Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version Thisted Forsikring Thyparken Thisted Tlf: CVR: Bank: Sparekassen Thy Konto nr.:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning Prisen på forsikringen Selvrisiko - egenbetaling Kaskoforsikring Transportomkostninger Kørsel i udlandet Retshjælpsforsikring Indboforsikring Erstatningsopgørelse for vogn Erstatningsopgørelse for indbo Regres Motorløb mv Voldgift... 5 Campingvognsforsikring Side 1

3 1. Et par ord til indledning Disse betingelser skal sammenholdes med din police og Fællesbetingelserne. Forsikring for ansvar ved anvendelse af campingvogn eller teltvogn som påhængskøretøj i henhold til færdselsloven påhviler det trækkende køretøj. Denne forsikring dækker den vogn, som er anført i policen. Campingvognsforsikringen er en kombineret forsikring, der kan bestå af: Kaskoforsikring med tilhørende retshjælpsdækning og redningsforsikring i udlandet Indboforsikring Det fremgår af policen hvilke dækninger, du har valgt. Forsikringen dækker dig som forsikringstager du skal være den registrerede ejer og/eller bruger samt enhver der med forsikringstagerens tilladelse benytter campingvognen. 3. Selvrisiko egenbetaling Den aftalte selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikoen gælder alle skader. Du betaler selvrisikoen én gang for hver skadebegivenhed. Nogle af dækningerne har dog deres egen selvrisiko, hvilket vil fremgå af disse betingelser. 4. Kaskoforsikring Den forsikringssum du har valgt for vognen, skal være vognens samlede værdi inkl. alt udstyr. Beløbet er den højeste erstatning, du kan få i tilfælde af en totalskade. Den valgte sum er noteret på policen. Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de nævnte undtagelser, enhver skade på selve campingvognen, samt tab af campingvognen ved tyveri og røveri. Udover selve campingvognen omfatter dækningen fastmonteret tilbehør, herunder telte, og indretning. Følgende udstyr hørende til den forsikrede vogn er dog dækket, selvom det ikke er fastmonteret: Virksomheder, der har fået overladt campingvognen til reparation eller service, er kun dækket for kørselsskader, såfremt kørslen sker i forsikringstagerens interesse, f.eks. afprøvning efter reparation. Reservehjul og støttehjul/støttefod Værktøj som hører til vognen Fortelt, entrételt med bund/tæppe el.lign. Markise Mover Ved salg af vognen ophører forsikringen. Forsikringen dækker dog den nye ejer indtil en ny forsikring er oprettet, dog aldrig længere end en uge efter ejerskiftet. Den nye ejer hæfter for gældende selvrisiko. Forsikringen dækker i Europa og de lande udenfor Europa, der er tilsluttet Grønt kort ordningen. Information om hvilke lande dækningen gælder i, kan findes på vores hjemmeside. Skade på dit sommerfortelt som følge af storm eller skypumpe samt nedbør i forbindelse hermed er udelukkende dækket i perioden 1. marts til 31. oktober. Vinterfortelt er dog dækket hele året. Almindeligt indbo dækkes kun efter punkt 8, forudsat at forsikringen er udvidet hertil. Følgende er undtaget af kaskoforsikringen: 2. Prisen for forsikringen Prisen på vognforsikringen afhænger af en række forskellige faktorer, f.eks. din bopæl, vognmærke, pris, forsikringssum for indbo samt om vognen anvendes med eller uden nummerplader. Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. nedslidte dæk eller manglende lys Skade som følge af fejl og mangler der gjorde vognen uforsvarlig at benytte Skade der sker mens vognen er udlejet, medmindre det fremgår af policen, at forsikringen er udvidet til at dække udlejning Campingvognsforsikring Side 2

4 Skade som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl Skade ved kørsel forårsaget af en person uden lovbefalet førerbevis, eller en person som af anden grund ikke var i stand til at køre vognen forsvarligt, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdigheder Skade, der alene opstår i og er begrænset til campingvognens mekaniske eller elektriske dele, medmindre skaden er overgået campingvognen ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri, hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af et andet befordringsmiddel Skade som følge af frostsprængning Skade, der påføres campingvognen eller dele heraf under og i forbindelse med behandling eller bearbejdning, service og reparation, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand Hærværk på eller tyveri af/fra vogn der befinder sig på arbejdsplads/byggeplads. Skade opstået i forbindelse med påfyldning eller aftapning af væske Skade sket ved langsom udsivning eller dryp af vand, olie, kølevæske el.lign fra installationer eller beholdere på 20 L og derover Skade fra vand, olie, kølevæske el.lign fra beholdere med et rumindhold på mindre end 20 L 5. Transportomkostninger Efter en skade som er dækket af kaskoforsikringen, betales for nødvendige transportomkostninger til nærmeste autoriserede værksted. Genfindes campingvognen efter et tyveri, betales transport til hjemadresse eller til værksted. Transport der kan dækkes af anden forsikring, abonnement el.lign. betales ikke. 6. Kørsel i udlandet Dette afsnit gælder ikke for uindregistrerede vogne. Ved kørsel udenfor Danmarks grænser anbefaler vi, at du altid medbringer både Rødt kort og vognens øvrige papirer. Du får kortet gratis hos os. Kortet giver ret til redningshjælp i Europa. Det er en betingelse, at det trækkende køretøj også er omfattet af Rødt kort ordningen. Forsikringen omfatter påhængsvogne og campingvogne til person- og varevogne med tilladt totalvægt på ikke over 3,5 ton De fuldstændige betingelser, der er ens i alle forsikringsselskaber, fremgår af Rødt kort. Kortet fås gratis hos os. Du kan også læse mere på 7. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. Vi dækker sagsomkostninger med indtil kr. ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter, og hvor du er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af køretøjet. Der gælder en selvrisiko på 10 % (dog mindst kr.) af de samlede omkostninger De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan du få udleveret ved at henvende dig til os. 8. Indboforsikring Det fremgår af policen, hvis dette punkt er meddækket. Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der tilhører campingvognen, og som sædvanligvis befinder sig i campingvognen. Den forsikringssum du har valgt er noteret på policen. Forsikringen omfatter ikke mønt- og frimærkesamlinger, penge, værdipapirer, smykker, guld- og sølvgenstande o.lign, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, vin og spiritus, cykler, søfartøjer og motordrevne køretøjer eller dele hertil, samt genstande der er eller ville være omfattet af forsikringstagers forsikring for helårsbolig. Forsikringen dækker tab eller beskadigelse ved: Campingvognsforsikring Side 3

5 Brand, direkte lynnedslag, eksplosion Færdselsuheld Nedstyrtning af luftfartøj eller dele heraf Pludselig udstrømning af vand, olie, kølevæske el.lign. fra installationer eller beholdere på 20 L og derover Skade på grund af storm, voldsomt sky- eller tøbrud eller snetryk, hvis skaden er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på campingvognen, hvori de forsikrede genstande befinder sig Tyveri fra forsvarlig aflåst campingvogn (ikke fortelt) samt hærværk i forbindelse hermed I den tid campingvognen er beboet dækker forsikringen tillige tyveri/hærværk af/på de forsikrede genstande, der befinder sig udendørs, herunder i fortelt, eller i uaflåst campingvogn. Erstatningen for genstande, der befinder sig udendørs, herunder i fortelt eller i uaflåst campingvogn kan ikke overstige 10 % af forsikringssummen for indbo Røveri og overfald hvorved forstås tyveri som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Forsikringen dækker også tyveri, der sker åbenlyst og uden vold eller trusler, hvis den sikrede med det samme råber om hjælp Forsikringen dækker ikke: Skade på ting, der med forsæt udsættes for ild eller varme, samt skade sket ved svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted o.lign Lynnedslag, hvor der ikke kan konstateres skader på campingvognen, der er en umiddelbar følge af lynets strøm- eller varmepåvirkning Kortslutningsskade på elektriske maskiner, ledninger, apparater (f.eks. radio- og fjernsynsapparater), medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand Skade på udendørs ting, herunder ting der befinder sig i fortelt se dog afsnittet ovenfor vedrørende beboet campingvogn Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade opstået ved påfyldning eller aftapning af olie eller kølevæske Skade som følge af frostsprængning Skade som følge af dryp eller udsivning af væsker Glemte, tabte eller forlagte genstande 9. Erstatningsopgørelse for vogn Erstatning for kaskoskade er enten en reparation, et kontantbeløb eller levering af tilsvarende genstande. Vi betaler en forsvarlig reparation/udskiftning af de skadede dele. En reparation må ikke påbegyndes uden aftale med os/vores taksator. Ved reparation sættes vognen/genstanden i samme stand som umiddelbart før skaden. Vi er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele. En evt. forringelse af vognens/genstandens handelsværdi berettiger ikke til erstatning ud over reparationen. Hvis det er nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele for at kunne foretage reparation, betales disse dele af dig, hvis udskiftningen indebærer en forbedring/værdiforøgelse af vognen/genstanden. Er skaden sket efter at vognen er overladt til reparatør og kan denne ikke dokumentere at være uden skyld i skaden skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Er vognen/genstanden totalskadet, stjålet og ikke fundet inden 4 uger efter, at vi og politiet har modtaget skadeanmeldelse, eller kan/skal der af anden grund ikke foretages reparation, erstattes skaden med et kontantbeløb eller ved levering af tilsvarende vogn/genstand. En kontant erstatning fastsættes til det beløb, en vogn/genstand af samme mærke og type og af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skadede vogn/genstand tilfalder os. Acryltelte, der er under 8 år gamle erstattes med anskaffelsesprisen for tilsvarende nyt telt uden fradrag. Campingvognsforsikring Side 4

6 Teltets alder beregnes fra det tidspunkt, hvor teltet er købt som nyt. I de følgende år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti dækkes ikke. Erstatning for kaskoskade kan ikke overstige forsikringssummen. 10. Erstatningsopgørelse for indbo Genstande der er mindre end 1 år gamle, erstattes med tilsvarende nye genstande. For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, hvis nytteværdien af genstanden er nedsat. Erstatning kan ske i form af en reparation og/eller udbetaling af beløb for værdiforringelse på grund af skaden, levering af tilsvarende genstand (naturalieerstatning) eller i form af et kontantbeløb. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte forsikringssum. og Justitsministeriet har givet tilladelse (hvis det kræves) og alle løbsregler overholdes, herunder også Færdselsloven. Denne type kørsel er dog ikke dækket på bane eller andet afspærret område. Terrænkørsel er ikke dækket. 13. Voldgift Kan selskabet og forsikringstageren ikke blive enige om erstatningens størrelse, kan begge parter forlange sagen afgjort af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger en vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af Forsikringsrådet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften vil opmand deles lige mellem parterne. Voldgiftens afgørelse er bindende for begge parter. 11. Regres Vi har ret til at kræve et betalt erstatningsbeløb refunderet, hvis den skete skade ikke er dækket af forsikringen. Ligeledes kan vi kræve refusion af en skadevolder, hvis skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov hensynsløshed, jfr. Færdselslovens bestemmelser herom. Har vi betalt en skade forvoldt af 3. mand, kan vi kræve erstatningsbeløbet refunderet fra skadevolderen eller fra dennes ansvarsforsikring. 12. Motorløb m.v. Forsikringen dækker, når vognen anvendes til orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb samt rallies eller træning hertil, når kørslen foregår i Danmark Campingvognsforsikring Side 5

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring Vilkår for Motorkøretøjsforsikring December 1992 Indhold m.v. Indhold Bornholms Brand etablerer udelukkende forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede befinder sig på Bornholm. Ikke blot ved etablering

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere