Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013"

Transkript

1 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

2 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Top 5 over de hyppigst indberettede lægemiddelstoffer og antallet af brugere i Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og forbrugstal i Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i 2013 fordelt på region 18 Region Hovedstadens bivirkningsmanagerfunktion bidrag fra Region Hovedstaden 19 region Midtjyllands initiativer i forhold til indberetning af bivirkninger bidrag fra Region Midtjylland 20 Bivirkningsindsats i Region Sjælland bidrag fra Region Sjælland 22 Afslutning på Bivirkningshandlingsplan II 23 Kampagner Ikke alle reagerer ens indsats rettet mod medicinbrugere og pårørende 23 Reagér på bivirkninger og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle udvidet kampagnemateriale til plejepersonalet i kommunerne 24 Fokusområder HPV-vaccine mod livmoderhalskræft 26 Overvågning af medicin til igangsættelse af fødsler 27 Forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidler i Danmark 28 stærkt smertestillende medicin (NSAID) en opgørelse over forbruget, indberettede bivirkninger og utilsigtede hændelser i DK 29 Bivirkningssignaler Spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger om kendskabet til og brugen af risikominimeringsmateriale 33 Udvidelse af interaktionsdatabasen 34 Fælles mærkning af medicin under supplerende overvågning i EU 35 Det internationale samarbejde på bivirkningsområdet i SCOPE styrkelse af overvågningen af medicin i EU 37 Bivirkningsarbejdet i 2014

3 FORORD 3 Forord 2013 var tiåret for bivirkningsindberetninger fra patienter og pårørende. Danmark var et af de første lande, som åbnede muligheden for, at patienter og pårørende selv kunne indberette bivirkninger. Indberetningerne fra patienter og deres pårørende har i de seneste år udgjort ca. en tredjedel af alle indberetninger, og tiåret gav derfor anledning til at kigge på, hvordan disse indberetninger bidrager til den samlede overvågning. Konklusionen på analysen var, at indberetningerne fra patienter og pårørende bidrager væsentligt til overvågningen af bivirkninger ikke bare i antal, men også i kvalitet og udgør derfor et godt supplement til indberetningerne fra læger og andre sundhedsprofessionelle. Mange sager der prægede bivirkningsarbejdet 2013 var et travlt år for arbejdet med overvågningen af bivirkninger. Året var præget af en række sager med stor mediebevågenhed, som også kan ses af bivirkningsindberetningsstatistikken. Særligt HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft var i fokus og udgjorde en stor del af indberetningerne i Indberetningerne om den relativt nye diagnose POTS 1 gav anledning til, at vi i august måned anmodede Det Europæiske Lægemiddel agentur om at undersøge diagnosen som en ny-identificeret mulig bivirkning til HPV-vaccinen. Siden er sikkerheden og de langt overvejende positive effekter af HPV-vaccinen blevet slået endeligt fast i danske og internationale studier. Sagen om HPV-vaccinen har været et godt eksempel på, hvordan arbejdet med overvågningen af bivirkninger virker og ikke mindst, hvor vigtige og nyttige indberetninger om bivirkninger fra lægerne og andre sundhedsprofessionelle er, men også fra patienterne selv og deres pårørende (Læs mere om arbejdet med overvågningen af HPV-vaccinen på side 24). Brugerinddragelse og åbenhed i arbejdet med bivirkninger I takt med den stigende interesse for vores arbejde med overvågningen af bivirk ninger, er åbenhed blevet en væsentlig faktor for at skabe den størst mulige tryghed for medi cinbrugerne. Vi har derfor igen gjort en stor indsats i 2013 for at fastholde og udbygge denne del af vores arbejde blandt andet ved fortsat at offentliggøre alle bivirkningsindberetninger i en anonymiseret og struktureret form på vores hjemmeside, ligesom vi formidler væsentlig sikkerhedsinformation både direkte til læger og andre sundhedsprofessionelle, men også til den brede offentlighed og til patienterne. I vores elektroniske nyhedsbrev Nyt om Bivirkninger som vi nu udgiver på femte år formidler vi løbende sikkerhedsinformation fra det europæiske samarbejde og fra vores egne analyser af indberetningerne. Arbejdet og ikke mindst samarbejdet om overvågningen af bivirkninger bliver stadig stærkere. Det skyldes blandt andet et meget positivt samspil med Rådet for Lægemiddel-overvågning. Rådet har, blandt andet gennem opfølgning på handlingsplaner, været med til at sætte retning for Sundhedsstyrelsens arbejde med bivirkninger og sat fokus på de områder, som samlet set har skullet styrkes. Rådet har gennem de seneste to handlingsplaner lagt vægt på en udbygning af it-kompe tencerne, en styrkelse af analyse og kommunikationen om bivirkninger og ikke mindst samarbejdet med medicinbrugerne og med forskningsinstitutioner. Rådet har endvidere lagt vægt på, at sundhedsprofessionelle og patienter via målrettede kampagner fortsat gøres opmærksomme på, at indberetning af bivirkninger er vigtigt for at styrke trygheden og i særdeleshed sikkerheden ved brugen af medicin, men også at brugerne fortsat inddrages i overvågningsarbejdet og inviteres til dialog. Henrik G. Jensen, Chef for Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr 1 Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom.

4 udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra I 2013 modtog vi i Sundhedsstyrelsen i alt 6681 bivirkningsindberetninger 1, hvilket er 35 % flere indberetninger, end vi modtog i Stor stigning i antallet af indberetninger Der er gennem de sidste ti år sket en gradvis stigning i antallet af indberetninger (figur 1). Forklaringen på stigningen skal findes flere steder. I 2003 fik patienter og pårørende for første gang mulighed for at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen, som de seneste år har udgjort omkring en tredjedel af det samlede antal indberetninger. Det er blevet lettere at indberette bivirkninger med bedre og mere understøttende IT, interessen for at melde bivirkninger, både fra læger og patienter, er øget over årene blandt andet gennem målrettede kampagneindsatser overfor forskellige målgrupper, hvilket har skærpet opmærksomheden på at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Derudover har visse typer medicin givet anledning til mange bivirkningsindberetninger i løbet af de sidste ti år fx antidepressiv medicin (SSRI er), medicinen mod for lavt stofskifte Eltroxin, influenzavaccinen Pandemrix og HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft Gardasil. Både indberetninger vedrørende Eltroxin og Pandemrix fik det samlede antal indberetninger til at stige i 2009, hvor der blev indberettet markant flere bivirkninger sammenlignet med tidligere år. Også den første handlingsplan på bivirkningsområdet (Handlingsplan l for styrket overvågning af bivirkninger ) blev igangsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse dette år med tiltag, der også stimulerede indberetningen af bivirkninger. Endelig er en forklaring på den seneste stigning i antallet af indberetninger en ny lovgivning på området både i Danmark og i EU, der trådte i kraft i Et stort antal indberetninger om HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft i 2013 HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft fik stor opmærksomhed i medierne i sommeren 2013, hvilket affødte et stort antal bivirkningsindberetninger. Vi modtog i alt 511 indberetninger, der var relateret til HPV-vaccinen, som er mere, end der sammenlagt er blevet indberettet ved vaccinen, siden den blev indført i det nationale børnevaccinationsprogram i januar Læs mere om vores arbejde med overvågningen af bivirkninger til HPVvaccinen på side De 6681 bivirkningsindberetninger inkluderer også indberetninger, som er indberettet til Sundhedsstyrelsen flere gange, såkaldte dubletter det sker, fx hvis både lægen og patienten indberetter bivirkningen. I 2013 var 461 indberetninger debletter, mens andelen af dubletter i 2012 var 407.

5 udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Figur 1. Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger til Sundhedsstyrelsen fra Vær opmærksom på, når Sundhedsstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer i bivirkningsdatabasen. Det betyder, at der kan være forskelle i tal fra tidligere publikationer og de tal, der er opgjort her. Andelen af bivirkningsindberetninger i 2013 fordelt på indberettertype 36% 17% 47% Læger Andet sundhedspersonale Patienter/pårørende/advokater Andelen af bivirkningsindberetninger fra henholdsvis læger, andet sundhedspersonale og patienter/pårørende fordeler sig stort set på samme måde som i Det var igen lægerne, der stod for den største andel af indberetningerne til Sundhedsstyrelsen med 47 % i 2013 (49 % i 2012), mens patienterne og deres pårørende stod for den næststørste andel af indberetningerne i 2013 med 36 %, som er en lille stigning sammenlignet med sidste år, hvor de udgjorde 34 % af indberetningerne. De sidste 17 % af indberetningerne i 2013 blev indsendt af andet sundhedspersonale fx sygeplejersker, farmaceuter, jordemødre og radiografer.

6 udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra Det er forventeligt, at det er lægerne, der udgør den største andel af indberetningerne, fordi de, til forskel fra de andre grupper, har pligt til at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Andre sundhedsfaglige grupper samt patienter og pårørende har blot muligheden for at indberette. Bivirkningsindberetninger er en væsentlig kilde til viden om medicin efter markedsføring og er fundamentet for arbejdet med overvågningen af bivirkninger. I Sundhedsstyrelsen arbejder vi derfor hele tiden på at informere og motivere både læger og andet sundhedspersonale, men også patienter og deres pårørende til at indberette bivirkninger. I 2013 gennemførte vi i samarbejde med landets apoteker en kampagne rettet mod patienter og pårørende under overskriften Ikke alle reagerer ens. Læs mere om kampagnen på side 23. Læger er forpligtede til at indberette visse typer bivirkninger til Sundhedsstyrelsen Ifølge bekendtgørelse nr. 826 af 1. august 2012 er læger forpligtede til at indberette alle formodede alvorlige bivirkninger samt alle formodede uventede bivirkninger ved medicin. Derudover er læger forpligtede til at indberette alle formodede bivirkninger ved medicin de første to år, efter det er markedsført. Listen over ny medicin, som hører under lægernes skærpede indberetningspligt kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Medicin med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger og dyrlæger.

7 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 7 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 Top 5 over de hyppigst indbe rettede lægemiddelstoffer og antallet af brugere i 2013 De fem lægemiddelstoffer, vi modtog flest bivirkningsindberetninger om i 2013, er vist i figur 1. Antallet af bivirkningsindberetninger skal altid ses i relation til antal brugere, som kan ses af figur 2. Der kan være flere grunde til, at et lægemiddelstof placerer sig i rækken af de fem hyppigst indberettede. For de fem lægemiddelstoffer, der blev indberettet flest bivirkninger ved i 2013, er der dels tale om stimuleret indberetning i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse og dels et øget forbrug af to af lægemiddelstofferne. For alle fem er der primært tale om kendte bivirkninger, der står beskrevet i produktinformationen for de enkelte præparater. I det følgende er indberetningerne vedrørende de fem lægemiddelstoffer nærmere beskrevet. 120 Alvorlige indberetninger Ikke alvorlige indberetninger Liraglutid Adalimumab Dabigatranetexilat Quetiapin Methotrexat Figur 1: Top 5 over de lægemiddelstoffer, vi har fået flest indberetninger om i 2013.

8 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 8 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 Antal personer Liraglutid Adalimumab* Dabigatranetexilat Quetiapin Methotrexat Figur 2. Antal personer, der i 2013 indløste mindst én recept på den pågældende medicin 2. Adalimumab (markeret med *) bliver primært udleveret til patienter på hospitaler eller indkøbt til brug i speciallægepraksis, og vi kender derfor ikke det eksakte antal patienter i behandling med denne type medicin. Liraglutid (Victoza ) I 2013 modtog vi flest indberetninger, der vedrørte lægemiddelstoffet liraglutid, som er godkendt til kombinationsbehandling af type 2-sukkersyge. Vi modtog i alt 109 bivirkningsindberetninger om liraglutid, hvoraf 20 indberetninger blev kategoriserede som alvorlige. 76 % af indberetningerne blev indsendt af patienter i behandling med liraglutid eller af deres pårørende. En forklaring på de mange indberetninger vedrørende liraglutid er, at firmaet, som har markedsføringstilladelsen til medicinen, modtog over 600 udfyldte spørgeskemaer i starten af 2013 som led i en markedsundersøgelse. Spørgeskemaerne var blevet uddelt på landets apoteker til patienter, som indløste recept på denne type medicin. Bivirkningerne til liraglutid blev herefter identificeret på baggrund af spørgeskemaerne og indberettet til Sundhedsstyrelsen. Antallet af brugere af liraglutid steg fra i 2012 til i 2013, mens antallet af indberetninger steg fra 47 i 2012 til 109 indberetninger i Der var primært tale om en stigning i antallet af ikke alvorlige indberetninger. De hyppigst indberettede bivirkninger var symptomer fra mavetarmkanalen som kvalme, mavesmerter, opkastning og diaré. Der var også indberettet nedsat appetit og vægttab som formodede bivirkninger. Bivirkninger, der alle er velkendte og står beskrevet i medicinens produktresumé. 2 Forbrugstallene er fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikregister.

9 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 9 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 Betændelse og kræft i bugspytkirtlen er også indberettet som formodede bivirkninger til behandling med liraglutid. Betændelse i bugspytkirtlen er ligeledes en kendt bivirkning til liraglutid, som står beskrevet i medicinens produktinformation. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, gennemgik i 2013 eksisterende data om en mulig sammenhæng mellem liraglutid (og andre GLP-1 analoger) og risikoen for udvikling af kræft i bugspytkirtlen (pancreascancer). Data fra kliniske forsøg indikerer ikke en forøget risiko, men antallet af bivirkninger har været for lille til at drage en endelig konklusion. EMA overvåger fremadrettet dette område tæt, og i 2011 blev der igangsat to uafhængige studier om risikoprofiler til diabetesbehandling og mere specifikt risikoprofiler i relation til bugspytkirtlen. De første resultater forventes at ligge klar i løbet af Adalimumab (Humira ) Vi modtog i alt 94 indberetninger i 2013, der vedrørte Adalimumab, som er et biologisk lægemiddel til behandling af en række forskellige immuninflammatoriske sygdomme, hvis anden medicin ikke har tilstrækkelig effekt, fx til behandling af ledde gigt (reumatoid arthritis), kronisk tarmsygdom (Morbus Crohn) og psoriasis. 58 af indberetningerne blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af indberettede alvorlige indberetninger er ikke steget fra 2012 til De oftest indberettede bivirkninger i 2013 omhandlede blandt andet kendte bivirkninger som reaktioner på indstiksstedet som fx udslæt, rødme, smerter og kløe samt infektioner som fx influenza og symptomer fra mavetarmkanalen som fx kvalme. I forbindelse med overvågningen af de biologiske lægemidler er der etableret et samarbejde med en række kliniske databaser, DANBIO, Dermbio og DCCD, der blandt andet registrerer bivirkninger. Dabigatranetexilat (Pradaxa ) Vi modtog 81 indberetninger i 2013, der vedrørte den blodfortyndende medicin dibigatranetexilat, som er godkendt til forebyggelse af blodpropper hos voksne patienter med hjerterytmeforstyrrelser (non valvulær atrieflimren). 47 af disse blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af brugere er øget fra i 2012 til i 2013, mens antallet af bivirkningsindberetninger faldt fra 119 i 2012 til 81 i Det var særligt et fald i antallet af formodede alvorlige indberetninger. Indberetningerne omhandlede især symptomer fra mavetarmkanalen, primært blødninger og smerter. Blødning fra mavetarmkanalen er en kendt bivirkning til dabigatranetexilat, som står beskrevet i medicinens produktresumé. Brugen af dabigatranetexilat og andre

10 TOP 5 OVER HYPPIGST INDBERETTEDE LÆGEMIDDELSTOFFER OG 10 ANTALLET AF BRUGERE I 2O13 former for blodfortyndende medicin er forbundet med en øget risiko for blødning. Ved blodfortyndede behandling skal den ordinerende læge derfor have skærpet opmærksomhed på patientens alder og samlede blødnings risiko. Ældre patienter har større blødningsrisiko. Quatiapin ( Seroquel, Seroquel Prolong, Quatiapine TEVA m.fl.) 76 indberetninger i 2013 vedrørte quatiapin, som er godkendt til behandling af skizofreni, bipolære lidelser samt supplerende behandling af svære depressive episoder hos patienter med unipolar depression. 29 af indberetningerne blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af bivirkningsindberetninger i 2012 var 46. Det var især antallet af alvorlige indberetninger, der steg i Antallet af brugere steg også fra i 2012 til i En forklaring på den markante stigning i antallet af brugere kan være et tilsvarende fald i forbruget af de andre antipsykotika. Men det er en udvikling, vi har fokus på. Indberetningerne omhandlede især symptomer fra mavetarmkanalen, fx forstoppelse og almene symptomer som træthed, hvilket er kendte bivirkninger, der står beskrevet i medicinens produktresumé. Methotrexat (Metex, Emthexat, Methotrexate m.fl.) 70 indberetninger vedrørte methotrexat i Methotrexat er godkendt til behandling af visse typer kræftsygdomme, svær psoriasis og ledde gigt (reumatoid artrit). 45 af disse blev kategoriserede som alvorlige. Antallet af indberetningerne i 2013 var det samme som i 2012, ligesom antallet af brugere har været stabilt de sidste to år. Indberetningerne omhandlede især symptomer fra mavetarmkanalen, som fx mavesmerter, og symptomer fra respirationsvejene fx lungebetændelse, hvilket er kendte bivirkninger, der står beskrevet i medicinens produktresumé.

11 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og 11 Forbrugstal i 2013 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og forbrugstal i 2013 De fem vacciner, der blev indberettet flest bivirkninger ved i 2013, er vist i figur 1. Generelt er der langt færre vacciner på markedet end konventionel medicin, men til gengæld bliver mange personer vaccineret i forbindelse med vaccinationsprogrammer. 600 Alvorlige indberetninger Ikke alvorlige indberetninger HPV DiTekiPol/Act-Hib Pneumokokker Influenza MFR Figur 1. Top 5 over hyppigst indberettede vacciner med antal bivirkninger modtaget i Antal vaccinerede personer/udleverede doser Tallene i figur 2 1 viser, hvor mange vaccinedoser der er udleveret (for influenzavaccinen er det dog salgstal), hvilket ikke er det samme som antal vaccinerede personer. Flere vacciner bliver givet flere gange til samme person, som det fx er tilfældet i børnevaccinationsprogrammet, og ikke alle udleverede vacciner i 2013 er nødvendigvis anvendt i dette år. 1 Tallene er udtrukket fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikregister.

12 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og 12 Forbrugstal i 2013 Antal udleverede doser HPV DiTekiPol/Act-Hib Pneumokokker Influenza MFR Figur 2. Udleverede vaccinedoser, der ligger på top 5 over hyppigst indberettede i Flest indberetninger der vedrørte vacciner fra det danske børnevaccinationsprogram Flere af de vacciner, der lå på top 5 i 2013, var vacciner, der er en del af det danske børnevaccinationsprogram. Det drejer sig om vaccinen mod livmoderhalskræft (HPV-vaccinerne- Gardasil /Silgard og Cervarix), vaccinen mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og infektioner forårsaget af hæmophilus influenzae type B (DiTekiPol/Act-Hib), vaccinen mod pneumokokker (Prevenar /Prevenar 13 og Pneumovax) og vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR-vaccinen, hovedsageligt Priorix og M-M-Rvaxpro). Vi fik flest indberetninger, der vedrørte HPV-vaccinen. I løbet af 2013 modtog vi i alt 511 indberetninger, der vedrørte denne vaccine. Antallet af indberetninger skal ses i relation til antallet af vaccinerede. Som det fremgår af figur 2, blev der i 2013 udleveret ca vaccinedoser. Da vaccinen gives tre gange for at opnå fuld beskyttelse mod HPV, svarer det til, at omkring er blevet vaccineret mod HPV i Overvågningen af bivirkninger ved HPV-vaccinen er beskrevet i et særskilt afsnit på side 24. Antallet og arten af bivirkninger, der omhandlede børnevaccinerne DiTeKiPol/Act-Hib, MFR-vaccinen og pneumokokvaccinen svarer til, hvad vi tidligere har modtaget. Det er hovedsageligt kendte og velbeskrevne bivirkninger som lokale reaktioner på indstiksstedet, feber og alment ubehag. Blandt de alvorlige indberetninger relateret til DiTeKiPol/ACT-Hib var en del tilfælde af granulomer og aluminiumsallergi, heriblandt en række tilfælde hvor der samtidig var givet pneumokokvaccine. Der var dog også tilfælde af granulomer blandt de ikke alvorlige indberetninger. I de fleste alvorlige tilfælde er indberetningen sket via Patienterstatningen (før Patientforsikringen). Det relativt høje antal indberetninger om granulomer skyldtes formentlig, at der har været mere fokus på tilstanden og ikke, at der opstår flere granulomer nu end tidligere. Der er desuden set en række tilfælde af kighoste (pertussisinfektion) hos allerede vaccinerede. Dette er forventeligt, da vaccinen ikke

13 Top 5 over de hyppigst indberettede vacciner og 13 Forbrugstal i 2013 beskytter 100 %. For de øvrige vacciner fra børnevaccinationsprogrammet, som lå på top 5 i 2013, var der ikke noget klart mønster i de indberetninger, som blev klassificerede som alvorlige. Hvert kvartal bliver der afholdt møde i et vaccinationspanel, hvor der sidder repræsentanter fra forskellige enheder i Sundhedsstyrelsen og fra Statens Serum Institut. Alle formodede indberettede bivirkninger ved vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, bliver vurderet ved disse møder. Vurderingerne og konklusionerne fra disse møder er beskrevet og offentliggjort løbende i vores elektroniske nyhedsbrev Nyt Om Bivirkninger. Influenzavacciner (primært Fluarix og Vaxigrip ) Vi modtog i indberetninger, der vedrørte vacciner mod sæsoninfluenza. Set i forhold til at der i 2013 blev solgt i alt doser af influenzavaccinen, betragtes antallet af bivirkningsindberetninger som lavt. Indberetningerne her fra omhandlede flest kendte, ikke alvorlige bivirkninger som fx influenzalignende symptomer, herunder ledsmerter, feber og træthed samt reaktioner på indstiksstedet som hævelse, rødme og smerter.

14 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i 2013 fordelt på region I 2013 modtog vi i Sundhedsstyrelsen i alt 1189 bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler 1 herunder også fra psykiatrien i de fem regioner. Samlet set steg antallet af indberetninger fra hospitalerne markant i 2013 sammenlignet med de foregående to år særligt kom der i 2013 mange indberetninger fra Region Hovedstaden (figur 1) Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Sjælland Nordjylland Figur 1. Bivirkningsindberetninger fra danske hospitaler i fordelt på region. Der er i grafen ikke korrigeret for befolkningstal i de fem regioner. Bivirkningsmanagerfunktionen er en stor succes Den store stigning i antallet af indberetninger fra især Region Hovedstaden skyldtes i høj grad, at regionen i 2013 fik en bivirkningsmanager, der hjælper lægerne med at indberette bivirkninger. Som det ses af figur 2, er lidt over halvdelen af indberetningerne (345 af 627 indberetninger) fra Bispebjerg Hospital. Bivirkningsmanagerfunktionen var i første omgang et etårigt projekt, hvor kun lægerne på Bispebjerg Hospital kunne bruge bivirkningsmanageren, men funktionen er nu blevet udvidet, så den kan benyttes af hospitalslæger i hele regionen (Læs Region Hovedstadens bidrag til årsrapporten på side 15). De 345 indberetninger, vi modtog fra Bispebjerg Hospital i 2013, dækker både over indberetninger fra bivirkningsmanageren og direkte fra afdelingerne på Bispebjerg Hospital 2. 1 Kun indberetninger modtaget direkte fra hospitalerne er medtaget i denne opgørelse. 2 pr. 1. juni 2013 fremgår det af indberetningerne, hvilket hospital/afdeling, der er indberettet på vegne af, hvorfor det fra næste årsopgørelse er muligt at udspecificere, hvor indberetningerne stammer fra.

15 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region I løbet af 2013 etablerede vi et mere formaliseret samarbejde med bivirkningsmanageren i Region Hovedstaden, hvor vi som led i samarbejdet blandt andet leverer opgørelser hver måned over de bivirkningsindberetninger, vi har modtaget fra bivirkningsmanageren. Opgørelser, som Region Hovedstaden bruger til evaluering af funktionen. En tilsvarende bivirkningsmanagerfunktion blev pr. 1. februar 2014 etableret på Roskilde Sygehus. Her vil bivirkningsmanageren varetage indberetning af bivirkninger fra alle hospitalerne i Region Sjælland. Samarbejde med Rigshospitalets Lægemiddelkomité Også fra Rigshospitalet modtog vi markant flere indberetninger i 2013 end de foregående år fra 38 indberetninger i 2012 til 95 indberetninger i 2013 (figur 2). Rigshospitalets Lægemiddelkomité har gjort en særlig indsats for at øge antallet af indberetninger i 2013, som er årsagen til stigningen i antallet af indberetninger her fra. Stigning i antallet af indberetninger fra tre regioner Udover en væsentlig stigning i antallet af indberetninger fra Region Hovedstaden, modtog vi også knap 100 indberetninger mere i 2013 sammenlignet med i 2012 fra Region Midtjylland (se fordelingen af indberetningerne i figur 3), som kan hænge sammen med regionens øgede fokus på indberetning af bivirkninger (Læs Region Midtjyllands bidrag til årsrapporten på side 19). Også antallet af indberetninger fra Region Sjælland steg i 2013 fra 79 indberetninger i 2012 til 104 i 2013 (se fordelingen af indberetningerne i figur 5), og vi forventer, at det er en tendens, som vil fortsætte, efter regionen har fået en bivirkningsmanager inspireret af Region Hovedstaden (Læs Region Sjællands bidrag til årsrapport på side 20). Vi modtog færre indberetninger i 2013 end i 2012 fra både Region Syddanmark og Region Nordjylland (se fordelingen af indberetningerne i figur 4 og 6). En generel tendens på tværs af de fem regioner er, at særligt indberetninger fra psykiatrien lå meget lavt 2013, som også har været tilfældet de foregående år. Region Hovedstaden Antal indberetninger Bispebjerg Hospital 95 Rigshospitalet Frederiksberg Hospital Glostrup Hospital Psykiatrien i Region Hovedstaden Nordsjællands Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Gentofte Hospital Amager Hospital Bornholms Hospital Region Hovedstadens Blodbank Figur 2. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Hovedstaden fordelt på hospitaler.

16 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region I starten af 2014 lancerede vi derfor en bivirkningskampagne målrettet læger i hospitalsog distriktspsykiatrien, som vi håber på vil øge lægernes opmærksomhed på bivirkninger inden for psykiatrien. Region Midtjylland Antal indberetninger Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Midt Hospitalsenheden Vest Psykiatrien i Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Figur 3. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Midtjylland fordelt på hospitaler. Region Syddanmark Antal indberetninger Odense Universitetshospital Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Kong Christian X's Gigthospital Psykiatrien i Region Syddanmark Figur 4. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Syddanmark fordelt på hospitaler.

17 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region Region Sjælland Antal indberetninger Roskilde Sygehus Køge Sygehus Næstved Sygehus Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Psykiatrien i Region Sjælland Slagelse Sygehus Figur 5. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Sjælland fordelt på hospitaler. Region Nordjylland Antal indberetninger Aalborg Sygehus Vendsyssel 5 Psykiatrien i Region Nordjylland 1 Sygehus Thy-Mors Figur 6. Bivirkningsindberetninger modtaget i 2013 fra Region Nordjylland fordelt på hospitaler.

18 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region Region Hovedstadens bivirkningsmanagerfunktion bidrag fra Region Hovedstaden Af Espen Jimenez Solem, MD PhD, Bivirkningsmanager i Region Hovedstaden Bivirkningsmanageren varetages af Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, og har siden januar 2013 haft som funktion at assistere alle læger i Region Hovedstaden ved indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Funktionen forkorter den tid, som klinikeren bruger på indberetningerne (fra ca. 30 til 3 minutter), og samtidig får klinikeren en dialog med en læge på Klinisk Farmakologisk Afdeling. Antal indberetninger fra til Region Hovedstadens bivirkningsmanager Bivirkningsmanageren indberettede 337 bivirkninger til Sundhedsstyrelsen i 2013, dvs. 54 % af alle indberetninger fra Region Hovedstadens Hospitaler. I 2013 steg det totale antal indberetninger fra Region Hovedstadens hospitaler med 35 %. I 2013 blev en stigende andel af indberetningerne fra regionen foretaget via bivirkningsmanageren, således udgjorde bivirkningsmanagerens indberetninger 80 % af det totale antal i december 2013 (se figur 1) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 1. Antal indberetninger fra Region Hovedstadens bivirkningsmanager i Bivirkningsmanagerfunktionen Hvis klinikeren mistænker en indberetningspligtig bivirkning, kan bivirkningsmanageren kontaktes via mail eller telefon og blot oplyse patientens CPR-nummer, lægemiddel og bivirkning. Bivirkningsmanageren vil derefter videregive klinikerens mistanke til Sundhedsstyrelsen efter gennemgang af patientens anamnese, øvrig medicin og paraklinik. Målet med funktionen var oprindeligt at femdoble antallet af bivirkningsindberetninger i Region Hovedstaden. Dette mål har vist sig at være en udfordring, og vi har derfor gen-

19 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region nem 2013 iværksat tiltag med henblik på øgning af antal indberetninger. Lokale lægemiddelkomiteer og vicedirektørkredse på alle regionens hospitaler bliver informeret om antal indberetninger, og de får tilsendt korte succeshistorier hver måned. Dertil afholdes indlæg til hospitalsafdelingers morgenkonferencer. Endelig indgår viden om bivirkningsmanageren som en del af vores post- og prægraduatundervisning i klinisk farmakologi. Vi forventer en fortsat stigning i antallet af indberetninger via bivirkningsmanageren i 2014 i takt med at kendskab til funktionen udbredes yderligere. Region Midtjyllands initiativer i forhold til indberetning af bivirkninger bidrag fra Region Midtjylland Af Ann Dalgaard Johnsen, Regional Lægemiddelkonsulent i Region Midtjylland Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midtjylland har stor fokus på at øge opmærksomheden omkring indberetningen af bivirkninger. Den Regionale Lægemiddelkomité er således i tæt kontakt med Sundhedsstyrelsens Enhed for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr, om at være den første Region, der integrerer Sundhedsstyrelsens nye webløsning til direkte indberetning af bivirkninger med regionens EPJ-system. Alle Hospitalsenhederne i Region Midtjylland arbejder ud fra den regionale retningslinje Observation og indberetning af bivirkninger af lægemidler. I korte træk henviser retningslinjen til observation, dokumentation og indberetning, hvilket omfatter følgende: Sygeplejefagligt personale har ansvar for observation af bivirkninger og videregivelse af observationer til behandlende og/eller vagthavende læge. Læger har ansvar for at vurdere, om behandling med pågældende lægemiddel skal fortsætte, ændres eller seponeres, samt om bivirkninger skal behandles. Læger har pligt til at indberette alle bivirkninger ved et lægemiddel de første to år efter markedsføringstilladelsen, alle bivirkninger af lægemidler med skærpet indberetningspligt og magistrelle lægemidler samt alle alvorlige og uventede bivirkninger uanset hvor længe et lægemiddel har været markedsført. Bivirkninger af lægemidler skal dokumenteres i MidtEPJ. Indberetning af bivirkninger skal ske til Sundhedsstyrelsen. På Hospitalsenheden Horsens har der siden 1. september 2013 været en yngre læge under speciallægeuddannelse i Klinisk Farmakologi, der på projektbasis har fungeret som bivirkningsmanager på medicinsk afdeling. Bivirkningsmanageren har et tæt samarbejde med farmaceuterne, der dagligt laver medicingennemgang på flere afdelinger. Farmaceuterne har en skærpet opmærksomhed

20 Bivirkningsindberetninger fra landets hospitaler i fordelt på region i deres gennemgang på mulige bivirkninger af lægemidler, og disse indberettes til Sundhedsstyrelsen i samarbejde med bivirkningsmanageren. Der er løbende fokus på indberetningen af bivirkninger fra Hospitalsapoteket, som orienterer alle nyansatte om pligten til at indberette bivirkninger ved introduktionen, samt udsender nyhedsbreve med fokus på bivirkninger, sidst i december Derudover forholder Hospitalsapoteket sig til patienters medicinske behandling herunder bivirkninger og kan i samarbejde med behandlende læge indgå i en vurdering af bivirkninger og justering af den medicinske behandling. Bivirkningsindsats i Region Sjælland bidrag fra Region Sjælland Af overlæge Stig Ejdrup Andersen og farmaceut Marianne Sindahl Larsen Klinisk Farmakologisk Enhed, Region Sjælland Bivirkningsindsatsen i Region Sjælland er koncentreret omkring Klinisk Farmakologisk Enhed, der blev oprettet i august 2013 på baggrund af et ønske om at styrke indsatsen for rationel farmakoterapi og sikker lægemiddelanvendelse. En af hovedprioriteterne for den nye enhed har været at oprette en bivirkningsmanagerfunktion efter forbillede i Region Hovedstaden. Funktionen bemandes af en farmaceut med back up fra en overlæge. Udover at hjælpe lægerne med at indberette bivirkninger, skal bivirknings manageren medvirke til at fremme forståelsen for vigtigheden af bivirkningsindberet ninger, styrke dialogen om bivirkninger med klinikerne, sikre kvaliteten af indberetninger, således at disse bliver mere brugbare for Sundhedsstyrelsen, samt generelt bidrage til øget viden om lægemiddelsikkerhed i regionen. Klinisk farmakologisk Enhed tilbyder desuden rådgivning om håndtering af de enkelte bivirkninger samt laver grundigere litte ratursøgninger, hvis der ønskes yderligere information. Efter funktionens start i februar 2014 er der lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til den nye funktion. Regionens sygehuse er blevet besøgt på deres staff meetings, og de store medicinske afdelinger er ligeledes tilbudt besøg. På disse møder har vi dels fortalt om det praktiske omkring indberetning af bivirkninger, dels talt om bivirkninger i al almindelighed samt om vigtigheden af bivirkningsindberetninger. På flere af møderne har det givet anledning til en god diskussion omkring håndtering og definition af bivirkninger, samt de problemer, som fagpersonerne møder i klinikken, når de skal forholde sig til bivirkninger. For at blive husket i hverdagen har vi udarbejdet nogle lommekort med vores kontaktoplysninger og beskrivelse af, hvilke bivirkninger der er indberetningspligtige. Disse samt post-it blokke med kontaktoplysninger er blevet uddelt ved alle møder.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012 Indhold 2 Indhold 3 2012 fortsatte forbedringer af lægemiddelsikkerheden 5 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle 2012 Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger Axelborg-høringen Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger Forslag og anbefalinger Baggrund Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen afholdt mandag den 15. september 2008 en fælles

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere