Brugerundersøgelser med lokal forankring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelser med lokal forankring"

Transkript

1 Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne

2 Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne

3 - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2008 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Forsidefoto: Scanpix Foto: Side 15 og 21 Birgitte Jordahn Øvrige fotos: fra arkiv Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Prod.nr ISBN: Udgivet af: KL Weidekampsgade København S Tlf

4 Forord Brugerundersøgelser er et vigtig redskab i kvalitetsopfølgning og udvikling af den kommunale service. Derfor er der i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt med kommunerne og KL sat fokus på kommunernes anvendelse af brugerundersøgelser. Denne rapport beskriver eksempler på, hvordan brugerundersøgelser anvendes til mange forskellige formål. Rapporten indeholder også resultatet af en spørgeskemaundersøgelse i alle kommuner om, hvordan de anvender brugerundersøgelser. 87 procent af kommunerne har gennemført brugerundersøgelser siden starten af Det er målsætningen i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, at alle kommuner løbende anvender brugerundersøgelser som en integreret del af sit udviklingsarbejde. KL s bestyrelse arbejder for denne målsætning. Eksemplerne i denne pjece viser imidlertid, at det er helt afgørende, at arbejdet med brugerundersøgelser er forankret. Hvis ikke brugerne eller kommunernes medarbejdere og ledelse er involveret, har brugerundersøgelserne ringe værdi, fordi deres resultater ikke anvendes. Derfor skal brugerundersøgelser udspringe af et lokalt behov. De kan anvendes til opfølgning på vedtagne mål, til sammenligning mellem institutioner eller til udvikling af serviceydelserne. På den måde er undersøgelserne også et redskab i dialogen mellem brugerne og kommunen. Regeringen har i sin kvalitetsreform også lagt op til at udbrede brugertilfredshedsundersøgelser. Det bør imidlertid ske på en sådan måde, at der er lokalt ejerskab til undersøgelsernes resultater. Ellers er pengene til undersøgelserne spildt. 3

5 Denne pjece indgår i første fase af Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt om brugerundersøgelser. Næste fase i projektet handler om, hvordan brugerundersøgelser systematisk udbredes til alle kommuner, og hvordan det kan ske på en sådan måde, at undersøgelserne indgår i et lokalt udviklingsarbejde og er relevante for brugerne af de kommunale servicetilbud. Publikationen viser, at der er en række forskellige tilgange til brugerundersøgelser, og at kommunerne vælger metode og tilrettelæggelse alt efter formålet med undersøgelsen. I Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt er stort set alle kommuner gået i samarbejde om at styrke kvaliteten i den borgernære service og i kommunernes styrings- og ledelsessystemer. Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt September 2008

6 Indhold 7 Indledning og sammenfatning 10 Forskellige formål med brugerundersøgelser 13 Forandring forudsætter forankring 17 Formål og metode følges ad 26 Formidling, opfølgning og udvikling ifm. brugerundersøgelser 28 Bilag: Konkrete eksempler 28 Sammenlignende brugerundersøgelser i Gladsaxe Kommune 30 Brugerundersøgelse på daginstitutionsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune 32 Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune 5

7

8 Indledning og sammenfatning Formål og forankring Brugerundersøgelser tilrettelægges og anvendes på mange forskellige måder. Forskelle der først og fremmest er bestemt af formålet og målgruppen for undersøgelsen. Og formålene med de kommunale brugerundersøgelser er netop vidt forskellige. Det viser både eksemplerne i denne publikation og en bred undersøgelse foretaget af KL. Formålene er typisk (1)overordnede temperaturmålinger, (2)opfølgning på specifikke lokalepolitiske målsætninger, (3)information til brug for udvikling og forbedring af en konkret serviceydelse og (4)sammenligning mellem institutioner over tid eller på et givet tidspunkt. Hertil kommer, at der kan være forskel på undersøgelserne alt efter målgruppen. Henholdsvis (1)det politiske niveau, (2)det samlede forvaltningsniveau, (3)den enkelte institution eller (4)brugerne. Fælles for alle de forskellige tilgange er imidlertid, at forankring har afgørende betydning for udbyttet af en undersøgelse. For at en undersøgelses resultater skal blive omsat i konkret handlen på alle niveauer, skal der være en fælles forståelse af formål, metoder og relevansen af undersøgelsens indhold. Kommunikation både før, under og efter en undersøgelse er derfor et væsentligt element i en vellykket proces omkring en brugerundersøgelse. Hvis ikke undersøgelserne er forankret, vil resultaterne typisk ikke blive anvendt hverken af beslutningstagerne eller ved udførelsen af den konkrete service. Derfor skal undersøgelserne udspringe af et lokalt behov, hvis de skal have kvalitet og indgå i en beslutningsproces. 7

9 Udbredelse af brugerundersøgelser 87% af kommunerne har gennemført en eller flere brugerundersøgelser siden 1. januar Men undersøgelsen viser i lighed med eksemplerne, at der ikke er én dominerende tilgang. Langt de fleste kommuner (72%) har ganske vist gennemført en eller anden form for kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Men samtidig har størstedelen af kommunerne (54%) gennemført kvalitative brugerundersøgelser. Heraf bruger lidt under halvdelen (47%) fokusgruppeinterview. Undersøgelsen viser endvidere, at mange kommuner (43%) arbejder med brugerundersøgelser gennem bruger- eller borgerpanel. Derudover tilkendegiver flere kommuner at de planlægger at etablere et bruger- eller borgerpanel i nær fremtid. Mange kommuner bruger ifølge undersøgelsen brugerundersøgelser til at sammenligne sig lokalt. Således bruger 44% af kommunerne brugerundersøgelser til at sammenligne brugertilfredsheden over tid, mens 28% af kommunerne har brugt brugerundersøgelser til at sammenligne forskellige institutioner på et givet område. En national strategi for anvendelsen af brugerundersøgelser KL s undersøgelse viser, at næsten alle har gennemført mindst én brugerundersøgelse siden 1. januar Men ikke alle. Det kan der være mange grunde til. Herunder at det kræver ressourcer, at udvikle et lokalt koncept, som passer ind i kommunens udviklingsstrategi og styringsmodel. Derudover er der konkrete tekniske og metodemæssige spørgsmål, som skal løses. Den type barrierer kan mindskes igennem systematisk vidensdeling samt udvikling af redskaber, som kan gøre det lettere at gennemføre lokale brugerundersøgelser. Det er derfor et af hovedformålene med arbejdet i det Fælleskommunale Kvalitetsprojekts om brugerundersøgelser i kommunerne. 8

10 Regeringen har i sit udspil til en kvalitetsreform forslået, at der skal laves sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. I økonomiaftalen for 2009 er det i forlængelse heraf aftalt mellem staten og kommunerne, at der laves en række pilotprojekter med sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Det er målet i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt at udbrede anvendelsen af brugerundersøgelser i alle kommuner, herunder også at forbedre muligheden for at sammenligne institutioner både inden for den enkelte kommune og mellem kommuner. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man udbreder anvendelsen. Hvis undersøgelserne skal have værdi både for den enkelte kommune og til sammenligningsformål skal den være begrundet af et lokalt formål og en lokal interesse. Den skal med andre ord være forankret. En generel regel om, at alle institutioner i hele landet på samme tid skal stille de samme standardspørgsmål, kan både føre til dårlig kvalitet i undersøgelsen og til ressourcespild. Uden lokal interesse ingen ordentlig anvendelse. Udbredelsen af brugertilfredshedsundersøgelser bør ske ved, at alle kommuner arbejder med dette redskab på en sådan måde, at det belyser de relevante spørgsmål på det relevante tidspunkt. Med henblik på sammenligning skal der gradvist udvikles en række klynger af spørgsmål, som opsamles i en central database, som kommunerne og den enkelte institutioner kan anvende til sammenligningsformål. De kommende pilotforsøg bør anvendes til at igangsætte udviklingen af sådanne klynger som gradvist kan udbygges i takt med, at brugertilfredshedsundersøgelserne udbredes. 9

11 Forskellige formål med bruger undersøgelser Formålet med en brugerundersøgelse er bestemmende for både forberedelse, gennemførsel og opfølgning af undersøgelserne. Derfor skal formålet være klart defineret i alle stadier af undersøgelsen. Og kommunerne arbejder med mange forskellige brugerundersøgelser med meget forskellige formål. Formålene med brugerundersøgelser kan især opdeles i to dimensioner, nemlig dels hvad undersøgelsen skal anvendes til, og dels hvem der er målgruppe for undersøgelsen. Den første dimension handler især om, hvorvidt undersøgelsen anvendes til opfølgning eller til udvikling. Selvom grænsen her imellem ikke er skarpt defineret, er der således to hovedformål: Kvalitetsopfølgning Kvalitetsudvikling Kvalitetsopfølgning tilrettelægges typisk som en brugerundersøgelse i forhold til fastsatte mål eller i forhold til at få generelle vurderinger af den service, der allerede er leveret. Formål med kvalitetsopfølgning er således typisk af få en bagudrettet viden om aktiviteter, der allerede har fundet sted, og nogle undersøgelser fungerer således også som en kontrolfunktion i forhold til tidligere vedtagne målsætninger. Hvordan vurderer brugerne den tilbudte service, og hvordan lever denne service op til de politisk vedtagne mål. Kvalitetsudvikling gennem brugertilfredshedsundersøgelser er derimod mere fremadrettet og kan udarbejdes som en del af et beslutningsgrundlag for den fremtidige tilrettelæggelse. Brugertilfredshedsundersøgelser med dette perspektiv er derfor typisk mere ad hoc præget og inddrager brugerne i en fremadrettet beslutningsproces. Den anden dimension i brugertilfredshedsundersøgelserne drejer sig især om målgrupperne for disse undersøgelser. 10

12 Her kan især skelnes mellem fire niveauer, nemlig: Det politiske niveau Det samlede forvaltningsniveau Den enkelte institution Brugerne På det politiske niveau er der behov for enten løbende eller ad hoc at få et samlet overblik over, hvordan brugertilfredsheden udvikler sig på givne serviceområder, herunder ikke mindst i forhold til de generelle og konkrete kvalitetsmål, som kommunalbestyrelsen har formuleret. En sammenligning af kommunens institutioner er ofte naturlig som led i den politiske opfølgning. Naturligvis anvendes brugertilfredshedsundersøgelser i forhold til det politiske niveau også konkret i forhold til enkeltsager eller enkelte institutioner, men der vil i forhold til den politiske målgruppe typisk være tale om, at undersøgelserne skal tilrettelægges sammenfattende og overordnet i forhold til den samlede serviceudvikling i kommunen. På forvaltningsniveau indgår brugerundersøgelser typisk i de generelle overvejelser om kvaliteten af de nuværende servicetilbud og de generelle omstillings- og udviklingsbehov. Sådanne undersøgelser anvendes til at skabe et samlet overblik over sektoren. Derfor er det oftest undersøgelser, som går på tværs af institutionerne, så man i forvaltningen har et sammenligningsgrundlag. Ledelse og medarbejdere på institutionsniveauet kan naturligvis også bruge den information, som de øvrige niveauer har behov for. Men i tillæg hertil vil der ofte være behov for, at brugerundersøgelserne på institutionsniveauet rettes mod de særlige udfordringer, og det faglige fokus, der er gældende på den enkelte institution. Resultaterne af en brugerundersøgelse kan også betragtes som information til brugerne. Der hvor der er valgmuligheder mellem forskellige leverandører, kan sammenlignelige brugerundersøgelser således indgå i kommende brugeres beslutning om valg af institution og naturligvis som redskab i dialogen mellem institution og brugere. 11

13 Langt de fleste brugere vil imidlertid både have adgang til og behov for information af mere kvalitativ karakter. Valg af institution er således ikke noget, der foretages hjemme foran PC en. Det foretages snarere på baggrund af informationer, man får i lokalmiljøet og igennem en konkret dialog med de forskellige institutioner. Brugerundersøgelser skal derfor betragtes som en et supplement til denne kvalitative information og ikke en fyldestgørende varedeklaration De forskellige målgrupper og de forskellige anvendelser af brugertilfredshedsundersøgelserne giver således anledning til forskellige valg i tilrettelæggelsen og udformningen af en brugerundersøgelse. Anvendelsen af undersøgelserne er derfor meget afhængige af, hvordan kommunen har tilrettelagt sine generelle styrings- og ledelsessystemer og de konkrete informationsbehov, der følger heraf. 12

14 Forandring forudsætter forankring Kvalitetsudvikling indebærer forandringer. Hvis forandringerne skal være varige og have størst mulig effekt, skal de forankres i organisationen hos de ledere og medarbejdere, der i det daglige arbejde skal føre forandringerne ud i livet. En central del af forberedelsen af en brugerundersøgelse er derfor at sikre forankring i de berørte dele af organisationen. Forankring handler om, at en brugerundersøgelse opfattes som meningsfuld og relevant af de berørte. Det er derfor en god idé, at inddrage institutionslederne i forberedelsen af undersøgelser, der har kvalitetsudvikling som sit primære fokus. Involveringen skaber en fælles forståelse for, hvad undersøgelsen kan bruges til og måske særlig hvad den ikke skal bruges til. På denne måde står formålet med og den mulige opfølgning på undersøgelsen også klart for alle de involverede parter på et tidligt tidspunkt. Gribskov Kommune er en af de kommuner, der vægter tidlig involvering af både ledergrupper, medarbejdere og interessenter meget højt: Det er vores erfaring, at det er meget væsentligt for værdien af undersøgelsen, at der er lokalt ejerskab til konceptet. Der skal være en forventningsafstemning og fælles forståelsesramme omkring formål, rollefordeling, grad af indflydelse mv., siger vicekommunaldirektør Inger Marie Vynne. 13

15 Brugerundersøgelser i Gribskov Kommune I Græsted-Gilleleje Kommune blev der inden sammenlægningen til Gribskov Kommune gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet (2004 og 2006), skoleområdet (2004 og 2006) samt i den kommunale dagpleje (2006). Undersøgelserne blev gennemført i alle institutioner blandt alle mål gruppens forældre og (skole-)børn med standardiserede spørgsmål på tværs af institutionerne mhp intern benchmarking. I forberedelsesfasen blev der gennemført fokusgruppe-interviews med børn, forældre og medarbejdere. Formålet med disse interview var med afsæt i kommunens politikker at få afklaret hvilke hovedområder, der skulle spørges til i brugerundersøgelsen. Den egentlige undersøgelse blev gennemført som en spørgeskema undersøgelse. Langt de fleste spørgsmål går igen fra undersøgelse til undersøgelse med henblik på at dokumentere forbedringer i forhold til de opstillede mål. Involvering af institutionsledere, medarbejdere og målgruppen for undersøgelsen i den konkrete forberedelse af undersøgelsen er endvidere væsentlig for at sikre relevans og kvalitet i undersøgelsen. 14

16 Konsulent Lisbeth Due Pedersen siger i den forbindelse Lederne og fagpersonerne i daginstitutionerne kan bidrage væsentligt i forhold til en vurdering af, hvad det er væsentligt at måle på og spørge til. Altså, hvad er de vigtigste parametre for god kvalitet i et pædagogisk tilbud til børn mellem 0 og 6 år. På dette felt har også forældrene en meget væsentlig stemme i forberedelsen. Men det betyder ikke, at der ikke også kan være forhold og temaer, som administrationen og/eller politikerne finder væsentlige at måle på. Endelig kan aktiv involvering af ledere, medarbejdere og brugere/borgere have betydning for undersøgelsens svarprocent. Ringkøbing-Skjern Kommune er i gang med at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt de pårørende til beboerne på kommunens ældrecentre. Som forberedelse til undersøgelsen er der afholdt informationsmøder med lederne af de 21 centre, hvor der er opnået enighed om formål, metode (inkl. spørgeskema) og efterfølgende anvendelse af resultaterne. Det samme er sket i alle bruger/pårørende -rådene. Dataindsamlingen er næsten afsluttet, og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der blandt de ca. 650 pårørende opnås en svarprocent på minimum

17 Også i Gribskov Kommune har man gode erfaringer med, at grundig forberedelse og involvering af ledere og medarbejdere giver flotte svarprocenter. I de brugerundersøgelser, der er gennemført, har svarprocenten således aldrig været under 80 % og i et enkelt tilfælde helt oppe på 94 %. En væsentlig årsag til dette resultat er, at den enkelte institutionsleder/ klasselærer har formidlet vigtigheden af, at forældrene svarer på spørgeskemaet, og på den måde spillet en meget væsentlig rolle i forhold til at få en høj svarprocent. Inger Marie Vynne vurderer, at ledernes engagement er et resultat af, at kommunen har formået, at give lederne en forståelse af, at brugerundersøgelser handler om meget mere end en spørgeskemaundersøgelse. Det er et relevant input til politiske, administrative og fagligt-pædagogiske beslutnings- og arbejdsprocesser. 16

18 Formål og metode følges ad Dette afsnit illustrerer, hvordan forskellige formål fordrer forskellige tilgange, samt at forskellige metoder generelt har nogle forskellige styrker og begrænsninger. Hvad forstår brugerne ved kvalitet? For at måle den oplevede kvalitet i en serviceydelse er det vigtig at forstå, hvad brugere oplever som kvalitet. Derfor er dialogen med brugerne vigtig og en tilgang en række kommuner arbejder med. Her er brugerne med til at formulere hvad de forstår ved kvalitet på det givne område. Dette giver også en bedre forankring fra brugernes side, når der følges op på resultaterne af undersøgelsen. I Horsens Kommune lavede man en brugerundersøgelse vedrørende tilbud til og opkvalificering af ledige. Erfaringerne fra dette arbejde er meget positive og man modtog i alt 55 forbedringsforslag fra de ledige. Centerchef for job og afklaring i Horsens Kommune Ole Kristensen siger De ledige kom med forbedringsforslag som på nogle måder var meget enkle ja nærmest banale - men det var altså ikke noget vi i administrationen lige havde set. Eksempelvis at man også på værkstederne holder personalemøder som på rigtige arbejdspladser og at kantinemedarbejderne, der også er brugere af vores tilbud, bruger hårnet ved madlavning. Der var naturligvis også forslag som vi ikke kunne imødekomme, men overordnet var det en rigtig god proces Derudover blev man fra brugernes side gjort opmærksom på, at Beskæftigelsesafdelingen havde et dårlig ry. Brugerne gav udtryk for at de følte sig marginaliseret og havde et tab af status ved at blive sat i aktivering på vores tilbud. På baggrund af undersøgelsen har kommunen udarbejdet pjecer, som viser, hvordan tilbuddene ser ud og beskriver arbejdet i dem. Pjecerne giver sags- 17

19 behandlerne mulighed for hurtigt at vise brugere, hvordan tilbuddene virker. Hertil kommer, at kommunerne har imødekommet en række konkrete forslag i undersøgelsen. Mød brugerne på deres egne præmisser Ikke alle brugere kan nås gennem almindelige spørgeskemaer og interviews. Således kan eksempelvis brugere uden sprog, demente og mindre børn være vanskelige at lave traditionelle brugerundersøgelser på. Ikke desto mindre er det en vigtig målgruppe for en lang række kommunale undersøgelser. En mulighed er at bruge forældre eller andre pårørende som respondenter, men de kommunale erfaringer viser, at denne gruppe alt andet lige har et lidt andet syn på brugeroplevelsen end de reelle brugere. Derfor er der også en række kommunale erfaringer med brugerundersøgelser af de svage grupper og mindre børn. I Gribskov Kommune har man erfaringer med at møde børnene på deres niveau, når der laves brugertilfredshedsundersøgelser. Konsulent Lisbeth Due Pedersen siger Gennem brug af meget enkle spørgeskemaer til børnene i 2. klasse, spørger vi til de samme temaer som forældrene besvarer. Vi spørger blot fra et børneperspektiv og i børnesprog og herigennem når vi brugerne 18

20 på deres egne præmisser. Forældre og børn har ikke altid samme oplevelse af kvaliteten i skoletilbuddet, da de har erfaringer med skolen fra hver sin position. Derfor er det vigtigt at have begge stemmer med i en brugerundersøgelse. I Horsens Kommune er man i gang med at undersøge brugertilfredsheden i Horshøj, som tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. En del af brugerne har intet sprog og kan derfor ikke besvare en brugertilfredshedsundersøgelse på traditionel vis. Derfor er der udarbejdet et spørgeskema, der frem for ord tager udgangspunkt i billeder fra brugernes hverdag. På denne måde tilkendegiver brugerne deres tilfredshed/utilfredshed med de enkelte elementer i tilbuddet. Det er gruppelederne som foretager interviewene, dog ikke for deres egen gruppe. Hermed bliver intervieweren en person, som brugeren kender og derfor føler sig tryg ved. Ulempen er, at brugerne kan blive påvirket af, at de kender intervieweren. Karin Holland, direktør for Voksen og Sundhed i Horsens Kommune påpeger Hvis vi ikke brugte billeder i undersøgelsen, ville det simpelthen ikke være muligt at vurdere brugernes oplevede kvalitet ved vores tilbud og dermed ikke være muligt at følge op på den lederaftale jeg har lavet med Horshøjs leder. Styrker og svagheder ved at møde brugerne på deres præmisser Brugere kommer direkte til orde uden brug af personer, som står i 2. position til brugeren Det er en risiko for, at brugeren bliver påvirket af de personer, som skal vejlede/tolke brugeren Det er nødvendigt at være meget præcis i tolkningen og værdiladningen af billeder og piktogrammer 19

21 Forventningsafstemning og behovsafdækning Kommunale brugerundersøgelser kan have til formål at afstemme forventningerne til eller afdække behovet for kvaliteten i servicen på et givet område. Eksempelvis har man i Københavns Kommune lavet en undersøgelse om ny-ledige borgeres forventning til serviceydelsernes karakter og brugerens egen rolle, når de henvender sig til kommunen. Konkret er det foregået ved interviews på jobcentrene. De berørte medarbejdere har deltaget i udformningen af konceptet og det materiale, som borgerne får udleveret i forbindelse med undersøgelsen. Vordingborg Kommune havde ved sammenlægningen af de fire gamle kommuner behov for en samlet strategi for affaldshåndtering. De 4 tidligere kommuner havde fire forskellige affaldssystemer, og kommunen ønskede at undersøge tilfredsheden med det nye system. Brugertilfredshedsundersøgelsen viste stor tilfredshed med de nuværende renovationsordninger. Der var dog utilfredshed med kapacitet og tømningsfrekvens i de distrikter, der har 14 dages tømning særlig for de områder, der tidligere fik tømt sit affald ugentligt. Borgerne skulle også tilkendegive, om de var betalingsvillige overfor tilkøb af ekstraydelser såsom ugentlig tømning og større affaldsbeholdere. På baggrund af undersøgelsens resultater har Kommunalbestyrelsen vedtaget at lave et EU udbud på dagrenovationen og affaldsbeholdere. Derudover er det besluttet, at det skal være muligt at tilkøbe ekstraydelser. I Gladsaxe Kommune blev politikerne involveret meget tidligt i en undersøgelse af efterspørgslen på madordninger og fleksible åbningstider på daginstitutionsområdet. Politikerne slog fast, at det er behovet og ikke rene ønsker, der skulle afdækkes, da forældre skulle være opmærksomme på, at de ekstra udgifter, der var forbundet med tiltagene, skulle dækkes via takststigninger eller nedskæringer på andre områder i daginstitutionen. Formålet med undersøgelsen var således dobbelt, idet den både skulle afdække forældrenes behov og betalingsvillighed. Betalingsvilligheden var væsentlig, da både madordning og fleksible åbningstider er forbundet med betydelige merudgifter. Derfor var det væsentligt, at forældrene også tog 20

22 stilling til, om de ville betale den takststigning, som var nødvendig, hvis serviceniveauet skulle hæves på denne måde. Det var derfor nødvendigt at spørge forældrene på en måde, der gjorde det klart for forældrene, at en eventuel serviceforbedring ikke er gratis. Derfor blev undersøgelsen gennemført som en kombination af en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen viste, at der var et stort ønske om madordning i børnehaverne, mens der ikke var et udtalt ønske om fleksible åbningstider. Resultaterne af undersøgelsen er blevet brugt direkte i den politiske beslutningsproces, som resulterede i, at der er blevet etableret en madordning (mod betaling) og at åbningstiderne ikke er blevet udvidet. Sammenlignende brugerundersøgelser En ofte hørt kritik af spørgeskemabaserede brugerundersøgelser er, at de som absolutte mål for tilfredsheden ikke siger ret meget og mest tjener et legitimerende formål. Denne kritik er dog kun relevant i forhold til undersøgelser af den generelle tilfredshed. Når der i en tilfredshedsundersøgelse spørges mere konkret 21

23 til forskellige kvalitetsaspekter, vil variationen i svarene give værdifuld information om, hvad brugerne oplever som de svage og stærke sider af den leverede service. På samme måde kan sammenligning af resultater på tværs af distrikter eller institutioner, selvom de nogle gange skal fortolkes med forsigtighed, give et konkret input til, hvor indsatsen kan forbedres. 28% af kommunerne angiver at have brugt brugerundersøgelser til at sammenligne institutioner på et givet område. Eksempelvis har man i Roskilde Kommune sammenlignet 5. klasserne på tværs af alle skolerne i kommunen. Formålet med undersøgelsen var både at undersøge om skolerne levede op til den politiske målsætning om at mindst 80% af eleverne trives og at afdække forholdet mellem lærer/elev forholdet og mobning. Undersøgelsen blev tilrettelagt med skolekonsulenternes konkrete viden om udfordringen i Roskildes skoler kombineret med landsdækkende erfaringer for denne type undersøgelser. Der blev fortaget pilottest i flere klasser, inden den endelige spørgeramme blev fastlagt. 22

24 Undersøgelsen blev gennemført elektronisk i et computerrum sammen med en lærer. Der blev anvendt lukkede spørgsmål, men med mulighed for individuelle kommentarer. Undersøgelsen blev fremlagt for skole og børneudvalget samt den lokale presse på overordnet niveau, hvor hver skoles trivsel kunne sammenlignes med de andres. Derudover fik skolelederne rapporterne fra undersøgelsen på skole- og klasseniveau. På baggrund af rapporterne diskuterede skolerne, hvordan resultaterne og de individuelle kommentarer kunne bruges til at forbedre trivselen på de enkelte skoler. Undersøgelsen blev gentaget året efter for at følge udvikling på de enkelte skoler. Netop sammenligningen over tid giver et perspektiverende sammenligningsgrundlag da det sætter kommunen i stand til at følge udviklingen over tid. 43% af kommunerne i ovennævnte undersøgelse tilkendegiver at have brugt brugerundersøgelser til at sammenligne brugertilfredsheden over tid. Brugerundersøgelser på daginstitutionsog skole området i Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunen har besluttet at gennemføre årlige brugertilfredshedsundersøgelser på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. Kommunen har selv udviklet spørgsmålsformuleringerne. En del af spørgsmålene er gennemgående fra år til år, idet de er direkte relateret til de generelle politikker, der er vedtaget for valgperioden Sammenligninger over tid giver dog heller ikke noget svar på, om den generelle tilfredshed med kommunens service er høj eller lav. Kun om den går op eller ned. Derfor anvender nogle af kommunerne standardspørgsmål, som kan sammenlignes på tværs af kommunegrænser. 28% af kommunerne angiver i undersøgelsen at have brugte denne metode. 23

25 Når man ved at sammenligne med tilfredshedsniveauet på landsplan, i regionen eller i andre kommuner, kan perspektivere sit eget resultat, kan det samtidig være nemmere at fastsætte et ambitiøst, men samtidig realistisk politisk mål for, hvilket generelt tilfredshedsniveau man stiler efter. Der er dog den udfordring forbundet med standardspørgsmål, at de kan være svære at koble til mere specifikke lokale mål. Standardspørgsmål må jo nødvendigvis have en generel karakter, som gør dem relevante i alle kommuner. Sammenlignelige brugerundersøgelser i Gladsaxe Kommune I 2004 og 2006 gennemførte Gladsaxe Kommune brugertilfredsheds undersøgelser på dagtilbuds-, skole- og hjemmehjælpsområdet. Spørgsmålene var en kombination af standardiserede spørgsmål (KL-kompasset) og egne spørgsmål. Resultaterne blev sammenlignet med landsgennemsnittet, gennemsnittet for Hovedstadsregionen, over tid samt institutionerne imellem (dog kun på skole- og hjemmehjælpsområdet, da antallet af daginstitutioner er meget stort). Kommunen har en politisk målsætning om, at mindst 85% af brugerne skal være tilfredse eller meget tilfredse. En anden udfordring ved standardiserede spørgeskemaer er, at der ikke er behov for at diskutere undersøgelsesmetode og konkrete spørgsmål med institutionerne. Dermed er der ikke på samme måde en naturlig anledning til at involvere ledere og medarbejdere, hvilket kan være med til at forankre undersøgelsen i organisationen. Denne udfordring kan dog til en vis grad imødegås ved at supplere standardspørgsmålene med spørgsmål, som udvikles i dialog med institutionerne. 24

26 Styrker og svagheder ved standardiserede brugerundersøgelser Sammenligning med undersøgelsesresultater, f.eks. landsundersøgelser eller undersøgelser i andre kommuner, gør det nemmere at fortolke om tilfredsheden er høj eller lav. Det sammenlignede perspektiv kan gøre det nemmere at fastsætte politiske mål for det generelle tilfredshedsniveau. Standardiserede spørgsmål er sværere at relatere til lokale politiske mål. Standardiserede undersøgelser kan være svære at forankre i organisationen, da involveringen af decentrale ledere og medarbejdere i forberedelsesfasen typisk er mindre. 25

27 Formidling, opfølgning og udvikling ifm. brugerundersøgelser Formidling Fælles for de kommunale erfaringer med brugerundersøgelser er, at formidlingen i forbindelse med brugerundersøgelser er af stor betydning. Det er af stor betydning at inddrage relevante aktører i alle faser af undersøgelsen. Eksemplerne viser vigtigheden af såvel tidlig inddragelse, forventningsafstemning og dialog med brugerne. Efter brugerundersøgelsen er formidlingen af resultaterne af stor betydning. Grundig formidling er en forudsætning for at udnytte resultaterne til forankring og det er af stor betydning for alle parter at vise, at resultaterne af undersøgelsen bruges aktivt i det fremadrettede arbejde. Formidlingen af resultaterne af undersøgelserne finder sted på forskellige måder. I Ringkøbing Skjern Kommune er der således på forhånd aftalt pressemøde 14 dage efter der er opnået enighed om resultaterne af en undersøgelse. Andre steder er der ikke samme stringens i forhold til formidling gennem pressen, men fælles for alle eksemplerne er vigtigheden af inddragelse af undersøgelsens genstand institution eller anden udfører i opfølgningen. Derudover formidles resultaterne direkte til brugerne gennem stormøder, breve og/eller gennem internettet. På baggrund af resultaterne af undersøgelsen tages den endelige beslutning typisk ift. hvordan den kvalitetsforbedrende opfølgning konkret skal finde sted. Opfølgning og udvikling Det er ikke muligt at lave kvalitetsudvikling på baggrund af en brugerundersøgelse uden en opfølgning. Og det er vigtigt, at det fra undersøgelsens start gøres klart hvilke mulige opfølgninger, der kan laves på baggrund af undersøgelsen. 26

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere