Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte tillægsdagsorden (pkt. 853) vedr. politisk organisation.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 839. Opfølgningsredegørelse Forslag til udmøntning af økonomiske udfordringer på Økonomiudvalget område i Opfølgning på lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering Ansøgning fra Danhostel Haderslev om godkendelse af lån Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr for et sommerhusområde ved Kelstrup Endelig vedtagelse af lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej i Haderslev samt kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice Forslag til Trafiksikkerhedsplan Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken LUKKET DAGSORDEN 851. Den aktuelle økonomi i Boligprojekt ÅBEN DAGSORDEN 853. Politisk organisation fra 1. januar 2010, ny styrelsesvedtægt

3 Økonomiudvalget, Side Opfølgningsredegørelse 2009 DIANDK / 09/16568 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Styrelseslovens 62c skal Byrådet udarbejde en Opfølgningsredegørelse senest i tredje kvartal i det år, hvor der afholdes valg til Byrådet. Opfølgningsredegørelsen er Byrådets status over arbejdet med de mål, Byrådet opstillede i Servicestrategien i Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, som skal indeholde: en opfølgning på målene i kommunens servicestrategi en redegørelse for ændringer i kommunens tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen i medfør udliciteringer, udbud og udfordringsret. Opfølgningsredegørelsen foreligger hermed i endeligt forslag på baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg. Procedure Forslaget til Opfølgningsredegørelse forelægges samlet for Økonomiudvalg og Byråd. Opfølgningsredegørelsen skal behandles endeligt i Byrådet, som ikke kan delegere vedtagelsen til lavere udvalg. Efter vedtagelsen annonceres i lokalaviserne og Opfølgningsredegørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside inden udløbet af tredje kvartal. Ved annonceringen oplyses, at borgere som ønsker Opfølgningsredegørelsen tilsendt i papir, kan rekvirere denne hos staben i Intern Service. Tovholder/informationsansvarlig Chefsekretær Pia Wrona, Staben, Intern Service Bilag Opfølgningsredegørelse 2009 (831343) Indstilling Det indstilles at forslaget godkendes og videresendes til endelig vedtagelse i Byrådets møde den 24. september 2009

4 Økonomiudvalget, Side 1646 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Forslag til udmøntning af økonomiske udfordringer på Økonomiudvalget område i DIAMTU / 09/14748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2009 pkt. 807 Budgetforslag , blev det besluttet, at de økonomiske udfordringer på i alt 4,5 mio. kr. i 2010 som er beskrevet i Økonomiudvalgets eget budgetforslag, skal findes inden for den samlede budgetramme. Økonomiske forhold De økonomiske udfordringer på i alt 4,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, består af følgende: Drift i mio. kr Administrationsgebyr vedr. forsyningsvirksomheder 4,0 4,0 4,0 4,0 Lønudgifter til konsulent ifm. den besluttede energipolitik for Haderslev Kommune 0,5 0,5 0,5 0,5 Evt. merudgifter til KMDbetalingsaftale*)???????? Økonomiske udfordringer i ,5 4,5 4,5 4,5 *) Det er ikke muligt pt. at estimere et evt. merforbrug på området i 2010, da KMD-betalingsaftale for 2010 først indgås i efteråret 2009 og ligeledes er der i 2009 igangsat udbudsarbejde på de systemer som ikke er lovbestemte, nemlig debitorsystemet, økonomisystemet, lønsystemet, ressourcestyring og vagtplan. Procedure Forslag til imødegåelse af de økonomiske udfordringer behandles på Økonomiudvalgsmødet den 9. september Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service.

5 Økonomiudvalget, Side 1647 Bilag Notat over forslag til udmøntning af økonomiske udfordringer - Økonomiudvalg (829489) Indstilling Intern Service indstiller, at udvalget tager stilling til de foreslåede løsningsforslag på de økonomiske udfordringer i på Økonomiudvalgets område. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget godkendte indstilling fra Direktionen om at udfordringen fordeles %-vis og dermed udmøntes på såvel Udvalget for Teknik og Miljø og Økonomiudvalget, da serviceringen af forsyningsselskaberne primært er foretaget af personale fra Teknik & Miljø: Udvalget for Teknik & Miljø 2,9 mio.kr. 72,1 % Økonomiudvalget 1,1 mio. kr. 27,9 % Administrationsgebyr vedr. forsyningsvirksomheder 4,0 mio. kr. 100,0 % samt at Økonomiudvalgets andel på 1,1 mio. kr. effektueres af Direktionen indenfor de gældende rammer af økonomisk decentralisering Opfølgning på lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering 2009 DIKIFR / 08/5894 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den politisk godkendte metode for opfølgningen på de lovbundne

6 Økonomiudvalget, Side 1648 udgiftsområder samt på aktivitetsbestemt medfinansiering har administrationen i august 2009 gennemgået områderne. Økonomiudvalget traf i mødet den 17. august 2009 beslutning om, at reguleringer på de lovbundne områder afbalanceres via kassekredit-reglen, idet der - forudsat Haderslev Kommunes udvikling på området ligner udviklingen på landsplan - tilføres kompensation. Enten via midtvejsregulering eller via efterfølgende års økonomiaftale, dvs. med 1-2 års forsinkelse. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af 2. budgetkontrol 2009 at regulering af såvel lovbundne udgifter som af aktivititetsbestemt medfinansiering skulle afvente nye lokale skøn. Disse skøn foreligger nu, og konsekvenserne for 2009 præsenteres i denne sag. Sundhedsudvalget behandlede sagen om de aktuelle økonomiske udfordringer i mødet den 13. august 2009, og i forbindelse hermed blev der protokolleret at udvalget søger om en tillægsbevilling på 7,725 mio. kr. i I materialet er der ikke sondret mellem udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og serviceudgifter. Jf. beslutningen i Økonomiudvalget vedr. 2. budgetkontrol er anmodningen ikke imødekommet. På baggrund af de seneste lokale skøn over udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering anmodes om en tilægsbevilling i 2009 på 5,646 mio. kr. Konjunkturerne i samfundet udvikler sig ikke gunstigt p.t. hvilket bevirker et pres på de lovbundne udgifter (overførselsindkomsterne). Af de serviceområder der har lovbundne udgifter er det alene Arbejdsmarkedsservice som har påvist et behov for en regulering af budgettet i Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i mødet den 17. august 2009 fagudvalgets seneste budgetopfølgning, og heraf fremgår det, at der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på de lovbundne udgiftsområder i Efter udvalgets behandling af sagen har skønnene været drøftet mellem Arbejdsmarkedsservice og Intern Service jf. den fastlagte procedure. De lokale skøn for perioden indgår i budgetlægningen, hvorfor der i denne sag alene skal tages stilling til konsekvenser som følge af skønnene for Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering Lovbundne udgifter D AU indgår i budgetlægningen Aktivitetsbestemt medfinansiering D SU indgår i budgetlægningen I alt

7 Økonomiudvalget, Side 1649 Finansiering via: Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. september 2009 og i Byrådet den 24. september Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes, hvorved der meddeles tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, jf. det i Økonomiudvalget fastlagte princip om finansiering via kassen med henvisning til at der er tale om tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Ansøgning fra Danhostel Haderslev om godkendelse af lån DIBITW / 09/20415 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. 5 i vedtægterne for den selvejende institution Danhostel Haderslev Vandrerhjem "Erlevhus" skal institutionens optagelse af lån godkendes af Byrådet i Haderslev Kommune. Vandrerhjemmet har isoleret og malet de 10 campinghytter, hvilket har nødvendiggjort optagelse af et lån på i alt kr. Lånet sker ved at optage et rentefrit lån hos Danhostel (Danmarks Vandrerhjems lånepulje), samt en kassekredit i et pengeinstitut.

8 Økonomiudvalget, Side 1650 Økonomiske forhold Danhostel Haderslevs lånoptagelse har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur videresendes sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer. Bilag Ansøgning fra Danhostel Haderslev om tilladelse til at optage lån (811947) Vedtægter for Danhostel Haderslev (811948) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Danhostel Haderslevs ansøgning om lån godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr for et sommerhusområde ved Kelstrup DIPJCH / 07/12101 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan samt kommuneplantillæg har som forslag været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra den 13. maj 2009 til den

9 Økonomiudvalget, Side juli Der er i høringsperioden indkommet 11 bemærkninger / indsigelser, samt 2 bemærkninger / indsigelser efter høringsperiodens udløb. I vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der enkeltvis stilling til disse, med forslag til besvarelse og ændringer i planerne, ligesom der herudover foreslås enkelte ændringer med henblik på præcisering af bestemmelserne. Byrådets beslutning om, at der ikke udarbejdes en Miljøvurdering har været offentligt fremlagt sammen med planforslagene, og med mulighed for påklage af afgørelsen direkte til Naturklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse. Efter klagefristens udløb indkom en klage over afgørelsen, som er blevet videresendt til Naturklagenævnet. Der foreligger ikke svar fra Naturklagenævnet. Juridiske aspekter Flere af de ved indsigelse foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at en imødekommelse i medfør af planlovens 27 kræver, at ændringen sendes til udtalelse hos de, som måtte blive berørt af ændringen. En ændring af vejadgangsforholdene hører til denne kategori. Procedure Lokalplanen samt kommuneplantillægget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og arkitektur, Poul Jørgen Christensen Bilag Behandling af indsigelser til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr (818508) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at lokalplan og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de i vedlagte notat foreslåede ændringer i planer at de indkomne bemærkninger / indsigelser besvares som foreslået i vedlagte notat Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

10 Økonomiudvalget, Side 1652 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Endelig vedtagelse af lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum DIHDMO / 09/9179 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra og med 10. juni til 5. august Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra 2 parter: Stiftøvrigheden samt Forsvarets Materieltjeneste. Begge parter har ikke fundet anledning til at gøre indsigelser imod forslaget, og har i øvrigt ikke noget at bemærke. Procedure Sagen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur/ Heidi Møller Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: At lokalplan 2.B.3-2 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

11 Økonomiudvalget, Side Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune DIULHA / 09/21344 Sagsfremstilling Kolding Byråd vedtog Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune den 29. juni Fristen for indsigelser eller bemærkninger til kommuneplanforslaget er den 1. oktober Kommuneplanforslaget består af følgende dele: ÅBEN SAG 1. Forslag til Kommuneplan , Trekantområdet - fælles hovedstruktur og retningslinjer samt særlige rettelsesblade gældende for Kolding Kommune. 2. Forslag til redegørelse for Kommuneplan , Kolding Kommune. 3. Hovedstrukturkort for Kolding Kommune forslag til områdeplaner (nummereret 00 13) med rammer for lokalplanlægningen i Kolding Kommune. 5. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Trekantområdet (Cowi). 6. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Kolding Kommune. 7. Anmodning om ophævelse af regionplanretningslinjer i Regionplan 2005 for Vejle Amt og i Regionplan for Sønderjyllands Amt for Kolding Kommune. Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice har sammen foretaget en screening af det fremlagte kommuneplanforslag og er ikke stødt på mål, retningslinjer eller konkrete arealudlæg, som giver Haderslev Kommune anledning til bemærkninger eller indsigelser. Juridiske aspekter I henhold til bestemmelserne i Lov om planlægning, 25 a, skal... planforslaget sendes til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.... Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august, Udvalget for Teknik og Miljø den 26. august, Økonomiudvalget den 3. september og Byrådet den 28. september Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice

12 Økonomiudvalget, Side 1654 Bilag Haderslev Kommunes bemærkninger til Kolding Kommunes Forslag til Kommuneplan (819781) Indstilling Teknik og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ordlyden af høringsbrevet anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej i Haderslev samt kommuneplantillæg DIHDMO / 09/19042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Plan og Arkitektur har udarbejdet forslag til lokalplan 10-2 for et erhvervsområde ved Finlandsvej/Norgesvej/Sverigesvej i Haderslev samt forslag til kommuneplantillæg Baggrunden for udarbejdelsen af planforslagene er Haderslev Kommunes ønske om at revidere det eksisterende plangrundlag for erhvervsarealet industri Nord i Haderslev. Lokalplanområdet omfatter et ca. 46 ha erhvervsområde i den nordlige del af Haderslev, afgrænset af Moltrupvej, Omkørselsvejen, Louisevej samt det militære øvelsesområde ved Haderslev Vesterskov. I øjeblikket er en del af området omfattet af lokalplan , der fastlægger områdets anvendelse til let industri og udelukker muligheden for at etablere

13 Økonomiudvalget, Side 1655 boliger i området. Med vedtagelsen af lokalplan 10-2 og kommuneplantillæg , fastholdes områdets funktion som erhvervsområde og herudover gives der mulighed for, at der kan etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper og bebyggelse til offentlige formål. Herved lovliggøres, at en del af lokalplanområdet kan anvendes til produktionsskole og politistation. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering i medfør af "Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer" har Teknik og Miljøservice foretaget en screening i henhold til 4, med henvisning til lovens 3 stk. 1 nr. 3 og fundet, at planerne samlet set ikke vurderes at udløse krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Den samlede konklusion fremgår af lokalplanens afsnit "Miljøvurdering". Der er tale om et eksisterende erhvervsområde og med det nye rammeområde og bestemmelser fastholdes den eksisterende vejbetjening. Nye anvendelsesbestemmelser vil ikke få væsentlig indflydelse på miljøforholdene i området. Procedure Planforslagene fremlægges med henblik på videresendelse til økonomiudvalg og byråd til godkendelse til udsendelse i høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur/ Heidi Møller Bilag Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde Finlandsvej_Norgesvej_Sverigesvej samt kommuneplantillæg (818438) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: At det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 10-2 anbefales godkendt til udsendelse i en 8 ugers offentlighedsperiode og At der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

14 Økonomiudvalget, Side 1656 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan DIPEMU / 09/8907 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ifølge den gældende spildevandsplan for Haderslev Kommune er det kommunen der skal håndtere både regn- og spildevandet fra erhvervsområdet ved Bramdrup (Bestseller). Bestseller ønsker, selv at stå for afledningen af regnvandet fra området. Med dette tillæg ændres status for det aktuelle område, således at kommunen kun skal håndtere spildevandet, medens regnvandet håndteres af virksomheden. Regnvandet skal afledes mod vest, via private vandløb til Spangs Å. Der foretages samtidig en miljøscreening af forslaget. Efterfølgende fremlægges forslaget om tillæg til spildevandsplanen samt resultatet af miljøscreeningen i offentlig høring i 8 uger. Procedure Forslaget om tillæg til spildevandsplanen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø. Udledningstilladelsen vil til den tid kunne påklages af visse interesseorganisationer og af personer der kan godtgøre, at de har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Efter høringsperioden fremlægges tillægget til spildevandsplanen med eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet for endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Miljø og Industri, Peter Müller

15 Økonomiudvalget, Side 1657 Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Erhvervsområde ved Bramdrup (744639) Tillæg nr. 2 til spildevandsplan (732311) Indsigelse mod spildevandsplanstillæg (800811) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender vedlagte forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune , kloakerede områder, der er udarbejdet i henhold til 32 i Miljøbeskyttelsesloven, til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, således at status for området ændres. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Preben Holmberg Godkendes som indstillet. Supplerende sagsfremstilling: Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Haderslev Kommune , Kloakerede områder, vedrørende erhvervsområde ved Bramdrup har været fremlagt til offentlig høring i perioden 27. maj 2009 til 22. juli I høringsperioden er der indkommet en indsigelse fra en række lodsejere i oplandet til Spangs Å - systemet. Af indsigelsen fremgår det, at lodsejerne er bekymrede over, at afledningen fra det nye erhvervsareal vil medføre hydrauliske problemer (kopi af indsigelsen og svarbrev er vedlagt som bilag). Såfremt det aktuelle tillæg til spildevandsplanen vedtages, skal der meddeles en udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I en sådan tilladelse vil administrationen stille krav om, at udledningen fra det nye erhvervsområde skal være hydraulisk neutral. Det vil sige, at udledningen skal neddrosles til baggrundsniveauet i det naturlige opland til det afleder til Spang Å systemet. Indstilling: Teknik- og Miljøservice indstiller at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Haderslev Kommune , Kloakerede områder, vedrørende erhvervsområde ved Bramdrup vedtages endeligt

16 Økonomiudvalget, Side 1658 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice DILFPE / 09/22017 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der søges om en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til delvis dækning af ikke budgetlagte udgifter på kr mio. til handicappedes ophold udenfor kommunen for perioden 11. november 2006 til 31. december Voksenservice har i perioden 1. januar december 2008 haft en nettotilgang på 31 handicappede, der tager ophold efter Servicelovens 107 og 108 og får tilbudt beskæftigelse og aktivitet efter Servicelovens 103 og 104. Tilgangen består ialt af 37 handicappede. Heraf kommer de 18 fra Børn- og Familieservice, 4 fra Arbejdsmarkedsservice og 15 fra hjemmet. Der har i perioden været en afgang på 6 handicappede. En af disse er overflyttet til eget tilbud i kommunen. Sagen vedrører en problemstilling, der af forståelsesmæssige grunde kan fremstilles lidt forenklet som: - Hver gang, der tilgår Voksenservice en ny handicappet, der skal have ophold og beskæftigelse udenfor kommunen, er der ikke tilført midler hertil, medmindre der er afgået en allerede budgetsat. Forenklingen består også i, at der ikke er taget hensyn til udgifter til flere pladser i vore egne institutioner. I perioden 6. oktober december 2008 har der således været en nettotilgang på 31 handicappede til en samlet udgift på kr mio. Disse har ikke været budgetlagte gennem tilførsel af midler, men alene efterbudgetterede gennem tilpasninger på andre indsatsområder. For så vidt angår budget 2009 er udgifterne til de tilkomne handicappede fra 2007 og 2008 indarbejdede. Men der er ikke indarbejdet udgifter til tilkomne handicappede i løbet af 2009 svarende til minimum 6 mio. kr. Tallet er

17 Økonomiudvalget, Side 1659 behæftet med en vis usikkerhed idet det ikke med bestemthed vides, hvor mange der kan komme resten af året. De samlede merudgifter på kr mio. for 2007 og 2008 skal sammenholdes med et budget på kr mio. for det berørte område og med det samlede budget for Voksenservice på kr mio. Budgettallene er fra 2007, idet de er de mest retvisende for en forholdsvis vurdering. Jf. reglerne om økonomisk decentralisering har Voksenservice i budgetkontroller i 2007 og 2008 samt i budgetlægningerne forsøgt at kompensere merudgifterne gennem reduktioner på plejeområdet, det øvrige handicapområde og på administrationsomkostninger. Men disse er ikke lykkedes i 2007 og men for budget 2009 dog i langt større omfang. Her skal også betænkes de drastiske tilpasninger, der fandt sted i forbindelse med budgetlægningen for Ansøgningen om tillægsbevilling afspejler en manglende robusthed i budgettet til at imødegå udgifterne til nytilkomne handicappede samtidig med, at "normalområdet" belastes i bestræbelserne på at bringe budgettet i balance. Med henblik på budget 2011 er igangsat et arbejde med at vurdere, hvorledes problemet kan angribes ved fordelingen af budgetrammer. I Voksen- og Sundhedsservice arbejdes endvidere med en revurdering af visitationskriterierne for tilbud til handicappede. Økonomiske forhold Juridiske aspekter Ved vurderingen af muligheden for at hjemtage handicappede fra andre kommuner skal Retssikkerhedslovens 9 iagttages. Denne indebærer, at såfremt en handicappet der er fyldt 18 år får ophold i den kommune, hvor boformen ligger, har Haderslev Kommune ikke længere retten til at behandle borgerens sag og herunder tage stilling til om borgeren skal have et andet

18 Økonomiudvalget, Side 1660 tilbud. Andre væsentlige barrierer for at "hjemtage" handicappede voksne borgere er Servicelovens 129 om optagelse i særligt botilbud uden samtykke samt reglerne om frit valg efter Servicelovens 108. Procedure Forelægges Voksenudvalget den 1. september 2009 Fremsendes til Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2009 Forelægges på Byrådsmøde den 17. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Tilgang/afgang (827358) Betaling til andre kommuner (827385) notat - opgørelse af tilgang/afgang af sager på handicapområdet (818537) Indstilling Der indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

19 Økonomiudvalget, Side Forslag til Trafiksikkerhedsplan DISONS / 08/39195 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der forelægges forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Trafiksikkerhedsplanen sætter målet for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden , og skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet samt sikre, at der sættes ind der, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune følger målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra maj Et mål som Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge på mødet 13. juni Indsatsområderne i de kommende års arbejde med trafiksikkerhed i Haderslev kommune er følgende: uheld med høj fart uheld med spirituspåvirkede førere uheld med manglende selebrug uheld med cyklister uheld med unge trafikanter forbedret sikkerhed og tryghed på skoleveje Målet er, at det systematiske arbejde med trafiksikkerhed skal skabe en reduktion på mindst 24 personskader på det kommunale vejnet inden udgangen af Fra 60 personskader i 2005 til maks. 36 i Samme mål gælder for det statslige vejnet i Haderslev Kommune. Derfor vil trafiksikkerhedsarbejdet blive gennemført i et tæt i samarbejde med Vejdirektoratet som vejbestyrelse for de 63 km statsveje i kommunen. Samlet skal der ske en reduktion i personskader i på alle veje fra 79 personskader i 2005 til maks 47 i 2012 i Haderslev Kommune. Økonomiske forhold For at nå målsætningen om en reduktion i antallet af personskader på 40% inden udgangen af 2012 skal der afsættes 3 5 mio kr./år til gennemførelsen af handlingsplanerne beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. En rapporteret personskade er beregnet til en samfundsmæssig udgift på kr. (2008-niveau). Den kommunale del af denne udgift

20 Økonomiudvalget, Side 1662 er mellem %. En opgørelse fra 2007 viser, at ca. 50% af de tilskadekomne i Haderslev Kommune var egne borgere, hvor kommunen har alle følgeudgifter til behandling, sygedagpenge m.v. Forudsat, at den fordeling forsætter, vil Haderslev Kommune såfremt målet nås, kunne spare ca. 8 mio kr. årligt fra 2012 i udgifter til trafikkvæstede borgere. Personalemæssige forhold Indsatsen kræver 1½ årsværk Sundhedsmæssige forhold Planen skal ses i sammenhæng med Sundhedsplanen og sundhedsprojektet Haderslev i bevægelse, således at mulighed for bevægelse, cykling og gang, tænkes ind i de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Sikre skoleveje er et lokalt indsatsområde i planen, netop med udgangspunkt i at motivere skoleeleverne til at være selvtransporterende til og fra skole. Det vil være en gevinst for sundheden, samtidig med at de trafikale forhold ved skolerne forbedres på grund af mindre biltrafik. Samlet set vil en reduktion i antallet af personskader i trafikken vil øge sundheden i kommunen. Juridiske aspekter Ingen Procedure Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune sendes i høring hos de øvrige stående udvalg, Handicaprådet og Seniorrådet frem til 17. august 2009, hvorefter Trafiksikkerhedsplanen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen Bilag Forsalg til Trafiksikkerhedsplan (774501) Bilag-sortpletudpegning (774512) Sundhedsudvalget høringssvar.doc (821992)

21 Økonomiudvalget, Side 1663 Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø sender Forslag til trafiksikkerhedsplan i høring frem til 17. august. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Yrsa Theisen. Forslag til trafiksikkerhedsplanen sendes i høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø har fremsendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan til høring i Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget godkender forslag til Trafiksikkerhedsplan Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget noterer sig med tilfredshed sammenhængen mellem sundheds og trafikplanlægningen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet har bemærket, at Udvalget for Teknik og Miljø i sit møde den 18. juni 2009 besluttede at sende forslaget til trafiksikkerhedsplan i høring, bl.a. hos Seniorrådet, med høringsfrist den 17. august Den 5. august 2009 modtog Seniorrådet bemeldte forslag til høring. Med denne korte svarfrist har Seniorrådets Trafikudvalg foretaget en hastegennemgang af det omfattende materiale og indstillet til Seniorrådet, at Seniorrådet anbefaler forslaget godkendt med følgende supplerende bemærkninger: 1. Seniorrådet foreslår gennemført en utryghedsanalyse hos alle ældre i lighed med den, der er foretaget blandt alle elever i

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere