Bogomtaler. Til forsvar for Nordens sprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogomtaler. Til forsvar for Nordens sprog"

Transkript

1 Bogomtaler Til forsvar for Nordens sprog Helge Sandøy (red.): Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord. Oslo: Novus sider. NOK 198,- Med bil i Norden er den første bog i en planlagt skriftrække om udenlandske ord og fremmedpåvirkning i de nordiske sprog der udgives af Nordisk språkråd i forbindelse med forskningstiltaget Moderne importord (http:// moderne-importord.info/). Bogen indeholder indlæg fra et forskermøde om afløsningsord afholdt i Bergen den oktober 2002 med deltagelse af sprogfolk og andre sproginteresserede fra Danmark, Norge, Sverige, Færøerne og Island. Det var dengang hundrede år siden at ordet bil blev skabt til afløsning af det længere og tungere automobil ved en tævling i dagbladet Politiken jf. tilsvarende dannelser som cykel (cykle) af bicycle, bus af omnibus og mobil af mobiltelefon. Strukturelt set er der således kommet et helt igennem nordisk ord ud af en glose af blandet fransk, latinsk og græsk ophav. Herom kan man læse i Inge Lise Pedersens indlæg Da danskerne lærte bilen at kende. Et causeri om hjemlige og fremmede ord i fortid og nutid. Nu er glosen med Helge Sandøys ord i bogens indledning blitt eit fellesord for alle dei nordiske språka. Og ingen andre språk brukar dette ordet. Den nordiske fellesskapen og det nordiske særpreget fekk enda ei markering. Det er altså ikkje bare dei urgamle orda som er felles for oss. Sandøy skriver sammesteds at vi styrker vore nordiske modersmål på to måder: Ved at sikre at de bliver brugt på flest mulige samfundsområder (brugsperspektivet), og ved at markere dem som vores (formperspektivet). Både å ønskje at poppsongar er på morsmålet og å meine at bør heite e-post, er uttrykk for at språket er symbol på kulturelle posisjonar og funksjonar og på mangfald. De nye begreber hverken kan eller skal vi stoppe, de er jo med en interessant fortolkning af Israel Levin Culturens Gesandter, men vi treng ikkje godta andres ord for desse omgrepa. Vi står fritt til å lage nye ord eller skape om på dei vi gjerne importerer saman med omgrepet, eller bare å godta importordet som det er. Forfriskende synspunkter i en dansk sammenhæng! At danskerne som i bil -eksemplet optræder som sproglige foregangsmænd i Norden, er desværre blevet 12

2 noget af en sjældenhed. Vi gider ikke danne vore egne ord, men overtager som regel blot de fremmede, som det skete med computeren, der i Norge blev til en datamaskin, i Sverige en dator, i Island en tölva, på Færøerne en telda og i Finland en tietokone. Det gode fællesskandinaviske udtryk e-post foretrækkes af omkring 10 % af danskerne. Man kommer unægtelig til at tænke på sprogrenseren Søren Togeby, der i 1953 bemærkede at danskerne er det bedste bevis på rigtigheden af Darwins abeteori! I det lys skulle man kanske formode at et dansk arbejde med afløsningsord ikke kunne betale sig (det synes jo også at være den fremherskende opfattelse herhjemme). Ikke desto mindre viser Pia Jarvad i sit indlæg Opkomling, stenalder, nørd og regneark om danske afløsningsord i nyordsdannelsen og deres gennemslagskraft at temmelig mange hjemlige dannelser faktisk er slået igennem. Jarvad skelner imellem umiddelbare og bevidste afløsningsord avlet i f.eks. Dansk Sprognævn. Således er der kun få forslag fra listen Ersättningsord för vissa engelskamerikanska lånord i danskan, norskan och svenskan, udgivet september 1963 af Nämnden för Svensk Språkvård, der ikke er i brug. Og hvem taler i dag om til eksempel rush hour (myldretid), search machine (søgemaskine), spreadsheet (regneark) eller non-iron (strygefri)? I en ældre tid dannede naturvidenskabsmanden H. C. Ørsted i tusindvis af hjemlige nyord, og ifølge en beregning foretaget af Simon Skovgaard er omkr. 220 eller 8 % af disse endnu i brug i almensproget (det nøjagtige tal er dog noget usikkert). Jarvad kunne også have inddraget danske sprogrensere fra 1700-årene såsom Frederik Chr. Eilschov og Jens Schelderup Sneedorff. Hun sammenfatter: I den optik der her er lagt for dagen over for bevidste og spontane afløsningsord, er resultaterne ikke så ringe endda. Hvis man yderligere er villig til at acceptere at ikke alt hvad der foreslås, er succeser, kan arbejdet med afløsningsord også være et område for sprogpolitikken. 13

3 Færøsk og islandsk En anden svoren tilhænger af gode afløsningsord, den mangeårige formand for det færøske sprognævn Jóhan Hendrik W. Poulsen, behandler de færøske forhold og fremhæver islandskens betydning for den færøske sprogrøgt. Bar er broderløs bag, siger ordsproget. Færøsken har siden genrejsningen under 1800-årenes nationalromantik været underkastet en rivende udvikling i ordforrådet, og der kan nævnes områder som grammatik, botanik, zoologi, matematik, fysik, kemi og datalogi. Det færøske sprognævn, Føroyska málnevndin, står med Poulsens ord altid til disposition, når det for eksempel gælder spørgsmål om afløsningsord. Både danismer (germanismer), internationalismer og anglicismer er i skudlinjen, og orddannelsen finder sted på norrøn grund. Eftersom det er en udbredt fordom at færøske nydannelser er lange og uhåndterlige, søger man at gøre afløsningsordene så korte og smidige som muligt. Klarer man en stavelse mindre end det tilsvarende fremmede ord, er man tilfreds! Ellers er hovedkravet at nyordene strukturelt, lydligt og bøjningsmæssigt skal passe til sproget. Der er dels tale om oversættelseslån (f.eks. samgildur tio. analog ; flogbóltur hak. volleyball ; úthendi ik. handout ) og dels om helt selvstændige dannelser, disse sammensatte 14 (berghol ik. tunnel ; kollvelting huk. revolution ) eller afledte (bulald ik. bodystocking ; snyril hak. spiral ; kykna huk. celle i organisme ). Lån fra islandsk er bl.a. alfrøði huk. leksikon, encyklopædi, -frøði huk. videnskab (f.eks. jarð-, løg-, mál-, stjørnu-, verk-), kervi ik. system, miðil hak. medie og sjónvarp ik. fjernsyn. Lån fra svensk er einskildur tio. privat, søva udso. give narkose og ýta huk. overflade. Det islandske sprog behandles af Guðrún Kvaran i artiklen Typer af nye ord i islandsk og i Ásta Svavarsdóttirs indlæg Tilpasning af importord i islandsk. Kvaran tilbageviser den udbredte vrangforestilling at islandsk sprogrensning skulle være opstået i midten af 1800-tallet som en frugt af den moderne islandske nationalisme. Rødderne ligger nemlig meget dybere. Allerede i den såkaldte Første grammatiske afhandling fra omkr finder man grammatiske nydannelser som raddarstafr og hljóðstafr (selvlyd/vokal) og samhljóðandi og samhljóðr (medlyd/ konsonant). I senmiddelalderen kom der mange nedertyske og danske ord ind i skriftsproget, men i det 18. århundrede opstod en ny sproglig bevægelse under påvirkning af den samtidige danske purisme. Sprogrensningen fik fornyet styrke i forbindelse med selvstændighedskampen, og der grundlages en konservativ skrift-

4 sprogsnorm grundet på landalmuens talemål, som var forholdsvis ublandet i modsætning til det danskprægede sprog der taltes på handelspladserne. Man skelner imellem aktiv orddannelse, der finder sted hele tiden, f.eks. i almindelige samtaler, og lærd orddannelse, ofte ved genoplivelse af gamle suffikser som -ald i mótald modem. Det islandske folk er som helhed imod udenlandsk indflydelse på sproget, og orddannelse på hjemlig grund vægtes højt, men en del tilpassede låneord har dog vundet indpas. Den tidligere formand for det islandske sprognævn Baldur Jónsson har i artiklen Aðlögun tökuorða í íslensku (2002) opregnet fem krav man bør stille til importord: Trykket må være på første stavelse. Ordet må følge islandske lydregler. Ordet må følge islandske fonotaktiske regler (dvs. regler for fonemernes fordeling). Ordet må tilhøre en bøjningsklasse der allerede findes i sproget, følge dens bøjningsregler og andre særlige regler. Ordet må skrives med islandske bogstaver, således at der er regelret forbindelse mellem skrivemåde og udtale. Tilpasningen af importord er da almindeligvis også ret stor dog forekommer det ofte som i dansk at tillægsord ikke bøjes. Ordsmede i arbejde Af andre væsentlige artikler kan nævnes Martin Gellerstams artikel om tilpasning af låneord i Svenska Akademiens ordliste, Lars S. Vikørs fremlægning af meningsmålingen Nordiske språkhaldningar (hele undersøgelsen er planlagt til at udkomme som et særskilt bind) og Endre Brunstads indlæg om omfanget af moderne importord i nordiske aviser. Vikør bekræfter i hovedtræk det billede vi allerede havde, nemlig at danskerne er klart mest positive over for engelskpåvirkningen. Danmark er det eneste land med et flertal imod påstanden om at der bruges alt for mange engelske ord (41 % er enige og 44 % uenige, i Norge er tallene 62 % og 23 %), og kun 33 % mener at der bør laves nye danske ord til erstatning af de engelske der kommer ind i sproget, mens 57 % er imod (de tre lande med flest enige er Færøerne, Island og Norge). Et andet spørgsmål gik på holdningen til indførelse af engelsk arbejdssprog. Til dette svarer 51 % af danskerne at de er positive (mod 30 % negative), mens bare 39 % af nordmændene er positive og 38 % negative. Man må håbe at den færdige undersøgelse i noget højere grad end der lægges op til i denne indledende præsentation vil beskæftige 15

5 sig med baggrunden for disse holdninger. At en udbredt brug af engelsk i samfundet ikke behøver medføre en kapitulation over for engelskamerikansk sprogimperialisme, viser Islands eksempel med al ønskelig tydelighed. Brunstad henviser til en række frekvensundersøgelser der påviser at antallet af engelske låneord i nordiske tekster er forholdsvis lavt i dansk omkr. 0,1-0,2 %. Det må dog med i billedet at der dels er tale om en temmelig ensidig sprogpåvirkning (således kom hele 88 % af danskernes importord i år 2000 fra engelsk; der bliver ikke færre engelske lån!), og at anglicismerne for det meste er indholdstunge ord, især navneord og konkreter, altså de ord der i særlig grad er med til at forme vores verdensopfattelse. Ligeledes finder den engelske påvirkning sted på alle sproglige niveauer, f.eks. også på ordføjnings- og bøjningsplanet. Alf Skjeseth fra Norsk Telegrambyrå skriver om Journalistens mange engelske kvaler og fastslår at Hovedpoenget er uansett parolen: Forsøk alltid å finne norske ord, altså stik modsat danske avisers holdning! Helena Palm beskæftiger sig med svenske termgrupper og påpeger meget rigtigt sammenhængen imellem manglende udvikling af ordforrådet og tab af sproglige brugsområder: En av anledningarna till att svenskan överges inom vissa områden är ju att det saknas svenska ord inom dessa områden... I många fackspråk, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik, är inflödet av engelska termer så pass massivt att det utgör ett problem för brukarna. Där är förlusten av termer på modersmålet ett tydligt steg mot domänförlust. Flere af indlæggene er beretninger fra såkaldte ordsmede i arbejde, især nordmænd. Norsk språkråd har oprettet e-postgruppen Ordsmia (http://www.sprakrad.no/ Spraakstyrking/Ordsmia/), hvor sprogvidenskabsmænd, edb-folk, forfattere, journalister og andre sprogbrugere kan drøfte forslag til gode norske ord der kan afløse alskens anglicismer. Jeg prøvede det selv for noget tid siden idet jeg bad om ideer til dansk-norske ord for begrebet hatecrime. I løbet af få dage havde jeg modtaget en mængde e-breve med bemærkninger og forslag. Sprogmanden Stig Johansson gennemgår dette nyordsarbejde i artiklen Engelsk eller ikke engelsk is that the question? I norsk er det lykkedes eller er ved at lykkes at fortrænge ord som airbag, whiplash og beachvolley de norske ord er henholdsvis kollisjonspute, nakkesleng og sandvolley. Mere vanskeligt har det vist sig at slå an for ord som formgiving og formgiver for design og 16

6 designer. Johansson sammenfatter arbejdet ved at give elleve råd til ordsmede, som hermed skal bringes videre: Smed mens jernet er varmt Se på det levende sprog Gå ud i marken Tag hensyn til ordenes økologi Byg om muligt på det som allerede findes Tænk på at ord indgår i netværk Vær ikke bunden af den engelske model Find afløsningsord som passer ind i modersmålets mønster Find afløsningsord som passer ind i en naturlig kontekst Vær forberedt på at et importord ikke altid kan erstattes med ét ord Find strategier for at introducere afløsningsordene Stimuler til sproglig refleksion Dan alliancer Studér kampen mellem importord og afløsningsord Godtag det som ikke kan ændres Med bil i Norden er en lærerig og kærkommen udgivelse. Man kommer godt rundt om de nordiske lande og arbejdet med og holdningerne til fremmedpåvirkning og afløsningsord. Der er dog ingen bidrag fra Finland i denne bog, hverken fra det finsksproglige eller det svensksproglige Italiensk bliver officielt sprog I slutningen af marts slog det italienske parlament fast at italiensk er Italiens officielle sprog. Denne grundlovsændring blev vedtaget med stemmetallet 361 mod 75. Grundlovsændringen er i princippet symbolsk og påvirker ikke mindretalssprogenes stilling, tysken i Alto Adige-regionen og fransk i Val d Aosta. De der støttede beslutningen, mente at det var på høje tid at det italienske sprog blev anerkendt som en grundlæggende bestanddel i skabelsen af det moderne Italien, som først blev forenet i Modstanderne udgjordes dels af det separatistiske Lega Nord, som helst vil adskille det rige Norditalien fra resten af halvøen, og dels af visse på venstrefløjen, som mente at beslutningen smagte af kulturimperialisme. Men den sikreste måde at forsvare sig mod den engelske sprogimperialisme er at udgå fra de etablerede nationalsprog, som ofte har en lang skriftsprogstradition. Undergraves nationalsprogenes stilling, undergraves også mindretalssprogenes og dialekternes stilling. Det kan sagtens lade sig gøre at forene et forsvar for et nationalsprog med respekt for de nationale mindretalssprog, dialekter og forskellige hjemmesprog. Per-Åke Lindblom 17

7 område, og der er flest norske bidrag, men denne skævhed bliver der rådet bod på i det følgende bind i skriftrækken, Det främmande i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord (2004). En del stavefejl og andre mindre sprogfejl der forekommer i de dansksprogede indlæg skrevet af islændinge og færinger, burde have været rettet. Det skal dog ikke hindre mig i at anbefale bogen til den sprogrøgterisk og sprogpolitisk interesserede læser! Arild Hald Kierkegaard Sagasproget i ny belysning Jan Terje Faarlund: The Syntax of Old Norse. With a Survey of the Inflectional Morphology and a Complete Bibliography. Oxford: Oxford University Press sider. 75,00. Med The Syntax of Old Norse (SON) er det første gang i hundrede år, at en større fremstilling af norrøn (¼: ældre vestnordisk, oldnordisk, red.) syntaks ser dagens lys. Hidtil har man for det større overbliks skyld været henvist til M. Nygaards Norrøn Syntax (1905) og selvfølgelig til adskillige mere eller mindre dybtgående enkeltfremstillinger. Jeg vil i det følgende se på bogen ud fra en filologistuderendes synspunkt. Den nye ordføjningslære er nydelig indbunden, og skrifttypen er af en behagelig størrelse. Formidlingssproget er engelsk som en naturlig følge af den meget store primære brugergruppe, lingvister, der er spredt over hele verden og ikke kan forventes alle at have et skandinavisk modersmål endsige at beherske et skandinavisk sprog. Bogen er desværre ret dyr. Der skal virkelig gode argumenter til for at bruge 75 (+ forsendelse) på én bog, da de hurtigt kan udgøre halvdelen af en filologistuderendes bogbudget for et semester. Bedre bliver det ikke af, at den hjemlige boghandel tager omkring kr. 1400! Man kan derfor kun håbe på, at Oxford University Press vil udgive en studieudgave. Studieudgaver ligger almindeligvis på omkring kr for en bog af denne størrelse, men det har ikke været muligt at få bekræftet fra forlaget, om en sådan er på vej. I bogens indledende dele findes en kildeliste over de anvendte værker og udgaver. Der er benyttet i alt 19 værker fordelt over de prosaiske teksttyper. Men forholdene omkring valget af teksttyper og værker er ikke fuldstændig klare, og det virker som om, forfatteren ikke ved, hvilket ben han skal stå på. Først og fremmest udelukker han digtningen og vil blot benytte 18

Nordens sprog nu med engelsk?

Nordens sprog nu med engelsk? BØGER Nordens sprog nu med engelsk? Af Henrik Gottlieb Bente Selback og Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Oslo: Novus 2007.

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i 1999 - nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen!

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund Nyt fra Sprognævnet 2000/2 juni Indhold Artikler Styrk sproget Hvilken præposition bruger man efter kontrol Spørgsmål og svar Bøger Computationel Mænds og kvinders kulør - og glæde ved hinanden Øresundsregionen

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

1993/2. juni. Attention

1993/2. juni. Attention 1993/2. juni Attention Af Henrik Galberg Jacobsen Sprognævnet får tit spørgsmål om forkortelsen att. Den bruges i adresser i breve til firmaer el.lign., hvor den står foran navnet på en ansat. Ved at bruge

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Nyt fra Sprognævnet 2003/1 marts Indhold Artikler Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Farvel til formanden Med udgangen af 2002 trådte

Læs mere

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Islands Universitet Ord i nord Efterår 2010 Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Alma Sigurðardóttir almas@hi.is Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Formål 1.3 Disposition

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* 135 Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Abstract To argue that language policies are subject to the

Læs mere

Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog

Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog Nyt fra Sprognævnet 2006/1 marts Indhold Artikler Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog Om konkurrencen mellem i og på Spørgsmål og svar Kánon sb., kanón sb. - og kanón adj. Håneret Vor eller

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt Nyt fra Sprognævnet 2002/4 december Indhold Artikler Ordet portfolio - er det nødvendigt? Kavalergang Nyt om nyt komma! Spørgsmål og svar Bøttekort Kige, kigge, kikke - og kikkert Islamisk eller muslimsk?

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Forstår I svensk? Selvangivelsen. Sociolingvistik. Kært barn. Sprogligheder... 2. Mål jeres nabosprogforståelse. En idiotsikker selvangivelse...

Forstår I svensk? Selvangivelsen. Sociolingvistik. Kært barn. Sprogligheder... 2. Mål jeres nabosprogforståelse. En idiotsikker selvangivelse... Forstår I svensk? Ved en lille test kan Mål & Mæles læsere måle deres svenskkundskaber Side 7 Består man prøven, kan man roligt gå i gang med at læse artiklen om nabospråksforståelse. Er det sandt, at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere