Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget Revisionsberetning vedrørende Brønderslev Kommunes årsregnskab for Samarbejde med boligorganisationerne Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til betaling af prioriteter Helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Brønderslev, godkendelse af Skema B Valg til Byrådet og Regionsrådet den 17. november Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune Nye vedtægter for Hjallerup Børnehave Ansøgning om tilskud, Vildmosemuseet Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa Renseanlæg Beskæftigelsesplan Etablering af velkomstcentre for udenlandsk arbejdskraft Drøftelse af fremtidigt indhold i plejecentret Valdemarsgade Udskiftning af mobilomsorgstelefoner i Ældreområdet Anmodning om råderet over yderligere areal ved Golfvejen og Gl. Agdrupvej, Brønderslev Ansøgning om kommunegaranti, Dronninglund Kraftvarmeværk Orientering om projekt digitaliseringsstrategi Orientering Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer 21 Lukket sag - Evt. Pulje til indsats i folkeskolen 22 Lukket sag - Anbringelser - september Lukket sag - Orientering om problematiske personalesager 24 Lukket sag - Orientering

3 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Der er udarbejdet basisbudget for 2010, som blev præsenteret på Byrådets temamøde den 27. august Budgettet for 2010 og overslagsårene skal drøftes med henblik på 1. behandling i Byrådet den 15. september 2010 Karsten Frederiksen, C, Peer Thisted, A og Bendt Danielsen, J er indbudt som observatører, jf. lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 5. Vedr. indtægtssiden er der i budgetforslaget regnet med, at der vælges statsgaranti. Herudover skal det bemærkes, at Indenrigs- og Socialministeriet har meddelt, at Brønderslev Kommune i 2010 vil modtage 16,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, og at dette beløb ligeledes er indregnet i indtægtssiden. Herudover har Indenrigs- og Socialministeriet givet følgende lånedispensationer i 2010: Ordinær pulje 1,5 mio. kr., Kvalitetsfond 19,6 mio. kr. og skoleanlæg 5 mio. kr. Disse lånedispensationer er ligeledes indregnet i basisbudgettet: Basisbudgettet for 2010 udviser følgende hovedtal i mio. kr. Driftsindtægter ,3 Driftsudgifter 1.919,4 Renter 12,8 Driftsresultat -15,1 Anlæg (fra budget 2009) 44,7 Afdrag på lån 17,7 Nye lån -37,6 Finansielt underskud 9,7 Herudover vil budgetoplægget medføre at kommunen skal deponere ca. 13,0 mio. kr. som følge af, at anlægsbudgettet på kvalitetsfondsområdet ikke når op på det niveau, som er forudsat i aftalen mellem KL og regeringen. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af budget Stabschefen anbefaler endvidere, at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2009 kl Materiale udleveret til Byrådets temamøde den 27. august 2009 bedes medbragt til mødet. Bilag: Resultatopgørelse til 1. behandling Basisbudget af 27. august 2009

4 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 770 Ønsker til driftsbudget af 27. august 2009 Ønsker til anlægsbudget af 27. august 2009 Høringssvar til budget af 27. august 2009 Præsentationsplancher til budgettemamøde 27. august 2009 Borgmesterens forslag til budget 2010, 1. behandling: Basisbudget: Mio. kr. Driftsresultat -15 Anlæg overslag Nettolåntagning -19 Likviditetsforbrug 11 Forventet deponering 10 Borgmesterens forslag: Omlægning/effektivisering af drift -18 Heraf anvendes Ønsker/tilbagekøb 3 Delvis finansiering af deponering 5 Driftsresultatforbedring -15 Deponering 10 Direkte likviditetsforbedring -5 Borgmesterens forslag oversendes til Byrådets 1. behandling. Fristforslag indstilles godkendt.

5 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Revisionsberetning vedrørende Brønderslev Kommunes årsregnskab for K01/dwokhoc 09/22707 Åben sag FL/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forretningsledelsen den 1. september 2009: Forretningsledelsen har taget beretningen til efterretning. Forretningsledelsen konstaterer med tilfredshed, at der ikke er bemærkninger fra revisionen til årsregnskabet. Thomas Jepsen var fraværende. Sagsfremstilling: Revisionsselskabet Ernst & Young fremsender til behandling beretning for revision af regnskabsåret for 2008, Beretning nr. 6. Konklusion: Det er revisionsselskabets opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar december 2008 opgjort efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes selskabets opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved den udførte forvaltningsrevision er revisionsselskabet ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, der har undersøgt, ikke er blevet varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Brønderslev Kommunes virksomhed i Den samlede revision af kommunens regnskab har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Påtegning fra Center for Økonomi: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2008 for Brønderslev Kommune, beretning nr. 6 tages til efterretning. at årsregnskabet for 2008 herefter endeligt godkendes.

6 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 772 Bilag: Beretning nr. 6 - afsluttende beretning Indstilles godkendt.

7 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Samarbejde med boligorganisationerne P35/dwfsss 09/14062 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Økonomiudvalget og boligorganisationerne i Brønderslev Kommune afholdt fællesmøde den 20. august 2009 om det fremtidige samarbejde mellem Brønderslev Kommune og boligorganisationerne. På mødet blev det besluttet, at der skal etableres et samarbejdsforum med deltagere fra Brønderslev Kommune og boligorganisationerne. Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget udpeger socialudvalgsformanden og direktøren for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse til at indtræde i udvalget. Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til betaling af prioriteter S55/dwokbd 09/23465 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. ansøger den 27. august 2009 om tilladelse til at betale prioriteter for afdeling 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 36, 38 og 39. pr. 30. september 2009 og 31. december Boligforeningen kan ikke foretage udlån til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der overstiger en måneds bruttohuslejeindtægt, med mindre der foreligger en kommunal godkendelse. De opsamlede underskud samt månedlig husleje er pr. dags dato: Opsamlet underskud Månedlig husleje Afdeling 11, Knudsgade, Ellehammersvej m.m ,72 kr ,00 kr. Afdeling 12, Istedvej og Sankelmarksvej ,17 kr ,00 kr. Afdeling 14, Knudsgade, Vestergårdsgade ,00 kr ,00 kr. Afdeling 16, Lokesvej ,58 kr ,00 kr. Afdeling 19, Gærdesmuttevej ,00 kr ,00 kr. Afdeling 21, Frederiksgade ,67 kr ,00 kr. Afdeling 22, Fjorden i Manna ,97 kr ,00 kr. Afdeling 23, Jernvej i Hallund ,85 kr ,00 kr. Afdeling 27, Vanggådsvej i Stenum ,87 kr ,00 kr. Afdeling 36, Stenumgaard ,24 kr ,00 kr. Afdeling 38, Atriumgården ,18 kr ,00 kr. Afdeling 39, Jens Thisevej ,38 kr ,00 kr. I afdeling 11, Knudsgade, Ellehammersvej, afdeling 12, Istedvej og Sankelmarksvej, afdeling 21, Frederiksgade 33, afdeling 23, Jernvej i Hallund, afdeling 27, Vanggårdsvej i Stenum, afdeling 36, Stenumgaard og afdeling 38, Atriumgården er de opsamlede underskud steget siden sidste ansøgning om betaling af prioriteter. Afdeling 14, Knudsgade, Vestergårdsgade m.m. er det opsamlede underskud nu så stort, at det overstiger en måneds bruttohusleje, så derfor søges der om tilladelse til betaling af prioriteter for denne afdeling.

9 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 775 I afdeling 16, Lokesvej, afdeling 19, Gærdesmuttevej, afdeling 22, Fjorden i Manna, og afdeling 39, Jens Thisevej 30 er de opsamlede underskud faldet lidt. Stabsenheden for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M., om tilladelse til at betale prioriteter pr. 30. september 2009 og 31. december 2009 for afdelingerne 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 36, 38 og 39. Godkendt. Der ønskes fremsendt handlingsplan fra PM.

10 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Brønderslev, godkendelse af Skema B Ø52/dwupmhp 09/23410 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Byrådet har på møde den 26. august 2008 godkendt Skema A med samlet anskaffelsessum på forventet 152 mio. kr. (støttede del) i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Boligforeningen PM s afdeling 11 Finsensvej m.fl. Det samlede projekt var budgetteret til 198 mio. kr. (støttede og ustøttede arbejder), og med en forventet kommunal garantistillelse på 170 mio. kr. Efter afholdt licitation fremsender Kuben Management Skema B til godkendelse. I forhold til det budgetlagte i Skema A er der følgende afvigelser: Støttede del: Skema A Afvigelse Skema B Indeksering kr kr kr. Ekstra udgifter til myndighedskrav 0 kr kr kr. I alt støttede del = Skema B kr kr kr. Ustøttede del: Oprindelig Afvigelse Nu Indeksering kr kr kr. Ekstra udgifter til myndighedskrav 0 kr kr kr. Øvrige ekstraudgifter 0 kr kr kr. I alt ustøttede del kr kr kr. Total for projektet: kr kr kr. Den kommunale garantistillelse i projektet vil maksimalt udgøre 232,7 mio. kr. Heraf påtager Landsbyggefonden sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen for så vidt angår den støttede del af projektet. Det endelige niveau kendes først efter afholdelse af EU-udbud vedrørende finansiering. Endvidere kalkuleres der med en huslejestigning fra 551 kr./m 2 /år i 2007 pl. til 660 kr./m 2 /år i 2008 pl. Huslejestigningen er godkendt på beboermøde. I projektet er der forudsat en kommunal kapitaltilførsel på i alt 5,7 mio. kr., hvoraf kommunens andel forudsættes at ske gennem ydelse af lån på 1,140 mio. kr. i Dette er uændret.

11 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 777 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender Skema B giver tilsagn om at stille den for projektets gennemførelse nødvendige garanti for belåningen. Bilag: Skema B Økonomisk oversigt for det samlede projekt Indstilles godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Valg til Byrådet og Regionsrådet den 17. november G01/dwsvldf 09/18746 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Tirsdag den 17. november 2009 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet. Byrådet har på sit konstituerende møde den 14. december 2006 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder er nævnt i parentes): Mikael Klitgaard (Asta Skaksen) Jens Arne Hedegaard (Hans Chr. Holst) Karl Emil Nielsen (Karsten Frederiksen) Arne M. Jensen (Ole Jespersgaard) Steen Christensen (Eskild Andersen) Uffe Sørensen (Bendt Danielsen) Henning Jørgensen (Jette Ramskov) Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal udpege en næstformand for valgbestyrelsen. I henhold til Lov om kommunale og regionale valg 16 skal byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højest 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen. Brønderslev Kommune er inddelt i 18 afstemningsområder, og Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 135 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 98 politiske repræsentanter. Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev og Rådhuset i Dronninglund på hverdage i perioden fra tirsdag den 18. august 2009 til fredag den 13. november Herudover foreslår Staben for Service, at der på begge rådhuse holdes åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 7. og 14. november 2009 i tidsrummet 10,00-12,00. Staben for Service foreslår: at Byrådet udpeger en næstformand for valgbestyrelsen at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder at de to valgforbund bemyndiges til at udpege 2 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til

13 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 779 de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning de sidste 2 lørdage før valget (den 7. og 14. november 2009) i tidsrummet kl Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Byrådsvalg, notat til politisk behandling Arne M. Jensen indstilles som næstformand. Øvrige anbefalinger indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune P22/dwbkes 08/17170 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2009: Oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling af, at Børne- og Ungdomsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget indstiller forslaget til godkendelse af Byrådet og at politikken implementeres via en 5-årig handleplan. Eskild Sloth Andersen var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009: Fritids- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. Sagsfremstilling: Forslag til Børnekulturpolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat at Fritids- og Kulturudvalget. Arbejdsgruppen har udmøntet forslaget i "En kulturrygsæk til alle 0-18 årige". Der foreslås følgende mål: Brønderslev Kommune vil med børnekulturpolitikken sætte fokus på vigtigheden af at udvikle børn og unges kulturelle kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse Ved at skabe mulighed for at kunst og kultur bliver en naturlig del af barnets hverdag - i institution, skolen og familielivet - vil Brønderslev Kommune fremme de optimale betingelser for en opvækst, hvor kultur er både for, med og af børn Det er Brønderslev Kommunes mål at åbne børnenes og de unges øjne for hele den brede vifte af kultur, så alle kommunens borgere uanset bopæl og økonomisk formåen får lige mulighed for at realisere deres kreative potentiale For at opfylde disse mål skal alle borgere inden det fyldte 18. år have stiftet bekendtskab med det bedste inden for de 5 kunstarter: billedkunst, musik, drama, dans, litteratur - og desuden have deltaget i forløb, der omfatter kulturarv, friluftsliv og idræt Som det fremgår af ovenstående mål foregår en lang række af tilbuddene i daginstitutioner og skoler. Det har været undersøgt, hvilke tilbud institutionerne p.t. benytter og der er konstateret forskellighed. Via implementering af handleplan sikres det, at alle børn får samme muligheder. Bilag: Forslag til Børnekulturpolitik

15 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 781 Indstilles godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Nye vedtægter for Hjallerup Børnehave P24/dwbkes 09/16558 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2009: Indstilles godkendt med bemærkning om, at Brønderslev Kommune har sikret plads til medarbejderne i ansættelsesudvalget. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for den Selvejende institution Hjallerup Børnehave fremsender forslag til nye vedtægter til godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Efter høring i forældrebestyrelserne vedtog Byrådet den 2. juni 2009 styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3-6 år gældende for både kommunale og selvejende dagtilbud. Der var ikke indsendt høringssvar fra Bestyrelsen for Hjallerup Børnehave. Bestyrelsen for Hjallerup Børnehave har formuleret forslag til egne vedtægter. Fagenheden bemærker til forslaget: 1. Medarbejderne skal sikres plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af leder, jfr. Brønderslev Kommunes personalepolitik 2. Vedr. vedtægternes 9, sidste afsnit: "Det er anført: Der kan frit overføres budgetmidler inden for rammebeløbet, bortset fra lønbudgettet, hvor der overholdes den ramme, der er fastsat i forbindelse med forhandlinger med personalets faglige organisationer samt pedelaftaler som fastsat af Byrådet". Brønderslev Kommune har ikke som forudsætning, at lønbudgettets rammer fastsættes i forbindelse med forhandlinger med personalets faglige organisationer. Det er op til den enkelte leder i samarbejde med institutionens tillidsrepræsentant, at aftale rammerne for udmøntning af lønbudgettet. Udover løn til servicemedarbejder (pedel) har Byrådet fastlagt niveauet for rengøringstimer i de enkelte institutioner, hvorfor den selvejende institution ikke kan ændre herpå. 3. Der er ikke i vedtægterne formuleringer om kontakt/samarbejde med Brønderslev Kommune. Når det ikke fremgår af vedtægterne skal det formuleres og fremgå i en revideret driftsoverenskomst mellem den Selvejende institution Hjallerup Børnehave og Brønderslev Kommune. Bortset fra ovenstående er der ikke væsentlige uoverensstemmelser mellem de af den selvejende institutions fremsendte vedtægter og de i Brønderslev Kommunes politisk besluttede vedtægter.

17 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 783 Bilag: Vedtægtsforslag Indstilles godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Ansøgning om tilskud, Vildmosemuseet Ø40/dwbkes 09/16549 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Vildmosemuseet søger om tilskud på kr. for 2009 under henvisning til, at det kommunale tilskud på kr. for 2009 ikke muliggør en drift året igennem. Vildmosemuseet havde oprindeligt ansøgt om et kommunalt tilskud for 2009 på kr. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at ansøgningen blev drøftet uden for dagsorden i Fritids- og Kulturudvalgets møde den 13. august 2009 (Eskild Andersen var fraværende). Udvalget var enige om at fremsende ansøgningen til behandling i Økonomiudvalget (evt. Budgetkoordineringsgruppen) med henvisning til, at forudsætningen for kommunens besparelse på området var, at der med baggrund i en sammenlægning af Try Museum og Vildmosemuseet kunne opnås et yderligere statstilskud. Denne forudsætning er ikke opnået. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at der er givet et tilskud på kr. for Såfremt der bevilges et yderligere tilskud på kr. vil det medføre en tilsvarende tillægsbevilling på politikområde 402. Oversendes til behandling i Fritids- og Kulturudvalget.

19 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2009: Indstilles godkendt. Eskild Sloth Andersen var fraværende. Sagsfremstilling: Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført kr. = restbeløbet fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man løbende har udgifter på projektet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Ny træningshal til Brønderslev-Hallen på kr. - rest kr. Der er tidligere frigivet kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Tilbagesendes til udvalg med ønske om specificeret anlægsbudget for de ønskede frigivne midler.

20 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa Renseanlæg P15/dwtfjrn 09/18496 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2009: Godkendt som foreslået. Sagsfremstilling: Tillægget til spildevandsplanen omhandler en afskæring af spildevand fra renseanlægget i Gerå (modtager i dag spildevand fra Gerå og Melholt). Afskæringen er en del af centraliseringen af spildevandsrensningen i kommunen. Spildevandet afskæres til Asaa Renseanlæg. De mindre renseanlæg ønskes primært nedlagt af driftsøkonomiske årsager. I Brønderslev Forsyning er udgiften til drift af de mindre renseanlæg opgjort pr. personækvivalent (PE) ca. 40 % højere end ved de større renseanlæg i Brønderslev, Hjallerup og Asaa. Derfor ønsker Brønderslev Forsyning at centralisere spildevandsrensningen på få større centrale renseenheder frem for et bibeholde de mindre decentrale renseanlæg. Der etableres en trykledning i vejtraceet langs Strandvejen mellem Gerå og Asaa. Trykledningen tilsluttes det eksisterende spildevandssystem i den sydlige del af Asaa by. Gerå Renseanlæg nedlægges, anlægget fjernes og området retableres. Miljømæssig vurdering Afskæring af spildevandet fra Gerå renseanlæg medfører, at påvirkningen af vandløbet Gerå fra renseanlægget ophører. Asaa renseanlæg udleder til grøft til Kattegat, der er en betydelig mere robust recipient. Konkret flyttes spildevandsbelastningen på 265 PE til Asaa Renseanlæg, der i dag er belastet med PE, men som har en kapacitet på PE. Den forøgelse af belastningen af renseanlægget i Asaa, som afskæringen medfører, ligger således indenfor renseanlæggets kapacitet. Tilslutningen af den ekstra mængde spildevand til det eksisterende system i Asaa vil ikke få betydning for funktionen af dette. Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal efter vedtagelse offentliggøres i 8 uger inden tillægget kan vedtages endeligt. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til By- og Landskabsstyrelsen (Miljøcenter Aalborg) til orientering. Når offentlighedsfasen er overstået, behandler Teknik- og Miljøudvalget forslaget på ny inden der tages beslutning om endelig godkendelse. Den endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa Renseanlæg til offentliggørelse i en 8 ugers høringsperiode.

21 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 787 Jes Rose Nielsen deltager i behandlingen af dette punkt. Bilag: Tillæg til spildevandsplan - afskæring af Gerå til Asaa - Kortbilag - endelig udgave Tillæg til spildevandsplan, Afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa - endelig udgave. Indstilles godkendt.

22 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Beskæftigelsesplan P16/dwjctk 09/10321 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. august 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2009: Godkendt. Jørgen Madsen var fraværende. Sagsfremstilling: I forbindelse med tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2010, har Jobcentret udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplanen for Planen er udarbejdet på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der er identificeret gennem resultatrevisionen for 2008 samt implementeringen af ny lovgivning i Disse udfordringer blev drøftet ved temamødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. maj Planen tager desuden udgangspunkt i Ministerens indsatsområder og mål for 2010 samt arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Ministeren har meldt følgende 3 mål ud for indsatsen i 2010: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2010 blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. juni Beskæftigelsesplanen har ligeledes været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Herudover blev Beskæftigelsesplanen drøftet på et opfølgningsmøde den 24. juni Efter behandling af 1. udkast til beskæftigelsesplanen har administrationen udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplan. Planen er lavet på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer der er identificeret gen-

23 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 789 nem resultatrevisionen for 2008, som blev drøftet på fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. juni Planen tager desuden udgangspunkt i Ministerens indsatsområder og mål for 2010 samt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan De ønskede rettelser og tilføjelser i Beskæftigelsesplan 2010 er markeret med gult i vedlagte forslag til beskæftigelsesplan. Høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2010 fra LBR: I 2010 skal der implementeres ny lovgivning. Den nye lovgivning betyder blandt andet, at den refusion kommunen modtager for borgere på: Sygedagpenge, A-dagpenge samt ledighedsydelse bliver afhængig af hvorvidt borgerne er i aktivitet. LBR mener, at det er vigtigt at have en aktiveringsstrategi, som gennem et højt aktiveringsniveau for de mange, kan give økonomisk råderum, så der kan skabes aktiveringstilbud med et højt kvalitetsniveau. LBR ønsker en bred drøftelse af Brønderslev Kommunes aktiveringsstrategi for 2010, samt den fremadrettede aktiveringspolitik. LBR opfordrer derfor til, at arbejdsmarkedets parter snarest muligt indkaldes til et temamøde hvor disse forhold drøftes. Foruden ovenstående er LBR enig i de bemærkninger der blev fremført ved beskæftigelsesudvalgets 1.behandling af beskæftigelsesplanen for LBR ønsker at der i beskæftigelsesplanen bliver sat fokus på: At "forebygge" ledighed gennem fortsat tæt samarbejde med kommunens virksomheder. Blandt andet ved at orientere de små og mellemstore virksomheder om mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som alternativ til afskedigelse eller hjemsendelse. At der skabes flere virksomhedsnære aktiveringsforløb, gennem oprettelse virksomhedscentre Jytte Thisted og Per Dissing Nielsen var fraværende. Høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2010 fra Integrationsrådet: Integrationsrådet gør opmærksom på, at der blandt de forsikrede ledige er en gruppe af 2 sprogede, som hurtigt kom i job og dermed undlod danskundervisning. Dette har store konsekvenser for den enkelte 2 sprogede og det anbefales derfor at den nuværende ledighedsperiode benyttes til at tilbyde danskuddannelse til denne gruppe. Samtidig ønsker Integrationsrådet at bifalde at et fokuspunkt i Beskæftigelsesplan 2010 er de unge og dermed også de 2 sprogede unge. Margit Jensen, Svend Erik Trudslev, Sonja Kristensen og Nay Win var fraværende. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget behandler 2. udkast til Beskæftigelsesplanen for 2010 og videresender planen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Beskæftigelsesplan 2010 (2.udkast)

24 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 790 Indstilles godkendt.

25 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Etablering af velkomstcentre for udenlandsk arbejdskraft G01/dwjclb 09/15102 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Integrationsrådet den 10. august 2009: Høringssvar indbefatter følgende: Forslaget om et velkomstcenter for Nordjylland er som udgangspunkt godt. Behovet for et velkomstcenter vurderes for nuværende at være væsentligt mindre end for et år siden, men på længere sigt vurderes velkomstcentret at kunne være nyttigt. Her tænkes der særligt på, når beskæftigelsen igen vender. Der gøres opmærksom på at den kommunale medfinansiering vil betyde en omprioritering eller tilførsel af ekstra ressourcer. Margit Jensen, Svend Erik Trudslev, Sonja Kristensen og Nay Win var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. august 2009: Kan ikke anbefales i den nuværende beskæftigelsessituation. Sagsfremstilling: Kommunekontaktrådet (KKR) i Nordjylland anmoder i brev af 5. maj 2009 kommunerne om at drøfte og træffe beslutning om deltagelse i projekt om etablering af velkomstcentre til integration af udenlandsk arbejdskraft. Forslaget om etablering af velkomstcentre er fremsat af Region Nordjylland og DI og behandlet på KKR-møde den 17. april Formål: Projektets overordnede formål er at sikre et kompetent arbejdskraftudbud i den nordjyske region nu og i fremtiden. I projektet iværksættes derfor en regional- og lokalforankret indsats, der støtter op om såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration. Det skal bemærkes: (jvf. bilag: notat): At projektet ikke indeholder deciderede rekrutteringsaktiviteter, men støtter op om virksomhedernes egen rekruttering med information og rådgivning. At programmet også understøtter formidling af viden om relevante forhold om bosættelse i Nordjylland før ankomsten. At projektets rekrutteringsaktiviteter ikke er i konkurrence med private rekrutteringsfirmaer.

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. januar 2011 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Knud L. Pedersen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 28. oktober 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Arne M. Jensen (A) Jens Arne Hedegaard (V) Peer Thisted

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Koncept. Relocation program. - En indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland

Koncept. Relocation program. - En indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Koncept Relocation program - En indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland April 2009 1 A. Formål Der etableres et nordjysk rekrutterings-, modtage-

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2008 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:45 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft (V) Asta

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/371

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere