Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag"

Transkript

1 Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

2 Rapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Indhold 1. Forord 2. Mulige nye tiltag 3. Fysiske rammer og faciliteter 3.1 Fysiske faciliteter 3.2 Frivilligcenter 4. Økonomiske rammer 4.1 Økonomisk støtte 5. Samarbejde og dialog 5.1 Forskellige samarbejder 6. En indgang for de frivillige 7. Fakta 3

4 1. Forord I Vordingborg Kommune er det frivillige arbejde mangfoldigt og præget af stort engagement til gavn og glæde for tusinde af børn og voksne. Frivillige i Vordingborg Kommune udtrykker generelt tilfredshed med de rammer, der understøtter det frivillige arbejde, og Vordingborg Kommune vil gerne være med til at gøre disse rammer endnu bedre. Vordingborg Kommune anerkender de frivilliges store indsats og at frivillige ønsker frihed til at være frivillige - ligesom nattergalen bedst synger i det fri. Denne rapport beskriver, hvordan Vordingborg Kommune i dag støtter de mange frivillige enten i form af tildeling af fysisk faciliteter, ved direkte økonomisk støtte eller på anden vis støtter de mange frivillige i Vordingborg Kommune, men beskriver også mulige tiltag til at gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig i Vordingborg Kommune. Samtidig opsummerer rapporten en række af de hovedbudskaber, som frivillige har givet i en større spørgeskemaundersøgelse og på workshops. Rapporten giver et billede af den mangfoldighed af støttemuligheder, der allerede er til stede i dag, men giver også pejlinger på mulige nye tiltag, som kan støtte den frivillige indsats fremover. Rapporten knytter sig til Udkast til Politik for Frivillighed. Det er tanken, at nogle af rapportens opstillede forslag til nye tiltag vil kunne anvendes som en del af handleplanerne for de mål, der er skitseret i politikken. Rapporten er bygget op sådan, at der under de forskellige emner først er beskrevet, hvordan Vordingborg Kommune i dag støtter det frivillige arbejde, og herefter hvad de frivillige har sagt i spørgeundersøgelsen og på workshops og sidst forslag til nogle mulige nye tiltag. Sidst i rapporten kan du læse mere om spørgeundersøgelsen og først i rapporten er der en samlet beskrivelse af mulige tiltag. I vores definition skal frivilligt arbejde være: Frivilligt og ulønnet Til gavn for andre end en selv og ens familie/venner Organiseret/selvorganiseret En aktiv indsats 4

5 2. Status og mulige nye tiltag - Samlet Fysiske rammer og faciliteter Vordingborg Kommune råder over et stort antal lokaler og udendørs faciliteter til at understøtte de frivillige aktiviteter. Og Vordingborg Kommune stiller modsat de fleste andre kommuner disse rammer gratis til rådighed for alle foreninger. Et nyt tiltag, der vil understøtte de frivillige, vil være at gøre det mere enkelt og synligt, hvordan frivillige får mulighed for at benytte de mange faciliteter. Det kunne foregå ved at samle alle bookinger i et fælles bookingsystem, som er synligt via en digital platform for alle frivillige. Desuden kunne der laves en langsigtet plan for at gøre de fysiske faciliteter mere tidssvarende herunder tilgængelighed i bred forstand (Lydanlæg, IT muligheder mv.). Endelig er beskrevet som nyt tiltag, at der enten oprettes et egentlig frivilligcenter i Vordingborg by eller etableres et mindre mødelokale i hver af de tre købstæder, som kan bookes via det fælles bookingsystem. Økonomiske rammer Vordingborg Kommune har en række puljer, som i dag kan søges til frivillige aktiviteter, ligesom der gives økonomisk støtte på anden vis. Et nyt tiltag kunne være at gøre det nemmere for de frivillige at finde rundt i de mange puljer og støttemuligheder indenfor og udenfor kommunen. Eksisterende puljer kunne beskrives på en samlet digital platform, og der kunne være en styrket koordinering på tværs i kommunen i forhold til behandlingen af de respektive puljer mv. Der kunne oprettes en digital rådgivningsfunktion på adressen og internt i kommunen på tværs af de forskellige fagområder serviceres denne rådgivning. Samarbejde og dialog: Vordingborg Kommune samarbejder i dag på forskellig vis med frivillige foreninger og organisationer. Et nyt tiltag kunne være, at der udarbejdes nogle skabeloner eller værktøjer sammen med de frivillige. Formålet skulle være at sikre fælles forståelse og fælles viden om hvordan, man kan arbejde sammen samt at der laves nogle klare spilleregler for, hvordan Vordingborg Kommune arbejder sammen med frivillige herunder rettigheder, ansvar, forsikringsforhold mv. Det foreslås desuden, at der i samarbejde med de frivillige arrangeres en årlig dialogdag, hvor frivillige kan netværke på tværs, og hvor frivillige og kommunale enheder kan drøfte nye samarbejdsmuligheder. Det foreslås endvidere, at alle frivillige i Vordingborg Kommune får gratis adgang til rådgivning og hjælp til fundraising mv. via en digital fælles platform. Èn indgang for de frivillige: Vordingborg Kommune har i dag flere indgange for de frivillige foreninger og organisationer. Et nyt tiltag kunne være at samle en række funktioner i en fælles indgang enten hos en frivilligkoordinator eller på en fælles digital indgang, eller i en kombination af begge muligheder. 5

6 3. Fysiske rammer og faciliteter 3.1. Fysiske faciliteter Hvad gør Vordingborg Kommune i dag I modsætning til mange andre kommuner stiller Vordingborg Kommune gratis faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger samt humanitære organisationer og hjælpeorganisationer hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Det kan være gymnastiksale, fag- og klasselokaler mv. samt udendørsanlæg og de stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr til disse to grupper. Hvor kommunen ikke kan tildele kommunale faciliteter til de folkeoplysende foreninger, ydes der økonomisk lokaletilskud til de frivilliges egne eller lejede lokaler. Øvrige frivillige foreninger eller enkeltpersoner kan benytte faciliteterne mod betaling. Det kan f.eks. være grundejerforeninger, antennelaug mv. Størsteparten af tildelingen af fysiske faciliteter til frivillige foregår via Vordingborg Kommunes Kultur- og Fritidssekretariat, hvor de frivillige årligt kan søge om konkrete lokaler og tider. Facilieter kan være klasselokaler, haller, boldbaner, idrætsanlæg, skydebaner, svømmehaller og meget mere Herudover kommer udlån eller støtte til faciliteter fra andre af kommunens forskellige fagsekretariater, bl.a. Natur, Sundhed, Ældre og Psykiatri- og handicap. Disse fagsekretariater udlåner forskellige faciliteter til de respektive brugergrupper. Det kan f.eks. være udlån af lokaler til seniorklubber, patientforeninger, grønne organisationer, naturformidling mv. enten i de kommunale bygninger eller som tilskud til leje af lokaler til foreningerne. For de fleste faciliteter gælder det, at de frivillige skal dele faciliteterne med andre, og at faciliteter på f.eks. skolerne alene kan udlånes efter kl På andre områder er udlånet ikke begrænset til eftermiddag og aften hvilket f.eks. gælder for Foreningernes Hus i Lendemarke, Kirketorvets Gymnastiksal, Aktivitetshuset Svend Gønges Torv, Mosegården mv. samt kommunale bygninger og institutioner, der har frie lokaler i dagtimerne. Vordingborg Kommune bruger godt 4 mio. kr. i lokaletilskud om året. Hertil kommer udlån af de mange kvadratmeter, som stilles gratis til rådighed for foreninger. Det drejer sig om ca kvm, som koster mere end 20 mio. kr. i drift om året til el, vand og varme og indvendig vedligeholdelse. Hertil kommer driftsudgifterne til de ca kvm. udendørsarealer på ca. 3,7 mio. kr. årligt. Vordingborg Kommune stiller mere end kvm til rådighed gratis for de frivillige folkeoplysende foreninger og humanitære organisationer. Hertil kommer kvm udendørsanlæg som f.eks. boldbaner og idrætsanlæg fordelt på 27 lokaliteter. De frivillige siger Lokaler og faciliteter skaber mulighed for at en lang række foreninger og frivillige kan udfolde deres aktiviteter. Både i spørgeskemaundersøgelsen og på de afholdte workshops er der fremkommet holdninger til betydningen af de fysiske rammer. Det gælder både at lokalerne er tilgængelige til rette tid, og at de er af en vis form for beskaffenhed. Vigtigste støtteform for de fleste foreninger (både type og antal) er gratis benyttelse af eller økonomisk støtte til lokaler og faciliteter. 6

7 I dialogen om de fysiske rammer giver nogle foreninger udtryk for, at der er flere forhold omkring de fysiske rammer de ønsker eller ønsker mere af. Dette er blandt andet at: have sit eget lokale eller opbevaringsmulighed lokalerne og faciliteterne bliver bedre og mere tidssvarende overalt i kommunen få hjælp med vedligeholdelsen af faciliteter (som boldbaner). Derudover er der i undersøgelsen forslag om, at kommunen gør noget aktivt for at bevare forsamlingsog medborgerhuse. På spørgsmålet om, hvordan kommunen bedst støtter det frivillige arbejde, er det også tydeligt, hvor stor betydning muligheden for at benytte lokaler gratis har. Gratis benyttelse af eller øk. støtte til lokale og faciliteter Økonomisk støtte til foreningens faste aktiviteter Øk. Støtte til bestemte grupper Økonomisk støtte til foreningens daglige drift Samarbejdsaftaler om opgaver og projekter Øk. Støtte til kurser og uddannelse Én indgang til kommunen Vejledning og rådgivning fra kommunen Hjælp til netværk til andre frivillige Uddannelse og kurser som kommunen afholder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor betydning Vis betydning Lille betydning Slet ingen betydning Ved ikke / irrelevant Spørgsmål: Hvilken betydning har følgende støtteformer? Give mulighed for at benytte kommunale lokaler gratis Højere grad påskønne det frivillige arbejde Medlems- og deltagertilskud til børn, unge, ældre og Give hjælp og rådgivning til nye foreninger Etablere faste tilskudsordninger hvor kommunen Støtte foreninger uden at blande sig Oprette Frivillighedscenter Tilbyde kurser og uddannelse for frivillige Overlade opgaver til foreninger 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Hvordan kan Vordingborg Kommune bedst støtte og fremme det frivillige arbejde, der foregår i kommunen? 7

8 Mulige nye tiltag Det gøres mere enkelt og tydeligt hvilke grupper og ud fra hvilke kriterier, Vordingborg Kommune udlåner og tildeler fysiske faciliteter. Udlånet foregår i dag fra forskellige fagsekretariater til de respektive grupper af frivillige, og det kan være svært for de frivillige at få en samlet oversigt over mulighederne. Det fremgår f.eks. ingen steder, at gratis udlån også gælder humanitære organisationer og hjælpeorganisationer. Alle fysiske faciliteter uanset type samles i et nye bookingsystem, der bliver den kommende foreningsportal, hvor de folkeoplysende foreninger får adgang til oplysninger om lokaler, deres tilskud mv. Bookingsystemet skal kunne bruges af alle frivillige, der derved får en samlet oversigt over de fysiske faciliteter. Bookingsystemet vedligeholdes og opdateres af Kultur og Fritid, og der skal laves tydelige procedurer, som sikrer gennemsigtighed for alle. Der laves en langsigtet plan for at gøre de fysiske faciliteter mere tidssvarende herunder sikre internetadgang til de frivillige. På skolerne, som udgør en meget stor del af de faciliteter, som de frivillige anvender, vil dette kunne ske indenfor det næste år. Der laves en vurdering af andre fysiske faciliteter herunder Foreningers Hus i Lendemarke, Mosegården, Hollænderhaven osv. i forhold til behovet for internetadgang. Det anbefales at gøre de fysiske faciliteter tilgængelige i bred forstand herunder sikre gode lydforhold (mulighed for teleslynger), adgangsforhold til kørestolsbrugere mv. De fleste faciliteter lever op til den ønskede standard, men der er fortsat kommunale faciliteter af ældre dato, der f.eks. ikke har tænkt i lydanlæg. De mobile og permanente lydanlæg skal kunne indgå i booking af lokalet, ligesom det skal være tydeligt, hvilke lokaler, der allerede har lydanlæg, adgangsforhold for kørestolsbrugere mv Frivilligcenter Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Vordingborg Kommune har ikke et frivilligcenter. I august 2012 søgte initiativgruppen for FrivilligCenter Vordingborg 1, Vordingborg Kommune om kommunal medfinansiering til etablering af et frivilligcenter beliggende i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune besluttede ikke at give hensigtserklæring om kommunal medfinansiering, der det første år ville være kroner, år 2 og herefter årlig støtte krone for krone (erfaringsmæssigt årligt). En del af støtten kan gives i form af lokaletilskud. Desuden blev det i august 2012 besluttet, at initiativgruppen indtil videre skulle have et lokale stillet til rådighed vederlagsfrit i Vordingborg by, indtil den samlede plan for frivillighed forelå.i dag har initiativgruppen fået tildelt egne lokaler på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling med egen indgang og alle driftsudgifter betalt. Der er etableret frivilligcentre i mere end halvdelen af landets kommuner. Centrene er finansieret dels af satspuljemidler under Social- og Integrationsministeriet, dels ved kommunal medfinansiering. For at opnå støtte skal centrene leve op til fem kriterier, som skal dokumenteres: 1. Netværk mellem foreninger, 2. Synliggørelse af frivilligt arbejde, 3. Foreningsservice med dokumentation af udlån af lokaler, 4. Mindst 20 medlemsforeninger og 5. Kommunal medfinansiering. 1 Initiativgruppen består af repræsentanter for en række foreninger indenfor social- og sundhedsområdet. 8

9 Et frivilligcenter skal ud fra Social- og Integrationsministeriets bevillingsregler være et 100 % foreningsdrevet foreningernes hus med egen bestyrelse, egne ansatte med ansvar for fundraising, database over foreninger/behov samt egne lokaler, som skal stilles til rådighed for foreninger og frivillige. Aalborg Universitet udarbejdede i 2009 en rapport med titlen Frivilligcentrene i Danmark. Fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark. Evalueringen viste, at der generel er stor tilfredshed med centrene og at de bedste resultater ses i befolkningstætte områder med mere end indbyggere, mens det har været vanskeligere at udnytte de fælles fysiske rammer i mere spredte geografiske områder. Der er desuden stor tilfredshed med hjælp til ansøgninger og fundraising. Det skal bemærkes, at ingen af centrene er blevet selvfinansierende, og at den gennemsnitlige kommunale støtte pr. frivilligcenter i 2008 var kr. fra 18 midlerne samt kr. fra andre kommunale puljer i alt kr. i gennemsnit pr frivilligcenter. Heraf kan en del af beløbet være givet i form af lokaler. Frivilligcentrene yder forskellige former for rådgivning til de frivillige foreninger samt tilbyder kurser samt generel foreningsservice. Desuden danner centrene ramme for forskellige aktivteter, hvor frivillige kan møde hinanden, men også hvor borgere kan få råd og vejledning. Halvdelen af centrene har driftsaftale, kontrakt eller skriftlig aftale med kommunen om løsning af en bestemt opgave. De frivillige siger I spørgeskemaundersøgelsen er knap 27 % helt enige i, og yderligere 25 % delvis enige i, at et frivilligcenter er en god måde at støtte det frivillige arbejde på. Det er primært foreninger indenfor social- og sundhedsområderne, der vægter et frivilligcenter. Frivilligcenter er dog lavere prioriteret end støtteformer som lokaler, påskønnelse, medlemstilskud og rådgivning, når de frivillige skal pege på den måde, som Vordingborg Kommune bedst kan støtte og fremme frivilligt arbejde på. På de afholdte workshops var det tydeligt, at mange prioriterede højt, at kommunens hjælp og støtte skulle ydes rundt om i alle lokalområderne. Give mulighed for at benytte kommunale lokaler gratis Højere grad påskønne det frivillige arbejde Medlems- og deltagertilskud til børn, unge, ældre og Give hjælp og rådgivning til nye foreninger Etablere faste tilskudsordninger hvor kommunen Støtte foreninger uden at blande sig Oprette Frivillighedscenter Tilbyde kurser og uddannelse for frivillige Overlade opgaver til foreninger 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Hvordan kan Vordingborg Kommune bedst støtte og fremme det frivillige arbejde, der foregår i kommunen? 9

10 Kultur mv. Idræt mv. Anden fritid Social og sundhed Lokalsamfund Andre foreninger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Ønske om frivilligcenter efter type forening Mulige nye tiltag Det foreslås, at der i det fælles bookingsystem oprettes mindre møde/kontorlokaler med gode adgangsforhold i henholdsvis Præstø, Stege og Vordingborg. På den måde vil det være muligt for borgerne at få råd og vejledning på faste centralt placerede adresser af de frivillige foreninger, som ønsker at tilbyde denne aktivitet til særlige grupper. Til foreningernes aktiviteter og projekter kan fortsat søges om 18 midler eller andre puljer, ligesom der kan indgås forskellige samarbejdsaftaler med kommunen om projekter og aktiviteter. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed. Den foreningsservice et frivilligcenter er forpligtet til at levere jf. kriterium 5 leverer kommunen allerede via de mange lokaler, der udlånes gratis. Dette sker, fordi Vordingborg Kommune ikke kun følger minimum krav jf. folkeoplysningsloven, men har udvidet denne til også at gælde de humanitære organisationer og hjælpeorganisationerne. Med et nyt bookingsystem vil det give en nem og enkelt adgang for alle interesserede at finde ledige lokaler. Hvis Vordingborg Kommune vælger at medfinansiere et egentligt frivilligcenter, foreslås det, at kommunen indgår en driftsaftale med centret mod at yde bestemte opgaver og mod, at et frivilligcenter f.eks. skal være en mulighed for alle frivillige foreninger og organisationer herunder også folkeoplysende foreninger og andre målgrupper.den kommunale medfinansiering vil betyde, at de kr. i årlig driftsstøtte vil blive fratrukket de eksisterende puljer til frivilligt arbejde. Det foreslås, at Vordingborg Kommune køber en licens, hvor de frivillige gratis kan hente rådgivning og vejledning til fundraising mv. samt få adgang til en række værktøjer målrettet frivillige foreninger og enkeltpersoner. Andre kommuner har gode erfaringer med dette. 10

11 4. Økonomiske rammer 4.1. Økonomisk støtte Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Vordingborg Kommune støtter de frivillige foreninger og aktiviteter på forskellig vis med økonomiske midler enten i form af fast støtte eller i form at støtte målrettet en særlig aktivitet eller for en særlig målgruppe, der følger af den pulje, frivillige kan søge. De fleste puljer kan søges af alle og er ikke kun forbeholdt f.eks. folkeoplysende foreninger eller alene frivillige. Den økonomiske støtte udspringer dels af lovgivningen dels af Vordingborg Kommunes egne politiske mål og politikker. På de store velfærdsområder er det primært støtte givet i henhold til serviceloven og folkeoplysningsloven. Dertil har Vordingborg Kommune en række politisk prioriterede puljer, som ligger udover lovgivningen. Den ene store pulje, der følger af serviceloven er 18 puljen, der kan søges af frivillige sociale organisationer og foreninger, der ønsker at styrke det sociale netværk i kommunen. I 2012 blev der anvendt kr. til frivillige initiativer indenfor puljen og der er afsat kr. i Den anden store pulje, der følger af serviceloven er 79 puljen, der yder tilskud til tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte. I 2012 blev der anvendt kr. til frivillige initiativer indenfor puljen og der er afsat kr. i Det tredje store område er tilskud og puljer indenfor I 2012 udbetalte Vordingborg Kommune godt det folkeoplysende område. Her gives tilskud dels 13 mio. kr. til frivillige aktiviteter enten i form af som fast støtte dels via forskellige puljer. Den faste faste tilskud eller via en pulje støtte gives til folkeoplysende foreninger og er f.eks. et grundtilskud, aktivitetstilskud eller lokaletilskud, hvis kommunen ikke kan stille lokaler til rådighed. Dertil kommer en række puljer målrettet forskellige foreninger eller frivillige aktiviteter. Det er puljer som aktivitets- og udviklingspuljen, elitestøtte, tilskud til uddannelse af ledere, en pulje til materialestøtte og en pulje til fysiske forbedringer eller puljen til udvikling under folkeoplysningspolitikken. På det folkeoplysende område blev der i 2012 anvendt omtrent 8 mio. kr. til foreninger eller frivillige initiativer og der er afsat 9,3 mio. kr. i Desuden har Vordingborg kommune andre puljer som i mere eller mindre grad kan søges til frivillige aktiviteter. Det gælder f.eks. udviklings- og markedsføringspuljen, billedkunstrådspuljen mv. På andre områder samarbejder frivillige foreninger eller organiseringer med kommunale enheder og søger i den forbindelse om økonomiske støtte til forskellige projekter eller aktiviteter. Det kan f.eks. være støtte til etablering af et fugleskjul, shelters eller indkøb af grej til naturformidling. De frivillige siger Udover den støtte det er, at have mulighed for gratis benyttelse af lokaler og faciliteter, har det betydning for foreningerne at få støtte til den daglige drift. Derudover mener foreningerne, at følgende økonomiske tiltag kan støtte og fremme det frivillige arbejde: Medlemstilskud til foreninger der har aktiviteter for særlige grupper (børn, unge, ældre og handicappede) Faste tilskudsordninger på områder hvor kommunen ønsker at frivillige bidrager (mere). 11

12 Det er især foreninger indenfor Idræt og social og sundhed, der ønsker tilskud målrettet forskellige grupper. Også andet end den økonomiske driftsstøtte der har betydning. Foreningerne har også brug for økonomisk støtte i form af tilskud til projekter og til uddannelse og kurser. Det kan være både kurser som kommunen holder og kurser som kommunen giver direkte økonomisk støtte til. På workshops, konference og i spørgeskemaundersøgelsen var der også forslag om andre former for økonomisk støtte: Transport Materialestøtte (herunder en lånecentral) Gratis deltagelse i arrangementer (ture med naturvejledere, konference r mm) Garantidækning Medlemsstøtte til medlemmer over 25 år Bevarelse af eksisterende lokalefaciliteter som medborgerhuse. Give mulighed for at benytte kommunale lokaler gratis Højere grad påskønne det frivillige arbejde Medlems- og deltagertilskud til børn, unge, ældre og Give hjælp og rådgivning til nye foreninger Etablere faste tilskudsordninger hvor kommunen gerne vil Støtte foreninger uden at blande sig Oprette Frivillighedscenter Tilbyde kurser og uddannelse for frivillige Overlade opgaver til foreninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Hvordan kan Vordingborg Kommune bedst støtte og fremme det frivillige arbejde, der foregår i kommunen? Kultur mv. Idræt mv. Anden fritid Social og sundhed Lokalsamfund Andre foreninger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Kommunen skal yde et medlems- eller deltagertilskud til foreninger og frivillige grupper, der har aktiviteter for børn og unge, ældre og handicappede 12

13 Mulige nye tiltag Det skal gøres nemmere for de frivillige at finde rundt i de mange puljer og støttemuligheder indenfor og udenfor kommunen. Eksisterende puljer skal beskrives på en samlet digital platform. Den konkrete pulje-sagsbehandling kan fortsat forblive i de respektive fagsekretariater i kommunen. Det foreslås, at der sker en styrket koordinering på tværs i kommunen i forhold til behandlingen af de respektive puljer mv. Der er i dag koordinering mellem 18 og 79, men det kunne med fordel ske på andre områder også. Det foreslås, at der etableres en digital rådgivningsfunktion på adressen og de forskellige fagområder internt i kommunen servicerer denne rådgivning. 5. Samarbejde og dialog 5.1. Forskellige samarbejder Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Vordingborg kommune samarbejder på forskellig vis med frivillige foreninger, organisationer eller interessegrupper. De forskellige samarbejder er reguleret lige fra løse mundtlige aftaler til mere skriftlige formelle aftaler. Samarbejdet kan handle om løsning af en opgave, hvor både kommune og frivillige har en interesse i at indgå i en eller anden form for samarbejde over en længere eller kortere periode. Det er de enkelte fagsekretariater eller institutioner i kommunen, der indgår en aftale med frivillige. På kultur og fritidsområdet samarbejdes med forskellige frivillige foreninger omkring arrangementer, events og andre typer aktiviteter. Det er f.eks. børnefestivalen Vilde Vulkaner, der primært afholdes ved frivillige kræfter og i samarbejde med Vordingborg Kommune. På sundhedsområdet er der i dag f.eks. et samarbejde med de mange patientforeninger, hvor samarbejdet primært er rettet mod indsatser, der vedrører særligt udsatte grupper og grupper med kroniske lidelser. På naturområdet samarbejder Vordingborg kommune f.eks. med frivillige, der vedligeholder stier og forestår forskellige former for naturpleje. Der ligger f.eks. samarbejdsaftaler med naturplejen og pasning af dyr og vedligeholdelse af rekreative områder. Der findes både naturplejelaug, høslettelaug, kogræsserlaug og gadekærslaug i Vordingbrog Kommune. Aftalerne har forskellig form, men en aftale kan f.eks. handle om, at frivillige kan komme på kursus i høslæt i forbindelse med pleje af et naturareal eller mod betaling til kørsel og rapportering, når frivillige optæller gydegrupper i Vordingborg kommunes vandløb. Disse samarbejder aftales og der er fast dialog med de frivillige og interesseorganisationerne. 13

14 De forskellige samarbejder og aftaler foregår ad hoc i forhold til de etablerede kanaler mellem kommunale enheder og frivillige. På enkelte områder faciliterer Vordingborg Kommune et samarbejde frivillige imellem. Vordingborg Kommune er i dialog med frivillige på forskellig vis og yder rådgivning i forbindelse ansøgninger til puljer, brug af fysiske faciliteter og bookinger osv. For folkeoplysende foreninger er udarbejdet en startpakke og der er afsat en uddannelsespulje til uddannelse af frivillige ledere. Der afholdes en lang række af dialogmøder mellem kommunalbestyrelsens medlemmer og forskellige grupper af frivillige, hvor der er mulighed for at komme med forslag til udvikling af nye samarbejder. De enkelte fagsekretariater undersøger efterfølgende de rejste spørgsmål, undersøger muligheder for at realisere ideer, som er fremkommet på dialogmøderne. Ofte vil resultaterne af disse undersøgelser blive fremlagt til politisk behandling i det relevante fagudvalg. De frivillige siger BROEN er et eksempel på et samarbejde frivillige imellem, hvor Vordingborg Kommune har taget de første skridt til etablering af en lokal afdeling Samarbejdet med kommunen handler især om at benytte lokaler og faciliteter, hvilket hænger godt sammen med at foreningerne som tidligere vist vægter adgang til netop lokaler og faciliteter højt i forhold til at kunne udføre deres frivillige arbejde. Langt de fleste foreninger ønsker at have et samarbejde med kommunen i fremtiden og knap 36 % ønsker at samarbejde med kommunen om andre aktiviteter og målgrupper end de allerede beskæftiger sig med. Foreningerne giver udtryk for, at de ønsker samarbejde, men de ønsker det under parolen det frivillige er frivilligt og skal forblive frivilligt, hvilket er kommet til udtryk på de afholdte workshops. De lægger stor vægt på deres selvbestemmelse i forhold til det, de skal beskæftige sig med, hvornår de skal det og hvordan det skal foregå. Som det fremgår under afsnittet om fysiske rammer og faciliteter er anerkendelse og påskønnelse for deres indsats noget af det, de vægter højest. Fast samarbejde med en kommunal institution Samarbejde med kommunen om et projekt 25,9 26,5 Samarbejde om benyttelse af lokale eller faciliteter 48,9 Samarbejde om fremme af politisk mål, mv. Anden form for samarbejde 18,4 21,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har et samarbejde Har aldrig haft et samarbejde Har tidligere haft et samarbejde Ved ikke / ikke relevant Spørgsmål: Har foreningen/organisationen/gruppen et samarbejde med kommunen eller en kommunal institution? 14

15 Nej, vi ønsker ikke at samarbejde 13,2 Ja, om aktiviteter vi beskæftiger os med 79,5 Ja, om andre aktiviteter og målgrupper, end vi allerede 35, Spørgsmål: Har foreningen/organisationen/gruppen et ønske om at samarbejde med kommunen eller en kommunal institution om aktiviteter og projekter i fremtiden? Vigtige elementer i samarbejdet med de frivillige: Værdsættelse Forventningsafstemning Klare rollefordelinger Mulige nye tiltag Det foreslås, at der udarbejdes nogle skabeloner eller værktøjer sammen med de frivillige, så det bliver synligt for alle parter, hvordan man kan arbejde sammen både i forhold til mere løse mundtlige aftaler til de mere formelle skriftlige aftaler eller partnerskaber. Skabelonerne skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten, tidsplan og parternes rollefordeling osv. Skabelonerne skal være tilgængelige på en samlet digital platform, men skal udvikles i samarbejde med de frivillige. Der tages udgangspunkt i de mange gode eksempler på samarbejde, der allerede findes i Vordingborg Kommune. Alle parter får mulighed for både at udbyde og tilbyde aktiviteter, der med fordel kan finde sted i et samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige. Ved en årlig dialogdag kan sådan et match finde sted, ligesom det kunne foregå løbende via en digital platform mv. I forhold til at varetage en frivillig-jobbørs findes der allerede en landsdækkende frivilligjobbank hvor der annonceres efter frivillige. Det foreslås, at en ny digital platform linker specifikt til den side evt. med en særlig side for Vordingborg Kommune. Der laves nogle enkle og tydelige retningslinier for, hvordan vi i Vordingborg Kommune arbejder sammen med frivillige herunder rettigheder, ansvar, arbejdsmiljø, forsikringsforhold, børneattester osv. Det foreslås, at Vordingborg Kommune køber en licens, hvor de frivillige gratis kan hente rådgivning og vejledning til fundraising mv. samt få adgang til en række værktøjer målrettet frivillige foreninger og enkeltpersoner. Andre kommuner har gode erfaringer med dette. Alle 15

16 frivillige får gratis adgang til en database over lokale, regionale og nationale puljer og fonde, der regelmæssigt bliver opdateret. Databasen indeholder ca. 200 fonde og tilskudsmuligheder, primært landsdækkende men udbygges løbende med lokale/regionale fonde og tilskudsmuligheder i takt med at flere områder kommer med. Det foreslås, at der årligt afholdes en dialogdag mellem Vordingborg Kommune og alle frivillig foreninger og andre, der udøver frivilligt arbejde. Dialogdagen arrangeres i samarbejde med de frivillige foreninger og Vordingborg Kommune. Dialogdagen kan både være til gavn for de frivillige på tværs, være bindeled mellem frivillige og de forskellige kommunale afdelinger og institutioner, idet den kommunale repræsentation bør være tværfaglig. Der kunne være frivilligmatch på tværs eller kommunen kunne udbyde aktiviteter eller projekter, hvor der ønskes frivillige. Der kan laves aftaler mellem frivillige og kommunale afdelinger eller et bestemt emne kan være til debat. 6. Én indgang for de frivillige Hvad gør Vordingborg Kommune i dag Langt størstedelen af informationerne omkring økonomiske støttemuligheder, faciliteter, kontaktpersoner etc. kan i dag findes på Dog ligger meget af informationen spredt og kræver - til tider - et godt kendskab til hjemmesidens og kommunens struktur at finde frem til. Der er i dag ikke etableret et egentligt forum, hvor kommune og frivillige systematisk kan mødes på tværs af interesser og fagområder. Alle sekretariater understøtter så vidt muligt i dag det frivillige arbejde på forskellig vis, men samarbejdet er ikke altid synligt og struktureret for omverdenen. Ligeledes er samarbejde med frivillige kun systematisk beskrevet for nogle områder. Dermed er der potentiale i øget fokus på at sikre erfaringsudvekslinger på tværs af interesser og fagområder internt i kommunen. Puljer til økonomisk støtte m.m. er i dag organiseret under de respektive fagområder. Kontakt med frivillige varetages derfor også af hvert enkelt fagområde, der ligeledes rådgiver ift. ansøgninger med mere. Der er ikke etableret en samlet oversigt over kommunens engagement i det frivillige arbejde. Der er i 2011 oprettet en hjemmeside på adressen der i skrivende stund bruges til kortfattet og generel information om frivillighedsområdet i Vordingborg Kommune, og siden bruges pt. i særdeleshed til information omkring de igangværende undersøgelser af frivillighedsområdet i Vordingborg Kommune. De frivillige siger Udover de største støtteformer som fysiske faciliteter og økonomiske tilskud til drift og projekter har de frivillige peget på en lang række andre former for støtte, der kan have betydning for det frivillige arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at ca. en tredjedel af de frivillige ønsker én indgang til kommunen, ligesom de ønsker vejledning og støtte fra kommunen samt hjælp til at facilitere netværksdannelse med andre frivillige. På workshops fremkom der forslag om, at kurser på tværs også kan være med til at løfte samarbejdet de frivillige foreninger imellem. Det kan være kurser, der blandt andet handler om, hvordan foreningerne søger midler og hvordan de bliver bedre til at sige goddag og farvel (og på gensyn) til frivillige. 16

17 I drøftelserne på workshops var der mange forslag til, hvordan dette kunne ske. En af de løsninger, som er gået igen flere gange, er ideen om en frivilligkoordinator, der kan sikre det store overblik, andre peger på, at frivilligkoordinatoren kan skabes via en tydelig digital platform. Gratis benyttelse af eller øk. støtte til lokale og faciliteter Økonomisk støtte til foreningens faste aktiviteter Øk. Støtte til bestemte grupper Økonomisk støtte til foreningens daglige drift Samarbejdsaftaler om opgaver og projekter Øk. Støtte til kurser og uddannelse Én indgang til kommunen Vejledning og rådgivning fra kommunen Hjælp til netværk til andre frivillige Uddannelse og kurser som kommunen afholder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor betydning Vis betydning Lille betydning Slet ingen betydning Ved ikke / irrelevant Spørgsmål: Hvilken betydning har de her kommunale støtteformer for foreningen? Nye mulige tiltag Digitalt samlingspunkt: Vordingborg Kommune kunne samle al information, der har direkte relation til frivillighedsområdet, på én hjemmeside. Dette kunne oplagt være den allerede etablerede side som kunne udvikles til at indeholde information om og funktioner i forhold til: Mulighed for kontakt via tværgående mail f.eks.: Samlet oversigt over muligheder for økonomisk støtte Muligheder for lån af faciliteter, herunder også booking af faciliteter Guides og vejledninger ift. støtte Links til hvor der ellers kan søges støtte udenfor kommunalt regi via en licensløsning FAQ vedr. de oftest stillede spørgsmål omkring frivillighed i Vordingborg Kommune Konkrete kontaktpersoner ift. fagområderne Et online forum, hvor frivillige (og kommunen) kan mødes på tværs og udveksle erfaringer og idéer. Et digitalt samlingspunkt kan også være facebook, der ligesom et forum på hjemmesiden faciliterer online 2-vejs kommunikation på tværs af kommunen og de frivillige. Dog skal man her være opmærksom på, at ikke alle borgere er på facebook i dag. En strategi, der udelukkende baserer sig på facebook, vil udelukke nogle frivillige fra at deltagere i denne dialog. Det anbefales ikke, at man kører med begge 2-vejs dialogmuligheder, hvis ikke disse kan kommunikere på tværs af platformene (hjemmeside og facebook). 17

18 Frivilligkoordinator eller anden organisering: Det foreslås, at der skal reserveres ressourcer til at lave en fokuseret indsats for at pleje og udvikle frivillighedsområdet yderligere. Dette kan ske enten via én digital indgang, som serviceres af en tværsektoriel sammensat gruppe eller via etablering af en ny funktion kaldet frivilligkoordinatoren. En kombination af de to veje er selvsagt også en mulighed. Den styrkede indsats skulle bl.a. omfatte: Vejlede frivillige i forhold til: o Økonomi og ansøgninger o Muligheder for brug af faciliteter o Koordination af frivillighedsarrangementer o Skabe opmærksomhed omkring deres indsatser Samarbejde om et eller flere årlige frivillighedsarrangementer (dialogdag) Have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rør sig på frivillighedsområdet, såvel lokalt som nationalt, og videreformidle denne information til henholdsvis de frivillige og de respektive kommunale fagområder. Opdatere hjemmesiden/facebook tilknyttet frivillighed Skabe kontakter de frivillige imellem Holde oplæg hos frivillige Facilitere samarbejder med frivillighedsområder i andre kommuner Skabe kontakt mellem enkelte sekretariater/virksomheder og frivillige Etablere og udvikle nye kontakter og samarbejder mellem kommunen og de frivillige Funktionen kan med fordel forankres i Kultur og Fritid, da dette sekretariat i dag har den største berøringsflade til de frivillige indsatser. Funktionen skal ikke erstatte kontakter mellem øvrige kommunale medarbejdere og frivillige, men derimod understøtte disse. 7. Fakta 7.1. Indsamling af viden hvordan har vi gjort Om dataindsamlingen I dette katalog indgår informationer og den viden projektgruppen har indsamlet i perioden september 2012 til februar 2013 i forbindelse med kortlægningen af det frivillige arbejde i Vordingborg Kommune. I arbejdet har vi brugt forskellige metoder til vidensindsamlingen: Spørgeskema til alle foreninger i kommune. 2 workshops med repræsentanter fra de frivillige foreninger. 1 konference for de frivillige foreninger. Spørgeskema til forvaltningschefer. Samtaler med medarbejdere i kommunen. Spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført og resultaterne efterfølgende behandlet med bistand fra professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Spørgeskemaet blev sendt ud til alle de frivillige foreninger i Vordingborg Kommune, vi på udsendelsestidspunktet kendte til. Frivilligt arbejde foregår også på tværs af kommunegrænser. Det 18

19 betyder, at vi har afgrænset muligheden for at besvare skemaet i forhold til frivillige udenfor Vordingborg Kommune. I december 2012 blev der sendt invitationer ud til i alt 513 foreninger. Grafen herunder viser, hvordan de 513 foreninger i Vordingborg Kommune fordeler sig på samfundsområder. Invitationen blev sendt på mail og enkelte invitationer blev sendt med brev, da mailadresse var ukendt. Foreningerne blev inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der skulle medvirke til at skaffe viden om især nuværende og fremtidigt samarbejde kommunen og foreningerne imellem. Efter fristens udløb og en enkelt rykkerprocedure var gennemført, endte svarprocenten på 55. Det vil sige, at 280 foreninger valgte at deltage, hvilket er et højt svarniveau for denne type undersøgelser. Da besvarelserne, som grafen herunder viser, samtidig fordeler sig jævnt på alle typer foreninger, kan de bruges til at sige noget generelt om de emner, der er spurgt om. Kultur, kunst, musik Idræt, motion, dans mv. Fritids, hobbies, korps Social og sundhed Lokalsamfund Andre foreninger Kultur, kunst, musik, historie Idræt, motion og dans Anden fritid Socialt arbejde og sundhed Miljø, natur, dyrebeskyttelse Lokalsamfund, beboerhuse, lokalråd Politiske partier Internationale aktiviteter Kirke, meninghedsråd, religion Andre foreninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svaret Ikke svaret De foreninger, der har besvaret undersøgelsen, har primært deres aktiviteter i følgende afgrænsede områder i kommunen: 19

20 Hele kommunen Allerslev-Skibinge Bogø Bårse-Beldringe Jungshoved Kalvehave Kastrup-Neder Vindinge Lundby Mern Nyråd Præstø Stege Stensved Vestmøn Vordingborg Ørslev Østmøn Flere eller færre frivillige I forbindelse med de 2 workshops nævnte flere, at det var en udfordring at skaffe frivillige. Især de unge blev efterlyst. Helt det samme billede viser sig ikke, når vi ser på besvarelserne i undersøgelsen. Her tegner der sig et billede af, at antallet at de ulønnede frivillige de sidste 5 år er uændret eller i fremgang. Kultur mv. Idræt Anden fritid Social og sundhed Lokalsamfund Øvrige foreninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Færre Uændret Flere Ved ikke Ifølge professor Bjarne Ibsen tegner der sig det samme billede på landsplan. En sammenligning med Fyn viser, at der er kommet en anelse flere frivillige i Vordingborg de seneste fem år. Bjarne Ibsen pointerede på frivilligkonferencen den 17. januar 2013, at billedet på landsplan er, at der er vækst i antal foreninger, og at stadig flere er medlem af en forening. Det er blandt de unge og ældre, at væksten sker, og den laveste deltagelse i foreningslivet og det frivillige arbejde er blandt de å- rige. 20

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere