Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser"

Transkript

1 Opdateret den 3. februar 29 Center for Indeklima- og Stressforskning har deltaget i udvikling af et spørgeskema, som kan anvendes til kortlægning af en virksomheds indeklimaproblemer og det psykiske arbejdsklima samt eventuelle symptomer blandt de ansatte. Spørgeskemaet kaldes "Glostrupskemaet". Glostrupskemaet - et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Vejledning til Glostrupskemaet version 2. Se nærmere om Glostrupskemaet på hjemmesiden for Center for Indeklima- og Stressforskning

2 Vejledning i brug af Glostrupskemaet Glostrupskemaet er udarbejdet med det formål at lave et standardiseret spørgeskema til indeklima-undersøgelser. Da psykosociale arbejdsforhold har væsentlig betydning for rapporteringen af symptomer, er der senere blevet tilføjet spørgsmål om psykosocialt arbejdsmiljø. Målgruppen har været alle aktører på arbejdsmiljøområdet, således at Glostrupskemaet ville kunne bruges såvel i forbindelse med arbejdspladsvurderinger som til forskning. Der er desuden udarbejdet et modul til dataindtastning, således at besvarelserne af spørgeskemaerne kan indtastes på en nem og standardiseret måde. Dette data-indtastningsmodul er lavet i software-programmet EpiData, som gratis kan hentes ned fra Internettet frit tilgængeligt for alle (www.epidata.dk). I EpiData kan man foretage simple beregninger med sammentællinger og beregning af hvor mange procent, der har svaret ja og nej til de forskellige spørgsmål. Disse resultater er som regel tilstrækkelige til at opgøre svarene fra spørgeskema-undersøgelsen og kan bruges til at sammenligne med det opgjorte normalmateriale her fra vejledningen. Hvis man ønsker at foretage mere kompliceret databehandling, kan man eksportere ens data til gængse databehandlingsprogrammer som Excel, Access, EpiInfo, Stata, SAS og SPSS. Glostrupskemaet kan bruges som led i en arbejdspladsvurdering til en kortlægning af de fysiske indeklimaforhold og det psykiske arbejdsmiljø eller trivsel samt til at prioritere, i hvilken rækkefølge man vil tage fat på eventuelle problemer. Det kan imidlertid ikke bruges til at udtale sig om hvorvidt symptomer, som de ansatte har angivet i spørgeskemaet, skyldes påvirkninger i Glostrupskemaet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten, de arbejdsmedicinske klinikker og embedslægeinstitutionen. indeklimaet eller psykosociale arbejdsforhold. Dette kræver en lægelig eller psykologisk vurdering. Spørgeskemaet er udelukkende valideret i forbindelse med voksne, hvorfor denne vejledning kun kan benyttes i relation til voksne. Der kan læses mere om spørgeskemaet i rapporten "Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark - Et normalmateriale til Glostrupskemaet", som kan findes på hjemmesiden for Arbejdsmiljørådets Service Center: Indeklima- og trivselsundersøgelser Vi foreslår, at man ved arbejdspladsvurderingen går trinvist frem. Trin : Inspektion og evt. drøftelse på personalemøder/dialogmøde. Erfaringer viser, at indeklimaproblemer for størstedelen skyldes åbenlyse forhold, fx. alt for høj rumtemperatur, forurenende printere, snavsede indblæsningsriste til ventilationsanlæg m.v. Disse forhold vil vise sig ved en almindelig besigtigelse af lokalerne. Problemer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø kan være vanskeligere at kortlægge, men en mulighed er at tage emnet op på personalemøder. De opdagede problematiske forhold samt planer for hvordan og i hvilken rækkefølge, de skal udbedres og følges op, noteres efterfølgende i arbejdspladsvurderingen. Trin 2: Spørgeskemaundersøgelse. For at få et samlet overblik kan det være nødvendigt, at næsten alle ansatte giver oplysninger om, hvordan de oplever indeklimaet og det psykiske arbejdsmiljø. I mindre virksomheder kan man som anført tage emnet op på personalemøder, mens det i større virksomheder kan virke mere uoverskueligt at tage fat på. 2

3 Desuden kan man have mistanke om, at der er problemer med indeklimaet, uden at man ved gennemgangen af lokalerne har fundet en årsag. I disse tilfælde kan det være gavnligt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Praktisk brug af Glostrupskemaet En spørgeskemaundersøgelse er relativt tidskrævende og kræver nogen erfaring med brug af computer, hvorfor det ikke bør være det første, man går i gang med. Glostrupskemaet tager hver enkelt ansat ca. -5 minutter at udfylde. Ved databehandlingen skal man regne med, at man kan indtaste ca. 2 spørgeskemaer i timen. Dernæst kommer selve beregningen og fortolkningen af resultaterne. Spørgeskemaet bør ikke anvendes, hvis antallet af ansatte, der skal deltage i spørgeskemaundersøgelsen, er mindre end 45 personer, idet resultaterne så bliver for usikre. Hvis man er under 45 personer, må man prøve at vurdere forholdene på baggrund af f.eks. interviews eller personalemøde. Man bør tilstræbe, at deltagerprocenten bliver på over 8%. Dette for at opnå den bedst mulige pålidelighed af resultatet. Vi vil anbefale, at man sørger for, at ansatte, der er kortvarigt fraværende også deltager i undersøgelsen. Man bør gennem information, opslag og evt. motivere alle ansatte til at deltage, også ansatte uden symptomer eller gener. Glostrupskemaet findes på hjemmesiden Det findes både i Wordformat og pdf-format. Hvis man bruger Word-filen, kan man på forsiden af skemaet tilføjes virksomhedens navn, og i hvilken måned og år undersøgelsen har fundet sted. En stor besvarelsesprocent og ærlige svar forudsætter ofte, at spørgeskemaet behandles fortroligt. Når undersøgelsen gennemføres af sikkerhedsorganisationen på en arbejdsplads bør undersøgelsen altid foregå anonymt uden angivelse af personidentifikation på skemaet. Det er kun i særlige tilfælde, at det kan være hensigtsmæssigt at få oplysninger om navn og personnummer. Det vil oftest være i forbindelse med forskning, hvor registrering af personlige oplysninger i øvrigt kræver tilladelse fra Datatilsynet. I disse tilfælde skal man selv tilføje felter eller linier med plads til navn, cpr-nummer og evt. adresse. I indtastningmodulet er der afsat plads til navn, adresse og cpr-nummer. Disse felter springes blot over, når undersøgelsen foregår anonymt. Udfyldelsen af spørgeskemaet kan foregå Ved at indkalde til et samlet møde for alle ansatte eller grupper af ansatte. Efter en kort instruks udfylder personerne skemaet i det lokale, hvor man er samlet. Herefter afleveres spørgeskemaet i en lukket kuvert. Eller Ved at én person (fx. sikkerhedsrepræsentant eller tillidsmand) står for at uddele og indsamle skemaerne. Skemaet udleveres med en anonym svarkuvert. Skemaerne bør udleveres og indsamles i løbet af den samme uge. Indtastning Inden man går i gang med at opgøre resultaterne, skal man huske at påføre løbenummer på forsiden af skemaet. Besvarelserne kan dernæst indtastes i EpiData, som er et freeware program, der kan hentes på Internettet på hjemmesiden: Download den danske version (Dk setup og Dk intro). På EpiDatas hjemmeside er der også instruktioner til brug af programmet, som i øvrigt er meget enkelt at bruge. Når EpiData er installeret kan følgende filer hentes her på hjemmesiden: Dels to filer, der skal bruges ved indtastningen: glostrupskema_v2.rec glostrupskema_v2.chk Dels en Excel-fil, som kan bruges til at fremstille figurer, hvor ens egne resultater sammenlignes med normalmaterialet fra tabellerne (figurer.xls). 3

4 Så kan man påbegynde indtastning i EpiData. EpiData åbnes. I menuen øverst klikkes på I Bilag kan man se, hvordan denne gruppering er foregået. 4. Indtast data Analyse Vælg filen "glostrupskema_v2.rec". I indtastningsprogrammet indtastes de tal, der står i den svarkategori, som den pågældende medarbejder har markeret. F.eks. et 3-tal, hvis der er svaret "ja, dagligt" som i nedenstående eksempel.. Har du inden for de sidste 4 uger været generet af kløe, tørhed eller irritation i øjnene? nej... ja, af og til... ja, flere gange om ugen... 2 ja, dagligt... Ved indtastning bruger man tabulatortasten til at springe fra et felt til det næste, hvis dette ikke sker automatisk. Når det pågældende skema er indtastet, bliver man bedt om at bekræfte om observationen skal gemmes (svar ja). Næste skema kan derefter indtastes. Ved afslutning af indtastning går man ind i menuen "fil" og vælger "luk dataform". Også her bliver man bedt om at bekræfte, om observationen skal gemmes. Man kan fortsætte sin indtastning på et senere tidspunkt ved igen at vælge "indtast data" og vælge sin indtastningsfil. Man fortsætter nu indtastningen efter den sidst indtastede observation. Mange af spørgsmålene har 4 eller 6 svarkategorier. Ved analyse af resultaterne har vi imidlertid lagt nogle af svarkategorierne sammen, så det kun svarer til to svarkategorier (dikotomiserede svar), så det bliver mere overskueligt. I Epidata er der foretaget programmering således, at de dikotomiserede svar automatisk dannes ved indtastning. Disse nydannede svarfelter ses til sidst på indtastningsbilledet. Det er disse felter, man skal vælge ved udregningerne. De almindelige beregninger af hyppigheder af f.eks. klager over indeklimaet og psykisk arbejdsmiljø kan foretages i EpiData. Man går ind i menuen "Dokumentation" øverst på skærmen. Her vælges punktet: Kodebog (grundtabeller) Vælg din fil (glostrupskema_v2.rec). Nu kommer der en boks frem med titlen "Kodebog". Her skal man vælge observationer og felter. Programmet har automatisk valgt Alle oberservationer Hvilket oftest er den mulighed, man skal vælge. Hernæst skal man vælge felter. Da man kun skal foretage beregninger på de nydannede felter (med dikotomiserede svar), er det nemmest først at slette alle markeringerne ud for felterne ved at klikke på knappen "Ingen". Dernæst går man ned til de felter der hedder "spdic", "sp2dic", "sp3dic" osv. (de kommer efter navn og cprnummer). Markér følgende felter: "spdic" til "sp3dic" (symptomer) "kravtot" til "stotte" (psykisk arbejdsmiljø) "sp9" til "sp97" (indeklima). Hvis man også ønsker at beregne hyppigheden af forkølelse influenza, forkølelse, allergier mm. markerer man også felterne fra sp5 til sp76. Klik på knappen OK Der laves nu en rapport med sammentællinger over hvor mange der har svaret ja og nej til de forskellige spørgsmål. Denne rapport kan gemmes og/eller skrives ud på printer ved at gå ind i menuen "fil" eller klikke på de tilsvarende ikoner. De tal, som man skal bruge fra rapporten, er procenttallene (kolonnen Pct.) med værdien svarende til "ja". I eksemplet på næste side er dette tal: 33.3 procent. Resultaterne kan bruges til at sammenligne med normalmaterialet i tabel -4. 4

5 Eksempel på hvordan rapporten viser den beregnede hyppighed (her af dårlig støtte på arbejde). stotte ringe støtte arbejde, =nej =ja type: Numerisk uoplyst: 3/6 interval: [ ; ] unikke værdier: 3 tabel: Frekv. Pct. Værdi Label Man kan også indtaste de beregnede procenter i Excelfilen (figurer.xls), som også findes her på hjemmesiden. Dette kræver dog, at man selv har programmet Excel. I Excel indtaster man på arket "Data" de beregnede procenter for hvor mange, der har svaret ja (de samme tal der kunne sammenlignes med tabellerne). Øverst i den røde ramme på indtastningsarket skal man desuden skrive navnet på ens virksomhed og hvor mange, der har deltaget. Figurerne dannes automatisk og findes ved at klikke på fanebladene: figur_symptomer figur_psykisk arbejdsmiljø figur_påvirkning Tolkning af resultaterne For at tolke resultaterne må man vide, hvor hyppigt klager over indeklimaet, det psykiske arbejdsmiljø og symptomer normalt forekommer i befolkningen. Hertil kan man bruge resultaterne vedrørende normalmaterialet, som er angivet på side 6 i denne vejledning. De angivne tal i Tabel -4 er hhv. medianen og 9%-percentilen for forekomsten af symptomer, infektioner, allergier, klager over indeklimaet og klager over psykosocialt arbejdsmiljø. Medianen angiver, at halvdelen af virksomhederne ligger under denne værdi, mens 9%-percentilen angiver, at 9% af virksomhederne ligger under denne værdi dvs. at de har det bedre. Som retningslinie bør man ikke ligge over 9%-percentilen, men såfremt man ønsker en høj kvalitet i sit arbejdsmiljø, kan man tilstræbe at nærme sig eller komme under værdien for medianen. Hverken medianen eller 9%-percentilen skal imidlertid opfattes som en grænseværdi. Det er nemlig ikke muligt at angive en grænseværdi for hvor mange, der højst må klage over det ene eller andet forhold i indeklimaet eller over det psykosociale arbejdsmiljø, før man kan risikere at få gener eller symptomer. Medianen kan anvendes i forbindelse med prioriteringen i arbejdspladsvurderingen. De områder, hvor man ligger over 9%-percentilen kan prioriteres højere end områder, hvor man ligger omkring medianen. Resultaterne i disse tabeller er baseret på 4 virksomheder, som var tilfældigt udvalgt over hele Danmark og som ikke havde væsentlige problemer med indeklimaet. Det er virksomheder inden for servicebranchen (især kontorer, skoler, videregående uddannelsesinstitutioner og hospitaler), hvor ca. 2/3 af de ansatte var kvinder. Visse af resultaterne i tabel og 3 er dog justeret en anelse, idet vi mht. hæshed og hoste samt støj, støv/snavs og trange pladsforhold har 5

6 udeladt resultaterne fra 9 folkeskoler og 2 gymnasier. Disse skoler adskilte sig væsentlig fra de øvrige virksomheder ved at have et langt højere klageniveau. Problemer ved fortolkningen Hvis ens virksomhed er meget anderledes med hensyn til branche og kønsfordeling end de virksomheder der indgår i tabellerne, må man tolke resultaterne med et vis forbehold. Evt. kan man sammenligne med nogle af de øvrige resultater i den tidligere omtalte rapport "Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark - Et normalmateriale til Glostrupskemaet". Dér findes en stikprøve kaldet Befolkningsgruppen som er sammensat af 264 personer (stort set lige mange mænd og kvinder) inden for en lang række brancher også industri og bygge/anlæg. Hvis der på en virksomhed er meget tale om indeklimaet f.eks. pga. omfattende vand- og svampeskader, skal man tolke resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse med stor varsomhed, da besvarelserne af et spørgeskema i høj grad påvirkes, hvis der er fokus på et emne. I sådanne tilfælde er indeklimaproblemet oftest velkendt i forvejen og en spørgeskema-undersøgelse vil ikke give yderligere information om indeklimaproblematikken. Tværtimod kan en spørgeskemaundersøgelse medføre unødig uro om sagen. Vi fraråder derfor, at man i komplicerede indeklimasager gennemfører spørgeskemaundersøgelser blandt de ansatte (eller eventuelle elever). Man skal endelig være opmærksom på, at en spørgeskemaundersøgelse giver et generelt billede af hele virksomheden. Der kan godt være enkelte personer på en virksomhed, der døjer med specifikke problemer, som ikke kan opfanges med en spørgeskemaundersøgelse. Hvis dette er tilfældet skal disse problemer selvfølgelig også indgå i prioriteringen i forbindelsen med arbejdspladsvurderingen, selvom det måske kun er få personer, der har problemet. 6

7 Tabel. Forekomsten af klager over indeklimaet. Gener der er tilstede flere gange om ugen eller dagligt. Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Træk 5,2 28,6 Høj temperatur 9,6 2,3 Skiftende temperatur 6, 29,7 Lav temperatur 8,7 8,3 Indelukket luft 7,4 27,5 Tør luft 22,5 39, Ubehagelig lugt 9,6 9, Statisk elektricitet,7 2,8 Tobaksrøg 6,5 3,4 Støj i lokalet* 28,4 4,8 Støj fra andre lokaler* 5,6 23,9 Støj udefra 7,6 8,3 Dårlig belysning,7 2,4 Blænding 7,7 9, Støv/snavs* 5,8 3,9 Fodkulde 7,7 3,2 Trang plads*,3 22,8 * Folkeskoler og gymnasier er udeladt i disse tabeller for disse specielle forhold, da de adskilte sig væsentligt fra de øvrige virksomhedsgrupper Tabel 2. Forekomsten af klager over psykosocialt arbejdsmiljø. Svarende er grupperet jf. Tabel 8 i rapporten. Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Høje krav 4,9 54, Få ressourcer 29,8 4,8 Ringe indflydelse 7,7 9,2 Dårlig stemning,4 3, Ringe værdsat 7, 24,4 Ulyst 7,,5 Stress 6,8 26,6 Få udfordringer 2,2 38, Utilfredshed,9 2,2 Ringe støtte 29,5 47,3 Tabel 3. Forekomsten af symptomer, der er tilstede flere gange om ugen eller dagligt. Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Øjenirritation 8,4 6, Næseirritation,5 6, Tæt/Løbende Næse 2, 8,6 Svælgirritation 8,5 3,2 Hæshed* 3, 6,7 Hoste* 6,8,4 Pibende Vejrtrækning,8 4,3 Åndenød,4 3,8 Tør Hud 25,3 33,9 Blussende Ansigt 6,3 2, Træthed,5 9,2 Hovedpine, 6,9 Koncentrationsbesvær 3,8 9,8 * Folkeskoler og gymnasier er udeladt i disse tabeller for disse specielle forhold, da de adskilte sig væsentligt fra de øvrige virksomhedsgrupper. Tabel 4. Forekomsten af infektioner og allergier (svarkategorien ja ). Tal angivet i procent. Median 9%- percentilen Influenza 9, 3,3 Forkølelse 3,3 4,7 Bihulebetændelse 5,4 8, Astma 9,8 5,5 Høfeber 29, 38,8 Astmaeksem 9,6 4,3 Gentagne,4 7, bihulebetændelser Kronisk bronkitits 2,2 4, Pollen 6,3 22,9 Dyrehår 7,7 6,3 Støvmider 7,6 2,2 Skimmelsvampe 4, 8,7 Nikkel 3,5 24,2 Anden allergi 4,3 9,4 7

8 Bilag Grupperingen af svarene er foregået på følgende måde: Både med hensyn til symptomer og med hensyn til indeklimapåvirkninger regner vi kun de svar, der er markeret som flere gange om ugen eller dagligt, som et positivt svar. Besvarelser markeret i nej og ja, af og til anses for et negativt svar. Med hensyn til infektioner og allergier er det kun et svar i rubrikken ja, der tæller som et positivt svar, mens ved ikke anses for et nej. De psykosociale spørgsmål er delt forskelligt afhængigt af hvilket spørgsmål, der er tale om. Det fremgår af nedenstående tabel hvilke besvarelser, der anses for et positivt svar (markeret med et -tal under svarkategorien). Kodning af de psykosociale spørgsmål Hvor krævende synes du alt i alt dit arbejde er? særdeles krævende meget krævende ret krævende noget krævende ikke så krævende Har du tilstrækkeligt med tid og ressourcer til at løse dine arbejdsopgaver tilfredsstillende? i meget høj grad i høj grad i nogen grad i mindre grad i ringe grad Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen og udførelsen af dit arbejde? meget lidt krævende i meget ringe grad meget stor ret stor moderat stor ikke så stor Hvordan er stemningen og det psykiske arbejdsklima på din arbejdsplads? meget god ret god nogenlunde god Synes du, at din arbejdsindsats bliver tilstrækkeligt værdsat? ikke så god ret lille ret dårlig meget lille meget dårlig i meget høj grad i høj grad i nogen grad Hvor stor lyst har du normalt til at tage på arbejde? i mindre grad i ringe grad i meget ringe grad meget stor lyst ret stor lyst nogen lyst nogen ulyst ret stor ulyst meget stor ulyst Er dit normale daglige arbejde stressende på en ubehagelig måde? altid næsten altid som regel Er dit normale daglige arbejde krævende på en spændende og udfordrende måde? ofte af og til sjældent/aldrig altid næsten altid som regel Hvor tilfreds er du alt i alt med dit arbejde? ofte af og til sjældent/aldrig meget tilfreds ret tilfreds tilfreds lidt utilfreds ret utilfreds meget utilfreds Hvis du har problemer med dit arbejde, kan du så få den nødvendige hjælp/ støtte fra kolleger eller ledelse? altid ofte af og til sjældent aldrig har ingen 8

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser

Glostrupskemaet et spørgeskema vedr. indeklima og trivsel på arbejdspladser Opdateret den. februar 24 Denne vejledning til spørgeskemaet, normalmateriale samt tilhørende programmer til indtastning og analyse af data er udarbejdet af de arbejdsmedicinske klinikker i Glostrup, Bispebjerg,

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark -

Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark - Indeklima, psykisk arbejdsmiljø og symptomer i Danmark - Et normalmateriale til Glostrupskemaet Charlotte Brauer, Afdelingslæge Sigurd Mikkelsen, Overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup

Læs mere

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Temadagen Lys og luft! arrangeret af Aalborg Universitet og Danvak den 10. juni 2010 Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Arbejdspladsvurdering Datarapportering ASPEKT R&D A/S Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Arbejdspladsvurdering - Datarapportering

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Manual til IPL Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Adgang Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data. Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

GUIDE TIL IT-SYSTEMET RAMBØLL RESULTS

GUIDE TIL IT-SYSTEMET RAMBØLL RESULTS GUIDE TIL IT-SYSTEMET RAMBØLL RESULTS Denne guide beskriver de redskaber, skoleledere har mulighed for at benytte i Rambøll Results. På de følgende sider finder du bl.a. svar på disse spørgsmål: Hvordan

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Formidlingsmøde 2002

Formidlingsmøde 2002 Formidlingsmøde 22 BIT undersøgelsen Bevægeapparatbesvær Årsager til besvær Individfaktorer Computerrelaterede faktorer Fysiske påvirkninger Psykosociale påvirkninger Computer- og musebrug Konsekvenser

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 1 af 10 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 EKSPORT FRA LUDUS TIL TPLAN...2 Afdelinger...2 Fag...2 Hold...2 Lokaler...2 Lærere...3 Undervisning...3 IMPORT TIL TPLAN...3 IMPORTÉR DATA FRA LUDUS... 4 GENERER

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis?

Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Du kan gratis downloade en 3-dags demoversion af Untis ved at gå på vores hjemmeside: www.untis.dk. Du har mulighed for: Åbne en demoversion med data, så

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

Holstebro Kommune Totalrapport

Holstebro Kommune Totalrapport Holstebro Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 661 Denne rapport indeholder besvarelser for 661 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 88,1%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-12-2013-01-03-2014.

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity Forår 2017 APV Genie Corp. & BrandCity Det psykiske arbejdsmiljø Er du glad for at gå på arbejde Føler du dig motiveret Føler du, at dine tanker og ideer bliver hørt Har du mulighed for udtrykke dine ideer

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Dansk manual for app en Safety Observer

Dansk manual for app en Safety Observer Dansk manual for app en Safety Observer Version 1.21 (26-11-2017) x. Header 1 Indhold 1. Om app en Safety Observer (A+B) 2. Opret din egen virksomhedskonto (A) 3. Aktiveringskoder (A) 4. Download app en

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere