Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet"

Transkript

1 Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet

2

3 Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet præsenteres i dette bilag resultaterne fra spørgeskemaer besvaret af Samarbejdspartnerne. Svarprocenten er 65 pct. hvilket svarer til 69 besvarelser. Resultaterne viser et billede af samarbejdspartnernes vurdering af Hjerneskadeteamet i forhold til en effektivisering og koordinering af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Resultaterne er suppleret med uddybende kommentarer fra deltagerne. 3 S i d e

4 Indhold 1 Samarbejdspartnere INTRODUKTION BAGGRUNDSOPLYSNINGER OG FRAFALDSANALYSE KENDSKAB TIL HJERNESKADETEAMET KENDSKAB TIL HJERNESKADETEAMET OPDELT PÅ ANSÆTTELSESSTED HJERNESKADETEAMETS MÅLGRUPPE OG DE PÅRØRENDE HJERNESKADETEAMETS KOORDINERENDE FUNKTION HJERNESKADETEAMETS RÅDGIVENDE FUNKTION HJERNESKADETEAMETS BIDRAG I FORHOLD TIL SENHJERNESKADEFORLØB HJERNESKADETEAMETS KOMPETENCER ADGANG TIL HJERNESKADETEAMET NEUROFAGLIGT NIVEAU OG TILBUD I AARHUS KOMMUNE SAMLET VURDERING AF HJERNESKADETEAMET 33 2 Spørgeskema til samarbejdspartnere 38 4 S i d e

5 1 Samarbejdspartnere 1.1 Introduktion Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt Hjerneskadeteamets primære samarbejdspartnere i fase I, II og III 1. Hjerneskadeteamet har kontaktet centrale afdelinger indenfor det regionale og kommunale system, og ledelsen i disse afdelinger har vurderet hvilke medarbejdere, der skulle inviteres til at deltage. Denne udvælgelsesmetode betyder, at der er stor spredning på, hvor mange respondenter, der deltager fra de forskellige afdelinger. Spørgeskemaet er udsendt elektronisk, og der er en enkelt gang udsendt påmindelse om deltagelse. Svarprocenten er samlet 65 pct. (69 respondenter). Dette kapitel indledes med baggrundsoplysninger om samarbejdspartnerne og herefter præsenteres undersøgelsens resultater ud fra disse temaer: Kendskab til Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamets målgruppe Hjerneskadeteamets koordinerende funktion Hjerneskadeteamets rådgivende funktion Hjerneskadeteamets bidrag i forhold til hjerneskadeforløb Hjerneskadeteamets kompetencer Neurofaglig viden og kommunale tilbud Samlet vurdering af Hjerneskadeteamet Resultaterne er i rapporten opdelt efter regionalt eller kommunalt tilhørsforhold. Regionale samarbejdspartnere arbejder i Fase I og II. Kategorien rummer også få privatpraktiserende psykologer fra fase III. Kommunale samarbejdspartnere er Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen samt Afdeling for Sundhed og Omsorg. Denne opdeling er valgt idet der ikke er respondenter nok i de enkelte afdelinger til at en mere detaljeret opdeling. Til en del af spørgsmålene har der været mulighed for at tilføje kommentarer, og disse er ligeledes opdelt efter tilhørsforhold. 1.2 Baggrundsoplysninger og frafaldsanalyse Figur 1 viser hvordan besvarelserne fordeler sig mellem regionale og kommunale tilbud. De regionale og kommunale samarbejdspartnere er i figur 2 opdelt efter ansættelsessted. Figur 1 1 Privatpraktiserende læger Inviteres ikke af praktiske /pragmatiske grunde, det er for vanskeligt at identificere de enkeltlæger, der har været i kontakt med teamet. 5 S i d e

6 Figur 2 I figur 3 vises fordelingen af besvarelserne fordelt på myndighedsområde og udførertilbud. I kategorien andet som udgør 54 pct. af besvarelserne i regionen dækker disse over ansatte i hospitalsregi med funktioner som fx: sygepleje, klinisk koordinator, Infektionsmedicinsk afd., udredning, optræning, vejledning og rehabilitering. Hertil kommer en enkelt privatpraktiserende psykolog. Figur 3 Figur 4 viser, hvad der samarbejdes om. De regionale samarbejdspartnere, der har svaret andet, har angivet disse forklaringer: Har endnu ikke haft samarbejde med Hjerneskadeteamet. Vurdering af muligt behov for rehabilitering på Hjerneskadecenteret. Udskrivelse fra fase II Opfølgning efter indlæggelse. Samtaleforløb og neuropsykologiske undersøgelser. Figur 4 6 S i d e

7 Hvor ofte der samarbejdes med Hjerneskadeteamet ses i figur 5. Figur Regionale samarbejdspartnere Figur 6 viser antal og procentvis fordeling af respondenter Der er markant forskel i antallet af besvarelser indenfor de tre kategorier. Rehabiliteringen i fase II udgør den største del af besvarelserne, hvilket skal tages i mente ved tolkning af resultaterne i undersøgelsen. Figur Kommunale samarbejdspartnere Figur 7 viser antal og procentvis fordeling af de kommunale samarbejdspartnere. Det skal bemærkes at der er markant forskel i antallet af respondenter indenfor de tre forvaltninger. Den høje svarprocent for Beskæftigelsesforvaltningen kan forklares ved at Hjerneskadecenteret udgør 50 pct. af denne gruppe. Figur 7 Resultaterne fra spørgeskemaet er enkelte steder suppleret med analyser, der er viser fordelingen opdelt på forvaltninger. Dette er for at tydeliggøre, om der inden for kategorierne optræder væsentlige forskelle. Det er vigtigt ved læsning af disse resultater at være opmærksom på hvor mange der har svaret indenfor de enkelte kategorier fx er der kun fem besvarelser i Socialforvaltningen imod 23 i Beskæftigelsesforvaltningen. 7 S i d e

8 I Figur 8 er observationerne opdelt efter arbejdsfunktion som myndighed eller udfører. Kategorien andet" er her en leder af et udførertilbud samt en fra fastholdelsesteamet, hvilket begge kunne kategoriseres som udførertilbud. Figur Frafaldsanalyse Det har kun været mulighed for at lave frafaldsanalyse på ansættelsessted. Figur 9 viser, at der er store forskelle indenfor de enkelte afdelinger/kategorier. En mulig forklaring er, at de afdelinger der har et tæt og hyppigt samarbejde med Hjerneskadeteamet, har en høj svarprocent. Figur 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fase I akut behandling 50% 50% Fase II rehabilitering 41% 59% Fase III privat praktiserende psykologer 0% 100% Socialforvaltningen 17% 83% Beskæftigelsesforvaltningen 8% 92% Afdelingen for Sundhed og Omsorg 50% 50% besvaret ikke besvaret Undersøgelsen af samarbejdspartnerne er en totalundersøgelse og med en svarprocent på 65, er det muligt at konkludere til hele populationen af samarbejdspartnere. 8 S i d e

9 1.3 Kendskab til Hjerneskadeteamet Spørgsmål 5. Jeg har et klart billede af, hvad Hjerneskadeteamet arbejder med Spørgsmål 6. Jeg har et klart billede af, hvem der er Hjerneskadeteamets målgruppe Spørgsmål 7. Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan bruge Hjerneskadeteam Spørgsmål 8. Jeg kunne godt ønske at vide mere om Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: I hvilket omfang/tidsmæssigt der kan forventes, at Hjerneskadeteamet bevarer koordinatorrollen for borgerne efter udskrivelse. Hvad kan jeg og borgeren bruge teamet til. Hvornår er det relevant at kontakte teamet - og hvornår er det ikke. 9 S i d e

10 På hvilken måde samarbejdet optimeres, så den enkelte borger oplever en glidende overgang fra fase II tilbud til kommunal tilbud. Nøjagtig sammensætning af personalegruppe. Skal alle patienter med hjerneskade have kontakt til Hjerneskadeteamet. Mere direkte kontaktperson fra Hjerneskadeteamet i forhold til hver enkelt patientsag. Hvornår er der ikke relevant at kontakte Hjerneskadeteamet? Generel information om hvilke tilbud i har til vores målgruppe. Variationen af tilbud. Indsats over for borgere i erhverv. Grænseflade mellem alm. genoptræningsplan og Neurocenter. Hvordan de arbejder med de forskellige former for hjerneskade/påvirkning fra patient gruppe til patient gruppe, med specielt fokus hvorledes og på hvilke områder CNS infektionspatienter håndteres i forhold til andre patient grupper. Kan og må vi kontakte Hjerneskadeteamet uden om visitator? (vi har enkelte gange gjort det) Jeg vil gerne vide mere om Hjerneskadeteamets opgaver. Det er vores terapeuter, der er bindeled mellem jer og vore patienter. Så jeg har ikke umiddelbart behov for at vide mere. Mere information. I vores afdeling er det mest terapeuter, som udleverer kontakt til Hjerneskadeteamet. Men som sygeplejerske kunne vi godt bruge mere information om tilbud. Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Fakta - ved hvem der er målgruppe, og hvad der kan gives af tilbud. Mangler at vide, hvad der rent faktisk sker. Hvor mange borgere og pårørende benytter sig af tilbuddet, hvilken støtte får de, hvor længe. Laves der analyser og undersøgelser. Virker det tværmagistratslige - og hvordan? Hvordan borgerne tilkobles dem, og hvilken rolle de kan være i forhold til massivt hjerneskadede borgere, da det primært er denne målgruppe jeg arbejder med. Jeg tror ikke helt jeg er klar over hvad der foregår hvor, ift Neurocentret, Hjerneskadecentret og Hjerneskadeteamet - måske en pjece med en tegning kunne være godt. Hvordan der sker konkret henvisning og kontakt, kontra henvisning og kontakt til Hjerneskadecentret. Jeg udfører træning, som Hjerneskadeteamet henviser til, men har ikke et formelt samarbejde med teamet, men jeg taler gerne med dem, hvis de kommer forbi. Hvor stor en del af tiden der er blevet brugt til direkte borgerrelaterede opgaver og hvor stor en del af tiden der er blevet brugt til evaluering, metodeudvikling mv. (de er jo et projekt) 10 S i d e

11 1.4 Kendskab til Hjerneskadeteamet opdelt på ansættelsessted Spørgsmål 5. Jeg har et klart billede af, hvad Hjerneskadeteamet arbejder med Spørgsmål 6. Jeg har et klart billede af, hvem der er Hjerneskadeteamets målgruppe 11 S i d e

12 Spørgsmål 7. Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan bruge Hjerneskadeteamet 1.5 Hjerneskadeteamets målgruppe og de pårørende Spørgsmål 9. Er det en hensigtsmæssig målgruppeafgræsning? Hjerneskadeteamets målgruppe beskrives således: "Alle borgere på 18 år eller derover, der har følger efter en akut opstået hjerneskade grundet sygdom eller ulykke. Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune." Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Hensigtsmæssig, såfremt der i Aarhus Kommune er nogle der tager sig af børn og unge. Der er en nedre grænse for hvornår man kan tale om hjerneskade, som kan være svær at definere. Hvem tager stilling til det? Men også mere fokus på pårørende til den hjerneskaderamte patient. Jeg savner, at man varetager opfølgning af patienter generelt som har været indlagt på AUH, uanset om de er borgere i Århus Kommune eller ikke. Mange af vores patienter fra andre kommuner risikere at komme hjem til et "meget begrænset tilbud" - her kunne Hjerneskadeteamet hjælpe til og rådgive hjem kommunen. 12 S i d e

13 Der har i få tilfælde været tvist om personer med hjernerystelse, men med voldsomme følger efter dette. Oplever ind imellem at tilbuddet til borgere over 65 år er forringet. Det ville være hensigtsmæssigt om teamet kunne omfatte de yngre, f.eks. ned til 15 år Det kan måske i nogle sager være vanskeligt præcist at afgrænse "...klinisk, lægefagligt udredt", - hvad betyder det helt præcist? Og måske er der også skadestyper, hvor en udredning er vanskelig at få helt afsluttet, og hvor det alligevel er væsentligt, at teamet bistår med fx. rådgivning. Der kan også være skadestyper, hvor der i første omgang er en vis afsluttet lægelig udredning, men hvor der er meget stor risiko for recidiv, fx. i tumorsager, - hvor der kan være et fortsat lægeligt forløb, - noget er afsluttet, noget er fortsat under udredning - hvordan forholder ovenstående definitioner sig til det? Hvem tager sig af dem, der ikke er akut opstået, men f.eks. skyldes anden sygdom eller noget medfødt. Desværre hænder det jo, at der er personer med hjerneskader, der ikke er rigtig påvist eller udredt, hvor der er kognitive vanskeligheder, uden at personerne tilbydes den nødvendige udredning, måske på grund af økonomi? Ingen kommunale kommentarer. Spørgsmål 10. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på pårørende til hjerneskaderamte Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: I nogen grad - mere fokus på de pårørende især til en kognitiv skadet patient. Jeg ved ikke så meget om, hvilke tilbud I har til pårørende Det ved jeg ikke. Vi samarbejder med mange kommuner i Region Midt og det kan være svært at adskille de forsk. tilbud da de varierer. Er dog bekendt med at HST eksisterer og skal inddrages. Oplever sjældent kontakten mellem teamet og pårørende. 13 S i d e

14 Har den sidste tid mest haft kontakt med Hjerneskadeteamet i forhold til skriftlig materialer ang. patienter, hvor pårørende ikke har været beskrevet, derfor ikke så relevant. Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Det er min fornemmelse - især fordi de har taget initiativ til at indkalde til afklaring af behov for at give et tilbud til pårørende med borgere med hjerneskade - og der nu på forsøgsbasis er planlagt 4 temaeftermiddage i foråret 2014 Kunne sagtens være mere. Har ikke nogen erfaring med dette. Svært at besvare, da jeg ikke har det store samarbejde med teamet. Spørgsmål 11. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på børn som pårørende til hjerneskaderamte Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Ud fra det kendskab jeg har. Oplever sjældent kontakten under indlæggelsen. havde ikke mulighed for at opleve det Jeg ved ikke rigtig, hvilke tilbud I har til pårørende Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Svært at besvare, da jeg ikke har det store samarbejde med teamet. 14 S i d e

15 1.6 Hjerneskadeteamets koordinerende funktion Spørgsmål 12. Hjerneskadeteamet medvirker i overordnet koordination, så der generelt er en fornuftig sammensætning af det samlede udbud af rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Efter udskrivelse fra fase II har jeg reelt ingen erfaring med, hvad der gøres Jeg har mest at gøre med genoptræning under indlæggelse i Århus kommune eller specialiseret træning på andre centre under indlæggelse. Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Det forekommer, at der f.eks. er borgere med dobbeltdiagnoser og som falder mellem to stole, fordi de ikke matcher målgruppen i de pågældende rehabiliteringstilbud. Seneste tiltag, hvor hjerneskaderamte borgere kan få et afgrænset, men individuelt tilrettelagt rådgivningsforløb ved Hjerneskadecentret, er iværksat af Hjerneskadeteamet, der har synliggjort behovet. Det går jeg ud fra - men ved det reelt ikke. Hjerneskadeteamet har ingen myndighed, så kan kun være rådgivende i forhold til etablering/udbud af rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune. Hvordan det forvaltes ved jeg ikke. XX har en mulighed for indflydelse via sin konsulentrolle, men den eksisterede før Hjerneskadeteamet blev oprettet. Det har i nogle af mine sager været en stor hjælp, at Hjerneskadeteamet har et større kendskab til de andre sektorer og samarbejdspartnere og sagsgange. Hjerneskadeteamet medvirker til koordination af indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsforløb (så de rette tilbud involveres, og borgerens tilbud i forløbet bliver planlagt helhedsorienteret) 15 S i d e

16 Spørgsmål 13. Hjerneskadeteamet medvirker til koordination af indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsforløb (så de rette tilbud involveres, og borgerens tilbud i forløbet bliver planlagt helhedsorienteret) Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Jeg er enig i det skrevne, men det gælder jo kun i de sager, hvor der faktisk sker en henvendelse til teamet, ift. de mange hjerneskadesager, der foregår, vil jeg tro, at kun en forholdsvis lille del, lander i "teamets varme hænder". Teamet bliver jo IKKE inddraget automatisk! Dén status kunne man overveje! Jo af hensyn til den bedst mulige behandling af borgeren med hjerneskade, som altid er en kompleks situation, qua vi har med hjernen at gøre! Jeg oplever ikke at Hjerneskadeteamet er inddraget omkring koordinering mens patienten er indlagt eller omkring udskrivelse. Kender til kommunikationen i iværksættelse af tilbud efter udskrivelse, ikke i koordinationen heraf Vi er ikke helt klar over i hvor høj grad, Hjerneskadeteamet egentlig medvirker ved den enkelte borger Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Oplever stor ansvarsfølelse ift. netop bestræbelserne på at skabes sammenhængende forløb. Som tidligere nævnt er det en stor hjælp med koordineringen på tværs. Det er ganske få forløb vi har fælles, så erfaringsgrundlaget er spinkelt. 16 S i d e

17 Spørgsmål 14. Hjerneskadeteamet medvirker til løbende koordination mellem borgernes tilbud undervejs i den enkelte borgers forløb (så hver indsats er tilpasset borgerens aktuelle situation, og samarbejdet mellem de enkelte indsatser i forløbet fungerer) Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Se kommentaren ved forrige spørgsmål, det samme gælder her. Det kan måske i nogle situationer være negativt, at teamet ikke har formel kompetence eller bevillingsret, dvs. at andre, fx. sagsbehandlere og kommunale aktører med formel bevillingskompetence/-magt uden problemer vel kan sidde den faglige viden overhørig fra teamet. Hvilket jeg dog tror er sjældent! Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Kompleksiteten i den hjerneskaderamtes situation kan være svær at håndtere, når der samtidig kan være tale om psykiatriske-, sociale- og misbrugsforhold. Samarbejdet/koordinationen mellem de div. instanser således stiller store krav til Hjerneskadeteamet. Oplever at Hjerneskadeteamet hurtigt trækker sig. Borger 'følges' ikke ud i lokalområdet. Jeg oplever, at det ikke altid er alle "interessenter" omkring en borger, der inviteres til netværksmøder. Som sagt meget få fælles opgaver og når først vi har fået en opgave, sidder vi også ofte med koordineringen. Borgerne og koordineringen af forløbene er ikke Hjerneskadeteamets ansvar når borgerne først er hos os. Det er vores ansvar. Der har dog været konkrete sager, hvor ansvaret for koordineringen har været delt især i "tungere sager". Jeg har svaret "ved ikke" fordi jeg ikke ved hvor meget Teamet koordinerer i de sager jeg ikke kender noget til. 17 S i d e

18 1.7 Hjerneskadeteamets rådgivende funktion Spørgsmål 15. Hjerneskadeteamet yder mig kvalificeret neurofaglig sparring og rådgivning i forhold til borgernes konkrete forløb Spørgsmål 16. Hjerneskadeteamet vejleder borgere og pårørende om, hvor de skal henvende sig for at få den relevante hjælp Spørgsmål 17. Hjerneskadeteamet er gode til at vejlede mig om, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. en borgers rehabiliteringsforløb Kun regionale samarbejdspartnere har kunnet svare på dette spørgsmål 18 S i d e

19 Spørgsmål 18. Hjerneskadeteamet har gjort det lettere for mig at finde de relevante tilbud og fagpersoner i Aarhus Kommune Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Har givet mig én instans til at få orientering og vejledning om relevante tilbud og fagpersoner. Synes også jeg kunne dette før I nogen grad, da min erfaring med Hjerneskadeteamets er ikke så stor - fra en til to x mdr. Har ikke brugt Hjerneskadeteamets tilbud vedr. dette Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Ikke relevant - har selv godt styr på det. Jeg har jo ikke bedt om det, men det kunne de sikkert have gjort. Tænker jeg er velinformeret. Har ikke haft forløb med Hjerneskadeteamet og kun ganske få henvendelser, så det er vanskeligt at svare fyldestgørende på. De kan konsulteres og "bruges" qua deres bredere kendskab til hjerneskadeområdet end jeg selv har. 19 S i d e

20 1.8 Hjerneskadeteamets bidrag i forhold til senhjerneskadeforløb Spørgsmål 19. Det er en fordel for hjerneskaderamte borgere, at Hjerneskadeteamet findes Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: I høj grad især til dem som vil komme tilbage på arbejde Ja helt sikkert. En så stor kommune kan være en jungle at finde rundt i. Der er meget individuelt omkring rehabilitering og behov for en bred forståelse og syn for mangeartede problematikker, som kan opstå efter hjerneskade. Det forventer jeg, men har ingen forudsætning for at vide det. Kommunale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Det gør det klart mere overskueligt og hjælpsomt for den hjerneskaderamte, at der er en indgang til rådgivning/videre behandling. Godt med et sted at henvende sig, hvortil der ikke skal visiteres Jeg har oplevet at borgere og pårørende har været glade for at have en kontakt til råd og vejledning, som ikke er en myndighedsrådgiver. Det har støttet dem i at få overblik over muligheder/ indsatser. Aarhus Kommune har mange indgange, og det kan være svært for borgeren at finde frem til den rette person. Jeg formoder at Hjerneskadeteamet spiller en større rolle i overgangen ml. region og kommune, men syntes ikke de er tydelige i overgangene i kommunen. Tænker nok især for de erhvervsaktive sådan som jeg oplever det i vores samarbejde. Jeg oplever at borgere får en langt bedre selverkendelse. Jeg har tidligere arbejdet i Region Midtjylland og det er en stor hjælp, at der er et Hjerneskadeteam, så bliver hjælpen efter udskrivelse mere målrettet den enkelte borgeres behov. 20 S i d e

21 Vigtigt at der er en indgang til at få hjælp for borgeren. Det er klart et aktiv, at Hjerneskadeteamet afholder systematiske møder med udskrivende hospitalsafdelinger og derved minimerer risikoen for at "borgere tabes på gulvet" Det er rart at vi kan henvise borgere til Hjerneskadeteamet, når der er nogen, der ringer på hos os. Før Hjerneskadeteamet tog vi selv opgaven og gav de råd vi kunne give. Borgere der søgte hjælp og var inden for rammen af vores målgruppe var for så vidt nemme nok at råde, men der kom en del borgere som "bare" efterlyste hjælp, og det var vi ikke gode nok til. Spørgsmål 20. Det er en fordel for os professionelle samarbejdspartnere, at Hjerneskadeteamet findes Regionale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Fordel at kunne sparre ift. mulige tilbud, men også mulighed for sparring generelt ift. sagens hjerneskadekarakter; hvordan kan man betragte en problemstilling set i lyset af skaden. Jeg tænker, at vi mangler at få mere information om, hvordan vi kan bruge hjerneskade teamet Da vi kun har meget sparsom mulighed for opfølgning i hospitalsregi, tror jeg Hjerneskadeteamet kan koordinere en bedre indsat. Det er relevant at tilbuddene er knyttet til lokale sammenhænge, dvs. oplagt kommunalt frem for et meget stort opland (hele Østjylland, som mit afsnit dækker) Dog begrænset viden CNS infektioner og om neuropsykologiske sequelae efter CNS infektion - bør benytte sig at mulighed for at blive undervist af infektionsmediciner og den til afdeling Q tilknyttede neruospykolog. Trods alt bedre koordination mellem afdelinger og fagpersoner end jeg tidligere har oplevet. Stadig lidt uklart hvem og hvordan, ved kontakt til Aarhus kommune. 21 S i d e

22 Men det bør det være Det håber jeg med tiden, har endnu ikke det bedste kendskab med Hjerneskadeteamet. Hjerneskadeteamet kan hjælpe patienter og pårørende med at finde de bedste mulige forudsætninger for at fungere i hverdagen. Vi vil gerne samarbejde endnu mere til gavn for vore patienter og pårørende. Kommunale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Kontakt fra tidligere afsluttede klienter (måske efter flere års optræningsforløb), som har behov for støtte, samtale mv. kan henvises til Hjerneskadeteamet. Temaeftermiddage for pårørende. Det har været en stor støtte i forhold til koordineringen af indsatsen. Lokalt opleves ikke så tæt et samarbejde som der kunne ønskes. Jeg har en aktuel sag, hvor borgeren er i et samtale forløb hos Hjerneskadeteamet, hvilket han oplever som en stor hjælp, og jeg mærker, han har tillid til de råd han får, hvilket gør det meget lettere at fastholde ham i arbejde. Jeg har haft en borger - hvor man var lidt i tvivl om det var sen-følger - eller det var andet. Hjerneskadeteamet er vores eneste "fødekæde". Hvis ikke Hjerneskadeteamet fandtes (i sin nuværende konstruktion) var vi nødt til igen at have egen visitation. Spørgsmål 21. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde betyder, at jeg bedre kan koncentrere mig om min andel i hjerneskadeforløbet 22 S i d e

23 Spørgsmål 22. Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at understøtte, at de involverede professionelle samarbejder omkring borgernes forløb Regionale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Kender kun til samarbejdet inden udskrivelse ikke herefter. I Fx. samtaleforløb med hjerneskaderamt borger, kan jeg koncentrere mig om det aftalte psykologiske fokus i sagen og vedr. hjerneskade, mens teamet tager sig af klientens situation i øvrigt, - med diverse praktiske hjælpeforanstaltninger. Desuden er teamet hurtig til at kontakte mig, når noget hensigtsmæssigt skal koordineres, eller man ønsker min vurdering omk. borgeren, og altid med samtykket og efter aftale med borgeren. Der er en fri og effektiv kommunikation. Ift. undersøgelser er det erfaringen, at der er grundig forklaring af borgerens situation, og hvad der præcist ønskes fokus på i den neuropsykologiske undersøgelse. Kommunale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Få fællessager. Ved at de har været aktive i i hvert fald en af sagerne. Det er min erfaring at Hjerneskadeteamet af og til iværksætter tiltag på et ikke tilstrækkeligt belyst grundlag. Spørgsmål 23. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde medfører en mere præcis visitation for borgerne Er kun besvaret af kommunale samarbejdspartnere 23 S i d e

24 Spørgsmål 24. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløbene, som er blevet lettere for dig/din afdeling efter etablering af Hjerneskadeteamet Regionale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Tæt kommunikation imellem udskrivende team og Hjerneskadeteamet Tæt kommunikation via videokonferencer Når Hjerneskadeteamet deltager ved udskrivningskonference (video) taler vi samme sprog og det gør det lettere og giver mere kvalitet for patient og pårørende Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Både/og. Det fungerer fint, hvad angår kontakt fra tidl. klienter og deres behov for støtte, hvor de kan henvises til teamet. Ift. visitation har funktionen tidligere været en funktion, som blev varetaget i huset og som har fungeret upåklageligt. Mængden/spredningen af sager i Hjerneskadeteamet har nødvendigvis medført et lavere "serviceniveau". Der kan således være behov for, at der efterfølgende skal indsamles yderligere relevante akter ved indskrivningen i rehabforløb, som en forudsætning for et optimal forløb. Jeg oplever at have nem adgang til råd og vejledning i hjerneskadesagerne. Samarbejde med Jobcentret og arbejdsgiver/uddannelsessted. Afklaring af arbejdsevnen af borgere på arbejdspladsen gøres mere smidig med Hjerneskadecentret som samarbejdspartner. Har fået nogle gode beskrivelse af påvirkningen af borgerens funktionsevne. Rart at vide, hvor jeg kan sende borgere med spørgsmål ift. tilbud hen. Det er Hjerneskadeteamets ansvar at indstille borgerne til vores tilbud. Dvs. vi skal ikke længere selv bruge ressourcer på. Ulempen, hvis man kan tale om det, så er de borgere vi indskriver mere "nye" for os når vi starter og vores hus er mere nyt for dem, end da vi selv forestod visitationen. 24 S i d e

25 Spørgsmål 25. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløb, som fortsat kan forbedres Regionale samarbejdspartnere Uddyb gerne: I fase II har vi ikke længere personlig kontakt til hjerneskadeteam/hjerneskade koordinator. mulighed for bedre kommunikation - tlf. kontakt også om eftermiddagen. Gerne en mere ensartet overlevering af borgere til Aarhus kommune. Nogle gange opleves en god kontakt og en god overlevering, nogle gang glider aftaler ud og der bliver ikke meldt tilbage ift. udskrivelsesmøder og aftaler. Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Møder på udførerniveau mellem magistarter. MSO, Beskæftigelse og MSB. Samlet handleplan. Afklaring af arbejdsfordeling mellem MSO og MSB. Etablering af et højt specialiseret rehabiliteringstilbud i Århus Kommune, evt. et tilbud i eget hjem med deltagelse af relevante udførere fra de 2 magistrater. Visitationsmæssigt at undgå sager, "som skulle have været startet i går". Det opleves nogle gange, at skulle gå meget stærkt. Sørg for et tilstrækkeligt belyst grundlag før der træffes beslutninger. Indhent relevante sagsakter. Har af og til indtryk af at man tilsidesætter grundighed til fordel for hurtig sagsbehandling/ekspedition At der er en mere klar linje af hvad man kan forvente af teamet efter en borger er visiteret. Det kan godt virke personafhængigt og det vil måske hjælpe, hvis vi får på skrift proceduren for hvad teamet gør efter visitationen er foretaget. Vi ønsker os et tættere samarbejde med Hjerneskadeteamet, og måske at vi havde mulighed for mere erfaringsudveksling, så kunne blive klogere på hvad vi kan efterspørge af Hjerneskadeteamet. Visitationen - begge parter skal finde deres ben. Det opleves at borgere og pårørende med lette skader eller sequele efter tidl. skade står lidt alene. Der mangler tilbud lokalt og lokal koordinering af disse, da mange borgere eller pårørende ikke tager turen til Marselisborg hospital. 25 S i d e

26 Hurtigt at få indkaldt implicerede samarbejdsparter til møde i starten af forløbet. Klare aftaler i fht. koordinators rolle i forløbet (opleves lidt forskellig med de enkelte koordinatorer i fht. hvor meget de "er på") Endvidere at den enkelte klient kommer i det helt rigtige tilbud ift. hjerneskadefølgerne. Gensidig kommunikation og større åbenhed. 1.9 Hjerneskadeteamets kompetencer Spørgsmål 26. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er fagligt velfunderede Spørgsmål 27. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere har et godt overblik over relevante tilbud til borgere og pårørende Spørgsmål 28. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at formidle deres viden videre 26 S i d e

27 Spørgsmål 29. Er der faglige kompetencer, du savner i Hjerneskadeteamet? Regionale samarbejdspartnere Hvilke faglige kompetencer savner du: Højere grad af forståelse for vigtigheden af differentiering af de forskellige patientgrupper i forhold til forskellige kliniske forløb/årsager og neurosykologiske manifestationer. Det kunne af flere grunde være fordelagtigt med en neurolog, måske tilknyttet på konsulentbasis, således teamet hurtigt kan "få oversat" faglige sygehusjournaler fx, få hurtig adgang til neurologiske forklaringer i sager, - dette som basis for det videre rådgivningsarbejde m.m. Den øvrige sammensætning, dvs. den nuværende, fremstår god og kompetens, og det må til stadighed tilstræbes, at personer med disse fagprofiler, har den længst mulige erfaring på området/med skadestyper og rehabilitering, da teamet netop er et ekspertteam. Kommunale samarbejdspartnere Hvilke faglige kompetencer savner du: neuropsykologiske kompetencer Større opmærksomhed på skaders kompleksitet, og hvilke tilbud der dermed er behov for. Flere neuropsykologiske kompetencer. Spørgsmål 30. Er det en fordel, at Hjerneskadeteamet ikke har myndigheds-kompetence til at træffe afgørelser vedr. borgernes forløb? 27 S i d e

28 I figuren herunder er en analyse af overstående spørgsmål opdelt efter om respondenten arbejder indenfor myndighedsområdet eller et udførertilbud. Regionale Samarbejdspartnere Uddyb gerne: Hvis én fra Hjerneskadeteamet er med til fremtids- og udskrivelsesmøder, ville det efter min vurdering være en fordel, at de kunne henvise til en given ydelse / rehabiliterings indsats Kan både være en fordel og en ulempe. Jeg tror - uden at vide det - at de personer, der er i teamet også bliver de bedste til at vurdere, hvad der bør bevilges til den enkelte, hvis de efterfølgende oplever effekten (eller mangel på samme) af det iværksatte. Set fra min stol fungerer hjerneskade teamet godt, ud fra de yderst få forløb jeg har kendskab til. Udfordringen herfra er samarbejdet med utallige kommuner, der har forskellige tilbud og forskellige arbejdsgange - f.eks meget forskelligt om man skal koordinere via visitator. Så set herfra (regionstilbud fase II) ville det lette overgangen til fase III, at fremgangsmåderne var mere ens på tværs at kommuner, frem for hvordan det enkelte tilbud i den enkelte kommune (her hjerneskade teamet) fungerer. Både og, - det er en større diskussion. Det er dejligt at være "fri" som fagperson/ekspert; at kunne udtale sig om det ideelt faglige. Når man får myndighedskompetence, da bliver det også mere "bindende", der skal så faktisk også være mulighed for det, man anbefaler, ligesom der følger øget ansvar med myndighed, - fx vil der vel typisk følge klagemulighed med fra borgerens side. På den anden side betyder øget myndighed også, at gode faglige ting faktisk kan blive fulgt op uden stillingtagen igen igen i fx andet kommunalt led/afd. Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Svært at sige - det synes at fungere fint Det giver i hvert fald et fagligt perspektiv, der ikke berøres af økonomiske interesser. Det betyder også, at myndigheden er vores mest betydende samarbejdspartner, da de har kompetencen til at handle. I nogle sager vil det være hensigtsmæssigt, hvis de havde myndighedskompetence, da det vil gøre sagsgangene lettere. 28 S i d e

29 Det er en ulempe, at de ikke laver bevillinger af virksomhedspraktikker og mentor - ellers ikke. Der kan være både fordele og ulemper ved at have myndighedskompetence. Principielt er det måske meget godt at skille faglighed og myndighed. Det vil mindske arbejdsgange hvis teamet havde myndighedskompetence. Jeg tror ikke et hjerneskadeteam skal have myndighed. Jeg tror et hjerneskadeteam skal fungere på baggrund af sin neurofaglige tyngde og den soliditet der til en hver tid dokumenteres i skrift og tale. Når det er sagt er det dog også vigtig, at der er en kommunal enighed om og opbakning til, at Hjerneskadeteamet er noget man lytter til 1.10 Adgang til Hjerneskadeteamet Spørgsmål 31. Det er let at få kontakt til Hjerneskadeteamet (mail, telefon mm.) Regionale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Ja. Dog er det svær at henvise en borger fra det elektroniske journalsystem. Har oplevelser hvor man ofte bliver stillet om til flere personer, måske smart med mere direkte nummer. Oplever indimellem at skriftlige materialer ikke er modtaget. Telefon også om eftermiddagen og mulighed for en sikker mail. Der kunne dog være mere marketing/reklame for teamet, - man skal jo vide, man "bare" kan kontakte dem frit, uden henvisning osv. Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Der er fri adgang. Det er altid let at komme i kontakt med Hjerneskadeteamets medarbejdere. Mail er ok men tlf. og kontakt på stedet er ikke godt fungerende. 29 S i d e

30 Tit jeg møder en telefonsvarer, når jeg ringer, hvilket ikke er tilfredsstillende, så jeg bruger mere mail. Oplever at telefonen ikke bliver taget indenfor tidsrummet - at der er møde. Men har altid mulighed for at kontakte pr. mail. Jeg har ikke oplevet problemer med at komme i kontakt med teamet. Jeg er spændt på om hjerneskaderamte borgere og pårørende vil sige det samme? 1.11 Neurofagligt niveau og tilbud i Aarhus Kommune Spørgsmål 32. Generelt oplever jeg, at de medarbejdere, der er involveret i de forskellige dele af et hjerneskadeforløb i Aarhus Kommune har den nødvendige neurofaglige viden, der skal til Regionale samarbejdspartnere Kan du sige noget om, hvor du evt. oplever utilstrækkelig neurofaglig viden: I forhold til kognitive problematikker har jeg oplevet, at borgerkonsulenten ikke helt forstod, hvad jeg mente. I den kommunale forvaltning af arbejdsintegration. Ingen kommunale kommentarer Spørgsmål 33. Er der tilbud til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? 30 S i d e

31 Regionale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Et intensiv døgndækkende specialiseret, Neurocenter rehabilitering under indlæggelse. Hurtig logopædisk indsats Aktivitetstilbud Tilbud for unge Døgnrehabiliteringstilbud for borgere under 65 år Midlertidigt døgnrehabilitering til unge. Dag/aktivitetstilbud til både unge og ældre. Borgere med komplicerede boligforhold, der ikke har pårørende, der kan være behjælpelige med flytning, kraftig oprydning mm. Skræddersyede tilbud til de, der ikke matcher intensiv rehab. eller anden pakkeløsning. Tilbud til to typer borgere med skader: o Let skadede, som er "for gode" til Hjerneskadecentrets tilbud, men som samtidig har brug for mere end bare psykologsamtaler ved en neuropsykolog. Det kunne være kognitiv træning og psykoedukation om hjernen et par gange om ugen. o Borgere med rimelige intakte evner kognitivt, men hvor trætheden fylder meget, disse mennesker bliver ofte afvist i mange tilbud, de kan jo af gode grunde ikke holde til en hel dag eller flere dage i træk, - kunne man lave et tilbud/match her, - evt. en pakke, hvor træning m.m. foregår på en planmæssig facon ude hos borgeren; et tilbud i eget hjem. Det ville være meget nemmere for disse borgere. Og evt. med mulighed for gradvis optrapning af træning på et center eller et andet sted end hjemmet. Kommunale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Som beskrevet før - er højt specialiseret rehabiliteringstilbud med fokus på hjerneskade - indeholdende adgang til såvel neuropsykologisk, fysioterapeutisk, ergoterapeutisk og pædagogisk faglighed. Tilbud til svært skadede fx bo- og træningspladser. Bolig tilbud til yngre hjerneskadede, hvor der relevant tilgang til borgeren. Der mangler tilbud til hjerneskadede, der også har et misbrug eller psykiatrisk diagnose. Tilbud til hjerneskaderamte og deres pårørende på lokalcentrene. tilbud til ældre Et midlertidigt bosted med fokus på genoptræning og med høj neurofagligt kendskab. -særligt for de yngre borgere ml år I gruppen årige mangler der træningsmuligheder efter endt genoptræning. Samt der mangler bo-tilbud med døgnbemanding til den gruppe af borgere, der ikke kan bo alene, men som er alt for unge til at komme i en plejebolig eller på Stefanshjemmet. 31 S i d e

32 ET tilbud hvor de kan være på et døgnophold med træning efter hospitalsindlæggelse hvor der er fokus på det neurologiske (Høskoven) Dagtilbud som kan give borgerne noget i deres hverdag som udfordrer dem og giver den indhold (Abildhus agtigt) eller endnu mere ambitiøst Midlertidigt døgntilbud med træning/rehabilitering kortere og længerevarende i Aarhus Kommune fleksible dagtilbud træning og dagcenter fleksible løsninger, hvor socialpædagogisk bistand i perioder kan være intensive = min. flere gang dagligt. flere pårørende /netværks muligheder. støtte til at opbygge/reetablere sociale netværk i eks. tidl. omgangkreds. tættere samarbejde på tværs psykiatri, misbrug, børne/unge jobcentre. hvordan inddrages frivillige hotline psykologsamtaler gratis Døgnrehabilitering med specialviden. Tilbud til yngre ramte. Pårørendetilbud (undervisning, netværk) Noget til de yngre. Hjerneskade grundet misbrug. Det kunne være virksomhedskonsulenter med særlige kompetencer ift. hjerneskadeområdet. Der mangler et kommunalt aktivitetstilbud nu hvor Abildhus ikke længere eksistere. Et tilbud hvor det et muligt for borgeren at bruge og fastholde de kompetencer de har. Et tilbud til unge hjerneskadede som ikke kan komme i arbejde. Beskæftigelse/aktivitetstilbud Spørgsmål 33. Er der tilbud til pårørende til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? Regionale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Samtalegrupper Psykolog hjælp 32 S i d e

33 Børn og unge som pårørende til hjerneskadede Kursusforløb for pårørende til hjerneskaderamte med psykoedukation om diverse skader, - dette kunne være et tilbud ved teamet, og som blev udbudt fx hvert halve år. Teamets kunne også være processtyrer for grupper, der fortsatte med at støtte hinanden efter endt kursus fx. Dette er et andet tilbud end i Hjerneskadeforeningens regi. Kommunale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Rådgivningsforløb til pårørende, som ikke kræver medlemskab af foreninger Vi mangler tilbud til børn af hjerneskaderamte. Tilbud til børn af Hjerneskaderamt. Hjælp til sorg/krisebearbejdning til pårørende. Undervisning, netværksgrupper, samtalegrupper, aflastning Se tidl. Spørgsmål. Temaerne kunne være personen efter hjerneskade, både for borger og pårørende. Gode oplevelser sammen med ligesindede, hvor de kan udveksle erfaringer. "Selvhjælps" grupper gerne på Folkestedet. Gruppetilbud for unge pårørende til hjerneskadede Pårørendekurser Info (viden og dialog) som det, der er på bedding til afprøvning. Ressourcer til at kunne målrette det individuelle samarbejde med netværk/pårørende Mulighed for gratis psykolog og eller coaching Samlet vurdering af Hjerneskadeteamet Spørgsmål 35. Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune? 33 S i d e

34 Regionale samarbejdspartnere Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune og hvorfor gav du lige netop denne vurdering? **** Godt Fordi jeg er rigtig godt tilfreds med det samarbejde, der har været, men der er ting, der kan mangle for borgerne, hvilket teamet jo altså ikke er ansvarlig for, men hvor man kunne se udviklingsmuligheder, og så synes jeg, at man har prioriteret at gøre for lidt ift. faktisk at sætte spot på teamet, at det findes og hvad det kan hjælpe med. Samvittighedsfulde medarbejdere der gør hvad de kan indenfor den ramme de har. Jeg syntes at Hjerneskadeteamet opfylder de behov vores patienter og pårørende har. De få gange, jeg har haft kontakt, har det været godt. Jeg er dog stadig i tvivl om, hvorvidt det er OK at kontakte Hjerneskadeteamet uden om visitator/ borgerkonsulenten. Faglig, kompetent person, godt og relevant tilbud til min patient. Det er rigtig godt i de forløb der bare lykkes, men ind imellem opleves lange telefonkøer og manglende tilbagemelding på aftaler. Samlet set ser jeg det som en faglig styrkelse, at der er etableret hjerneskadeteam, men samlet set også fortsat behov for at styrke indsatsen på alle områder i forhold til borgere/pårørende som har med erhvervet hjerneskade. Behov for et lignende tilbud for personer under 18 år. Teamet er kommet for at blive for at arbejde med en vigtig problemstilling for en gruppe patienter og pårørende i vanskeligheder. Personalet har virket kompetente, handlekraftige og med et godt indblik i kommunens tilbud og muligheder. Godt samarbejde, selv om det er ved sjældne lejligheder Øget samarbejde har betydet, at der er opbygget en større, gensidig respekt for og i patientforløbene og -udskrivelser fra fase 2. Vurderet ud fra 2 kontakter på ca. 2 år. Jeg har ikke så ofte haft kontakt, men når jeg har haft kontakten, har det været godt. ***Både godt og dårligt Har gode patientforløb med Hjerneskadeteamet, men oplever også forløb, der kunne gøres bedre. 34 S i d e

35 ** Dårligt Vi har som tidligere nævnt ikke længere kontakt til teamet. Vi ved ikke ret meget om de tilbud, der bliver givet til borgerne - udover fra de tilbagemeldinger vi får fra tidligere indlagte borgere. Samarbejdet opleves at foregå på lederniveau. Som fagperson - og den der i hverdagen har kontakt til den pågældende, den der kender den pågældende og ofte har en vejledende funktion ved jeg i bund og grund ingenting, og jeg kan derfor desværre ikke hjælpe borgeren og pårørende, hvis der er spørgsmål om Hjerneskadeteamet. Ved ikke Har været til møde med teamet og fået et godt indblik i hvad de laver, og ser dem som meget kompetente, og tilbuddet meget relevant for den rette borger. Men har ikke har samarbejde omkring patienter med dem og kan derfor ikke vurdere deres indsats. Jeg beklager at svarene ikke kan bruges til noget, men det er meget længe siden jeg selv har haft brug for kontakten til Hjerneskadeteamet. Mine kollegaer har udtrykt, at det er svært at komme i dialog/få aftaler med Århus kommune, men jeg ved ikke om det er Hjerneskadeteamet. Fordi min viden er begrænset, ved at I tidligere har informeret vores terapeuter, men mig bekendt har der ikke været en direkte henvendelse på ledersiden indenfor plejen. Jeg har ikke prøvet at arbejde sammen med Hjerneskadeteamet, så kan derfor ikke vurderer deres kompetencer mm. Det er igen svært at vurdere et team som jeg ikke har samarbejde med i det daglige. Jeg har ikke direkte kontakt Kommunale samarbejdspartnere Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune og hvorfor gav du lige netop denne vurdering? *****Enestående Jeg har kun særdeles gode erfaringer med Hjerneskadecentret og især i forbindelse med afklaring af borgers arbejdsevne under sygdomsperiode. Alle jeg er i kontakt med, er fantastiske i netop det job de sidder i. Faglig dygtige og engagerede. Det er altid rart både for de professionelle og den sygemeldte borgere, at der er en personlig kontakt i systemet til at guide dem rundt i det samlede system. 35 S i d e

36 ****Godt Teamet gør generelt et godt stykke arbejde. Jeg har været glad for samarbejdet med Hjerneskadeteamet, og har oplevet dem som en stor ressource i flere sager. Min information fra Hjerneskadeteamet et primært fra generelle informationsmøder samt ganske få borgerrelaterede forespørgsler, men her oplever jeg god information. Det er min gennemsnitsvurdering; Har haft forløb, som jeg vil karakterisere som ENESTÅENDE - men andre, som har været "både gode og mindre gode/dårlige) Mit samarbejde har mest været med koordinator XX, og det fungerer upåklageligt. Hun er nem at få fat i og yderst samarbejdsvillig. Kun oplevet godt. Jeg er altid fået den nødvendige sparring/vurdering som jeg har anmodet om. Dog er det svært at give jer karakterer, idet det er forholdsvis få borgere - som man har haft, hvor I har været inde/eller jeg har kontaktet jer - og gr. antal - kan det være lang tid siden. Jeg synes egentlig bare at Hjerneskadeteamet har gjort et godt stykke arbejde. Jeg har sat pris på samarbejdet og teamets seriøsitet. Jeg fornemmer, at det at man er et projekt og hvad deraf følger har lagt beslag på ressourcer som kunne være brugt til borgerrettede aktiviteter. Jeg kender ikke Hjerneskadeteamets årlige sagsantal, men jeg er ret sikker på, at der er mange hjerneskaderamte som Teamet ikke ser. Det skal de ganske givet heller ikke, men hvordan kan vi være/blive sikker på, at Hjerneskadeteamet ser dem, de bør/skal se? Jeg er principiel fortaler for, at Kommunen bør have én indgang ift. borgere med hjerneskade, men det kan godt være det er urealistisk i en kommune af Aarhus' størrelse. Hvis det er det, så bliver det endnu mere vigtigt, at alle ved hvem der skal benytte hvilken indgang og til hvad! Hjerneskadeteamet har fået startet, og der høstes erfaringer med arbejdsgange, neurofaglig kompleksitet m.v. Meget er gået godt, men der er også samlet set basis for at videreudvikle/justere, hvilket er forventeligt. Som mine svar bærer præg af, så har det direkte samarbejde ikke været så stort, men der hvor vore veje er mødtes, har jeg følt mig både kompetent og godt behandlet. ***Både godt og dårligt Det er vigtigt, at der er et team som borgere og sagsbehandlere kan henvende sig til og få rådgivning hos. Men det er også vigtigt, at teamet har den relevante faglige sammensætning, og at der rådgives og sættes tiltag i værk på et tilstrækkeligt belyst grundlag. Opgaven tilpasses hele tiden og bliver bedre og bedre, men der er af og til fortsat uklare roller i de mest komplekse forløb. Hvem er tovholder på hvad. Hjerneskadekoordinatorerne har forskellige tilgange til rollen som tovholder og koordinator. Manglende fælles rehabilteringsplan og dokumentationsredskaber. 36 S i d e

37 I nogle forløb er det rigtig godt, at de er ind over og nogle forløb kan det faktisk være med til at forvirre borgeren. Forvirre dem mht. hvad de skal bruge teamet til. Hvad gør de, hvad gør vi, hvad er det der hjerneskadecenter i forhold til teamet osv.. Hjerneskadeteamet har bestemt sin berettigelse, men mener ikke, de favner helt ude i lokalområderne. Dette er måske heller ikke muligt, men så kunne der arbejdes på, at lokale hjerneskadenøglepersoner mødtes med teamet fast, lidt a la modellen på demensområdet. Jeg har i en sag oplevet rigtig godt samarbejde med fordel for borgeren. Jeg oplever nogle gange, at det er lidt uklarhed over hvem der gør hvad i sagerne. Ved ikke Jeg oplever ikke den store forskel fra min stol på før og efter etablering af teamet. I mit nuværende job har jeg ikke noget formaliseret samarbejde med teamet. Spørgsmål 36. Forslag og kommentarer til Hjerneskadeteamet Regionale samarbejdspartnere: Gerne mere information. Mulighed for at udlevere en pjece om Hjerneskadeteamet til alle relevante patienter. Der er behov for mere præcis information om tilbuddet Kommunale samarbejdspartnere: Pjecen er for akademisk - for omfangsrig og for upersonlig. Se eks. Skive Kommunes. Kun til selve undersøgelsen vil det være rart med en oplysning om hvor mange spørgsmål der er og et anslået tidsforbrug - så man kan vurdere hvornår man kan gå i gang. 37 S i d e

38 2 Spørgeskema til samarbejdspartnere Skemaet er blevet besvaret elektronisk, og har ikke været anvendt i denne papirversion. Evaluering af Hjerneskadeteamet i Aarhus Spørgeskema til Hjerneskadeteamets samarbejdspartnere Vi håber, at du vil give dig tid til at besvare dette spørgeskema. Spørgeskemaet er en vigtig del af en evaluering af Aarhus Kommunes nye Hjerneskadeteam, hvor vi med hjælp fra dig vil belyse: I hvilken grad Hjerneskadeteamet har bidraget til mere effektive og sammenhængende forløb for borgere med erhvervet hjerneskade? Hvilke tiltag, der kan forbedre Hjerneskadeteamets fremtidige arbejde og organisering Siden sommeren 2012 har Aarhus Kommune haft et koordinerende Hjerneskadeteam. Da teamet er et forholdsvis nyt initiativ, er det besluttet løbende at følge det. Derfor beder vi både kommunale, regionale og private samarbejdspartnere svare på, hvordan de vurderer Hjerneskadeteamet fungerer. Nogle har haft et tæt samarbejde med Hjerneskadetemaet, mens andre kun har haft mindre kontakt. Hvordan besvares spørgeskemaet? Vi vil bede dig besvare spørgsmålene ud fra dine personlige oplevelser og erfaringer med Hjerneskadeteamet. Desuden drejer enkelte spørgsmål sig mere generelt om Aarhus Kommunes tilbud på hjerneskadeområdet. Du bedes besvare skemaet inden d. xxx Herefter vil vi tillade os at sende dig en påmindelse om undersøgelsen. Med venlig hilsen og på forhånd tak for din medvirken Runa Bjørn & Christina Vang Jakobsen Tlf Tlf Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Aarhus Kommune har bedt Socialforvaltningens Center for Socialfaglig Udvikling om at stå for evalueringen. Konsulenterne herfra er helt uafhængige af Hjerneskadeteamet. Du kan læse mere om Hjerneskadeteamet på hjemmesiden 38 S i d e

39 I høj grad Slet ikke Ved ikke Baggrundsspørgsmål 1. Hvor er du ansat? (Sæt kun et kryds) Regionalt tilbud i fase I aktut behandling (hospitalsregi) Regionalt tilbud i fase II rehabilitering (hospitalsregi) Aarhus Kommunes Socialforvaltning (fase III) Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning (fase III) Aarhus Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg (fase III) Privat praksis (fase III) 2. Hvor arbejder du? (Sæt kun et kryds) Andet sted: Myndighedsområde (visitation, bevilling, råd og vejledning mv) Udførertilbud (med at afklare, træne, yde bostøtte, praktisk hjælp mv.) 3. Hvad samarbejder du med Hjerneskadeteamet om? (Sæt gerne flere kryds) 4. Hvor tæt er dit samarbejde med Hjerneskadeteamet? Andet: Borgeres individuelle forløb Generelt om overordnet rådgivning, koordinering, sammensætning af tilbud mv. Andet: Hjerneskadeteamet er helt centrale samarbejdspartnere for det meste af mit arbejde Kendskab til Hjerneskadeteamet Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Jeg samarbejder jævnligt med Hjerneskadeteamet, men har også mange opgaver, hvor de ikke er vigtige samarbejdspartnere Jeg samarbejder kun sjældent med Hjerneskadeteamet 5. Jeg har et klart billede af, hvad Hjerneskadeteamet arbejder med? 6. Jeg har et klart billede af, hvem der er Hjerneskadeteamets målgruppe 7. Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan bruge Hjerneskadetemaet 8. I forhold til Hjerneskadeteamet kunne jeg godt ønske at vide mere om Uddybende kommentar 39 S i d e

40 I høj grad Slet ikke Ved ikke I høj grad Slet ikke Ved ikke Hjerneskadeteamets målgruppe Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 9. Hjerneskadeteamets målgruppe beskrives således:? Alle borgere på 18 år eller derover, der har følger efter en akut opstået hjerneskade grundet sygdom eller ulykke. Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune. Er det en hensigtsmæssig målgruppeafgræsning? Uddybende kommentar 10. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på pårørende til hjerneskaderamte Uddybende kommentar 11. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på børn som pårørende til hjerneskaderamte Uddybende kommentar Hjerneskadeteamets koordinerende funktion Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 12. Hjerneskadeteamet medvirker til overordnet koordination, så der generelt er en fornuftig sammensætning af det samlede udbud af rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune Uddybende kommentar 13. Hjerneskadeteamet medvirker til koordination af indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsforløb (så de rette tilbud involveres, og borgerens tilbud i forløbet bliver planlagt helhedsorienteret) Uddybende kommentar 14. Hjerneskadeteamet medvirker til løbende koordination mellem borgerens tilbud undervejs i den enkelte borgers forløb (så hver indsats er tilpasset borgerens aktuelle situation, og samarbejdet mellem de enkelte indsatser i forløbet fungerer) Uddybende kommentar? 40 S i d e

41 I høj grad Slet ikke Ved ikke I høj grad Slet ikke Ved ikke Hjerneskadeteamets rådgivende funktion Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 15. Hjerneskadeteamet yder mig kvalificeret neurofaglig sparring og rådgivning i forhold til borgernes konkrete forløb 16. Hjerneskadeteamet vejleder borgere og pårørende om, hvor de skal henvende sig for at få den relevante hjælp 17. Hjerneskadeteamet er gode til at vejlede mig om, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. en borgers rehabiliteringsforløb Kun til eksterne samarbejdspartnere 18. Hjerneskadeteamet har gjort det lettere for mig at finde de relevante tilbud og fagpersoner i Aarhus Kommune Uddybende kommentar? Hjerneskadeteamet bidrager med Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 19. Det er en fordel for hjerneskaderamte borgere, at Hjerneskadeteamet findes Giv gerne eksempler 20. Det er en fordel for os professionelle samarbejdspartnere, at Hjerneskadeteamet findes Giv gerne eksempler 21. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde betyder, at jeg bedre kan koncentrere mig om min andel i hjerneskadeforløbet 22. Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at understøtte, at de involverede professionelle samarbejder omkring borgernes forløb Giv gerne eksempler 23. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde medfører en mere præcis visitation for borgerne Kun til interne samarbejdspartnere 24. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløbene, som er blevet lettere for dig/din afdeling efter etablering af Hjerneskadeteamet Uddybning på i høj/nogen grad 25. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløb, som fortsat kan forbedres Uddybning på i høj/nogen grad? 41 S i d e

42 Passer i høj grad Passer slet ikke Ved ikke Passer i høj grad Passer slet ikke Ved ikke I høj grad Slet ikke Ved ikke Hjerneskadeteamets kompetencer Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 26. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er fagligt velfunderede 27. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere har et godt overblik over relevante tilbud til borgere og pårørende 28. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at formidle deres viden videre 29. Er der faglige kompetencer, du savner i Hjerneskadeteamet? Uddybning på i høj/nogen grad 30. Er det en fordel, at Hjerneskadeteamet ikke har myndighedskompetence til at træffe afgørelser vedr. borgernes forløb? Uddybende kommentar? Adgang til Hjerneskadeteamet Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 31. Det er let at få kontakt til Hjerneskadeteamet (mail, telefon mm.) Uddybende kommentar? Det generelle neurofaglige niveau i Aarhus Kommune Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 32. Generelt oplever jeg, at de medarbejdere, der er involveret i de forskellige dele af et hjerneskadeforløb i Aarhus Kommune har den nødvendige neurofaglige viden, der skal til Nedenstående uddybning på slet ikke/kun i ringe grad? Kan du sige noget om, hvor du evt. oplever utilstrækkelig neurofaglig viden Åben kommentar 33. Er der tilbud til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? Uddybning på i høj/ nogen grad 34. Er der tilbud til pårørende til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? Uddybning på i høj grad og i nogen grad 42 S i d e

43 Mit samlede indtryk af Hjerneskadeteamet Sæt ét kryds ud for det svar, som du synes passer bedst til, hvordan dine erfaringer alt i alt t har været 35. Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune? (enestående) Hvorfor gav du lige netop det antal stjerner (få eller mange)? Fordi (godt) (både godt og dårligt) (dårligt) (uacceptabelt) Ved ikke 36. Mine kommentarer og forslag til Hjerneskadeteamet Hvis du har yderligere uddybende kommentarer til dine svar, er du velkommen til at skrive dem her. Vi er også meget interesserede, hvis du har andre forslag eller idéer til Hjerneskadeteamet (eks. til deres pjece eller hjemmeside Mange tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet tak for din hjælp!. 43 S i d e

44 UDGIVET AF Center for Socialfaglig Udvikling UDARBEJDET AF Jane Due og Runa Bjørn Center for Socialfaglig Udvikling UDGIVELSESÅR 2014 ISBN-NUMMER Evt. Rapporten kan ses på Center for Socialfaglig Udviklings hjemmeside CSU er en enhed i Aarhus Kommunes Socialforvaltning. Vores opgave er at understøtte udviklingen af den sociale indsats i dialog og samarbejde med ledelse, driftsområder, medarbejdere og brugere. Kompetenceområderne er evaluering, dokumentation og effektstyring, konsulentbistand og implementeringsstøtte og kompetenceudvikling. 44 S i d e

45

46

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Bilag 6 Resultater af spørgeskemaundersøgelse til borgere og pårørende

Bilag 6 Resultater af spørgeskemaundersøgelse til borgere og pårørende Bilag 6 Resultater af spørgeskemaundersøgelse til borgere og pårørende April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet præsenteres

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Hjerneskadekoordinationen. vi hjælper dig videre efter en hjerneskade

Hjerneskadekoordinationen. vi hjælper dig videre efter en hjerneskade Hjerneskadekoordinationen vi hjælper dig videre efter en hjerneskade ABC 2 Når en hjerneskade rammer Hvert år får ca. 1.000 københavnere genoptræning eller rehabilitering efter at være blevet ramt af en

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Indledning Mariagerfjord Kommune har i godt 1½ år haft fremskudt visitation på Sygehus Himmerland i Hobro. Dette er en evaluering

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark.

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Kolding Kommune synes overordnet at forløbsprogrammet fint følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv HjerneSagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen v/ Lise Beha Erichsen, direktør. Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv De sidste måneder har

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Neurocenter. Aarhus kommunes tilbud. om genoptræning og rehabilitering til borgere med en akut senhjerneskade. information til borgere

Neurocenter. Aarhus kommunes tilbud. om genoptræning og rehabilitering til borgere med en akut senhjerneskade. information til borgere Neurocenter Aarhus kommunes tilbud om genoptræning og rehabilitering til borgere med en akut senhjerneskade information til borgere oktober 2015 1 Neurocentret er Aarhus Kommunes tilbud om genoptræning

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

GENSTART. hjerneskade. Randers Kommune

GENSTART. hjerneskade. Randers Kommune GENSTART trivsel efter erhvervet hjerneskade Randers Kommune GENSTART I randers kommune Velkommen til den koordinerede rehabilitering i randers Kommune. Vi står klar og vil tage hånd om din videre genoptræning

Læs mere

Bilag 4 Notat fra audit januar 2014

Bilag 4 Notat fra audit januar 2014 Bilag 4 Notat fra audit januar 2014 April 2014 Evaluering af Hjerneskadeteamet Notat Aarhus Kommune Auditgennemgang af hjerneskadeforløb Januar 2013 januar 2014 Opsamling på Audit Jægergården Værkmestergade

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Hvad kan vi bruge det lovbestemte rehabiliteringsteam til?

Hvad kan vi bruge det lovbestemte rehabiliteringsteam til? Hvad kan vi bruge det lovbestemte rehabiliteringsteam til? Merete Skovmose, læge, Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Emma Helledie, læge, Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Bilag 10 Statistik fra Hjerneskadeteamet

Bilag 10 Statistik fra Hjerneskadeteamet Bilag 10 Statistik fra Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamet April 2014 Evaluering af Hjerneskadeteamet Grafisk karakteristik af borgersager i Hjerneskadeteamet Udarbejdet af hjerneskadeteamet, opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Tværgående koordinering i komplekse familiesager - Analyse af koordineringen i 12 konkrete komplekse familiesager, hvor familier har behov for ydelser fra flere forvaltninger Side 1 af 9 Baggrund Der er

Læs mere