Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte tillægsdagsorden (pkt. 853) vedr. politisk organisation.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 839. Opfølgningsredegørelse Forslag til udmøntning af økonomiske udfordringer på Økonomiudvalget område i Opfølgning på lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering Ansøgning fra Danhostel Haderslev om godkendelse af lån Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr for et sommerhusområde ved Kelstrup Endelig vedtagelse af lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej i Haderslev samt kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice Forslag til Trafiksikkerhedsplan Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken LUKKET DAGSORDEN 851. Den aktuelle økonomi i Boligprojekt ÅBEN DAGSORDEN 853. Politisk organisation fra 1. januar 2010, ny styrelsesvedtægt

3 Økonomiudvalget, Side Opfølgningsredegørelse 2009 DIANDK / 09/16568 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Styrelseslovens 62c skal Byrådet udarbejde en Opfølgningsredegørelse senest i tredje kvartal i det år, hvor der afholdes valg til Byrådet. Opfølgningsredegørelsen er Byrådets status over arbejdet med de mål, Byrådet opstillede i Servicestrategien i Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, som skal indeholde: en opfølgning på målene i kommunens servicestrategi en redegørelse for ændringer i kommunens tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen i medfør udliciteringer, udbud og udfordringsret. Opfølgningsredegørelsen foreligger hermed i endeligt forslag på baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg. Procedure Forslaget til Opfølgningsredegørelse forelægges samlet for Økonomiudvalg og Byråd. Opfølgningsredegørelsen skal behandles endeligt i Byrådet, som ikke kan delegere vedtagelsen til lavere udvalg. Efter vedtagelsen annonceres i lokalaviserne og Opfølgningsredegørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside inden udløbet af tredje kvartal. Ved annonceringen oplyses, at borgere som ønsker Opfølgningsredegørelsen tilsendt i papir, kan rekvirere denne hos staben i Intern Service. Tovholder/informationsansvarlig Chefsekretær Pia Wrona, Staben, Intern Service Bilag Opfølgningsredegørelse 2009 (831343) Indstilling Det indstilles at forslaget godkendes og videresendes til endelig vedtagelse i Byrådets møde den 24. september 2009

4 Økonomiudvalget, Side 1646 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Forslag til udmøntning af økonomiske udfordringer på Økonomiudvalget område i DIAMTU / 09/14748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2009 pkt. 807 Budgetforslag , blev det besluttet, at de økonomiske udfordringer på i alt 4,5 mio. kr. i 2010 som er beskrevet i Økonomiudvalgets eget budgetforslag, skal findes inden for den samlede budgetramme. Økonomiske forhold De økonomiske udfordringer på i alt 4,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, består af følgende: Drift i mio. kr Administrationsgebyr vedr. forsyningsvirksomheder 4,0 4,0 4,0 4,0 Lønudgifter til konsulent ifm. den besluttede energipolitik for Haderslev Kommune 0,5 0,5 0,5 0,5 Evt. merudgifter til KMDbetalingsaftale*)???????? Økonomiske udfordringer i ,5 4,5 4,5 4,5 *) Det er ikke muligt pt. at estimere et evt. merforbrug på området i 2010, da KMD-betalingsaftale for 2010 først indgås i efteråret 2009 og ligeledes er der i 2009 igangsat udbudsarbejde på de systemer som ikke er lovbestemte, nemlig debitorsystemet, økonomisystemet, lønsystemet, ressourcestyring og vagtplan. Procedure Forslag til imødegåelse af de økonomiske udfordringer behandles på Økonomiudvalgsmødet den 9. september Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service.

5 Økonomiudvalget, Side 1647 Bilag Notat over forslag til udmøntning af økonomiske udfordringer - Økonomiudvalg (829489) Indstilling Intern Service indstiller, at udvalget tager stilling til de foreslåede løsningsforslag på de økonomiske udfordringer i på Økonomiudvalgets område. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget godkendte indstilling fra Direktionen om at udfordringen fordeles %-vis og dermed udmøntes på såvel Udvalget for Teknik og Miljø og Økonomiudvalget, da serviceringen af forsyningsselskaberne primært er foretaget af personale fra Teknik & Miljø: Udvalget for Teknik & Miljø 2,9 mio.kr. 72,1 % Økonomiudvalget 1,1 mio. kr. 27,9 % Administrationsgebyr vedr. forsyningsvirksomheder 4,0 mio. kr. 100,0 % samt at Økonomiudvalgets andel på 1,1 mio. kr. effektueres af Direktionen indenfor de gældende rammer af økonomisk decentralisering Opfølgning på lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering 2009 DIKIFR / 08/5894 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den politisk godkendte metode for opfølgningen på de lovbundne

6 Økonomiudvalget, Side 1648 udgiftsområder samt på aktivitetsbestemt medfinansiering har administrationen i august 2009 gennemgået områderne. Økonomiudvalget traf i mødet den 17. august 2009 beslutning om, at reguleringer på de lovbundne områder afbalanceres via kassekredit-reglen, idet der - forudsat Haderslev Kommunes udvikling på området ligner udviklingen på landsplan - tilføres kompensation. Enten via midtvejsregulering eller via efterfølgende års økonomiaftale, dvs. med 1-2 års forsinkelse. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af 2. budgetkontrol 2009 at regulering af såvel lovbundne udgifter som af aktivititetsbestemt medfinansiering skulle afvente nye lokale skøn. Disse skøn foreligger nu, og konsekvenserne for 2009 præsenteres i denne sag. Sundhedsudvalget behandlede sagen om de aktuelle økonomiske udfordringer i mødet den 13. august 2009, og i forbindelse hermed blev der protokolleret at udvalget søger om en tillægsbevilling på 7,725 mio. kr. i I materialet er der ikke sondret mellem udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og serviceudgifter. Jf. beslutningen i Økonomiudvalget vedr. 2. budgetkontrol er anmodningen ikke imødekommet. På baggrund af de seneste lokale skøn over udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering anmodes om en tilægsbevilling i 2009 på 5,646 mio. kr. Konjunkturerne i samfundet udvikler sig ikke gunstigt p.t. hvilket bevirker et pres på de lovbundne udgifter (overførselsindkomsterne). Af de serviceområder der har lovbundne udgifter er det alene Arbejdsmarkedsservice som har påvist et behov for en regulering af budgettet i Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i mødet den 17. august 2009 fagudvalgets seneste budgetopfølgning, og heraf fremgår det, at der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på de lovbundne udgiftsområder i Efter udvalgets behandling af sagen har skønnene været drøftet mellem Arbejdsmarkedsservice og Intern Service jf. den fastlagte procedure. De lokale skøn for perioden indgår i budgetlægningen, hvorfor der i denne sag alene skal tages stilling til konsekvenser som følge af skønnene for Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering Lovbundne udgifter D AU indgår i budgetlægningen Aktivitetsbestemt medfinansiering D SU indgår i budgetlægningen I alt

7 Økonomiudvalget, Side 1649 Finansiering via: Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. september 2009 og i Byrådet den 24. september Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes, hvorved der meddeles tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, jf. det i Økonomiudvalget fastlagte princip om finansiering via kassen med henvisning til at der er tale om tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Ansøgning fra Danhostel Haderslev om godkendelse af lån DIBITW / 09/20415 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. 5 i vedtægterne for den selvejende institution Danhostel Haderslev Vandrerhjem "Erlevhus" skal institutionens optagelse af lån godkendes af Byrådet i Haderslev Kommune. Vandrerhjemmet har isoleret og malet de 10 campinghytter, hvilket har nødvendiggjort optagelse af et lån på i alt kr. Lånet sker ved at optage et rentefrit lån hos Danhostel (Danmarks Vandrerhjems lånepulje), samt en kassekredit i et pengeinstitut.

8 Økonomiudvalget, Side 1650 Økonomiske forhold Danhostel Haderslevs lånoptagelse har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur videresendes sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer. Bilag Ansøgning fra Danhostel Haderslev om tilladelse til at optage lån (811947) Vedtægter for Danhostel Haderslev (811948) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Danhostel Haderslevs ansøgning om lån godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr for et sommerhusområde ved Kelstrup DIPJCH / 07/12101 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan samt kommuneplantillæg har som forslag været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra den 13. maj 2009 til den

9 Økonomiudvalget, Side juli Der er i høringsperioden indkommet 11 bemærkninger / indsigelser, samt 2 bemærkninger / indsigelser efter høringsperiodens udløb. I vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der enkeltvis stilling til disse, med forslag til besvarelse og ændringer i planerne, ligesom der herudover foreslås enkelte ændringer med henblik på præcisering af bestemmelserne. Byrådets beslutning om, at der ikke udarbejdes en Miljøvurdering har været offentligt fremlagt sammen med planforslagene, og med mulighed for påklage af afgørelsen direkte til Naturklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse. Efter klagefristens udløb indkom en klage over afgørelsen, som er blevet videresendt til Naturklagenævnet. Der foreligger ikke svar fra Naturklagenævnet. Juridiske aspekter Flere af de ved indsigelse foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at en imødekommelse i medfør af planlovens 27 kræver, at ændringen sendes til udtalelse hos de, som måtte blive berørt af ændringen. En ændring af vejadgangsforholdene hører til denne kategori. Procedure Lokalplanen samt kommuneplantillægget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og arkitektur, Poul Jørgen Christensen Bilag Behandling af indsigelser til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr (818508) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at lokalplan og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de i vedlagte notat foreslåede ændringer i planer at de indkomne bemærkninger / indsigelser besvares som foreslået i vedlagte notat Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

10 Økonomiudvalget, Side 1652 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Endelig vedtagelse af lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum DIHDMO / 09/9179 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra og med 10. juni til 5. august Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra 2 parter: Stiftøvrigheden samt Forsvarets Materieltjeneste. Begge parter har ikke fundet anledning til at gøre indsigelser imod forslaget, og har i øvrigt ikke noget at bemærke. Procedure Sagen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur/ Heidi Møller Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: At lokalplan 2.B.3-2 vedtages endeligt. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

11 Økonomiudvalget, Side Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune DIULHA / 09/21344 Sagsfremstilling Kolding Byråd vedtog Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune den 29. juni Fristen for indsigelser eller bemærkninger til kommuneplanforslaget er den 1. oktober Kommuneplanforslaget består af følgende dele: ÅBEN SAG 1. Forslag til Kommuneplan , Trekantområdet - fælles hovedstruktur og retningslinjer samt særlige rettelsesblade gældende for Kolding Kommune. 2. Forslag til redegørelse for Kommuneplan , Kolding Kommune. 3. Hovedstrukturkort for Kolding Kommune forslag til områdeplaner (nummereret 00 13) med rammer for lokalplanlægningen i Kolding Kommune. 5. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Trekantområdet (Cowi). 6. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Kolding Kommune. 7. Anmodning om ophævelse af regionplanretningslinjer i Regionplan 2005 for Vejle Amt og i Regionplan for Sønderjyllands Amt for Kolding Kommune. Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice har sammen foretaget en screening af det fremlagte kommuneplanforslag og er ikke stødt på mål, retningslinjer eller konkrete arealudlæg, som giver Haderslev Kommune anledning til bemærkninger eller indsigelser. Juridiske aspekter I henhold til bestemmelserne i Lov om planlægning, 25 a, skal... planforslaget sendes til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.... Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august, Udvalget for Teknik og Miljø den 26. august, Økonomiudvalget den 3. september og Byrådet den 28. september Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice

12 Økonomiudvalget, Side 1654 Bilag Haderslev Kommunes bemærkninger til Kolding Kommunes Forslag til Kommuneplan (819781) Indstilling Teknik og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ordlyden af høringsbrevet anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej i Haderslev samt kommuneplantillæg DIHDMO / 09/19042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Plan og Arkitektur har udarbejdet forslag til lokalplan 10-2 for et erhvervsområde ved Finlandsvej/Norgesvej/Sverigesvej i Haderslev samt forslag til kommuneplantillæg Baggrunden for udarbejdelsen af planforslagene er Haderslev Kommunes ønske om at revidere det eksisterende plangrundlag for erhvervsarealet industri Nord i Haderslev. Lokalplanområdet omfatter et ca. 46 ha erhvervsområde i den nordlige del af Haderslev, afgrænset af Moltrupvej, Omkørselsvejen, Louisevej samt det militære øvelsesområde ved Haderslev Vesterskov. I øjeblikket er en del af området omfattet af lokalplan , der fastlægger områdets anvendelse til let industri og udelukker muligheden for at etablere

13 Økonomiudvalget, Side 1655 boliger i området. Med vedtagelsen af lokalplan 10-2 og kommuneplantillæg , fastholdes områdets funktion som erhvervsområde og herudover gives der mulighed for, at der kan etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper og bebyggelse til offentlige formål. Herved lovliggøres, at en del af lokalplanområdet kan anvendes til produktionsskole og politistation. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering i medfør af "Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer" har Teknik og Miljøservice foretaget en screening i henhold til 4, med henvisning til lovens 3 stk. 1 nr. 3 og fundet, at planerne samlet set ikke vurderes at udløse krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Den samlede konklusion fremgår af lokalplanens afsnit "Miljøvurdering". Der er tale om et eksisterende erhvervsområde og med det nye rammeområde og bestemmelser fastholdes den eksisterende vejbetjening. Nye anvendelsesbestemmelser vil ikke få væsentlig indflydelse på miljøforholdene i området. Procedure Planforslagene fremlægges med henblik på videresendelse til økonomiudvalg og byråd til godkendelse til udsendelse i høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur/ Heidi Møller Bilag Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde Finlandsvej_Norgesvej_Sverigesvej samt kommuneplantillæg (818438) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: At det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 10-2 anbefales godkendt til udsendelse i en 8 ugers offentlighedsperiode og At der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

14 Økonomiudvalget, Side 1656 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan DIPEMU / 09/8907 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ifølge den gældende spildevandsplan for Haderslev Kommune er det kommunen der skal håndtere både regn- og spildevandet fra erhvervsområdet ved Bramdrup (Bestseller). Bestseller ønsker, selv at stå for afledningen af regnvandet fra området. Med dette tillæg ændres status for det aktuelle område, således at kommunen kun skal håndtere spildevandet, medens regnvandet håndteres af virksomheden. Regnvandet skal afledes mod vest, via private vandløb til Spangs Å. Der foretages samtidig en miljøscreening af forslaget. Efterfølgende fremlægges forslaget om tillæg til spildevandsplanen samt resultatet af miljøscreeningen i offentlig høring i 8 uger. Procedure Forslaget om tillæg til spildevandsplanen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø. Udledningstilladelsen vil til den tid kunne påklages af visse interesseorganisationer og af personer der kan godtgøre, at de har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Efter høringsperioden fremlægges tillægget til spildevandsplanen med eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet for endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Miljø og Industri, Peter Müller

15 Økonomiudvalget, Side 1657 Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Erhvervsområde ved Bramdrup (744639) Tillæg nr. 2 til spildevandsplan (732311) Indsigelse mod spildevandsplanstillæg (800811) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender vedlagte forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune , kloakerede områder, der er udarbejdet i henhold til 32 i Miljøbeskyttelsesloven, til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, således at status for området ændres. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Preben Holmberg Godkendes som indstillet. Supplerende sagsfremstilling: Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Haderslev Kommune , Kloakerede områder, vedrørende erhvervsområde ved Bramdrup har været fremlagt til offentlig høring i perioden 27. maj 2009 til 22. juli I høringsperioden er der indkommet en indsigelse fra en række lodsejere i oplandet til Spangs Å - systemet. Af indsigelsen fremgår det, at lodsejerne er bekymrede over, at afledningen fra det nye erhvervsareal vil medføre hydrauliske problemer (kopi af indsigelsen og svarbrev er vedlagt som bilag). Såfremt det aktuelle tillæg til spildevandsplanen vedtages, skal der meddeles en udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I en sådan tilladelse vil administrationen stille krav om, at udledningen fra det nye erhvervsområde skal være hydraulisk neutral. Det vil sige, at udledningen skal neddrosles til baggrundsniveauet i det naturlige opland til det afleder til Spang Å systemet. Indstilling: Teknik- og Miljøservice indstiller at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Haderslev Kommune , Kloakerede områder, vedrørende erhvervsområde ved Bramdrup vedtages endeligt

16 Økonomiudvalget, Side 1658 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice DILFPE / 09/22017 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der søges om en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til delvis dækning af ikke budgetlagte udgifter på kr mio. til handicappedes ophold udenfor kommunen for perioden 11. november 2006 til 31. december Voksenservice har i perioden 1. januar december 2008 haft en nettotilgang på 31 handicappede, der tager ophold efter Servicelovens 107 og 108 og får tilbudt beskæftigelse og aktivitet efter Servicelovens 103 og 104. Tilgangen består ialt af 37 handicappede. Heraf kommer de 18 fra Børn- og Familieservice, 4 fra Arbejdsmarkedsservice og 15 fra hjemmet. Der har i perioden været en afgang på 6 handicappede. En af disse er overflyttet til eget tilbud i kommunen. Sagen vedrører en problemstilling, der af forståelsesmæssige grunde kan fremstilles lidt forenklet som: - Hver gang, der tilgår Voksenservice en ny handicappet, der skal have ophold og beskæftigelse udenfor kommunen, er der ikke tilført midler hertil, medmindre der er afgået en allerede budgetsat. Forenklingen består også i, at der ikke er taget hensyn til udgifter til flere pladser i vore egne institutioner. I perioden 6. oktober december 2008 har der således været en nettotilgang på 31 handicappede til en samlet udgift på kr mio. Disse har ikke været budgetlagte gennem tilførsel af midler, men alene efterbudgetterede gennem tilpasninger på andre indsatsområder. For så vidt angår budget 2009 er udgifterne til de tilkomne handicappede fra 2007 og 2008 indarbejdede. Men der er ikke indarbejdet udgifter til tilkomne handicappede i løbet af 2009 svarende til minimum 6 mio. kr. Tallet er

17 Økonomiudvalget, Side 1659 behæftet med en vis usikkerhed idet det ikke med bestemthed vides, hvor mange der kan komme resten af året. De samlede merudgifter på kr mio. for 2007 og 2008 skal sammenholdes med et budget på kr mio. for det berørte område og med det samlede budget for Voksenservice på kr mio. Budgettallene er fra 2007, idet de er de mest retvisende for en forholdsvis vurdering. Jf. reglerne om økonomisk decentralisering har Voksenservice i budgetkontroller i 2007 og 2008 samt i budgetlægningerne forsøgt at kompensere merudgifterne gennem reduktioner på plejeområdet, det øvrige handicapområde og på administrationsomkostninger. Men disse er ikke lykkedes i 2007 og men for budget 2009 dog i langt større omfang. Her skal også betænkes de drastiske tilpasninger, der fandt sted i forbindelse med budgetlægningen for Ansøgningen om tillægsbevilling afspejler en manglende robusthed i budgettet til at imødegå udgifterne til nytilkomne handicappede samtidig med, at "normalområdet" belastes i bestræbelserne på at bringe budgettet i balance. Med henblik på budget 2011 er igangsat et arbejde med at vurdere, hvorledes problemet kan angribes ved fordelingen af budgetrammer. I Voksen- og Sundhedsservice arbejdes endvidere med en revurdering af visitationskriterierne for tilbud til handicappede. Økonomiske forhold Juridiske aspekter Ved vurderingen af muligheden for at hjemtage handicappede fra andre kommuner skal Retssikkerhedslovens 9 iagttages. Denne indebærer, at såfremt en handicappet der er fyldt 18 år får ophold i den kommune, hvor boformen ligger, har Haderslev Kommune ikke længere retten til at behandle borgerens sag og herunder tage stilling til om borgeren skal have et andet

18 Økonomiudvalget, Side 1660 tilbud. Andre væsentlige barrierer for at "hjemtage" handicappede voksne borgere er Servicelovens 129 om optagelse i særligt botilbud uden samtykke samt reglerne om frit valg efter Servicelovens 108. Procedure Forelægges Voksenudvalget den 1. september 2009 Fremsendes til Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2009 Forelægges på Byrådsmøde den 17. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Tilgang/afgang (827358) Betaling til andre kommuner (827385) notat - opgørelse af tilgang/afgang af sager på handicapområdet (818537) Indstilling Der indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales.

19 Økonomiudvalget, Side Forslag til Trafiksikkerhedsplan DISONS / 08/39195 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der forelægges forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Trafiksikkerhedsplanen sætter målet for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden , og skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet samt sikre, at der sættes ind der, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune følger målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra maj Et mål som Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge på mødet 13. juni Indsatsområderne i de kommende års arbejde med trafiksikkerhed i Haderslev kommune er følgende: uheld med høj fart uheld med spirituspåvirkede førere uheld med manglende selebrug uheld med cyklister uheld med unge trafikanter forbedret sikkerhed og tryghed på skoleveje Målet er, at det systematiske arbejde med trafiksikkerhed skal skabe en reduktion på mindst 24 personskader på det kommunale vejnet inden udgangen af Fra 60 personskader i 2005 til maks. 36 i Samme mål gælder for det statslige vejnet i Haderslev Kommune. Derfor vil trafiksikkerhedsarbejdet blive gennemført i et tæt i samarbejde med Vejdirektoratet som vejbestyrelse for de 63 km statsveje i kommunen. Samlet skal der ske en reduktion i personskader i på alle veje fra 79 personskader i 2005 til maks 47 i 2012 i Haderslev Kommune. Økonomiske forhold For at nå målsætningen om en reduktion i antallet af personskader på 40% inden udgangen af 2012 skal der afsættes 3 5 mio kr./år til gennemførelsen af handlingsplanerne beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. En rapporteret personskade er beregnet til en samfundsmæssig udgift på kr. (2008-niveau). Den kommunale del af denne udgift

20 Økonomiudvalget, Side 1662 er mellem %. En opgørelse fra 2007 viser, at ca. 50% af de tilskadekomne i Haderslev Kommune var egne borgere, hvor kommunen har alle følgeudgifter til behandling, sygedagpenge m.v. Forudsat, at den fordeling forsætter, vil Haderslev Kommune såfremt målet nås, kunne spare ca. 8 mio kr. årligt fra 2012 i udgifter til trafikkvæstede borgere. Personalemæssige forhold Indsatsen kræver 1½ årsværk Sundhedsmæssige forhold Planen skal ses i sammenhæng med Sundhedsplanen og sundhedsprojektet Haderslev i bevægelse, således at mulighed for bevægelse, cykling og gang, tænkes ind i de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Sikre skoleveje er et lokalt indsatsområde i planen, netop med udgangspunkt i at motivere skoleeleverne til at være selvtransporterende til og fra skole. Det vil være en gevinst for sundheden, samtidig med at de trafikale forhold ved skolerne forbedres på grund af mindre biltrafik. Samlet set vil en reduktion i antallet af personskader i trafikken vil øge sundheden i kommunen. Juridiske aspekter Ingen Procedure Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune sendes i høring hos de øvrige stående udvalg, Handicaprådet og Seniorrådet frem til 17. august 2009, hvorefter Trafiksikkerhedsplanen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen Bilag Forsalg til Trafiksikkerhedsplan (774501) Bilag-sortpletudpegning (774512) Sundhedsudvalget høringssvar.doc (821992)

21 Økonomiudvalget, Side 1663 Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø sender Forslag til trafiksikkerhedsplan i høring frem til 17. august. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Yrsa Theisen. Forslag til trafiksikkerhedsplanen sendes i høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø har fremsendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan til høring i Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget godkender forslag til Trafiksikkerhedsplan Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget noterer sig med tilfredshed sammenhængen mellem sundheds og trafikplanlægningen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet har bemærket, at Udvalget for Teknik og Miljø i sit møde den 18. juni 2009 besluttede at sende forslaget til trafiksikkerhedsplan i høring, bl.a. hos Seniorrådet, med høringsfrist den 17. august Den 5. august 2009 modtog Seniorrådet bemeldte forslag til høring. Med denne korte svarfrist har Seniorrådets Trafikudvalg foretaget en hastegennemgang af det omfattende materiale og indstillet til Seniorrådet, at Seniorrådet anbefaler forslaget godkendt med følgende supplerende bemærkninger: 1. Seniorrådet foreslår gennemført en utryghedsanalyse hos alle ældre i lighed med den, der er foretaget blandt alle elever i

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Catharinahjemmet Christiansfeldvej 4 E, 02, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-08-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Markvard Hovmøller Fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 26-08-2009 Mødested: Teknik- og Miljøservice, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:03 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 19-09-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Mødelokale 1 Kildebakkens Plejecenter, Varbergvej 13, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Irene Høgh,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø DAGSORDEN Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 26-08-2009 Mødested: Teknik- og Miljøservice, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og 23. maj 2012 Dok.nr.: 2012/0054603-10 Delegationsplan for Magistraten Juridisk Afdeling det følgende angives såvel beskrivelse af gældende praksis på Magistratens område som forslag til fremtidig delegation.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere