2012$! Hum%kek!2.!semester! Roskilde!Universitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012$! Hum%kek!2.!semester! Roskilde!Universitet!"

Transkript

1 ! 2012$! Hum%kek!2.!semester! Roskilde!Universitet!! Frederik!Bidstrup!46809! Emil!Schiøtz!46845! Lasse!Vejlebo!46920! Nicholas!Jørgensen!4688! Vejleder:!Niels!Jørgensen!! Antal!anslag:!96.946!!!!!!!!!! [MUSIKUDVIKLING,OG, STREAMINGTJENESTER],!This!paper!investigates!how!the!music!medium!has!developed,!and!how!it!has!affected!the!music! industry!financially.!the!core!of!the!paper!consists!of!a!case!study!of!the!music!service!called! Spotify,!and!contains!an!in%depth!description!and!analysis!of!the!technical!components,!which! contributes!to!this!music!service.!furthermore!the!peer%to%peer!streaming%technology!will!be! analysed!and!discussed!as!it!is!used!in!spotify,!including!which!consequences!it!can!have!for!artists! and!record!labels!financially.!later,!the!role!of!the!peer%to%peer!streaming!service!will!be!discussed! as!of!how!it!can!be!placed!as!a!music!medium.!

2 Resumé Dette projekt undersøger hvordan musikmediet har udviklet sig, og hvordan det har påvirket musikbranchen økonomisk. Projektets kerne består i et casestudie af musiktjenesten Spotify, og indeholder en dybdegående beskrivelse og analyse af de tekniske elementer, der indgår i denne musiktjeneste. Derudover analyseres og diskuteres streaming-teknologien som den bliver brugt i Spotify, samt hvilke konsekvenser det kan have for kunstnere og pladeselskaber økonomisk. Ydermere bliver det diskuteret hvilken rolle streamingtjenester kan udfylde som musikmedie. Abstract This paper investigates how the music medium has developed, and how it has affected the music industry financially. The core of the paper consists of a case study of the music service called Spotify, and contains an in-depth description and analysis of the technical components, which contributes to this music service. Furthermore the streaming-technology will be analysed and discussed as it is used in Spotify, including which consequences it may have for artists and record labels financially. Later, the role of streaming as a music service will be discussed as of how it can be placed as a music medium. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 1

3 Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 2

4 Contents Indledning... 5 Motivation... 6 Problemformulering... 7 Problemstillinger... 7 Afgrænsning og fokusering... 7 Læservejledning... 8 Metode... 9 Case undersøgelse af Spotify Spotify Brugergrænseflade Lokal Cache Peer-to-Peer Netværk Streaming fra en server Analyse Det digitale medie Musikudvikling Musikeres indtjeningsmuligheder The Long Tail Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Musikforbrug blandt adspurgte fra RUC s basisuddannelser Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 3

5 Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 4

6 Indledning Musikmediet har siden slutningen af 1990'erne gennemgået store forandringer. Med internettets udbredelse og computerens teknologiske udvikling blev det muligt at lagre, dele og afspille musik via computere. Op gennem nullerne blev computeren og internettet hurtigere og det blev muligt at distribuere og kopiere musik uden tab af kvalitet, dette betød en radikal ændring i måden musik blev distribueret på og ændrede musikbranchen generelt. Nu står vi igen over for en radikal ændring i måden vi lytter til og anskaffe musik på. Vi vil ikke længere eje musik, men for små beløb, eller helt gratis få øjeblikkelig adgang til al verdens musik online. Fra 1999 til 2003 eksisterede kun ulovlige fildelingstjenester til digital musik online, men herefter lancerede Apple itunes Store og det blev muligt at købe musik online på internettet lovligt. Der kom flere lovlige og ulovlige musiktjenester til op gennem nullerne, og det blev lettere at få adgang til musik online i takt med stadig hurtigere og billigere internet. Senere blev de første streamingtjenester, så som Youtube lanceret og det blev muligt at lytte til musik lovligt online, uden at skulle betale. I stedet for at skulle have musikken lagret på sin computer, blev det muligt at afspille musikken direkte fra Youtube s server via sin internetforbindelse. Streamingtjenester som Youtube benyttede sig af hovedservere, som brugerne streamede direkte fra, mens de ulovlige fildelingingstjenester benyttede sig af en delingprocess mellem brugerne, hvor alle downloadede og uploadede musik til hinanden. I 2006 blev Spotify lanceret. Spotify var den første tjeneste som benyttede sig af både den teknologi som de ulovlige fildelingstjenester var baseret på, og den Youtube var bygget op omkring. Kerneteknologien bag Spotify kaldes peer-to-peer netværk, hvor hver bruger downloader og uploader musik til hinanden, og streaming hvor man afspiller musik direkte fra Spotify's servere, som i Youtube s tilfælde. Spotify s teknologi er banebrydende inden for musikdistribution og giver helt nye perspektiver for musikmediet. Uden at belaste ens internetforbindelse og for små beløb fås direkte adgang til 18 millioner musiknumre 1. Dette betyder både ændrede vilkår for 1 - sidst lokaliseret d Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 5

7 musikforbrugeren, men i høj grad også for kunstneren og musikbranchen generelt. Mange musikere forholder sig skeptiske overfor Spotify og klager over for lave indtægter, mens Spotify oplever stor popularitet blandt musikforbrugere og for nyligt har indgået en brugeraftale med det sociale gigantmedie Facebook. Lige som i slutningen af 90 erne står musikmediet igen over for et paradigmeskift der vil ændre vores musikforbrug og måske også musikernes måde at lave samt tjene penge på musik. Om Spotify er en attraktiv løsning for musikere kan der sås tvivl om, men for musikforbrugeren har der allerede for flere år tilbage været personer som forudså tendenserne. With ubiquitous broadband, both wired and wireless, more consumers will turn to the celestial jukebox of music services that offer every track ever made, playable on demand. (Anderson, 2006: 8) Motivation Vores motivation for dette projekt udspringer i emnets aktualitet og de problemstillinger der ligger deri. Vi er alle brugere af Spotify s musiktjeneste og ønsker at undersøge, hvordan en sådan tjeneste fungerer teknisk, samt hvordan lignende tjenester muligvis kan være fremtiden, inden for flere brancher og på den måde revolutionere, hvordan vi tidligere har opfattet medier som f.eks. musik, radio og TV. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 6

8 Problemformulering Musikbranchen står overfor en omstilling af musikmediet, et nyt medie, og derfor må pladeselskaber og artister ligeledes stå over for en omstilling af de vante forretnings- og indtjeningsmodeller, samt måden hvorpå de styrer og kontrollerer deres musik. På baggrund af dette vil vi derfor undersøge følgende: Hvordan påvirkes kunstnere og musikbranchen af musikmediets udvikling fra fysisk medie til digitalt streaming af dette og hvordan fungerer streamingtjenesten Spotify teknisk som musikmedie? Problemstillinger Følgende problemstillinger skal danne grundlag for, at vi kan besvare vores problemformulering, da vi vurderer at vi igennem besvarelse af disse, opnår de bedst mulige resultat: Hvordan påvirkes kunstnere og pladeselskaber af streaming som musikmedie? Hvordan kan streamingtjenester ændre måden hvorpå vi lytter til og anskaffer musik? Hvordan har musikmediet udviklet sig de seneste år og hvad har det betydet for kunstnerne? Hvorledes kan streamingtjenester som Spotify tilgodese mindre kendte kunstere? Hvilke teknologier ligger bag Spotify som streamingtjeneste? Afgrænsning og fokusering I dette projekt har vi ikke mulighed for at belyse alle aspekter og derfor har vi valgt at afgrænse vores projekt for ikke at gå overfladisk ned i flere aspekter. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 7

9 Vi har derfor valgt at holde os til en caseundersøgelse af musik streamingtjenesten Spotify og ikke at analysere og sammenligne flere tjenester. Vi vil ligeledes ikke kigge på forholdet mellem pladeselskaberne og kunstnerne. Semesterbinding og 2. Dimension Dette projekt vil komme til at rumme elementer fra dimensionerne; Teknologiske systemer og artefakter, samt subjektivitet, teknologi og samfund. Teknologiske systemer og artefakter som dimension, bliver behandlet når vi redegøre og beskriver de indre dele af det teknologiske system, som Spotify benytter sig af. I processen fra brugeren klikker på et musiknummer, til det bliver afspillet. Altså bliver det Spotify s teknologiske system som bliver omdrejningspunktet, i arbejdet med denne dimension. Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund, arbejder vi med når vi i det større perspektiv undersøger, hvordan streamingsystemer bruges som teknologi af den almindelige bruger, og hvilke konsekvenser den har, eller kan have for kunstnere, og overordnet den måde man lytter til musik på, set i forhold til de eksisterende medier som musik afspilles fra. Her vil vi også se på hvilke konsekvenser teknologien har for musikmediet, og for brugen af dette. Læservejledning Dette er en vejledning til hvordan du, læseren, kan læse og gribe den følgende rapport an. Du vil blive præsenteret for en begrebsliste (se under bilag) der indeholder nærmere begrebsforklaringer på tekniske termer og ord præsenteret i afsnittet Case undersøgelse af Spotify. Ord og termer med en tilhørende begrebsforklaring er markeret med en stjerne ( * ) for enden af ordet. Case undersøgelse af Spotify skal betragtes som et baggrundsafsnit der for læsevenlighedens skyld ikke nødvendigvis anbefales at læse først, men anbefales at læses umiddelbart efter perspektiveringen. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 8

10 Metode Metodikker I projektarbejdet benytter vi os af forskellige metoder. Metoder er de teknikker der bruges til at generere samt indsamle data og analysere dem. (Olsen & Pedersen, 2003) Vores indsamlede empiri er primært baseret på litteratur. For at finde den ønskede litteratur benytter vi os af litteratursøgning på både biblioteker og online databaser. Oftest bruger vi Google Scholar som søgemaskine, hvor det enten er muligt at få direkte adgang til den pågældende litteratur, eller blive stillet videre til udgiverens hjemmeside. I projektarbejdet benytter vi kvalitativt og kvantitativt materiale og vi har kun i et tilfælde indsamlet vores egen empiri. Vores egen empiri er fra et spørgeskema som vi selv har udarbejdet i Google Docs. Spørgeskemaet giver ikke et repræsentativt billede af Spotify s brug i Danmark, men et lokalt billede af studerende fra RUC s brug. Vi forholder os derfor kritisk til empirien fra spørgeskemaet og bruger det ikke som en egentlig kilde, men kun til at understrege nogle få tendenser opridset i perspektiveringen. Spørgeskemaet er delt på Facebook samt RUC s intranet og har til formål at, give indblik i musikforbrug samt grunde til at benytte Spotify. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om, hvor de adspurgte får deres musik fra. Der er her fem svarmuligheder, hvor hvert svar udløser en bestemt række nye spørgsmål. Hvis der f.eks. svares at man benytter streamingtjenester, får man muligheden for så at udspecificere, hvilken streamingtjeneste man benytter sig af. Her efter spørges ind til hvad man brugte før streamingtjenesten og her kan man vælge svarmuligheder som piratkopiering, itunes store osv. uanset hvad man svarer i denne sektion er næste sektion af spørgsmål ens. Her spørges der ind til hvorfor man benytter sig af streamingtjenester. Vi ønsker altså at få et billede af de adspurgtes musikforbrug samt hvor mange af de adspurgte som benytter sig af Spotify, hvorfor de bruger Spotify og om hvad de brugte før Spotify blev tilgængeligt. Vi kan altså både danne os et billede af hvor mange der før Spotify benyttede sig af piratkopiering samt, hvorfor de gjorde det, og hvorfor de bruger Spotify nu. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 9

11 Metodologi I projektarbejdet har vi valgt en case som omdrejningspunkt. Spotify adskiller sig fra andre streamingtjenester og er derfor et enestående fænomen. Vi har derfor valgt at lave et casestudie med Spotify som case, hvor vi kortlægger de tekniske egenskaber, brugsfunktioner og andre formelle specifikationer. Her tages afsæt i den tilgængelige litteratur udgivet af folkene bag Spotify, samt forskellige tekniske artikler. De grafer og tal Spotify bruger i sin litteratur er målinger Spotify selv har fortaget direkte fra deres servere og brugere. Til afsnittet Spotify brugergrænseflade har vi gennem egne tests af Spotify klienten, redegjort og illustreret hvordan Spotify fungerer for brugeren. Herefter undersøger vi med afsæt i den indsamlede empiri, Spotify s betydning for musikbranchen. Vores analysestrategi byder både på brug af abduktion og deduktion. Vi benytter både statistikker, interviews, avisartikler, forskningsartikler og internetsider til analysen og diskussionen. Spotify offentliggør ikke materiale der redegør for hvor store indtjeningsmuligheder kunstnere har gennem Spotify. Derfor har vi gennem abduktion udledt nogle konkrete tal baseret på udtalelser fra kunstnere i avisartikler og på internetfora. For at undersøge Spotify s fremtidige rolle som musikmedie har vi benyttet Chris Andersons Long Tail teori, til at belyse hvordan Spotify kan gavne små kunstnere i musikbranchen. Vi benytter IFPI s rapport som hovedkilde men også interviews og igen Chris Andersons til at analysere og diskutere musikmediets udvikling og fremtid. Slutteligt laves en grafisk formidling af begrebet streaming, som skal fungere som poster, hvor vi på let forståelig vis illustrere hvordan musikstreaming fungerer i Spotify. Udgaven af posteren som er med i rapporten er kun et udkast og skal videreudvikles til projektfremvisningen. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 10

12 Case undersøgelse af Spotify Introduktion Spotify er en musiktjeneste der tilbyder musik med et tilgængeligt musikbibliotek på 18 millioner forskellige musiknumre og med over 20 millioner brugere, er Spotify blandt de mest markante og indflydelsesrige musiktjenester på markedet. Spotify formår dette ved at streame musikken til brugerne igennem et peer-to-peer netværk. Ligeledes er dette de to primære tekniske bestanddele i Spotify. I det følgende afsnit gives der et overblik over disse to, og de led der forbinder dem og udgør Spotify. Spotify Spotify er en musikafspiller (klient) bestående af en række regler (netværksprotokoller*) baseret på deling af musik iblandt brugerne af afspilleren. Hvad er Spotify? Klienten fungerer på de fleste gængse computerenheder. Mobilenheder er dog en undtagelse for peer-to-peer teknologien og benytter sig i stedet af streaming direkte fra en server grundet, at netværksbelastningen endnu er for stor på mobiltelefoner til at benytte sig af peer-to-peer fildelingsteknologien. Klienten er closed source* og klientens kode deles altså ikke med brugerne trods af, at klienten er gratis tilgængelig. For at bruge klienten kræves der oprettelse af en brugerkonto hvoraf en freemium* model træder i kraft - det er gratis at benytte, men der kan betales for en premium* konto for at få brugerfordele o.l. heraf gælder der forholdsvis betaling i mod reklamepause mellem musiknumrene o.l. i klienten, samt lydkvalitetsmæssige fordele. 2 (Kreitz & Niemelä, 2010) 2 - sidst lokaliseret d Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 11

13 Spotify s brugerinterface er designet ud fra et søg og gennemse værktøj hvor brugeren kan søge efter specifikke numre, albums, artister o.l. eller ud fra disse søgninger finde relateret musik. Dette minder på mange måde om en traditionel MP3-afspiller bortset fra at klienten her stiller 18 millioner musiknumre til rådighed, i stedet for en begrænsning på ens lokale musiksamling. (Kreitz & Niemelä, 2010) Afspilning Selve afspilningen af musiknumre foregår således, at brugeren vælger et musiknummer - hvis musiknummeret allerede er i brugerens cache benytter Spotify den pågældende data fra cachen til at afspille, ellers hentes de første 15 sekunder af musiknummeret fra Spotify's egne servere ned i en playback buffer for at mindske forsinkelsen af at musiknummeret, alternativt først skal hentes fra peer-to-peer netværket. Når der er 30 sekunder tilbage af musiknummeret, begynder klienten at hente det næste logiske musiknummer (næste musiknummer på samme album, næste album, næste single osv..) fra peerto-peer netværket. Medmindre at musiknummeret endnu ikke er fundet og hentet efter 20 sekunder, begynder Spotify at hente fra deres egne servere. (Kreitz & Niemelä, 2010) Det er også værd at bemærke, at hvis playback bufferen* ikke kan følge med det igangværende musiknummer, så stoppes brugerens deling til peer-to-peer netværket for at kunne godtgøre for en øget forsinkelse. (Kreitz & Niemelä, 2010) Lydkvalitet Fælles for klienten er, at der streames lyd i det frit tilgængelige format OggVorbis. 3 Sportify klienten tilbyder heraf lydkvalitet i forholdsvis lav eller høj lydkvalitet (varierende bitrate* af 160 kbps* (q5) og 320 kbps (q9)) alt afhængig af om brugeren er premium kunde. (Kreitz & Niemelä, 2010) Både lav (q5) og høj kvalitets- (q9) lydfiler kan deles igennem peer-to-peer netværket og direkte fra Spotify's egne servere, men en bruger af Spotify klienten der deler (uploader) q5 i peer-to-peer 3 Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 12

14 netværket kan ikke hentes (downloades) af brugere som forespørger q9 filer da klienten ikke bruger ressourcer på at konvertere (re/encode*) lydformatet mellem de to lydkvaliteter. Derfor skal der være en Premium-bruger med adgang til q9 formatet som skal dele specifikt til en forespørgsel af q9 formatet. (Kreitz & Niemelä, Spotify Large Scale, Low Latency, P2P, 2010) Regler Netværksprotokollen er designet således at skulle have et helt musiknummer gemt i klientens cache, før klienten kan begynde at dele til en ny peer/bruger. Grunden til dette er, at minimere mulighederne for at sløve netværket og kravene til brugerens netværk mindskes. Samtidig skal klienten ikke bruge ressourcer på at analysere og tolke, hvilke dele af et givent musiknummer der mangler, samt de implikationer som kan forekomme hvis netværksforbindelsen frakobles undervejs. (Kreitz & Niemelä, 2010) Af samme grund, vil Spotify klienten altså være dårlig til at streame store filer, eksempelvis film. Grundet at klienten kun håndtere filer på få megabytes af samme filtyper kan klienten tillade sig at bruge en Transmission Control Protocol* (TCP) til at definere de regler og parametre for data der sendes frem og tilbage i netværket. Dette er på trods af at en User Datagram Protocol*(UDP) ofte er hyppigt brugt til netop streaming. 4 UDP protokollen er ustabil omkring leverancen af data eksempelvis gives der ikke besked tilbage om hvorvidt datapakken er leveret. TCP protokollen rapporterer om hvorvidt datapakkerne kommer frem og gensender evt. tabt data i peer-to-peer netværket. (Kreitz & Niemelä, Spotify Large Scale, Low Latency, P2P, 2010) Stabilitet Gældende for både computer- og mobilenheder er, at Spotify klienten overvåger lydbufferen fra enhedens lydkort og analyserer for eventuel hakke og stammen (stuttering). (Kreitz & Niemelä, 2010) 4 Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 13

15 Grundet at Spotify er netværksbaseret vil det typisk være manglende netværksressourcer som kan skabe stuttering i musikafspilning Udover at hente og dele filer, skal klienten også håndtere dekryptering* og kryptering* af data, forud for at musiknumrene bliver afspillet, derfor er Spotify klienten i det hele taget meget følsom over for yderlig belastning af brugerens netværksforbindelse. Af samme årsag, benytter Spotify klienten på mobileenheder sig af en direkte serverforbindelse til Spotify's egne servere, da stabiliteten og hastigheden tilbudt af teleudbydere ikke kan håndtere peer-to-peer trafikken i særligtilfredsstillende grad. 3 primære elementer For at forstå hvordan Spotify fungerer, bliver vi nød til at forstå hvordan de enkelte elementer fungerer, hvilket formål de har og hvordan Spotify benytter dem. Spotify bruger som tidligere nævnt primært 3 elementer for at afspille et ønsket musiknummer, den lokale cache, peer-to-peer netværket og Spotify s egne servere. Figur 1 5 På Figur 1 ses hvordan de forskellige elementer er mulige spillere når en bruger afspiller et musiknummer i Spotify s klient. Pilene viser hvordan data sendes, hvor det kun er i peer-to-peer netværket 5 - sidst lokaliseret d Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 14

16 at der både sendes og modtages. Når en bruger skal afspille et musiknummer på Spotify kommer brugeren igennem disse led: A. Brugeren vælger og klikker på et musiknummer B. Hvis brugeren tidligere har afspillet musiknumret er dette sandsynligvis allerede lagret i cachen, men i tilfælde af det modsatte, henter Spotify klienten de første 15 sekunder af musiknummeret direkte fra deres server. C. I disse 15 sekunder arbejder Spotify klienten på at hente musiknummeret fra peer-to-peer netværket, hvorefter det kan streames fra adskillige kilder; cachen, peer-to-peer netværket og serverne. D. Med resterende 30 sekunder tilbage af musiknummeret, begynder Spotify klienten at hente de første 15 sekunder af det næste logiske musiknummer, næste musiknummer på spillelisten, fra peer-to-peer netværket. Hvis dette ikke er lykkedes inden for de første 20 sekunder begynder Spotify klienten at hente musiknummeret fra deres server. I denne gennemgang fremgår det, at Spotify kan benytte sig af alle 3 elementer når man skal afspille et musiknummer. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 15

17 Brugergrænseflade I følgende afsnit fokuserer vi på brugergrænsefladen i Spotify klienten, for at kaste overblik over hvordan den fungerer og hvilke tekniske processer Spotify's funktioner sætter i gang. Spotify klienten er centreret omkring A, der fungerer som 'fremvisningsside' for hvad end brugeren klikker på eller interagerer med. B Værktøjspanelet har en række funktioner: 'filer', 'rediger', 'oversigt', 'afspilning' og 'hjælp' samt en frem og tilbage knap og et søgefelt. Dette er en værktøjslinje til praktisk opsætning af klienten, den fungerer som en traditionel Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 16

18 webbrowser* og udstiller netop at Spotify er en sammensætning af en traditionel musikafspiller og en online kilde til musik. C Heri består den traditionelle musikafspiller, der udgør det mest basale behov i en musikafspiller. Dette er i form af en 'spil'/'pause' samt spol frem/tilbage knap og en tilhørende tidslinje for det igangværende musiknummer, med en tilhørende højre side der har en 'shuffle' og 'gentag' funktion. 'Shuffle' funktionen tager udgangspunkt i den spilleliste (album, numre sat 'i kø' af brugeren) brugeren hører det igangværende musiknummer fra. Dette er den visuelle ramme for 'playback bufferen aktiveres ved igangsættelse af et musiknummer og brugen af de øvrige afspilningsfunktioner. Ressourcerne hertil kommer peer-to-peer netværket*, hvor klienten henter musiknummeret fra. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 17

19 D Spotify præsenterer brugeren for et hovedpanel i tre dele: Main, Apps, og Collection. Herfra tilgås der alle Spotify's funktioner. Main: What's new: Nyheder i form af kunstnere, applikationer, musiknumre m.m. People: Giver adgang til hvad Spotify kalder Spotify Social der koordinerer brugerens Facebook konto med Spotify klienten og giver herigennem mulighed for at se ens venners spillelister, favoritter, mest spillede samt en række delingsmuligheder af spillelister o.l. Inbox: Er din Spotify indbakke hvori der kan sendes og modtages musikforslag fra andre Spotify brugere i brugerens Facebook kreds. Play Queue: Gør det muligt for brugeren at sætte musiknumre i en bestemt afspilnings kø. Modsat spillelister bliver disse numre ikke gemt, men tilfældes har de, at ved afspilning af musiknumre fra en hvilken som helst kø begynder klienten at hente det efterfølgende musiknummer, på forhånd for selve afspilningen af dette. Devices: Her tilgås der tilsluttede enheder (eksempelvis mobiltelefon og MP3-afspiller) der giver mulighed for at synkronisere den musik man har købt på tjenesten, eller det musik man har liggende på sin PC i forvejen, til f.eks. ipod med Spotify. Apps: Giver brugeren mulighed for at finde specifikke applikationer til Spotify klienten. Applikationerne kan personliggøre klienten og tilføjer specifikke værktøjer der f.eks. hjælper med at finde kunstnere, musikanmeldelser eller koncerter i nærheden af brugerens lokation. En allerede indbygget applikation er Radio: Der finder radiostationen ud fra brugerens playlister, favoritter osv. denne kan betragtes som en udvidet DAB radio. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 18

20 Collection: Library: Samler alle brugerens samlede musiknumre og spillelister som er markeret som favoritter samt allerede eksisterende musik på brugerens computer. Local Files: Repræsenterer kun dine lokale filer på brugerens computer dvs. brugerens egen musik samling. Download: Er en oversigt over de musiknumre som brugeren har købt på tjenesten, som f.eks. kan overføres til mobilenheder (eksempelvis ipod og smartphones) Starred: Tillader brugeren at gemme musiknumre kategoriseret som favoritter. Dette panel tillader herefter at tilføje punkter i form playlister der muliggøre, at lave spillelister ud fra brugerens ønske. E E er en del af Spotify Social panelet og fungerer som en liste hvorpå brugeren kan tilføje Spotify/Facebook venner, for hurtigt at kunne anbfale et musiknummer. Dette fungerer ved at trække (drag-anddrop*) et musiknummer fra en given spilleliste og hen til den ønskede ven. Dette skal ses som en genvej til inbox, der som beskrevet også kan bruges til samme funktion som E. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 19

21 F Spotify Social er placeret i højre side af Spotify klienten og deler heraf det mere praktiske panel til håndtering af musik med det sociale værktøj. Spotify Social er et forsøg på at intergrere en social oplevelse med vores musik. Dette gøres ved at informere hvad brugere venner (facebook venner tilkoblet Spotify)hører nu. Dette kan, hvis vælges af brugeren, også fremvises på diverse sociale netværker. Spotify Social indebærer også muligheder, for at lade brugeren lave fælles adminisrerede spillelister med andre. Lokal Cache Følgende vil forklare den lokale cache, samt hvordan Spotify benytter cache og afslutningsvis vil vi kigge på muligheden for at benytte cache i en eventuel videostreamingstjeneste. Hvad er lokal cache En cache fungerer som et midlertidigt lager for data, som har det primære formål, at gemme data for at være hurtigt tilgængeligt i flere sammenhænge. En cache bruges blandt andet af internetbrowsere, til at lagre data fra ofte besøgte hjemmesider. Dette gøres for at sikre at tilgangen til ofte brugte data, ikke skal hentes eksternt hver gang. (Gadkari, 2008) Ydermere, bruges denne mekanisme til at aflaste det netværksbaserede lager, eller server. Ved dette system, bruges der langt mindre båndbredde, og data indlæses hurtigere, og gør derved brugeroplevelsen mere flydende. Den har dog også sine begrænsninger, som bliver uddybet længere nede i afsnittet. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 20

22 Cache størrelse Diverse klienter og applikationer bruger cache forskelligt, fordi cachens indhold bruges forskelligt i respektive sammenhænge. Når et program der benytter cache lagrede data skal designes, skal der eksempelvis tages stilling til hvilke, og hvor meget data der skal gemmes. Der skal derfor tages højde for flere parametre, blandt andet brugeradfærd og estimeret dataforbrug i forhold til den type data programmet behandler. Eksempelvis har Spotify s klient en standard cache størrelse på 10 % af brugerens frie lagringsplads på harddisken (forudindstillet til maksimum 10 GB). Den kan udvides af brugeren hvis dette ønskes. (Kreitz & Niemelä, 2010) Fordelen ved dette, er at en større del af de data man ofte tilgår, vil være hurtigt tilgængelig. Ulempen ved applikationer som Spotify, er at de data (lydfiler) som lagres i cache fylder meget set i forhold til den almindelige brugers harddisk kapacitet. Fordi filerne gemt i cachen, bliver gemt lokalt på brugerens harddisk, er det rent juridisk kun muligt for applikationer som Spotify, at benytte caching som en af sine primære afspilningskilder ved at kryptere cachens indhold så den ikke er tilgængelig eller kan afspilles af andre applikationer. (Kreitz & Niemelä, 2010) Figur 2 Søgning i cache På figur 2 ses processen når der forsøges at finde data i cachen, der er to udfald, enten findes dataene i cachen, og kan hentes derfra, ellers findes de ikke i cachen, og derefter vil dataene hentes og lageres i cachen. Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 21

23 På samme måde fungerer det når Spotify benytter cache, hvis musiknummeret findes i cachen afspilles det herigennem, hvis ikke så gemmes det pågældende musiknummer i cachen, hvorefter det ældste musiknummer i cachen overskrives (så frem cachen er fyldt). (Gadkari, 2008) Cache I Spotify Hvorfor benytter Spotify cache? (...) it is common that users listen to the same track several times, and caching the track obviates the need for it to be re-downloaded. (Kreitz & Niemelä, 2010: 2) Cache er fordelagtig når brugere lytter til de samme musiknumre ofte, hvilket er tilfældet, da klienten ikke behøver at hente musiknummeret hverken fra deres server, eller fra peer-to-peer netværket. Kreitz & Niemalä lavede en måling som gik ud på at klarlægge hvor de forskellige afspilninger kom fra på Spotify. Det viste sig at i en periode på 1 uge kom 54,4 % 6 af alle afspilninger på Spotify fra brugerens lokale cache. Umiddelbart er den måde Spotify klienten bruger cache, begrænset til håndtering af filer på de størrelser som komprimeret musik typisk ligger inden for. I princippet kan det også bruges til lagring af større filer, som f.eks. video. Dog vil det kræve så meget lagerplads afsat til cachen, at det vil dominere brugerens harddisk. Her vil det oftest være et helt andet mønster man vil se ift. brugeradfærd. Specielt hvis det gælder større filer som f.eks. spillefilm. Her ses ofte en hel film ad gangen (som fylder meget i en eventuel cache), og filen vil ikke blive brugt hyppigt på samme måde som et musiknummer. Derved optages der meget plads i cachen, til en fil som kun sjældent bliver brugt. 6 Kreitz&Niemalä, 2010, s. 7 Lasse, Emil, Frederik og Nicholas 2. Semester, Humanistisk-Teknologisk Basis-Studium RUC 22

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1 Arbejde med musik Leif Smidt december 2015 Side 1 Hvordan får jeg musik på min ipad Der findes flere forskellige måder, du kan få musik på din ipad. 1. Overfør musik fra din computer Hvis du i forvejen

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet,

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004

VoIP. Voice over IP & IP-Telefoni. Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 VoIP Voice over IP & IP-Telefoni Lars Christensen & René Truelsen, Dec. 2004 Oversigt over foredrag VoIP I Dag Hvordan står tingene i dag? Netværksstrukturen for VoIP Benyttede VoIP-standarder/protokoller

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Del video

UCSJ DIGITAL. Del video UCSJ DIGITAL Table of Contents Komprimer video...3 Brug Handbrake til at reducere størrelsen på en videofil... 4 Del på tv.ucsj.dk...8 Publicer en video på tv.ucsj.dk... 9 Del på Youtube...10 Du skal lige

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Question 1* Question 2* Question 3*

Question 1* Question 2* Question 3* Survey Invitations Invitations Sent: 0 Invitations Accepted: 0 Untracked Responses: 73 Total Responses Received: 73 Results Filtering Add Filter invitations & send reminders Question 1* Er du TDC/YouSee

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Vejledning i Express Scribe

Vejledning i Express Scribe Forside Vejledning i Express Scribe Introduktion Express Scribe er et program til transskribering af interviews og andre optagelser. Det er gratis og nemt at gå til. Det kan de mest basale funktioner til

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musik-podcasting Program Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musikbranchen & Internet Årsomsætning på

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Tips og Tricks

UCSJ DIGITAL. Tips og Tricks UCSJ DIGITAL Table of Contents Webbrowsere...3 Slet midlertidige filer og cookies... 4 Mobile enheder...8 UCSJ mail på smartphone og tablet... 9 Video mm....10 Rip en DVD... 11 Brug Handbrake til at reducere

Læs mere

Netværksmålinger. - en introduktion! Netteknik

Netværksmålinger. - en introduktion! Netteknik Netværksmålinger - en introduktion! Netteknik TCP - IP - Ethernet DNS eksempel På en ældre Windows 7 pc sker følgende deault ved DNS opslag: HOSTS filen kigges igennem DNS + DNS Suffix checkes LLMNR aktiveres

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7 QuickGuide 1.1 Betjenings Muligheder Side 3 1.2 Smart Client Side 4 1.3 Web Client Side 5 1.4 Mobil Client Side 6 2.1 Smart Client Login Side 7 2.2 Smart Client Live visning Side 8 2.3 Smart Client afspilning

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

2. Semesterprojekt 2013

2. Semesterprojekt 2013 2. Semesterprojekt 2013 Streamingtjenesters indflydelse på forbrugerne og deres musikvaner. Gruppemedlemmer: Jeppe Dahl-Østergaard Niels Helsø Maria Petersen Vejleder: Bent Søndergård 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere