Pesticidrester i fødevarer 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2008"

Transkript

1 Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2009:06 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

2 Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2009 Bidragyder(e): Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet: Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen, Hanne Bjerre Christensen, Jens Hinge Andersen, Karen Hjort og Mette Erecius Poulsen; Fødevarestyrelsen: Mette Holm og Gudrun Hilbert Fotograf(er): Lars Wittrock Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Mette Erecius Poulsen Karen Hjort Susan Strange Herrmann Hanne Bjerre Christensen Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst DTU, Fødevareinstituttet DTU, Fødevareinstituttet DTU, Fødevareinstituttet DTU, Fødevareinstituttet De toksikologiske vurderinger er foretaget af Bodil Hamborg Jensen DTU, Fødevareinstituttet Annette Petersen DTU, Fødevareinstituttet Otto Meyer DTU, Fødevareinstituttet

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Undersøgelser af pesticidrester Resultater Frugt og grønt Økologiske produkter Babymad Korn Animalske produkter Afgrøder med særlig fokus Indtagsberegninger Konklusion Referencer Bilag Pesticider inkluderet i anvendte analyse-metoder, Bilag Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag Påviste pesticider i kontrollen, Bilag Påviste overskridelser af, Bilag Multiple påvisninger, Bilag Indtagsberegninger,

4 INDLEDNING/21. DECEMBER Indledning Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insekta n- greb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og i vores miljø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (), der er fastsat i lovgivningen. 1. september 2008 trådte pesticidforordning 396/2005 i kraft, og fra denne dato bliver der kun sat fælles EU s. Indtil 1. september 2008 var der fastsat både danske og fælles EU s. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til brug. Maksimalgrænseværdierne bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GAP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold, der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der ud fra et rent sundhedsmæssigt synspunkt ville kunne accepteres. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sæ l- ges på det danske marked, skal dels støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne, dels skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af pesticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pestici d- kontrollen. DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for pla n- lægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser udføres af Fødevareregion Øst i Ringsted. Prøveplanen i 2008 er, som i 2006 og 2007, bestemt ud fra hvilke afgrøder, der bidrager mest til danskernes indtag af pesticidrester. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [4] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stam mer fra ca. 25 afgrøder. Hovedparten af prøverne for 2008 udgøres af disse 25 afgrøder. Deru d- over udtages også prøver til EUs moniteringsprogram og prøver til kontrol af grænseværd i- erne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret ko n- trol. Det skal dog understreges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget tilfæ l- digt. I de seneste tre år, , er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt forholdsvis konstant, hvilket giver basis for en sammenligning af årene. Det skal understr e- ges, at udvælgelsesprincipperne for moniteringsprogrammet i årene er ændret radikalt i forhold til tidligere år, og det vil derfor generelt være vanskeligere at samme n- ligne resultaterne fra disse tre år med tidligere år. I denne rapport er pesticidindholdet i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal også her tages højde for, at antallet af prøver varierer fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres, og at analys e- programmet løbende udvides. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 2

5 UNDERSØGELSER AF PESTICIDRESTER 2008/21. DECEMBER Undersøgelser af pesticidrester 2008 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af Fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EUs prøvetagnings-direktiv [5]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på pesticidlaboratoriet i Fødevareregion Øst i Ringsted. I 2008 blev ca. 130 forskellige typer fødevarer for pesticidrester fordelt på i alt 2333 prøver. Der blev for ca. 220 forskellige pesticider inklusiv nedbrydningsprodukter og isomerer. Undersøgelse r- ne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes på verdensplan, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet arbejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I bilag 1 er angivet hvilke pesticider, der har indgået i analyserne. I Tabel 1 ses antal pr ø- ver fordelt på frugt, grønt, cerealier, forarbejdede fødevarer samt animalske produkter. Tabel 1. Antal analyserede prøver fordelt på fødevaretype Dansk Udenlandsk Total Frugt Konventionelt Økologisk Grønt Konventionelt Økologisk Cerealier 1 Konventionelt Økologisk Forarbejdede fødevarer Konventionelt - vin - babymad - andet 2 Økologisk -vin Animalske Total ) Korn, ris, majs, pasta 2) Nødder, tørret frugt, svampe I denne rapport er alle overskridelser af maksimalgrænseværdier medregnet. Alle overskr i- delser er vist i bilag 4. Kun i de tilfælde hvor en overskridelse af var signifikant, dvs. en sikker overskridelse (inkl. måleusikkerhed), var det muligt for Fødevarestyrelsen at f o- retage sanktioner overfor importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen indberetter ove r- skridelser af den akutte referencedosis (ARfD) til det fælles europæiske overvågningss y- stem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), der skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. 3

6 RESULTATER/21.DECEMBER Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2008 blev der udtaget i alt 1704 prøver af frugt og grønt (friske, dybfrosne, forarbejdede (inkl. babymad) og økologiske afgrøder). Heraf var de 393 prøver dansk producerede, 717 prøver produceret i EU og 594 prøver produceret i lande udenfor EU. Der blev fundet pesticidrester i 48 % af alle prøver af frugt og grønt. Heraf blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, der overskrider i 1,9 % af prøverne (38 overskridelser i 32 forskellige prøver, se bilag 4). Generelt blev der oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det, at der generelt findes flere pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bilag 2 og efter pesticid i bilag 3. Som det ses af figur 1, er andelen af prøver med fund under i dansk konventionelt produceret frugt 53 %, mens andelen af prøver med fund under i frugt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 72 % og 77 %. Andelen af prøver med overskridelser af er 3 % for dansk produceret frugt, mens andelen er henholdsvis 1 % og 4 % for frugt produceret i EU og uden for EU. De tilsvarende tal var henholdsvis 2 %, 3 % og 7 % i Pesticidindhold i frugt 2008 Dansk produceret (75 prøver) Produceret i EU (387 prøver) Produceret udenfor EU (456 prøver) 53% 72% 77% > 3 % (2) > 1% (4) > 4% (18) Ingen påvist 44% Ingen påvist 27% Ingen påvist 19% Figur 1. Der er i alt udtaget 918 prøver af konventionel frugt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ) ( eller blev påvist pestici d- rester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. dansk frugt, i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. 4

7 RESULTATER/21. DECEMBER 2009 Pesticidindhold i grøntsager 2008 Dansk produceret (280 prøver) Produceret i EU (248 prøver) Produceret udenfor EU (76 prøver) 30% 28% 8 % > 1% (2) > 8% (6) Ingen påvist 92% Ingen påvist 69% Ingen påvist 63% Figur 2. Der er udtaget i alt 604 prøver af konventionelt grønt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ) ( eller blev påvist pestici d- rester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> ) i hhv. danske grøntsager, grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Figur 2 viser andelen af prøver med fund i konventionelt dyrkede grøntsager for henholdsvis dansk-, EU- og uden for EU producerede afgrøder. Det ses, at 92 % af dansk producerede grøntsager ikke indeholdt pesticidrester, hvilket er det samme niveau som i I prøver fra EU og uden for EU er der ikke påvist rester af pesticider i 69 % og 63 % af prøverne. Dette er en stigning på henholdsvis 14 % og 26 % i 2008 i forhold til Der er ingen overskridelser af for dansk producerede grøntsager. Andelen af prøver fra EU, der overskrider er på 1 %, hvilket er samme antal som i Derimod ses en stigning i 2008 fra 3 % til 8 % i andelen af prøver der overskrider for grønsager produceret udenfor EU. I bilag 5 ses hvor mange prøver, der indeholdt multiple fund (mere end et pesticid). Det største antal fund var 8 forskellige pesticider, som blev fundet i et æble fra Frankrig. Antal prøver med indhold af to og tre forskellige pesticider er steget med henholdsvis 7 % og 13 % i 2008 i forhold til Derimod er antal fund med fire, fem og seks forskellige pesticider faldet med 20 %, 33 % og 50 % i 2008 i forhold til De fundne overskridelser af er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD). ARfD er den dosis af et pesticid, man kan indtage inden for en kort periode, et måltid eller en dag uden risiko for akutte toksiske effekter. Ingen af de fundne indhold i prøver fra 2008 blev på den baggrund vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for forbrugeren, og der er derfor ikke sket en indberetning til RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Forarbejdede produkter/afgrøder som vin, nødder, dadler og svampe udgjorde 64 prøver. I 20 af disse prøver var der fund af pesticider. Indholdene var alle under grænseværdien. 5

8 RESULTATER/21.DECEMBER 2009 Generelt kan det siges, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet a n- ledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Enkelte restindhold har dog givet anledning til sundhedsmæssige overvejelser, hvilket understreger vigtigheden af fortsat at følge u d- viklingen af indholdet af pesticidrester i den danske kost samt løbende at gennemgå de fastsatte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. Fødevarestyrel sen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 3.2 Økologiske produkter Der blev i 2008 udtaget 107 prøver af økologisk frugt og grønt. I to prøver (1,9 %) blev der fundet pesticidrester. Prøverne var en bananprøve fra Ecuador, hvor der blev påvist chlorpyrifos samt en pæreprøve fra Argentina med tre fund, hvor der blev fundet indhold af carbendazim, lambda-cyhalothrin og phosmet. For det førstnævnte fund er indholdet meget lavt, så det vurderes at stamme fra en utilsigtet tilførsel f.eks. via vinddrift. Det andet fund betragtes som en ulovlig anvendelse. Resultaterne er vist i bilag 4. Der blev i 2008 udtaget 47 prøver af økologisk korn og ris. Der blev ikke fundet pestici d- rester i nogen af disse prøver. 3.3 Babymad Der blev i 2008 udtaget 20 prøver af børnemad, 11 prøver af frugt og grønt baseret babymad og 9 prøver cerealie-baseret babymad. Der blev ikke fundet indhold af pesticidrester i nogen af disse prøver. Ud af de 20 prøver var 11 prøver deklareret økologisk. 3.4 Korn Der blev i 2008 udtaget 252 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs, heraf var 71 prøver deklareret dyrket uden brug af stråforkortere eller dyrket uden brug af glyph o- sat/round up. Disse 71 prøver blev kun for stråforkorterne chlormequat og m e- piquat og evt. for herbicidet glyphosat. I 4 af de anpriste prøver af korn, to hvedekerner og to havregryn, blev der påvist rester af chlormequat. Indholdet var derfor i strid med mær k- ningsreglerne. Alle indhold var under. I prøverne af hvedekerner var én produceret i Danmark og én fra øvrige EU. For prøverne af havregryn var de begge fra øvrige EU. Ud over de 252 prøver korn, ris og majs, blev der desuden udtaget 13 prøver af pasta, hvor der blev fundet pirimifos methyl i én prøve. Ud af de 181 prøver konventionelt dyrkede kornprøver blev der fundet pesticidrester i 67 prøver, men ingen af disse restindhold var over maksimalgrænseværdierne. Figur 3 viser fordelingen af fundene i korn, ris og majs for henholdsvis dansk produceret korn og korn produceret i og udenfor EU. I figuren er kun taget prøver af ikke anp rist korn, da de anpriste prøver kun er for tre pesticider. 6

9 RESULTATER/21. DECEMBER 2009 Pesticidindhold i korn, ris og majs 2008 Dansk produceret (86 prøver) 36% Produceret i EU (53 prøver) 55% Produceret udenfor EU (42 prøver) 17 % Ingen p åvist; 64% Ingen påvist 45% Ingen påvist 83% Figur 3. Der er i alt udtaget 181 prøver af konventionel korn. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne (under ) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produceret i EU og uden for EU. 3.5 Animalske produkter Der blev i 2008 udtaget 308 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 256 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, og 52 prøver var prøver af kød produceret i lande udenfor EU. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af disse prøver. 7

10 AFGRØDER MED SÆRLIG FOKUS/21. DECEMBER Afgrøder med særlig fokus For at kunne følge udviklingen af fund af pesticidrester har Fødevarestyrelsen og Fødev a- reinstituttet i samarbejde udvalgt seks fokusafgrøder, gulerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede for hvilke prøveantallet fra 2006 og frem vil blive holdt stabilt fra år til år. I de følgende år, vil der blive fokuseret på disse afgrøder mht. antallet af fund mm. Tendensen for antal prøver med fund af pesticidrester i de seneste fem år for de 6 udvalgte afgrøder er præsenteret i tabel 2. Tendensen er opgivet for dansk producerede afgrøder overfor udenlandsk producerede afgrøder (produceret i og uden for EU). Tabel 2. Udviklingen i fund af pesticidrester , for 6 udvalgte afgrøder. Uden: uden påviste pesticidrester Under : med pesticidrester - dog ingen over maksimalgrænseværdien : med pesticidrester over maksimalgrænseværdien Gulerod Dansk Produceret Udenlandsk produceret uden påvisninger < > uden < > påvisninger

11 AFGRØDER MED SÆRLIG FOKUS/21. DECEMBER

12 AFGRØDER MED SÆRLIG FOKUS/21. DECEMBER

13 AFGRØDER MED SÆRLIG FOKUS/21. DECEMBER 2009 Generelt kan det ses, at andelen af prøver med fund af pesticidrester er svingende fra år til år, så det kan være svært at se en direkte tendens til enten fald eller stigning. I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund generelt været lave, og det ser ud til, at der er en faldende tendens de sidste par år. Derimod tyder det på en stigning i a n- tal prøver med fund i udenlandsk producerede gulerødder, hvis man kun ser på de sidste tre år. med fund i danske tomater har ligget på et stabilt lavt niveau, og i 2008 blev der slet ikke fundet pesticidrester. Der er pesticidrester i mere end 50 % af de udenlandske tomater. Der synes dog at være en faldende tendens i antal fund i år 2008 i forhold til 2006 og For de dansk producerede jordbær ses det, at antal prøver med fund er omkring 60 %. Antal prøver med fund i 2008 er dog faldet med 5 % i forhold til 2007, hvor der i forhold til 2006 havde været en stigning. i udenlandsk producerede jordbær har ligget st a- bilt de sidste tre år på omkring 70 % prøver med fund. For dansk producerede pærer ses det, at der i de seneste fem år ikke er fundet overskride l- ser af. Der ses en stigning i antal prøver med fund i 2008 med 14 % i forhold til For udenlandsk producerede pærer ses et stabilt højt niveau af fund. For dansk producerede æbler svinger antal fund omkring 50 %, men det er dog 5 % lavere i 2008 i forhold til Til gengæld blev der fundet en markant stigning (15 %) i antal prøver med fund i 2007 i forhold til For de udenlandsk producerede æbler ligger antallet af prøver med fund på et stabilt højt niveau. Der er dog ingen overskridelser af i 2008 i udenlandsk producerede æbler. 11

14 AFGRØDER MED SÆRLIG FOKUS/21. DECEMBER 2009 For dansk produceret hvede er niveauet af antal prøver med fund i 2008 d et samme som i For udenlandsk produceret hvede derimod ses en stigning med 11 % i 2008 i forhold til Tendenser der ses vedr. andelen af prøver med fund er ikke nødvendigvis er tegn på æ n- dring i produktionsforhold. Mange andre forhold kan gøre, at der er udsving i antal fund af pesticidrester. F.eks. kan udsving i vejret og andre forhold de pågældende år har resulteret i flere eller færre problemer med f.eks. svampe- eller insektangreb og et deraf følgende øget eller reduceret brug af pesticider. Det kan ikke generelt fastslås, om tendenserne skyldes vejr forholdene, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination. L i- geledes kan stigninger i antallet af prøver med fund heller ikke alene tilskrives lavere d e- tektionsgrænser eller udvidelse af analysemetoder. Vejrforhold har stor indflydelse på svampe- og skadedyrsproblemer, og dermed også på hvornår og med hvilke pesticider afgrøderne behandles med. I Danmark har vejrforholdene de seneste par år har især givet problemer for frugtavlen. I både æbler og jordbær steg a n- tal fund markant i 2007 i forhold til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet (DJF) forklarer dette med meget nedbør, som betød en øgning i svampesy g- domme som f.eks. skurv for æbler. Det øgede antal prøver med fund i danske jordbær blev ligeledes forklaret med meget regn i høstsæsonen og dermed brug af en øget mængde p e- sticid lige før høst. År 2008 var ikke så våd sidst på sommeren som 2007 og der blev også fundet et lavere antal prøver med fund i 2008 i både æbler og jordbær i forhold til

15 INDTAGSBEREGNINGER/21. DECEMBER Indtagsberegninger Der er for 2008 foretaget beregninger af det samlede indtag af pesticidrester ved konsum af de 28 afgrøder, der betyder mest for pesticidindtaget [4]. Indtaget er beregnet som genne m- snit for danskere i alderen 4-75 år. Beregningerne er foretaget på baggrund af de påviste restindhold og konsum af de enkelte afgrøder. Til beregningerne er konsumet af de enkelte afgrøder multipliceret med gennemsnittet af det fundne restindhold for den enkelte komb i- nation af afgrøde og pesticid. En detaljeret beskrivelse af indtagsberegningerne er givet i overvågningsrapport for årene [4]. I bilag 6 ses de 20 ud af de 28 afgrøder, der betyder mest for indtaget. Indtaget fra de 20 afgrøder svarer til 81 µg/dag/person. Det samlede gennemsnitlige indtag er beregnet ti l 83 µg pesticid/dag/person, hvilket ligger på samme niveau, som det estimerede indtag for 2006 og I bilag 6 er også vist indtaget af de 20 pesticider, som udgør størstedelen af det samlede indtag. Der skal gøres opmærksom på, at for mange kombinationer af afgrøde og pesticid er der kun fundet en enkelt prøve med indhold af pesticidrester, hvilket giver stor usikkerhed på det estimerede indtag. Dette vanskeliggør sammenligning mellem indtag for forskellige p e- rioder med varierende antal prøver. Beregningerne af det samlede indtag af pesticider bruges til at overvåge befolkningens samlede indtag. Derudover bruges beregningerne til at fastlægge, hvilke afgrøder der skal tages flest prøver af, således at der tages flest prøver at de afgrøder, der betyder mest for danskernes indtag. Indtagsberegningerne kan derimod ikke bruges til at vejlede eller advare om bestemte typer af fødevarer. Som det fremgår af bilag 6, er de fødevarer, som bidrager mest til indtaget af pesticider også fødevarer, danskerne spiser meget af. Derfor kan indtaget godt være relativt stort, selvom der ikke er fundet mange pesticider i fødevaren. 13

16 KONKLUSION/21. DECEMBER Konklusion På baggrund af resultaterne fra den danske pesticid kont rol 2008 konkluderes det, at restindholdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Kontrollen omfattede i 2008 i alt 2333 prøver for indhold af pesticidrester. Pr ø- verne var fordelt på ca. 130 forskellige typer fødevarer, hvor 1693 prøver frugt og grønt (inkl. økologisk, forarbejdet og dybfrost), 312 prøver af korn (inkl. økologisk og forarbe j- det) og 308 prøver af animalsk oprindelse (kød, honning og mælk) blev. Heru d- over blev 11 prøver af babymad baseret på frugt og grønt, samt 9 prøver børnemad baseret på cerealier. Der blev fundet 32 prøver med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til 1,4 % af alle prøver. De 32 prøver fordelte sig på 24 prøver frugt og 8 prøver grøntsager. Der blev fundet pesticidrester i 48 % af alle prøver af frugt og grønt. Generelt blev der, som i de foregående år, oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Ligeledes blev der oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Der blev ikke fundet pesticidrester i børnemad eller i animalske produkter. I korn blev der kun fundet indhold under maksimalgrænseværdien. Af det samlede prøveantal var 154 prøver udtaget af økologisk frugt og grønt samt korn og ris. I to prøver blev der fundet pesticidrester. Det drejede sig om en prøve af bananer fra Ecuador og en prøve af pærer fra Argentina. De fundne overskridelser af er blevet vurderet i forhold til den akutte referencedosis (ARfD). ARfD er den dosis af et pesticid, man kan indtage inden for en kort periode, et måltid eller en dag uden risiko for akutte toksiske effekter. Ingen af de fundne indhold i prøver fra 2008 blev på den baggrund vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for forbrugeren, og der er derfor ikke sket en indberetning til RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). I 2006, 2007 og 2008 er sammensætningen af de udtagne prøver ændret radikalt i forhold til tidligere år, så det er blevet en mere risikobaseret kontrol. Denne ændring vil i de efterfølgende år give basis for en sammenligning fra år til år. Ligeledes vil der i de følgende år blive set nærmere på 6 udvalgte afgrøder, gulerod, jordbær, hvede, pære, tomat og æble. Andelen af prøver med fund af pesticidrester er svingende fra år til år, og der ses ikke en samlet tendens til enten fald eller stigning. På baggrund af resultaterne fra 2008 er det samlede gennemsnitlige indtag for en voksen beregnet til 83 µg pesticid/dag/person, hvilket ligger på samme ni veau som det estimerede indtag for 2006 og Det kan konkluderes, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sun d- 14

17 KONKLUSION/21. DECEMBER 2009 hedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 15

18 REFERENCER/21. DECEMBER Referencer 1. Bekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2007 om pesticidrester i fødevarer, ændringsb e- kendtgørelse nr af 6.november Bekendtgørelse 186 af 11. marts 2008 om p e- sticidrester i fødevarer. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten jan u- ar 2005 (med ændringer til og med ændringerne af 14. februar 2008). 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. EU pesticiddatabase, 3. Pesticidrester i fødevarer 2007 Resultater fra den danske pesticidkontrol, H. B. Christensen, S.S. Herrmann, A. Petersen, M.E. Poulsen, B.H. Jensen og M. Holm 1. udgave, ISBN M.E.Poulsen, J.H.Andersen, A.Petersen og H. Hartkopp (2005). Pesticides, Food Mon i- toring , part 2. ISBN Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelser af direktiv 79/700/EØF. 16

19 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, 2008 Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgræ n- ser anvendes det laveste kalibreringsniveau, der kan opnås i 90 % af de udførte analyseserier. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er p å- visningerne (bilag 2 og 3) anført for sum-stoffet, ikke for hvert indgående stof. Se skemaet sidst i dette bilag. GC multimetode (PGMUL01 / FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Aclonifen 0,009 Aldrin 0,008 Atrazin 0,01 Azinphos-ethyl 0,014 Azinphos-methyl 0,011 Azoxystrobin 0,004 Benalaxyl 0,004 Bifenthrin 0,006 Binapacryl 0,059 Bitertanol 0,006 Bromophos 0,008 Bromophos-ethyl 0,01 Bromopropylat 0,014 Bupirimat 0,024 Buprofezin 0,008 Captafol 0,062 Captan 0,039 Carbofuran 0,006 Carbophenothion 0,036 Carbosulfan 0,008 Chlorobenzilat 0,01 Chlorfenson 0,01 Chlorfenvinphos 0,007 Chlormephos 0,011 Chlorpropham 0,002 Chloropropylat 0,008 Chlorpyrifos 0,008 Chlorpyrifos-methyl 0,007 Chlorthal-dimethyl 0,006 Chlorothalonil 0,007 Cyfluthrin 0,008 Cyhalothrin, lambda- 0,002 17

20 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 GC multimetode (PGMUL01 / FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Cypermethrin 0,009 Cyprodinil 0,004 DDD, p,p'- 0,011 DDE, p,p'- 0,008 DDT, o,p'- 0,008 DDT, p,p'- 0,01 Deltamethrin 0,008 Demeton-S-methyl 0,002 Demeton-S-methylsulfon 0,031 Demeton-S-methylsulfoxid 0,036 Dialifos 0,014 Diazinon 0,01 Dichlofenthion 0,004 Dichlofluanid 0,013 Dichlorvos 0,006 Dicloran 0,006 Dicofol, p,p'- 0,011 Dieldrin 0,009 Diethofencarb 0,003 Difenoconazol 0,004 Diflufenican 0,004 Dimethoat 0,007 Dioxathion 0,013 Diphenyl 0,009 Diphenylamin 0,006 Ditalimfos 0,008 Endosulfan-A 0,011 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,011 Endrin 0,011 Ethion 0,007 Etrimfos 0,008 Fenarimol 0,005 Fenchlorphos 0,008 Fenitrothion 0,008 Fenoxaprop-P-ethyl 0,04 Fenpropathrin 0,027 Fenpropidin 0,014 Fenpropimorph 0,007 Fenson 0,01 Fenthion 0,008 Fenthionsulfon 0,14 Fenthionsulfoxid 0,009 Fenvalerat 0,015 Flucythrinat 0,004 Fludioxonil 0,005 18

21 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 GC multimetode (PGMUL01 / FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Flusilazole 0,005 Flutolanil 0,051 Folpet 0,044 Fonofos 0,048 Formothion 0,037 Furathiocarb 0,014 HCH, alfa- 0,014 HCH, beta- 0,008 Heptachlor 0,012 Heptachlorepoxid A 0,014 Heptachlorepoxid B 0,014 Heptenophos 0,014 Hexachlorbenzen 0,007 Hexaconazol 0,005 Iprodion 0,02 Isofenphos 0,01 Isofenphos-methyl 0,006 Jodfenphos 0,01 Kresoxim-methyl 0,007 Lindan 0,018 Malathion 0,008 Mecarbam 0,008 Metalaxyl 0,008 Methidathion 0,047 Methoxychlor 0,011 Mevinphos 0,005 Molinate 0,082 Monocrotophos 0,038 Myclobutanil 0,008 Nitrofen 0,004 Nuarimol 0,013 Ofurace 0,005 Omethoat 0,008 Oxycarboxin 0,006 Parathion 0,007 Parathion-methyl 0,007 Penconazol 0,007 Pendimethalin 0,005 Pentachloroanilin 0,008 Pentachloranisol 0,008 Pentachlorbenzen 0,007 Pentachlorthioanisol 0,009 Pentachorphenol 0,006 Permethrin 0,006 Phencapton 0,009 Phenthoat 0,009 19

22 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 GC multimetode (PGMUL01 / FP017) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Phenylphenol, ortho- 0,01 Phorat 0,046 Phorat sulfon 0,03 Phorat sulfoxid 0,029 Phosalon 0,01 Phosmet 0,012 Phosphamidon 0,253 Phoxim 0,197 Pirimicarb 0,009 Pirimiphos-ethyl 0,008 Pirimiphos-methyl 0,01 Prochloraz 0,004 Procymidon 0,02 Profenofos 0,009 Propargit 0,054 Propham 0,045 Propiconazol 0,014 Propyzamid 0,012 Prothiofos 0,01 Pyrazophos 0,01 Pyrethriner 0,003 Pyridaben 0,015 Pyridaphenthion 0,002 Pyrimethanil 0,005 Quinalphos 0,022 Quintozen 0,03 Simazin 0,2 Sulfotep 0,008 Tebuconazol 0,008 Tebufenpyrad 0,009 Tecnazen 0,007 TEPP 0,06 Tetrachlorvinphos 0,008 Tetradifon 0,038 Tetrasul 0,007 Thiometon 0,016 Tolclofos-methyl 0,012 Tolylfluanid 0,009 Triadimefon 0,044 Triadimenol 0,005 Triazophos 0,009 Trichlorfon 0,084 Trichloronat 0,008 Trifloxystrobin 0,012 Vamidothion 0,003 Vinclozolin 0,01 20

23 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 Dithiocarbamat-metode (PFDC201 / FP019) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Dithiocarbamater 0,1 Chlormequat-metode (PLCHW02 / FP081) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Chlormequat 0,01 Mepiquat 0,01 LC-multimetode (PLMUL01 / FP086) til frugt og grøntsager Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Acephat 0,009 Aldicarb 0,033 Aldicarbsulfon 0,025 Aldicarbsulfoxid 0,008 Carbaryl 0,006 Carbendazim 0,007 Ethiofencarb 0,007 Fenhexamid 0,012 Imazalil 0,011 Linuron 0,012 Methamidophos 0,008 Methiocarb 0,011 Methomyl 0,01 Oxamyl 0,01 Propoxur 0,007 Thiabendazol 0,015 Thiophanat-methyl 0,011 GC-multimetode (PGMUL03 / FP004) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Aldrin 0,008 Atrazin 0,008 Azinphos-ethyl 0,008 Azinphos-methyl 0,008 Azoxystrobin 0,008 Bifenthrin 0,042 Binapacryl 0,4 Bitertanol 0,008 Bromophos 0,008 Bromophos-ethyl 0,008 Bromopropylat 0,042 Bupirimat 0,008 Captafol 0,4 Captan 0,083 Carbofuran 0,042 Carbophenothion 0,008 21

24 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 GC-multimetode (PGMUL03 / FP004) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Carbosulfan 0,008 Chlorbenzilat 0,042 Chlordane, trans- 0,008 Chlordane, cis- 0,008 Chlorfenson 0,008 Chlorfenvinphos 0,042 Chlormephos 0,008 Chlorpropham 0,008 Chloropropylat 0,042 Chlorpyrifos 0,042 Chlorpyrifos-methyl 0,042 Chlorothalonil 0,008 Cyfluthrin 0,008 Cypermethrin 0,008 DDD, p,p'- 0,008 DDE, p,p'- 0,008 DDT, o,p'- 0,008 DDT, p,p'- 0,008 Deltamethrin 0,008 Diazinon 0,008 Dichlofluanid 0,008 Dicloran 0,008 Dichlorvos 0,008 Dicofol 0,083 Dieldrin 0,008 Dioxathion 0,008 Diphenylamin 0,008 Ditalimfos 0,008 Endosulfan-A 0,008 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,042 Endrin 0,008 Ethion 0,008 Etrimfos 0,042 Fenarimol 0,008 Fenchlorphos 0,042 Fenitrothion 0,042 Fenpropathrin 0,083 Fenson 0,008 Fenthion 0,008 Fenthionsulfon 0,008 Fenthionsulfoxid 0,008 Fenvalerat 0,015 Flucythrinat 0,008 Folpet 0,008 Formothion 0,008 22

25 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 GC-multimetode (PGMUL03 / FP004) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Furathiocarb 0,008 HCH, alfa- 0,008 HCH, beta- 0,008 Heptachlor 0,008 Heptachlorepoxid A 0,008 Heptachlorepoxid B 0,008 Heptenophos 0,008 Hexachlorbenzen 0,008 Iprodion 0,008 Isofenphos 0,042 Jodfenphos 0,008 Kresoxim-methyl 0,008 Lindan 0,008 Malathion 0,008 Mecarbam 0,008 Methoxychlor 0,008 Mevinphos 0,008 Myclobutanil 0,083 Nuarimol 0,008 Parathion 0,008 Parathion-methyl 0,008 Penconazol 0,008 Pentachloroanilin 0,042 Pentachorphenol 0,008 Permethrin 0,008 Phencapton 0,008 Phenthoat 0,008 Phosalon 0,042 Phosmet 0,008 Phoxim 0,008 Pirimicarb 0,009 Pirimiphos-ethyl 0,042 Pirimiphos-methyl 0,042 Procymidon 0,008 Profenofos 0,042 Propham 0,08 Propiconazol 0,008 Propyzamid 0,008 Prothiofos 0,008 Pyrazophos 0,008 Quinalphos 0,008 Quintozen 0,008 Simazin 0,008 Sulfotep 0,042 Tebuconazol 0,042 Tecnazen 0,042 23

26 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 GC-multimetode (PGMUL03 / FP004) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) TEPP 0,008 Tetrachlorvinphos 0,083 Tetradifon 0,042 Tetrasul 0,008 Tolclofos-methyl 0,008 Tolylfluanid 0,042 Triadimefon 0,008 Triadimenol 0,008 Triazophos 0,008 Trichloronat 0,042 Trifloxystrobin 0,008 Vinclozolin 0,042 Chlormequat-metode (PLCHW01 / FP045) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Chlormequat 0,01 Mepiquat 0,01 Glyphosat-metode (PLGLP01 / FP054) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Glyphosat 0,15 LC-multimetode (PLMUL02 / FP086) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) 2,4-D 0,15 2-naphtoxyacetic acid 0,15 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,33 Acephat 0,06 Acetimiprid 0,06 Acrinathrin 0,04 Bentazone 0,03 Bromoxynil 0,04 Bupirimat 0,02 Buprofezin 0,03 Carbaryl 0,33 Carbendazim 0,007 Clethodim 0,11 Clomazone 0,05 Cyromazin 0,14 Demeton-S-methyl 0,33 Demeton-S-methylsulfon 0,04 Demeton-S-methylsulfoxid 0,05 Dichlorprop 0,05 Diethofencarb 0,05 Dimethoat 0,04 24

27 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 LC-multimetode (PLMUL02 / FP086) til korn og kornprodukter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Dimethomorph 0,1 Dinoterb 0,07 DNOC 0,08 Epoxiconazol 0,02 Ethiofencarb 0,03 Fenazaquin 0,02 Fluazifop-P-buthyl 0,14 Hexythiazox 0,06 Imazalil 0,04 Isoproturon 0,03 Malaoxon 0,15 MCPA 0,05 Mecoprop 0,04 Metalaxyl 0,04 Methamidophos 0,08 Methiocarb sulfon 0,08 Methiocarb sulfoxid 0,04 Methomyl 0,04 Monocrotophos 0,12 Monolinuron 0,08 Ofurace 0,13 Omethoat 0,13 Oxadixyl 0,04 Oxycarboxin 0,12 Pendimethalin 0,06 Picolinafen 0,04 Pirimicarb 0,02 Propamocarb 0,04 Propoxur 0,04 Proquinazid 0,02 Pymetrozine 0,06 Pyraclostrobin 0,03 Pyridaben 0,04 Pyridaphenthion 0,05 Pyridate 0,13 Pyriproxyfen 0,02 Spiroxamine 0,03 Tebufenpyrad 0,1 Thiabendazole 0,05 Thifensulfuron-methyl 0,14 Triasulfuron 0,15 GC-multimetode (PGMUL02 / FP091) til kød og animalske produkter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Aldrin 0,01 Binapacryl 0,02 25

28 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 GC-multimetode (PGMUL02 / FP091) til kød og animalske produkter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Chlorpyrifos 0,03 Chlorpyrifos-methyl 0,09 Cyfluthrin 0,01 Cyhalothrin, lambda- 0,01 Cypermethrin 0,01 DDD, p,p - 0,07 DDE, p,p - 0,02 DDT, o,p - 0,02 DDT, p,p - 0,06 Deltamethrin 0,06 Dicloran 0,01 Dieldrin 0,01 Endosulfan-A 0,01 Endosulfan-B 0,01 Endosulfansulfat 0,01 Endrin 0,02 Fenson 0,09 Fenvalerat, RR- og SS- 0,015 Fenvalerat, RS- og SR- 0,015 Flucythrinat 0,01 HCH, alfa- 0,02 Heptachlor 0,008 Heptachlorepoxid A 0,03 Heptachlorepoxid B 0,02 Lindan 0,01 Malathion 0,01 Methidathion 0,01 Methoxychlor 0,003 Pentachloroanilin 0,01 Pentachlorbenzen 0,23 Permethrin 0,01 Pirimiphos-methyl 0,01 Procymidon 0,02 Propiconazol 0,17 Prothiofos 0,02 Quintozen 0,03 26

29 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydning s- produkter. Pesticid Bestemt som aldicarb Captan + Folpet Carbendazim Cypermethrin Chlordan Dicofol DDT Demeton-S-methyl Dimethoate + Omethoate Dithiocarbamater Endosulfan Esfenvalerat Fenthion Fenvalerat 1) HCH Heptachlor Mevinphos Permethrin Phosphamidon Phorat Quintozen Triadimefon + Triadimefon Sum af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon Sum af captan og folpet Sum af carbendazim og benomyl Sum af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger Sum af cis- og transisomerer Sum af dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) Sum af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) Sum af demeton-s-methyl sulfoxid, demeton-s-methyl sulfon og demeton-s-methyl Sum af dimethoat og ometoat Sum af mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb udtrykt som carbondisulfid Sum af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat se fenvalerat Sum af fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner Sum af RR- og SS-isomerer Sum af alfa- og betaisomerer Sum af heptachlor og heptchlorepoxid Sum af cis- og transisomerer Sum af isomerer Sum af E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon Sum af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner Sum af quintozen og pentachloranilin Sum af triadimefon og triadimenol 1) Definitionen på fenvalerat følger i nærværende rapport definitionen i pesticidforordningen 2 Antal undersøgte prøver i stikprøvekontrol 2008 fordelt på analysemetoder Tabellen angiver, hvor mange prøver der er efter hver metode. Frugt og grønt o.l. Vareart Analysemetode FP017 GCmultimetode FP018 HPLCmultimetode FP019 Dithiocarbamat Agurk Ananas Appelsin Asparges Aubergine Avocado Banan Bladselleri Blomkål 7 7 Blomme Blåbær 2 2 Boysenbær 1 1 Broccoli 6 6 Brombær Bønne med bælg Cashewnød 1 1 Champignon, dyrkede Citron Courgette FP081 Chlormequat metode 27

30 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 Frugt og grønt o.l. Vareart Analysemetode FP017 GCmultimetode Daddel 1 1 FP018 HPLCmultimetode Fennikel Fersken Figen, frisk Forårsløg Granatæble 1 1 Grapefrugt Grønkål 4 4 Guava FP019 Dithiocarbamat Gulerod Gulerod, dybfrost Hasselnød 1 1 Hindbær Hvidkål 1 1 Hvidløg 3 3 Jordbær Jordskok Kaki Kartoffel Kinakål 5 5 Kirsebær 2 2 Kiwano Kiwi Knoldselleri Kumquat Majroe Lichiblomme Lime 8 8 Løg Mandarin, clementin Mango Melon Mangostan Mandel 2 2 Nektarin Nød blandet 2 2 Papaya Paranød 1 1 Passionsfrugt Pastinak Peberfrugt Persille Persillerod Pinjekerner 2 2 Pistacienød 1 1 Pitaya Pomelo 2 2 Porre Pære FP081 Chlormequat metode 28

31 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21. DECEMBER 2009 Frugt og grønt o.l. Vareart Analysemetode FP017 GCmultimetode Rabarber 1 1 FP018 HPLCmultimetode Radise 2 2 Rambutan Ribs 1 1 Rosenkål 2 2 Rucola 3 3 Rødbede 9 9 Rødkål 3 3 Salat Savoykål 1 1 Skorzonerrod Solbær 1 1 Spidskål 2 2 Spinat Stikkelsbær 1 1 Stjernefrugt Sød kartoffel 1 1 FP019 Dithiocarbamat Tomat Tranebær Valnød 1 1 Vandmelon Vin, rød Vindrue Yams 1 1 Æble Ært med bælg Ært uden bælg i alt Korn o.l. Vareart Analysemetode FP004 GCmultimetode FP086 LC- Multimetode FP045 Chlormequatmetode Bulgur Byggryn Bygkerner Havregryn Havrekerner Havreklid Hirse Hvedekerner Hvedemel Hvedemel, fuldkorn Majs, tørret korn 7 7 Pasta Ris, brune 2 2 Ris, hvide Ris, grød FP081 Chlormequat metode FP054 Glyphosatmetode 29

32 BILAG 1 - PESTICIDER INKLUDERET I ANVENDTE ANALYSE-METODER, 2008/21.DECEMBER 2009 Korn o.l. Vareart Analysemetode FP004 GCmultimetode FP086 LC- Multimetode FP045 Chlormequatmetode Rugkerner Rugmel Sigtemel Spelt i alt FP054 Glyphosatmetode Kød Vareart Hjort, fedt 5 Kalve- og oksekød 59 Kyllingekød 10 Lamme- og fårekød 43 Svinekød 175 i alt 292 FP005 GCmultimetode Andre animalske produkter Mælk, sød 1 i alt 16 Babymad Vareart Vareart FP017 GCmultimetode Honning 15 Analysemetode FP017 FP018 FP054 FP081 FP004 FP045 GCmultimetode (frugt og grønt) HPLCmultimetode Glyphosatmetoden Chlormequat (frugt) GCmultimetode (cerealier) Chlormequat (cerealier) Korn baseret Frugt og grønt baseret i alt

33 Oprindelse Uden påviste pesticidrester Ikke over 50% af Ikke over 50% af Højeste indhold (mg/kg) BILAG 2 - ANTAL UNDERSØGTE PRØVER OG PÅVISNINGER I 2008/21. DECEMBER 2009 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2008 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste pesticidrester. Der er ligeledes angivet, hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester der var for hver komb i- nation af vareart og oprindelse (fordelt på fire grupper i forhold til maksimalgrænseværd i- en). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i fire grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende vareart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; : Maksimalgrænseværdi. Der er kommet ny lovgivning i løbet af 2009, så alle afgrøder har fået sat en og nogle har fået en ny. Det betyder, at for de afgrøder, hvor det er angivet, at der ingen findes, var det kun gældende på det tidspunkt, prøven blev udtaget. Frugt, grøntsager o.l. (friske, dybfrost, forarbejdede og fødevarer til produkt i- on) Antal prøver Vareart (mg/kg) Agurk DK Azoxystrobin ,06 1 Pyrimethanil ,5/1 Agurk UD Azoxystrobin ,044 1 Cyprodinil ,05 (ingen) Dithiocarbamater ,4 0,5 Fenhexamid ,02 1 Fludioxonil ,011 (ingen) Metalaxyl ,08 0,5 Procymidon ,039 1 Pyrimethanil ,1 0,5 Ananas UD Triadimenol- Triadimefon (sum) 3 1 0,3 3 Appelsin UD Azoxystrobin ,03 1 Bromopropylat ,17 2 Carbaryl ,01 0,05 Carbendazim (incl. benomyl) ,17 0,5 Chlorpyrifos ,35 0,3 Chlorpyrifos-methyl ,021 0,5 31

34 Oprindelse Uden påviste pesticidrester Ikke over 50% af Ikke over 50% af Højeste indhold (mg/kg) BILAG 2 - ANTAL UNDERSØGTE PRØVER OG PÅVISNINGER I 2008/21. DECEMBER 2009 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal prøver Vareart (mg/kg) Appelsin fortsat Cyhalothrin, lambda ,012 0,1 Dicofol (sum) ,16 2 Fenthion (sum) ,19 3 Fenvalerat, RR- og SS ,06 0,02 Imazalil ,6 5 Malathion ,46 2 Methidathion ,15 5 Methomyl ,31 0,5 Myclobutanil ,6 3 Phenylphenol, ortho ,6 12 Pirimiphos-methyl ,016 1 Prochloraz ,3 10 Profenofos ,011 0,05 Propargit ,13 3 (ingen) Prothiofos ,05 /0.01 Pyrimethanil ,07 10 Thiabendazol ,8 5 Trifloxystrobin ,028 0,3 Appelsin, dybfrost UD 1 2 Chlorpyrifos 1 1 0,1 0,3 Malathion 1 1 0,09 2 Asparges UD 2 2. Aubergine UD 4 4. Avocado UD 7 7. Banan UD Azoxystrobin ,17 2 Bifenthrin ,048 0,1 Dimethoat+omethoat (sum) 53 Chlorpyrifos ,03 3 Fenpropimorph ,016 2 Imazalil ,6 2 Myclobutanil ,12 2 Pyrimethanil ,009 0,1 Thiabendazol ,43 5 Bladselleri UD Chlorpyrifos 4 1 0,034 0,05 Cyhalothrin, lambda ,008 0,3 Difenoconazol 4 1 0,07 5 Fenitrothion 4 1 0,26 0,01 Malathion 4 1 0,021 3 Blomkål DK 2 2. Blomkål UD

35 Oprindelse Uden påviste pesticidrester Ikke over 50% af Ikke over 50% af Højeste indhold (mg/kg) BILAG 2 - ANTAL UNDERSØGTE PRØVER OG PÅVISNINGER I 2008/21. DECEMBER 2009 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal prøver Vareart (mg/kg) Blomme DK Bitertanol 5 1 0,022 2 Dimethoat+omethoat (sum) 5 1 0,041 0,02 Carbendazim (incl. Blomme UD benomyl) ,045 0,5 Chlorpyrifos ,027 0,2 Cyhalothrin, lambda ,006 0,1 Cypermethrin (sum) ,031 1 Cyprodinil ,14 2 Dithiocarbamater ,3 2 Fenhexamid ,29 1 Fenthion (sum) ,23 0,01 Fludioxonil ,06 0,5 Iprodion ,2 3 Phosalon ,039 2 Phosmet ,04 0,6 Propargit ,07 4 Tebuconazol ,08 0,5 Blåbær UD Fenitrothion 2 1 0,012 0,01 Procymidon 2 1 0,09 0,02 Boysenbær, dybfrost UD 1 1 Methomyl 1 1 0,012 0,05 Broccoli UD 6 6. Brombær UD 1 1. Bønne, grøn, m. bælg DK 1 1. Bønne, grøn, m. bælg UD Azoxystrobin ,22 1 Carbendazim (incl. benomyl) ,02 0,2 Chlorpyrifos ,09 0,05 Cypermethrin (sum) ,06 0,5 Cyprodinil ,019(ingen)/2 Deltamethrin ,012 0,2 Dimethoat+omethoat (sum) ,63 0,02 Dithiocarbamater ,2 1 Fenhexamid ,014 0,05 Iprodion ,17 5 Methomyl ,04 0,05 Bønne, grøn, m. bælg, dybfrost UD Cyprodinil 7 1 0,06 (ingen) Vinclozolin 7 4 0,07 2 Cashew nød (acajounød) UD 1 1. Champignon DK 2 2. Champignon UD Chlormequat 2 1 0, Mepiquat 2 1 0,01 0,05 33

36 Oprindelse Uden påviste pesticidrester Ikke over 50% af Ikke over 50% af Højeste indhold (mg/kg) BILAG 2 - ANTAL UNDERSØGTE PRØVER OG PÅVISNINGER I 2008/21. DECEMBER 2009 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal prøver Vareart (mg/kg) Citron UD Atrazin ,05 0,05 Bromopropylat ,06 2 Carbendazim (incl. benomyl) ,39 0,5 Chlorpyrifos ,13 0,2 Cypermethrin (sum) ,11 2 Dicofol (sum) ,3 2 Imazalil ,5 5 Methidathion ,43 2 Phenylphenol, ortho ,3 12 Pirimiphos-methyl ,027 1 Prochloraz ,7 10 Pyrimethanil ,23 10 Thiabendazol ,5 0,12 Thiophanat-methyl ,05 0,1 Courgette UD 3 3. Daddel, tørret UD 1 1. Fennikel UD Difenoconazol 3 1 0,051 0,3 Fersken UD Bifenthrin ,033 0,2 Carbendazim (incl. benomyl) ,11 0,2 Chlorothalonil ,009 1 Chlorpyrifos ,09 0,2 Cyhalothrin, lambda ,02 0,2 Difenoconazol ,006 (ingen) Dithiocarbamater Fenhexamid ,9 5 Iprodion ,3 3 Phosmet ,21 (ingen) Tebuconazol ,042(ingen)/1 Tebufenpyrad ,041 (ingen) Carbendazim (incl. Fersken, dybfrost UD 1 1 benomyl) 1 1 0,013 0,2 Figen, frisk UD Dithiocarbamater ,05 Methamidophos 3 1 0,14 0,01 Forårsløg UD Dimethoat+omethoat (sum) 2 1 0,011 2 Granatæble UD 1 1. Grapefrugt UD Acephat ,015 0,02 Bromopropylat ,11 2 Carbaryl ,28 0,05 Carbendazim (incl. benomyl) ,07 0,5 Chlorpyrifos ,24 0,3 Diazinon ,022 0,01 34

37 Oprindelse Uden påviste pesticidrester Ikke over 50% af Ikke over 50% af Højeste indhold (mg/kg) BILAG 2 - ANTAL UNDERSØGTE PRØVER OG PÅVISNINGER I 2008/21. DECEMBER 2009 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal prøver Vareart (mg/kg) Grapefrugt fortsat Imazalil ,6 5 Phenylphenol, ortho Prochloraz ,13 10 Pyridaben ,038 (ingen) Thiabendazol ,9 5 Grønkål DK Azoxystrobin 3 1 0,25 5 Cypermethrin (sum) 3 1 0,04 1 Grønkål UD 1 1. Guava UD Parathion-methyl 2 1 0,033 0,02 Tebuconazol 2 1 0,042 (ingen) Gulerod DK Azoxystrobin ,012 0,2 Chlorfenvinphos ,009 0,5 Linuron ,033 0,2 Gulerod UD Azoxystrobin ,014 0,2 Linuron ,09 0,2 Tebuconazol ,008 (ingen) Tolclofos-methyl ,11 (ingen) Gulerod, dybfrost UD 5 5. Hasselnød UD 1 1. Hindbær UD 2 2. Hindbær, dybfrost UD Azoxystrobin 7 1 0,05 3 Carbendazim (incl. benomyl) 7 1 0,02 0,1 Cyprodinil 7 1 0,2 (ingen) Fenhexamid 7 2 0,14 10 Fludioxonil 7 2 0,16 (ingen) Iprodion 7 1 0, Linuron 7 1 0,02 0,05 Procymidon 7 1 0,34 10 Pyrimethanil 7 2 0,06 (ingen) Tolylfluanid 7 1 0,21 5 Vinclozolin 7 2 0,06 5 Hvidkål DK 1 1. Hvidløg UD Bifenthrin 3 1 0,018 0,05 Jordbær DK Azoxystrobin ,033 2 Cyprodinil ,012 (ingen) Fenhexamid ,09 5 Fludioxonil ,018 3 Pyrimethanil ,026 5 Jordbær UD Azoxystrobin ,11 2 Carbaryl ,012 0,05 Carbendazim (incl. benomyl) ,13 0,1 35

38 Oprindelse Uden påviste pesticidrester Ikke over 50% af Ikke over 50% af Højeste indhold (mg/kg) BILAG 2 - ANTAL UNDERSØGTE PRØVER OG PÅVISNINGER I 2008/21. DECEMBER 2009 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Antal prøver Vareart (mg/kg) Jordbær fortsat Chlorpyrifos ,021 0,2 Chlorpyrifos-methyl ,038 0,5 Cyhalothrin, lambda ,007 0,5 Cyprodinil ,23 (ingen) Fenhexamid ,7 5 Fludioxonil ,22 3 Iprodion , Myclobutanil ,019 1 Profenofos ,11 0,05 Pyrimethanil ,2 5 Thiophanat-methyl ,16 0,1 Triadimenol- Triadimefon (sum) ,045 0,5 Jordbær, dybfrost DK 1 1. Jordbær, dybfrost UD Acephat 8 1 0,016 0,02 Carbendazim (incl. benomyl) 8 3 0,022 0,1 Chlorothalonil 8 1 0,011 3 Cyprodinil 8 1 0,011 (ingen) Iprodion 8 1 0, Methomyl ,029 0,05 Procymidon 8 2 0,049 5 Triadimenol- Triadimefon (sum) 8 1 0,022 0,5 Jordskok DK 5 5. Kaki UD Azoxystrobin ,013 0,05 Bifenthrin ,05 0,05 Chlorpyrifos ,044 0,05 Cyhalothrin, lambda ,01 0,02 Fenthion (sum) ,041 0,01 Tebuconazol ,014 (ingen) Kartoffel DK Kartoffel UD Chlorpropham ,3 10 Fenpropimorph ,011 0,05 Kinakål DK 2 2. Kinakål UD 3 3. Kirsebær UD Carbendazim (incl. benomyl) 2 1 0,04 0,5 Kiw ano UD 1 1 Chlorpyrifos 1 1 0,039 0,05 36

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Christensen, Hanne Bjerre; Herrmann, Susan Strange; Petersen, Annette; Poulsen, Mette

Læs mere

Rebild Kommunes Vandråd

Rebild Kommunes Vandråd Rebild Kommunes Vandråd Mødereferat 21. februar 2011 CNH/Vandrådsmøde015 Tlf. direkte: 98378664/23340484 Sag: Rebild Vandråd Antal sider: 2 Sag : Møde i Rebild kommunes Vandråd Dato/tid : Onsdag d. 2.

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2010

Pesticidrester i fødevarer 2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2010 Jensen, Bodil Hamborg; Christensen, Hanne Bjerre; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilberg, Gudrun; Grossmann, Annette;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2009

Pesticidrester i fødevarer 2009 Pesticidrester i fødevarer 2009 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2010 Forfattere:

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2007

Pesticidrester i fødevarer 2007 Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2011

Pesticidrester i fødevarer 2011 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2013 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 I én prøve i 2. kvartal blev der fundet

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide Beslutningsforslag nr. B 150 Folketinget 2015-16 Fremsat den 1. april 2016 af Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider og gener spiller sammen

Pesticider og gener spiller sammen Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 64 Offentligt Fødevarestyrelsen CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING 13.12.2010 J.nr.: 2010-20-261-01303/ANG/dep/thel

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2017 Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Bodil Hamborg Jensen og Pernille Bjørn Petersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

Pesticidrester kvartal 2014

Pesticidrester kvartal 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 Pesticidrester 1.-4. kvartal Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2017 Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2016 Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2003

Pesticidrester i fødevarer 2003 Pesticidrester i fødevarer 2003 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Kristoffer E. N. Jonassen Mette Erecius Poulsen Otto Meyer Pesticidrester i fødevarer 2003

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001 Analyser for pesticider i punktkilder Teknik og Administration Nr. 1 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord...3 2. Indledning...5 2.1 Baggrund og formål...5 2.2 Strategi og metode...6 3. Sammenfatning...9

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 332 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00868

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 45,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 45,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 J.nr.: 2014-41-134-00008 Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 Bilag Bilag 1: Tekniske specifikationer Generelle krav Installation og overtagelse Dokumentation Instruktion og kurser Service og

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2018 Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch november 2012 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvanovervaagning.dk

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2016

Pesticidrester i fødevarer 2016 Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Den danske gartnerisektor

Den danske gartnerisektor Den danske gartnerisektor Vidste du, at Dansk gartneris produktionsværdi er på knap 4,3 mia. kr. Gartneriet beskæftiger knap 10.000 personer fordelt på 1.200 virksomheder. Hertil kommer beskæftigelsen

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2015

Pesticidrester i fødevarer 2015 Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Jens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Analyser for pesticider i punktkilder Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Miljøprojekt Nr. 1029 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

Bjarne s frø og planter www.barney.dk bjarne-h@mail.dk

Bjarne s frø og planter www.barney.dk bjarne-h@mail.dk Såning af Grøntsager Generelt: Frøene skal sås i en dybde der svarer til frøets størrelse på den korteste led x 2. Det kan ofte betale sig at forkultivere inde, da det giver en tidligere høst, og for nogles

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2000

Pesticidrester i fødevarer 2000 Pesticidrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Otto Meyer Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kostpolitik i børnehaven

Kostpolitik i børnehaven børnehaven Molevitten - børnehaven Overordnet set bør følgende anbefalinger følges: - Køb nøglehulsmærkede varer - Køb primært økologisk, men altid danske varer før udenlandske - Der er ikke længere mælk

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

Reglone. Midler. Aktivstof g/kg-l. Virkningsklasse HRAC D. Off-label godkendelse / Mindre anvendelse Se brugsanvisning.

Reglone. Midler. Aktivstof g/kg-l. Virkningsklasse HRAC D. Off-label godkendelse / Mindre anvendelse Se brugsanvisning. Diquat Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma, reg.nr. 1-178, 5 og 10 l, Syngenta Crop Protection A/S Quad-Glob 200 SL, reg.nr. 613-4, 20 l, Globachem NV Agros Diquat 200, reg.nr. 650-106,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.1.2016 L 2/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1 af 3. december 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 2010

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 2010 BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 9 GEUS 1 Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 1 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvandsovervaagning.dk 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 1: Tidsserier

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

MENU. 70 kr. 80 kr. 70 kr. 40 kr. 125 kr. 50 kr. 85 kr. 45 kr. SANDWICHES DAGENS SALAT. Fra kl. 11.00 Se dagens salat på tavlen.

MENU. 70 kr. 80 kr. 70 kr. 40 kr. 125 kr. 50 kr. 85 kr. 45 kr. SANDWICHES DAGENS SALAT. Fra kl. 11.00 Se dagens salat på tavlen. SANDWICHES FALAFEL glutenfrie falafler, pesto, hummus, avocado*, tomat & rucola TUN* laktose- og glutenfri tunmousse, pesto, avocado*, tomat & rucola KYLLING kylling, karry, avocado*, tomat & rucola PORTOBELLO

Læs mere

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Disposition Hvilke regler er relevante/kan anvendes? Hvad skal virksomhederne

Læs mere

Indhold. I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5. II Landbrugets pesticidanvendelse 17. 1 Indledning 19

Indhold. I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5. II Landbrugets pesticidanvendelse 17. 1 Indledning 19 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5 II Landbrugets pesticidanvendelse 17 1 Indledning 19 2 Arealanvendelse, klimatiske forhold og skadegørere 20 2.1 Arealanvendelse 20 2.2 Klimatiske

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den: 5. juli 2007 Ref.: METH J.nr.: 2007-20-221-02531 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 14-15. juni 2007 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet

Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen, John E Hermansen Er der noget om, at de røde bøffer påvirker klimaet mere end gulerødderne? Og hvor meget

Læs mere

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES.

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES. Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES 26-27 March 2007 Section A: Points for opinion 1. Exchange of views and

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer

Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer 3. maj 2016 IDA, Levnedsmiddelselskabet Fri for gluten - ernæringstrends Dagny Løvoll Warming, cand.brom. Lovgivning - EU harmoniseret område Generelle regler

Læs mere

SORTIMENT. quadri C=100 M=0 Y=90 K=20. quadri C=0 M=60 Y=100 K=0

SORTIMENT. quadri C=100 M=0 Y=90 K=20. quadri C=0 M=60 Y=100 K=0 SORTIMENT quadri C=100 M=0 Y=90 K=20 Ærter fine, mellemfine og ekstra fine Varenr.: 809800, 809802 og 809817 Ingredienser: Ærter 100% Sukkerærter Varenr.: 886542 Ingredienser: Sukkerærter 100% Gulerødder

Læs mere

AKTIVITET 2: KØB FRISKE FØDEVARER

AKTIVITET 2: KØB FRISKE FØDEVARER AKTIVITET 2: KØB FRISKE FØDEVARER Læringsmål Du kan forklare, hvad mærkningerne sidste anvendelsesdato og mindst holdbar til / bedst før betyder. Du kan vurdere en tilbudsvares kvalitet og pris i lyset

Læs mere

Lette mellem måltider der mætter

Lette mellem måltider der mætter Lette mellem måltider der mætter Idé Foto Layout År 2012 Sundhedskoordinator Bodil Margrethe Nielsen Psykiatrien Region Nordjylland Kostkonsulent Bente Schiødt Århus Universitetshospital, Risskov Centralkøkkenet

Læs mere

MAD OG MADSPILD OPSKRIFTER

MAD OG MADSPILD OPSKRIFTER MAD OG MADSPILD ER ER Aktivitet 1 Brændende kærlighed med et twist Aktivitet 3 Farsbrød med spidskålssalat Kylling i tomat med kartoffelfritter Karrygryde med nudler Aktivitet 5 Grøntsagssuppe Grøntsagsbiks

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

Hvad spiser danskerne, og hvad er de mest populære retter?

Hvad spiser danskerne, og hvad er de mest populære retter? Hvad spiser danskerne, og hvad er de mest populære retter? Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for risikovurdering og ernæring sisfa@food.dtu.dk Hvorfor måle og forske i danskernes

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kt. Sagsnr.: 2009-20-221-00080 Dep.sagsnr. 14890 11. juni 2009 FVM 662 NOTAT TIL

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01100 / Dep. sagsnr.: 12852 5. december 2011

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere