Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli Region Hovedstaden

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet...5 II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer...5 II.2. Formandens vederlag...6 II.3. Næstformandsvederlag...6 II.4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste...6 II.5. Udvalgsvederlag...7 II.6. Børnetillægsvederlag...8 II.7. Godtgørelse...8 II.7.A. Handicapgodtgørelse...9 II.7.B. Sygepasningsgodtgørelse...10 II.7.C. Fraværsgodtgørelse...10 II.7.D. Befordringsgodtgørelse...12 II.7.E. Taxa...12 II.7.F. Tog-, færge- og busbilletter samt overnatning...13 II.7.G. Transport til og fra Bornholm...14 II.7.H. Kurser og uddannelse...14 II.7.I. Telefongodtgørelse...15 II.7.J. IT-udstyr...15 II.7.K. Bøger/Tidsskrifter/Presseklip m m II.8. Forsikringer...16 II.9. Ydelser til stedfortrædere i regionsrådet, forretningsudvalget eller andre af regionsrådet nedsatte udvalg...16 III. Ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet...17 III.1. Diæter...17 III.2. Udgiftsgodtgørelser...18 III.3. Administration

4 I. Indledning Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for Region Hovedstadens afholdelse af udgifter i form af ydelser til hhv. medlemmerne af regionsrådet for Region Hovedstaden og andre af regionsrådet til andre poster udpegede personer. Vederlagsregulativet er udarbejdet i henhold til regionsloven, kommunestyrelsesloven og Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. for varetagelsen af regionale hverv (bekendtgørelse nr af 19. december 2005 med senere ændringer). Vedtaget af regionsrådet for Region Hovedstaden den 16. april 2013 til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli

5 II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer Der ydes et fast vederlag til alle regionsrådets medlemmer med undtagelse af regionsrådets formand. Vederlaget udgør ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets ovennævnte bekendtgørelse kr. i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997 (beløbet udgør pr. 1.juli kr.). Vederlaget er skattepligtigt. Det faste vederlag ydes for medlemmernes: a) Deltagelse i møder i regionsrådet, forretningsudvalget og eventuelle øvrige udvalg nedsat under regionsrådet eller forretningsudvalget. I henhold til pkt. II.5. om udvalgsvederlag ydes dog herudover særligt vederlag for deltagelse i møder m.v. i hhv. forretningsudvalget og de andre af regionsrådet nedsatte udvalg, b) Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelsen af hverv, der udføres efter valg af regionsrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse, c) Deltagelse i kurser m.v., der af regionsrådet eller af et andet organ efter bemyndigelse fra regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv, d) Deltagelse i regionsrådets seminarer, e) Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, f) Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra regionsrådet eller et af dette nedsat udvalg, og g) Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a - f nævnte møder m.v. Det bemærkes, at aktiviteter nævnt under litra g består i alle andre aktiviteter forbundet med det regionale hverv end dem, der er opregnet under litra a - f. Det drejer sig om fx mødeforberedelse og besigtigelser, studiebesøg, virksomhedsbesøg, repræsentativt arbejde o.l., som ikke udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg mv. Læs nærmere om udbetaling af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter som beskrevet i litra a - g under pkt. II.7. nedenfor. 5

6 II.2. Formandens vederlag Formanden modtager et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten i lønramme 40 - pr. 1. juli kr. - samt et særligt tillæg på kr. (grundbeløb pr ) - pr. 1. juli kr. Formanden kan ikke modtage andre vederlag fra regionsrådet, men kan modtage godtgørelser m.v. efter pkt. II.7.A. og pkt. II.7.C.-K. II.3. Næstformandsvederlag Der ydes vederlag på 10 % af formandsvederlaget til både 1. og 2. næstformand. II.4. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Et regionsrådsmedlem (dog ikke regionsrådets formand) kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de under litra a - e i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag maksimalt udgøre kr. (pr. 1. juli 2013). Det faste vederlag reduceres samtidig med kr. årligt. Et medlem har herudover mulighed for at bede om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med medlemmets deltagelse i nedenstående aktiviteter (som omfattet af litra f i pkt. II.1. om fast vederlag) - under forudsætning af, at deltagelse sker efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg: a) Forhandlinger med andre myndigheder, b) Studiebesøg, c) Besigtigelser (virksomhedsbesøg), d) Borger- og orienteringsmøder og e) Repræsentativt arbejde. For at kunne danne basis for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste må anmodningen fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg kunne forelægges regionsrådets administration i form af en mødebeslutning truffet af ét af de nævnte fora. 6

7 Såfremt et regionsrådsmedlem modtager særligt vederlag for varetagelse af et hverv for regionsrådet, kan der ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet. Dette gælder fx for en vederlagt formand for et udvalg nedsat af regionsrådet. Menige medlemmer af udvalg mv. nedsat af regionsrådet er dog ikke forhindret i at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tabet af arbejdsfortjeneste dokumenteres for lønmodtageres vedkommende som hovedregel ved arbejdsgiverens underskrift. For selvstændige erhvervsdrivendes vedkommende dokumenteres tabet ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende selv eller fra dennes revisor, når omstændighederne i øvrigt sandsynliggør, at der er tale om tabt arbejdsfortjeneste i det anførte omfang. Regionsrådets administration påser, om et fremsat erstatningskrav kan anses for dokumenteret. Administrationen vil i den anledning normalt bede om at få tilsendt kopi af det seneste revisionspåtegnede årsregnskab for den pågældende selvstændige erhvervsvirksomhed som dokumentation. Et medlem, der ønsker mulighed for at kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal foretage valget forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i en ny valgperiode kan valget dog foretages senest den 31. januar. Stedfortrædere, der indtræder permanent i regionsrådet, har mulighed for at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis dette sker umiddelbart efter deres tiltræden. Ønske om modtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan fremsættes over for regionsrådets administration, når erstatningen ønskes udbetalt. Ansøgning om udbetaling af erstatning (om muligt bilagt nødvendig dokumentation) skal i alle tilfælde indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i den pågældende aktivitet har fundet sted. II.5. Udvalgsvederlag Der ydes udvalgsvederlag for medlemskab af regionsrådets forretningsudvalg. Der ydes til hvert af forretningsudvalgets medlemmer, bortset fra formanden, maksimalt 1/14 af formandens vederlag i henhold til pkt. II.2. 7

8 Til medlemmer af hhv. stående udvalg og særlige udvalg nedsat under regionsrådet i henhold til regionslovens 13 og 36 udbetales udvalgsvederlag, der i alt årligt maksimalt udgør et beløb, der svarer til formandens vederlag efter pkt. II.2. Til en formand for et stående udvalg hhv. et særligt udvalg ydes det dobbelte af det vederlag, der ydes til et menigt medlem af samme udvalg. II.6. Børnetillægsvederlag Til medlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et vederlag på kr. i grundbeløb pr. 1. oktober Tillægsvederlaget udgør pr. 1. juli kr. årligt. Tillægsvederlaget ydes normalt kun, hvis medlemmet, herunder medlemmets ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet. Medlemmet skal selv gøre opmærksom på, at vedkommende har ret til vederlaget, samt hvornår retten ophører. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. II.7. Godtgørelse Regionsrådet udbetaler godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra a-b (møder) og d-f (regionsrådets konferencer, revisionsforelæggelse af beretninger, andre hverv efter anmodning fra regionsrådet eller dettes udvalg), jf. pkt. II.1. Ydelse af godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra c (kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af medlemmets hverv), jf. pkt. II.1., forudsætter godkendelse fra regionsrådets administration i overensstemmelse med forretningsgangen beskrevet under pkt. II.7.H. Ydelse af godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. for deltagelse i aktiviteter, som hører under litra g (se nærmere herom umiddelbart nedenfor på siden), jf. pkt. II.1., forudsætter, at aktiviteten gennemføres efter anmodning fra regionsrådets formand. For at kunne danne basis for udbetaling af godtgørelser må regionsrådsformandens anmodning kunne forelægges regionsrådets administration i form af fx en mail, en under-skrevet meddelelse eller andet. Formandens sekretariat er bemyndiget til at udfærdige anmodninger, der kan benyttes som basis for udbetaling af godtgørelser. 8

9 Aktiviteter nævnt under litra g, jf. pkt. II.1., består i alle andre aktiviteter forbundet med det regionale hverv end dem, der er opregnet under litra a - f, jf. pkt. II.1. Det drejer sig om fx mødeforberedelse og besigtigelser, studiebesøg, virksomhedsbesøg, repræsentativt arbejde o.l., som ikke udføres efter anmodning fra regionsrådet, forretningsudvalget eller et af de andre af regionsrådet nedsatte udvalg. Der kan ydes godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i 1) formøder til møder i hhv. forretningsudvalget og regionsrådet. Møder imellem hhv. 2) regionsrådets formandskab på den ene side og repræsentanter for det samlede regionsråd i form af gruppeformænd for samtlige partier i regionsrådet (samt de af regionsrådets medlemmer, der står uden for partierne) på den anden side kan også danne basis for udbetaling af godtgørelser. Det samme gælder 3) møder imellem regionsrådets formandskab og formanden for et af regionsrådet nedsat udvalg m.v. samt 4) formøder til udvalgsmøder imellem en udvalgsformand og udvalgets sekretariat. Endvidere kan der udbetales godtgørelser til et regionsrådsmedlem i forbindelse med deltagelse i 5) et sættemøde (dvs. et fællesmøde for principielt samtlige grupper i regionsrådet) som start på arbejdet med regionsrådets vedtagelse af årsbudget. Deltagelse i 6) efterfølgende forhandlinger om budgetaftale giver dog ikke grundlag for udbetaling af godtgørelser. Endelig kan der efter forudgående konkret stillingtagen udbetales godtgørelse til et af regionsrådet til et eksternt hverv indstillet eller udpeget medlem i forbindelse med 7) deltagelse i aktiviteter, som af administrationen vurderes at være af betydning for varetagelse af det pågældende hverv. II.7.A. Handicapgodtgørelse Der ydes godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et medlems fysiske handicap i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. 9

10 Det bemærkes, at udbetaling af handicapgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft udgifter forbundet med sit handicap i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.B. Sygepasningsgodtgørelse Der ydes godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af sygepasningsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter forbundet med pasning af syge, nære pårørende i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.C. Fraværsgodtgørelse I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes der fraværsgodtgørelse (godtgørelse for fravær fra hjemstedet) efter nedenstående regler. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. x) Møder m.v. uden overnatning i ind- og udland Der ydes fraværsgodtgørelse med halvdelen af den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats, i ,50 kr. Der udbetales kun én fraværsgodtgørelse pr. dag, uanset antallet af møder den pågældende dag. 10

11 Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Det udbetalte beløb er skattepligtigt. Administrationen indberetter skattepligtig fraværsgodtgørelse til skattevæsenet. y) Møder m.v. med overnatning i ind- og udland (24 timersgodtgørelse) Der ydes skattefri fraværsgodtgørelse med den i medfør af ligningsloven til enhver tid gældende sats, i kr. pr. døgn. Det er en forudsætning for ydelse af beløbet, at den samlede varighed er over 24 timer, og at der har været tale om overnatning uden for medlemmets sædvanlige bopæl. Rejsetid til og fra mødestedet medregnes time for time, og der udbetales timedagpenge for enkelttimer, der ligger udover de 24 timer. Beløbet reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Såfremt medlemmets deltagelse i mødet inkl. rejsetid varer mindre end 24 timer udbetales i stedet det ovenfor under litra x nævnte skattepligtige beløb. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af fraværsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter (til køb af småfornødenheder som fx vand, kaffe, sandwich) i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. 11

12 II.7.D. Befordringsgodtgørelse I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1.1 om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes befordringsgodtgørelse/kilometerpenge for benyttelse af eget befordringsmiddel (bil/motorcykel mv.) efter de i medfør af ligningsloven årligt fastsatte takster. Taksten er pr. 1. juli ,82 kr./km. for kørsel i egen bil eller motorcykel for kørsel op til km./år og 2,13 kr./km. for kørsel over km./år. For kørsel med cykel og knallert (herunder 45-knallert) er taksten pr. 1. juli ,51 kr./km. Befordringsgodtgørelse er skattefri, dog gælder for befordringsgodtgørelse mellem sædvanlig bopæl og regionsrådets mødested eller modsat, at godtgørelsen kun er skattefri for de første 60 dage, hvor strækningen er tilbagelagt inden for de sidste 12 måneder. Afgørende for, om 60-dagesreglen er overholdt er, om den pågældende strækning er tilbagelagt ikke om befordringen er sket med egen bil, lånt bil eller på anden måde - fx på cykel. Administrationen påser 60-dagesreglen og indberetter skattepligtig befordringsgodtgørelse til skattevæsenet. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Det bemærkes, at udbetaling af befordringsgodtgørelse under alle omstændigheder forudsætter, at medlemmet har haft positive udgifter til befordring i forbindelse med sin deltagelse i det pågældende møde m.v. Medlemmet indestår herfor ved sin påtegning på anmodningen om godtgørelse. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.E. Taxa I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes der godtgørelse af taxaudgifter eller udleveres taxabon er efter en af regionsrådets administration tilrettelagt forretningsgang. Der er også mulighed for at få udleveret et taxakort. 12

13 Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift (indeholdende oplysninger om dato, startsted og destination for kørselen samt en beskrivelse af den pågældende aktivitet) skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. Kvitteringer modtaget ved brug af taxakort bedes dog indsendt inden 2 (to) måneder fra den pågældende brug. Kvitteringerne skal indeholde oplysninger om startsted og destination for kørselen samt en beskrivelse af den pågældende aktivitet. Det er en forudsætning for benyttelse af det af regionen til regionsrådets medlemmer udleverede taxakort, at kortet alene benyttes i forbindelse med deltagelse i møder m.v., som er relateret til Region Hovedstaden. II.7.F. Tog-, færge- og busbilletter samt overnatning I forbindelse med deltagelse i de under litra a-g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. bookes og betales billetter til offentlige transportmidler af regionsrådets administration i overensstemmelse med indgået aftale med de rejsebureauer, som Region Hovedstaden ahr indgået aftale med. Alternativt godtgøres regningsbeløbene medlemmet efter forelæggelse af dokumentation for udgiften. For udgifter til overnatning i forbindelse med deltagelse i de under litra a - g i pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. gælder det samme som for billetter til offentlige transportmidler. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. Anmodningen skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. Administrationen tilrettelægger en forretningsgang for booking af transport og overnatningsfaciliteter. Hvis overnatning ikke er inkluderet i en samlet pris for det arrangement, som medlemmet deltager i, afholder regionsrådet udgifter til overnatning i overensstemmelse med statens rejseregler for tjenestemænd, i 2013 svarende til højst kr. pr. overnatning i Danmark. Disse satser følger af Region Hovedstadens indkøbsaftale på hotelområdet. 13

14 II.7.G. Transport til og fra Bornholm I forbindelse med deltagelse i de under litra a - g under pkt. II.1. om fast vederlag nævnte møder m.v. ydes regionsrådsmedlemmer bosat på Bornholm godtgørelse af udgifter til befordring med fly til og fra Bornholm efter en af regionsrådets administration tilrettelagt forretningsgang. Se om særlige betingelser for ydelse af godtgørelser for deltagelse i aktiviteter nævnt under litra g i indledningen til pkt. II.7. For deltagelse i møder m.v., hvor det for medlemmer, bosat på Bornholm, er nødvendigt med overnatning, godtgøres dokumenterede udgifter til overnatning i overensstemmelse med reglerne i pkt. II.7.F. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende møde m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i møder m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.H. Kurser og uddannelse Regionsrådet afholder udgifter til medlemmernes deltagelse i konferencer, kurser og anden uddannelsesmæssig virksomhed under følgende betingelser: a) At uddannelsesaktiviteten enten har entydig relation til regionsrådets ansvars- og opgaveområde eller har relation til medlemmets varetagelse af sine opgaver som rådsmedlem (fx kurser i økonomi, lovgivning, styrelsesforhold, kommunikation o.l.), og b) At den samlede udgift pr. uddannelsesaktivitet ikke overstiger kr. Regionsrådets administration har tilrettelagt en forretningsgang for administration af medlemmernes deltagelse i uddannelsesaktiviteter, herunder for godkendelse af kurser og booking af medlemmernes deltagelse. Der skal således rettes henvendelse til regionsrådets administration senest fem hverdage før udløbet af tilmeldingsfristen til den pågældende kursusaktivitet, hvorefter administrationen påser, at der er tale om kursusaktivitet, der lever op til de i Råds- og Udvalgssekretariatets notat af 2. juli 2007 fastsatte krav om, at kursus-aktiviteten enten har entydig relation til 14

15 regionsrådets opgave- og ansvarsområde eller har relation til det enkelte regionsrådsmedlems varetagelse af sine opgaver som regionsrådsmedlem (fx kurser i økonomi, lovgivning, styrelsesforhold, kommunikation). Deltagelse i uddannelsesvirksomhed til en samlet udgift af mere end kr. eller til uddannelsesvirksomhed i udlandet forelægges for forretningsudvalget til godkendelse. Udgifterne til medlemmernes deltagelse i uddannelsesvirksomhed afholdes umiddelbart af regionsrådet eller godtgøres medlemmet i henhold til dokumentation for udgiften. Anmodning om godtgørelse vedlagt dokumentation for den afholdte udgift skal indsendes til regionsrådets administration senest i løbet af det kalenderår, hvor deltagelse i det pågældende kursus m.v. har fundet sted. Indsendelse af anmodninger vedrørende deltagelse i kurser m.v. i december måned kan dog ske i januar måned det følgende år. II.7.I. Telefongodtgørelse Hvert enkelt medlem af regionsrådet, som ønsker det, kan få én mobiltelefon stillet til rådighed med adgang til brug (både i Danmark og i udlandet) - både for så vidt angår telefoni og data. Regionsrådets administration forestår både indgåelse af abonnementsaftaler og indkøb af mobiltelefoner (SKI-aftalen). Den samlede udgift til telefonabonnement kan maksimalt beløbe sig til kr. om året for gruppe- og udvalgsformænds vedkommende dog til kr. om året. Der skal i medfør af reglerne om fri telefon betales skat af værdien af fri telefon med et fast beløb, som pr. 1. juli 2013 udgør kr. Beskatning af fri telefon sker som A-indkomst, og regionsrådets administration foretager indberetning til skattevæsenet. II.7.J. IT-udstyr Regionsrådet stiller en stationær eller bærbar pc og en printer (multifunktionsmaskine) til rådighed for hvert regionsrådsmedlem. Ydelsen beskattes ikke. Der etableres endvidere efter anmodning fra medlemmet bredbåndsforbindelse til medlemmets stationære eller bærbare pc. Regionsrådet betaler for abonnement og forbrug. Da medlemmerne via internetforbindelsen har adgang til Region Hovedstadens netværk, beskattes denne ydelse heller ikke. 15

16 Regionsrådet stiller herudover - mod fraskrivelse af retten til at modtage dagsordensmateriale i papirform - en Ipad med internetadgang til rådighed for hvert regionsrådsmedlem til brug for læsning af dagsordener samt forberedelse til og deltagelse i møder i regionsrådet og forretningsudvalget samt i regionens udvalg. Som følge af, at en Ipad med internet-adgang er nødvendig for at tilgå og arbejde med det elektroniske dags-ordenssystem, er Ipad en ligesom den udleverede pc skattefri. Også internetadgangen, som giver adgang til regionens netværk, er skattefri. Der udleveres efter anmodning papir og toner til printer og fax til regionsråds-medlemmerne. II.7.K. Bøger/Tidsskrifter/Presseklip m m. Regionsrådets administration tegner efter anmodning abonnement for hvert enkelt regionsrådsmedlem på avis og/eller tidsskrift efter medlemmets eget valg og leveret til medlemmets privat- eller arbejdsadresse inden for et samlet årligt maksimum på kr. Abonnement tegnes for mindst ét år ad gangen. Ydelsen af abonnement på avis m.v. er begrundet i medlemmernes funktion som medlemmer af regionsrådet og er derfor skattefri, forudsat at ydelsen ikke overstiger det nævnte maksimum. Overskrides maksimumbeløbet, er det fulde abonnementsbeløb skattepligtigt, og det pågældende regionsrådsmedlem har pligt til at selvangive beløbet. Regionsrådsmedlemmerne får endelig tilbud om at abonnere på alle interne personalebreve og nyhedsbreve m.v. Der er etableret presseovervågning dækkende regionens område, og levering herfra sker elektronisk og som udgangspunkt alle ugens dage. II.8. Forsikringer Regionsrådets medlemmers arbejdsskaderisiko er dækket på samme måde, som det er tilfældet for Region Hovedstadens ansatte - d.v.s. ved forsikring eller regional selvforsikring. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for regionsrådsmedlemmernes ansvar som medlem af bestyrelser, hvortil regionsrådet har udpeget dem. Ved rejser i regionsrådets tjeneste uden for landets grænser er regionsrådsmedlemmerne dækket af rejseforsikring. II.9. Ydelser til stedfortrædere i regionsrådet, forretningsudvalget eller andre af regionsrådet nedsatte udvalg Stedfortrædere, der indtræder i regionsrådet på forventeligt mere end ét møde ( midlertidige medlemmer af regionsrådet ), har ret til samme ydelser som regionsrådets faste medlemmer. 16

17 Vederlag ydes forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem. Der ydes vederlag for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlag til midlertidige medlemmer udbetales månedsvist bagud. Personer, der indtræder som midlertidigt medlem af forretningsudvalget, et stående udvalg eller et særligt udvalg har under de samme betingelser som midlertidige medlemmer af regionsrådet krav på de samme ydelser som de faste medlemmer af udvalgene. Midlertidige medlemmer af regionsrådet og af udvalg nedsat af regionsrådet modtager endvidere godtgørelse efter pkt. II.7.A. II.7.G. efter de samme regler, som gælder for de faste medlemmer af regionsrådet. Ydelser efter pkt. II.7.I, II.7.J. og II.7.K. til midlertidige medlemmer af regionsrådet ydes efter konkret aftale mellem administrationen og det midlertidige medlem og forudsætter, at det midlertidige medlem varetager hvervet som rådsmedlem i mindst tre måneder. For fremmøde ved og deltagelse i enkeltstående møder i regionsrådet har stedfortrædere mulighed for at vælge imellem diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Diæterne udgør pr. 1. juli kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes 790 kr. pr. dag. Fremmøde ved og deltagelse i enkeltstående møder i regionsrådet medfører herudover krav på godtgørelse af afholdte udgifter i samme omfang som midlertidige medlemmer. III. Ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet III.1. Diæter Til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, udbetales der for deltagelse i møder, der står i forbindelse med et hverv, som personen er udpeget til af regionsrådet, jf. litra b under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer, diæter. Det samme gælder for deltagelse i kurser, som anses for at være af betydning for varetagelsen af medlemmets hverv, jf. litra c under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Diæterne udgør pr. 1. juli kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes 790 kr. pr. dag. 17

18 III.2. Udgiftsgodtgørelser Til hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, udbetales der for deltagelse i møder, der står i forbindelse med hverv, som personen er udpeget til af regionsrådet, jf. litra b under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer, godtgørelser som nævnt nedenfor. Det samme gælder for deltagelse i kurser, som anses for at være af betydning for varetagelsen af medlemmets hverv, jf. litra c under pkt. II.1. om fast vederlag til regionsrådets medlemmer. Udbetaling af godtgørelser: Godtgørelse for udgifter forbundet med fysisk handicap, jfr. pkt. II.7.A., Godtgørelse for udgifter forbundet med pasning af syge, nære pårørende, jfr. pkt. II.7.B., Fraværsgodtgørelse, jfr. pkt. II.7.C., Befordringsgodtgørelse, jfr. pkt. II.7.D., Godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med børnepasning. Såfremt deltagelse i møde eller kursusvirksomhed nødvendiggør overnatning, betales eller refunderes udgiften hertil efter reglerne i pkt. II.7.F. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for hvervsindehavere, som ikke er medlem af regionsrådet, men som er medlem af bestyrelser, hvortil regionsrådet har udpeget dem. III.3. Administration Udbetaling af ydelser til hvervsindehavere, som ikke er medlemmer af regionsrådet, administreres, for så vidt angår hvervsindehavere, som udpeges til hverv eller aktiviteter, der foregår i Region Hovedstadens regi, af den institution, virksomhed eller administrationsgren, som hvervet eller aktiviteten er knyttet til. Eksempler på sådanne hvervsindehavere er medlemmer af hhv. Den Videnskabsetiske Komité, Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum Hovedstaden. Der gælder særlige regler for udbetaling af ydelser til medlemmer af Den Videnskabsetiske Komité. For så vidt angår hvervsindehavere, der udpeges til hverv eller aktiviteter, der ikke foregår i Region Hovedstadens regi, afholdes udgifterne som udgangspunkt af regionsrådets administration. Eksempler på sådanne hvervsindehavere er medlemmer af hhv. Epidemikommissionen, 18

19 samarbejdsdudvalg for praksissektoren, bestyrelser for uddannelsesinstitutioner og Wonderful Copenhagen. Udgifterne afholdes af vedkommende institution, virksomhed eller administrationsgrens budget. Det er ledelsen af den pågældende institution, virksomhed eller gren af koncernadministrationen, der tager stilling til, om et kursus eller anden uddannelsesaktivitet kan anses for at være af betydning for medlemmets varetagelse af sit hverv, jf. pkt. II.7.H. 19

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Styrelsesvedtægt Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 1 - Styrelsesvedtægt Bilag 1 - Side -1 af 8 Punkt nr. 1 - Styrelsesvedtægt Bilag 1 - Side -1 af 8 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE 2007 Side 2 I medfør af 14 og 38 i tjenestemandsregulativ for ansatte

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN FUNDATS for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN 1 NAVN 1.01 Fondens navn er "Fonden Wonderful Copenhagen". 1.02 Fonden udøver tillige virksomhed under navnene "Fonden Greater Copenhagen Convention and Visitors

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere