Strategi for Udvikling af Sygeplejen en rejse værd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016. - en rejse værd"

Transkript

1 Strategi for Udvikling af Sygeplejen en rejse værd Sygeplejefagligt Råd, 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Strategiske temaer s Patientcentreret sygepleje s. 4 Indsatsområder s. 4 Opfølgning s Professionel og evidensbaseret sygepleje s. 4 Indsatsområder s. 4 Opfølgning s Uddannelse, udvikling og forskning i sygeplejen s. 5 Indsatsområder s. 5 Opfølgning s. 5 Sygeplejesymposiets overordnede temaer s. 6 Litteratur (referencer og øvrig litteratur) s. 6 Bilag: Stillingsstruktur og karriereveje i sygeplejen s. 8 2

3 Indledning Sygehus Lillebælt - en rejse værd! Det er visionen for Sygehus Lillebælt og dermed også for den sygepleje, der udføres på Sygehus Lillebælts fem sygehuse i Fredericia, Give, Kolding, Middelfart og Vejle. Visionen kan realiseres, når vi ved, hvilken vej der fører til målet, og er enige om, at det er den vej, vi skal gå. Strategi for Udvikling af Sygeplejen er en videreudvikling af strategien fra (1). Strategien skal være med til at synliggøre og dagsordensætte den kliniske sygepleje - til inspiration, støtte og opbakning for den udvikling og forskning, der foregår i de enkelte afdelinger. Den sygepleje, der skal bane vejen for vores fælles vision, er en praksisdisciplin der: er baseret på teoretisk og forskningsbaseret viden samt kliniske erfaringer foregår i dialog og samarbejde med patient og pårørende, hvilket er en af grundstenene i det gode og sammenhængende patientforløb bygger på professionel omsorg, der er kendetegnet ved anerkendende kommunikation, nærvær, forståelse, faglig viden og engagement i enhver patientrelateret situation Strategiske temaer Der er prioriteret tre strategiske temaer, der skal understøtte udviklingen af sygeplejen i klinisk praksis. De tre temaer er 1. Patientcentreret sygepleje - der bidrager til et sammenhængende forløb for patient og pårørende 2. Professionel og evidensbaseret sygepleje - der er baseret på forskning, og som er i overensstemmelse med bedste kliniske praksis 3. Uddannelse, udvikling og forskning - kendetegnet ved en sygepleje, der går nye veje, og som markerer sig lokalt, nationalt og internationalt Sundhedsteknologien anvendes systematisk på alle niveauer til at understøtte strategien. Arbejdet med Strategi for Udvikling af Sygeplejen indebærer opfølgning på indsatsområder og dermed synliggørelse af resultater. I det følgende vil de strategiske temaer med indsatsområder og opfølgning blive uddybet. På Sygehus Lillebælt er der ca medarbejdere i plejegruppen. Alle yder de et væsentligt og selvstændigt bidrag til pleje og behandling. Det er derfor afgørende, at alle arbejder med at realisere visionen. Arbejdet med Strategi for Udvikling af Sygeplejen på Sygehus Lillebælt foregår på de enkelte afdelinger i et tæt samarbejde med Direktionen, Oversygeplejerskerådet, Sygeplejefagligt Råd, afdelingssygeplejersker og andre nøglepersoner. 1 Patientcentreret sygepleje 2 Professionel og evidensbaseret sygepleje 3 Uddannelse, udvikling, forskning 3

4 1. Patientcentreret sygepleje Målet for sygeplejen er at yde en patientcentreret sygepleje, der bidrager til sammenhængende og inddragende forløb for patient og pårørende med henblik på at højne kvalitet og patienttilfredshed. På Sygehus Lillebælt forstår vi patientcentreret sygepleje som en sygepleje, hvor der etableres et samarbejde mellem klinikere, patienter og pårørende. Patientcentreret sygepleje er baseret på gensidig respekt, kommunikation og anerkendelse af, at patienten er ekspert i egen tilværelse. Derved sikres, at beslutninger respekterer patientens ønsker, behov og præferencer, og at patienten uddannes og støttes, således at patienten har forudsætninger for at være medansvarlig for eget forløb. Indsatsområder Koordinere forløb, der opleves sammenhængende for patient og pårørende Sætte fokus på og udvikle nye tiltag til inddragelse og involvering af patienter og pårørende med henblik på at skabe samarbejde Arbejde systematisk med feedback fra patienterne Opfølgning Strategien skal være med til at synliggøre og dagsordensætte sygeplejen til inspiration, støtte og opbakning... Synliggøre initiativer, hvor man i dialog og samarbejde med patient og pårørende arbejder med feedback (3) gennem f. eks. patientpanel, dialogforum, postkort, telefoninterviews og resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Synliggøre nye initiativer til inddragelse og involvering af patient og pårørende Arbejde systematisk med forventningsafstemning, eksempelvis gennem indlæggelses- og udskrivningssamtaler Audit på gennemførelse af indlæggelses- og udskrivningssamtaler Fortsat systematisk opfølgning på utilsigtede hændelser og klagesager med inddragelse af patient og pårørende og herunder synliggøre, at opfølgningen har skabt læring og udvikling 2. Professionel og evidensbaseret sygepleje Målet for sygeplejen er, at den bliver baseret på evidens; det vil sige, at vi yder en sygepleje, der er teoretisk funderet og i overensstemmelse med bedste kliniske praksis. Derfor må udvikling i sygeplejen tage udgangspunkt i systematiske arbejdsprocesser, hvor eksisterende viden fra udviklings- og forskningsprojekter indhentes, vurderes og anvendes til at forbedre pleje og behandling til patienter. I relation til sygeplejen består dét at praktisere evidensbaseret sygepleje således i kvalificeret at skønne, hvad der tilgodeser patienten bedst i den pågældende situation, ud fra såvel sygeplejefaglig klinisk ekspertise, forskningsresultater samt patientens ekspertise (4). Derfor må udvikling i sygeplejen integrere eksisterende viden fra udviklings- og forskningsprojekter, kliniske retningslinjer og pakker fra Patientsikkert Sygehus. Kliniske retningslinjer og pakker fra Patientsikkert Sygehus er redskaber, der kan bruges til at sikre ensartethed og høj kvalitet i sygeplejen. Begge dele skal suppleres af det sygeplejefaglige skøn. Indsatstområder Udvikle, implementere og evaluere sygeplejeområder fra Patientsikkert Sygehus: Forebyggelse af trykspor/tryksår Kateterpleje Perifer venekanyle (PVK) Basisobservationer (kritisk score værdier): puls, blodtryk, respirationsfrekvens, temperatur, saturationsfrekvens og Glascow Coma Scale Systematisk indsats i forhold til ernæring Implementering af gældende retningslinjer og instrukser Vurdere relevansen af godkendte sygeplejefaglige kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Implementere relevante sygeplejefaglige kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Dokumentere den planlagte, udførte og evaluerede sygepleje Opfølgning Arbejde systematisk med indikatorer fra Patientsikkert Sygehus og procesmål i de enkelte pakker Gennemføre internt survey, bedside undersøgelse af sygeplejepraksis mm. Systematisk arbejde med sygeplejefaglige kliniske retningslinjer: Antal vurderede sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Arbejde med implementering af sygeplejefaglige kliniske retningslinjer set i relation til lokale instrukser og implementering heraf Arbejde systematisk med audit ift. dokumentation og ernæring samt evt. andre selvvalgte sygeplejeområder 4

5 3. Uddannelse, udvikling og forskning i sygeplejen Målet for sygeplejen er at gå nye veje og markere sig lokalt, nationalt og internationalt. Derfor skal der fortsat iværksættes udviklings- og forskningsprojekter i relation til klinisk praksis. For at styrke uddannelse, udviklings- og forskningsaktiviteter er det afgørende at have de rette kompetencer i organisationen. Derfor er der beskrevet en kortlægning af stillingsstruktur og karriereveje for sygeplejen på Sygehus Lillebælt (se bilag). Klinisk praksis - udvikling og forskning Det er strategien at styrke klinisk praksis ved ansættelse af kliniske sygeplejespecialister. En klinisk sygeplejespecialist har en uddannelse på kandidat eller masterniveau og evt. ph.d. og har kendskab til forskningsmetoder. En klinisk sygeplejespecialist har til opgave at støtte udvikling og forskning i sygeplejen, deltage i den direkte patientpleje, være rollemodel, fungere som konsulent samt undervise og vejlede. Forskeruddannelse og kombinationsmuligheder Sygeplejefaglige udviklings- og forskningsinitiativer skal ses som en del af den eksisterende forskning og være en integreret del af den samlede sundhedsvidenskabelige forskning på Sygehus Lillebælt (12). Indsatsområder Der gennemføres og præsenteres udviklings- og forskningsresultater lokalt, nationalt og internationalt Der etableres forskningsbaserede stillinger Der ansættes en klinisk sygeplejespecialist i alle afdelinger med fokus på klinisk sygepleje, udvikling og forskning Opfølgning Nedenstående opfølgning foretages ud fra årsberetning 2012 (baseline). Antallet af artikler, posters og oplæg på konferencer stiger hvert år med 10 pct. pr. afdeling Antallet af studerende eller færdiguddannede med master eller kandidatuddannelse stiger hvert år med 10 pct. på sygehusniveau Med udgangen af 2015 skal der være ansat 20 kliniske sygeplejespecialister I 2013 ansættes 6 kliniske sygeplejespecialister I 2014 ansættes yderligere 6 kliniske sygeplejespecialister I 2015 ansættes yderligere 8 kliniske sygeplejespecialister Med udgangen af 2015 skal der være ansat 12 færdiguddannede eller studerende på ph.d.-niveau. I 2013 ansættes 2 ph.d. studerende I 2014 ansættes 2 ph.d. studerende I 2015 ansættes 2 ph.d. studerende Med udgangen af 2015 skal der være ansat 4 personer i en post. doc.stilling Med udgangen af 2015 skal der være ansat 4 kliniske lektorer Med udgangen af 2016 skal der være ansat en klinisk professor/professor i sygepleje 5

6 SLBs årlige sygeplejesymposium - afholdes i maj og har flg. overordnede temaer 2013 Patientsikkert Sygehus og kliniske retningslinjer 2014 Patientcentreret sygepleje 2015 Uddannelse, udvikling og forskning i sygepleje 2016 Hvordan er det gået med strategien - og hvor skal vi hen herfra? Litteratur (referencer og øvrig litteratur) 1. Sygehus Lillebælt: Strategi for Udvikling af Sygeplejen Sygehus Lillebælt; 2008 Tema 1: Patientcentreret Sygepleje 2. Advancing the practice of patient- and family-centered care. Institute for Patient- and Family-Centered Care 3. Ponte PR, Conlin G, Conway JB, Grant S, Medeiros C, Nies J, Shulman L, Branowicki P, Conley K. Making patient-centered care come alive: achieving full integration of the patient s perspective. J Nurs Adm, 2003;33(2): Kudsk A, Lund M, Lindegaard B, Qvist P. Introduktion til Kliniske mikrosystemer. Kvalitetsudvikling med patienten i centrum. Dansk Sundhedsinstitut, Center for Kvalitet i Region Syddanmark og Danske Regioner; Qvist P, Lindegaard B, Kudsk A, Lund M, Poulstrup A. Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum. Center for Kvalitet; 2011 Tema 2: Professionel og evidensbaseret sygepleje 6. Pedersen BD, Hounsgaard L. Patient-sygeplejerskerelationen I: Sygeplejens fundament 1: Bydam J, Hansen JM (red.) København; Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; 2005: Ponte PR, Conlin G, Conway JB, Grant S, Medeiros C, Nies J, Shulman L, Branowicki P, Conley K. Making patient-centered care come alive: achieving full integration of the patient s perspective. J Nurs Adm, 2003; 33(2): Den Danske Kvalitetsmodel. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet; Dicenso A, Cullum N. Implementing evidence-based nursing: Some misconceptions. Evidence-Based Nursing1998;1: Sackett DL, William MC, Rosenberg,J, Gray AM, Haynes R B, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn t. BMJ; 1996; 312: Andersen IB, Matzen P. Evidensbaseret medicin. København; Gads Forlag Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaseret sygepleje en bro mellem forskning og klinisk virksomhed. København: 2.udg; Gads Forlag; Grimshaw J, Eccles M, Thomas R, Maclennan G, Ramsay C, Fraser C, et al. Toward Evidence-Based Quality Improvement. Journal of Gen. Interne Med. 2006;21: aspx 6

7 Tema 3: Uddannelse, udvikling og forskning i sygeplejen 15. Forskning på Sygehus Lillebælt. dk/wm Christensen D, Harder I: Den kliniske sygeplejespecialist Christensen D. Den kliniske sygeplejespecialist - en tendens i sygeplejens udvikling I: Fokus på sygeplejen: Persson B, Ravn KL J, Truelsen R (red.) København; Munksgaard; 1980: Hansen OA. Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet; Kandidatspeciale nr. 178/ Wintlev-Jensen A, Hansen R, Larsen E, Villadsen B. Petersen M. Klinisk oversygeplejerske.i: Fokus på sygeplejen: Persson B, Petersen J, Truelsen R (red.) København; Munksgaard; 1993: Udarbejdet af Sygeplejefagligt Råd Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen Oversygeplejerske Helle Vibeke Andersen, Anæstesiologisk Afdeling Afdelingssygeplejerske Marianne Skaarup Johansen, Onkologisk Afdeling Afdelingssygeplejerske Anette Nissen Sørensen, Hæmodialyse Afdelingen Afdelingssygeplejerske Ella Boel, Akutafdelingen, Skadeafsnittet Udviklingssygeplejerske Jannie Christina Frølund, Medicinsk Afdeling Ph.d. Hanne Irene Jensen, Anæstesiologisk Afdeling Forskningsleder Jette Ammentorp, Enhed for Sundhedstjenesteforskning Universitetslektor Birthe D. Pedersen, Enheden for Sygeplejeforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Godkendt af Ledende sygeplejersker Sygehus Lillebælt, november

8 Sygehus Lillebælt Skovvangen 2-8, 6000 Kolding Kabbeltoft 25, 7100 Vejle sygehuslillebaelt.dk Bilag 1. Stillingsstruktur og karriereveje i sygeplejen A. Klinisk praksis - udvikling og forskning Social- og Sygeplejerske Specialuddannelser 3 Specialeansvarlig Udviklings- Klinisk syge- sundhedsassistent sygeplejerske 1 sygeplejerske 4 plejespecialist 4 B. Uddannelse og kompetenceudvikling Klinisk vejleder sygeplejerske social og sundhedsass. Udd.ansvarlig sygeplejeske 2 på afsnitsniveau C. Ledelse Souschef Afdelings- Over- Sygeplejefaglig sygeplejerske 2 sygeplejerske 4 direktør 4 D. Forskerstillinger - ofte i kombination med kliniske eller uddannelsesstillinger Mastergrad Ph.d. Adjunkt Klinisk lektor Klinisk professor Kandidatgrad Post doc. Lektor deltid/lektor Professor 1. 1/6 diplomuddannelse 2. Diplomuddannelse 3. Specialuddannelse á 1-2 år 4. Kandidat, masteruddanelse og/eller ph.d. Referencer Specialiseringer i sygeplejen - udvikling af fælles begrebsramme. Sundhedsstyrelsen; 2009 Kvaitetsreformen. Finansministeriet;

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Projektleder, lektor, ph.d., Jan Mainz, formand for DSKS og Terminologigruppen Kvalitetschef, MPH Vibeke Krøll, næstformand for DSKS og sekretær for

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Tid til forandring Systematisk observation

Tid til forandring Systematisk observation ORIGINAL ARTIKEL Tid til forandring Systematisk observation Time for change Systematic observation Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 1 2012 45 uu Background: Several studies conclude that lives can be saved

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere