Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens mødelokaler Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom åben

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre...i 89. Til efterretning - Kvartalsrapport pr vedr. kommunens samlede budget...i 90. Til efterretning - Dallund Slot...ii Til behandling - for åbne døre...iii 91. Klage over afgørelse i Folkeoplysningsudvalg...iii 92. Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen...iv 93. Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab v 94. Tillægsbevilling - Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område...vi 95. Sydfyns Elforsyning...vii 96. Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner...viii 97. Fastlæggelse af varmebehovet i forhold til varmeforsyningsloven på Bymarkskolen og Kirkeby Skole...ix 98. Analyse af daginstitutionsstruktur...x 99. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen....xi 100. Analyse Skolefritidsordninger...xii 101. Budget xiii 102. SPØRGETID...xv Til behandling - for lukkede døre...xv 103. Lukket sag: Tandpleje for børn og unge under 18 år...xv åben

3 Side i Til efterretning - for åbne døre 89. Til efterretning - Kvartalsrapport pr vedr. kommunens samlede budget J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto Bilag vedr. Budgetopfølgning på driften pr for samtlige udvalg ligger i sagen. (Dok. nr er tillige vedhæftet sag nr. 94 tillægsbevilling.) Økonomiafdelingens bemærkninger: Økonomiafdelingen har i samarbejde med de enkelte chefer foretaget budgetopfølgning pr for samtlige udvalg. Opfølgningen er efterfølgende forelagt de enkelte fagudvalg. Teknik- og Miljøudvalget: Det forventes at budgettet holder Børne- og Kulturudvalget: Det forventes at budgettet holder. Økonomiudvalget: Behandles som særskilt sag Socialudvalget: Behandles som særskilt sag Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering. Til efterretning.

4 Side ii 90. Til efterretning - Dallund Slot J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra de fynske kommuners DALLUND SLOT foreligger driftsregnskab for året 2001 og statusopgørelse pr. 31. dec Repræsentantskabet har i møde den 12. april 2002 godkendt regnskabet. (Bilag ligger i sagen ) Til efterretning.

5 Side iii Til behandling - for åbne døre 91. Klage over afgørelse i Folkeoplysningsudvalg J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Susanne Blaagaard, Ollerup klager over Folkeoplysningens afgørelse i forbindelse med ansøgning om støtte til opstart af Egebladet via 5% puljen. Tidligere udleveret: - Klage af fra Susanne Blaagaard (53.222) - Ansøgning fra Susanne Blaagaard (54.433) Notat Fordelingen af midlerne i 5% puljen sker ikke efter centralt fastsatte retningslinier. Der kan gives støtte til nye initiativer, aktiviteter på tværs eller afprøvning af anderledes ideer. Der ydes normalt kun støtte til foreninger, men private kan også opnå støtte til igangsætning af nye initiativer. I den konkrete sag har folkeoplysningsudvalget afslået ansøgningen, da man indirekte ville støtte en privat person ved eventuel tildeling af midler fra 5% puljen. Martin Andersen/ Fritidschef Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Torkil Christensen, Steen Gundertofte samt Vibeke Rindom er inhabile jf. 14 (1) i den kommunale styrelseslov. For Vibeke Rindom er indkaldt 1. suppleant. Ændringsforslag fra V: Tilbagesendes Folkeoplysningsudvalget. Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen: Oversendes til 2. behandling med anmodning om en supplerende redegørelse: Vedtaget som det mest vidtgående forslag med 8 for, 5 imod, 1 undlod../. Vedlagt: Supplerende redegørelse af fra Fritidschefen. Dok. nr Torkil Christensen, Steen Gundertofte samt Vibeke Rindom er inhabile jf. 14 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen godkendte Jane Kierans og Harriet Larsen idet Niels Rasmussen har forfald samt for liste T Aslak Nisbeth som stedfortrædere.

6 Side iv Forslaget stillet af liste V: Sagen tilbagesendes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet vurdering vedtaget med 9 stemmer mod Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har anmodet om at følgende optages på dagsordenen til Kommunalbestyrelsen. Mogens Johansen / Økonomiudvalget Vedr. udviklingspuljen: Denne henvendelse skal ses som et ønske fra min side, om at leve op til værdigrundlaget kommunalbestyrelsen har vedtaget. De værdier jeg er opmærksom på, er åbenhed, dialog og inddragelse. Jeg har afventet, at der på Økonomiudvalgets dagsorden kom et punkt: Udviklingspuljen. Bevilling af revision social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Ved behandling af ovennævnte punkt ville jeg tilkendegive følgende for at nuancere beslutningsgrundlaget. Jeg er overrasket over, at man kan kalde en revision af afdelingen udvikling, når der i forbindelse med årsrapporten er lavet revision Revisionen viser, at udgifterne til kontanthjælp/revalidering, atktivering og førtidspension i forhold til sammenligningskommuner er rimelige. Udgifterne i afdelingen efter indenrigsministeriets nøgletal er i Egebjerg I Broby 9.013, I Fåborg , I Gudme og gennemsnittet for Fyn Besøgsnotatet/revisionen giver anvisninger på opstramninger og tiltag, men konkluderer: Det er desuden vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller på området generelt er hensigtsmæssige og betryggende. Hvis Økonomiudvalget bevilger penge til revision af afdelingen fra udviklingspuljen, ønsker jeg sagen oversendt til kommunalbestyrelsen. Af dagsorden til Økonomiudvalget den 24/ taget fra internettet fremgår, at det foreslås, at Borgmester og Kommunaldirektør får kompetence til at bevilge fra udviklingspuljen op til kr Jeg kan ikke støtte en sådan uddelegering af kompetence. Jeg ønsker, at

7 Side v kompetencen bliver i Økonomiudvalget, så det bliver synligt, hvilken udvikling der støttes, og der gives mulighed for, at medlemmer af kommunalbestyrelsen på et tidligt tidspunkt over for Økonomiudvalget kan tilkendegive holdninger, så der kan leves op til de vedtagne værdier. (åbenhed, dialog og inddragelse) Hvis Økonomiudvalget bevilger bustur til filmbyen eller delegerer kompetence til Borgmester/Kommunaldirektør på kr , ønskes sagen oversendt til kommunalbestyrelsen. Jeg har stor forståelse for, at Borgmester og Kommunaldirektør får råderum til at lave besøg m.v. Dette bør være en adm. udgift. En bustur til besøg til noget der er bevilget støtte til, er ikke udvikling. Med venlig hilsen Niels Bo Lauridsen Medlem af kommunalbestyrelsen./. Vedlagt: - Dagsordenpunkt vedr. Revision dok Dagsordenpunkt vedr. Administration af udviklingspuljen dok Forslag, stillet af Niels Bo Lauridsen om, at de kr. til analysen tilbageføres til udviklingspuljen forkastet med 16 stemmer mod 1. Forslag, stillet af Niels Bo Lauridsen om, at kompetencen til borgmester og kommunaldirektøren tilbageføres til Økonomiudvalget forkastet med 16 stemmer mod Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Økonomiafdelingen foreligger årsberetning og regnskab for 2001 med tilhørende regnskabsbeskrivelser. Det skattefinansierede resultat viser et underskud på 8,5 mio kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Resultatet indeholder overførselsudgifter for 2000 på 5,5 mio. kr. og der er tilsvarende overført udgifter til 2002 på 4,3 mio. kr.

8 Side vi Resultatet på forsyningsvirksomhederne er vist i en resultatopgørelse for hver forsyning. Resultatet af den samlede forsyning udviser et underskud på 0,9 mio. kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Det betyder at kommunen har forbedret sin gæld til forsyningsvirksomhederne med 0,9 mio. kr. Forsyningsområdet har herefter et tilgodehavende hos kommunen på i alt 3,1 mio. kr. I nøgletal er vist udviklingen på forskellige områder fra 2000 til De samlede restancer viser et fald på 1,1 mio. kr. fra 2000 til Kommunens kassebeholdning ultimo 2001 er på 1,5 mio.kr../. Årsregnskab vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Årsregnskab godkendt. 94. Tillægsbevilling - Kvartalsrapport pr vedr. Økonomiudvalgets område J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Økonomiudvalgets område - Hovedkonto /. Vedlagt: - Bilag vedr.budgetopfølgning på driften pr for samtlige udvalg (dok. nr ) - Skemaer (dok nr )

9 Side vii (Regnskabsrapport pr Hovedkonto ligger i sagen.) Direktionen indstiller, at der med baggrund i økonomiafdelingens notat, ansøges om en tillægsbevilling på netto merindtægter på kr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Tillægsbevilling godkendt. 95. Sydfyns Elforsyning J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Elforsyning fremsender i henhold til elforsyningens vedtægter 13 årsregnskab for 2001 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet er godkendt i Sydfyns Elforsynings repræsentantskab - enstemmigt - den 04. april /. Uddrag af årsregnskab vedlagt (side 9-22) dok Øvrige bilag ligger i sagen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Årsregnskabet godkendt.

10 Side viii 96. Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner. J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2002 at indføre pasningsgaranti pr. 1/ Garantien skal indføres udgiftsneutralt d.v.s. at der ikke må bruges flere midler end der samlet er afsat i det vedtagne budget til børnepasning. Garantien skal gælde kommunen under ét d.v.s. at forældrene garanteres en plads et sted i kommunen. Børne- og kulturudvalget har fortolket udgiftsneutralitet til at være gældende for det vedtagne budget 2002, og udvalget har ønsket at indføre mængdestyring i budgettet en automatik i kommende budgetlægning af udgifterne afhængig af det antal børn, der har et pasningsbehov. Udvalget har desuden ønsket at beskrive, hvad kommunen garanterer forældrene og hvilke målsætninger kommunen har for at gøre tilbuddet bedre end det, der garanteres. Til udarbejdelse af regler og retningslinier blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra daginstitutionslederne, dagplejen, pædagogisk konsulent, Børne- og unge chefen og Knud Rasmussen som formand og ansvarlig for projektbeskrivelsen. Arbejdsgruppens udarbejdede forslag til tidsplan og høringsmateriale med beskrivelse af Pasningsgarantiens forpligtelser til forældre der ønsker et dagtilbud og Egebjerg Kommunes målsætning for indførelse af garantien. Retningslinier for mængdestyring og vippeordninger i daginstitutionerne Gennemførelse af lønsumsstyring Styrelsesvedtægtsændringer Forslaget blev behandlet af Børne- og Kulturudvalget den 26/ og efter tilretning af udvalgets bemærkninger og ændringer, blev forslaget behandlet på møde den 5/ hvor det blev besluttet, at sende det til høring i daginstitutionsbestyrelser, dagplejebestyrelse, MEDsystemet, BUPL, PMF og FOA. Der blev afholdt orienteringsmøde for høringsparter den 13. marts på rådhuset Arbejdsgruppen har, efter udløb af høringsperioden den 12/4 2002, bearbejdet høringssvarene og udarbejdet endeligt forslag til indførelse af Pasningsgaranti i dagpleje og daginstitutioner. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen at pasningsgarantien indføres pr. 1/ som beskrevet../. Vedlagt: - Indstilling fra Børne- og Kulturudvalget vedr. pasningsgaranti m.v. (55320) - Høringssvar vedr. pasningsgaranti (55081) - Høringsmateriale Pasningsgaranti (50959)

11 Side ix Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 97. Fastlæggelse af varmebehovet i forhold til varmeforsyningsloven på Bymarkskolen og Kirkeby Skole J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I efteråret 2001 iværksatte Økonomiudvalget en undersøgelse af mulighederne for at nogle af de kommunale institutioner kunne overgå til fyring med træpiller i stedet for naturgas. Teknik- og Miljøafdelingen skulle stå for dette arbejde bistået af institutionerne. De kommunale ejendomme i Stenstrup blev hurtigt udeladt på grund af vanskelige forhold for Stenstrup Fjernvarme. På andre bygninger af de store bygninger ville det være vanskeligt at komme under Varmeforsyningslovens forudsætningsskrivelser på 250 kw, og på andre var det måske vanskeligt og ikke rentabelt at installere træpillefyr. Tilbage er nu Kirkeby Skole og Bymarkskolen, hvor det stadig er økonomisk attraktivt. Varmeforsyningsloven forudsætningsskrivelser er også en barriere for disse anlæg. Grænsen er en indfyret effekt på 250 kw og på de 2 skoler er effekten over 300 kw. Det er dog tvivlsomt om der er behov for så store kedler. Da skolerne blev bygget var der nok regnet med en overkapacitet til senere udvidelser, og siden er der udført isolering og andre forbedringer hvorved energiforbruget og dermed effektbehovet er faldet. Hvis det kan godtgøres at effektbehovet er minder og der installeres fyr under 250 kw kan de 2 skoler fritages for fastholdelseskravet. På Kirkeby Skole har de fået udført beregninger der viser at den maksimale effekt bør være ca. 130 kw. Kommunalbestyrelsen er myndighed i forhold til Varmeforsyningsloven, og Kommunalbestyrelse kan godkende at der installeres et nyt fyr lavere end 250 kw hvis det kan godtgøres at være fornuftigt. De nye beregninger for Kirkeby Skole viser som beskrevet et behov på 130 kw, og forholdene på Bymarkskolen er de samme Forud for kommunalbestyrelsens beslutning er Naturgas Fyn som part i sagen blevet hørt. Naturgas Fyn har ved brev af 12. april svaret at de ikke har bemærkninger til det fremsendte projekt.

12 Side x Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at der kan godkendes et nyt projekt på en effekt på under 250 kw på Kirkeby Skole og Bymarkskolen Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt. 98. Analyse af daginstitutionsstruktur J.nr.: A21 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag I budgetforliget 2002 blev det bla besluttet, at der skulle gennemføres en (for)analyse af daginstitutionsstrukturen, hvor spørgsmålet om fælles ledelse bla indgår. En arbejdsgruppe har udarbejdet notat af dok 48309, vedlagt hvori anbefales, at der arbejdes videre med blandt andet: Antallet af daginstitutioner, færre administrative ledere (dvs., flere institutioner med én fælles, administrativ leder) og spørgsmålet om opretholdelse af de 2 selvejende institutioner. Direktionen indstiller, at anbefalingerne indgår i de forestående budgetovervejelser../. Notat vedr. strukturen på daginstitutionsområdet (48.309) Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling. Behandles under punkt 101.

13 Side xi 99. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelse af budget 2002, at der skulle udarbejdes analyse med henbllik på evt. sammenlægning af Folkebiblioteket og Skolebiblioteket. En arbejdsgruppe har analyseret området og konklusionen forelægges i fagudvalget til politisk bedømmelse. Arbejdsgruppens konklusion: Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i øjeblikket samarbejdes optimalt indenfor de muligheder den nuværende struktur giver. Såfremt der skal ske et yderligere samarbejde, må det medføre en strukturændring med oprettelse af fællesbiblioteker. Eventuelt oprettelse af fællesbiblioteker vil kræve en omfattende investering i lokaler, EDB og personale. Fordele ved en sådan investering vil være, at skole- og folkebibliotekets materialeudbud er tilgængeligt for alle borgere. Der vil være mulighed for en udvidelse af åbningstiden. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Grundet kommunens økonomiske muligheder anbefales det, at der ikke arbejdes videre med analysen. Udvalget ser en styrke i det gode samarbejde der er mellem Folke- og Skolebiblioteket. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling. Godkendt.

14 Side xii 100. Analyse Skolefritidsordninger J.nr.: A Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en analyse af SFO med henblik på alternative ordninger, f.eks. inddragelse af idrætsforeningerne En arbejdsgruppe bestående af de 4 SFO-ledere (Birgitte Bendix, Lars Rønne, Annette Andersen, Klaus Kolhorn), 2 skoleinspektører (Poul Mathiesen, Svend Åge Janum), kulturchef (Elise Hansen) og én fra direktionen (Knud Rasmussen) som tovholder. Analysen fremsendes til politisk behandling med følgende anbefalinger: SFO-organisationen fastholdes./. Analysen vedlægges. Skoleinspektør Poul Mathiesen, SFO leder Birgitte Bendix og Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl Børne- og kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Analysen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at området tages op til fornyet vurdering når Helhed og Sammenhæng er gennemført på samtlige skoler../. Vedlagt: - Skolefritidsordninger - analyse (50847) v 2 Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling om, at Direktionen inden udgangen af 2002 udarbejder et forslag til et bredere kommissorium, hvori Helhed og Sammenhæng er indtænkt. Godkendt.

15 Side xiii 101. Budget 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Økonomiudvalget har i møder drøftet budgetopfølgning 2002, herunder spareinitiativer med virkning fra indeværende budget og frem. Som baggrund for Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen ligger især følgende: 1. Regnskab for 2001 (se tidligere sag) 2. Budgetopfølgning 2002 (se tidligere sag) 3. Regeringens henstilling til kommunerne om at spare på 2002 budgettet en henstilling, der matematisk omregnet svarer til 1 ½ mill for Egebjerg kommune. Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen falder i 2 dele: 1. Indstillinger om konkrete spareforslag 2. Generel indstilling vedr. budget 2003 og frem, hvor der anbefales konkrete serviceforringelser, der ikke har karakter af grønthøster. Kommunens ledergruppe tilslutter sig anbefalingen af, at grønthøstermodellen ikke anvendes. Hovedudvalget drøfter den Økonomiudvalgets indstillinger. Deres evt. afgørelse vil foreligge ved kommunalbestyrelsesmødet. Økonomiudvalgets beslutning den : Besparelsesforslag indstilles til Kommunalbestyrelsen - Dokument (Spareinitiativer)./. Vedlagt: - Spareinitiativer dok. nr Udtalelse fra administrationens MED-udvalg - dok. nr Drøftelse af dok : Vedr. puljer: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen Der skæres yderligere kr. fra udviklingspuljen og tilføres kr. til frivillighedsarbejdet. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. likviditetsflow: Indstillingen godkendt.

16 Side xiv Pensionsudgift: Indstillingen godkendt. Vedr. rammebesparelser 2002: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen: Forslaget udgår og der optages drøftelser med institutionerne om konkrete besparelser. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. lukning af køkken på Ollerup Plejehjem: Ændringsforslag fra Liste T: Besparelsen udgår. 11 stemmer imod, 6 stemmer for. Ændringsforslag fra V-gruppen: Forslaget indgår i budgetdrøftelserne for 2003, samtidig med, at der laves en vurdering af forslaget stillet af medarbejderne. Vedtaget med 16. En undlod. Vedr. Personalereduktion på ligningsområdet: Vedtaget med 15 stemmer, 2 imod. Vedr. IKT-struktur: Indstillingen godkendt. Vedr. rationalisering af fysisk plnlægning: Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen. Forslaget parkeres, idet det undersøges, hvorledes planlægningsarbejdet kan udføres. Forkastet med 16 stemmer mod 1. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. stamvejen: Indstillingen godkendt. Vedr. børnehaver: Indstillingen godkendt. Vedr. flexjob: Ændringsforslag fra Liste T. Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget til fornyet behandling. Forkastet med 13 stemmer mod 4. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Vedr. generelle serviceforringelser: Indstillingen godkendt.

17 Side xv 102. SPØRGETID J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået). Borgmesteren svarede med Kommunalbestyrelsens godkendelse på for sent indsendt spørgsmål fra Sonja Christensen vedr. køkkenet på Ollerup Plejehjem: - hjemmeplejen syd og nord er én enhed - sparet ( på råvarer, på personalet) i ingen ekstraudgift i Stenstrup Plejehjem - udgifter til ekstra transport indregnet i besparelsen som besparelse på en evt. lukning af køkkenet er p.t. et overslag Anders Råstrup, Ulbølle (næstformand i Mælkebøttens bestyrelse): Spørgsmål om lukning afdaginstitution. Hvilke positive tiltag over for Ulbølle er påtænkt? Svar: Attraktiv udstykning af grunde (storparceller) Jakob Kjær, Ulbølle (formand for Mælkebøttens bestyrelse) Hvordan kan borgerne følge overvejelserne i kommunen? Svar: F.eks. ved dialogmøder med fagudvalg og kommunalbestyrelsen samt på borgermøder. Jakob Kjær, supplerende spørgsmål: Hvad vil man konkret undersøge? Svar fra formanden for Børne- og Kulturudvalg: Fremtidig struktur og fællesledelse blandt andet. Tine Eg, forældrebestyrelsen i Reginahaven: Følger flere penge til pasningsgarantien? Svar fra formanden for Børne- og Kulturudvalg: Nej. Til behandling - for lukkede døre 103. Lukket sag: Tandpleje for børn og unge under 18 år.

18 Side xvi

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 19-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere