Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken"

Transkript

1 Bilag 1. De fire emner i Mediestatistikbanken Den fremtidige mediestatistik er struktureret i fire emneområder: Brugsadfærd (inklusive købsadfærd), virksomheder, distribution og apparater. Det er en opdeling, der går på tværs af en traditionel mediefaglig opdeling med fokus på de enkelte medier såsom tv, radio, internet, computerspil mv. I den nye mediestatistik optræder de enkelte medier inden for alle fire emneområder, hvilket gør statistikken mere robust over for den hastige teknologiske udvikling på medieområdet den nok så omtalte konvergens, hvor apparater og anvendelsesformer konstant udvikler nye kombinationer, der på nogle områder er uforudsigelige stort set fra år til år. Brugsadfærd (inkl. købsadfærd) Mediestatistikemnet brugsadfærd indeholder bl.a. tal for salg af apparater, belyst ved Brancheorganisationen Forbrugerelektroniks (BFE) salgstal, er den centrale kilde til belysning af købsadfærden på medieområdet. Der stiles efter at bringe tal for styksalg, gennemsnitspris og detailomsætning pr. apparatkategori. Hvor meget befolkningen bruger på køb af broadcasted medieindhold vil kunne belyses, hvis den samlede indtjening for broadcasting medierne kunne splittes op i de tre komponenter de er sammensat af: licens, reklameindtægter og betalingstv (abonnementer, STB m.m.). Der er informationer om de to første komponenter, mens den tredje er ukendt. Her ligger der en større udfordring og venter på at blive taget op. Den kontinuerte belysning af danskernes brugsadfærd er hovedsageligt dækket ved oplysninger fra Gallups TV-Meter, Radio Index og NetBehaviour. Kulturvaneundersøgelsen 2004 bidrager også til belysning af befolkningens medieforbrugsvaner og mønstre. Børnekultur på medieområdet vil ligeledes blive dækket af kulturvaneundersøgelsen. De traditionelle medier, radio og tv er godt dækket ind af Gallups surveys hvad angår brugsadfærd. Tv er dækket godt ind af TV-Meter undersøgelsen og radio af Radio-Index undersøgelsen. I fase 2 af projektet bliver en af opgaverne at plukke fra resultaterne af disse undersøgelser til statistikbanken. Internettet skal betragtes som medie på linje med radio og tv. Internettet er ikke længere noget kantmedie. Gallup foretager i dag, sammen med FDIM og DRRB systematiske opgørelser over brugen af internettet i NetBehaviour systemet. Her opgøres trafikken på de ca. 30 hjemmesider, der er med i FDIM. Trafikken på disse sider skønnes at udgøre ca. 95 pct. af den samlede internettrafik på danske sites. Statistiske opgørelser, der bygger på data fra NetBehaviour, vil derfor dække en meget stor del af trafikvolumenen, mens den ikke vil sige noget om nettets mangfoldighed. De oplysninger, som Gallup/FDIM indsamler, om unikke besøgere, antal besøg og i en vis udstrækning den tid, der bruges på siderne, knyttes til

2 udbyderenheder, der er defineret på basis af, at de udbyder en udgivelse analogt med de traditionelle trykte medier (fx et tidsskrift). I NetBehaviour kombineres data om nettrafik på de omfattede sider med data for et Gallup panel bestående af repræsentativt udvalgte personer. Panelet er en delmængde af GallupForum. Herved er det muligt at fordele internettrafik på en demografisk profil for internetbrugere. NetBehaviour er et slags internettets TV-Meter og kan accesses via InfoSys. Det er aftalt, at Mediesekretariatet får adgang til NetBehaviour via InfoSys. Det er planen at afgrænse Nyhedshjemmesider som delmængde af internetaktiviteten (og dermed internetbrugen). Der er her tale om et område, der uproblematisk falder inden for medieområdet. I NetBehaviour er det muligt at afgrænse rene nyhedshjemmesider og de sider på DR og TV2s hjemmesider, der er nyhedssider. Kulturvaneundersøgelsen afdækker danskernes forbrug af medier i sammenhæng med det øvrige kulturforbrug. Derfor hører resultater herfra også med i mediestatistikken. Kulturvaneundersøgelsens styrke ligger i muligheden for at analysere medieforbruget sammen med andre parametre, mens der er andre og bedre kilder til at belyse medieforbruget løbende. Virksomheder Statistikken over medievirksomheder er hovedsageligt baseret på registerdata i Danmarks Statistik. Den statistiske belysning af medieaktiviteten hvad angår økonomi og beskæftigelse i medievirksomheder vanskeliggøres af at branchenomenklaturen er ganske grovmasket på medieområdet, at den økonomiske aktivitet er registreret på CVR-nummer, og at indplaceringen i branche ofte er ganske upræcis. For at kompensere for dette er der i Mediestatistikprojektet (hvilket har dannet grundlag for en generel metode i Kulturministeriets projekt om den fremtidige kulturstatistik) igangsat et arbejde med at viderebearbejde registerdata, så de kan bruges til en retvisende mediestatistik (kulturstatistik). Der er her tale om en operation, der ikke er lavet før. Princippet er at matche registerdata i Danmarks Statistik med data fra Mediesekretariatets database over radio- og tv-virksomheder og derpå rense/finkæmme populationen for fejlkilder. Data for en virksomhed (et firma) er registreret under den branche hvor virksomheden har sin hovedaktivitet. Et firma er defineret ved den juridiske enhed, hvorved f.eks. DR i den registerbaserede økonomiske statistik kommer til at optræde som én enhed under tv-virksomhed, hvilket er misvisende, da DR også omfatter bl.a. radio og internet. Et andet problem kan være vanskelighed ved at identificere de medierelevante dele af en større ikkemediekoncern som f.eks. TDC, der bl.a. distribuerer kabel-tv. Samlet betyder disse to forhold, at det har været nødvendigt at foretage dels underopdelinger af branchegrupper, dels at gå i dialog med de større

3 medievirksomheder og koncerner med henblik på at få oplyst, hvorledes deres aktiviteter fordeler sig på de forskellige medier. F.eks. at få DR til at opdele sin omsætning på hhv. radio- og tv-aktiviteter. Dette er nu lykkedes, og DR vil levere tallene inden udgangen af Som illustration af, hvad det på sigt er målsætningen, at virksomhedsstatistikken skal indeholde, er i bilag 2 vist en oversigt over kategorier af medievirksomheder med mulige underopdelinger, oplysninger, der bør fremgå af statistikken, kilder og status for den enkelte kategoris indarbejdelse i mediestatistikken. Som eksempel på en underopdeling af virksomheder kan nævnes: Medievirksomheder Programproducenter Tv-stationer Underopdeling Film /tv Landsdækkende/lokale Kommercielle/ikke-kommercielle Satellit/Kabel/Terrestrisk Betalingstv/free tv Radiostationer Landsdækkende/lokale Digitale/analoge Satellit/Kabel/Terrestrisk. Kommercielle/ikke-kommerciel Netradiostation Platform-operatører/distributører Terrestrisk Satellit Kabel Disse opdelinger er foretaget på detailniveau (virksomhedslister fra CVRregistret) dels på basis af data i Mediesekretariatets database over Radioog tv-stationer, dels på basis af viden i Mediesekretariatet og assistance fra branchen. På sigt er det tanken at forsøge at gå et trin dybere og belyse medievirksomhed, forstået som medieaktiviteter. En forudsætning for at gøre dette er at det er muligt at få alle virksomheder, der beskæftiger sig med forskellige typer medieaktiviteter til at fordele deres økonomiske resultater på de enkelte aktiviteter. Ud over Danmarks Statistik og Mediesekretariatets egne data er Dansk Oplagskontrol (reklamevirksomhed) og platformsoperatører kilder til belysning af medievirksomhederne. CVR-nummeret CVR-nummeret er en administrativ enhed - knyttet til firmaet som juridisk enhed. Det benyttes forskelligt i virksomhederne. Nogle store

4 virksomheder er splittet op i selvstændige enheder med hver deres CVRnummer (fx TDC og Egmont) mens andre (fx DR) er samlet under et CVRnummer med en lang række produktionsenheder (DSt: arbejdssteder). Hver produktionsenhed er registreret med en branche, der kan være forskellig fra den branche firmaet (den juridiske enhed) er registreret med. På medieområdet betyder det fx at al økonomisk aktivitet i DR (fx omsætning) er registreret under ét CVR-nummer, fordi DR er organiseret administrativt under ét som forening. DR er registreret med branchen TV-virksomhed. Det indebærer, at tal for DR kun opgøres under TVvirksomhed, mens radioaktiviteten ikke er synlig på firmaniveauet. Under dette niveau er der 21 produktionsenheder, hvor fx Radiohuset, og de enkelte regionale radioer optræder som selvstændige enheder med hver deres branche. Statistisk indebærer denne konstruktion, at belysningen af ATPbeskæftigelsen for DR opgøres under branchen Tv-virksomhed, fordi ATPbeskæftigelsen kun er registreret på CVR-nummer niveau, mens den årlige beskæftigelse (herunder novemberbeskæftigelsen) er registreret på produktionsenhedsniveau (arbejdsstedsniveau). Beskæftigelsen opgøres derfor mere præcist på brancheniveau hvad angår novemberbeskæftigelsen. DR har som tildigere nævnt indvilliget i at foretage en skønsmæssig opdeling af, hvor stor en del af deres aktivitet, der kan henføres til hhv. Tv- og Radiovirksomhed. Da DR er det eneste firma, hvor denne problemstilling gør sig gældende, er der hermed tale om et stort skridt fremad mod en retvisende registerbaseret mediestatistik over Tv-branchen og Radiobranchen. Populationsinddeling Behovene for den statistiske belysning af medieområdet knytter sig imidlertid typisk mere til forskellige typer aktiviteter end til branchekoden og CVR-nummeret for at kunne give en relevant statistisk belysning af mediebranchen. Derfor vil der blive lavet underopdelinger af registerstatistikkens brancheenheder. I første omgang indskrænkes underopdelingerne til at opdele Tv- og radiobranchen på virksomheder, der som hovedaktivitet er landsdækkende, regionale eller lokale stationer eller programproducenter. Brancheenheder underopdeles på basis af viden i Mediesekretariatet og i brancheorganisationer på en måde, der sikrer diskretionen omkring virksomhedsoplysningerne. Arbejdet med underopdeling af brancheenheder er ganske omfattende. Forarbejdet er gjort i februar Resten af arbejdet videreføres i fase 2. Der laves en underopdeling af Radio- og tv-virksomheder i: - Virksomhedstype: National, Regional, Lokal, Programproducent - Platform: Mast, Satellit, Kabel (fællesantenneanlæg/internet). - Funktionstype: Kommerciel, Ikke-kommerciel

5 Der sigtes i første omgang efter en opdeling efter virksomhedernes hovedaktivitet. Senere vil det forsøges at indhente oplysninger, der kan bruges som fordelingsnøgler for virksomheder, der har et mix af forskellige aktiviteter. Hvis det lykkes at gennemføre disse opdelinger, vil materialet blive særdeles detaljeret. Det indebærer imidlertid ikke at alle typer registrerede data kan omsættes i detaljeret statistik. Der skal sikres diskretion om det enkelte firma. Det betyder fx at det ikke må være muligt at identificere præcise tal for et enkelt firmas omsætning og/eller beskæftigelse. På det længere sigt sker der løbende en justering af nomenklaturen, så den tilpasses udviklingen i samfundet og så den kan imødekomme samfundets behov for statistisk information. Næste gang branchenomenklaturen revideres er med virkning fra Kulturministeriet er med i arbejdet med at definere de nationale enheder på kulturområdet. Dette arbejde bliver af central betydning for muligheden for at lave relevant registerbaseret mediestatistik i fremtiden. Populationsafgrænsning Underopdelinger bliver imidlertid ikke bedre end det registrerede. Erfaringerne viser, at hvis man tager en liste med CVR-numre over kultur firmaer og kører dem op mod et register med branchekoder, så vil man finde brancher, man ikke umiddelbart ville forvente. Tilsvarende hvis man lavede en liste over firmaer i et register med en bestemt kulturbranchekode, så ville der være firmaer, man ville savne. Ofte vil det dreje sig om små eller relativt små firmaer, men der er ingen garanti for at der ikke også vil optræde større firmaer med anden branchekode end forventet. For at rette op på dette problem er der mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik indgået en aftale om udveksling af informationer på mikroniveau med henblik på at få en mere præcis afgrænsning af populationer. Denne procedure er allerede taget i brug for områderne Museer, Teatre og Medier. Sumdatasæt Det følgende vedrørende detaljerede sumdatasæt er et forslag, der er forelagt Danmarks Statistik med henblik på at smidiggøre produktionen af registerbaseret statistik. Fremgangsmåden er også foreslået benyttet i Kulturministeriets projekt om den fremtidige kulturstatistik. Danmarks Statistik laver detaljerede sumdatasæt (Excel eller PC-AXIS), med enhederne Antal medievirksomheder, Omsætning og Beskæftigede og fordelinger på variablerne Medievirksomheder, Branche, Ejerforhold, Virksomhedstype, Kommerciel/ikke-kommerciel, Størrelsesgruppe (ATPbeskæftigelse), Omsætningsgruppe. På basis af de detaljerede sumdatasæt laver Mediesekretariatet de endelige grundtabeller til indlæsning i Medie-Statistikbanken. Dvs.

6 udvælgelse af hvilke variabler, der skal kombineres i grundtabeller, og den endelige inddeling af værdier i variablers værdisæt i kategorier der giver en meningsfuld præsentation af materialet, og som samtidig sikrer at Danmarks Statistiks diskretionskrav overholdes. Grundtabellerne skal godkendes af Danmarks Statistik mhp. overholdelse af diskretionskravene. Diskretionshensyn I de detaljerede sumdatasæt vil der være mulighed for bagvejsidentifikationer, der ikke ligger inden for rammerne af Danmarks Statistiks diskretionshensyn. Diskretionshensynet indfris ved kontraktlig forpligtelse af Mediesekretariatet til ikke at offentliggøre statistik, der strider mod Danmarks Statistiks diskretionsregler. Mediesekretariatet forpligter sig endvidere kontraktligt til at slette det detaljerede materiale, når de afledte grundtabeller er dannet. Arkivering De detaljerede sumdatafiler gemmes i Danmarks Statistik, så det senere er muligt for Mediesekretariatet at danne nye grundtabeller efter behov. MS database Mediesekretariatet indhenter for tiden oplysninger om alle stationer, der har tilladelse til at sende. Disse oplysninger er ikke p.t. tilgængelige for statistisk bearbejdning. Oplysningerne skal nyttiggøres til statistisk brug gennem en registrering i Mediesekretariatets database. Målsætningen for denne database er at den skal udvikles til at dække samtlige radio- og tvstationer i Danmark og foruden de data, der knytter sig til administration af tilskud, indeholde CVR-numre og de ovenfornævnte underopdelinger. De kunne yderligere suppleres med oplysninger om hvilke aktiviteter den enkelte virksomhed omfattede. Medie Flash-statistik Der vil være et betydeligt tidsmæssigt efterslæb på den registerbaserede statistik. Fx vil en statistik, der belyser økonomisiden af mediebranchen for 2003, først være mulig at lave i efteråret En statistik, der belyser beskæftigelsen i mediebranchen i 2003 vil normalt kunne laves foråret En måde at lave en væsentligt hurtigere indikation af udviklingen på medieområdet kunne være en gang om året at købe et udtræk fra CVRregistret for brancherne Tv- og radiovirksomhed og lave en grov statistik over antal virksomheder fordelt på størrelsesgrupper (efter ATPbeskæftigelsen). Reklameforbrug Reklameforbruget belyses i form af gengivelse af resultater fra Reklameforbrugsundersøgelsen, der gennemføres af Dansk Oplagskontrol.

7 Fremstilling af medieprodukter Fremstilling af medieprodukter såvel materielle som immaterielle (apparater resp. Software) tages ikke med i statistikdækningen i første omgang, selv om det vil være en aktivitet, der må med, hvis der skal tegnes et samlet billede af den nationale medieøkonomi (som del af oplevelsesøkonomien). Til det samlede billede af den nationale medieøkonomi vil statistik om produktion og im- og eksport af medieindhold også være relevant - på sigt. Her er produktion og eksport af computerspil et interessant eksempel på udfordringen af mediebegrebet. I rapporten Den danske spilbranches økonomiske og kreative vækstmuligheder, som Mediesekrertairatet i september udgav sammen med Det Danske Filminstitut, argumenteres der f.eks. for at computerspil er en aktivitet indenfor medieområdet, der i e kommende år vil få stigende kulturel og økonomisk betydning. Distribution Området distribution samler statistik om fællesantenneanlæg samt fiberog bredbåndsnet. Formålet er et følge udviklingen inden for kabel-tv og udbredelsen af nye distributionsformer for radio og tv. Kilderne til disse oplysninger er dels Copy Dan, dels It- og Telestyrelsen. På distributionsområdet spiller konvergensspørgsmålet - hvad der er medieindhold i dag - og dermed hvad der er distribution af medieindhold en central rolle. Skal distribution af nyhedsstof via mobiltelefoner fx regnes med. I så fald falder en del af telefonidistributionen ind under mediebegrebet; noget der ikke var aktuelt da teleområdet udelukkende var formidling af telefonsamtale og telegrafi. Dele af It- og Telestyrelsens telestatistik vil blive gengivet i Medie- Statistikbanken. Samtidig vil der være overlappende områder, fx internetområdet, der vil blive belyst af andre kilder. På visse områder vil der derved forekomme forskellige tal for noget, der tilsyneladende er det samme. Dette vil skyldes brug af forskellige opgørelsesmetoder. Med risiko for at skabe forvirring vil noget sådant typisk være sund formidlingsmæssig praksis. Det stiller store krav til dokumentation af metode, men generelt vil det være bedre at stille en bred vifte af opgørelser til rådighed end at foretage en selektion af hensyn til forenkling. Principielt skal en tidssvarende mediestatistik omfatte alle distributionsformer, der er kanaler for spredning af medieindhold forstået som film/video og lyd (eksklusive telefoni). Distribution af spil bliver et område, der skal opdyrkes. Traditionelt ligger belysningen af musik og (biograf)film et andet sted i det kulturstatistiske landskab, men givet at målet er at etablere en sammenhængende statistisk belysning af medieområdet må alle medieelementer, dvs. alle de måder medieindhold/-oplevelser der stilles til rådighed for slutbrugerne, på sigt bringes sammen i en sammenhængende præsentation.

8 COPY-DAN er nøgleaktør hvad angår data om fællesantenneanlæg. Der har været kontakter med COPY-DAN om leverance af data til projektet, og i starten af juni 2005 modtog Mediesekretariatet den første leverance, som var data om antal anlæg. Der skal i den kommend etid arbejdes med også at få tal for antal tilslutninger fra COPY-DAN. Der er stor efterspørgsel efter statistisk information om den fremadskridende digitalisering af alle typer distributionskanaler (jordbaserede sendere, satellitter og kabelanlæg). Der skal findes måder at belyse denne proces. Her kommer Forenede Danske Antenneanlæg ind i billedet som en central aktør. Bestand af apparater Emneområdet apparater omfatter en belysning af bestanden af modtageapparater som f.eks. tv opg radio apparater samt nyere typer af apparater som f.eks. digitale radiomodtagere eller set-top-bokse til modtagning af digitalt tv. Her medtages alle typer apparater, der videreformidler medieindhold. Formålet er at følge udbredelsen af medieapparater i hjemmene, digital tv, alternativer til tv, DAB m.m. Den centrale kilde til disse oplysninger er Gallups TV-Meter undersøgelse.for visse apparattyper går udviklingen meget langsom, hvorfor det ikke vil være interessant at følge udviklingen tæt. For andre sker udviklingen så hurtigt, at der vil være stor interesse i at følge udviklingen i bestanden så tæt som muligt for at fange forandringer ind så hurtigt som muligt. Det er vigtigt at brugere af statistikken oplever statistikbanken som dynamisk og vital. Der er stærk efterspørgsel på informationer om hvordan udbredelsen af apparater, der er på vej ind på markedet, skrider frem. Her er DAB-radioen er godt eksempel. Derfor er det væsentligt at have et apparat med så snart det kan registreres i opgørelserne. En så hyppig frekvens som mulig, så der er adgang til de friskeste tal, vil være relevant. I praksis vil det sige Gallups kvartalsopgørelser i Annual Survey, som fra starten er den primære kilde til belysning af bestanden af apparater, evt. suppleret med salgstal fra fx BFE og Nordini for nye typer apparater, der er på vej ind på markedet.

Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder

Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder Danmarks Statistik 1. december 2014 Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Radio og tv: Virksomheder 0.2 Emnegruppe Uddannelse og kultur

Læs mere

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank Oplæg til Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank I det følgende skitseres en række eksempler på grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank. Eksemplerne har foreløbigt status af forslag. Grundtabellerne

Læs mere

Oplæg til halvdagsseminar den 23. september 2004 om mediestatistik

Oplæg til halvdagsseminar den 23. september 2004 om mediestatistik MEDIESEKRETARIATET Oplæg til halvdagsseminar den 23. september 2004 om mediestatistik 1. Baggrund Oplysninger om basale fakta vedrørende de elektroniske medier i Danmark er i dag lidt af en mangelvare.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE INTRODUKTION H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013

BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 Den årlige rapport om markedet for forbrugerelektronik, tv og streaming Undersøgelse og databehandling: TNS Gallup Udgiver: Branchen ForbrugerElektronik Marts

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1.1 SAMMENFATNING 2 METODE 3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER 2008 2013 4 BESKÆFTIGELSE 5 OMSÆTNING 6 EKSPORT 7 GENNEMSNITLIG OMSÆTNING PR VIRKSOMHED 8 REGIONAL

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Radiolytningen i Danmark er præget af en vis stabilitet. Radiolytningen udviser fortsat den vigende tendens, som kan spores tilbage til 2008, hvor danskernes radiolytning

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv.

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for Højkvalitetsdata 23. juli 2008 Dokumentationsvejledning Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for højkvalitetsdata består af: Hans Hummelgaard (fmd.) (akf og medlem

Læs mere

Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003)

Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003) Side 1 af 6 Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003) 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 23. april 2014 0.1 Navn Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003) 0.2

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i butikker I det følgende værditestes tjenesten Skærme i butikker. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

2016 It-anvendelse i befolkningen 2016 Danmarks Statistik &sid=itbef2016

2016 It-anvendelse i befolkningen 2016 Danmarks Statistik &sid=itbef2016 Medierelaterede offentlige udredninger / Danmark 2000-2017 NORDICOM Opdateret 06-06-2017 lovgivning : del I bind 1 ddelelser/pdf/2017/betaenkning_nr._1565_del_i_bind_1.pdf lovgivning : del I bind 2 ddelelser/pdf/2017/betaenkning_nr._1565_del_i_bind_2.pdf

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere