Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet"

Transkript

1 Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet

2

3 Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet præsenteres i dette bilag resultaterne fra spørgeskemaer besvaret af Samarbejdspartnerne. Svarprocenten er 65 pct. hvilket svarer til 69 besvarelser. Resultaterne viser et billede af samarbejdspartnernes vurdering af Hjerneskadeteamet i forhold til en effektivisering og koordinering af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Resultaterne er suppleret med uddybende kommentarer fra deltagerne. 3 S i d e

4 Indhold 1 Samarbejdspartnere INTRODUKTION BAGGRUNDSOPLYSNINGER OG FRAFALDSANALYSE KENDSKAB TIL HJERNESKADETEAMET KENDSKAB TIL HJERNESKADETEAMET OPDELT PÅ ANSÆTTELSESSTED HJERNESKADETEAMETS MÅLGRUPPE OG DE PÅRØRENDE HJERNESKADETEAMETS KOORDINERENDE FUNKTION HJERNESKADETEAMETS RÅDGIVENDE FUNKTION HJERNESKADETEAMETS BIDRAG I FORHOLD TIL SENHJERNESKADEFORLØB HJERNESKADETEAMETS KOMPETENCER ADGANG TIL HJERNESKADETEAMET NEUROFAGLIGT NIVEAU OG TILBUD I AARHUS KOMMUNE SAMLET VURDERING AF HJERNESKADETEAMET 33 2 Spørgeskema til samarbejdspartnere 38 4 S i d e

5 1 Samarbejdspartnere 1.1 Introduktion Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt Hjerneskadeteamets primære samarbejdspartnere i fase I, II og III 1. Hjerneskadeteamet har kontaktet centrale afdelinger indenfor det regionale og kommunale system, og ledelsen i disse afdelinger har vurderet hvilke medarbejdere, der skulle inviteres til at deltage. Denne udvælgelsesmetode betyder, at der er stor spredning på, hvor mange respondenter, der deltager fra de forskellige afdelinger. Spørgeskemaet er udsendt elektronisk, og der er en enkelt gang udsendt påmindelse om deltagelse. Svarprocenten er samlet 65 pct. (69 respondenter). Dette kapitel indledes med baggrundsoplysninger om samarbejdspartnerne og herefter præsenteres undersøgelsens resultater ud fra disse temaer: Kendskab til Hjerneskadeteamet Hjerneskadeteamets målgruppe Hjerneskadeteamets koordinerende funktion Hjerneskadeteamets rådgivende funktion Hjerneskadeteamets bidrag i forhold til hjerneskadeforløb Hjerneskadeteamets kompetencer Neurofaglig viden og kommunale tilbud Samlet vurdering af Hjerneskadeteamet Resultaterne er i rapporten opdelt efter regionalt eller kommunalt tilhørsforhold. Regionale samarbejdspartnere arbejder i Fase I og II. Kategorien rummer også få privatpraktiserende psykologer fra fase III. Kommunale samarbejdspartnere er Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen samt Afdeling for Sundhed og Omsorg. Denne opdeling er valgt idet der ikke er respondenter nok i de enkelte afdelinger til at en mere detaljeret opdeling. Til en del af spørgsmålene har der været mulighed for at tilføje kommentarer, og disse er ligeledes opdelt efter tilhørsforhold. 1.2 Baggrundsoplysninger og frafaldsanalyse Figur 1 viser hvordan besvarelserne fordeler sig mellem regionale og kommunale tilbud. De regionale og kommunale samarbejdspartnere er i figur 2 opdelt efter ansættelsessted. Figur 1 1 Privatpraktiserende læger Inviteres ikke af praktiske /pragmatiske grunde, det er for vanskeligt at identificere de enkeltlæger, der har været i kontakt med teamet. 5 S i d e

6 Figur 2 I figur 3 vises fordelingen af besvarelserne fordelt på myndighedsområde og udførertilbud. I kategorien andet som udgør 54 pct. af besvarelserne i regionen dækker disse over ansatte i hospitalsregi med funktioner som fx: sygepleje, klinisk koordinator, Infektionsmedicinsk afd., udredning, optræning, vejledning og rehabilitering. Hertil kommer en enkelt privatpraktiserende psykolog. Figur 3 Figur 4 viser, hvad der samarbejdes om. De regionale samarbejdspartnere, der har svaret andet, har angivet disse forklaringer: Har endnu ikke haft samarbejde med Hjerneskadeteamet. Vurdering af muligt behov for rehabilitering på Hjerneskadecenteret. Udskrivelse fra fase II Opfølgning efter indlæggelse. Samtaleforløb og neuropsykologiske undersøgelser. Figur 4 6 S i d e

7 Hvor ofte der samarbejdes med Hjerneskadeteamet ses i figur 5. Figur Regionale samarbejdspartnere Figur 6 viser antal og procentvis fordeling af respondenter Der er markant forskel i antallet af besvarelser indenfor de tre kategorier. Rehabiliteringen i fase II udgør den største del af besvarelserne, hvilket skal tages i mente ved tolkning af resultaterne i undersøgelsen. Figur Kommunale samarbejdspartnere Figur 7 viser antal og procentvis fordeling af de kommunale samarbejdspartnere. Det skal bemærkes at der er markant forskel i antallet af respondenter indenfor de tre forvaltninger. Den høje svarprocent for Beskæftigelsesforvaltningen kan forklares ved at Hjerneskadecenteret udgør 50 pct. af denne gruppe. Figur 7 Resultaterne fra spørgeskemaet er enkelte steder suppleret med analyser, der er viser fordelingen opdelt på forvaltninger. Dette er for at tydeliggøre, om der inden for kategorierne optræder væsentlige forskelle. Det er vigtigt ved læsning af disse resultater at være opmærksom på hvor mange der har svaret indenfor de enkelte kategorier fx er der kun fem besvarelser i Socialforvaltningen imod 23 i Beskæftigelsesforvaltningen. 7 S i d e

8 I Figur 8 er observationerne opdelt efter arbejdsfunktion som myndighed eller udfører. Kategorien andet" er her en leder af et udførertilbud samt en fra fastholdelsesteamet, hvilket begge kunne kategoriseres som udførertilbud. Figur Frafaldsanalyse Det har kun været mulighed for at lave frafaldsanalyse på ansættelsessted. Figur 9 viser, at der er store forskelle indenfor de enkelte afdelinger/kategorier. En mulig forklaring er, at de afdelinger der har et tæt og hyppigt samarbejde med Hjerneskadeteamet, har en høj svarprocent. Figur 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fase I akut behandling 50% 50% Fase II rehabilitering 41% 59% Fase III privat praktiserende psykologer 0% 100% Socialforvaltningen 17% 83% Beskæftigelsesforvaltningen 8% 92% Afdelingen for Sundhed og Omsorg 50% 50% besvaret ikke besvaret Undersøgelsen af samarbejdspartnerne er en totalundersøgelse og med en svarprocent på 65, er det muligt at konkludere til hele populationen af samarbejdspartnere. 8 S i d e

9 1.3 Kendskab til Hjerneskadeteamet Spørgsmål 5. Jeg har et klart billede af, hvad Hjerneskadeteamet arbejder med Spørgsmål 6. Jeg har et klart billede af, hvem der er Hjerneskadeteamets målgruppe Spørgsmål 7. Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan bruge Hjerneskadeteam Spørgsmål 8. Jeg kunne godt ønske at vide mere om Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: I hvilket omfang/tidsmæssigt der kan forventes, at Hjerneskadeteamet bevarer koordinatorrollen for borgerne efter udskrivelse. Hvad kan jeg og borgeren bruge teamet til. Hvornår er det relevant at kontakte teamet - og hvornår er det ikke. 9 S i d e

10 På hvilken måde samarbejdet optimeres, så den enkelte borger oplever en glidende overgang fra fase II tilbud til kommunal tilbud. Nøjagtig sammensætning af personalegruppe. Skal alle patienter med hjerneskade have kontakt til Hjerneskadeteamet. Mere direkte kontaktperson fra Hjerneskadeteamet i forhold til hver enkelt patientsag. Hvornår er der ikke relevant at kontakte Hjerneskadeteamet? Generel information om hvilke tilbud i har til vores målgruppe. Variationen af tilbud. Indsats over for borgere i erhverv. Grænseflade mellem alm. genoptræningsplan og Neurocenter. Hvordan de arbejder med de forskellige former for hjerneskade/påvirkning fra patient gruppe til patient gruppe, med specielt fokus hvorledes og på hvilke områder CNS infektionspatienter håndteres i forhold til andre patient grupper. Kan og må vi kontakte Hjerneskadeteamet uden om visitator? (vi har enkelte gange gjort det) Jeg vil gerne vide mere om Hjerneskadeteamets opgaver. Det er vores terapeuter, der er bindeled mellem jer og vore patienter. Så jeg har ikke umiddelbart behov for at vide mere. Mere information. I vores afdeling er det mest terapeuter, som udleverer kontakt til Hjerneskadeteamet. Men som sygeplejerske kunne vi godt bruge mere information om tilbud. Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Fakta - ved hvem der er målgruppe, og hvad der kan gives af tilbud. Mangler at vide, hvad der rent faktisk sker. Hvor mange borgere og pårørende benytter sig af tilbuddet, hvilken støtte får de, hvor længe. Laves der analyser og undersøgelser. Virker det tværmagistratslige - og hvordan? Hvordan borgerne tilkobles dem, og hvilken rolle de kan være i forhold til massivt hjerneskadede borgere, da det primært er denne målgruppe jeg arbejder med. Jeg tror ikke helt jeg er klar over hvad der foregår hvor, ift Neurocentret, Hjerneskadecentret og Hjerneskadeteamet - måske en pjece med en tegning kunne være godt. Hvordan der sker konkret henvisning og kontakt, kontra henvisning og kontakt til Hjerneskadecentret. Jeg udfører træning, som Hjerneskadeteamet henviser til, men har ikke et formelt samarbejde med teamet, men jeg taler gerne med dem, hvis de kommer forbi. Hvor stor en del af tiden der er blevet brugt til direkte borgerrelaterede opgaver og hvor stor en del af tiden der er blevet brugt til evaluering, metodeudvikling mv. (de er jo et projekt) 10 S i d e

11 1.4 Kendskab til Hjerneskadeteamet opdelt på ansættelsessted Spørgsmål 5. Jeg har et klart billede af, hvad Hjerneskadeteamet arbejder med Spørgsmål 6. Jeg har et klart billede af, hvem der er Hjerneskadeteamets målgruppe 11 S i d e

12 Spørgsmål 7. Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan bruge Hjerneskadeteamet 1.5 Hjerneskadeteamets målgruppe og de pårørende Spørgsmål 9. Er det en hensigtsmæssig målgruppeafgræsning? Hjerneskadeteamets målgruppe beskrives således: "Alle borgere på 18 år eller derover, der har følger efter en akut opstået hjerneskade grundet sygdom eller ulykke. Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune." Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Hensigtsmæssig, såfremt der i Aarhus Kommune er nogle der tager sig af børn og unge. Der er en nedre grænse for hvornår man kan tale om hjerneskade, som kan være svær at definere. Hvem tager stilling til det? Men også mere fokus på pårørende til den hjerneskaderamte patient. Jeg savner, at man varetager opfølgning af patienter generelt som har været indlagt på AUH, uanset om de er borgere i Århus Kommune eller ikke. Mange af vores patienter fra andre kommuner risikere at komme hjem til et "meget begrænset tilbud" - her kunne Hjerneskadeteamet hjælpe til og rådgive hjem kommunen. 12 S i d e

13 Der har i få tilfælde været tvist om personer med hjernerystelse, men med voldsomme følger efter dette. Oplever ind imellem at tilbuddet til borgere over 65 år er forringet. Det ville være hensigtsmæssigt om teamet kunne omfatte de yngre, f.eks. ned til 15 år Det kan måske i nogle sager være vanskeligt præcist at afgrænse "...klinisk, lægefagligt udredt", - hvad betyder det helt præcist? Og måske er der også skadestyper, hvor en udredning er vanskelig at få helt afsluttet, og hvor det alligevel er væsentligt, at teamet bistår med fx. rådgivning. Der kan også være skadestyper, hvor der i første omgang er en vis afsluttet lægelig udredning, men hvor der er meget stor risiko for recidiv, fx. i tumorsager, - hvor der kan være et fortsat lægeligt forløb, - noget er afsluttet, noget er fortsat under udredning - hvordan forholder ovenstående definitioner sig til det? Hvem tager sig af dem, der ikke er akut opstået, men f.eks. skyldes anden sygdom eller noget medfødt. Desværre hænder det jo, at der er personer med hjerneskader, der ikke er rigtig påvist eller udredt, hvor der er kognitive vanskeligheder, uden at personerne tilbydes den nødvendige udredning, måske på grund af økonomi? Ingen kommunale kommentarer. Spørgsmål 10. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på pårørende til hjerneskaderamte Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: I nogen grad - mere fokus på de pårørende især til en kognitiv skadet patient. Jeg ved ikke så meget om, hvilke tilbud I har til pårørende Det ved jeg ikke. Vi samarbejder med mange kommuner i Region Midt og det kan være svært at adskille de forsk. tilbud da de varierer. Er dog bekendt med at HST eksisterer og skal inddrages. Oplever sjældent kontakten mellem teamet og pårørende. 13 S i d e

14 Har den sidste tid mest haft kontakt med Hjerneskadeteamet i forhold til skriftlig materialer ang. patienter, hvor pårørende ikke har været beskrevet, derfor ikke så relevant. Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Det er min fornemmelse - især fordi de har taget initiativ til at indkalde til afklaring af behov for at give et tilbud til pårørende med borgere med hjerneskade - og der nu på forsøgsbasis er planlagt 4 temaeftermiddage i foråret 2014 Kunne sagtens være mere. Har ikke nogen erfaring med dette. Svært at besvare, da jeg ikke har det store samarbejde med teamet. Spørgsmål 11. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på børn som pårørende til hjerneskaderamte Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Ud fra det kendskab jeg har. Oplever sjældent kontakten under indlæggelsen. havde ikke mulighed for at opleve det Jeg ved ikke rigtig, hvilke tilbud I har til pårørende Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Svært at besvare, da jeg ikke har det store samarbejde med teamet. 14 S i d e

15 1.6 Hjerneskadeteamets koordinerende funktion Spørgsmål 12. Hjerneskadeteamet medvirker i overordnet koordination, så der generelt er en fornuftig sammensætning af det samlede udbud af rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Efter udskrivelse fra fase II har jeg reelt ingen erfaring med, hvad der gøres Jeg har mest at gøre med genoptræning under indlæggelse i Århus kommune eller specialiseret træning på andre centre under indlæggelse. Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Det forekommer, at der f.eks. er borgere med dobbeltdiagnoser og som falder mellem to stole, fordi de ikke matcher målgruppen i de pågældende rehabiliteringstilbud. Seneste tiltag, hvor hjerneskaderamte borgere kan få et afgrænset, men individuelt tilrettelagt rådgivningsforløb ved Hjerneskadecentret, er iværksat af Hjerneskadeteamet, der har synliggjort behovet. Det går jeg ud fra - men ved det reelt ikke. Hjerneskadeteamet har ingen myndighed, så kan kun være rådgivende i forhold til etablering/udbud af rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune. Hvordan det forvaltes ved jeg ikke. XX har en mulighed for indflydelse via sin konsulentrolle, men den eksisterede før Hjerneskadeteamet blev oprettet. Det har i nogle af mine sager været en stor hjælp, at Hjerneskadeteamet har et større kendskab til de andre sektorer og samarbejdspartnere og sagsgange. Hjerneskadeteamet medvirker til koordination af indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsforløb (så de rette tilbud involveres, og borgerens tilbud i forløbet bliver planlagt helhedsorienteret) 15 S i d e

16 Spørgsmål 13. Hjerneskadeteamet medvirker til koordination af indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsforløb (så de rette tilbud involveres, og borgerens tilbud i forløbet bliver planlagt helhedsorienteret) Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Jeg er enig i det skrevne, men det gælder jo kun i de sager, hvor der faktisk sker en henvendelse til teamet, ift. de mange hjerneskadesager, der foregår, vil jeg tro, at kun en forholdsvis lille del, lander i "teamets varme hænder". Teamet bliver jo IKKE inddraget automatisk! Dén status kunne man overveje! Jo af hensyn til den bedst mulige behandling af borgeren med hjerneskade, som altid er en kompleks situation, qua vi har med hjernen at gøre! Jeg oplever ikke at Hjerneskadeteamet er inddraget omkring koordinering mens patienten er indlagt eller omkring udskrivelse. Kender til kommunikationen i iværksættelse af tilbud efter udskrivelse, ikke i koordinationen heraf Vi er ikke helt klar over i hvor høj grad, Hjerneskadeteamet egentlig medvirker ved den enkelte borger Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Oplever stor ansvarsfølelse ift. netop bestræbelserne på at skabes sammenhængende forløb. Som tidligere nævnt er det en stor hjælp med koordineringen på tværs. Det er ganske få forløb vi har fælles, så erfaringsgrundlaget er spinkelt. 16 S i d e

17 Spørgsmål 14. Hjerneskadeteamet medvirker til løbende koordination mellem borgernes tilbud undervejs i den enkelte borgers forløb (så hver indsats er tilpasset borgerens aktuelle situation, og samarbejdet mellem de enkelte indsatser i forløbet fungerer) Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Se kommentaren ved forrige spørgsmål, det samme gælder her. Det kan måske i nogle situationer være negativt, at teamet ikke har formel kompetence eller bevillingsret, dvs. at andre, fx. sagsbehandlere og kommunale aktører med formel bevillingskompetence/-magt uden problemer vel kan sidde den faglige viden overhørig fra teamet. Hvilket jeg dog tror er sjældent! Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Kompleksiteten i den hjerneskaderamtes situation kan være svær at håndtere, når der samtidig kan være tale om psykiatriske-, sociale- og misbrugsforhold. Samarbejdet/koordinationen mellem de div. instanser således stiller store krav til Hjerneskadeteamet. Oplever at Hjerneskadeteamet hurtigt trækker sig. Borger 'følges' ikke ud i lokalområdet. Jeg oplever, at det ikke altid er alle "interessenter" omkring en borger, der inviteres til netværksmøder. Som sagt meget få fælles opgaver og når først vi har fået en opgave, sidder vi også ofte med koordineringen. Borgerne og koordineringen af forløbene er ikke Hjerneskadeteamets ansvar når borgerne først er hos os. Det er vores ansvar. Der har dog været konkrete sager, hvor ansvaret for koordineringen har været delt især i "tungere sager". Jeg har svaret "ved ikke" fordi jeg ikke ved hvor meget Teamet koordinerer i de sager jeg ikke kender noget til. 17 S i d e

18 1.7 Hjerneskadeteamets rådgivende funktion Spørgsmål 15. Hjerneskadeteamet yder mig kvalificeret neurofaglig sparring og rådgivning i forhold til borgernes konkrete forløb Spørgsmål 16. Hjerneskadeteamet vejleder borgere og pårørende om, hvor de skal henvende sig for at få den relevante hjælp Spørgsmål 17. Hjerneskadeteamet er gode til at vejlede mig om, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. en borgers rehabiliteringsforløb Kun regionale samarbejdspartnere har kunnet svare på dette spørgsmål 18 S i d e

19 Spørgsmål 18. Hjerneskadeteamet har gjort det lettere for mig at finde de relevante tilbud og fagpersoner i Aarhus Kommune Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Har givet mig én instans til at få orientering og vejledning om relevante tilbud og fagpersoner. Synes også jeg kunne dette før I nogen grad, da min erfaring med Hjerneskadeteamets er ikke så stor - fra en til to x mdr. Har ikke brugt Hjerneskadeteamets tilbud vedr. dette Kommunale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: Ikke relevant - har selv godt styr på det. Jeg har jo ikke bedt om det, men det kunne de sikkert have gjort. Tænker jeg er velinformeret. Har ikke haft forløb med Hjerneskadeteamet og kun ganske få henvendelser, så det er vanskeligt at svare fyldestgørende på. De kan konsulteres og "bruges" qua deres bredere kendskab til hjerneskadeområdet end jeg selv har. 19 S i d e

20 1.8 Hjerneskadeteamets bidrag i forhold til senhjerneskadeforløb Spørgsmål 19. Det er en fordel for hjerneskaderamte borgere, at Hjerneskadeteamet findes Regionale samarbejdspartnere Uddybende kommentar: I høj grad især til dem som vil komme tilbage på arbejde Ja helt sikkert. En så stor kommune kan være en jungle at finde rundt i. Der er meget individuelt omkring rehabilitering og behov for en bred forståelse og syn for mangeartede problematikker, som kan opstå efter hjerneskade. Det forventer jeg, men har ingen forudsætning for at vide det. Kommunale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Det gør det klart mere overskueligt og hjælpsomt for den hjerneskaderamte, at der er en indgang til rådgivning/videre behandling. Godt med et sted at henvende sig, hvortil der ikke skal visiteres Jeg har oplevet at borgere og pårørende har været glade for at have en kontakt til råd og vejledning, som ikke er en myndighedsrådgiver. Det har støttet dem i at få overblik over muligheder/ indsatser. Aarhus Kommune har mange indgange, og det kan være svært for borgeren at finde frem til den rette person. Jeg formoder at Hjerneskadeteamet spiller en større rolle i overgangen ml. region og kommune, men syntes ikke de er tydelige i overgangene i kommunen. Tænker nok især for de erhvervsaktive sådan som jeg oplever det i vores samarbejde. Jeg oplever at borgere får en langt bedre selverkendelse. Jeg har tidligere arbejdet i Region Midtjylland og det er en stor hjælp, at der er et Hjerneskadeteam, så bliver hjælpen efter udskrivelse mere målrettet den enkelte borgeres behov. 20 S i d e

21 Vigtigt at der er en indgang til at få hjælp for borgeren. Det er klart et aktiv, at Hjerneskadeteamet afholder systematiske møder med udskrivende hospitalsafdelinger og derved minimerer risikoen for at "borgere tabes på gulvet" Det er rart at vi kan henvise borgere til Hjerneskadeteamet, når der er nogen, der ringer på hos os. Før Hjerneskadeteamet tog vi selv opgaven og gav de råd vi kunne give. Borgere der søgte hjælp og var inden for rammen af vores målgruppe var for så vidt nemme nok at råde, men der kom en del borgere som "bare" efterlyste hjælp, og det var vi ikke gode nok til. Spørgsmål 20. Det er en fordel for os professionelle samarbejdspartnere, at Hjerneskadeteamet findes Regionale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Fordel at kunne sparre ift. mulige tilbud, men også mulighed for sparring generelt ift. sagens hjerneskadekarakter; hvordan kan man betragte en problemstilling set i lyset af skaden. Jeg tænker, at vi mangler at få mere information om, hvordan vi kan bruge hjerneskade teamet Da vi kun har meget sparsom mulighed for opfølgning i hospitalsregi, tror jeg Hjerneskadeteamet kan koordinere en bedre indsat. Det er relevant at tilbuddene er knyttet til lokale sammenhænge, dvs. oplagt kommunalt frem for et meget stort opland (hele Østjylland, som mit afsnit dækker) Dog begrænset viden CNS infektioner og om neuropsykologiske sequelae efter CNS infektion - bør benytte sig at mulighed for at blive undervist af infektionsmediciner og den til afdeling Q tilknyttede neruospykolog. Trods alt bedre koordination mellem afdelinger og fagpersoner end jeg tidligere har oplevet. Stadig lidt uklart hvem og hvordan, ved kontakt til Aarhus kommune. 21 S i d e

22 Men det bør det være Det håber jeg med tiden, har endnu ikke det bedste kendskab med Hjerneskadeteamet. Hjerneskadeteamet kan hjælpe patienter og pårørende med at finde de bedste mulige forudsætninger for at fungere i hverdagen. Vi vil gerne samarbejde endnu mere til gavn for vore patienter og pårørende. Kommunale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Kontakt fra tidligere afsluttede klienter (måske efter flere års optræningsforløb), som har behov for støtte, samtale mv. kan henvises til Hjerneskadeteamet. Temaeftermiddage for pårørende. Det har været en stor støtte i forhold til koordineringen af indsatsen. Lokalt opleves ikke så tæt et samarbejde som der kunne ønskes. Jeg har en aktuel sag, hvor borgeren er i et samtale forløb hos Hjerneskadeteamet, hvilket han oplever som en stor hjælp, og jeg mærker, han har tillid til de råd han får, hvilket gør det meget lettere at fastholde ham i arbejde. Jeg har haft en borger - hvor man var lidt i tvivl om det var sen-følger - eller det var andet. Hjerneskadeteamet er vores eneste "fødekæde". Hvis ikke Hjerneskadeteamet fandtes (i sin nuværende konstruktion) var vi nødt til igen at have egen visitation. Spørgsmål 21. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde betyder, at jeg bedre kan koncentrere mig om min andel i hjerneskadeforløbet 22 S i d e

23 Spørgsmål 22. Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at understøtte, at de involverede professionelle samarbejder omkring borgernes forløb Regionale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Kender kun til samarbejdet inden udskrivelse ikke herefter. I Fx. samtaleforløb med hjerneskaderamt borger, kan jeg koncentrere mig om det aftalte psykologiske fokus i sagen og vedr. hjerneskade, mens teamet tager sig af klientens situation i øvrigt, - med diverse praktiske hjælpeforanstaltninger. Desuden er teamet hurtig til at kontakte mig, når noget hensigtsmæssigt skal koordineres, eller man ønsker min vurdering omk. borgeren, og altid med samtykket og efter aftale med borgeren. Der er en fri og effektiv kommunikation. Ift. undersøgelser er det erfaringen, at der er grundig forklaring af borgerens situation, og hvad der præcist ønskes fokus på i den neuropsykologiske undersøgelse. Kommunale samarbejdspartnere Giv gerne eksempler: Få fællessager. Ved at de har været aktive i i hvert fald en af sagerne. Det er min erfaring at Hjerneskadeteamet af og til iværksætter tiltag på et ikke tilstrækkeligt belyst grundlag. Spørgsmål 23. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde medfører en mere præcis visitation for borgerne Er kun besvaret af kommunale samarbejdspartnere 23 S i d e

24 Spørgsmål 24. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløbene, som er blevet lettere for dig/din afdeling efter etablering af Hjerneskadeteamet Regionale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Tæt kommunikation imellem udskrivende team og Hjerneskadeteamet Tæt kommunikation via videokonferencer Når Hjerneskadeteamet deltager ved udskrivningskonference (video) taler vi samme sprog og det gør det lettere og giver mere kvalitet for patient og pårørende Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Både/og. Det fungerer fint, hvad angår kontakt fra tidl. klienter og deres behov for støtte, hvor de kan henvises til teamet. Ift. visitation har funktionen tidligere været en funktion, som blev varetaget i huset og som har fungeret upåklageligt. Mængden/spredningen af sager i Hjerneskadeteamet har nødvendigvis medført et lavere "serviceniveau". Der kan således være behov for, at der efterfølgende skal indsamles yderligere relevante akter ved indskrivningen i rehabforløb, som en forudsætning for et optimal forløb. Jeg oplever at have nem adgang til råd og vejledning i hjerneskadesagerne. Samarbejde med Jobcentret og arbejdsgiver/uddannelsessted. Afklaring af arbejdsevnen af borgere på arbejdspladsen gøres mere smidig med Hjerneskadecentret som samarbejdspartner. Har fået nogle gode beskrivelse af påvirkningen af borgerens funktionsevne. Rart at vide, hvor jeg kan sende borgere med spørgsmål ift. tilbud hen. Det er Hjerneskadeteamets ansvar at indstille borgerne til vores tilbud. Dvs. vi skal ikke længere selv bruge ressourcer på. Ulempen, hvis man kan tale om det, så er de borgere vi indskriver mere "nye" for os når vi starter og vores hus er mere nyt for dem, end da vi selv forestod visitationen. 24 S i d e

25 Spørgsmål 25. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløb, som fortsat kan forbedres Regionale samarbejdspartnere Uddyb gerne: I fase II har vi ikke længere personlig kontakt til hjerneskadeteam/hjerneskade koordinator. mulighed for bedre kommunikation - tlf. kontakt også om eftermiddagen. Gerne en mere ensartet overlevering af borgere til Aarhus kommune. Nogle gange opleves en god kontakt og en god overlevering, nogle gang glider aftaler ud og der bliver ikke meldt tilbage ift. udskrivelsesmøder og aftaler. Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Møder på udførerniveau mellem magistarter. MSO, Beskæftigelse og MSB. Samlet handleplan. Afklaring af arbejdsfordeling mellem MSO og MSB. Etablering af et højt specialiseret rehabiliteringstilbud i Århus Kommune, evt. et tilbud i eget hjem med deltagelse af relevante udførere fra de 2 magistrater. Visitationsmæssigt at undgå sager, "som skulle have været startet i går". Det opleves nogle gange, at skulle gå meget stærkt. Sørg for et tilstrækkeligt belyst grundlag før der træffes beslutninger. Indhent relevante sagsakter. Har af og til indtryk af at man tilsidesætter grundighed til fordel for hurtig sagsbehandling/ekspedition At der er en mere klar linje af hvad man kan forvente af teamet efter en borger er visiteret. Det kan godt virke personafhængigt og det vil måske hjælpe, hvis vi får på skrift proceduren for hvad teamet gør efter visitationen er foretaget. Vi ønsker os et tættere samarbejde med Hjerneskadeteamet, og måske at vi havde mulighed for mere erfaringsudveksling, så kunne blive klogere på hvad vi kan efterspørge af Hjerneskadeteamet. Visitationen - begge parter skal finde deres ben. Det opleves at borgere og pårørende med lette skader eller sequele efter tidl. skade står lidt alene. Der mangler tilbud lokalt og lokal koordinering af disse, da mange borgere eller pårørende ikke tager turen til Marselisborg hospital. 25 S i d e

26 Hurtigt at få indkaldt implicerede samarbejdsparter til møde i starten af forløbet. Klare aftaler i fht. koordinators rolle i forløbet (opleves lidt forskellig med de enkelte koordinatorer i fht. hvor meget de "er på") Endvidere at den enkelte klient kommer i det helt rigtige tilbud ift. hjerneskadefølgerne. Gensidig kommunikation og større åbenhed. 1.9 Hjerneskadeteamets kompetencer Spørgsmål 26. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er fagligt velfunderede Spørgsmål 27. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere har et godt overblik over relevante tilbud til borgere og pårørende Spørgsmål 28. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at formidle deres viden videre 26 S i d e

27 Spørgsmål 29. Er der faglige kompetencer, du savner i Hjerneskadeteamet? Regionale samarbejdspartnere Hvilke faglige kompetencer savner du: Højere grad af forståelse for vigtigheden af differentiering af de forskellige patientgrupper i forhold til forskellige kliniske forløb/årsager og neurosykologiske manifestationer. Det kunne af flere grunde være fordelagtigt med en neurolog, måske tilknyttet på konsulentbasis, således teamet hurtigt kan "få oversat" faglige sygehusjournaler fx, få hurtig adgang til neurologiske forklaringer i sager, - dette som basis for det videre rådgivningsarbejde m.m. Den øvrige sammensætning, dvs. den nuværende, fremstår god og kompetens, og det må til stadighed tilstræbes, at personer med disse fagprofiler, har den længst mulige erfaring på området/med skadestyper og rehabilitering, da teamet netop er et ekspertteam. Kommunale samarbejdspartnere Hvilke faglige kompetencer savner du: neuropsykologiske kompetencer Større opmærksomhed på skaders kompleksitet, og hvilke tilbud der dermed er behov for. Flere neuropsykologiske kompetencer. Spørgsmål 30. Er det en fordel, at Hjerneskadeteamet ikke har myndigheds-kompetence til at træffe afgørelser vedr. borgernes forløb? 27 S i d e

28 I figuren herunder er en analyse af overstående spørgsmål opdelt efter om respondenten arbejder indenfor myndighedsområdet eller et udførertilbud. Regionale Samarbejdspartnere Uddyb gerne: Hvis én fra Hjerneskadeteamet er med til fremtids- og udskrivelsesmøder, ville det efter min vurdering være en fordel, at de kunne henvise til en given ydelse / rehabiliterings indsats Kan både være en fordel og en ulempe. Jeg tror - uden at vide det - at de personer, der er i teamet også bliver de bedste til at vurdere, hvad der bør bevilges til den enkelte, hvis de efterfølgende oplever effekten (eller mangel på samme) af det iværksatte. Set fra min stol fungerer hjerneskade teamet godt, ud fra de yderst få forløb jeg har kendskab til. Udfordringen herfra er samarbejdet med utallige kommuner, der har forskellige tilbud og forskellige arbejdsgange - f.eks meget forskelligt om man skal koordinere via visitator. Så set herfra (regionstilbud fase II) ville det lette overgangen til fase III, at fremgangsmåderne var mere ens på tværs at kommuner, frem for hvordan det enkelte tilbud i den enkelte kommune (her hjerneskade teamet) fungerer. Både og, - det er en større diskussion. Det er dejligt at være "fri" som fagperson/ekspert; at kunne udtale sig om det ideelt faglige. Når man får myndighedskompetence, da bliver det også mere "bindende", der skal så faktisk også være mulighed for det, man anbefaler, ligesom der følger øget ansvar med myndighed, - fx vil der vel typisk følge klagemulighed med fra borgerens side. På den anden side betyder øget myndighed også, at gode faglige ting faktisk kan blive fulgt op uden stillingtagen igen igen i fx andet kommunalt led/afd. Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Svært at sige - det synes at fungere fint Det giver i hvert fald et fagligt perspektiv, der ikke berøres af økonomiske interesser. Det betyder også, at myndigheden er vores mest betydende samarbejdspartner, da de har kompetencen til at handle. I nogle sager vil det være hensigtsmæssigt, hvis de havde myndighedskompetence, da det vil gøre sagsgangene lettere. 28 S i d e

29 Det er en ulempe, at de ikke laver bevillinger af virksomhedspraktikker og mentor - ellers ikke. Der kan være både fordele og ulemper ved at have myndighedskompetence. Principielt er det måske meget godt at skille faglighed og myndighed. Det vil mindske arbejdsgange hvis teamet havde myndighedskompetence. Jeg tror ikke et hjerneskadeteam skal have myndighed. Jeg tror et hjerneskadeteam skal fungere på baggrund af sin neurofaglige tyngde og den soliditet der til en hver tid dokumenteres i skrift og tale. Når det er sagt er det dog også vigtig, at der er en kommunal enighed om og opbakning til, at Hjerneskadeteamet er noget man lytter til 1.10 Adgang til Hjerneskadeteamet Spørgsmål 31. Det er let at få kontakt til Hjerneskadeteamet (mail, telefon mm.) Regionale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Ja. Dog er det svær at henvise en borger fra det elektroniske journalsystem. Har oplevelser hvor man ofte bliver stillet om til flere personer, måske smart med mere direkte nummer. Oplever indimellem at skriftlige materialer ikke er modtaget. Telefon også om eftermiddagen og mulighed for en sikker mail. Der kunne dog være mere marketing/reklame for teamet, - man skal jo vide, man "bare" kan kontakte dem frit, uden henvisning osv. Kommunale samarbejdspartnere Uddyb gerne: Der er fri adgang. Det er altid let at komme i kontakt med Hjerneskadeteamets medarbejdere. Mail er ok men tlf. og kontakt på stedet er ikke godt fungerende. 29 S i d e

30 Tit jeg møder en telefonsvarer, når jeg ringer, hvilket ikke er tilfredsstillende, så jeg bruger mere mail. Oplever at telefonen ikke bliver taget indenfor tidsrummet - at der er møde. Men har altid mulighed for at kontakte pr. mail. Jeg har ikke oplevet problemer med at komme i kontakt med teamet. Jeg er spændt på om hjerneskaderamte borgere og pårørende vil sige det samme? 1.11 Neurofagligt niveau og tilbud i Aarhus Kommune Spørgsmål 32. Generelt oplever jeg, at de medarbejdere, der er involveret i de forskellige dele af et hjerneskadeforløb i Aarhus Kommune har den nødvendige neurofaglige viden, der skal til Regionale samarbejdspartnere Kan du sige noget om, hvor du evt. oplever utilstrækkelig neurofaglig viden: I forhold til kognitive problematikker har jeg oplevet, at borgerkonsulenten ikke helt forstod, hvad jeg mente. I den kommunale forvaltning af arbejdsintegration. Ingen kommunale kommentarer Spørgsmål 33. Er der tilbud til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? 30 S i d e

31 Regionale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Et intensiv døgndækkende specialiseret, Neurocenter rehabilitering under indlæggelse. Hurtig logopædisk indsats Aktivitetstilbud Tilbud for unge Døgnrehabiliteringstilbud for borgere under 65 år Midlertidigt døgnrehabilitering til unge. Dag/aktivitetstilbud til både unge og ældre. Borgere med komplicerede boligforhold, der ikke har pårørende, der kan være behjælpelige med flytning, kraftig oprydning mm. Skræddersyede tilbud til de, der ikke matcher intensiv rehab. eller anden pakkeløsning. Tilbud til to typer borgere med skader: o Let skadede, som er "for gode" til Hjerneskadecentrets tilbud, men som samtidig har brug for mere end bare psykologsamtaler ved en neuropsykolog. Det kunne være kognitiv træning og psykoedukation om hjernen et par gange om ugen. o Borgere med rimelige intakte evner kognitivt, men hvor trætheden fylder meget, disse mennesker bliver ofte afvist i mange tilbud, de kan jo af gode grunde ikke holde til en hel dag eller flere dage i træk, - kunne man lave et tilbud/match her, - evt. en pakke, hvor træning m.m. foregår på en planmæssig facon ude hos borgeren; et tilbud i eget hjem. Det ville være meget nemmere for disse borgere. Og evt. med mulighed for gradvis optrapning af træning på et center eller et andet sted end hjemmet. Kommunale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Som beskrevet før - er højt specialiseret rehabiliteringstilbud med fokus på hjerneskade - indeholdende adgang til såvel neuropsykologisk, fysioterapeutisk, ergoterapeutisk og pædagogisk faglighed. Tilbud til svært skadede fx bo- og træningspladser. Bolig tilbud til yngre hjerneskadede, hvor der relevant tilgang til borgeren. Der mangler tilbud til hjerneskadede, der også har et misbrug eller psykiatrisk diagnose. Tilbud til hjerneskaderamte og deres pårørende på lokalcentrene. tilbud til ældre Et midlertidigt bosted med fokus på genoptræning og med høj neurofagligt kendskab. -særligt for de yngre borgere ml år I gruppen årige mangler der træningsmuligheder efter endt genoptræning. Samt der mangler bo-tilbud med døgnbemanding til den gruppe af borgere, der ikke kan bo alene, men som er alt for unge til at komme i en plejebolig eller på Stefanshjemmet. 31 S i d e

32 ET tilbud hvor de kan være på et døgnophold med træning efter hospitalsindlæggelse hvor der er fokus på det neurologiske (Høskoven) Dagtilbud som kan give borgerne noget i deres hverdag som udfordrer dem og giver den indhold (Abildhus agtigt) eller endnu mere ambitiøst Midlertidigt døgntilbud med træning/rehabilitering kortere og længerevarende i Aarhus Kommune fleksible dagtilbud træning og dagcenter fleksible løsninger, hvor socialpædagogisk bistand i perioder kan være intensive = min. flere gang dagligt. flere pårørende /netværks muligheder. støtte til at opbygge/reetablere sociale netværk i eks. tidl. omgangkreds. tættere samarbejde på tværs psykiatri, misbrug, børne/unge jobcentre. hvordan inddrages frivillige hotline psykologsamtaler gratis Døgnrehabilitering med specialviden. Tilbud til yngre ramte. Pårørendetilbud (undervisning, netværk) Noget til de yngre. Hjerneskade grundet misbrug. Det kunne være virksomhedskonsulenter med særlige kompetencer ift. hjerneskadeområdet. Der mangler et kommunalt aktivitetstilbud nu hvor Abildhus ikke længere eksistere. Et tilbud hvor det et muligt for borgeren at bruge og fastholde de kompetencer de har. Et tilbud til unge hjerneskadede som ikke kan komme i arbejde. Beskæftigelse/aktivitetstilbud Spørgsmål 33. Er der tilbud til pårørende til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? Regionale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Samtalegrupper Psykolog hjælp 32 S i d e

33 Børn og unge som pårørende til hjerneskadede Kursusforløb for pårørende til hjerneskaderamte med psykoedukation om diverse skader, - dette kunne være et tilbud ved teamet, og som blev udbudt fx hvert halve år. Teamets kunne også være processtyrer for grupper, der fortsatte med at støtte hinanden efter endt kursus fx. Dette er et andet tilbud end i Hjerneskadeforeningens regi. Kommunale samarbejdspartnere Hvilke tilbud savner du: Rådgivningsforløb til pårørende, som ikke kræver medlemskab af foreninger Vi mangler tilbud til børn af hjerneskaderamte. Tilbud til børn af Hjerneskaderamt. Hjælp til sorg/krisebearbejdning til pårørende. Undervisning, netværksgrupper, samtalegrupper, aflastning Se tidl. Spørgsmål. Temaerne kunne være personen efter hjerneskade, både for borger og pårørende. Gode oplevelser sammen med ligesindede, hvor de kan udveksle erfaringer. "Selvhjælps" grupper gerne på Folkestedet. Gruppetilbud for unge pårørende til hjerneskadede Pårørendekurser Info (viden og dialog) som det, der er på bedding til afprøvning. Ressourcer til at kunne målrette det individuelle samarbejde med netværk/pårørende Mulighed for gratis psykolog og eller coaching Samlet vurdering af Hjerneskadeteamet Spørgsmål 35. Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune? 33 S i d e

34 Regionale samarbejdspartnere Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune og hvorfor gav du lige netop denne vurdering? **** Godt Fordi jeg er rigtig godt tilfreds med det samarbejde, der har været, men der er ting, der kan mangle for borgerne, hvilket teamet jo altså ikke er ansvarlig for, men hvor man kunne se udviklingsmuligheder, og så synes jeg, at man har prioriteret at gøre for lidt ift. faktisk at sætte spot på teamet, at det findes og hvad det kan hjælpe med. Samvittighedsfulde medarbejdere der gør hvad de kan indenfor den ramme de har. Jeg syntes at Hjerneskadeteamet opfylder de behov vores patienter og pårørende har. De få gange, jeg har haft kontakt, har det været godt. Jeg er dog stadig i tvivl om, hvorvidt det er OK at kontakte Hjerneskadeteamet uden om visitator/ borgerkonsulenten. Faglig, kompetent person, godt og relevant tilbud til min patient. Det er rigtig godt i de forløb der bare lykkes, men ind imellem opleves lange telefonkøer og manglende tilbagemelding på aftaler. Samlet set ser jeg det som en faglig styrkelse, at der er etableret hjerneskadeteam, men samlet set også fortsat behov for at styrke indsatsen på alle områder i forhold til borgere/pårørende som har med erhvervet hjerneskade. Behov for et lignende tilbud for personer under 18 år. Teamet er kommet for at blive for at arbejde med en vigtig problemstilling for en gruppe patienter og pårørende i vanskeligheder. Personalet har virket kompetente, handlekraftige og med et godt indblik i kommunens tilbud og muligheder. Godt samarbejde, selv om det er ved sjældne lejligheder Øget samarbejde har betydet, at der er opbygget en større, gensidig respekt for og i patientforløbene og -udskrivelser fra fase 2. Vurderet ud fra 2 kontakter på ca. 2 år. Jeg har ikke så ofte haft kontakt, men når jeg har haft kontakten, har det været godt. ***Både godt og dårligt Har gode patientforløb med Hjerneskadeteamet, men oplever også forløb, der kunne gøres bedre. 34 S i d e

35 ** Dårligt Vi har som tidligere nævnt ikke længere kontakt til teamet. Vi ved ikke ret meget om de tilbud, der bliver givet til borgerne - udover fra de tilbagemeldinger vi får fra tidligere indlagte borgere. Samarbejdet opleves at foregå på lederniveau. Som fagperson - og den der i hverdagen har kontakt til den pågældende, den der kender den pågældende og ofte har en vejledende funktion ved jeg i bund og grund ingenting, og jeg kan derfor desværre ikke hjælpe borgeren og pårørende, hvis der er spørgsmål om Hjerneskadeteamet. Ved ikke Har været til møde med teamet og fået et godt indblik i hvad de laver, og ser dem som meget kompetente, og tilbuddet meget relevant for den rette borger. Men har ikke har samarbejde omkring patienter med dem og kan derfor ikke vurdere deres indsats. Jeg beklager at svarene ikke kan bruges til noget, men det er meget længe siden jeg selv har haft brug for kontakten til Hjerneskadeteamet. Mine kollegaer har udtrykt, at det er svært at komme i dialog/få aftaler med Århus kommune, men jeg ved ikke om det er Hjerneskadeteamet. Fordi min viden er begrænset, ved at I tidligere har informeret vores terapeuter, men mig bekendt har der ikke været en direkte henvendelse på ledersiden indenfor plejen. Jeg har ikke prøvet at arbejde sammen med Hjerneskadeteamet, så kan derfor ikke vurderer deres kompetencer mm. Det er igen svært at vurdere et team som jeg ikke har samarbejde med i det daglige. Jeg har ikke direkte kontakt Kommunale samarbejdspartnere Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune og hvorfor gav du lige netop denne vurdering? *****Enestående Jeg har kun særdeles gode erfaringer med Hjerneskadecentret og især i forbindelse med afklaring af borgers arbejdsevne under sygdomsperiode. Alle jeg er i kontakt med, er fantastiske i netop det job de sidder i. Faglig dygtige og engagerede. Det er altid rart både for de professionelle og den sygemeldte borgere, at der er en personlig kontakt i systemet til at guide dem rundt i det samlede system. 35 S i d e

36 ****Godt Teamet gør generelt et godt stykke arbejde. Jeg har været glad for samarbejdet med Hjerneskadeteamet, og har oplevet dem som en stor ressource i flere sager. Min information fra Hjerneskadeteamet et primært fra generelle informationsmøder samt ganske få borgerrelaterede forespørgsler, men her oplever jeg god information. Det er min gennemsnitsvurdering; Har haft forløb, som jeg vil karakterisere som ENESTÅENDE - men andre, som har været "både gode og mindre gode/dårlige) Mit samarbejde har mest været med koordinator XX, og det fungerer upåklageligt. Hun er nem at få fat i og yderst samarbejdsvillig. Kun oplevet godt. Jeg er altid fået den nødvendige sparring/vurdering som jeg har anmodet om. Dog er det svært at give jer karakterer, idet det er forholdsvis få borgere - som man har haft, hvor I har været inde/eller jeg har kontaktet jer - og gr. antal - kan det være lang tid siden. Jeg synes egentlig bare at Hjerneskadeteamet har gjort et godt stykke arbejde. Jeg har sat pris på samarbejdet og teamets seriøsitet. Jeg fornemmer, at det at man er et projekt og hvad deraf følger har lagt beslag på ressourcer som kunne være brugt til borgerrettede aktiviteter. Jeg kender ikke Hjerneskadeteamets årlige sagsantal, men jeg er ret sikker på, at der er mange hjerneskaderamte som Teamet ikke ser. Det skal de ganske givet heller ikke, men hvordan kan vi være/blive sikker på, at Hjerneskadeteamet ser dem, de bør/skal se? Jeg er principiel fortaler for, at Kommunen bør have én indgang ift. borgere med hjerneskade, men det kan godt være det er urealistisk i en kommune af Aarhus' størrelse. Hvis det er det, så bliver det endnu mere vigtigt, at alle ved hvem der skal benytte hvilken indgang og til hvad! Hjerneskadeteamet har fået startet, og der høstes erfaringer med arbejdsgange, neurofaglig kompleksitet m.v. Meget er gået godt, men der er også samlet set basis for at videreudvikle/justere, hvilket er forventeligt. Som mine svar bærer præg af, så har det direkte samarbejde ikke været så stort, men der hvor vore veje er mødtes, har jeg følt mig både kompetent og godt behandlet. ***Både godt og dårligt Det er vigtigt, at der er et team som borgere og sagsbehandlere kan henvende sig til og få rådgivning hos. Men det er også vigtigt, at teamet har den relevante faglige sammensætning, og at der rådgives og sættes tiltag i værk på et tilstrækkeligt belyst grundlag. Opgaven tilpasses hele tiden og bliver bedre og bedre, men der er af og til fortsat uklare roller i de mest komplekse forløb. Hvem er tovholder på hvad. Hjerneskadekoordinatorerne har forskellige tilgange til rollen som tovholder og koordinator. Manglende fælles rehabilteringsplan og dokumentationsredskaber. 36 S i d e

37 I nogle forløb er det rigtig godt, at de er ind over og nogle forløb kan det faktisk være med til at forvirre borgeren. Forvirre dem mht. hvad de skal bruge teamet til. Hvad gør de, hvad gør vi, hvad er det der hjerneskadecenter i forhold til teamet osv.. Hjerneskadeteamet har bestemt sin berettigelse, men mener ikke, de favner helt ude i lokalområderne. Dette er måske heller ikke muligt, men så kunne der arbejdes på, at lokale hjerneskadenøglepersoner mødtes med teamet fast, lidt a la modellen på demensområdet. Jeg har i en sag oplevet rigtig godt samarbejde med fordel for borgeren. Jeg oplever nogle gange, at det er lidt uklarhed over hvem der gør hvad i sagerne. Ved ikke Jeg oplever ikke den store forskel fra min stol på før og efter etablering af teamet. I mit nuværende job har jeg ikke noget formaliseret samarbejde med teamet. Spørgsmål 36. Forslag og kommentarer til Hjerneskadeteamet Regionale samarbejdspartnere: Gerne mere information. Mulighed for at udlevere en pjece om Hjerneskadeteamet til alle relevante patienter. Der er behov for mere præcis information om tilbuddet Kommunale samarbejdspartnere: Pjecen er for akademisk - for omfangsrig og for upersonlig. Se eks. Skive Kommunes. Kun til selve undersøgelsen vil det være rart med en oplysning om hvor mange spørgsmål der er og et anslået tidsforbrug - så man kan vurdere hvornår man kan gå i gang. 37 S i d e

38 2 Spørgeskema til samarbejdspartnere Skemaet er blevet besvaret elektronisk, og har ikke været anvendt i denne papirversion. Evaluering af Hjerneskadeteamet i Aarhus Spørgeskema til Hjerneskadeteamets samarbejdspartnere Vi håber, at du vil give dig tid til at besvare dette spørgeskema. Spørgeskemaet er en vigtig del af en evaluering af Aarhus Kommunes nye Hjerneskadeteam, hvor vi med hjælp fra dig vil belyse: I hvilken grad Hjerneskadeteamet har bidraget til mere effektive og sammenhængende forløb for borgere med erhvervet hjerneskade? Hvilke tiltag, der kan forbedre Hjerneskadeteamets fremtidige arbejde og organisering Siden sommeren 2012 har Aarhus Kommune haft et koordinerende Hjerneskadeteam. Da teamet er et forholdsvis nyt initiativ, er det besluttet løbende at følge det. Derfor beder vi både kommunale, regionale og private samarbejdspartnere svare på, hvordan de vurderer Hjerneskadeteamet fungerer. Nogle har haft et tæt samarbejde med Hjerneskadetemaet, mens andre kun har haft mindre kontakt. Hvordan besvares spørgeskemaet? Vi vil bede dig besvare spørgsmålene ud fra dine personlige oplevelser og erfaringer med Hjerneskadeteamet. Desuden drejer enkelte spørgsmål sig mere generelt om Aarhus Kommunes tilbud på hjerneskadeområdet. Du bedes besvare skemaet inden d. xxx Herefter vil vi tillade os at sende dig en påmindelse om undersøgelsen. Med venlig hilsen og på forhånd tak for din medvirken Runa Bjørn & Christina Vang Jakobsen Tlf Tlf Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Aarhus Kommune har bedt Socialforvaltningens Center for Socialfaglig Udvikling om at stå for evalueringen. Konsulenterne herfra er helt uafhængige af Hjerneskadeteamet. Du kan læse mere om Hjerneskadeteamet på hjemmesiden 38 S i d e

39 I høj grad Slet ikke Ved ikke Baggrundsspørgsmål 1. Hvor er du ansat? (Sæt kun et kryds) Regionalt tilbud i fase I aktut behandling (hospitalsregi) Regionalt tilbud i fase II rehabilitering (hospitalsregi) Aarhus Kommunes Socialforvaltning (fase III) Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning (fase III) Aarhus Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg (fase III) Privat praksis (fase III) 2. Hvor arbejder du? (Sæt kun et kryds) Andet sted: Myndighedsområde (visitation, bevilling, råd og vejledning mv) Udførertilbud (med at afklare, træne, yde bostøtte, praktisk hjælp mv.) 3. Hvad samarbejder du med Hjerneskadeteamet om? (Sæt gerne flere kryds) 4. Hvor tæt er dit samarbejde med Hjerneskadeteamet? Andet: Borgeres individuelle forløb Generelt om overordnet rådgivning, koordinering, sammensætning af tilbud mv. Andet: Hjerneskadeteamet er helt centrale samarbejdspartnere for det meste af mit arbejde Kendskab til Hjerneskadeteamet Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Jeg samarbejder jævnligt med Hjerneskadeteamet, men har også mange opgaver, hvor de ikke er vigtige samarbejdspartnere Jeg samarbejder kun sjældent med Hjerneskadeteamet 5. Jeg har et klart billede af, hvad Hjerneskadeteamet arbejder med? 6. Jeg har et klart billede af, hvem der er Hjerneskadeteamets målgruppe 7. Jeg har et klart billede af, hvordan jeg kan bruge Hjerneskadetemaet 8. I forhold til Hjerneskadeteamet kunne jeg godt ønske at vide mere om Uddybende kommentar 39 S i d e

40 I høj grad Slet ikke Ved ikke I høj grad Slet ikke Ved ikke Hjerneskadeteamets målgruppe Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 9. Hjerneskadeteamets målgruppe beskrives således:? Alle borgere på 18 år eller derover, der har følger efter en akut opstået hjerneskade grundet sygdom eller ulykke. Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune. Er det en hensigtsmæssig målgruppeafgræsning? Uddybende kommentar 10. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på pårørende til hjerneskaderamte Uddybende kommentar 11. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamet har relevant opmærksomhed på børn som pårørende til hjerneskaderamte Uddybende kommentar Hjerneskadeteamets koordinerende funktion Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 12. Hjerneskadeteamet medvirker til overordnet koordination, så der generelt er en fornuftig sammensætning af det samlede udbud af rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune Uddybende kommentar 13. Hjerneskadeteamet medvirker til koordination af indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsforløb (så de rette tilbud involveres, og borgerens tilbud i forløbet bliver planlagt helhedsorienteret) Uddybende kommentar 14. Hjerneskadeteamet medvirker til løbende koordination mellem borgerens tilbud undervejs i den enkelte borgers forløb (så hver indsats er tilpasset borgerens aktuelle situation, og samarbejdet mellem de enkelte indsatser i forløbet fungerer) Uddybende kommentar? 40 S i d e

41 I høj grad Slet ikke Ved ikke I høj grad Slet ikke Ved ikke Hjerneskadeteamets rådgivende funktion Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 15. Hjerneskadeteamet yder mig kvalificeret neurofaglig sparring og rådgivning i forhold til borgernes konkrete forløb 16. Hjerneskadeteamet vejleder borgere og pårørende om, hvor de skal henvende sig for at få den relevante hjælp 17. Hjerneskadeteamet er gode til at vejlede mig om, hvor jeg skal henvende mig, hvis jeg har spørgsmål vedr. en borgers rehabiliteringsforløb Kun til eksterne samarbejdspartnere 18. Hjerneskadeteamet har gjort det lettere for mig at finde de relevante tilbud og fagpersoner i Aarhus Kommune Uddybende kommentar? Hjerneskadeteamet bidrager med Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 19. Det er en fordel for hjerneskaderamte borgere, at Hjerneskadeteamet findes Giv gerne eksempler 20. Det er en fordel for os professionelle samarbejdspartnere, at Hjerneskadeteamet findes Giv gerne eksempler 21. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde betyder, at jeg bedre kan koncentrere mig om min andel i hjerneskadeforløbet 22. Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at understøtte, at de involverede professionelle samarbejder omkring borgernes forløb Giv gerne eksempler 23. Hjerneskadeteamets koordinerende arbejde medfører en mere præcis visitation for borgerne Kun til interne samarbejdspartnere 24. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløbene, som er blevet lettere for dig/din afdeling efter etablering af Hjerneskadeteamet Uddybning på i høj/nogen grad 25. Er der arbejdsgange i hjerneskadeforløb, som fortsat kan forbedres Uddybning på i høj/nogen grad? 41 S i d e

42 Passer i høj grad Passer slet ikke Ved ikke Passer i høj grad Passer slet ikke Ved ikke I høj grad Slet ikke Ved ikke Hjerneskadeteamets kompetencer Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 26. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er fagligt velfunderede 27. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere har et godt overblik over relevante tilbud til borgere og pårørende 28. Jeg oplever, at Hjerneskadeteamets medarbejdere er gode til at formidle deres viden videre 29. Er der faglige kompetencer, du savner i Hjerneskadeteamet? Uddybning på i høj/nogen grad 30. Er det en fordel, at Hjerneskadeteamet ikke har myndighedskompetence til at træffe afgørelser vedr. borgernes forløb? Uddybende kommentar? Adgang til Hjerneskadeteamet Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 31. Det er let at få kontakt til Hjerneskadeteamet (mail, telefon mm.) Uddybende kommentar? Det generelle neurofaglige niveau i Aarhus Kommune Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål 32. Generelt oplever jeg, at de medarbejdere, der er involveret i de forskellige dele af et hjerneskadeforløb i Aarhus Kommune har den nødvendige neurofaglige viden, der skal til Nedenstående uddybning på slet ikke/kun i ringe grad? Kan du sige noget om, hvor du evt. oplever utilstrækkelig neurofaglig viden Åben kommentar 33. Er der tilbud til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? Uddybning på i høj/ nogen grad 34. Er der tilbud til pårørende til hjerneskaderamte, du savner i Aarhus Kommune? Uddybning på i høj grad og i nogen grad 42 S i d e

43 Mit samlede indtryk af Hjerneskadeteamet Sæt ét kryds ud for det svar, som du synes passer bedst til, hvordan dine erfaringer alt i alt t har været 35. Hvad er din samlede vurdering af din kontakt med Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune? (enestående) Hvorfor gav du lige netop det antal stjerner (få eller mange)? Fordi (godt) (både godt og dårligt) (dårligt) (uacceptabelt) Ved ikke 36. Mine kommentarer og forslag til Hjerneskadeteamet Hvis du har yderligere uddybende kommentarer til dine svar, er du velkommen til at skrive dem her. Vi er også meget interesserede, hvis du har andre forslag eller idéer til Hjerneskadeteamet (eks. til deres pjece eller hjemmeside Mange tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet tak for din hjælp!. 43 S i d e

44 UDGIVET AF Center for Socialfaglig Udvikling UDARBEJDET AF Jane Due og Runa Bjørn Center for Socialfaglig Udvikling UDGIVELSESÅR 2014 ISBN-NUMMER Evt. Rapporten kan ses på Center for Socialfaglig Udviklings hjemmeside CSU er en enhed i Aarhus Kommunes Socialforvaltning. Vores opgave er at understøtte udviklingen af den sociale indsats i dialog og samarbejde med ledelse, driftsområder, medarbejdere og brugere. Kompetenceområderne er evaluering, dokumentation og effektstyring, konsulentbistand og implementeringsstøtte og kompetenceudvikling. 44 S i d e

45

46

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere