for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler ( ) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager ( ) 4. Indstilling. Ansøgning Bondegårdstur for to 3. klasser fra Miljøpunkt Amager ( ) 5. Ansøgning Brug Folkeskolen ( ) 6. Ansøgning Drikkevandsautomat Amager Fælled Skole ( ) 7. Ansøgning Cykelkursus ABC fra Bondegården ( ) 8. Indstilling. Ansøgning: Festskrift i anledning af Kulturhavns 10 års jubilæum ( ) 9. Ansøgning Kunsthåndværket ud i byrummet ( ) 10. Ansøgning: Amager Musikfestival 2010 fra Niels Henrik Jessen ( ) 11. Ansøgning fra Pæleparken Ørestad ( ) 12. Ansøgning Sommerkoncerter på Bryggen fra K-I-B ( ) 13. Ansøgning Urban Festival ( ) 14. Ansøgning Skjold Ørestad fra BK Skjold ( ) 15. Ansøgning Viden skaber Ama'r ( ) 16. Indstilling. Ansøgning Workshop fra ZeBU ( ) 17. Mobility Management ( ) 18. Godkendelse af Forretningsudvalg for Amager Vest Lokaludvalg ( ) 19. Oprettelse af en Aktivitetspulje ( ) 20. Høring Faste Batteri ( ) 21. Høring i forbindelse med forslag om videreudvikling af dagtilbud ( )

2 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Henvendelse til Socialudvalget vedr. de kommende plejeboliger på Sundbygård ( ) 23. Oprettelse af ADSL til lokaludvalgets medlemmer ( ) 24. Invitation til deltagelse i et borgerinitiativ i Sundholmsvejskvarteret - "Vægterne" ( ) 25. Meddelelser ( ) 26. Eventuelt ( ) 27. Afslutning ( ) 2

3 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget godkender dagsordenen. AFBUD: Frank Tingvad Olsen. 1. suppleant Ole Ullby deltog i stedet. Allan Lønborg. 1. suppleant Christina Pedersen deltog i stedet. Kresten Thomsen. 1. suppleant Ulla Støvelbæk deltog i stedet. Arne Mikkelsen. 1. suppleant Laila Rasmussen deltog i stedet. Preben Poulsen. 1. suppleant Dorthe Pedersen var indkaldt i stedet. Adrian Olsen. 1. suppleant Anders Bo Nielsen var indkaldt i stedet. FRAVÆR UDEN AFBUD: Kim J. Henriksen BILAG Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt. 1

4 2. Procedure for udbetaling af puljemidler ( ) Medlemsforslag om at diskutere udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og tager stilling til udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler. PROBLEMSTILLING Ved det ordinære møde d. 16. marts 2010 blev udvalgets procedure for udbetaling af puljemidler diskuteret. Da punktet ikke var optaget på dagsordenen, blev det på mødet d. 16. marts besluttet at udskyde drøftelsen til det næstkommende møde, d. 20. april. Den nuværende procedure for udbetaling af puljemidler i Amager Vest Lokaludvalg er, at modtagere af puljemidler kan få udbetalt op til 50 % af støttebeløbet på forskud. Den resterende del af beløbet bliver udbetalt, efter lokaludvalgets sekretariat har modtaget og godkendt et endeligt og dateret regnskab. Denne procedure bliver fulgt i alle de andre lokaludvalg. Og det står enhver ansøger frit at anvende tilsagnsbrevet fra Amager Vest Lokaludvalg til at opnå et lån eller stille en bankgaranti. Argumentet for at ændre proceduren er, at specielt mindre foreninger og privatpersoner kan have problemer med at rejse den nødvendige kapital, før den pågældende aktivitet skal afholdes. Økonomiforvaltningen anbefaler, at lokaludvalgene udviser en vis forsigtighed med uddeling af skatteborgernes midler. Dette kommer til udtryk i et forsigtighedsprincip, hvorefter der er fastlagt en procedure om, at lokaludvalgene maksimalt udbetaler halvdelen af støttebeløbet på forhånd. Amager Vest Lokaludvalg henvendte sig i 2008 til daværende Overborgmester Ritt Bjerregaard for at ændre på forretningsgangen for udbetaling af puljemidler. Ønsket blev afvist med den begrundelse, at lokaludvalgets garanti for, at puljemidlerne bruges i overensstemmelse med den aktivitet, som udvalget har givet tilsagn til, er, at en del af støtten tilbageholdes indtil aktiviteten er afholdt, og der foreligger et regnskab. Det er således forbundet med et stort arbejde at få tilbagebetalt penge fra en ansøger, der ikke har overholdt betingelserne for at modtage støtte. I forbindelse med stikprøvekontrol af ansøgere har Amager Vest Lokaludvalgs sekretariat to gange fundet så store uoverensstemmelser, at ansøger er blevet bedt om at tilbagebetale en del af støtten. Denne proces er meget tidskrævende, og Københavns kommune har reelt meget få sanktionsmuligheder overfor ansøgere, der ikke vil tilbagebetale et skyldigt beløb. 2

5 Ifølge kommisoriummet for Amager Vest Lokaludvalg har udvalget fået til selvstændig opgavevaretagelse at udmønte en årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. Økonomiforvaltningen præciserer i forhold til at ændre på proceduren for udbetaling af puljemidler, at det er lokaludvalget selv, der i henhold til kommisoriummet fastsætter de nærmere kriterier for udbetaling af puljemidler. Men reglerne for udbetaling af støtte er administrative og således ifølge Økonomiforvaltningen ikke op til lokaludvalget. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget følger Økonomiforvaltningens anbefalinger om at anvende et forsigtighedsprincip i udbetalingen af puljemidler og således fastholder den nuværende procedure. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Dok.nr Endelig OB-brev til Lars Rimfalk.DOC Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at følge Økonomiforvaltningens anbefalinger og fastholder således den nuværende procedure for udbetaling af puljemidler. Beslutningen kom ikke til afstemning. 3

6 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter Amager ( ) NABO-Center Amager ansøger om støtte til Amager Idrætsdag. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til NABO-Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING NABO-Center Amager ansøgte den 11. marts om kr. til Amager Idrætsdag. Amager Idrætsdag startede i 2008 og er en begivenhed målrettet folk med psykiske problemer. Dagen giver deltagerne mulighed for at udøve idræt i trygge rammer og bidrager til en forståelse af det gode liv, sundhed og velvære. Der vil på dagen være konkurrencer i forskellige sportsgrene, præmier og fællesspisning. Det hele løber af stablen den 3. juni. Amager Idrætsdag gennemføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Digevej, Distriktspsykiatrisk Center Kirkegårdsvej, Lyongade, Bocentret Sundbygaard, Bofællesskabet Sct. Annæ, Værestedet NABO-Idrætsforening og Socialforvaltningen Spaniensgade 25. NABO-Center søger både Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg om 7000 kr. Amager Vest Lokaludvalg støttede også projektet i 2008 og Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til NABO-Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område

7 Beløb ekskl. moms: 7000 kr. BILAG Amager idrætsdag - budget.xls Amager Idrætsdag - projektbeskrivelse.doc Ansøgningsskema Amager Idrætsdag Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Eleonora Lewandowski erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af sagen. Lokaludvalget vedtog at bevilge kr. til projektet. Beslutningen kom ikke til afstemning. 5

8 4. Indstilling. Ansøgning Bondegårdstur for to 3. klasser fra Miljøpunkt Amager ( ) Miljøpunkt Amager ansøger om støtte til Bondegårdstur for to 3. klasser. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Miljøpunkt Amager på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Miljøpunkt Amager ansøgte den 29. marts om kr. til Bondegårdstur for to 3. klasser fra Amager Fælled Skole. Miljøpunkt Amager vil i samarbejde med Amager Fælled Skole arrangere en tur til den økologiske bondegård Stengården ved Birkerød. Her skal de to 3. klasser opleve, hvor maden kommer fra og gives en forståelse for naturen og det økologiske kredsløb, de er en del af. I alt vil 35 elever deltage, og turen skal afholdes den 29. april Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen mener ikke, at arrangementet er hverken offentligt eller netværksskabende. Desuden vil man ved tilsagn danne præcedens for at samtlige skoleklasser i Amager Vest kan søge om midler til ekskursioner i lokaludvalget. Desuden mener arbejdsgruppen, at når turen indgår i undervisningen bør den høre under skolens eget budget. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen mener ikke, at arrangementet er hverken offentligt eller netværksskabende. Desuden vil man ved tilsagn danne præcedens for at samtlige skoleklasser i Amager Vest kan søge om midler til ekskursioner i lokaludvalget. Desuden mener arbejdsgruppen, at når turen indgår i undervisningen bør den høre under skolens eget budget. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Miljøpunkt Amager på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område 6

9 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Bondegårdstur - ansøgningsskema, projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet hverken er netværksskabende eller åbent for offentligheden. Beslutningen kom ikke til afstemning. 7

10 5. Ansøgning Brug Folkeskolen ( ) Brug Folkeskolen ansøger om støtte til brochuren Brug folkeskolen på Amager sammen med os. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Brug Folkeskolen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Brug Folkeskolen søgte den 1. marts om kr. til brochuren Brug folkeskolen på Amager sammen med os. Brug Folkeskolen på Amager er en nystiftet forening, som arbejder for en bæredygtig folkeskole. Deres primære mål er at engagere forældrene og skabe fællesskaber omkring folkeskolen, som skal sikre at flere vælger og bliver i folkeskolerne. Brochuren skal informere om foreningen og dens arbejde samt indeholde aktuel information og fakta om Amagers 11 folkeskoler. De ansøgte midler skal primært bruges til fotograf, journalist og grafiker. Brochuren trykkes i april måned i 1000 eks. og bliver distribueret til Amagers biblioteker og kulturinstitutioner, samt uddelt i forbindelse med netværksarrangementer i børnehaver og skoler. Brug Folkeskolen er en forening af frivillige forældre, der arbejder for at flere forældre vælger folkeskolen samt at skabe forældrenetværk, som kan være med til at forhindre fraflytning. De virker på Nørrebro, Bispebjerg og Amager. Deres fælles sekretariat støttes årligt af BUF med 1,5 mio. Ansøgningen var til behandling på lokaludvalgsmødet den 16. marts. Her blev det besluttet, at ansøgningen skulle behandles i udvalgets arbejdsgruppe for det sociale område ved arbejdsgruppens næste møde, og derefter behandles på LU mødet den 20. april. Begrundelsen var, at udvalget havde brug for en detaljeret behandling af ansøgningen for at kunne træffe sin beslutning. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet sagen på dets møde d. 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke falder ind under lokaludvalgets puljekriterier for netværksskabende aktiviteter. Projektet er ifølge arbejdsgruppens opfattelse et oplysningsarbejde for folkeskolen, som burde være omfattet af skolernes egne budgetter. 8

11 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager et svar til Brug folkeskolen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Ansøgningsskema Brug Folkeskolen på Amager.doc Projektbeskrivelse-Brug_Folkeskolen[1].doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke falder ind under udvalgets puljekriterier for netværksskabende aktiviteter. Projektet er ifølge udvalgets vurdering et oplysningsarbejde for folkeskolerne, som burde være omfattet af skolernes egne budgetter. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Ansøgning Drikkevandsautomat Amager Fælled Skole ( ) Amager Fælled Skole ansøger om støtte til Sundt drikkevand til skoleelever. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Fælled Skole på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Amager Fælled Skole ansøgte d. 15. februar 2010 om kr. til indkøb af drikkevandsautomat til skoleelever. Amager Fælled Skole har netop indviet deres nye Madskole og søger om støtte til at opstille en vandautomat i denne. Skolen er udvalgt til Sundhedspædagogisk profilskole og har stort fokus på sammenhængen mellem sund mad, drikke, motion, trivsel og indlæring. For at mindske elevernes sukkerindtag gennem sodavand og saft vil skolen med automaten gøre det sunde alternativ let tilgængeligt og attraktivt for eleverne. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at en drikkevandsautomat ligger uden for udvalgets støttekriterier. Projektet har hverken en netværksskabende, demokratisk eller borgerinddragende funktion. Samtidig vurderer arbejdsgruppen, at skoleelevernes sundhed og trivsel sikres bedre, hvis de drikker postevand. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Amager Fælled Skole på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG 10

13 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at støtte til en drikkevandsautomat ligger uden for udvalgets støttekriterier for netværksskabende eller borgerinddragende aktiviteter. Beslutningen kom ikke til afstemning. 11

14 7. Ansøgning Cykelkursus ABC fra Bondegården ( ) Bondegården Peder Lykkes Vej ansøger om støtte til Cykelkursus ABC. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bondegården på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Bondegården Peder Lykkes Vej ansøgte den 29. marts om kr. til Cykelkursus ABC. Bolette Østengaard og Sara Bjerregaard arrangerer for tredje år i træk cykelkursus for kvinder over 18 år i Urbanplanen. Kurset er åbent for alle, men henvender sig primært til kvinder med indvandrerbaggrund. I løbet af 18 undervisningsgange er målet at kursisterne består en bane-, teori- og trafikprøve, og der udstedes diplomer af en tilknyttet færdselsbetjent. Projektets overordnede formål er at sætte fokus på miljøhensyn, fremme af kvindernes sundhedstilstand, mobilitet og jobmuligheder ved brug af cyklen. Samtidig er erfaringen, at kurset giver kvinderne en værdifuld selvtillid og socialt netværk. Bondegården, som er samarbejdspartner, har den vigtige kontakt til en del af kvinderne i området og stiller derudover cykler til rådighed samt varetager vedligeholdelsen af dem. Der undervises hver onsdag og søndag fra 7. april 2010 til 6. juni Miljøpunkt Amager støtter kurset med kr. Amager Vest Lokaludvalg støttede sidste år kurset med kr. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at der bevilges kr. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at der skal gives støtte til honorarer, og har derfor nedskrevet støttebeløbet med den procentdel, honorarerne udgør af det samlede budget. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på sit møde den 14. april og indstiller, at der bevilges kr. Arbejdsgruppen vurderer at budgetposterne honorarer, dokumentation, billedfremviser og AV udstyr samt reparation af instruktørcykler er for højt sat eller unødvendige. Bevillingen betinges af, at de deltagende kvinder kommer fra Amager Vest. 12

15 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Bondegården på baggrund af indstillingerne fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Cykelkursus - ansøgningsskema Cykelkursus - projektbeskrivelse og budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 10 Imod: 10 Blank: 0 Forslaget blev dermed afvist. Der blev dernæst stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 18 Imod: 0 Blank: 2 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til ansøgningen. 13

16 Udvalget gør det til en betingelse for bevillingen, at ansøger tilstræber, at de deltagende kvinder primært kommer fra Amager Vest. Som begrundelse for det delvise afslag vurderer udvalget, at flere af budgetposterne ('honorarer', 'dokumentation', 'billedfremviser og AV udstyr' samt reparation af instruktørcykler') er sat for højt eller er unødvendige for projektets gennemførelse. 14

17 8. Indstilling. Ansøgning: Festskrift i anledning af Kulturhavns 10 års jubilæum ( ) KULTURHAVN ansøger om støtte til Festskrift i anledning af KULTURHAVNs 10 års jubilæum. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til KULTURHAVN på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen. PROBLEMSTILLING Foreningen KULTURHAVN ansøgte den 16. marts 2010 om kr. til udarbejdelse og udsendelse af jubilæumsskrift i anledning af KULTURHAVNs 10 års jubilæum. Kulturhavn afholder årligt Kulturhavns festivalen i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. I år afvikles festivalen d august, og det er i den forbindelse, festskriftet skal publiceres. Der planlægges tryk af 1000 eksemplarer, som er tiltænkt deltagere i festivalen samt samarbejdspartnere. Der er ansøgt flere midler i puljer og fonde, end der er udgifter i budgettet. Ansøger vil lade et evt. overskud gå til en festforestilling. Sekretariatet har 17. marts bedt ansøger uddybe, hvordan festskriftet kommer Amager Vest borgerne til gavn, samt kort at beskrive den festforestilling, et evt overskud vil gå til. Der er ikke kommet svar. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at festskriftet ikke kommer Amager Vests beboere til gavn. Derudover giver lokaludvalget som hovedregel ikke støtte til udgivelser. LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til KULTURHAVN på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 15

18 BILAG Festskrift - Ansøgningsskema.doc Festskrift - bilag Festskrift - bilag til budget Festskrift - projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget giver som hovedregel ikke støtte til udgivelser. Beslutningen kom ikke til afstemning. 16

19 9. Ansøgning Kunsthåndværket ud i byrummet ( ) Danske Kunsthåndværkere ansøger om støtte til Kunsthåndværket ud i byrummet. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Danske Kunsthåndværkere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Danske Kunsthåndværkere ansøgte den 18. marts om kr. til projektet Kunsthåndværket ud i byrummet. I forbindelse med det årlige Kunsthåndværkermarked på Vor Frue Plads i København ønsker Danske Kunsthåndværkere at lancere en eventplatform i otte københavnske bydele. Her skal der opstilles en montre/udstillingsvindue for en lokal kunstner, som samtidig skal reklamere for Kunsthåndværkermarkedet. Markedet er det største af sin art i Skandinavien, og målet med det konkrete tiltag er, i højere grad end tidligere, at inddrage hele København og byens pladser i begivenheden. Lokaludvalgets sekretariat har bedt Danske Kunsthåndværkere uddybe projektets relevans for Amager Vest samt klarlægge hvilke budgetposter, der søges støtte til. Svarene findes i bilaget Tillæg til ansøgning. I Amager Vest vil det dreje sig om at lade en lokal kunstner få mulighed for at være spydspids for markedet. Hans eller hendes værk vil blive opstillet på pladsen ved Kulturhuset Islands brygge. Udover at reklamere for markedet er målet at skabe en ny oplevelse og merværdi af pladsen for bydelens borgere. Kunsthåndværkermarkedet afholdes august og eventen på Islands Brygge vil løbe fra uge 30 til 33. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at projektet ikke har nogen væsentlig forankring i Amager Vest. Arbejdsgruppen vurderer endvidere, at det ansøgte beløb skal bruges til at reklamere for markedet på Vor Frue Plads, hvilket ikke i nogen betydelig grad vil være til glæde for Amager Vests borgere. 17

20 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Danske Kunsthåndværkere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Kunsthåndværket ud i byrummet - Ansøgningsskema.doc Kunsthåndværket ud i byrummet - Bilag_1_Budget[1].doc Kunsthåndværket ud i byrummet - Projektbeskrivelse.doc Kunsthåndværket ud i byrummet - tillæg til ansøgning.doc Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at give afslag til projektet. Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke falder ind under udvalgets støttekriterier om, at aktiviteter primært skal finde sted i Amager Vest. Udvalget vurderer således ikke, at projektet i nævneværdig grad vil være til gavn for beboerne i Amager Vest. Beslutningen kom ikke til afstemning. 18

21 10. Ansøgning: Amager Musikfestival 2010 fra Niels Henrik Jessen ( ) Foreningen Amager Musikfestival ansøger om støtte til Amager Musikfestival INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Musikfestival på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Amager Musikfestival ansøgte den 15. marts om kr. til Amager Musikfestival For 37. år i træk arrangeres Amager Musikfestival en festival for klassisk musik, som foregår i 13 amagerkanske kirker. Foreningen ønsker med festivalen at vise, at kirkerne er andet end et rum for gudstjenester. Emnet for årets festival er Rundt om Østersøen, og koncertplanlægningen har derfor koncentreret sig om komponister fra Tyskland, Polen, Baltikum, Rusland, Finland og Sverige. Festivalen har to relativt nye tiltag, nemlig Orgelmaraton, som arrangeres for 3. år i træk, og Amager Musikfestivals Talentpris, som uddeles for anden gang i år. Flertallet af koncerterne er gratis og trækker i gennemsnit 40 tilhørere. Der annonceres i lokale aviser og landsdækkende koncertkalendre. Festivalen finansieres af Menighedsrådene samt diverse fonde. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at arrangementet ikke primært finder sted i Amager Vest, samt at festivalen med sine 37 års historie ikke er nyskabende. Derudover vurderer arbejdsgruppen, at arrangementet kan afholdes uden den ansøgte støtte. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Musikfestival på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 BILAG Amager musikfestival - budget Musikfestival - Ansøgningsskema til Amager Vest Lokaludvalgs bydelspulje.doc Musikfestival - projektbeskrivelse Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Forslaget kom til afstemning: For: 19 Imod: 1 Blank: 0 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til projektet. 20

23 11. Ansøgning fra Pæleparken Ørestad ( ) Anne Harbo Sørensen ansøger om støtte til Pæleparken Ørestad. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til Anne Harbo Sørensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING Anne Harbo Sørensen ansøgte den 15. marts om kr. til projektet Pæleparken Ørestad. En gruppe studerende fra RUC ønsker som led i deres uddannelse i performance design, at etablere en multi-pælepark i Byparken Ørestad City. Parken skal indvies den 5. juni Pælene vil blive placeret, så de kan bruges til forskellige formål, fx som stole, borde, ophæng til gynger, hængekøjer, overdækning mv. Pælene vil blive placeret som en to-kant med en firkant i midten, og de vil med deres placering og forskellige højder skabe rum for afslapning, hygge og leg. Den grundlæggende idé er at skabe et samlingspunkt, hvor der kan etableres netværk. På åbningsdagen vil der være mulighed for at dekorere pælene og sætte sit præg på det æstetiske udtryk i parken. Arbejdsgruppen for kultur og fritid har behandlet ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at ansøger mangler en aftager på projektet. Arbejdsgruppen anbefaler, at ansøger inden projektets realisering indgår i en dialog med beboerne, således at projektet har lokal opbakning. Derudover vurderer arbejdsgruppen, at vedligeholdelsen af Pæleparken skal sikres, samt at der i stedet for trykimprægneret træ anvendes miljørigtige materialer. Kan disse forhold sikres, opfordrer arbejdsgruppen til, at ansøger indsender en ny ansøgning LØSNING Lokaludvalget drøfter og vedtager et svar til Anne Harbo Sørensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 21

24 BILAG Pæleparken Ørestad - Ansøgningsskema+projektbeskrivelse Pæleparken ørestad - budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Esben sloth erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Der blev stillet forslag om at bevilge kr. til projektet. Bevillingen blev gjort afhængig af følgende betingelser: - Ansøger indgår i et samarbejde med Ørestad City Grundejerforening, der skal godkende det endelige projekt og indvilge i at vedligeholde installationen. - I stedet for trykimprægneret træ skal der anvendes miljøcertificeret træ. - Projektet skal være realiseret inden udgangen af september Projektet kom til afstemning: For: 13 Imod: 6 Blank: 0 Udvalget vedtog dermed at bevilge kr. til projektet. 22

25 12. Ansøgning Sommerkoncerter på Bryggen fra K-I-B ( ) K-I-B ansøger om støtte til Sommerkoncerter på Bryggen. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at udvalget drøfter og vedtager sit svar til K-I-B på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING K-I-B ansøgte den 26. marts om kr. til Sommerkoncerter på Bryggen. Kulturhuset Islands Brygge vil i samarbejde med tre lokale musikforeninger arrangere gratis koncerter ved havnefronten tre dage om ugen i ugerne Koncerterne skal give brugere af havnebadet, Bryggens beboere og tilrejsende en ekstra oplevelse i sommerperioden. Derudover skal koncerterne give lokale talenter/unge musikere mulighed for at spille for et publikum. De tre foreninger kommer til at stå for én ugentlig koncert hver. Det drejer sig om Bryggens Musikforening, Klub Geyser og Klub Koldbrand. Programmet vil variere herefter, således at mandag bliver folk-dag, tirsdag singer/songwriter og onsdag jazz. Koncerterne vil ligge i tidsrummet kl eller kl Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på dens møde den 14. april og indstiller, at ansøgningen får afslag. Arbejdsgruppen vurderer, at budgetposten honorarer er uklar. Arbejdsgruppen opfordrer til, at K-I-B ansøger igen, når der er redegjort for dette forhold. Sekretariatet har bedt ansøger redegøre for budgetposten honorarer. Den skal læses som følger: 9 koncerter à 1740 kr. = den lovpligtige tarif for en musiker. Der vil kun være én professionel musiker ved hver koncert, en orkesterleder, resten af de optrædende musikere er amatører, der optræder gratis, jf. koncertrækkens formål, nemlig at give unge lokale talenter mulighed for at optræde. Dermed dækker budgetposten den lovpligtige aflønning af musikere. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at udvalget drøfter og vedtager sit svar til K-I-B på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. 23

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk Brugernummer: 90633 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen. Ansøgers navn : New Move It / Boldklubben

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere