IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET"

Transkript

1 BRIEF IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET Af Peter Sjøstedt, Kirsten Bisgaard, Lennart Scheel, Claus Hartvig, Thomas Melander FORSVARSAKADEMIETS FORLAG

2 BRIEF IPADS BETYDNING FOR STUDERENDES LÆRING PÅ INSTITUT FOR SPROG VED FORSVARSAKADEMIET Af Peter Sjøstedt, Kirsten Bisgaard, Lennart Scheel, Claus Hartvig, Thomas Melander

3 Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografi sk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med aftaler mellem Forsvaret og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse uden Forsvarsakademiets skriftlige samtykke er forbudt i følge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser Forsvarsakademiet er Danmarks førende forskningsinstitution inden for militære studier. Vi forsker i et bredt felt af militære kerneområder såsom militære operationer, strategi, sikkerheds- og forsvarspolitik, militær ledelse, tværkulturel forståelse og militærhistorie. Akademiets fælles omdrejningspunkt er anvendt forskning i fremtidens konfl ikter. Forsvarsakademiets forskning og forskningsbaserede uddannelser skal være med til at sikre, at dansk forsvar kan kæmpe og vinde i morgendagens konfl ikter. Men den omfattende viden på akademiet skal ikke alene stilles til rådighed for forsvaret. Gennem publikationer bidrager akademiet også til at informere og nuancere den offentlige debat om danske og internationale forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. God fornøjelse ved læsning af Forsvarsakademiets publikationer! København maj 2012 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Postboks København Ø Tlf.: Fax: Redaktør: Oberstløjtnant Helge Frøsig-Jørgensen, Chef for Institut for Pædagogik Layout: FAK ISBN: Udkommer kun i elektronisk form Forsvarsakademiets forlag

4 Indhold Resumé...4 Indledning...4 Undersøgelsens spørgsmål...5 Undersøgelsens gennemførelse...5 ipad en som e-læser...7 Lydfi ler, glosekort og Apps...7 Anvendelse til skrivning...8 Mobilitet og 3G netværk...8 Integration i det eksisterende digitale miljø...8 Undervisning og studiestrategi...9 Udlevering og introduktion De studerendes tilfredshed Teknologilandskabet Konklusion Perspektivering Referencer

5 Resumé Vores undersøgelse af ipads betydning for studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet viser, at det konkrete lokale studiemiljø har stor betydning for anvendelsen. Endvidere har de studerendes subjektive præferencer også stor betydning for deres valg af teknologi, studieteknik og dermed for deres anvendelse af ipad. Ved udlevering af ipads til en mindre gruppe af studerende på et studie med en stærk undervisningskultur som sprogstudiet ved Institut for Sprog, der ikke gør særligt brug af ipads, og som supplement til andre forskellige elektroniske hjælpemidler, får ipad en ingen studierelevant betydning for de studerendes læring, bortset fra en minimal motivationel effekt i form af organisationens signal om udviklingsorientering. Det store fokus på sprogindlæring på Institut for Sprog har haft væsentlig betydning for forsøgets resultater. Da dette aspekt ikke går igen på Forsvarsakademiets andre uddannelser, begrænses muligheden for at generalisere resultaterne fra Institut for Sprog til andre studiemiljøer på Forsvarsakademiet. Indledning ipad en 1 har siden Apples lancering d.3. april 2010 (Halpern 2010) fået stor opmærksomhed og har manifesteret sig som en ny teknologi, vi må forholde os til. Foruden massiv reklamering for produktet, har også avisartikler sat ipad en på dagsordenen. Berlingske nyhedsmagasin bringer for eksempel d artiklen Chefen vil have en ipad, hvor mulighederne for anvendelse i erhvervslivet fremhæves. Avisen.dk skriver den at Piloter bruger ipad i krigsførelse og beretter, at amerikanske piloter bruger ipad i deres fl y f.eks. til måludpegning. Også på konferencer og seminarer markerer ipad en sig. På Sønderbro skole på Amager afholder ATEA, der sælger ipad en til institutioner i Danmark, d. 25. august 2011 et velbesøgt heldages seminar om ipad i undervisningen. Her demonstreres ipad ens tekniske muligheder, og de pædagogiske udfordringer i undervisningen drøftes af foredragsholdere og deltagere. Årets uddannelsesforum i Bella Centeret d november 2011 byder også på fl ere foredrag om ipad en. På forummet fortæller blandt andre skolefolk fra Odder kommune om ipad en som genvej til udforskning af nye lærer- og elevroller. Arrangementet er så populært, at folk sidder på gulvet og står langs væggene for at høre på erfaringerne. Også på den internationale militære uddannelseskonference I/ITSEC i Florida december 2011 bliver ipad en sat på dagsordenen. Her ved det norske forsvars høgskole, der fortæller om deres erfaringer med anvendelsen af ipad en i undervisning (Isaksen 2011). Med denne massive interesse for ipad en har vi på Forsvarsakademiet naturligvis også spurgt os selv om ipad en er en teknologi, som kan gøre en forskel på Forsvarsakademiet som moderne uddannelsesinstitution? Forsvarsakademiet har som ambition at være et læringsmiljø i verdensklasse. Er ipad en en naturlig del af det? (1) ipad en er en tablet med touch screen. Tabletten har farveskærm og der er adgang til internettet. Der fås en række programmer til den, apps, der er de eneste programmer, der understøttes af tablettens styresystem. 4

6 Undersøgelsen supplerer to andre undersøgelser på Forsvarsakademiet om ipads (Bisgaard og Melander 2012, Hartvig og Brender 2012 (Under udarbejdelse). Undersøgelsens spørgsmål For at bidrage til afklaringen af hvordan Forsvarsakademiet skal forholde sig til fænomenet ipad har vi gennemført en mindre undersøgelse. Vores undersøgelse stiller skarpt på, hvilken betydning ipad en har for en studerendes læring på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet. ipad ens betydning for de studerende som e-læser har været et centralt spørgsmål, da det netop er denne funktion, vi forventer, at ipad en kan bidrage med i et bogligt orienteret studiemiljø på Forsvarsakademiet. Da undersøgelsen skal belyse ipad en betydning for den studerendes læring, har vi taget udgangspunkt i en række pædagogisk orienterede spørgsmål. Dels har vi ud fra en indholdsdimension været opmærksomme på, hvilken betydning ipad en har for, hvad det er, den studerende lærer? Har ipad en konsekvenser for forståelsen? Er der særlig viden der bliver tilgængelig? Særlige færdigheder der er mulige at træne? Fremstår viden på en anden måde? Ændres den studerendes fokus? Bliver viden mere nuanceret eller måske mere skematisk? Og er ipad en brugt på andre måder end som læser? For eksempel til apps eller andet? Ud over indholdsdimensionen har vi set på ipad ens betydning i et samspilsperspektiv. Hvilken betydning har ipad en for den studerendes samspil med omgivelserne? Hvordan indgår ipad en i hhv. en dybdelæringsstrategi og en overfl adelæringstrategi? Hvordan er relationen til anvendelse af andre computere, PC, smartphones og ipod touchs? Ændrer det anvendelsen af disse hjælpemidler? Bruges ipad en i tilstedeværelsesundervisningen? Inddrages den af lærerne? Af de studerende? Til hvad og hvor meget? Og sidst hvad er reaktioner fra omgivelserne? Som den sidste dimension har vi set på ipad en i et drivkrafts/motivationsperspektiv. Her har vi været opmærksomme på, hvilken betydning har det for den studerendes oplevelse af sig selv som studerende at have en ipad? Giver det en oplevelse af motivation og energi? Giver det en oplevelse af professionalisme? Eller kan ipad en være med til at give en oplevelse af fagidentitet? Det er vigtigt for os at pointere, at der er en række interessante og relevante spørgsmål vedrørende ipads på Forsvarsakademiet, som vi har måttet fravælge i denne undersøgelse. Vi behandler således ikke, om investeringen ved at købe en ipad betaler sig hjem over tid? Eller om ipad en er det rigtige valg i forhold til andre tablet computere? Undersøgelsen er et kvalitativt studie af, hvordan studerende, der har en ipad, anvender den, og hvilken betydning det har for deres læring. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som et casestudie på Institut for Sprog på Forsvarsakademiet, der er forsvarets videncenter for fremmedsprog og kultur og omdrejningspunkt for al sproglig virksomhed ved forsvaret. Instituttets kerneuddannelse er sprogoffi cers- 5

7 uddannelsen i arabisk og det afghanske sprog pashto. Uddannelsen, som er en lønnet lederuddannelse, resulterer i, at man efter blot 2 år er i stand til at kommunikere fl ydende i det valgte sprog, tolke samt agere i - og rådgive om - det pågældende sprogs kultur. Den intensive uddannelse varer 2 år og er meget krævende, hvorfor der ikke er tid til anden beskæftigelse. For at sikre alle studerende et studievenligt miljø, stilles der et studiekvarter til rådighed på Svanemøllens Kaserne i København. For at de studerende får det maksimale udbytte af den tid uddannelsen varer, stiller Institut for Sprog en lang række hjælpemidler til rådighed, og f.eks. ipod touchs har således været en integreret del af undervisningen i de sidste par år, idet de studerende derved har kunnet lytte til deres sprog i forbindelse med f.eks. løbetræning osv. Institut for sprog er derfor også konstant på udkig efter hjælpemidler, der kan understøtte undervisningen og læringsprocessen. Fordelingen mellem sprogundervisning og anden undervisning er ca. 50 / 50. Der har deltaget ti studerende fra institut fra sprog i undersøgelsen. De er fordelt med 5 fra arabisk og fem fra pastho. De studerende har meldt sig frivilligt til at deltage i undersøgelsen. Udleveringen af ipadsene skete i juni 2011 og de blev indsamlet igen i november De 10 studerende og to lærere fi k udleveret ipad en, et trådløst tastatur og en dock. Der blev givet fri adgang til at benytte den indbyggede 3G forbindelse til internettet. Der var ikke installeret nogen apps, og der blev ikke givet et budget til indkøb af disse. Ved udleveringen af ipad en blev den og undersøgelsen meget kort præsenteret, men ellers var det op til de studerende og deres lærere selv at anvende de udleverede ipads, som de fandt hensigtsmæssigt. Indsamlingen af resultater skete i form af interview, der blev gennemført i november 2011 i forbindelse med indsamlingen af ipadsene. På grund af sygdom blev der kun gennemført interview med 9 af de 10 deltagende studerende. Grundlaget for interviewene og den efterfølgende analyse af resultaterne er en interviewguide med 25 spørgsmål. Disse 25 spørgsmål er konstrueret på baggrund af litteratur om læring generelt og litteratur om e-læring mere specifi kt. For det første hviler interviewguidens 25 spørgsmål på de tre dimensioner tidligere nævnt: Indhold, samspil og drivkraft. Disse tre dimensioner er nærmere beskrevet af Knud Illeris der bruger dem som grundbegreber i sin metateori om læring (Læring 2007). Dels er spørgsmålene i interviewguiden baseret på teori om læringstrategi, der er den intention og den adfærd, den studerende anvender i sit studie for at nå sine mål. Læringsstrategi kan teoretisk betragtes som enten dybdelæringsstrategi eller overfl adelæringsstrategi. Dette er beskrevet af blandt andet Paul Ramsden (Ramsden 1999) og Kieth Trigwell ( Trigwell, Prosser og Waterhouse 1999). Og sidst er spørgsmålene udvalgt ud fra viden om ipad og mobil-læring, hvorfra der hentes viden om de særlige vilkår, der gør sig gældende i forhold til læring og computerteknologi. Dette er beskrevet i undersøgelsen fra den norske forsvars høgskole og diverse artikler om mobil-læring (Pachler 2007, Forsvarets høgskole 2011a+b, Isaksen 2011, Carrie 2006, Rath 2010, Halpern 2010). 6

8 Undersøgelsens kvalitative design hviler på Steinar Kvales anvisninger for kvalitative forskningsinterview og deres fortolkning(kvale 2008). Der er således to faser i fortolkningen af interviewene. Først en læsning af hvad interviewpersonerne fortæller i interviewene på common sense niveau. Dernæst en teoribaserede analyse hvor der stilles skarpt på indholdet i interviewmaterialet i forhold til vores teoretiske forforståelser. I det følgende beskriver vi undersøgelsens resultater ud fra de vigtigste temaer fortolkningen af interviewene har identifi ceret. ipad en som e-læser Undersøgelsen viser at de studerende forholder sig meget forskeligt til ipad ens funktion som e-læser. Der var fl ere studerende, der ikke anvendte ipad en som e-læser. Som årsag blev angivet, at de bedre kunne lide at læse på papir, som de plejede, hvor de kunne notere og understrege i teksten med en blyant. Det skyldtes dels vane, dels at det var nemmere på den måde, de kendte. Der var dog også nogen, der direkte syntes, at det ikke var rart at læse på ipad en skærm, og der blev angivet teknologien Kindle som et muligt alternativ. En enkelt studerende havde anvendt ipad en primært som e-læser og havde været glad for denne funktionalitet. Den havde været anvendt både ude og inde, og det blev fremhævet, at man ikke behøvede slæbe rundt på en masse papir. Materialet, der var blevet læst på ipad en, havde været indskannede tekster i pdf format, e-bøger og avisartikler online. Det blev også nævnt, at ikke alle elektroniske tekster havde været tilgængelige i et format, der egnede sig til læsning på ipad en, og at størstedelen af teksterne havde været udleveret på papir. Dette havde været medvirkende årsag til den meget begrænsede anvendelse som e-læser. ipad en har ikke været anvendt til informationssøgning eller hurtige opslag af de studerende i forbindelse med deres studie. Men den har af nogle været anvendt til at se nyhedsklip på pastho eller arabisk. Overordnet set må vi konstatere, at ipad en ikke har haft betydning for de studerendes læsning af tekster. De fl este har gjort, som de plejer og læst tekster på papir. Lydfiler, glosekort og Apps De studerende ved sprogoffi cersstudiet er i gang med at lære enten arabisk eller pastho. Til dette anvendes der som hjælpemidler lydfi ler og særlige glosekort til indlæring af gloser. Disse materialer kan afspilles på de studerendes computere eller på ipod touchs, som de studerende har fået udleveret af Institut for Sprog. Flere har på privat basis iphones, som anvendes i stedet for de udleverede ipod touchs. I forhold til at anvende ipad en i stedet for computere, ipod touchs eller iphones til afl ytning af lydfi ler eller arbejde med gloser har de studerende, også på dette område, 7

9 forholdt sig forskelligt. Flere har anvendt ipad en og har fremhævet som fordel, at lydfi ler og glosekort kan downloades direkte uden anvendelse af en computer som ekstra led inden overførelsen til ipod touchen. De fl este har dog anvendt deres ipod touch eller iphones, da det har været vigtigt at have lydfi lerne og glosekortene med i lommen, så der altid kan repeteres gloser. Her kommer ipad en på trods af sin kompakte størrelse til kort. En særlig ting ved ipad en er apps der er små programmer der er lavet til ipad en. Glosekortene er ikke en app lavet til ipad en, men ligner i funktion og princip og kunne være en app. De studerende har selv fundet et pastho tastatur som app, men ellers har de ikke fundet apps eller fået besked fra skolens side på at anskaffe apps til ipad en. Anvendelse til skrivning En væsentlig del af studiet er at skrive opgaver. Her er de studerende helt enige om, at de foretrækker at skrive på deres computere. På trods af det udleverede trådløse tastatur og holder til at sætte ipad en i, så den funktionsmæssigt kan ligne en almindelig computer har de studerende foretrukket at skrive opgaver på almindelige computere. Enkelte begrunder det med, at de har manglet et tekstbehandlingsprogram på ipad en. Vedrørende anvendelse af ipad en til at tage notater er der blandede meninger. Nogle fremhæver at ipad en har været god til at tage noter på, og at teksten efterfølgende har kunnet overføres til computeren, hvis der var behov for det. Andre har ikke har brugt den til notetagning og nævner tastaturet eller manglende program som problemet. Mobilitet og 3G netværk De studerendes favorit anvendelse af ipad en har været under transport. Det er ikke så meget ipad ens kompakthed eller lave vægt der har været årsagen til anvendelse på farten, men derimod det indbyggede modem og det frie 3G abonnement, der gør det muligt at være på internettet, også hvor der ikke er et trådløst netværk. Den lange batteritid fremhæves også af nogle som et plus. ipad en har væsentlig længere batteritid end en bærbar computer. Men en enkelt fremhæver dog batteritiden som et problem. Her kan der være tale om en fejl på den udleverede ipad. På farten er ipad en dog i skarp konkurrence med iphones og ipod touchs der kan være i lommen. Især fremhæves muligheden for at se videoklip på ipaden under rejser. Integration i det eksisterende digitale miljø ipad en giver ikke adgang til skolens digitale læringsmiljø, der ligger på forsvarsakademiet netværk. Filer til anvendelse på ipad en har derfor skullet særlig fl yttes til en placering, hvor de studerende har kunnet hente dem. Her har lærerne oprettet en database i servicen Dropbox. Dette har været en forudsætning for ipad ens anvendelse til glosekort, lydfi ler og tekster stillet til rådighed af skolen. 8

10 Forsvarets digitale læringsmiljø er baseret på PC og Windows hvilket potentielt set giver en konfl ikt i forhold til ipad en der et Apple produkt. I forhold til Forsvarets Elektroniske Skole betyder det at nogle programmer ikke kan køre på ipad en da den ikke kan køre programmet Flash. I forhold til de studerende i forsøget har dette dog ikke været et problem da de ikke har haft behov for disse programmer i den aktuelle studieperiode. Undervisning og studiestrategi Den eksisterende undervisning og studiemiljø har haft stor betydning for de studerendes anvendelse af ipad en. Undervisningen har ikke ændret sig på grund af introduktionen af ipad en. Studiet har en meget stærk tradition for, hvordan man gennemfører uddannelsen. For eksempel anvendelse af sproglaboratorium. Dette er beskrevet i Bente Meyers forskningsprojekt på Institut for Sprog om it til sprogpædagogiske formål i 2008 (Meyer 2008) og bekræftet af samtaler med skolens ledelse og i interview med de studerende. Endvidere har kun en mindre del af de studerende haft udleveret ipad en. ipad en har således været et supplement og en ekstra mulighed som kunne vælges af de få studerende, der havde den udleveret, og dermed ikke en erstatning for noget andet. På dette område adskiller nærværende forsøg sig væsentlig fra den anvendte metode og erfaringerne fra forsøget på den norske forsvars høgskole. I Norge blev ipadsene anvendt af et helt hold. Alle tekster blev lavet til pdf-fi ler og de studerende blev anmodet om kun at bruge ipads (Forsvarets høgskole 2011a, Forsvarets høgskole 2011b, Isaksen 2011). Bortset fra oprettelsen af Dropbox beretter de studerende ikke om initiativer fra skolens eller lærernes side der har søgt at anvende ipad en i undervisningen. Studiet beskrives af de studerende og skolen som meget fokuseret, hvor der hele tiden i afmålte doseringer gives de studerende det maksimale, de kan kapere, med henblik på at presse deres sprogindlæring fremad. De studerende har deres fulde fokus på at opfylde kravene til sproglig progression. Sprogindlæring fylder kun ca. halvdelen af studiet ifølge den offi cielle normering. Men for de studerende har det deres fulde fokus, og de andre fag og aktiviteter er baggrund. De studerende fortæller, at der er ikke meget tid til at nørde eller lege med ting der ikke er målrettet deres sproglige udvikling. En studerende har på eget initiativ engageret en privatlærer i Egypten som han tager ekstratimer hos via Skype. Dette er et eksempel på stor kreativitet og selvstændighed. Men det er fuldstændig målrettet mod sproglig dygtiggørelse. Når vi har spurgt om ipad ens eventuelle anvendelse i andre fag til informationssøgning eller forfølgelse af kreative idéer eller indfald har svaret været nej. Kun en enkelt angiver at have brugt ipad en i en samfundsfagstime til opslag på Wikipedia. De studerendes studiestrategi er meget målrettet sprogindlæring. Ud fra teorien om forskellige studiestrategier spørger vi en studerende om han studerer for at opfylde studiets formelle krav i form pensum og eksaminer eller om han studerer for at nå sine egne mål? På dette spørgsmål svarer han, at han ikke ser nogen skelnen. Hans mål 9

11 er at lære det sprog han studerer, og det kan efter hans opfattelse ikke gøres mere effektivt end efter den plan studiet har opstillet suppleret med den ekstraundervisning han tager på eget initiativ. I denne studiestrategi gør ipad en ikke nogen forskel. Et spørgsmål der rejses fra litteraturen er i hvilket omfang computere kan være en distraktion i undervisningen? Altså i hvilket omfang de studerende bærbare computere kan forstyrre deres egen og deres sidemænds koncentration i undervisningen (Fried 2006). I forhold til ipadsene er svaret fra de studerende, at de overordnet set ikke forstyrrer mere eller mindre end almindelige bærbare. En enkelt svarer, at der kan være tilfælde, hvor ipad en kan forstyrre mere, idet det er mere acceptabelt at sidde med ipad en i timen end med en bærbar computer. En anden studerende mener, at mulighederne for distraktion er større på den bærbare computer. Udlevering og introduktion ipadsene blev udleveret med en kort introduktion til forsøget. For at undersøge i hvilket omfang de studerende oplevede et behov for introduktion og undervisning i anvendelsen af ipads, blev udleveringen foretaget uden introduktion til anvendelsen. Vores videooptagelse af udleveringsseancen viser, hvordan de studerende med stor entusiasme går i gang med at undersøge deres ipads og ved fælles hjælp kommer i gang med at anvende de basale funktioner. Den grundlæggende anvendelse af ipadsene er således sket uden nogen form for undervisning fra vores side. Hvad angår den mere avancerede anvendelse fremgår det af interviewene at fl ere studerende ikke har fundet frem til den optimale anvendelse. ipad en indeholder både mulighed for notetagning og tekstbehandling og det er ikke alle der har fundet disse funktioner. De studerende har ikke berettet om tekniske problemer undervejs der kunne have været afhjulpet med support. De fremhæver dog som problem, at e-læringsmiljøet på skolen har nogle fejl og mangler i forhold til netværket opbygning og robusthed, PDFkopiers kvalitet og printeres driftsikkerhed. Dette er ikke kun i forhold til integration af ipad en, men et generelt problem der dermed også rammer ipadbrugerne. De studerendes tilfredshed De studerende har forholdt sig meget aktivt og bevidst til, at de var med i et forsøg og har uden opfordring fortalt om, hvordan de mente forsvaret burde forholde sig til eventuel anskaffelse af ipads. De har ikke set sig selv som forsøgspersoner, hvis reaktioner og adfærd der efterfølgende skulle måles og beskrives. De har opfattet sig selv som testere af ipadsene og har draget deres egne konklusioner og formuleret anbefalinger. De beretter, at de loyalt mod opgaven som testere har forsøgt at benytte ipadsene i starten af perioden, men da de efter nogen tid havde dannet deres mening var de vendt tilbage til at bruge det udstyr de plejede og kun i meget sjældne tilfælde anvende ipad en, for eksempel på rejser og her kun i mindre omfang. På spørgsmålet om hvorvidt de vil anbefale den til andre studerende er svaret klart nej. Og de mener 10

12 entydigt, at forsvaret ikke bør anskaffe ipads til studiebrug på Institut for Sprog. I forhold til deres tilfredshed med ipad en forholder de sig overordnet set neutralt, idet de angiver at den fungerer fi nt i sig selv, men ikke har været relevant i forhold til deres studie. Adspurgt beretter de studerende, at ipad en har været god til forskellige private ting. I denne sammenhæng er det meget markant, at de tydeligt skelner mellem anvendelse til studie og anvendelse privat og at de ikke vil lade deres opfattelse af ipad ens anvendelighed til studiebrug farve af deres private anvendelse. De studerende har været meget positive over at være med i forsøget og glæder sig over, at forsvaret tester nyt grej, at de ikke mener ipad en er det rigtige for dem eller Institut for Sprog generelt ændrer ikke ved dette. Teknologilandskabet Helt centralt for betydningen af ipadsene på Institut for Sprog er, at de indgår i et mangfoldigt e-lærings teknologilandskab. Der fi ndes internetforbindelse, skolens internetportal og trådløst netværk. Der er endvidere et intranet og skolens ressourcer på dette. Skolens har egne e-læringsmaterialer og der er materialer i regi af forsvarets elektroniske skole. Der fi ndes naturligvis et antal printerne. Der er skolens sproglaboratorium, der også er et digitalt hjælpemiddel. Som klienter i forhold til alle disse ressourcer anvender de studerende deres bærbare- og skolens stationære pc ere, samt de udleverede ipod touchs og de iphones de selv har anskaffet. IPadsene kommer i forsøget ind som et supplement i dette mangfoldige e-lærings teknologilandskab. Konklusion På baggrund af den gennemførte undersøgelse kan vi konstatere, at ipadsene ikke har haft signifi kant betydning for de studerende læring på Institut for Sprog. De studerende har konstateret, at ipad en ikke har løst noget konkret problem eller udfyldt et behov hos dem vedrørende deres studie under de givne forudsætninger. De har foretrukket at vedblive med at bruge de tekniske hjælpemidler, de havde i forvejen i form af computere, ipod touchs og iphones, og de har fortsat med at læse de på papir udleverede tekster og notere på papir. Den manglende anvendelse skyldes ikke dårlig funktion eller usikkerhed i driften, men at andre hjælpemidler har været bedre egnede i forhold til de foreliggende opgaver ud fra de givne vilkår. Det har haft en lille motivationel betydning at være testperson og opleve forsvaret som et moderne læringsmiljø der afprøver ny teknologi. Endvidere kan man sige at de studerende, der deltog i forsøget, har lært noget om ipads og dermed fået den nysgerrighed stillet som fl ere angiver som årsag til deltagelse i forsøget. Som den væsentligste årsag til den ringe effekt af de udleverede ipads fremstår at sprogstudiet kører efter et meget stramt og fuldt udfyldt koncept der for de fl estes vedkommende ikke levner meget plads til eller behov for eksperimenter. Endvidere har det formegentligt også været afgørende, at forsøget er gennemført med en mindre gruppe frivillige i et eksisterende miljø, hvor andre har skullet studere som de plejede med de hjælpemidler de havde til rådighed normalt. Dermed har lærerne skullet køre den 11

13 traditionelle undervisning for majoriteten og særlige aktiviteter for ipad skulle være et supplement for de få. Der er en række af de spørgsmål vi formulerede i vores problemfelt som vi ikke får besvaret. Dette skyldes de studerendes meget lave anvendelsesgrad af ipaden gør at grundlaget for at besvare disse spørgsmål ikke er til stede. Perspektivering I vores forsøg har vi udleveret ipadsene med en meget kort introduktion, i lighed med almindelig praksis ved anskaffelse eller udlevering af hjælpemidler som computere, ipods eller smartphones. Forsøget har vist at i forhold til udlevering af ipads er det ikke en metode der virker på et studie som det på Institut for Sprog. Det peger på at en succesfuld anvendelse må ledsages af en plan for anvendelsen og løbende støtte og opfølgning på udviklingen. Denne erfaring er parallel til en erfaring fra USA (Rath 2010), hvor George Fox universitet beskriver at de på baggrund af udlevering af ipod har lært at ny teknologi bør ledsages af undervisning i anvendelse. For danske forhold peger vores undersøgelse på en to trins model hvor de studerende selv fi nder frem til de basale funktioner, hvorefter der kan gennemføres undervisning i de mere avancerede muligheder. Erfaringer med at udlevere ny teknologi til de studerende på George Fox universitet i form af ipods, ipads og macbooks viser også i lighed med vores undersøgelse, at udlevering og afprøvning af ny teknologi har en motivationsmæssig effekt. Ikke i form at glæden ved at modtage en gave, men derimod interessen for at være med til at teste- og skabe det fremtidige teknologiske læringslandskab. Som nævnt i indledningen er der gennemført et forsøg på den Norske Forsvars Høgskole med anvendelse af ipads. Her har ipadsene været en integreret del af studiemiljøet og har fungeret som de studerendes daglige arbejdsredskab. Forsøget i Norge har vist, at det er muligt at anvende ipads i et militært bogligt studiemiljø med gode resultater. Når man sammenligner resultaterne af forsøget i Norge med de studerendes meget lave anvendelsesgrad af ipadsene i vores forsøg på Institut for Sprog, er det vigtigt at have for øje, at der i det norske forsøg var et helt hold, der havde obligatorisk ipad baseret undervisning, hvor andre computere end ipads måtte kun bruges hjemme til opgaveskrivning. På Institut for Sprog var ipaden et supplement for de få idet kun 10 ud af ca. 30 studerende havde ipaden udleveret og det var op til dem selv i hvilket omfang de ville anvende den. Dermed er det også en nærliggende hypotese, at effekten ved anskaffelse af ipads til undervisningsbrug vil øges ved at anskaffe til alle på et hold og ikke kun til nogle få. Ydermere vil en obligatorisk anvendelse, hvor andre hjælpemidler fjernes, naturligvis øge den relative effekt. Sidst, men ikke mindst, er effekten af ipad en som e-læser sandsynligvis afhængig af at hele studiets pensum, og ikke kun mindre dele, er tilgængeligt som e-bøger eller PDF-fi ler i god kvalitet på en overskuelig og nemt tilgængelig database. Det store fokus på sprogindlæring på Institut for Sprog har haft væsentlig betydning for forsøgets resultater. Da dette aspekt ikke går igen på Forsvarsakademiets andre 12

14 uddannelser, begrænses muligheden for at generalisere fra resultaterne fra Institut for Sprog til andre studiemiljøer på Forsvarsakademiet. Referencer Avisen.dk ( ) Piloter bruger ipad i krigsførelse Berlingske Nyhedsmagasin ( ) Chefen vil have en ipad. Berlingske tidende ( ) Læreren er i lommen. Bisgaard, Kirsten og Melander, Thomas (2012); ipads på stabskursus. (Under udarbejdelse) Entwistle, Noel og Ramsden Paul (1983); Understanding student learning. Croom Helm, Manuka Australia. Forsvarets Høgskole (2011b); Rapport fra del eksperiment 1, EP 1168 Nettbrett som studieverktøy af Geir Isaksen. Forsvarets Høgskole (2011a); Vurdering av nettbrett for bruk ved Forsvarets høgskole af Geir Isaksen. Fried, Carrie B. (2006); In-class laptop use and its effects on student learning. Computers & Education , Halpern, Sue (2010); The ipad Revolution. The New York Review of Books 6/5/10. Hartvig, Claus og Brender, Carsten (2012); Undersøgelse af tablets og smartphones I relation til uddannelse. (Under udarbejdelse) Illeris, Knud (2006); Læring. Roskilde universitetsforlag. Isaksen, Geir (2011); Is Mobile Technology an Asset in the Education of Staff Offi cers? Paper no I/ISEC conference. Orlando Florida. Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend( 2008); Interview, introduktion til et håndværk. 2. udgave. Hans Reitzels forlag. Meyer, Bente (2008); Sprogofficersuddannelsens anvendelse af it til sprogpædagogiske formal. DPU. Upubliceret forskningsrapport. Pachler, Norbert (ed.)(2007); Mobile learning, towards a research agenda. WLE centre, Institute of Education. Ramsden, Paul (1999); Strategier for bedre undervisning. Gyldendal. Rath, David (2010); Mobile Learning on Campus: Balancing on the Cutting Edge. Fra Campustechnology.com. Hentet på nettet d

15 14 Trigwell, Kieth, Prosser, Michael og Waterhouse, Fiona (1999): Relations between teachers approaches to teaching and students approaches to learning. Higher education 37:

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

IT- OG MEDIEVISION FOR SYDDJURS SKOLEVÆSEN FAQ IT- OG MEDIEVISION FOR SKOLEVÆSENET SPØRGSMÅL OG SVAR

IT- OG MEDIEVISION FOR SYDDJURS SKOLEVÆSEN FAQ IT- OG MEDIEVISION FOR SKOLEVÆSENET SPØRGSMÅL OG SVAR IT- OG MEDIEVISION FOR SYDDJURS SKOLEVÆSEN FAQ IT- OG MEDIEVISION FOR SKOLEVÆSENET SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål og svar I denne folder er samlet en lang række spørgsmål i forhold til it- og medieplanen

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 01: Introduktion Din pc 1 Vi vil behandle brugen af en god, gammel pc det kan være en stationær pc eller en bærbar pc også kaldet en laptop Vi vil ikke behandle

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Køre hviletids app en

Køre hviletids app en Køre hviletids app en Køre hviletids app en Et læringskoncept udviklet i samarbejde mellem & Ulla Gerner Wohlgemuth Anna Britt Krog University College Syddanmark Workshop 28.2.2012 12.45 13.45 Deltagere

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Dit barns nye skole-ipad

Dit barns nye skole-ipad Dit barns nye skole-ipad Skolerne i Gladsaxe skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal understøtte elevernes læring 1 Indhold Et pædagogisk redskab 3 Før dit

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Kan unge med dårlige læsefærdigheder gennemføre en ungdomsuddannelse? Dines Andersen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2005 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB!

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle vil kammeraterne

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access Installationsvejledning til tabletter McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på et

Læs mere

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne?

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Videolæring i et forskningsperspektiv Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Karin Levinsen DPU - Aarhus Universitet Hvad vi skal vide noget om Videolæring i et for at kunne forskningsperspektiv sige

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere