KOMBINERET MOBILITET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMBINERET MOBILITET?"

Transkript

1 KOMBINERET MOBILITET? RESULTATER FRA HUR S ELEKTRONISKE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DELEBILISTER I HOVEDSTADSREGIONEN, AUGUST-SEPTEMBER 2005 VERSION NOVEMBER 2005 Godkendt af ledergruppen i HUR s Trafikdivision, 1. november 2005 Ansvarlig Tonny Lacomble Nielsen Salgs- og markedsafdelingen Trafikdivisionen Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1/27

2 Kollektiv trafik og biler er ikke et spørgsmål om enten-eller. Det er både-og. Det handler om at vælge den smarteste transportform i hver enkelt situation. HUR s formand, Mads Lebech, borgmester (C) i en pressemeddelelse ved lanceringen af en kampagne, som HUR og 7 forskellige delebil-udbydere i fællesskab stod for i maj-juni Man kan ikke dække hele sit kørselsbehov med en delebil, fordi det vil være for dyrt. Så hvis delebiler skal have deres berettigelse, skal de kombineres med kollektiv trafik. Alex Pedersen, administrerende direktør i Hertz Danmark, hvis delebilordning har cirka medlemmer, juni (HURs kvartalsmagasin Ligeud 2/2005). BAGGRUND ***** I maj 2005 gennemførte HUR sammen med 9 delebil-udbydere i Hovedstadsregionen en fælles kampagne, der havde til formål at promovere kombinationen af kollektiv trafik og delebil. Som opfølgning på kampagnen og med henblik på at vurdere potentialet i et fortsat samarbejde udsendte HUR sammen med delebil-udbyderne i august 2005 et elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle knap 1500 husstande i 8 af de 9 delebil-ordninger herunder til medlemmer indmeldt i kampagneperioden. Over 600 personer svarede på spørgeskemaet. Undersøgelsen giver mulighed for yderligere at lave mere specifikke analyser end, hvad der er refereret nedenfor. Dette kunne f.eks. blive relevant i.f.m. fastlæggelsen af konkrete fremtidige markedsføringsaktiviteter. HOVEDPOINTER FRA HUR S UNDERSØGELSE Profil Det typiske medlem af en delebil-ordning i Hovedstads-regionen (herefter delebilist ) er en mand i 30 erne eller mere, tidligere bilejer, højtudannet med en husstandsindtægt på mellem eller mere og lønmodtager i enten den offentlige eller den private sektor. 40 % af delebilisterne er kvinder. Årsager til medlemskab Årsagen til medlemskabet af en delebil-ordning er især ønsket om at have adgang til en bil uden selv at skulle vedligeholde den og med få faste omkostninger. Brug af delebil og kollektiv trafik Delebilister er gode kunder i den kollektive trafik. Det dækker over en række forhold: 2/27

3 Den gennemsnitlige bilkørsel er lav både før og især efter medlemskabet af en delebilordning. Delebilen bruges forholdsvis sjældent. Den kollektive trafik dominerer i pendlingen og ved besøg af familie og venner, mens delebilen først og fremmest bruges til weekendture en gang i mellem. En forholdsvis stor andel af delebilisterne er loyale kunder med abonnementsservice eller regelmæssig køb af periodekort. Fastholdelse af kunder i den kollektive trafik og tiltrækning af nye Promovering af kombinationen af kollektiv trafik og delebiler giver mulighed for både a) fastholdelse af eksisterende kunder i den kollektive trafik i form af folk, som ville have købt bil/bil nummer 2 og b) tiltrækning af nye kunder i form af hidtidige bilister, som fortsatte ville være bilejere, hvis de ikke havde haft kendskab til eller mulighed for medlemskab af en delebil-ordning. Delebilisters betydning for indtjeningen i den kollektive trafik De fleste delebilister har et uændret brug af den kollektive trafik og kollektive trafikprodukter efter indmeldelsen i en delebil-ordning. Set under ét opvejer andelen af personer, der hhv. øger og mindsker brugen af den kollektive trafik og kollektive trafikprodukter hinanden. For så vidt angår hidtidige bilejere som udgør 55 % af alle delebilister indebærer medlemskabet af en delebil-ordning en signifikant nettogevinst for den kollektive trafik i form af både øget brug af den kollektive trafik og en opgradering af typen af anvendt rejsehjemmel (f.eks. fra klippekort til periodekort). Brugen af bus øges marginalt mere end brugen af tog for denne gruppe, men både for bus og tog er der tale om en netto-stigning. Effekt over tid Brugen af kollektive trafikprodukter er umiddelbart efter indmeldelsen uændret for langt de fleste, men der er et mindre økonomisk nettotab for den kollektive trafik i denne gruppe af de nyeste medlemmer. Men allerede blandt folk, der har været medlemmer i et års tid, er der tale om en mindre nettogevinst. Ser man på den gruppe, der har været medlem af en delebilordning i mere en 1 1/2 år er der tale om en betydelig nettogevinst for den kollektive trafik. Kampagnen i maj nye delebil-medlemmer (7 % af alle nye medlemmer) indmeldt i kampagneperioden fastholdes umiddelbart som passagerer i den kollektive trafik og 24 hidtidige bilejere (14 % af alle nye medlemmer) indmeldt i kampagneperioden tiltrækkes som nye loyale kunder. Evalueringen af den opstillede business case viser for HUR, DSB og Metroen samlet set en benefit-cost ratio på 0,87 det første år, når de faktisk forventede realiserede indtægter for den kollektive trafik over 1 år vurderes op imod de tre kollektive trafikselskabers faktisk afholdte 3/27

4 udgifter i Vurderes benefit-cost ratioen over 2 år og/eller ud fra de estimerede totale indtægter vurderes kampagnen i sig selv at have genereret en egentlig nettogevinst for de kollektive trafikselskaber i Hovedstadsregionen (reference: særskilt analyse præsenteret for ledelsen i HUR s Trafikdivision). 55 % af alle nye medlemmer svarer i undersøgelsen, at de har modtaget et 3 måneders gratis medlemskab, 11 % svarer at de tog imod 1 måneds gratis kollektiv transport. Blandt de der tog imod et af de to kampagnetilbud angiver langt de fleste (85 %), at disse særlige tilbud havde betydning for deres indmeldelse i en delebilordning. 2/3 af dem, der tog imod et kampagnetilbud svarer, at de forinden havde overvejet, hvilket af de to tilbud, der var mest rentabelt for dem. Blandt de nye medlemmer, som ikke tog imod nogle kampagnetilbuddet svarer en mindre del, at de ikke havde hørt om tilbuddet. Andre angiver, at de ikke havde brug for nogle af dem eller at det var for besværligt at tage imod tilbuddene, men de fleste i denne gruppe angiver dog andre årsager. KONKLUSION Delebilen er hverken en konkurrent eller en pengemaskine for den kollektive trafik og bliver nok aldrig nogen af delene. Men et strategisk partnerskab mod stigende bilejerskab kan blive til gavn for begge parter. For delebil-ordninger kan en klar koblingen til den kollektive trafik gennem fælles produkter og fælles markedsføring være med til at skabe opmærksomhed om fænomenet og gøre et medlemskab mere attraktivt. For den kollektive trafik kan samarbejde med den individuelle trafik i form af delebil-udbydere bidrage til at forbedre mulighederne for at fastholde passagerer og tiltrække nye i en tid med generelt stigende bilejerskab. VIDERE PERSPEKTIVER: KOMBI-KUNDEN.? Promoveringen af kollektiv trafik og delebiler giver mulighed for at appellere til en særlig befolkningsgruppe, som er pragmatiske i deres transportvalg men lægger vægt på at være mobile og fleksible som hellere vil bruge tid og penge på andet end en bil i daglige som er miljøbevidste uden at ville reducere personlig velfærd og valgmuligheder For den kollektive trafik er der potentiale for at opdyrke en særlig kundegruppe kombi-kunden som et nyt segment i en generel markedsføringsstrategi. Mere konkret kunne det i givet fald handle om: a) At fastholde passagerer som ellers ville have købt egen bil. Primære målgruppe: årige. Ambition: at motivere til at udskyde købet af egen bil. b) At tiltrække nye kunder i forbindelse med at disse sælger/skrotter deres tidligere bil. Primære målgruppe: /27

5 Ambition: at motivere til at undlade at købe en ny bil/bil nr. 2, når børnene er flyttet hjemmefra og/eller når den gamle bil alligevel skulle skrottes. Den tyske forsker Ulrike Huwer har peget på, at et samarbejde med delebiludbydere giver kollektive trafikselskaber mulighed for at appellere til et kundesegment, som er underrepræsenteret i den kollektive trafik, nemlig veludannede, vellønnede mænd mellem 26 og 45 år. En særlig fordel er det, at kollektive trafikselskaber ved at koble sig om på delebilen som brand vil få gavn af, at delebilen forbindes med begreber som modernitet og innovation. Der synes også i det mindste i en dansk kontekst at være mulighed for, at den kollektive trafik gennem en kobling til delebiler kan nå længere ud til børnefamilier, idet den typiske bruger af delebiler ifølge en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2000 befinder sig i en livsfase, hvor de har stiftet familie d.v.s. er samlevende og har hjemmeboende børn. Brugerne af carsharing (delebiler) er således i en livsfase, hvor man vil forvente, at de med stor sandsynlighed har egen bil og de har samtidig en husstandsindkomst, der giver dem økonomisk mulighed for at have egen bil. Alligevel vælger de carsharing (delebil) fremfor egen bil. (Miljøstyrelsen, 2000). 5/27

6 GENERELT DELEBILISTERNES PROFIL - ALLE MEDLEMMER Basis: besvarelser Lidt flere mænd (60 %) end kvinder (40 %). Største aldersgruppe er folk i 30 erne (39 %). De øvrige medlemmer er hovedsageligt ældre, men folk under 30 år er også med (13 %). Offentligt ansatte (42 %) og privat ansatte (41 %) udgør to næsten lige store grupper blandt medlemmerne. De øvrige grupper udgøres af selvstændige (7 %), studerende (5 %) samt pensionister og andre uden for erhverv (4 %). Medlemmerne er klart bedre uddannede end folk som helhed. Personer med en videregående uddannelse (62 %) og en mellemlang uddannelse (25 %) udgør hovedparten af medlemmerne. De øvrige grupper udgøres af faglærte (7 %) samt personer med en ungdomsuddannelse og folkeskolen bag sig (6 %). En årlige husstandsindtægt blandt delebilisterne ligger i den højere ende. Største gruppe tjener mellem kr./året (38 %). Indtægtsgrupperne lige under kr./året (33 %) og lige over mere end kr./året (25 %) udgør hovedparten af de øvrige medlemmer. Personer med en husstandsindtægt under kr./året udgør kun en lille del (4 %) af medlemmerne. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer Ifølge en undersøgelse fra Miljøstyrelsen er det typiske medlem af en delebil-ordning mellem 30 og 50 år, er samlevende, har hjemmeborende børn, har et højt uddannelsesniveau og har en indkomst svarende til mellemste eller højeste indkomstniveau samt er ansat i den offentlige sektor. (Miljøstyrelsen, 2000:10). Udenlandske undersøgelser peger i samme retning. Den tyske forsker Ulrike Huwer har peget på, at et samarbejde med delebil-udbydere giver kollektive trafikselskaber mulighed for at få et kundesegment i tale, som traditionelt er underrepræsenteret i den kollektive trafik, nemlig veludannede, vellønnede mænd mellem 26 og 45 år (Huwer, 2004). 6/27

7 GENERELT ÅRSAGER TIL MEDLEMSSKAB - ALLE MEDLEMMER Basis: besvarelser Årsag til indmeldelse i en delebilordning (alle) Meget vigtigt/vigtigt Mindre vigtigt/ikke vigtigt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vedligehold Spare Forsk. biler Prøve Miljø Nye biler Parkering Udskiftning Bil nr. 2 Årsagerne til indmeldelse i en delebil-ordning handler primært om at få adgang til billig bil, som man ikke selv skal vedligeholde. Blandt de angivne årsager til at melde sig ind i en delebilordning topper begrundelserne Undgå bøvl og vedligehold og Spare penge (79 % svarer i begge tilfælde Meget vigtigt/vigtigt ). Ser man alene på, hvor mange, der har svaret Meget vigtigt er førstnævnte grund den vigtigste (45 %). Andre vigtige årsager er adgangen til forskellige biler og så har det for mange også blot handlet om, at prøve, hvad en delebil går ud på (60 % svarer i begge tilfælde Meget vigtigt/vigtigt ). Miljøforhold, at delebiler som regel er nye biler samt muligheden for at slippe for parkeringsproblemer er også af betydning for et lille flertal af alle medlemmer. De mindst vigtige årsager er, at den tidligere bil skulle alligevel udskiftes og at medlemskabet er i stedet for køb af bil nummer 2. Brug af delebil i stedet for køb af en ekstra bil i husholdningen har dog haft betydning for omkring 6 %. 7/27

8 GENERELT BILEJERSKAB FØR OG EFTER MEDLEMSKAB - ALLE MEDLEMMER Basis: 591 besvarelser. Har aldrig haft egen bil 38% Biljejerskab (alle) Har fortsat egen bil ved siden af 6% Har tidligere haft egen bil 56% Over halvdelen af alle delebilister 55 % - er tidligere bilejere. 39 % har aldrig haft egen bil. 6 % er fortsat bilejere, hvilket tyder på, at de bruger delebilen som alternativ til bil nr % af alle delebilister solgte deres bil lige før, i forbindelse med eller umiddelbart efter indmeldelsen i en delebil-ordning. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer Andelen af tidligere bilejere ligger på mellem % i en række udenlandske delebilordninger, hvoraf de fleste har eksisteret i længere tid end delebil-ordningerne i Hovedstadsregionen (MOSES, 2005; Cairns et al., 2004:205-06; Norre, 2000:68-69; Shaheen, 1999 refereret i Miljøstyrelsen, 2000:46). 8/27

9 GENERELT BILKØRSEL FØR OG EFTER - ALLE MEDLEMMER Basis: 268 besvarelser om årlig kørsel både før og efter medlemskab (kun medtaget angivelser i tal både før og efter medlemskab) Årlig bilkørsel pr. medlem før og efter medlemsskab Årlig kørsel pr. medlem fordelt på km. katagorier 7000 Km/år pr. medlem Andel af medlemmer 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 Før Efter > <20000 Kørte km. før (tv.) og efter (th.) Set under et har alle delebilister (ikke-tidligere bilejere, tidligere bilejere og nuværende bilejere) reduceret deres årlige bilkørsel med 32 %. Reduktionen dækker over en årlig kørsel på gennemsnitlig 5800 km. året før indmeldelsen i en delebil-ordning til 4000 km. om året efter indmeldelsen, altså en reduktion på 1800 km./årligt. Tallet dækker over meget store udsving. 60 % kørte under 2500 km. om året før de blev medlem af en delebil-ordning og har øget deres bilkørsel med i snit ca km/år til 2400km/år, mens de knap 9 % som før kørte mere end km/år har reduceret deres kørsel med km/år. til km/år. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer Udenlandske erfaringer peger på, at der sker en reduktion i den årlige bilkørsel på % pr. medlem i forbindelse med indmeldelsen i en delebilordning, hvilket dækker over en nedgang i antal kørte km. pr. medlem på km. (Nielsen, 2005). HURs undersøgelse ligger svarer godt til disse erfaringer. Dog ligger den årlig reduktion i antal kørte km. under tilsvarende tal fra udlandet, hvilket kan skyldes en særdeles gennemsnitlig årlig bilkørsel både før og efter medlemskabet. 9/27

10 GENERELT HYPPIGHED I BRUGEN AF DELEBIL - ALLE MEDLEMMER Basis: 569 besvarelser Hyppighed i brug af delebil (alle) Sjældnere end 1 gang om måneden 29% Flere gange om ugen 5% Ca. en gang om ugen 12% Ca. 1. gang om måneden 17% 1-3 gange om måneden 37% En delebil bruges typisk nogle gange om måneden eller endda sjældnere. Under 1/5 bruger en delebil en eller flere gange om ugen. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer Ifølge bl.a. tyske og schweiziske undersøgelser er delebilisters transportadfærd stærkt orienteret mod kollektiv trafik. En tysk undersøgelse viser, at en delebil typisk ikke bruges ret meget mere end 1 gang om måneden (Langendorf, Huwer, 2004). 10/27

11 GENERELT BRUG AF DELEBIL OG KOLLEKTIV TRAFIK FORDELT PÅ FORMÅL - ALLE MEDLEMMER Basis: besvarelser 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brug af transportformer fordelt på formål (alle) Kollektiv trafik de fleste gange (bølget) Delebil de fleste gange (ternet) Andre transportformer de fleste gange (prikket) Pendling Ferie Weekendture Besøg Storindkøb Sport Kultur Restaurent Turformål (Procents sats angiver højeste anvendelse) Mest kollektiv trafik Pendling (56 %), besøg (45 %) Mere kollektiv trafik end delebil Pendling, besøg, restaurant, kultur, sport Mest delebil Weekendture (54 %) Mere delebil end kollektiv trafik Weekendture, storindkøb, ferie Mest andre transportformer Sport (73 %), Kultur (59 %), Restaurant (53 %), Storindkøb (49 %), Ferie (35 %). Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer Kollektive trafikselskab i München (MVV): Delebil især til weekendture (53 %) og storindkøb (45 %). Kollektiv trafik især til pendling (78 %), kultur (50 %) og værtshusbesøg /restaurant (32 %) Lige fordeling mellem delebiler og kollektiv trafik: Besøg (48/49 %). (Krietemeyer, 2003a). 11/27

12 GENERELT TILKNYTNING TIL KOLLEKTIV TRAFIK - ALLE MEDLEMMER Basis: 456 besvarelser Tilknytning til den kollektive trafik (alle) Aldrig 2% Mest kontant biletter 10% Mest klippekort 57% Abonnements service 17% Månedskort næsten altid 14% Omkring 1/3 af alle delebilister i Hovedstadsregionen er loyale kunder i den kollektive trafik, som enten har abonnementsservice (17 %) eller næsten altid køber månedskort (14 %). Den overvejendende del af medlemmerne er sporadiske kunder, som mest benytter klippekort (57 %). Godt 1/10 (12 %) er sjældne kunder i den kollektive trafik. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer (car sharing) absolutely increases customer commitment to public transportation (WZB, 2002). 40 % af de kunder i Deutsche Bahn s delebil-program har et periodekort til den kollektive trafik. Blandt delebilisterne i Dresden er det tilsvarende tal 65 % (Petersen. 2003). En undersøgelse foretaget af Münchens kollektive trafikselskab i 2002 på baggrund af et mangeårigt samarbejde med en lokal delebil-udbyder viste, at delebilister bruger periodekort tre gange mere end resten af befolkningen og at nye medlemmer af en delebil-ordning tenderede mod at købe periodekort snarere end kontantbilletter. Samme undersøgelse viste, at der siden en tidligere undersøgelse i 1996 havde været en klar tendens mod årsabonnement samt dags- og ugekort på bekostning af månedskort og kontantbilletter. 35 % af delblisterne havde årskort til den kollektive trafik i 2002 mod 12 % i 1996 (Krietemeyer, 2003a). 12/27

13 GENERELT BRUG AF KOLLEKTIV TRAFIK - ALLE MEDLEMMER Basis: besvarelser 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ændring i brug af kollektiv trafik (alle) Meget mere Tog og metro Noget mere Bus Noget mindre Meget mindre 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ændring i brug af kollektiv trafik (tidl. bilejere) Mere Tog og metro Mindre Bus For de fleste medlemmer af en delebilordning er brugen af kollektiv trafik før og efter medlemskabet uændret. Det gælder både alle delebilister som helhed (66 %) og tidligere bilejere (54 %). Blandt alle medlemmer er andelen, der har reduceret deres brug af kollektiv trafik generelt (18 %) lidt større end den tilsvarende andel, som har øget deres brug af kollektiv trafik (16 %). Om end der ikke i HUR undersøgelse er blevet spurgt til et specifik årlig kørsel i km. med kollektiv trafik, er der givet den meget lave gennemsnitlige årlige kørsel på 4000 km, pr. medlem - grund til at tro, at brugen af kollektiv trafik under alle omstændigheder er meget høj også efter indmeldelsen i delebil-ordningen. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer En undersøgelse fra Miljøstyrelsen har konkluderet, at brugere af delebiler benytter kollektiv trafik lige så hyppigt som ikke-bilejere og langt hyppigere end bilejere (Miljøstyrelsen, 2000). Tal fra den store schweiziske delebil-udbyder Mobility bekræftiger, at kollektiv trafik udgør kernen i delebilisters transportadfærd. Mobility -kundernes transportbehov dækkes kun for omkring 6 % vedkommende dækkes af delebil. Kollektiv trafik står for 52 %. Øvrige transportformer er fordelt således: Cykling og gang 28 %, brug af privatbil, firmabil og udlejningsbiler knap 9 % og motorcykel og knallert knap 4 % (Langendorf, 2004). 13/27

14 FASTHOLDELSE AF PASSAGERER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK ALTERNATIV KØB AF BIL OG BETYDNING AF EN DELEBIL - ALDRIG SELV HAR HAFT BIL Basis: 224 besvarelser Ville du have købt egen bil, hvis det ikke have været muligt at melde sig ind i en delebil-ordning? Nej 45% Alternativ køb af bil (aldrig haft bil) Ja, inden for nærmeste fremtid 5% Ja, men delebilen får mig til at udskyde købet 18% Ja, måske 32% 5 % ville alternativt have købt en bil inden for nærmeste fremtid, mens delebilen for 19 % vedkommende får dem til at udskyde købet. 32 % svarer måske og 45 % nej. Muligheden for at kunne være medlem af en delebil-ordning har haft betydning for 50 % af dem, der aldrig har haft en bil fordelt på stor betydning (17 %), nogen betydning (16 %) og lille betydning (17 %). Den anden halvdel siger, at de ikke ville have haft egen bil alligevel. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer % af nye medlemmer af danske delebil-ordninger ville inden for en overskuelig tidshorisont alternativt ville have købt egen bil ifølge to forskellige danske undersøgelser (Miljøstyrelsen, Norre, 2000). En undersøgelse af fra delebil-ordningen i Bremen viste, at 17 % af nye medlemmer alternativt ville have købt en bil i stedet (MOSES, 2005: 9-10). 14/27

15 TILTRÆKNING AF NYE PASSAGERER TIL DEN KOLLEKTIVE TRAFIK SALG AF BIL I.F.M. MEDLEMSKAB AF DELEBIL-ORDNING - TIDLIGERE BILEJERE Basis: 325 besvarelser Salg af bil ved medlemsskab (tidligere bilejere) I forbindelse med/ umiddelbart efter 9% Længe før/efter 71% Lige før 20% 20 % af de tidligere bilejere droppede deres bil det lige før indmeldelsen i en delebil-ordning, mens 9 % gjorde det i forbindelse med indmeldelsen eller umiddelbart efter, i alt 29 %. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer En undersøgelse af fra delebil-ordningen i Bremen viste, at 34 % opgav deres bil i forbindelse med medlemskabet (MOSES, 2005: 9-10). 15/27

16 TILTRÆKNING AF NYE PASSAGERER TIL DEN KOLLEKTIVE TRAFIK TIDLIGERE BILEJERES ADFÆRD I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Basis: besvarelser Ændring i brug af kollektiv trafik (tidl. bilejere) Mere Mindre 40% 30% 20% 10% 0% Tog og metro Bus For tidligere bilejere som udgør overhalvdelen af alle delebilisterne er andelen som har øget brugen af kollektiv trafik siden medlemskabet af en delebilordning markant større end den tilsvarende andel, der har reduceret brugen af kollektiv trafik altså en klar nettogevinst for den kollektive trafik. Brugen af bus er øget lidt mere (30 % har øget brugen mod 17 % der har reduceret brugen) end brugen af tog/metro (28 % har øget brugen mod 17 % der har reduceret brugen). Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer En schweizisk undersøgelse har peget på en stigning i bruget af kollektiv trafik på 2000 km. pr. år for tidligere bilejere svarende til 35 % for folk, som dropper egen bil for at blive delebilist. Efter indmeldelsen svarer tidligere bilejeres transportadfærd dermed til den tilsvarende adfærd for folk uden bil. Et mindre britisk studie peger på at tidligere bilejere gennemsnitligt øger brugen af bus og tog, mens der er faldende anvendelse af kollektiv trafik blandt ikke-tidligere bilister. Tyske undersøgelser fra Dresden, Bremen og München har dog konkluderet, at selv entusiastiske brugere af kollektiv trafik øger deres brug af kollektiv trafik efter indmeldelse i en delebil-ordning (Muheim, WZB, 2002:29. Krietemeyer, 2003a). Ovennævnte britiske studie peger på, at især busserne har gavn af tidligere bilejeres øgede brug af kollektiv trafik i form af stigninger i både antal ture og antal rejste km. For togtrafikken sker der et fald i antal ture, men dog en stigning i antal km. Effekten bekræftes indirekte af to undersøgelser i München i 1996 og 2002, som har vist, at ændringer i transportadfærden som følge af et delebil-medlemskab først og fremmest sker udenfor byen (Ledbury, 2004: Krietemeyer, 2003a). 16/27

17 TILTRÆKNING AF NYE PASSAGERER TIL DEN KOLLEKTIVE TRAFIK DELEBILEN SOM ERSTATNING FOR BIL NUMMER 2 - NUVÆRENDE BILEJERE Basis: 32 besvarelser Ville du have købt bil nummer 2, hvis det ikke havde været muligt at melde sig ind i en delebilordning?" Alternativ køb af bil nr. 2 (nuværende bilejere) Nej 53% Ja 31% Måske 16% 32 % af nuværende bilejere ville have købt bil nummer 2, hvis medlemskab af en delebilordning ikke have været en mulighed. 16 % svarer måske og 53 % nej. I faktiske tal svarer i alt 10 medlemmer, at de alternativt ville have købt bil nummer 2, mens 5 svarer måske. 17/27

18 DELEBILISTERS BETYDNING FOR INDTJENINGEN I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK ANVENDELSE AF KORT OG BILLETTER - ALLE MEDLEMMER Basis: 354 besvarelser Ændring i brug af billetter og kort (alle medlemmer) Nedgradering 14% Opgradering 14% Uændret 72% Figuren ovenfor viser alene ændringen i brugen af billetter og kort til den kollektive trafik fra tiden før indmeldelsen i en delebil-ordning til tiden efter indmeldelsen. Figuren siger ikke noget om den aktuelle fordeling mellem forskellige kort-og billettyper. (Der henvises til figuren på siden Tilknytning til kollektiv trafik ). Blandt alle delebilister set under ét er der for næsten ¾ vedkommende ikke sket ændringer i deres mest anvendte rejsehjemmel til den kollektive trafik. Andelen der har opgraderet deres brug af kollektive trafikprodukter (f.eks. fra at købe periodekort ofte til abonnementsservice, fra klippekort til jævnlig køb af periodekort eller fra kontaktbilletter til klippekort) er nogenlunde lige så stor som den tilsvarende andel, der har nedgraderet deres brug et deres af kollektive trafikprodukter (14 %). Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer En undersøgelse af de kunder hos den schweiziske delebil-udbyder Mobility viste, at de efter indmeldelsen havde brugt 2,6 mill. CHF mere end før en stigning på knap 13 % i indtjeningen for den kollektive trafik fra denne gruppe mennesker (Muheim, 1998). En detaljeret undersøgelse fra Dresden, der tog højde for bl.a. skift i brugen af forskellige typer billetter og rabatkort, de potentielle indtægtstab hvis delebilisterne selv havde købt egen bil, forlængede kunderelationer m.m. viste en klar positiv indtægtseffekt for den kollektive trafik også vurderet ud fra en horisont på 7 år (Se mere udførligt hos Nielsen, 2005). 18/27

19 DELEBILISTERS BETYDNING FOR INDTJENINGEN I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK ANVENDELSE AF KORT OG BILLETTER - TIDLIGERE BILEJERE Basis: 61 besvarelser Ændring i brug af kort og billetter (tidligere bilejere) Nedgradering 13% Opgradering 17% Uændret 70% Tendensen mod en opgradering i brugen af kollektive trafikprodukter er ganske klar for tidligere bilejere. Ganske vist er deres forbrug også for langt den største dels vedkommende uaændret før og efter medlemskab, men blandt de resterende har er der en større del der har foretaget en opgradering (17 %) end den tilsvarende andel der har foretaget en nedgradering (13 %). Tendensen er meget markant for de bilejere, der solgte deres bil lige før/i forbindelse med eller lige efter indmeldelsen i en delbil-ordning. For disses vedkommende har 33 % opgraderet deres brug af kollektive trafikprodukter, mens kun 8 % har nedgraderet. Se også forrige side for definitioner og sammenligninger. Andre undersøgelser og udenlandske erfaringer Ifølge den store landsdækkende kommercielle schweiziske delebil-udbyder Mobility har de af deres kunder, som solgte deres bil i forbindelse med medlemskabet, betydet en stigning i indtægterne for den kollektive trafik på 79 % pr. person pr. år fra CHF (fra 2700/året kr/året) (langendorf, 2004). 19/27

20 DELEBILISTERS BETYDNING FOR INDTJENINGEN I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK ANVENDELSE AF KORT OG BILLETTER OVER TID - ALLE MEDLEMMER Basis: besvarelser Indmeldt Indmeldt 2004 før jul Indmeldt efter julen 2004 Opgradering 26% 15% 9% Uændret 62% 73% 76% Nedgradering 12% 12% 15% 3/4 af nyeste medlemmer har ikke ændret deres brug af kollektive trafikprodukter, men der er en signifikant tendens blandt de nyeste medlemmer til en svag samlet nedgradering i brugen af kollektive trafikprodukter. Som det fremgår, er der en klar tendens til at jo længere tid medlemskabet af en delebilordning har varet, jo større grad af øget forbrug af kollektive trafikprodukter. Allerede for medlemmer indmeldt i løbet af 2004 er der tale om en mindre nettogevinst for den kollektive trafik. For de ældste medlemmer har der været tale om en betydelig nettogevinst. Udenlandske erfaringer Flere studier (Hockerts, 2003 part E: 4 med reference til Harms and Truffer, 1998; Meijkamp, 2000 og Belz, 2001) har peget på, at medlemskabet af en delebil-ordning typisk igangsætter en læringsproces omkring egen transportadfærd som beskrevet af Kai Hockerts: The longer people used car-sharing the more they found public transport to be a viable alternative and learned to use it more efficiently for more and more trips. Denne læringsproces støttes af Muheim, som observerede, at medlemmer af en gruppe delebilister gennemsnitligt brugte delebilen 20 % mindre end, da de meldte sig ind. Muheim antog, at disse ture i delebil blev erstattet af kollektiv transport (Muheim, 1998) og af tal fra den tyske brancheorganisation for delebiler Bundesverband CarSharing (BCS), som peger på, at effekten af at flytte km. fra bil til kollektiv trafik synes at vare mindst 3-5 år. Medlemmer, der som bilejere kørte km. om året, havde reduceret dette til km. efter 5 års medlemskab i delebil-ordningen i München. Kilometrene i bil blev hovedsageligt erstattet af kollektiv trafik, men også gang og cykling (Carplus News, 2004). En mindre britisk undersøgelse kan dog ikke bekræfte, at der sker gradvis reduktion i bilbrugen over tid (Ledbury, 2004: 34-35). 20/27

21 KAMPAGNEN MAJ 2005 KENDSKAB TIL KAMPAGNEN (EKSPONERINGENS EFFEKT) - ALLE MEDLEMMER Basis: 600 og 182 besvarelser Kendskab til kampagne (alle) Kendskab til kampagne (nye medlemmer efter 1. maj 2005) Nej 28% Ja, flere gange/ flere steder 40% Nej 19% Ja, men ikke meget 32% Ja, men ikke meget 27% Ja, flere gange/ flere steder 54% Blandt alle delebilisterne har næsten 3/4 (72 %) hørt om kampagnen (40 % svarer Ja, flere gange/steder og 32 % svarer Ja, men ikke meget ). Blandt medlemmer indmeldt i kampagnen har over 4/5 hørt om kampagnen (54 % svarer Ja, flere gange/steder og 28 % svarer Ja, men ikke meget ). 21/27

22 KAMPAGNEN MAJ 2005 BRUG AF KAMPAGNETILBUD - MEDLEMMER INDMELDT EFTER 1. MAJ 2005 Basis: 149 besvarelser (421 personer meldte sig ind i en delebil-ordning i løbet af maj måned. Af disse har 187 helt eller delvist svaret på spørgeskemaundersøgelsen). Modtagelse af kampagnetilbud (nye) Overvejelsen af kampagnetilbud (nye) Nej, ingen af dem 35% Ja, et gratis månedskort 11% 3 mdr. gratis medlemsskab 54% Nej, ikke relevant 38% Ja, valgte det der bedst kunne betale sig 62% Blandt de medlemmer indmeldt i kampagneperioden og tiden lige (maj-juni måned 2005) efter har 2/3 (65 %) benyttet sig af et af de to kampagnetilbud, heraf langt af tilbuddet om 3 måneders gratis medlemskab (54 %), mens betydeligt færre har benyttet sig af tilbuddet om 1 måneds gratis kollektiv transport (11 %). Der er kun uddelt i alt 30 ud af de 100 gratis periodekort til alle zoner à 1 måned, som der var bevilling til. Årsagerne til dette vurderes at være følgende: For mange og måske endda de fleste var det økonomisk mere fordelagtigt at tage imod 3 måneders gratis medlemskab. Tanken med 1 måneds gratis transport var, at det nok ville være interessant for folk at kunne køre gratis fra Helsingør til Køge i en måned, men noget tyder på, at folk har været mere snusfornuftige. 62 % af dem, der tog imod et kampagnetilbud svarer, at de forinden havde overvejet, hvilket af de to tilbud, der var mest rentabelt for dem. Og har man normalt kun brug for at køre med kollektiv trafik i f.eks. 3-4 zoner, var de 3 måneders gratis medlemskab mere attraktivt. Det var især de 3 måneders gratis medlemskab, der blev promoveret gennem kampagnens gennemgående slogan Fri bil til alle buskunder, mens man skulle læse i kampagnefolderen eller kigge på kampagnewebsiden for at læse om tilbuddet om gratis kollektiv transport. En del synes, at det var for besværligt at tage imod kampagnetilbuddene og det gælder nok især tilbuddet om gratis kollektiv transport (se længere fremme). 22/27

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Præsentation på konference Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012

Præsentation på konference Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Præsentation på konference Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Kombineret mobilitet erfaringer med partnerskaber mellem delebiler og offentlig transport Tonny Lacomble

Læs mere

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale Carsharing i Danmark barrierer og potentiale af direktør Morten Rettig, COGITA / Center for Mobilitet og Miljø Center for Mobilitet og Miljø gennemførte i perioden december 1999 oktober 2000 en evaluering

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter Rejsekort DSB/Rejsekort A/S Internetundersøgelse foretaget 14. 29. december 2011 1801 respondenter 1 01. Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 1801 respondenter, samtlige besvarelser 11% 7% 9% 18%

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles

The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Trafikdage på Aalborg Universitet, 25-26 August 2014 The role of urban form in sustaining public transport, car and bicycle based travel styles Betydningen af by- og infrastruktur for befolkningens transport-stile

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Trafikdage på Aalborg Universitet

Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Workshop om delebilisme den 29.8-2000 Velkomst ved Nikolaj Holtermann, COWI, med en kort orientering om, hvor delebilerne er p.t.. På landsplan er der knap 1000 medlemmer

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre med S-more-klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre med S-more-klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0301 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre med S-more-klippekort.

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Resultater af spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har opstillet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i tre tabeller. Den første viser antallet af respondenter fordelt på de forskellige spørgsmål. Den næste

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Miljøtrafikugen 2002 Kan vi lade bilen stå?

Miljøtrafikugen 2002 Kan vi lade bilen stå? Oplæg ved Miljøtrafikugen 2002 Kan vi lade bilen stå? Annette Egetoft, Københavns Kommune Carina Botoft, Hovedstadens Udviklingsråd Mål og krav Kampagne som optakt til Miljøtrafikugen 2002 Kan transportplanlægning

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har i 2016 svaret, at de gennemsnitligt kører 32.900 erhvervskilometer årligt, hvilket er en lille stigning i forhold til 2015. Den private kørsel ligger på

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen.

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0010 Klageren: XX 3550 Slangerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hvad betyder miljøet i unges tanker om transportvalg? Af senior forsker Mette Møller, DTU Transport

Hvad betyder miljøet i unges tanker om transportvalg? Af senior forsker Mette Møller, DTU Transport Hvad betyder miljøet i unges tanker om transportvalg? Af senior forsker Mette Møller, DTU Transport Hvorfor interessere sig for de unge? Bærere af fremtiden Etablering af individuelle transportvaner/præferencer

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere