Læreres erfaringer med it i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreres erfaringer med it i undervisningen"

Transkript

1 Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål om andre emner, som ikke fremgår af dette uddrag af rapporten. Dele af spørgeskemaet er identisk med en lignende panelundersøgelse gennemført i marts Hvor der er overensstemmelse mellem spørgsmålsformuleringerne, præsenteres resultaterne fra marts 2012 til sammenligningsgrundlag. Metode Analysen baserer sig på en internetsurvey, hvor spørgeskemaet er distribueret via SurveyXact til hele Folkeskolens undersøgelsespanel. Spørgeskemaet blev distribueret elektronisk via e- mail d. 18/ og var åbent for besvarelse frem til d. 25/ For at få så mange besvarelser som muligt, er der sendt en rykkermail ud d. 22/ til alle de adresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men som ikke havde gennemført en besvarelse. Besvarelserne er tastet ind online af respondenterne selv. Afslutningsvis forefindes i bilagsdelen de mere udførlige tabeller og statistiske tests samt det fulde spørgeskema (bilag 40). Databehandling Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk illustration. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summerer til 100 %, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de nævnte baggrundsvariabler og testet for sammenhæng via statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare hvilke sammenhænge, der kan påvises mellem baggrundsvariablerne og de øvrige spørgsmål. Forinden dette vil også de enkelte baggrundsfaktorer blive krydstabuleret med de øvrige baggrundsfaktorer, ligesom relevante sammenhænge mellem de enkelte spørgsmål bliver krydstabuleret og fremhævet. Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret, mens selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det læseren at studere disse på egen hånd, hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablenes specifikke sammenhæng. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi 2 ) samt Eta. Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variable. Chi 2 bruges som backup til gamma, da denne kan fange sammenhænge,

2 som gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste variable på intervalniveau. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95 %, for at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95 % for, at der i virkeligheden er en sammenhæng mellem de to variable). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5 %. Det skal kort bemærkes, at baggrundsvariablen udtrykkende respondenternes alder i forhold til det statistiske arbejde med krydstabuleringer for test af signifikante sammenhænge er blevet kategoriseret til en ordinalskaleret variabel med kategorierne: Under 30 år; år; år: år; 60 år og ældre. Denne omskalering er valgt, da det letter fortolkningsarbejdet for læseren af denne rapport. Endelig er der i forbindelse test af signifikante sammenhæng, hvor en eller flere variable er på nominalskaleret niveau (hvor Chi 2 anvendes som sammenhængsmål), anvendt et kriterium for antallet af celler i krydstabellen, som må indeholde færre end 5 observationer (respondenter). Således rapporteres udelukkende sammenhænge, hvor ikke færre end halvdelen (50 %) af cellerne indeholder færre end 5 observationer. Dermed sikres det, at læseren kun præsenteres for de sammenhænge, der statistisk må betragtes som rimelig sikre. Undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Ulrich Thy Jensen. Dataindsamling Der er i alt 493 respondenter, der har besvaret alle spørgsmålene. Det svarer til en besvarelsesprocent på 45,0 %, som er beregnet på følgende måde: 493 B. Gennemførte interview C. Forsøgt kontaktet D. Antal uanvendelige 165 Svarprocent = B*100/C-D 45,0 % Svarprocenten udregnes med udgangspunkt i de personer, som er forsøgt kontaktet. Dog modregnes de, som det ikke kan lade sig gøre at få kontakt med pga. f.eks. ugyldige adresser, overfyldte indbakker el. lign. En svarprocent på 45,0 % vurderes som tilfredsstillende, ikke mindst når spørgeskemaets længde og den forholdsvis korte indsamlingsperiode tages i betragtning.

3 Baggrundsspørgsmål Her følger respondenternes fordeling på en række baggrundsvariable. Baggrundsvariablene er desuden krydstabuleret med hinanden for at afdække eventuelle signifikante sammenhænge. Hvad er din stillingsbetegnelse? Figur 1. Stillingsbetegnelse 10 85% % 03% 01% 06% N = 493 Af de 419 (85,0 %) respondenter tilhørende gruppen lærer/overlærer angav 74 også at være speciallærer. Denne gruppe medtages på lige fod med de øvrige baggrundsvariable ved tests for statistiske sammenhænge. De spørgsmål, der forudsætter, at man underviser klasser af elever, er ikke stillet til skoleledere og studerende.

4 Er du mand eller kvinde? Figur % % N = 493 Mand Kvinde Hvor er din bopæl? Figur % % 24% 13% 1 N = 493

5 Hvad er din alder? Figur % % 15% 17% 1 02% Yngre end 30 år år år år 60 år eller ældre N = 493 Der findes ingen signifikante sammenhænge de fem baggrundsvariable imellem.

6 Syn på og erfaringer med brugen af it i undervisningen I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres personlige syn på og erfaringer med brugen af it i undervisningen. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene for at afdække eventuelle signifikante sammenhænge. Følgende spørgsmål er kun stillet de 460 respondenter (93,3%), som har angivet en af stillingsbetegnelserne lærer/overlærer; børnehavepædagog/børnehaveklasseleder eller andet. Spørgsmål 1) Fungerer teknikken på din skole (trådløst netværk og hardware) bedre end for et år siden? Figur % % 3 14% 1 06% Bedre Det samme Dårligere Ved ikke N = 460 Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem baggrundsvariablene og spørgsmål 1. Hvis du har kommentarer hertil, er du velkommen til at skrive dem her. Du må meget gerne efter din kommentar tilføje dit tlf.nr., så redaktionen får mulighed for at kontakte dig for en uddybning. Respondenterne har her haft mulighed for frit at kommentere på spørgsmålet. Alle besvarelser findes i bilag 1 på side 36. Kommentarerne giver for det første indtryk af den mangfoldighed, som området udviser, hvor en folkeskole ikke er en ensartet størrelse. Dernæst fremgår det, at der synes at være sket forbedringer især indenfor det trådløse netværk, men at hardware siden halter noget med gamle og måske også for få maskiner. Enkelte nævner, at man altid skal have en plan-b klar for undervisningen, hvis teknikken svigter. ipads til alle eller til de yngste klasser fremhæves som fordelagtigt. Det nævnes dog i en af kommentarerne senere i skemaet, at man måske bør

7 slå koldt vand i blodet, idet indkøbene af ipads synes at være lidt impulsivt. brug hellere pengene på videre uddannelse af lærerne, siger vedkommende. Flere steder baserer man sig på, at eleverne selv medbringer deres computere. Enkelte kommentarer indikerer, at det ikke nødvendigvis på it-feltet er en fordel, at der sker centraliseringer, hvor kommunen overtager ansvaret fra skolerne. Følgende spørgsmål er kun stillet de 460 respondenter (93,3%), som har angivet en af stillingsbetegnelserne lærer/overlærer; børnehavepædagog/børnehaveklasseleder eller andet. Spørgsmål 2) Findes der gode digitale læremidler beregnet til undervisning i dine fag? (her tænkes på læremidler til skolen og ikke på it i almindelighed som Google, Word, smartphone, smartboard etc.). Figur 6. 65% % 1 N = 460 Ja Nej Ved ikke Af svarfordelingen fremgår det, at hovedparten (65,2 %) af respondenterne mener, at der findes gode digitale læremidler beregnet til undervisningen i deres fag. Der findes en signifikant sammenhæng mellem spørgsmål 2 og respondentens stilling (bilag 2). En signifikant større del af lærere/overlærere og børnehavepædagoger/børnehaveklasseledere mener således, at der findes gode digitale læremidler til undervisningen sammenlignet med respondenter med stillingsbetegnelsen andet.

8 Følgende spørgsmål er kun stillet de 300 respondenter (65,2%), som i spørgsmål 2 angav, at der findes gode digitale læremidler til brug for undervisningen. Spørgsmål 3) Har du selv adgang til gode digitale læremidler i dine fag? Figur % 07% 02% Ja Nej Ved ikke N = 300 Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 3 og baggrundsvariablene. Svarfordelingen afslører, at adgangen til gode digitale læremidler er meget høj blandt de 300 respondenter. Hele 91,7 % angiver således, at de har adgang til gode læremidler.

9 Følgende spørgsmål er kun stillet de 460 respondenter (93,3%), som har angivet en af stillingsbetegnelserne lærer/overlærer; børnehavepædagog/børnehaveklasseleder eller andet. Spørgsmål 4) Føler du dig selv rustet til at undervise med digitale læremidler i dit fag? Figur % % 3 12% 1 Ja Nej Ved ikke N = 460 Hvorvidt man føler sig rustet til undervise med digitale læremidler korrelerer signifikant med baggrundsvariablen stilling (bilag 3). Lærere/overlærere angiver i signifikant højere grad end respondenter med øvrige stillinger, at de føler sig rustet til at undervise med digitale læremidler. Til eksempel svarer 57,0 % af lærerne/overlærerne, at de føler sig rustet mod 46,2 % af børnehavepædagogerne/børnehaveklasselederne.

10 Følgende spørgsmål er kun stillet de 148 respondenter (32,2%), som i spørgsmål 4 angav, at de ikke føler sig rustet til at undervise med de digitale læremidler beregnet for deres undervisning. Spørgsmål 5) Hvad kunne ruste dig til at få større udbytte af de digitale læremidler i dit fag? (Her tænkes på læremidler og ikke på it i almindelighed Google, Word, smartphone, smartboard etc.) Figur 9. Kursus i at bruge de digitale læremidler 26, (128) Erfaringsudveksling i fagudvalget på din skole 15, (74) Sparring/coaching fra skolens it-koordinator 13,6% (67) Fagteam om it i dit fag på tværs af kommunens skoler 11,8% (58) Andet 0,8% (4) 5% 1 15% 25% 3 35% Antal svar afgivet = 331. N = 148 Respondenter har haft mulighed for at afgive mere end ét svar ved dette spørgsmål. Et flertal af respondenterne mener, at et kursus i at bruge de digitale læremidler vil være det bedste redskab til at blive bedre klædt på ift. brug af de digitale læremidler (26,0 % vælger dette udsagn). Besvarelser tilknyttet kategorien andet findes i bilag 4. Der findes to signifikante sammenhænge mellem udsagnene i spørgsmål 5 og baggrundsvariablene køn og stilling. Kvinder vælger i signifikant større omfang udsagnet kursus i at bruge de digitale læremidler (bilag 5). Lærere/overlærere vælger signifikant oftere end de øvrige respondenter udsagnet erfaringsudveksling i fagudvalget på din skole (bilag 6).

11 Spørgsmål 6) Hvis du har kommentarer til, hvor godt du føler dig rustet til at undervise med digitale læremidler i dit fag, er du velkommen til at skrive dem her. Alle kommentarer til dette spørgsmål er samlet i bilag 7 side 45. Det fremgår, at mange føler, at det er lidt en skønssag, om man kan siges at være godt rustet til at håndtere de digitale læremidler, og at svarmulighederne med et ja eller nej er lovligt unuancerede. Flere ville formentlig vælge et svar midt imellem ja og nej. Man får det indtryk af kommentarerne, at der fortsat er et stort behov for efteruddannelse i de digitale læremidler selvom der er et flertal, der svarer ja til at være godt rustet. Dels går udviklingen meget hurtigt, og dels kræver det, som det nævnes, en bevidst metode og didaktik at få det maksimale ud af de digitale læremidler. En lærer noterer, at det er meget få lærere (2 ud af 20), der virkelig er godt kørende i forhold til at undervise med digitale læremidler. Følgende spørgsmål er kun stillet de 460 respondenter (93,3%), som har angivet en af stillingsbetegnelserne lærer/overlærer; børnehavepædagog/børnehaveklasseleder eller andet. Spørgsmål 7) Har du i det forløbne år oplevet at anvendelse af it herunder både digitale læremidler såvel som generel it har givet din undervisning et særligt løft? Figur % % 3 07% 1 Ja Nej Ved ikke N = 460 For spørgsmål 7 præsenteres en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen stilling (bilag 8). Lærere/overlærere angiver i signifikant større omfang end de øvrige respondenter,

12 at de i løbet af det forløbne år har oplevet et løft i undervisningen ved brug af digitale læremidler og generel it. Følgende spørgsmål er kun stillet de 142 respondenter (30,9%), som i spørgsmål 7 angav, at de ikke har oplevet et undervisningsløft i det forløbne år som følge af generel it og digitale læremidler. Spørgsmål 8) Her må du gerne kommentere, hvorfor du synes, du ikke har oplevet noget undervisningsløft i det forløbne år som følge af henholdsvis 1) generel it og 2) digitale læremidler til skolen. Samtlige kommentarer angivet af respondenterne findes i bilag 9 på side 50. Der er en del kommentarer om, at materiellæet og nettet ikke fungerer godt nok. Det nævnes, at de digitale læremidler kan være dyre at anskaffe. Men der er også kommentarer, der kommer ind på, at: - Mediet er så nyt, at man som lærer skal vænne sig til det og dets muligheder, der kan tilføje undervisningen flere dimensioner - Potentialet i fx smartboard er stort, men de færreste (der nævnes én ud af 25) bruger det efter hensigten. En er inde på, at hun er vild med smartboardet bl.a. fordi hun der er styrende, og it kan de lave derhjemme. Det nævnes også, at der er et element af hygge for eleverne ved at bruge it, og at de synes det er sjovt, så snart det er noget med computer. Men det åbner også op for, at eleverne surfer på uvedkommende sider under undervisningen. - Det siges også, at de stærke elever får meget ud af it en, hvorimod de svage sakker agterud.

13 - Følgende spørgsmål er kun stillet de 284 respondenter (61,7%), som i spørgsmål 7 angav, at digitale læremidler i løbet af det seneste år har givet deres undervisning et særligt løft. Spørgsmål 9) Hvilken hardware/software har givet dig det største undervisningsløft i det forløbne år? Figur 11. Interaktive tavler 34,3% (169) Læremidler inden for mit fag 25,6% (126) Gratis læremidler, som ikke er målrettet skolen 11, (54) Mobiltelefon/smartphone 8,5% (42) ipads 7,7% (38) Andet 3,9% (19) 5% 1 15% 25% 3 35% 4 Antal svar afgivet = 448. N = 284 Respondenterne blev bedt højst at angive to svar ved spørgsmålet. Svarfordelingen for spørgsmål 9 afslører, at det særligt er interaktive tavler samt læremidler inden for mit fag, som har givet respondenternes undervisning et særligt løft i det forløbne år. For udsagnene interaktive tavler (bilag 10) og læremidler inden for mit fag (bilag 11) findes signifikante sammenhænge med stilling. For begge sammenhænge gælder, at lærere/overlærere angiver udsagnene i signifikant større omfang end de øvrige respondenter. Besvarelser tilknyttet kategorien andet findes i bilag 12.

14 Følgende spørgsmål er kun stillet de respondenter, som i spørgsmål 9 angav et af udsagnene læremidler inden for mit fag og/eller gratis læremidler, som ikke er målrettet skolen. Spørgsmål 10) Her må du gerne notere, hvad det er for software, som har givet et undervisningsløft? Samtlige kommentarer angivet af respondenterne findes i bilag 13 side 55. Følgende spørgsmål er kun stillet de 460 respondenter (93,3%), som har angivet en af stillingsbetegnelserne lærer/overlærer; børnehavepædagog/børnehaveklasseleder eller andet. Spørgsmål 11) Hvorledes oplever du, at de digitale læremidler både de indkøbte og de gratis styrker elevernes læring, f.eks. ved at du kan ting med de digitale læremidler, som du ikke kunne uden? Og tilføj gerne dit tlf.nr. Samtlige kommentarer angivet af respondenterne findes i bilag 14 siderne Der er virkelig mange kommentarer ud fra dette spørgsmål, hele syv sider, og de er i overvældende grad positive overfor den digitale læring. Igen og igen nævnes, at it giver mere motivation, og mange er også inde på, at det gør undervisningsdifferentieringen nemmere.

15 Følgende spørgsmål er kun stillet de 460 respondenter (93,3%), som har angivet en af stillingsbetegnelserne lærer/overlærer; børnehavepædagog/børnehaveklasseleder eller andet. Spørgsmål 12) Bruger du gratis læremidler/websites i din undervisning? (udover Google og Wikipedia) Figur % % 05% 1 Ja Nej Ved ikke N = 460 Der findes signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 12 og baggrundsvariablene stilling (bilag 15) og alder (bilag 16). For stilling gælder det, at lærere/overlærere i signifikant større omfang end de øvrige respondenter angiver at bruge gratis læremidler. Med hensyn til alder gør det sig gældende, at jo yngre respondenten er, jo mere gør vedkommende brug af gratis læremidler/websites i undervisningen.

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere