Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering..."

Transkript

1 Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål - Kollegerne skal kunne analysere pædagogiske problemstillinger og beskrive ønsker til eventuelle it-relaterede løsninger. Og efterfølgende få vejledning til specifikke løsninger. - Kollegerne skal kunne anvende simple it-værktøjer i undervisningen og planlægningen Ramme Som et led i arbejdet med udarbejdelse af fælles mål 09 har Undervisningsministeriet udgivet et hæfte om it- og mediekompetence i folkeskolen (Faghæfte 48) 1. Dette hæfte har far fokus på begreberne; digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. Målet er, at man efter systematisk arbejde med temaerne i faghæfte 48 opnår en skole, der, blandt alle de andre områder skolen har fokus på, også arbejder med digital dannelse: Således kan skolens hverdag fremover blive præget af didaktiske designs, der er rettet mod læreprocesser, læringsresultater og dannelse i et globalt medborgerperspektiv. 2 Det er altså en ramme, der rækker udover en forståelsen af it som læringsforstærkende værktøj. De konkrete temaer i faghæfte 48 er: Informationssøgning og indsamling -informationskompetence Analyse forståelse af multimodale udtryksformer Produktion og formidling at kunne udtrykke sig i multimodale og brugergenerede medier. Kommunikation, videndeling og samarbejde netværkskommunikation som videns og læringsforstærker 1 %20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen/It-%20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen.ashx 2 Faghæfte 48, side 3, Undervisningsministeriet

2 Proces og progression Arbejdet igangsættes under internat august Thomas Kjærgaard, maj 2011 Arbejdet tager udgangspunkt i skolen allerede eksisterende organisation. Det vil sige, at arbejdet starter med en evaluering, som hele kollegiet deltager i. Derefter mødes faggrupperne for at udkrystallisere hvad temaerne betyder i de enkelte fag og i hvor høj grad man allerede arbejder med temaerne og de tilhørende teknologier. På baggrund af faggruppernes udmeldinger defineres dels nogle interessegrupper, som arbejder med konkrete teknologier og dels områder, som kræver kurser. Disse kurser afholdes løbende, mens projektet står på. Herefter mødes årgangsteamene. I årgangsteamene diskuteres resultaterne af faggruppernes arbejde med temaerne. Der laves en studieplan, hvoraf det fremgår i hvilke fag klassen arbejder med hvilke temaer, så man derved sikrer at alle temaer bearbejdes. Herefter udvælger læreren et tema og en teknologi, som han/hun vil arbejde med (gerne i flerfaglig sammenhæng) med sin klasse. Til sidst præsenteres klassen arbejde, enten i form af elevprodukter eller i form af præsentation at lektionsopbygningen. Tabelvisning over proces og progression Proces og progression Periode Indhold Hvem Mål Forår 2011 Indledende evaluering (evt. EVAs selvevaluering Bedre udbytte af it i skolen 3 ). Kollegiet Ledelsen Definition af målepunkt. Strategisk evaluering, der implicitstiller skarpt på projektets mål Forår 2011 Udarbejdelse af forslag til IT strategi Ledelsen At tydeliggøre Efterår 2011 Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0 i faggruppen. Konkretisering af faghæfte 48, herunder de fire temaer Arbejde med udkrystallisering af temaerne i forhold til de enkelte fag på baggrund af inspirationskatalog lavet med udgangspunkt i EMU ens temasider. Faggruppe visionen Videndeling og synliggørelse af alle eksisterende tiltag. At systematisere indsatsen, så det ikke virker uoverskueligt og overvældende. At den enkelte 3 %20Guide%20til%20selvevaluering.pdf 2

3 Arbejdsspørgsmål til faggrupperne: lærer får stor Hvilke områder af fagene arbejder allerede medbestemmelse med et eller flere af de fire temaer? på hvorledes itindsatsen kommer Hvordan arbejdes der i givet fald med temaerne (videndeling)? til at påvirke Hvilke it-relaterede kompetencer mangler i hans/hendes faggruppen; definer behov for konkret undervisning. efteruddannelse/kursus. Hvilke it-relaterede områder inden for arbejdet med temaerne i fagene er faggruppens medlemmer, individuelt, særligt interesserede i at arbejde med; konstitution af interessegrupper (efterfølgende måske powerusers). Hvad siger I til IT strategien? Efterår 2011 Efterår 2011 Efterår 2011 Produkt; Katalog over faggruppens it-tema-relavente kompetencer. Katalog over faggruppens ønsker om kurser. IT strategi Oprettelse af interessegruppe. På baggrund af katalogerne fra faggrupperne oprettes XX interessegrupper, som arbejder med den valgte teknologi og den tilhørende didaktik. Interessegruppens arbejde præsenteres løbende på pædagogiske møder. Udbud og afholdelse af kurser på baggrund af faggruppernes kataloger Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. i årgangsteamet. Udarbejdelse af en studieplan, der beskriver, hvordan arbejdet med de fire temaer fordeler sig over fagene. Arbejdsspørgsmål til årgangsteamene: Hvilke temaer arbejder fagene allerede med? Hvordan arbejdes der i givet fald med temaerne (videndeling)? Hvilke temaer arbejde ikke så meget med? Kollegiet Kollegiet Årgangsteam Synliggørelse af arbejdet med temaerne i klassen Synliggørelse af at it i skolen er mere end et læringsværktøj; det har også et dannelsesperspektiv 3

4 Hvilke behov er der for at hidkalde vejledning fra interessegrupperne? Forår 2012 Forår 2012 Produkt; Studieplan Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. i klassen. På baggrund af arbejdet i faggruppen og årgangsteamet udarbejdes et forløb med klassen, som indeholder en eller flere af de tematiserede områder. Til sidst præsenteres klassen arbejde, enten i form af elevprodukter eller i form af præsentation at lektionsopbygningen. Evaluering Målsætning for indsatsområder på baggrund af evalueringen Klassen Ledelsen At lærernes arbejde med it får en effekt på undervisningen Sikre fortsat udvikling Grafisk visning af organisering Interessegruppe Klasse Opnåelse af mål for forløb Årgangsteam Faggruppe Interessegruppe Evaluering Nye mål Startevaluering Målsætning Opstart af proces 4

5 Bilag 1. IT strategi IT strategiplan for Klarup Skole Mål og delmål: Overordnede Handleplaner: - Fortsat udvikling af IT og mediekompetencerne hos skolens elever og personale - Gøre Fælles mål 2009 og Faghæfte 48 til en del af dagligdagen på Klarup Skole - Forbedre de fysiske rammer og infrastrukturen - Styrke pædagogisk læringscenter Hvem: Alle Gør hvad: Indkøbe og installere officepakken på alle maskiner - marts 2011 Indkøbe bærbare så der er 6 komplette vogne á 15 stk. til udlån marts 2011 Indkøbe 10 interaktive tavler en pr. årgang april 2011-februar 2012 Indkøbe klassesæt notebooks til 4 årgang skal ske årligt fremover august 2011 Selvevaluering af IT (udlevere materialet til inspiration) Udarbejde en overordnet IT strategi indeholdende didaktiske overvejelser, overordnede skolemål, mål på afdelingsniveau og mål for medarbejderkompetencer. Sker i samarbejde med UCN august til oktober 2011 Hver afdeling er forpligtiget til at efterspørge inspirationskurser fra PLC i skoleåret PLC udarbejder katalog over inspirationskurser senest april 2011 Intensivere arbejdet med kompenserende IT i alle fag Pædagogisk IT indarbejdes i DUS indholdsplanen april 2011 Alle afdelingerne har pædagogisk IT som særligt fokusområde de næste to år. Pædagogisk læringscenter skal efter renovering og flytning fremstå som det naturlige midtpunkt og omdrejningspunkt for IT og Medier. Evaluering: Hvornår: 5

6 Pædagogisk råds møde foråret 2012 Skoleplanens løbende ajourføring Årsplanerne og Delmål for afdeling 1: Handleplan for afdeling 1: Delmål for afdeling 2: Handleplan for afdeling 2: Delmål for afdeling 3: Handleplan for afdeling 3: Delmål for medarbejder kompetencer: Handleplan for udvikling af medarbejder kompetencer: Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet - Fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer som brugere og undervisere af interaktive tavler og IT-medier - At brugen af interaktive tavler og IT-medier bliver en integreret og naturlig del af undervisningen på alle niveauer. I samarbejde med UCN gennemføres 4 fagteammøder og 3 DUS teammøder i løbet af skoleåret 2011/12 centreret omkring fagene matematik, engelsk og dansk og i DUS anvendt pædagogisk IT (billedbehandling, GPS, animation mm.) De 4 fagteammøder opdeles i interesser og niveauer således at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle sig Der aftales konkrete tiltag målrettet DUS-pædagogerne primært i forhold til anvendelse af IT-medier i forbindelse med fysiske aktiviteter Bilag: Som bilag til denne strategiplan findes PLC`s kursusfolder. 6

7 Bilag 2. PLC kursusprogram Thomas Kjærgaard, maj 2011 Officepakken: Word basis udvid Basis Det grundlæggende værktøj v. fremstilling af tekst. I basis gennemgås indledningsvis forskellighed fra tidligere versioner af Word. Dernæst tekstopsætning med overskrifter, indrykning, tabulering og punktopstilling. Sidehoved, sidefod m. sideantal. Udklipsholder Enkel indsætning af billeder og beskæring af billeder. Stavekontrol. Lagring af tekster i forskellige formater. Varighed: 2-4 lektioner Udvidet I Udvidet fortsættes med tekstopstilling i tabel og import af forskellige data via Udklipsholder. Opsætning af stavekontrol og grammatikkontrol. Tekstboxe og brug af grafiske virkemidl er. Filformater og konvertering til webformat og pdf. Indlejring af hyperlinks og kombination af tekst og mail. Fletning af data fra regneark. Varighed: 2-4 Lektioner 7

8 Excel basis udvid Basis Defenition af regnearkets bestanddele. Simpel opsætning af regneark og bestemmelse af arkets størrelse. Brug af regnefunktioner, formler og automatiske beregningsfunktioner. Konvertering af data til enkel grafik. Varighed: 2-4 Lektioner Udvidet Opsætning af flersidet regneark. Avanceret brug af arket i forbindelse med sortering og håndtering af data. Avanceret brug af grafik. Brug af data fra regneark i andre programmer. Fletning. 8

9 Varighed: 2-4 Lektioner Thomas Kjærgaard, maj 2011 Powerpoint basis udvid Basis Simpel opbygning af præsentation. Opsætning af billeder og tekst. Overgange. Redigering og udbygning af eksisterende præsentation. Varighed: 2 lektioner Udvidet Opsætning af præsentation med indhold af forskelligt indhold. Indlejring af kald til internettet, indlejring af data fra regneark, indlejring af levende billeder og lydeffekter. Brug af grafiske virkemidler og avancerede animationer. Varighed: 2 lektioner Skoleintra: Lærerintra Opsætning af personlig side og indlejring af ønskede funktioner. Reservationer, Skemaer, databaser Varighed: 2 lektioner 9

10 Forældreintra Avanceret kommunikation med hjemmet. Tilmelding til arrangementer. Avancerede funktioner og lærernes administration af Forældreintra Varighed: 2 Lektioner Elevintra Elevernes arbejdsområde og lagerplads. ElevIntra som supplement til kopierede sider. Aflevering af opgaver etc. Avancerede funktioner i ElevIntra, herunder lærernes egen administration af ElevIntra. Varighed: 2 lektioner. 10

11 Datakilder: Thomas Kjærgaard, maj 2011 Kopimaskine og kamera Kopimaskinen som scanner. Indkodning af mailadresse og valg af filformat. Digitalcameraer, mobiltelefoner, videokameraer, filformater og udveksling. Lagringsmedier (forskellige kort, HD og Skyen). Krav til udstyr og kabler for brug af elevernes egne optagelser. Værktøjsprogrammer: Billede: Gimp - Paint Shop Pro Basis De fleste skud med kameraet kan forbedres yderligere v. efterfølgende behandling i et billedbehandlingsprogram. Der er mulighed for at rette på farver og lys/mørk og ikke mindst bliver de fleste optagelser mere anvendelige v. en fornuftig beskæring. Programmet Gimp er gratis og kan downloades frit fra nettet. Gennemgang af de standardværktøjer i billedbehandlingsprogrammer. Varighed 2-3 lektioner 11

12 Udvidet En mere avanceret brug af billedbehandlingsprogrammer giver mulighed for at Justere yderligere på lys og farver og tilføre hvert enkelt billede effekter i form af filtre og grafiske virkemidler. Opbygning af forskellige billeder i lag giver mulighed for trickfoto og opbygning af usandsynlige billeder (eks.:pingviner i sahara etc.) Generel billedmanipulation. Varighed 3-4 lektioner Comiclife Programmet giver mulighed for at indlejre egne billeder i felterne som i en tegneserie. Ligeledes kan der efterfølgende konstrueres talebobler. 12

13 Programmet kan anvendes af store og små elever. De mindste kan indsætte egne tegninger eller billeder og forsyne disse med enkle talebobler og således lave en forenklet fortælling. For de større elever er programmet helt oplagt at bruge i sprogundervisning, hvor billederne er stimuli for at skrive teksterne på fremmedsproget. Programmet er meget velegnet til elever, der ikke oplever succes med skriftlig fortælling. I stedet kan billeder + tekst give eleven en oplevelse af at kunne producere en fortælling. Varighed: 2 lektioner Photostory Handy program, der tillader eleverne at tilføre lidt animation og lyd til egne fotos eller tegninger. Programmet er meget velegnet i forbindelse med øvelser i at disponere og opstille begivenheder i en rigtig rækkefølge. Programmet er også meget velegnet blot som det program, der fremføre billeder fra en begivenhed, lejrskole eller klassetur. Tilsat enten underlægningsmusik eller lidt reallyd præsenteres billederne på en lækker måde. Meget velegnet som optakt til arbejde med video. Varighed: 2 lektioner 13

14 Animation Shop Styret billedskift på eks. Skoleintra og opbygning af mindre animationer, som f. eks. vil kunne være grafiske effekter på hjemmeside. Forudsætter kendskab til billedbehandlingsprogram. Varighed 1-2 lektioner Lyd Lydredigering Audacity Gennemgang af funktionerne v. digital lydoptagelse og efterfølgende redigering af lyd. videre anvendelse af lydfilen. Redigering af lydoptagelse. F. eks. kan et øøh, et nys, eller en forstyrrende lyd klippes fra og optagelserne kan klippes sammen i en ønsket rækkefølge. Generel håndtering af lydfiler og hensigtsmæssigt valg af filformat med henblik på Brug af lyd fra eksterne kilder og mix af samme. Programmet kan gratis downloades fra Internettet. Varighed: 3-4 lektioner 14

15 Video Thomas Kjærgaard, maj 2011 Videoredigering m. MovieMaker (Windows 7) og Studio DV Movie Maker Omtale af nødvendige forberedelser. Gennemgang af egnet apparatur (kamera, mobiltelefon) til optagelse af videobilleder. Lagring af optagelser på skolen. På nyere windows 7 computere kan redigeringsprogrammet MovieMaker anvendes. Programmet kan gratis downloades til Windows 7 maskiner. Derfor er programmet et godt grundprogram til videoredigering. Programmets grundfunktioner og hensigtsmæssig lagring redigerede filer gennemgås. Varighed 3 lektioner Videoredigering m. Studio DV Briefing om forberedelse og planlægning: manuscript, research, regissør! Gennemgang af egnet apparatur (kamera, mobiltelefon) til optagelse af videobilleder. Lagring og kopiering af optagelser til computeren. Programmets grundfunktioner og opbygning af film tilsat diverse effekter. Redigering med PiP og BlusScreen Effect. (f. eks. redigere elever placeret foran forskellige kendte steder i verden). Indlægning af titler, oversættelsestekst. Mix af reallyd, lyd og musik. Pålægning af diverse effekter, overgang, slowmotion etc. Valg af færdigt produkt i forhold til anvendelse (Internet, DVD eller PowerPoint). Produktion af DVD m. forside billede etc. Hensigtsmæssig lagring og evt. transport af færdige produktioner. Filformater - brug af pdf filudveksling og transport. Varighed 4-6 lektioner 15

16 StopMotion Thomas Kjærgaard, maj 2011 Opbygning af animation (dukkefilm eller handlingsfilm) ved hjælp af Lego figurer, Tinsoldater eller Modelérbart stof. Indplaceret i kulisser og scenarier. Mulighed for at efterbehandle og tilsætte tale og effektlyde i videoredigeringsprogram Meget velegnet til dramatisering af eventyr og absolut velegnet i kombination med produktioner i billedkunst. Kendskab til programmet giver elever indsigt i opbygning af effekter i filmproduktion Varighed 2 lektioner Interactive Tavler, IWB Basis Udgangspunktet er programmet Promethan som matcher de nyindkøbte IWB systemer. Programmets grundfunktioner gennemgås og eks. på uvprogrammer vises med henblik på egenproduktion og aktivt brug af tavlerne i undervisningen. Vejledning i selvfremstilling af forløb til undervisningen. De grundlæggende funktioner vil være et fælles udgangspunkt. Endvidere fremsøgning og gennemsyn af programforløb, som er tilgængelige via Skolekom og Internet. Der suppleres med kursus fra tavleleverandør og efterfølgende opsumeringskurser. Varighed 4 lektioner 16

17 Internettet Thomas Kjærgaard, maj 2011 Sikkerhed og tilbud Virus og antivirusprogram. Hvad må eleverne bruge i skoletiden og hvad må de slet ikke? Oplæg og afklaring af årgangsteams holdning og værdinormer. Filformater - brug af pdf filudveksling og transport Undervisningsrelevante onlinetjenester. Præsentation af skolens nuværende onlinetjenester (allerede abonnement) Få et aktuelt overblik over supplementsmuligheder til din undervisning og dit fag. Evt. tegning af nyt abonnemet. Varighed 2 lektioner Eks. på Informationer fra internettet Skoda, et skatkammer! Hent filer fra Youtube og andre kilder. (download) Fortrolig med Filmstriben! Filer af egen produktion upload og podcasting og mediedistribution Slagkraftig tilbud alle undervisere i folkeskolen. Varighed 2 lektioner 17

18 Biblioteksorientering Biblioteksorientering Basis viderekomne projektforløb Basis Alle skolens elever på 2. klassetrin forventes at deltage i grundlæggende biblioteksorientering. Ved hjælp af IWB tavle leger vi os frem til kendskab til bøgernes placering på Skolebiblioteket. Der skelnes mellem fag- og skønlitteratur. Viderekomne Alle elever på 4. klassetrin introduceres til elektronisk fremsøgning af titler og emner. Klasselæreren stimulerer elever til forberedelse af besøg på Skolebiblioteket. Søgninger kan udføres fra hjem eller klasse. Eleverne lærer at afkode resultater af søgninger. Projektopgaven I forbindelse med klassernes introduktion til projektopgaver tilbydes udvidet kursus i informationssøgning i lokal, ekstern og netbaseret base (Skoda). Alle 3 tilbud er obligatoriske for skolens klasser. 18

19 GPS Thomas Kjærgaard, maj 2011 Hvad er GPS og hvordan kan gps inddrages i undervisningen? Eksempel på planlægning af aktivitet. Forberedelse og indplotning af evt. positioner Afvikling og evaluering. Geokaching kombineret med naturoplevelser. I forbindelse større projekt. er der mulighed for at benytte ekstern instruktør. Afprøvning i marken (skolens omgivelser) Skolen har sæt af 12 stk GPS og flere kan lånes på FLS. Varighed: 4 lektioner Magnaprint Brug computeren til at udskrive plakater og plancher. Ved hjælp af et enkelt program kan printeren udskrive brikker, der efter tilskæring tilsammen udgør en vægstor helhed. Varighed ½ lektion 19

20 Dataopsamling med computeren præsentation af muligheder og eksempler på undervisningsforløb med dataopsamling til efterfølgende bearbejdning. Særlig velegnet i forbindelse med klimamåling og iagttagelse af vækstbetingelser og sammenhæng mellem temperatur, tryk og luftfugtighed. Også vurdering af relevante anskaffelser til Klarup Skole. Hold computeren i form og data sikre Ajourføring og opdatering af Windows, Virusbeskyttelse, sikring af data, ekstern lagring. Skyen som lagermedium. Varighed: 1-2 lektioner Hjælpeprogrammer Indholdet i IT-rygsækken år CD-Ord og andre tilbud til elever, der trænger til støtte, herunder Kopimaskinen som scanner. Grundfunktionen i CD-Ord bør være almen viden for alle, der underviser i dansk. Varighed 1 lektion 20

21 Udgiv elektronisk bog/hæfte. Thomas Kjærgaard, maj 2011 Med programmet ISSUU udgives et hæfte/blad/bog. Elever og forælde vil se en elektronisk bog, som det på computeren er muligt at bladre i. Særdeles velegnet, hvor man vil samle informationer til publikation i en avanceret, hip og indbydende form. Hvorfor kopiere og uddele, når pdf filer kan samles i en smart og moderne udgivelse på nettet. Varighed 2-3 lektioner (afhængigt af forud producerede sider med infomatr.) Andre/Egne ønsker? Kataloget indeholder et udpluk, af hvad vi vil stå inde for at delagtiggøre andre i. Vi har kun i et vist omfang medtaget fagspecifikke undervisningsprogrammer. Såfremt du måtte have ønske om hjælp vejledning/assistance til andet end ovenstående, ja, så vil vi enten kunne være behjælpelige med det eller formidle assistance på anden vis. Vi tænker her også på projekt JITOL, som kan betragtes som et overliggende bagland, fra hvilket der vil kunne skaffes ressourcer til at erhverve indsigt i særlige IT-områder. I nogle tilfælde vil instruktør og kursussted skulle programsættes i samarbejde med en eller flere andre af kommunens skoler. Med venlig hilsen Team PLC 21

22 22 Thomas Kjærgaard, maj 2011

23 Bilag 3. Vi har fået afslag på nedenstående ansøgning men gennemfører alligevel Skole: Klarup Skole Udviklingsarbejdets titel: Personlige netbooks til 4. årgang Nr.: Bilag 2. PLC kursusprogram 2011 Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet gennemføres og endeligt evalueres? Projektet ønskes primært gennemført i skoleårene 2011/ /13 og 2013/14 Med opstart v. maskinanskaffelse og delevaluering for hvert halve år. Slutevaluering, når årgangen forlader afd. 2 Projektets baggrund: Hvorfor ønsker skolen udviklingsarbejdet? Hvilke værdier skal indsatsen bygge på? Projektet søges etableret som led i fuld integration af IT i undervisningen på 4. årgang på Klarup Skole. Med anskaffelse af et dækkende antal maskiner vil hver elev modtage en maskine til personligt brug i undervisningen. Med skolens nuværende beskedne antal aktive maskiner synes integrationen af IT uoverkommelig, idet alle klasser kun lejlighedsvis og i begrænset omfang har adgang til maskiner i dagligdagen. Med IT som vægtigt indsatsområde ønsker skolen således også, at signalere parathed og vilje til leve op til indhold i Fælles Mål. Vi kan konstatere at prisen på netbooks har været drastisk faldende, og vi finder tiden inde til at påbegynde en anskaffelse af maskiner i et sådant omfang, at computeren bliver elevens personlige værktøj, og som eleven således også vil formodes at være meget ansvarlig overfor. Vi har med tilfredshed noteret, at der i Aalborg har været forsøgt tildeling af maskiner til elever i indskolingen, og har noteret os, at resultatet af dette udviklingsarbejde har været meget tilfredsstillende i flg. ledelse og personale 23

24 Projektets formål og mål: Thomas Kjærgaard, maj 2011 Hvad vil skolen gerne opnå? Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre? Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare? Skolen vil således gerne opnå viden om, hvordan IT i langt højeste grad kan integreres i undervisningen på en årgang, og om prisbillige netbooks er et brugbart alternativ til dyrere alm. bærbare computere. Vi har valgt at tage afsæt i tildeling af maskinen til 4. årgangs elever Vi vil gerne opleve effekten af årgangens fulde adgang til it i alle fag i alle lektioner. Vi forventer at eleverne arbejde med it vil blive mere hensigtsmæssigt både i forhold til det rent tekniske og ikke mindst i forhold til den etik og moral, der forventes i forbindelse med den fulde adgang til internettet i alle lektioner. Vi ser således gerne følgende afklaret gennem projektet: Er 4. årgang rette tidspunkt at sætte massivt ind med tildeling af personlig maskine? Vil eleverne opnå den formodede fortrolighed med it på alle plan? Kan den lidt billigere maskine modsvare elevernes behov på 4., 5. og 6. årgang? Vil en personlig computer matche elevens ansvar for egen læring? Vil inddragelsen af webbaserede undervisningsmidler blive en naturlig del af dagligdagen? Vil elevernes socialkompetencer blive bedre rustet mod faldgruberne på internettet? Vil eleverne selv kunne tilrettelægge præsentationer og opgaver på årgangens interaktive tavle? Vil eleverne i løbet af projektet opnå fuld fortrolighed med multimedier og mediekonvertering? Vil skole kunne forsvare at investere i billigere maskiner set ud fra den synsvinkel, at afskrivningsperioden for hver enkelt maskine synes at blive kortere og kortere i takt med fremkomst af tablet maskiner? Vil eleverne opnå en mere fleksibel skoledag, idet hver elev nu kan arbejde mobilt og således bedre udnytte skolens fleksible læringsmiljø? Vil lærerne i højere grad kunne inddrage svage elever i undervisningen, når hver elev har en maskine med kompenserende programmer installeret? Vil elevernes direkte adgang til private maskiner mindske skolens samlede ressourceforbrug m.h.t. reparation og vedligeholdelse af elevmaskiner? Handlingstiltag: Udviklingsarbejdets indhold: Handleplaner og aktivitetsbeskrivelser. 24

25 Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Thomas Kjærgaard, maj 2011 Faser, organisationsformer og metoder. 1.del Udlevering og grundkendskab og fortrolighed med maskinen 2.del Den daglige undervisning. Observation af hvilke fag og hvilke funktioner, der synes beriget ved anvendelsen af netbooks og notation af i hvor udstrakt grad maskinerne benyttes. 3.del Hvad er der opnået. Beskrivelse af elevernes it-kompetencer I praksis begynder projektet med en afklaring af hvilke maskiner, der må anses for brugbare. Der samarbejdes med PITT og IT kontoret. Aktør: Skolens IT- vejledere. Der udarbejdes retningslinjer for brug af maskinerne. Information udarbejdes og forsikringsafklaring vil være programsat på først følgende forældremøde. Aktører: Lærerne i Team 4 og skolens it-vejledere Ved udlevering af maskinerne afklares for såvel elever som forældre, hvilke betingelser der skal overholdes i forbindelse med benyttelse af maskinerne. Alle praktiske forhold vedr. maskinerne skal være håndteret inden udlevering af hver enkelt maskine. Hjemmet skal tiltræde en sådan aftale. Aktører it-vejleder og klasselærere. Sammen opstiller it-vejledere og årgangens team mål for programbestykning og øvrige mål, der skal søges nået i samklang med de faglige aspekter og med særlig vægt på fokusfag. Evalueringsplan: Hvordan skal den løbende evaluering foregå? Hvilke evalueringsformer og -metoder vil I anvende? Hvilke konkrete tegn skal vise, om målene bliver indfriet? Hvordan og hvornår skal den endelige evaluering foregå? Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen? 25

26 Evalueringen vil skulle finde sted via organiseret tilbagemelding fra årgangsteamets lærere. Vi ønsker at vide, i hvilket omfang IT-integration i undervisningen nu finder sted. Ikke mindst set ud, at årgangens 2 klasser har adgang til 1 stk IWB anlæg. Det vil være naturligt at inddrage forældrene i evalueringsprocessen. Vi vil gerne vide, hvordan forældrene oplever projektet, og vi vil især også gerne vide i hvor høj grad eleverne benytter maskiner til hjemmearbejdet. Vi ønsker at finde ud af, om vort indkøb af netbooks (alm. standard) er en brugbar løsning, der vil kunne matche elevernes behov for anvendelse af IT i de år, eleverne er i afdeling 2. Som afslutning på projektet vil vi formodentlig evaluere og tage stilling til, om eleven skal beholde sin netbook og dermed fortsætte med at have et personligt værktøj til rådighed også i afdeling 3 (7., 8. og 9. årgang). Vi ønsker også at undersøge, i hvor høj grad elevernes private apparatur vil blive integreret i elevens brug af en netbook. Vi tænker specielt på eleverne avancerede mobiltelefoner, der formodentlig herefter vil overflødiggøre skolens anskaffelse af større antal kameraer. Kombinationen af egen netbook med korrekt kabel til mobiltelefon er der høje forventninger til. Endelig vil vi også være meget opmærksomme på, hvilke nettjenester og web-abonnementer skolen vil kunne udnytte i højere grad end nu. Forlagene udbyder efterhånden tjenester, som i meget høj grad tilgodeser individuel undervisning i et omfang, som synes meget attraktivt. Projektet endelige evaluering vil foregå i et samarbejde med årgangens team og it-vejlederne, når årgangen forlader Afd. 2, altså efter 6. klassetrin. En omfangsrig delevaluering vil finde sted efter årgangens anvendelse af maskinerne i det første skoleår. Synes udfaldet at være indiskutabelt positivt, vil skolen bestemt være minded for at lade en årgang mere indgå i forsøgsprojektet. Vi vil til stadighed gerne sammenholde resultatet af elevernes brug af netbooks i undervisningen med en evt. tilsvarende anvendelse nyeste computer tiltag, nemlig Tablets. Skolens IT-vejledere har privat allerede anskaffet sig Ipad2 maskiner og har således hver for sig forudsætninger for at inddrage en sådan evaluering i projektet også. Formidling: Hvordan vil I løbende formidle jeres erfaringer på skolen? 26

27 Hvordan vil I formidle jeres erfaringer til hele skolevæsenet? Hvem har ansvaret for formidling på skolens hjemmeside? Hvem er kontaktperson? Via Skoleintra i kombination med løbende informationer på Skolekom Økonomi: Hvilke ressourcer ansøger skolen om? (Bevilling gives til et skoleår ad gangen.) Indkøb af 55 stk. netbooks á 2900 kr Indkøb af 55 stk. tasker for do. á 100 kr. I alt søges om et beløb på kr Konsulentbistand Kontrakt med konsulenter: Hvilke aftaler vedrørende roller og opgavefordelinger har I indgået? Vi har ingen kontakt haft endnu, men vi ønsker tilknyttet en konsulent fra skoleafdelingens pædagogik og udvikling i forhold til primært handledelen og evalueringsdelen. Dialoggruppemedlemmernes navne: Karl Korfitz, Steen Thomsen, Bjarne Jensen og Anders Norup Dato og skolelederens underskrift: Anders Norup 27

28 Bilag 4. Katalog over faggruppens it-tema-relavente kompetencer Udfyldes på internatet Engelsk Matematik Dansk Informationssøgning og indsamling - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Produktion og formidling - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Informationssøgning og indsamling - Dataindsamling til statistisk bearbejdning - Udarbejdelse af regnehistorier - Åbne opgaver Produktion og formidling - Anvendelse af relevant software f.eks. excel, geometer mm. - Anvendelse af powerpoint Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Formidling af fagligt stof Informationssøgning og indsamling - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne Produktion og formidling - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne - Elevintra varierende 28

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere