Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013"

Transkript

1 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

2 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Top 5 over de hyppigst indberettede lægemiddelstoffer og antallet af brugere i Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og forbrugstal i Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i 2013 fordelt på region 18 Region Hovedstadens bivirkningsmanagerfunktion bidrag fra Region Hovedstaden 19 region Midtjyllands initiativer i forhold til indberetning af bivirkninger bidrag fra Region Midtjylland 20 Bivirkningsindsats i Region Sjælland bidrag fra Region Sjælland 22 Afslutning på Bivirkningshandlingsplan II 23 Kampagner Ikke alle reagerer ens indsats rettet mod medicinbrugere og pårørende 23 Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle udvidet kampagnemateriale til plejepersonalet i kommunerne 24 Fokusområder HPV-vaccine mod livmoderhalskræft 26 Overvågning af medicin til igangsættelse af fødsler 27 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 28 stærkt smertestillende medicin (NSAID) en opgørelse over forbruget, indberettede bivirkninger og utilsigtede hændelser i DK 29 Bivirkningssignaler Spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger om kendskabet til og brugen af risikominimeringsmateriale 33 Udvidelse af interaktionsdatabasen 34 Fælles mærkning af medicin under supplerende overvågning i EU 35 Det internationale samarbejde på bivirkningsområdet i SCOPE styrkelse af overvågningen af medicin i EU 37 Bivirkningsarbejdet i 2014

3 FORORD 3 Forord 2013 var tiåret for bivirkningsindberetninger fra patienter og pårørende. Danmark var et af de første lande, som åbnede muligheden for, at patienter og pårørende selv kunne indberette bivirkninger. Indberetningerne fra patienter og deres pårørende har i de seneste år udgjort ca. en tredjedel af alle indberetninger, og tiåret gav derfor anledning til at kigge på, hvordan disse indberetninger bidrager til den samlede overvågning. Konklusionen på analysen var, at indberetningerne fra patienter og pårørende bidrager væsentligt til overvågningen af bivirkninger ikke bare i antal, men også i kvalitet og udgør derfor et godt supplement til indberetningerne fra læger og andre sundhedsprofessionelle. Mange sager der prægede bivirkningsarbejdet 2013 var et travlt år for arbejdet med overvågningen af bivirkninger. Året var præget af en række sager med stor mediebevågenhed, som også kan ses af bivirkningsindberetningsstatistikken. Særligt HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft var i fokus og udgjorde en stor del af indberetningerne i Indberetningerne om den relativt nye diagnose POTS 1 gav anledning til, at vi i august måned anmodede Det Europæiske Lægemiddel agentur om at undersøge diagnosen som en ny-identificeret mulig bivirkning til HPV-vaccinen. Siden er sikkerheden og de langt overvejende positive effekter af HPV-vaccinen blevet slået endeligt fast i danske og internationale studier. Sagen om HPV-vaccinen har været et godt eksempel på, hvordan arbejdet med overvågningen af bivirkninger virker og ikke mindst, hvor vigtige og nyttige indberetninger om bivirkninger fra lægerne og andre sundhedsprofessionelle er, men også fra patienterne selv og deres pårørende (Læs mere om arbejdet med overvågningen af HPV-vaccinen på side 24). Brugerinddragelse og åbenhed i arbejdet med bivirkninger I takt med den stigende interesse for vores arbejde med overvågningen af bivirk ninger, er åbenhed blevet en væsentlig faktor for at skabe den størst mulige tryghed for medi cinbrugerne. Vi har derfor igen gjort en stor indsats i 2013 for at fastholde og udbygge denne del af vores arbejde blandt andet ved fortsat at offentliggøre alle bivirkningsindberetninger i en anonymiseret og struktureret form på vores hjemmeside, ligesom vi formidler væsentlig sikkerhedsinformation både direkte til læger og andre sundhedsprofessionelle, men også til den brede offentlighed og til patienterne. I vores elektroniske nyhedsbrev Nyt om Bivirkninger som vi nu udgiver på femte år formidler vi løbende sikkerhedsinformation fra det europæiske samarbejde og fra vores egne analyser af indberetningerne. Arbejdet og ikke mindst samarbejdet om overvågningen af bivirkninger bliver stadig stærkere. Det skyldes blandt andet et meget positivt samspil med Rådet for Lægemiddel-overvågning. Rådet har, blandt andet gennem opfølgning på handlingsplaner, været med til at sætte retning for Sundhedsstyrelsens arbejde med bivirkninger og sat fokus på de områder, som samlet set har skullet styrkes. Rådet har gennem de seneste to handlingsplaner lagt vægt på en udbygning af it-kompe tencerne, en styrkelse af analyse og kommunikationen om bivirkninger og ikke mindst samarbejdet med medicinbrugerne og med forskningsinstitutioner. Rådet har endvidere lagt vægt på, at sundhedsprofessionelle og patienter via målrettede kampagner fortsat gøres opmærksomme på, at indberetning af bivirkninger er vigtigt for at styrke trygheden og i særdeleshed sikkerheden ved brugen af medicin, men også at brugerne fortsat inddrages i overvågningsarbejdet og inviteres til dialog. Henrik G. Jensen, Chef for Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr 1 Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom.

4 udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra I 2013 modtog vi i Sundhedsstyrelsen i alt 6681 bivirkningsindberetninger 1, hvilket er 35 % flere indberetninger, end vi modtog i Stor stigning i antallet af indberetninger Der er gennem de sidste ti år sket en gradvis stigning i antallet af indberetninger (figur 1). Forklaringen på stigningen skal findes flere steder. I 2003 fik patienter og pårørende for første gang mulighed for at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen, som de seneste år har udgjort omkring en tredjedel af det samlede antal indberetninger. Det er blevet lettere at indberette bivirkninger med bedre og mere understøttende IT, interessen for at melde bivirkninger, både fra læger og patienter, er øget over årene blandt andet gennem målrettede kampagneindsatser overfor forskellige målgrupper, hvilket har skærpet opmærksomheden på at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Derudover har visse typer medicin givet anledning til mange bivirkningsindberetninger i løbet af de sidste ti år fx antidepressiv medicin (SSRI er), medicinen mod for lavt stofskifte Eltroxin, influenzavaccinen Pandemrix og HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft Gardasil. Både indberetninger vedrørende Eltroxin og Pandemrix fik det samlede antal indberetninger til at stige i 2009, hvor der blev indberettet markant flere bivirkninger sammenlignet med tidligere år. Også den første handlingsplan på bivirkningsområdet (Handlingsplan l for styrket overvågning af bivirkninger ) blev igangsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse dette år med tiltag, der også stimulerede indberetningen af bivirkninger. Endelig er en forklaring på den seneste stigning i antallet af indberetninger en ny lovgivning på området både i Danmark og i EU, der trådte i kraft i Et stort antal indberetninger om HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft i 2013 HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft fik stor opmærksomhed i medierne i sommeren 2013, hvilket affødte et stort antal bivirkningsindberetninger. Vi modtog i alt 511 indberetninger, der var relateret til HPV-vaccinen, som er mere, end der sammenlagt er blevet indberettet ved vaccinen, siden den blev indført i det nationale børnevaccinationsprogram i januar Læs mere om vores arbejde med overvågningen af bivirkninger til HPVvaccinen på side De 6681 bivirkningsindberetninger inkluderer også indberetninger, som er indberettet til Sundhedsstyrelsen flere gange, såkaldte dubletter det sker, fx hvis både lægen og patienten indberetter bivirkningen. I 2013 var 461 indberetninger debletter, mens andelen af dubletter i 2012 var 407.

5 udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Figur 1. Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger til Sundhedsstyrelsen fra Vær opmærksom på, når Sundhedsstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer i bivirkningsdatabasen. Det betyder, at der kan være forskelle i tal fra tidligere publikationer og de tal, der er opgjort her. Andelen af bivirkningsindberetninger i 2013 fordelt på indberettertype 36% 17% 47% Læger Andet sundhedspersonale Patienter/pårørende/advokater Andelen af bivirkningsindberetninger fra henholdsvis læger, andet sundhedspersonale og patienter/pårørende fordeler sig stort set på samme måde som i Det var igen lægerne, der stod for den største andel af indberetningerne til Sundhedsstyrelsen med 47 % i 2013 (49 % i 2012), mens patienterne og deres pårørende stod for den næststørste andel af indberetningerne i 2013 med 36 %, som er en lille stigning sammenlignet med sidste år, hvor de udgjorde 34 % af indberetningerne. De sidste 17 % af indberetningerne i 2013 blev indsendt af andet sundhedspersonale fx sygeplejersker, farmaceuter, jordemødre og radiografer.

6 udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Det er forventeligt, at det er lægerne, der udgør den største andel af indberetningerne, fordi de, til forskel fra de andre grupper, har pligt til at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Andre sundhedsfaglige grupper samt patienter og pårørende har blot muligheden for at indberette. Bivirkningsindberetninger er en væsentlig kilde til viden om medicin efter markedsføring og er fundamentet for arbejdet med overvågningen af bivirkninger. I Sundhedsstyrelsen arbejder vi derfor hele tiden på at informere og motivere både læger og andet sundhedspersonale, men også patienter og deres pårørende til at indberette bivirkninger. I 2013 gennemførte vi i samarbejde med landets apoteker en kampagne rettet mod patienter og pårørende under overskriften Ikke alle reagerer ens. Læs mere om kampagnen på side 23. Læger er forpligtede til at indberette visse typer bivirkninger til Sundhedsstyrelsen Ifølge bekendtgørelse nr. 826 af 1. august 2012 er læger forpligtede til at indberette alle formodede alvorlige bivirkninger samt alle formodede uventede bivirkninger ved medicin. Derudover er læger forpligtede til at indberette alle formodede bivirkninger ved medicin de første to år, efter det er markedsført. Listen over ny medicin, som hører under lægernes skærpede indberetningspligt kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Medicin med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger og dyrlæger.

7 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 7 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 Top 5 over de hyppigst indbe rettede lægemiddelstoffer og antallet af brugere i 2013 De fem lægemiddelstoffer, vi modtog flest bivirkningsindberetninger om i 2013, er vist i figur 1. Antallet af bivirkningsindberetninger skal altid ses i relation til antal brugere, som kan ses af figur 2. Der kan være flere grunde til, at et lægemiddelstof placerer sig i rækken af de fem hyppigst indberettede. For de fem lægemiddelstoffer, der blev indberettet flest bivirkninger ved i 2013, er der dels tale om stimuleret indberetning i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse og dels et øget forbrug af to af lægemiddelstofferne. For alle fem er der primært tale om kendte bivirkninger, der står beskrevet i produktinformationen for de enkelte præparater. I det følgende er indberetningerne vedrørende de fem lægemiddelstoffer nærmere beskrevet. 120 Alvorlige indberetninger Ikke alvorlige indberetninger Liraglutid Adalimumab Dabigatranetexilat Quetiapin Methotrexat Figur 1: Top 5 over de lægemiddelstoffer, vi har fået flest indberetninger om i 2013.

8 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 8 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 Antal personer Liraglutid Adalimumab* Dabigatranetexilat Quetiapin Methotrexat Figur 2. Antal personer, der i 2013 indløste mindst én recept på den pågældende medicin 2. Adalimumab (markeret med *) bliver primært udleveret til patienter på hospitaler eller indkøbt til brug i speciallægepraksis, og vi kender derfor ikke det eksakte antal patienter i behandling med denne type medicin. Liraglutid (Victoza ) I 2013 modtog vi flest indberetninger, der vedrørte lægemiddelstoffet liraglutid, som er godkendt til kombinationsbehandling af type 2-sukkersyge. Vi modtog i alt 109 bivirkningsindberetninger om liraglutid, hvoraf 20 indberetninger blev kategoriserede som alvorlige. 76 % af indberetningerne blev indsendt af patienter i behandling med liraglutid eller af deres pårørende. En forklaring på de mange indberetninger vedrørende liraglutid er, at firmaet, som har markedsføringstilladelsen til medicinen, modtog over 600 udfyldte spørgeskemaer i starten af 2013 som led i en markedsundersøgelse. Spørgeskemaerne var blevet uddelt på landets apoteker til patienter, som indløste recept på denne type medicin. Bivirkningerne til liraglutid blev herefter identificeret på baggrund af spørgeskemaerne og indberettet til Sundhedsstyrelsen. Antallet af brugere af liraglutid steg fra i 2012 til i 2013, mens antallet af indberetninger steg fra 47 i 2012 til 109 indberetninger i Der var primært tale om en stigning i antallet af ikke alvorlige indberetninger. De hyppigst indberettede bivirkninger var symptomer fra mavetarmkanalen som kvalme, mavesmerter, opkastning og diaré. Der var også indberettet nedsat appetit og vægttab som formodede bivirkninger. Bivirkninger, der alle er velkendte og står beskrevet i medicinens produktresumé. 2 Forbrugstallene er fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikregister.

9 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 9 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 Betændelse og kræft i bugspytkirtlen er også indberettet som formodede bivirkninger til behandling med liraglutid. Betændelse i bugspytkirtlen er ligeledes en kendt bivirkning til liraglutid, som står beskrevet i medicinens produktinformation. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, gennemgik i 2013 eksisterende data om en mulig sammenhæng mellem liraglutid (og andre GLP-1 analoger) og risikoen for udvikling af kræft i bugspytkirtlen (pancreascancer). Data fra kliniske forsøg indikerer ikke en forøget risiko, men antallet af bivirkninger har været for lille til at drage en endelig konklusion. EMA overvåger fremadrettet dette område tæt, og i 2011 blev der igangsat to uafhængige studier om risikoprofiler til diabetesbehandling og mere specifikt risikoprofiler i relation til bugspytkirtlen. De første resultater forventes at ligge klar i løbet af Adalimumab (Humira ) Vi modtog i alt 94 indberetninger i 2013, der vedrørte Adalimumab, som er et biologisk lægemiddel til behandling af en række forskellige immuninflammatoriske sygdomme, hvis anden medicin ikke har tilstrækkelig effekt, fx til behandling af ledde gigt (reumatoid arthritis), kronisk tarmsygdom (Morbus Crohn) og psoriasis. 58 af indberetningerne blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af indberettede alvorlige indberetninger er ikke steget fra 2012 til De oftest indberettede bivirkninger i 2013 omhandlede blandt andet kendte bivirkninger som reaktioner på indstiksstedet som fx udslæt, rødme, smerter og kløe samt infektioner som fx influenza og symptomer fra mavetarmkanalen som fx kvalme. I forbindelse med overvågningen af de biologiske lægemidler er der etableret et samarbejde med en række kliniske databaser, DANBIO, Dermbio og DCCD, der blandt andet registrerer bivirkninger. Dabigatranetexilat (Pradaxa ) Vi modtog 81 indberetninger i 2013, der vedrørte den blodfortyndende medicin dibigatranetexilat, som er godkendt til forebyggelse af blodpropper hos voksne patienter med hjerterytmeforstyrrelser (non valvulær atrieflimren). 47 af disse blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af brugere er øget fra i 2012 til i 2013, mens antallet af bivirkningsindberetninger faldt fra 119 i 2012 til 81 i Det var særligt et fald i antallet af formodede alvorlige indberetninger. Indberetningerne omhandlede især symptomer fra mavetarmkanalen, primært blødninger og smerter. Blødning fra mavetarmkanalen er en kendt bivirkning til dabigatranetexilat, som står beskrevet i medicinens produktresumé. Brugen af dabigatranetexilat og andre

10 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 10 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 former for blodfortyndende medicin er forbundet med en øget risiko for blødning. Ved blodfortyndede behandling skal den ordinerende læge derfor have skærpet opmærksomhed på patientens alder og samlede blødnings risiko. Ældre patienter har større blødningsrisiko. Quatiapin ( Seroquel, Seroquel Prolong, Quatiapine TEVA m.fl.) 76 indberetninger i 2013 vedrørte quatiapin, som er godkendt til behandling af skizofreni, bipolære lidelser samt supplerende behandling af svære depressive episoder hos patienter med unipolar depression. 29 af indberetningerne blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af bivirkningsindberetninger i 2012 var 46. Det var især antallet af alvorlige indberetninger, der steg i Antallet af brugere steg også fra i 2012 til i En forklaring på den markante stigning i antallet af brugere kan være et tilsvarende fald i forbruget af de andre antipsykotika. Men det er en udvikling, vi har fokus på. Indberetningerne omhandlede især symptomer fra mavetarmkanalen, fx forstoppelse og almene symptomer som træthed, hvilket er kendte bivirkninger, der står beskrevet i medicinens produktresumé. Methotrexat (Metex, Emthexat, Methotrexate m.fl.) 70 indberetninger vedrørte methotrexat i Methotrexat er godkendt til behandling af visse typer kræftsygdomme, svær psoriasis og ledde gigt (reumatoid artrit). 45 af disse blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af indberetningerne i 2013 var det samme som i 2012, ligesom antallet af brugere har været stabilt de sidste to år. Indberetningerne omhandlede især symptomer fra mavetarmkanalen, som fx mavesmerter, og symptomer fra respirationsvejene fx lungebetændelse, hvilket er kendte bivirkninger, der står beskrevet i medicinens produktresumé.

11 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og 11 Forbrugstal i 2013 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og forbrugstal i 2013 De fem vacciner, der blev indberettet flest bivirkninger ved i 2013, er vist i figur 1. Generelt er der langt færre vacciner på markedet end konventionel medicin, men til gengæld bliver mange personer vaccineret i forbindelse med vaccinationsprogrammer. 600 Alvorlige indberetninger Ikke alvorlige indberetninger HPV DiTekiPol/Act-Hib Pneumokokker Influenza MFR Figur 1. Top 5 over hyppigst indberettede vacciner med antal bivirkninger modtaget i Antal vaccinerede personer/udleverede doser Tallene i figur 2 1 viser, hvor mange vaccinedoser der er udleveret (for influenzavaccinen er det dog salgstal), hvilket ikke er det samme som antal vaccinerede personer. Flere vacciner bliver givet flere gange til samme person, som det fx er tilfældet i børnevaccinationsprogrammet, og ikke alle udleverede vacciner i 2013 er nødvendigvis anvendt i dette år. 1 Tallene er udtrukket fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikregister.

12 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og 12 Forbrugstal i 2013 Antal udleverede doser HPV DiTekiPol/Act-Hib Pneumokokker Influenza MFR Figur 2. Udleverede vaccinedoser, der ligger på top 5 over hyppigst indberettede i Flest indberetninger der vedrørte vacciner fra det danske børnevaccinationsprogram Flere af de vacciner, der lå på top 5 i 2013, var vacciner, der er en del af det danske børnevaccinationsprogram. Det drejer sig om vaccinen mod livmoderhalskræft (HPV-vaccinerne- Gardasil /Silgard og Cervarix), vaccinen mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og infektioner forårsaget af hæmophilus influenzae type B (DiTekiPol/Act-Hib), vaccinen mod pneumokokker (Prevenar /Prevenar 13 og Pneumovax) og vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR-vaccinen, hovedsageligt Priorix og M-M-Rvaxpro). Vi fik flest indberetninger, der vedrørte HPV-vaccinen. I løbet af 2013 modtog vi i alt 511 indberetninger, der vedrørte denne vaccine. Antallet af indberetninger skal ses i relation til antallet af vaccinerede. Som det fremgår af figur 2, blev der i 2013 udleveret ca vaccinedoser. Da vaccinen gives tre gange for at opnå fuld beskyttelse mod HPV, svarer det til, at omkring er blevet vaccineret mod HPV i Overvågningen af bivirkninger ved HPV-vaccinen er beskrevet i et særskilt afsnit på side 24. Antallet og arten af bivirkninger, der omhandlede børnevaccinerne DiTeKiPol/Act-Hib, MFR-vaccinen og pneumokokvaccinen svarer til, hvad vi tidligere har modtaget. Det er hovedsageligt kendte og velbeskrevne bivirkninger som lokale reaktioner på indstiksstedet, feber og alment ubehag. Blandt de alvorlige indberetninger relateret til DiTeKiPol/ACT-Hib var en del tilfælde af granulomer og aluminiumsallergi, heriblandt en række tilfælde hvor der samtidig var givet pneumokokvaccine. Der var dog også tilfælde af granulomer blandt de ikke alvorlige indberetninger. I de fleste alvorlige tilfælde er indberetningen sket via Patienterstatningen (før Patientforsikringen). Det relativt høje antal indberetninger om granulomer skyldtes formentlig, at der har været mere fokus på tilstanden og ikke, at der opstår flere granulomer nu end tidligere. Der er desuden set en række tilfælde af kighoste (pertussisinfektion) hos allerede vaccinerede. Dette er forventeligt, da vaccinen ikke

13 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og 13 Forbrugstal i 2013 beskytter 100 %. For de øvrige vacciner fra børnevaccinationsprogrammet, som lå på top 5 i 2013, var der ikke noget klart mønster i de indberetninger, som blev klassificerede som alvorlige. Hvert kvartal bliver der afholdt møde i et vaccinationspanel, hvor der sidder repræsentanter fra forskellige enheder i Sundhedsstyrelsen og fra Statens Serum Institut. Alle formodede indberettede bivirkninger ved vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, bliver vurderet ved disse møder. Vurderingerne og konklusionerne fra disse møder er beskrevet og offentliggjort løbende i vores elektroniske nyhedsbrev Nyt Om Bivirkninger. Influenzavacciner (primært Fluarix og Vaxigrip ) Vi modtog i indberetninger, der vedrørte vacciner mod sæsoninfluenza. Set i forhold til at der i 2013 blev solgt i alt doser af influenzavaccinen, betragtes antallet af bivirkningsindberetninger som lavt. Indberetningerne her fra omhandlede flest kendte, ikke alvorlige bivirkninger som fx influenzalignende symptomer, herunder ledsmerter, feber og træthed samt reaktioner på indstiksstedet som hævelse, rødme og smerter.

14 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i 2013 fordelt på region I 2013 modtog vi i Sundhedsstyrelsen i alt 1189 bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler 1 herunder også fra psykiatrien i de fem regioner. Samlet set steg antallet af indberetninger fra hospitalerne markant i 2013 sammenlignet med de foregående to år særligt kom der i 2013 mange indberetninger fra Region Hovedstaden (figur 1) Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Sjælland Nordjylland Figur 1. Bivirkningsindberetninger fra danske hospitaler i fordelt på region. Der er i grafen ikke korrigeret for befolkningstal i de fem regioner. Bivirkningsmanagerfunktionen er en stor succes Den store stigning i antallet af indberetninger fra især Region Hovedstaden skyldtes i høj grad, at regionen i 2013 fik en bivirkningsmanager, der hjælper lægerne med at indberette bivirkninger. Som det ses af figur 2, er lidt over halvdelen af indberetningerne (345 af 627 indberetninger) fra Bispebjerg Hospital. Bivirkningsmanagerfunktionen var i første omgang et etårigt projekt, hvor kun lægerne på Bispebjerg Hospital kunne bruge bivirkningsmanageren, men funktionen er nu blevet udvidet, så den kan benyttes af hospitalslæger i hele regionen (Læs Region Hovedstadens bidrag til årsrapporten på side 15). De 345 indberetninger, vi modtog fra Bispebjerg Hospital i 2013, dækker både over indberetninger fra bivirkningsmanageren og direkte fra afdelingerne på Bispebjerg Hospital 2. 1 Kun indberetninger modtaget direkte fra hospitalerne er medtaget i denne opgørelse. 2 pr. 1. juni 2013 fremgår det af indberetningerne, hvilket hospital/afdeling, der er indberettet på vegne af, hvorfor det fra næste årsopgørelse er muligt at udspecificere, hvor indberetningerne stammer fra.

15 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region I løbet af 2013 etablerede vi et mere formaliseret samarbejde med bivirkningsmanageren i Region Hovedstaden, hvor vi som led i samarbejdet blandt andet leverer opgørelser hver måned over de bivirkningsindberetninger, vi har modtaget fra bivirkningsmanageren. Opgørelser, som Region Hovedstaden bruger til evaluering af funktionen. En tilsvarende bivirkningsmanagerfunktion blev pr. 1. februar 2014 etableret på Roskilde Sygehus. Her vil bivirkningsmanageren varetage indberetning af bivirkninger fra alle hospitalerne i Region Sjælland. Samarbejde med Rigshospitalets Lægemiddelkomité Også fra Rigshospitalet modtog vi markant flere indberetninger i 2013 end de foregående år fra 38 indberetninger i 2012 til 95 indberetninger i 2013 (figur 2). Rigshospitalets Lægemiddelkomité har gjort en særlig indsats for at øge antallet af indberetninger i 2013, som er årsagen til stigningen i antallet af indberetninger her fra. Stigning i antallet af indberetninger fra tre regioner Udover en væsentlig stigning i antallet af indberetninger fra Region Hovedstaden, modtog vi også knap 100 indberetninger mere i 2013 sammenlignet med i 2012 fra Region Midtjylland (se fordelingen af indberetningerne i figur 3), som kan hænge sammen med regionens øgede fokus på indberetning af bivirkninger (Læs Region Midtjyllands bidrag til årsrapporten på side 19). Også antallet af indberetninger fra Region Sjælland steg i 2013 fra 79 indberetninger i 2012 til 104 i 2013 (se fordelingen af indberetningerne i figur 5), og vi forventer, at det er en tendens, som vil fortsætte, efter regionen har fået en bivirkningsmanager inspireret af Region Hovedstaden (Læs Region Sjællands bidrag til årsrapport på side 20). Vi modtog færre indberetninger i 2013 end i 2012 fra både Region Syddanmark og Region Nordjylland (se fordelingen af indberetningerne i figur 4 og 6). En generel tendens på tværs af de fem regioner er, at særligt indberetninger fra psykiatrien lå meget lavt 2013, som også har været tilfældet de foregående år. Region Hovedstaden Antal indberetninger Bispebjerg Hospital 95 Rigshospitalet Frederiksberg Hospital Glostrup Hospital Psykiatrien i Region Hovedstaden Nordsjællands Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Gentofte Hospital Amager Hospital Bornholms Hospital Region Hovedstadens Blodbank Figur 2. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Hovedstaden fordelt på hospitaler.

16 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region I starten af 2014 lancerede vi derfor en bivirkningskampagne målrettet læger i hospitalsog distriktspsykiatrien, som vi håber på vil øge lægernes opmærksomhed på bivirkninger inden for psykiatrien. Region Midtjylland Antal indberetninger Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Midt Hospitalsenheden Vest Psykiatrien i Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Figur 3. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Midtjylland fordelt på hospitaler. Region Syddanmark Antal indberetninger Odense Universitetshospital Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Kong Christian X's Gigthospital Psykiatrien i Region Syddanmark Figur 4. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Syddanmark fordelt på hospitaler.

17 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region Region Sjælland Antal indberetninger Roskilde Sygehus Køge Sygehus Næstved Sygehus Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Psykiatrien i Region Sjælland Slagelse Sygehus Figur 5. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Sjælland fordelt på hospitaler. Region Nordjylland Antal indberetninger Aalborg Sygehus Vendsyssel 5 Psykiatrien i Region Nordjylland 1 Sygehus Thy-Mors Figur 6. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Nordjylland fordelt på hospitaler.

18 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region Region Hovedstadens bivirkningsmanagerfunktion bidrag fra Region Hovedstaden Af Espen Jimenez Solem, MD PhD, Bivirkningsmanager i Region Hovedstaden Bivirkningsmanageren varetages af Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, og har siden januar 2013 haft som funktion at assistere alle læger i Region Hovedstaden ved indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Funktionen forkorter den tid, som klinikeren bruger på indberetningerne (fra ca. 30 til 3 minutter), og samtidig får klinikeren en dialog med en læge på Klinisk Farmakologisk Afdeling. Antal indberetninger fra til Region Hovedstadens bivirkningsmanager Bivirkningsmanageren indberettede 337 bivirkninger til Sundhedsstyrelsen i 2013, dvs. 54 % af alle indberetninger fra Region Hovedstadens Hospitaler. I 2013 steg det totale antal indberetninger fra Region Hovedstadens hospitaler med 35 %. I 2013 blev en stigende andel af indberetningerne fra regionen foretaget via bivirkningsmanageren, således udgjorde bivirkningsmanagerens indberetninger 80 % af det totale antal i december 2013 (se figur 1) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 1. Antal indberetninger fra Region Hovedstadens bivirkningsmanager i Bivirkningsmanagerfunktionen Hvis klinikeren mistænker en indberetningspligtig bivirkning, kan bivirkningsmanageren kontaktes via mail eller telefon og blot oplyse patientens CPR-nummer, lægemiddel og bivirkning. Bivirkningsmanageren vil derefter videregive klinikerens mistanke til Sundhedsstyrelsen efter gennemgang af patientens anamnese, øvrig medicin og paraklinik. Målet med funktionen var oprindeligt at femdoble antallet af bivirkningsindberetninger i Region Hovedstaden. Dette mål har vist sig at være en udfordring, og vi har derfor gen-

19 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region nem 2013 iværksat tiltag med henblik på øgning af antal indberetninger. Lokale lægemiddelkomiteer og vicedirektørkredse på alle regionens hospitaler bliver informeret om antal indberetninger, og de får tilsendt korte succeshistorier hver måned. Dertil afholdes indlæg til hospitalsafdelingers morgenkonferencer. Endelig indgår viden om bivirkningsmanageren som en del af vores post- og prægraduatundervisning i klinisk farmakologi. Vi forventer en fortsat stigning i antallet af indberetninger via bivirkningsmanageren i 2014 i takt med at kendskab til funktionen udbredes yderligere. Region Midtjyllands initiativer i forhold til indberetning af bivirkninger bidrag fra Region Midtjylland Af Ann Dalgaard Johnsen, Regional Lægemiddelkonsulent i Region Midtjylland Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midtjylland har stor fokus på at øge opmærksomheden omkring indberetningen af bivirkninger. Den Regionale Lægemiddelkomité er således i tæt kontakt med Sundhedsstyrelsens Enhed for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr, om at være den første Region, der integrerer Sundhedsstyrelsens nye webløsning til direkte indberetning af bivirkninger med regionens EPJ-system. Alle Hospitalsenhederne i Region Midtjylland arbejder ud fra den regionale retningslinje Observation og indberetning af bivirkninger af lægemidler. I korte træk henviser retningslinjen til observation, dokumentation og indberetning, hvilket omfatter følgende: Sygeplejefagligt personale har ansvar for observation af bivirkninger og videregivelse af observationer til behandlende og/eller vagthavende læge. Læger har ansvar for at vurdere, om behandling med pågældende lægemiddel skal fortsætte, ændres eller seponeres, samt om bivirkninger skal behandles. Læger har pligt til at indberette alle bivirkninger ved et lægemiddel de første to år efter markedsføringstilladelsen, alle bivirkninger af lægemidler med skærpet indberetningspligt og magistrelle lægemidler samt alle alvorlige og uventede bivirkninger uanset hvor længe et lægemiddel har været markedsført. Bivirkninger af lægemidler skal dokumenteres i MidtEPJ. Indberetning af bivirkninger skal ske til Sundhedsstyrelsen. På Hospitalsenheden Horsens har der siden 1. september 2013 været en yngre læge under speciallægeuddannelse i Klinisk Farmakologi, der på projektbasis har fungeret som bivirkningsmanager på medicinsk afdeling. Bivirkningsmanageren har et tæt samarbejde med farmaceuterne, der dagligt laver medicingennemgang på flere afdelinger. Farmaceuterne har en skærpet opmærksomhed

20 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region i deres gennemgang på mulige bivirkninger af lægemidler, og disse indberettes til Sundhedsstyrelsen i samarbejde med bivirkningsmanageren. Der er løbende fokus på indberetningen af bivirkninger fra Hospitalsapoteket, som orienterer alle nyansatte om pligten til at indberette bivirkninger ved introduktionen, samt udsender nyhedsbreve med fokus på bivirkninger, sidst i december Derudover forholder Hospitalsapoteket sig til patienters medicinske behandling herunder bivirkninger og kan i samarbejde med behandlende læge indgå i en vurdering af bivirkninger og justering af den medicinske behandling. Bivirkningsindsats i Region Sjælland bidrag fra Region Sjælland Af overlæge Stig Ejdrup Andersen og farmaceut Marianne Sindahl Larsen Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Sjælland Bivirkningsindsatsen i Region Sjælland er koncentreret omkring Klinisk Farmakologisk Enhed, der blev oprettet i august 2013 på baggrund af et ønske om at styrke indsatsen for rationel farmakoterapi og sikker lægemiddelanvendelse. En af hovedprioriteterne for den nye enhed har været at oprette en bivirkningsmanagerfunktion efter forbillede i Region Hovedstaden. Funktionen bemandes af en farmaceut med back up fra en overlæge. Udover at hjælpe lægerne med at indberette bivirkninger, skal bivirknings manageren medvirke til at fremme forståelsen for vigtigheden af bivirkningsindberet ninger, styrke dialogen om bivirkninger med klinikerne, sikre kvaliteten af indberetninger, således at disse bliver mere brugbare for Sundhedsstyrelsen, samt generelt bidrage til øget viden om lægemiddelsikkerhed i regionen. Klinisk farmakologisk Enhed tilbyder desuden rådgivning om håndtering af de enkelte bivirkninger samt laver grundigere litte ratursøgninger, hvis der ønskes yderligere information. Efter funktionens start i februar 2014 er der lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til den nye funktion. Regionens sygehuse er blevet besøgt på deres staff meetings, og de store medicinske afdelinger er ligeledes tilbudt besøg. På disse møder har vi dels fortalt om det praktiske omkring indberetning af bivirkninger, dels talt om bivirkninger i al almindelighed samt om vigtigheden af bivirkningsindberetninger. På flere af møderne har det givet anledning til en god diskussion omkring håndtering og definition af bivirkninger, samt de problemer, som fagpersonerne møder i klinikken, når de skal forholde sig til bivirkninger. For at blive husket i hverdagen har vi udarbejdet nogle lommekort med vores kontaktoplysninger og beskrivelse af, hvilke bivirkninger der er indberetningspligtige. Disse samt post-it blokke med kontaktoplysninger er blevet uddelt ved alle møder.

Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013. Årsrapport

Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013. Årsrapport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Årsrapport KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 IndhoLd 2 Indhold 3 Forord

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Kausalitetsvurdering. Bivirkningsrådsmøde, november 2010

Kausalitetsvurdering. Bivirkningsrådsmøde, november 2010 Kausalitetsvurdering Bivirkningsrådsmøde, november 2010 6. december 2010 Standardiseret og rutinemæssig kausalitetsvurdering Tidligere ad hoc kausalitetsvurderinger af bivirkningsindberetninger 6 måneders

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012 Indhold 2 Indhold 3 2012 fortsatte forbedringer af lægemiddelsikkerheden 5 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger

Læs mere

Bilag 2 Sundhedsstyrelsens kravspecifikation

Bilag 2 Sundhedsstyrelsens kravspecifikation Dato 16. juli 2013 Sags nr. 2013071835 NVP nvp@dkma.dk Bilag 2 Sundhedsstyrelsens kravspecifikation 1. Vejledning Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, indenfor budgetrammen på

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1 ÅRSRAPPORT. Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2009

Årsrapport KLUMMETITIEL 1 ÅRSRAPPORT. Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2009 KLUMMETITIEL 1 ÅRSRAPPORT Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2009 Indhold 2 Indhold 3 2009 et travlt år for arbejdet med bivirkninger 5 Et indblik Lægemiddelstyrelsens bivirkningsarbejde

Læs mere

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Til: Fra Bivirkningsrådet Mette Svenning Larsen Kopi til: Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Introduktion Eltroxin er et lægemiddel, som har været godkendt i Danmark siden 1955. Det er godkendt

Læs mere

Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta.

Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 514 Offentligt Dato 30. april 2014 Sagsnr. 2014033627 Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power-Point-præsentation, som Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.

Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle. Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle www.meldenbivirkning.dk Hvad? Hvad er en bivirkning? En bivirkning er en uønsket virkning ved almindelig brug af medicin En del

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang 5 29. januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada )

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler.

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Dato 30. august 2013 Sagsnr. 2013070690 hgj hgj@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. 1. Indledning

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2010

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2010 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2010 Indhold 2 Indhold 3 2010 udvikling og fornyelse på bivirkningsområdet 5 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. [Indledning]

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. [Indledning] Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 623 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder [Indledning] Jeg er blevet kaldt i samråd, fordi det har vist sig, at der

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27. september 2013, kl. 13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Søren Brostrøm, Jens Ole Nielsen, Carsten Heilmann,

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Nationalt udbud på Bivirkningskampagne

Nationalt udbud på Bivirkningskampagne Nationalt udbud på Bivirkningskampagne 2012 13 Indhold 1. Opfordring til afgivelse af tilbud... 2 2. Ydelsesbeskrivelse... 3 2.1. Løsning... 3 Tilbudsgiver skal i tilbuddet give et bud på en kreativ løsning

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen

Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler. Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen Evaluering af informationsindsats vedr. bivirkningsindberetning på hospitaler Bivirkningsrådsmøde 10. maj 2011 Karina Markersen 16. maj 2011 Mål og målgrupper for indsatsen Mål defineret september 2009:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere