Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens mødelokaler Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom åben

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre...i 89. Til efterretning - Kvartalsrapport pr vedr. kommunens samlede budget...i 90. Til efterretning - Dallund Slot...ii Til behandling - for åbne døre...iii 91. Klage over afgørelse i Folkeoplysningsudvalg...iii 92. Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen...iv 93. Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab v 94. Tillægsbevilling - Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område...vi 95. Sydfyns Elforsyning...vii 96. Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner...viii 97. Fastlæggelse af varmebehovet i forhold til varmeforsyningsloven på Bymarkskolen og Kirkeby Skole...ix 98. Analyse af daginstitutionsstruktur...x 99. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen....xi 100. Analyse Skolefritidsordninger...xii 101. Budget xiii 102. SPØRGETID...xv Til behandling - for lukkede døre...xv 103. Lukket sag: Tandpleje for børn og unge under 18 år...xv åben

3 Side i Til efterretning - for åbne døre 89. Til efterretning - Kvartalsrapport pr vedr. kommunens samlede budget J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto Bilag vedr. Budgetopfølgning på driften pr for samtlige udvalg ligger i sagen. (Dok. nr er tillige vedhæftet sag nr. 94 tillægsbevilling.) Økonomiafdelingens bemærkninger: Økonomiafdelingen har i samarbejde med de enkelte chefer foretaget budgetopfølgning pr for samtlige udvalg. Opfølgningen er efterfølgende forelagt de enkelte fagudvalg. Teknik- og Miljøudvalget: Det forventes at budgettet holder Børne- og Kulturudvalget: Det forventes at budgettet holder. Økonomiudvalget: Behandles som særskilt sag Socialudvalget: Behandles som særskilt sag Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering. Til efterretning.

4 Side ii 90. Til efterretning - Dallund Slot J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra de fynske kommuners DALLUND SLOT foreligger driftsregnskab for året 2001 og statusopgørelse pr. 31. dec Repræsentantskabet har i møde den 12. april 2002 godkendt regnskabet. (Bilag ligger i sagen ) Til efterretning.

5 Side iii Til behandling - for åbne døre 91. Klage over afgørelse i Folkeoplysningsudvalg J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Susanne Blaagaard, Ollerup klager over Folkeoplysningens afgørelse i forbindelse med ansøgning om støtte til opstart af Egebladet via 5% puljen. Tidligere udleveret: - Klage af fra Susanne Blaagaard (53.222) - Ansøgning fra Susanne Blaagaard (54.433) Notat Fordelingen af midlerne i 5% puljen sker ikke efter centralt fastsatte retningslinier. Der kan gives støtte til nye initiativer, aktiviteter på tværs eller afprøvning af anderledes ideer. Der ydes normalt kun støtte til foreninger, men private kan også opnå støtte til igangsætning af nye initiativer. I den konkrete sag har folkeoplysningsudvalget afslået ansøgningen, da man indirekte ville støtte en privat person ved eventuel tildeling af midler fra 5% puljen. Martin Andersen/ Fritidschef Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Torkil Christensen, Steen Gundertofte samt Vibeke Rindom er inhabile jf. 14 (1) i den kommunale styrelseslov. For Vibeke Rindom er indkaldt 1. suppleant. Ændringsforslag fra V: Tilbagesendes Folkeoplysningsudvalget. Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen: Oversendes til 2. behandling med anmodning om en supplerende redegørelse: Vedtaget som det mest vidtgående forslag med 8 for, 5 imod, 1 undlod../. Vedlagt: Supplerende redegørelse af fra Fritidschefen. Dok. nr Torkil Christensen, Steen Gundertofte samt Vibeke Rindom er inhabile jf. 14 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen godkendte Jane Kierans og Harriet Larsen idet Niels Rasmussen har forfald samt for liste T Aslak Nisbeth som stedfortrædere.

6 Side iv Forslaget stillet af liste V: Sagen tilbagesendes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet vurdering vedtaget med 9 stemmer mod Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har anmodet om at følgende optages på dagsordenen til Kommunalbestyrelsen. Mogens Johansen / Økonomiudvalget Vedr. udviklingspuljen: Denne henvendelse skal ses som et ønske fra min side, om at leve op til værdigrundlaget kommunalbestyrelsen har vedtaget. De værdier jeg er opmærksom på, er åbenhed, dialog og inddragelse. Jeg har afventet, at der på Økonomiudvalgets dagsorden kom et punkt: Udviklingspuljen. Bevilling af revision social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Ved behandling af ovennævnte punkt ville jeg tilkendegive følgende for at nuancere beslutningsgrundlaget. Jeg er overrasket over, at man kan kalde en revision af afdelingen udvikling, når der i forbindelse med årsrapporten er lavet revision Revisionen viser, at udgifterne til kontanthjælp/revalidering, atktivering og førtidspension i forhold til sammenligningskommuner er rimelige. Udgifterne i afdelingen efter indenrigsministeriets nøgletal er i Egebjerg I Broby 9.013, I Fåborg , I Gudme og gennemsnittet for Fyn Besøgsnotatet/revisionen giver anvisninger på opstramninger og tiltag, men konkluderer: Det er desuden vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller på området generelt er hensigtsmæssige og betryggende. Hvis Økonomiudvalget bevilger penge til revision af afdelingen fra udviklingspuljen, ønsker jeg sagen oversendt til kommunalbestyrelsen. Af dagsorden til Økonomiudvalget den 24/ taget fra internettet fremgår, at det foreslås, at Borgmester og Kommunaldirektør får kompetence til at bevilge fra udviklingspuljen op til kr Jeg kan ikke støtte en sådan uddelegering af kompetence. Jeg ønsker, at

7 Side v kompetencen bliver i Økonomiudvalget, så det bliver synligt, hvilken udvikling der støttes, og der gives mulighed for, at medlemmer af kommunalbestyrelsen på et tidligt tidspunkt over for Økonomiudvalget kan tilkendegive holdninger, så der kan leves op til de vedtagne værdier. (åbenhed, dialog og inddragelse) Hvis Økonomiudvalget bevilger bustur til filmbyen eller delegerer kompetence til Borgmester/Kommunaldirektør på kr , ønskes sagen oversendt til kommunalbestyrelsen. Jeg har stor forståelse for, at Borgmester og Kommunaldirektør får råderum til at lave besøg m.v. Dette bør være en adm. udgift. En bustur til besøg til noget der er bevilget støtte til, er ikke udvikling. Med venlig hilsen Niels Bo Lauridsen Medlem af kommunalbestyrelsen./. Vedlagt: - Dagsordenpunkt vedr. Revision dok Dagsordenpunkt vedr. Administration af udviklingspuljen dok Forslag, stillet af Niels Bo Lauridsen om, at de kr. til analysen tilbageføres til udviklingspuljen forkastet med 16 stemmer mod 1. Forslag, stillet af Niels Bo Lauridsen om, at kompetencen til borgmester og kommunaldirektøren tilbageføres til Økonomiudvalget forkastet med 16 stemmer mod Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Økonomiafdelingen foreligger årsberetning og regnskab for 2001 med tilhørende regnskabsbeskrivelser. Det skattefinansierede resultat viser et underskud på 8,5 mio kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Resultatet indeholder overførselsudgifter for 2000 på 5,5 mio. kr. og der er tilsvarende overført udgifter til 2002 på 4,3 mio. kr.

8 Side vi Resultatet på forsyningsvirksomhederne er vist i en resultatopgørelse for hver forsyning. Resultatet af den samlede forsyning udviser et underskud på 0,9 mio. kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Det betyder at kommunen har forbedret sin gæld til forsyningsvirksomhederne med 0,9 mio. kr. Forsyningsområdet har herefter et tilgodehavende hos kommunen på i alt 3,1 mio. kr. I nøgletal er vist udviklingen på forskellige områder fra 2000 til De samlede restancer viser et fald på 1,1 mio. kr. fra 2000 til Kommunens kassebeholdning ultimo 2001 er på 1,5 mio.kr../. Årsregnskab vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Årsregnskab godkendt. 94. Tillægsbevilling - Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Økonomiudvalgets område - Hovedkonto /. Vedlagt: - Bilag vedr.budgetopfølgning på driften pr for samtlige udvalg (dok. nr ) - Skemaer (dok nr )

9 Side vii (Regnskabsrapport pr Hovedkonto ligger i sagen.) Direktionen indstiller, at der med baggrund i økonomiafdelingens notat, ansøges om en tillægsbevilling på netto merindtægter på kr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Tillægsbevilling godkendt. 95. Sydfyns Elforsyning J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender i henhold til elforsyningens vedtægter 13 årsregnskab for 2001 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet er godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab - enstemmigt - den 04. april /. Uddrag af årsregnskab vedlagt (side 9-22) dok Øvrige bilag ligger i sagen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Årsregnskabet godkendt.

10 Side viii 96. Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner. J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2002 at indføre pasningsgaranti pr. 1/ Garantien skal indføres udgiftsneutralt d.v.s. at der ikke må bruges flere midler end der samlet er afsat i det vedtagne budget til børnepasning. Garantien skal gælde kommunen under ét d.v.s. at forældrene garanteres en plads et sted i kommunen. Børne- og kulturudvalget har fortolket udgiftsneutralitet til at være gældende for det vedtagne budget 2002, og udvalget har ønsket at indføre mængdestyring i budgettet en automatik i kommende budgetlægning af udgifterne afhængig af det antal børn, der har et pasningsbehov. Udvalget har desuden ønsket at beskrive, hvad kommunen garanterer forældrene og hvilke målsætninger kommunen har for at gøre tilbuddet bedre end det, der garanteres. Til udarbejdelse af regler og retningslinier blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra daginstitutionslederne, dagplejen, pædagogisk konsulent, Børne- og unge chefen og Knud Rasmussen som formand og ansvarlig for projektbeskrivelsen. Arbejdsgruppens udarbejdede forslag til tidsplan og høringsmateriale med beskrivelse af Pasningsgarantiens forpligtelser til forældre der ønsker et dagtilbud og Egebjerg Kommunes målsætning for indførelse af garantien. Retningslinier for mængdestyring og vippeordninger i daginstitutionerne Gennemførelse af lønsumsstyring Styrelsesvedtægtsændringer Forslaget blev behandlet af Børne- og Kulturudvalget den 26/ og efter tilretning af udvalgets bemærkninger og ændringer, blev forslaget behandlet på møde den 5/ hvor det blev besluttet, at sende det til høring i daginstitutionsbestyrelser, dagplejebestyrelse, MEDsystemet, BUPL, PMF og FOA. Der blev afholdt orienteringsmøde for høringsparter den 13. marts på rådhuset Arbejdsgruppen har, efter udløb af høringsperioden den 12/4 2002, bearbejdet høringssvarene og udarbejdet endeligt forslag til indførelse af Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen at pasningsgarantien indføres pr. 1/ som beskrevet../. Vedlagt: - Indstilling fra Børne- og Kulturudvalget vedr. pasningsgaranti m.v. (55320) - Høringssvar vedr. pasningsgaranti (55081) - Høringsmateriale Pasningsgaranti (50959)

11 Side ix Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 97. Fastlæggelse af varmebehovet i forhold til varmeforsyningsloven på Bymarkskolen og Kirkeby Skole J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I efteråret 2001 iværksatte Økonomiudvalget en undersøgelse af mulighederne for at nogle af de kommunale institutioner kunne overgå til fyring med træpiller i stedet for naturgas. Teknik- og Miljøafdelingen skulle stå for dette arbejde bistået af institutionerne. De kommunale ejendomme i Stenstrup blev hurtigt udeladt på grund af vanskelige forhold for Stenstrup Fjernvarme. På andre bygninger af de store bygninger ville det være vanskeligt at komme under Varmeforsyningslovens forudsætningsskrivelser på 250 kw, og på andre var det måske vanskeligt og ikke rentabelt at installere træpillefyr. Tilbage er nu Kirkeby Skole og Bymarkskolen, hvor det stadig er økonomisk attraktivt. Varmeforsyningsloven forudsætningsskrivelser er også en barriere for disse anlæg. Grænsen er en indfyret effekt på 250 kw og på de 2 skoler er effekten over 300 kw. Det er dog tvivlsomt om der er behov for så store kedler. Da skolerne blev bygget var der nok regnet med en overkapacitet til senere udvidelser, og siden er der udført isolering og andre forbedringer hvorved energiforbruget og dermed effektbehovet er faldet. Hvis det kan godtgøres at effektbehovet er minder og der installeres fyr under 250 kw kan de 2 skoler fritages for fastholdelseskravet. På Kirkeby Skole har de fået udført beregninger der viser at den maksimale effekt bør være ca. 130 kw. Kommunalbestyrelsen er myndighed i forhold til Varmeforsyningsloven, og Kommunalbestyrelse kan godkende at der installeres et nyt fyr lavere end 250 kw hvis det kan godtgøres at være fornuftigt. De nye beregninger for Kirkeby Skole viser som beskrevet et behov på 130 kw, og forholdene på Bymarkskolen er de samme Forud for kommunalbestyrelsens beslutning er Naturgas Fyn som part i sagen blevet hørt. Naturgas Fyn har ved brev af 12. april svaret at de ikke har bemærkninger til det fremsendte projekt.

12 Side x Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at der kan godkendes et nyt projekt på en effekt på under 250 kw på Kirkeby Skole og Bymarkskolen Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 98. Analyse af daginstitutionsstruktur J.nr.: A21 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag I budgetforliget 2002 blev det bla besluttet, at der skulle gennemføres en (for)analyse af daginstitutionsstrukturen, hvor spørgsmålet om fælles ledelse bla indgår. En arbejdsgruppe har udarbejdet notat af dok 48309, vedlagt hvori anbefales, at der arbejdes videre med blandt andet: Antallet af daginstitutioner, færre administrative ledere (dvs., flere institutioner med én fælles, administrativ leder) og spørgsmålet om opretholdelse af de 2 selvejende institutioner. Direktionen indstiller, at anbefalingerne indgår i de forestående budgetovervejelser../. Notat vedr. strukturen på daginstitutionsområdet (48.309) Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling. Behandles under punkt 101.

13 Side xi 99. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelse af budget 2002, at der skulle udarbejdes analyse med henbllik på evt. sammenlægning af Folkebiblioteket og Skolebiblioteket. En arbejdsgruppe har analyseret området og konklusionen forelægges i fagudvalget til politisk bedømmelse. Arbejdsgruppens konklusion: Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i øjeblikket samarbejdes optimalt indenfor de muligheder den nuværende struktur giver. Såfremt der skal ske et yderligere samarbejde, må det medføre en strukturændring med oprettelse af fællesbiblioteker. Eventuelt oprettelse af fællesbiblioteker vil kræve en omfattende investering i lokaler, EDB og personale. Fordele ved en sådan investering vil være, at skole- og folkebibliotekets materialeudbud er tilgængeligt for alle borgere. Der vil være mulighed for en udvidelse af åbningstiden. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Grundet kommunens økonomiske muligheder anbefales det, at der ikke arbejdes videre med analysen. Udvalget ser en styrke i det gode samarbejde der er mellem Folke- og Skolebiblioteket. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling. Godkendt.

14 Side xii 100. Analyse Skolefritidsordninger J.nr.: A Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en analyse af SFO med henblik på alternative ordninger, f.eks. inddragelse af idrætsforeningerne En arbejdsgruppe bestående af de 4 SFO-ledere (Birgitte Bendix, Lars Rønne, Annette Andersen, Klaus Kolhorn), 2 skoleinspektører (Poul Mathiesen, Svend Åge Janum), kulturchef (Elise Hansen) og én fra direktionen (Knud Rasmussen) som tovholder. Analysen fremsendes til politisk behandling med følgende anbefalinger: SFO-organisationen fastholdes./. Analysen vedlægges. Skoleinspektør Poul Mathiesen, SFO leder Birgitte Bendix og Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl Børne- og kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Analysen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at området tages op til fornyet vurdering når Helhed og Sammenhæng er gennemført på samtlige skoler../. Vedlagt: - Skolefritidsordninger - analyse (50847) v 2 Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling om, at Direktionen inden udgangen af 2002 udarbejder et forslag til et bredere kommissorium, hvori Helhed og Sammenhæng er indtænkt. Godkendt.

15 Side xiii 101. Budget 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Økonomiudvalget har i møder drøftet budgetopfølgning 2002, herunder spareinitiativer med virkning fra indeværende budget og frem. Som baggrund for Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen ligger især følgende: 1. Regnskab for 2001 (se tidligere sag) 2. Budgetopfølgning 2002 (se tidligere sag) 3. Regeringens henstilling til kommunerne om at spare på 2002 budgettet en henstilling, der matematisk omregnet svarer til 1 ½ mill for Egebjerg kommune. Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen falder i 2 dele: 1. Indstillinger om konkrete spareforslag 2. Generel indstilling vedr. budget 2003 og frem, hvor der anbefales konkrete serviceforringelser, der ikke har karakter af grønthøster. Kommunens ledergruppe tilslutter sig anbefalingen af, at grønthøstermodellen ikke anvendes. Hovedudvalget drøfter den Økonomiudvalgets indstillinger. Deres evt. afgørelse vil foreligge ved kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalgets beslutning den : Besparelsesforslag indstilles til Kommunalbestyrelsen - Dokument (Spareinitiativer)./. Vedlagt: - Spareinitiativer dok. nr Udtalelse fra administrationens MED-udvalg - dok. nr Drøftelse af dok : Vedr. puljer: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen Der skæres yderligere kr. fra udviklingspuljen og tilføres kr. til frivillighedsarbejdet. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. likviditetsflow: Indstillingen godkendt.

16 Side xiv Pensionsudgift: Indstillingen godkendt. Vedr. rammebesparelser 2002: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen: Forslaget udgår og der optages drøftelser med institutionerne om konkrete besparelser. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. lukning af køkken på Ollerup Plejehjem: Ændringsforslag fra Liste T: Besparelsen udgår. 11 stemmer imod, 6 stemmer for. Ændringsforslag fra V-gruppen: Forslaget indgår i budgetdrøftelserne for 2003, samtidig med, at der laves en vurdering af forslaget stillet af medarbejderne. Vedtaget med 16. En undlod. Vedr. Personalereduktion på ligningsområdet: Vedtaget med 15 stemmer, 2 imod. Vedr. IKT-struktur: Indstillingen godkendt. Vedr. rationalisering af fysisk plnlægning: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen. Forslaget parkeres, idet det undersøges, hvorledes planlægningsarbejdet kan udføres. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. stamvejen: Indstillingen godkendt. Vedr. børnehaver: Indstillingen godkendt. Vedr. flexjob: Ændringsforslag fra Liste T. Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget til fornyet behandling. Forkastet med 13 stemmer mod 4. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. generelle serviceforringelser: Indstillingen godkendt.

17 Side xv 102. SPØRGETID J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået). Borgmesteren svarede med Kommunalbestyrelsens godkendelse på for sent indsendt spørgsmål fra Sonja Christensen vedr. køkkenet på Ollerup Plejehjem: - hjemmeplejen syd og nord er én enhed - sparet ( på råvarer, på personalet) i ingen ekstraudgift i Stenstrup Plejehjem - udgifter til ekstra transport indregnet i besparelsen som besparelse på en evt. lukning af køkkenet er p.t. et overslag Anders Råstrup, Ulbølle (næstformand i Mælkebøttens bestyrelse): Spørgsmål om lukning afdaginstitution. Hvilke positive tiltag over for Ulbølle er påtænkt? Svar: Attraktiv udstykning af grunde (storparceller) Jakob Kjær, Ulbølle (formand for Mælkebøttens bestyrelse) Hvordan kan borgerne følge overvejelserne i kommunen? Svar: F.eks. ved dialogmøder med fagudvalg og kommunalbestyrelsen samt på borgermøder. Jakob Kjær, supplerende spørgsmål: Hvad vil man konkret undersøge? Svar fra formanden for Børne- og Kulturudvalg: Fremtidig struktur og fællesledelse blandt andet. Tine Eg, forældrebestyrelsen i Reginahaven: Følger flere penge til pasningsgarantien? Svar fra formanden for Børne- og Kulturudvalg: Nej. Til behandling - for lukkede døre 103. Lukket sag: Tandpleje for børn og unge under 18 år.

18 Side xvi

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere