LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014"

Transkript

1 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå Side 6-7 Strategi og indsatsområder Sådan skaber vi sammenhænge Side 8-9 Indsatsområde 1: En sammenhængende by Side Indsatsområde 2: En levende og attraktiv boligby Side Indsatsområde 3: Byen i naturen Side Indsatsområde 4: Et endnu stærkere foreningsliv Side Indsatsområde 5: Sammenhængende kommunikation Side Oversigter over projekter og initiativer Endelig redaktion: Foto; Grafisk opsætning: Anne Norskov Christensen Kirsten Haslund Christian Halgreen Jens Jensen Lene Lebech Dorthe T. Nielsen Lou Næraa Jørgen Jensen Irene Ø 2

3 Forord FRA BORGERMØDE TIL LOKALRÅD Denne udviklingsplan er resultat af borgeres samarbejde og diskussioner. Planen er blevet til med støtte og vejledning fra LAG Randers. Langå har meget at tilbyde, men vi er ikke blinde for, at Langå trods svagt stigende befolkningstal oplever tilbagegang på nogle fronter. Det bliver stadig sværere at få udlejet/solgt fraflyttede butikslokaler. Bredgade bliver langsomt mere tom og huse forfalder. 10. klasse er væk fra skolen, og det har været til debat også at fjerne 9. klasserne, hvilket vil være et hårdt slag for bl.a. foreningslivet og potentielle tilflytteres lyst til at vælge Langå. Men vi tror på, at vi sammen kan påvirke og ændre udviklingen så Langå bliver et endnu bedre sted at bo og leve. Vi tror, at en fortsat udvikling af nye aktiver og en styrkelse af eksisterende kvaliteter kan give flere lyst til at bosætte sig her, så et lidt større befolkningsunderlag kan styrke forretningslivet, arbejdspladser, skolen, daginstitutionerne og foreningslivet. Vi har udarbejdet denne plan for at få gang i processen med at gøre Langå endnu mere attraktiv både for os der bor her og for dig som måske overvejer at flytte hertil. Planen er borgernes bud på fremtidens Langå. Vi er parate til at tage fat og håber, at vi møder opbakning fra byrådet i Randers kommune og andre offentlige aktører. Det er jo ikke det hele vi kan klare selv. Udviklingsplanen er et værktøj som vi byens borgere - kan bruge, når vi taler udvikling med kommunen, grundejere, investorer osv. Med planen håber vi også, at få mange flere af byens borgere i tale, så vi kan styrke en udviklingsproces i vores by baseret på lokal vilje og lokalt engagement til gavn og glæde for os alle. Planen og processen skal fremover være forankret i et demokratisk valgt organ med bred, lokal opbakning. Derfor overdrages udviklingsplanen, når den er færdiggjort, til et nystiftet lokalråd, som får ansvar for at følge op på de initiativer, der udspringer af planen, hjælpe med igangsætning af nye initiativer, koordinere initiativerne, samt sørge for løbende opdatering og videreudvikling af udviklingsplanen. 3

4 Vision VI VIL SKABE SAMMENHÆNGE Denne vision er det fælles pejlemærke for udviklingen i Langå. Vi vil skabe sammenhænge ved at: Videreudvikle Langå som en attraktiv og levende boligby i en fantastisk natur. Forbinde de forskellige bydele, på tværs af jernbanen, i bymidten, mellem by og natur, mellem Langå og de omliggende byer, imellem foreningerne og borgerne imellem. Udbrede kendskabet til Langås kvaliteter lokalt for at styrke fællesskabet og bredt for at byde besøgende og nye tilflyttere velkommen. 4

5 Forudsætninger DET ER GODT AT BO I LANGÅ I Langå bor vi knap 3000 indbyggere og rigtig mange tager del i og bakker op om de ting, der foregår og vi er så mange, at der er underlag for et rimeligt serviceniveau. Vi oplever Langå som en overskuelig by med trygge og sammenhængende rammer i hverdagen. Her er der plads og tilbud til alle: børn, unge, voksne, ældre og gamle. Og vi har en lang tradition for at bakke op om lokale initiativer og løfte i flok. Vi har: Langå er en stationsby, der fungerer som forstad til Aarhus og Randers. Aarhus C. ligger kun 28 min. væk med toget, Ålborg ca. 1 time, Randers 7 min., Viborg 35 min. og her er direkte tog til København og Kastrup Lufthavn minimum en gang i timen. Toget gør Langå attraktiv for pendlere og betyder at mange familier kan nøjes med én bil eller måske helt undvære. De gode togforbindelser samt billige boliger gør det nærliggende at vælge at bo i Langå. Adgang til en unik natur med Gudenåen, skovene, engene og søen ad fine cykel- og gangstier. En 2-sporet skole til og med 9. klasse Et alsidigt udbud af boliger ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger, der er billigere end i de større byer. Et rimeligt udbud af dagligvarer og enkelte, men gode specialbutikker 3 velfungerende børnehaver Et aktivt, brugerstyret kulturhus med bl.a. bibliotek, museum, aktivitetsklub for de ældre, billedskole, foreningslokaler, lokaler til store og små offentlige eller private arrangementer m.m. Aftenskole med mange forskellige kursustilbud Musikforening med øve- og mødelokale, styret af de unge brugere selv Flere virksomheder Et godt idrætscenter med sportshal, udendørs svømmebassin, tennisbaner, motionscenter m.m. Et stærkt foreningsliv med mange forskellige kultur-, sports- og oplevelsestilbud. Campingplads Dagpleje til de mindste Ungdomsskole, Randers musikskole SFO Tusindvis af jobs nåes fra Langå Lægehus og tandlæger Postekspedition Groos hus et dagtilbud for psykisk syge Plejehjem Ældreboliger Kirke, kapel, sognepræst og menighedshus - og meget mere 5

6 Strategi og indsatsområder SÅDAN SKABER VI SAMMENHÆNGE Med udgangspunkt i Langås mange kvaliteter vil vi arbejde for løsninger på områder, hvor der mangler sammenhæng sammenhæng geografisk mellem forskellige byområder og funktioner, sammenhæng socialt og sammenhæng i kommunikation. Initiativerne skal komme fra os selv, borgerne, og løsningerne skal findes i samarbejde og partnerskaber med Randers kommune, grundejere, det lokale erhvervsliv og relevante organisationer. Indsatsområder Udviklingsplanen udpeger 5 områder for indsatser, der skal understøtte visionen om at skabe sammenhænge, og dermed gøre Langå til et endnu bedre sted at bo. De 5 indsatsområder uddybes og beskrives på de følgende sider. Vi har markeret de større konkrete projektforslag på kortet og listet projekter og forslag op i skemaer bagerst i planen. Indsatsområde 1: En sammenhængende by Langå bindes sammen på tværs af banen og skolevejene skal sikres, så der skabes trafiksikre og sammenhængende forbindelser for de bløde trafikanter mellem områderne og funktionerne i byen og mellem byen og naturen. Indsatsområde 2: En levende og attraktiv boligby Vi vil udvikle Langå som en by for alle. En by, der rummer de nødvendige muligheder og tilbud for børn og børnefamilier, unge, voksne og ældre. I Langå skal der være et bredt udbud af boligformer. Vi vil arbejde for at området langs Bredgade fra Stationen til Kulturhuset udvikles, omdannes, forskønnes og aktiveres som et levende kultur-, butiks- og boligområde. Vi vil give plads til nye boliger og boligformer, ved at bruge de muligheder der findes inden for, eller på kanten af bygrænsen. Indsatsområde 3: Byen i naturen Vi vil arbejde for, at adgangen til og brugen af den unikke natur i Gudenådalen aktiveres til gavn og glæde for både byens gæster og vi, som bor her. Vi har sat særligt fokus på området langs Gudenåen, som vi ønsker at videreudvikle til byens naturlige grønne omdrejningspunkt og ikke mindst samlingspunkt. Gudenåen og området langs den skal fremstå som et område, hvor lokale og turister inviteres til at udfolde sig rekreativt, mens de nyder og respekterer områdets unikke natur og dets landskabelige og kulturhistoriske værdier. Indsatsområde 4: Et sammenhængende og endnu stærkere foreningsliv Vi vil arbejde for, at foreningslivet i Langå bliver endnu mere sammenhængende, samarbejdende, levende og aktivt både for de organiserede og spontane aktiviteter. Foreningslivet skal understøtte ønsket om en levende og aktiv by, som byder gæster velkommen og giver beboerne adgang til en bred vifte af valgmuligheder. Indsatsområde 5: Sammenhængende kommunikation Vi vil gøre opmærksom på Langås mange kvaliteter, og give alle mulighed for at holde sig løbende orienteret om, hvad der sker i byen. 6

7 Kort/ideer KORT / IDEER Bredgade område afgrænsning Broforbindelse over banen Fremtidige stiforbindelser Eksisterende stiforbindelser Sikker skolevej - Ny cykelsti Egeskov og Campingplads Nyt byrum Nyt grønt opholdsrum Gudenå - åkultur Byrum til leg / skaterbane Byudviklingsområder Mulig bygningsfornyelse Nye udbyggede idrætsfaciliteter i tilknytning til hallen. 7

8 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 1: En sammenhængende by 8

9 Hvis de to bydele på hver side af jernbanen skal hænge sammen, er det en forudsætning, at man får elimineret den barriere, som jernbanen er i dag: Ved at etablere passager ved henholdsvis Langå station og ved Gydevej kan man sikre adgang for alle mellem bydelene, og fra bydelene til det grønne strøg langs Gudenåen med engene og Egeskoven, til skoven og engene ved Mosevej og til Vestparken/aktieplantagen, Åbrostien og søen. Det skal være nemt og sikkert at færdes i Langå: Børn skal trygt kunne cykle til og fra skole og fritidsaktiviteter. Det skal være nemt og direkte at komme til stationen/bussen for de mange daglige brugere, fx de børn og unge der skal til skole, uddannelser og gymnasier og de der skal på arbejde eller besøge en af de større byer i nærheden. Det ser heldigvis ud til at Randers kommune bakker op om begge dele. 3. Forlægning af en del af cykelstien Randers-Silkeborg til baneterrænet langs Skovlystvej, under vejbroen og videre langs med jernbanesporene. Forslaget indgår i Kommunens stiplan og vil sammen med en stitunnel ved Gydevej sikre en trafiksikker skolevej fra Skovlyst. 4. Trafiksikre skoleveje for de bløde trafikanter. Vi vil arbejde for, at Byrådet prioriterer en opgradering af trafiksikkerheden ved Skovlystvej/Væthvej, cykelstier langs Væthvej til Bredgade, cykelstier langs Ulstrupvej til rundkørslen, T-krydset Randersvej, Bredgade, Ulstrupvej og cykelstier langs hele Randersvej fra byen til skolen. Projekter 1. Cykel/gangbro med adgang for alle bløde trafikanter på tværs af jernbanen fra Bredgade/stationsbygningen, igennem stationsbygningen, hen over spor 4, til vandtårnet og remisebygningen. Både byens borgere og tilrejsende gæster får derved sammenhængende adgang til byen på begge sider af jernbanen, til stationen og til Bredgade med butikker, service og kultur og til naturområderne, uanset om de er gående, cyklende, i kørestol, med barnevogne, rollatorer m.m. Med en bro vil det også være mere attraktivt evt. at omdanne dele af fodboldbanerne i Skovlyst til nye boliger. Se også indsatsområde 2 og 4. Banedanmark har fået grønt lys til, at etablere bro/elevator adgang mellem perron 1 og 2. Vi mener, at nu hvor der er politisk velvilje til at binde byen sammen, er en forlængelse af dette projekt til Vandtårnet/Remisen ud fra både en ressourcemæssig og funktionel betragtning den rigtige løsning. Vi håber derfor, at Byrådet vil støtte vores forslag og arbejde for en samlet broløsning. 2. Etablering af stitunnel under jernbanen ved Sølyst, med stiforbindelse til Gydevej - Langå skole, Idrætsområdet, Kildevang og det store boligområde Digterparken. Det vil give beboerne i Digterparken og Sølyst sikker, direkte og lovlig adgang til Gudenå-området og til cykelstien Langå/Randers og herfra videre til stationen, stadion, Langå Marina, Egeskoven m.m. Stien mellem skolen og Digterparken er med på Kommunes stiplan. 9

10 Indsatsområde 2: En levende og attraktiv boligby Langå skal være en by med muligheder for alle: børn og børnefamilier, unge, voksne, ældre og gamle. Her skal der være plads til mange forskellige livsformer og boligformer - enfamiliehuse, tæt/lav bebyggelse, lejligheder, kollektivbebyggelser, ungdomsboliger, ældreboliger, boliger for medborgere med særlige behov, bæredygtige boliger m.m. Vi vil udnytte de muligheder for nye boliger, der findes inden for byens grænse i dag eller i kanten af byen; fx ved at omdanne nedlagte butikker til boliger, anbefale boliger på det gamle cementstøberi, færdigudbygning af Digterparken, evt. nye boliger på sportspladsen i Skovlyst. Projekter 1. Forskønnelse af byens rum og udvikling af Bredgade-området Byen skal gøres mere levende og attraktiv. Byens hovedgade, Bredgade, er i dag præget af et stigende antal tomme butikslokaler og enkelte misligholdte bygninger et billede der giver indtryk af afvikling. Stationen står tom og skæmmet af manglende vedligeholdelse. Bredgade og stationen er en del af Langås ansigt udadtil og dermed det første indtryk af byen. Udviklingen skal vendes, så byens gæster og potentielle tilflyttere ikke skræmmes væk, inden de har set hvad byen egentlig rummer. De tomme butikker i Bredgade åbner mulighed for at gentænke hovedgaden som et sted, hvor der både er butikker, service og mødesteder, men også flere boliger. Det vil give nyt liv i gaden. Ved at fjerne nedrivningsmodne huse kan bymiljøet forskønnes og der kan skabes rum for nye huse eller mødesteder, fx en god og spændende legeplads på en central plads i byen, der vil kunne fungere som socialt mødested. Langå rummer stadig mange fine huse, der er med til at fortælle om byens historie. Fx det gamle hospital, gårdene omkring kirken, bygningerne omkring banen, Lohmannsgade med mange oprindelige huse m.m. I udviklingen og omdannelsen af byen skal der værnes om byens kulturhistorie og nye tiltag skal indpasses med respekt herfor. Randers Byråd søger her i 2014 om statslige midler til områdefornyelse i Langå. Bliver vi de heldige, får vi et godt afsæt for at gøre Langå til en endnu mere levende og attraktiv boligby.. 2. Fokus på skole og daginstitutioner Børnefamilier ønsker tidssvarende pasningsmuligheder. Typisk flytter nye børnefamilier til Langå fra en større by, hvor mange har været vant til og glade for vuggestuer som pasningstilbud til de allermindste. At gå fra vuggestue til dagpleje opleves af mange som et stort kompromis. Vi vil arbejde for etablering af en vuggestue fx i forbindelse med en integreret institution. En velfungerende skole til og med 9. klasse er en vigtig faktor for at fastholde og tiltrække børnefamilier. Den er også vigtig for at understøtte og udbygge gode lokale ungdomsaktiviteter. 3. Kulturhuset Byens brugerstyrede kulturhus ligger centralt i byen og er et stort aktiv, hvor mange mødes om fælles interesser, foredrag, musik, kunst, bibliotek, museum, ældreklub m.m. Et godt eksempel på, at aktive borgere, lokal opbakning og et velvilligt Byråd skaber synergi og resultater. For at gøre Langå til en endnu mere levende og attraktiv boligby, skal vi have meget mere samarbejde af den slags. 4. Langå og kultur Arbejdsgruppen de små, de vilde og de skæve er optaget af kultur som et pift til byen og de øvrige indsatsområder og fokuserer på borgeres aktive deltagelse og på kultur, der er med til at synliggøre og give en ekstra dimension. Det være sig til stier i naturen, stationen eller Bredgade. Aktiviteter, der omfatter børn og unge er højt prioriteret. Konkrete projektideer: en kunststi i naturen, skabt af voksne og børn i fællesskab fleksibel udstillingsmulighed på banegården en event for og med unge omfattende streetart i Bredgade, koncert og teater arbejde for at inddrage unge i såvel Kulturhuset Langå som det fortsatte udviklingsprojekt oprettelse af en eller flere socialøkonomiske stillinger med henblik på service, byens forskønnelse og assistance ved arrangementer i byen/kulturhuset. 10

11 11

12 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 3: Byen i naturen 12

13 Projekter Mange fremhæver den skønne natur, som Langås største kvalitet. Vi vil udnytte denne perle til at tiltrække besøgende og tilflyttere. Vi skal styrke sammenhængen mellem by og natur til gavn og glæde for os der bor her og for byens gæster. Vi vil arbejde for at skabe en bedre og mere synlig sammenhæng mellem Langå by og den omgivende natur. Det rekreative potentiale i naturen omkring os skal dyrkes - med respekt for områdets unikke natur og dets landskabelige og kulturhistoriske værdier. Placeret i Gudenådalen er vi er omgivet af en rig og afvekslende natur med et rigt dyreliv: Gudenåen, Langå Egeskov, søen, Vestskoven, Boels Bakker, Væth Enge, Hasselager Ege (nord for Amtmand Hoppes Bro), Løjstrupskoven,og området langs Lilleå til Laurbjerg. Langå har stort potentiale for den grønne turisme: Langå byder på et enestående, spændende lakseog havørredfiskeri, som tiltrækker lystfiskere fra hele Europa. Gudenåen er et aktiv for kano- og kajaksejlere og mindre motorbåde. Pramdragerstien langs Gudenåen og den regionale sammenhængende cykelsti fra Randers til Horsens går gennem byen. For os som bor her, er der god adgang til dejlige og afvekslende naturoplevelser til skove, vandløb, storslåede enge m.m. til hverdagens aktiviteter til fods, i løb, på cykel eller i båd. Men for besøgende og nye tilflyttere i byen kan det være svært at gennemskue, hvordan man kommer ud i naturen. Stierne hænger ikke sammen alle steder og især den manglende passage over banen blokerer for et sammenhængende stinet. I arbejdet med denne plan har vi sat særligt fokus på området langs Gudenåen, som vi ønsker at udvikle til byens naturlige grønne omdrejningspunkt og ikke mindst samlingspunkt. Gudenåen og området langs den skal fremstå som et område, hvor lokale og turister inviteres til udfolde sig rekreativt. På sigt kan aktiveringen af de mange andre naturtilbud foldes ud. Forbindelser på tværs af banen vil løse meget og en tydeligere information om steder og ture vil åbne adgangen til vores storslåede natur. 1. Området langs Gudenåen åbne det centrale område, Borger- og Håndværkerforeningens arealer som et å-aktivitetscenter, der udover sejladsen med motorbåde inviterer til kano- og kajaksejlads, sportsfiskeri, motion og fitness, og eventuelt (vinter) badning. sikre området en fremtræden og faciliteter, som toilet og madpakkehus/bålhytte, mulighed for træklatring, gorillabane, evt. shelters der inviterer børneinstitutioner, familier og andre til at bruge området til leg og som støttepunkt for ture i de ekstensivt anvendte naturområder. etablere en udgravet marina med motorbådspladser, rampe, ophalerbro til kano og kajak. Det kan være enkel udgravning, som i Ulstrup, eller et naturligt forløb som ved Indelukket i Silkeborg. etablere en lystfiskersti, der åbner Gudenåfiskeriet for handicappede og samtidig gør det mere tilgængeligt for sportsfiskere og åbner mulighed for alle åtekniske fiskedicipliner (flue, orm og diverse kunstagn) etablere alsidige klubfaciliteter for bådeklubben, en eventuelt integreret kano- og kajakklub, sportsfiskere og motionister. Et alsidigt klubliv sammen med øget besøgstal fra land- og vandsiden kan forbedre grundlaget for drift af et serveringssted og evt. et vandrehjem. 2. Langå Egeskov intensivere afgræsningen og plejen af Langå Egeskov så dens præg af Guldalderskov retableres og opstille borde og bænke med udsigt til åen, engen og jernbanebroerne. at øge tilgængeligheden af Egeskoven ved at forbedre stien fra marina til P-pladsen ved Skovlystvej, så den kan bruges med barnevogne og el-scootere. 3. Pramdragerstien Stien gøres tilgængelig med almindeligt fodtøj, hvor den går gennem Langå 4. Skabe bedre adgang til naturoplevelser. Det indebærer bl.a. Etablering af langrends-ruter Etablering af flere løbe- gå og cykelstier evt. en mountainbike-rute Naturvejledning ved i form af skiltning, foldere, smartphone guides via QR koder og guidede ture Fysisk skiltning, der viser vej til oplevelserne bl.a. som velkomstinformation på stationen og åen. Materiale på hjemmesiden 5. Mange går og sejler forbi Langå vi vil gøre mere for at få dem til at stoppe op og blive længe. 11

14 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 4: Et endnu stærkere og samarbejdende foreningsliv Langå skal have et sammenhængende, samarbejdende, levende og aktivt foreningsliv. Foreningslivet skal være synligt, let at deltage i som udøver eller frivillig og let at bevæge sig til og fra (logistisk). Foreningslivet skal understøtte de mange muligheder der er for idræt, bevægelse, kunstnerisk udfoldelse og friluftsliv i bredden. Foreningslivet skal være medvirkende til at understøtte ønsket om en levende og aktiv by, som byder gæster velkommen og giver beboerne adgang til en bred vifte af valgmuligheder. I Langå finder man rigtig mange foreninger, med mange forskellige tilbud indenfor idræt og kulturliv. Et rigt foreningsliv, som har mange engagerede frivillige tilknyttet. Der er muligheder for alle aldersgrupper, og foreningerne repræsenterer mange, vidt forskellige interesser. Der er således rig mulighed for at dyrke fritidsinteresser i byen, så man ikke behøver at bevæge sig til Randers eller andre større omkringliggende byer. Langå har et forholdsvis nyt kulturhus, hvor der er rig mulighed for at skabe aktiviteter, som samler byen endnu mere. Mange foreninger er allerede flyttet ind i huset, og en bestyrelse tager sig af bygningen, materiel osv. (Kulturhusets bestyrelse tidligere Lokalsamfundet). Der er i dag liv i Kulturhuset hver dag, både på biblioteket og i de mange forskellige forenings- og mødelokaler der findes rundt omkring i huset. Her er kreative værksteder og kunstforeninger, der undervises i kunst og kunstudfoldelse, afholdes mange forskellige møder, banko, musikalske aftner med kammermusik, kor osv. Et fælleshus som borgerne i byen har taget til sig, værner om og fyldes mere og mere med liv lige midt i byens hjerte. Vestparkfestivalen er en årlig, 2-dages musikfestival for alle aldersgrupper. Festivalen har eksisteret siden 1978, og er en tradition, som tiltrækker både nuværende og tidligere Langåborgere. Derudover danner fællesskabet og de mange frivillige en aktiv basis for mange andre aktiviteter i byen. I byens nordøstlige ende ligger Idrætscenteret ved siden af skolen. Her er hal, fitnesscenter, friluftsbad, skydebaner og fodboldbaner. I bygningen findes også juniorklubben (4-7 kl.), hvor børn fra Langå skole søger hen efter skoletid. I og omkring centret findes flere foreninger, som badmintonklubben, håndboldklubben og til dels også fodboldklubben (i vinterhalvåret). Der er således masser af liv og bevægelse i Idrætscentret så meget liv, at der pt. knapt er plads nok. I dag er det f.eks. ikke muligt at afholde større stævner, da der simpelthen mangler baner. Også naturen omkring byen byder på mange oplevelser og muligheder inden for friluftslivet. Den lokale lystfiskerforening har landets bedste fiskevand, sejlklubben har til huse ved et smukt strøg af Gudenåen, og her er rideklub. Foreningerne i byen er i god kontakt med det lokale erhvervsliv. Der bakkes op om foreningslivet med kontante håndsrækninger, støtte i form af reel arbejdskraft, materialer osv. Mange i byen engagerer sig som frivillige i foreningslivet. Både trænerarbejde i idrætsklubberne, arbejdet med at realisere div. kulturarrangementer, tillidshverv i div. bestyrelser osv. løftes af en frivillig indsats. Der bruges mange hænder, hoveder og hjerter for at skabe liv og oplevelser. Det betyder også, at der er mulighed for at skabe nogle tilbud og aktiviteter, som de fleste har mulighed og økonomi til at deltage i. Men hvis de frivillige hænder er spredt ud over for mange foreninger, hvor der oven i købet mangler en koordineret indsats, så er der i en by som Langå ikke hænder nok. Man vælger frivilligt arbejde ud fra interesse med hjertet. Bliver det for surt eller for omfangsrigt, så vælges det fra. Geografisk set er foreningslivet spredt ud over byen. Som eksempel ligger rideskolen 2 km. udenfor byen via en af de mest befærdede veje (uden cykelsti). Der mangler derfor i høj grad sikre adgangsveje til idrætsanlæg, kulturhus, stadion, rideskole osv., så børn og unge sikkert kan cykle/gå til deres fritidsaktiviteter. 14

15 Projekter 1. Åbning af Kulturhuset for yderligere aktiviteter Især skal der satses endnu mere på at få børn og unge til at bruge huset. Derfor skal der etableres en parallel organisation til Kulturhusets bestyrelse som varetager aktiviteter og events i Kulturhuset. Der mangler koordinering og synliggørelse af husets aktiviteter, samt en i huset forankret enhed, som kan skabe/hjælpe med nye aktiviteter og events. Derudover skal den fortsatte varetagelse af husets drift i samarbejde med Randers Kommune garanteres. 2. Langå Idrætscenter udbygges som ramme om et sammenhængende idrætsliv Langå Idrætscenter skal udvides med endnu en hal, så der er mulighed for at afholde stævner og så byens idrætsforeninger ikke skal udenbys for at afvikle træning. Samlet set skal følgende findes i en plan for det fremtidige idrætscenter i Langå: Ekstra (hel) hal Etablering af udendørs baner til fodbold, herunder etablering af kunstbane til vintertræning Effektiv belysning af udendørsarealer Faciliteter til LIK, som ligner det de har nu, dvs. klubhus og rum til opbevaring af materiel i forbindelse med at klubben flyttes til Idrætscentret Etablering af atletik faciliteter udendørs, udvidelse af fit ness faciliteter inkl. muligheden for at skabe møderum, rum til dans, kampsport mv. Ny svømmehal eller opgradering af friluftsbadet, så det kan bruges året rundt. Udendørs fitness i forbindelse med baner og atletikområder, kombineret med løbestier Langå skal være en bosætningsby og tiltrække tilflytte re, så fritidsfaciliteterne skal være tilstrækkelige og omfattende nok til at dække kommende behov. 4. Etablering af paraplyorganisation/fællessekretariat for byens foreninger Organisatorisk kunne foreningerne samles under én hat, således at der ved en fælles indsats skabes synlighed, koordineres på tværs af foreningerne og skabes variation i tilbuddene. Det vil samtidig styrke udviklingsmulighederne for foreningslivet i byen, samt give foreningerne en større gennemslagskraft. Der er store muligheder for at skabe et samlet, levende foreningsliv af høj kvalitet. Det kræver en organisatorisk (og evt. geografisk samling af foreningerne). Den organisatoriske samling af foreningerne skal komme indefra fra foreningerne selv. 3. Flytning af Stadion i Skovlyst til Idrætscentret Dette skal ske sammen med klubbens bestyrelse, og medføre at klubben får samme vilkår som de har nu. Igennem mange år har byens fodboldklub LIK haft hjemme i Skovlystområdet med baner og klubhus, som benyttes af ca. 250 klubmedlemmer. LIK har stolte traditioner, mange aktive frivillige og klubhuset er samlingspunkt for mange af byens børn, unge og voksne. Igennem mange år har kommunen og bestyrelsen i LIK diskuteret muligheden for at samle idrætsfaciliteterne i Langå, hvilket betyder, at LIK skal flyttes ud til Idrætscentret. Dette giver god mening, så længe LIK får de samme faciliteter som de råder over i dag, og derved kan bibeholde det sociale liv og det store engagement fra klubbens spillere og øvrige medlemmer. 15

16 Strategi og indsatsområder Indsatsområde 5: Sammenhængende kommunikation Langås kvaliteter skal være synlige for alle! I første step skal det være nemt at finde information om byen og naturen omkring Langå, der hvor man kan forvente at finde den. Vi vil kommunikere bredt, så alle kan følge med i, hvad der sker og kommer til at ske i byen. Information om Langå og det der sker i området skal være synlig i bybilledet, på de centrale mødesteder på banegården, ved åen, langs indfaldsvejene. Næste step er, at Langå skal være synlig på internet, i turistbrochurer, i boligblade og alle andre steder, hvor hvor man søger information om fritidsoplevelser eller boligmuligheder. På længere sigt er målet, at Langå er positivt kendt overalt. 16

17 Projekter 1. Ny hjemmeside Hjemmesiden skal indeholde al relevant information om byen og omegnen hvor man finder hvad, hvem man kontakter, hvad der sker hvor og hvornår. En væsentlig forudsætning for hjemmesiden er, at der etableres en gruppe af mennesker med ansvar for daglig/ ugentlig vedligeholdelse af informationer på hjemmesiden. Vi forudser, at arbejdet skal forankres i en forening med demokratisk valgt bestyrelse. 2. Elektronisk nyhedsbrev. Der skal udvikles/anskaffes et system til håndtering af elektroniske nyhedsbreve, som man (dvs borgere og andre interesserede) abonnerer på. Tanken er at udsende nyhedsbrevene med korte, regelmæssige intervaller, gerne ugentligt. Nyhedsbrevene fortæller, hvad der sker i Langå og omegn. 3. Plakatsøjle/opslagstavle i Bredgade. Af hensyn til den (stadig) relativt store gruppe borgere, der ikke har PC og ikke regelmæssigt går på biblioteket for at anvende PC der, opstilles en plakatsøjle/opslagstavle centralt i byen, og de ansvarlige for det elektroniske nyhedsbrev sørger for, at den holdes opdateret. 4. Skiltning på stationen, ved indfaldsveje, ved åen osv. Der opsættes skilte, der hvor man møder byen på rastepladser ved indfaldsveje, på banegården, ved kanolandingspladser og på Campingpladsen. Skiltene skal vise vej til byen og til steder, hvor der sker noget. På stationen opsættes store plancher, der med smukke fotos, kort m.m. fortæller om by og landskab. 5. Udarbejde turbeskrivelser (foldere/hjemmeside via QR eller...?) For at give flere mulighed for at nyde Langå områdets natur fremstilles et antal foldere, der beskriver gode turforslag. Folderne kan trykkes, men vi tænker mere, at de gøres tilgængelige via den nye hjemmeside. Ude i terrænet opsættes skilte med QR koder, der linker til turbeskrivelser på hjemmesiden. 6. Markedsføre oplevelser og aktiviteter i Langå og omegn overfor turistorganisationer. Der skal være jævnlig kontakt med Randers turistbureau, Visit Østjylland, kanoudlejerne langs Gudenå m.fl. 7. Markedsføre Langå som boligby. I samarbejde med bl.a. ejendomsmæglere og det lokale erhvervsliv udvikles kampagnemateriale. 8. By- og naturvandringer. Et korps af frivillige guider tilbyder guidede ture i Langå og omegn. Vi tænker det specielt som en service og markedsføringsaktivitet i forhold til potentielle tilflyttere. 9. Modtagelse af tilflyttere. For at nye tilflyttere skal føle sig velkomne, for at lette deres første tid på et nyt sted og for at inddrage dem hurtigst muligt i fællesskabet, modtages tilflyttere af lokalrådet og tilbydes kontaktpersoner/-familier, som kan hjælpe med bl.a. praktiske oplysninger om, hvor man kan gøre hvad, hvem man skal tage kontakt med om en given forening osv. 17

18 Oversigter Projekter & initiativer 18

19 Oversigt, projekter og initiativer En sammenhængende by Hvad Hvem Hvordan Bemærkninger 1. Cykel/gangbro hen over alle spor, med adgang for alle lette trafikanter, evt. gennem stationsbygningen, fra Bredgade til vandtårnet og remisebygningen (Skovlyst). Randers Byråd Banedanmark/DSB Lodsejerne Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Vigtig med timing ift. Banedanmarks igangværende projekt om bro/elevator mellem perronerne. 2. (Evt.) Alternativ broforbindelse forbindelse bag hotellet til vandtårnet/remisen. Randers Byråd Banedanmark/DSB Lodsejerne Langå Lokalråd Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Adgangen til bymidten er mere direkte her, men en dyrere løsning, da det vil forudsætte bro både ved perronerne og her. 3. Stitunnel under jernbanen ved Sølyst, med sti til Gydevej - Langå Skole og Idrætsområdet, Kildevang og Digterparken. Randers Byråd Banedanmark Lodsejerne Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Ved elektrificering af banen skal togdriften afbrydes i en længere periode. Tidsmæssig koordinering oplagt. Sti mellem skolen og Digterparken er med på Kommunes Stiplan. 4. Forlægning af en del af cykelstien Randers-Silkeborg til baneterrænet langs Skovlystvej, under vejbroen og videre langs med jernbanesporene. Randers Byråd Banedanmark Lodsejerne Langå Lokalråd Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Forslaget indgår i Kommunens stiplan. Sammen med en stitunnel ved Gydevej sikres trafiksikker skolevej for børnene fra Skovlyst. 5. Trafiksikre skoleveje for de bløde trafikanter - oversigten/krydsningen ved Skovlystvej/Væthvej. - Cykelstier langs Væthvej til Bredgade. Cykelstier i byen langs Ulstrupvej til rundkørslen. - Oversigten/krydsningen ved T-krydset Randersvej, Bredgade, Ulstrupvej. Randers Byråd. Lodsejerne Langå Lokalråd Randers er udnævnt til cykelkommune projekt herunder? Fonde Randers Kommune er opmærksom på problemerne. 19

20 Oversigt, projekter og initiativer En levende og attraktiv boligby Hvad Hvem Hvordan Bemærkninger 1. En sammenhængende mere grøn, aktiv og trafik-sikker bymidte ved p-pladsen ved Kulturhuset, Byparken, p-pladsen ved Gardenia/bank/ Fakta, Bredgade og Torvet med muligheder for ophold og aktiviteter. Randers Byråd Handelsstandsforeningen Lodsejerne Bænke langs murene (nogle af dem overdækkede), lydløs skaterbane, petanquebane, flere træer - fx langs Markedsgade ved Rema, frilufts- og legeredskaber for børn og voksne i Byparken. 2. En centralt placeret legeplads - fx på kommunens areal ved Lægehuset. Lokal interessegruppe 3. Omdannelse af butikker til boliger, mødesteder, markedsplads for lokale produkter. Randers Byråd Handelsstandsforeningen Lodsejerne Ny lokalplan? 4. Sikring af byens kulturarv. Randers byråd Bevarende lokalplan SAVE registrering af bevaringsværdige huse. 5. Aflåst cykelparkering på stationen. Banedanmark 6. Nye byggemuligheder: - Området med hotellet, det gamle bageri og arealet langs Vinkelvej. - De tomme butikker på Bredgade kunne omdannes til boliger. - Stadion i Skovlyst - Det gamle betonstøberi - Digterparken 7. Liv i stationen. Forskønnelse af bygningen Cab-inn-hotel for lystfiskere og andre gæster. Håndværkets kulturhus i udbygningerne på perron 1-2 Velkommen til Langå : Se indsatsområde 5. Sammenhængende kommunikation. Randers Byråd Handelsstandsforeningen Lodsejerne DSB Banedanmark Handelsstandsforeningen Samlet plan Byfornyelse Ny lokalplan? Lokalplan og kommuneplantillæg OK Med en cykel/gangbro fra stationen til Skovlyst bliver stationen et knudepunkt i byen. 8 Liv i remisen: Aktivering af området med stationsbygning, de gamle remisebygninger, vandtårnet, grusgraven for enden af Lindevej, de grønne områder i Skovlyst og Gudenåen som et sammenhængende natur- og aktivitetskoncept, med friluftsaktiviteter. (i retning af Friluftscenter Sprækkebjerg i Hammel). Dette kunne også sammentænkes med campingpladsen og måske et vandrehjem Banedanmark Se også indsatsområde 3, En by i naturen 20

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup RealMæglerne Personligt ejerskab del af en kæde Indehaver, statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Halldén Hovedgade 121 2630 RealMæglerne er personligt ejet af Inge Halldén og uafhængig af kapitalinteresser.

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby Luftfoto 1:2500 Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby VISION I Middelfart Kommune ønsker man i sundhedsøjemed at se muligheder frem for begrænsninger. Det indebærer, at der gerne må tænkes i

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille Observatørrapport Løbsnavn: Nordkystløbet Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014 Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå december 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrunden for projektet 3 Projektbeskrivelse 4 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere