Integration. og det frivillige foreningsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration. og det frivillige foreningsliv"

Transkript

1 Integration og det frivillige foreningsliv En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med anden etnisk baggrund Signe Boeskov Thomas Ilkjær

2 Integration og det frivillige foreningsliv En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med anden etnisk baggrund

3 Integration og det frivillige foreningsliv. En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med anden etnisk baggrund Signe Boeskov og Thomas Ilkjær, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2005 Layout: Allis Skovbjerg Jepsen Tryk: Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ReproCenter

4 Integration og det frivillige foreningsliv En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med anden etnisk baggrund Signe Boeskov Thomas Ilkjær Institut for Idræt Københavns Universitet 2005

5

6 Indhold 1. Indledning...7 Projektets formål De vigtigste resultater Undersøgelsens rammer Undersøgelsesmetode og rapportens data Interview-delen Udvælgelse af informanter Interviewene Spørgeskema-delen...12 Spørgeskemaets indhold...12 Udvælgelse af foreninger...12 Rapporten Begrebsafklaringer Forskningsoversigt...15 Foreningslivet som forum for integration...15 Barrierer for deltagelse i foreningslivet Barrierer for unge med anden etnisk baggrund end dansk Foreningerne og selvopfattelsen Nærværende undersøgelse Præsentation af kommuner/bydele Brabrand Holbæk Ishøj Kolding Ribe Sammenligning af kvantitative data vedrørende foreningslivet Barrierer og løsningsmodeller Forældrenes rolle...33 Kendskab til foreningslivet...33 Usikkerhed overfor den konkrete forening og aktivitet...34 Engagement og deltagelse Eksempler på løsningsmodeller Involvering af forældrene Erstatning af forældrene Piger...40 Forældrene og de unge piger...42 Aktiviteten og interessen...44 De andre piger Eksempler på løsningsmodeller...46 Tryghed og tillid...46 Pigehold Interesse og relevans

7 Indhold 4.3 Økonomi...48 Kontingent...49 Socialt eller kulturelt betinget fænomen?...50 Uvilje eller uvidenhed?...50 Løsningsmodeller Tilskud generelt Interne forhold i foreningen Modstand i foreningerne Ændring af foreningspraksis Usikkerhed og berøringsangst Ressourceknaphed Løsningsmodeller Foreningstyper Foreningsfrivillige Foreningsaktive og barrierer? Eksempler på løsningsmodeller...62 Forskellige frivillige...62 Grænser for den frivillige indsats? Perspektivering...68 De uskrevne regler og de vedtagne sandheder...68 Foreningsformer og foreningsaktiviteter Netværk Ressourcepersoner Spørgeskemaundersøgelsen Foreningsoplysninger Medlemmer Integration Fastholdelse Initiativer Samarbejdspartnere Konklusion...89 Barrierer...89 Forældrenes rolle...89 Anbefalinger af nye forskningsområder Litteratur Tabeller Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

8 1. Indledning Danmark er en brugsforening var en gang historikeren Palle Laurings forsøg på med en fængende one-liner at indkapsle den danske folkesjæl og essensen af landets værdier. Mens Brugsen som fælles referenceramme efterhånden er en saga blot er foreningsbegrebet til stadighed et tilbagevendende element i beskrivelsen af særlige danske forhold. Foreningstraditionens unikke rolle i Danmark skal det ikke handle om i detaljen her, men det faktum, at foreningen som institution har en meget markant position i danskerne hverdagsliv, er et grundvilkår for det forskningsprojekt, som indeværende rapport er en beskrivelse af. Forskningsprojektets andet begrebsmæssige omdrejningspunkt er integration. Det er i forhold til foreningen et begreb med et noget kortere liv i danskernes bevidsthed, men ikke desto mindre en særdeles central del af ikke mindst den aktuelle politiske dagsorden. Projektet som beskrives på disse sider er resultatet af et ønske om en øget viden om sammentænkningen af de to begreber. Den grundlæggende nysgerrighed drejer sig om, hvorledes foreningen forholder sig til integrationsspørgsmålet og omvendt. Mere specifikt er projektet drevet af den kendsgerning, at sammenlignet med deres jævnaldrende med dansk baggrund er en mindre del af unge mennesker i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk deltagere i de frivillige foreninger. I betragtning af foreningernes centrale rolle i forbindelse bl.a. med sociale relationer, netværksdannelse og fællesskabsfølelse kan dette vække til bekymring i et integrationsperspektiv 1. Projektets formål Dette projekts helt overordnede formål har derfor været at tilvejebringe nogle forklaringer på denne situation og nogle løsningsforslag til en bedring. Hvad skyldes den ringere foreningsdeltagelse blandt unge med anden etnisk baggrund, og hvilke modeller kan der skitseres i bestræbelserne på at ændre billedet? Årsagerne til situationen har vi i denne rapport valgt at betegne med barriere-begrebet. Associationen til en forhindring giver en ide om, at der er visse forhold og betingelser ved de frivillige danske foreninger, som tilsyneladende i for stort omfang spærrer for deltagelsen af bestemte grupper, in casu unge med anden etnisk baggrund. En afdækning og nuancering af disse forhindringer barrierer er projektets sigte. Og i samme åndedrag at fokuserer på de positive erfaringer og mulige løsningsforslag som kan findes. I punktform kan der opstilles en række delmål: Angive forskellige barrieretyper for deltagelse af unge med anden etnisk baggrund i foreningslivet med fokus på barrierernes mangfoldighed og nuancer. - Dels barrierer i forhold til bedre integreringen af eksisterende medlemmer, dels barrierer i forhold til rekruttering af nye medlemmer. Give en vurdering af barrierernes omfang. Indsamle og videregive erfaringer fra flere grupper og niveauer i foreningslivet. Bibringe løsningsmodeller og initiativer fra de enkelte foreninger, der kan øge de pågældende unges deltagelse/integration i foreningslivet. 7

9 Indledning Pege på, hvorledes det offentlige kan understøtte foreningers lyst til og muligheder for at inddrage unge med anden etnisk baggrund som medlemmer 1.1 De vigtigste resultater Underneden præsenteres i oversigtsform de væsentligste resultater som projektet har genereret. Dette er tænkt som en mulighed for en hurtig introducerende orientering i de vigtigste konklusioner og temaer, men er naturligvis ikke dækkende for de komplekse problemfelter, der er blevet afdækket. Både mht. barrierer og løsninger er det meget markant, at billedet på et overordnet plan ikke ændrer sig særligt blandt undersøgelsens fem byer. Samtidig står det dog lige så klart, at der kan være stor forskel fra forening til forening og fra person til person på i hvilken grad man har oplevet en barriere som et presserende problem. Der er store forskelle i gruppen af unge med anden etnisk baggrund. Barrierer Der hersker et manglende kendskab til foreningsliv og -praksis blandt nogle forældre med anden etnisk baggrund. Det betyder: o at forældre med anden etnisk baggrund end dansk kan være mindre tilbøjelige til at opfordre deres børn til at tage del i foreningslivet, og at de kan være mindre engagerede som foreningsforældre. o At forældre med anden etnisk baggrund opleves som mere usikre eller ængstelige overfor den enkelte forening eller aktivitet. Denne ængstelse opleves som mest udtalt, når det gælder de unge piger. Blandt unge piger med anden etnisk baggrund bliver det opfattet som stor barriere for deres trivsel i en forening, hvis de ikke fungerer godt med de andre medlemmer eller har nogen at følges med. Erfaringerne er blandede, men kontingentbetaling kan ikke siges at være en generel barriere for deltagelse af unge med anden etnisk baggrund. Direkte modstand mod medlemmer med anden etnisk baggrund eller ligefrem racisme er sjældent forekommende i det danske foreningsliv. Modvilje i foreninger mod at ændre en vant foreningspraksis kan være en barriere. 8

10 Indledning Mangel på ressourcer økonomiske som tidsmæssige forhindrer initiativer på integrationsområdet. Der er grænser for, hvad en frivillig indsats kan og bør rumme. Man kan ikke forvente, at Tordenskjolds soldater skal løfte tungere sociale opgaver. Manglende tillid til ledere/trænere er en stor barriere og familier med anden etnisk baggrund møder oftere det frivillige arbejde, og de personer, der udfører det med en vis mistro. Løsninger Erstatning af forældre (minibusser til kørsel og vaskemaskiner til tøjvask, lønnede medarbejdere). Involvering af forældrene gennem forskellige indsatser for at øge foreningskendskabet og tillidsforholdet. Ændring af foreningspraksis, så den ikke i sammen grad er afhængig af og baseret på forældrenes indsats. Oprettelse af særlige pigeaktiviteter evt. som introduktion og overgang til andre foreningsaktiviteter. Tilbud om en foreningsform, der imødekommer deres ønske om at dyrke de sociale kontakter. Økonomisk støtte til gratis medlemskab eller kontingentstøtte specifikt til medlemmer med anden etnisk baggrund kan ikke anbefales. Støtte til permanente eller længerevarende tiltag (for eksempel ansættelser af ressourcepersoner) frem for kortvarige og enkeltstående projekter. Intern afklaring i foreningen er essentielt. 1.2 Undersøgelsens rammer Forskningsprojektet er primært finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og desuden støttet økonomisk af Det Humanistiske Fakultet og Institut for Idræt på Københavns Universitet. Projektfasen har fra de indledende møder i baggrundsgruppen strukket sig fra oktober 2004 til medio april Fra projektets initialfase har såvel Danmarks Idræts-Forbund (DIF) som Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) været involveret i projektbeskrivelsens konkrete udformning. Projektet har løbende været fuldt af en baggrundsgruppe. Den har bestået af: - Institutleder og lektor, dr.scient Kurt Jørgensen, viceinstitutleder og lektor Laila Ottesen, cand.scient Thomas Ilkjær og sekretær Majbritt Boystrup fra Institut for Idræt. 9

11 Indledning - Prodekan for det Humanistiske Fakultet Thorkil Damsgaard Olsen. - Lektor Tine Damsholt og cand.mag Signe Boeskov fra Etnologi, Saxo-instituttet. - Integrationskonsulent Lars Kruse, Danmarks Idræts-Forbund. - Minoritetskonsulent Claus Lindholdt Mikkelsen og Jakob Bjældager, Dansk Ungdoms Fællesråd. Projektets empiriske undersøgelser og projektrapporten er gennemført og udarbejdet af Signe Boeskov og Thomas Ilkjær, med bistand ved udformning, udsendelse og scanning af spørgeskemaer af Majbritt Boystrup. Tine Damsholt og Laila Ottesen har været faglige supervisere gennem hele projektforløbet. 1.3 Undersøgelsesmetode og rapportens data Projektets empiriske del har som nævnt bestået af dels en lang række interview og dels en spørgeskemaundersøgelse. Den praktiske gennemførelse af førstnævnte har naturligvis været afhængig af kontakten til informanterne og deres muligheder for deltagelse, og interviewene har derfor været spredt ud over det meste af projektfasen. De første interview blev foretaget i den første uge af december 2004 og det sidste i midten af marts Interviewene er løbende blevet udskrevet og kondenseret/analyseret. Spørgeskemaundersøgelsen blev forberedt i januar 2005 og udsendt til foreningerne medio februar. En rykkerrunde blev iværksat medio marts, og de sidste skemaer kom retur ultimo marts. Kombinationen af en kvalitativ og kvantitativ metode er valgt ud fra den betragtning, at områdets kompleksitet tilsiger en så bred informationsindsamling som muligt. Der har været ønske om opmærksomhed på flere niveauer og med forskelligt fokus på hhv. overblik og fordybelse, og som udgangspunkt har de to dataindsamlingsmetoder suppleret hinanden. Interview-delen Samlet er der foretaget 30 interview med i alt 46 informanter. I projektbeskrivelsen var det fastlagt, at der skulle foretages interview med informanter på tre forskellige niveauer. For det første såkaldte professionelle, det vil sige mennesker, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med integration og foreningsliv. For det andet frivillige foreningsledere med tilknytning til både DIF- og DUF-medlemsorganisationer (som minimum hhv. 9 og 5 personer) og for det tredje unge (evt. tidligere) foreningsmedlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Der har flere gange været tale om overlap i funktioner. Således har flere af de professionelle også funktioner som frivillige ledere, men de er udvalgte som repræsentanter for én gruppe. 10

12 Indledning Interviewene fordelte sig således: Tabel 1: Antal interview 1 informant 2 informanter Gruppe m. 5 informanter Professionelle Frivillige ledere 12 2 Medlemmer 5 Udvælgelse af informanter Alle foreningslederne og -medlemmerne er fra de fem byer, og fra hver af disse er der desuden interviewet professionelle. For hver af de fem byer blev DIF og DUF bedt om at udarbejde en kontaktliste over kontaktpersoner og foreninger med særlig relevans og viden om problemstillingen. På denne baggrund blev der taget kontakt til informanter blandt de professionelle og foreningsledere, og desuden opstod der videre kontakter og forslag til informanter hos disse. Kontakten til de unge medlemmer blev skabt gennem de respektive foreningsledere, som på baggrund af vores ønsker udpegede informanter for os. I de fleste tilfælde har der været flere mulige informanter, end vi havde behov for. Udvælgelsen har været et resultat af flere forhold. For de professionelles vedkommende især et ønske om variation i det konkrete arbejdssted og ansvarsområde. For de frivillige ledere især et ønske om variation i foreningstyper og specifik aktivitet og for medlemmerne bl.a. overvejelser om køn og alder. Som supplement til interview med informanter fra de fem byer er der foretaget to gruppe-interview med informanter udenfor disse med det formål at udvide horisonten en smule og inddrage erfaringer fra bredere hold. Disse to grupper var informanter udpeget af hhv. DIF og DUF på baggrund af de to organisationers viden om personer med stort erfaringsgrundlag. De to gruppeinterview blev foretaget mod interviewfasens afslutning og tjente udover som informationskilde i sig selv, som en mulighed for at afprøve foreløbige hypoteser og konklusioner. Interviewene Samtlige interview blev optaget med digitaloptager, overført til pc og transskriberet. På nær et par ganske få varede de mellem 1 og 1½ time (gruppeinterviewene 2½-2¾ time). Til støtte i interviewsituationen og som forberedelse til denne blev der udarbejdet tre forskellige spørgeguider til hver af de tre informant-grupper. Temaerne i disse er blevet til med udgangspunkt i projektets formålsbeskrivelse og koncentrerede sig derfor foruden den interviewedes egen baggrund, om dennes erfaringer med barrierer og løsningsmodeller i relation til foreningsdeltagelsen blandt unge med anden etniske baggrund (se bilag 2-4). Gruppeinterviewene blev gennemført med udgangspunkt i en mundtlig introduktion til temaer og problemstillinger. De interviewede personer er på et analyseniveau helt overvejende blevet betragtet som informanter. Det vil sige, at de primært har været vores adgang til informationer om erfaringer og praksis i deres respektive kontekster med fokus på deres observationer og vurderinger af disse. Fokus har altså i al væsentlighed ikke været på de interviewede som 11

13 Indledning repræsentanter for bestemte holdninger eller værdier, og de har ikke som personer været genstand for en analyse. Der har med andre ord især været tale om en såkaldt veridikal læsning af interviewudsagnene frem for en symptomatisk analyse, hvor den interviewedes eget forhold til de beskrevne fænomener er genstand for interesse 2. Denne synsvinkel ligger i forlængelse af projektets udgangspunkt og formål. Interviewene er dels brugt i indirekte form, hvor analysen af de enkelte interview er indgået i de generelle beskrivelser af problemstillinger og løsninger, og dels i direkte citatform. I de sidstnævnte tilfælde er medlemmer og frivillige ledere anonymiseret ved brug af opdigtede navne, mens de professionelle, der har udtalt sig i kraft af deres erhverv, er anført med deres eget for- og efternavn og desuden opført i præsentationen af byerne. Spørgeskema-delen Undersøgelsens kvantitative del udgøres af en spørgeskemaundersøgelse til de frivillige foreninger i de fem udvalgte kommuner/bydele. Spørgeskemaerne blev sendt ud med post sammen med frankerede svarkuverter. I fire af de fem byer stod vi selv for udsendelsen. Da Holbæk Kommune ikke kunne udlevere kontaktoplysninger eller oversigter over kommunens frivillige foreninger lod dette sig ikke gøre her. Løsningen blev, at kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning udsendte spørgeskemaet for os både i første omgang og i rykkerrunden. De besvarede spørgeskemaer er ved modtagelsen blevet scannet elektronisk og siden statistisk behandlet i programmet SPSS. Spørgeskemaets indhold Forberedelsen af spørgeskemaet har taget sit udgangspunkt i projektformuleringen og undersøgelsens formål/problemstillinger. Desuden spillede erfaringerne fra de første gennemførte interview også ind i den udvælgelse af temaer, som fandt sted. Spørgeskemaets indhold fordeler sig primært på tre typer af spørgsmål (se bilag 1): 1) Grundlæggende oplysninger om foreningstype og medlemssammensætning 2) Oplysninger om konkrete erfaringer og tiltag 3) Holdninger til påstande om et eventuelt integrationsarbejdets karakter Spørgeskemaet har bl.a. været rettet mod en undersøgelse af de temaer, som andre undersøgelser har taget op og de resultater de har genereret. Nogle af de forestillinger om sammenhænge og praksis, som findes både i foreningslivet og blandt professionelle, er også blevet testet. Samtidig har der også været tale om spørgsmål, som i højere grad har været tænkt som udgangspunkt for ny viden. Der har dermed været tale om en undersøgelse, som i sit udgangspunkt både har været hypotesetestende og -genererende. Udvælgelse af foreninger Udvælgelsen af de frivillige foreninger til undersøgelse er sket i tæt samarbejde med de enkelte kommuner. På nær Holbæk forsynede de os med lister og kontaktoplysninger på foreninger fra deres databaser. Der var dog ikke tale om helt ensrettede kriterier for hvilke typer af foreninger der optrådte på disse lister, og den endelige udvælgelse er foretaget af 12

14 Indledning os. Undersøgelsen har kun omfattet frivillige folkeoplysende foreninger og ikke eksempelvis beboerforeninger, grundejerforeninger, ungdomsskoler, musikskoler, forsamlingshuse og aftenskoler. Da foreningernes navne til tider har været den eneste retningslinie, kan der dog eventuelt være tale om få foreninger, som ikke har opfyldt kriteriet. Som det vil fremgå af kapitlet om spørgeskemaundersøgelsens resultater, var undersøgelsens svarprocent desværre temmelig lav, hvilket mindsker dens anvendelighed betydeligt. Denne lave svarprocent kunne formodentlig være forbedret en hel del ved en mere grundig screening af foreningerne inden udsendelse af spørgeskemaet. Havde undersøgelsen i højere grad været målrettet mod foreninger med unge medlemmer med anden etnisk baggrund ville relevansen for den enkelte forening være oplevet stærkere og motivationen for at svare tilsvarende større. For det første ville en del af undersøgelsens sigte mod barrierer for øget deltagelse af disse unge i foreningslivet dog i så fald ikke blive opfyldt. For det andet ville en screening af denne art baseret på de få oplysninger om foreningens navn og aktivitet været uacceptabel, og en screening baseret på indhentning af de nødvendige oplysninger var ressourcemæssigt en umulig opgave. Rapporten Rapporten her er for en stor dels vedkommende resultatet af vores behandling og analyse af de data den empiriske undersøgelses har tilvejebragt. Spørgeskemaundersøgelsens mere eller mindre rå data er gengivet i et separat kapitel, men rapporten er i øvrigt ikke som sådan struktureret efter de empiriske enkeltdele. Analyserne er i første omgang brugt til at udvælge de overordnede temaer der udgør rapportens kapitel 3 og 4 og som er bestemmende for den mere konkrete anvendelse og præsentation af både interview- og spørgeskemaresultater. Anvendelsen af sidstnævnte er dog som følge af den lave svarprocent mere sparsom end forventet. Der er flere måder at tilegne sig rapportens indhold og resultater på. Foruden at læse den i sin helhed og få det fulde overblik over enkeltdele og sammenhængen mellem temaerne er det også muligt at orientere sig i de vigtigste resultater i indledningen og konklusionen. Kapitlet om barriere og løsningsmodeller er sammensat af enkeltafsnit med hver sin temaoverskrift. Disse hænger naturligvis sammen og refererer til hinanden, men de kan også læses enkeltvis som nedslag i et særligt problemfelt. Perspektiveringskapitlet går dernæst på tværs af disse felter og samler op på de gennemgåede diskussioner og temaer. Rapporten er altså heller ikke struktureret efter de fem kommuner/bydele, som har været i fokus i de empiriske undersøgelser. Det skyldes dels, at formålet i højere grad har været en samlet erfaringsopsamling og dels den oplevede mangle på afgørende forskelle byerne i blandt. På trods af byernes forskelle i størrelse, placering og koncentration af borgere med anden etnisk baggrund har der i udstrakt grad været tale om de samme problemstillinger og erfaringer. Forskellene har ligget på det mere konkrete plan i forhold til specifikke eksempler og handlinger, men i relation til projektets fokus på barrierer og løsningsmodeller er der tale om et i al væsentlighed samstemmende billede. Graden og intensiteten af diverse problemstillinger kan eventuelt variere noget, men den grundlæggende kerne er den samme. Rapporten kan i sagens natur først og fremmest sige noget om de samlede erfaringer i de fem udvalgte byer. Som følge af det ensartede billede og ikke 13

15 Indledning mindst gruppeinterviewenes bekræftelse af tendenser og hypoteser i mange andre dele af landet, er det dog vores vurdering, at projektets konklusioner giver et godt billede af den generelle situation. 1.4 Begrebsafklaringer Som en vejledning til læsningen af rapporten skal det i det følgende kort afklares, hvorledes vi forstår og anvender forskellige centrale begreber. Barriere: Som udgangspunkt ethvert forhold, der forhindrer eller besværliggør unge med anden etnisk baggrund i at møde, deltage og fungere godt i foreningslivet. En barriere kan ses og opleves fra to sider. De unge kan eksempelvis opleve forhindringer i ønsket om foreningsdeltagelse og foreningerne kan opleve forhindringer i ønsket om kontakt med de unge. Løsningsmodel: Vores betegnelse for de tiltag og initiativer som vores informanter har erfaringer med i bestræbelserne på at overvinde nogle af de beskrevne barrierer. I løsning ligger der ikke nødvendigvis en indikation af, at de respektive tiltag har fjernet alle problemer og været vidundermidler. Snarere er der tale om en samlet betegnelse for alle måder man har forsøget at tackle og håndtere problemstillingerne på, succesfulde eller ej. Anden etnisk baggrund end dansk: Den valgte betegnelse for det andre kalder nydanskere, flygtninge, indvandrere, fremmed herkomst etc. Centralt er det, at begrebet ikke skelner mellem hvorfor de omtalte mennesker er i Danmark eller hvilket statsborgerskab de måtte have. Unge med anden etnisk baggrund end dansk omfatter altså også danskere. For variationens skyld bruges som synonym også bare anden etnisk baggrund eller for eksempel etniske medlemmer. Ressourceperson: En person der fungerer som bindeled mellem foreningslivet og de unge med anden etnisk baggrund ved at være en accepteret del af et netværk og skabe personlige relationer, som vinder tillid og respekt. Det kan være frivillige i foreningerne eller ansatte i institutioner eller kommunen. Disse er blandt informanterne også omtalt som eksempelvis nøglepersoner, trendsættere, rollemodeller eller toneangivende personer. Noter 1 Opfattelsen af de frivillige foreninger som et absolut gode og en entydig positiv faktor i integrationssammenhæng er naturligvis ikke indiskutabel, men en problematisering af denne antagelse ligger ikke indenfor dette projekts rammer. 2 Kvale s

16 2. Forskningsoversigt Det er ikke første gang, at spørgsmålet om det danske foreningslivs muligheder som forum for integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk har været genstand for interesse. Over en årrække er en del undersøgelser blevet udført i forskelligt regi og med fokus på varierende aspekter af problematikken. I dette afsnit præsenterer vi i en oversigt nogle af de gennemgående pointer i et udvalg af litteraturen og undersøgelserne på området for dels at samle op på den eksisterende viden, dels at opridse det udgangspunkt, som nærværende undersøgelse har kunnet tage afsæt i. Den følgende oversigt er således baseret på et udvalg af de eksisterende, relevante undersøgelser, som er udarbejdet gennem de seneste år i Danmark vedrørende spørgsmålet om unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres deltagelse i foreningslivet. Vi vil i det følgende som nævnt samle og redegøre for nogle af de gennemgående og centrale problemstillinger og resultater, som kommer til udtryk i disse undersøgelser. Overordnet set deler undersøgelserne sig i tre materialegrupper, nemlig forsknings- og baggrundslitteratur, overordnede evalueringer fra paraplyorganisationer og lignende samt lokalundersøgelser. I teksten henvises der gennem notesystemet til materiale, der beskæftiger sig med de emner, som undervejs bliver beskrevet. Foreningslivet som forum for integration Størstedelen af undersøgelserne antager, at mulighederne for integration gennem foreningslivet er gode, men at der i alle grupper børn, unge og voksne generelt er en mindre deltagelse blandt personer med anden etnisk baggrund end med dansk baggrund. Der findes ikke landsdækkende undersøgelser, der statistisk redegør for forholdet mellem deltagelsen af unge med anden etnisk baggrund og unge med etnisk dansk baggrund i foreningslivet. Lokale undersøgelser bekræfter dog opfattelsen af, at unge med anden etnisk baggrund benytter sig mindre af foreningerne. I Aalborg viser en undersøgelse eksempelvis, at 61% af drenge med dansk baggrund og 52% af drenge med anden etnisk baggrund samt 57% af piger med dansk baggrund og 25% af piger med anden etnisk baggrund var foreningsaktive i kommunens klasser 1. Ligeledes beskriver en anden undersøgelse, at 45% af børn med anden etnisk baggrund i Viborg var medlem af en idrætsforening mod 72% med dansk baggrund 2 i Samme undersøgelse fortæller, at 8% af børnene med dansk baggrund og 2% af børnene med anden etnisk baggrund var spejdere i Århus 3. Den problematik, som en stor del af de eksisterende undersøgelser beskæftiger sig med, er altså kort sagt, at en oplagt vej til integration ikke benyttes til fulde, eftersom kun et mindre antal af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk benytter sig af foreningerne. Foreningerne opfattes som et forum, hvor de etniske minoritetsgrupper kan lære sig noget om dansk kultur og tradition, om det danske samfunds strukturer og demokratiske spilleregler samt få kendskab til og måske oven i købet venskab med foreningsmedlemmer med dansk baggrund. Ligeledes betragtes foreningerne i nogle af undersøgelserne som en adgang for staten til indvandrergrupperne og borgerne generelt 4. Altså en slags organiseringsgaranti af disse borgere, et middel til opdragelse til demokratisk tankegang og 15

17 Forskningsoversigt handlemåde. 5 Når mange undersøgelser fokuserer på børn og unges foreningsdeltagelse blandt de etniske minoritetsgrupper kan det altså ses i sammenhæng med ønsket om tidligt at udnytte foreningernes formodede integrerende effekt. Ofte beskrives regulært medlemskab af allerede eksisterende foreninger i det organiserede foreningsliv som bedste forum for integration via fritidsaktiviteter, da et sådant medlemskab formodes bedst at levere de nævnte fordele. Nogle undersøgelser beskriver den alternative løsning at organisere nye foreninger eller grupper, hvis medlemmer udelukkende eller overvejende består af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Enten selvstændige foreninger (evt. med praktisk støtte til opstarten fra eksisterende foreninger), eller afgrænsede grupper/hold tilknyttet gamle foreninger 6. Begge typer af foreningsaktivitet beskrives dog ofte som den næstbedste løsning set i et integrationsperspektiv. Selvom aktiviteterne anerkendes som strukturel integration, idet de i sig selv kan give erfaring med foreningsstruktur, -administration og -deltagelse 7, opfattes de dog generelt mere som en overgangsfase, en potentiel indslusningskanal til de traditionelle foreninger 8. Selvorganiserede fritidsaktiviteter betragtes også ofte i denne næstbedst -kategori grundet den indlysende manglende tilknytning til foreningslivets organisering og struktur. 9 Barrierer for deltagelse i foreningslivet Ifølge en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning 10, har der de seneste år tegnet sig et mønster af, at generationen af unge (med dansk eller anden etnisk baggrund) lader til at engagere sig på nye måder i foreningslivet. Først og fremmest deltager generationen mindre i den forstand, at gruppen af unge mellem 15 og 24 år er den, det er sværest at rekruttere og fastholde i foreningslivet. De opfattes derfor i foreningerne som mindre stabile og som zappere mellem forskellige foreninger og tilbud. Dernæst er denne aldersgruppe mindre tilbøjelig end andre grupper eller tidligere tiders unge til at påtage sig en frivillig indsats i foreningerne. Undersøgelsen beskriver unge-gruppen som en heterogen gruppe med store interne forskelle i deres måde at opfatte forskellige aspekter af tilværelsen, derunder forholdet til foreningslivet. Der er stor forskel på, hvorfor forskellige unge vælger eller fravælger at være medlem af en forening, og hvilken rolle en evt. foreningsdeltagelse spiller i den unges tilværelse og i selvopfattelsen. For nogle unge er det eksempelvis vigtigt, at de med deres foreningsdeltagelse får adgang til et forum, en facilitet, hvor de relativt uforpligtende og uden nødvendigheden af eksempelvis at skulle engagere sig på leder/træner-plan kan dyrke en interesse. Foreningen kan opfattes som et forum, hvor fællesskaber og venskaber som muligvis eksisterede forud for indmeldelsen i foreningen kan dyrkes gennem fælles aktivitet. Andre unge betragter fortrinsvis foreningsdeltagelsen som en mulighed for at lære noget nyt eller dygtiggøre sig. Nogle unge finder i foreningslivet et sted, hvor de kan udfolde og dele en særlig idé, et specifikt engagement eller livssyn et identitetsfællesskab. Andre igen opfatter foreningsdeltagelsen som en mulighed for at udvikle særlige talenter, om muligt på eliteniveau, og foreningen giver disse unge adgang til træning, professionel organisering og konkurrencer. Unge-gruppens opfattelse af deres foreningsdeltagelse er altså præget af stor forskellighed

18 Forskningsoversigt Undersøgelsens forfattere mener, at denne forskellighed må være udgangspunktet for forståelsen af den betydning, som foreningsdeltagelsen har i de unges liv, og den adfærd som generationen udviser i forhold til foreningslivet. De unge kommer til foreningerne med vidt forskellige forudsætninger og for manges vedkommende uden en viden om og fornemmelse for foreningernes tradition, struktur og skikke. Det ser ud til, at mange unge ikke oplever foreningernes traditioner og værdier som noget naturligt og noget, de i udgangspunktet er en del af. 12 Barrierer for unge med anden etnisk baggrund end dansk Når det drejer sig specifikt om barrierer i foreningslivet for deltagelsen af børn og unge med anden etnisk baggrund, fremhæver flere undersøgelser manglende kendskab til den danske foreningsform som en central faktor. Det at dyrke en interesse eller en idræt udføres og organiseres ikke på samme måde i alle lande og kulturer. Fordi forældrene og til tider de unge med anden etnisk baggrund selv ikke har megen erfaring med dansk foreningskultur, er det ikke lige så oplagt for dem at udfolde deres interesser herigennem, som det formodes at være for andre forældre og unge. Ifølge nogle af undersøgelserne opfattes for eksempel sport i nogle af de etniske mindretalsgrupper hovedsageligt som en eliteaktivitet, eller i hvert fald som noget der dyrkes med henblik på at konkurrere. Derfor kan det være en ukendt oplevelse at møde en idrætsforening i Danmark, som nedtoner konkurrenceaspektet og fokuserer på fællesskab og samvær 13. Ligeledes beskrives det som uvant for nogle etniske grupper at deltage i den type organiseret og institutionaliseret fritidssamvær, som foreninger repræsenterer i modsætning til et familie- og netværksbaseret fritidssamvær 14. Den manglende viden om foreningsstruktur og -tradition kan yderligere vanskeliggøre de helt praktiske ting. Hvordan melder man sig ind i en forening? Hvad indebærer det? Hvad skal man medbringe? Hvordan gebærder man sig? 15 Der bliver i mange undersøgelser også fokuseret på forældrenes rolle som en barriere for deltagelse i foreningslivet. Det er erfaringen, at forældre med anden etnisk baggrund i mindre grad end andre forældre opfordrer deres børn til at melde sig ind i foreninger. De bliver også opfattet som mindre tilbøjelige til at påtage sig forældreansvar, -engagement og frivillig indsats, når deres børn er foreningsmedlemmer 16. Nogle steder hersker også antagelsen om, at forældre med anden etnisk baggrund oftere er dårlige kontingentbetalere end andre forældre. Erfaringerne omkring dette er dog blandede. Mange steder er der ikke (flere) problemer med minoritetsgruppernes kontingentbetaling, og nogle steder har eventuelle problemer grund i misforståelser og manglende viden om de praktiske forhold 17. Som baggrund for den mindre engagerede adfærd fremhæves eksempelvis visse af indvandrergruppernes manglende orientering mod foreningslivet som netværk 18. Det nære netværk udgøres og udfyldes i disse grupper typisk af familiemedlemmer eller medlemmer af samme etniske mindretal. Her har man mange af sine sociale og praktiske forbindelser, og det er bl.a. i denne kreds, at man måler sig med hinanden, og hvor ens værdier og holdninger påvirkes. Derfor opfatter mange det ikke som en oplagt mulighed eller et behov at engagere sig i en forening, hvis den ikke repræsenterer det nære netværk eller tillægges værdi i denne kreds. Foreningerne bliver altså i nogle tilfælde opfattet som et uinteressant netværk eller måske oven i købet et netværk, der synes at rumme forkerte værdier og 17

19 Forskningsoversigt betænkelig adfærd 19. Dette kan være medvirkende til, at forældrene ikke tilskynder deres børn til at deltage i foreningslivet eller ikke ser grund til at engagere sig, når børnene er blevet medlemmer 20. Enkelte steder fremhæves også den pointe, at en betragtelig del af familierne med anden etnisk baggrund kan siges at tilhøre en lav socioøkonomisk gruppe, og at dette anses for en generel barriere for deltagelse i foreningslivet i Danmark. Altså at unge fra familier der kan kategoriseres i en lav socioøkonomisk gruppe generelt deltager mindre i foreningslivet end unge fra andre typer af familier 21. Enkelte bemærker derfor, at det er tænkeligt, at nogle af de barrierer, der kædes sammen med forældrenes rolle, hænger sammen med andre forhold økonomiske, uddannelsesmæssige eller sociale end den etniske baggrund 22. Problematikken omkring netværkets betydning for deltagelsen i foreningslivet er også relevant i forbindelse med en anden beskrevet barriere 23. Som det eksempelvis vises af Sally Andersson rekrutterer børn og unge i meget høj grad hinanden blandt klassekammerater, venner og bekendte til deltagelse i deres foreningsaktiviteter. Ligeledes vælger mange børn og unge fra starten at melde sig ind i foreninger sammen med nogen. Det vil sige, at det meget ofte er gennem de unges egne netværk, at nye medlemmer til foreningerne findes. Det kan altså være meget afgørende for udviklingen i en konkret forenings sammensætning af unge medlemmer, hvordan de eksisterende medlemmers netværk i forvejen ser ud. Hvis disse netværk overvejende ikke rummer unge med anden etnisk baggrund, kan det altså betyde, at den videre udvikling i medlemssammensætningen afspejler dette. At en forening umiddelbart mener, at den signalerer at være åben for alle er således ikke nødvendigvis ensbetydende med, at meget forskellige unge melder sig ind. Det fremgår af flere undersøgelser, at unge piger med anden etnisk baggrund tilsyneladende deltager mindre i foreningslivet end drengene 24. Barriererne beskrives ikke som væsentligt anderledes for pigerne, men snarere som mere udtalte. Altså at eksempelvis forældrenes bekymring om foreningernes værdier og rammer er mere udtalt og derfor har større indflydelse som barriere for pigernes deltagelse i foreningslivet. Undersøgelsen Generationen der blev kulturpendlere 25 viser imidlertid, at hvis denne barriere overvindes, kan foreningsdeltagelse og udfoldelse af en interesse spille en rolle i pigerne liv, som de selv opfatter som vigtig og positiv. En aktivitet, der er accepteret af forældrene, bliver ikke blot opfattet som en legitim mulighed for afveksling fra hjemmeaktiviteter men også som en interesse, der kan deles med hele familien og dermed bidrage til fællesskab på tværs af køn og alder. Det konkluderes, særligt i foreningslivets egne undersøgelser, at ansvaret for visse af barriererne for de unges deltagelse delvist ligger hos foreningerne selv og kan afhjælpes af foreningerne selv. En del foreninger er dårlige til at lave opsøgende arbejde og formidle den danske foreningstradition og foreningernes muligheder, og der skal fra denne side gøres mere for at forhindre, at misforståelser opstår 26. Det er dog også en konklusion, at den nuværende foreningsstruktur ikke kan bære alle former for integrationstiltag. Den traditionelle frivillighedsbaserede organisation kan ikke alene magte de tilfælde og projekter, hvor der er at gøre med særligt vanskelige og socialt belastede unge eller blot projekter, som kræver meget opsøgende arbejde og en-til-en-kontakt. De frivillige har ikke ressourcerne, tiden til og træningen i at køre denne type projekter alene. Desuden er en vis udskiftning blandt de frivillige typisk, hvilket kan blive problematisk for projekterne, hvis de er meget 18

20 Forskningsoversigt personafhængige. Her peges i stedet på støttede projekter, flere midler og lønnede medarbejdere, trænere og ledere 27. Foreningerne og selvopfattelsen Sidst men ikke mindst findes der få undersøgelser, der beskæftiger sig med, hvordan de unge med anden etnisk baggrund selv opfatter deres deltagelse eller manglende deltagelse i foreningslivet 28. Undersøgelser der stiller spørgsmålet om, hvilken rolle et evt. medlemskab spiller i de unges liv, når de selv beskriver det. Som den omtalte undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning konkluderer, er der for ungdomsgenerationen generelt mange forskellige grunde til at være medlem af en forening og mange måder at opfatte medlemskabet på. De unges egne vigtigste begrundelser for at deltage i foreningslivet eller deres oplevelse af problemer med deltagelsen er desuden ikke altid de samme begrundelser og problemer, som foreningslivet eller professionelle integrationsmedarbejdere peger på. Adam Aisen konkluderer eksempelvis i sin undersøgelse af unge drenge med anden etnisk baggrund og deres medlemskab af en udvalgt fodboldklub, at disse drenge på mange måder opfatter klubben som et fristed 29. Et sted hvor en interesse for sporten kan udfoldes og venskaberne dyrkes, og hvor det manglende forældreengagement i nogle tilfælde understreger klubbens status som fristed for drengene. Også Sally Anderson beskriver 30, hvordan etnicitets-, integrations- eller nationalitetsmæssige aspekter af foreningsdeltagelsen bliver oplevet som uvæsentlige for børn og unge med anden etnisk baggrund i deres foreningsdeltagelse. Derimod træder andre fordele eller ulemper ved foreningslivet frem, og andre ligheder eller forskelle mellem medlemmerne såsom køn, alder, fælles interesse eller evner opfattes som de væsentligste. Nærværende undersøgelse Ovenstående oversigt illustrerer i kondenseret form en del af den viden, som vi altså har haft mulighed for at tage afsæt i og afprøve i nærværende undersøgelse. Vi har valgt at basere undersøgelsen på konkrete erfaringer indsamlet mellem grupper af mennesker, der i sit daglige arbejde, gennem sit foreningsengagement eller -medlemskab til dagligt beskæftiger sig med og tager del i feltet. Gennem deres egne fortællinger, har vi fået i indblik i, hvilke barrierer for deltagelsen af unge med anden etnisk baggrund, de opfatter som væsentlige, og på hvilken måde denne opfattelse hænger sammen med andre faktorer. I modsætning til nogle af de beskrevne undersøgelser kombinerer denne undersøgelse erfaringer fra både professionelle integrationsmedarbejdere med indblik i et mere samlet forenings- og integrationsbillede, repræsentanter for de enkelte foreninger med meget nært kendskab til det daglige arbejde og det enkelte eksempel og ikke mindst erfaringer fra de unge, der kan berette om egne oplevelser med det danske foreningsliv. Vi har derfor mulighed for at præsentere forskellige syn på sagen og det mere nuancerede billede, der kommer ud af at betragte feltet fra flere vinkler. Denne undersøgelse samler også erfaringer med løsningsmodeller. Foreninger og integrationsmedarbejdere har nu i en årrække beskæftiget sig med foreningslivet som forum for integration af unge med anden etnisk baggrund, og efterhånden har man en del steder 19

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Peter Bundesen Lektor, cand.mag. University College Lillebælt Socialrådgiveruddannelsen Må anvendes med

Læs mere

Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune

Evaluering af projekt: Opsøgende vejledning til 19-24-årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Marts 2006 Frank Meier og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA Evaluering af projekt: "Opsøgende

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere