn kan komme i kontakt med i løbet af opvæksten samt at sætte særligt fokus på børn og unges overgange mellem de forskellige institutioner. Der har som afsluttende højdepunkt været afholdt konference for alle, som arbejder indenfor børn- og ungeområdet i Odder Kommune i november Projektet vil blive afsluttet i 2002 med udarbejdelse af en

11 9 BESKRIVELSE rapport, som Jysk Center for Videregående Uddannelse står for. Specialpædagogisk bistand i Odder Kommune Gennem en længere periode har såvel forvaltning som politikere arbejdet med området, dels af en øget tilgang af børn og unge med behov for bistand, hvilket giver øget udgifter, som hele tiden ligger inden for dette område, gældende for såvel skoledel som socialdel, dels ud fra at skabe en bedre sammenhæng mellem hele spektret. Odder Kommune står overfor følgende udfordringer: opbremsning af udgiftsstigningen flere lokale tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte større rummelighed i normalsystemet en bedre koordineret indsats i barnets liv tidlig indsats anden budgetteringsform kompetenceudvikling tosprogede Endvidere skal der skaffes ny lokaler til Heldagsskolen. De nuværende lokaler på Skovbakkeskolen er blevet kasseret af bygningsmyndigheden.

12 10 BESKRIVELSE Det Sociale Udvalg Pension Ved udgangen af året 2001 var der i kommunen i alt 3531 pensionister. 520 personer modtager højeste eller mellemste førtidspension og 262 modtager forhøjet alm. eller almindelig førtidspension. 25 personer modtager invaliditetsydelse. Resten modtager folkepension. Ældreområdet Ældreområdet er opdelt i to områder, med hver sin kontrakt med Byrådet. Hvert område er under ledelse af en områdeleder med ansvar for det samlede budget i området. I hvert område er organiseret hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Områderne kan levere varm mad gennem kommunens madserviceordning til pensionister med behov herfor. Endvidere tilbydes råd og vejleding m.m. fra fysio- eller ergoterapeuter. Udover forskellige tilbud om vedligeholdelsestræning foretager terapeuterne vurderinger af behov for hjælpemidler. Der er i 2001 indrettet nyt daghjem på Skovbakkehjemmet og mobilt daghjem i Hou. Der er således tilbud om daghjemsophold i begge områderne. Der er i 2001 oprettet en boenhed for ældre mennesker med psykiatriske lidelser. Beboere fra amtsplejehjem er hjemtaget til denne enhed, ligesom andre borgere kan få et optimalt tilbud i kommunen frem for anbringelse ude. Hjemmehjælp Kvalitetsstandarderne fra 2000 er blevet fulgt op i 2001 og der er fortsat stor grad af målopfyldelse for de leverede ydelser. Serviceniveauforbedringen af hjemmehjælp fra 1998 der betød, at hjælpen til rengøring maximalt kan blive aflyst i 8 dage er blevet videreført og målet blev nået fuldstændigt i Der er visiteret timers hjemmehjælp mere end i 2000, svarende til en stigning på 9,8 % Visitationen til rengøringshjælp er strammet så der efter en individuel vurdering som udgangspunkt gives rengøringshjælp minimum 14. dag mod tidligere maksimalt hver uge. Socialudvalget har vedtaget serviceudvidelse til samværstid til hjemmehjælpsmodtager, der efter individuel vurdering har behov herfor. Der er indført fleksibel hjemmehjælp, med mulighed for at brugeren har større indflydelse på hjælpen. Omsorgssystem Socialministeriet har givet tilskud til indkøb af omsorgssystem til forbedret styring hjemmehjælpsydelserne. Systemet er implementeret i Klagerådet Klagerådet indenfor hjemmehjælpsområdet behandler klager over hjemmehjælp, men har ikke kompetence til at ændre de konkrete afgørelser. Klagerådet har i 2001 behandlet 5 klager. Der er i alt knap 1000 husstande, der modtager varig hjemmehjælp. Hjemmebesøg Tilbudet om hjemmebesøg for ældre omfatter alle hjemmeboende 75 årige og derover. Disse personer får 2 gange om året tilbud om besøg af en person fra lokalcentret, der orienterer om aktiviteter og støttemuligheder. Som en del af ældreaftalen med Århus Amt yder praktiserende læge det ene af to besøg i det år borgeren fylder 80 år. Ældreaftale Der eksisterer en ældreaftale med Århus Amtskommune, med det formål at sikre en fortsat samordning af indsatsen for ældre ved et tæt samarbejde mellem læger, sygehus og hjemmepleje. Aftalen omfatter en fælles indsats omkring udskrivninger fra Odder

13 11 BESKRIVELSE Centralsygehus og genoptræning i kommunens genoptræningscenter ved Ørting Lokalcenter, en akut vagt ordning, samt praktiserende lægers opsøgende hjemmebesøg til 80 årige borgere. I samarbejde med Odder Centralsygehus er der oprettet tilbud om smertelindrende pleje til døende. Dette kan foregå i borgerens eget hjem, på sygehuset eller på særligt indrettede stuer på Skovbakkehjemmet. Der er indført formaliserede sundhedsfaglige tilsyn på plejehjemmene. Områdelederne foretager disse tilsyn efter retningslinier aftalt med embedslægen. Demens Demensprojektet i Odder Kommune udgår fra Stenslundcentret. Det indeholder en funktion som demenskoordinator, der i samarbejde med medarbejder og leder skal fastholde det høje kvalitetsniveau omkring demente. Der er fortsat et konstruktivt samarbejde med de praktiserende læger om sammenhæng i den lægelige og kommunale indsats for demente borgere og deres pårørende. Ældrerådet Ældrerådet har arbejdet med bl.a. kvalitetsstandard for hjemmehjælp, brugerråd, deltagelse i arbejdsgruppe om fremtidig boligtilbud for ældre, samt været hørings- og sparringspartner for Det Sociale Udvalg. Der blev afholdt nyvalg til Ældrerådet i 2001 Handicapområdet Måls ætningen er at udbygge et varieret og behandlingsorienteret tilbud lokalt, så længe dette er forsvarligt for brugeren. I 2001 blev byggeri af nyt bosted for udviklingshæmmede afsluttet. Der er 26 lejligheder i tre niveauer. En kernegruppe er med 9 lejligheder integreret med et forholdsvist stort fællesboligareal. 11 selvstændige boliger har adgang til et mindre fællesboligareal og 6 boliger med bostøtte, men uden behov for fællesarealer. Endvidere er der bygget serviceareal med personalefaciliteter og lokaler for brugernes åbne tilbud. Odder Kommune har deltaget i et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. handicappede sammen med 3 andre kommuner, De Samvirkende Invalideorganisationer og Socialministeriet. Projekt har især haft indflydelse på brugerinddragelsen og kvalitetsarbejdet med den enkelte handicappede borger. Hjælpemidler Hjælpemidler ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen for i væsentlig grad at afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen og derved lette den daglige tilværelse, eller det er nødvendigt, for at pågældende kan udøve et erhverv. Boligstøtte Formålet med boligstøtteloven er at yde tilskud til pensionisters huslejeudgifter (boligydelse) og til andre (boligsikring). Der var ved udgangen af modtagere af boligstøtte mod 1470 året før. Lån til betaling af ejendomsskatter. Personer på 65 år og derover samt modtagere af social pension, delpension eller efterløn har ret til at få indefrosset udgifter til ejendomsskatter. Der er indenfor de seneste år sket en fordobling i antallet af sagerne. Ved udgangen af året havde 250 personer fået indefrosset i alt 6 mio. kr. Byrådet besluttede i 2001 at indføre en begrænsning i adgangen til lån, således at kun den lovpligtige del svarende til kommunale og amtskommunale ejendomsskatter kunne indefryse. Flygtninge / integrationslov Pr. 1. januar 1999 overtog kommunerne opgaven med integration af flygtninge fra det tidspunkt, hvor en asylansøger har fået opholdstilladelse. Byrådet vedtog ultimo 1999 en lokal integrationspolitik, som fastlægger de

14 12 BESKRIVELSE overordnede værdier og deraf følgende foranstaltninger for området: Det er Odder Kommunes overordnede målsætning at medvirke til at flygtningegruppen som gruppe og som enkelt individer bliver selvforsørgende medvirke til at flygtningegruppen sammen med og på lige fod bliver i stand til at indgå i lokalsamfundet arbejdsmæssige, sociale, økonomiske, politiske kulturelle samt religiøse liv. medvirke til at der skabes dialog i lokalsamfundet og gensidig forståelse for hinandens baggrund, grundlæggende værdier og normer. Børne- og familieindsats, arbejdsmarkedsindsats, bosætning samt fritidsområdet er de fire hovedområder i integrationspolitikken, hvorunder der er vedtaget 8 fokusområder. Ultimo 2001 har Odder kommune modtaget i alt ca.150 flygtninge og familiesammenførte, hvoraf de ca. 60 er børn. I 2002 skal Odder Kommune modtage 28 flygtninge + familiesammenførte, og de følgende 2 år 24 hvert af årene. Nationalitetsmæssigt er der tale om primært en somalisk gruppe og en irakisk gruppe. M.h.t. sprog er den somaliske gruppe en homogen gruppe, medens den irakiske udgør to sproggrupper: En irakisk og en kurdisk-irakisk. Det er altovervejende enlige mænd, der er på flugt, som Danmark modtager, og hustru og børn opholder sig således oftest i nabolande til exillandet og venter på familiesammenføring. Samtlige flygtninge bliver boligplaceret i.h.t. lovgivningen, der stiller krav om en permanent bolig 3 mdr. efter ankomsten. En stor opgave er fortsat den midlertidige indkvartering efter ankomsten til kommunen, hvor det ofte er vanskeligt at finde passende boliger, medens de indgåede aftaler med AAB og Lejerbo har betydet en noget lettere opgave i.f.t. den permanente boligplacering - dog er der fortsat mangel på boliger til store familier og enlige. Der er løbende fokus på ikke at skabe ghettoer og fokus på muligheder for boligplacering i oplandet, samt mulighederne for at få tilbudt lejligheder hos private udlejere. Alle voksne flygtninge med få undtagelser får danskundervisning på Århus Kommunes Sprogskole. Man møder 18 timer ugentligt - hertil skal lægges lektier, transport samt den øvrige indkøring i lokalområdet. Der arbejdes løbende på supplerende aktivitetstilbud - bl.a. et praktisk orienteret samfundskursus samt individuelle supplerende aktiveringstilbud på arbejdspladser i kommunen. Nogle flygtninge er med godt resultat placeret i private virksomheder - og fokus vil øges på dette. Den nye regering vil i 2002 indføre væsentlige ændringer på integrationsområdet, som vil få stor betydning i forhold til økonomi for den enkelte og for mulighederne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse lovændringer bliver et væsentligt fokusområde sammen med en revision af kommunens integrationspolitik. Endvidere vil det lokale frivillige sociale arbejde blive søgt udviklet gennem samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Arbejdsmarkedsområdet Koordinationsudvalget for det rummelige arbejdsmarked Koordinationsudvalget, der er nedsat i alle landets kommuner jf. 22 i Lov om Administration og Retssikkerhed, har siden starten medio 1998 haft som primært formål at arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration på det lokale arbejdsmarked. I praksis betyder det fokus på hele den arbejdsmarkedsrettede indsats i forhold til kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, revalidering, integration af flygtninge, fleksjob, skånejob og førtidspension. I 2001 har kommunen understøttet af koordinationsudvalget indledt et frugtbart samarbejde med en lokal metalvirksomhed i forhold til afprøvning og aktivering af kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i et autentisk arbejdsmiljø, hvilket udfra de første positive erfaringer er et indsatsområde og metode, der vil blive søgt styrket for at få nye lokale aktører på banen.

15 13 BESKRIVELSE Kontanthjælp og aktivering Området er præget af samme tendens i Odder som i hele landet, at kontanthjælpsmodtagere har stadigt vanskeligere ved at komme ud af systemet, dels p.g.a. de stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet, dels p.g.a at den enkelte klients problemer bliver mere komplekse med hensyn til kompetencer og sammensatte problemer i.f.t. helbred, psyke, personlighed, misbrug m.v.. Trods dette lykkes det at få mange i aktivering og revalidering, og der arbejdes løbende på at udvikle nye metoder og finde nye arbejdspladser til arbejdsplaceringer. Sygedagpenge. Kommunerne overtog fra januar 2000 ansvaret for refusion til offentlige arbejdsgivere, hvilket medførte en stigning i sagstallet med ca. 1/3 og deraf følgende krav til opfølgning. Udviklingen i 2001 viser, at flere personer bliver længere på sygedagpenge - dels fordi lovgivningen giver ret til dette - dels p.g.a. at det stilles krav om, at revalidering og behandling skal være forsøgt i øget omfang. skånejob, og færre skal på førtidspension. De, der kommer på førtidspension, får til gengæld en højere sats - svarende til højeste dagpengesats. I forbindelse med reformen indføres en ved lov vedtaget arbejdsevnemetode, som alle sagsbehandlere og arbejdskonsulenter skal gennemgå - en metode, hvor der er øget fokus på en ressourcetænkning og mindre fokus på mangler. Fleksjob På fleksjobområdet er det i 2001 lykkedes at fortsætte den positive forøgelse af etableringer indenfor denne ordning, ligesom skånejob til førtidspensionister er blevet forøget p.g.a. øget efterspørgsel og et arbejdsmarked, der er åbent for denne type job. Antallet af placeringer på arbejdsmarkedet via revalidering er også i stigning pr var der 120 i fleksjob. Så samlet er der tale om, at flere får mulighed for at udnytte deres arbejdsevne. Med baggrund i de af den grund øgede udgifter til sygedagpenge vedtog Byrådet i 2001, at indsatsen i 2002 skal styrkes på sygedagpengeområdet med ansættelse af en socialrådgiver og en arbejdskonsulent samt flere timer til lægekonsulent. I den forbindelse skal der fokuseres på øgede lokale placeringer og løsninger og mindre brug af amtskommunale revalideringsinstitutioner. Førtidspension Der er tale om ca. 50 nytilkendelser af førtidspension på årsplan - hvilket er en halvering siden 1995, men konsekvenserne af en højesteretsdom fra december 1999 betyder her og nu, at flere får tilkendt en højere førtidspension end tidligere. I 2003 gennemføres en ny pensionsreform med kun en sats, og indsatsen i 2001 og 2002 var og er rettet mod at forberede denne reform, der grundlæggende er bygget på, at flere skal udnytte deres arbejdsevne bl.a. i fleksjob og

16 14 BESKRIVELSE Økonomiudvalget Kommuneplanlægning I tilknytning til lokalplaner er der udarbejdet en del mindre kommuneplantillæg for tilpasning til projektønskerne. Endvidere har der været arbejdet med oplæg til karreplaner og lign. som grundlag for overordnede principbeslutninger. Oplandspuljen I 2001 var der afsat kr. til støtte for projekter i oplandet. Ansøgningskriterier m.v. er annonceret, indkomne ansøgninger behandlet og midlerne fordelt til projekter forskellige steder i oplandet. Der er givet midler til 9 projekter. Agenda 21 Agenda 21-gruppen har i 2001 fortsat den månedlige annoncering i Odder Avis. Formålet er at motivere og vejlede om miljøforhold generelt med henblik på at skabe en holdningsændring. Gruppen har i 2001 udarbejdet rapporten grønt er godt for Odder, og har gennemført arrangementer i miljøtrafikugen i september Endvidere har gruppen gennemført kampagnen Vi cykler til arbejde, hvilket resulterede i 28 hold i kommunen, der cyklede på arbejde i september måned. Kolonihaver Der er i 2001 kommet en lov om kolonihaver, hvorefter byrådet skal tage stilling til om der er områder med kolonihaver, der skal betegnes som ikke varige. Byrådet har besluttet, at haverne langs den fremtidige østlige omfartsvej om Odder skal betegnes som ikke varige, hvilket er meddelt ministeriet. Tyverisikring af kommunale bygninger I løbet af år 2001 er der foretaget tyverisikring af 40 kommunale ejendomme. Tyverisikringen er etableret med alarmering til Odder Kommunes Brandvæsen, som håndterer alarmerne via deres ubemandede vagtstation, som i forvejen anvendes i forbindelse med brandalarmering. Udgift til etablering af tyverisikringen er finansieret via en 3 årig leasing, og finansieringsbehovet dækkes gennem sparede udgifter til reetablering efter indbrud. Det har vist sig, at tyverisikringgenerelt har en stor præventiv virkning, og der forekommer meget sjældent indbrudsforsøg på institutioner, hvor tyverisikring er etableret. Bredbåndsløsning i kommunen I sidste kvartal 2001 er der indgået kontrakt med TeleDanmark om levering af bredbåndsløsning til kommunen. Løsningern indebærer, at der etableres kraftige datalinier til samtlige kommunale institutioner, som i forvejen ikke er opkoblet på kommunens egen fiberløsning. Datalinierne er dimensioneret til at kunne bære såvel datatransmission fra opkoblede pcarbejdspladser som telefoni. Den eksisterende analoge telefoniløsning erstattes af en Voice Over Ip løsning med opkobling til kommunens centrale telefonianlæg, som er placeret på Rådhuset. Løsningen indebærer, at alle interne telefonsamtaler bliver gratis, idet samtalerne jo foregår på egne linier, hvor priserne på linierne har en fast pris uanset hvor meget de benyttes. Investeringen er tilbagebetalt over en 8 årig periode. Som en tillægsgevinst ved løsningen, får kommunens borgere mulighed for etablering af ADSL-linier et ½ år tidligere end oprindeligt planlagt fra TeleDanmarks side.

17 15 BESKRIVELSE Elektronisk betaling 2001 blev ligeledes året hvor elektronisk betaling af fakturaer blev taget i brug i kommunen. På nuværende tidspunkt bliver samtlige fakturaer som tilgår økonomiafdelingen betalt elektronisk via Kommunedatas KMD-Web løsning. I den nuværende opstartsfase er det nødvendigt at foretage indscanning af de indkomne fakturaer, idet der er meget få leverandører, som er i stand til at levere deres fakturering elektronisk. Løsningen er planlagt implementeret i hele den kommunale organisation. Den optimale løsning vil dog først foreligge, når samtlige kommunens leverandører bliver i stand til at fremsende deres fakturering elektronisk.

18 16 NØGLETAL 22 Skatteprocent Procent ,2 19,8 19,9 19,7 20,4 20,5 20,6 20,7 20,1 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20, Odder kommune Landsgennemsnit Grundskyldspromille Kommunal ejendomsskat Promille 14,0 10,0 6,0 11,8 11,8 12,1 12,3 10,5 10,5 7,0 7,0 13,5 13,113,513,3 13,5 13,4 13,5 13,3 2, Odder kommune Landsgennemsnit Millioner kr ,9 Udviklingen i likvide aktiver og egenkapitalen* 0,1 47,1 11,4 36,5 5,1 43,4 38,9 30,6 18 7,94,2 13,7 14, ,9-21,3-39,6 7,9 Likvide aktiver Egenkapital * anlægsaktiver (jord, bygninger, driftsmidler m.v.) er ikke indeholdt i egenkapitalen.

19 17 NØGLETAL Personaleforbrug Antal Udlæg til forsyningsvirksomheder 35 Millioner kr ,6 28,3 26,9 24,1 23,3 19,2 15,7 9, Låneaktivitet Millioner kr , ,9 12,1 9,5 6, ,7-5,1-5,7-5,9-5,9-8,5-9,9-16, Optaget Afdraget

20 18 NØGLETAL Udviklingen i langfristet gæld Millioner kr ,5 66,1 71,1 72,3 66,6 68,8 62,4 83,5 84,5 90, Skatteindtægter og driftsudgifter Millioner kr Indtægter Driftsudgifter Resultatopgørelsen Ordinær driftsvirksomhed 25,6 26,2 11,3 25,4 21,9 8,9 Resultat af skattefinansieret område -8,2-17,4-26,1-4,5-13,7-12,1 Resultat af jordforsyning -4,1-1,2-2,5 11,9 3,2 4,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,4-2,9 0,8 3,6 3,3 5,5 Finansiel status Likvide aktiver 43,4 38,9 7,9 13,7 14,1 7,9 Kortfristet tilgodehavende/gæld -42,5-20,3-11,8-19,3-30,0-26,5 Mellemværende med forsyningsvirksomheder 26,9 24,1 23,3 19,1 28,8 16,8 Langfristet gæld/formue -17,1-12,1-15,2-27,4-34,2-37,8 Finansiel egenkapital 17,9 30,6 4,2-13,9-21,3-39,6 Positive tal angiver overskud/tilgodehavender. Negative tal angiver underskud/gæld

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere