Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning"

Transkript

1 Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning NNCommunication, Oktober 2002

2 Indholdsfortegnelse side Resumé 3 1. Evalueringsproces 5 Formål, fokus og omfang Spørgeskemaundersøgelse & interviewrunde Statistikkørsler 2. Introduktion til guiden 7 Målsætning, målgruppe og projektdeltagere Udgangspunkt og udviklingsproces 3. Anvendelighed i forhold til målgruppen 9 Indhold og tilbud (relevans og autoritet) Struktur og organisering (logik og systematik) Præsentation og afvikling (designkvalitet og fleksibilitet) Læring, inkl. kendskab (pædagogisk selvhjulpenhed og brug) Samlet vurdering af relevans Produktlancering 20 PR-materialer og andet Gennemslagskraft 5. Videreudvikling og modeller for at gå i reel drift 24 Videreudvikling og evt. etablering af selvstændig organisation Finansiering af drift - tre modeller Konklusion 25 Bilag 29 2

3 Resumé Internetguiden er et pædagogisk og virtuelt værktøj til informationssøgning for unge uddannelsessøgende i aldersgruppen år, der har brug for hjælp til at finde informationer og skaffe sig viden om et givet emne til at lave en skriftlig opgave. Den primære målgruppe omfatter således unge i aldersgruppen klasse i folkeskolen, i gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler og andre ungdomsuddannelser. Den sekundære målgruppe er: bibliotekarer og lærere. Evalueringen omfatter selve guiden SkrivOpgave.dk, set i forhold til den måde, guiden er blevet brugt og modtaget på af brugerne m.h.p. at overveje muligheder for og se på vilkår omkring fortsat drift. Evalueringen er gennemført ved hjælp af to analyseredskaber: en spørgeskemaundersøgelse suppleret af uddybende interviews og nogle statistikkørsler. Evalueringsprocessen peger klart i retning af, at guiden bør fortsættes. Ikke alene har guiden haft meget pæn søgning med besøg siden starten i februar Den vurderes også som værdifuldt redskab af både den primære og sekundære målgruppe. Gennem en effektiv indsats og et udvidet samarbejde omkring det pædagogiske - har guiden desuden allerede nu potentiale til at udvikle sig til at blive et af de centrale online redskaber i forbindelse med ungdomsuddannelsernes opgaveforberedelser. Dens tilbud om hjælp til kvalificeret informations- og litteratursøgning på biblioteket og på internettet med udgangspunkt i opgaveprocessens emnevalg og problemformulering er unik. Forudsætningen for en videreførsel er dog fortsat 100% "commitment" fra den nuværende projekt- og ejergruppe med hensyn til at gennemføre den nuværende fase 2 og tilrette guiden i forhold til anbefalingerne under delkonklusioner - i særdeleshed de første fire punkter - med vægt på en teknisk og sproglig finpudsning. Lanceringsmæssigt anbefales en udvidet form for kampagner over for den sekundære målgruppe - både lærere og bibliotekarer, herunder uddannelsesbibliotekarer. Det gælder ikke mindst sidstnævnte gruppe. Se i øvrigt afsnittet Konklusion inkl. delkonklusioner i rapportens sidste del. 3

4 I forbindelse med evalueringen er det blevet overvejet, om guiden kunne overgå til en form for betaling for eksempel en licens eller pay-per-view model, men guidens store succes, dens styrke og en del af dens attraktion for den primære målgruppe ligger så afgjort i den frie og gratis adgang døgnet rundt. Det anbefales derfor, at man i første omgang opstiller en detaljeret økonomi for den skitserede model 1 (se tekstafsnit 5). Denne model indebærer en fortsættelse af guiden, som den fungerer i dag, som en form for national nettjeneste, herunder en afklaring af hvordan og hvor meget de enkelte biblioteker i ejerskabet kan og vil deltage, og om det skal ske i relation til Foreningen af Nettjenester. Samtidig må man tillige indlede en uforpligtende samtale med Biblioteksstyrelsen mhp. at få drøftet mulighederne for eventuel central støtte og delfinansiering via overbygningspuljen eller på anden vis. Herunder drøfte muligheden for at hente en del af finansieringen i uddannelsessektorens regi, for eksempel til dækning af fast pædagogisk medarbejderbistand. Hellen Niegaard, oktober 2002 Der er af forståelsesmæssige hensyn foretaget en mindre justering (forenkling i afsnittet: Samlet vurdering af relevans) efter aftale med styre- og projektgruppen. Justeringen medfører ingen ændring i rapportens konklusioner. Hellen Niegaard, januar

5 1. Evalueringsproces Formål, fokus og omfang Evalueringen omfatter selve guiden SkrivOpgave.dk som den ser ud medio oktober set i forhold til den måde, guiden er blevet brugt af og modtaget på af brugerne. Evalueringen omfatter desuden lanceringen og vurderer endvidere muligheden for at videreføre guiden - organisatorisk og kommercielt. Evalueringen er gennemført ved hjælp af to analyseredskaber: en spørgeskemaundersøgelse suppleret af interviews og statistikkørsler. Evalueringen omfatter således ikke selve projektforløbet (-læringen) eller projektgruppens arbejde og samarbejde herunder overvejelser om indhold og udformning, og samarbejde med eksterne leverandører. Disse aspekter er beskrevet i projektgruppens rapport til Biblioteksstyrelsen juni 2002 efter gennemførelse af det meste af fase 1 (www.bs.dk Udviklingspuljen). Selve evalueringen er delt op i tre afsnit, men som en start introduceres guidens målsætning og udgangspunkt først kort. De tre evalueringsafsnit omfatter følgende: Undersøgelse og analyse af guidens anvendelighed i forhold til målgruppen ud fra en spørgeskemaundersøgelse suppleret af interviews og af statistikkørsler Gennemgang og vurdering af lancering Vurdering af mulighederne for at videreføre guiden herunder forslag til eventuel fremtidig organisering og videreførsel, og kommerciel finansiering Spørgeskemaundersøgelse & interviewrunde Spørgeskemaundersøgelsen er en såkaldt kvantitetsundersøgelse baseret på frivillig besvarelse blandt brugere suppleret af en uddybende interviewrunde baseret på de samme spørgsmål, men med mulighed for uddybning og præcisering af svar. Skemaet - den lange version, se bilag 1 - blev udarbejdet i efteråret 2001 ud fra følgende fokusområder: Indhold og tilbud Struktur og organisering 5

6 Præsentation og afvikling Læring, inkl. kendskab Det blev efter indstilling fra styregruppen besluttet at lave spørgeskemarunden i to: en kort automatisk pop-up version (de første 8 generelle spørgsmål) og en lang version, som man kunne vælge sig ind på i forlængelse af den korte (22 spørgsmål) se bilag 1. Skemaundersøgelsen er suppleret med en mindre interviewrunde baseret på den lange version af spørgeskemaet for at give en mulighed for mere nuancerede svar. Baggrunden for at gennemføre en spørgeundersøgelse med både et kort og et langt skema var nogen usikkerhed og tvivl om, hvorvidt brugerne ville tage sig tid til at besvare det lange skema. Selve undersøgelsen gennemførtes syv måneder efter start i perioden fra den til den dvs. knap to uger. Undersøgelsen blev lagt i efteråret 2002 for at sikre et vist kendskab til guiden. I alt 183 valgte at besvare det lange skema - sandsynligvis takket være en attraktiv præmie-mulighed - og kun 18 det korte. Evalueringsindholdet bygger derfor i hovedsagen på de 183 besvarelser, suppleret af udsagn fra den lille interviewrunde. De interviewede er: to unge fra målgruppen - elever fra Handelsskolen i Herning, og fire voksne: en HF/gymnasiebibliotekar fra København, en uddannelsesbibliotekar, en lærer fra Handelsskolen i Herning og endelig en informations- og referencebibliotekar, ligeledes fra Herning, jfr. bilag 2. Statistikkørsler Det andet vurderingsredskab er elektroniske statuskørsler (=logning). Efter planen skulle en logning gennemføres den 15. maj og en anden i midten af september I realiteten gennemførtes dog fire. Den første efter planen den 15. maj, og siden vedtog man for at få en kørsel tættere på en opgaveperiode desuden at foretage en logning den 15. april. Endelig gennemførtes to i efteråret den 15. og den 30. september. Det vil sige begge relativt kort efter skolestart og forud for skolernes større opgaveperioder, da evalueringen skulle afsluttes medio oktober. Der har fra starten til evalueringsfasen sluttede i midten af oktober været besøgende på sitet, og selv om det daglige besøgstal var lavere i sommermånederne, så tegner de til at stige igen nu hvor opgaveperioderne snart begynder at sætte ind. 6

7 Kort sagt kan man sige, at der tegner sig et billede af en netguide med solid interesse fra målgruppen. Figur 1: Skemaoversigt vedr. besøgende på sitet fordelt på besøgs sessions og derefter på unikke besøgende Dato Besøgs sessions Unikke besøgende Som led i evalueringen har NNC i øvrigt fulgt projektet via referater fra projekt- og styregruppe og via andet materiale fra projektledelsen både før lanceringen og efter, og har modtaget kopi af de forskellige pr-materialer, af artikler om guiden og via eksempler på brugerhenvendelser via mail. NNC er i den sammenhæng blevet inviteret til og har deltaget i indvielsen den 25. februar 2002 på Københavns Kommunes Hovedbibliotek samt i et seminar for styregruppe og projektmedlemmer afholdt i Odense den 26. februar i år forud for afslutningen af udviklingsfasen. 2. Introduktion til guiden Målsætning, målgruppe og projektdeltagere Internetguiden er et pædagogisk og virtuelt værktøj til informationssøgning for unge uddannelsessøgende i aldersgruppen år, der har brug for hjælp til at finde informationer og skaffe sig viden om et givet emne til at lave en skriftlig opgave. Den primære målgruppe er unge i aldersgruppen klasse i folkeskolen, i gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler og andre ungdomsuddannelser. Den sekundære målgruppe er: bibliotekarer og lærere. De første som vejledere for de unge, når de skal finde materialer til deres opgaver, og de sidste som dem der stiller de unge opgaverne, og som skal vejlede og støtte i opgaveprocessen. 7

8 Guiden er produceret i et samarbejdsprojekt om udvikling og drift mellem Københavns Kommunes Biblioteker og centralbibliotekerne i Gentofte, Herning og Roskilde. Projektet er finansieret med støtte fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og desuden af Overbygningspuljen samt af de deltagende biblioteker. Guiden redigeres efter udviklingsfasens afslutning fra 1. marts af projektgruppen. Udgangspunkt og udviklingsproces SkrivOpgave.dk er blevet til på baggrund af og som et led i snart mange års indsats for at give unge uddannelsessøgende en kvalificeret biblioteksbetjening i forbindelse med de store opgaveperioder. Igennem de seneste 10 år har opgaveskrivningen taget markant til som et væsentlig led i det undervisningsmæssige forløb i såvel folkeskolens øvre klasser som i de fleste ungdomsuddannelser. Det drejer sig om projektopgaver, danskopgaven, historieopgaven, 3.g-opgaven og andre lignende opgaver. De unge har i meget stort tal henvendt sig til landets folkebiblioteker, der til gengæld på forskellig vis - gennem øget biblioteksorientering og udbygning af kontakten med de relevante klassetrins faglærere og lignende initiativer - har søgt at imødegå efterspørgslen og samtidig at sikre effektiv biblioteksbetjening til så mange som muligt. Projektidé, indhold og diverse informationer står projektgruppen bag og den har arbejdet i et sparringsforløb med projektets styregruppe omfattende repræsentanter fra hver af de fire bibliotekers ledelser. Projektgruppen selv udgøres af: Ditte Jessing (projektleder), Københavns Hovedbibliotek; fra 1. marts i år afløst af Marianne Lindegaard Christensen, ligeledes KKB Susanne Kierkegaard, Roskilde Bibliotek Susanne Vejen Vig, Gentofte Bibliotekerne (siden 1. oktober leder af Helsinge Bibliotek, hvorefter Gentofte er udtrådt af projektet) Tina Daugaard, Herning Centralbibliotek (afløst af Doris Svenstrup pga. orlov). I fase 1 - dvs. i udviklings- og startfasen - har gruppen desuden arbejdet tæt sammen med e-learning virksomheden [MOCH]media, der både omfatter IT- og 8

9 undervisningskompetencer. Endelig har virksomheden Phonowerk stået for design af layout og lignende; animationerne er dog lavet af [Moch]. Projektet har til sin fase 2 indgået samarbejde med web-virksomheden Mus & Mænd mhp. at gøre guiden enklere at håndtere driftteknisk, og lettere at vedligeholde for projektejerne. Projektgruppen har inden guiden startede herudover også afviklet to testforløb sammen med elever fra Rysensteen Gymnasium og Kastanievej Efterskole, Lilly Als, bibliotekar fra Københavns Hovedbibliotek, Anne Binzer, gymnasielærer fra Roskilde og Leif Gredsted lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 3. Anvendelighed i forhold til målgruppen Indhold og tilbud (relevans og autoritet) Guidens indhold, der forekommer meget nøgternt, er tydeliggjort i 10 menumuligheder og består - udover forsiden med en introduktion - af de basale elementer når det gælder søgning af information og andre materialer til opgaveløsning: Forside Typiske spørgsmål Emnevalg Problemformulering Biblioteket Internettet Kildekritik Andre resurser Litteraturliste En opgave fra A-Z Her gennemgås tre eksempler (2. verdenskrig, Nordirland og Martin Luther King) 9

10 Guiden består af tre indholdskasser: menupunkter, indhold og vejledning, links. Figur 2: Forside Åbningsside - efter splash-screen starten er afsluttet Når menupunkt og indhold er valgt, uddybes det konkret, sobert men lidt vel grundigt i en tekst midt på siden, hvorefter der yderst til højre tilbydes konkrete og relevante links med kortfattet, præcis introduktion eller henvisning til en søgemaskine. Der er lagt en logisk linie som virker - fra valg af tema over uddybende og hjælpende oplysninger til konkrete fremfindingsmuligheder via bibliotekerne, bibliotek.dk eller via relevante links. Hvor imidlertid både menu og link-spalterne er præcise og enkle er midterspaltens indhold noget mere tung og synes at reflektere et venligt og myndigt bibliotekarniveau - mere end aldersgruppen de årige. Her er, som flere har angivet i spørgeskemaernes åbne spørgsmål 18, "ingenting der kunne undværes", så umiddelbart er indholdet i og for sig principielt set - både relevant og rigtigt. 10

11 Der har dog været rejst spørgsmål ved målgruppen: de uddannelsessøgende årige. Formanden for Dansklærerforeningen Søren Peter Hansen var i en omtale af guiden i Gymnasieskolen Nr ("Gymnasieelever får hjælp til opgaver" af Tina Rasmussen) klart kritisk, og fremhævede at han fandt aldersgruppen alt for bred. En anden underviser, en lærer fra Herning Handelsskole, som deltog i interviewrunden understregede dog helt modsat behovet for at ændre og udvide guiden blandt andet gennem dens eksempler, som han fandt hovedsagelig matcher gymnasieskolen. Han foreslog helt konkret, at der blev udarbejdet et sæt eksempler for alle de relevante uddannelser. Samtidig blev det fra anden side nævnt, at man måske bør genoverveje ideen med at have både folkeskole og ungdomsskoler i samme guide. Vil man fastholde princippet om én guide, kunne det være en løsning at etablere en fælles forside, og siden to strenge. En for folkeskolen og en for rækken af ungdomsuddannelser. Et synspunkt, der understreges af nogle af udsagnene fra de unge, se tekstafsnittet om Præsentation og afvikling. Figur 3: Undersøgelsens fordeling af svar på aldersgrupperne Ald ersfo rd elin g under over 18 Endelig har der blandt de interviewede bibliotekarer været stillet spørgsmål ved enkelte link-henvisninger "hvorfor lige den eller den link (Nielsen og Gynther litteratursiderne) og ikke den - og hvorfor ikke henvisning til fysiske opslagsbøger og håndbøger i sammenhæng med hjælpesiden 10 gode links", se figur 4 med 10 gode links. Desuden nævnes det, at Polinfo og søgning i artikler - som er meget brugt i uddannelsesbiblioteket - er noget der skal ledes efter nogle lag inde i guiden. 11

12 Struktur og organisering (logik og systematik) Selve grundopbygningen af guiden, og dens præsentation og organisering af hovedindhold er lavet funktionsmæssigt med de tre spalter eller kasser (to smalle yderst og en bred i midten) og afspejler dermed udformningen i en lang række websites. Kasserne anvendes for at skabe umiddelbart overblik og afspejler guidens grundkoncept: venstrekassen introducerer de 10 faste menupunkter, midterkassen går som nævnt i dybden med det valgte menupunkt og i højrekassen præsenteres så de relevante links. Herudover suppleres der med animationer eller som de kaldes animerede film, som kan vælges til og fra under det enkelte menupunkt. De gennemgår i enkel tekst (+ lyd/tale) og visse steder med få enkle figurer og fotos samme vejledning, som findes på tekst. Desuden har man v.h.a. nogle få ikoner, specielt designede til denne guide (hvilket er uhensigtsmæssigt - man burde anvende gængse netikoner), adgang til flere eksempler, ens lokale bibliotek og ordforklaringer. Grundlæggende synes strukturen og dens elementer at virke efter hensigten. Se tekstpunktet om læring og kendskab nedenfor. På spørgsmålet om det var let eller svært at anvende guiden samlet set, svarede hele 88% enten, at den var OK eller let. Kun 1,6% fandt det direkte svært, og de øvrige havde ikke noget videre indtryk (ved ikke). Også de 10 Bedste Links blev pænt modtaget, hele 55% syntes godt om de 10 gode links, og 17,8% mente ligefrem, der var for få. Hvad synes du om 10 Bedste Links Godt For få For m ange For gam le Ved ikke Forslag Figur 4: Hvad synes du om 10 Bedste links? 16,8 % havde dog ingen holdning til spørgsmålet (ved ikke), mens kun 4,7% fandt dem for mange og 5,2%, at de var for gamle. Endelig havde 0,5% (1 person) et forslag: jubii.dk. 12

13 Præsentation og afvikling (designkvalitet og fleksibilitet) Det overordnede indtryk brugerne får, er et web-sted med megen funktionalitet og et stort ønske om at komme brugeren i møde via vejledninger, animationer og ikoner. Et meget tidstypisk web-site design hvor man har søgt at holde et nogenlunde enkelt og stramt layout, men alligevel arbejder med en del elementer på en gang: logobjælke, temakasser, animationer, eksempelkasser og links. Men et design, der generelt er pæn tilfredshed med i undersøgelsen, hvor hele 87,4% finder designet godt. Der er også helt overvejende tilfredshed med menupunkterne, som 83,6% finder gode mens 7,7% finder dem dårlige og 8,7% ved ikke. Umiddelbart, når guiden åbnes, præsenterer Screen flash'en (banneret) sig meget flot og dynamisk, mens det på den sorte baggrund toner frem for afslutningsvis af placere sig øverst og udgøre den gennemgående bjælke i guiden. Derefter dukker så resten af åbningsbilledet op, og et skærmbillede der signalerer lidt mere "kedelige og seriøse farver" med de to lyseblå kassers farvetone lige en farvenuance mere "støvet" end den lyse blå i bjælken. Nogle af deltagerne i undersøgelsen peger på, at de gerne vil have noget lidt smartere - mere overskueligt at se på. I det åbne spørgsmål 18 siger en gymnasieelev på 18 (dreng), at han godt "kunne lide en mere smart side", mens en pige på 14 finder "udseendet dårligt" og kunne tænke sig siden var mere overskuelig. Teksten udtrykkes der stort set fuld tilfredshed med: i alt 78,7% siger god for den. En aldersgruppe adskiller sig dog - nemlig de 15 årige her er tallet 50%, og hele 43% er i tvivl. En af de interviewede efterlyser muligheden for at kunne søge på fritekst, og en anden understreger at site-map ikke var den helt store hjælp. Interviewrundens HF-uddannelsesbibliotekar finder guiden svær for elever, der ikke er vant til at komme på biblioteker, og fremhæver at mange af de anvendte ord er ukendte for eleverne. De ved for eksempel ikke altid hvad der er fag - og skønlitteratur. Det synspunkt understøttedes af en interviewrundens unge som var meget glad for guidens introduktion til netop til de to begreber. Animationerne har øjensynlig ikke fundet sin endelige form. De er fra projektgruppen tænkt som et centralt hjælpemiddel, men på spørgsmålet om de hjalp (med at finde 13

14 ud af guiden), svarer kun 34,6% ja. 14,6% svarer decideret nej mens hele 45,9% svarer "ved ikke". Figur 5: Hvad synes du om Film-animationerne, hjalp de? Hvad synes du om Film-animationerne, hjalp de? Ja Nej Ved ikke For få For mange Kun knap 4% mener dog der var for få og så lidt som 0,5%, at der var for mange. Under hovedspørgsmålet om guidens design spørges også til animationerne. Andelen der finder dem gode er 43,2%, mens 9,3% finder dem dårlige. Og igen er gruppen, der ikke rigtig ved om de er gode eller ej, den største: nemlig 47,5% som vælger at melde "ved ikke". En spørgeundersøgelse med knap to hundrede respondenter vil altid have en "ved ikke gruppe", det behøver ikke at være udtryk for negative oplevelser med det pågældende element eller emne. Men det er påfaldende, når omkring halvdelen ikke umiddelbart kan se ideen med et så centralt element og må melde "ved ikke" til det element, der burde være guidens pædagogisk inspirerende og oplevelsesmæssige clou er for stor. Det kan måske skyldes lyden, som mange ikke har hørt - men det skyldes også som en af de unge understreger, at "det er jo mest tekst og nogle figurer, der bevæger sig, og det er alt for langsomt". Med hensyn til lydsiden, så bør muligheden markeres tydeligere, mange har ikke teknisk haft mulighed for at høre lydsiden og nogle har ikke været klar over den fandtes i det hele taget. Om lyden melder 12,6% ud, at de finder den dårlig og i alt 57,4% er i tvivl (ved ikke), mens under en tredjedel, nemlig 30, 6%, melder at de finder den god. Det skal endelig bemærkes, at de voksne i interviewrunden fandt de animerede film gode og brugbare, idet de netop også kunne anvendes på pc'ere i lokaler, hvor lyden var slået fra. 14

15 Læring, inkl. kendskab (pædagogisk selvhjulpenhed og brug) Til spørgsmålet om guiden levede op til projektets vision om at øge brugernes informationskompetence - må der svares klart ja, og ingen angiver "ikke at have lært noget". På spørgsmålet om: hvad brugte du mest, angiver hele 48,2%, at de mest brugte emnevalg og problemformulering, mens de øvrige knap 52% peger på informationssøgningsdelen. Ser man imidlertid på spørgsmålet: lærte du noget, så svarer faktisk 72,6% samlet set, at de har lært noget vedr. de emner der angår biblioteks- og informationsfeltet, dvs: at lave en liste over litteratur/netsteder jeg har brugt, at finde bøger og /eller information om mit opgaveemne, at sortere mellem bibliotekets og nettets muligheder, at bruge mit bibliotek, at bruge biblioteksdatabasen på mit bibliotek, at bruge bibliotek.dk, at finde information på internettet. Figur 6: Samstilling - kunne du lære noget af SkrivOpgave.dk Lærte du noget af SkrivOpgave.dk? Emnevalg og at lave problemformulering Søge efter/sortere ml./finde inf + a. mat. Af disse 72,6% vedrører 13,9% udelukkende Internettet, mens 58,7% kan betegnes som klassiske informationssøgningsformål. Under samme spørgsmål peger 25,7% andre desuden på, at de har brugt opgaven til at lave opgave-emnevalg eller - problemformulering, altså den del af guiden som ligger i det mere pædagogiske og undervisningsmæssige felt, mens en rest - ikke medtaget i figur 6 - på 1,8% peger på andet. Det viser igen en ganske pæn scoring med hensyn til emnevalg/problemformulering, et spørgsmål der jo også er afgørende for målrettet og succesfuld informations- og materialefremfinding. Hvis man desuden, som foreslået fra flere blandt interviewrundens voksne, fik decideret pædagogisk ekspertise ind som fast andel i projektet og eventuelt gik i 15

16 direkte fællesskab med de relevante lærergrupper, så ville udbyttet ved at bruge og interessen for SkrivOpgave.dk helt sikkert øges. At det dog faktisk gav resultat at anvende guiden, ses af at hele 87,4% har til hensigt at bruge guiden igen. Kun 3,3% svarer klart nej hertil, mens 9,3% er i tvivl (ved ikke). Vil du bruge SkrivOpgave.dk igen? Ja Nej Ved ikke Figur 7: Vil du bruge SkrivOpgave.dk igen? Og af de 87,4% vil de 34,4% anvende guiden til at lave opgave (dvs. emnevalg og problemformulering). For at spore guidens bruger ind på det niveau, der passer den enkeltes aktuelle kompetenceniveau, findes en lille test i starten. Når man har besvaret testens 9 spørgsmål peges på de sider, man især skal kigge på for at få noget ud af guiden. Testen ligger på åbningssiden men meget diskret, det vil sige at kun få bemærker den. Den bør fremhæves bedre og indgå i den kommende underviservejledning. Samlet vurdering af relevans Generelt må det konstateres, at projektet leverede varen og levede op til sin overordnede vision om at kunne tilbyde sine brugere et pædagogisk og virtuelt værktøj til informationssøgning og undervisningsbrug. Hele 72,7% oplyser at de fik hjælp til at finde bøger/artikler/aviser/musik/video de kunne bruge. Der skal dog ikke hviles på laurbærrene. 25,1% svarer nemlig klart nej. Det kan hænge sammen med at materialerne ikke var tilgængelige - selv om guiden hjalp på vej. Det er en svaghed ved skemaet, det belyses ikke. Men det kan også skyldes andre forhold. Af de 183 besvarelser oplyser samlet 12,6% desuden, at de enten ikke vil anvende 16

17 guiden igen eller ikke ved om de vil. Det skyldes flere forhold. Ser man nærmere på denne gruppe finder cirka en tredjedel, at de kan tingene i forvejen, mens andre 7,7% foretrækker at spørge en bibliotekar. Dog angiver 18,5% (altså af gruppen på 12,6), at det er fordi de finder guiden for langsom og for kedelig. Kun 3,7% af disse finder guiden er for let, men hele 37% af de 12,6 finder den svær at finde rundt i, og kunne enten ikke finde ud af at bruge ordliste eller site-map eller kendte ikke de ord der blev brugt. Også i interviewrunden peges på langsomhed - hvilket naturligvis især også afhænger af den lokale serverkapacitet - men der peges desuden på at teksten medvirker til at gøre indtrykket "langsomt eller tungt". Især i den uddybende midterkasse synes formuleringerne visse steder unødig omstændelige (noget indviklede).et eksempel er punktet om internettet. Figur 8: Menupunkt Internettet 17

18 Midterkassens tekst "Der er rigtig meget materiale, men det kan være svært at finde præcis det rigtige til din opgave, fordi der er så enorme mængder og det ikke er ordnet. Du får her nogle tips til hvornår du kan bruge internettet, og hvordan du søger." burde erstattes af en enklere formulering som for eksempel "Tips til søgning i internettets enorme mængder af information". Den lange tekst gør det både uoverskueligt og tungt (og giver guiden en tone der virker lidt over-omsorgsfuldt). Det var også målet at skabe et pædagogisk værktøj til informationssøgning, som skulle give bibliotekarer i folkebiblioteker/gymnasier og undervisere et redskab til undervisning i informationssøgning via nettet og dermed på sigt via de studerendes øgede selvhjulpenhed - og gennem brug af guiden ligefrem arbejde på at "mindske køerne ved bibliotekarbordene". Den opgave er selvfølgelig ikke løst alene med prototypen af SkrivOpgave.dk eller alene med en videreudvikling af den. Skal eleverne sikres fuldt udbytte af SkrivOpgave.dk, så vil det ifølge interviewrundens voksne og unge bero på, at undervisere og bibliotekarer inddrager guiden i undervisnings- og orienteringsforløb omkring forberedelserne til de store opgaver og i den almene biblioteksorientering. Et eksempel fra Herning demonstrerede således helt entydigt, at først da uddannelsesbibliotekaren og læreren for alvor skubbede til eleverne, tog de sig tid til at sætte sig ind i og fik noget ud af guiden, selv om de tidligere havde fået stukket postkort i hånden og set folderen på biblioteket. Til egen overraskelse så meget, især omkring problemformuleringen, at det "ville have været rigtig godt, hvis vi havde haft den i 9. klasse" og "jeg vil bestemt bruge igen, jeg har taget endda taget en kopi af vejledning for problemformulering". Og siden uddybet med "jeg vil også fortælle om den til mine venner". I forbindelse med markedsføringen i fase 2, som for alvor sættes i gang når evalueringen er afsluttet, er netop den opgave da også en af de helt centrale. I første omgang planlægges en powerpoint præsentation, der frit kan hentes ned fra nettet. En fortsat videreudvikling af et sådant powerpoint-redskab vil formodentlig være en klar forudsætning for en fortsat og vedvarende kompetenceopbygning vedr. informationssøgning og opgaveformulering blandt brugerne og for at målgruppen får 18

19 alt det ud af guiden, den faktisk kan tilbyde. Og det bør, foreslås og understreges det i interviewrunden, ske i et udvidet samarbejde med lærersiden. Med hensyn til den primære målgruppe er det spørgsmålet - i hvilket omfang man har ramt den fuldt ud? Skal man drage en konsekvens af undersøgelsen og interessen for den, så antyder den jo ifølge figur 3 vedr. aldersfordeling på side 11, at særlig unge fra år og opefter er interesserede; det kunne virke som om indhold og udformning bedst fanger og når ungdomsuddannelserne. I alle tilfælde er 2/3 af alle besvarelser kommet fra de årige, eller fra dem over 18. Uanset så må man afklare om guiden fremover fortsat skal være for hele denne aldersgruppe eller om den skal være for uddannelserne efter folkeskolen. Og den afklaring må finde sted før (powerpoint) vejledningsmaterialet til den sekundære målgruppe udformes. Selvfølgelig er SkrivOpgave.dk ikke alene om at kombinere vejledning i informationssøgning med introduktion til emnevalg/problemformulering - andre biblioteks- og undervisningsguider byder også ind på dette felt. Men ingen gør det så gennemgribende og grundigt for denne aldersgruppe p.t. og med så bevidst vægt på at skabe et kompetenceopbyggende værktøj. Det må derfor antages, at en mere målrettet markedsføring over for den sekundære målgruppe - undervisere og uddannelsesbibliotekarer jfr. udsagnene fra interviewrunden - vil kunne medvirke til at gøre SkrivOpgave.dk til et gedigent værktøj for grundskolens store klasser, og for mellemuddannelserne i deres arbejde med at indkredse og søge litteratur og information til de store opgaver og projekter på kvalificeret vis. Samtidig vil man ifølge interviewrunden kunne få udviklet et værktøj, som på sigt også rummer klare udviklingsperspektiver af interesse for andre uddannelsesområder og aldersgrupper. Og hermed set i folkebibliotekssammenhæng desuden et seriøst bud på en fremtidig e-learning model til erstatning og/eller supplering af den traditionelle biblioteksorientering og af de senere års kurser i informationssøgning på selve biblioteket. En guide som on-line tilgængelig 24 timer i døgnet er tilgængelig, når informationerne skal findes, opgaven skal skrives og biblioteket er lukket. På baggrund af det store antal besøgende (38.000) og undersøgelsens klare svar på om man ønsker at bruge guiden igen - se figur 9 - så må guiden helt bestemt betegnes 19

20 som en succes. Men det svingende og sæsonbetonede besøgstal - se figur 2 - understreger, at der skal arbejdes med opdatering og markedsføring kontinuerligt. Det har været målsætningen at give undervisere, elever og bibliotekarer i folkebibliotekerne og på gymnasier/handelsskoler et fælles redskab til undervisningen i struktureret informationssøgning. Ikke alene en link-samling eller en introduktion til bibliotekets samlinger, men et regulært redskab til indføring i emnesøgning som samtidig kan gøre brugerne bevidste om stærke og svage sider ved de forskellige informationskilder og Internettet, og i øvrigt kan tilbyde en test af det personlige kendskab og niveau, før man påbegynder opgaveindkredsningen og informationssøgningen. Og som det fremgår af figur 7, så fungerer det. Idéen med at binde forskellige funktioner som emnevalg/problemformulering med informationssøgning sammen, som hidtil traditionelt har været splittet ad, er denne guides fordel fremfor de forskellige andre net-sites der findes med tilbud om hjælp til opgaveløsning, hvoraf nogle er mere biblioteksprægede som Opgavesiden, Århus Kommunes Biblioteker, mens andre er mere uddannelsesprægede - som for eksempel EMU's tilbud til folkeskolen og gymnasiet. 4. Produktlancering PR-materialer og andet (fase 1) Det væsentligste element i markedsføringsarbejdet hidtil er antagelig navngivningen og den signalværdi, projektet har hentet i navnet. Oprindelig arbejdedes med ordet jungleguide (apropos junglen af viden og informationer), men den løsning gik man bort Figur 9: Banner uden flash 20

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Undervisningsmateriale - Rapport

Undervisningsmateriale - Rapport Kom/IT Undervisningsmateriale - Rapport Klasse 1.7 Mathias Saxe H. Jensen 10-05-2011 Side 1 af 10 Indhold Forside... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 4 Kommunikationsplan...

Læs mere

Vurdering af digitale lærermidler

Vurdering af digitale lærermidler Vurdering af digitale lærermidler...1 Indledning...1 Valg af emne...1 Første indtryk...1 Vurdering af Danske-dyr.dk...2 Hvem er www.danske-dyr.dk rettet mod...2 Hvem står bag...4 Indhold...4 Navigation...5

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Overgangsfortællinger

Overgangsfortællinger Overgangsfortællinger Evaluering af overgang og skolestart i børneperspektiv Distrikt Bagterp, Hjørring December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og metode... 3 2. Praktisk gennemførelse... 3 3. Hovedresultat...

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over 2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Roskilde Tekniske Gymnasium Pernille K. Klavsen Klasse 1.2

Indholdsfortegnelse. Roskilde Tekniske Gymnasium Pernille K. Klavsen Klasse 1.2 Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Analyse og planlægning... 4 Kommunikationsplan:... 4 Idéer:... 4 Krav- og testspecifikation... 5 Krav:... 5 Test:... 5 Design... 6 Farvevalg:...

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Hold: Hold 2013 D Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder): Nabil Karas Dato (stud_puls tilbagemelding): 28.05.14 Udviklingsplan

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere