IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET"

Transkript

1 BRIEF IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET Af Peter Sjøstedt, Kirsten Bisgaard, Lennart Scheel, Claus Hartvig, Thomas Melander FORSVARSAKADEMIETS FORLAG

2 BRIEF IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET Af Peter Sjøstedt, Kirsten Bisgaard, Lennart Scheel, Claus Hartvig, Thomas Melander

3 Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografi sk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med aftaler mellem Forsvaret og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse uden Forsvarsakademiets skriftlige samtykke er forbudt i følge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser Forsvarsakademiet er Danmarks førende forskningsinstitution inden for militære studier. Vi forsker i et bredt felt af militære kerneområder såsom militære operationer, strategi, sikkerheds- og forsvarspolitik, militær ledelse, tværkulturel forståelse og militærhistorie. Akademiets fælles omdrejningspunkt er anvendt forskning i fremtidens konfl ikter. Forsvarsakademiets forskning og forskningsbaserede uddannelser skal være med til at sikre, at dansk forsvar kan kæmpe og vinde i morgendagens konfl ikter. Men den omfattende viden på akademiet skal ikke alene stilles til rådighed for forsvaret. Gennem publikationer bidrager akademiet også til at informere og nuancere den offentlige debat om danske og internationale forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. God fornøjelse ved læsning af Forsvarsakademiets publikationer! København maj 2012 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Postboks København Ø Tlf.: Fax: Redaktør: Oberstløjtnant Helge Frøsig-Jørgensen, Chef for Institut for Pædagogik Layout: FAK ISBN: Udkommer kun i elektronisk form Forsvarsakademiets forlag

4 Indhold Resumé...4 Indledning...4 Undersøgelsens spørgsmål...5 Undersøgelsens gennemførelse...5 ipad en som e-læser...7 Lydfi ler, glosekort og Apps...7 Anvendelse til skrivning...8 Mobilitet og 3G netværk...8 Integration i det eksisterende digitale miljø...8 Undervisning og studiestrategi...9 Udlevering og introduktion De studerendes tilfredshed Teknologilandskabet Konklusion Perspektivering Referencer

5 Resumé Vores undersøgelse af ipads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet viser, at det konkrete lokale studiemiljø har stor betydning for anvendelsen. Endvidere har de studerendes subjektive præferencer også stor betydning for deres valg af teknologi, studieteknik og dermed for deres anvendelse af ipad. Ved udlevering af ipads til en mindre gruppe af studerende på et studie med en stærk undervisningskultur som sprogstudiet ved Institut for Sprog, der ikke gør særligt brug af ipads, og som supplement til andre forskellige elektroniske hjælpemidler, får ipad en ingen studierelevant betydning for de studerendes læring, bortset fra en minimal motivationel effekt i form af organisationens signal om udviklingsorientering. Det store fokus på sprogindlæring på Institut for Sprog har haft væsentlig betydning for forsøgets resultater. Da dette aspekt ikke går igen på Forsvarsakademiets andre uddannelser, begrænses muligheden for at generalisere resultaterne fra Institut for Sprog til andre studiemiljøer på Forsvarsakademiet. Indledning ipad en 1 har siden Apples lancering d.3. april 2010 (Halpern 2010) fået stor opmærksomhed og har manifesteret sig som en ny teknologi, vi må forholde os til. Foruden massiv reklamering for produktet, har også avisartikler sat ipad en på dagsordenen. Berlingske nyhedsmagasin bringer for eksempel d artiklen Chefen vil have en ipad, hvor mulighederne for anvendelse i erhvervslivet fremhæves. Avisen.dk skriver den at Piloter bruger ipad i krigsførelse og beretter, at amerikanske piloter bruger ipad i deres fl y f.eks. til måludpegning. Også på konferencer og seminarer markerer ipad en sig. På Sønderbro skole på Amager afholder ATEA, der sælger ipad en til institutioner i Danmark, d. 25. august 2011 et velbesøgt heldages seminar om ipad i undervisningen. Her demonstreres ipad ens tekniske muligheder, og de pædagogiske udfordringer i undervisningen drøftes af foredragsholdere og deltagere. Årets uddannelsesforum i Bella Centeret d november 2011 byder også på fl ere foredrag om ipad en. På forummet fortæller blandt andre skolefolk fra Odder kommune om ipad en som genvej til udforskning af nye lærer- og elevroller. Arrangementet er så populært, at folk sidder på gulvet og står langs væggene for at høre på erfaringerne. Også på den internationale militære uddannelseskonference I/ITSEC i Florida december 2011 bliver ipad en sat på dagsordenen. Her ved det norske forsvars høgskole, der fortæller om deres erfaringer med anvendelsen af ipad en i undervisning (Isaksen 2011). Med denne massive interesse for ipad en har vi på Forsvarsakademiet naturligvis også spurgt os selv om ipad en er en teknologi, som kan gøre en forskel på Forsvarsakademiet som moderne uddannelsesinstitution? Forsvarsakademiet har som ambition at være et læringsmiljø i verdensklasse. Er ipad en en naturlig del af det? (1) ipad en er en tablet med touch screen. Tabletten har farveskærm og der er adgang til internettet. Der fås en række programmer til den, apps, der er de eneste programmer, der understøttes af tablettens styresystem. 4

6 Undersøgelsen supplerer to andre undersøgelser på Forsvarsakademiet om ipads (Bisgaard og Melander 2012, Hartvig og Brender 2012 (Under udarbejdelse). Undersøgelsens spørgsmål For at bidrage til afklaringen af hvordan Forsvarsakademiet skal forholde sig til fænomenet ipad har vi gennemført en mindre undersøgelse. Vores undersøgelse stiller skarpt på, hvilken betydning ipad en har for en studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet. ipad ens betydning for de studerende som e-læser har været et centralt spørgsmål, da det netop er denne funktion, vi forventer, at ipad en kan bidrage med i et bogligt orienteret studiemiljø på Forsvarsakademiet. Da undersøgelsen skal belyse ipad en betydning for den studerendes læring, har vi taget udgangspunkt i en række pædagogisk orienterede spørgsmål. Dels har vi ud fra en indholdsdimension været opmærksomme på, hvilken betydning ipad en har for, hvad det er, den studerende lærer? Har ipad en konsekvenser for forståelsen? Er der særlig viden der bliver tilgængelig? Særlige færdigheder der er mulige at træne? Fremstår viden på en anden måde? Ændres den studerendes fokus? Bliver viden mere nuanceret eller måske mere skematisk? Og er ipad en brugt på andre måder end som læser? For eksempel til apps eller andet? Ud over indholdsdimensionen har vi set på ipad ens betydning i et samspilsperspektiv. Hvilken betydning har ipad en for den studerendes samspil med omgivelserne? Hvordan indgår ipad en i hhv. en dybdelæringsstrategi og en overfl adelæringstrategi? Hvordan er relationen til anvendelse af andre computere, PC, smartphones og ipod touchs? Ændrer det anvendelsen af disse hjælpemidler? Bruges ipad en i tilstedeværelsesundervisningen? Inddrages den af lærerne? Af de studerende? Til hvad og hvor meget? Og sidst hvad er reaktioner fra omgivelserne? Som den sidste dimension har vi set på ipad en i et drivkrafts/motivationsperspektiv. Her har vi været opmærksomme på, hvilken betydning har det for den studerendes oplevelse af sig selv som studerende at have en ipad? Giver det en oplevelse af motivation og energi? Giver det en oplevelse af professionalisme? Eller kan ipad en være med til at give en oplevelse af fagidentitet? Det er vigtigt for os at pointere, at der er en række interessante og relevante spørgsmål vedrørende ipads på Forsvarsakademiet, som vi har måttet fravælge i denne undersøgelse. Vi behandler således ikke, om investeringen ved at købe en ipad betaler sig hjem over tid? Eller om ipad en er det rigtige valg i forhold til andre tablet computere? Undersøgelsen er et kvalitativt studie af, hvordan studerende, der har en ipad, anvender den, og hvilken betydning det har for deres læring. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som et casestudie på Institut for Sprog på Forsvarsakademiet, der er forsvarets videncenter for fremmedsprog og kultur og omdrejningspunkt for al sproglig virksomhed ved forsvaret. Instituttets kerneuddannelse er sprogoffi cers- 5

7 uddannelsen i arabisk og det afghanske sprog pashto. Uddannelsen, som er en lønnet lederuddannelse, resulterer i, at man efter blot 2 år er i stand til at kommunikere fl ydende i det valgte sprog, tolke samt agere i - og rådgive om - det pågældende sprogs kultur. Den intensive uddannelse varer 2 år og er meget krævende, hvorfor der ikke er tid til anden beskæftigelse. For at sikre alle studerende et studievenligt miljø, stilles der et studiekvarter til rådighed på Svanemøllens Kaserne i København. For at de studerende får det maksimale udbytte af den tid uddannelsen varer, stiller Institut for Sprog en lang række hjælpemidler til rådighed, og f.eks. ipod touchs har således været en integreret del af undervisningen i de sidste par år, idet de studerende derved har kunnet lytte til deres sprog i forbindelse med f.eks. løbetræning osv. Institut for sprog er derfor også konstant på udkig efter hjælpemidler, der kan understøtte undervisningen og læringsprocessen. Fordelingen mellem sprogundervisning og anden undervisning er ca. 50 / 50. Der har deltaget ti studerende fra institut fra sprog i undersøgelsen. De er fordelt med 5 fra arabisk og fem fra pastho. De studerende har meldt sig frivilligt til at deltage i undersøgelsen. Udleveringen af ipadsene skete i juni 2011 og de blev indsamlet igen i november De 10 studerende og to lærere fi k udleveret ipad en, et trådløst tastatur og en dock. Der blev givet fri adgang til at benytte den indbyggede 3G forbindelse til internettet. Der var ikke installeret nogen apps, og der blev ikke givet et budget til indkøb af disse. Ved udleveringen af ipad en blev den og undersøgelsen meget kort præsenteret, men ellers var det op til de studerende og deres lærere selv at anvende de udleverede ipads, som de fandt hensigtsmæssigt. Indsamlingen af resultater skete i form af interview, der blev gennemført i november 2011 i forbindelse med indsamlingen af ipadsene. På grund af sygdom blev der kun gennemført interview med 9 af de 10 deltagende studerende. Grundlaget for interviewene og den efterfølgende analyse af resultaterne er en interviewguide med 25 spørgsmål. Disse 25 spørgsmål er konstrueret på baggrund af litteratur om læring generelt og litteratur om e-læring mere specifi kt. For det første hviler interviewguidens 25 spørgsmål på de tre dimensioner tidligere nævnt: Indhold, samspil og drivkraft. Disse tre dimensioner er nærmere beskrevet af Knud Illeris der bruger dem som grundbegreber i sin metateori om læring (Læring 2007). Dels er spørgsmålene i interviewguiden baseret på teori om læringstrategi, der er den intention og den adfærd, den studerende anvender i sit studie for at nå sine mål. Læringsstrategi kan teoretisk betragtes som enten dybdelæringsstrategi eller overfl adelæringsstrategi. Dette er beskrevet af blandt andet Paul Ramsden (Ramsden 1999) og Kieth Trigwell ( Trigwell, Prosser og Waterhouse 1999). Og sidst er spørgsmålene udvalgt ud fra viden om ipad og mobil-læring, hvorfra der hentes viden om de særlige vilkår, der gør sig gældende i forhold til læring og computerteknologi. Dette er beskrevet i undersøgelsen fra den norske forsvars høgskole og diverse artikler om mobil-læring (Pachler 2007, Forsvarets høgskole 2011a+b, Isaksen 2011, Carrie 2006, Rath 2010, Halpern 2010). 6

8 Undersøgelsens kvalitative design hviler på Steinar Kvales anvisninger for kvalitative forskningsinterview og deres fortolkning(kvale 2008). Der er således to faser i fortolkningen af interviewene. Først en læsning af hvad interviewpersonerne fortæller i interviewene på common sense niveau. Dernæst en teoribaserede analyse hvor der stilles skarpt på indholdet i interviewmaterialet i forhold til vores teoretiske forforståelser. I det følgende beskriver vi undersøgelsens resultater ud fra de vigtigste temaer fortolkningen af interviewene har identifi ceret. ipad en som e-læser Undersøgelsen viser at de studerende forholder sig meget forskeligt til ipad ens funktion som e-læser. Der var fl ere studerende, der ikke anvendte ipad en som e-læser. Som årsag blev angivet, at de bedre kunne lide at læse på papir, som de plejede, hvor de kunne notere og understrege i teksten med en blyant. Det skyldtes dels vane, dels at det var nemmere på den måde, de kendte. Der var dog også nogen, der direkte syntes, at det ikke var rart at læse på ipad en skærm, og der blev angivet teknologien Kindle som et muligt alternativ. En enkelt studerende havde anvendt ipad en primært som e-læser og havde været glad for denne funktionalitet. Den havde været anvendt både ude og inde, og det blev fremhævet, at man ikke behøvede slæbe rundt på en masse papir. Materialet, der var blevet læst på ipad en, havde været indskannede tekster i pdf format, e-bøger og avisartikler online. Det blev også nævnt, at ikke alle elektroniske tekster havde været tilgængelige i et format, der egnede sig til læsning på ipad en, og at størstedelen af teksterne havde været udleveret på papir. Dette havde været medvirkende årsag til den meget begrænsede anvendelse som e-læser. ipad en har ikke været anvendt til informationssøgning eller hurtige opslag af de studerende i forbindelse med deres studie. Men den har af nogle været anvendt til at se nyhedsklip på pastho eller arabisk. Overordnet set må vi konstatere, at ipad en ikke har haft betydning for de studerendes læsning af tekster. De fl este har gjort, som de plejer og læst tekster på papir. Lydfiler, glosekort og Apps De studerende ved sprogoffi cersstudiet er i gang med at lære enten arabisk eller pastho. Til dette anvendes der som hjælpemidler lydfi ler og særlige glosekort til indlæring af gloser. Disse materialer kan afspilles på de studerendes computere eller på ipod touchs, som de studerende har fået udleveret af Institut for Sprog. Flere har på privat basis iphones, som anvendes i stedet for de udleverede ipod touchs. I forhold til at anvende ipad en i stedet for computere, ipod touchs eller iphones til afl ytning af lydfi ler eller arbejde med gloser har de studerende, også på dette område, 7

9 forholdt sig forskelligt. Flere har anvendt ipad en og har fremhævet som fordel, at lydfi ler og glosekort kan downloades direkte uden anvendelse af en computer som ekstra led inden overførelsen til ipod touchen. De fl este har dog anvendt deres ipod touch eller iphones, da det har været vigtigt at have lydfi lerne og glosekortene med i lommen, så der altid kan repeteres gloser. Her kommer ipad en på trods af sin kompakte størrelse til kort. En særlig ting ved ipad en er apps der er små programmer der er lavet til ipad en. Glosekortene er ikke en app lavet til ipad en, men ligner i funktion og princip og kunne være en app. De studerende har selv fundet et pastho tastatur som app, men ellers har de ikke fundet apps eller fået besked fra skolens side på at anskaffe apps til ipad en. Anvendelse til skrivning En væsentlig del af studiet er at skrive opgaver. Her er de studerende helt enige om, at de foretrækker at skrive på deres computere. På trods af det udleverede trådløse tastatur og holder til at sætte ipad en i, så den funktionsmæssigt kan ligne en almindelig computer har de studerende foretrukket at skrive opgaver på almindelige computere. Enkelte begrunder det med, at de har manglet et tekstbehandlingsprogram på ipad en. Vedrørende anvendelse af ipad en til at tage notater er der blandede meninger. Nogle fremhæver at ipad en har været god til at tage noter på, og at teksten efterfølgende har kunnet overføres til computeren, hvis der var behov for det. Andre har ikke har brugt den til notetagning og nævner tastaturet eller manglende program som problemet. Mobilitet og 3G netværk De studerendes favorit anvendelse af ipad en har været under transport. Det er ikke så meget ipad ens kompakthed eller lave vægt der har været årsagen til anvendelse på farten, men derimod det indbyggede modem og det frie 3G abonnement, der gør det muligt at være på internettet, også hvor der ikke er et trådløst netværk. Den lange batteritid fremhæves også af nogle som et plus. ipad en har væsentlig længere batteritid end en bærbar computer. Men en enkelt fremhæver dog batteritiden som et problem. Her kan der være tale om en fejl på den udleverede ipad. På farten er ipad en dog i skarp konkurrence med iphones og ipod touchs der kan være i lommen. Især fremhæves muligheden for at se videoklip på ipaden under rejser. Integration i det eksisterende digitale miljø ipad en giver ikke adgang til skolens digitale læringsmiljø, der ligger på forsvarsakademiet netværk. Filer til anvendelse på ipad en har derfor skullet særlig fl yttes til en placering, hvor de studerende har kunnet hente dem. Her har lærerne oprettet en database i servicen Dropbox. Dette har været en forudsætning for ipad ens anvendelse til glosekort, lydfi ler og tekster stillet til rådighed af skolen. 8

10 Forsvarets digitale læringsmiljø er baseret på PC og Windows hvilket potentielt set giver en konfl ikt i forhold til ipad en der et Apple produkt. I forhold til Forsvarets Elektroniske Skole betyder det at nogle programmer ikke kan køre på ipad en da den ikke kan køre programmet Flash. I forhold til de studerende i forsøget har dette dog ikke været et problem da de ikke har haft behov for disse programmer i den aktuelle studieperiode. Undervisning og studiestrategi Den eksisterende undervisning og studiemiljø har haft stor betydning for de studerendes anvendelse af ipad en. Undervisningen har ikke ændret sig på grund af introduktionen af ipad en. Studiet har en meget stærk tradition for, hvordan man gennemfører uddannelsen. For eksempel anvendelse af sproglaboratorium. Dette er beskrevet i Bente Meyers forskningsprojekt på Institut for Sprog om it til sprogpædagogiske formål i 2008 (Meyer 2008) og bekræftet af samtaler med skolens ledelse og i interview med de studerende. Endvidere har kun en mindre del af de studerende haft udleveret ipad en. ipad en har således været et supplement og en ekstra mulighed som kunne vælges af de få studerende, der havde den udleveret, og dermed ikke en erstatning for noget andet. På dette område adskiller nærværende forsøg sig væsentlig fra den anvendte metode og erfaringerne fra forsøget på den norske forsvars høgskole. I Norge blev ipadsene anvendt af et helt hold. Alle tekster blev lavet til pdf-fi ler og de studerende blev anmodet om kun at bruge ipads (Forsvarets høgskole 2011a, Forsvarets høgskole 2011b, Isaksen 2011). Bortset fra oprettelsen af Dropbox beretter de studerende ikke om initiativer fra skolens eller lærernes side der har søgt at anvende ipad en i undervisningen. Studiet beskrives af de studerende og skolen som meget fokuseret, hvor der hele tiden i afmålte doseringer gives de studerende det maksimale, de kan kapere, med henblik på at presse deres sprogindlæring fremad. De studerende har deres fulde fokus på at opfylde kravene til sproglig progression. Sprogindlæring fylder kun ca. halvdelen af studiet ifølge den offi cielle normering. Men for de studerende har det deres fulde fokus, og de andre fag og aktiviteter er baggrund. De studerende fortæller, at der er ikke meget tid til at nørde eller lege med ting der ikke er målrettet deres sproglige udvikling. En studerende har på eget initiativ engageret en privatlærer i Egypten som han tager ekstratimer hos via Skype. Dette er et eksempel på stor kreativitet og selvstændighed. Men det er fuldstændig målrettet mod sproglig dygtiggørelse. Når vi har spurgt om ipad ens eventuelle anvendelse i andre fag til informationssøgning eller forfølgelse af kreative idéer eller indfald har svaret været nej. Kun en enkelt angiver at have brugt ipad en i en samfundsfagstime til opslag på Wikipedia. De studerendes studiestrategi er meget målrettet sprogindlæring. Ud fra teorien om forskellige studiestrategier spørger vi en studerende om han studerer for at opfylde studiets formelle krav i form pensum og eksaminer eller om han studerer for at nå sine egne mål? På dette spørgsmål svarer han, at han ikke ser nogen skelnen. Hans mål 9

11 er at lære det sprog han studerer, og det kan efter hans opfattelse ikke gøres mere effektivt end efter den plan studiet har opstillet suppleret med den ekstraundervisning han tager på eget initiativ. I denne studiestrategi gør ipad en ikke nogen forskel. Et spørgsmål der rejses fra litteraturen er i hvilket omfang computere kan være en distraktion i undervisningen? Altså i hvilket omfang de studerende bærbare computere kan forstyrre deres egen og deres sidemænds koncentration i undervisningen (Fried 2006). I forhold til ipadsene er svaret fra de studerende, at de overordnet set ikke forstyrrer mere eller mindre end almindelige bærbare. En enkelt svarer, at der kan være tilfælde, hvor ipad en kan forstyrre mere, idet det er mere acceptabelt at sidde med ipad en i timen end med en bærbar computer. En anden studerende mener, at mulighederne for distraktion er større på den bærbare computer. Udlevering og introduktion ipadsene blev udleveret med en kort introduktion til forsøget. For at undersøge i hvilket omfang de studerende oplevede et behov for introduktion og undervisning i anvendelsen af ipads, blev udleveringen foretaget uden introduktion til anvendelsen. Vores videooptagelse af udleveringsseancen viser, hvordan de studerende med stor entusiasme går i gang med at undersøge deres ipads og ved fælles hjælp kommer i gang med at anvende de basale funktioner. Den grundlæggende anvendelse af ipadsene er således sket uden nogen form for undervisning fra vores side. Hvad angår den mere avancerede anvendelse fremgår det af interviewene at fl ere studerende ikke har fundet frem til den optimale anvendelse. ipad en indeholder både mulighed for notetagning og tekstbehandling og det er ikke alle der har fundet disse funktioner. De studerende har ikke berettet om tekniske problemer undervejs der kunne have været afhjulpet med support. De fremhæver dog som problem, at e-læringsmiljøet på skolen har nogle fejl og mangler i forhold til netværket opbygning og robusthed, PDFkopiers kvalitet og printeres driftsikkerhed. Dette er ikke kun i forhold til integration af ipad en, men et generelt problem der dermed også rammer ipadbrugerne. De studerendes tilfredshed De studerende har forholdt sig meget aktivt og bevidst til, at de var med i et forsøg og har uden opfordring fortalt om, hvordan de mente forsvaret burde forholde sig til eventuel anskaffelse af ipads. De har ikke set sig selv som forsøgspersoner, hvis reaktioner og adfærd der efterfølgende skulle måles og beskrives. De har opfattet sig selv som testere af ipadsene og har draget deres egne konklusioner og formuleret anbefalinger. De beretter, at de loyalt mod opgaven som testere har forsøgt at benytte ipadsene i starten af perioden, men da de efter nogen tid havde dannet deres mening var de vendt tilbage til at bruge det udstyr de plejede og kun i meget sjældne tilfælde anvende ipad en, for eksempel på rejser og her kun i mindre omfang. På spørgsmålet om hvorvidt de vil anbefale den til andre studerende er svaret klart nej. Og de mener 10

12 entydigt, at forsvaret ikke bør anskaffe ipads til studiebrug på Institut for Sprog. I forhold til deres tilfredshed med ipad en forholder de sig overordnet set neutralt, idet de angiver at den fungerer fi nt i sig selv, men ikke har været relevant i forhold til deres studie. Adspurgt beretter de studerende, at ipad en har været god til forskellige private ting. I denne sammenhæng er det meget markant, at de tydeligt skelner mellem anvendelse til studie og anvendelse privat og at de ikke vil lade deres opfattelse af ipad ens anvendelighed til studiebrug farve af deres private anvendelse. De studerende har været meget positive over at være med i forsøget og glæder sig over, at forsvaret tester nyt grej, at de ikke mener ipad en er det rigtige for dem eller Institut for Sprog generelt ændrer ikke ved dette. Teknologilandskabet Helt centralt for betydningen af ipadsene på Institut for Sprog er, at de indgår i et mangfoldigt e-lærings teknologilandskab. Der fi ndes internetforbindelse, skolens internetportal og trådløst netværk. Der er endvidere et intranet og skolens ressourcer på dette. Skolens har egne e-læringsmaterialer og der er materialer i regi af forsvarets elektroniske skole. Der fi ndes naturligvis et antal printerne. Der er skolens sproglaboratorium, der også er et digitalt hjælpemiddel. Som klienter i forhold til alle disse ressourcer anvender de studerende deres bærbare- og skolens stationære pc ere, samt de udleverede ipod touchs og de iphones de selv har anskaffet. IPadsene kommer i forsøget ind som et supplement i dette mangfoldige e-lærings teknologilandskab. Konklusion På baggrund af den gennemførte undersøgelse kan vi konstatere, at ipadsene ikke har haft signifi kant betydning for de studerende læring på Institut for Sprog. De studerende har konstateret, at ipad en ikke har løst noget konkret problem eller udfyldt et behov hos dem vedrørende deres studie under de givne forudsætninger. De har foretrukket at vedblive med at bruge de tekniske hjælpemidler, de havde i forvejen i form af computere, ipod touchs og iphones, og de har fortsat med at læse de på papir udleverede tekster og notere på papir. Den manglende anvendelse skyldes ikke dårlig funktion eller usikkerhed i driften, men at andre hjælpemidler har været bedre egnede i forhold til de foreliggende opgaver ud fra de givne vilkår. Det har haft en lille motivationel betydning at være testperson og opleve forsvaret som et moderne læringsmiljø der afprøver ny teknologi. Endvidere kan man sige at de studerende, der deltog i forsøget, har lært noget om ipads og dermed fået den nysgerrighed stillet som fl ere angiver som årsag til deltagelse i forsøget. Som den væsentligste årsag til den ringe effekt af de udleverede ipads fremstår at sprogstudiet kører efter et meget stramt og fuldt udfyldt koncept der for de fl estes vedkommende ikke levner meget plads til eller behov for eksperimenter. Endvidere har det formegentligt også været afgørende, at forsøget er gennemført med en mindre gruppe frivillige i et eksisterende miljø, hvor andre har skullet studere som de plejede med de hjælpemidler de havde til rådighed normalt. Dermed har lærerne skullet køre den 11

13 traditionelle undervisning for majoriteten og særlige aktiviteter for ipad skulle være et supplement for de få. Der er en række af de spørgsmål vi formulerede i vores problemfelt som vi ikke får besvaret. Dette skyldes de studerendes meget lave anvendelsesgrad af ipaden gør at grundlaget for at besvare disse spørgsmål ikke er til stede. Perspektivering I vores forsøg har vi udleveret ipadsene med en meget kort introduktion, i lighed med almindelig praksis ved anskaffelse eller udlevering af hjælpemidler som computere, ipods eller smartphones. Forsøget har vist at i forhold til udlevering af ipads er det ikke en metode der virker på et studie som det på Institut for Sprog. Det peger på at en succesfuld anvendelse må ledsages af en plan for anvendelsen og løbende støtte og opfølgning på udviklingen. Denne erfaring er parallel til en erfaring fra USA (Rath 2010), hvor George Fox universitet beskriver at de på baggrund af udlevering af ipod har lært at ny teknologi bør ledsages af undervisning i anvendelse. For danske forhold peger vores undersøgelse på en to trins model hvor de studerende selv fi nder frem til de basale funktioner, hvorefter der kan gennemføres undervisning i de mere avancerede muligheder. Erfaringer med at udlevere ny teknologi til de studerende på George Fox universitet i form af ipods, ipads og macbooks viser også i lighed med vores undersøgelse, at udlevering og afprøvning af ny teknologi har en motivationsmæssig effekt. Ikke i form at glæden ved at modtage en gave, men derimod interessen for at være med til at teste- og skabe det fremtidige teknologiske læringslandskab. Som nævnt i indledningen er der gennemført et forsøg på den Norske Forsvars Høgskole med anvendelse af ipads. Her har ipadsene været en integreret del af studiemiljøet og har fungeret som de studerendes daglige arbejdsredskab. Forsøget i Norge har vist, at det er muligt at anvende ipads i et militært bogligt studiemiljø med gode resultater. Når man sammenligner resultaterne af forsøget i Norge med de studerendes meget lave anvendelsesgrad af ipadsene i vores forsøg på Institut for Sprog, er det vigtigt at have for øje, at der i det norske forsøg var et helt hold, der havde obligatorisk ipad baseret undervisning, hvor andre computere end ipads måtte kun bruges hjemme til opgaveskrivning. På Institut for Sprog var ipaden et supplement for de få idet kun 10 ud af ca. 30 studerende havde ipaden udleveret og det var op til dem selv i hvilket omfang de ville anvende den. Dermed er det også en nærliggende hypotese, at effekten ved anskaffelse af ipads til undervisningsbrug vil øges ved at anskaffe til alle på et hold og ikke kun til nogle få. Ydermere vil en obligatorisk anvendelse, hvor andre hjælpemidler fjernes, naturligvis øge den relative effekt. Sidst, men ikke mindst, er effekten af ipad en som e-læser sandsynligvis afhængig af at hele studiets pensum, og ikke kun mindre dele, er tilgængeligt som e-bøger eller PDF-fi ler i god kvalitet på en overskuelig og nemt tilgængelig database. Det store fokus på sprogindlæring på Institut for Sprog har haft væsentlig betydning for forsøgets resultater. Da dette aspekt ikke går igen på Forsvarsakademiets andre 12

14 uddannelser, begrænses muligheden for at generalisere fra resultaterne fra Institut for Sprog til andre studiemiljøer på Forsvarsakademiet. Referencer Avisen.dk ( ) Piloter bruger ipad i krigsførelse Berlingske Nyhedsmagasin ( ) Chefen vil have en ipad. Berlingske tidende ( ) Læreren er i lommen. Bisgaard, Kirsten og Melander, Thomas (2012); ipads på stabskursus. (Under udarbejdelse) Entwistle, Noel og Ramsden Paul (1983); Understanding student learning. Croom Helm, Manuka Australia. Forsvarets Høgskole (2011b); Rapport fra del eksperiment 1, EP 1168 Nettbrett som studieverktøy af Geir Isaksen. Forsvarets Høgskole (2011a); Vurdering av nettbrett for bruk ved Forsvarets høgskole af Geir Isaksen. Fried, Carrie B. (2006); In-class laptop use and its effects on student learning. Computers & Education , Halpern, Sue (2010); The ipad Revolution. The New York Review of Books 6/5/10. Hartvig, Claus og Brender, Carsten (2012); Undersøgelse af tablets og smartphones I relation til uddannelse. (Under udarbejdelse) Illeris, Knud (2006); Læring. Roskilde universitetsforlag. Isaksen, Geir (2011); Is Mobile Technology an Asset in the Education of Staff Offi cers? Paper no I/ISEC conference. Orlando Florida. Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend( 2008); Interview, introduktion til et håndværk. 2. udgave. Hans Reitzels forlag. Meyer, Bente (2008); Sprogofficersuddannelsens anvendelse af it til sprogpædagogiske formal. DPU. Upubliceret forskningsrapport. Pachler, Norbert (ed.)(2007); Mobile learning, towards a research agenda. WLE centre, Institute of Education. Ramsden, Paul (1999); Strategier for bedre undervisning. Gyldendal. Rath, David (2010); Mobile Learning on Campus: Balancing on the Cutting Edge. Fra Campustechnology.com. Hentet på nettet d

15 14 Trigwell, Kieth, Prosser, Michael og Waterhouse, Fiona (1999): Relations between teachers approaches to teaching and students approaches to learning. Higher education 37:

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Agenda. MS HP Skolearrangement. 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen

Agenda. MS HP Skolearrangement. 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen Agenda MS HP Skolearrangement 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen 09.30-10.15 Læring uden grænser, v/ Kirsten Panton, Microsoft 10.15-10-30 Kort

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk

IT-vejledning. 1. Overordnet formål. Teknisk 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre ipad introduktion 2 Kære forældre Vi er nu klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI Få flere detaljer med - mere power til at deltage POWER TIL HJERNEN Din foretrukne ledsager i hverdagen De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab, bruger de

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Køre hviletids app en

Køre hviletids app en Køre hviletids app en Køre hviletids app en Et læringskoncept udviklet i samarbejde mellem & Ulla Gerner Wohlgemuth Anna Britt Krog University College Syddanmark Workshop 28.2.2012 12.45 13.45 Deltagere

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Nutidens digitale folkeskolen

Nutidens digitale folkeskolen Nutidens digitale folkeskolen Af Lars Grønlund Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første

Læs mere

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer PIRLS 2011 Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer Denne vejledning er et uddrag af vejledningen, der blev anvendt i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2011. Alle de praktiske oplysninger

Læs mere

IT- OG MEDIEVISION FOR SYDDJURS SKOLEVÆSEN FAQ IT- OG MEDIEVISION FOR SKOLEVÆSENET SPØRGSMÅL OG SVAR

IT- OG MEDIEVISION FOR SYDDJURS SKOLEVÆSEN FAQ IT- OG MEDIEVISION FOR SKOLEVÆSENET SPØRGSMÅL OG SVAR IT- OG MEDIEVISION FOR SYDDJURS SKOLEVÆSEN FAQ IT- OG MEDIEVISION FOR SKOLEVÆSENET SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål og svar I denne folder er samlet en lang række spørgsmål i forhold til it- og medieplanen

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer 1. udgave, 2015 Samfundslitteratur 2015 Omslag: Imperiet (Harvey

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video

Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video 1. Introside PR side om forløbet. Hvad er det vigtigt at slå på? IT i undervisningen erstatning eller supplement? Differentiering og repetition med

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx

Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx 83 Ph.d. afhandlinger Laboratoriearbejde i fysikundervisningen på stx Lærke Bang Jacobsen, forsvaret i efteråret 2010 ved IMFUFA, NSM, Roskilde Universitet, lbj@boag.nu Laboratoriearbejde i fysikundervisningen

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT Table of Contents fra computer...3 fra egen computer (webprint)... 4 fra egen computer (driverprint)... 8 fra ipad...15 Hvordan printer jeg fra ipad? ( via email)...

Læs mere