Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken"

Transkript

1 Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken Den fremtidige mediestatistik er struktureret i fire emneområder: Brugsadfærd (inklusive købsadfærd), virksomheder, distribution og apparater. Det er en opdeling, der går på tværs af en traditionel mediefaglig opdeling med fokus på de enkelte medier såsom tv, radio, internet, computerspil mv. I den nye mediestatistik optræder de enkelte medier inden for alle fire emneområder, hvilket gør statistikken mere robust over for den hastige teknologiske udvikling på medieområdet den nok så omtalte konvergens, hvor apparater og anvendelsesformer konstant udvikler nye kombinationer, der på nogle områder er uforudsigelige stort set fra år til år. Brugsadfærd (inkl. købsadfærd) Mediestatistikemnet brugsadfærd indeholder bl.a. tal for salg af apparater, belyst ved Brancheorganisationen Forbrugerelektroniks (BFE) salgstal, er den centrale kilde til belysning af købsadfærden på medieområdet. Der stiles efter at bringe tal for styksalg, gennemsnitspris og detailomsætning pr. apparatkategori. Hvor meget befolkningen bruger på køb af broadcasted medieindhold vil kunne belyses, hvis den samlede indtjening for broadcasting medierne kunne splittes op i de tre komponenter de er sammensat af: licens, reklameindtægter og betalingstv (abonnementer, STB m.m.). Der er informationer om de to første komponenter, mens den tredje er ukendt. Her ligger der en større udfordring og venter på at blive taget op. Den kontinuerte belysning af danskernes brugsadfærd er hovedsageligt dækket ved oplysninger fra Gallups TV-Meter, Radio Index og NetBehaviour. Kulturvaneundersøgelsen 2004 bidrager også til belysning af befolkningens medieforbrugsvaner og mønstre. Børnekultur på medieområdet vil ligeledes blive dækket af kulturvaneundersøgelsen. De traditionelle medier, radio og tv er godt dækket ind af Gallups surveys hvad angår brugsadfærd. Tv er dækket godt ind af TV-Meter undersøgelsen og radio af Radio-Index undersøgelsen. I fase 2 af projektet bliver en af opgaverne at plukke fra resultaterne af disse undersøgelser til statistikbanken. Internettet skal betragtes som medie på linje med radio og tv. Internettet er ikke længere noget kantmedie. Gallup foretager i dag, sammen med FDIM og DRRB systematiske opgørelser over brugen af internettet i NetBehaviour systemet. Her opgøres trafikken på de ca. 30 hjemmesider, der er med i FDIM. Trafikken på disse sider skønnes at udgøre ca. 95 pct. af den samlede internettrafik på danske sites. Statistiske opgørelser, der bygger på data fra NetBehaviour, vil derfor dække en meget stor del af trafikvolumenen, mens den ikke vil sige noget om nettets mangfoldighed. De oplysninger, som Gallup/FDIM indsamler, om unikke besøgere, antal besøg og i en vis udstrækning den tid, der bruges på siderne, knyttes til

2 udbyderenheder, der er defineret på basis af, at de udbyder en udgivelse analogt med de traditionelle trykte medier (fx et tidsskrift). I NetBehaviour kombineres data om nettrafik på de omfattede sider med data for et Gallup panel bestående af repræsentativt udvalgte personer. Panelet er en delmængde af GallupForum. Herved er det muligt at fordele internettrafik på en demografisk profil for internetbrugere. NetBehaviour er et slags internettets TV-Meter og kan accesses via InfoSys. Det er aftalt, at Mediesekretariatet får adgang til NetBehaviour via InfoSys. Det er planen at afgrænse Nyhedshjemmesider som delmængde af internetaktiviteten (og dermed internetbrugen). Der er her tale om et område, der uproblematisk falder inden for medieområdet. I NetBehaviour er det muligt at afgrænse rene nyhedshjemmesider og de sider på DR og TV2s hjemmesider, der er nyhedssider. Kulturvaneundersøgelsen afdækker danskernes forbrug af medier i sammenhæng med det øvrige kulturforbrug. Derfor hører resultater herfra også med i mediestatistikken. Kulturvaneundersøgelsens styrke ligger i muligheden for at analysere medieforbruget sammen med andre parametre, mens der er andre og bedre kilder til at belyse medieforbruget løbende. Virksomheder Statistikken over medievirksomheder er hovedsageligt baseret på registerdata i Danmarks Statistik. Den statistiske belysning af medieaktiviteten hvad angår økonomi og beskæftigelse i medievirksomheder vanskeliggøres af at branchenomenklaturen er ganske grovmasket på medieområdet, at den økonomiske aktivitet er registreret på CVR-nummer, og at indplaceringen i branche ofte er ganske upræcis. For at kompensere for dette er der i Mediestatistikprojektet (hvilket har dannet grundlag for en generel metode i Kulturministeriets projekt om den fremtidige kulturstatistik) igangsat et arbejde med at viderebearbejde registerdata, så de kan bruges til en retvisende mediestatistik (kulturstatistik). Der er her tale om en operation, der ikke er lavet før. Princippet er at matche registerdata i Danmarks Statistik med data fra Mediesekretariatets database over radio- og tv-virksomheder og derpå rense/finkæmme populationen for fejlkilder. Data for en virksomhed (et firma) er registreret under den branche hvor virksomheden har sin hovedaktivitet. Et firma er defineret ved den juridiske enhed, hvorved f.eks. DR i den registerbaserede økonomiske statistik kommer til at optræde som én enhed under tv-virksomhed, hvilket er misvisende, da DR også omfatter bl.a. radio og internet. Et andet problem kan være vanskelighed ved at identificere de medierelevante dele af en større ikkemediekoncern som f.eks. TDC, der bl.a. distribuerer kabel-tv. Samlet betyder disse to forhold, at det har været nødvendigt at foretage dels underopdelinger af branchegrupper, dels at gå i dialog med de større

3 medievirksomheder og koncerner med henblik på at få oplyst, hvorledes deres aktiviteter fordeler sig på de forskellige medier. F.eks. at få DR til at opdele sin omsætning på hhv. radio- og tv-aktiviteter. Dette er nu lykkedes, og DR vil levere tallene inden udgangen af Som illustration af, hvad det på sigt er målsætningen, at virksomhedsstatistikken skal indeholde, er i bilag 2 vist en oversigt over kategorier af medievirksomheder med mulige underopdelinger, oplysninger, der bør fremgå af statistikken, kilder og status for den enkelte kategoris indarbejdelse i mediestatistikken. Som eksempel på en underopdeling af virksomheder kan nævnes: Medievirksomheder Programproducenter Tv-stationer Underopdeling Film /tv Landsdækkende/lokale Kommercielle/ikke-kommercielle Satellit/Kabel/Terrestrisk Betalingstv/free tv Radiostationer Landsdækkende/lokale Digitale/analoge Satellit/Kabel/Terrestrisk. Kommercielle/ikke-kommerciel Netradiostation Platform-operatører/distributører Terrestrisk Satellit Kabel Disse opdelinger er foretaget på detailniveau (virksomhedslister fra CVRregistret) dels på basis af data i Mediesekretariatets database over Radioog tv-stationer, dels på basis af viden i Mediesekretariatet og assistance fra branchen. På sigt er det tanken at forsøge at gå et trin dybere og belyse medievirksomhed, forstået som medieaktiviteter. En forudsætning for at gøre dette er at det er muligt at få alle virksomheder, der beskæftiger sig med forskellige typer medieaktiviteter til at fordele deres økonomiske resultater på de enkelte aktiviteter. Ud over Danmarks Statistik og Mediesekretariatets egne data er Dansk Oplagskontrol (reklamevirksomhed) og platformsoperatører kilder til belysning af medievirksomhederne. CVR-nummeret CVR-nummeret er en administrativ enhed - knyttet til firmaet som juridisk enhed. Det benyttes forskelligt i virksomhederne. Nogle store

4 virksomheder er splittet op i selvstændige enheder med hver deres CVRnummer (fx TDC og Egmont) mens andre (fx DR) er samlet under et CVRnummer med en lang række produktionsenheder (DSt: arbejdssteder). Hver produktionsenhed er registreret med en branche, der kan være forskellig fra den branche firmaet (den juridiske enhed) er registreret med. På medieområdet betyder det fx at al økonomisk aktivitet i DR (fx omsætning) er registreret under ét CVR-nummer, fordi DR er organiseret administrativt under ét som forening. DR er registreret med branchen TV-virksomhed. Det indebærer, at tal for DR kun opgøres under TVvirksomhed, mens radioaktiviteten ikke er synlig på firmaniveauet. Under dette niveau er der 21 produktionsenheder, hvor fx Radiohuset, og de enkelte regionale radioer optræder som selvstændige enheder med hver deres branche. Statistisk indebærer denne konstruktion, at belysningen af ATPbeskæftigelsen for DR opgøres under branchen Tv-virksomhed, fordi ATPbeskæftigelsen kun er registreret på CVR-nummer niveau, mens den årlige beskæftigelse (herunder novemberbeskæftigelsen) er registreret på produktionsenhedsniveau (arbejdsstedsniveau). Beskæftigelsen opgøres derfor mere præcist på brancheniveau hvad angår novemberbeskæftigelsen. DR har som tildigere nævnt indvilliget i at foretage en skønsmæssig opdeling af, hvor stor en del af deres aktivitet, der kan henføres til hhv. Tv- og Radiovirksomhed. Da DR er det eneste firma, hvor denne problemstilling gør sig gældende, er der hermed tale om et stort skridt fremad mod en retvisende registerbaseret mediestatistik over Tv-branchen og Radiobranchen. Populationsinddeling Behovene for den statistiske belysning af medieområdet knytter sig imidlertid typisk mere til forskellige typer aktiviteter end til branchekoden og CVR-nummeret for at kunne give en relevant statistisk belysning af mediebranchen. Derfor vil der blive lavet underopdelinger af registerstatistikkens brancheenheder. I første omgang indskrænkes underopdelingerne til at opdele Tv- og radiobranchen på virksomheder, der som hovedaktivitet er landsdækkende, regionale eller lokale stationer eller programproducenter. Brancheenheder underopdeles på basis af viden i Mediesekretariatet og i brancheorganisationer på en måde, der sikrer diskretionen omkring virksomhedsoplysningerne. Arbejdet med underopdeling af brancheenheder er ganske omfattende. Forarbejdet er gjort i februar Resten af arbejdet videreføres i fase 2. Der laves en underopdeling af Radio- og tv-virksomheder i: - Virksomhedstype: National, Regional, Lokal, Programproducent - Platform: Mast, Satellit, Kabel (fællesantenneanlæg/internet). - Funktionstype: Kommerciel, Ikke-kommerciel

5 Der sigtes i første omgang efter en opdeling efter virksomhedernes hovedaktivitet. Senere vil det forsøges at indhente oplysninger, der kan bruges som fordelingsnøgler for virksomheder, der har et mix af forskellige aktiviteter. Hvis det lykkes at gennemføre disse opdelinger, vil materialet blive særdeles detaljeret. Det indebærer imidlertid ikke at alle typer registrerede data kan omsættes i detaljeret statistik. Der skal sikres diskretion om det enkelte firma. Det betyder fx at det ikke må være muligt at identificere præcise tal for et enkelt firmas omsætning og/eller beskæftigelse. På det længere sigt sker der løbende en justering af nomenklaturen, så den tilpasses udviklingen i samfundet og så den kan imødekomme samfundets behov for statistisk information. Næste gang branchenomenklaturen revideres er med virkning fra Kulturministeriet er med i arbejdet med at definere de nationale enheder på kulturområdet. Dette arbejde bliver af central betydning for muligheden for at lave relevant registerbaseret mediestatistik i fremtiden. Populationsafgrænsning Underopdelinger bliver imidlertid ikke bedre end det registrerede. Erfaringerne viser, at hvis man tager en liste med CVR-numre over kultur firmaer og kører dem op mod et register med branchekoder, så vil man finde brancher, man ikke umiddelbart ville forvente. Tilsvarende hvis man lavede en liste over firmaer i et register med en bestemt kulturbranchekode, så ville der være firmaer, man ville savne. Ofte vil det dreje sig om små eller relativt små firmaer, men der er ingen garanti for at der ikke også vil optræde større firmaer med anden branchekode end forventet. For at rette op på dette problem er der mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik indgået en aftale om udveksling af informationer på mikroniveau med henblik på at få en mere præcis afgrænsning af populationer. Denne procedure er allerede taget i brug for områderne Museer, Teatre og Medier. Sumdatasæt Det følgende vedrørende detaljerede sumdatasæt er et forslag, der er forelagt Danmarks Statistik med henblik på at smidiggøre produktionen af registerbaseret statistik. Fremgangsmåden er også foreslået benyttet i Kulturministeriets projekt om den fremtidige kulturstatistik. Danmarks Statistik laver detaljerede sumdatasæt (Excel eller PC-AXIS), med enhederne Antal medievirksomheder, Omsætning og Beskæftigede og fordelinger på variablerne Medievirksomheder, Branche, Ejerforhold, Virksomhedstype, Kommerciel/ikke-kommerciel, Størrelsesgruppe (ATPbeskæftigelse), Omsætningsgruppe. På basis af de detaljerede sumdatasæt laver Mediesekretariatet de endelige grundtabeller til indlæsning i Medie-Statistikbanken. Dvs.

6 udvælgelse af hvilke variabler, der skal kombineres i grundtabeller, og den endelige inddeling af værdier i variablers værdisæt i kategorier der giver en meningsfuld præsentation af materialet, og som samtidig sikrer at Danmarks Statistiks diskretionskrav overholdes. Grundtabellerne skal godkendes af Danmarks Statistik mhp. overholdelse af diskretionskravene. Diskretionshensyn I de detaljerede sumdatasæt vil der være mulighed for bagvejsidentifikationer, der ikke ligger inden for rammerne af Danmarks Statistiks diskretionshensyn. Diskretionshensynet indfris ved kontraktlig forpligtelse af Mediesekretariatet til ikke at offentliggøre statistik, der strider mod Danmarks Statistiks diskretionsregler. Mediesekretariatet forpligter sig endvidere kontraktligt til at slette det detaljerede materiale, når de afledte grundtabeller er dannet. Arkivering De detaljerede sumdatafiler gemmes i Danmarks Statistik, så det senere er muligt for Mediesekretariatet at danne nye grundtabeller efter behov. MS database Mediesekretariatet indhenter for tiden oplysninger om alle stationer, der har tilladelse til at sende. Disse oplysninger er ikke p.t. tilgængelige for statistisk bearbejdning. Oplysningerne skal nyttiggøres til statistisk brug gennem en registrering i Mediesekretariatets database. Målsætningen for denne database er at den skal udvikles til at dække samtlige radio- og tvstationer i Danmark og foruden de data, der knytter sig til administration af tilskud, indeholde CVR-numre og de ovenfornævnte underopdelinger. De kunne yderligere suppleres med oplysninger om hvilke aktiviteter den enkelte virksomhed omfattede. Medie Flash-statistik Der vil være et betydeligt tidsmæssigt efterslæb på den registerbaserede statistik. Fx vil en statistik, der belyser økonomisiden af mediebranchen for 2003, først være mulig at lave i efteråret En statistik, der belyser beskæftigelsen i mediebranchen i 2003 vil normalt kunne laves foråret En måde at lave en væsentligt hurtigere indikation af udviklingen på medieområdet kunne være en gang om året at købe et udtræk fra CVRregistret for brancherne Tv- og radiovirksomhed og lave en grov statistik over antal virksomheder fordelt på størrelsesgrupper (efter ATPbeskæftigelsen). Reklameforbrug Reklameforbruget belyses i form af gengivelse af resultater fra Reklameforbrugsundersøgelsen, der gennemføres af Dansk Oplagskontrol.

7 Fremstilling af medieprodukter Fremstilling af medieprodukter såvel materielle som immaterielle (apparater resp. Software) tages ikke med i statistikdækningen i første omgang, selv om det vil være en aktivitet, der må med, hvis der skal tegnes et samlet billede af den nationale medieøkonomi (som del af oplevelsesøkonomien). Til det samlede billede af den nationale medieøkonomi vil statistik om produktion og im- og eksport af medieindhold også være relevant - på sigt. Her er produktion og eksport af computerspil et interessant eksempel på udfordringen af mediebegrebet. I rapporten Den danske spilbranches økonomiske og kreative vækstmuligheder, som Mediesekrertairatet i september udgav sammen med Det Danske Filminstitut, argumenteres der f.eks. for at computerspil er en aktivitet indenfor medieområdet, der i e kommende år vil få stigende kulturel og økonomisk betydning. Distribution Området distribution samler statistik om fællesantenneanlæg samt fiberog bredbåndsnet. Formålet er et følge udviklingen inden for kabel-tv og udbredelsen af nye distributionsformer for radio og tv. Kilderne til disse oplysninger er dels Copy Dan, dels It- og Telestyrelsen. På distributionsområdet spiller konvergensspørgsmålet - hvad der er medieindhold i dag - og dermed hvad der er distribution af medieindhold en central rolle. Skal distribution af nyhedsstof via mobiltelefoner fx regnes med. I så fald falder en del af telefonidistributionen ind under mediebegrebet; noget der ikke var aktuelt da teleområdet udelukkende var formidling af telefonsamtale og telegrafi. Dele af It- og Telestyrelsens telestatistik vil blive gengivet i Medie- Statistikbanken. Samtidig vil der være overlappende områder, fx internetområdet, der vil blive belyst af andre kilder. På visse områder vil der derved forekomme forskellige tal for noget, der tilsyneladende er det samme. Dette vil skyldes brug af forskellige opgørelsesmetoder. Med risiko for at skabe forvirring vil noget sådant typisk være sund formidlingsmæssig praksis. Det stiller store krav til dokumentation af metode, men generelt vil det være bedre at stille en bred vifte af opgørelser til rådighed end at foretage en selektion af hensyn til forenkling. Principielt skal en tidssvarende mediestatistik omfatte alle distributionsformer, der er kanaler for spredning af medieindhold forstået som film/video og lyd (eksklusive telefoni). Distribution af spil bliver et område, der skal opdyrkes. Traditionelt ligger belysningen af musik og (biograf)film et andet sted i det kulturstatistiske landskab, men givet at målet er at etablere en sammenhængende statistisk belysning af medieområdet må alle medieelementer, dvs. alle de måder medieindhold/-oplevelser der stilles til rådighed for slutbrugerne, på sigt bringes sammen i en sammenhængende præsentation.

8 COPY-DAN er nøgleaktør hvad angår data om fællesantenneanlæg. Der har været kontakter med COPY-DAN om leverance af data til projektet, og i starten af juni 2005 modtog Mediesekretariatet den første leverance, som var data om antal anlæg. Der skal i den kommend etid arbejdes med også at få tal for antal tilslutninger fra COPY-DAN. Der er stor efterspørgsel efter statistisk information om den fremadskridende digitalisering af alle typer distributionskanaler (jordbaserede sendere, satellitter og kabelanlæg). Der skal findes måder at belyse denne proces. Her kommer Forenede Danske Antenneanlæg ind i billedet som en central aktør. Bestand af apparater Emneområdet apparater omfatter en belysning af bestanden af modtageapparater som f.eks. tv opg radio apparater samt nyere typer af apparater som f.eks. digitale radiomodtagere eller set-top-bokse til modtagning af digitalt tv. Her medtages alle typer apparater, der videreformidler medieindhold. Formålet er at følge udbredelsen af medieapparater i hjemmene, digital tv, alternativer til tv, DAB m.m. Den centrale kilde til disse oplysninger er Gallups TV-Meter undersøgelse.for visse apparattyper går udviklingen meget langsom, hvorfor det ikke vil være interessant at følge udviklingen tæt. For andre sker udviklingen så hurtigt, at der vil være stor interesse i at følge udviklingen i bestanden så tæt som muligt for at fange forandringer ind så hurtigt som muligt. Det er vigtigt at brugere af statistikken oplever statistikbanken som dynamisk og vital. Der er stærk efterspørgsel på informationer om hvordan udbredelsen af apparater, der er på vej ind på markedet, skrider frem. Her er DAB-radioen er godt eksempel. Derfor er det væsentligt at have et apparat med så snart det kan registreres i opgørelserne. En så hyppig frekvens som mulig, så der er adgang til de friskeste tal, vil være relevant. I praksis vil det sige Gallups kvartalsopgørelser i Annual Survey, som fra starten er den primære kilde til belysning af bestanden af apparater, evt. suppleret med salgstal fra fx BFE og Nordini for nye typer apparater, der er på vej ind på markedet.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Markedsudvikling og forventninger. BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen

Markedsudvikling og forventninger. BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen Markedsudvikling og forventninger BFE Pressemøde IFA 6. september 2013 Laila Kelp Rasmussen Om BFE ASK: Antenne, Satellit og Kabelbranchen BFE: Branchen ForbrugerElektronik LFE: Leverandørforeningen for

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi

SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En software produktion af Firma Joakim Dalby hos TDC Mobil SOL - et Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem til TDC Mobil Analyse og Økonomi En datawarehouse løsning med data fra mange kilder, og præsentation

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere