. Verdensbilledets udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Verdensbilledets udvikling"

Transkript

1 . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på himlen i løbet af en time. I de ældste forestillinger om verdens indretning blev dette forklaret ved, at himmellegemerne roterer omkring Jorden. Det stemmer overens med vores umiddelbare sanse oplevelse af, at Jorden står stille. Allerede i forhistorisk tid vidste man, at planeterne adskiller sig fra stjerner. Planeterne blev kaldt "vandrestjerner", fordi de flytter sig i forhold til stjernebillederne. Ptolemaios Den græske astronom Claudius Ptolemaios(ca e.kr.) udviklede en matematisk beskrivelse, der med stor præcision kunne forudsige planeternes og stjernernes bevægelse på himlen. Ifølge Ptolemaios bevæger planeterne og stjernerne sig i cirkelbaner rundt om Jorden. sr STEMcA TTOLEMcAICVM. Figur 4.1 Ifølge Ptolemaios' geocentriske verdensbillede ligger Jorden (te/ta) stille i Universets cenitum, og Månen ( :2)), Merkur (~ ), Venus ( ~ ), Solen (0), Mars ( d ), Jupiter ( lt ) og Saturn ( i? ) bevæger sig rundt om Jorden på roterende kugleskaller (sfære/). Man kendte ikke flere planeter på dette tidspunkt. Stjernerne bevæger sig rundt med den yderste fiksstjernesfære, og uden på denne er symbolerne for stjernetegnene vist. Figuren viser Jorden opdelt i de fire elementer jord, vand, Luft og ild. Fænomener som lyn og stjerneskud foregår i ildsfæren under Månens sfære. Illustration fra I det geocentriske verdensbillede er der et skarpt skel mellem den jordiske (terrestriske) og den himmelske (celeste) fysik. Den jordiske fysik er præget af Aristoteles ( f.kr.), der hævdede, at alt er opbygget af de fire elementer jord, vand, luft og ild, som har hver sit naturlige sted. Jordens opbygning og fænomener i naturen forklares desuden ved, at elementerne har hver deres naturlige bevægelser - jord og vand søger mod Universets centrum, hvorimod ild og luft søger bort fra Universets centrum. B z VERDENSBILLEDET 51

2 I det himmelske område findes der ifølge Aristoteles kun de perfekte, kugleformede himmellegemer, der bevæger sig i evige cirkelbevægelser med konstant hastighed. Cirklen blev opfattet som den fuldkomne geometriske form, men for at få regnestykket til at passe var Ptolemaios nødt til at indføre flere cirkler for hvert himmellegeme. ~~ --- Figur 4.2 Billedet til venstre viser planeten Mars' bevægelse på himlen i forhold til baggrundsstjernerne i løbet af nogle måneder. Med ca. 2 års mellemrum foretager Mars en sløifebevægelse på himlen, og fænomenet kendes også fra andre af Solsystemets planeter. For at forklare dette indførte Ptolemaios mindre cirkler, kaldet epicykler (af græsk epi = på og cykel = cirkel), der bevæger sig rundt på større cirkler. Fx kunne Ptolemaios forklare Mars' sløjfebevægelse på himlen ved at antage, at Mars bevæger sig rundt på en epicykel, hvis centrum bevæger sig i en cirkelbane rundt om Jorden. Ptolemaios' geocentriske verdensbillede var et kompliceret system af cirkelbevægelser, men gav, rent matematisk, en meget præcis beskrivelse af himmellegemernes bevægelse. Derfor var verdensopfattelsen helt frem til midten af det 16. århundrede domineret af det geocentriske verdensbillede. Den fysiske fortolkning af det geocentriske verdensbillede var derimod mere uklar. Fx gav det geocentriske verdensbillede ikke nogen god forklaring på, at Venus og Merkur altid observeres tæt på Solen. Ud fra figur 4.1 ville man forvente, at Venus og Merkur indimellem også ville stå modsat Solen på himlen. Dette er tilfældet for alle de andre planeter og for Månen (når det er fuldmåne). Ved at indføre passende epicykler kunne Ptolemaios give en præcis matematisk beskrivelse af Merkurs og Venus' bevægelse. Men der var ikke nogen fysisk forklaring på disse epicykler - de var alene begrundet i, at de kunne få modellen til at passe med observationerne. 52 VERDENSBILLEDET

3 Månens faser Når Månen er placeret mellem jorden og Solen, er det nymåne, og Månen ses som et tyndt segl på himlen om dagen (dvs. lige omkring solnedgang eller solopgang, hvor himlen er mørk nok). D'9~N" Jorden 14 dage senere står Solen og Månen i modsatte retninger på himlen, set fra jorden. Det er fuldmåne, og Månen står højt på himlen ved midnat. Selvom Månens faser skifter, er det de samme kratere og månehave, man ser. Det skyldes, at Månen i løbet af et omløb om jorden også drejer en gang om sig selv og derfor hele tiden vender den samme side ind mod jorden. Fænomenet kaldes bunden rotation. Kopernikus Den polske astronom og kannik Nicolaus Kopernikus ( ) opstillede omkring 1530 en alternativ forklaring på himmellegemernes bevægelse. I Kopernikus' model var Solen placeret i Universets centrum, og derfor kaldes det for et heliocentrisk verdensbillede. Figur 4.3 Ifølge Kopernikus' heliocentriske verdensbillede ligger Solen stille i Universets centrum. Jorden og de fem kendte planeter bevæger sig i cirkelbaner rundt om Solen. Månen bevæger sig i en cirkelbane rundt om Jorden. At Solen, og ikke Jorden, er Universets centrum, var faktisk blevet foreslået af Aristarehos (ca (Kr.) allerede 250 år før vor tidsregning. VERDENSBILLEDET 53

4 Døgnets længde og årstiderne jorden roterer en gang om sig selv på et døgn, og det er forklaringen på, at det er nat og dag på jorden. jorden bevæger sig rundt om Solen i løbet af et år, og fordi Jordens rotationsakse hælder 23,4 i forhold til jordens baneplan (kaldet ekliptika), er der forskel på årstiderne. Når det er sommer i Danmark, går Solen fx aldrig ned på Nordpolen, og dagen er længere end natten i Danmark. I det heliocentriske verdensbillede forklares Merkurs og Venus' specielle opførsel umiddelbart ved, at deres baner er placeret inden for Jordens bane om Solen. Det heliocentriske verdensbillede giver også en enkel forklaring på Mars' sløjfebevægelser. Når Jorden i sin bane overhaler Mars indenom, vil det se ud, som om Mars udfører en sløjfebevægelse på himlen (se øvelse 4.1). Kopernikus' heliocentriske verdensbillede gaven bedre forklaring på himmellegemernes bevægelser, men mødte alligevel stor modstand på Kopernikus' tid. På afgørende punkter var det nemlig i modstrid med Aristoteles' fysik, der på den tid blev opfattet som sikker viden. Fx vil en sten ifølge Aristoteles' fysik søge imod Universets centrum, og hvis det er Solen, skulle alle sten flyve mod Solen. Et andet argument mod det heliocentriske verdensbillede var, at man kunne beregne Jordens hastighed i dens bane om Solen til at være ca km/h. Men vi kan ikke mærke, at Jorden bevæger sig. Desuden var Kopernikus nødt til at indføre næsten lige så mange epi- 54 v E R D E N S B I Ll E D E T

5 cykler som Ptolemaios for at få beregningerne til at passe præcist. Så Kopernikus' model var, rent matematisk, ikke mindre kompliceret end Ptolemaios'. Galilei Da den italienske fysiker og astronom Galileo Galilei ( ) i 1609 begyndte at observere himmellegemerne med kikkert, fik man nye argumenter imod det geocentriske verdensbillede. Galilei så i sin kikkert, at himmellegemerne ikke er perfekte kugleformede legemer. Han så fx, at der er kratere og bjerge på Månen, og han så, at der er solpletter på Solens overflade. Og Galilei så i sin kikkert, at Venus har faser, som svarer til Månens faser. Galileis observationer af Venus' faser viste, at det geocentriske verdensbillede ikke kunne være korrekt (se øvelse 4.2). Men tilhængerne af Aristoteles' lære og det geocentriske verdensbillede var meget skeptiske over for, om man overhovedet kunne stole på observationer på himlen foretaget med kikkert. Man kan hævde, at det var, fordi observationerne gik dem imod, men det er vigtigt at huske på, at himmellegemernes fysik, ifølge Aristoteles, er fundamentalt anderledes end den jordiske fysik. Da man af gode grunde ikke kunne kontrollere observationerne, mente de ikke, at man havde nogen garanti for, at de var ufejlbarlige. Den katolske kirke, der havde stor politisk magt i Europa på denne tid, tog skarpt afstand fra Galilei. Han blev arresteret og levede sine sidste år i husarrest, og Kopernikus' værk om det heliocentriske verdensbillede var forbudt af den katolske kirke helt frem til At kirken havde så stor modstand imod det heliocentriske verdensbillede, skyldtes både, at det fjernede Jorden fra Universets centrum, og at det stred imod Aristoteles' lære. Figur 4.4 I januar 1610 opdagede Galilei Jupiters fire største måner og så, at de bevæger sig rundt om Jupiter. De/med havde han vist, at det i hvert fald ikke er alle himmellegemer, der bevæger sig rundt om Jorden. Billedet viser Jupiter og måneme Io (rød) og Europa (hvid). Kepier og Newton Det afgørende skift i den matematiske beskrivelse af planetbanerne blev indført af den tyske astronom og matematiker Johannes KepIer ( ). Både Ptolemaios og Kopernikus havde beskrevet planetbanerne ved et indviklet system af cirkelbevægelser med konstant hastighed, men KepIer viste, at planetbanerne kunne beskrives meget enklere som ellipsebaner med varierende hastighed. Den engelske matematiker og fysiker Isaac Newton ( ) viste, at Månens bevægelse om Jorden og planeternes bevægelse omkring Solen Figur 4.5 Galilei regnes for den ekspe/imentelle metodes fader og nåede gennem sit arbejde mange væsentlige resultater både inden for fysik og astronomi. Galilei byggede i modsætning til Aristoteles sine teorier dels på eksperimente/~ dels på matematisk behandling af de eksperimentelle forsøgsresultater. Det, vi i dag kalder den naturvidenskabelige metode, kan i alt væsentligt føres tilbage til Galilei. VERDENSBILLEDET 55

6 Figur 4.6 Ifølge Keplers 2. lov bevæger planeterne sig i ellipsebaner om Solen. En planets hastighed varierer sådan, at linjen mellem Solen og planeten overst7yger samme areal pr. tidsenhed. Det betyder fx, at det tager samme tidsrum for planeten at bevæge sig fra A til B som fra C til D, fordi de to skraverede arealer er lige store. c D A kan forklares ud fra en universel tyngdekraft, som virker mellem alle masser i Universet. Dermed fik man med Newton en fysisk forklaring på himmellegemernes bevægelse, og dermed kom det endelige brud med Aristoteles' skarpe skel mellem himmellegemernes fysik og den jordiske fysik. I dag ved vi, at Solen ikke er centrum i Universet. Solen bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum og er blot en ud af milliarder af stjerner i Mælkevejen. Og Mælkevejen er blot en ud af Universets milliarder af galakser - måske er der endda uendelig mange galakser. I kapitel 7 Kosmologi vender vi tilbage til de nyeste teorier om Universet. Figur 4.7 Newton anses for at være en af de største naturvidenskabsmænd i histolien. Newtons 3 love blev publiceret i 1687 i bogen "Philosophiae Natura/is P7incipia Mathematica" (oversat: "Naturfilosofiens matematiske principper"). Dette værk er en milepæl i naturvidenskabens udvikling og dannede gmndlaget for den klassiske fysik helt op til omkring år Figur 4.8 Andromedagalaksen er i en afstand på ca. 2,3 millioner lysår vores nærmeste nabogalakse. Mælkevejen og Andromedagalaksen består hver især af et par hundrede milliarder stjerner. Solen bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum i en afstand på ca. 2/3 af Mælkevejens radius. 56 v E R D E N S B III E D E T

7 Figur 4.9 Bevægelsen af stjernerne nær Mælkevejens centrum er styret af tyngdekraften fra Mælkevejens centrum. Målinger af stjernernes baner viser, at de bevæger sig rundt om et usynligt objekt med en masse på flere millioner gange Solens masse. Den vandrette bjælke øverst svarer til en afstand på 100 milliarder km eller 670 AE. Objektet kan kun være et sort hul. Sort hul Et sort hul er et område i rummet, hvor tyngdekraften er så stor, at intet kan undslippe - ikke engang lys. Stoffet i et sort hul er presset så meget sammen, at det formentlig ligger i et enkelt punkt, og tyngdekraften er derfor uendelig stor helt tæt på det sorte hul. Hvordan udvikler videnskaben sig? Ifølge fysikeren og videnskabsteoretikeren Thomas Kuhn ( ) foregår næsten al videnskabelig forskning inden for et paradigme. Et paradigme er nogle grundantagelser, som man stoler blindt på. De gør forskerne i stand til at lave undersøgelser, hvor små delproblemer løses inden for paradigmet, dvs. uden at der sættes spørgsmålstegn ved de grundlæggende dele af teorien. Paradigme oversættes under tiden med 'verdensbillede'. Et videnskabeligt problem, der ikke kan løses inden for det eksisterende paradigme kaldes en anomali. Det kan være et eksperiment eller en observation, der strider imod de gældende teorier. Normalt gemmes anomalier væk, fordi man tror mere på de grundlæggende teorier inden for paradigmet end på enkeltstående eksperimenter. Ofte kan en anomali løses ved at indføre en ad-hoc hypotese, dvs. en til lejligheden indført hypotese, som ikke er teoretisk begrundet. Adhoc hypoteser berettiges udelukkende i kraft af, at de løser en påtrængende anomali, og de anses ikke for god videnskabelig skik. Når anomalierne hober sig op, er det et tegn på, at der er noget grundlæggende galt i det teoretiske fundament. Man siger, at paradigmet er i krise. I en krise er det nødvendigt at stille kritiske spørgsmål til de grundlæggende dele af paradigmet. Udgangen kan være en videnskabelig revolution (et paradigmeskift), hvor fundamentale dele af vores teorier skiftes ud med nye teorier, der forklarer anomalierne. Det er indbygget i dette billede af naturvidenskaben, at teorier fra to forskellige paradigmer ikke direkte kan sammenlignes, fordi de bygger på forskellige grundantagelser. De taler, så at sige, ikke samme sprog. VE RDENSBI LlEDET 57

8 Mars' tilsyneladende position på himlen Øvelser 4.1 Figuren til venstre viser jordens og Mars' bane ifølge det heliocentriske verdensbillede. De tre streger viser, hvordan man kan forklare Mars' tilsyneladende position på stjernehimlen set fra jorden på tre forskellige tidspunkter. Ved at tegne tilsvarende streger for tidspunkterne 4-10 skal du vise, at Mars' sløjfebevægelser på himlen (i det heliocentriske verdensbillede) kan forklares ved, at jorden overhaler Mars. 4.2 Galilei observerede i sin kikkert, at Venus gennemgår de samme faser som Månen, selvom den aldrig fjerner sig mere end 47" fra Solen (set fra jorden). a. Laven skitse af Solen, jorden og Venus ifølge det heliocentriske verdensbillede. Vis på din tegning, hvordan Solen, jorden og Venus skal stå, når Venus' fase (set fra jorden) er fuld-, halv- og ny-venus. b. Lav på tilsvarende måde en skitse af Solen, jorden og Venus ifølge det geocentriske verdensbillede. Vis på din tegning, hvordan Solen, jorden og Venus skal stå, når Venus' fase (set fra jorden) er fuld-, halv- og ny-venus. Kan det lade sig gøre, når Venus aldrig fjerner sig mere end 47" fra Solen (set fra jorden)? 4.3 Observationer med prismekikkert En almindelig prismekikkert er bedre end de kikkerter, Galilei havde til rådighed, så med en prismekikkert kan du selv foretage de samme observationer som Galilei. Ideer til observationer: - Venus' faser. - Månen. - jupiters fire store måner. På er der anvisninger på, 'hvordan du finder ud af, hvor på himlen du skal kigge efter planeterne mm. 58 VER D E N S B I LLE DET

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Kendsgerningerne taler for sig selv

Kendsgerningerne taler for sig selv Kendsgerningerne taler for sig selv Af cand.scient. Kristian Bánkuti Østergaard Creationisten og evolutionisten kan betragte den samme abe, men mens creationisten ser det som et argument for skabelse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI

ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI ZHUAN FALUN (DANSK UDGAVE) LI HONGZHI Første udgave, 2005 LUNYU Buddha Fa er det mest fuldkomne og dybtgående. Det er den mest mystiske og overnaturlige videnskab, blandt alle teorier i verden. For at

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER

NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER NÅR DU SER ET STJERNESKUD? - guide til identificering af himlens fænomener NAT Skandinavisk UFO Information (SUFOI) 2. udgave 2005.

Læs mere

Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter.

Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter. Figur 1.1. Solsystemet befinder sig i udkanten af Mælkevejen 27.000 lysår fra centret. Jorden er den tredje af solsystemets otte planeter. Figur 1.2. Solens omløbstid i sin bane (vist som en røde cirkel)

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Tre cykler, sommer og en istid

Tre cykler, sommer og en istid 6 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 3 2 0 0 7 K L I M A T E M A Tre cykler, sommer og en istid Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere