Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage"

Transkript

1 Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden ) og den relevante Promethean-enhed, som bestemt af det territorium, hvor kunden er bosiddende, som anført nedenfor i vilkårene og betingelserne for brugerlicens og supportydelser til ActivEngage (SLUTBRUGERLICENSAFTALE) (i alle tilfælde Promethean ). AfAf hensyn til og på grundlag af parternes heri fremsatte erklæringer og løfter og i øvrigt efter modtagelse af en gyldig og tilstrækkelig modydelse, som hermed anerkendes, indgår parterne følgende aftale: Nærværende aftale består af SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, som anført nedenfor, supportplanen for Promethean ActivEngage, der findes på ( supportydelserne ), og Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, som Promethean sender til kunden efter modtagelse af bestillingen på ActivEngage-softwaren, og som anfører, hvad der er blevet købt, samt oplysninger om licensnøglen. Ved at downloade ActivEngage-softwaren accepterer kunden, at SLUTBRUGERLICENSAFTALEN og supportplanen for ActivEngage er gældende og regulerer denne bestilling. Ikrafttrædelsesdatoen for den nærværende aftale defineres som den dato, hvor kunden modtager sin licensnøgle. Kunden er indforstået med og accepterer, at modtagelse af supportydelserne i hele supportperioden er betinget af, at denne licens registreres på Nærværende aftale udgør hele aftalen og overenskomsten mellem parterne vedrørende aftalens genstand, og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, erklæringer, løfter og overenskomster, uanset om disse er skriftlige, elektroniske, mundtlige eller andet. Eventuelle yderligere eller modstridende vilkår i ethvert andet dokument, herunder uden begrænsning enhver indkøbsordre fra kunden, er ugyldige og uden virkning for nogen af parterne. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTBRUGERLICENS OG SUPPORTYDELSER FOR ACTIVENGAGE (SLUTBRUGERLICENSAFTALE) VIGTIGT LÆS GRUNDIGT. ACTIVENGAGE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, BILLEDER, FOTOGRAFIER, ANIMATIONER, VIDEO, LYD, MUSIK OG TEKST, DER ER INKORPORERET I SOFTWAREN) ( SOFTWAREN ) ER BESKYTTET AF AMERIKANSKE OG INTERNATIONALE LOVE OM OPHAVSRET, PATENTLOVE OG ANDRE LOVE OG TRAKTATER OM IMMATERIELLE RETTIGHEDER. UAUTORISERET BRUG, DUPLIKERING, PUBLIKATION OG DISTRIBUTION AF HELE ELLER DELE AF DENNE SOFTWARE ER UDTRYKKELIGT FORBUDT OG VIL BLIVE BRAGT FOR DOMSTOLENE I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET. DINE RETTIGHEDER TIL DENNE SOFTWARE ER BEGRÆNSET TIL DE LICENSRETTIGHEDER, DER ER TILDELT IFØLGE NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE. ALLE ANDRE RETTIGHEDER, ADKOMSTER OG INTERESSER ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET OG OPRETHOLDT AF PROMETHEAN OG DERES LICENSGIVERE.

2 TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), alt efter relevans, befinder sig. Disse vilkår og betingelser for slutbrugerlicens og supportydelser for ActivEngage ( vilkår og betingelser eller SLUTBRUGERLICENSAFTALE ) er del af en juridisk aftale mellem brugerkunden af ActivEngages software og Promethean, Inc., hvis territoriet er USA, Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, eller Promethean Limited, hvis territoriet er Storbritannien og alle andre territorier (i begge tilfælde heri benævnt Promethean ). BEMÆRK DESUDEN, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER I VISSE LANDE, HVILKET GÆLDER FOR DENNE LICENS FRA TID TIL ANDEN. PROMETHEAN ER VILLIG TIL AT GIVE ACTIVENGAGE-SOFTWAREN ( SOFTWAREN ) I LICENS OG ENHVER TILHØRENDE BRUGERDOKUMENTATION OG OFFENTLIGGJORTE SPECIFIKATIONER TIL SOFTWAREN ( DOKUMENTATION ) (SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN BENÆVNES PRODUKTET ) UDELUKKENDE PÅ DEN BETINGELSE, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT HERI. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. Hvis du (i) installerer Softwaren eller (ii) får en tredjepart til at installere softwaren på dine vegne, betyder det, at du accepterer nærværende vilkår og betingelser, herunder ansvarsfraskrivelsen, begrænsningen af ansvar og bestemmelserne for ophør, der er anført herunder. Hvis du indgår nærværende aftale på vegne af en organisation/enhed, er alle henvisninger til dig eller din(e) eller licenshaver eller kunden i nærværende aftale en kollektiv betegnelse for organisationen/enheden og slutbrugeren af softwaren. 1. OVERDRAGELSE AF LICENS. Promethean giver dig hermed en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres eller tildeles andre, til at bruge produktet ifølge nærværende vilkår og betingelser ( licens ). Du har ret til at installere og anvende softwaren baseret på antallet af købte klasseværelseslicenser eller studentbrugerlicenser, der er anført på Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, som Promethean har sendt til dig. En klasseværelseslicens defineres som en licens, der giver kunden ret til op til toogtredive (32) ActivEngage-klientversioner af softwaren, der er registreret på en gang på en serverversion af softwaren. En studentbrugerlicens defineres som en licens, der giver kunden ret til at registrere én (1) ActivEngage-klientversion af softwaren, der skal registreres på en gang på en serverversion af softwaren. Downloadinstruktioner for klientversionen af softwaren offentliggøres på Inden du installerer serverversionen af softwaren eller downloader klientversionen af softwaren, skal du sikre, at der er etableret et egnet kundemiljø (som defineret herunder) til brug og betjening af softwaren. Du anerkender, at Promethean ikke er ansvarlig

3 for at indhente, sælge eller give licens til hardware, perifere enheder eller tredjepartssoftware, som er nødvendigt for at oprette eller vedligeholde kundemiljøet. Kundemiljø betyder det computermiljø, der anskaffes, oprettes og vedligeholdes separat af dig til brug og betjening af softwaren, og som opfylder Prometheans eksisterende minimumsystemkrav. 2. BETALING. (a) Licensgebyrer. På grundlag af din betaling af det aftalte beløb pr. klasseværelseslicens eller pr. studentbrugerlicens ( licensgebyr ) til Promethean eller en Promethean-partner (defineret heri som en forhandler, der har fået tilladelse af Promethean til at sælge softwaren og supportydelsen på vegne af Promethean), giver Promethean dig tilladelse til at bruge softwaren med hver licens, der er købt, i den licensperiode, som du har fået tildelt ifølge nærværende aftale afhængigt af den type softwarelicens, der er købt (uanset om det er en permanent licens eller en abonnementsbaseret licens), som er anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen og underlagt nærværende vilkår og betingelser. En permanent licens defineres som en licens til at anvende softwaren tidsubegrænset, og den omfatter supportydelser (som defineret heri) i ét (1) år efter registrering. En abonnementsbaseret licens defineres som en licens til at anvende softwaren i en angiven tidsperiode, og den berettiger dig til at modtage supportydelser til softwaren i det antal år, der er omfattet af abonnementet efter registrering. (b) Supportydelsesgebyrer: Hvis du har købt en permanent licens har du ret til at modtage supportydelser til softwaren i 1 år ( indledende supportperiode ). Den indledende supportperiode starter på ikrafttrædelsesdatoen, som defineret i afsnit 14. For at være berettiget til den indledende supportperiode skal du dog registrere softwarelicensen, som anført i afsnit 4(g). Hvis du ikke registrerer softwarelicensen, modtager du kun supportydelserne i 90 dage fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis du fortsat ønsker at modtage supportydelserne efter den indledende supportperiode, skal du købe supportydelser til flere år ( flerårig supportydelsesperiode eller supportydelsesperiode til årlig fornyelse ). Du er ansvarlig for betaling af eventuelle gebyrer for flerårige supportydelser eller supportydelser til årlig fornyelse. Promethean eller en Promethean-partner fakturerer dig for supportydelsesperioder til årlig fornyelse eller flerårige supportydelsesperioder, der ikke er blevet forudbetalt, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. Du accepterer at betale hver faktura inden for tredive (30) dage efter fakturaudstedelsesdatoen. Hvis betalingen af gebyrer for flerårige supportydelser eller supportydelser til årlig fornyelse ikke modtages rettidigt, har Promethean ret til øjeblikkeligt at bringe eventuelle yderligere supportydelser til ophør, herunder leveringen af opdateringer eller nye versioner af softwaren.

4 Hvis du har købt en abonnementsbaseret licens, leveres supportydelserne med softwaren i den specifikke periode (dvs. 1 år, 3 år eller 5 år) for din abonnementsbaserede licens, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. For at være berettiget til at modtage supportydelserne skal du dog registrere softwarelicensen, som anført i afsnit 4(g). Hvis du ikke registrerer softwarelicensen, modtager du kun supportydelserne i 90 dage fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis du købte en abonnementsbaseret licens, der kræver, at du betaler for licensen årligt, fakturerer Promethean eller en Promethean-partner dig før årsdagen for ikrafttrædelsesdatoen. Du accepterer at betale hver faktura inden for tredive (30) dage efter fakturaudstedelsesdatoen. Hvis der ikke sker rettidig betaling har Promethean ret til øjeblikkeligt at ophæve de(n) licens(er), der er tildelt heri, samt ophæve de supportydelser, der er tilknyttet til den abonnementsbaseret licens. 3. EJERSKAB. Den leverede software er ikke offentligt tilgængelig. Promethean, deres associerede selskaber og/eller deres licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til softwaren, herunder, uden begrænsning, patent-, varemærke- og ophavsrettigheder og rettigheder til forretningshemmeligheder, og de teknikker og ideer, der er indeholdt og udtrykt deri, herunder strukturen, sekvensen og organiseringen af softwaren (samlet benævnt programkoncepterne ), og eventuelle afledninger deraf. Du anerkender, at du ikke har nogen rettigheder i forbindelse med eller til softwaren, programkoncepterne eller eventuelle afledninger deraf med undtagelse af den begrænsede licens, der er tildelt i nærværende aftale. 4. TILLADT BRUG OG RESTRIKTIONER. (a) Brug i prøveperiode. Promethean tildeler en prøvelicens ( prøvelicens ) til softwaren med supportydelser, der kan findes på i henhold til nærværende vilkår og betingelser til din brug i en periode på 60 dage fra den dato, hvor du downloader softwaren ( prøveperiode ). Med denne prøvelicens leverer Promethean op til tre (3) ActivEngage-klientversioner af softwaren, som licenshaverens autoriserede brugere kan anvende på forskellige enheder (dvs. computer, tablet, og/eller mobilenhed). Softwaren må ikke benyttes på eller overføres til nogen anden server med undtagelse af, hvis den server, som softwaren er korrekt installeret på, ophører med at fungere. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Software, der er hentet med henblik på prøvebrug, må ikke bruges uden for prøveperioden og er i øvrigt underlagt alle vilkårene og betingelserne heri. (b) Brug. Hver klasseværelseslicens giver mulighed for at registrere toogtredive (32) ActivEngageklientversioner af softwaren på en gang på en serverversion af softwaren. Hver studentbrugerlicens

5 giver mulighed for at registrere én (1) ActivEngage-klientversion af softwaren på en gang på en serverversion af softwaren. Efter køb af en eller flere licenser tildeles du en licensnøgle som en del af Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. Den tildelte licensnøgle kan anvendes enten på en enkelt central server og kan distribueres til det antal klasseværelser, som du har købt licens til, eller på individuelle servere, der findes i hvert klasseværelse, som du har købt en licens til. Uanset metoderne til installation af softwaren er du kun berettiget til 32 ActivEngage-klientversioner af softwaren pr. klasseværelseslicens eller 1 ActivEngage-klientversion af softwaren pr. studentbrugerlicens. Hvad angår klasseværelseslicensen, skal du købe mere end én klasseværelseslicens eller købe det nødvendige antal individuelle studentbrugerlicenser, hvis du har brug for mere end 32 ActivEngage-klientversioner. Når et ansættelsesforhold mellem licenshaveren og en af dennes medarbejdere ophører, skal softwaren fjernes fra medarbejderens personlige computer. (c) Brug af ActivInspire Professional. Ved køb af hver klasseværelseslicens til softwaren eller minimum tredive (30) studentbrugerlicenser tildeler Promethean dig en softwarelicens til Promethean ActivOffice eller en softwarelicens til Promethean ActivInspire Professional Edition uden vederlag, eller alternativt giver Promethean dig en opgradering af din eksisterende ActivInspire Personal Edition til softwaren ActivInspire Professional Edition ved brug af opgraderingslicensnøglen, der er anført i Promethean-partner aftalen/promethean-aftalen. Din brug af softwaren ActivOffice eller softwaren ActivInspire Professional Edition Software fra Promethean skal til enhver tid overholde licensbetingelserne for softwaren ActivOffice og softwaren ActivInspire Professional Edition Software fra Promethean. (d) Restriktioner vedrørende sikkerhedskopiering. Du må ikke kopiere softwaren eller indholdet heraf undtagen med henblik på at tage ekstra kopier af softwaren udelukkende til sikkerhedskopieringseller arkiveringsformål, forudsat at alle meddelelser om ophavsret og ejendomsret indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. (e) Andre restriktioner. Medmindre gældende lovgivning ikke tillader sådanne restriktioner, må du ikke (i) underlicensere, reproducere, distribuere, markedsføre, sælge, overføre, lease, udleje, udlåne eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for en tredjepart, (ii) oversætte, modificere, dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller udarbejde afledt arbejde baseret på produktet eller dele af softwaren (hvis territoriet er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder ifølge paragraf 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act 1988 (ophavsret-, design- og patentlov af 1988), hvis du først har bedt Promethean om at fremlægge de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette), (iii) erhverve nogen kildekode eller anden form for teknisk materiale, der vedrører softwaren eller (iv) fjerne, ændre eller tilsløre ophavsretlige meddelelser eller ophavsretlig tekst, der er indeholdt i mediet eller inkluderet i softwaren.

6 (f) Din ret til at anvende softwaren og modtage supportydelserne er betinget af, at du opfylder dine betalingsforpligtelser i forbindelse med licenserne og supportydelserne, og at du fortsat overholder vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. (g) Din ret til at modtage supportydelserne i hele supportperioden er betinget af din registrering af nærværende licens. Du kan registrere denne licens på Alle påkrævede oplysninger i registreringsprocessen skal være nøjagtige og fyldestgørende. Registrering af din licens giver dig også ret til at anvende den gratis telefonsupport i de lande, der er anført i supportydelserne, som er offentliggjort på (der kan ændres til enhver tid uden varsel). 5. NFR-KOPIER (NOT FOR RELEASE IKKE TIL FRIGIVELSE) OG EVALUERINGSKOPIER. Uanset andre afsnit i nærværende licens må softwarevaremærket, eller software, der på anden måde leveres til dig på salgsfremmende basis, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 6. SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA. Du accepterer, at Promethean og deres associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, mobilenhed, system- og programsoftware samt perifere enheder, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og eventuelle andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere overholdelse af vilkårene i nærværende licens. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine brugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at yde service eller teknologier til dig. 7. EJENDOMSRETLIGE OG NAVNEBESKYTTEDE OPLYSNINGER. Du anerkender og accepterer, at softwaren og andre oplysninger, der er relateret dertil, eller fremlagt eller leveret til dig i forbindelse med nærværende aftale ( Prometheans oplysninger ), repræsenterer Prometheans og deres licensgiveres fortrolige og navnebeskyttede oplysninger. Du accepterer at holde Prometheans oplysninger fortrolige ved at udvise den rette omhu for at forhindre fremlæggelse af oplysningerne. Uanset ovenstående må du ikke fremlægge, afsløre, distribuere, offentliggøre, publicere, transmittere eller overføre Prometheans oplysninger til nogen tredjepart eller anvende Prometheans oplysninger til noget andet formål end udtrykkeligt tilladt ifølge nærværende aftale. Dine forpligtelser i forbindelse med Prometheans oplysninger, der betragtes som forretningshemmeligheder (herunder, uden begrænsning, alle oplysninger vedrørende brug og betjening af produktet, og produktkoncepterne) ifølge glædende lovgivning, er forsat gældende, så længe Prometheans oplysninger forbliver en

7 forretningshemmelighed. Dine forpligtelser i forbindelse med Prometheans oplysninger, der ikke betragtes som en forretningshemmelighed, er fortsat gældende i en periode på 3 år, efter du har modtaget Prometheans oplysninger. Dine forpligtelser, der er anført i afsnit 7, er fortsat gældende efter licensens ophør. 8. SUPPORTYDELSER. Support betyder teknisk support til udbedring af fejl i forbindelse med drift, download eller installation af softwaren samt vedligeholdelse, som f.eks. opdateringer og nye versioner af softwaren. Alle sådanne opdateringer og nye versioner bliver del af produktet til alle formål heraf. Hvis en opdatering fuldstændigt erstatter (fuld installation) en tidligere licenseret version, må du ikke bruge begge versioner af en sådan software samtidig, og du må heller ikke overføre dem særskilt. Support er begrænset til server- og klientversioner af softwaren. Support leveres ikke for de enheder, som ActivEngage-softwaren er installeret på. Definitionen af support omfatter heller ikke påkrævet support i forbindelse med håndtering af softwaren ud over sikring af kernefunktionen. Supportydelserne leveres eksternt og ikke på stedet og offentliggøres på og kan til enhver tid ændres uden varsel. 9. UNDTAGELSER. Promethean er ikke erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for forhold, der opstår som følge af eller skyldes: (i) misbrug eller misligholdelse af software (ii) forkert installation af softwaren, (iii) utilstrækkelig eller uegnet computermiljø, (iv) modifikationer af softwaren, der ikke sker i overensstemmelse med disse vilkår, (v) modifikationer af softwaren af andre parter end Promethean, (vi) elektriske fejl, problemer med internetforbindelse eller data eller dataindlæsning, udlæsning, integritet, lagring, sikkerhedskopiering og andre eksterne og/eller infrastrukturelle problemer, (vii) drift, funktionalitet, pålidelighed eller kompatibilitet med nogen anden software, (viii) kompatibilitet eller drift i forbindelse med enheder, der ikke opfylder specifikationerne for softwaren, (ix) funktionsfejl eller anden fejl i mobilenhed (x) forkert brug af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i nærværende licens eller specifikationerne eller anden dokumentation relateret til softwaren, som alt sammen anses for at være dit eneansvar og under din eksklusive kontrol. 10. ANSVARSFRASKRIVELSE. Promethean garanterer ikke, (a) at softwarens drift er uafbrudt eller fejlfri, (b) at alle fejl vil blive afhjulpet, eller (c) at softwaren opfylder dine specifikke krav eller fungerer sammen med hardware eller software udover det, som er specificeret af Promethean. Din eneret i henhold til nærværende aftale er at modtage supportydelserne i den gældende supportperiode, der er specificeret i din Promethean-partneraftale/Promethean-aftale. MED UNDTAGELSE AF HVOR DETTE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, FREMSÆTTER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE, FORHANDLERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, NØJAGTIGHED, IKKE-KRÆNKELSE, SYSTEMINTEGRERING, OG EGNETHED TIL ET BESTEMT

8 FORMÅL RELATERET TIL SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN, OPGRADERINGER ELLER OPDATERINGER (OG EVENTUELLE KOPIER HERAF), SUPPORTYDELSER, DER LEVERES I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL NÆRVÆRENDE AFTALE. 11. ANSVARSBEGRÆNSNING OG MAKSIMALT ERSTATNINGSANSVAR. HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES FORHANDLERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER SAMT PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DISSE KUNNE ELLER IKKE KUNNE FORUDSES, HERUNDER TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF OPSPARING, SOM KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED AFTALEN, SELVOM DU ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN ELLER SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER OMKOSTNINGER, OG UANSET OM ET SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR ER BASERET INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, PÅ FORSØMMELIGHED, OBJEKTIVT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANDET. ERSTATNINGSANSVARET FOR PROMETHEAN ELLER DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE GEBYRER, SOM PROMETHEAN HAR MODTAGET FOR DIN GÆLDENDE BESTILLING, UANSET HANDLINGENS FORM, OG UANSET OM DET ER BASERET INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET. HVIS DU FIK LEVERET SOFTWAREN GRATIS ER ERSTATNINGSANSVARET FOR PROMETEHAN OG DERES FORHANDLERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER I FORBINDELSE MED DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ GBP 10,00 (TI BRITISKE PUND), HVIS SOFTWAREN LEVERES TIL DIG I STORBRITANNIEN ELLER ET BELØB PÅ USD 10,00 (TI AMERIKANSKE DOLLARS), HVIS SOFTWAREN LEVERES TIL DIG I ET ANDET TERRITORIUM ELLER EN ANDEN JURISDIKTION. ALLE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UNDTAGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER (INKLUSIVE DETTE AFSNIT OG AFSNIT 9 OG 10) GÆLDER I DET OMFANG, AT LOVGIVNINGEN TILLADER DET, SELVOM EVENTUEL AFHJÆLPNING IKKE HAR NOGEN VIRKNING. 12. EKSPORTKONTROL. Du accepterer, at du ikke må eksportere softwaren eller geneksportere eller videresælge softwaren i territoriet uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Hvis territoriet er USA eller dets territorier eller besiddelser, anses softwaren for at være kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation, der udelukkende leveres med de specificerede rettigheder i nærværende licens, som Promethean sædvanligvis giver offentligheden i overensstemmelse med FAR (a) og (b) (okt. 1995) eller DFARS (a) (jun. 1995) i påkommende tilfælde. Licenshaveren accepterer at overholde alle sådanne love og regler og anerkender, at licenshaveren har ansvaret for at indhente sådanne licenser til at eksportere, geneksportere eller importere produktet, dokumentationen og alle relaterede påkrævede tekniske oplysninger.

9 13. VERIFIKATION. Du skal på Prometheans anmodning forsyne Promethean med en underskrevet erklæring om, at produktet og programkoncepterne anvendes i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. Hvis Promethean har grund til at tro, at produktet eller programkoncepterne ikke anvendes i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i nærværende aftale, skal du give Promethean lov til at gennemgå dine relevante fortegnelser og inspicere dine faciliteter for at verificere din overholdelse af nærværende aftale. Promethean giver dig et forudgående varsel om en inspektion på mindst 3 arbejdsdage og udfører inspektionen i løbet af den normale arbejdstid på en sådan måde, at virksomhedens drift ikke forstyrres urimeligt. I tilfælde af at en inspektion resulterer i, at der skal betales gebyrer til Promethean, skal du øjeblikkeligt betale Promethean disse gebyrer og eventuelle rimelige inspektionsomkostninger. 14. LØBETID OG OPHØR. Licensen, der er tildelt ifølge nærværende aftale, træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen (den dato, hvor kunden modtager sin licensnøgle) og fortsætter i licensperioden, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, medmindre den er bragt til ophør tidligere. Supportydelser træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og udløber i slutningen af den indledende supportperiode (eller inden for 90 dage, hvis softwaren ikke er registreret), medmindre du har købt en flerårig supportydelsesperiode eller en supportydelsesperiode til årlig fornyelse, i hvilket tilfælde supportydelserne fortsætter (medmindre de er bragt til ophør tidligere), indtil det sidste år i det flerårige abonnement udløber, eller en fornyelse udløber. Licensen og/eller supportydelserne (som relevant), der er tildelt ifølge nærværende aftale ophører på det tidspunkt, der indtræffer først af: (i) et sådant tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, (ii) datoen for et hvilket som helst brud på de gældende vilkår og betingelser begået af dig (i hvilket tilfælde ophører nærværende licens og supportydelser automatisk), eller (iii) manglende betaling eller brud på afsnit 2. Ved nærværende aftales ophør eller udløb af en hvilket som helst årsag skal du destruere alle kopier af softwaren og eventuelt relaterede materialer, der er i din besiddelse eller kontrol. De heri anførte afsnit vedrørende ejendomsretlige og navnebeskyttede oplysninger, ansvar, ansvarsbegrænsning og maksimalt erstatningsansvar er fortsat gældende efter ophør af licensen. 15. SOFTWARE FRA TREDJEPART OG OPEN SOURCE-SOFTWARE. (a) Softwaren er udarbejdet ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open sourceprojekter, og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public License, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold af de aktuelle licensvilkår for den relevante software fra tid til anden. Promethean er ikke ansvarlig for din brug af open source-software af denne art.

10 Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Engage til stationær computer/bærbar QT Engage til mobil: Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Alle rettigheder forbeholdes (b) Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt tredjepartsmaterialer ), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelserne i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende licens. I tilfælde af at sådanne licenser strider mod nogle af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende licens, har betingelserne i nærværende licens forrang. Din accept af denne licens bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freeware-licenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der

11 leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 16. FOGEDFORBUD. Du anerkender, at retsmidler muligvis ikke er tilstrækkelige med henblik på at yde Promethean fuld kompensation i tilfælde af din væsentlige misligholdelse af: (i) en licens, der er tildelt ifølge nærværende aftale, (ii) fortroligheds- og hemmeligholdelsesforpligtelser heri eller (iii) Prometheans immaterielle ejendomsrettigheder, og at Promethean derfor er berettiget til at søge fogedforbud i tilfælde af en sådan eventuel væsentlig misligholdelse. 17. GÆLDENDE LOV; FORUM. Hvis territoriet er USA eller Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist der opstår i henhold til, eller som er relateret til nærværende aftale (det være sig inden for kontrakt, uden for kontrakt eller på anden vis) og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til staten Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed. Hvis territoriet er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk lovgivning, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles jurisdiktion. Nærværende aftale reguleres ikke af FN s konvention om aftaler om internationale køb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. 18. AFKALD/VILKÅRENES UAFHÆNGELIGHED. Prometheans manglende udførelse eller håndhævelse af rettigheder eller bestemmelser i nærværende aftale, betyder ikke at der gives afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale, herunder disse vilkår og bestemmelser, af en hvilken som helst årsag anses for værende uden retskraft eller ugyldige, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i en sådan jurisdiktion, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 19. OVERDRAGELSE. Undtagen i det omfang at sådanne rettigheder ikke kan begrænses af gældende lov, må du ikke overdrage, underlicensere eller overføre nærværende aftale uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at underlicensere, overdrage eller overføre sådanne rettigheder, pligter eller forpligtelser i nærværende aftale er ugyldige og uden virkning og giver Promethean ret til øjeblikkeligt at bringe aftalen til ophør. Promethean kan tildele nærværende licens til en af Prometheans associerede selskaber når som helst i perioden. Med forbehold for ovenstående vil nærværende licens være bindende og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte rettighedsindehavere.

12 20. OVERSKRIFTER. Afsnitsoverskrifterne i nærværende vilkår og betingelser er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rammerne for eller omfanget af et sådant afsnit, ligesom de heller ikke på nogen måde påvirker den licens, der tildeles heri. Version 5/2012 Promethean 2012

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 Denne slutbrugerlicensaftale ( licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA").

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere