Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget Revisionsberetning vedrørende Brønderslev Kommunes årsregnskab for Samarbejde med boligorganisationerne Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til betaling af prioriteter Helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Brønderslev, godkendelse af Skema B Valg til Byrådet og Regionsrådet den 17. november Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune Nye vedtægter for Hjallerup Børnehave Ansøgning om tilskud, Vildmosemuseet Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa Renseanlæg Beskæftigelsesplan Etablering af velkomstcentre for udenlandsk arbejdskraft Drøftelse af fremtidigt indhold i plejecentret Valdemarsgade Udskiftning af mobilomsorgstelefoner i Ældreområdet Anmodning om råderet over yderligere areal ved Golfvejen og Gl. Agdrupvej, Brønderslev Ansøgning om kommunegaranti, Dronninglund Kraftvarmeværk Orientering om projekt digitaliseringsstrategi Orientering Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer 21 Lukket sag - Evt. Pulje til indsats i folkeskolen 22 Lukket sag - Anbringelser - september Lukket sag - Orientering om problematiske personalesager 24 Lukket sag - Orientering

3 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Der er udarbejdet basisbudget for 2010, som blev præsenteret på Byrådets temamøde den 27. august Budgettet for 2010 og overslagsårene skal drøftes med henblik på 1. behandling i Byrådet den 15. september 2010 Karsten Frederiksen, C, Peer Thisted, A og Bendt Danielsen, J er indbudt som observatører, jf. lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 5. Vedr. indtægtssiden er der i budgetforslaget regnet med, at der vælges statsgaranti. Herudover skal det bemærkes, at Indenrigs- og Socialministeriet har meddelt, at Brønderslev Kommune i 2010 vil modtage 16,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, og at dette beløb ligeledes er indregnet i indtægtssiden. Herudover har Indenrigs- og Socialministeriet givet følgende lånedispensationer i 2010: Ordinær pulje 1,5 mio. kr., Kvalitetsfond 19,6 mio. kr. og skoleanlæg 5 mio. kr. Disse lånedispensationer er ligeledes indregnet i basisbudgettet: Basisbudgettet for 2010 udviser følgende hovedtal i mio. kr. Driftsindtægter ,3 Driftsudgifter 1.919,4 Renter 12,8 Driftsresultat -15,1 Anlæg (fra budget 2009) 44,7 Afdrag på lån 17,7 Nye lån -37,6 Finansielt underskud 9,7 Herudover vil budgetoplægget medføre at kommunen skal deponere ca. 13,0 mio. kr. som følge af, at anlægsbudgettet på kvalitetsfondsområdet ikke når op på det niveau, som er forudsat i aftalen mellem KL og regeringen. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af budget Stabschefen anbefaler endvidere, at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 1. oktober 2009 kl Materiale udleveret til Byrådets temamøde den 27. august 2009 bedes medbragt til mødet. Bilag: Resultatopgørelse til 1. behandling Basisbudget af 27. august 2009

4 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 770 Ønsker til driftsbudget af 27. august 2009 Ønsker til anlægsbudget af 27. august 2009 Høringssvar til budget af 27. august 2009 Præsentationsplancher til budgettemamøde 27. august 2009 Borgmesterens forslag til budget 2010, 1. behandling: Basisbudget: Mio. kr. Driftsresultat -15 Anlæg overslag Nettolåntagning -19 Likviditetsforbrug 11 Forventet deponering 10 Borgmesterens forslag: Omlægning/effektivisering af drift -18 Heraf anvendes Ønsker/tilbagekøb 3 Delvis finansiering af deponering 5 Driftsresultatforbedring -15 Deponering 10 Direkte likviditetsforbedring -5 Borgmesterens forslag oversendes til Byrådets 1. behandling. Fristforslag indstilles godkendt.

5 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Revisionsberetning vedrørende Brønderslev Kommunes årsregnskab for K01/dwokhoc 09/22707 Åben sag FL/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Forretningsledelsen den 1. september 2009: Forretningsledelsen har taget beretningen til efterretning. Forretningsledelsen konstaterer med tilfredshed, at der ikke er bemærkninger fra revisionen til årsregnskabet. Thomas Jepsen var fraværende. Sagsfremstilling: Revisionsselskabet Ernst & Young fremsender til behandling beretning for revision af regnskabsåret for 2008, Beretning nr. 6. Konklusion: Det er revisionsselskabets opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar december 2008 opgjort efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes selskabets opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved den udførte forvaltningsrevision er revisionsselskabet ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, der har undersøgt, ikke er blevet varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Brønderslev Kommunes virksomhed i Den samlede revision af kommunens regnskab har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Påtegning fra Center for Økonomi: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2008 for Brønderslev Kommune, beretning nr. 6 tages til efterretning. at årsregnskabet for 2008 herefter endeligt godkendes.

6 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 772 Bilag: Beretning nr. 6 - afsluttende beretning Indstilles godkendt.

7 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Samarbejde med boligorganisationerne P35/dwfsss 09/14062 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Økonomiudvalget og boligorganisationerne i Brønderslev Kommune afholdt fællesmøde den 20. august 2009 om det fremtidige samarbejde mellem Brønderslev Kommune og boligorganisationerne. På mødet blev det besluttet, at der skal etableres et samarbejdsforum med deltagere fra Brønderslev Kommune og boligorganisationerne. Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget udpeger socialudvalgsformanden og direktøren for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse til at indtræde i udvalget. Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Boligforeningen P.M. - ansøgning om tilladelse til betaling af prioriteter S55/dwokbd 09/23465 Åben sag ØK Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. ansøger den 27. august 2009 om tilladelse til at betale prioriteter for afdeling 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 36, 38 og 39. pr. 30. september 2009 og 31. december Boligforeningen kan ikke foretage udlån til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der overstiger en måneds bruttohuslejeindtægt, med mindre der foreligger en kommunal godkendelse. De opsamlede underskud samt månedlig husleje er pr. dags dato: Opsamlet underskud Månedlig husleje Afdeling 11, Knudsgade, Ellehammersvej m.m ,72 kr ,00 kr. Afdeling 12, Istedvej og Sankelmarksvej ,17 kr ,00 kr. Afdeling 14, Knudsgade, Vestergårdsgade ,00 kr ,00 kr. Afdeling 16, Lokesvej ,58 kr ,00 kr. Afdeling 19, Gærdesmuttevej ,00 kr ,00 kr. Afdeling 21, Frederiksgade ,67 kr ,00 kr. Afdeling 22, Fjorden i Manna ,97 kr ,00 kr. Afdeling 23, Jernvej i Hallund ,85 kr ,00 kr. Afdeling 27, Vanggådsvej i Stenum ,87 kr ,00 kr. Afdeling 36, Stenumgaard ,24 kr ,00 kr. Afdeling 38, Atriumgården ,18 kr ,00 kr. Afdeling 39, Jens Thisevej ,38 kr ,00 kr. I afdeling 11, Knudsgade, Ellehammersvej, afdeling 12, Istedvej og Sankelmarksvej, afdeling 21, Frederiksgade 33, afdeling 23, Jernvej i Hallund, afdeling 27, Vanggårdsvej i Stenum, afdeling 36, Stenumgaard og afdeling 38, Atriumgården er de opsamlede underskud steget siden sidste ansøgning om betaling af prioriteter. Afdeling 14, Knudsgade, Vestergårdsgade m.m. er det opsamlede underskud nu så stort, at det overstiger en måneds bruttohusleje, så derfor søges der om tilladelse til betaling af prioriteter for denne afdeling.

9 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 775 I afdeling 16, Lokesvej, afdeling 19, Gærdesmuttevej, afdeling 22, Fjorden i Manna, og afdeling 39, Jens Thisevej 30 er de opsamlede underskud faldet lidt. Stabsenheden for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M., om tilladelse til at betale prioriteter pr. 30. september 2009 og 31. december 2009 for afdelingerne 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 36, 38 og 39. Godkendt. Der ønskes fremsendt handlingsplan fra PM.

10 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Brønderslev, godkendelse af Skema B Ø52/dwupmhp 09/23410 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Byrådet har på møde den 26. august 2008 godkendt Skema A med samlet anskaffelsessum på forventet 152 mio. kr. (støttede del) i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for Boligforeningen PM s afdeling 11 Finsensvej m.fl. Det samlede projekt var budgetteret til 198 mio. kr. (støttede og ustøttede arbejder), og med en forventet kommunal garantistillelse på 170 mio. kr. Efter afholdt licitation fremsender Kuben Management Skema B til godkendelse. I forhold til det budgetlagte i Skema A er der følgende afvigelser: Støttede del: Skema A Afvigelse Skema B Indeksering kr kr kr. Ekstra udgifter til myndighedskrav 0 kr kr kr. I alt støttede del = Skema B kr kr kr. Ustøttede del: Oprindelig Afvigelse Nu Indeksering kr kr kr. Ekstra udgifter til myndighedskrav 0 kr kr kr. Øvrige ekstraudgifter 0 kr kr kr. I alt ustøttede del kr kr kr. Total for projektet: kr kr kr. Den kommunale garantistillelse i projektet vil maksimalt udgøre 232,7 mio. kr. Heraf påtager Landsbyggefonden sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen for så vidt angår den støttede del af projektet. Det endelige niveau kendes først efter afholdelse af EU-udbud vedrørende finansiering. Endvidere kalkuleres der med en huslejestigning fra 551 kr./m 2 /år i 2007 pl. til 660 kr./m 2 /år i 2008 pl. Huslejestigningen er godkendt på beboermøde. I projektet er der forudsat en kommunal kapitaltilførsel på i alt 5,7 mio. kr., hvoraf kommunens andel forudsættes at ske gennem ydelse af lån på 1,140 mio. kr. i Dette er uændret.

11 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 777 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår, at Byrådet godkender Skema B giver tilsagn om at stille den for projektets gennemførelse nødvendige garanti for belåningen. Bilag: Skema B Økonomisk oversigt for det samlede projekt Indstilles godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Valg til Byrådet og Regionsrådet den 17. november G01/dwsvldf 09/18746 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Tirsdag den 17. november 2009 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet. Byrådet har på sit konstituerende møde den 14. december 2006 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder er nævnt i parentes): Mikael Klitgaard (Asta Skaksen) Jens Arne Hedegaard (Hans Chr. Holst) Karl Emil Nielsen (Karsten Frederiksen) Arne M. Jensen (Ole Jespersgaard) Steen Christensen (Eskild Andersen) Uffe Sørensen (Bendt Danielsen) Henning Jørgensen (Jette Ramskov) Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Byrådet skal udpege en næstformand for valgbestyrelsen. I henhold til Lov om kommunale og regionale valg 16 skal byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højest 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen. Brønderslev Kommune er inddelt i 18 afstemningsområder, og Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 135 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 98 politiske repræsentanter. Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev og Rådhuset i Dronninglund på hverdage i perioden fra tirsdag den 18. august 2009 til fredag den 13. november Herudover foreslår Staben for Service, at der på begge rådhuse holdes åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 7. og 14. november 2009 i tidsrummet 10,00-12,00. Staben for Service foreslår: at Byrådet udpeger en næstformand for valgbestyrelsen at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder at de to valgforbund bemyndiges til at udpege 2 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til

13 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 779 de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning de sidste 2 lørdage før valget (den 7. og 14. november 2009) i tidsrummet kl Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Byrådsvalg, notat til politisk behandling Arne M. Jensen indstilles som næstformand. Øvrige anbefalinger indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Børnekulturpolitik for Brønderslev Kommune P22/dwbkes 08/17170 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2009: Oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling af, at Børne- og Ungdomsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget indstiller forslaget til godkendelse af Byrådet og at politikken implementeres via en 5-årig handleplan. Eskild Sloth Andersen var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 1. september 2009: Fritids- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Jette Ramskov og Adnan Jedon var fraværende. Sagsfremstilling: Forslag til Børnekulturpolitik er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat at Fritids- og Kulturudvalget. Arbejdsgruppen har udmøntet forslaget i "En kulturrygsæk til alle 0-18 årige". Der foreslås følgende mål: Brønderslev Kommune vil med børnekulturpolitikken sætte fokus på vigtigheden af at udvikle børn og unges kulturelle kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse Ved at skabe mulighed for at kunst og kultur bliver en naturlig del af barnets hverdag - i institution, skolen og familielivet - vil Brønderslev Kommune fremme de optimale betingelser for en opvækst, hvor kultur er både for, med og af børn Det er Brønderslev Kommunes mål at åbne børnenes og de unges øjne for hele den brede vifte af kultur, så alle kommunens borgere uanset bopæl og økonomisk formåen får lige mulighed for at realisere deres kreative potentiale For at opfylde disse mål skal alle borgere inden det fyldte 18. år have stiftet bekendtskab med det bedste inden for de 5 kunstarter: billedkunst, musik, drama, dans, litteratur - og desuden have deltaget i forløb, der omfatter kulturarv, friluftsliv og idræt Som det fremgår af ovenstående mål foregår en lang række af tilbuddene i daginstitutioner og skoler. Det har været undersøgt, hvilke tilbud institutionerne p.t. benytter og der er konstateret forskellighed. Via implementering af handleplan sikres det, at alle børn får samme muligheder. Bilag: Forslag til Børnekulturpolitik

15 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 781 Indstilles godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Nye vedtægter for Hjallerup Børnehave P24/dwbkes 09/16558 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2009: Indstilles godkendt med bemærkning om, at Brønderslev Kommune har sikret plads til medarbejderne i ansættelsesudvalget. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for den Selvejende institution Hjallerup Børnehave fremsender forslag til nye vedtægter til godkendelse. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Efter høring i forældrebestyrelserne vedtog Byrådet den 2. juni 2009 styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3-6 år gældende for både kommunale og selvejende dagtilbud. Der var ikke indsendt høringssvar fra Bestyrelsen for Hjallerup Børnehave. Bestyrelsen for Hjallerup Børnehave har formuleret forslag til egne vedtægter. Fagenheden bemærker til forslaget: 1. Medarbejderne skal sikres plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af leder, jfr. Brønderslev Kommunes personalepolitik 2. Vedr. vedtægternes 9, sidste afsnit: "Det er anført: Der kan frit overføres budgetmidler inden for rammebeløbet, bortset fra lønbudgettet, hvor der overholdes den ramme, der er fastsat i forbindelse med forhandlinger med personalets faglige organisationer samt pedelaftaler som fastsat af Byrådet". Brønderslev Kommune har ikke som forudsætning, at lønbudgettets rammer fastsættes i forbindelse med forhandlinger med personalets faglige organisationer. Det er op til den enkelte leder i samarbejde med institutionens tillidsrepræsentant, at aftale rammerne for udmøntning af lønbudgettet. Udover løn til servicemedarbejder (pedel) har Byrådet fastlagt niveauet for rengøringstimer i de enkelte institutioner, hvorfor den selvejende institution ikke kan ændre herpå. 3. Der er ikke i vedtægterne formuleringer om kontakt/samarbejde med Brønderslev Kommune. Når det ikke fremgår af vedtægterne skal det formuleres og fremgå i en revideret driftsoverenskomst mellem den Selvejende institution Hjallerup Børnehave og Brønderslev Kommune. Bortset fra ovenstående er der ikke væsentlige uoverensstemmelser mellem de af den selvejende institutions fremsendte vedtægter og de i Brønderslev Kommunes politisk besluttede vedtægter.

17 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 783 Bilag: Vedtægtsforslag Indstilles godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Ansøgning om tilskud, Vildmosemuseet Ø40/dwbkes 09/16549 Åben sag ØK/BY Sagsfremstilling: Vildmosemuseet søger om tilskud på kr. for 2009 under henvisning til, at det kommunale tilskud på kr. for 2009 ikke muliggør en drift året igennem. Vildmosemuseet havde oprindeligt ansøgt om et kommunalt tilskud for 2009 på kr. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at ansøgningen blev drøftet uden for dagsorden i Fritids- og Kulturudvalgets møde den 13. august 2009 (Eskild Andersen var fraværende). Udvalget var enige om at fremsende ansøgningen til behandling i Økonomiudvalget (evt. Budgetkoordineringsgruppen) med henvisning til, at forudsætningen for kommunens besparelse på området var, at der med baggrund i en sammenlægning af Try Museum og Vildmosemuseet kunne opnås et yderligere statstilskud. Denne forudsætning er ikke opnået. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at der er givet et tilskud på kr. for Såfremt der bevilges et yderligere tilskud på kr. vil det medføre en tilsvarende tillægsbevilling på politikområde 402. Oversendes til behandling i Fritids- og Kulturudvalget.

19 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Ansøgning om overførsel af resttilskud af pulje til halbyggeri Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2009: Indstilles godkendt. Eskild Sloth Andersen var fraværende. Sagsfremstilling: Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført kr. = restbeløbet fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man løbende har udgifter på projektet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Ny træningshal til Brønderslev-Hallen på kr. - rest kr. Der er tidligere frigivet kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Tilbagesendes til udvalg med ønske om specificeret anlægsbudget for de ønskede frigivne midler.

20 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa Renseanlæg P15/dwtfjrn 09/18496 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2009: Godkendt som foreslået. Sagsfremstilling: Tillægget til spildevandsplanen omhandler en afskæring af spildevand fra renseanlægget i Gerå (modtager i dag spildevand fra Gerå og Melholt). Afskæringen er en del af centraliseringen af spildevandsrensningen i kommunen. Spildevandet afskæres til Asaa Renseanlæg. De mindre renseanlæg ønskes primært nedlagt af driftsøkonomiske årsager. I Brønderslev Forsyning er udgiften til drift af de mindre renseanlæg opgjort pr. personækvivalent (PE) ca. 40 % højere end ved de større renseanlæg i Brønderslev, Hjallerup og Asaa. Derfor ønsker Brønderslev Forsyning at centralisere spildevandsrensningen på få større centrale renseenheder frem for et bibeholde de mindre decentrale renseanlæg. Der etableres en trykledning i vejtraceet langs Strandvejen mellem Gerå og Asaa. Trykledningen tilsluttes det eksisterende spildevandssystem i den sydlige del af Asaa by. Gerå Renseanlæg nedlægges, anlægget fjernes og området retableres. Miljømæssig vurdering Afskæring af spildevandet fra Gerå renseanlæg medfører, at påvirkningen af vandløbet Gerå fra renseanlægget ophører. Asaa renseanlæg udleder til grøft til Kattegat, der er en betydelig mere robust recipient. Konkret flyttes spildevandsbelastningen på 265 PE til Asaa Renseanlæg, der i dag er belastet med PE, men som har en kapacitet på PE. Den forøgelse af belastningen af renseanlægget i Asaa, som afskæringen medfører, ligger således indenfor renseanlæggets kapacitet. Tilslutningen af den ekstra mængde spildevand til det eksisterende system i Asaa vil ikke få betydning for funktionen af dette. Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal efter vedtagelse offentliggøres i 8 uger inden tillægget kan vedtages endeligt. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til By- og Landskabsstyrelsen (Miljøcenter Aalborg) til orientering. Når offentlighedsfasen er overstået, behandler Teknik- og Miljøudvalget forslaget på ny inden der tages beslutning om endelig godkendelse. Den endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg til spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune - afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa Renseanlæg til offentliggørelse i en 8 ugers høringsperiode.

21 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 787 Jes Rose Nielsen deltager i behandlingen af dette punkt. Bilag: Tillæg til spildevandsplan - afskæring af Gerå til Asaa - Kortbilag - endelig udgave Tillæg til spildevandsplan, Afskæring af spildevand fra Gerå til Asaa - endelig udgave. Indstilles godkendt.

22 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Beskæftigelsesplan P16/dwjctk 09/10321 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. august 2009: Indstilles godkendt. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 27. august 2009: Godkendt. Jørgen Madsen var fraværende. Sagsfremstilling: I forbindelse med tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2010, har Jobcentret udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplanen for Planen er udarbejdet på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der er identificeret gennem resultatrevisionen for 2008 samt implementeringen af ny lovgivning i Disse udfordringer blev drøftet ved temamødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. maj Planen tager desuden udgangspunkt i Ministerens indsatsområder og mål for 2010 samt arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan Ministeren har meldt følgende 3 mål ud for indsatsen i 2010: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2010 blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. juni Beskæftigelsesplanen har ligeledes været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Herudover blev Beskæftigelsesplanen drøftet på et opfølgningsmøde den 24. juni Efter behandling af 1. udkast til beskæftigelsesplanen har administrationen udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplan. Planen er lavet på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer der er identificeret gen-

23 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 789 nem resultatrevisionen for 2008, som blev drøftet på fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. juni Planen tager desuden udgangspunkt i Ministerens indsatsområder og mål for 2010 samt Arbejdsmarkedsstyrelsens skabelon for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan De ønskede rettelser og tilføjelser i Beskæftigelsesplan 2010 er markeret med gult i vedlagte forslag til beskæftigelsesplan. Høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2010 fra LBR: I 2010 skal der implementeres ny lovgivning. Den nye lovgivning betyder blandt andet, at den refusion kommunen modtager for borgere på: Sygedagpenge, A-dagpenge samt ledighedsydelse bliver afhængig af hvorvidt borgerne er i aktivitet. LBR mener, at det er vigtigt at have en aktiveringsstrategi, som gennem et højt aktiveringsniveau for de mange, kan give økonomisk råderum, så der kan skabes aktiveringstilbud med et højt kvalitetsniveau. LBR ønsker en bred drøftelse af Brønderslev Kommunes aktiveringsstrategi for 2010, samt den fremadrettede aktiveringspolitik. LBR opfordrer derfor til, at arbejdsmarkedets parter snarest muligt indkaldes til et temamøde hvor disse forhold drøftes. Foruden ovenstående er LBR enig i de bemærkninger der blev fremført ved beskæftigelsesudvalgets 1.behandling af beskæftigelsesplanen for LBR ønsker at der i beskæftigelsesplanen bliver sat fokus på: At "forebygge" ledighed gennem fortsat tæt samarbejde med kommunens virksomheder. Blandt andet ved at orientere de små og mellemstore virksomheder om mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som alternativ til afskedigelse eller hjemsendelse. At der skabes flere virksomhedsnære aktiveringsforløb, gennem oprettelse virksomhedscentre Jytte Thisted og Per Dissing Nielsen var fraværende. Høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2010 fra Integrationsrådet: Integrationsrådet gør opmærksom på, at der blandt de forsikrede ledige er en gruppe af 2 sprogede, som hurtigt kom i job og dermed undlod danskundervisning. Dette har store konsekvenser for den enkelte 2 sprogede og det anbefales derfor at den nuværende ledighedsperiode benyttes til at tilbyde danskuddannelse til denne gruppe. Samtidig ønsker Integrationsrådet at bifalde at et fokuspunkt i Beskæftigelsesplan 2010 er de unge og dermed også de 2 sprogede unge. Margit Jensen, Svend Erik Trudslev, Sonja Kristensen og Nay Win var fraværende. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget behandler 2. udkast til Beskæftigelsesplanen for 2010 og videresender planen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Beskæftigelsesplan 2010 (2.udkast)

24 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side 790 Indstilles godkendt.

25 Økonomiudvalget, den 10. september 2009 Side Etablering af velkomstcentre for udenlandsk arbejdskraft G01/dwjclb 09/15102 Åben sag BE/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Integrationsrådet den 10. august 2009: Høringssvar indbefatter følgende: Forslaget om et velkomstcenter for Nordjylland er som udgangspunkt godt. Behovet for et velkomstcenter vurderes for nuværende at være væsentligt mindre end for et år siden, men på længere sigt vurderes velkomstcentret at kunne være nyttigt. Her tænkes der særligt på, når beskæftigelsen igen vender. Der gøres opmærksom på at den kommunale medfinansiering vil betyde en omprioritering eller tilførsel af ekstra ressourcer. Margit Jensen, Svend Erik Trudslev, Sonja Kristensen og Nay Win var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. august 2009: Kan ikke anbefales i den nuværende beskæftigelsessituation. Sagsfremstilling: Kommunekontaktrådet (KKR) i Nordjylland anmoder i brev af 5. maj 2009 kommunerne om at drøfte og træffe beslutning om deltagelse i projekt om etablering af velkomstcentre til integration af udenlandsk arbejdskraft. Forslaget om etablering af velkomstcentre er fremsat af Region Nordjylland og DI og behandlet på KKR-møde den 17. april Formål: Projektets overordnede formål er at sikre et kompetent arbejdskraftudbud i den nordjyske region nu og i fremtiden. I projektet iværksættes derfor en regional- og lokalforankret indsats, der støtter op om såvel virksomheder som den udenlandske arbejdskraft i forhold til rekruttering, fastholdelse og integration. Det skal bemærkes: (jvf. bilag: notat): At projektet ikke indeholder deciderede rekrutteringsaktiviteter, men støtter op om virksomhedernes egen rekruttering med information og rådgivning. At programmet også understøtter formidling af viden om relevante forhold om bosættelse i Nordjylland før ankomsten. At projektets rekrutteringsaktiviteter ikke er i konkurrence med private rekrutteringsfirmaer.

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere