Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage"

Transkript

1 Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden ) og den relevante Promethean-enhed, som bestemt af det territorium, hvor kunden er bosiddende, som anført nedenfor i vilkårene og betingelserne for brugerlicens og supportydelser til ActivEngage (SLUTBRUGERLICENSAFTALE) (i alle tilfælde Promethean ). AfAf hensyn til og på grundlag af parternes heri fremsatte erklæringer og løfter og i øvrigt efter modtagelse af en gyldig og tilstrækkelig modydelse, som hermed anerkendes, indgår parterne følgende aftale: Nærværende aftale består af SLUTBRUGERLICENSAFTALEN, som anført nedenfor, supportplanen for Promethean ActivEngage, der findes på ( supportydelserne ), og Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, som Promethean sender til kunden efter modtagelse af bestillingen på ActivEngage-softwaren, og som anfører, hvad der er blevet købt, samt oplysninger om licensnøglen. Ved at downloade ActivEngage-softwaren accepterer kunden, at SLUTBRUGERLICENSAFTALEN og supportplanen for ActivEngage er gældende og regulerer denne bestilling. Ikrafttrædelsesdatoen for den nærværende aftale defineres som den dato, hvor kunden modtager sin licensnøgle. Kunden er indforstået med og accepterer, at modtagelse af supportydelserne i hele supportperioden er betinget af, at denne licens registreres på Nærværende aftale udgør hele aftalen og overenskomsten mellem parterne vedrørende aftalens genstand, og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, erklæringer, løfter og overenskomster, uanset om disse er skriftlige, elektroniske, mundtlige eller andet. Eventuelle yderligere eller modstridende vilkår i ethvert andet dokument, herunder uden begrænsning enhver indkøbsordre fra kunden, er ugyldige og uden virkning for nogen af parterne. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTBRUGERLICENS OG SUPPORTYDELSER FOR ACTIVENGAGE (SLUTBRUGERLICENSAFTALE) VIGTIGT LÆS GRUNDIGT. ACTIVENGAGE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, BILLEDER, FOTOGRAFIER, ANIMATIONER, VIDEO, LYD, MUSIK OG TEKST, DER ER INKORPORERET I SOFTWAREN) ( SOFTWAREN ) ER BESKYTTET AF AMERIKANSKE OG INTERNATIONALE LOVE OM OPHAVSRET, PATENTLOVE OG ANDRE LOVE OG TRAKTATER OM IMMATERIELLE RETTIGHEDER. UAUTORISERET BRUG, DUPLIKERING, PUBLIKATION OG DISTRIBUTION AF HELE ELLER DELE AF DENNE SOFTWARE ER UDTRYKKELIGT FORBUDT OG VIL BLIVE BRAGT FOR DOMSTOLENE I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET. DINE RETTIGHEDER TIL DENNE SOFTWARE ER BEGRÆNSET TIL DE LICENSRETTIGHEDER, DER ER TILDELT IFØLGE NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE. ALLE ANDRE RETTIGHEDER, ADKOMSTER OG INTERESSER ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET OG OPRETHOLDT AF PROMETHEAN OG DERES LICENSGIVERE.

2 TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), alt efter relevans, befinder sig. Disse vilkår og betingelser for slutbrugerlicens og supportydelser for ActivEngage ( vilkår og betingelser eller SLUTBRUGERLICENSAFTALE ) er del af en juridisk aftale mellem brugerkunden af ActivEngages software og Promethean, Inc., hvis territoriet er USA, Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, eller Promethean Limited, hvis territoriet er Storbritannien og alle andre territorier (i begge tilfælde heri benævnt Promethean ). BEMÆRK DESUDEN, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER I VISSE LANDE, HVILKET GÆLDER FOR DENNE LICENS FRA TID TIL ANDEN. PROMETHEAN ER VILLIG TIL AT GIVE ACTIVENGAGE-SOFTWAREN ( SOFTWAREN ) I LICENS OG ENHVER TILHØRENDE BRUGERDOKUMENTATION OG OFFENTLIGGJORTE SPECIFIKATIONER TIL SOFTWAREN ( DOKUMENTATION ) (SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN BENÆVNES PRODUKTET ) UDELUKKENDE PÅ DEN BETINGELSE, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT HERI. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. Hvis du (i) installerer Softwaren eller (ii) får en tredjepart til at installere softwaren på dine vegne, betyder det, at du accepterer nærværende vilkår og betingelser, herunder ansvarsfraskrivelsen, begrænsningen af ansvar og bestemmelserne for ophør, der er anført herunder. Hvis du indgår nærværende aftale på vegne af en organisation/enhed, er alle henvisninger til dig eller din(e) eller licenshaver eller kunden i nærværende aftale en kollektiv betegnelse for organisationen/enheden og slutbrugeren af softwaren. 1. OVERDRAGELSE AF LICENS. Promethean giver dig hermed en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres eller tildeles andre, til at bruge produktet ifølge nærværende vilkår og betingelser ( licens ). Du har ret til at installere og anvende softwaren baseret på antallet af købte klasseværelseslicenser eller studentbrugerlicenser, der er anført på Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, som Promethean har sendt til dig. En klasseværelseslicens defineres som en licens, der giver kunden ret til op til toogtredive (32) ActivEngage-klientversioner af softwaren, der er registreret på en gang på en serverversion af softwaren. En studentbrugerlicens defineres som en licens, der giver kunden ret til at registrere én (1) ActivEngage-klientversion af softwaren, der skal registreres på en gang på en serverversion af softwaren. Downloadinstruktioner for klientversionen af softwaren offentliggøres på Inden du installerer serverversionen af softwaren eller downloader klientversionen af softwaren, skal du sikre, at der er etableret et egnet kundemiljø (som defineret herunder) til brug og betjening af softwaren. Du anerkender, at Promethean ikke er ansvarlig

3 for at indhente, sælge eller give licens til hardware, perifere enheder eller tredjepartssoftware, som er nødvendigt for at oprette eller vedligeholde kundemiljøet. Kundemiljø betyder det computermiljø, der anskaffes, oprettes og vedligeholdes separat af dig til brug og betjening af softwaren, og som opfylder Prometheans eksisterende minimumsystemkrav. 2. BETALING. (a) Licensgebyrer. På grundlag af din betaling af det aftalte beløb pr. klasseværelseslicens eller pr. studentbrugerlicens ( licensgebyr ) til Promethean eller en Promethean-partner (defineret heri som en forhandler, der har fået tilladelse af Promethean til at sælge softwaren og supportydelsen på vegne af Promethean), giver Promethean dig tilladelse til at bruge softwaren med hver licens, der er købt, i den licensperiode, som du har fået tildelt ifølge nærværende aftale afhængigt af den type softwarelicens, der er købt (uanset om det er en permanent licens eller en abonnementsbaseret licens), som er anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen og underlagt nærværende vilkår og betingelser. En permanent licens defineres som en licens til at anvende softwaren tidsubegrænset, og den omfatter supportydelser (som defineret heri) i ét (1) år efter registrering. En abonnementsbaseret licens defineres som en licens til at anvende softwaren i en angiven tidsperiode, og den berettiger dig til at modtage supportydelser til softwaren i det antal år, der er omfattet af abonnementet efter registrering. (b) Supportydelsesgebyrer: Hvis du har købt en permanent licens har du ret til at modtage supportydelser til softwaren i 1 år ( indledende supportperiode ). Den indledende supportperiode starter på ikrafttrædelsesdatoen, som defineret i afsnit 14. For at være berettiget til den indledende supportperiode skal du dog registrere softwarelicensen, som anført i afsnit 4(g). Hvis du ikke registrerer softwarelicensen, modtager du kun supportydelserne i 90 dage fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis du fortsat ønsker at modtage supportydelserne efter den indledende supportperiode, skal du købe supportydelser til flere år ( flerårig supportydelsesperiode eller supportydelsesperiode til årlig fornyelse ). Du er ansvarlig for betaling af eventuelle gebyrer for flerårige supportydelser eller supportydelser til årlig fornyelse. Promethean eller en Promethean-partner fakturerer dig for supportydelsesperioder til årlig fornyelse eller flerårige supportydelsesperioder, der ikke er blevet forudbetalt, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. Du accepterer at betale hver faktura inden for tredive (30) dage efter fakturaudstedelsesdatoen. Hvis betalingen af gebyrer for flerårige supportydelser eller supportydelser til årlig fornyelse ikke modtages rettidigt, har Promethean ret til øjeblikkeligt at bringe eventuelle yderligere supportydelser til ophør, herunder leveringen af opdateringer eller nye versioner af softwaren.

4 Hvis du har købt en abonnementsbaseret licens, leveres supportydelserne med softwaren i den specifikke periode (dvs. 1 år, 3 år eller 5 år) for din abonnementsbaserede licens, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. For at være berettiget til at modtage supportydelserne skal du dog registrere softwarelicensen, som anført i afsnit 4(g). Hvis du ikke registrerer softwarelicensen, modtager du kun supportydelserne i 90 dage fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis du købte en abonnementsbaseret licens, der kræver, at du betaler for licensen årligt, fakturerer Promethean eller en Promethean-partner dig før årsdagen for ikrafttrædelsesdatoen. Du accepterer at betale hver faktura inden for tredive (30) dage efter fakturaudstedelsesdatoen. Hvis der ikke sker rettidig betaling har Promethean ret til øjeblikkeligt at ophæve de(n) licens(er), der er tildelt heri, samt ophæve de supportydelser, der er tilknyttet til den abonnementsbaseret licens. 3. EJERSKAB. Den leverede software er ikke offentligt tilgængelig. Promethean, deres associerede selskaber og/eller deres licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til softwaren, herunder, uden begrænsning, patent-, varemærke- og ophavsrettigheder og rettigheder til forretningshemmeligheder, og de teknikker og ideer, der er indeholdt og udtrykt deri, herunder strukturen, sekvensen og organiseringen af softwaren (samlet benævnt programkoncepterne ), og eventuelle afledninger deraf. Du anerkender, at du ikke har nogen rettigheder i forbindelse med eller til softwaren, programkoncepterne eller eventuelle afledninger deraf med undtagelse af den begrænsede licens, der er tildelt i nærværende aftale. 4. TILLADT BRUG OG RESTRIKTIONER. (a) Brug i prøveperiode. Promethean tildeler en prøvelicens ( prøvelicens ) til softwaren med supportydelser, der kan findes på i henhold til nærværende vilkår og betingelser til din brug i en periode på 60 dage fra den dato, hvor du downloader softwaren ( prøveperiode ). Med denne prøvelicens leverer Promethean op til tre (3) ActivEngage-klientversioner af softwaren, som licenshaverens autoriserede brugere kan anvende på forskellige enheder (dvs. computer, tablet, og/eller mobilenhed). Softwaren må ikke benyttes på eller overføres til nogen anden server med undtagelse af, hvis den server, som softwaren er korrekt installeret på, ophører med at fungere. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Software, der er hentet med henblik på prøvebrug, må ikke bruges uden for prøveperioden og er i øvrigt underlagt alle vilkårene og betingelserne heri. (b) Brug. Hver klasseværelseslicens giver mulighed for at registrere toogtredive (32) ActivEngageklientversioner af softwaren på en gang på en serverversion af softwaren. Hver studentbrugerlicens

5 giver mulighed for at registrere én (1) ActivEngage-klientversion af softwaren på en gang på en serverversion af softwaren. Efter køb af en eller flere licenser tildeles du en licensnøgle som en del af Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. Den tildelte licensnøgle kan anvendes enten på en enkelt central server og kan distribueres til det antal klasseværelser, som du har købt licens til, eller på individuelle servere, der findes i hvert klasseværelse, som du har købt en licens til. Uanset metoderne til installation af softwaren er du kun berettiget til 32 ActivEngage-klientversioner af softwaren pr. klasseværelseslicens eller 1 ActivEngage-klientversion af softwaren pr. studentbrugerlicens. Hvad angår klasseværelseslicensen, skal du købe mere end én klasseværelseslicens eller købe det nødvendige antal individuelle studentbrugerlicenser, hvis du har brug for mere end 32 ActivEngage-klientversioner. Når et ansættelsesforhold mellem licenshaveren og en af dennes medarbejdere ophører, skal softwaren fjernes fra medarbejderens personlige computer. (c) Brug af ActivInspire Professional. Ved køb af hver klasseværelseslicens til softwaren eller minimum tredive (30) studentbrugerlicenser tildeler Promethean dig en softwarelicens til Promethean ActivOffice eller en softwarelicens til Promethean ActivInspire Professional Edition uden vederlag, eller alternativt giver Promethean dig en opgradering af din eksisterende ActivInspire Personal Edition til softwaren ActivInspire Professional Edition ved brug af opgraderingslicensnøglen, der er anført i Promethean-partner aftalen/promethean-aftalen. Din brug af softwaren ActivOffice eller softwaren ActivInspire Professional Edition Software fra Promethean skal til enhver tid overholde licensbetingelserne for softwaren ActivOffice og softwaren ActivInspire Professional Edition Software fra Promethean. (d) Restriktioner vedrørende sikkerhedskopiering. Du må ikke kopiere softwaren eller indholdet heraf undtagen med henblik på at tage ekstra kopier af softwaren udelukkende til sikkerhedskopieringseller arkiveringsformål, forudsat at alle meddelelser om ophavsret og ejendomsret indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. (e) Andre restriktioner. Medmindre gældende lovgivning ikke tillader sådanne restriktioner, må du ikke (i) underlicensere, reproducere, distribuere, markedsføre, sælge, overføre, lease, udleje, udlåne eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for en tredjepart, (ii) oversætte, modificere, dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller udarbejde afledt arbejde baseret på produktet eller dele af softwaren (hvis territoriet er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder ifølge paragraf 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act 1988 (ophavsret-, design- og patentlov af 1988), hvis du først har bedt Promethean om at fremlægge de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette), (iii) erhverve nogen kildekode eller anden form for teknisk materiale, der vedrører softwaren eller (iv) fjerne, ændre eller tilsløre ophavsretlige meddelelser eller ophavsretlig tekst, der er indeholdt i mediet eller inkluderet i softwaren.

6 (f) Din ret til at anvende softwaren og modtage supportydelserne er betinget af, at du opfylder dine betalingsforpligtelser i forbindelse med licenserne og supportydelserne, og at du fortsat overholder vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. (g) Din ret til at modtage supportydelserne i hele supportperioden er betinget af din registrering af nærværende licens. Du kan registrere denne licens på Alle påkrævede oplysninger i registreringsprocessen skal være nøjagtige og fyldestgørende. Registrering af din licens giver dig også ret til at anvende den gratis telefonsupport i de lande, der er anført i supportydelserne, som er offentliggjort på (der kan ændres til enhver tid uden varsel). 5. NFR-KOPIER (NOT FOR RELEASE IKKE TIL FRIGIVELSE) OG EVALUERINGSKOPIER. Uanset andre afsnit i nærværende licens må softwarevaremærket, eller software, der på anden måde leveres til dig på salgsfremmende basis, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 6. SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA. Du accepterer, at Promethean og deres associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, mobilenhed, system- og programsoftware samt perifere enheder, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og eventuelle andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere overholdelse af vilkårene i nærværende licens. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine brugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at yde service eller teknologier til dig. 7. EJENDOMSRETLIGE OG NAVNEBESKYTTEDE OPLYSNINGER. Du anerkender og accepterer, at softwaren og andre oplysninger, der er relateret dertil, eller fremlagt eller leveret til dig i forbindelse med nærværende aftale ( Prometheans oplysninger ), repræsenterer Prometheans og deres licensgiveres fortrolige og navnebeskyttede oplysninger. Du accepterer at holde Prometheans oplysninger fortrolige ved at udvise den rette omhu for at forhindre fremlæggelse af oplysningerne. Uanset ovenstående må du ikke fremlægge, afsløre, distribuere, offentliggøre, publicere, transmittere eller overføre Prometheans oplysninger til nogen tredjepart eller anvende Prometheans oplysninger til noget andet formål end udtrykkeligt tilladt ifølge nærværende aftale. Dine forpligtelser i forbindelse med Prometheans oplysninger, der betragtes som forretningshemmeligheder (herunder, uden begrænsning, alle oplysninger vedrørende brug og betjening af produktet, og produktkoncepterne) ifølge glædende lovgivning, er forsat gældende, så længe Prometheans oplysninger forbliver en

7 forretningshemmelighed. Dine forpligtelser i forbindelse med Prometheans oplysninger, der ikke betragtes som en forretningshemmelighed, er fortsat gældende i en periode på 3 år, efter du har modtaget Prometheans oplysninger. Dine forpligtelser, der er anført i afsnit 7, er fortsat gældende efter licensens ophør. 8. SUPPORTYDELSER. Support betyder teknisk support til udbedring af fejl i forbindelse med drift, download eller installation af softwaren samt vedligeholdelse, som f.eks. opdateringer og nye versioner af softwaren. Alle sådanne opdateringer og nye versioner bliver del af produktet til alle formål heraf. Hvis en opdatering fuldstændigt erstatter (fuld installation) en tidligere licenseret version, må du ikke bruge begge versioner af en sådan software samtidig, og du må heller ikke overføre dem særskilt. Support er begrænset til server- og klientversioner af softwaren. Support leveres ikke for de enheder, som ActivEngage-softwaren er installeret på. Definitionen af support omfatter heller ikke påkrævet support i forbindelse med håndtering af softwaren ud over sikring af kernefunktionen. Supportydelserne leveres eksternt og ikke på stedet og offentliggøres på og kan til enhver tid ændres uden varsel. 9. UNDTAGELSER. Promethean er ikke erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for forhold, der opstår som følge af eller skyldes: (i) misbrug eller misligholdelse af software (ii) forkert installation af softwaren, (iii) utilstrækkelig eller uegnet computermiljø, (iv) modifikationer af softwaren, der ikke sker i overensstemmelse med disse vilkår, (v) modifikationer af softwaren af andre parter end Promethean, (vi) elektriske fejl, problemer med internetforbindelse eller data eller dataindlæsning, udlæsning, integritet, lagring, sikkerhedskopiering og andre eksterne og/eller infrastrukturelle problemer, (vii) drift, funktionalitet, pålidelighed eller kompatibilitet med nogen anden software, (viii) kompatibilitet eller drift i forbindelse med enheder, der ikke opfylder specifikationerne for softwaren, (ix) funktionsfejl eller anden fejl i mobilenhed (x) forkert brug af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i nærværende licens eller specifikationerne eller anden dokumentation relateret til softwaren, som alt sammen anses for at være dit eneansvar og under din eksklusive kontrol. 10. ANSVARSFRASKRIVELSE. Promethean garanterer ikke, (a) at softwarens drift er uafbrudt eller fejlfri, (b) at alle fejl vil blive afhjulpet, eller (c) at softwaren opfylder dine specifikke krav eller fungerer sammen med hardware eller software udover det, som er specificeret af Promethean. Din eneret i henhold til nærværende aftale er at modtage supportydelserne i den gældende supportperiode, der er specificeret i din Promethean-partneraftale/Promethean-aftale. MED UNDTAGELSE AF HVOR DETTE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, FREMSÆTTER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE, FORHANDLERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, NØJAGTIGHED, IKKE-KRÆNKELSE, SYSTEMINTEGRERING, OG EGNETHED TIL ET BESTEMT

8 FORMÅL RELATERET TIL SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN, OPGRADERINGER ELLER OPDATERINGER (OG EVENTUELLE KOPIER HERAF), SUPPORTYDELSER, DER LEVERES I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL NÆRVÆRENDE AFTALE. 11. ANSVARSBEGRÆNSNING OG MAKSIMALT ERSTATNINGSANSVAR. HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES FORHANDLERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER SAMT PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DISSE KUNNE ELLER IKKE KUNNE FORUDSES, HERUNDER TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF OPSPARING, SOM KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED AFTALEN, SELVOM DU ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN ELLER SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER OMKOSTNINGER, OG UANSET OM ET SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR ER BASERET INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, PÅ FORSØMMELIGHED, OBJEKTIVT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANDET. ERSTATNINGSANSVARET FOR PROMETHEAN ELLER DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE GEBYRER, SOM PROMETHEAN HAR MODTAGET FOR DIN GÆLDENDE BESTILLING, UANSET HANDLINGENS FORM, OG UANSET OM DET ER BASERET INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET. HVIS DU FIK LEVERET SOFTWAREN GRATIS ER ERSTATNINGSANSVARET FOR PROMETEHAN OG DERES FORHANDLERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER I FORBINDELSE MED DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ GBP 10,00 (TI BRITISKE PUND), HVIS SOFTWAREN LEVERES TIL DIG I STORBRITANNIEN ELLER ET BELØB PÅ USD 10,00 (TI AMERIKANSKE DOLLARS), HVIS SOFTWAREN LEVERES TIL DIG I ET ANDET TERRITORIUM ELLER EN ANDEN JURISDIKTION. ALLE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UNDTAGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER (INKLUSIVE DETTE AFSNIT OG AFSNIT 9 OG 10) GÆLDER I DET OMFANG, AT LOVGIVNINGEN TILLADER DET, SELVOM EVENTUEL AFHJÆLPNING IKKE HAR NOGEN VIRKNING. 12. EKSPORTKONTROL. Du accepterer, at du ikke må eksportere softwaren eller geneksportere eller videresælge softwaren i territoriet uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Hvis territoriet er USA eller dets territorier eller besiddelser, anses softwaren for at være kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation, der udelukkende leveres med de specificerede rettigheder i nærværende licens, som Promethean sædvanligvis giver offentligheden i overensstemmelse med FAR (a) og (b) (okt. 1995) eller DFARS (a) (jun. 1995) i påkommende tilfælde. Licenshaveren accepterer at overholde alle sådanne love og regler og anerkender, at licenshaveren har ansvaret for at indhente sådanne licenser til at eksportere, geneksportere eller importere produktet, dokumentationen og alle relaterede påkrævede tekniske oplysninger.

9 13. VERIFIKATION. Du skal på Prometheans anmodning forsyne Promethean med en underskrevet erklæring om, at produktet og programkoncepterne anvendes i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. Hvis Promethean har grund til at tro, at produktet eller programkoncepterne ikke anvendes i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i nærværende aftale, skal du give Promethean lov til at gennemgå dine relevante fortegnelser og inspicere dine faciliteter for at verificere din overholdelse af nærværende aftale. Promethean giver dig et forudgående varsel om en inspektion på mindst 3 arbejdsdage og udfører inspektionen i løbet af den normale arbejdstid på en sådan måde, at virksomhedens drift ikke forstyrres urimeligt. I tilfælde af at en inspektion resulterer i, at der skal betales gebyrer til Promethean, skal du øjeblikkeligt betale Promethean disse gebyrer og eventuelle rimelige inspektionsomkostninger. 14. LØBETID OG OPHØR. Licensen, der er tildelt ifølge nærværende aftale, træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen (den dato, hvor kunden modtager sin licensnøgle) og fortsætter i licensperioden, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, medmindre den er bragt til ophør tidligere. Supportydelser træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og udløber i slutningen af den indledende supportperiode (eller inden for 90 dage, hvis softwaren ikke er registreret), medmindre du har købt en flerårig supportydelsesperiode eller en supportydelsesperiode til årlig fornyelse, i hvilket tilfælde supportydelserne fortsætter (medmindre de er bragt til ophør tidligere), indtil det sidste år i det flerårige abonnement udløber, eller en fornyelse udløber. Licensen og/eller supportydelserne (som relevant), der er tildelt ifølge nærværende aftale ophører på det tidspunkt, der indtræffer først af: (i) et sådant tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, (ii) datoen for et hvilket som helst brud på de gældende vilkår og betingelser begået af dig (i hvilket tilfælde ophører nærværende licens og supportydelser automatisk), eller (iii) manglende betaling eller brud på afsnit 2. Ved nærværende aftales ophør eller udløb af en hvilket som helst årsag skal du destruere alle kopier af softwaren og eventuelt relaterede materialer, der er i din besiddelse eller kontrol. De heri anførte afsnit vedrørende ejendomsretlige og navnebeskyttede oplysninger, ansvar, ansvarsbegrænsning og maksimalt erstatningsansvar er fortsat gældende efter ophør af licensen. 15. SOFTWARE FRA TREDJEPART OG OPEN SOURCE-SOFTWARE. (a) Softwaren er udarbejdet ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open sourceprojekter, og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public License, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold af de aktuelle licensvilkår for den relevante software fra tid til anden. Promethean er ikke ansvarlig for din brug af open source-software af denne art.

10 Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Engage til stationær computer/bærbar QT Engage til mobil: Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Alle rettigheder forbeholdes (b) Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt tredjepartsmaterialer ), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelserne i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende licens. I tilfælde af at sådanne licenser strider mod nogle af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende licens, har betingelserne i nærværende licens forrang. Din accept af denne licens bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freeware-licenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der

11 leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 16. FOGEDFORBUD. Du anerkender, at retsmidler muligvis ikke er tilstrækkelige med henblik på at yde Promethean fuld kompensation i tilfælde af din væsentlige misligholdelse af: (i) en licens, der er tildelt ifølge nærværende aftale, (ii) fortroligheds- og hemmeligholdelsesforpligtelser heri eller (iii) Prometheans immaterielle ejendomsrettigheder, og at Promethean derfor er berettiget til at søge fogedforbud i tilfælde af en sådan eventuel væsentlig misligholdelse. 17. GÆLDENDE LOV; FORUM. Hvis territoriet er USA eller Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist der opstår i henhold til, eller som er relateret til nærværende aftale (det være sig inden for kontrakt, uden for kontrakt eller på anden vis) og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til staten Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed. Hvis territoriet er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk lovgivning, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles jurisdiktion. Nærværende aftale reguleres ikke af FN s konvention om aftaler om internationale køb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. 18. AFKALD/VILKÅRENES UAFHÆNGELIGHED. Prometheans manglende udførelse eller håndhævelse af rettigheder eller bestemmelser i nærværende aftale, betyder ikke at der gives afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale, herunder disse vilkår og bestemmelser, af en hvilken som helst årsag anses for værende uden retskraft eller ugyldige, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i en sådan jurisdiktion, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 19. OVERDRAGELSE. Undtagen i det omfang at sådanne rettigheder ikke kan begrænses af gældende lov, må du ikke overdrage, underlicensere eller overføre nærværende aftale uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at underlicensere, overdrage eller overføre sådanne rettigheder, pligter eller forpligtelser i nærværende aftale er ugyldige og uden virkning og giver Promethean ret til øjeblikkeligt at bringe aftalen til ophør. Promethean kan tildele nærværende licens til en af Prometheans associerede selskaber når som helst i perioden. Med forbehold for ovenstående vil nærværende licens være bindende og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte rettighedsindehavere.

12 20. OVERSKRIFTER. Afsnitsoverskrifterne i nærværende vilkår og betingelser er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rammerne for eller omfanget af et sådant afsnit, ligesom de heller ikke på nogen måde påvirker den licens, der tildeles heri. Version 5/2012 Promethean 2012

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT

MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT MICROSOFT-SOFTWARELICENSAFTALE MED COMPUTERPRODUCENT ELLER SOFTWAREINSTALLATØREN ELLER MICROSOFT WINDOWS 8.1 Tak, fordi De har valgt en computer med forudinstalleret Microsoft Windows 8.1 eller opdaterer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere