NR. 5 - SEPTEMBER Redning fra luften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften"

Transkript

1 NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften

2 Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og oktober Du kan handle via betalingskort, EAN nummer eller faktura Ønsker du at handle via faktura, skal du kontakte os først. Skal du bruge meget på en gang eller bes lle de samme produkter flere gange indenfor en kort periode, har du mulighed for at få rabat Kontakt os og hør nærmere. Flere nye produkter kommer i september og oktober Helpan & HelpanSafety, Skeevej 107, Skee St. Merløse - telefon: mandag - torsdag kl og fredag kl

3 RISIkoBaSeRet dimensionering muligheden FoR de FRIvIllIge IndHold LEDER / INDHOLD Forsvarsministeren svarer igen... 4 sstyrelsen havde i starten af august kun modtaget ganske få endelige planer for risikobaseret dimensionering fra kommunerne. Derfor udsendte Forsvarsministeriet en ny bekendtgørelse, der udsætter kommunernes frist for indsendelse af de færdige planer fra den 31. august 2007 til den 30. juni Risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab betyder, at beredskabet bliver dimensioneret på basis af lokale risikovurderinger. sstyrelsen skal kontrollere, at der i kommunernes planer er overensstemmelse mellem den enkelte kommunes risikoprofi l og kommunens forslag til dimensionering af beredskabet. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Der er således sat klare krav til, hvad kommunalbestyrelsen skal kunne imødekomme og være forberedte på af lokale risici. Det er vigtigt, at de risici, der fi ndes i kommunen, er blevet identifi ceret og analyseret, så kommunens risikoprofi l er blevet kortlagt. På dette grundlag skal kommunalbestyrelsen således kunne fastlægge serviceniveauet for det kommunale beredskabs opgavevaretagelse. Det er i denne forbindelse sforbundets forhåbning, at de kommunale beredskaber i høj grad har indtænkt de frivillige i dimensioneringerne. Det sker ud fra to betragtninger: Et økonomisk og et forebyggelsesmæssigt. I bekendtgørelsen er det anført, at forebyggelsesindsatsen skal prioriteres yderligere med henblik på i højere grad at integrere dette arbejde i alle relevante dele af redningsberedskabet. De frivillige kan primært bidrage i det praktiske arbejde, hvor de kan yde et stort stykke arbejde. I fl ere kommuner indgår de frivillige allerede i det forebyggende arbejde, så det vil være oplagt for de resterende kommuner at skele til denne udnyttelse af den mulighed, som de frivillige giver. Økonomisk er de frivillige også en yderst attraktiv ressource at have til rådighed. Der har hen over sommeren været meget debat i medierne omkring nedskæringer i nogle af de kommunale beredskaber, og hvilke konsekvenser det har fået på materiel- og mandskabssiden. I dimensioneringsplanerne er det nødvendigt at tage højde for en række mulige scenarier og gøre sig overvejelser om, hvordan ulykker og katastrofer kan undgås. Her kan frivillige være nøglen til at løse det økonomiske puslespil. De er en billig investering, der kan træde til ved de ulykker og katastrofer, som heldigvis sjældent forekommer, men som pludselig kræver en stor styrke under indsatsen og ved den efterfølgende følgeskadebekæmpelse. Mange kommuner har allerede inddraget de frivillige som et naturligt aktiv i beredskabet. Derfor er disse kommuner i øjeblikket i gang med at hverve yderligere frivillige. På landsplan mangler der op mod frivillige, så der er i den grad brug for frivillige i redningsberedskabet. Det er heldigvis et positivt problem og en opgave, som sforbundet håber at kunne løse sammen med kredsene og samarbejdspartnerne ude i kommunerne. Der er i det seneste forlig fokuseret på frivilligressourcen i redningsberedskabet, så det er nødvendigt, at der bliver hvervet de frivillige, som der er behov for. Det vil i sidste ende være med til at skabe et trygt samfund. BEREDSKAB Redning fra luften FKB s Årsmøde Rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej Tetra i Danmark DM for Redningshunde Frivilligpriserne for Den Danske Redningsberedskabspris Fra chef via patient til menneske Projekt Østbørn Frivillig i Region Sjælland Projekt Ældresikkerhed i Allerød Brandmandskonkurrencer i Hornslet Regioner og kredse Deadline til næste nummer den 26. oktober bladet udkommer den 22. november Nummer 5 - september årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Informationschef Mads Jakobsen Informationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2007, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner, bedriftværnspligtige virksomheder. Forsidefoto: Fototjenesten, Karup

4 sforlig Forsvarsministeren svarer igen På baggrund af indholdet i lederen i BEREDSKAB nr. 4 af juli 2007, der havde overskriften sforlig et beskedent resultat for de frivillige, har forsvarsministeren ønsket at komme med en kort bemærkning Imidlertid er det et faktum, at den politiske aftale i økonomiske termer betyder en vækst i bevillingen til det statslige redningsberedskab på ca. 6 % og for sforbundet på ca. 10 %. Af Forsvarsminister Søren Gade sforbundet udtaler i julinummerets leder, at man ikke er stolte af forliget og det kan jo undre, især efter at forbundet efter eget udsagn gennem 1½ år har haft positiv og konstruktiv dialog med beredskabsordførerne for Folketingets partier. Desværre var det kun et fåtal af bladets læsere, der havde mulighed for at være til stede ved temadagen i forbindelse med sforbundets Landsrådsmøde den 16. juni 2007, hvor afdelingschef Bjørn Bisserup på mine vegne bl.a. forklarede, hvorfor ikke alle forbundets ønsker blev imødekommet. Man kan læse mere om temadagen og indlægget andet steds i julinummeret og det bør læseren gøre. Der er meget at glædes over, og de frivillige i redningsberedskabet har ikke grund til at miste modet, som man ellers får indtryk af ved at læse lederen i juli Lad mig slå fast, at forbundets ønske om en mere end 200 % bevillingsforøgelse ikke på noget tidspunkt har været realistisk den økonomiske virkelighed betyder jo, at ikke alle blot kan få deres ønsker om flere penge imødekommet. De politiske forhandlinger som jeg var ansvarlig for at gennemføre handlede derfor om at få mest redningsberedskab for pengene. sordførerne som jo alle udmærket kendte forbundets ønsker, synspunkter og oplæg - valgte sammen med mig at anlægge et helhedssyn på beredskabsområdet. Herudover indeholder aftalen en række tiltag på frivilligområdet både økonomisk og udviklingsmæssigt idet der fortsat er et stærkt politisk ønske om at udnytte de frivillige ressourcer til gavn for samfundets samlede beredskab. Der er således meget at være glade for. Det havde jeg Imidlertid er det et faktum, at den politiske aftale i økonomiske termer betyder en vækst i bevillingen til det statslige redningsberedskab på ca. 6 % og for sforbundet på ca. 10 % håbet på, at forbundet havde valgt at fremhæve i sin leder. Det nævnes endvidere i lederen, at hjemmeværnet tilsyneladende har taget det første skridt til at blive integreret i

5 sforlig det danske civile redningsberedskab. Hertil vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det i aftalen specifi kt står anført, at hjemmeværnet ikke er en del af det daglige redningsberedskab. De partier, der i år indgik aftalen om redningsberedskabet efter 2006, stod i sommeren 2004 også bag aftalen om forsvarets ordning fra I forsvarsaftalen står der bl.a., at hjemmeværnet kan fokusere sin indsats mod totalforsvaret. I hjemmeværnet gennemføres der derfor en helt grundlæggende uddannelse i brand, redning og miljø samt hjælp til politiet med hjælp fra bl.a. faste og frivillige i redningsberedskabet, helt i overensstemmelse med de politiske ønsker og forventninger. Hensigten er naturligvis ikke, at hjemmeværnet skal overtage opgaver fra redningsberedskabet eller politiet, men uddannelserne gør det muligt i større omfang at hente støtte fra hjemmeværnet under f.eks. større ulykker, katastrofer, hændelser eller følgevirkninger af terrorangreb, hvor andre myndigheders ressourcer ikke er tilstrækkelige eller lige så velegnede. Jeg håber og forventer, at sforbundet som organisation vil deltage aktivt, positivt og konstruktivt i arbejdet med implementeringen af aftalen om redningsberedskabet, således at vi i fællesskab kan udvikle et endnu bedre og robust redningsberedskab, hvor de frivillige fortsat har en central rolle. ú BeRedSkaBSFoRBUndetS kommentar Forsvarsminister Søren Gade nævner i sit indlæg, at han forventer, at sforbundet vil deltage aktivt, positivt og konstruktivt i arbejdet med implementeringen af aftalen om redningsberedskabet. Det vil sforbundet. Ingen skal være i tvivl om, at vi arbejder positivt, aktivt og konstruktivt for et godt redningsberedskab, herunder også implementeringen af aftalen om redningsberedskabet. Vi vil bl.a. bevise det gennem vores arbejde i de arbejdsgrupper, der er nedsat som følge af aftalen om redningsberedskabet, og hvor vi deltager. Vi er ikke tilfredse med beredskabsforliget, og vi har sagt det. Men det påvirker ikke vores arbejde vedr. implementeringen af beredskabsforliget. Det ses f.eks. af vores kommentarer om sammensætning af og kommissorium for de to arbejdsgrupper, der er nedsat som følge af beredskabsforliget. Selv om vores kommentarer ikke har ændret noget væsentligt, så arbejder vi aktivt, positivt og konstruktivt i arbejdsgrupperne på det grundlag, der er vedtaget. Falcks Uddannelsescenter Den professionelle samarbejdspartner indenfor branduddannelse, beredskab, indsatsledelse og personaleudvikling. Vi tilbyder blandt andet kurser i grunduddannelse indsats, indsatsledelse, førstehjælp, funktionsuddannelse indsats, supplerende funktionsuddannelse brand, håndtering af tilskadekomne, brandforløb og overtænding, gaskursus, div. personaleudviklingsforløb, m.v. Er der specielle ønsker kan dette også løses. Se mere på Falcks uddannelsescenter Langvang Langvangen 1, 8900 Randers Tlf: , 5

6 Ved Karup, en lille by mellem Viborg og Herning, ligger Nordeuropas største flyvestation på ha og med omkring ansatte. Her finder man ligeledes Eskadrille 722, også kendt som Flyvevåbnets redningseskadrille, som blandt andet fungerer som base for redningshelikopterne. BEREDSKAB har talt med pilot Thomas Wandahl, som fortæller om fordelene ved den nye redningshelikopter og om udfordringen ved at redde folk fra luften. Redning fra luften Af Line Nielsen Besætningen Et godt stykke fra Hovedvagten på Flyvestation Karup ligger Eskadrille 722. Her arbejder ca. 100 mand fordelt på godt 20 besætninger inden for Search and Rescue (SAR) på dansk Eftersøgning og Redning. Besætningen på redningshelikopterne består af en luftfartøjschef, en 2. pilot, en flymaskinist, en redder/tekniker og en systemoperatør. Desuden er der altid en læge med på missioner, hvor der er mennesker involveret. Alle besætningsmedlemmerne kan førstehjælp, og alle reddere enten har taget eller er i gang med at tage en uddannelse i PreHospital Trauma Life Support (PHTLS). Redderne og systemoperatørerne har desuden taget en svømmeuddannelse hos Frømandskorpset i Kongsøre missioner om året Eskadrillens opgaver indebærer eftersøgning og redning, patienttransporter, assistance til skibe i nød, havmiljøovervågning, samt transport af kongehus og regering. En kommende opgave vil også være såkaldt troppetransport til udsendelse i internationale opgaver. Eskadrillen har de seneste år haft et stigende antal patienttransporter, hvilket blandt andet skyldes sammenlægninger af hospitaler. Vi transporterer patienter overalt men oftest fra øerne til hospitaler på fastlandet. Vi flyver fx meget fra Samsø og Bornholm. De hospitaler, som vi oftest flyver til, er Odense, Aalborg, Skejby og Rigshospitalet, siger Thomas Wandahl, og fortæller, at eskadrillen igennem de sidste ti år har haft omkring missioner om året. Eskadrillen har mest travlt om sommeren, da der er mere aktivitet på havene, såvel som på strande og øer.

7 Redningseskadrille Hurtigt i luften Redningshelikopterne flyver ud fra tre steder i landet: Roskilde, Skrydstrup og Aalborg. I særligt slemt vejr er der også vagt i Rønne på Bornholm; dette forekommer ca gange om året. Grundet disse placeringer er det muligt for en helikopter at være over alt i landet på under en halv time. Derudover er der faste regler for, hvor hurtigt besætningen skal være om at komme i luften. Mellem klokken 7 og 22 skal de således være i luften inden for 15 minutter, og mellem 22 og 7 er det inden for 30 minutter. Nye tal viser dog, at redningshelikopterne er meget hurtige til at rykke ud. Gennemsnitstiden er faktisk kun på 7,5 minutter om dagen og 13 minutter om natten. SAR-beredskabet er på beredskab 365 dage om året. Besætningen har vagt 72 timer ad gangen. Bedre flyvning Helicopter Wing Karup, som er den fly-operative del af Flyvestation Karup, har fået tildelt 14 nye AgustaWestland EH-101 Merlin helikoptere, som gradvist skal erstatte de ældre S-61 Sikorsky helikoptere. Thomas Wandahl og resten af besætningen er netop nu ved at lære den nye helikopter bedre at kende, og ifølge Thomas Wandahl er der mange fordele ved den nye redningshelikopter. Først og fremmest er der en autopilot, som aflaster mig, så jeg kan koncentrere mig mere om selve opgaven end om flyvningen. Derudover kan den nye helikopter flyve i isslag, fordi der er varmelegemer i rotorbladene og motoren, fortæller Thomas Wandahl. Tidligere var det også svært at se om natten, men den nye helikopter kan flyves med såkaldte Night Vision Goggles (NVG) på, som gør, at piloterne kan se i mørke, og det er især godt rent sikkerhedsmæssigt, og når der flyves lavt over land. Den nye helikopter kan desuden flyve hurtigere, næsten 310 km/t mod tidligere 267 km/t. Derudover har helikopteren tre motorer i stedet for de sædvanlige to. Dette er en fordel, hvis en af motorerne sætter ud, for så er der stadig to til at holde helikopteren i luften. Bedre patientbehandling I forhold til behandling af tilskadekomne er der også kommet flere forbedringer. Blandt andet er der kommet et nyt patientbehandlingsområde, som er et stort modul med alt, hvad lægen skal bruge. Modulet, der er udviklet af en dansk læge, indeholder blandt andet en briks, som kan slås ud, når der er behov for det. En anden forbedring er en rampe bag i helikopteren, som gør det muligt at trille hospitalssenge direkte om bord. Før var vi nødt til at bære patienter om bord, hvilket betød, at vi skulle løfte dem ret højt op for at få dem ind ad helikopterens sidedør, så det er en klar forbedring, mener Thomas Wandahl. Helikopteren kan også løfte meget mere end før, derfor er der plads til flere folk og mere udstyr, hvilket kan være en fordel, hvis der for eksempel er mange tilskadekomne. Tungere helikopter giver større lufttryk Fra pilotens synspunkt er der i den nye helikopter næsten alt, hvad hjertet begærer, men der er dog også negative elementer. For eksempel vejer den nye helikopter mere end den gamle, nemlig op til 15 ½ ton mod før kun ca. 10 ton. Problemet er, at der skabes et meget større lufttryk under den nye helikopter. Rotorbladet er ca. samme længde som på den gamle, men vægten giver simpelthen et større lufttryk. Hvor jeg i den gamle helikopter kunne være meter over målet, er jeg i dag nødt til at være ca. 20 meter over målet. Når redderen fires ned, skaber det desuden en penduleffekt, så redderen svinger mere rundt. Vi er derfor nødt til at finde nye måder at redde folk på. Det er det samme under landing. Det stiller altså nogle større krav til piloten, mener Thomas Wandahl. Fakta De fem besætningsmedlemmers funktioner: Fartøjschefen er øverstkommanderende og ansvarlig for missionens sikre gennemførelse. 2. piloten assisterer fartøjschefen. Systemoperatøren kommunikerer med politi, redningsenheder og skibe og er desuden FLIR-operatør [Forward Looking Infra Red], hvilket bidrager til, at besætningen kan finde folk i vandet om natten. Systemoperatøren er ligeledes back up-redder. Flymaskinisten er ansvarlig for teknikken og er hoist operatør (styrer kranen). Flymaskinisten har tidligere været redder. Redderen er udover at være redder også tekniker og assisterer flymaskinisten. Fremtiden Thomas Wandahl oplever jobbet som pilot som meget spændende og udfordrende. Der er en enorm tilfredsstillelse i det job, vi udfører. Vi hjælper mennesker, som har et behov. Vi redder liv. Når vi møder, ved vi aldrig, hvad dagen vil bringe der er ikke to dage, der er ens, fortæller Thomas Wandahl, som tog sin pilotuddannelse i Pensacola, Florida i USA. Med hensyn til fremtiden for redningshelikopterne, så tror han, at der vil være ca. samme niveau som nu. Men hvis de sammenlægger flere hospitaler, så bliver der endnu flere patienttransporter i fremtiden, fortæller piloten og fortsætter Missionsfordelingen gør, at det er nødvendigt, at de tre SAR-vagter ikke reduceres. Det er mit håb, at de ikke rører ved det. Men derudover ser fremtiden lys ud den nye helikopter. Den bliver endnu bedre fremover, også fordi vi lærer den bedre at kende, slutter pilot Thomas Wandahl. ú

8 FKB Årsmøde Årsmødet foregik i dagene august i Viborg. Sammen med årsmødet kunne man i år fejre hele to jubilæer på henholdsvis 125 år og 50 år. I 1882 blev Dansk Brandinspektørforening stiftet, og i 1957 så Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark dagens lys. De to foreninger blev som en naturlig konsekvens af udviklingen inden for beredskabet i 1994 sammenlagt til Foreningen af Kommunale schefer. FKB s Årsmøde 2007 Af Mads Jakobsen sforliget var hovedtemaet for dette årsmøde. Forsvarsminister Søren Gade og direktør for sstyrelsen Frederik Schydt var blandt de talere, der kom ind på forligets indvirkninger på det danske redningsberedskab, og hvad det vil få af konsekvenser i fremtiden. Forsvarsministeriet Forsvarsminister Søren Gade indledte sin tale med at gøre status over beredskabsforliget. Et forlig, der efter ministerens vurdering, vil skabe et styrket redningsberedskab, når forligets ændringer er blevet implementeret. Lad mig indlede med at fremhæve det væsentlige forhold, at bevillingen til det statslige redningsberedskab i den nye aftale styrkes med cirka 40 millioner kroner om året, hvilket i sig selv er en stigning på cirka 6 procent i forhold til aftaleperioden Hertil kommer, at det udsparede provenu som følge af omlægninger og sammenlægninger tilføres beredskabsområdet, således at der sker en samlet styrkelse af beredskabet med initiativer for i alt gennemsnitlig millioner kroner per år. Aftalen styrker både det statslige og det kommunale redningsberedskab, selvom aftalen som udgangspunkt alene vedrører det statslige redningsberedskab. Særligt I, der er forsamlet her i dag, er jo fuldt ud bekendt med, at hver kommune selv er ansvarlig også økonomisk for at have et forsvarligt redningsberedskab. Frivilligområdet og hjemmeværnet Forsvarsministeren kom ind på alle områderne i beredskabsforliget. Herunder brugte han tid på frivilligområdet og de tanker, der ligger bag forligets indflydelse på brugen af frivillige herhjemme. Det er forligspartiernes intention at styrke frivilligområdet, da der efter deres vurdering i højere grad vil blive brug for frivillige i redningsberedskabet i fremtiden. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten deltog faktisk til det sidste i forhandlingerne om indholdet af aftalen om redningsberedskabet. Desværre ønskede de to partier ikke at tage ansvar for aftalen og sprang fra i sidste øjeblik. Begrundelsen var blandt andet en vis frygt for en militarisering af redningsberedskabet, forklarede Søren Gade og fortsatte med at specificere, hvordan forligspartierne vil styrke frivilligområdet. Vi blev i forligskredsen enige om, at der skulle igangsættes en undersøgelse af, hvorledes frivilligområdet inden for redningsberedskabet samlet set kunne styrkes. Undersøgelsen skal i foråret 2008 komme med anbefalinger til, hvorledes frivilligområdet kan styrkes inden for de fastlagte rammer. Partierne har netop i denne uge godkendt kommissoriet for dette arbejde. Det undersøgelsen skal afdække er: 1) Erfaringerne fra de seneste, større initiativer til øget anvendelse af frivillige, der er gennemført i perioden ) Effekten af de ressourcer, staten i dag afsætter til området. 3) At der med afsæt i erfaringerne fra de seneste initiativer og på baggrund af undersøgelsen af ressourceanvendelsen skitseres modeller for, hvorledes anvendelse af frivillige i redningsberedskabet samlet set kan styrkes. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at den politiske aftale om redningsberedskabet alene vedrører redningsberedskabet, og derfor kun omfatter de midler, der fra statslig side anvendes til redningsberedskabet. Frivilligundersøgelsen vil således alene dreje sig om de finanslovsmidler, som i dag anvendes på statslige frivillige, sforbundet... bevillingen til det statslige redningsberedskab i den nye aftale styrkes med cirka 40 millioner kroner om året og elevtimerefusion til kommunerne. De kommunale udgifter til frivillige omfattes ikke af undersøgelsen, gjorde forsvarsministeren opmærksom på. Klare rollefordelinger Hjemmeværnet omfattes ikke af frivilligundersøgelsen. I aftalen er det specifikt anført, at hjemmeværnet ikke er en del af det daglige redningsberedskab. De partier, der i år indgik Aftalen om redningsberedskabet efter 2006 stod i

9 FKB Årsmøde Forsvarsminister Søren Gade ændrede planer og kom selv til årsmødet for at berette om beredskabsforliget sommeren 2004 også bag Aftalen om forsvarets ordning fra I forsvarsaftalen står der blandt andet, at hjemmeværnet kan fokusere sin indsats mod totalforsvaret. I hjemmeværnet gennemføres der derfor en helt grundlæggende uddannelse blandt andet med hjælp fra jer i brand, redning og miljø samt hjælp til politiet, helt i overensstemmelse med de politiske ønsker og forventninger. Hensigten er naturligvis ikke, at hjemmeværnet skal overtage opgaver fra redningsberedskabet eller politiet, men uddannelserne gør det muligt i større omfang at hente støtte fra hjemmeværnet under for eksempel større ulykker, katastrofer, hændelser eller følgevirkninger af terrorangreb, hvor andre myndigheders ressourcer ikke er tilstrækkelige eller lige så velegnede. Herudover støtter hjemmeværnet til dagligt ved almennyttige civile arrangementer, hvor det har et uddannelsesmæssigt udbytte for hjemmeværnet, for eksempel i form af trafikregulering, vejvisning eller førstehjælpsopgaver. Hjemmeværnet kan derfor efter anmodning støtte redningsberedskabet, politiet, skat og andre myndigheder ved løsningen af en lang række af forskellige opgaver. Det ved jeg, at de fleste er glade for det er der meningsmålinger, der viser. Herudover skal hjemmeværnet fortsat som sin hovedopgave kunne løse militære opgaver til støtte for det øvrige forsvar. Det er derfor heller ikke hensigten, at undersøgelsen skal fastsætte, hvilke opgaver der skal løses af frivillige, og om disse frivillige skal være kommunale, statslige eller fra hjemmeværnet, pointerede forsvarsministeren og gjorde det dermed klart, at der er klare rollefordelinger for, hvilke frivillige der skal gøre hvad og hvornår. Totalforsvaret og frivilligkontaktudvalget Jeg sagde før, at hjemmeværnet ikke er en del af det daglige redningsberedskab, men hjemmeværnet er derimod i høj grad et væsentligt element i samfundets samlede beredskab totalforsvaret. Uden at ville ændre den nuværende opgavefordeling mellem de frivillige inden for redningsberedskabet og de frivillige inden for hjemmeværnet, har partierne bag aftalen om redningsberedskabet besluttet at nyttiggøre det samlede potentiale af frivillige i totalforsvaret. Derfor bliver opgaver og sammensætning for det eksisterende frivilligkontaktudvalg redefineret og udvidet. Kontaktudvalget sammensættes således fremover med repræsentanter fra sstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, Kommunernes Landsforening, Foreningen af Kommunale schefer, Københavns og Frederiksbergs Brandvæsener samt repræsentanter fra frivilligorganisationen sforbundet og repræsentanter for de frivillige i Hjemmeværnets Landsråd, forklarede Søren Gade og fortsatte med at beskrive udvalgets arbejdsopgaver. Frivilligkontaktudvalget skal danne rammerne for koordination, udvikling samt videns- og erfaringsudveksling om emner i relation til anvendelse, samarbejde, uddannelse, øvelser, informations- og rekrutteringskampagner med videre i relation til frivillige inden for såvel redningsberedskabet som hjemmeværnet. Med denne udvidelse af kontaktudvalget, ønsker både jeg og forligskredsen en bredere dialog på frivilligområdet gennem regelmæssige møder, frem for at fastsætte snævre regler og begrænsninger. Derved håber vi, at den nuværende lokale og situationsafhængige fleksibilitet på frivilligområdet kan fastholdes til gavn og glæde»

10 Når kommunikation SKAL virke! * Automatisk rapportering til ODIN: Kontakt os og hør om vores Mobile ODIN løsning (MODIN) der effektiviserer dine arbejdsgange, tlf bomaerke.dk

11 FBK Årsmøde» Direktør for sstyrelsen Frederik Schydt fremhævede, at forebyggelse skal prioriteres højere for borgerne, fastslog Søren Gade afslutningsvis om frivilligområdet. sstyrelsen I sin tale fokuserede Frederik Schydt på beredskabsforliget samt på udviklingen i kommunernes beredskab, herunder fokus på planlægning, indsatsberedskabet og forebyggelse. Nye initiativer ønskes på frivilligområdet En undersøgelse af frivilligområdet er nært forestående, idet det lægges op til en videreførelse af den stærke fokus på anvendelsen af frivillige i det kommunale og statslige redningsberedskab. Undersøgelsen skal munde ud i en række forslag til, hvordan frivilligområdet samlet set styrkes inden for de fastlagte rammer. sstyrelsen ser frem til, at der sker en effektivisering af anvendelsen af frivillige, og den måde hvorpå de økonomiske midler anvendes. Vi har gennem de senere år i stort omfang i fællesskab i regi af Frivilligenheden gennemført en lang række initiativer på frivilligområdet med varierende effekt. Der må derfor yderligere nytænkning til, hvis vi virkelig skal kickstarte frivilligområdet især på det kommunale område. Vi må i fællesskab se fordomsfrit på den måde, vi hidtil har anvendt midlerne har effekten af den hidtidige ressourceanvendelse været god nok? Eller kan vi målrette ressourcerne yderligere til gavn for frivilliganvendelsen i det samlede beredskab? Forebyggelse skal prioriteres Det fremtidige arbejde med risikobaseret dimensionering gør, at der efter Frederik Schydts opfattelse skal gøres flere overvejelser om forebyggelse fra kommunernes side. Det er derfor et område, der skal have langt større fokus end tidligere. Men det har tilsyneladende voldt mange kommuner problemer at indtænke dette i dimensioneringsplanerne. For som Schydt udtrykker det: Det er jo netop en af tankerne med risikobaseret dimensionering, at redningsberedskabet sætter ind, før ulykkerne sker, ud fra en lokal viden om, hvor skoen trykker. I mange af de dimensioneringsplaner, sstyrelsen har modtaget, skinner det igennem, at det har været vanskeligt for mange kommuner at finde ud af, hvad der er et passende niveau for forebyggelse. Det kan hænge sammen med, at det er svært at afgøre, hvad nytteværdien af forebyggelse er målt i kroner og øre, og hvornår investeringen er tilbagebetalt. Jeg erkender, at det ikke er enkelt at sætte formel på, og derfor håber jeg, at vi i fællesskab kan lægge kræfterne i for at blive bedre til at dele viden om forebyggelse og finde brugbare værktøjer, der kan gøre disse beslutninger nemmere i fremtiden. Mere konkret kan jeg nævne, at sstyrelsen allerede har sagt ja til at indgå et samarbejde med en kommune om at udarbejde en egentlig forebyggelsesplan, som jeg håber samtidig kan blive en slags modelplan til inspiration for andre kommuner, forklarede Schydt. Han udtrykte glæde over, at der også er en lang række kommuner, som har taget udfordringen med forebyggelse op og gjort et stort stykke arbejde. Forligets aftryk på beredskabet Direktøren for sstyrelsen kom ind på en række af de ændringer, som beredskabsforliget får indflydelse på. Et af formålene med den politiske aftale om redningsberedskabet har været at gennemgå dele af organisationen med henblik på at udvikle organisationen, opgavesættet og opgaveløsningen. Målet er at skabe en virksomhed, der er tidssvarende, økonomisk optimal og i overensstemmelse med de overordnede politiske målsætninger. Det har blandt andet betydet en ny skolestruktur og indførelse af en helt ny uddannelse for indsatslederne. Tiltag der efter sstyrelsens vurdering vil skabe et stærkt redningsberedskab, der vil stå godt rustet i fremtiden, samt et højt kompetenceniveau blandt indsatspersonellet. Der er en stadig mere udbredt erkendelse af, at det er i alles interesse, at vi har et stærkt, velfungerende og sammenhængende redningsberedskab. Jeg synes, at vi alle er blevet bedre til at se fremad og skabe fælles, holdbare løsninger, som samlet set bidrager til et styrket redningsberedskab. Banen er kridtet op for en succesfuld gennemførelse af den nye politiske aftale om redningsberedskabet for perioden og for en god, fremsynet og holdbar udvikling, sagde Frederik Schydt afslutningsvis. ú 0063BE - Ordensbaand 24/01/05 10:35 Side 1 11

12 FKB Årsmøde 69 Rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej Vicebrandchef i Københavns Kommune Søren Vincent Brydholm og chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Per Larsen fortalte om deres oplevelser af de firefem dage i marts 2007, hvor København mest af alt lignede en scene fra Beirut. Af Line Nielsen Der var ikke ret mange, der fik noget at vide om aktionen. Der var måske fire-fem personer, der kendte til aktionen, inden de gik i gang, fortalte Søren Vincent Brydholm. I første omgang var der ikke nogen opgave for brandvæsenet, men det kom der i den grad senere. Klokken 7 den 1. marts 2007 rykkede Politiet ind på Jagtvej 69 på Nørrebro i København. Klokken 10:15 havde urolighederne spredt sig til Christianshavn, hvor der var brand i 15 affaldscontainere. Her måtte brandvæsenet have politibeskyttelse for at få lov til at udføre deres arbejde. Hver gang politiet ikke var der, blev brandmændene angrebet af demonstranter, fortalte vicebrandchefen. Men selv om der var rigeligt at se til, så var det daglige brandberedskab tilstrækkeligt til at håndtere døgnets situationer. Dog måtte der tilkaldes ekstra mandskab til alarm- og vagtcentralerne for at håndtere den stigende mængde af henvendelser. Utroligt nok var der ingen brandmænd, der kom alvorligt til skade, men der kom da en del buler i bilerne, berettede Søren Vincent Brydholm. I alt var der omkring 85 udrykninger i løbet af de dage, hvor optøjerne stod på, og brandvæsenet udsendte omkring 20 beredskabsinformationer fra den 1. til den 4. marts. Vicebrandchefen sluttede af med at sige, at han synes, at der mangler én samlet evaluering af forløbet. Det kunne måske have givet et bedre overblik over de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med aktionen. Det var fuldstændigt sindssygt, som folk opførte sig Chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Per Larsen fortalte herefter om Politiets planlægning og strategi i forbindelse med rydningen af Jagtvej 69. Vi arbejdede ud fra forskellige målsætninger, blandt andet, at så få som muligt kom til skade, vi uddelte således også flyers om, at folk skulle holde sig væk fra bestemte områder; vi skulle sikre, at de autonome ikke generobrede huset; der skulle oprettes ro, og så havde vi et ønske om at drage folk, der lavede ballade, til ansvar, fortalte Per Larsen. Det viste sig, at en ting som logistik var helt centralt for aktionen, det var selve livsnerven, mente Per Larsen, og fortalte, at Politiet havde indkaldt tidligere logistikfolk for at forstærke denne opgave. Det var vigtigt at tage styring fra starten. Vi skulle ikke have en ny 18. maj 1993 [hvor Politiet affyrede 113 skud mod demonstranter på Nørrebro]. Derudover handlede det om at være mobil, idet demonstrationen sprang fra tue til tue, berettede Per Larsen. Chefpolitiinspektøren var dog yderst tilfreds med indsatsen og betragtede aktionen som fantastisk vellykket. Udstyret holdt, der var ild i et par Hollændervogne, men det gik, og der var næsten ingen tilskadekomne, fortalte Per Larsen. Alt i alt blev der anholdt 856 personer, hvoraf 226 kom i grundlovsforhør det første døgn, og omkring 190 blev fængslede. Per Larsen sluttede af med at opfordre til at huske de psykologiske debriefinger. ú Tetra i Danmark Af Line Nielsen Kontorchef Jeppe Juul-Andersen fra Økonomistyrelsen fortalte på årsmødet, at alle beredskaber skal anvende det nye fælles radionet, også hvis opgaverne udføres af private. Implementeringen af det nye radionet bliver indledt med en pilotdrift på Lolland-Falster. Herefter vil systemet rulles ud region for region i resten af landet. Nettet vil blive testet i hver region. En foreløbig tidsplan for implementeringen kan ses nedenfor: Pilotprojekt på Lolland-Falster april-maj 2008 Region Sjælland 2. halvår 2008 Region Hovedstaden 1. halvår 2009 Region Syddanmark 1. halvår 2009 Region Midtjylland 1. halvår 2009 Region Nordjylland 2. halvår 2009 Herefter er der en 10 års driftsperiode frem til ca Staten betaler for omkostning til opstart. De løbende driftsomkostninger forventes fordelt mellem brugerne. Tværgående net Jan Skjold fra Dansk skommunikation A/S fortalte, at det er et krav, at der er fuld geografisk dækning af Danmark dvs. udendørs dækning i hele landet og indendørs dækning i byer. Derudover er en række særlige områder udpeget, hvor indendørs dækning er nødvendig. Dette gælder for Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Limfjordstunnelen, Københavns Metro og i grænseområder. Den planlagte radiodækning giver således indendørs håndholdt dækning i de 143 største byer, det vil sige 62,5 % af Danmark og 86 % af Danmarks befolkning. Udendørs håndholdt dækning opnås i 97,6 % af Danmark og mobil dækning i 99,5 % af Danmark, fortalte Jan Skjold. Hvad dækning angår, er SINE således blandt de bedste sammenlignet med tilsvarende net i andre europæiske lande. Men faktisk er der slet ikke tale om ét net, men om tværgående net. For eksempel er der 98 regionsnet, 5 kommune-net og 12 politi-net, sluttede Jan Skjold. ú 12

13

14 Redningshunde Søren Gade overrækker prisen for Årets Redningshund til Bent G. Pedersen fra Randers (Foto: sstyrelsen Midtjylland) Søren Gade og overdommer Bente Blumensaat overværer Rikke Østenholm og Faikon i ruinsøg (Foto: Line Nielsen) Zippo og Bent G. Pedersen på ruinsøg (Foto: Line Nielsen) DM for Redningshunde 2007 Siden 1972 har der været afholdt Danmarksmesterskaber for Redningshunde. I år blev det afholdt i det midtjyske, hvor der var lagt op til et storstilet arrangement og Åbent Hus hos scenteret i Herning. Af Line Nielsen Dyst på nyt hundefelt Der var masser af aktiviteter og mennesker hos scentret i Herning denne første dag i september. Forberedelserne til mesterskabet har været omfattende, idet sstyrelsen Midtjylland i samarbejde med redningshundeførerne har brugt de sidste to år på at udvikle et nyt hundefelt, specielt opført for at kunne træne og afprøve redningshunde. Det var således første gang, at der blev afholdt et DM på området, og ifølge bestyrelsesmedlem for Redningshunden Danmark (RDA) Lars Jensen var man fuldt ud tilfreds med arrangementet: Området i Herning er helt nyt, det blev først helt færdigt et par dage inden DM, men det var rigtig godt arrangeret af den lokale prøveleder Ditte Lolk Lauersen. Forleden var jeg ude og træne min egen hund sammen med de andre fra RDA, og vi var enige om, at det var et af de bedste stævner de sidste ti år. Selvfølgelig var der småting, der kunne gøres anderledes, men alt i alt 14

15 Frivilligpris!!!!!!!!!!! var det RIGTIG godt. Det vigtige er, at der ikke sker fejl ved disciplinerne, fortæller Lars Jensen. Krævende konkurrencer I alt dystede 29 redningshunde og deres førere inden for 11 konkurrencer, som bestod af både individuelle og hold-konkurrencer. Der blev dystet inden for seks discipliner: Eftersøgning (Ruinsøg), Lydighed, Færdighed, Sporsøg, Feltsøg og Rundering. At det kræver noget at være redningshund og fører, peger resultaterne fra konkurrencerne på. For eksempel havde fl ere hunde svært ved at fi nde alle fi re fi guranter i Ruinsøg, hvilket blandt andet skyldes en svær bane: Der var et stort niveau-skifte oppe fra området og ned til der, hvor hunden kunne komme ind til den sidste fi gurant, og det skabte åbenbart mange problemer for hundene. Det område, som de skulle ned i, var specielt bygget til DM. Var det en virkelig situation, ville føreren selvfølgelig hjælpe hunden ned. Mange hunde stod og var lige ved at hoppe ned på kasserne, der var stillet op, men de gjorde det ikke, fortæller Lars Jensen. Derudover har vinden stor betydning for, hvordan det går. Er der ingen vind, kommer der ikke ret meget fært op fra hullerne, hvilket gør det svært for hundene at snuse sig frem til fi guranterne. Forsvarsministeren uddelte priser Denne dag kom der en særlig gæst forbi for at overvære hundenes forsøg på at fi nde fi guranter blandt ruinerne. Forsvarsminister Søren Gade, som var på rundtur hos scentret, så på, mens Rikke Østenholm og Faikon fra Aalborg og Bent G. Pedersen og Zippo fra Randers gennemsøgte ruinområdet. De to dygtige hunde fandt hver især alle fi re fi guranter inden for de afsatte ti minutter. Senere var Søren Gade med til at overrække priserne til dagens vindere. Vinderen af Årets Redningshund blev Bent G. Pedersen og Zippo fra Randers, som også vandt den samlede konkurrence, Eftersøgning, Feltsøg og Rundering. Udvidet konkurrence blev vundet af Søren Schou og Dina fra Frederikssund. Årets Redningshundeby blev Randers, og Hundested 3 vandt den samlede By-konkurrence. Lydighed og Færdighed blev vundet af Rikke Østenholm og Faikon fra Aalborg. Poul Erik Lange og Panyoe fra Frederikssund 2 blev bedst i Sporsøg. Se mere på ú Fakta Prioriteringen af de 11 konkurrencer ser således ud: Årets Redningshund (Eftersøgning, Lydighed og Færdighed) Samlet konkurrence (Alle seks discipliner samlet) Eftersøgning (Paradedisciplin) Udvidet konkurrence (Sporsøg, Feltsøg og Rundering) Årets Redningshundeby Samlet By-konkurrence Lydighed Færdighed Sporsøg Feltsøg Rundering Frivilligpriserne for 2007 Af Mads Jakobsen Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er for det første at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af både frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige. Det er endvidere hensigten med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om den operative anvendelse af frivillige i redningsberedskabet og generelt skabe øget opmærksomhed omkring frivilligområdet. Frivillige i redningsberedskabet, sforbundet, kommunalbestyrelser og lønnet personel inden for såvel det kommunale som statslige redningsberedskab kan indstille individuelle frivillige eller et redningsberedskab til Årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer de indkomne indstillinger og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser. Prisen som Årets Frivillig tildeles en (gruppe af) frivillig(e), der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats i forbindelse med afgrænsede hændelser, eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. I 2006 blev prisen tildelt Frits Stevns Sørensen, scenter Aalborg. Prisen som Årets Frivilligberedskab tildeles et kommunalt eller statsligt redningsberedskab, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, enten i forbindelse med afgrænsede hændelser, eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. I 2006 blev prisen tildelt Frederikssund Brand- og Redningsberedskab. sforbundets Landskontor skal have modtaget indstillingen (-erne) senest torsdag den 31. december Selve priserne uddeles herefter i marts-april måned

16 konsulent En stilling som konsulent i sforbundet er ledig til besættelse pr. den 1. januar 2008 Dine hovedopgaver er at: Yde faglig rådgivning og støtte til forbundets regioner og kredse, herunder bistand ved opbygning af samarbejdsforhold mellem kommunale myndigheder og forbundets lokale kredse Være forbundets faglige centrale ekspertise på førstehjælpsområdet, og herunder at deltage i forbundets udvikling på området og samarbejde med kursusafdelingen om uddannelser Være ansvarlig for og deltage i enkeltaktiviteter i forbundets samlede strategiske udviklingsaktiviteter Derudover skal du medvirke ved planlægning og afvikling af informations- og oplysningsaktiviteter, hvervekampagner og udstillingsarrangementer samt events. Nogen undervisning og foredragsvirksomhed vil forekomme, ligesom du må være indstillet på en del rejsevirksomhed nationalt, og mødeaktivitet uden for normal arbejdstid må påregnes. Den personprofil, vi gerne ser, skal have følgende kvaliteter: Samarbejdsorienteret et afgørende krav da vi er en frivillig organisation Kvalitetsbevidst Tillidsvækkende Struktureret Selvstændig Dynamisk Resultatorienteret Det er et krav, at du har særlig god indsigt i førstehjælpsfaglige forhold. Følgende er ønsker, men ingen betingelser: Erfaring med undervisning En beredskabsfaglig uddannelse Kendskab til det danske redningsberedskab Den, der ansættes, må være indstillet på at supplere sin baggrund med deltagelse i beredskabsfaglige og andre kurser i nødvendigt omfang. For den rette person tilbyder vi et spændende job i en dynamisk organisation i konstant udvikling, og vi giver store muligheder for personlig udvikling. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt med udgangspunkt i kompetencer og erfaring. Send din ansøgning og dit CV på mail til: Du kan se nærmere om sforbundet på Har du spørgsmål, kan du kontakte vicedirektør Solveig Andersen på tlf Du kan også rekvirere en stillingsbeskrivelse ved Solveig Andersen. Ansøgningsfrist: sforbundets mission er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi organiserer de frivillige og fremmer frivilligtanken i samfundet. sforbundets vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon Telefax

17 Den Danske Redningsberedskabspris 2007 Sidste år stiftede aktører og organisationer i det danske redningsberedskab Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen for 2006 blev overrakt af forsvarsminister Søren Gade til Mogens Christensen den 27. april 2007 ved et arrangement på Christiansborg. Mogens Christensen modtog prisen for en heltemodig indsats den 9. november 2006, hvor han sprang i havet for at redde en knallertkørers liv. Baggrunden for stiftelsen af prisen er to formål: A. At hædre den eller de i redningsberedskabet, der uanset deres tilhørsforhold har gjort sig mest fortjent til det B. At søge opnået et større fællesskab i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. De involverede aktører og organisationer er: sforbundet Centralforeningen for Stampersonel Foreningen af Kommunale schefer Falck Danmark A/S Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund Hovedorganisationen af Offi cerer i Danmark Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Landstalsmandsudvalget af Menige i skorpset Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund Indstilling og overrækkelse Prisen kan tildeles det danske redningsberedskab personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, heltids- og deltidsansatte samt de frivillige sønderjyske brandværnsforbund. Prisen kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en skarp indsats, og prisen tildeles derfor ikke for et længerevarende dagligt arbejde/tilhørsforhold. Som et led i prisen følger en honorering på DKK. Prisens midler bliver tilvejebragt via sponsorer af materiel og serviceydelser til det danske redningsberedskab, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med prisoverrækkelsen. På nuværende tidspunkt har to sponsorer allerede meldt sig på banen. Prisen for 2007 vil blive uddelt af forsvarsministeren i april 2008 ved et arrangement på Christiansborg. Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af en komité, bestående af repræsentanter for ovenstående organisationer på et møde i marts måned. Sidste frist for indstilling er mandag den 25. februar 2008, hvor indstillingen skal være modtaget hos sekretariatet. For yderligere oplysninger kontakt enten de respektive organisationer eller prisens sekretariat: Redningsberedskabsprisens sekretariat, Att.: sforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene, tlf.: , ú Fra chef via patient til menneske Af Mette Højgård Pedersen, strategi- og udviklingskonsulent Som omtalt i sidste udgave af BE- REDSKAB har sforbundets Strategi- og udviklingsafdeling tilbudt sin hjælp til at søge om midler til udgivelse af Carsten Lie Johanssons bog om blodprop i hjernen, Fra chef via patient til menneske, der henvender sig til nyramte patienter samt deres pårørende. Ved hjælp af Danske Banks Fond er det lykkes sforbundet at støtte bogudgivelsen med kr., hvilket vil betyde et nyt oplag. Salget af bogen har varet siden midten af juli måned, og der er på nuværende tidspunkt solgt 254 bøger. Bogen er en medrivende og ærlig skildring af de lyse og mørke sider, der er forbundet med at få en blodprop i hjernen, men bogen beskriver også, hvordan det er muligt at sætte kulør på hverdagen igen. Carstens erkendelse af, at han som leder inden for Falck ikke kunne bruges til noget på grund af sit handicap, er nu blevet erstattet af socialt arbejde i fl ere forskellige sammenhænge. Blandt andet holder han foredrag om sine erfaringer med at få en blodprop i hjernen. Derudover underviser han på Social- og Sundhedsskoler, hvor hans bog indgår som undervisningsmateriale. Bogen er ligeledes henvendt til fysioterapi og sygehusafdelinger for patienter, der har fået en blodprop i hjernen. Bogen kan bestilles hos Carsten Lie Johansson på tlf.: ú 1

18 Projekt Østbørn Projekt Østbørn Trods det dårlige vejr var humøret højt hos de 180 polske børnehjemsbørn, der i år ankom til Danmark for at tilbringe 14 dage i sommerlandet. De tilbringer sommerferien fordelt på fem lejre spredt ud over landet. Af Mads Jakobsen Børnene kommer fra børnehjem i et område, der kaldes Den Sorte Trekant. Det er et kulminedistrikt i Katowiceprovinsen i det sydlige Polen. Frivillige ledere og hjælpere står med åbne arme for at tage imod børnene og sørger for, at de får en dejlig tid med masse af gode oplevelser. Der ligger et stort stykke arbejde bag de årlige lejre for de polske børn, og det hele foregår i de involveredes fritid. Frivillige bruger derfor forud for lejrene mange kræfter på blandt andet at planlægge og skaffe lokale sponsorer, der vil støtte projektet. Projekt Østbørn har fra planlægningens start mødt en utrolig velvilje og opbakning. Der er brugt meget tid på at søge sponsorer. Det starter allerede i november og står på lige frem til lejrenes start i juli med at sende ansøgninger. Vi søger både hos fonde, fagforeninger, private virksomheder og varehuse. Det er både økonomiske midler og naturalier, som vi søger, og det er nogenlunde fint i år. Vi har en række sponsorer, der hvert år af sig selv støtter projektet, så det er vi yderst taknemlige for, fortæller lejrleder i Liljelejren, Hjørring, og regionsleder i Region Nordjylland, Lene Krüger Schade. Frivillige bruger ferien For at lejrene kan fungere, er der brug for frivillige hænder. Og det kræver mange hænder. Nogle lejre bruger mellem frivillige. Nogle frivillige er der alle 14 dage, andre kan være der i weekenderne, mens andre på hverdage kommer efter deres arbejde. I Ishøj-lejren har vi en fast stab, som vi supplerer op med frivillige. I år var vi således 15 personer i alt, hvilket var det antal, jeg vurderede, ville passe. Det har ikke været helt nemt at skaffe de frivillige hænder i år, men det gælder om at sætte gang i mund-tilmund metoden og at få fat i folk til årsmøderne i marts måned. Vi kan jo ikke komme udenom, at lejrene foregår i sommermåneden, hvor folk planlægger sommerferien sydpå. Heldigvis får vi hvert år tilsagn fra frivillige om, at de gerne vil komme igen næste år, så det hjælper gevaldigt på vores planlægning. Det er jo et stort problem, hvis vi ikke kan skaffe de frivillige hænder, der skal til. De er fundamentet for, at vi overhovedet kan afholde lejrene og give de polske børn en spændende oplevelse, forklarer lejrleder i Ishøj, Bodil Schou. Mange positive oplevelser Frydenholm-lejren ved Kolding bød i år sædvanen tro på et utal af positive oplevelser. De 35 børn blev en god og harmonisk gruppe takket være de to polske pædagoger. Vi medbringer traditioner fra år til år, men nye kommer altid til. I år slog vi katten af tønden. Der var ansigtsmaling, og der blev lavet hatte og forskellige masker, ligesom tønden blev dekoreret. Vejret var flot, så det hele kunne foregå på terrassen. Efter en kort forklaring af, hvad der skulle foregå, så var alle parate til at få katten slået fri. Børnene kendte ikke denne tradition, så de var først meget skeptiske, men så gik de ellers til den. Tønden havde ligget i vand dagen i forvejen, så den var rimelig modstandsdygtig. Efter flere omgange lykkedes det endelig at få hul på tønden. Katten var væk, men der var balloner og minichokolader overalt. Kattekongen og kattedronningen blev hyldet, fortæller lejrleder og regionsleder i Region Syddanmark, Else Højsager. ú 18

19 Region Sjælland Fakta om Region Sjælland Der bor 0,8 mio. mennesker i regionen. Der er 17 kommuner med Roskilde Kommune som den største (ca indbyggere) og Solrød Kommune som den mindste (ca indbyggere). Hovedsædet er i Sorø. Der er 16 kredse. Regionsleder er John Larsen, 1. Viceregionsleder er Frank Olesen, og 2. Viceregionsleder er Marianne Kristensen. Frivillig i Region Sjælland I BEREDSKABs serie om frivillige i de fem regioner er vi nået til Region Sjælland. Vi taler med kredsleder Torben Andersen fra Greve, som fortæller om, hvad de frivillige i kredsen laver. Af Line Nielsen Erfaren frivillig Torben er 59 år og har fra 1984 til 2000 været i Bedriftværnet hos Privatbanken. Han kom til Greve i foråret 1988 og blev automatisk medlem af sforbundet. I Greve bliver man automatisk medlem af sforbundet, med mindre man af en eller anden årsag ikke vil, fortæller Torben. I efteråret 2004 overtog Torben kredslederposten midt i en periode, da man ikke rigtig havde hørt fra den oprindelige kredsleder. Før det var han vicekredsleder i to perioder. På spørgsmålet om hvorfor han blev frivillig, forklarer Torben: Jeg havde jo snust til det i Bedriftsværnet, så det var helt naturligt at blive frivillig og gøre en indsats i Greve, nu hvor jeg havde tid til det. Greve-kredsen Der er omkring 50 frivillige i Greve-kredsen, hvoraf er aktive. Totredjedele er mænd, og aldersmæssigt er det rimeligt jævnt fordelt. Sidste år arrangerede kredsen en hvervekampagne, hvor der var mange interesserede, og en del unge tilmeldte sig. Dog var der også nogle, som aldrig dukkede op til det obligatoriske førstehjælpskursus, men sådan er det jo altid, fortæller Torben. De primære opgaver i kredsen er brand- og samaritervagter i forbindelse med arrangementer. Derudover er der assistancer til Falck, og støttepunktet i Greve er ligeledes ude omkring 20 gange om året, hvor opgaverne består i at tilføre lys, luft eller lignende. Støttepunktet i Greve dækker et relativt stort område med ca. 1,4 mio. indbyggere. København og Frederiksberg klarer dog ofte skærene selv, men de frivillige har da både været i Ballerup og Bramsnæs for at hjælpe til, beretter Torben. Kredsen bruger omkring 600 timer på assistancer og arrangementer, og derudover er det i dag de frivillige, som står for uddannelse, hvilket tidligere var Falcks område. De frivillige har flere gange været indsat i forbindelse med de mange oversvømmelser og storme, som Danmark har oplevet de sidste år. I år har vi for eksempel været ude til oversvømmelser med alt, hvad der hørte med. Vi har brugt mange ressourcer på at fjerne træer og sikre tage og så videre, fortæller Torben. Savnes: Flere aktive frivillige Torben kunne godt tænke sig at få luget lidt ud i de frivillige, som han aldrig hører fra. Jeg håber, at vi får byttet inaktive ud med aktive frivillige, men jeg må indrømme, at vi også selv skal blive bedre til at sælge os selv. Vi skal være mere aktive for eksempel over for idrætsforeninger og lignende. Hvis vi havde 40 aktive, ville det være godt, mener Torben og fortsætter, Vi kunne også godt lave lidt flere befolkningskurser. Jeg synes, at folk i Greve er lidt sløve på det punkt. Vi har diskuteret, hvordan vi kan få mere gang i det, og vi prøver nu at få fat i nogle Social- og Sundhedsskoler, men det lader til, at vi har lidt konkurrence fra Køge Redningsberedskab, fortæller Torben. Der er dog flere ting på bedding, blandt andet afholdes der en sommerfest i det lokale beredskabscenter, og kredsen skal desuden besøge Øresundsbroen, hvor de frivillige jævnligt er med i de øvelser, som holdes for at afprøve beredskabet. Fremtiden Hvad fremtiden angår, så mener Torben ikke, at sforbundet kan undværes som talerør, og han mener, at der også fremover vil være brug for de frivillige. Om eventuel konkurrence fra hjemmeværnet, siger han: Det er selvfølgelig lidt irriterende, at hjemmeværnet får så mange penge i forhold til os, men ellers har vi faktisk et godt samarbejde med hjemmeværnet. For eksempel er de ind imellem figuranter for os, og vi for dem, slutter Torben. ú 19

20 Projekt Ældresikkerhed Projekt Ældresik Som omtalt i sidste udgave af har sforbundet aftalt med de frivillige samt beredskabschefen i Allerød at prøve ældresikkerhedskonceptet i Allerød som pilotprojekt pr. 1. august 2007 og resten af De frivillige i Allerød vil afholde foredrag om ældresikkerhed, mens Falck ved hjælp af frivillige vil gennemføre sikkerhedstjek i hjemmet. De frivillige i Allerød vil uddannes til at blive foredragsholdere. Dette vil ske på et kursus af en dags varighed, hvor blandt andet konsulent Benthe Petersen vil stå for undervisningen. Det er ligeledes muligt for frivillige at gennemføre sikkerhedstjek i hjemmet i Falck regi, ved at blive uddannet af Falck, hvilket forløber over to dage af 3-3 ½ timers varighed. sforbundet søger allerede nu frivillige til Projekt Ældresikkerhed, der implementeres på landsplan pr. 1. januar Efterspørger du som frivillig nye udfordringer i din fritid, kan du melde dig som foredragsholder eller sikkerhedsrådgiver. Se nedenstående stillingsopslag vedrørende henholdsvis foredragsholder og sikkerhedsrådgiver. ú Stillingsopslag Falck og sforbundet tilbyder sforbundets frivillige at virke som sikkerhedsrådgiver for Projekt Ældresikkerhed Falck og sforbundet ønsker at tilknytte en række sikkerhedsrådgivere til Projekt Ældresikkerhed, der igangsættes 1. januar Sikkerhedsrådgiverne antages med henblik på at gennemføre sikkerhedstjek af ældre borgeres hjem. Du vil indgå i projektet som sikkerhedsrådgiver i din kommune og i lokalområdet. Vi tilbyder: - Uddannelse som sikkerhedsrådgiver, der vil ske over to dage med ca. 3-3 ½ timers undervisning pr. dag. - Deltagelse i erfa-møder. - Tilknytning til Falcks Rådgivningscenter - Timeløn og kilometergodtgørelse ved løsning af opgaver. Falcks Rådgivningscenter har ansvaret for uddannelse af sikkerhedsrådgivere herunder at sikre en forsvarlig introduktion og gennemgang af konceptet med udgangspunkt i Falck Sikkerhedsrapports indhold. Vi forventer, at du: - Har lyst til at fremme ældre borgeres sikkerhed. - Mindst to års indsigt og erfaring med brand- og redningsarbejde. - Er fleksibel og samarbejdsvillig. - Har lyst til deltidsarbejde på skæve tidspunkter, aften og weekend. - Er god til at observere og kommunikere. - Har lyst og evner til at tilegne dig ny viden. - Er praktisk anlagt handyman eller lignende. - Er villig til at deltage i instruktionsmøder med henblik på faglig opdatering. - Har en ren straffeattest. Projekt Ældresikkerhed er et samarbejdsprojekt mellem sforbundet, Falck, Ældresagen, Ældremobiliseringen og Ergoterapeutforeningen samt Kommunale social- og sundhedsforvaltninger og ældrepleje, plejehjem og plejecentre, sundhedscentre, de kommunale beredskabschefer og det frivillige redningsberedskab. Har du spørgsmål, kan du rette kontakt til konsulent Benthe Petersen på telefon eller Ansøgningsfristen er den 21. oktober. Ansøgningen skal sendes til sforbundets Landskontor, att.: Benthe Petersen på adresse Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Eller via mail ú 20

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub.

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub. 29. december 2012 Kære kredse BHR har det sidste halve år arbejdet med ideer og tanker, som kan være med til at udvikle vores klub. Hovedtanken med ændringen er at etablere et sammenhold og effektivt arbejdende

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016

Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016 idnkaldes til lokalkomite mø Lokalbestyrelsens fremtidige virke Årsmødet 3.marts 2016 2016 er startet med fuld fart på. Heldigvis kører alle vores mange aktiviteter og tilbud videre i år. Det er rigtigt

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 REFERAT Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 På brandstationen i Slangerup Kingovej 14 3550 Slangerup Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere