Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser"

Transkript

1 Opdateret den 3. februar 29 Center for Indeklima- og Stressforskning har deltaget i udvikling af et spørgeskema, som kan anvendes til kortlægning af en virksomheds indeklimaproblemer og det psykiske arbejdsklima samt eventuelle symptomer blandt de ansatte. Spørgeskemaet kaldes "Glostrupskemaet". Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Vejledning til Glostrupskemaet version 2. Se nærmere om Glostrupskemaet på hjemmesiden for Center for Indeklima- og Stressforskning

2 Vejledning i brug af Glostrupskemaet Glostrupskemaet er udarbejdet med det formål at lave et standardiseret spørgeskema til indeklima-undersøgelser. Da psykosociale arbejdsforhold har væsentlig betydning for rapporteringen af symptomer, er der senere blevet tilføjet spørgsmål om psykosocialt arbejdsmiljø. Målgruppen har været alle aktører på arbejdsmiljøområdet, således at Glostrupskemaet ville kunne bruges såvel i forbindelse med arbejdspladsvurderinger som til forskning. Der er desuden udarbejdet et modul til dataindtastning, således at besvarelserne af spørgeskemaerne kan indtastes på en nem og standardiseret måde. Dette data-indtastningsmodul er lavet i software-programmet EpiData, som gratis kan hentes ned fra Internettet frit tilgængeligt for alle (www.epidata.dk). I EpiData kan man foretage simple beregninger med sammentællinger og beregning af hvor mange procent, der har svaret ja og nej til de forskellige spørgsmål. Disse resultater er som regel tilstrækkelige til at opgøre svarene fra spørgeskema-undersøgelsen og kan bruges til at sammenligne med det opgjorte normalmateriale her fra vejledningen. Hvis man ønsker at foretage mere kompliceret databehandling, kan man eksportere ens data til gængse databehandlingsprogrammer som Excel, Access, EpiInfo, Stata, SAS og SPSS. Glostrupskemaet kan bruges som led i en arbejdspladsvurdering til en kortlægning af de fysiske indeklimaforhold og det psykiske arbejdsmiljø eller trivsel samt til at prioritere, i hvilken rækkefølge man vil tage fat på eventuelle problemer. Det kan imidlertid ikke bruges til at udtale sig om hvorvidt symptomer, som de ansatte har angivet i spørgeskemaet, skyldes påvirkninger i Glostrupskemaet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten, de arbejdsmedicinske klinikker og embedslægeinstitutionen. indeklimaet eller psykosociale arbejdsforhold. Dette kræver en lægelig eller psykologisk vurdering. Spørgeskemaet er udelukkende valideret i forbindelse med voksne, hvorfor denne vejledning kun kan benyttes i relation til voksne. Der kan læses mere om spørgeskemaet i rapporten "Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark - Et normalmateriale til Glostrupskemaet", som kan findes på hjemmesiden for Arbejdsmiljørådets Service Center: Indeklima- og trivselsundersøgelser Vi foreslår, at man ved arbejdspladsvurderingen går trinvist frem. Trin : Inspektion og evt. drøftelse på personalemøder/dialogmøde. Erfaringer viser, at indeklimaproblemer for størstedelen skyldes åbenlyse forhold, fx. alt for høj rumtemperatur, forurenende printere, snavsede indblæsningsriste til ventilationsanlæg m.v. Disse forhold vil vise sig ved en almindelig besigtigelse af lokalerne. Problemer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø kan være vanskeligere at kortlægge, men en mulighed er at tage emnet op på personalemøder. De opdagede problematiske forhold samt planer for hvordan og i hvilken rækkefølge, de skal udbedres og følges op, noteres efterfølgende i arbejdspladsvurderingen. Trin 2: Spørgeskemaundersøgelse. For at få et samlet overblik kan det være nødvendigt, at næsten alle ansatte giver oplysninger om, hvordan de oplever indeklimaet og det psykiske arbejdsmiljø. I mindre virksomheder kan man som anført tage emnet op på personalemøder, mens det i større virksomheder kan virke mere uoverskueligt at tage fat på. 2

3 Desuden kan man have mistanke om, at der er problemer med indeklimaet, uden at man ved gennemgangen af lokalerne har fundet en årsag. I disse tilfælde kan det være gavnligt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Praktisk brug af Glostrupskemaet En spørgeskemaundersøgelse er relativt tidskrævende og kræver nogen erfaring med brug af computer, hvorfor det ikke bør være det første, man går i gang med. Glostrupskemaet tager hver enkelt ansat ca. -5 minutter at udfylde. Ved databehandlingen skal man regne med, at man kan indtaste ca. 2 spørgeskemaer i timen. Dernæst kommer selve beregningen og fortolkningen af resultaterne. Spørgeskemaet bør ikke anvendes, hvis antallet af ansatte, der skal deltage i spørgeskemaundersøgelsen, er mindre end 45 personer, idet resultaterne så bliver for usikre. Hvis man er under 45 personer, må man prøve at vurdere forholdene på baggrund af f.eks. interviews eller personalemøde. Man bør tilstræbe, at deltagerprocenten bliver på over 8%. Dette for at opnå den bedst mulige pålidelighed af resultatet. Vi vil anbefale, at man sørger for, at ansatte, der er kortvarigt fraværende også deltager i undersøgelsen. Man bør gennem information, opslag og evt. motivere alle ansatte til at deltage, også ansatte uden symptomer eller gener. Glostrupskemaet findes på hjemmesiden Det findes både i Wordformat og pdf-format. Hvis man bruger Word-filen, kan man på forsiden af skemaet tilføjes virksomhedens navn, og i hvilken måned og år undersøgelsen har fundet sted. En stor besvarelsesprocent og ærlige svar forudsætter ofte, at spørgeskemaet behandles fortroligt. Når undersøgelsen gennemføres af sikkerhedsorganisationen på en arbejdsplads bør undersøgelsen altid foregå anonymt uden angivelse af personidentifikation på skemaet. Det er kun i særlige tilfælde, at det kan være hensigtsmæssigt at få oplysninger om navn og personnummer. Det vil oftest være i forbindelse med forskning, hvor registrering af personlige oplysninger i øvrigt kræver tilladelse fra Datatilsynet. I disse tilfælde skal man selv tilføje felter eller linier med plads til navn, cpr-nummer og evt. adresse. I indtastningmodulet er der afsat plads til navn, adresse og cpr-nummer. Disse felter springes blot over, når undersøgelsen foregår anonymt. Udfyldelsen af spørgeskemaet kan foregå Ved at indkalde til et samlet møde for alle ansatte eller grupper af ansatte. Efter en kort instruks udfylder personerne skemaet i det lokale, hvor man er samlet. Herefter afleveres spørgeskemaet i en lukket kuvert. Eller Ved at én person (fx. sikkerhedsrepræsentant eller tillidsmand) står for at uddele og indsamle skemaerne. Skemaet udleveres med en anonym svarkuvert. Skemaerne bør udleveres og indsamles i løbet af den samme uge. Indtastning Inden man går i gang med at opgøre resultaterne, skal man huske at påføre løbenummer på forsiden af skemaet. Besvarelserne kan dernæst indtastes i EpiData, som er et freeware program, der kan hentes på Internettet på hjemmesiden: Download den danske version (Dk setup og Dk intro). På EpiDatas hjemmeside er der også instruktioner til brug af programmet, som i øvrigt er meget enkelt at bruge. Når EpiData er installeret kan følgende filer hentes her på hjemmesiden: Dels to filer, der skal bruges ved indtastningen: glostrupskema_v2.rec glostrupskema_v2.chk Dels en Excel-fil, som kan bruges til at fremstille figurer, hvor ens egne resultater sammenlignes med normalmaterialet fra tabellerne (figurer.xls). 3

4 Så kan man påbegynde indtastning i EpiData. EpiData åbnes. I menuen øverst klikkes på I Bilag kan man se, hvordan denne gruppering er foregået. 4. Indtast data Analyse Vælg filen "glostrupskema_v2.rec". I indtastningsprogrammet indtastes de tal, der står i den svarkategori, som den pågældende medarbejder har markeret. F.eks. et 3-tal, hvis der er svaret "ja, dagligt" som i nedenstående eksempel.. Har du inden for de sidste 4 uger været generet af kløe, tørhed eller irritation i øjnene? nej... ja, af og til... ja, flere gange om ugen... 2 ja, dagligt... Ved indtastning bruger man tabulatortasten til at springe fra et felt til det næste, hvis dette ikke sker automatisk. Når det pågældende skema er indtastet, bliver man bedt om at bekræfte om observationen skal gemmes (svar ja). Næste skema kan derefter indtastes. Ved afslutning af indtastning går man ind i menuen "fil" og vælger "luk dataform". Også her bliver man bedt om at bekræfte, om observationen skal gemmes. Man kan fortsætte sin indtastning på et senere tidspunkt ved igen at vælge "indtast data" og vælge sin indtastningsfil. Man fortsætter nu indtastningen efter den sidst indtastede observation. Mange af spørgsmålene har 4 eller 6 svarkategorier. Ved analyse af resultaterne har vi imidlertid lagt nogle af svarkategorierne sammen, så det kun svarer til to svarkategorier (dikotomiserede svar), så det bliver mere overskueligt. I Epidata er der foretaget programmering således, at de dikotomiserede svar automatisk dannes ved indtastning. Disse nydannede svarfelter ses til sidst på indtastningsbilledet. Det er disse felter, man skal vælge ved udregningerne. De almindelige beregninger af hyppigheder af f.eks. klager over indeklimaet og psykisk arbejdsmiljø kan foretages i EpiData. Man går ind i menuen "Dokumentation" øverst på skærmen. Her vælges punktet: Kodebog (grundtabeller) Vælg din fil (glostrupskema_v2.rec). Nu kommer der en boks frem med titlen "Kodebog". Her skal man vælge observationer og felter. Programmet har automatisk valgt Alle oberservationer Hvilket oftest er den mulighed, man skal vælge. Hernæst skal man vælge felter. Da man kun skal foretage beregninger på de nydannede felter (med dikotomiserede svar), er det nemmest først at slette alle markeringerne ud for felterne ved at klikke på knappen "Ingen". Dernæst går man ned til de felter der hedder "spdic", "sp2dic", "sp3dic" osv. (de kommer efter navn og cprnummer). Markér følgende felter: "spdic" til "sp3dic" (symptomer) "kravtot" til "stotte" (psykisk arbejdsmiljø) "sp9" til "sp97" (indeklima). Hvis man også ønsker at beregne hyppigheden af forkølelse influenza, forkølelse, allergier mm. markerer man også felterne fra sp5 til sp76. Klik på knappen OK Der laves nu en rapport med sammentællinger over hvor mange der har svaret ja og nej til de forskellige spørgsmål. Denne rapport kan gemmes og/eller skrives ud på printer ved at gå ind i menuen "fil" eller klikke på de tilsvarende ikoner. De tal, som man skal bruge fra rapporten, er procenttallene (kolonnen Pct.) med værdien svarende til "ja". I eksemplet på næste side er dette tal: 33.3 procent. Resultaterne kan bruges til at sammenligne med normalmaterialet i tabel -4. 4

5 Eksempel på hvordan rapporten viser den beregnede hyppighed (her af dårlig støtte på arbejde). stotte ringe støtte arbejde, =nej =ja type: Numerisk uoplyst: 3/6 interval: [ ; ] unikke værdier: 3 tabel: Frekv. Pct. Værdi Label Man kan også indtaste de beregnede procenter i Excelfilen (figurer.xls), som også findes her på hjemmesiden. Dette kræver dog, at man selv har programmet Excel. I Excel indtaster man på arket "Data" de beregnede procenter for hvor mange, der har svaret ja (de samme tal der kunne sammenlignes med tabellerne). Øverst i den røde ramme på indtastningsarket skal man desuden skrive navnet på ens virksomhed og hvor mange, der har deltaget. Figurerne dannes automatisk og findes ved at klikke på fanebladene: figur_symptomer figur_psykisk arbejdsmiljø figur_påvirkning Tolkning af resultaterne For at tolke resultaterne må man vide, hvor hyppigt klager over indeklimaet, det psykiske arbejdsmiljø og symptomer normalt forekommer i befolkningen. Hertil kan man bruge resultaterne vedrørende normalmaterialet, som er angivet på side 6 i denne vejledning. De angivne tal i Tabel -4 er hhv. medianen og 9%-percentilen for forekomsten af symptomer, infektioner, allergier, klager over indeklimaet og klager over psykosocialt arbejdsmiljø. Medianen angiver, at halvdelen af virksomhederne ligger under denne værdi, mens 9%-percentilen angiver, at 9% af virksomhederne ligger under denne værdi dvs. at de har det bedre. Som retningslinie bør man ikke ligge over 9%-percentilen, men såfremt man ønsker en høj kvalitet i sit arbejdsmiljø, kan man tilstræbe at nærme sig eller komme under værdien for medianen. Hverken medianen eller 9%-percentilen skal imidlertid opfattes som en grænseværdi. Det er nemlig ikke muligt at angive en grænseværdi for hvor mange, der højst må klage over det ene eller andet forhold i indeklimaet eller over det psykosociale arbejdsmiljø, før man kan risikere at få gener eller symptomer. Medianen kan anvendes i forbindelse med prioriteringen i arbejdspladsvurderingen. De områder, hvor man ligger over 9%-percentilen kan prioriteres højere end områder, hvor man ligger omkring medianen. Resultaterne i disse tabeller er baseret på 4 virksomheder, som var tilfældigt udvalgt over hele Danmark og som ikke havde væsentlige problemer med indeklimaet. Det er virksomheder inden for servicebranchen (især kontorer, skoler, videregående uddannelsesinstitutioner og hospitaler), hvor ca. 2/3 af de ansatte var kvinder. Visse af resultaterne i tabel og 3 er dog justeret en anelse, idet vi mht. hæshed og hoste samt støj, støv/snavs og trange pladsforhold har 5

6 udeladt resultaterne fra 9 folkeskoler og 2 gymnasier. Disse skoler adskilte sig væsentlig fra de øvrige virksomheder ved at have et langt højere klageniveau. Problemer ved fortolkningen Hvis ens virksomhed er meget anderledes med hensyn til branche og kønsfordeling end de virksomheder der indgår i tabellerne, må man tolke resultaterne med et vis forbehold. Evt. kan man sammenligne med nogle af de øvrige resultater i den tidligere omtalte rapport "Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark - Et normalmateriale til Glostrupskemaet". Dér findes en stikprøve kaldet Befolkningsgruppen som er sammensat af 264 personer (stort set lige mange mænd og kvinder) inden for en lang række brancher også industri og bygge/anlæg. Hvis der på en virksomhed er meget tale om indeklimaet f.eks. pga. omfattende vand- og svampeskader, skal man tolke resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse med stor varsomhed, da besvarelserne af et spørgeskema i høj grad påvirkes, hvis der er fokus på et emne. I sådanne tilfælde er indeklimaproblemet oftest velkendt i forvejen og en spørgeskema-undersøgelse vil ikke give yderligere information om indeklimaproblematikken. Tværtimod kan en spørgeskemaundersøgelse medføre unødig uro om sagen. Vi fraråder derfor, at man i komplicerede indeklimasager gennemfører spørgeskemaundersøgelser blandt de ansatte (eller eventuelle elever). Man skal endelig være opmærksom på, at en spørgeskemaundersøgelse giver et generelt billede af hele virksomheden. Der kan godt være enkelte personer på en virksomhed, der døjer med specifikke problemer, som ikke kan opfanges med en spørgeskemaundersøgelse. Hvis dette er tilfældet skal disse problemer selvfølgelig også indgå i prioriteringen i forbindelsen med arbejdspladsvurderingen, selvom det måske kun er få personer, der har problemet. 6

7 Tabel. Forekomsten af klager over indeklimaet. Gener der er tilstede flere gange om ugen eller dagligt. Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Træk 5,2 28,6 Høj temperatur 9,6 2,3 Skiftende temperatur 6, 29,7 Lav temperatur 8,7 8,3 Indelukket luft 7,4 27,5 Tør luft 22,5 39, Ubehagelig lugt 9,6 9, Statisk elektricitet,7 2,8 Tobaksrøg 6,5 3,4 Støj i lokalet* 28,4 4,8 Støj fra andre lokaler* 5,6 23,9 Støj udefra 7,6 8,3 Dårlig belysning,7 2,4 Blænding 7,7 9, Støv/snavs* 5,8 3,9 Fodkulde 7,7 3,2 Trang plads*,3 22,8 * Folkeskoler og gymnasier er udeladt i disse tabeller for disse specielle forhold, da de adskilte sig væsentligt fra de øvrige virksomhedsgrupper Tabel 2. Forekomsten af klager over psykosocialt arbejdsmiljø. Svarende er grupperet jf. Tabel 8 i rapporten. Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Høje krav 4,9 54, Få ressourcer 29,8 4,8 Ringe indflydelse 7,7 9,2 Dårlig stemning,4 3, Ringe værdsat 7, 24,4 Ulyst 7,,5 Stress 6,8 26,6 Få udfordringer 2,2 38, Utilfredshed,9 2,2 Ringe støtte 29,5 47,3 Tabel 3. Forekomsten af symptomer, der er tilstede flere gange om ugen eller dagligt. Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Øjenirritation 8,4 6, Næseirritation,5 6, Tæt/Løbende Næse 2, 8,6 Svælgirritation 8,5 3,2 Hæshed* 3, 6,7 Hoste* 6,8,4 Pibende Vejrtrækning,8 4,3 Åndenød,4 3,8 Tør Hud 25,3 33,9 Blussende Ansigt 6,3 2, Træthed,5 9,2 Hovedpine, 6,9 Koncentrationsbesvær 3,8 9,8 * Folkeskoler og gymnasier er udeladt i disse tabeller for disse specielle forhold, da de adskilte sig væsentligt fra de øvrige virksomhedsgrupper. Tabel 4. Forekomsten af infektioner og allergier (svarkategorien ja ). Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Influenza 9, 3,3 Forkølelse 3,3 4,7 Bihulebetændelse 5,4 8, Astma 9,8 5,5 Høfeber 29, 38,8 Astmaeksem 9,6 4,3 Gentagne,4 7, bihulebetændelser Kronisk bronkitits 2,2 4, Pollen 6,3 22,9 Dyrehår 7,7 6,3 Støvmider 7,6 2,2 Skimmelsvampe 4, 8,7 Nikkel 3,5 24,2 Anden allergi 4,3 9,4 7

8 Bilag Grupperingen af svarene er foregået på følgende måde: Både med hensyn til symptomer og med hensyn til indeklimapåvirkninger regner vi kun de svar, der er markeret som flere gange om ugen eller dagligt, som et positivt svar. Besvarelser markeret i nej og ja, af og til anses for et negativt svar. Med hensyn til infektioner og allergier er det kun et svar i rubrikken ja, der tæller som et positivt svar, mens ved ikke anses for et nej. De psykosociale spørgsmål er delt forskelligt afhængigt af hvilket spørgsmål, der er tale om. Det fremgår af nedenstående tabel hvilke besvarelser, der anses for et positivt svar (markeret med et -tal under svarkategorien). Kodning af de psykosociale spørgsmål Hvor krævende synes du alt i alt dit arbejde er? særdeles krævende meget krævende ret krævende noget krævende ikke så krævende Har du tilstrækkeligt med tid og ressourcer til at løse dine arbejdsopgaver tilfredsstillende? i meget høj grad i høj grad i nogen grad i mindre grad i ringe grad Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen og udførelsen af dit arbejde? meget lidt krævende i meget ringe grad meget stor ret stor moderat stor ikke så stor Hvordan er stemningen og det psykiske arbejdsklima på din arbejdsplads? meget god ret god nogenlunde god Synes du, at din arbejdsindsats bliver tilstrækkeligt værdsat? ikke så god ret lille ret dårlig meget lille meget dårlig i meget høj grad i høj grad i nogen grad Hvor stor lyst har du normalt til at tage på arbejde? i mindre grad i ringe grad i meget ringe grad meget stor lyst ret stor lyst nogen lyst nogen ulyst ret stor ulyst meget stor ulyst Er dit normale daglige arbejde stressende på en ubehagelig måde? altid næsten altid som regel Er dit normale daglige arbejde krævende på en spændende og udfordrende måde? ofte af og til sjældent/aldrig altid næsten altid som regel Hvor tilfreds er du alt i alt med dit arbejde? ofte af og til sjældent/aldrig meget tilfreds ret tilfreds tilfreds lidt utilfreds ret utilfreds meget utilfreds Hvis du har problemer med dit arbejde, kan du så få den nødvendige hjælp/ støtte fra kolleger eller ledelse? altid ofte af og til sjældent aldrig har ingen 8

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Opdateret den. februar 24 Denne vejledning til spørgeskemaet, normalmateriale samt tilhørende programmer til indtastning og analyse af data er udarbejdet af de arbejdsmedicinske klinikker i Glostrup, Bispebjerg,

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Manual til IPL Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Adgang Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data. Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere