Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund."

Transkript

1 Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding

2 Reglement: 1 Sæson Sæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning. Standerhejsning finder normalt sted i april måned og standerstrygning normalt i oktober måned. Der må kun roes i tidsrummet mellem standerhejsning og standerstrygning. 2 Krav til roere Kun frigivne medlemmer og gæster (roere, der er frigivet i andre roklubber), der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, mindst 300 meter, må deltage i roning. Nye roere gennemgår klubbens kursusforløb før de kan frigives til de enkelte bådtyper Inriggere, scullere og andre bådtyper. Indtil nye roere er frigivet, skal de ro med én af Kolding Dame- Roklubs eller Kolding Roklubs instruktører. Tidspunktet for frigivelse afgøres af instruktøren. DFfR s obligatoriske svømmeprøve, 300 meter, skal aflægges i den første sæson og derefter hvert andet år. Ingen kan blive frigivet uden svømmeprøve. Medlemmer skal være undervist i brug af redningsveste. Bruges oppustelige veste skal patron og udløser tjekkes før hvert brug. Hvis et medlem ønsker at ro vinterroning i andre roklubber, skal tilladelse for den gældende sæson indhentes hos rochefen. Indmeldelse i klubben sker på indmeldelsesblanket. Ved indmeldelse af roere under 18 år skal forældre eller værge underskrive indmeldelsesblanketten. 3 Krav til materiel 1. Bestyrelsen har ansvaret for at både og redningsveste vedligeholdes i forsvarlige stand. Materialechefen uddelegerer opgaver til medlemmerne, herunder regelmæssigt eftersyn af oppustelige redningsveste. 3.1 Roning i Gigbåde Der må roes i dagligt rofarvand. Redningsveste skal medbringes eller bæres (se 2) Efter endt tur skal bådene altid spules og aftørres, især skal alt letmetal vaskes grundigt. 3.2 Roning i Sculler For at opnå frigivelse i sculler, skal man kunne ro sikkert samt ved kæntring kunne komme op i sculleren ved egen hjælp. 2

3 Frigivelse foretages af instruktøren. Scullere må kun benyttes inden for dagligt rofarvand. Ved vandtemperatur under 12 C skal roeren være iført redningsvest. Det er tilladt at anvende egen oppustelig redningsvest under eget ansvar. Efter endt tur skal bådene altid spules og aftørres, især skal alt letmetal vaskes grundigt. 4 Dagligt ro- farvand For korttursstyrmænd: Fra inderhavnen og åen ved Vester Ringgade til en lige linje mellem Løverodde og Strandparken ved Skærbæk. For langtursstyrmænd: I åen til Plovfuren. Når bådens styrmand har langtursstyrmandsret, er det tilladt at ro op til Plovfuren uden langtursbevilling. Enhver tur udenfor dagligt rofarvand er en langtur, og her skal DFfR s langtursreglement følges og langtursbevilling udstedes (se 13). 5 Styrmandsret Styrmandsretten tilbageholdes/tilbagekaldes, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt. 5.1 Korttursstyrmandsret: Roeren skal have gennemført korttursstyrmandskursus, efterfølgende træning og være frigivet af en af rochefen udpeget instruktør. Deltagelse i korttursstyrmandskursus afgøres af ro- chefen. For deltagelse i kurset skal roeren dog mindst have roet 200 km i den foregående sæson. 5.2.Langtursstyrmandsret: Deltagelse i langtursstyrmandskursus afgøres af ro- chefen. For deltagelse i kurset skal roeren: 1. Være korttursstyrmand og have vist godt korttursstyrmandsskab i dagligt rofarvand. 2. Have deltaget i min. 3 langture med overnatning. Turene skal være roet i forskellige farvande og under varierede vejrforhold. 3. Kende indholdet af DFfR's kortturs- styrmandsmappe. 4. Efter kurset skal roeren arrangere en weekend langtur for 2 3 bådhold. Turen ledes af en langtursstyrmand udpeget af rochefen. 3

4 5. Herefter kan Styrmandsret tildeles af bestyrelsen efter indstilling fra ro- chefen. 6 Krav til styrmænd 1. Ingen båd må ro ud, uden at en af bestyrelsen frigivet styrmand er om bord og påtager sig førerskabet og det dermed forbundne ansvar. Roere, der er frigivet til sculler, men endnu ikke frigivet styrmænd, må ro i daglig rofarvand under ledsagelse af følgebåd med styrmand. 2. Ingen båd må ro ud uden at være fuldt bemandet. Passagerer må ikke medtages i båden, undtaget er dog Isbåden, hvor der er plads til en passager. Sejlføring er forbudt. 3. Styrmanden/mandskabet skal følge kystlinjen så tæt som muligt. Det er dog tilladt at krydse over bugter mv. ved gunstige vejrforhold. Her må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. 7 Styrmandens ansvar Styrmanden har kommandoen over holdet. Styrmanden har over for bestyrelsen ansvaret for bådholdets opførsel, såvel i båden som under landgang. Styrmanden skal sikre sig, at båd og udstyr er i forsvarlig stand. Styrmanden har desuden ansvaret for at materiellet behandles, afleveres og rengøres forsvarligt. Der skal medbringes CE godkendte redningsveste (1 til hver) i alle inriggere - såvel på kortture som på langture. Styrmanden har ansvaret for, at de medbragte redningsvestene er i orden, f.eks. remme og fløjter. Oppustelige redningsveste skal bæres. Private redningsveste må bæres, men båden skal altid medbringe klubbens redningsveste til alle. Øsekar, bådshage samt eventuelt fendere skal forefindes i båden. Øsekarret skal være fastbundet til båden. Alle ture må kun foretages under gunstige vejr- og sø- forhold. Ved omskiftning i vejret, mens et hold er ude, og hvor der kan være fare ved at fortsætte roningen, skal styrmanden straks søge land og efter bedste evne anbringe båden således, at den ikke er udsat for skade, hvis holdet må forlade den. Efterlades en båd er holdet pligtige til at sørge for, at den kommer hjem, så hurtigt som forholdene tillader det. Ro- chefen eller et andet medlem af bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt. Efter enhver tur skal båd og årer spules med rent vand. 4

5 Båd og årer skal herefter tørres med rene klude. Har båden eller roerne været på land, skal båden spules indvendigt. Båden bæres/køres ind i bådhallen efter rengøring. 8 Badning Badning fra bådene må ikke finde sted. 9 Omgang med bådene Kun aktive medlemmer må benytte bådene. Dog kan tilrejsende roere eller tidligere roere ved henvendelse til bestyrelsen få tilladelse til en ro- tur som gæst. Bådene skal behandles med største omhu og forsigtighed. De skal beskyttes mod enhver form for overlast, når det tages på land, fortøjes eller forlades ved en bådebro. 10 Ro- journal Før afgang er det styrmandens ansvar, at der noteres i ro- journalen: Dato, klokkeslet for afgang, bestemmelsessted og besætningens navne og medlemsnumre. Efter hjemkomst er det styrmandens ansvar at notere i ro- journalen: Klokkeslet for hjemkomst og kilometerantal. 11 Ankeprotokol Enhver funden eller fremkommen beskadigelse af materiellet skal straks efter hjemkomsten noteres i ankeprotokollen med dato, tid og skadesanmelderens navn. Småskader repareres om muligt. 12 Roning i mørke Det skal tilstræbes, at ingen både er ude efter mørkets frembrud. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal holdet som minimum medbringe en kraftig håndlygte eller lanterne. Styrmand og mandskab skal vise ekstra agtpågivenhed ved roning i mørke. 13 Langture Ved langture forstås en tur ud over det daglige rofarvand. Ved langture skal alle både føres af en langtursstyrmand. Der må kun benyttes af DFfR godkendte langtursbåde. 5

6 Langtursbevilling over ét døgn: Til en langtur ud over et døgn skal langtursbevilling godkendes af rochefen. Langtursbevilling til dagsture: Langtursbevilling til dagsture kan gives af rochefen eller af rochefen udvalgte medlemmer. Disse færdes ofte i klubben og kender medlemmerne. En liste over medlemmer, der må give langtursbevilling, hænger på opslagstavlen. Alle langtursbevillinger hænges op i bådhallen før man tager afsted (ved sms- eller - bevilling skrives det på bevillingen). Oplysninger om væsentlige ændringer af ruten skal indberettes (evt. via sms) til den, der har bevilliget turen. Gæst i andre klubber: Ved lån af både i andre klubber skal medlemmer ligeledes indhente langtursbevilling, hvis den anden klub kræver det. Ved vinterroning i andre klubber skal den pågældende klubs vinterreglement følges. Gæsteroere i KDR: Med henvisning til klubbernes rederansvar, skal roere, der ønsker at låne både i Kolding, medbringe en af egen bestyrelse underskrevet langtursbevilling. Kilometer- registrering: Kun ture over 30 km udenfor dagligt rofarvand og med overnatning registreres i km- statistik som en langtur. En ansøgning om langtursbevilling skal indeholde følgende : 1. Dato 2. Bestemmelsessted 3. Starttidspunkt 4. Formodet hjemkomst 5. Bådens navn 6. Roernes navne 7. Ansvarlig langtursstyrmand 8. Turen bevilliget af 9. Via sms/telefon/mail 14 Ro- tidsrum For medlemmer, der betaler pensionist kontingent: Mandag til fredag indtil kl Ungdomsroere : 12 18år Må ro på træningsdage under ansvar af ungdomsleder. 6

7 Ungdomsleder har ansvar for, hvem der kan få nøgle til klub og motionsrum, dog primært roere over 18 år. 15 Nøgle Nøgle til klubben kan mod et depositum på kr. 100,- fås hos kasseren. Nøglen skal altid tilbageleveres ved overgang til passivt medlemskab eller udmeldelse af klubben. 17: Brugerbetaling Betalende gæster i klubben: Udenbys- roere, der kommer til planlagte ture, uanset arrangementstype også fx billedarrangementer, der udspringer af en DFfR- tur: Overnatningsgebyr kr. 50,- pr person Bådleje kr. 50,- pr sæde Ikke- betalende gæster i klubben: Enkelte gæsteroere Potentielt nye medlemmer 18 Leje af klubhus Har du været medlem af klubben i to år, kan du leje klubben efter gældende regler. 7

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA

KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben Gudenaa SÆRNUMMER Indkaldelse til GENERALFORSAMLING KANO- OG KAJAKKLUBBEN GUDENAA Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 14.00 Indhold Side Indkaldelse og dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen.

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

April 2014 Nyhedsbrev fra Odder Roklub

April 2014 Nyhedsbrev fra Odder Roklub April 2014 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Kære medlem Sommer-ro-sæsonen, står for døren. Faktisk har vejret været så godt her i foråret, at mange allerede har været på vandet primært i kajak. Dejligt, at

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere