Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by"

Transkript

1 SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi og udsyn. Planstrategien er i den sammenhæng et godt værktøj, men gør det langt fra alene. Viden om Byens mekanismer, udfordringer og muligheder - samt en klar strategi og fælles vilje hos byens ledelse - er afgørende for at udvikle den rette strategi for den enkelte by og for vedholdende at udmønte strategien på alle de niveauer der skal til for at sikre virkeliggørelse. Her spiller byens mange aktører - såvel private som civilsamfundet i bred forstand en afgørende rolle. Deltagelse, dialog og ejerskab hos byens talrige aktører og samspillet med det politiske og administrative niveau er en disciplin i sig selv for at sikre god byskabelse. Proceshåndtering, forståelse og viden hos embedsværket er både ressourcekrævende og nødvendig. Århus står med alle kort på hånden." Berit Eika, prorektor Aarhus Universitet - om universitetets betydning for byen og erhvervsudviklingen og omvendt Aarhus Universitet er som forsknings- og uddannelsesinstitution og arbejdsplads en central institution i Aarhus placeret med en stor campus midt i byen. Universitetets forskning skal anvendes i samfundet, og dette ansvar løfter universitetet bl.a. gennem etablering af erhvervsrelevante uddannelsesaktiviteter og samarbejde med erhvervslivet. Universitetet har som samlingssted for rigtig mange unge mennesker også en stor betydning for byens liv, kreativitet og udvikling. Det er universitetets mål at fortsætte det gode og stærke samarbejde med byen, kommunen og erhvervslivet. Universitetet har som vision at fastholde campus med dets karakteristiske bygningstræk og udvide campus yderligere med forskningsinfrastruktur af høj klasse som basis for at tiltrække topforskere og dygtige studerende.

2 Claus Omann Jensen, Borgmester i Randers Kommune - om Business Region Aarhus og betydningen af det regionale samarbejde og udsyn Business Region Aarhus er Danmarks næststørste vækstcenter med borgere i 11 østjyske kommuner. Det er den stemme, vi taler med, når vi ønsker at få landspolitikerne i tale og sætte rammebetingelserne i vores region på den nationale dagsorden. Hver for sig kan vi dyrke egne styrkepositioner men sammen kan vi blive set og hørt nationalt og internationalt, når vi udvikler, styrker og synliggør vores kompetencer. Hvis vi ikke står sammen i Østjylland og trækker i samme retning, går vi glip af vækst og investeringer. Et stærkt Business Region Aarhus har derfor massiv betydning for fortsat fremgang i de østjyske kommuner og dermed for Region Midtjylland og for Danmark. Preben Brandt, forfatter, speciallæge i psykiatri og dr. med. - om betydningen og konsekvensen af ambitionen om en by med plads til alle Storbyen eller metropolen, som jeg vil kalde den, er det moderne samfunds kraft- og magtcenter, altså stedet for dynamik, kreativ udfoldelse, økonomiens vækst og dermed for effektivitet, orden og vareomsætning. Derfor bliver den også et foretrukket hjemsted for de samfundsklasser, der har potentialerne til at udvikle og udnytte metropolens muligheder. Hvad enten det så kommer sig af forglemmelse, om uvilje eller ligefrem et ønske om at slippe af med de borgere, som af den ene eller den anden grund ikke magter at leve op til metropolens krav, ses den moderne storby som rutine at marginalisere den socialt udsatte borger fysisk. Marginaliseringen behøver ikke kun at være negativ. Der skabes her og der øer af anderledeshed, som kan fungerer som vigtige rum for andre måder at leve livet på. Også til glæde for de mere magtfulde borgere. Det er op til de, der planlægger den rent fysiske som den sociale del af byen at sikre det i fællesskab. Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet - om bæredygtig energiforsyning og målrettet planlægning Fremtidens energisystem skabes lokalt. Et vedvarende, bæredygtigt energisystem er karakteriseret ved energibesparelser, og ved at vedvarende energi får en større rolle og er placeret decentral. Som regionalt center har Aarhus en vigtig rolle i Danmarks omstilling til 100 % vedvarende energi i De kommunale rammer skal bidrage til omstillingen på kort sigt, så de ikke forhindrer en omkostningseffektiv og bæredygtig omstilling på lang sigt. Heldigvis er en sådan omstilling mulig. Tilmed er der lokale jobs forbundet med det, og hovedparten af energisystemet kan omstilles med kendt teknologi. Det kræver dog en langsigtet strategi for Aarhus energisystem, som lokale foreninger, forsyningsselskaber, institutioner, virksomheder og borgere kan spille ind i og med i. En strategi som byrådet, de kommunale medarbejdere og vi andre kan arbejde ud fra og konkretisere i lokale aktiviteter.

3 Stig L Andersson, professor, partner og direktør i SLA - om betydningen af byens rum som grundlaget for fællesskabet og sammenhængskraften I Aarhus skal byens rum være grundlaget for fællesskabet og sammenhængskraften. Men hvad betyder det på et strategisk såvel som konkret niveau? Fra Asger Jorn ved vi, at det grundlæggende menneskelige behov er muligheden for at udfolde sin frie, menneskelige skaberkraft. Men hvordan kan en ny byrumsstrategi for Aarhus inkorporere dette? Ved at studere en række best practise cases kan vi lære, hvordan man rent praktisk skaber byrum, hvor fællesskabet og skaberkraften blomstrer, og hvor mange forskellige mennesker kan mødes og sammen skabe deres omgivelser og deres liv. Af disse cases kan vi udlede, hvilke planstrategiske tiltag der skal til for at skabe fællesskab og social sammenhæng. På den måde kan vi sikre, at Aarhus bliver en by, hvor mennesker ikke bare bor sammen men hvor de også lever sammen. Jens Kvorning, professor, Kunstakademiets Arkitektskole - om bæredygtig byudvikling i forstæderne Hovedparten af vores forstæder er bygget efter anden verdenskrig og vi har udbygget dem en sådan måde, at de er præget af lave tætheder, lange afstande mellem de forskellige funktioner og dermed en høj grad af bilafhængighed og et stort energiforbrug. Efterkrigsforstæderne er i opbrud i den forstand at både de dagliglivsformer og familie-typer, som de var skabt til, har ændret sig. Og det energiforburg, som længe blev opfattet som uproblematisk er nu et erkendt problem. Vi ser et stigende antal huse fra 1970 erne som bliver revet ned og erstattet med mere energieffektive huse. Og vi ser mange andre af forstædernes strukturer komme til diskussion der sker meget med skoler og institutioner, vi er nødt til at tænke over håndtereingen af overfladevand, vi skal etablere nye energisystemer osv. Det betyder at der er en ganske stor dynamik i forstæderne og det betyder igen at vi har muligheden for at ændre på disse allerede udbyggede områder og få dem til at fungere mere bæredygtigt. De handler om at etablere nye fortætningspunkter, det handler om at supplere med nye boligtyper, det handler om nye mobilitetsformer og meget andet.

4 TEMA GRUPPEDRØFTELSER Liveability hvad gør en by værd at leve i? Hvordan gør vi byvækst og fortætning til en vinderdagsorden, ikke mindst lokalt i de områder, hvor byen vokser? Byens vækst giver os muligheden for at gøre Aarhus mere liveable, da større tæthed giver bedre understøttelse af service, handelsliv, oplevelser mv. Men det kræver aktive valg. Hvordan kan der skabes flere fælles grønne og blå rekreative arealer eller flere levende og attraktive byrum, samtidigt med at vi i øvrigt udvikler byen? Hvordan kan aarhusianerne opleve et større medejerskab til vores fællesarealer? Hvordan skabes multifunktionelle byrum og bynære landskaber, der kan være gode mødesteder på tværs af befolkningsgrupper, samtidig med rummene bidrager til andre dagsordner om øget sundhed, klimatilpasning, fred og ro, lokal identitetsskabelse gennem arkitektur og kulturmiljø mv.? Faciliteres af Henrik Rosenberg Seiding, Executive Direktør og Morten Bøgebjerg, Manager, Rambøll. Sted: Comwell, lokale C Byvækst, erhvervsudvikling og mobilitet Aarhus og Østjylland vokser og styrker sin position som Vestdanmarks hovedby og vækstcenter. Væksten i Aarhus og i Østjylland skaber mere trafik både internt i Aarhus, regionalt, nationalt og internationalt. Flere store projekter er på vej, som vil give nye muligheder for udvikling i Aarhus. Som nationalt projekt vil timemodellen bringe Aalborg og Odense inden for en times rejsetid, og det vil forbedre erhvervslivets rekrutteringsmuligheder, borgerne vil få adgang til et større arbejdsmarked, og det bliver lettere at besøge Aarhus. I regional sammenhæng står Herningmotorvejen snart færdig, der er truffet beslutning om linjeføringen for en Viborgmotorvej, og der arbejdes på planer for en direkte bane til Silkeborg. Projekterne vil knytte Aarhus og Østjylland tættere sammen og understøtte regionen som en samlet region for erhvervslokalisering og bosætning. Lokalt er anlæg af letbanens første etape godt i gang, de næste etaper til Gellerup og Hinnerup er under planlægning, vvm for Bering-Bedervejen har været i høring, Åhavevejsprojektet blev færdigt i 2013 og modellen for finansiering af tunnelen under Marselis Boulevard er på plads. Tilsammen vil projekterne både forbedre mulighederne for transport til Aarhus og internt i Aarhus.

5 Gode transportsystemer skaber vækst, hvis de udnyttes optimalt og tænkes sammen med byudviklingen. På workshoppen vil der blive mulighed for at debattere følgende spørgsmål: Hvordan vil den teknologiske udvikling med førerløse biler og samkørsels-apps ændre vores måde at transportere os på, og hvilke muligheder vil det åbne op for? Hvordan kan fordelene, som Timemodellen indebærer, tænkes ind i byudviklingen, og hvordan kan værdien af letbanen optimeres ved at tænke den sammen med byudvikling og erhvervslokalisering? Hvordan kan vi via en bevidst byudviklingsstrategi med omdannelse og fortætning og 4 nye og tætte byer minimere transportbehov og ændre transportmiddelvalg, så flere bruger kollektiv trafik, cykling og gang eller kører sammen? Hvordan kan vi lokalisere boligområder og erhvervsområder mere strategisk i forhold til infrastrukturen? Hvordan sikrer vi, at virksomheder med forskellige transportbehov lokaliseres på rette sted? Hvordan sikrer vi, at Aarhus udnytter væksten til at udvikle en bæredygtig transport med høj energi- og ressourceeffektivitet samtidig med, at der sikres god mobilitet, så vi tager lederskab på den vanskelige del af den grønne dagsorden? Faciliteres af Kristian Bransager, projektchef og Karin Thuesen Pedersen, projektchef, Cowi Sted: Centralværkstedet, bag scenen, op ad vindeltrappen Boligudbygning til en mangfoldig by Aarhus er centrum for vækst en vækst der indenfor en overskuelig fremtid vil omfatte nye indbyggere svarende til en by af Randers s størrelse. Nye indbyggere af alle slags unge, gamle, enlige, familier, studerende, erhvervsaktive og jobsøgende fra ind- og udland. Denne vækst og mangfoldighed er byens store styrke. Boligpolitikken og boligudbygningen skal til stadighed skabe gode rammer for væksten og mangfoldigheden. Den kommende planstrategi skal som et af redskaberne styre og effektuere denne politik. Ja, kort sagt, skabe grobunden for den dynamik og diversitet som skal være tilstede i fremtidens storbyer. Boligudbygningen skal give plads til alle og i alle dele af kommunen. Hvordan kan vi bygge en by, som hænger sammen socialt? Hvor alle har råd til at finde en passende bolig af god kvalitet? Hvordan bygger vi en by med en varieret sammensætning af boligtyper og ejerformer i byens kvarterer?

6 Hvordan sikres forudsætningerne for velfungerende lokalsamfund, hvor gode skoler, dagtilbud og foreningsliv kan vokse og øge byens sociale kapital? Hvordan udnytter vi tidens trend for etablering af social økonomiske virksomheder set i relation til byudvikling? Hvordan sikrer vi multianvendelse af fællesanlæg og faciliteter? Faciliteres af Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening og Johan Bramsen, chefkonsulent og associeret partner i Pluss Leadership A/S Sted: Comwell, lokale B

7 CASE GRUPPEDRØFTELSER De 25 antagelser om Aarhus 2050, der vises nedenfor, er udviklet af boyeskammelsen og ligger til grund for de tre cases: Beder Malling Bio Local, et eksempel på bymidteliv i de små bysamfund, Hasle Torv, et eksempel på urbane knudepunkter i ringbyen og Skejby Bybakke, et eksempel på en landskabelig bygningsstruktur i forstaden. 25 ANTAGELSER OM AARHUS 2050 Forestil dig, at du befinder dig på det tidspunkt i fremtiden, hvor du har nået dine forældres alder, og dine børn har nået din egen alder. Det er der, vi er i Hvordan ser Aarhus ud? LIVSSTIL OG FÆLLESSKAB / DE NY LOKALE: Er det ene yderpunkt i livsstilene anno Det er en stærkt lokalt og økologisk orienteret livsstil. Økologidiskursen handler i 2050 meget om selvforsyning og minimering af transport, men det handler ligeså meget om kultur og livsholdning. Som ny lokal foretrækker man at klare så meget som muligt i nærmiljøet og organiserer sig så vidt muligt i forpligtende arbejds og hverdagsfællesskaber omkring alt fra børnepasning til fødevareproduktion. De nylokale udvikler og eksporterer i stor stil viden om cirkulære systemer, lokal medicinproduktion. De er internationalt anerkendt som eksperter i at kombinere erfaringsbaseret viden med avanceret teknologi. / BETA BEBOERNE: Er det Ny lokales modsvar. Som betabeboer orienterer man sig stærkt internationalt og tilstræber at holde sig mobil, både i hverdagsrutiner og i livs og ansættelsesforløb. En betabeboer bosætter sig nødigt permanent, og når de investerer i bolig, sikrer de sig, at der er stort udlejningspotentiale (en faktor ejendomsinvestorerne har for øje). I det hele taget ejer betabeboere så lidt som muligt, men lejer og låner gennem abonnementer. De har ofte flere nationale identiteter og er afhængige af at visse systemer (fx arbejdsprocedurer og deres børns skolegang) fungerer ens i Vancouver og i Aarhus. De repræsenterer en socialt bred befolkningsgruppe, her er både karriereorienterede aarhusianere, unge nydanskere, højt profillerede gæsteprofessorer og indlånte erhvervsdirektører. / GENERATIONSFÆLLESSKABER: Er ligeså selvfølgelige som velfærdsforsørgelsessystemet var det i Fællesskaber på tværs af alder og erfaring betragtes som fundament for omsorg, tryghed og ikke mindst læring. Nogle af generationsfællesskaberne er baseret på familie, men ligeså mange er baseret på andre relationer. De forskellige fællesskabsformer var inspireret af bl.a. Singapore der gennem mange år havde praktiseret en model, der kombinerede bred velfærd med forpligtende relationer på tværs af generationer. / UNGELIVSBOLIGER: Har til formål at modvirke social udstødelse og give unge, der næsten kan selv mulighed for et normalt liv. Ungeboliger indgår med en kravsat procentdel boliger i alle boligprojekter. Ungelivsboliger er et koncept, der indbefatter en lille bolig, en tilknytning til en social vicevært (altid beboer i området) samt nogle timers arbejde i nærmiljøet. Ordningen er formaliseret i et samarbejde mellem kommune, NGO og lokale beboere og erhvervsaktører, men virker ved at være bredt anerkendt og dybt integreret i de lokale samfund. URBANISERING OG BOLIGUDBYGNING / BYREGION AARHUS: DK består i 2050 af 8 Byregioner og 135 kommuner. Byregionerne varetager mobilitet, erhvervsudvikling, sygehuse, energiforsyning, ressourcehåndtering, natur og videreuddannelse. Kommunerne varetager lokalsamfund, boliger, beskæftigelse og folkeskole. Der bor 1,2 millioner i Byregion Aarhus. Byregion Aarhus huser (på forsøgsordning, naturligvis) Transportministeriet. Der bor i Aarhus Kommune. Byregionerne er hver især forbundet med forskellige Interregioner. Aarhus har en stærk relation til især Interregion Hamborg men også Centraleuropæisk Interregion. / URBANISERING. Den affolkning af provinsen, der så lidenskabeligt blev diskuteret omkring årtusindeskiftet, viste sig at være en varm storm i et glas vand. Mobiliteten i regionenerne og mellem regionerne er fortsat stor særligt for de

8 unge. Men den går ikke blot fra de små til de til de større byer, men også modsat. Befolkningstilvæksten i fx Aarhus skyldes langt overvejende internationalisering og stigende børnetal. / BYLEDELSE: Er dygtig, langsigtet og meget konsekvent. Der er opstået vilje og nødvendighed omkring at sikre bæredygtighed og kvalitet i byudviklingen. Det er med til at sikre folkelig opbakning til svære og langsigtede beslutninger. Politikere og embedsværk er godt bakket op af lokale investorer og fagfolk. Ejendomsudviklerne er bevidste om, at de bygger by til deres børn, mens fagfolkene løfter deres ansvar ved altid at lade dybt erfarne og kompetente folk følge projekterne fra start til slut. / BYGRÆNSERNE: Er ikke længere til debat. Byen skal vokse indefra. Det handler om at mindske afstande mellem steder og mennesker, om at skabe livlige og attraktive bymiljøer og om at sikre grundvand, fødevareproduktion og biodiversitet. Den præmis har medført en meget kvalificeret tilgang til fortætning. Der er stor opmærksomhed på at bygge i et skalaforhold, som mennesker befinder sig godt ved og på at lade bygningerne skabe gode rum imellem sig. Her tager vi ved lære af byer i Østrig, Tyskland og Norge, hvor bjerglandskaber historisk har gjort det nødvendigt at bygge en lille smule tættere end i Danmark, og hvor bebyggelserne er gennemført på en måde, som værdsættes af mange. / PLANLOVEN: Får ikke længere skylden for alle verdens dårligdomme. En klog minister satte sig for at rydde op i bureaukratiet, lovomfanget og den komplekse planlovspraksis. Planloven blev til et simpelt og opperationelt lovområde der i øvrigt i højere grad end tidligere også beskæftigede sig med handlepligt og ejendomsret. Det lykkedes hende samtidig at udbrede kendskabet til Planlovens formål og dens positive konsekvenser. / OFFENTLIGE INVESTERINGER I MOBILITET OG BYGGERI: Særdeles veludviklet strategisk redskab til opkvalificering af eksisterende byområder. Vi forlader os ikke længere alene på detailhandlen som bylivs skabende, vi har rettet fokus mod andre redskaber. Derfor placeres større offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner altid på steder, hvor de kan bidrage med aktivitet, og der er stor opmærksomhed på at forstå bevægelsesmønstrene og udvikle behagelige opholdsarealer de rette steder. Banegårde, letbanestop og cykelparkering nyder samme bevågenhed. / INTER LOKALE PARTNERSKABER: Der er opstået en række stærke samarbejdskonstellationer mellem professionelle internationale investorer og lokale udviklere. Det har taget nogle år at slibe samarbejdsformerne til, men de bedste kvalificeres ved en stærk lokal erfaring og incitament i kombination med professionalisme og evne til langsigtet investering. / LIVEABILITY: Begrebet medførte ligesom begreberne IT samfundet (1990erne), Kreative Byer (00erne) og Smart Cities (10erne) nogle gode debatter og analyser. Liveability blev hurtigt en integreret og selvfølgelig del af byudviklingen. / ZONEPLANLÆGNINGEN: Er stendød. Bortset fra enkelte undtagelser ved store tekniske anlæg og industri, tilstræber vi at udvikle boliger, værksteder, idrætsfaciliteter og kontorarbejdspladser i en skøn blanding. Det sker i bestræbelserne på at minimere transportafstande, skabe sammenhængene og levende by og udvikle miljøer, hvor børn kan færdes og lære af det, de ser. Vi lever med det rod, det indimellem giver. / AARHUS DOGMET KVALITETEN I DET ALMINDELIGE : Die Zeit bringer i 2023 et stor interview med stadsarkitekten i Aarhus, hvor han præsenterer 10 dogmer for, hvordan vi i Aarhus arbejder med transportsystemer, boligarkitektur og blandet anvendelse. Fællesnævneren for de 10 dogmer er en stræben efter kvalitet i det almindelige. Som vores stadsarkitekt siger, er Aarhus blevet beriget med mange smukke og opsigtsvækkende ikonbyggerier. Nu handler det om at bygge by imellem dem, og om at turde investere i at skabe kvalitet i det almindelige. MOBILITET OG ENERGIFORSYNING / MOBILITET OG FORBUNDETHED: Fysisk, virtuel og social forbundethed er altafgørende på både det lokale, det regionale og det internationale niveau. Selv De ny lokale, der er meget idealistiske omkring den nære og lokale livsførelse er afhængige af effektiv mobilitet for at kunne drive Bio local konceptet og for at kunne indgå i deres internationale branchesammenhænge. / MOBILITETSDESIGN: Ny dagsorden for indretning af vores byrum, mobilitetsstrækninger og transportmidler. Mobilitetsrummet er fremtidens mest besøgte og mest mangfoldige byrum, og det har både kommerciel og de

9 mokratisk værdi. Byregion Aarhus er langt fremme på området. I regi af MOVE og Business Region Aarhus blev der i perioden satset meget målrettet på kvalitet og effektivitet i letbane, ekspresbusser, bæredygtig billisme, international lufthavn og togdrift. Det styrkede befolkningens oplevelse af hurtig, smuk og komfortabel rejse mellem arbejde og bolig, ligesom det markant forbedrede byregionens forbundethed med Europa. / LØB OG (EL)CYKLER: Er i kombination med letbane byens mest udbredte transportform. 10ernes Marathonflip er for længst forbi, men fortroligheden med løb flyttede fysiske og mentale grænser for, hvad der kan løbes til i hverdagen. / STATIONSNÆRHEDSRADIUS: Vi opererer med to radiusser, når der omdannes og byfortættes: 200 meter radius, betragtes som særligt attraktiv for butikker, fitnesscentre, delebilsordninger, biblioteker mv. Det skal være hurtigt og ukompliceret at hoppe af letbanen og på igen meters radius egner sig til boligfortætning og kontorarbejdspladser. Undersøgelser har vist, at folk gerne går eller løber de 1000 meter fra stationen, hvis de skal være på destinationen over nogle timer, og hvis strækningen er behagelig at færdes på. Til inspiration er der 1000 meter fra Banegården til Lille Torv. Der er også 1000 meter fra Aros til Amtsygehuset. / ENERGI OG RESSOURCER: Er blevet en lokal og personlig handelsvare som alle andre varer. Man køber, hvor det passer med ens overbevisning, og sælger det, man producerer, via lettilgængelige distribueringssystemer. Genanvendelse og CO2 neutralitet er en helt selvfølgelig nødvendighed. De biler, der findes, kører på el, og strømmen produceres ved især vindenergi. Der er ikke andre alternativer, så det fylder ikke længere i debatten. Placering af energianlæg og vindmøller drøftes fortsat meget, men der føres en saglig og gennemsigtig debat. ERHVERV OG ARBEJDSMARKED / FRISKOJOB: Er en ny og meget udbredt form for mesterlærepladser (fritid skole job), der blev besluttet, under krisen i dagpengesystemet og uddannelsessystemet i Hvad der tankemæssigt havde været under udvikling et stykke tid, blev pludseligt en nødvendighed. / VIDEN OG INDUSTRIJOBS: Er fortsat langt det største målt på både omsætning, eksport og antal arbejdspladser. Det er et internationalt orienteret og super fleksibelt arbejdsmarked, og der stilles meget høje krav til byregionerne om at kunne levere mobilitet og kompetencer`. Det vi engang kaldte CSR er en selvfølgelighed. Aarhus er stærkt forbundet med især Interregion Hamborg samt regioner i Sydamerika. / HÅNDVÆRKSPRODUKTION: Ses igen i gadebilledet og som en del af boligen. Små og store selvstændige erhvervsdrivende og forskellige former for nye og gamle håndværk dukker op især i forbindelse med Bio locals og ofte stærkt forbundne i netværk, der konkurrerer på lige fod med mere traditionelle store globale virksomheder. / HYPERMARKEDER: Gigantiske varehuse, der typisk placeres, hvor store mobilitetsstrukturer krydser hinanden, fx i forbindelse med lufthavne og banegårde. Der stilles store krav til hypermarkedernes beliggenhed og arkitektur, da det er et krav, at de bidrager til byens liv, sammenhæng og kvalitet. Det på trods er det stadig usikkert i hvilket omfang, de kan bidrage positivt til byen. / NETHANDEL: Er en naturlig del af hverdagen. Det giver ikke meget aktivitet i byens rum, dog er posthusene genopstået i kombination med andre funktioner rundt omkring i byrummet. Positivt bidrager nethandlen ofte til en effektiviseret og produktionsmæssigt mere bæredygtig handel. / BIO LOCALS: Er de ny lokales varehuse. De handler kun varer produceret lokalt pga. den store miljømæssige belastning som vare og fødevaretransport giver. Samtidig harmonerer det med deres livsholdning om at leve og producere i nære og lokale fællesskaber. De ser det således også som en del af deres børns læring og uddannelse at bidrage til Bio local produktion og handel.

10 BEDER-MALLING BIO-LOCAL 2050 ET EKSEMPEL PÅ BYMIDTELIV I DE SMÅ BYSAMFUND Beder Malling Bio Local er en succeshistorie om en fremsynet lokalbefolkning, der dømmer deres udtjente butikscenter ude til fordel for et grønt og lokalt bymidtekoncept. Hjertet i Bio Local er Torvehallen, der samler 11 små butikker, en børnehave, to værksteder, et lille kontormiljø og et bibliotek orienteret omkring en frodig torvehal, der fungerer som et multifunktionelt bycentrum. Den direkte kobling til stationen samler en mængde lokal færdsel, og medvirker samtidig til at gøre det attraktivt at handle i Bio local, selvom man bor i Aarhus eller Horsens (i 2050 er letbanen naturligvis koblet på jernbanen ved Hovedgård). I Bio local konkurreres på kvalitet og lokal produktion. På den anden side af Torvehallen finder vi en ny boligbebyggelse, udviklet efter samme grønne og lokale principper som torvehallen. En etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med en åben stueetage rettet mod det fælles gaderum. Beboerne bidrager på tværs af generationer til produktion og salg af lokale produkter. Boligerne er ejerboliger og almene lejeboliger. Et eksempel på livskvaliteten i småbyerne omkring Aarhus: Beder Malling Bio local er et eksempel på fremtiden for de mindre bysamfund omkring Aarhus. Casen kunne med andre ord også have udspillet sig i fx Løgten eller Harlev. De mindre bysamfund rummer allerede i 2015 en række åbenlyse kvaliteter, herunder relationen til det åbne land, naturen og attraktive parcelhusområder. Men bymidterne og butikslivet har brug for en ny dagsorden, hvis de ikke skal miste liv og kvalitet. Der er ligeledes brug for nye boligtyper, der kan supplere parcelhuset. Vi må forvente, at generationsskifte, nye livsstilstendenser og høje ejendomspriser vil øge efterspørgslen på mindre boliger, lejeboliger samt boliger, der kan kombineres med håndværk og selvstændigt erhverv. Beder 2015: Beder er allerede i 2015 en fin by med mange kvaliteter. Byen minder på mange måder om de andre småbyer som beskrevet ovenfor, men skiller sig dog ud ved at have en tradition for bofællesskaber og alternative boformer, herunder bofællesskabet Sol og Vind, der er startet i 1981 og i dag er særdeles attraktivt og efterspurgt. Ligeledes bidrager Gartnerskolen med identitet og arbejdspladser i byen. Beders svaghed er (som i de fleste andre småbyer) bymidten. Centeret er nedslidt og drevet efter et forældet forretningskoncept. Det ligger desuden 400 meter fra stationen, og strækningen er slidt og fyldt med tomme og ubenyttede arealer. Samtidig er der kun et halvt hundrede beboere og ganske få arbejdspladser i den del af bymidten. Uden mennesker intet byliv og ingen detailhandel. Beder 2050: I 2050 er der derfor også rykket rundt på nogle brikker. Først og fremmest er Bedercenteret transformeret og istedet finder vi Torvehallen i umiddelbar forlængelse af stationen. Boligbebyggelsen, der strækker sig fra Torvehallen, bagom Stationsvej hen over den sydlige del af Gartnerskolens arealer, forbi Krohaveparken og henover det tidligere Bedercenter er en etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med forhaver og en tydelig orientering mod det fælles gaderum. Ved Stationsvej blander bebyggelsen sig med nogle af de oprindelige villaer, der blev opført i midten af 1900 tallet og med de gamle elmetræer i Krohaven. Antallet af beboere i området er mangedoblet, og der er skabt et helt andet grundlag for både byliv, detailhandel og mobilitet. Gaderummet er indtaget til hverdagsaktiviteter og livsstilen er præget af forpligtende hverdagsfællesskaber. Der er ikke noget fælleslokale. Beboerne bruger Torvehallen. Multifunktionaliteten, det at alle funktioner samles et sted, er afgørende for opretholdelse af bymidteaktivitet i et lille samfund. Faciliteres af Erling Sonne, seniorkonsulent, boyeskammelsen a/s Sted: Centralværkstedet, plenumlokalet

11 HASLE TORV 2050 ET EKSEMPEL PÅ NYE URBANE KNUDEPUNKTER I RINGBYEN Hasle Torv er en lille byplads omkranset af boliger, hoteller, virksomheder og kultur. Letbanestop, bibliotek, universitetskantine, butikker, fitnesscenter og forskellige boligformer bidrager til et levende miljø. Torvet er det daglige mødested for stedets brugere og beboere. Hasle Torv er samlingspunkt i en ny, urban bebyggelse med et stort antal nye bygninger. Bykvarteret samler mennesker på tværs af alder og social tilhørsforhold. Livsstilen er urban, international og mobil. Hasle Torv bebyggelsen er udviklet i samarbejde med mange forskellige investorer og organisationer. De har haft et godt spillerum, hvilket har bidraget med et mangfoldigt og varieret facadeudtryk. Den præcise karrebebyggelse med enkelte højhuse egner sig godt til at skabe tætte bykvarterer med spændende gaderum og til at fastholde en samlet bykarakter trods varierende facadeudtryk. Et eksempel på urbane knudepunkter i Ringbyen: Hasle Torv er et eksempel på de urbane knudepunkter vi i 2050 kan forvente at se i Ringbyen. Historien kunne med andre ord også have udspillet sig på fx Viby Torv eller Stjernepladsen. Når vi i starten af 20erne forventeligt har gennemført omdannelse af Amtssygehuset, Rutebilstationen, Godsbanearealet og Sydhavnen er byen ved at være gennem de fleste større omdannelser indenfor Ringgaden. Man kan nu for alvor rette fokus mod byområderne mellem Ringgaden og Ringvejen. Det er det, vi har valgt at kalde for Ringbyen. Kulturlivet og ejendomsmarkedet har sandsynligvis allerede gødet jorden for omdannelse, identiteten er ved at ændre sig fra identitetsløs forstad til kreativ byzone. Det er også i Ringbyen at Mobilitetsfondens målrettede investeringer for alvor kommer til sin ret. Herfra kan man nå centrum, lufthavn og banegård på meget kort tid. Hasle Torv 2015: Hasle Torv 2015 er et dårligt fungerende byrum. Bebyggelse er gennemhullet af vejanlæg, restarealer og tilfældige ændringer. Torverummet har ingen afgræsning og flyder sammen med infrastrukturer, skilte og parkeringspladser. Den trafikerede Viborgvej har ligeledes stor dominans over pladsen. Ophold og færdsel er ukomfortabelt, hvilket samtidig skaber dårlige betingelser for detailhandel. Det vil med andre ord ikke skabe en nævneværdig forandring at udskifte gadelygter og belægning. Der skal mere gennemgribende tiltag til. Det gode ved området er imidlertid, at de omkringliggende byområder er ganske mangfoldige. Indenfor 1000 meters radius er der både ældre parcelhuse, funkisrækkehuse og store boligblokke i de almene boligområder Bispehaven og Frydenlund. Vi skal give dem et fælles sted et sted at mødes. Ligeledes er kigget af Viborgvej mod havnen og rådhuset meget karakteristisk. Sammen med Kirken og Vandtårnet, der knejser på bakken er det med til at give stedet karakter. Hasle Torv 2050: Hasle Torv 2050 er markant forandret og omkranset af en sluttet bebyggelse. Torvet er ca. 100x100 meter, den magiske grænse for menneskers visuelle kontakt med hinanden. Torvet omgives af en bebyggelse af samme tæthed, som den vi kender fra fx Trøjborg eller det nye Hafencity i Hamborg. Torvet og bygningernes form og størrelse er klassisk, mens materialerne og facaderne er anderledes. Især de smalle og varierede facader mod Torvet opleves med deres transparente og lyse facader inviterende. Udover at samle torvet og skabe oplevelse af by bidrager bygningernes funktion med kundegrundlag til både detailhandel og kulturelle funktioner. Vi er opmærksomme på at gøre de nederste etager interessante og åbne. Der skal være arbejdspladser, uddannelser, biografer og fitnessklubber og en offentlig kantine. Vi bevarer naturligvis de ting, der virker. Det gælder bl.a. for den gule teglstenskarre fra midten af 1900 tallet, der er et typisk eksempel på dansk boligbyggeri og den ombyggede maskinfabrik Campen. Faciliteres af Anne Mette Boye, partner, boyeskammelsen a/s Sted: Centralværkstedet, barområdet

12 SKEJBY BYBAKKE 2050 ET EKSEMPEL PÅ EN LANDSKABELIG BYGNINGSSTRUKTUR I FORSTADEN Skejby Bybakke 2050 er en 1,4 km lang, meter høj og 60 meter bred højderyg, der via busgadetraceet skyder sig fra Haveforeningen Grænsen i syd til Mollerup Skov i Nord. Bybakken indgår samtidig i en 5 km lang rekreativ rute, der løber gennem boligområder, skov og idrætsanlæg og bidrager til at skabe forbindelse mellem bydele. Nogle steder er det en blød bakke med skov og aktivitetsmuligheder, mens den andre steder bliver til en stor multifunktionel bygning med landskab på taget. Inderst i bakken ligger varehuse, idrætshaller og transportanlæg, mens bakkens ydersider er beklædt med terrassehuse. Boligerne er relativt små og med høje standarder omkring fællesrum og servicefunktioner. Her er god mobilitet, legearealer, bibliotek, fitnesstilbud mv. Det er enkle boliger i god kontakt med naturen. Fra boligerne kan man færdes direkte via de terrasserede forhaver og gangstier til skov og eng. Skejby Bybakke er udviklet i et partnerskab mellem private og offentlige organisationer. Et eksempel på en landskabelig bygningsstruktur i byens kant: Casen Skejby Bybakke er et eksempel på en landskabelig multifunktionel bygningsstruktur i kanten af Aarhus. Casen kunne også have udspillet sig i fx Tilst eller i Aarhus Syd. De yderste lag af forstæder vil fra 2015 og frem fortsat være attraktive. Men tre behov træder tydeligt frem: For det ene behovet for tidssvarende seniorboliger til de unge seniorer, som gerne vil sælge det store parcelhus til nye familier, men mangler gode alternativer i lokalområdet. For det andet bliver forstadens restarealer (tomme parkeringspladser, 20 meter brede rabatter og meningsløse arealer mellem bygninger) mere og mere synlige. Fra 2030 stiger omfanget af tiloversblevne vejanlæg samtidig dramatisk pga. den forbedrede kollektive trafik samt delebiler og selvkørende biler. Skejby Busgade 2015: Skejby Busgade er et øde og slidt sted, hvor mange er kede af at færdes. Busgaden ligger midt i et eksisterende og attraktivt boligområde og i rigtig god forbindelse med gode natur og fritidstilbud af forskellig karakter. Her er både Skovbakkens Idrætsanlæg, Mollerup Skov og Egå Engsø. Skejby Busgade skal naturligvis bruges til at skabe endnu bedre fysisk sammenhæng og social samhørighed mellem bolig og naturområder. Samtidig ligger busgaden særdeles attraktivt, hvad angår nærhed til en mængde studie og arbejdspladser (fx Universitetshospitalet, Vestas, IKEA, DR og VIA). De fire busser, der passerer på busgaden i timen kan ikke berettige det skår forløbet skaber mellem de store boligområder i Skejby og Vejlby. Transporten og vejforløbet må omorganiseres. Skejby Bybakke 2050: Den nye bybakke imødekommer forskellige behov for at skabe sammenhæng mellem byområder og udvikle nye boliger, der bl.a. egner sig til de unge seniorer, der fortsat bor i store parcelhuse. Bybakken er ligeledes et forsøg at skabe mere plads og flere muligheder ved at lagdele forskellige funktioner. Den slags multifunktionelle byggerier vil kræve særlige partnerskabsstrukturer, både hvad angår finansiering, anlæg og drift. Der kan indbygges en smart regulering, der sikrer, at en fastsat procentdel af økonomien går til investering i lokal mobilitet, parker og lærepladser. Skejby Bybakke tilbyder en lang række kulturelle, sportslige og kulturelle muligheder til både beboerne selv og til byområdets brugere. Faciliteres af Trine Skammelsen, partner, boyeskammelsen a/s Sted: Centralværkstedet, indskudt etage over barområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid VELKOMMEN TIL DANMARK I 2050. VELKOMMEN TIL ET GRØNT, EFFEKTIVT, INNOVATIVT OG RIGT SAMFUND. VELKOMMEN TIL EN ØKONOMI, SOM KÆMPER FOR

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere