Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering..."

Transkript

1 Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål - Kollegerne skal kunne analysere pædagogiske problemstillinger og beskrive ønsker til eventuelle it-relaterede løsninger. Og efterfølgende få vejledning til specifikke løsninger. - Kollegerne skal kunne anvende simple it-værktøjer i undervisningen og planlægningen Ramme Som et led i arbejdet med udarbejdelse af fælles mål 09 har Undervisningsministeriet udgivet et hæfte om it- og mediekompetence i folkeskolen (Faghæfte 48) 1. Dette hæfte har far fokus på begreberne; digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. Målet er, at man efter systematisk arbejde med temaerne i faghæfte 48 opnår en skole, der, blandt alle de andre områder skolen har fokus på, også arbejder med digital dannelse: Således kan skolens hverdag fremover blive præget af didaktiske designs, der er rettet mod læreprocesser, læringsresultater og dannelse i et globalt medborgerperspektiv. 2 Det er altså en ramme, der rækker udover en forståelsen af it som læringsforstærkende værktøj. De konkrete temaer i faghæfte 48 er: Informationssøgning og indsamling -informationskompetence Analyse forståelse af multimodale udtryksformer Produktion og formidling at kunne udtrykke sig i multimodale og brugergenerede medier. Kommunikation, videndeling og samarbejde netværkskommunikation som videns og læringsforstærker 1 %20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen/It-%20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen.ashx 2 Faghæfte 48, side 3, Undervisningsministeriet

2 Proces og progression Arbejdet igangsættes under internat august Thomas Kjærgaard, maj 2011 Arbejdet tager udgangspunkt i skolen allerede eksisterende organisation. Det vil sige, at arbejdet starter med en evaluering, som hele kollegiet deltager i. Derefter mødes faggrupperne for at udkrystallisere hvad temaerne betyder i de enkelte fag og i hvor høj grad man allerede arbejder med temaerne og de tilhørende teknologier. På baggrund af faggruppernes udmeldinger defineres dels nogle interessegrupper, som arbejder med konkrete teknologier og dels områder, som kræver kurser. Disse kurser afholdes løbende, mens projektet står på. Herefter mødes årgangsteamene. I årgangsteamene diskuteres resultaterne af faggruppernes arbejde med temaerne. Der laves en studieplan, hvoraf det fremgår i hvilke fag klassen arbejder med hvilke temaer, så man derved sikrer at alle temaer bearbejdes. Herefter udvælger læreren et tema og en teknologi, som han/hun vil arbejde med (gerne i flerfaglig sammenhæng) med sin klasse. Til sidst præsenteres klassen arbejde, enten i form af elevprodukter eller i form af præsentation at lektionsopbygningen. Tabelvisning over proces og progression Proces og progression Periode Indhold Hvem Mål Forår 2011 Indledende evaluering (evt. EVAs selvevaluering Bedre udbytte af it i skolen 3 ). Kollegiet Ledelsen Definition af målepunkt. Strategisk evaluering, der implicitstiller skarpt på projektets mål Forår 2011 Udarbejdelse af forslag til IT strategi Ledelsen At tydeliggøre Efterår 2011 Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0 i faggruppen. Konkretisering af faghæfte 48, herunder de fire temaer Arbejde med udkrystallisering af temaerne i forhold til de enkelte fag på baggrund af inspirationskatalog lavet med udgangspunkt i EMU ens temasider. Faggruppe visionen Videndeling og synliggørelse af alle eksisterende tiltag. At systematisere indsatsen, så det ikke virker uoverskueligt og overvældende. At den enkelte 3 %20Guide%20til%20selvevaluering.pdf 2

3 Arbejdsspørgsmål til faggrupperne: lærer får stor Hvilke områder af fagene arbejder allerede medbestemmelse med et eller flere af de fire temaer? på hvorledes itindsatsen kommer Hvordan arbejdes der i givet fald med temaerne (videndeling)? til at påvirke Hvilke it-relaterede kompetencer mangler i hans/hendes faggruppen; definer behov for konkret undervisning. efteruddannelse/kursus. Hvilke it-relaterede områder inden for arbejdet med temaerne i fagene er faggruppens medlemmer, individuelt, særligt interesserede i at arbejde med; konstitution af interessegrupper (efterfølgende måske powerusers). Hvad siger I til IT strategien? Efterår 2011 Efterår 2011 Efterår 2011 Produkt; Katalog over faggruppens it-tema-relavente kompetencer. Katalog over faggruppens ønsker om kurser. IT strategi Oprettelse af interessegruppe. På baggrund af katalogerne fra faggrupperne oprettes XX interessegrupper, som arbejder med den valgte teknologi og den tilhørende didaktik. Interessegruppens arbejde præsenteres løbende på pædagogiske møder. Udbud og afholdelse af kurser på baggrund af faggruppernes kataloger Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. i årgangsteamet. Udarbejdelse af en studieplan, der beskriver, hvordan arbejdet med de fire temaer fordeler sig over fagene. Arbejdsspørgsmål til årgangsteamene: Hvilke temaer arbejder fagene allerede med? Hvordan arbejdes der i givet fald med temaerne (videndeling)? Hvilke temaer arbejde ikke så meget med? Kollegiet Kollegiet Årgangsteam Synliggørelse af arbejdet med temaerne i klassen Synliggørelse af at it i skolen er mere end et læringsværktøj; det har også et dannelsesperspektiv 3

4 Hvilke behov er der for at hidkalde vejledning fra interessegrupperne? Forår 2012 Forår 2012 Produkt; Studieplan Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. i klassen. På baggrund af arbejdet i faggruppen og årgangsteamet udarbejdes et forløb med klassen, som indeholder en eller flere af de tematiserede områder. Til sidst præsenteres klassen arbejde, enten i form af elevprodukter eller i form af præsentation at lektionsopbygningen. Evaluering Målsætning for indsatsområder på baggrund af evalueringen Klassen Ledelsen At lærernes arbejde med it får en effekt på undervisningen Sikre fortsat udvikling Grafisk visning af organisering Interessegruppe Klasse Opnåelse af mål for forløb Årgangsteam Faggruppe Interessegruppe Evaluering Nye mål Startevaluering Målsætning Opstart af proces 4

5 Bilag 1. IT strategi IT strategiplan for Klarup Skole Mål og delmål: Overordnede Handleplaner: - Fortsat udvikling af IT og mediekompetencerne hos skolens elever og personale - Gøre Fælles mål 2009 og Faghæfte 48 til en del af dagligdagen på Klarup Skole - Forbedre de fysiske rammer og infrastrukturen - Styrke pædagogisk læringscenter Hvem: Alle Gør hvad: Indkøbe og installere officepakken på alle maskiner - marts 2011 Indkøbe bærbare så der er 6 komplette vogne á 15 stk. til udlån marts 2011 Indkøbe 10 interaktive tavler en pr. årgang april 2011-februar 2012 Indkøbe klassesæt notebooks til 4 årgang skal ske årligt fremover august 2011 Selvevaluering af IT (udlevere materialet til inspiration) Udarbejde en overordnet IT strategi indeholdende didaktiske overvejelser, overordnede skolemål, mål på afdelingsniveau og mål for medarbejderkompetencer. Sker i samarbejde med UCN august til oktober 2011 Hver afdeling er forpligtiget til at efterspørge inspirationskurser fra PLC i skoleåret PLC udarbejder katalog over inspirationskurser senest april 2011 Intensivere arbejdet med kompenserende IT i alle fag Pædagogisk IT indarbejdes i DUS indholdsplanen april 2011 Alle afdelingerne har pædagogisk IT som særligt fokusområde de næste to år. Pædagogisk læringscenter skal efter renovering og flytning fremstå som det naturlige midtpunkt og omdrejningspunkt for IT og Medier. Evaluering: Hvornår: 5

6 Pædagogisk råds møde foråret 2012 Skoleplanens løbende ajourføring Årsplanerne og Delmål for afdeling 1: Handleplan for afdeling 1: Delmål for afdeling 2: Handleplan for afdeling 2: Delmål for afdeling 3: Handleplan for afdeling 3: Delmål for medarbejder kompetencer: Handleplan for udvikling af medarbejder kompetencer: Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet - Fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer som brugere og undervisere af interaktive tavler og IT-medier - At brugen af interaktive tavler og IT-medier bliver en integreret og naturlig del af undervisningen på alle niveauer. I samarbejde med UCN gennemføres 4 fagteammøder og 3 DUS teammøder i løbet af skoleåret 2011/12 centreret omkring fagene matematik, engelsk og dansk og i DUS anvendt pædagogisk IT (billedbehandling, GPS, animation mm.) De 4 fagteammøder opdeles i interesser og niveauer således at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle sig Der aftales konkrete tiltag målrettet DUS-pædagogerne primært i forhold til anvendelse af IT-medier i forbindelse med fysiske aktiviteter Bilag: Som bilag til denne strategiplan findes PLC`s kursusfolder. 6

7 Bilag 2. PLC kursusprogram Thomas Kjærgaard, maj 2011 Officepakken: Word basis udvid Basis Det grundlæggende værktøj v. fremstilling af tekst. I basis gennemgås indledningsvis forskellighed fra tidligere versioner af Word. Dernæst tekstopsætning med overskrifter, indrykning, tabulering og punktopstilling. Sidehoved, sidefod m. sideantal. Udklipsholder Enkel indsætning af billeder og beskæring af billeder. Stavekontrol. Lagring af tekster i forskellige formater. Varighed: 2-4 lektioner Udvidet I Udvidet fortsættes med tekstopstilling i tabel og import af forskellige data via Udklipsholder. Opsætning af stavekontrol og grammatikkontrol. Tekstboxe og brug af grafiske virkemidl er. Filformater og konvertering til webformat og pdf. Indlejring af hyperlinks og kombination af tekst og mail. Fletning af data fra regneark. Varighed: 2-4 Lektioner 7

8 Excel basis udvid Basis Defenition af regnearkets bestanddele. Simpel opsætning af regneark og bestemmelse af arkets størrelse. Brug af regnefunktioner, formler og automatiske beregningsfunktioner. Konvertering af data til enkel grafik. Varighed: 2-4 Lektioner Udvidet Opsætning af flersidet regneark. Avanceret brug af arket i forbindelse med sortering og håndtering af data. Avanceret brug af grafik. Brug af data fra regneark i andre programmer. Fletning. 8

9 Varighed: 2-4 Lektioner Thomas Kjærgaard, maj 2011 Powerpoint basis udvid Basis Simpel opbygning af præsentation. Opsætning af billeder og tekst. Overgange. Redigering og udbygning af eksisterende præsentation. Varighed: 2 lektioner Udvidet Opsætning af præsentation med indhold af forskelligt indhold. Indlejring af kald til internettet, indlejring af data fra regneark, indlejring af levende billeder og lydeffekter. Brug af grafiske virkemidler og avancerede animationer. Varighed: 2 lektioner Skoleintra: Lærerintra Opsætning af personlig side og indlejring af ønskede funktioner. Reservationer, Skemaer, databaser Varighed: 2 lektioner 9

10 Forældreintra Avanceret kommunikation med hjemmet. Tilmelding til arrangementer. Avancerede funktioner og lærernes administration af Forældreintra Varighed: 2 Lektioner Elevintra Elevernes arbejdsområde og lagerplads. ElevIntra som supplement til kopierede sider. Aflevering af opgaver etc. Avancerede funktioner i ElevIntra, herunder lærernes egen administration af ElevIntra. Varighed: 2 lektioner. 10

11 Datakilder: Thomas Kjærgaard, maj 2011 Kopimaskine og kamera Kopimaskinen som scanner. Indkodning af mailadresse og valg af filformat. Digitalcameraer, mobiltelefoner, videokameraer, filformater og udveksling. Lagringsmedier (forskellige kort, HD og Skyen). Krav til udstyr og kabler for brug af elevernes egne optagelser. Værktøjsprogrammer: Billede: Gimp - Paint Shop Pro Basis De fleste skud med kameraet kan forbedres yderligere v. efterfølgende behandling i et billedbehandlingsprogram. Der er mulighed for at rette på farver og lys/mørk og ikke mindst bliver de fleste optagelser mere anvendelige v. en fornuftig beskæring. Programmet Gimp er gratis og kan downloades frit fra nettet. Gennemgang af de standardværktøjer i billedbehandlingsprogrammer. Varighed 2-3 lektioner 11

12 Udvidet En mere avanceret brug af billedbehandlingsprogrammer giver mulighed for at Justere yderligere på lys og farver og tilføre hvert enkelt billede effekter i form af filtre og grafiske virkemidler. Opbygning af forskellige billeder i lag giver mulighed for trickfoto og opbygning af usandsynlige billeder (eks.:pingviner i sahara etc.) Generel billedmanipulation. Varighed 3-4 lektioner Comiclife Programmet giver mulighed for at indlejre egne billeder i felterne som i en tegneserie. Ligeledes kan der efterfølgende konstrueres talebobler. 12

13 Programmet kan anvendes af store og små elever. De mindste kan indsætte egne tegninger eller billeder og forsyne disse med enkle talebobler og således lave en forenklet fortælling. For de større elever er programmet helt oplagt at bruge i sprogundervisning, hvor billederne er stimuli for at skrive teksterne på fremmedsproget. Programmet er meget velegnet til elever, der ikke oplever succes med skriftlig fortælling. I stedet kan billeder + tekst give eleven en oplevelse af at kunne producere en fortælling. Varighed: 2 lektioner Photostory Handy program, der tillader eleverne at tilføre lidt animation og lyd til egne fotos eller tegninger. Programmet er meget velegnet i forbindelse med øvelser i at disponere og opstille begivenheder i en rigtig rækkefølge. Programmet er også meget velegnet blot som det program, der fremføre billeder fra en begivenhed, lejrskole eller klassetur. Tilsat enten underlægningsmusik eller lidt reallyd præsenteres billederne på en lækker måde. Meget velegnet som optakt til arbejde med video. Varighed: 2 lektioner 13

14 Animation Shop Styret billedskift på eks. Skoleintra og opbygning af mindre animationer, som f. eks. vil kunne være grafiske effekter på hjemmeside. Forudsætter kendskab til billedbehandlingsprogram. Varighed 1-2 lektioner Lyd Lydredigering Audacity Gennemgang af funktionerne v. digital lydoptagelse og efterfølgende redigering af lyd. videre anvendelse af lydfilen. Redigering af lydoptagelse. F. eks. kan et øøh, et nys, eller en forstyrrende lyd klippes fra og optagelserne kan klippes sammen i en ønsket rækkefølge. Generel håndtering af lydfiler og hensigtsmæssigt valg af filformat med henblik på Brug af lyd fra eksterne kilder og mix af samme. Programmet kan gratis downloades fra Internettet. Varighed: 3-4 lektioner 14

15 Video Thomas Kjærgaard, maj 2011 Videoredigering m. MovieMaker (Windows 7) og Studio DV Movie Maker Omtale af nødvendige forberedelser. Gennemgang af egnet apparatur (kamera, mobiltelefon) til optagelse af videobilleder. Lagring af optagelser på skolen. På nyere windows 7 computere kan redigeringsprogrammet MovieMaker anvendes. Programmet kan gratis downloades til Windows 7 maskiner. Derfor er programmet et godt grundprogram til videoredigering. Programmets grundfunktioner og hensigtsmæssig lagring redigerede filer gennemgås. Varighed 3 lektioner Videoredigering m. Studio DV Briefing om forberedelse og planlægning: manuscript, research, regissør! Gennemgang af egnet apparatur (kamera, mobiltelefon) til optagelse af videobilleder. Lagring og kopiering af optagelser til computeren. Programmets grundfunktioner og opbygning af film tilsat diverse effekter. Redigering med PiP og BlusScreen Effect. (f. eks. redigere elever placeret foran forskellige kendte steder i verden). Indlægning af titler, oversættelsestekst. Mix af reallyd, lyd og musik. Pålægning af diverse effekter, overgang, slowmotion etc. Valg af færdigt produkt i forhold til anvendelse (Internet, DVD eller PowerPoint). Produktion af DVD m. forside billede etc. Hensigtsmæssig lagring og evt. transport af færdige produktioner. Filformater - brug af pdf filudveksling og transport. Varighed 4-6 lektioner 15

16 StopMotion Thomas Kjærgaard, maj 2011 Opbygning af animation (dukkefilm eller handlingsfilm) ved hjælp af Lego figurer, Tinsoldater eller Modelérbart stof. Indplaceret i kulisser og scenarier. Mulighed for at efterbehandle og tilsætte tale og effektlyde i videoredigeringsprogram Meget velegnet til dramatisering af eventyr og absolut velegnet i kombination med produktioner i billedkunst. Kendskab til programmet giver elever indsigt i opbygning af effekter i filmproduktion Varighed 2 lektioner Interactive Tavler, IWB Basis Udgangspunktet er programmet Promethan som matcher de nyindkøbte IWB systemer. Programmets grundfunktioner gennemgås og eks. på uvprogrammer vises med henblik på egenproduktion og aktivt brug af tavlerne i undervisningen. Vejledning i selvfremstilling af forløb til undervisningen. De grundlæggende funktioner vil være et fælles udgangspunkt. Endvidere fremsøgning og gennemsyn af programforløb, som er tilgængelige via Skolekom og Internet. Der suppleres med kursus fra tavleleverandør og efterfølgende opsumeringskurser. Varighed 4 lektioner 16

17 Internettet Thomas Kjærgaard, maj 2011 Sikkerhed og tilbud Virus og antivirusprogram. Hvad må eleverne bruge i skoletiden og hvad må de slet ikke? Oplæg og afklaring af årgangsteams holdning og værdinormer. Filformater - brug af pdf filudveksling og transport Undervisningsrelevante onlinetjenester. Præsentation af skolens nuværende onlinetjenester (allerede abonnement) Få et aktuelt overblik over supplementsmuligheder til din undervisning og dit fag. Evt. tegning af nyt abonnemet. Varighed 2 lektioner Eks. på Informationer fra internettet Skoda, et skatkammer! Hent filer fra Youtube og andre kilder. (download) Fortrolig med Filmstriben! Filer af egen produktion upload og podcasting og mediedistribution Slagkraftig tilbud alle undervisere i folkeskolen. Varighed 2 lektioner 17

18 Biblioteksorientering Biblioteksorientering Basis viderekomne projektforløb Basis Alle skolens elever på 2. klassetrin forventes at deltage i grundlæggende biblioteksorientering. Ved hjælp af IWB tavle leger vi os frem til kendskab til bøgernes placering på Skolebiblioteket. Der skelnes mellem fag- og skønlitteratur. Viderekomne Alle elever på 4. klassetrin introduceres til elektronisk fremsøgning af titler og emner. Klasselæreren stimulerer elever til forberedelse af besøg på Skolebiblioteket. Søgninger kan udføres fra hjem eller klasse. Eleverne lærer at afkode resultater af søgninger. Projektopgaven I forbindelse med klassernes introduktion til projektopgaver tilbydes udvidet kursus i informationssøgning i lokal, ekstern og netbaseret base (Skoda). Alle 3 tilbud er obligatoriske for skolens klasser. 18

19 GPS Thomas Kjærgaard, maj 2011 Hvad er GPS og hvordan kan gps inddrages i undervisningen? Eksempel på planlægning af aktivitet. Forberedelse og indplotning af evt. positioner Afvikling og evaluering. Geokaching kombineret med naturoplevelser. I forbindelse større projekt. er der mulighed for at benytte ekstern instruktør. Afprøvning i marken (skolens omgivelser) Skolen har sæt af 12 stk GPS og flere kan lånes på FLS. Varighed: 4 lektioner Magnaprint Brug computeren til at udskrive plakater og plancher. Ved hjælp af et enkelt program kan printeren udskrive brikker, der efter tilskæring tilsammen udgør en vægstor helhed. Varighed ½ lektion 19

20 Dataopsamling med computeren præsentation af muligheder og eksempler på undervisningsforløb med dataopsamling til efterfølgende bearbejdning. Særlig velegnet i forbindelse med klimamåling og iagttagelse af vækstbetingelser og sammenhæng mellem temperatur, tryk og luftfugtighed. Også vurdering af relevante anskaffelser til Klarup Skole. Hold computeren i form og data sikre Ajourføring og opdatering af Windows, Virusbeskyttelse, sikring af data, ekstern lagring. Skyen som lagermedium. Varighed: 1-2 lektioner Hjælpeprogrammer Indholdet i IT-rygsækken år CD-Ord og andre tilbud til elever, der trænger til støtte, herunder Kopimaskinen som scanner. Grundfunktionen i CD-Ord bør være almen viden for alle, der underviser i dansk. Varighed 1 lektion 20

21 Udgiv elektronisk bog/hæfte. Thomas Kjærgaard, maj 2011 Med programmet ISSUU udgives et hæfte/blad/bog. Elever og forælde vil se en elektronisk bog, som det på computeren er muligt at bladre i. Særdeles velegnet, hvor man vil samle informationer til publikation i en avanceret, hip og indbydende form. Hvorfor kopiere og uddele, når pdf filer kan samles i en smart og moderne udgivelse på nettet. Varighed 2-3 lektioner (afhængigt af forud producerede sider med infomatr.) Andre/Egne ønsker? Kataloget indeholder et udpluk, af hvad vi vil stå inde for at delagtiggøre andre i. Vi har kun i et vist omfang medtaget fagspecifikke undervisningsprogrammer. Såfremt du måtte have ønske om hjælp vejledning/assistance til andet end ovenstående, ja, så vil vi enten kunne være behjælpelige med det eller formidle assistance på anden vis. Vi tænker her også på projekt JITOL, som kan betragtes som et overliggende bagland, fra hvilket der vil kunne skaffes ressourcer til at erhverve indsigt i særlige IT-områder. I nogle tilfælde vil instruktør og kursussted skulle programsættes i samarbejde med en eller flere andre af kommunens skoler. Med venlig hilsen Team PLC 21

22 22 Thomas Kjærgaard, maj 2011

23 Bilag 3. Vi har fået afslag på nedenstående ansøgning men gennemfører alligevel Skole: Klarup Skole Udviklingsarbejdets titel: Personlige netbooks til 4. årgang Nr.: Bilag 2. PLC kursusprogram 2011 Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet gennemføres og endeligt evalueres? Projektet ønskes primært gennemført i skoleårene 2011/ /13 og 2013/14 Med opstart v. maskinanskaffelse og delevaluering for hvert halve år. Slutevaluering, når årgangen forlader afd. 2 Projektets baggrund: Hvorfor ønsker skolen udviklingsarbejdet? Hvilke værdier skal indsatsen bygge på? Projektet søges etableret som led i fuld integration af IT i undervisningen på 4. årgang på Klarup Skole. Med anskaffelse af et dækkende antal maskiner vil hver elev modtage en maskine til personligt brug i undervisningen. Med skolens nuværende beskedne antal aktive maskiner synes integrationen af IT uoverkommelig, idet alle klasser kun lejlighedsvis og i begrænset omfang har adgang til maskiner i dagligdagen. Med IT som vægtigt indsatsområde ønsker skolen således også, at signalere parathed og vilje til leve op til indhold i Fælles Mål. Vi kan konstatere at prisen på netbooks har været drastisk faldende, og vi finder tiden inde til at påbegynde en anskaffelse af maskiner i et sådant omfang, at computeren bliver elevens personlige værktøj, og som eleven således også vil formodes at være meget ansvarlig overfor. Vi har med tilfredshed noteret, at der i Aalborg har været forsøgt tildeling af maskiner til elever i indskolingen, og har noteret os, at resultatet af dette udviklingsarbejde har været meget tilfredsstillende i flg. ledelse og personale 23

24 Projektets formål og mål: Thomas Kjærgaard, maj 2011 Hvad vil skolen gerne opnå? Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre? Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare? Skolen vil således gerne opnå viden om, hvordan IT i langt højeste grad kan integreres i undervisningen på en årgang, og om prisbillige netbooks er et brugbart alternativ til dyrere alm. bærbare computere. Vi har valgt at tage afsæt i tildeling af maskinen til 4. årgangs elever Vi vil gerne opleve effekten af årgangens fulde adgang til it i alle fag i alle lektioner. Vi forventer at eleverne arbejde med it vil blive mere hensigtsmæssigt både i forhold til det rent tekniske og ikke mindst i forhold til den etik og moral, der forventes i forbindelse med den fulde adgang til internettet i alle lektioner. Vi ser således gerne følgende afklaret gennem projektet: Er 4. årgang rette tidspunkt at sætte massivt ind med tildeling af personlig maskine? Vil eleverne opnå den formodede fortrolighed med it på alle plan? Kan den lidt billigere maskine modsvare elevernes behov på 4., 5. og 6. årgang? Vil en personlig computer matche elevens ansvar for egen læring? Vil inddragelsen af webbaserede undervisningsmidler blive en naturlig del af dagligdagen? Vil elevernes socialkompetencer blive bedre rustet mod faldgruberne på internettet? Vil eleverne selv kunne tilrettelægge præsentationer og opgaver på årgangens interaktive tavle? Vil eleverne i løbet af projektet opnå fuld fortrolighed med multimedier og mediekonvertering? Vil skole kunne forsvare at investere i billigere maskiner set ud fra den synsvinkel, at afskrivningsperioden for hver enkelt maskine synes at blive kortere og kortere i takt med fremkomst af tablet maskiner? Vil eleverne opnå en mere fleksibel skoledag, idet hver elev nu kan arbejde mobilt og således bedre udnytte skolens fleksible læringsmiljø? Vil lærerne i højere grad kunne inddrage svage elever i undervisningen, når hver elev har en maskine med kompenserende programmer installeret? Vil elevernes direkte adgang til private maskiner mindske skolens samlede ressourceforbrug m.h.t. reparation og vedligeholdelse af elevmaskiner? Handlingstiltag: Udviklingsarbejdets indhold: Handleplaner og aktivitetsbeskrivelser. 24

25 Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Thomas Kjærgaard, maj 2011 Faser, organisationsformer og metoder. 1.del Udlevering og grundkendskab og fortrolighed med maskinen 2.del Den daglige undervisning. Observation af hvilke fag og hvilke funktioner, der synes beriget ved anvendelsen af netbooks og notation af i hvor udstrakt grad maskinerne benyttes. 3.del Hvad er der opnået. Beskrivelse af elevernes it-kompetencer I praksis begynder projektet med en afklaring af hvilke maskiner, der må anses for brugbare. Der samarbejdes med PITT og IT kontoret. Aktør: Skolens IT- vejledere. Der udarbejdes retningslinjer for brug af maskinerne. Information udarbejdes og forsikringsafklaring vil være programsat på først følgende forældremøde. Aktører: Lærerne i Team 4 og skolens it-vejledere Ved udlevering af maskinerne afklares for såvel elever som forældre, hvilke betingelser der skal overholdes i forbindelse med benyttelse af maskinerne. Alle praktiske forhold vedr. maskinerne skal være håndteret inden udlevering af hver enkelt maskine. Hjemmet skal tiltræde en sådan aftale. Aktører it-vejleder og klasselærere. Sammen opstiller it-vejledere og årgangens team mål for programbestykning og øvrige mål, der skal søges nået i samklang med de faglige aspekter og med særlig vægt på fokusfag. Evalueringsplan: Hvordan skal den løbende evaluering foregå? Hvilke evalueringsformer og -metoder vil I anvende? Hvilke konkrete tegn skal vise, om målene bliver indfriet? Hvordan og hvornår skal den endelige evaluering foregå? Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen? 25

26 Evalueringen vil skulle finde sted via organiseret tilbagemelding fra årgangsteamets lærere. Vi ønsker at vide, i hvilket omfang IT-integration i undervisningen nu finder sted. Ikke mindst set ud, at årgangens 2 klasser har adgang til 1 stk IWB anlæg. Det vil være naturligt at inddrage forældrene i evalueringsprocessen. Vi vil gerne vide, hvordan forældrene oplever projektet, og vi vil især også gerne vide i hvor høj grad eleverne benytter maskiner til hjemmearbejdet. Vi ønsker at finde ud af, om vort indkøb af netbooks (alm. standard) er en brugbar løsning, der vil kunne matche elevernes behov for anvendelse af IT i de år, eleverne er i afdeling 2. Som afslutning på projektet vil vi formodentlig evaluere og tage stilling til, om eleven skal beholde sin netbook og dermed fortsætte med at have et personligt værktøj til rådighed også i afdeling 3 (7., 8. og 9. årgang). Vi ønsker også at undersøge, i hvor høj grad elevernes private apparatur vil blive integreret i elevens brug af en netbook. Vi tænker specielt på eleverne avancerede mobiltelefoner, der formodentlig herefter vil overflødiggøre skolens anskaffelse af større antal kameraer. Kombinationen af egen netbook med korrekt kabel til mobiltelefon er der høje forventninger til. Endelig vil vi også være meget opmærksomme på, hvilke nettjenester og web-abonnementer skolen vil kunne udnytte i højere grad end nu. Forlagene udbyder efterhånden tjenester, som i meget høj grad tilgodeser individuel undervisning i et omfang, som synes meget attraktivt. Projektet endelige evaluering vil foregå i et samarbejde med årgangens team og it-vejlederne, når årgangen forlader Afd. 2, altså efter 6. klassetrin. En omfangsrig delevaluering vil finde sted efter årgangens anvendelse af maskinerne i det første skoleår. Synes udfaldet at være indiskutabelt positivt, vil skolen bestemt være minded for at lade en årgang mere indgå i forsøgsprojektet. Vi vil til stadighed gerne sammenholde resultatet af elevernes brug af netbooks i undervisningen med en evt. tilsvarende anvendelse nyeste computer tiltag, nemlig Tablets. Skolens IT-vejledere har privat allerede anskaffet sig Ipad2 maskiner og har således hver for sig forudsætninger for at inddrage en sådan evaluering i projektet også. Formidling: Hvordan vil I løbende formidle jeres erfaringer på skolen? 26

27 Hvordan vil I formidle jeres erfaringer til hele skolevæsenet? Hvem har ansvaret for formidling på skolens hjemmeside? Hvem er kontaktperson? Via Skoleintra i kombination med løbende informationer på Skolekom Økonomi: Hvilke ressourcer ansøger skolen om? (Bevilling gives til et skoleår ad gangen.) Indkøb af 55 stk. netbooks á 2900 kr Indkøb af 55 stk. tasker for do. á 100 kr. I alt søges om et beløb på kr Konsulentbistand Kontrakt med konsulenter: Hvilke aftaler vedrørende roller og opgavefordelinger har I indgået? Vi har ingen kontakt haft endnu, men vi ønsker tilknyttet en konsulent fra skoleafdelingens pædagogik og udvikling i forhold til primært handledelen og evalueringsdelen. Dialoggruppemedlemmernes navne: Karl Korfitz, Steen Thomsen, Bjarne Jensen og Anders Norup Dato og skolelederens underskrift: Anders Norup 27

28 Bilag 4. Katalog over faggruppens it-tema-relavente kompetencer Udfyldes på internatet Engelsk Matematik Dansk Informationssøgning og indsamling - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Produktion og formidling - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Informationssøgning og indsamling - Dataindsamling til statistisk bearbejdning - Udarbejdelse af regnehistorier - Åbne opgaver Produktion og formidling - Anvendelse af relevant software f.eks. excel, geometer mm. - Anvendelse af powerpoint Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Formidling af fagligt stof Informationssøgning og indsamling - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne Produktion og formidling - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne - Elevintra varierende 28

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen

Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Digitaliseringsstrategi for Nordvestskolen Vores elever skal kunne klare sig i konkurrencen med de bedste i verden Børne- og Skoleudvalget, Lolland Kommune, 2007 NORDVESTSKOLENS HANDLEPLAN OG INDSATS HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere