Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli Region Hovedstaden

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet...5 II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer...5 II.2. Formandens vederlag...6 II.3. Næstformandsvederlag...6 II.4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste...6 II.5. Udvalgsvederlag...7 II.6. Børnetillægsvederlag...8 II.7. Godtgørelse...8 II.7.A. Handicapgodtgørelse...9 II.7.B. Sygepasningsgodtgørelse...10 II.7.C. Fraværsgodtgørelse...10 II.7.D. Befordringsgodtgørelse...12 II.7.E. Taxa...12 II.7.F. Tog-, færge- og busbilletter samt overnatning...13 II.7.G. Transport til og fra Bornholm...14 II.7.H. Kurser og uddannelse...14 II.7.I. Telefongodtgørelse...15 II.7.J. IT-udstyr...15 II.7.K. Bøger/Tidsskrifter/Presseklip m m II.8. Forsikringer...16 II.9. Ydelser til stedfortrædere i regionsrådet, forretningsudvalget eller andre af regionsrådet nedsatte udvalg...16 III. Ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet...17 III.1. Diæter...17 III.2. Udgiftsgodtgørelser...18 III.3. Administration

4 I. Indledning Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for Region Hovedstadens afholdelse af udgifter i form af ydelser til hhv. medlemmerne af regionsrådet for Region Hovedstaden og andre af regionsrådet til andre poster udpegede personer. Vederlagsregulativet er udarbejdet i henhold til regionsloven, kommunestyrelsesloven og Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. for varetagelsen af regionale hverv (bekendtgørelse nr af 19. december 2005 med senere ændringer). Vedtaget af regionsrådet for Region Hovedstaden den 16. april 2013 til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli

5 II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer Der ydes et fast vederlag til alle regionsrådets medlemmer med undtagelse af regionsrådets formand. Vederlaget udgør ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets ovennævnte bekendtgørelse kr. i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (beløbet udgør pr. 1.juli kr.). Vederlaget er skattepligtigt. Det faste vederlag ydes for medlemmernes: a) Deltagelse i møder i regionsrådet, forretningsudvalget og eventuelle øvrige udvalg nedsat under regionsrådet eller forretningsudvalget. I henhold til pkt. II.5. om udvalgsvederlag ydes dog herudover særligt vederlag for deltagelse i møder m.v. i hhv. forretningsudvalget og de andre af regionsrådet nedsatte udvalg, b) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af hverv, der udføres efter valg af regionsrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse, c) Deltagelse i kurser m.v., der af regionsrådet eller af et andet organ efter bemyndigelse fra regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv, d) Deltagelse i regionsrådets seminarer, e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, f) Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra regionsrådet eller et af dette nedsat udvalg, og g) Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a - f nævnte møder m.v. Det bemærkes, at aktiviteter nævnt under litra g består i alle andre aktiviteter forbundet med det regionale hverv end dem, der er opregnet under litra a - f. Det drejer sig om fx mødeforberedelse og besigtigelser, studiebesøg, virksomhedsbesøg, repræsentativt arbejde o.l., som ikke udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg mv. Læs nærmere om udbetaling af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter som beskrevet i litra a - g under pkt. II.7. nedenfor. 5

6 II.2. Formandens vederlag Formanden modtager et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 - pr. 1. juli kr. - samt et særligt tillæg på kr. (grundbeløb pr ) - pr. 1. juli kr. Formanden kan ikke modtage andre vederlag fra regionsrådet, men kan modtage godtgørelser m.v. efter pkt. II.7.A. og pkt. II.7.C.-K. II.3. Næstformandsvederlag Der ydes vederlag på 10 % af formandsvederlaget til både 1. og 2. næstformand. II.4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Et regionsrådsmedlem (dog ikke regionsrådets formand) kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de under litra a - e i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag maksimalt udgøre kr. (pr. 1. juli 2013). Det faste vederlag reduceres samtidig med kr. årligt. Et medlem har herudover mulighed for at bede om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med medlemmets deltagelse i nedenstående aktiviteter (som omfattet af litra f i pkt. II.1. om fast vederlag) - under forudsætning af, at deltagelse sker efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg: a) Forhandlinger med andre myndigheder, b) Studiebesøg, c) Besigtigelser (virksomhedsbesøg), d) Borger- og orienteringsmøder og e) Repræsentativt arbejde. For at kunne danne basis for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste må anmodningen fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg kunne forelægges regionsrådets administration i form af en mødebeslutning truffet af ét af de nævnte fora. 6

7 Såfremt et regionsrådsmedlem modtager særligt vederlag for varetagelse af et hverv for regionsrådet, kan der ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet. Dette gælder fx for en vederlagt formand for et udvalg nedsat af regionsrådet. Menige medlemmer af udvalg mv. nedsat af regionsrådet er dog ikke forhindret i at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tabet af arbejdsfortjeneste dokumenteres for lønmodtageres vedkommende som hovedregel ved arbejdsgiverens underskrift. For selvstændige erhvervsdrivendes vedkommende dokumenteres tabet ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende selv eller fra dennes revisor, når omstændighederne i øvrigt sandsynliggør, at der er tale om tabt arbejdsfortjeneste i det anførte omfang. Regionsrådets administration påser, om et fremsat erstatningskrav kan anses for dokumenteret. Administrationen vil i den anledning normalt bede om at få tilsendt kopi af det seneste revisionspåtegnede årsregnskab for den pågældende selvstændige erhvervsvirksomhed som dokumentation. Et medlem, der ønsker mulighed for at kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal foretage valget forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i en ny valgperiode kan valget dog foretages senest den 31. januar. Stedfortrædere, der indtræder permanent i regionsrådet, har mulighed for at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis dette sker umiddelbart efter deres tiltræden. Ønske om modtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan fremsættes over for regionsrådets administration, når erstatningen ønskes udbetalt. Ansøgning om udbetaling af erstatning (om muligt bilagt nødvendig dokumentation) skal i alle tilfælde indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i den pågældende aktivitet har fundet sted. II.5. Udvalgsvederlag Der ydes udvalgsvederlag for medlemskab af regionsrådets forretningsudvalg. Der ydes til hvert af forretningsudvalgets medlemmer, bortset fra formanden, maksimalt 1/14 af formandens vederlag i henhold til pkt. II.2. 7

8 Til medlemmer af hhv. stående udvalg og særlige udvalg nedsat under regionsrådet i henhold til regionslovens 13 og 36 udbetales udvalgsvederlag, der i alt årligt maksimalt udgør et beløb, der svarer til formandens vederlag efter pkt. II.2. Til en formand for et stående udvalg hhv. et særligt udvalg ydes det dobbelte af det vederlag, der ydes til et menigt medlem af samme udvalg. II.6. Børnetillægsvederlag Til medlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et vederlag på kr. i grundbeløb pr. 1. oktober Tillægsvederlaget udgør pr. 1. juli kr. årligt. Tillægsvederlaget ydes normalt kun, hvis medlemmet, herunder medlemmets ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet. Medlemmet skal selv gøre opmærksom på, at vedkommende har ret til vederlaget, samt hvornår retten ophører. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. II.7. Godtgørelse Regionsrådet udbetaler godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra a-b (møder) og d-f (regionsrådets konferencer, revisionsforelæggelse af beretninger, andre hverv efter anmodning fra regionsrådet eller dettes udvalg), jf. pkt. II.1. Ydelse af godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra c (kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af medlemmets hverv), jf. pkt. II.1., forudsætter godkendelse fra regionsrådets administration i overensstemmelse med forretningsgangen beskrevet under pkt. II.7.H. Ydelse af godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra g (se nærmere herom umiddelbart nedenfor på siden), jf. pkt. II.1., forudsætter, at aktiviteten gennemføres efter anmodning fra regionsrådets formand. For at kunne danne basis for udbetaling af godtgørelser må regionsrådsformandens anmodning kunne forelægges regionsrådets administration i form af fx en mail, en under-skrevet meddelelse eller andet. Formandens sekretariat er bemyndiget til at udfærdige anmodninger, der kan benyttes som basis for udbetaling af godtgørelser. 8

9 Aktiviteter nævnt under litra g, jf. pkt. II.1., består i alle andre aktiviteter forbundet med det regionale hverv end dem, der er opregnet under litra a - f, jf. pkt. II.1. Det drejer sig om fx mødeforberedelse og besigtigelser, studiebesøg, virksomhedsbesøg, repræsentativt arbejde o.l., som ikke udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg. Der kan ydes godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i 1) formøder til møder i hhv. forretningsudvalget og regionsrådet. Møder imellem hhv. 2) regionsrådets formandskab på den ene side og repræsentanter for det samlede regionsråd i form af gruppeformænd for samtlige partier i regionsrådet (samt de af regionsrådets medlemmer, der står uden for partierne) på den anden side kan også danne basis for udbetaling af godtgørelser. Det samme gælder 3) møder imellem regionsrådets formandskab og formanden for et af regionsrådet nedsat udvalg m.v. samt 4) formøder til udvalgsmøder imellem en udvalgsformand og udvalgets sekretariat. Endvidere kan der udbetales godtgørelser til et regionsrådsmedlem i forbindelse med deltagelse i 5) et sættemøde (dvs. et fællesmøde for principielt samtlige grupper i regionsrådet) som start på arbejdet med regionsrådets vedtagelse af årsbudget. Deltagelse i 6) efterfølgende forhandlinger om budgetaftale giver dog ikke grundlag for udbetaling af godtgørelser. Endelig kan der efter forudgående konkret stillingtagen udbetales godtgørelse til et af regionsrådet til et eksternt hverv indstillet eller udpeget medlem i forbindelse med 7) deltagelse i aktiviteter, som af administrationen vurderes at være af betydning for varetagelse af det pågældende hverv. II.7.A. Handicapgodtgørelse Der ydes godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et medlems fysiske handicap i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. 9

10 Det bemærkes, at udbetaling af handicapgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft udgifter forbundet med sit handicap i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.B. Sygepasningsgodtgørelse Der ydes godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af sygepasningsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter forbundet med pasning af syge, nære pårørende i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.C. Fraværsgodtgørelse I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes der fraværsgodtgørelse (godtgørelse for fravær fra hjemstedet) efter nedenstående regler. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. x) Møder m.v. uden overnatning i ind- og udland Der ydes fraværsgodtgørelse med halvdelen af den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats, i ,50 kr. Der udbetales kun én fraværsgodtgørelse pr. dag, uanset antallet af møder den pågældende dag. 10

11 Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Det udbetalte beløb er skattepligtigt. Administrationen indberetter skattepligtig fraværsgodtgørelse til skattevæsenet. y) Møder m.v. med overnatning i ind- og udland (24 timersgodtgørelse) Der ydes skattefri fraværsgodtgørelse med den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats, i kr. pr. døgn. Det er en forudsætning for ydelse af beløbet, at den samlede varighed er over 24 timer, og at der har været tale om overnatning uden for medlemmets sædvanlige bopæl. Rejsetid til og fra mødestedet medregnes time for time, og der udbetales timedagpenge for enkelttimer, der ligger udover de 24 timer. Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Såfremt medlemmets deltagelse i mødet inkl. rejsetid varer mindre end 24 timer udbetales i stedet det ovenfor under litra x nævnte skattepligtige beløb. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af fraværsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter (til køb af småfornødenheder som fx vand, kaffe, sandwich) i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. 11

12 II.7.D. Befordringsgodtgørelse I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1.1 om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes befordringsgodtgørelse/kilometerpenge for benyttelse af eget befordringsmiddel (bil/motorcykel mv.) efter de i medfør af ligningsloven årligt fastsatte takster. Taksten er pr. 1. juli ,82 kr./km. for kørsel i egen bil eller motorcykel for kørsel op til km./år og 2,13 kr./km. for kørsel over km./år. For kørsel med cykel og knallert (herunder 45-knallert) er taksten pr. 1. juli ,51 kr./km. Befordringsgodtgørelse er skattefri, dog gælder for befordringsgodtgørelse mellem sædvanlig bopæl og regionsrådets mødested eller modsat, at godtgørelsen kun er skattefri for de første 60 dage, hvor strækningen er tilbagelagt inden for de sidste 12 måneder. Afgørende for, om 60-dagesreglen er overholdt er, om den pågældende strækning er tilbagelagt ikke om befordringen er sket med egen bil, lånt bil eller på anden måde - fx på cykel. Administrationen påser 60-dagesreglen og indberetter skattepligtig befordringsgodtgørelse til skattevæsenet. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af befordringsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter til befordring i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.E. Taxa I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes der godtgørelse af taxaudgifter eller udleveres taxabon er efter en af regionsrådets administration tilrettelagt forretningsgang. Der er også mulighed for at få udleveret et taxakort. 12

13 Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift (indeholdende oplysninger om dato, startsted og destination for kørselen samt en beskrivelse af den pågældende aktivitet) skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. Kvitteringer modtaget ved brug af taxakort bedes dog indsendt inden 2 (to) måneder fra den pågældende brug. Kvitteringerne skal indeholde oplysninger om startsted og destination for kørselen samt en beskrivelse af den pågældende aktivitet. Det er en forudsætning for benyttelse af det af regionen til regionsrådets medlemmer udleverede taxakort, at kortet alene benyttes i forbindelse med deltagelse i møder m.v., som er relateret til Region Hovedstaden. II.7.F. Tog-, færge- og busbilletter samt overnatning I forbindelse med deltagelse i de under litra a-g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. bookes og betales billetter til offentlige transportmidler af regionsrådets administration i overensstemmelse med indgået aftale med de rejsebureauer, som Region Hovedstaden ahr indgået aftale med. Alternativt godtgøres regningsbeløbene medlemmet efter forelæggelse af dokumentation for udgiften. For udgifter til overnatning i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. gælder det samme som for billetter til offentlige transportmidler. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. Administrationen tilrettelægger en forretningsgang for booking af transport og overnatningsfaciliteter. Hvis overnatning ikke er inkluderet i en samlet pris for det arrangement, som medlemmet deltager i, afholder regionsrådet udgifter til overnatning i overensstemmelse med statens rejseregler for tjenestemænd, i 2013 svarende til højst kr. pr. overnatning i Danmark. Disse satser følger af Region Hovedstadens indkøbsaftale på hotelområdet. 13

14 II.7.G. Transport til og fra Bornholm I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes regionsrådsmedlemmer bosat på Bornholm godtgørelse af udgifter til befordring med fly til og fra Bornholm efter en af regionsrådets administration tilrettelagt forretningsgang. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. For deltagelse i møder m.v., hvor det for medlemmer, bosat på Bornholm, er nødvendigt med overnatning, godtgøres dokumenterede udgifter til overnatning i overensstemmelse med reglerne i pkt. II.7.F. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.H. Kurser og uddannelse Regionsrådet afholder udgifter til medlemmernes deltagelse i konferencer, kurser og anden uddannelsesmæssig virksomhed under følgende betingelser: a) At uddannelsesaktiviteten enten har entydig relation til regionsrådets ansvars- og opgaveområde eller har relation til medlemmets varetagelse af sine opgaver som rådsmedlem (fx kurser i økonomi, lovgivning, styrelsesforhold, kommunikation o.l.), og b) At den samlede udgift pr. uddannelsesaktivitet ikke overstiger kr. Regionsrådets administration har tilrettelagt en forretningsgang for administration af medlemmernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter, herunder for godkendelse af kurser og booking af medlemmernes deltagelse. Der skal således rettes henvendelse til regionsrådets administration senest fem hverdage før udløbet af tilmeldingsfristen til den pågældende kursusaktivitet, hvorefter administrationen påser, at der er tale om kursusaktivitet, der lever op til de i Råds- og Udvalgssekretariatets notat af 2. juli 2007 fastsatte krav om, at kursus-aktiviteten enten har entydig relation til 14

15 regionsrådets opgave- og ansvarsområde eller har relation til det enkelte regionsrådsmedlems varetagelse af sine opgaver som regionsrådsmedlem (fx kurser i økonomi, lovgivning, styrelsesforhold, kommunikation). Deltagelse i uddannelsesvirksomhed til en samlet udgift af mere end kr. eller til uddannelsesvirksomhed i udlandet forelægges for forretningsudvalget til godkendelse. Udgifterne til medlemmernes deltagelse i uddannelsesvirksomhed afholdes umiddelbart af regionsrådet eller godtgøres medlemmet i henhold til dokumentation for udgiften. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende kursus m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i kurser m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.I. Telefongodtgørelse Hvert enkelt medlem af regionsrådet, som ønsker det, kan få én mobiltelefon stillet til rådighed med adgang til brug (både i Danmark og i udlandet) - både for så vidt angår telefoni og data. Regionsrådets administration forestår både indgåelse af abonnementsaftaler og indkøb af mobiltelefoner (SKI-aftalen). Den samlede udgift til telefonabonnement kan maksimalt beløbe sig til kr. om året for gruppe- og udvalgsformænds vedkommende dog til kr. om året. Der skal i medfør af reglerne om fri telefon betales skat af værdien af fri telefon med et fast beløb, som pr. 1. juli 2013 udgør kr. Beskatning af fri telefon sker som A-indkomst, og regionsrådets administration foretager indberetning til skattevæsenet. II.7.J. IT-udstyr Regionsrådet stiller en stationær eller bærbar pc og en printer (multifunktionsmaskine) til rådighed for hvert regionsrådsmedlem. Ydelsen beskattes ikke. Der etableres endvidere efter anmodning fra medlemmet bredbåndsforbindelse til medlemmets stationære eller bærbare pc. Regionsrådet betaler for abonnement og forbrug. Da medlemmerne via internetforbindelsen har adgang til Region Hovedstadens netværk, beskattes denne ydelse heller ikke. 15

16 Regionsrådet stiller herudover - mod fraskrivelse af retten til at modtage dagsordensmateriale i papirform - en Ipad med internetadgang til rådighed for hvert regionsrådsmedlem til brug for læsning af dagsordener samt forberedelse til og deltagelse i møder i regionsrådet og forretningsudvalget samt i regionens udvalg. Som følge af, at en Ipad med internet-adgang er nødvendig for at tilgå og arbejde med det elektroniske dags-ordenssystem, er Ipad en ligesom den udleverede pc skattefri. Også internetadgangen, som giver adgang til regionens netværk, er skattefri. Der udleveres efter anmodning papir og toner til printer og fax til regionsråds-medlemmerne. II.7.K. Bøger/Tidsskrifter/Presseklip m m. Regionsrådets administration tegner efter anmodning abonnement for hvert enkelt regionsrådsmedlem på avis og/eller tidsskrift efter medlemmets eget valg og leveret til medlemmets privat- eller arbejdsadresse inden for et samlet årligt maksimum på kr. Abonnement tegnes for mindst ét år ad gangen. Ydelsen af abonnement på avis m.v. er begrundet i medlemmernes funktion som medlemmer af regionsrådet og er derfor skattefri, forudsat at ydelsen ikke overstiger det nævnte maksimum. Overskrides maksimumbeløbet, er det fulde abonnementsbeløb skattepligtigt, og det pågældende regionsrådsmedlem har pligt til at selvangive beløbet. Regionsrådsmedlemmerne får endelig tilbud om at abonnere på alle interne personalebreve og nyhedsbreve m.v. Der er etableret presseovervågning dækkende regionens område, og levering herfra sker elektronisk og som udgangspunkt alle ugens dage. II.8. Forsikringer Regionsrådets medlemmers arbejdsskaderisiko er dækket på samme måde, som det er tilfældet for Region Hovedstadens ansatte - d.v.s. ved forsikring eller regional selvforsikring. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for regionsrådsmedlemmernes ansvar som medlem af bestyrelser, hvortil regionsrådet har udpeget dem. Ved rejser i regionsrådets tjeneste uden for landets grænser er regionsrådsmedlemmerne dækket af rejseforsikring. II.9. Ydelser til stedfortrædere i regionsrådet, forretningsudvalget eller andre af regionsrådet nedsatte udvalg Stedfortrædere, der indtræder i regionsrådet på forventeligt mere end ét møde ( midlertidige medlemmer af regionsrådet ), har ret til samme ydelser som regionsrådets faste medlemmer. 16

17 Vederlag ydes forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem. Der ydes vederlag for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlag til midlertidige medlemmer udbetales månedsvist bagud. Personer, der indtræder som midlertidigt medlem af forretningsudvalget, et stående udvalg eller et særligt udvalg har under de samme betingelser som midlertidige medlemmer af regionsrådet krav på de samme ydelser som de faste medlemmer af udvalgene. Midlertidige medlemmer af regionsrådet og af udvalg nedsat af regionsrådet modtager endvidere godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. efter de samme regler, som gælder for de faste medlemmer af regionsrådet. Ydelser efter pkt. II.7.I, II.7.J. og II.7.K. til midlertidige medlemmer af regionsrådet ydes efter konkret aftale mellem administrationen og det midlertidige medlem og forudsætter, at det midlertidige medlem varetager hvervet som rådsmedlem i mindst tre måneder. For fremmøde ved og deltagelse i enkeltstående møder i regionsrådet har stedfortrædere mulighed for at vælge imellem diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Diæterne udgør pr. 1. juli kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes 790 kr. pr. dag. Fremmøde ved og deltagelse i enkeltstående møder i regionsrådet medfører herudover krav på godtgørelse af afholdte udgifter i samme omfang som midlertidige medlemmer. III. Ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet III.1. Diæter Til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, udbetales der for deltagelse i møder, der står i forbindelse med et hverv, som personen er udpeget til af regionsrådet, jf. litra b under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer, diæter. Det samme gælder for deltagelse i kurser, som anses for at være af betydning for varetagelsen af medlemmets hverv, jf. litra c under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Diæterne udgør pr. 1. juli kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes 790 kr. pr. dag. 17

18 III.2. Udgiftsgodtgørelser Til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, udbetales der for deltagelse i møder, der står i forbindelse med hverv, som personen er udpeget til af regionsrådet, jf. litra b under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer, godtgørelser som nævnt nedenfor. Det samme gælder for deltagelse i kurser, som anses for at være af betydning for varetagelsen af medlemmets hverv, jf. litra c under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Udbetaling af godtgørelser: Godtgørelse for udgifter forbundet med fysisk handicap, jfr. pkt. II.7.A., Godtgørelse for udgifter forbundet med pasning af syge, nære pårørende, jfr. pkt. II.7.B., Fraværsgodtgørelse, jfr. pkt. II.7.C., Befordringsgodtgørelse, jfr. pkt. II.7.D., Godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med børnepasning. Såfremt deltagelse i møde eller kursusvirksomhed nødvendiggør overnatning, betales eller refunderes udgiften hertil efter reglerne i pkt. II.7.F. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, men som er medlem af bestyrelser, hvortil regionsrådet har udpeget dem. III.3. Administration Udbetaling af ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet, administreres, for så vidt angår hvervsindehavere, som udpeges til hverv eller aktiviteter, der foregår i Region Hovedstadens regi, af den institution, virksomhed eller administrationsgren, som hvervet eller aktiviteten er knyttet til. Eksempler på sådanne hvervsindehavere er medlemmer af hhv. Den Videnskabsetiske Komité, Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum Hovedstaden. Der gælder særlige regler for udbetaling af ydelser til medlemmer af Den Videnskabsetiske Komité. For så vidt angår hvervsindehavere, der udpeges til hverv eller aktiviteter, der ikke foregår i Region Hovedstadens regi, afholdes udgifterne som udgangspunkt af regionsrådets administration. Eksempler på sådanne hvervsindehavere er medlemmer af hhv. Epidemikommissionen, 18

19 samarbejdsdudvalg for praksissektoren, bestyrelser for uddannelsesinstitutioner og Wonderful Copenhagen. Udgifterne afholdes af vedkommende institution, virksomhed eller administrationsgrens budget. Det er ledelsen af den pågældende institution, virksomhed eller gren af koncernadministrationen, der tager stilling til, om et kursus eller anden uddannelsesaktivitet kan anses for at være af betydning for medlemmets varetagelse af sit hverv, jf. pkt. II.7.H. 19

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere