Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag"

Transkript

1 Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

2 Rapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Indhold 1. Forord 2. Mulige nye tiltag 3. Fysiske rammer og faciliteter 3.1 Fysiske faciliteter 3.2 Frivilligcenter 4. Økonomiske rammer 4.1 Økonomisk støtte 5. Samarbejde og dialog 5.1 Forskellige samarbejder 6. En indgang for de frivillige 7. Fakta 3

4 1. Forord I Vordingborg Kommune er det frivillige arbejde mangfoldigt og præget af stort engagement til gavn og glæde for tusinde af børn og voksne. Frivillige i Vordingborg Kommune udtrykker generelt tilfredshed med de rammer, der understøtter det frivillige arbejde, og Vordingborg Kommune vil gerne være med til at gøre disse rammer endnu bedre. Vordingborg Kommune anerkender de frivilliges store indsats og at frivillige ønsker frihed til at være frivillige - ligesom nattergalen bedst synger i det fri. Denne rapport beskriver, hvordan Vordingborg Kommune i dag støtter de mange frivillige enten i form af tildeling af fysisk faciliteter, ved direkte økonomisk støtte eller på anden vis støtter de mange frivillige i Vordingborg Kommune, men beskriver også mulige tiltag til at gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig i Vordingborg Kommune. Samtidig opsummerer rapporten en række af de hovedbudskaber, som frivillige har givet i en større spørgeskemaundersøgelse og på workshops. Rapporten giver et billede af den mangfoldighed af støttemuligheder, der allerede er til stede i dag, men giver også pejlinger på mulige nye tiltag, som kan støtte den frivillige indsats fremover. Rapporten knytter sig til Udkast til Politik for Frivillighed. Det er tanken, at nogle af rapportens opstillede forslag til nye tiltag vil kunne anvendes som en del af handleplanerne for de mål, der er skitseret i politikken. Rapporten er bygget op sådan, at der under de forskellige emner først er beskrevet, hvordan Vordingborg Kommune i dag støtter det frivillige arbejde, og herefter hvad de frivillige har sagt i spørgeundersøgelsen og på workshops og sidst forslag til nogle mulige nye tiltag. Sidst i rapporten kan du læse mere om spørgeundersøgelsen og først i rapporten er der en samlet beskrivelse af mulige tiltag. I vores definition skal frivilligt arbejde være: Frivilligt og ulønnet Til gavn for andre end en selv og ens familie/venner Organiseret/selvorganiseret En aktiv indsats 4

5 2. Status og mulige nye tiltag - Samlet Fysiske rammer og faciliteter Vordingborg Kommune råder over et stort antal lokaler og udendørs faciliteter til at understøtte de frivillige aktiviteter. Og Vordingborg Kommune stiller modsat de fleste andre kommuner disse rammer gratis til rådighed for alle foreninger. Et nyt tiltag, der vil understøtte de frivillige, vil være at gøre det mere enkelt og synligt, hvordan frivillige får mulighed for at benytte de mange faciliteter. Det kunne foregå ved at samle alle bookinger i et fælles bookingsystem, som er synligt via en digital platform for alle frivillige. Desuden kunne der laves en langsigtet plan for at gøre de fysiske faciliteter mere tidssvarende herunder tilgængelighed i bred forstand (Lydanlæg, IT muligheder mv.). Endelig er beskrevet som nyt tiltag, at der enten oprettes et egentlig frivilligcenter i Vordingborg by eller etableres et mindre mødelokale i hver af de tre købstæder, som kan bookes via det fælles bookingsystem. Økonomiske rammer Vordingborg Kommune har en række puljer, som i dag kan søges til frivillige aktiviteter, ligesom der gives økonomisk støtte på anden vis. Et nyt tiltag kunne være at gøre det nemmere for de frivillige at finde rundt i de mange puljer og støttemuligheder indenfor og udenfor kommunen. Eksisterende puljer kunne beskrives på en samlet digital platform, og der kunne være en styrket koordinering på tværs i kommunen i forhold til behandlingen af de respektive puljer mv. Der kunne oprettes en digital rådgivningsfunktion på adressen og internt i kommunen på tværs af de forskellige fagområder serviceres denne rådgivning. Samarbejde og dialog: Vordingborg Kommune samarbejder i dag på forskellig vis med frivillige foreninger og organisationer. Et nyt tiltag kunne være, at der udarbejdes nogle skabeloner eller værktøjer sammen med de frivillige. Formålet skulle være at sikre fælles forståelse og fælles viden om hvordan, man kan arbejde sammen samt at der laves nogle klare spilleregler for, hvordan Vordingborg Kommune arbejder sammen med frivillige herunder rettigheder, ansvar, forsikringsforhold mv. Det foreslås desuden, at der i samarbejde med de frivillige arrangeres en årlig dialogdag, hvor frivillige kan netværke på tværs, og hvor frivillige og kommunale enheder kan drøfte nye samarbejdsmuligheder. Det foreslås endvidere, at alle frivillige i Vordingborg Kommune får gratis adgang til rådgivning og hjælp til fundraising mv. via en digital fælles platform. Èn indgang for de frivillige: Vordingborg Kommune har i dag flere indgange for de frivillige foreninger og organisationer. Et nyt tiltag kunne være at samle en række funktioner i en fælles indgang enten hos en frivilligkoordinator eller på en fælles digital indgang, eller i en kombination af begge muligheder. 5

6 3. Fysiske rammer og faciliteter 3.1. Fysiske faciliteter Hvad gør Vordingborg Kommune i dag I modsætning til mange andre kommuner stiller Vordingborg Kommune gratis faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger samt humanitære organisationer og hjælpeorganisationer hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Det kan være gymnastiksale, fag- og klasselokaler mv. samt udendørsanlæg og de stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr til disse to grupper. Hvor kommunen ikke kan tildele kommunale faciliteter til de folkeoplysende foreninger, ydes der økonomisk lokaletilskud til de frivilliges egne eller lejede lokaler. Øvrige frivillige foreninger eller enkeltpersoner kan benytte faciliteterne mod betaling. Det kan f.eks. være grundejerforeninger, antennelaug mv. Størsteparten af tildelingen af fysiske faciliteter til frivillige foregår via Vordingborg Kommunes Kultur- og Fritidssekretariat, hvor de frivillige årligt kan søge om konkrete lokaler og tider. Facilieter kan være klasselokaler, haller, boldbaner, idrætsanlæg, skydebaner, svømmehaller og meget mere Herudover kommer udlån eller støtte til faciliteter fra andre af kommunens forskellige fagsekretariater, bl.a. Natur, Sundhed, Ældre og Psykiatri- og handicap. Disse fagsekretariater udlåner forskellige faciliteter til de respektive brugergrupper. Det kan f.eks. være udlån af lokaler til seniorklubber, patientforeninger, grønne organisationer, naturformidling mv. enten i de kommunale bygninger eller som tilskud til leje af lokaler til foreningerne. For de fleste faciliteter gælder det, at de frivillige skal dele faciliteterne med andre, og at faciliteter på f.eks. skolerne alene kan udlånes efter kl På andre områder er udlånet ikke begrænset til eftermiddag og aften hvilket f.eks. gælder for Foreningernes Hus i Lendemarke, Kirketorvets Gymnastiksal, Aktivitetshuset Svend Gønges Torv, Mosegården mv. samt kommunale bygninger og institutioner, der har frie lokaler i dagtimerne. Vordingborg Kommune bruger godt 4 mio. kr. i lokaletilskud om året. Hertil kommer udlån af de mange kvadratmeter, som stilles gratis til rådighed for foreninger. Det drejer sig om ca kvm, som koster mere end 20 mio. kr. i drift om året til el, vand og varme og indvendig vedligeholdelse. Hertil kommer driftsudgifterne til de ca kvm. udendørsarealer på ca. 3,7 mio. kr. årligt. Vordingborg Kommune stiller mere end kvm til rådighed gratis for de frivillige folkeoplysende foreninger og humanitære organisationer. Hertil kommer kvm udendørsanlæg som f.eks. boldbaner og idrætsanlæg fordelt på 27 lokaliteter. De frivillige siger Lokaler og faciliteter skaber mulighed for at en lang række foreninger og frivillige kan udfolde deres aktiviteter. Både i spørgeskemaundersøgelsen og på de afholdte workshops er der fremkommet holdninger til betydningen af de fysiske rammer. Det gælder både at lokalerne er tilgængelige til rette tid, og at de er af en vis form for beskaffenhed. Vigtigste støtteform for de fleste foreninger (både type og antal) er gratis benyttelse af eller økonomisk støtte til lokaler og faciliteter. 6

7 I dialogen om de fysiske rammer giver nogle foreninger udtryk for, at der er flere forhold omkring de fysiske rammer de ønsker eller ønsker mere af. Dette er blandt andet at: have sit eget lokale eller opbevaringsmulighed lokalerne og faciliteterne bliver bedre og mere tidssvarende overalt i kommunen få hjælp med vedligeholdelsen af faciliteter (som boldbaner). Derudover er der i undersøgelsen forslag om, at kommunen gør noget aktivt for at bevare forsamlingsog medborgerhuse. På spørgsmålet om, hvordan kommunen bedst støtter det frivillige arbejde, er det også tydeligt, hvor stor betydning muligheden for at benytte lokaler gratis har. Gratis benyttelse af eller øk. støtte til lokale og faciliteter Økonomisk støtte til foreningens faste aktiviteter Øk. Støtte til bestemte grupper Økonomisk støtte til foreningens daglige drift Samarbejdsaftaler om opgaver og projekter Øk. Støtte til kurser og uddannelse Én indgang til kommunen Vejledning og rådgivning fra kommunen Hjælp til netværk til andre frivillige Uddannelse og kurser som kommunen afholder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor betydning Vis betydning Lille betydning Slet ingen betydning Ved ikke / irrelevant Spørgsmål: Hvilken betydning har følgende støtteformer? Give mulighed for at benytte kommunale lokaler gratis Højere grad påskønne det frivillige arbejde Medlems- og deltagertilskud til børn, unge, ældre og Give hjælp og rådgivning til nye foreninger Etablere faste tilskudsordninger hvor kommunen Støtte foreninger uden at blande sig Oprette Frivillighedscenter Tilbyde kurser og uddannelse for frivillige Overlade opgaver til foreninger 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Hvordan kan Vordingborg Kommune bedst støtte og fremme det frivillige arbejde, der foregår i kommunen? 7

8 Mulige nye tiltag Det gøres mere enkelt og tydeligt hvilke grupper og ud fra hvilke kriterier, Vordingborg Kommune udlåner og tildeler fysiske faciliteter. Udlånet foregår i dag fra forskellige fagsekretariater til de respektive grupper af frivillige, og det kan være svært for de frivillige at få en samlet oversigt over mulighederne. Det fremgår f.eks. ingen steder, at gratis udlån også gælder humanitære organisationer og hjælpeorganisationer. Alle fysiske faciliteter uanset type samles i et nye bookingsystem, der bliver den kommende foreningsportal, hvor de folkeoplysende foreninger får adgang til oplysninger om lokaler, deres tilskud mv. Bookingsystemet skal kunne bruges af alle frivillige, der derved får en samlet oversigt over de fysiske faciliteter. Bookingsystemet vedligeholdes og opdateres af Kultur og Fritid, og der skal laves tydelige procedurer, som sikrer gennemsigtighed for alle. Der laves en langsigtet plan for at gøre de fysiske faciliteter mere tidssvarende herunder sikre internetadgang til de frivillige. På skolerne, som udgør en meget stor del af de faciliteter, som de frivillige anvender, vil dette kunne ske indenfor det næste år. Der laves en vurdering af andre fysiske faciliteter herunder Foreningers Hus i Lendemarke, Mosegården, Hollænderhaven osv. i forhold til behovet for internetadgang. Det anbefales at gøre de fysiske faciliteter tilgængelige i bred forstand herunder sikre gode lydforhold (mulighed for teleslynger), adgangsforhold til kørestolsbrugere mv. De fleste faciliteter lever op til den ønskede standard, men der er fortsat kommunale faciliteter af ældre dato, der f.eks. ikke har tænkt i lydanlæg. De mobile og permanente lydanlæg skal kunne indgå i booking af lokalet, ligesom det skal være tydeligt, hvilke lokaler, der allerede har lydanlæg, adgangsforhold for kørestolsbrugere mv Frivilligcenter Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Vordingborg Kommune har ikke et frivilligcenter. I august 2012 søgte initiativgruppen for FrivilligCenter Vordingborg 1, Vordingborg Kommune om kommunal medfinansiering til etablering af et frivilligcenter beliggende i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune besluttede ikke at give hensigtserklæring om kommunal medfinansiering, der det første år ville være kroner, år 2 og herefter årlig støtte krone for krone (erfaringsmæssigt årligt). En del af støtten kan gives i form af lokaletilskud. Desuden blev det i august 2012 besluttet, at initiativgruppen indtil videre skulle have et lokale stillet til rådighed vederlagsfrit i Vordingborg by, indtil den samlede plan for frivillighed forelå.i dag har initiativgruppen fået tildelt egne lokaler på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling med egen indgang og alle driftsudgifter betalt. Der er etableret frivilligcentre i mere end halvdelen af landets kommuner. Centrene er finansieret dels af satspuljemidler under Social- og Integrationsministeriet, dels ved kommunal medfinansiering. For at opnå støtte skal centrene leve op til fem kriterier, som skal dokumenteres: 1. Netværk mellem foreninger, 2. Synliggørelse af frivilligt arbejde, 3. Foreningsservice med dokumentation af udlån af lokaler, 4. Mindst 20 medlemsforeninger og 5. Kommunal medfinansiering. 1 Initiativgruppen består af repræsentanter for en række foreninger indenfor social- og sundhedsområdet. 8

9 Et frivilligcenter skal ud fra Social- og Integrationsministeriets bevillingsregler være et 100 % foreningsdrevet foreningernes hus med egen bestyrelse, egne ansatte med ansvar for fundraising, database over foreninger/behov samt egne lokaler, som skal stilles til rådighed for foreninger og frivillige. Aalborg Universitet udarbejdede i 2009 en rapport med titlen Frivilligcentrene i Danmark. Fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark. Evalueringen viste, at der generel er stor tilfredshed med centrene og at de bedste resultater ses i befolkningstætte områder med mere end indbyggere, mens det har været vanskeligere at udnytte de fælles fysiske rammer i mere spredte geografiske områder. Der er desuden stor tilfredshed med hjælp til ansøgninger og fundraising. Det skal bemærkes, at ingen af centrene er blevet selvfinansierende, og at den gennemsnitlige kommunale støtte pr. frivilligcenter i 2008 var kr. fra 18 midlerne samt kr. fra andre kommunale puljer i alt kr. i gennemsnit pr frivilligcenter. Heraf kan en del af beløbet være givet i form af lokaler. Frivilligcentrene yder forskellige former for rådgivning til de frivillige foreninger samt tilbyder kurser samt generel foreningsservice. Desuden danner centrene ramme for forskellige aktivteter, hvor frivillige kan møde hinanden, men også hvor borgere kan få råd og vejledning. Halvdelen af centrene har driftsaftale, kontrakt eller skriftlig aftale med kommunen om løsning af en bestemt opgave. De frivillige siger I spørgeskemaundersøgelsen er knap 27 % helt enige i, og yderligere 25 % delvis enige i, at et frivilligcenter er en god måde at støtte det frivillige arbejde på. Det er primært foreninger indenfor social- og sundhedsområderne, der vægter et frivilligcenter. Frivilligcenter er dog lavere prioriteret end støtteformer som lokaler, påskønnelse, medlemstilskud og rådgivning, når de frivillige skal pege på den måde, som Vordingborg Kommune bedst kan støtte og fremme frivilligt arbejde på. På de afholdte workshops var det tydeligt, at mange prioriterede højt, at kommunens hjælp og støtte skulle ydes rundt om i alle lokalområderne. Give mulighed for at benytte kommunale lokaler gratis Højere grad påskønne det frivillige arbejde Medlems- og deltagertilskud til børn, unge, ældre og Give hjælp og rådgivning til nye foreninger Etablere faste tilskudsordninger hvor kommunen Støtte foreninger uden at blande sig Oprette Frivillighedscenter Tilbyde kurser og uddannelse for frivillige Overlade opgaver til foreninger 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Hvordan kan Vordingborg Kommune bedst støtte og fremme det frivillige arbejde, der foregår i kommunen? 9

10 Kultur mv. Idræt mv. Anden fritid Social og sundhed Lokalsamfund Andre foreninger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Ønske om frivilligcenter efter type forening Mulige nye tiltag Det foreslås, at der i det fælles bookingsystem oprettes mindre møde/kontorlokaler med gode adgangsforhold i henholdsvis Præstø, Stege og Vordingborg. På den måde vil det være muligt for borgerne at få råd og vejledning på faste centralt placerede adresser af de frivillige foreninger, som ønsker at tilbyde denne aktivitet til særlige grupper. Til foreningernes aktiviteter og projekter kan fortsat søges om 18 midler eller andre puljer, ligesom der kan indgås forskellige samarbejdsaftaler med kommunen om projekter og aktiviteter. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed. Den foreningsservice et frivilligcenter er forpligtet til at levere jf. kriterium 5 leverer kommunen allerede via de mange lokaler, der udlånes gratis. Dette sker, fordi Vordingborg Kommune ikke kun følger minimum krav jf. folkeoplysningsloven, men har udvidet denne til også at gælde de humanitære organisationer og hjælpeorganisationerne. Med et nyt bookingsystem vil det give en nem og enkelt adgang for alle interesserede at finde ledige lokaler. Hvis Vordingborg Kommune vælger at medfinansiere et egentligt frivilligcenter, foreslås det, at kommunen indgår en driftsaftale med centret mod at yde bestemte opgaver og mod, at et frivilligcenter f.eks. skal være en mulighed for alle frivillige foreninger og organisationer herunder også folkeoplysende foreninger og andre målgrupper.den kommunale medfinansiering vil betyde, at de kr. i årlig driftsstøtte vil blive fratrukket de eksisterende puljer til frivilligt arbejde. Det foreslås, at Vordingborg Kommune køber en licens, hvor de frivillige gratis kan hente rådgivning og vejledning til fundraising mv. samt få adgang til en række værktøjer målrettet frivillige foreninger og enkeltpersoner. Andre kommuner har gode erfaringer med dette. 10

11 4. Økonomiske rammer 4.1. Økonomisk støtte Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Vordingborg Kommune støtter de frivillige foreninger og aktiviteter på forskellig vis med økonomiske midler enten i form af fast støtte eller i form at støtte målrettet en særlig aktivitet eller for en særlig målgruppe, der følger af den pulje, frivillige kan søge. De fleste puljer kan søges af alle og er ikke kun forbeholdt f.eks. folkeoplysende foreninger eller alene frivillige. Den økonomiske støtte udspringer dels af lovgivningen dels af Vordingborg Kommunes egne politiske mål og politikker. På de store velfærdsområder er det primært støtte givet i henhold til serviceloven og folkeoplysningsloven. Dertil har Vordingborg Kommune en række politisk prioriterede puljer, som ligger udover lovgivningen. Den ene store pulje, der følger af serviceloven er 18 puljen, der kan søges af frivillige sociale organisationer og foreninger, der ønsker at styrke det sociale netværk i kommunen. I 2012 blev der anvendt kr. til frivillige initiativer indenfor puljen og der er afsat kr. i Den anden store pulje, der følger af serviceloven er 79 puljen, der yder tilskud til tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte. I 2012 blev der anvendt kr. til frivillige initiativer indenfor puljen og der er afsat kr. i Det tredje store område er tilskud og puljer indenfor I 2012 udbetalte Vordingborg Kommune godt det folkeoplysende område. Her gives tilskud dels 13 mio. kr. til frivillige aktiviteter enten i form af som fast støtte dels via forskellige puljer. Den faste faste tilskud eller via en pulje støtte gives til folkeoplysende foreninger og er f.eks. et grundtilskud, aktivitetstilskud eller lokaletilskud, hvis kommunen ikke kan stille lokaler til rådighed. Dertil kommer en række puljer målrettet forskellige foreninger eller frivillige aktiviteter. Det er puljer som aktivitets- og udviklingspuljen, elitestøtte, tilskud til uddannelse af ledere, en pulje til materialestøtte og en pulje til fysiske forbedringer eller puljen til udvikling under folkeoplysningspolitikken. På det folkeoplysende område blev der i 2012 anvendt omtrent 8 mio. kr. til foreninger eller frivillige initiativer og der er afsat 9,3 mio. kr. i Desuden har Vordingborg kommune andre puljer som i mere eller mindre grad kan søges til frivillige aktiviteter. Det gælder f.eks. udviklings- og markedsføringspuljen, billedkunstrådspuljen mv. På andre områder samarbejder frivillige foreninger eller organiseringer med kommunale enheder og søger i den forbindelse om økonomiske støtte til forskellige projekter eller aktiviteter. Det kan f.eks. være støtte til etablering af et fugleskjul, shelters eller indkøb af grej til naturformidling. De frivillige siger Udover den støtte det er, at have mulighed for gratis benyttelse af lokaler og faciliteter, har det betydning for foreningerne at få støtte til den daglige drift. Derudover mener foreningerne, at følgende økonomiske tiltag kan støtte og fremme det frivillige arbejde: Medlemstilskud til foreninger der har aktiviteter for særlige grupper (børn, unge, ældre og handicappede) Faste tilskudsordninger på områder hvor kommunen ønsker at frivillige bidrager (mere). 11

12 Det er især foreninger indenfor Idræt og social og sundhed, der ønsker tilskud målrettet forskellige grupper. Også andet end den økonomiske driftsstøtte der har betydning. Foreningerne har også brug for økonomisk støtte i form af tilskud til projekter og til uddannelse og kurser. Det kan være både kurser som kommunen holder og kurser som kommunen giver direkte økonomisk støtte til. På workshops, konference og i spørgeskemaundersøgelsen var der også forslag om andre former for økonomisk støtte: Transport Materialestøtte (herunder en lånecentral) Gratis deltagelse i arrangementer (ture med naturvejledere, konference r mm) Garantidækning Medlemsstøtte til medlemmer over 25 år Bevarelse af eksisterende lokalefaciliteter som medborgerhuse. Give mulighed for at benytte kommunale lokaler gratis Højere grad påskønne det frivillige arbejde Medlems- og deltagertilskud til børn, unge, ældre og Give hjælp og rådgivning til nye foreninger Etablere faste tilskudsordninger hvor kommunen gerne vil Støtte foreninger uden at blande sig Oprette Frivillighedscenter Tilbyde kurser og uddannelse for frivillige Overlade opgaver til foreninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Hvordan kan Vordingborg Kommune bedst støtte og fremme det frivillige arbejde, der foregår i kommunen? Kultur mv. Idræt mv. Anden fritid Social og sundhed Lokalsamfund Andre foreninger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Kommunen skal yde et medlems- eller deltagertilskud til foreninger og frivillige grupper, der har aktiviteter for børn og unge, ældre og handicappede 12

13 Mulige nye tiltag Det skal gøres nemmere for de frivillige at finde rundt i de mange puljer og støttemuligheder indenfor og udenfor kommunen. Eksisterende puljer skal beskrives på en samlet digital platform. Den konkrete pulje-sagsbehandling kan fortsat forblive i de respektive fagsekretariater i kommunen. Det foreslås, at der sker en styrket koordinering på tværs i kommunen i forhold til behandlingen af de respektive puljer mv. Der er i dag koordinering mellem 18 og 79, men det kunne med fordel ske på andre områder også. Det foreslås, at der etableres en digital rådgivningsfunktion på adressen og de forskellige fagområder internt i kommunen servicerer denne rådgivning. 5. Samarbejde og dialog 5.1. Forskellige samarbejder Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Vordingborg kommune samarbejder på forskellig vis med frivillige foreninger, organisationer eller interessegrupper. De forskellige samarbejder er reguleret lige fra løse mundtlige aftaler til mere skriftlige formelle aftaler. Samarbejdet kan handle om løsning af en opgave, hvor både kommune og frivillige har en interesse i at indgå i en eller anden form for samarbejde over en længere eller kortere periode. Det er de enkelte fagsekretariater eller institutioner i kommunen, der indgår en aftale med frivillige. På kultur og fritidsområdet samarbejdes med forskellige frivillige foreninger omkring arrangementer, events og andre typer aktiviteter. Det er f.eks. børnefestivalen Vilde Vulkaner, der primært afholdes ved frivillige kræfter og i samarbejde med Vordingborg Kommune. På sundhedsområdet er der i dag f.eks. et samarbejde med de mange patientforeninger, hvor samarbejdet primært er rettet mod indsatser, der vedrører særligt udsatte grupper og grupper med kroniske lidelser. På naturområdet samarbejder Vordingborg kommune f.eks. med frivillige, der vedligeholder stier og forestår forskellige former for naturpleje. Der ligger f.eks. samarbejdsaftaler med naturplejen og pasning af dyr og vedligeholdelse af rekreative områder. Der findes både naturplejelaug, høslettelaug, kogræsserlaug og gadekærslaug i Vordingbrog Kommune. Aftalerne har forskellig form, men en aftale kan f.eks. handle om, at frivillige kan komme på kursus i høslæt i forbindelse med pleje af et naturareal eller mod betaling til kørsel og rapportering, når frivillige optæller gydegrupper i Vordingborg kommunes vandløb. Disse samarbejder aftales og der er fast dialog med de frivillige og interesseorganisationerne. 13

14 De forskellige samarbejder og aftaler foregår ad hoc i forhold til de etablerede kanaler mellem kommunale enheder og frivillige. På enkelte områder faciliterer Vordingborg Kommune et samarbejde frivillige imellem. Vordingborg Kommune er i dialog med frivillige på forskellig vis og yder rådgivning i forbindelse ansøgninger til puljer, brug af fysiske faciliteter og bookinger osv. For folkeoplysende foreninger er udarbejdet en startpakke og der er afsat en uddannelsespulje til uddannelse af frivillige ledere. Der afholdes en lang række af dialogmøder mellem kommunalbestyrelsens medlemmer og forskellige grupper af frivillige, hvor der er mulighed for at komme med forslag til udvikling af nye samarbejder. De enkelte fagsekretariater undersøger efterfølgende de rejste spørgsmål, undersøger muligheder for at realisere ideer, som er fremkommet på dialogmøderne. Ofte vil resultaterne af disse undersøgelser blive fremlagt til politisk behandling i det relevante fagudvalg. De frivillige siger BROEN er et eksempel på et samarbejde frivillige imellem, hvor Vordingborg Kommune har taget de første skridt til etablering af en lokal afdeling Samarbejdet med kommunen handler især om at benytte lokaler og faciliteter, hvilket hænger godt sammen med at foreningerne som tidligere vist vægter adgang til netop lokaler og faciliteter højt i forhold til at kunne udføre deres frivillige arbejde. Langt de fleste foreninger ønsker at have et samarbejde med kommunen i fremtiden og knap 36 % ønsker at samarbejde med kommunen om andre aktiviteter og målgrupper end de allerede beskæftiger sig med. Foreningerne giver udtryk for, at de ønsker samarbejde, men de ønsker det under parolen det frivillige er frivilligt og skal forblive frivilligt, hvilket er kommet til udtryk på de afholdte workshops. De lægger stor vægt på deres selvbestemmelse i forhold til det, de skal beskæftige sig med, hvornår de skal det og hvordan det skal foregå. Som det fremgår under afsnittet om fysiske rammer og faciliteter er anerkendelse og påskønnelse for deres indsats noget af det, de vægter højest. Fast samarbejde med en kommunal institution Samarbejde med kommunen om et projekt 25,9 26,5 Samarbejde om benyttelse af lokale eller faciliteter 48,9 Samarbejde om fremme af politisk mål, mv. Anden form for samarbejde 18,4 21,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har et samarbejde Har aldrig haft et samarbejde Har tidligere haft et samarbejde Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Har foreningen/organisationen/gruppen et samarbejde med kommunen eller en kommunal institution? 14

15 Nej, vi ønsker ikke at samarbejde 13,2 Ja, om aktiviteter vi beskæftiger os med 79,5 Ja, om andre aktiviteter og målgrupper, end vi allerede 35, Spørgsmål: Har foreningen/organisationen/gruppen et ønske om at samarbejde med kommunen eller en kommunal institution om aktiviteter og projekter i fremtiden? Vigtige elementer i samarbejdet med de frivillige: Værdsættelse Forventningsafstemning Klare rollefordelinger Mulige nye tiltag Det foreslås, at der udarbejdes nogle skabeloner eller værktøjer sammen med de frivillige, så det bliver synligt for alle parter, hvordan man kan arbejde sammen både i forhold til mere løse mundtlige aftaler til de mere formelle skriftlige aftaler eller partnerskaber. Skabelonerne skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten, tidsplan og parternes rollefordeling osv. Skabelonerne skal være tilgængelige på en samlet digital platform, men skal udvikles i samarbejde med de frivillige. Der tages udgangspunkt i de mange gode eksempler på samarbejde, der allerede findes i Vordingborg Kommune. Alle parter får mulighed for både at udbyde og tilbyde aktiviteter, der med fordel kan finde sted i et samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige. Ved en årlig dialogdag kan sådan et match finde sted, ligesom det kunne foregå løbende via en digital platform mv. I forhold til at varetage en frivillig-jobbørs findes der allerede en landsdækkende frivilligjobbank hvor der annonceres efter frivillige. Det foreslås, at en ny digital platform linker specifikt til den side evt. med en særlig side for Vordingborg Kommune. Der laves nogle enkle og tydelige retningslinier for, hvordan vi i Vordingborg Kommune arbejder sammen med frivillige herunder rettigheder, ansvar, arbejdsmiljø, forsikringsforhold, børneattester osv. Det foreslås, at Vordingborg Kommune køber en licens, hvor de frivillige gratis kan hente rådgivning og vejledning til fundraising mv. samt få adgang til en række værktøjer målrettet frivillige foreninger og enkeltpersoner. Andre kommuner har gode erfaringer med dette. Alle 15

16 frivillige får gratis adgang til en database over lokale, regionale og nationale puljer og fonde, der regelmæssigt bliver opdateret. Databasen indeholder ca. 200 fonde og tilskudsmuligheder, primært landsdækkende men udbygges løbende med lokale/regionale fonde og tilskudsmuligheder i takt med at flere områder kommer med. Det foreslås, at der årligt afholdes en dialogdag mellem Vordingborg Kommune og alle frivillig foreninger og andre, der udøver frivilligt arbejde. Dialogdagen arrangeres i samarbejde med de frivillige foreninger og Vordingborg Kommune. Dialogdagen kan både være til gavn for de frivillige på tværs, være bindeled mellem frivillige og de forskellige kommunale afdelinger og institutioner, idet den kommunale repræsentation bør være tværfaglig. Der kunne være frivilligmatch på tværs eller kommunen kunne udbyde aktiviteter eller projekter, hvor der ønskes frivillige. Der kan laves aftaler mellem frivillige og kommunale afdelinger eller et bestemt emne kan være til debat. 6. Én indgang for de frivillige Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Langt størstedelen af informationerne omkring økonomiske støttemuligheder, faciliteter, kontaktpersoner etc. kan i dag findes på Dog ligger meget af informationen spredt og kræver - til tider - et godt kendskab til hjemmesidens og kommunens struktur at finde frem til. Der er i dag ikke etableret et egentligt forum, hvor kommune og frivillige systematisk kan mødes på tværs af interesser og fagområder. Alle sekretariater understøtter så vidt muligt i dag det frivillige arbejde på forskellig vis, men samarbejdet er ikke altid synligt og struktureret for omverdenen. Ligeledes er samarbejde med frivillige kun systematisk beskrevet for nogle områder. Dermed er der potentiale i øget fokus på at sikre erfaringsudvekslinger på tværs af interesser og fagområder internt i kommunen. Puljer til økonomisk støtte m.m. er i dag organiseret under de respektive fagområder. Kontakt med frivillige varetages derfor også af hvert enkelt fagområde, der ligeledes rådgiver ift. ansøgninger med mere. Der er ikke etableret en samlet oversigt over kommunens engagement i det frivillige arbejde. Der er i 2011 oprettet en hjemmeside på adressen der i skrivende stund bruges til kortfattet og generel information om frivillighedsområdet i Vordingborg Kommune, og siden bruges pt. i særdeleshed til information omkring de igangværende undersøgelser af frivillighedsområdet i Vordingborg Kommune. De frivillige siger Udover de største støtteformer som fysiske faciliteter og økonomiske tilskud til drift og projekter har de frivillige peget på en lang række andre former for støtte, der kan have betydning for det frivillige arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at ca. en tredjedel af de frivillige ønsker én indgang til kommunen, ligesom de ønsker vejledning og støtte fra kommunen samt hjælp til at facilitere netværksdannelse med andre frivillige. På workshops fremkom der forslag om, at kurser på tværs også kan være med til at løfte samarbejdet de frivillige foreninger imellem. Det kan være kurser, der blandt andet handler om, hvordan foreningerne søger midler og hvordan de bliver bedre til at sige goddag og farvel (og på gensyn) til frivillige. 16

17 I drøftelserne på workshops var der mange forslag til, hvordan dette kunne ske. En af de løsninger, som er gået igen flere gange, er ideen om en frivilligkoordinator, der kan sikre det store overblik, andre peger på, at frivilligkoordinatoren kan skabes via en tydelig digital platform. Gratis benyttelse af eller øk. støtte til lokale og faciliteter Økonomisk støtte til foreningens faste aktiviteter Øk. Støtte til bestemte grupper Økonomisk støtte til foreningens daglige drift Samarbejdsaftaler om opgaver og projekter Øk. Støtte til kurser og uddannelse Én indgang til kommunen Vejledning og rådgivning fra kommunen Hjælp til netværk til andre frivillige Uddannelse og kurser som kommunen afholder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor betydning Vis betydning Lille betydning Slet ingen betydning Ved ikke / irrelevant Spørgsmål: Hvilken betydning har de her kommunale støtteformer for foreningen? Nye mulige tiltag Digitalt samlingspunkt: Vordingborg Kommune kunne samle al information, der har direkte relation til frivillighedsområdet, på én hjemmeside. Dette kunne oplagt være den allerede etablerede side som kunne udvikles til at indeholde information om og funktioner i forhold til: Mulighed for kontakt via tværgående mail f.eks.: Samlet oversigt over muligheder for økonomisk støtte Muligheder for lån af faciliteter, herunder også booking af faciliteter Guides og vejledninger ift. støtte Links til hvor der ellers kan søges støtte udenfor kommunalt regi via en licensløsning FAQ vedr. de oftest stillede spørgsmål omkring frivillighed i Vordingborg Kommune Konkrete kontaktpersoner ift. fagområderne Et online forum, hvor frivillige (og kommunen) kan mødes på tværs og udveksle erfaringer og idéer. Et digitalt samlingspunkt kan også være facebook, der ligesom et forum på hjemmesiden faciliterer online 2-vejs kommunikation på tværs af kommunen og de frivillige. Dog skal man her være opmærksom på, at ikke alle borgere er på facebook i dag. En strategi, der udelukkende baserer sig på facebook, vil udelukke nogle frivillige fra at deltagere i denne dialog. Det anbefales ikke, at man kører med begge 2-vejs dialogmuligheder, hvis ikke disse kan kommunikere på tværs af platformene (hjemmeside og facebook). 17

18 Frivilligkoordinator eller anden organisering: Det foreslås, at der skal reserveres ressourcer til at lave en fokuseret indsats for at pleje og udvikle frivillighedsområdet yderligere. Dette kan ske enten via én digital indgang, som serviceres af en tværsektoriel sammensat gruppe eller via etablering af en ny funktion kaldet frivilligkoordinatoren. En kombination af de to veje er selvsagt også en mulighed. Den styrkede indsats skulle bl.a. omfatte: Vejlede frivillige i forhold til: o Økonomi og ansøgninger o Muligheder for brug af faciliteter o Koordination af frivillighedsarrangementer o Skabe opmærksomhed omkring deres indsatser Samarbejde om et eller flere årlige frivillighedsarrangementer (dialogdag) Have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig på frivillighedsområdet, såvel lokalt som nationalt, og videreformidle denne information til henholdsvis de frivillige og de respektive kommunale fagområder. Opdatere hjemmesiden/facebook tilknyttet frivillighed Skabe kontakter de frivillige imellem Holde oplæg hos frivillige Facilitere samarbejder med frivillighedsområder i andre kommuner Skabe kontakt mellem enkelte sekretariater/virksomheder og frivillige Etablere og udvikle nye kontakter og samarbejder mellem kommunen og de frivillige Funktionen kan med fordel forankres i Kultur og Fritid, da dette sekretariat i dag har den største berøringsflade til de frivillige indsatser. Funktionen skal ikke erstatte kontakter mellem øvrige kommunale medarbejdere og frivillige, men derimod understøtte disse. 7. Fakta 7.1. Indsamling af viden hvordan har vi gjort Om dataindsamlingen I dette katalog indgår informationer og den viden projektgruppen har indsamlet i perioden september 2012 til februar 2013 i forbindelse med kortlægningen af det frivillige arbejde i Vordingborg Kommune. I arbejdet har vi brugt forskellige metoder til vidensindsamlingen: Spørgeskema til alle foreninger i kommune. 2 workshops med repræsentanter fra de frivillige foreninger. 1 konference for de frivillige foreninger. Spørgeskema til forvaltningschefer. Samtaler med medarbejdere i kommunen. Spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført og resultaterne efterfølgende behandlet med bistand fra professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Spørgeskemaet blev sendt ud til alle de frivillige foreninger i Vordingborg Kommune, vi på udsendelsestidspunktet kendte til. Frivilligt arbejde foregår også på tværs af kommunegrænser. Det 18

19 betyder, at vi har afgrænset muligheden for at besvare skemaet i forhold til frivillige udenfor Vordingborg Kommune. I december 2012 blev der sendt invitationer ud til i alt 513 foreninger. Grafen herunder viser, hvordan de 513 foreninger i Vordingborg Kommune fordeler sig på samfundsområder. Invitationen blev sendt på mail og enkelte invitationer blev sendt med brev, da mailadresse var ukendt. Foreningerne blev inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der skulle medvirke til at skaffe viden om især nuværende og fremtidigt samarbejde kommunen og foreningerne imellem. Efter fristens udløb og en enkelt rykkerprocedure var gennemført, endte svarprocenten på 55. Det vil sige, at 280 foreninger valgte at deltage, hvilket er et højt svarniveau for denne type undersøgelser. Da besvarelserne, som grafen herunder viser, samtidig fordeler sig jævnt på alle typer foreninger, kan de bruges til at sige noget generelt om de emner, der er spurgt om. Kultur, kunst, musik Idræt, motion, dans mv. Fritids, hobbies, korps Social og sundhed Lokalsamfund Andre foreninger Kultur, kunst, musik, historie Idræt, motion og dans Anden fritid Socialt arbejde og sundhed Miljø, natur, dyrebeskyttelse Lokalsamfund, beboerhuse, lokalråd Politiske partier Internationale aktiviteter Kirke, meninghedsråd, religion Andre foreninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svaret Ikke svaret De foreninger, der har besvaret undersøgelsen, har primært deres aktiviteter i følgende afgrænsede områder i kommunen: 19

20 Hele kommunen Allerslev-Skibinge Bogø Bårse-Beldringe Jungshoved Kalvehave Kastrup-Neder Vindinge Lundby Mern Nyråd Præstø Stege Stensved Vestmøn Vordingborg Ørslev Østmøn Flere eller færre frivillige I forbindelse med de 2 workshops nævnte flere, at det var en udfordring at skaffe frivillige. Især de unge blev efterlyst. Helt det samme billede viser sig ikke, når vi ser på besvarelserne i undersøgelsen. Her tegner der sig et billede af, at antallet at de ulønnede frivillige de sidste 5 år er uændret eller i fremgang. Kultur mv. Idræt Anden fritid Social og sundhed Lokalsamfund Øvrige foreninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Færre Uændret Flere Ved ikke Ifølge professor Bjarne Ibsen tegner der sig det samme billede på landsplan. En sammenligning med Fyn viser, at der er kommet en anelse flere frivillige i Vordingborg de seneste fem år. Bjarne Ibsen pointerede på frivilligkonferencen den 17. januar 2013, at billedet på landsplan er, at der er vækst i antal foreninger, og at stadig flere er medlem af en forening. Det er blandt de unge og ældre, at væksten sker, og den laveste deltagelse i foreningslivet og det frivillige arbejde er blandt de å- rige. 20

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune?

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Store politiske forventninger til det frivillige arbejde

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Samlet oversigt, uddybet længere nede. Kommune/ Frivilligcenter

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Det Frivillige Samråd i Vordingborg. Frivillighed på tværs af kommunens afdelinger og foreninger

Det Frivillige Samråd i Vordingborg. Frivillighed på tværs af kommunens afdelinger og foreninger Det Frivillige Samråd i Vordingborg Frivillighed på tværs af kommunens afdelinger og foreninger 1 Sporadisk kontakt Der var en gang Økonomisk tilskud efter kan lovgivning Frivillige opgaver/kommunale opgaver

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune

Frivillighedspolitik. Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Frivillighedspolitik Politik for frivilligt, socialt arbejde i Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Frivillighedspolitik - vision 7 1 - Midler 9 2 - Samarbejde 11 3 - Tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvilke undersøgelser? Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen 1 Integrationsrådet Rådet er positivt stemt overfor målsætningerne i politikken og håber, at den vil være med til at sikre, at foreningsliv og

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce:

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce: NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 SE KALUNDBORG KOMMUNES NYE FRIVILLIG-SIDE: www.kalundborg.dk/ frivillig Annonce: Frivilligt socialt

Læs mere

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store kommunale forventninger til at foreninger

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab

Version. PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for Faaborg-Midtfyn som fællesskab Version PROJEKTBESKRIVELSE Strategi for som fællesskab Projektbeskrivelse Projekt: Strategi for som fællesskab Projektejer: Direktionen Dato: Maj 2014 Baggrund for projektet: I er der et politisk ønske

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere