Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens mødelokaler Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom åben

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre...i 89. Til efterretning - Kvartalsrapport pr vedr. kommunens samlede budget...i 90. Til efterretning - Dallund Slot...ii Til behandling - for åbne døre...iii 91. Klage over afgørelse i Folkeoplysningsudvalg...iii 92. Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen...iv 93. Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab v 94. Tillægsbevilling - Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område...vi 95. Sydfyns Elforsyning...vii 96. Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner...viii 97. Fastlæggelse af varmebehovet i forhold til varmeforsyningsloven på Bymarkskolen og Kirkeby Skole...ix 98. Analyse af daginstitutionsstruktur...x 99. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen....xi 100. Analyse Skolefritidsordninger...xii 101. Budget xiii 102. SPØRGETID...xv Til behandling - for lukkede døre...xv 103. Lukket sag: Tandpleje for børn og unge under 18 år...xv åben

3 Side i Til efterretning - for åbne døre 89. Til efterretning - Kvartalsrapport pr vedr. kommunens samlede budget J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto Bilag vedr. Budgetopfølgning på driften pr for samtlige udvalg ligger i sagen. (Dok. nr er tillige vedhæftet sag nr. 94 tillægsbevilling.) Økonomiafdelingens bemærkninger: Økonomiafdelingen har i samarbejde med de enkelte chefer foretaget budgetopfølgning pr for samtlige udvalg. Opfølgningen er efterfølgende forelagt de enkelte fagudvalg. Teknik- og Miljøudvalget: Det forventes at budgettet holder Børne- og Kulturudvalget: Det forventes at budgettet holder. Økonomiudvalget: Behandles som særskilt sag Socialudvalget: Behandles som særskilt sag Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering. Til efterretning.

4 Side ii 90. Til efterretning - Dallund Slot J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra de fynske kommuners DALLUND SLOT foreligger driftsregnskab for året 2001 og statusopgørelse pr. 31. dec Repræsentantskabet har i møde den 12. april 2002 godkendt regnskabet. (Bilag ligger i sagen ) Til efterretning.

5 Side iii Til behandling - for åbne døre 91. Klage over afgørelse i Folkeoplysningsudvalg J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Susanne Blaagaard, Ollerup klager over Folkeoplysningens afgørelse i forbindelse med ansøgning om støtte til opstart af Egebladet via 5% puljen. Tidligere udleveret: - Klage af fra Susanne Blaagaard (53.222) - Ansøgning fra Susanne Blaagaard (54.433) Notat Fordelingen af midlerne i 5% puljen sker ikke efter centralt fastsatte retningslinier. Der kan gives støtte til nye initiativer, aktiviteter på tværs eller afprøvning af anderledes ideer. Der ydes normalt kun støtte til foreninger, men private kan også opnå støtte til igangsætning af nye initiativer. I den konkrete sag har folkeoplysningsudvalget afslået ansøgningen, da man indirekte ville støtte en privat person ved eventuel tildeling af midler fra 5% puljen. Martin Andersen/ Fritidschef Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Torkil Christensen, Steen Gundertofte samt Vibeke Rindom er inhabile jf. 14 (1) i den kommunale styrelseslov. For Vibeke Rindom er indkaldt 1. suppleant. Ændringsforslag fra V: Tilbagesendes Folkeoplysningsudvalget. Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen: Oversendes til 2. behandling med anmodning om en supplerende redegørelse: Vedtaget som det mest vidtgående forslag med 8 for, 5 imod, 1 undlod../. Vedlagt: Supplerende redegørelse af fra Fritidschefen. Dok. nr Torkil Christensen, Steen Gundertofte samt Vibeke Rindom er inhabile jf. 14 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen godkendte Jane Kierans og Harriet Larsen idet Niels Rasmussen har forfald samt for liste T Aslak Nisbeth som stedfortrædere.

6 Side iv Forslaget stillet af liste V: Sagen tilbagesendes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet vurdering vedtaget med 9 stemmer mod Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har anmodet om at følgende optages på dagsordenen til Kommunalbestyrelsen. Mogens Johansen / Økonomiudvalget Vedr. udviklingspuljen: Denne henvendelse skal ses som et ønske fra min side, om at leve op til værdigrundlaget kommunalbestyrelsen har vedtaget. De værdier jeg er opmærksom på, er åbenhed, dialog og inddragelse. Jeg har afventet, at der på Økonomiudvalgets dagsorden kom et punkt: Udviklingspuljen. Bevilling af revision social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Ved behandling af ovennævnte punkt ville jeg tilkendegive følgende for at nuancere beslutningsgrundlaget. Jeg er overrasket over, at man kan kalde en revision af afdelingen udvikling, når der i forbindelse med årsrapporten er lavet revision Revisionen viser, at udgifterne til kontanthjælp/revalidering, atktivering og førtidspension i forhold til sammenligningskommuner er rimelige. Udgifterne i afdelingen efter indenrigsministeriets nøgletal er i Egebjerg I Broby 9.013, I Fåborg , I Gudme og gennemsnittet for Fyn Besøgsnotatet/revisionen giver anvisninger på opstramninger og tiltag, men konkluderer: Det er desuden vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller på området generelt er hensigtsmæssige og betryggende. Hvis Økonomiudvalget bevilger penge til revision af afdelingen fra udviklingspuljen, ønsker jeg sagen oversendt til kommunalbestyrelsen. Af dagsorden til Økonomiudvalget den 24/ taget fra internettet fremgår, at det foreslås, at Borgmester og Kommunaldirektør får kompetence til at bevilge fra udviklingspuljen op til kr Jeg kan ikke støtte en sådan uddelegering af kompetence. Jeg ønsker, at

7 Side v kompetencen bliver i Økonomiudvalget, så det bliver synligt, hvilken udvikling der støttes, og der gives mulighed for, at medlemmer af kommunalbestyrelsen på et tidligt tidspunkt over for Økonomiudvalget kan tilkendegive holdninger, så der kan leves op til de vedtagne værdier. (åbenhed, dialog og inddragelse) Hvis Økonomiudvalget bevilger bustur til filmbyen eller delegerer kompetence til Borgmester/Kommunaldirektør på kr , ønskes sagen oversendt til kommunalbestyrelsen. Jeg har stor forståelse for, at Borgmester og Kommunaldirektør får råderum til at lave besøg m.v. Dette bør være en adm. udgift. En bustur til besøg til noget der er bevilget støtte til, er ikke udvikling. Med venlig hilsen Niels Bo Lauridsen Medlem af kommunalbestyrelsen./. Vedlagt: - Dagsordenpunkt vedr. Revision dok Dagsordenpunkt vedr. Administration af udviklingspuljen dok Forslag, stillet af Niels Bo Lauridsen om, at de kr. til analysen tilbageføres til udviklingspuljen forkastet med 16 stemmer mod 1. Forslag, stillet af Niels Bo Lauridsen om, at kompetencen til borgmester og kommunaldirektøren tilbageføres til Økonomiudvalget forkastet med 16 stemmer mod Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Økonomiafdelingen foreligger årsberetning og regnskab for 2001 med tilhørende regnskabsbeskrivelser. Det skattefinansierede resultat viser et underskud på 8,5 mio kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Resultatet indeholder overførselsudgifter for 2000 på 5,5 mio. kr. og der er tilsvarende overført udgifter til 2002 på 4,3 mio. kr.

8 Side vi Resultatet på forsyningsvirksomhederne er vist i en resultatopgørelse for hver forsyning. Resultatet af den samlede forsyning udviser et underskud på 0,9 mio. kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Det betyder at kommunen har forbedret sin gæld til forsyningsvirksomhederne med 0,9 mio. kr. Forsyningsområdet har herefter et tilgodehavende hos kommunen på i alt 3,1 mio. kr. I nøgletal er vist udviklingen på forskellige områder fra 2000 til De samlede restancer viser et fald på 1,1 mio. kr. fra 2000 til Kommunens kassebeholdning ultimo 2001 er på 1,5 mio.kr../. Årsregnskab vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Årsregnskab godkendt. 94. Tillægsbevilling - Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Økonomiudvalgets område - Hovedkonto /. Vedlagt: - Bilag vedr.budgetopfølgning på driften pr for samtlige udvalg (dok. nr ) - Skemaer (dok nr )

9 Side vii (Regnskabsrapport pr Hovedkonto ligger i sagen.) Direktionen indstiller, at der med baggrund i økonomiafdelingens notat, ansøges om en tillægsbevilling på netto merindtægter på kr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Tillægsbevilling godkendt. 95. Sydfyns Elforsyning J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender i henhold til elforsyningens vedtægter 13 årsregnskab for 2001 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet er godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab - enstemmigt - den 04. april /. Uddrag af årsregnskab vedlagt (side 9-22) dok Øvrige bilag ligger i sagen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Årsregnskabet godkendt.

10 Side viii 96. Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner. J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2002 at indføre pasningsgaranti pr. 1/ Garantien skal indføres udgiftsneutralt d.v.s. at der ikke må bruges flere midler end der samlet er afsat i det vedtagne budget til børnepasning. Garantien skal gælde kommunen under ét d.v.s. at forældrene garanteres en plads et sted i kommunen. Børne- og kulturudvalget har fortolket udgiftsneutralitet til at være gældende for det vedtagne budget 2002, og udvalget har ønsket at indføre mængdestyring i budgettet en automatik i kommende budgetlægning af udgifterne afhængig af det antal børn, der har et pasningsbehov. Udvalget har desuden ønsket at beskrive, hvad kommunen garanterer forældrene og hvilke målsætninger kommunen har for at gøre tilbuddet bedre end det, der garanteres. Til udarbejdelse af regler og retningslinier blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra daginstitutionslederne, dagplejen, pædagogisk konsulent, Børne- og unge chefen og Knud Rasmussen som formand og ansvarlig for projektbeskrivelsen. Arbejdsgruppens udarbejdede forslag til tidsplan og høringsmateriale med beskrivelse af Pasningsgarantiens forpligtelser til forældre der ønsker et dagtilbud og Egebjerg Kommunes målsætning for indførelse af garantien. Retningslinier for mængdestyring og vippeordninger i daginstitutionerne Gennemførelse af lønsumsstyring Styrelsesvedtægtsændringer Forslaget blev behandlet af Børne- og Kulturudvalget den 26/ og efter tilretning af udvalgets bemærkninger og ændringer, blev forslaget behandlet på møde den 5/ hvor det blev besluttet, at sende det til høring i daginstitutionsbestyrelser, dagplejebestyrelse, MEDsystemet, BUPL, PMF og FOA. Der blev afholdt orienteringsmøde for høringsparter den 13. marts på rådhuset Arbejdsgruppen har, efter udløb af høringsperioden den 12/4 2002, bearbejdet høringssvarene og udarbejdet endeligt forslag til indførelse af Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen at pasningsgarantien indføres pr. 1/ som beskrevet../. Vedlagt: - Indstilling fra Børne- og Kulturudvalget vedr. pasningsgaranti m.v. (55320) - Høringssvar vedr. pasningsgaranti (55081) - Høringsmateriale Pasningsgaranti (50959)

11 Side ix Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 97. Fastlæggelse af varmebehovet i forhold til varmeforsyningsloven på Bymarkskolen og Kirkeby Skole J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I efteråret 2001 iværksatte Økonomiudvalget en undersøgelse af mulighederne for at nogle af de kommunale institutioner kunne overgå til fyring med træpiller i stedet for naturgas. Teknik- og Miljøafdelingen skulle stå for dette arbejde bistået af institutionerne. De kommunale ejendomme i Stenstrup blev hurtigt udeladt på grund af vanskelige forhold for Stenstrup Fjernvarme. På andre bygninger af de store bygninger ville det være vanskeligt at komme under Varmeforsyningslovens forudsætningsskrivelser på 250 kw, og på andre var det måske vanskeligt og ikke rentabelt at installere træpillefyr. Tilbage er nu Kirkeby Skole og Bymarkskolen, hvor det stadig er økonomisk attraktivt. Varmeforsyningsloven forudsætningsskrivelser er også en barriere for disse anlæg. Grænsen er en indfyret effekt på 250 kw og på de 2 skoler er effekten over 300 kw. Det er dog tvivlsomt om der er behov for så store kedler. Da skolerne blev bygget var der nok regnet med en overkapacitet til senere udvidelser, og siden er der udført isolering og andre forbedringer hvorved energiforbruget og dermed effektbehovet er faldet. Hvis det kan godtgøres at effektbehovet er minder og der installeres fyr under 250 kw kan de 2 skoler fritages for fastholdelseskravet. På Kirkeby Skole har de fået udført beregninger der viser at den maksimale effekt bør være ca. 130 kw. Kommunalbestyrelsen er myndighed i forhold til Varmeforsyningsloven, og Kommunalbestyrelse kan godkende at der installeres et nyt fyr lavere end 250 kw hvis det kan godtgøres at være fornuftigt. De nye beregninger for Kirkeby Skole viser som beskrevet et behov på 130 kw, og forholdene på Bymarkskolen er de samme Forud for kommunalbestyrelsens beslutning er Naturgas Fyn som part i sagen blevet hørt. Naturgas Fyn har ved brev af 12. april svaret at de ikke har bemærkninger til det fremsendte projekt.

12 Side x Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at der kan godkendes et nyt projekt på en effekt på under 250 kw på Kirkeby Skole og Bymarkskolen Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 98. Analyse af daginstitutionsstruktur J.nr.: A21 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag I budgetforliget 2002 blev det bla besluttet, at der skulle gennemføres en (for)analyse af daginstitutionsstrukturen, hvor spørgsmålet om fælles ledelse bla indgår. En arbejdsgruppe har udarbejdet notat af dok 48309, vedlagt hvori anbefales, at der arbejdes videre med blandt andet: Antallet af daginstitutioner, færre administrative ledere (dvs., flere institutioner med én fælles, administrativ leder) og spørgsmålet om opretholdelse af de 2 selvejende institutioner. Direktionen indstiller, at anbefalingerne indgår i de forestående budgetovervejelser../. Notat vedr. strukturen på daginstitutionsområdet (48.309) Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling. Behandles under punkt 101.

13 Side xi 99. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelse af budget 2002, at der skulle udarbejdes analyse med henbllik på evt. sammenlægning af Folkebiblioteket og Skolebiblioteket. En arbejdsgruppe har analyseret området og konklusionen forelægges i fagudvalget til politisk bedømmelse. Arbejdsgruppens konklusion: Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i øjeblikket samarbejdes optimalt indenfor de muligheder den nuværende struktur giver. Såfremt der skal ske et yderligere samarbejde, må det medføre en strukturændring med oprettelse af fællesbiblioteker. Eventuelt oprettelse af fællesbiblioteker vil kræve en omfattende investering i lokaler, EDB og personale. Fordele ved en sådan investering vil være, at skole- og folkebibliotekets materialeudbud er tilgængeligt for alle borgere. Der vil være mulighed for en udvidelse af åbningstiden. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Grundet kommunens økonomiske muligheder anbefales det, at der ikke arbejdes videre med analysen. Udvalget ser en styrke i det gode samarbejde der er mellem Folke- og Skolebiblioteket. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling. Godkendt.

14 Side xii 100. Analyse Skolefritidsordninger J.nr.: A Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en analyse af SFO med henblik på alternative ordninger, f.eks. inddragelse af idrætsforeningerne En arbejdsgruppe bestående af de 4 SFO-ledere (Birgitte Bendix, Lars Rønne, Annette Andersen, Klaus Kolhorn), 2 skoleinspektører (Poul Mathiesen, Svend Åge Janum), kulturchef (Elise Hansen) og én fra direktionen (Knud Rasmussen) som tovholder. Analysen fremsendes til politisk behandling med følgende anbefalinger: SFO-organisationen fastholdes./. Analysen vedlægges. Skoleinspektør Poul Mathiesen, SFO leder Birgitte Bendix og Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl Børne- og kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Analysen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at området tages op til fornyet vurdering når Helhed og Sammenhæng er gennemført på samtlige skoler../. Vedlagt: - Skolefritidsordninger - analyse (50847) v 2 Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling om, at Direktionen inden udgangen af 2002 udarbejder et forslag til et bredere kommissorium, hvori Helhed og Sammenhæng er indtænkt. Godkendt.

15 Side xiii 101. Budget 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Økonomiudvalget har i møder drøftet budgetopfølgning 2002, herunder spareinitiativer med virkning fra indeværende budget og frem. Som baggrund for Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen ligger især følgende: 1. Regnskab for 2001 (se tidligere sag) 2. Budgetopfølgning 2002 (se tidligere sag) 3. Regeringens henstilling til kommunerne om at spare på 2002 budgettet en henstilling, der matematisk omregnet svarer til 1 ½ mill for Egebjerg kommune. Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen falder i 2 dele: 1. Indstillinger om konkrete spareforslag 2. Generel indstilling vedr. budget 2003 og frem, hvor der anbefales konkrete serviceforringelser, der ikke har karakter af grønthøster. Kommunens ledergruppe tilslutter sig anbefalingen af, at grønthøstermodellen ikke anvendes. Hovedudvalget drøfter den Økonomiudvalgets indstillinger. Deres evt. afgørelse vil foreligge ved kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalgets beslutning den : Besparelsesforslag indstilles til Kommunalbestyrelsen - Dokument (Spareinitiativer)./. Vedlagt: - Spareinitiativer dok. nr Udtalelse fra administrationens MED-udvalg - dok. nr Drøftelse af dok : Vedr. puljer: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen Der skæres yderligere kr. fra udviklingspuljen og tilføres kr. til frivillighedsarbejdet. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. likviditetsflow: Indstillingen godkendt.

16 Side xiv Pensionsudgift: Indstillingen godkendt. Vedr. rammebesparelser 2002: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen: Forslaget udgår og der optages drøftelser med institutionerne om konkrete besparelser. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. lukning af køkken på Ollerup Plejehjem: Ændringsforslag fra Liste T: Besparelsen udgår. 11 stemmer imod, 6 stemmer for. Ændringsforslag fra V-gruppen: Forslaget indgår i budgetdrøftelserne for 2003, samtidig med, at der laves en vurdering af forslaget stillet af medarbejderne. Vedtaget med 16. En undlod. Vedr. Personalereduktion på ligningsområdet: Vedtaget med 15 stemmer, 2 imod. Vedr. IKT-struktur: Indstillingen godkendt. Vedr. rationalisering af fysisk plnlægning: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen. Forslaget parkeres, idet det undersøges, hvorledes planlægningsarbejdet kan udføres. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. stamvejen: Indstillingen godkendt. Vedr. børnehaver: Indstillingen godkendt. Vedr. flexjob: Ændringsforslag fra Liste T. Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget til fornyet behandling. Forkastet med 13 stemmer mod 4. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. generelle serviceforringelser: Indstillingen godkendt.

17 Side xv 102. SPØRGETID J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået). Borgmesteren svarede med Kommunalbestyrelsens godkendelse på for sent indsendt spørgsmål fra Sonja Christensen vedr. køkkenet på Ollerup Plejehjem: - hjemmeplejen syd og nord er én enhed - sparet ( på råvarer, på personalet) i ingen ekstraudgift i Stenstrup Plejehjem - udgifter til ekstra transport indregnet i besparelsen som besparelse på en evt. lukning af køkkenet er p.t. et overslag Anders Råstrup, Ulbølle (næstformand i Mælkebøttens bestyrelse): Spørgsmål om lukning afdaginstitution. Hvilke positive tiltag over for Ulbølle er påtænkt? Svar: Attraktiv udstykning af grunde (storparceller) Jakob Kjær, Ulbølle (formand for Mælkebøttens bestyrelse) Hvordan kan borgerne følge overvejelserne i kommunen? Svar: F.eks. ved dialogmøder med fagudvalg og kommunalbestyrelsen samt på borgermøder. Jakob Kjær, supplerende spørgsmål: Hvad vil man konkret undersøge? Svar fra formanden for Børne- og Kulturudvalg: Fremtidig struktur og fællesledelse blandt andet. Tine Eg, forældrebestyrelsen i Reginahaven: Følger flere penge til pasningsgarantien? Svar fra formanden for Børne- og Kulturudvalg: Nej. Til behandling - for lukkede døre 103. Lukket sag: Tandpleje for børn og unge under 18 år.

18 Side xvi

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere