for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler ( ) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager ( ) 4. Indstilling. Ansøgning Bondegårdstur for to 3. klasser fra Miljøpunkt Amager ( ) 5. Ansøgning Brug Folkeskolen ( ) 6. Ansøgning Drikkevandsautomat Amager Fælled Skole ( ) 7. Ansøgning Cykelkursus ABC fra Bondegården ( ) 8. Indstilling. Ansøgning: Festskrift i anledning af Kulturhavns 10 års jubilæum ( ) 9. Ansøgning Kunsthåndværket ud i byrummet ( ) 10. Ansøgning: Amager Musikfestival 2010 fra Niels Henrik Jessen ( ) 11. Ansøgning fra Pæleparken Ørestad ( ) 12. Ansøgning Sommerkoncerter på Bryggen fra K-I-B ( ) 13. Ansøgning Urban Festival ( ) 14. Ansøgning Skjold Ørestad fra BK Skjold ( ) 15. Ansøgning Viden skaber Ama'r ( ) 16. Indstilling. Ansøgning Workshop fra ZeBU ( ) 17. Mobility Management ( ) 18. Godkendelse af Forretningsudvalg for Amager Vest Lokaludvalg ( ) 19. Oprettelse af en Aktivitetspulje ( ) 20. Høring Faste Batteri ( ) 21. Høring i forbindelse med forslag om videreudvikling af dagtilbud ( )

2 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Henvendelse til Socialudvalget vedr. de kommende plejeboliger på Sundbygård ( ) 23. Oprettelse af ADSL til lokaludvalgets medlemmer ( ) 24. Invitation til deltagelse i et borgerinitiativ i Sundholmsvejskvarteret - "Vægterne" ( ) 25. Meddelelser ( ) 26. Eventuelt ( ) 27. Afslutning ( ) 2

3 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Frank Tingvad Olsen. 1. suppleant Ole Ullby deltog i stedet. Allan Lønborg. 1. suppleant Christina Pedersen deltog i stedet. Kresten Thomsen. 1. suppleant Ulla Støvelbæk deltog i stedet. Arne Mikkelsen. 1. suppleant Laila Rasmussen deltog i stedet. Preben Poulsen. 1. suppleant Dorthe Pedersen var indkaldt i stedet. Adrian Olsen. 1. suppleant Anders Bo Nielsen var indkaldt i stedet. FRAVÆR UDEN AFBUD: Kim J. Henriksen BILAG Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt. 1

4 2. Procedure for udbetaling af puljemidler ( ) Medlemsforslag om at diskutere udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og tager stilling til udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler. PROBLEMSTILLING Ved det ordinære møde d. 16. marts 2010 blev udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler diskuteret. Da punktet ikke var optaget på dagsordenen, blev det på mødet d. 16. marts besluttet at udskyde drøftelsen til det næstkommende møde, d. 20. april. Den nuværende procedure for udbetaling af puljemidler i Amager Vest Lokaludvalg er, at modtagere af puljemidler kan få udbetalt op til 50 % af støttebeløbet på forskud. Den resterende del af beløbet bliver udbetalt, efter lokaludvalgets sekretariat har modtaget og godkendt et endeligt og dateret regnskab. Denne procedure bliver fulgt i alle de andre lokaludvalg. Og det står enhver ansøger frit at anvende tilsagnsbrevet fra Amager Vest Lokaludvalg til at opnå et lån eller stille en bankgaranti. Argumentet for at ændre proceduren er, at specielt mindre foreninger og privatpersoner kan have problemer med at rejse den nødvendige kapital, før den pågældende aktivitet skal afholdes. Økonomiforvaltningen anbefaler, at lokaludvalgene udviser en vis forsigtighed med uddeling af skatteborgernes midler. Dette kommer til udtryk i et forsigtighedsprincip, hvorefter der er fastlagt en procedure om, at lokaludvalgene maksimalt udbetaler halvdelen af støttebeløbet på forhånd. Amager Vest Lokaludvalg henvendte sig i 2008 til daværende Overborgmester Ritt Bjerregaard for at ændre på forretningsgangen for udbetaling af puljemidler. Ønsket blev afvist med den begrundelse, at lokaludvalgets garanti for, at puljemidlerne bruges i overensstemmelse med den aktivitet, som udvalget har givet tilsagn til, er, at en del af støtten tilbageholdes indtil aktiviteten er afholdt, og der foreligger et regnskab. Det er således forbundet med et stort arbejde at få tilbagebetalt penge fra en ansøger, der ikke har overholdt betingelserne for at modtage støtte. I forbindelse med stikprøvekontrol af ansøgere har Amager Vest Lokaludvalgs sekretariat to gange fundet så store uoverensstemmelser, at ansøger er blevet bedt om at tilbagebetale en del af støtten. Denne proces er meget tidskrævende, og Københavns kommune har reelt meget få sanktionsmuligheder overfor ansøgere, der ikke vil tilbagebetale et skyldigt beløb. 2

5 Ifølge kommisoriummet for Amager Vest Lokaludvalg har udvalget fået til selvstændig opgavevaretagelse at udmønte en årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. Økonomiforvaltningen præciserer i forhold til at ændre på proceduren for udbetaling af puljemidler, at det er lokaludvalget selv, der i henhold til kommisoriummet fastsætter de nærmere kriterier for udbetaling af puljemidler. Men reglerne for udbetaling af støtte er administrative og således ifølge Økonomiforvaltningen ikke op til lokaludvalget. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget følger Økonomiforvaltningens anbefalinger om at anvende et forsigtighedsprincip i udbetalingen af puljemidler og således fastholder den nuværende procedure. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Dok.nr Endelig OB-brev til Lars Rimfalk.DOC Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at følge Økonomiforvaltningens anbefalinger og fastholder således den nuværende procedure for udbetaling af puljemidler. Beslutningen kom ikke til afstemning. 3

6 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager ( ) NABO-Center Amager ansøger om støtte til Amager Idrætsdag. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til NABO-Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING NABO-Center Amager ansøgte den 11. marts om kr. til Amager Idrætsdag. Amager Idrætsdag startede i 2008 og er en begivenhed målrettet folk med psykiske problemer. Dagen giver deltagerne mulighed for at udøve idræt i trygge rammer og bidrager til en forståelse af det gode liv, sundhed og velvære. Der vil på dagen være konkurrencer i forskellige sportsgrene, præmier og fællesspisning. Det hele løber af stablen den 3. juni. Amager Idrætsdag gennemføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Digevej, Distriktspsykiatrisk Center Kirkegårdsvej, Lyongade, Bocentret Sundbygaard, Bofællesskabet Sct. Annæ, Værestedet NABO-Idrætsforening og Socialforvaltningen Spaniensgade 25. NABO-Center søger både Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg om 7000 kr. Amager Vest Lokaludvalg støttede også projektet i 2008 og Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til NABO-Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område

7 Beløb ekskl. moms: 7000 kr. BILAG Amager idrætsdag - budget.xls Amager Idrætsdag - projektbeskrivelse.doc Ansøgningsskema Amager Idrætsdag Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Eleonora Lewandowski erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af sagen. Lokaludvalget vedtog at bevilge kr. til projektet. Beslutningen kom ikke til afstemning. 5

8 4. Indstilling. Ansøgning Bondegårdstur for to 3. klasser fra Miljøpunkt Amager ( ) Miljøpunkt Amager ansøger om støtte til Bondegårdstur for to 3. klasser. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Miljøpunkt Amager på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Miljøpunkt Amager ansøgte den 29. marts om kr. til Bondegårdstur for to 3. klasser fra Amager Fælled Skole. Miljøpunkt Amager vil i samarbejde med Amager Fælled Skole arrangere en tur til den økologiske bondegård Stengården ved Birkerød. Her skal de to 3. klasser opleve, hvor maden kommer fra og gives en forståelse for naturen og det økologiske kredsløb, de er en del af. I alt vil 35 elever deltage, og turen skal afholdes den 29. april Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen mener ikke, at arrangementet er hverken offentligt eller netværksskabende. Desuden vil man ved tilsagn danne præcedens for at samtlige skoleklasser i Amager Vest kan søge om midler til ekskursioner i lokaludvalget. Desuden mener arbejdsgruppen, at når turen indgår i undervisningen bør den høre under skolens eget budget. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen mener ikke, at arrangementet er hverken offentligt eller netværksskabende. Desuden vil man ved tilsagn danne præcedens for at samtlige skoleklasser i Amager Vest kan søge om midler til ekskursioner i lokaludvalget. Desuden mener arbejdsgruppen, at når turen indgår i undervisningen bør den høre under skolens eget budget. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Miljøpunkt Amager på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område 6

9 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Bondegårdstur - ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet hverken er netværksskabende eller åbent for offentligheden. Beslutningen kom ikke til afstemning. 7

10 5. Ansøgning Brug Folkeskolen ( ) Brug Folkeskolen ansøger om støtte til brochuren Brug folkeskolen på Amager sammen med os. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Brug Folkeskolen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Brug Folkeskolen søgte den 1. marts om kr. til brochuren Brug folkeskolen på Amager sammen med os. Brug Folkeskolen på Amager er en nystiftet forening, som arbejder for en bæredygtig folkeskole. Deres primære mål er at engagere forældrene og skabe fællesskaber omkring folkeskolen, som skal sikre at flere vælger og bliver i folkeskolerne. Brochuren skal informere om foreningen og dens arbejde samt indeholde aktuel information og fakta om Amagers 11 folkeskoler. De ansøgte midler skal primært bruges til fotograf, journalist og grafiker. Brochuren trykkes i april måned i 1000 eks. og bliver distribueret til Amagers biblioteker og kulturinstitutioner, samt uddelt i forbindelse med netværksarrangementer i børnehaver og skoler. Brug Folkeskolen er en forening af frivillige forældre, der arbejder for at flere forældre vælger folkeskolen samt at skabe forældrenetværk, som kan være med til at forhindre fraflytning. De virker på Nørrebro, Bispebjerg og Amager. Deres fælles sekretariat støttes årligt af BUF med 1,5 mio. Ansøgningen var til behandling på lokaludvalgsmødet den 16. marts. Her blev det besluttet, at ansøgningen skulle behandles i udvalgets arbejdsgruppe for det sociale område ved arbejdsgruppens næste møde, og derefter behandles på LU mødet den 20. april. Begrundelsen var, at udvalget havde brug for en detaljeret behandling af ansøgningen for at kunne træffe sin beslutning. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet sagen på dets møde d. 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke falder ind under lokaludvalgets puljekriterier for netværksskabende aktiviteter. Projektet er ifølge arbejdsgruppens opfattelse et oplysningsarbejde for folkeskolen, som burde være omfattet af skolernes egne budgetter. 8

11 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager et svar til Brug folkeskolen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Brug Folkeskolen på Amager.doc Projektbeskrivelse-Brug_Folkeskolen[1].doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke falder ind under udvalgets puljekriterier for netværksskabende aktiviteter. Projektet er ifølge udvalgets vurdering et oplysningsarbejde for folkeskolerne, som burde være omfattet af skolernes egne budgetter. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Ansøgning Drikkevandsautomat Amager Fælled Skole ( ) Amager Fælled Skole ansøger om støtte til Sundt drikkevand til skoleelever. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Fælled Skole på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Amager Fælled Skole ansøgte d. 15. februar 2010 om kr. til indkøb af drikkevandsautomat til skoleelever. Amager Fælled Skole har netop indviet deres nye Madskole og søger om støtte til at opstille en vandautomat i denne. Skolen er udvalgt til Sundhedspædagogisk profilskole og har stort fokus på sammenhængen mellem sund mad, drikke, motion, trivsel og indlæring. For at mindske elevernes sukkerindtag gennem sodavand og saft vil skolen med automaten gøre det sunde alternativ let tilgængeligt og attraktivt for eleverne. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at en drikkevandsautomat ligger uden for udvalgets støttekriterier. Projektet har hverken en netværksskabende, demokratisk eller borgerinddragende funktion. Samtidig vurderer arbejdsgruppen, at skoleelevernes sundhed og trivsel sikres bedre, hvis de drikker postevand. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Amager Fælled Skole på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG 10

13 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at støtte til en drikkevandsautomat ligger uden for udvalgets støttekriterier for netværksskabende eller borgerinddragende aktiviteter. Beslutningen kom ikke til afstemning. 11

14 7. Ansøgning Cykelkursus ABC fra Bondegården ( ) Bondegården Peder Lykkes Vej ansøger om støtte til Cykelkursus ABC. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bondegården på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Bondegården Peder Lykkes Vej ansøgte den 29. marts om kr. til Cykelkursus ABC. Bolette Østengaard og Sara Bjerregaard arrangerer for tredje år i træk cykelkursus for kvinder over 18 år i Urbanplanen. Kurset er åbent for alle, men henvender sig primært til kvinder med indvandrerbaggrund. I løbet af 18 undervisningsgange er målet at kursisterne består en bane-, teori- og trafikprøve, og der udstedes diplomer af en tilknyttet færdselsbetjent. Projektets overordnede formål er at sætte fokus på miljøhensyn, fremme af kvindernes sundhedstilstand, mobilitet og jobmuligheder ved brug af cyklen. Samtidig er erfaringen, at kurset giver kvinderne en værdifuld selvtillid og socialt netværk. Bondegården, som er samarbejdspartner, har den vigtige kontakt til en del af kvinderne i området og stiller derudover cykler til rådighed samt varetager vedligeholdelsen af dem. Der undervises hver onsdag og søndag fra 7. april 2010 til 6. juni Miljøpunkt Amager støtter kurset med kr. Amager Vest Lokaludvalg støttede sidste år kurset med kr. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at der bevilges kr. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at der skal gives støtte til honorarer, og har derfor nedskrevet støttebeløbet med den procentdel, honorarerne udgør af det samlede budget. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at der bevilges kr. Arbejdsgruppen vurderer at budgetposterne honorarer, dokumentation, billedfremviser og AV udstyr samt reparation af instruktørcykler er for højt sat eller unødvendige. Bevillingen betinges af, at de deltagende kvinder kommer fra Amager Vest. 12

15 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bondegården på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Cykelkursus - ansøgningsskema Cykelkursus - projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 10 Imod: 10 Blank: 0 Forslaget blev dermed afvist. Der blev dernæst stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 18 Imod: 0 Blank: 2 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til ansøgningen. 13

16 Udvalget gør det til en betingelse for bevillingen, at ansøger tilstræber, at de deltagende kvinder primært kommer fra Amager Vest. Som begrundelse for det delvise afslag vurderer udvalget, at flere af budgetposterne ('honorarer', 'dokumentation', 'billedfremviser og AV udstyr' samt reparation af instruktørcykler') er sat for højt eller er unødvendige for projektets gennemførelse. 14

17 8. Indstilling. Ansøgning: Festskrift i anledning af Kulturhavns 10 års jubilæum ( ) KULTURHAVN ansøger om støtte til Festskrift i anledning af KULTURHAVNs 10 års jubilæum. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til KULTURHAVN på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Foreningen KULTURHAVN ansøgte den 16. marts 2010 om kr. til udarbejdelse og udsendelse af jubilæumsskrift i anledning af KULTURHAVNs 10 års jubilæum. Kulturhavn afholder årligt Kulturhavns festivalen i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. I år afvikles festivalen d august, og det er i den forbindelse, festskriftet skal publiceres. Der planlægges tryk af 1000 eksemplarer, som er tiltænkt deltagere i festivalen samt samarbejdspartnere. Der er ansøgt flere midler i puljer og fonde, end der er udgifter i budgettet. Ansøger vil lade et evt. overskud gå til en festforestilling. Sekretariatet har 17. marts bedt ansøger uddybe, hvordan festskriftet kommer Amager Vest borgerne til gavn, samt kort at beskrive den festforestilling, et evt overskud vil gå til. Der er ikke kommet svar. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at festskriftet ikke kommer Amager Vests beboere til gavn. Derudover giver lokaludvalget som hovedregel ikke støtte til udgivelser. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til KULTURHAVN på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 15

18 BILAG Festskrift - Ansøgningsskema.doc Festskrift - bilag Festskrift - bilag til budget Festskrift - projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget giver som hovedregel ikke støtte til udgivelser. Beslutningen kom ikke til afstemning. 16

19 9. Ansøgning Kunsthåndværket ud i byrummet ( ) Danske Kunsthåndværkere ansøger om støtte til Kunsthåndværket ud i byrummet. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Danske Kunsthåndværkere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Danske Kunsthåndværkere ansøgte den 18. marts om kr. til projektet Kunsthåndværket ud i byrummet. I forbindelse med det årlige Kunsthåndværkermarked på Vor Frue Plads i København ønsker Danske Kunsthåndværkere at lancere en eventplatform i otte københavnske bydele. Her skal der opstilles en montre/udstillingsvindue for en lokal kunstner, som samtidig skal reklamere for Kunsthåndværkermarkedet. Markedet er det største af sin art i Skandinavien, og målet med det konkrete tiltag er, i højere grad end tidligere, at inddrage hele København og byens pladser i begivenheden. Lokaludvalgets sekretariat har bedt Danske Kunsthåndværkere uddybe projektets relevans for Amager Vest samt klarlægge hvilke budgetposter, der søges støtte til. Svarene findes i bilaget Tillæg til ansøgning. I Amager Vest vil det dreje sig om at lade en lokal kunstner få mulighed for at være spydspids for markedet. Hans eller hendes værk vil blive opstillet på pladsen ved Kulturhuset Islands brygge. Udover at reklamere for markedet er målet at skabe en ny oplevelse og merværdi af pladsen for bydelens borgere. Kunsthåndværkermarkedet afholdes august og eventen på Islands Brygge vil løbe fra uge 30 til 33. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke har nogen væsentlig forankring i Amager Vest. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at det ansøgte beløb skal bruges til at reklamere for markedet på Vor Frue Plads, hvilket ikke i nogen betydelig grad vil være til glæde for Amager Vests borgere. 17

20 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Danske Kunsthåndværkere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Kunsthåndværket ud i byrummet - Ansøgningsskema.doc Kunsthåndværket ud i byrummet - Bilag_1_Budget[1].doc Kunsthåndværket ud i byrummet - Projektbeskrivelse.doc Kunsthåndværket ud i byrummet - tillæg til ansøgning.doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke falder ind under udvalgets støttekriterier om, at aktiviteter primært skal finde sted i Amager Vest. Udvalget vurderer således ikke, at projektet i nævneværdig grad vil være til gavn for beboerne i Amager Vest. Beslutningen kom ikke til afstemning. 18

21 10. Ansøgning: Amager Musikfestival 2010 fra Niels Henrik Jessen ( ) Foreningen Amager Musikfestival ansøger om støtte til Amager Musikfestival INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Musikfestival på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Amager Musikfestival ansøgte den 15. marts om kr. til Amager Musikfestival For 37. år i træk arrangeres Amager Musikfestival en festival for klassisk musik, som foregår i 13 amagerkanske kirker. Foreningen ønsker med festivalen at vise, at kirkerne er andet end et rum for gudstjenester. Emnet for årets festival er Rundt om Østersøen, og koncertplanlægningen har derfor koncentreret sig om komponister fra Tyskland, Polen, Baltikum, Rusland, Finland og Sverige. Festivalen har to relativt nye tiltag, nemlig Orgelmaraton, som arrangeres for 3. år i træk, og Amager Musikfestivals Talentpris, som uddeles for anden gang i år. Flertallet af koncerterne er gratis og trækker i gennemsnit 40 tilhørere. Der annonceres i lokale aviser og landsdækkende koncertkalendre. Festivalen finansieres af Menighedsrådene samt diverse fonde. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at arrangementet ikke primært finder sted i Amager Vest, samt at festivalen med sine 37 års historie ikke er nyskabende. Derudover vurderer arbejdsgruppen, at arrangementet kan afholdes uden den ansøgte støtte. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Musikfestival på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 BILAG Amager musikfestival - budget Musikfestival - Ansøgningsskema til Amager Vest Lokaludvalgs bydelspulje.doc Musikfestival - projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 19 Imod: 1 Blank: 0 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til projektet. 20

23 11. Ansøgning fra Pæleparken Ørestad ( ) Anne Harbo Sørensen ansøger om støtte til Pæleparken Ørestad. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne Harbo Sørensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Anne Harbo Sørensen ansøgte den 15. marts om kr. til projektet Pæleparken Ørestad. En gruppe studerende fra RUC ønsker som led i deres uddannelse i performance design, at etablere en multi-pælepark i Byparken Ørestad City. Parken skal indvies den 5. juni Pælene vil blive placeret, så de kan bruges til forskellige formål, fx som stole, borde, ophæng til gynger, hængekøjer, overdækning mv. Pælene vil blive placeret som en to-kant med en firkant i midten, og de vil med deres placering og forskellige højder skabe rum for afslapning, hygge og leg. Den grundlæggende idé er at skabe et samlingspunkt, hvor der kan etableres netværk. På åbningsdagen vil der være mulighed for at dekorere pælene og sætte sit præg på det æstetiske udtryk i parken. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at ansøger mangler en aftager på projektet. Arbejdsgruppen anbefaler, at ansøger inden projektets realisering indgår i en dialog med beboerne, således at projektet har lokal opbakning. Derudover vurderer arbejdsgruppen, at vedligeholdelsen af Pæleparken skal sikres, samt at der i stedet for trykimprægneret træ anvendes miljørigtige materialer. Kan disse forhold sikres, opfordrer arbejdsgruppen til, at ansøger indsender en ny ansøgning LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Anne Harbo Sørensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 21

24 BILAG Pæleparken Ørestad - Ansøgningsskema+projektbeskrivelse Pæleparken ørestad - budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Esben sloth erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Bevillingen blev gjort afhængig af følgende betingelser: - Ansøger indgår i et samarbejde med Ørestad City Grundejerforening, der skal godkende det endelige projekt og indvilge i at vedligeholde installationen. - I stedet for trykimprægneret træ skal der anvendes miljøcertificeret træ. - Projektet skal være realiseret inden udgangen af september Projektet kom til afstemning: For: 13 Imod: 6 Blank: 0 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til projektet. 22

25 12. Ansøgning Sommerkoncerter på Bryggen fra K-I-B ( ) K-I-B ansøger om støtte til Sommerkoncerter på Bryggen. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til K-I-B på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING K-I-B ansøgte den 26. marts om kr. til Sommerkoncerter på Bryggen. Kulturhuset Islands Brygge vil i samarbejde med tre lokale musikforeninger arrangere gratis koncerter ved havnefronten tre dage om ugen i ugerne Koncerterne skal give brugere af havnebadet, Bryggens beboere og tilrejsende en ekstra oplevelse i sommerperioden. Derudover skal koncerterne give lokale talenter/unge musikere mulighed for at spille for et publikum. De tre foreninger kommer til at stå for én ugentlig koncert hver. Det drejer sig om Bryggens Musikforening, Klub Geyser og Klub Koldbrand. Programmet vil variere herefter, således at mandag bliver folk-dag, tirsdag singer/songwriter og onsdag jazz. Koncerterne vil ligge i tidsrummet kl eller kl Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at budgetposten honorarer er uklar. Arbejdsgruppen opfordrer til, at K-I-B ansøger igen, når der er redegjort for dette forhold. Sekretariatet har bedt ansøger redegøre for budgetposten honorarer. Den skal læses som følger: 9 koncerter à 1740 kr. = den lovpligtige tarif for en musiker. Der vil kun være én professionel musiker ved hver koncert, en orkesterleder, resten af de optrædende musikere er amatører, der optræder gratis, jf. koncertrækkens formål, nemlig at give unge lokale talenter mulighed for at optræde. Dermed dækker budgetposten den lovpligtige aflønning af musikere. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til K-I-B på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 23

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere