for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler ( ) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager ( ) 4. Indstilling. Ansøgning Bondegårdstur for to 3. klasser fra Miljøpunkt Amager ( ) 5. Ansøgning Brug Folkeskolen ( ) 6. Ansøgning Drikkevandsautomat Amager Fælled Skole ( ) 7. Ansøgning Cykelkursus ABC fra Bondegården ( ) 8. Indstilling. Ansøgning: Festskrift i anledning af Kulturhavns 10 års jubilæum ( ) 9. Ansøgning Kunsthåndværket ud i byrummet ( ) 10. Ansøgning: Amager Musikfestival 2010 fra Niels Henrik Jessen ( ) 11. Ansøgning fra Pæleparken Ørestad ( ) 12. Ansøgning Sommerkoncerter på Bryggen fra K-I-B ( ) 13. Ansøgning Urban Festival ( ) 14. Ansøgning Skjold Ørestad fra BK Skjold ( ) 15. Ansøgning Viden skaber Ama'r ( ) 16. Indstilling. Ansøgning Workshop fra ZeBU ( ) 17. Mobility Management ( ) 18. Godkendelse af Forretningsudvalg for Amager Vest Lokaludvalg ( ) 19. Oprettelse af en Aktivitetspulje ( ) 20. Høring Faste Batteri ( ) 21. Høring i forbindelse med forslag om videreudvikling af dagtilbud ( )

2 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Henvendelse til Socialudvalget vedr. de kommende plejeboliger på Sundbygård ( ) 23. Oprettelse af ADSL til lokaludvalgets medlemmer ( ) 24. Invitation til deltagelse i et borgerinitiativ i Sundholmsvejskvarteret - "Vægterne" ( ) 25. Meddelelser ( ) 26. Eventuelt ( ) 27. Afslutning ( ) 2

3 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Frank Tingvad Olsen. 1. suppleant Ole Ullby deltog i stedet. Allan Lønborg. 1. suppleant Christina Pedersen deltog i stedet. Kresten Thomsen. 1. suppleant Ulla Støvelbæk deltog i stedet. Arne Mikkelsen. 1. suppleant Laila Rasmussen deltog i stedet. Preben Poulsen. 1. suppleant Dorthe Pedersen var indkaldt i stedet. Adrian Olsen. 1. suppleant Anders Bo Nielsen var indkaldt i stedet. FRAVÆR UDEN AFBUD: Kim J. Henriksen BILAG Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt. 1

4 2. Procedure for udbetaling af puljemidler ( ) Medlemsforslag om at diskutere udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og tager stilling til udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler. PROBLEMSTILLING Ved det ordinære møde d. 16. marts 2010 blev udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler diskuteret. Da punktet ikke var optaget på dagsordenen, blev det på mødet d. 16. marts besluttet at udskyde drøftelsen til det næstkommende møde, d. 20. april. Den nuværende procedure for udbetaling af puljemidler i Amager Vest Lokaludvalg er, at modtagere af puljemidler kan få udbetalt op til 50 % af støttebeløbet på forskud. Den resterende del af beløbet bliver udbetalt, efter lokaludvalgets sekretariat har modtaget og godkendt et endeligt og dateret regnskab. Denne procedure bliver fulgt i alle de andre lokaludvalg. Og det står enhver ansøger frit at anvende tilsagnsbrevet fra Amager Vest Lokaludvalg til at opnå et lån eller stille en bankgaranti. Argumentet for at ændre proceduren er, at specielt mindre foreninger og privatpersoner kan have problemer med at rejse den nødvendige kapital, før den pågældende aktivitet skal afholdes. Økonomiforvaltningen anbefaler, at lokaludvalgene udviser en vis forsigtighed med uddeling af skatteborgernes midler. Dette kommer til udtryk i et forsigtighedsprincip, hvorefter der er fastlagt en procedure om, at lokaludvalgene maksimalt udbetaler halvdelen af støttebeløbet på forhånd. Amager Vest Lokaludvalg henvendte sig i 2008 til daværende Overborgmester Ritt Bjerregaard for at ændre på forretningsgangen for udbetaling af puljemidler. Ønsket blev afvist med den begrundelse, at lokaludvalgets garanti for, at puljemidlerne bruges i overensstemmelse med den aktivitet, som udvalget har givet tilsagn til, er, at en del af støtten tilbageholdes indtil aktiviteten er afholdt, og der foreligger et regnskab. Det er således forbundet med et stort arbejde at få tilbagebetalt penge fra en ansøger, der ikke har overholdt betingelserne for at modtage støtte. I forbindelse med stikprøvekontrol af ansøgere har Amager Vest Lokaludvalgs sekretariat to gange fundet så store uoverensstemmelser, at ansøger er blevet bedt om at tilbagebetale en del af støtten. Denne proces er meget tidskrævende, og Københavns kommune har reelt meget få sanktionsmuligheder overfor ansøgere, der ikke vil tilbagebetale et skyldigt beløb. 2

5 Ifølge kommisoriummet for Amager Vest Lokaludvalg har udvalget fået til selvstændig opgavevaretagelse at udmønte en årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. Økonomiforvaltningen præciserer i forhold til at ændre på proceduren for udbetaling af puljemidler, at det er lokaludvalget selv, der i henhold til kommisoriummet fastsætter de nærmere kriterier for udbetaling af puljemidler. Men reglerne for udbetaling af støtte er administrative og således ifølge Økonomiforvaltningen ikke op til lokaludvalget. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget følger Økonomiforvaltningens anbefalinger om at anvende et forsigtighedsprincip i udbetalingen af puljemidler og således fastholder den nuværende procedure. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Dok.nr Endelig OB-brev til Lars Rimfalk.DOC Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at følge Økonomiforvaltningens anbefalinger og fastholder således den nuværende procedure for udbetaling af puljemidler. Beslutningen kom ikke til afstemning. 3

6 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager ( ) NABO-Center Amager ansøger om støtte til Amager Idrætsdag. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til NABO-Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING NABO-Center Amager ansøgte den 11. marts om kr. til Amager Idrætsdag. Amager Idrætsdag startede i 2008 og er en begivenhed målrettet folk med psykiske problemer. Dagen giver deltagerne mulighed for at udøve idræt i trygge rammer og bidrager til en forståelse af det gode liv, sundhed og velvære. Der vil på dagen være konkurrencer i forskellige sportsgrene, præmier og fællesspisning. Det hele løber af stablen den 3. juni. Amager Idrætsdag gennemføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Digevej, Distriktspsykiatrisk Center Kirkegårdsvej, Lyongade, Bocentret Sundbygaard, Bofællesskabet Sct. Annæ, Værestedet NABO-Idrætsforening og Socialforvaltningen Spaniensgade 25. NABO-Center søger både Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg om 7000 kr. Amager Vest Lokaludvalg støttede også projektet i 2008 og Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til NABO-Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område

7 Beløb ekskl. moms: 7000 kr. BILAG Amager idrætsdag - budget.xls Amager Idrætsdag - projektbeskrivelse.doc Ansøgningsskema Amager Idrætsdag Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Eleonora Lewandowski erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af sagen. Lokaludvalget vedtog at bevilge kr. til projektet. Beslutningen kom ikke til afstemning. 5

8 4. Indstilling. Ansøgning Bondegårdstur for to 3. klasser fra Miljøpunkt Amager ( ) Miljøpunkt Amager ansøger om støtte til Bondegårdstur for to 3. klasser. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Miljøpunkt Amager på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Miljøpunkt Amager ansøgte den 29. marts om kr. til Bondegårdstur for to 3. klasser fra Amager Fælled Skole. Miljøpunkt Amager vil i samarbejde med Amager Fælled Skole arrangere en tur til den økologiske bondegård Stengården ved Birkerød. Her skal de to 3. klasser opleve, hvor maden kommer fra og gives en forståelse for naturen og det økologiske kredsløb, de er en del af. I alt vil 35 elever deltage, og turen skal afholdes den 29. april Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen mener ikke, at arrangementet er hverken offentligt eller netværksskabende. Desuden vil man ved tilsagn danne præcedens for at samtlige skoleklasser i Amager Vest kan søge om midler til ekskursioner i lokaludvalget. Desuden mener arbejdsgruppen, at når turen indgår i undervisningen bør den høre under skolens eget budget. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen mener ikke, at arrangementet er hverken offentligt eller netværksskabende. Desuden vil man ved tilsagn danne præcedens for at samtlige skoleklasser i Amager Vest kan søge om midler til ekskursioner i lokaludvalget. Desuden mener arbejdsgruppen, at når turen indgår i undervisningen bør den høre under skolens eget budget. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Miljøpunkt Amager på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område 6

9 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Bondegårdstur - ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet hverken er netværksskabende eller åbent for offentligheden. Beslutningen kom ikke til afstemning. 7

10 5. Ansøgning Brug Folkeskolen ( ) Brug Folkeskolen ansøger om støtte til brochuren Brug folkeskolen på Amager sammen med os. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Brug Folkeskolen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Brug Folkeskolen søgte den 1. marts om kr. til brochuren Brug folkeskolen på Amager sammen med os. Brug Folkeskolen på Amager er en nystiftet forening, som arbejder for en bæredygtig folkeskole. Deres primære mål er at engagere forældrene og skabe fællesskaber omkring folkeskolen, som skal sikre at flere vælger og bliver i folkeskolerne. Brochuren skal informere om foreningen og dens arbejde samt indeholde aktuel information og fakta om Amagers 11 folkeskoler. De ansøgte midler skal primært bruges til fotograf, journalist og grafiker. Brochuren trykkes i april måned i 1000 eks. og bliver distribueret til Amagers biblioteker og kulturinstitutioner, samt uddelt i forbindelse med netværksarrangementer i børnehaver og skoler. Brug Folkeskolen er en forening af frivillige forældre, der arbejder for at flere forældre vælger folkeskolen samt at skabe forældrenetværk, som kan være med til at forhindre fraflytning. De virker på Nørrebro, Bispebjerg og Amager. Deres fælles sekretariat støttes årligt af BUF med 1,5 mio. Ansøgningen var til behandling på lokaludvalgsmødet den 16. marts. Her blev det besluttet, at ansøgningen skulle behandles i udvalgets arbejdsgruppe for det sociale område ved arbejdsgruppens næste møde, og derefter behandles på LU mødet den 20. april. Begrundelsen var, at udvalget havde brug for en detaljeret behandling af ansøgningen for at kunne træffe sin beslutning. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet sagen på dets møde d. 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke falder ind under lokaludvalgets puljekriterier for netværksskabende aktiviteter. Projektet er ifølge arbejdsgruppens opfattelse et oplysningsarbejde for folkeskolen, som burde være omfattet af skolernes egne budgetter. 8

11 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager et svar til Brug folkeskolen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Brug Folkeskolen på Amager.doc Projektbeskrivelse-Brug_Folkeskolen[1].doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke falder ind under udvalgets puljekriterier for netværksskabende aktiviteter. Projektet er ifølge udvalgets vurdering et oplysningsarbejde for folkeskolerne, som burde være omfattet af skolernes egne budgetter. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Ansøgning Drikkevandsautomat Amager Fælled Skole ( ) Amager Fælled Skole ansøger om støtte til Sundt drikkevand til skoleelever. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Fælled Skole på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Amager Fælled Skole ansøgte d. 15. februar 2010 om kr. til indkøb af drikkevandsautomat til skoleelever. Amager Fælled Skole har netop indviet deres nye Madskole og søger om støtte til at opstille en vandautomat i denne. Skolen er udvalgt til Sundhedspædagogisk profilskole og har stort fokus på sammenhængen mellem sund mad, drikke, motion, trivsel og indlæring. For at mindske elevernes sukkerindtag gennem sodavand og saft vil skolen med automaten gøre det sunde alternativ let tilgængeligt og attraktivt for eleverne. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at en drikkevandsautomat ligger uden for udvalgets støttekriterier. Projektet har hverken en netværksskabende, demokratisk eller borgerinddragende funktion. Samtidig vurderer arbejdsgruppen, at skoleelevernes sundhed og trivsel sikres bedre, hvis de drikker postevand. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Amager Fælled Skole på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG 10

13 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at støtte til en drikkevandsautomat ligger uden for udvalgets støttekriterier for netværksskabende eller borgerinddragende aktiviteter. Beslutningen kom ikke til afstemning. 11

14 7. Ansøgning Cykelkursus ABC fra Bondegården ( ) Bondegården Peder Lykkes Vej ansøger om støtte til Cykelkursus ABC. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bondegården på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Bondegården Peder Lykkes Vej ansøgte den 29. marts om kr. til Cykelkursus ABC. Bolette Østengaard og Sara Bjerregaard arrangerer for tredje år i træk cykelkursus for kvinder over 18 år i Urbanplanen. Kurset er åbent for alle, men henvender sig primært til kvinder med indvandrerbaggrund. I løbet af 18 undervisningsgange er målet at kursisterne består en bane-, teori- og trafikprøve, og der udstedes diplomer af en tilknyttet færdselsbetjent. Projektets overordnede formål er at sætte fokus på miljøhensyn, fremme af kvindernes sundhedstilstand, mobilitet og jobmuligheder ved brug af cyklen. Samtidig er erfaringen, at kurset giver kvinderne en værdifuld selvtillid og socialt netværk. Bondegården, som er samarbejdspartner, har den vigtige kontakt til en del af kvinderne i området og stiller derudover cykler til rådighed samt varetager vedligeholdelsen af dem. Der undervises hver onsdag og søndag fra 7. april 2010 til 6. juni Miljøpunkt Amager støtter kurset med kr. Amager Vest Lokaludvalg støttede sidste år kurset med kr. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at der bevilges kr. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at der skal gives støtte til honorarer, og har derfor nedskrevet støttebeløbet med den procentdel, honorarerne udgør af det samlede budget. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at der bevilges kr. Arbejdsgruppen vurderer at budgetposterne honorarer, dokumentation, billedfremviser og AV udstyr samt reparation af instruktørcykler er for højt sat eller unødvendige. Bevillingen betinges af, at de deltagende kvinder kommer fra Amager Vest. 12

15 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bondegården på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Cykelkursus - ansøgningsskema Cykelkursus - projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 10 Imod: 10 Blank: 0 Forslaget blev dermed afvist. Der blev dernæst stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 18 Imod: 0 Blank: 2 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til ansøgningen. 13

16 Udvalget gør det til en betingelse for bevillingen, at ansøger tilstræber, at de deltagende kvinder primært kommer fra Amager Vest. Som begrundelse for det delvise afslag vurderer udvalget, at flere af budgetposterne ('honorarer', 'dokumentation', 'billedfremviser og AV udstyr' samt reparation af instruktørcykler') er sat for højt eller er unødvendige for projektets gennemførelse. 14

17 8. Indstilling. Ansøgning: Festskrift i anledning af Kulturhavns 10 års jubilæum ( ) KULTURHAVN ansøger om støtte til Festskrift i anledning af KULTURHAVNs 10 års jubilæum. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til KULTURHAVN på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Foreningen KULTURHAVN ansøgte den 16. marts 2010 om kr. til udarbejdelse og udsendelse af jubilæumsskrift i anledning af KULTURHAVNs 10 års jubilæum. Kulturhavn afholder årligt Kulturhavns festivalen i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. I år afvikles festivalen d august, og det er i den forbindelse, festskriftet skal publiceres. Der planlægges tryk af 1000 eksemplarer, som er tiltænkt deltagere i festivalen samt samarbejdspartnere. Der er ansøgt flere midler i puljer og fonde, end der er udgifter i budgettet. Ansøger vil lade et evt. overskud gå til en festforestilling. Sekretariatet har 17. marts bedt ansøger uddybe, hvordan festskriftet kommer Amager Vest borgerne til gavn, samt kort at beskrive den festforestilling, et evt overskud vil gå til. Der er ikke kommet svar. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at festskriftet ikke kommer Amager Vests beboere til gavn. Derudover giver lokaludvalget som hovedregel ikke støtte til udgivelser. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til KULTURHAVN på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 15

18 BILAG Festskrift - Ansøgningsskema.doc Festskrift - bilag Festskrift - bilag til budget Festskrift - projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget giver som hovedregel ikke støtte til udgivelser. Beslutningen kom ikke til afstemning. 16

19 9. Ansøgning Kunsthåndværket ud i byrummet ( ) Danske Kunsthåndværkere ansøger om støtte til Kunsthåndværket ud i byrummet. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Danske Kunsthåndværkere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Danske Kunsthåndværkere ansøgte den 18. marts om kr. til projektet Kunsthåndværket ud i byrummet. I forbindelse med det årlige Kunsthåndværkermarked på Vor Frue Plads i København ønsker Danske Kunsthåndværkere at lancere en eventplatform i otte københavnske bydele. Her skal der opstilles en montre/udstillingsvindue for en lokal kunstner, som samtidig skal reklamere for Kunsthåndværkermarkedet. Markedet er det største af sin art i Skandinavien, og målet med det konkrete tiltag er, i højere grad end tidligere, at inddrage hele København og byens pladser i begivenheden. Lokaludvalgets sekretariat har bedt Danske Kunsthåndværkere uddybe projektets relevans for Amager Vest samt klarlægge hvilke budgetposter, der søges støtte til. Svarene findes i bilaget Tillæg til ansøgning. I Amager Vest vil det dreje sig om at lade en lokal kunstner få mulighed for at være spydspids for markedet. Hans eller hendes værk vil blive opstillet på pladsen ved Kulturhuset Islands brygge. Udover at reklamere for markedet er målet at skabe en ny oplevelse og merværdi af pladsen for bydelens borgere. Kunsthåndværkermarkedet afholdes august og eventen på Islands Brygge vil løbe fra uge 30 til 33. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke har nogen væsentlig forankring i Amager Vest. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at det ansøgte beløb skal bruges til at reklamere for markedet på Vor Frue Plads, hvilket ikke i nogen betydelig grad vil være til glæde for Amager Vests borgere. 17

20 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Danske Kunsthåndværkere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Kunsthåndværket ud i byrummet - Ansøgningsskema.doc Kunsthåndværket ud i byrummet - Bilag_1_Budget[1].doc Kunsthåndværket ud i byrummet - Projektbeskrivelse.doc Kunsthåndværket ud i byrummet - tillæg til ansøgning.doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke falder ind under udvalgets støttekriterier om, at aktiviteter primært skal finde sted i Amager Vest. Udvalget vurderer således ikke, at projektet i nævneværdig grad vil være til gavn for beboerne i Amager Vest. Beslutningen kom ikke til afstemning. 18

21 10. Ansøgning: Amager Musikfestival 2010 fra Niels Henrik Jessen ( ) Foreningen Amager Musikfestival ansøger om støtte til Amager Musikfestival INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Musikfestival på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Amager Musikfestival ansøgte den 15. marts om kr. til Amager Musikfestival For 37. år i træk arrangeres Amager Musikfestival en festival for klassisk musik, som foregår i 13 amagerkanske kirker. Foreningen ønsker med festivalen at vise, at kirkerne er andet end et rum for gudstjenester. Emnet for årets festival er Rundt om Østersøen, og koncertplanlægningen har derfor koncentreret sig om komponister fra Tyskland, Polen, Baltikum, Rusland, Finland og Sverige. Festivalen har to relativt nye tiltag, nemlig Orgelmaraton, som arrangeres for 3. år i træk, og Amager Musikfestivals Talentpris, som uddeles for anden gang i år. Flertallet af koncerterne er gratis og trækker i gennemsnit 40 tilhørere. Der annonceres i lokale aviser og landsdækkende koncertkalendre. Festivalen finansieres af Menighedsrådene samt diverse fonde. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at arrangementet ikke primært finder sted i Amager Vest, samt at festivalen med sine 37 års historie ikke er nyskabende. Derudover vurderer arbejdsgruppen, at arrangementet kan afholdes uden den ansøgte støtte. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Musikfestival på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 BILAG Amager musikfestival - budget Musikfestival - Ansøgningsskema til Amager Vest Lokaludvalgs bydelspulje.doc Musikfestival - projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 19 Imod: 1 Blank: 0 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til projektet. 20

23 11. Ansøgning fra Pæleparken Ørestad ( ) Anne Harbo Sørensen ansøger om støtte til Pæleparken Ørestad. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne Harbo Sørensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Anne Harbo Sørensen ansøgte den 15. marts om kr. til projektet Pæleparken Ørestad. En gruppe studerende fra RUC ønsker som led i deres uddannelse i performance design, at etablere en multi-pælepark i Byparken Ørestad City. Parken skal indvies den 5. juni Pælene vil blive placeret, så de kan bruges til forskellige formål, fx som stole, borde, ophæng til gynger, hængekøjer, overdækning mv. Pælene vil blive placeret som en to-kant med en firkant i midten, og de vil med deres placering og forskellige højder skabe rum for afslapning, hygge og leg. Den grundlæggende idé er at skabe et samlingspunkt, hvor der kan etableres netværk. På åbningsdagen vil der være mulighed for at dekorere pælene og sætte sit præg på det æstetiske udtryk i parken. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at ansøger mangler en aftager på projektet. Arbejdsgruppen anbefaler, at ansøger inden projektets realisering indgår i en dialog med beboerne, således at projektet har lokal opbakning. Derudover vurderer arbejdsgruppen, at vedligeholdelsen af Pæleparken skal sikres, samt at der i stedet for trykimprægneret træ anvendes miljørigtige materialer. Kan disse forhold sikres, opfordrer arbejdsgruppen til, at ansøger indsender en ny ansøgning LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Anne Harbo Sørensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 21

24 BILAG Pæleparken Ørestad - Ansøgningsskema+projektbeskrivelse Pæleparken ørestad - budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Esben sloth erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Bevillingen blev gjort afhængig af følgende betingelser: - Ansøger indgår i et samarbejde med Ørestad City Grundejerforening, der skal godkende det endelige projekt og indvilge i at vedligeholde installationen. - I stedet for trykimprægneret træ skal der anvendes miljøcertificeret træ. - Projektet skal være realiseret inden udgangen af september Projektet kom til afstemning: For: 13 Imod: 6 Blank: 0 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til projektet. 22

25 12. Ansøgning Sommerkoncerter på Bryggen fra K-I-B ( ) K-I-B ansøger om støtte til Sommerkoncerter på Bryggen. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til K-I-B på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING K-I-B ansøgte den 26. marts om kr. til Sommerkoncerter på Bryggen. Kulturhuset Islands Brygge vil i samarbejde med tre lokale musikforeninger arrangere gratis koncerter ved havnefronten tre dage om ugen i ugerne Koncerterne skal give brugere af havnebadet, Bryggens beboere og tilrejsende en ekstra oplevelse i sommerperioden. Derudover skal koncerterne give lokale talenter/unge musikere mulighed for at spille for et publikum. De tre foreninger kommer til at stå for én ugentlig koncert hver. Det drejer sig om Bryggens Musikforening, Klub Geyser og Klub Koldbrand. Programmet vil variere herefter, således at mandag bliver folk-dag, tirsdag singer/songwriter og onsdag jazz. Koncerterne vil ligge i tidsrummet kl eller kl Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at budgetposten honorarer er uklar. Arbejdsgruppen opfordrer til, at K-I-B ansøger igen, når der er redegjort for dette forhold. Sekretariatet har bedt ansøger redegøre for budgetposten honorarer. Den skal læses som følger: 9 koncerter à 1740 kr. = den lovpligtige tarif for en musiker. Der vil kun være én professionel musiker ved hver koncert, en orkesterleder, resten af de optrædende musikere er amatører, der optræder gratis, jf. koncertrækkens formål, nemlig at give unge lokale talenter mulighed for at optræde. Dermed dækker budgetposten den lovpligtige aflønning af musikere. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til K-I-B på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 23

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

INDSTILLING. 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 INDSTILLING. Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. AMØ 1/2009 Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen. 1 2. Amager-Strøggade Projektet J.nr. AMØ 2/2009 Formanden indstiller

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011 Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Projekttitel: Dansens Dag 2011 Formål At sætte fokus på andre udtryksmuligheder via dans. At vise en bred vifte af dansearter for

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere