Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering..."

Transkript

1 Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål - Kollegerne skal kunne analysere pædagogiske problemstillinger og beskrive ønsker til eventuelle it-relaterede løsninger. Og efterfølgende få vejledning til specifikke løsninger. - Kollegerne skal kunne anvende simple it-værktøjer i undervisningen og planlægningen Ramme Som et led i arbejdet med udarbejdelse af fælles mål 09 har Undervisningsministeriet udgivet et hæfte om it- og mediekompetence i folkeskolen (Faghæfte 48) 1. Dette hæfte har far fokus på begreberne; digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. Målet er, at man efter systematisk arbejde med temaerne i faghæfte 48 opnår en skole, der, blandt alle de andre områder skolen har fokus på, også arbejder med digital dannelse: Således kan skolens hverdag fremover blive præget af didaktiske designs, der er rettet mod læreprocesser, læringsresultater og dannelse i et globalt medborgerperspektiv. 2 Det er altså en ramme, der rækker udover en forståelsen af it som læringsforstærkende værktøj. De konkrete temaer i faghæfte 48 er: Informationssøgning og indsamling -informationskompetence Analyse forståelse af multimodale udtryksformer Produktion og formidling at kunne udtrykke sig i multimodale og brugergenerede medier. Kommunikation, videndeling og samarbejde netværkskommunikation som videns og læringsforstærker 1 %20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen/It-%20og%20mediekompetencer%20i%20folkeskolen.ashx 2 Faghæfte 48, side 3, Undervisningsministeriet

2 Proces og progression Arbejdet igangsættes under internat august Thomas Kjærgaard, maj 2011 Arbejdet tager udgangspunkt i skolen allerede eksisterende organisation. Det vil sige, at arbejdet starter med en evaluering, som hele kollegiet deltager i. Derefter mødes faggrupperne for at udkrystallisere hvad temaerne betyder i de enkelte fag og i hvor høj grad man allerede arbejder med temaerne og de tilhørende teknologier. På baggrund af faggruppernes udmeldinger defineres dels nogle interessegrupper, som arbejder med konkrete teknologier og dels områder, som kræver kurser. Disse kurser afholdes løbende, mens projektet står på. Herefter mødes årgangsteamene. I årgangsteamene diskuteres resultaterne af faggruppernes arbejde med temaerne. Der laves en studieplan, hvoraf det fremgår i hvilke fag klassen arbejder med hvilke temaer, så man derved sikrer at alle temaer bearbejdes. Herefter udvælger læreren et tema og en teknologi, som han/hun vil arbejde med (gerne i flerfaglig sammenhæng) med sin klasse. Til sidst præsenteres klassen arbejde, enten i form af elevprodukter eller i form af præsentation at lektionsopbygningen. Tabelvisning over proces og progression Proces og progression Periode Indhold Hvem Mål Forår 2011 Indledende evaluering (evt. EVAs selvevaluering Bedre udbytte af it i skolen 3 ). Kollegiet Ledelsen Definition af målepunkt. Strategisk evaluering, der implicitstiller skarpt på projektets mål Forår 2011 Udarbejdelse af forslag til IT strategi Ledelsen At tydeliggøre Efterår 2011 Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0 i faggruppen. Konkretisering af faghæfte 48, herunder de fire temaer Arbejde med udkrystallisering af temaerne i forhold til de enkelte fag på baggrund af inspirationskatalog lavet med udgangspunkt i EMU ens temasider. Faggruppe visionen Videndeling og synliggørelse af alle eksisterende tiltag. At systematisere indsatsen, så det ikke virker uoverskueligt og overvældende. At den enkelte 3 %20Guide%20til%20selvevaluering.pdf 2

3 Arbejdsspørgsmål til faggrupperne: lærer får stor Hvilke områder af fagene arbejder allerede medbestemmelse med et eller flere af de fire temaer? på hvorledes itindsatsen kommer Hvordan arbejdes der i givet fald med temaerne (videndeling)? til at påvirke Hvilke it-relaterede kompetencer mangler i hans/hendes faggruppen; definer behov for konkret undervisning. efteruddannelse/kursus. Hvilke it-relaterede områder inden for arbejdet med temaerne i fagene er faggruppens medlemmer, individuelt, særligt interesserede i at arbejde med; konstitution af interessegrupper (efterfølgende måske powerusers). Hvad siger I til IT strategien? Efterår 2011 Efterår 2011 Efterår 2011 Produkt; Katalog over faggruppens it-tema-relavente kompetencer. Katalog over faggruppens ønsker om kurser. IT strategi Oprettelse af interessegruppe. På baggrund af katalogerne fra faggrupperne oprettes XX interessegrupper, som arbejder med den valgte teknologi og den tilhørende didaktik. Interessegruppens arbejde præsenteres løbende på pædagogiske møder. Udbud og afholdelse af kurser på baggrund af faggruppernes kataloger Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. i årgangsteamet. Udarbejdelse af en studieplan, der beskriver, hvordan arbejdet med de fire temaer fordeler sig over fagene. Arbejdsspørgsmål til årgangsteamene: Hvilke temaer arbejder fagene allerede med? Hvordan arbejdes der i givet fald med temaerne (videndeling)? Hvilke temaer arbejde ikke så meget med? Kollegiet Kollegiet Årgangsteam Synliggørelse af arbejdet med temaerne i klassen Synliggørelse af at it i skolen er mere end et læringsværktøj; det har også et dannelsesperspektiv 3

4 Hvilke behov er der for at hidkalde vejledning fra interessegrupperne? Forår 2012 Forår 2012 Produkt; Studieplan Tematisering af digital dannelse, multimodalitet og web 2.0. i klassen. På baggrund af arbejdet i faggruppen og årgangsteamet udarbejdes et forløb med klassen, som indeholder en eller flere af de tematiserede områder. Til sidst præsenteres klassen arbejde, enten i form af elevprodukter eller i form af præsentation at lektionsopbygningen. Evaluering Målsætning for indsatsområder på baggrund af evalueringen Klassen Ledelsen At lærernes arbejde med it får en effekt på undervisningen Sikre fortsat udvikling Grafisk visning af organisering Interessegruppe Klasse Opnåelse af mål for forløb Årgangsteam Faggruppe Interessegruppe Evaluering Nye mål Startevaluering Målsætning Opstart af proces 4

5 Bilag 1. IT strategi IT strategiplan for Klarup Skole Mål og delmål: Overordnede Handleplaner: - Fortsat udvikling af IT og mediekompetencerne hos skolens elever og personale - Gøre Fælles mål 2009 og Faghæfte 48 til en del af dagligdagen på Klarup Skole - Forbedre de fysiske rammer og infrastrukturen - Styrke pædagogisk læringscenter Hvem: Alle Gør hvad: Indkøbe og installere officepakken på alle maskiner - marts 2011 Indkøbe bærbare så der er 6 komplette vogne á 15 stk. til udlån marts 2011 Indkøbe 10 interaktive tavler en pr. årgang april 2011-februar 2012 Indkøbe klassesæt notebooks til 4 årgang skal ske årligt fremover august 2011 Selvevaluering af IT (udlevere materialet til inspiration) Udarbejde en overordnet IT strategi indeholdende didaktiske overvejelser, overordnede skolemål, mål på afdelingsniveau og mål for medarbejderkompetencer. Sker i samarbejde med UCN august til oktober 2011 Hver afdeling er forpligtiget til at efterspørge inspirationskurser fra PLC i skoleåret PLC udarbejder katalog over inspirationskurser senest april 2011 Intensivere arbejdet med kompenserende IT i alle fag Pædagogisk IT indarbejdes i DUS indholdsplanen april 2011 Alle afdelingerne har pædagogisk IT som særligt fokusområde de næste to år. Pædagogisk læringscenter skal efter renovering og flytning fremstå som det naturlige midtpunkt og omdrejningspunkt for IT og Medier. Evaluering: Hvornår: 5

6 Pædagogisk råds møde foråret 2012 Skoleplanens løbende ajourføring Årsplanerne og Delmål for afdeling 1: Handleplan for afdeling 1: Delmål for afdeling 2: Handleplan for afdeling 2: Delmål for afdeling 3: Handleplan for afdeling 3: Delmål for medarbejder kompetencer: Handleplan for udvikling af medarbejder kompetencer: Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet Udarbejdes på internatet - Fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer som brugere og undervisere af interaktive tavler og IT-medier - At brugen af interaktive tavler og IT-medier bliver en integreret og naturlig del af undervisningen på alle niveauer. I samarbejde med UCN gennemføres 4 fagteammøder og 3 DUS teammøder i løbet af skoleåret 2011/12 centreret omkring fagene matematik, engelsk og dansk og i DUS anvendt pædagogisk IT (billedbehandling, GPS, animation mm.) De 4 fagteammøder opdeles i interesser og niveauer således at alle medarbejdere får mulighed for at udvikle sig Der aftales konkrete tiltag målrettet DUS-pædagogerne primært i forhold til anvendelse af IT-medier i forbindelse med fysiske aktiviteter Bilag: Som bilag til denne strategiplan findes PLC`s kursusfolder. 6

7 Bilag 2. PLC kursusprogram Thomas Kjærgaard, maj 2011 Officepakken: Word basis udvid Basis Det grundlæggende værktøj v. fremstilling af tekst. I basis gennemgås indledningsvis forskellighed fra tidligere versioner af Word. Dernæst tekstopsætning med overskrifter, indrykning, tabulering og punktopstilling. Sidehoved, sidefod m. sideantal. Udklipsholder Enkel indsætning af billeder og beskæring af billeder. Stavekontrol. Lagring af tekster i forskellige formater. Varighed: 2-4 lektioner Udvidet I Udvidet fortsættes med tekstopstilling i tabel og import af forskellige data via Udklipsholder. Opsætning af stavekontrol og grammatikkontrol. Tekstboxe og brug af grafiske virkemidl er. Filformater og konvertering til webformat og pdf. Indlejring af hyperlinks og kombination af tekst og mail. Fletning af data fra regneark. Varighed: 2-4 Lektioner 7

8 Excel basis udvid Basis Defenition af regnearkets bestanddele. Simpel opsætning af regneark og bestemmelse af arkets størrelse. Brug af regnefunktioner, formler og automatiske beregningsfunktioner. Konvertering af data til enkel grafik. Varighed: 2-4 Lektioner Udvidet Opsætning af flersidet regneark. Avanceret brug af arket i forbindelse med sortering og håndtering af data. Avanceret brug af grafik. Brug af data fra regneark i andre programmer. Fletning. 8

9 Varighed: 2-4 Lektioner Thomas Kjærgaard, maj 2011 Powerpoint basis udvid Basis Simpel opbygning af præsentation. Opsætning af billeder og tekst. Overgange. Redigering og udbygning af eksisterende præsentation. Varighed: 2 lektioner Udvidet Opsætning af præsentation med indhold af forskelligt indhold. Indlejring af kald til internettet, indlejring af data fra regneark, indlejring af levende billeder og lydeffekter. Brug af grafiske virkemidler og avancerede animationer. Varighed: 2 lektioner Skoleintra: Lærerintra Opsætning af personlig side og indlejring af ønskede funktioner. Reservationer, Skemaer, databaser Varighed: 2 lektioner 9

10 Forældreintra Avanceret kommunikation med hjemmet. Tilmelding til arrangementer. Avancerede funktioner og lærernes administration af Forældreintra Varighed: 2 Lektioner Elevintra Elevernes arbejdsområde og lagerplads. ElevIntra som supplement til kopierede sider. Aflevering af opgaver etc. Avancerede funktioner i ElevIntra, herunder lærernes egen administration af ElevIntra. Varighed: 2 lektioner. 10

11 Datakilder: Thomas Kjærgaard, maj 2011 Kopimaskine og kamera Kopimaskinen som scanner. Indkodning af mailadresse og valg af filformat. Digitalcameraer, mobiltelefoner, videokameraer, filformater og udveksling. Lagringsmedier (forskellige kort, HD og Skyen). Krav til udstyr og kabler for brug af elevernes egne optagelser. Værktøjsprogrammer: Billede: Gimp - Paint Shop Pro Basis De fleste skud med kameraet kan forbedres yderligere v. efterfølgende behandling i et billedbehandlingsprogram. Der er mulighed for at rette på farver og lys/mørk og ikke mindst bliver de fleste optagelser mere anvendelige v. en fornuftig beskæring. Programmet Gimp er gratis og kan downloades frit fra nettet. Gennemgang af de standardværktøjer i billedbehandlingsprogrammer. Varighed 2-3 lektioner 11

12 Udvidet En mere avanceret brug af billedbehandlingsprogrammer giver mulighed for at Justere yderligere på lys og farver og tilføre hvert enkelt billede effekter i form af filtre og grafiske virkemidler. Opbygning af forskellige billeder i lag giver mulighed for trickfoto og opbygning af usandsynlige billeder (eks.:pingviner i sahara etc.) Generel billedmanipulation. Varighed 3-4 lektioner Comiclife Programmet giver mulighed for at indlejre egne billeder i felterne som i en tegneserie. Ligeledes kan der efterfølgende konstrueres talebobler. 12

13 Programmet kan anvendes af store og små elever. De mindste kan indsætte egne tegninger eller billeder og forsyne disse med enkle talebobler og således lave en forenklet fortælling. For de større elever er programmet helt oplagt at bruge i sprogundervisning, hvor billederne er stimuli for at skrive teksterne på fremmedsproget. Programmet er meget velegnet til elever, der ikke oplever succes med skriftlig fortælling. I stedet kan billeder + tekst give eleven en oplevelse af at kunne producere en fortælling. Varighed: 2 lektioner Photostory Handy program, der tillader eleverne at tilføre lidt animation og lyd til egne fotos eller tegninger. Programmet er meget velegnet i forbindelse med øvelser i at disponere og opstille begivenheder i en rigtig rækkefølge. Programmet er også meget velegnet blot som det program, der fremføre billeder fra en begivenhed, lejrskole eller klassetur. Tilsat enten underlægningsmusik eller lidt reallyd præsenteres billederne på en lækker måde. Meget velegnet som optakt til arbejde med video. Varighed: 2 lektioner 13

14 Animation Shop Styret billedskift på eks. Skoleintra og opbygning af mindre animationer, som f. eks. vil kunne være grafiske effekter på hjemmeside. Forudsætter kendskab til billedbehandlingsprogram. Varighed 1-2 lektioner Lyd Lydredigering Audacity Gennemgang af funktionerne v. digital lydoptagelse og efterfølgende redigering af lyd. videre anvendelse af lydfilen. Redigering af lydoptagelse. F. eks. kan et øøh, et nys, eller en forstyrrende lyd klippes fra og optagelserne kan klippes sammen i en ønsket rækkefølge. Generel håndtering af lydfiler og hensigtsmæssigt valg af filformat med henblik på Brug af lyd fra eksterne kilder og mix af samme. Programmet kan gratis downloades fra Internettet. Varighed: 3-4 lektioner 14

15 Video Thomas Kjærgaard, maj 2011 Videoredigering m. MovieMaker (Windows 7) og Studio DV Movie Maker Omtale af nødvendige forberedelser. Gennemgang af egnet apparatur (kamera, mobiltelefon) til optagelse af videobilleder. Lagring af optagelser på skolen. På nyere windows 7 computere kan redigeringsprogrammet MovieMaker anvendes. Programmet kan gratis downloades til Windows 7 maskiner. Derfor er programmet et godt grundprogram til videoredigering. Programmets grundfunktioner og hensigtsmæssig lagring redigerede filer gennemgås. Varighed 3 lektioner Videoredigering m. Studio DV Briefing om forberedelse og planlægning: manuscript, research, regissør! Gennemgang af egnet apparatur (kamera, mobiltelefon) til optagelse af videobilleder. Lagring og kopiering af optagelser til computeren. Programmets grundfunktioner og opbygning af film tilsat diverse effekter. Redigering med PiP og BlusScreen Effect. (f. eks. redigere elever placeret foran forskellige kendte steder i verden). Indlægning af titler, oversættelsestekst. Mix af reallyd, lyd og musik. Pålægning af diverse effekter, overgang, slowmotion etc. Valg af færdigt produkt i forhold til anvendelse (Internet, DVD eller PowerPoint). Produktion af DVD m. forside billede etc. Hensigtsmæssig lagring og evt. transport af færdige produktioner. Filformater - brug af pdf filudveksling og transport. Varighed 4-6 lektioner 15

16 StopMotion Thomas Kjærgaard, maj 2011 Opbygning af animation (dukkefilm eller handlingsfilm) ved hjælp af Lego figurer, Tinsoldater eller Modelérbart stof. Indplaceret i kulisser og scenarier. Mulighed for at efterbehandle og tilsætte tale og effektlyde i videoredigeringsprogram Meget velegnet til dramatisering af eventyr og absolut velegnet i kombination med produktioner i billedkunst. Kendskab til programmet giver elever indsigt i opbygning af effekter i filmproduktion Varighed 2 lektioner Interactive Tavler, IWB Basis Udgangspunktet er programmet Promethan som matcher de nyindkøbte IWB systemer. Programmets grundfunktioner gennemgås og eks. på uvprogrammer vises med henblik på egenproduktion og aktivt brug af tavlerne i undervisningen. Vejledning i selvfremstilling af forløb til undervisningen. De grundlæggende funktioner vil være et fælles udgangspunkt. Endvidere fremsøgning og gennemsyn af programforløb, som er tilgængelige via Skolekom og Internet. Der suppleres med kursus fra tavleleverandør og efterfølgende opsumeringskurser. Varighed 4 lektioner 16

17 Internettet Thomas Kjærgaard, maj 2011 Sikkerhed og tilbud Virus og antivirusprogram. Hvad må eleverne bruge i skoletiden og hvad må de slet ikke? Oplæg og afklaring af årgangsteams holdning og værdinormer. Filformater - brug af pdf filudveksling og transport Undervisningsrelevante onlinetjenester. Præsentation af skolens nuværende onlinetjenester (allerede abonnement) Få et aktuelt overblik over supplementsmuligheder til din undervisning og dit fag. Evt. tegning af nyt abonnemet. Varighed 2 lektioner Eks. på Informationer fra internettet Skoda, et skatkammer! Hent filer fra Youtube og andre kilder. (download) Fortrolig med Filmstriben! Filer af egen produktion upload og podcasting og mediedistribution Slagkraftig tilbud alle undervisere i folkeskolen. Varighed 2 lektioner 17

18 Biblioteksorientering Biblioteksorientering Basis viderekomne projektforløb Basis Alle skolens elever på 2. klassetrin forventes at deltage i grundlæggende biblioteksorientering. Ved hjælp af IWB tavle leger vi os frem til kendskab til bøgernes placering på Skolebiblioteket. Der skelnes mellem fag- og skønlitteratur. Viderekomne Alle elever på 4. klassetrin introduceres til elektronisk fremsøgning af titler og emner. Klasselæreren stimulerer elever til forberedelse af besøg på Skolebiblioteket. Søgninger kan udføres fra hjem eller klasse. Eleverne lærer at afkode resultater af søgninger. Projektopgaven I forbindelse med klassernes introduktion til projektopgaver tilbydes udvidet kursus i informationssøgning i lokal, ekstern og netbaseret base (Skoda). Alle 3 tilbud er obligatoriske for skolens klasser. 18

19 GPS Thomas Kjærgaard, maj 2011 Hvad er GPS og hvordan kan gps inddrages i undervisningen? Eksempel på planlægning af aktivitet. Forberedelse og indplotning af evt. positioner Afvikling og evaluering. Geokaching kombineret med naturoplevelser. I forbindelse større projekt. er der mulighed for at benytte ekstern instruktør. Afprøvning i marken (skolens omgivelser) Skolen har sæt af 12 stk GPS og flere kan lånes på FLS. Varighed: 4 lektioner Magnaprint Brug computeren til at udskrive plakater og plancher. Ved hjælp af et enkelt program kan printeren udskrive brikker, der efter tilskæring tilsammen udgør en vægstor helhed. Varighed ½ lektion 19

20 Dataopsamling med computeren præsentation af muligheder og eksempler på undervisningsforløb med dataopsamling til efterfølgende bearbejdning. Særlig velegnet i forbindelse med klimamåling og iagttagelse af vækstbetingelser og sammenhæng mellem temperatur, tryk og luftfugtighed. Også vurdering af relevante anskaffelser til Klarup Skole. Hold computeren i form og data sikre Ajourføring og opdatering af Windows, Virusbeskyttelse, sikring af data, ekstern lagring. Skyen som lagermedium. Varighed: 1-2 lektioner Hjælpeprogrammer Indholdet i IT-rygsækken år CD-Ord og andre tilbud til elever, der trænger til støtte, herunder Kopimaskinen som scanner. Grundfunktionen i CD-Ord bør være almen viden for alle, der underviser i dansk. Varighed 1 lektion 20

21 Udgiv elektronisk bog/hæfte. Thomas Kjærgaard, maj 2011 Med programmet ISSUU udgives et hæfte/blad/bog. Elever og forælde vil se en elektronisk bog, som det på computeren er muligt at bladre i. Særdeles velegnet, hvor man vil samle informationer til publikation i en avanceret, hip og indbydende form. Hvorfor kopiere og uddele, når pdf filer kan samles i en smart og moderne udgivelse på nettet. Varighed 2-3 lektioner (afhængigt af forud producerede sider med infomatr.) Andre/Egne ønsker? Kataloget indeholder et udpluk, af hvad vi vil stå inde for at delagtiggøre andre i. Vi har kun i et vist omfang medtaget fagspecifikke undervisningsprogrammer. Såfremt du måtte have ønske om hjælp vejledning/assistance til andet end ovenstående, ja, så vil vi enten kunne være behjælpelige med det eller formidle assistance på anden vis. Vi tænker her også på projekt JITOL, som kan betragtes som et overliggende bagland, fra hvilket der vil kunne skaffes ressourcer til at erhverve indsigt i særlige IT-områder. I nogle tilfælde vil instruktør og kursussted skulle programsættes i samarbejde med en eller flere andre af kommunens skoler. Med venlig hilsen Team PLC 21

22 22 Thomas Kjærgaard, maj 2011

23 Bilag 3. Vi har fået afslag på nedenstående ansøgning men gennemfører alligevel Skole: Klarup Skole Udviklingsarbejdets titel: Personlige netbooks til 4. årgang Nr.: Bilag 2. PLC kursusprogram 2011 Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet gennemføres og endeligt evalueres? Projektet ønskes primært gennemført i skoleårene 2011/ /13 og 2013/14 Med opstart v. maskinanskaffelse og delevaluering for hvert halve år. Slutevaluering, når årgangen forlader afd. 2 Projektets baggrund: Hvorfor ønsker skolen udviklingsarbejdet? Hvilke værdier skal indsatsen bygge på? Projektet søges etableret som led i fuld integration af IT i undervisningen på 4. årgang på Klarup Skole. Med anskaffelse af et dækkende antal maskiner vil hver elev modtage en maskine til personligt brug i undervisningen. Med skolens nuværende beskedne antal aktive maskiner synes integrationen af IT uoverkommelig, idet alle klasser kun lejlighedsvis og i begrænset omfang har adgang til maskiner i dagligdagen. Med IT som vægtigt indsatsområde ønsker skolen således også, at signalere parathed og vilje til leve op til indhold i Fælles Mål. Vi kan konstatere at prisen på netbooks har været drastisk faldende, og vi finder tiden inde til at påbegynde en anskaffelse af maskiner i et sådant omfang, at computeren bliver elevens personlige værktøj, og som eleven således også vil formodes at være meget ansvarlig overfor. Vi har med tilfredshed noteret, at der i Aalborg har været forsøgt tildeling af maskiner til elever i indskolingen, og har noteret os, at resultatet af dette udviklingsarbejde har været meget tilfredsstillende i flg. ledelse og personale 23

24 Projektets formål og mål: Thomas Kjærgaard, maj 2011 Hvad vil skolen gerne opnå? Hvilke konkrete forhold ønsker skolen at ændre? Hvilke spørgsmål søger skolen at besvare? Skolen vil således gerne opnå viden om, hvordan IT i langt højeste grad kan integreres i undervisningen på en årgang, og om prisbillige netbooks er et brugbart alternativ til dyrere alm. bærbare computere. Vi har valgt at tage afsæt i tildeling af maskinen til 4. årgangs elever Vi vil gerne opleve effekten af årgangens fulde adgang til it i alle fag i alle lektioner. Vi forventer at eleverne arbejde med it vil blive mere hensigtsmæssigt både i forhold til det rent tekniske og ikke mindst i forhold til den etik og moral, der forventes i forbindelse med den fulde adgang til internettet i alle lektioner. Vi ser således gerne følgende afklaret gennem projektet: Er 4. årgang rette tidspunkt at sætte massivt ind med tildeling af personlig maskine? Vil eleverne opnå den formodede fortrolighed med it på alle plan? Kan den lidt billigere maskine modsvare elevernes behov på 4., 5. og 6. årgang? Vil en personlig computer matche elevens ansvar for egen læring? Vil inddragelsen af webbaserede undervisningsmidler blive en naturlig del af dagligdagen? Vil elevernes socialkompetencer blive bedre rustet mod faldgruberne på internettet? Vil eleverne selv kunne tilrettelægge præsentationer og opgaver på årgangens interaktive tavle? Vil eleverne i løbet af projektet opnå fuld fortrolighed med multimedier og mediekonvertering? Vil skole kunne forsvare at investere i billigere maskiner set ud fra den synsvinkel, at afskrivningsperioden for hver enkelt maskine synes at blive kortere og kortere i takt med fremkomst af tablet maskiner? Vil eleverne opnå en mere fleksibel skoledag, idet hver elev nu kan arbejde mobilt og således bedre udnytte skolens fleksible læringsmiljø? Vil lærerne i højere grad kunne inddrage svage elever i undervisningen, når hver elev har en maskine med kompenserende programmer installeret? Vil elevernes direkte adgang til private maskiner mindske skolens samlede ressourceforbrug m.h.t. reparation og vedligeholdelse af elevmaskiner? Handlingstiltag: Udviklingsarbejdets indhold: Handleplaner og aktivitetsbeskrivelser. 24

25 Hvem gør hvad, hvordan og hvornår? Thomas Kjærgaard, maj 2011 Faser, organisationsformer og metoder. 1.del Udlevering og grundkendskab og fortrolighed med maskinen 2.del Den daglige undervisning. Observation af hvilke fag og hvilke funktioner, der synes beriget ved anvendelsen af netbooks og notation af i hvor udstrakt grad maskinerne benyttes. 3.del Hvad er der opnået. Beskrivelse af elevernes it-kompetencer I praksis begynder projektet med en afklaring af hvilke maskiner, der må anses for brugbare. Der samarbejdes med PITT og IT kontoret. Aktør: Skolens IT- vejledere. Der udarbejdes retningslinjer for brug af maskinerne. Information udarbejdes og forsikringsafklaring vil være programsat på først følgende forældremøde. Aktører: Lærerne i Team 4 og skolens it-vejledere Ved udlevering af maskinerne afklares for såvel elever som forældre, hvilke betingelser der skal overholdes i forbindelse med benyttelse af maskinerne. Alle praktiske forhold vedr. maskinerne skal være håndteret inden udlevering af hver enkelt maskine. Hjemmet skal tiltræde en sådan aftale. Aktører it-vejleder og klasselærere. Sammen opstiller it-vejledere og årgangens team mål for programbestykning og øvrige mål, der skal søges nået i samklang med de faglige aspekter og med særlig vægt på fokusfag. Evalueringsplan: Hvordan skal den løbende evaluering foregå? Hvilke evalueringsformer og -metoder vil I anvende? Hvilke konkrete tegn skal vise, om målene bliver indfriet? Hvordan og hvornår skal den endelige evaluering foregå? Hvem er praktisk ansvarlig for evalueringen? 25

26 Evalueringen vil skulle finde sted via organiseret tilbagemelding fra årgangsteamets lærere. Vi ønsker at vide, i hvilket omfang IT-integration i undervisningen nu finder sted. Ikke mindst set ud, at årgangens 2 klasser har adgang til 1 stk IWB anlæg. Det vil være naturligt at inddrage forældrene i evalueringsprocessen. Vi vil gerne vide, hvordan forældrene oplever projektet, og vi vil især også gerne vide i hvor høj grad eleverne benytter maskiner til hjemmearbejdet. Vi ønsker at finde ud af, om vort indkøb af netbooks (alm. standard) er en brugbar løsning, der vil kunne matche elevernes behov for anvendelse af IT i de år, eleverne er i afdeling 2. Som afslutning på projektet vil vi formodentlig evaluere og tage stilling til, om eleven skal beholde sin netbook og dermed fortsætte med at have et personligt værktøj til rådighed også i afdeling 3 (7., 8. og 9. årgang). Vi ønsker også at undersøge, i hvor høj grad elevernes private apparatur vil blive integreret i elevens brug af en netbook. Vi tænker specielt på eleverne avancerede mobiltelefoner, der formodentlig herefter vil overflødiggøre skolens anskaffelse af større antal kameraer. Kombinationen af egen netbook med korrekt kabel til mobiltelefon er der høje forventninger til. Endelig vil vi også være meget opmærksomme på, hvilke nettjenester og web-abonnementer skolen vil kunne udnytte i højere grad end nu. Forlagene udbyder efterhånden tjenester, som i meget høj grad tilgodeser individuel undervisning i et omfang, som synes meget attraktivt. Projektet endelige evaluering vil foregå i et samarbejde med årgangens team og it-vejlederne, når årgangen forlader Afd. 2, altså efter 6. klassetrin. En omfangsrig delevaluering vil finde sted efter årgangens anvendelse af maskinerne i det første skoleår. Synes udfaldet at være indiskutabelt positivt, vil skolen bestemt være minded for at lade en årgang mere indgå i forsøgsprojektet. Vi vil til stadighed gerne sammenholde resultatet af elevernes brug af netbooks i undervisningen med en evt. tilsvarende anvendelse nyeste computer tiltag, nemlig Tablets. Skolens IT-vejledere har privat allerede anskaffet sig Ipad2 maskiner og har således hver for sig forudsætninger for at inddrage en sådan evaluering i projektet også. Formidling: Hvordan vil I løbende formidle jeres erfaringer på skolen? 26

27 Hvordan vil I formidle jeres erfaringer til hele skolevæsenet? Hvem har ansvaret for formidling på skolens hjemmeside? Hvem er kontaktperson? Via Skoleintra i kombination med løbende informationer på Skolekom Økonomi: Hvilke ressourcer ansøger skolen om? (Bevilling gives til et skoleår ad gangen.) Indkøb af 55 stk. netbooks á 2900 kr Indkøb af 55 stk. tasker for do. á 100 kr. I alt søges om et beløb på kr Konsulentbistand Kontrakt med konsulenter: Hvilke aftaler vedrørende roller og opgavefordelinger har I indgået? Vi har ingen kontakt haft endnu, men vi ønsker tilknyttet en konsulent fra skoleafdelingens pædagogik og udvikling i forhold til primært handledelen og evalueringsdelen. Dialoggruppemedlemmernes navne: Karl Korfitz, Steen Thomsen, Bjarne Jensen og Anders Norup Dato og skolelederens underskrift: Anders Norup 27

28 Bilag 4. Katalog over faggruppens it-tema-relavente kompetencer Udfyldes på internatet Engelsk Matematik Dansk Informationssøgning og indsamling - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Produktion og formidling - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Alle punkterne tilgodeses i afdeling 2 og 3. Afdeling 1 (3. klasse) i fornødendt omfang Informationssøgning og indsamling - Dataindsamling til statistisk bearbejdning - Udarbejdelse af regnehistorier - Åbne opgaver Produktion og formidling - Anvendelse af relevant software f.eks. excel, geometer mm. - Anvendelse af powerpoint Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Formidling af fagligt stof Informationssøgning og indsamling - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne Produktion og formidling - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne Vidensdeling, kommunikation og samarbejde - Alle punkterne tilgodeses i alle tre afdelingerne - Elevintra varierende 28

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder

IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder Resume af projektet: IT som inkluderende værktøj for elever med læse- og stavevanskeligheder Vi vil gerne opnå, at elever med læse- og stavevanskeligheder kan deltage på lige fod med de øvrige elever i

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2014-15.

IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT handleplan for Mou skole 2014-15. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning, afgangsprøver skal fremover

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering

Anbefalinger. På baggrund af skolens selvevaluering Anbefalinger På baggrund af skolens selvevaluering Det er vigtigt, at skolen løbende stiller sig selv en række spørgsmål, der stiller skarpt på it-paratheden. ikke mindst fordi mulighederne for itunderstøttelse

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 Table of Contents [hide] 1 IT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 1.1 Undervisning i, med eller gennem it et historisk rids

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Frede

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012

Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012 Årsplan for pædagogisk læringscenter 2011 2012 Hvad kan PLC gøre for dig PLC s årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter for det kommende skoleår. Vi kan indgå med kurser for eleverne (photostory,

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere