35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Byrådet den 23. februar 2012 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 32 Godkendelse af dagsorden 33 Indberettet likviditet for 4. kvartal Frigivelse af anlægsmidler Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro 37 Tillæg til spildevandsplan nr. 1 vedr. etablering af regnvandsbassin på Hovangsvej 15 A i Hobro. 38 Renovering af Fjordudvalgets isbryder, Jacob Peter 39 Fremtiden for Fritidsklubben ved Hobro Søndre Skole 40 Årsberetning 2011 for Seniorrådet 41 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og udvidet åbningstid til Crazy Daisy Hadsund 42 Spørgetid Lukkede dagsordenpunkter 43 Orientering fra Borgmesteren Åbne dagsordenpunkter G Godkendelse af dagsorden Ø

2 33. Indberettet likviditet for 4. kvartal 2011 Økonomi har den 30. januar 2012 efter kassekreditreglen indberettet likviditetsopgørelsen for 4. kvartal 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetning af likviditet efter kassekreditreglen for 4. kvartal 2011 Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 36: Anbefales til efterretning S Frigivelse af anlægsmidler 2012 Resumé På investeringsoversigtens budget 2012 for Kultur og Fritid er der afsat rådighedsbeløb. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til 6 anlægsprojekter, jf. sagsfremstillingen. Der søges om frigivelse af følgende anlægsmidler (rådighedsbeløb) i 2012: Vedligeholdelsespulje til haller og klubhuse Vedligeholdelsespulje til Kulturinstitutioner Hobro Idrætscenter ventilationsanlæg Den gamle Biograf i Mariager Kulturskolen Udvikling af landsbyerne I alt søges frigivet kr kr kr kr kr kr kr.

3 Udvalget for Kultur og Fritid, 31. januar 2012, pkt. 15: Udvalget indstiller anlægsmidler (rådighedsbeløb) kr til frigivelse. Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 37: Anbefales som indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid, 31. januar Ø Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr I brev af 27. januar 2012 anmoder Revisionsfirmaet Kvist & Jensen A/S, Hadsund på vegne af Veddum - Skelund - Visborg Kraftvarme A.m.b.a. om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr Lånet får en løbetid på 4 år og udløber sammen med det eksisterende lån som har sidste termin i december Værket har investeret i nye målere til fjernaflæsning, røggaskøler til optimering af varmeproduktionen samt renovering af motorerne. Den samlede investering udgør kr Det var hensigten, at investeringen skulle finansieres over den løbende driftkapital. Der er imidlertid et øjeblikkeligt likviditetsbehov, der bevirker at bestyrelsen i stedet ønsker at lånefinansiere investeringen. Ved at lånefinansiere investeringen holdes fast i målsætningen om, at værket er gældfri senest primo 2016, hvilket vægtes som en væsentlig forudsætning for at holde fast i værkets forbrugere.

4 Det fremgår af ansøgningen, at ved en fremskrivning af budgetterne frem til 2015/16 vil der med de givne forudsætninger blive et samlet overskud på kr Heri er indeholdt udgifterne til det nye lån på kr Bestyrelsen har godkendt ansøgningen i sit møde den 26. januar Økonomi I henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan Byrådet yde garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifterne til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet. I henhold til 10 i ovennævnte bekendtgørelse kan lånet optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år. Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme. Ansøgning af 27.januar 2012 fra Veddum - Skelund - Visborg Kraftvarme A.m.b.a Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 40: Ansøgningen om låneoptagelse anbefales P Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro Resumé

5 Forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro har været i offentlig høring i perioden 8. november 2011 til 4. januar Der er indkommet én indsigelse. I offentlighedsperioden er der kommet en indsigelse fra By og Land Mariagerfjord. Indsigelsen omhandler primært materialevalg og beplantning. Behandlingen af indsigelsen er vedhæftet som bilag. Indsigelsesnotat Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 26: Anbefaler, at fremsende Forslag til Lokalplan 63/2012 for dagligvarebutik på Hostrupvej i Hobro til Byrådets endelige vedtagelse med følgende ændringer af 6.7 (ændringen er vist med fed skrift): Såfremt bebyggelsen udføres i beton, skal facaden, der vender mod nord og således er orienteret med parkeringsarealet, mindst to steder udføres i andre materialer. Det andet materiale skal udgøre mindst 20% og højest 30% af nordfacaden areal. Bestemmelsen kan også opfyldes ved, at der mindst to steder monteres planteespalier på bygningen eller etableres beplantning foran bygningen. Planteespalier og beplantning skal etableres i bygningens fulde højde. Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 41: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar P Tillæg til spildevandsplan nr. 1 vedr. etablering af regnvandsbassin på Hovangsvej 15 A i Hobro. Resumé

6 Udkast til tillæg til spildevandsplan for Hovangsvej 15A indstilles offentliggjort i 8 uger. Tillægget muliggør etablering af et bassin for overfladevand på ejendommen Hovangsvej 15 A, som led i separatkloakering af dele af Hobro by. Tillægget åbner mulighed for at kunne ekspropriere til formålet. Hodals Bæk i Hobro modtager i dag i nedbørsperioder store mængder overfladevand fra befæstede arealer samt opspædet spildevand fra fælleskloakerede områder. De store vandmængder påvirker miljøkvaliteten i Hodals Bæk negativt og er til gene for bredejerne. Disse problemer må i fremtiden forventes at blive øget, som følge af klimaforandringer. Som led i realisering af målsætningen i kommunens spildevandsplan, om på sigt at adskille overfladevand og spildevand, pågår der i øjeblikket en separatkloakering af byområder i oplandet til Hodals Bæk. En direkte udledning af overfladevand fra befæstede arealer fra separatkloakerede områder vil øge oversvømmelserne af nedstrøms beliggende grunde og vil ikke kunne tillades i et i forvejen hydraulisk belastet vandløb. Hodals Bæk gennemskærer ejendommen Hovangsvej 15 A. På ejendommen har der tidligere været en vandmølle. Grunden er ca. 1,2 ha stor og indeholder en mølledam samt mindre mosepartier. Der henvises til vedlagte oversigtskort. Ejendommen (dødsbo) har været til salg i en lang periode. I en by som Hobro kan det være svært at finde plads til tekniske anlæg som forsinkelsebassiner. Hovangsvej 15 A er imidlertid velegnet til etablering af et forsinkelsesbassin. Et bygværk (fisketrappe) i Hodals Bæk ud for ejendommen Hovangsvej 15A er i statens vandplan registreret som en spærring for fisk og fauna, og kommunen skal i perioden sikre at spærringen fjernes. Spæringen kan fjernes ved at flytte og slynge Hodals Bæk på den store grund, hvorved det store fald på vandløbet udjævnes. Der henvises til vedlagte projektudkast. Udgifterne hertil betales af staten. Det vil endvidere være oplagt at afklare mulighederne for at give offentligheden adgang til at færdes i området. Erhvervelse af Hovangsvej 15A vil samlet set udgøre en unik mulighed for at kunne løse forskellige udfordringer som implementering af kommunens spildevandsplan og klimastrategi, kommunens forpligtelser i forbindelse med de statslige vandplaner samt forbedre offentlighedens adgang til naturen. Slyngningen af Hodals Bæk vil betyde at den gamle og tilslammede mølledam og mose sløjfes. Mølledammen og mosen er på samme måde som vandløbet beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Forvaltningen vurderer at vandløbet har den højeste naturværdi, og at den forbedring af vandløbet der her lægges op til, vil opveje det værditab for naturen som sløjfningen af sø og mose udgør. Det vurderes således at være grundlag for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3.

7 Tillægget til spildevandsplanen indebærer, at der i nødvendigt omfang kan eksproprieres areal til de fysiske anlæg samt pålæg af rådighedsindskrænkninger. Som følge af projektets omfang, kan en fuld erhvervelse af ejendommen også være en mulighed, hvilket vil bero på en drøftelse med ejeren. Der har været afholdt møde med ejeren, der er interesseret i at afstå ejendommen. Indtil offentlighedsfasens udløb efter minimum 8 uger, vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af tillægget til spildevandsplanen. Kommunens vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Økonomi Udgifterne til erhvervelse af areal samt pålæg af rådighedsindskrænkninger afholdes af Mariagerfjord Vand a/s, mens udgifterne til forlægning af vandløbet afholdes af Mariagerfjord Kommune. Da fjernelse af spærringen er omfattet af vandplanen, vil udgiften hertil blive finansieret gennem statens midler til vandplanen. Oversigtskort Regnvandsbassin, vandløbsregulering Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2012, pkt. 31: Anbefales, at udkastet til spildevandsplan videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om fremlæggelse i offentlig høring i minimum 8 uger. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af spildevandsplanen. Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 42: Anbefales som indstillet af Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar G Renovering af Fjordudvalgets isbryder, Jacob Peter

8 Resumé Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter skal renoveres for 6,5 mio. kr. for sikkert at kunne fortsætte som isbryder og bugserbåd på Mariager Fjord. Fjordudvalget har undersøgt mulighederne og besluttet at søge bevillinger hjem i ejerkredsen, Akzo Nobel Dansk Salt, H.J.Hansen og Mariagerfjord Kommune. Direktøren indstiller, at Mariagerfjord Kommune godkender renoveringen og en tilhørende lånefinansiering mellem parterne. Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter er tæt ved 50 år gammel og står foran gennemgribende vedligeholdelsesarbejder. Skibet trænger til vedligeholdelse, motoren er meget slidt, og arbejdsmiljøet i skibet lever langt fra op til dagens standard. Det er usikkert at sejle med skibet, da eksplosive gasser siver ud i motorrummet. Selve skibsskroget er undersøgt og fundet særdeles solidt, endda mere solidt end nybyggeri. Ved en gennemgribende renovering vil Jacob Peter få en ny og stærkere motor, alle øvrige vitale dele vil være udskiftet eller renoveret og arbejdsmiljøet vil være forbedret. Skibet vil kunne løse sine opgaver og have en ny, forventet holdbarhed på min. 30 år. Fjordudvalget (Akzo Nobel, H.J. Hansen og Mariagerfjord kommune) har gennem nogen tid undersøgt mulighederne for og de økonomiske udfordringer ved enten at renovere Jacob Peter, at indleje en isbryder eller at anskaffe en ny eller nyere brugt isbryder. Markedet for brugte isbrydere er meget begrænset og derfor langsommeligt at sikre en god handel i, og nybygning tager ca. halvandet år. Derfor har udvalget i møde 23. november 2011 fundet det fornuftigt at nødreparere Jacob Peters motor (stempeltræk) for en anslået udgift af kr., så der kunne isbrydes på forsvarlig vis i det mindste i vinteren 2011/2012. Jacob Peter har siden været på værft for nævnte nødreparation i december 2011, men det har hurtigt vist sig, at motoren er mere medtaget end først antaget. Efterhånden som motoren er blevet skilt ad, kan nødreparationen anslås til minimum ca kr., hvorefter Fjordudvalget har stoppet arbejdet. Fjordudvalget har derefter uden for ordinært møde besluttet sig for den oprindelige gennemgribende renovering af Jacob Peter nu for en pris af ca. 6,5 mio. kr. (reguleret siden overslag i 2011). Akzo Nobel og H.J. Hansen har tilkendegivet tilsagn om renoveringen, under forudsætning af, at renoveringen kan lånefinansieres. En renovering kræver tillige byrådets bevilling for Mariagerfjord kommunes vedkommende.

9 Økonomi Der er ikke i Fjordudvalgets budget afsat midler til andet end den løbende drift. Derfor er en lånefinansiering nødvendig. I kommunens låneramme for 2012 er der mulighed for at anvende 4 mio. kr. til finansiering af renovering af Jacob Peter. Der er mulighed for at ansøge om lånedispensation til resten. Hvis det ikke lykkes, kan der lånefinansieres fra kommunens kassebeholdning. Der vedlægges eksempel på finansiering af et 25 årigt lån på 6,2 mio. kr. i Kommune Kredit med en årlig ydelse på kr. Fjordudvalgets virke både drift og investeringer er finansieret af udvalgets tre partnere efter en årligt varierende fordelingsnøgle, der fastsættes som forholdet mellem godstrafikken i de tre parters erhvervshavne. Det har derfor været drøftet, at de årlige låneafdrag skal følge den samme fordelingsnøgle. Eksempelvis var fordelingsnøglen 62/3/35 i 2010 for henholdsvis Akzo Nobel, H.J. Hansen og Mariagerfjord Kommune. Det kan overvejes at de tre partnere stiller en vis sikkerhed for de fremtidige betalinger. Kommunens andel af låneydelserne skal indarbejdes i det kommunale budget til Fjordudvalget. Lånetilbud fra KommuneKredit Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 43: Anbefales til Byrådets godkendelse, at Fjordudvalgets isbryder Jacob Peter renoveres for 6,5 mio. kr., at renoveringens finansieres af omtalte låneoptagelse, at kommunens andel af låneydelserne indarbejdes i kommunens budget. Det bemærkes, at en lånoptagelse på 6,5 mio. kr. vil betyde en kvartalsvis ydelse på ca kr. og en årlig ydelse på ca kr A

10 39. Fremtiden for Fritidsklubben ved Hobro Søndre Skole Resumé Da Hobro Søndre Skole bliver overbygningsskole fra 1. august 2012 er det ikke hensigtmæssigt, at fritidsklubben hører under Hobro Søndre Skole. Der opstilles en række alternativer til drøftelse. Udvalget for Børn og Familie besluttede den 8. november 2011 at bede ungdomsskolen drive et fremtidigt tilbud som en juniorklub. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede sagen på deres møde den 29. november 2011 og tilkendegiver, at de gerne vil drive klubben på en række nærmere fastlagte betingelser. Udvalget for Børn og Familie tager herefter stilling til indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid. Udvalget for Børn og Familie besluttede på deres møde den 8. novenmber 2011, blandt en række muligheder, at pege på at klubben ved Søndre Skole fremover skal drives som en juniorklub under Ungdomsskolen. Udvalget for Kultur og Fritid har givet positivt tilsagn på opgaven. Udvalget for Kultur og Fritid afgav følgende indstilling på deres møde den 29. november 2011: Udvalget indstiller til Udvalget for Børn og Familie, at Ungdomsskolen overtager Juniorklubben i Hobro, dog med indarbejdelse af de kommentarer, som Fagenheden har omkring ledelsestid og belægningsgrad samt kompensation for økonomiske og sociale fripladser. Budgettet fastsættes således til 25 børn, samlet kr ( med udvalgets bemærkninger). I forudsætningerne indgår dels at der regnes med en 70 % belægning og dels at forældrebetalingen er på 300 kr. Familieafdelingen oplyser, at der ikke gives tilskud til klub. De anførte problemer vedr fripladser er således ikke aktuelle. Udvalget skal således tage stilling til de rammer som Kultur og Fritid har opstillet for det fremtidige klubtilbud. De økonomiske konsekvenser er bekrevet nedenstående. Økonomi Ved 25 børn er den nuværende udgift netto kr. (fraregnet forældrebetaling). Juniorklubben vil koste kr. at drive. Det giver en ekstra udgift på kr.

11 Ved 40 børn er den nuværende udgift netto kr. Juniorklubben vil her koste kr. at drive. Det giver en ekstra udgift på kr. En forøgelse af deltagerbetalingen med 100 kr. pr. md. ( klubben er åben 1 dag længere end andre klubber) vil give en besparelse ved 25 børn på kr. Ungdomsskolensnotat vedr junior klub Notat vedr. juniorklubber - oktober 2011 Notat Budget-økonomi vedr. etablering af juniorklubtilbud Normering ved 25 børn i klub Normering ved 40 børn i klub Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2012, pkt. 24: Udvalget godkender modellen med en stigning på kr. 100, således at prisen bliver kr. 400 pr. måned. Jette Rask var fraværende. Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 44: Anbefales, at fritidsklubben som ressort og budget overflyttes fra Udvalget for Børn og Familie til Udvalget for Kultur og Fritid K Årsberetning 2011 for Seniorrådet Formand for Seniorrådet, Karl Christensen, har udarbejdet årsberetning for Seniorrådets arbejde i 2011.

12 Seniorrådets arbejde i løbet af 2011 er nærmere beskrevet i den vedlagte årsberetning. Seniorrådetdet drøftede i mødet den 24. januar 2012 årsberetningen. Rådet kom med rettelser omkring skolestrukturen, fremtidige mødeaktiviter og lukning af valgsteder, som vil blive føjet til beretningen. Årsberetning 2011 Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. februar 2012, pkt. 14: Udvalget anbefaler, at årsredegørelsen tages til efterretning. Økonomiudvalget, 8. februar 2012, pkt. 45: Anbefales til efterretning P Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer og udvidet åbningstid til Crazy Daisy Hadsund Resumé I Bevillingsnævnets møde forelå ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til forretningsstedet Crazy Daisy, Jacob Møllersgade 2, 9560 Hadsund med direktør Ricco Guldager Christensen som bestyrer. Samtidig søges der om fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05:00.

13 Nordjyllands Politi skønner, at selskabet og direktøren opfylder betingelserne for at få den ansøgte bevilling fornyet for 8 år. Politiet vil ikke udtale sig imod, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid fredag og lørdag, hverdage før en helligdag, skærtorsdag, påskedag, pinsedag samt dagene den december (begge dage incl.) til kl. 05:00. Restaurationen skal dog holde lukket i tidsrummet fra kl. 05:00 - kl. 08:00. Alle gæster skal være ude af restaurationen kl. 05:15. Tilladelsen er betinget af, at der ikke må være adgang for unge under 18 år efter kl. 24:00. Samtidig indstiller Nordjyllands Politi, at restaurationen kan holde åben til kl. 02:00 torsdag. Der skal være adgangskontrol fra kl til lukketid alle dage. Adgangskontrollen skal forestås af autoriserede dørmænd. Bevillingsnævn, 12. oktober 2011, pkt. 27: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling godkendes for 8 år. Samtidig godkendes Ricco Guldager Christensen som bestyrer. Endvidere godkendes at give tilladelse til udvidet åbningstid som indstillet af Nordjyllands Politi. Melanie Simick var fraværende. * * * * * Crazy Daisy, Hadsund ApS fremsender klage til Bevillingsnævnet over Bevillingsnævnets afgørelse om alkoholbevilling. Mail fra Ole Christensen fra Nordjyllands Politi Udkast til klagesvar fra Nordjyllands Politi Klage over alkoholbevilling fra Crazy Daisy Bevillingsnævn, 18. januar 2012, pkt. 1: Politiets foreslag til svar drøftet. Politiets udkast til svar og klagen fra Crazy Daisy vedlægges som bilag til Byrådets temamøde. Klagen fremsendes til afgørelse i Byrådet. Mads Gammelmark var fraværende.

14 G Spørgetid I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter. Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til evt. videregivelse til de enkelte udvalgsformænd. Lukkede dagsordenpunkter G Orientering fra Borgmesteren

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Teknik og Miljø. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Underudvalget for Teknik og Miljø Beslutningsprotokol Dato: 9. oktober 2006 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 24. juni 2015 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Jørgen Tousgaard Steen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere