Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))"

Transkript

1 Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School er et uddannelses- og arbejdssted for mange, hvor den enkeltes adfærd har stor betydning for helheden. Derfor er det en forudsætning for arbejdet på skolen, at alle viser hensyn til hinanden og bidrager til en behagelig omgangstone, en god afvikling af undervisningen og andre aktiviteter og en fornuftig anvendelse af bygninger og inventar. Reglerne skal således understøtte skolens værdier om Engagement og viden Udfordring og respekt Fællesskab og individualitet Nytænkning og udvikling Vi forventer, at alle engagerer sig i gymnasiets daglige liv og de fag og områder, der undervises i. Nysgerrighed, formidling, tilegnelse og bearbejdelse af viden kræver et personligt engagement. Man skal løbende udfordres på forståelse, holdninger og egne evner med respekt for såvel andre som konkret viden. Der skal være plads til individuel udfoldelse og individuelle udfordringer med forståelse for fællesskabets rammer og muligheder. Nytænkning er en forudsætning for løbende udvikling og forbedring af gymnasiet og således ikke et mål i sig selv. 2. Orientering om reglerne ved rektor og uddannelsesleder/inspektor/assistent Eleverne orienteres om a. Reglernes indhold b. Konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes. Orienteringen sker på skolens hjemmeside og i forbindelse med introduktionen til skolen. Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne Ordens - og adfærdsregler Nedenstående regler gælder, idet ledelsen dog kan dispensere fra reglerne i konkrete situationer. Generelt har eleverne ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatningsansvar. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når man fx er på faglige ekskursioner, studieture o. lign. Desuden gælder: Man må ikke spise mad og indtage drikkevarer i undervisningslokalerne. Der kan dispenseres herfra i særlige tilfælde. Man skal fjerne eget affald og bruge papirkurvene. Man skal efterlade undervisningslokalerne i opryddet stand. Man skal behandle skolens inventar, herunder it-udstyr, med omtanke. Skolen er røgfri, dog er rygning tilladt udendørs på kantinens terrasse. Mobiltelefoner må ikke være tændt i timerne. 1

2 2 Det er ikke tilladt at lytte til musik i timerne, med mindre det er en del af undervisningen. Det er ikke tilladt at møde påvirket af alkohol/stoffer til undervisning. Det er ligeledes forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolen. Rektor kan dispensere, så der kan købes øl og vin ved arrangementer som fester og fredagscaféer. Hvis en elev deltager i mobning af andre, udøver vold eller kriminalitet på skolen, vil eleven normalt blive bortvist fra skolen i op til 10 dage eller udmeldt af skolen, afhængig af forseelsens karakter. Det er i hvert enkelt tilfælde ledelsens helhedsvurdering, der er afgørende. 4. Fremmøde og aflevering af opgaver Eleverne har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som er en del af undervisningen). Dette gælder også deltagelse i evt. virtuel undervisning, omlagt undervisning (fx på studieture eller praktikophold). Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver o rettidigt, og besvarelsen skal med hensyn til omfang og indhold vise, at eleven har gjort en indsats for at løse opgaven. o En besvarelse, der er afskrift af længere tekststykker eller indeholder elektronisk kopierede længere tekststykker uden kildeangivelse anses for snyd og vil blive registreret som ikke-afleveret. Ved gentagne afleveringer af ikke selvstændigt udarbejdede besvarelser vil eleven normalt blive bortvist fra skolen i op til 10 dage eller udmeldt af skolen, afhængig af forseelsens karakter. Det er i hvert enkelt tilfælde ledelsens helhedsvurdering, der er afgørende. Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og andre evalueringer (ap-evaluering, nvg-evaluering o. lign.) efter skolens anvisninger. Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. (se dog punkt 8) Tilstedeværelse Elevernes tilstedeværelse registreres i hvert undervisningsmodul. Det sker normalt ved undervisningens begyndelse. Den enkelte lærer vurderer, hvornår man er fraværende (enten 0% eller 100%). Opgaveaflevering registreres ligeledes løbende. Opgørelser over fravær og mangler med skriftlige opgaver foretages regelmæssigt, og eleverne bekendtgøres med opgørelsen via skolens hjemmeside. Fraværsopgørelse gælder normalt for et skoleår ad gangen. Eleverne har pligt til at melde sygdom til skolen. Eleverne/kursisterne skal sende en mail om morgenen til den uddannelsesleder/inspektor/assistent, der er ansvarlig for klassen. Sygdom samt forventet varighed meldes kl. 8-9 samme dag. Når man møder igen, sendes en mail om raskmelding. Ledelsen kan kræve aflevering af lægeerklæring, som betales af eleven. Den enkelte elevs tilstedeværelse følges løbende af lærerteam/tutorer, studievejledere og ledelse. Individuelle forhold afgør, hvornår der skrides ind mod fravær det er i den forbindelse afgørende, at der foreligger dokumentation ( syg , evt. lægeerklæring) for årsager til fraværet. Ved fravær pga. sygdom

3 3 o har eleven pligt til selv at følge med i klassens arbejde, f.eks. via Fronter/Lectio (gennemgået stof og opgaver). o Ved længerevarende sygdom vil skolen inden for rammerne af det praktisk mulige hjælpe eleven (sygeundervisning). o Hvis sygefraværet er så langvarigt, at det skønnes, at eleven ikke kan gennemføre uddannelsen på normal tid, vil elevens situation blive taget op til vurdering med henblik på aftale om enten et længere uddannelsesforløb eller udmeldelse. Lægebesøg o. lign. planlægges så vidt muligt uden for undervisningen. Køretimer o. lign. planlægges uden for undervisningen. En elev kan i helt særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær. I sådanne tilfælde skal ledelsen på forhånd ansøges herom. Skolen er, med henblik på hurtig indgriben, ekstra opmærksom på elever, som det foregående skoleår havde et stort fravær. 6. Skoledagen - det daglige arbejde Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og kl. 16. Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Skemaændringer, der forlænger den skemalagte skoledag, varsles normalt mindst en uge før. Ud over fremmøde har eleverne pligt til: At møde forberedt til timerne. At deltage aktivt i timerne. At deltage aktivt i forskellige arbejdsformer, herunder it-støttet undervisning og virtuelle arbejdsformer, eksperimentelt arbejde og selvstændigt arbejde med tilknyttet produktkrav. At udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale. At være gode ambassadører for skolen i forbindelse med skolemæssige aktiviteter uden for skolen, fx på studieture, ekskursioner og sportsstævner Undervisningsmidler Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv (visse bøger, lommeregner og kopier). De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår: o Alle lån af undervisningsmidler registreres på navn. o Alle lånte bøger skal bindes ind af låneren, og låneren skal skrive navn på en label foran i bogen. o Der må ikke skrives i lånte bøger. o Alle lånte bøger skal afleveres på forlangende. o Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter. o Afleveres de lånte bøger ikke efter en rykker, sendes sagen til inkasso. 8. Ekskursioner og studierejser Det er en væsentlig del af undervisningsforløbet, at man deltager i sådanne udadrettede undervisningsaktiviteter. Normalt er det en betingelse for afviklingen af ekskursioner og studierejser, at alle elever på undervisningsholdet deltager. Eleven har egenbetaling til hytteture, ekskursioner og studierejser. Til hver type aktivitet kan der være særlige vilkår, bl.a. af økonomisk art, som

4 4 eleverne skal tilslutte sig på forhånd. Når særlige forhold gør sig gældende, kan skolens ledelse fritage enkelte elever for deltagelse. I forbindelse med ud af huset -aktiviteter gælder skolens alm. studie- og ordensregler. Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af helbredsmæssig art. 9. Terminsprøver, eksamen og evalueringer (ap-, nvg-evaluering o. lign.) Der er mødepligt senest 15 minutter før starten på en skriftlig prøve. Eleven har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, hjælpemidler mv. og har pligt at deltage i skolens eksamensorientering. Eleven har pligt til at holde skolen orienteret om særlig adresse el. tlf. i eksamenstiden. Eleven modtager før eksamen en personlig eksamensplan med ca. tider for eksamen o Eleven har til mundtlig eksamen pligt til at møde mindst én eksaminations tid før de selv skal eksamineres. o Skolen kan med 1 dags varsel ændre på tiderne, hvilket kan indebære, at man kommer op før eller senere end det tidspunkt, der står i planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen eleven personligt. Ellers orienteres om ændringer via hjemmesiden. Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i faget/faggruppen det følgende år. Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, 23 o og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring. Blanket kan rekvireres på skolen. Lægeerklæringen betales af eleven. o når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen ellers i sygeeksamensterminen. o først når eleven skriftligt har tilmeldt sig sygeeksamen, kan eleven regne med at gøre brug af muligheden for sygeeksamen. 10. Oprykning til næste klassetrin For at kunne rykke op til det efterfølgende klassetrin kræves det, at eleven har afviklet alle de obligatoriske prøver i løbet af skoleåret, herunder prøverne i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Eleven har krav på oprykning til efterfølgende klassetrin, når eleven har mindst karakteren 02 i gennemsnit af: o de eksaminer og evt. årsprøver, som afsluttes det pågældende år o de projektopgaver, som er bedømt det pågældende år o eventuelle standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning. Hvis en elev ikke har opnået mindst karakteren 02 (vægtet gennemsnit) ved afslutningen af et skoleår, kan eleven nægtes oprykning, hvis det skønnes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af skoleåret. Specielt for IB: Hvis skolen skønner, at en IB- elev på baggrund af den løbende evaluering og de

5 5 eksaminer og årsprøver, eleven har afsluttet det pågældende år, ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, kan ledelsen efter en samlet vurdering af elevens forhold nægte en elev oprykning. En elev, som skolen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af ledelsen. En elev, der nægtes oprykning, kan med ledelsens tilladelse i særlige tilfælde gå et år om. Ledelsen træffer en konkret afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation. En elev, der nægtes oprykning for anden gang, kan ikke fortsætte på skolen. 11. Sanktioner Brud på skolens studie- og ordensregler kan påtales med en skriftlig advarsel, hvori konsekvenserne af en gentagelse af forseelsen/fortsættelse af den påtalte adfærd bliver præciseret. Manglende studieaktivitet (fravær, passivitet, manglende opgaveaflevering) vil kunne medføre: o at man skal til eksamen i alle fag, som afsluttes det pågældende år o at man fortaber retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år 24 o at man fortaber retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis skolens ledelse afgør, at man ikke er studieaktiv, bliver SU'en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, når man på ny skønnes at være studieaktiv. o at man (i grove tilfælde) bliver udmeldt. Specielt for IB: Manglende studieaktivitet (fravær, passivitet, manglende opgaveaflevering) vil endvidere kunne medføre: At man fortaber retten til at fortsætte på Pre-IB/IB se i øvrigt særligt IBpapir. Overtrædelse af de sociale adfærdsregler vil kunne medføre o at man udelukkes fra konkrete arrangementer o at man udelukkes fra undervisningen i indtil 10 skoledage, der registreres som fravær o at man (i grove tilfælde) bliver udmeldt. Udmeldelse kan dog kun ske, efter at eleven/forældre har haft mulighed for at udtale sig og har fået klagevejledning. En klage har ikke opsættende virkning. 12. Klagemulighed Elever (og hvis eleven er under 18 år forældrene) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med skolens studie- og ordensregler. o Klagen skal indgives inden 2 uger efter meddelelsen og stiles til Undervisningsministeriet o afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen o før videreforsendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse inden for 1 uges frist o eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet. 13. Ikrafttræden Disse studie- og ordensregler gælder for de elever, der begynder i 1g, 1hf, pre-ib pr. 1. august 2005 eller senere.

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere