Master i Design Center for Designforskning. Afhandling_birkvig. Fontkvalitet++ fonten designeren modtageren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i Design Center for Designforskning. Afhandling_birkvig. Fontkvalitet++ fonten designeren modtageren"

Transkript

1 Master i Design Center for Designforskning Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ fonten designeren modtageren Henrik Birkvig Kontakt: / tlf Microsoft Word count: Vejleder: Mads Nygaard Folkmann Dato:

2

3 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ Indhold 1. Indledning 1 2. Problemformulering 2 3. Nogle begrebsafklaringer 3 4. Teori og metode 4 5. Teori: fonten 5 6. Analyse: fonten 8 7. Teori: designeren Analyse: designeren Teori: modtageren Analyse: modtageren Fontkvalitet++: Fonten + Designeren + Modtageren Konklusion og opsamling/perspektivering Kilder & referencer Bilag 63

4

5 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet Indledning I mit virke som underviser, konsulent og forsker har jeg siden 1980 beskæftiget mig med mange forskellige facetter og problematikker indenfor fagområdet skrift og typografi. Både som underviser, forsker og konsulent på den Grafiske Højskole/Mediehøjskolen men også som udøvende grafisk designer. En af de centrale processer i typografien er at omsætte en i vis forstand neutral tekst til en typografisk form med forestillingen om, at der»i den anden ende«befinder sig en modtager, der perciperer de typografiske valg i større eller mindre omfang på samme måde, som de er intenderet, indlejret i den færdige grafiske designløsning, dvs. i samspil med øvrige designparametre som form, farve og illustrationer. Den amerikanske forfatter Steven Heller mener, at skriften er det allermest effektive redskab i kommunikationsprocessen. Han har fx sagt det således:»type is the single most effective way in which designers communicate the ideas entrusted to them«. (AIGA Journal of Graphic Design, Vol. 14, no. 3, p. 1) Fra tekst til typografi Typograferingsprocessen begynder erfaringsmæssigt med udvælgelsen af, hvilken skrift, der skal anvendes til en given opgave. Skriftvalget kan nemlig påvirke valget af andre parametre såsom skriftstørrelse, linjeafstand, hierarki osv. Og valget af skrift påvirker direkte det udtryk eller den stemning, som en given tekst bliver iklædt, både i mindre størrelser som decideret læsetekst, og større i form af logotypes, navnetræk og overskrifter. Faglitteraturens»mangler«Siden 1980, hvor jeg startede som studerende på Den Grafiske Højskole, har jeg i faglitteraturen søgt efter stof, der beskrev de processer som kunne tænkes at foregå»inden i«designeren og»inden i«en given modtager. De typografiske lærebøger rummer ikke beskrivelser, diskussioner eller anbefalinger indenfor området. De koncentrerer om at formidle en tradition for at påstå, at bestemte skrifter qua deres formsprog afsender bestemte signaler. En lille analyse af et»kanonisk«udvalg af titler viser et fravær af denne type stof (se Bilag A). Jeg har gennem årene ikke følt, at skriftvalg kan reduceres til alene at handle

6 2 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design om hvilken skrift, der passer til løsningen af en specifik opgave. Der er mere i spil, fx designerens præferencer, trends, modtagerens perception og en given fonts tekniske/praktiske kvalitet. 2. Problemformulering Jeg har derfor gennem udarbejdelsen af denne afhandling forsøgt at få svar på spørgsmålet: Hvordan kan begrebet fontkvalitet søges udvidet fra et teknisk/praktisk spørgsmål til også at omfatte fx designerrefleksioner knyttet til skriftvalg og modtagerudsagn på en given skrifts visuelle signaler? Jeg anvender videnskabelige teorier og metoder til at reflektere, diskutere og analysere problematikker, som udspringer af en grafisk designerpraksis. Det særlige i min afhandlings greb er kombinationen af tre elementer og deres indbyrdes forhold: 1. Fonten 2. Designeren 3. Modtageren Afgrænsning Kommunikationsprocessen, som de tre elementer er en del af, er i denne opgave set på baggrund af den klassiske model hentet fra Roman Jakobson (her gengivet fra Lyngsøe, 2000, side 15): Kontekst Afsender > Meddelelse > Modtager Kontakt Designer > Font > Modtager < min tilføjelse poetisk funktion Skriftens formsprog er i denne teori den poetiske funktion = måden noget siges på, dvs. de signaler, som en given skrift afgiver til en modtager. Mine valg af de tre elementer udspringer således af denne delvis forenklede forestilling om deres roller. Jeg diskuterer ikke det hensigtsmæssige i at inddrage større og mere komplicerede kommunikationsmodeller (der kunne bidrage til en mere omfattende analyse af problemkomplekset), men har valgt at koncen-

7 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ 3 trere mig om de tre specifikke elementer, idet jeg har forsøgt hovedsageligt at holde designerens perspektiv på analyser for derigennem at kunne foretage delvise teori-fravalg. 3. Nogle begrebsafklaringer 1. Font, skrift, skriftfont, typografi I fagtermen font er tyngdepunktet på det tekniske/mekaniske aspekt af omgang med skrift (i dag som digitale data). Ordet skrift (eng.: typeface) benyttes til at angive, at det hovedsageligt drejer sig om formmæssige forhold. Termen skriftfont vil altså forsøge at henvise bredere, til begge dele. I den typografiske verden bruges ordene i flæng og er overlappende, der er ikke en vedtaget definition ved produktion af faglige tekster. Jeg har i denne opgave forsøgt at benytter termerne som forklaret, dog ikke i citater. Begrebet typografi er resultatet ved anvendelsen af en skrift eller en font. *) 2. Kvalitetsbegrebet I Gyldendals Den Store Danske [Encyklopædi] defineres kvalitet således*:»kvalitet, filosofisk kunstord indført af Cicero, afledt af lat. qualis? hvorledes? eller af hvilken beskaffenhed?, dvs. at kvalitet kan oversættes som»hvorledeshed«eller beskaffenhed. [ ] I bestræbelsen på at opstille et matematisk beskrivbart verdens billede forsøgte Galilei, Hobbes, Descartes mfl. at vise, at de kvaliteter, som genstandene tillægges, enten kan udtrykkes og måles kvantitativt eller kan påvises at være subjektive, dvs. ikke at være egenskaber ved genstandene selv, men kvaliteter, som opleves, når genstandenes kvantitative, målbare træk påvirker de menneskelige sanseorganer. (Mine fremhævelser). I denne afhandling bruges begrebet som defineret i ovenstående, på begge måder: som noget der kan måles og noget der sanses/opleves, og især som noget, der har en bestemt beskaffenhed.

8 4 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design 3. Fontkvalitet++ Det udvidede kvalitetsbegreb er sammensat af både teknisk/praktiske forhold (i fonten) og psykologisk baserede, personlige udsagn (i designeren) samt signaler, afdækket hos en gruppe individer (i modtagerne). 4. Teori og metode Jeg har benyttet tre teorier til den grundlæggende analyse indenfor de tre dele: Fonten: Peter Karows teori om fontkvalitet fra 1994 er valgt, da det er den mest omfattende, jeg som faglig ekspert kender til. Jeg har suppleret med beskrivelser af fænomener, udviklet siden Designeren: Patrick Jordans teori om pleasures er valgt, da den egner sig til at italesætte og diskutere nogle af de motiver, som en designer kan have for at foretage specifikke valg af skrift og som rækker ud over selve fonten. Jeg har kombineret Jordan med min egen spørgeskemaundersøgelse og referencer til udsagn fra designere. Modtageren: Robert A. Mannings beskrivelse af teorien om semantisk differentiale er valgt, da den evner at omsætte skøn- og smagsmæssige forhold til statistiske, for derigennem at kunne skabe indsigter i modtagerforhold. Jeg har suppleret med referencer til tre undersøgelser, der benytter begrebet semantisk differentiale. I det følgende beskrives hver teori efterfulgt af et afsnit med analyse.

9 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet Teori: fonten Kvalitetssystematik Den tyske ingeniør Peter Karow var siden tidligt i 1970erne været den ledende udvikler i firmaet Unternehmungsberatung Karow Rubow Weber (URW), der startede som en traditionelt softwareudviklingshus, men som fra 1975 til et stykke ind i 1990erne var det førende firma på verdensplan indenfor digitale skriftfonte. Det var opfindelsen og udviklingen af skriftdigitaliseringsprogrammet Ikarus i 1975, hvor beskrivelser af bogstavernes form blev lagret som informationer om deres konturer, der bidrog til at revolutionere fontteknologien. Programmet blev solgt til alle fø rende skriftleverandører og URW digitaliserede også selv skrifter for en lang række designere og leverandører. I»Type Quality«(Karow, 1994, side ) diskuterer Karow begrebet skriftkvalitet ( type quality ). Han fremsætter påstanden, at skrifter/ fonte kan gøres til genstand for objektive kvalitetskriterier:»i say merely: objective quality criteria do exists, and it makes sense to compare typefaces using these criteria as a basis«. (Karow, 1994, side 214). Kvalitetsbegrebet hos Karow Peter Karow citerer forslaget til en kvalitetsdefinition hos det tyske kvalitetsinstitut, Deutschen Instituts für Normung (DIN), der lyder:»the totality of features and characteristics of a product or activity, regarded in terms of their ability to fulfill specific requirements.«(karow, 1994, side 214). *) Se litteraturlisten: Karow, En feature er manifestationen af en characteristic, enten som et kvalitativt eller kvantitativt begreb. For eksempel er stammernes tykkelse et forhold, der kan måles kvantitativt i forhold til andre skrifters stammetykkelse, mens selve stammens tykkelse (og dermed konsekvente tykkelse i en hel skriftfont) kan vurderes kvalitativt for eksempel ved at sammenligne med forskellige idealer eller statistiske data for stammers typiske (gennemsnitlige) tykkelser*. Ability to fulfill specific requirement kan også være en skrifts evne til at kommunikere ved hjælp af konnotationer.

10 6 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design Karows kvalitetsparametre følger her: Værdi Denne kan afhænge af Popularitet, trends Brugsværdi (evne til at bidrage til løsningen af en opgave) Pris (herunder også, om fonten er»gratis«) Antal brugerlicenser (ikke mindst i forhold til pris) Efterligninger/kopier af designet»bestsellerlister«fra leverandører eller i faglige magasiner Karaktértræk Karaktertrækkene kan enten være klassificerende (objektive) eller vurderende (subjektive). Klassificerende træk er forhold som stil, formsprog, stregtykkelser, breddeværdier og modifikationer (designvarianter). Klassificerende karaktertræk er med andre ord træk, som adskiller en skrift fra alle andre. Vurderende træk kan give sig udtryk i en bestemt designers»fingeraftryk«/designstil, som man enten kan lide eller ikke lide, men som bidrager til skriftens karaktértræk. Vurderende træk kan også være hvordan en bestemt skrift opfattes: smuk, grim, udtryksfuld, livlig, afslappet osv. Fysiske beskaffenhed Tegnene i en skriftfont kan omsættes fra digitale data til fysiske manifestationer. Det sker gennem en lang række materialer: trykt på papir, skåret i folier, produceret i træ, metal eller plastik eller støbt i chokolade (som man for eksempel gør det i en hollandsk tradition). Karow opstiller fire punkter der beskriver disse forhold: Teknisk format (den måde de digitale data er beskrevet på) Opløsning (for eksempel, hvordan bogstaverne vises på en skærm)»intelligens«(hvordan skriften fremstår fx i forbindelse med skalering) Elektroniske variationer (for eksempel: outline, inline, relief, shadow, round ).

11 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ 7 Håndværk Karow opstiller disse punkter som kvalitetsparametre, der især knytter sig til: Konturer Overholdelse af fontlinjer Konsistens i de beskrivende elementer Spatieringsvariable Optiske designvarianter Karows konklusion Det er hovedsageligt håndværksmæssigt funderede forhold, som Karow går i dybden med. Hans hovedpåstand er, at disse kan måles og fx danne grundlag for en køber/brugers vurdering af en bestemt skriftfonts egnethed til løsningen af en konkret opgave. Han ser kriterierne som hovedsageligt objektive og målbare. Han påpeger da også, at kriterierne ikke nødvendigvis alle skal kunne opfyldes 100% for at en skrift kan anvendes. Det er ikke ensbetydende med automatisk diskvalificering, hvis en skriftfont udviser mangler. Det afhænger af den konkrete opgave, om disse skal tillægges vægt. Fx kan det generelt være uhensigtsmæssigt, at der mangler øå/øå i en font, men hvis opgaven går ud på, at designe en logotype af ordet IT Factory er det jo ikke nødvendigt at råde over disse to bogstaver, som indgår i det danske alfabet. Karow opdeler sine kriterier i to grupper som det fremgår af skemaet: (Illustration fra Karow, 1994, side 270).

12 8 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design Som det fremgår opdeler Karow kriterierne i objektivt og subjektivt målbare. Til måling af de subjektive kriterier henviser han bl.a. til metoden med anvendelse af et semantisk differentiale (beskrevet i denne opgave i afsnittet om modtageren). Supplement til og problemer med Karow Karows teoretiske bidrag til kvalitetskriterier udspringer (af gode grunde) af satsteknologiens udviklingstrin fra 1975 og fremefter. Den har rod i den første fase af teknologien, der lagrer en fonts data som beskrivelser af de enkelte tegns konturer og en satsteknologi, hvor satstekniske parametre typisk var forhold, der var situeret i selve fonten, hvor det efterfølgende i højere grad blev parametre, som (også) kunne påvirkes i de programmer til grafisk design (herunder sats), som desktop -udviklingen bragte med sig. Karows kvalitetskriterier anvendes i det følgende i analyser af konkrete skriftfonte, idet jeg hovedsageligt har koncentreret mig om forhold, som umiddelbart kan siges at have relevans for en grafisk designer (ikke specifikt tekniske forhold, der mere har relevans for skriftdesignere). Hvor det har været hensigtsmæssigt har jeg suppleret med beskrivelser af nyere fænomener og landvindinger. 6. Analyse: fonten Værdi Brugsværdi Indenfor typografi og skriftdesign skelnes groft sagt mellem to slags skrifter: dem, som skal anvendes til læsning af længere tekster (brødtekster) og dem som skal skabe opmærksomhed (display). Der kan siges at eksistere en slags modsætningsforhold mellem de to slags skrifter, idet skrifter, som har en høj læselighed, typisk er designet relativt neutralt, mens der i skrifter, der skal på kalde sig opmærksomhed, er lagt vægt på det grafiske udtryk og dermed en højere grad af originalitet. Forholdet beskrives af Karow skematisk således:

13 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ 9 Skrift Læselighed Opmærksomhed Helvetica Times Giddyup Stencil god dårlig dårlig god (illustration efter Karow, 1994, side 215). *) Ordet display benyttes dog også i terminologien til at betegne relativt neutralt designede skrifter til overskriftsbrug med henblik på at løse optiske skaleringsproblemer (se senere). Skrifterne Helvetica og Times er således gode til typografering af læsetekster, mens Giddyup og Stencil har et kraftigere grafisk udtryk og dermed påkalder sig mere opmærksomhed og kan bidrage eksplicit til at give et ord bestemte formmæssige signaler. I den faglige terminologi er disse to former for skrifter ofte betegnet»text«og»display«*. Specialdesignede skrifter: ekstrem brugsværdi De to slags skrifter kan yderligere være raffineret, fx er der udviklet skrifter, der er særligt velegnede til læsning af meget små tekststørrelser og ved anvendelse af relativt»dårlige«trykmetoder som fx produktion af telefonbøger. Et eksempel på en sådan»skræddersyet«skrift er Bell Centennial udviklet af skriftdesigneren Matthew Carter: Hæmbårgerføntsiv Bell Centennial Hpkx **) dpi = dots per inch, prikker pr tomme. Benyttes til at beskrive opløsning med. Skriftens tegn er forsynet med såkaldte hvide indslidsninger i tegnenes form. Disse kompenserer for de anomaliteter, der opstår i den tekniske proces og i de meget små størrelser, som skriften trykkes i. Det er forhold som kan være med til at nedsætte tydeligheden af de enkelte tegn og tegnene indbyrdes. Skriften er således udviklet til brug indenfor især information design (side 44). Et andet eksempel er skriften Tenacity, der er specielt udviklet med henblik på brug på skærme med en relativ lav opløsning (72-96 dpi**), fx i forbindelse med typografi på websites.

14 10 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design Hæmbårgerføntsiv Tenacity Hpkx I designet af Tenacity har skriftdesigneren Joe Gillespie så at sige gjort»en dyd af nødvendigheden«, dvs. taget udgangspunkt i de begrænsninger, som en relativt lav opløsning sætter. Hensigten har været at skabe en skrift, som nem at læse på en skærm. Det er således den konkrete brug det specifikke formål der kan bidrager til skriftens værdi. Problematikkerne i de to ovenstående eksempler behandles ikke hos Karow, formodentlig fordi de er udtryk for den udvikling (specialdesignede skrifter og skrifter til skærmbrug), som tog fart igennem 1990erne frem til nu.»workhorses«en lang række af de skriftfonte, som bruges til den daglige produktion af dokumenter vil være af en sådan karakter, at de egner sig til opgaver, hvor teksten skal læses, ord og sætninger skal fremhæves, men hvor der ikke er deciderede krav til opmærksomhedsværdi. Disse betegnes med en metafor i den typografiske terminologi som»workhorses«og anvendes til persuasion design (side 44). Brugsværdien kan være afhængig af den praktisk omgang med tekster og deres typografering (printning, læsning osv.). Hertil kommer, at skriftens evne til at løse en bestemt opgave kan være afhængig af, hvor mange varianter (fx styrker) skriftfamilien rummer eller tegnsættets størrelse. Disse forhold behandles i Karows teori under emnet karakteristika. Salgsværdi, bestsellerlister Nogle skriftleverandører offentliggør med jævne mellemrum lister over de mest solgte skrifter. Disse bestsellerlister bidrager til at give bestemte skrifter en værdi i form af en handelsværdi, idet de antyder bestemte skrifters popularitet og generelle udbredelse. Dette værdiparameter kan imidlertid være problematisk, idet leverandørernes lister kun in dikerer, hvilke fonte, der er solgt fra denne specifikke leverandørs bibliotek ikke, fx hvad der er solgt generelt og samlet (se også side 40 ff).

15 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ 11 Ydermere angives det for det meste heller ikke, hvordan bestsellerlisten er konstrueret, dvs. hvilke kilder og tidsperioder data er hentet fra, eller om listen bygger på aftaler, der er indgået med andre leverandører om at lade bestemte skrifter indgå i disses produkter (jvf. iphones anvendelse af skriften Helvetica, som virksomheden Linotype har rettighederne til). Karow refererer to lister: en fra Agfa fra 1989 og en fra magasinet Page fra 1992, men forholder sig ikke kritisk til de ovennævnte problematikker (Karow 1994, side 217). En aktuel liste over»top Ti«fra skriftleverandøren Emigre så pr sådan ud: 1. Vista 2. Mrs Eaves 3. Filosofia 4. Priori 5. Cholla 6. Solex 7. Tarzana 8. Triplex 9. Dalliance 10. Fairplex Listen»Top Ten Typefaces«gøres op hvert kvartal og bygger på Emigres»best sellling typefaces«, men det angives ikke, hvordan antallet er gjort op, formodentlig er det hvert snit, der er registreret, idet mange skrifter kan købes enkeltvis (ikke hele familien). Fra anden halvdel af 1980erne og igennem 1990erne var Emigre et af de trendsættende skriftudviklingsbureauer og alle nye skriftfonte kom automatisk ind på de første pladser, fordi grafiske designere over hele verden købte dem og således automatisk»var med på moden«: Ny Emigre-skrift = trendy, moderne skrift. Skriftfamilien Vista er for nylig blevet udvidet med nye snit/varianter og ligger ikke overraskende på listens 1. plads herover. Brugerlicenser: økonomisk værdi I Karows optik fra begyndelsen af 1990erne er rettigheder og licenser de forhold, som en rettighedsindehaver til en skrift typisk ville sælge videre til producenter af trykmaskiner, printere og styresystemer, såkaldte Original Equipment Manufacturers (OEM), på trods af, at virkeligheden

16 12 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design allerede fra midten af 1980erne var stærkt på vej til at overhale dette forhold, idet fonte med den teknologi, som desktop publishing var startskuddet til, gjorde disse»uafhængige«af den konkrete hardware, printere og fotosættere. Skrifter blev fra omkring midten af 1980erne i større og større omfang ikke bygget ind i fx printere som residente fonte, men produceret som softfonte, dvs. digital data, som blev indlæst i printeren, når et job skal produceres. Når man i dag køber en font, er det en softfont (selvom udtrykket ikke længere benyttes). Brugsrettighederne til det, man køber, er af samme karakter, som når man fx køber et softwareprogram. I det medfølgende dokument, End User License Agreement (EULA), fremgår det bl.a. specifikt, hvor mange computere fonten må installeres på, om man må fremstille såkaldte PDF-filer med den, levere den med et dokument til videre bearbejdelse i en produktionsvirksomhed, modificere tegnene o. l. I skriftleverandøren Emigres EULA for skriften Vista Sans står således:»by downloading and/or installing Emigre Fonts software you agree to the following terms: [ ] 1. The Emigre Font Software is licensed for use at one (1) location with a maximum of five (5) devices. [ ] 3. Except as permitted herein, you may not modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, alter or otherwise copy the Emigre Font Software. [ ] FONT EMBEDDING Embedding of the Emigre Fonts Software in digital documents or in any other form is governed by a separate license agreement. If an embedding license is desired, the licensee must represent and warrant that licensee s encryption of the embedded Emigre Fonts is secure enough to prevent any access or use by others. (www.emigre.com/euloptions.php, min fremhævelse). Reguleringer i EULA en kan således reducere en fonts værdi, hvis det betyder at den sætter begrænsninger i dagligdagens arbejde ved at køberen fx skal anskaffe en ekstra licens for at kunne producere PDF-filer til tryk eller distribution.

17 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ 13 Gratisskrifter og medfølgende skrifter Et forhold, som Karow ikke behandler, er skrifter, der enten er gratis eller som følger med system/programkøb og -opdateringer. Computere, som sælges som personlige computere (PC er), er typisk forsynet med dels et styresystem og programmer og dels en række skrifter. Disse kan i en vis forstand opfattes som gratis, i hvert fald er de ikke prissat særskilt i markedsføringen. Det er skrifter, som både kan være nødvendige for at styresystemerne overhovedet kan fungere, men som også bliver installeret så brugeren oplever at have et udvalg til rådighed. De bliver dermed en del af markedsføringen af et bestemt softwareprodukt som fx Microsoft Office. Et eksempel er skriften, som denne tekst er sat med: Calibri, der sammen med en række andre skriftfamilier fulgte med bl.a. en opdatering af styresystemet Windows med navn Vista (samt opdateringer af Word og andre softwareprodukter fra Microsoft). Selvom mange af de skrifter, som er»gratis«eller følger med softwareopdateringer, er af høj kvalitet (som fx Calibri) er der blandt grafiske designere en tendens til ikke at benytte disse i større omfang. Der optræder sjældent eksempler i fx award/årbøger, hvor systemskrifter er benyttet. Undtaget er websites, hvor såkaldt html-tekst af tekniske grunde er typograferet med anbefalede systemskrifter. Den tyske journalist Antje Dohmann konkluderer i en artikel om gratis fonte:» denn in einer geldorientierten Gesellschaft ist es leider so, dass nicht respektiert wird, was nicht gekostet hat.«(dohmann, 2009). Desuden påvirker det også en skrifts»image«, at den ved at være gratis ofte bliver meget udbredt og benyttet af lægmand. Det bidrager ikke i sig selv til (typografisk) identitet og originalitet, at en skrift får en stor udbredelse. Derfor vælges de gratis skrifter ofte fra af professionelle designere. Data i min spørgeskemaundersøgelse støtter belægget for denne pointe: Gratis er placeret lavest og Pris næstlavest ud af ni prioriterede forhold omkring skriftvalg. (Se graf side 33).

18 14 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design Efterligninger: star quality Som i mange andre brancher ser man også tyveri af succesfuldt design indenfor skriftdesign. En af de skrifter, som er blevet kopieret allermest er Helvetica, der i årene efter lanceringen i 1957 blev en stor succes over hele verden. En af Peter Karows medarbejdere har lavet en statistik, der viser, at tre af de mest populære skrifter i anden halvdel af det 20. århundrede, Helvetica, Times og Palatino er imiteret henholdsvis 34, 28 og 28 gange. Det har været (og er) meget kompliceret juridisk at forhindre disse tyverier, da alfabetet især i USA har været anset for at være alles ejendom, og derfor ikke har kunnet beskyttes fuldt ud mht. til bogstavernes design. En vis form for beskyttelse af skrifter som brands har man kunnet opnå gennem beskyttelse af skriftnavne, men opfindsomheden har været stor hos kopister, der blot har kopieret skriften og givet den et andet navn, som fx: Geneva, Arial, Holsatia, Swiss, Triumvirate, der alle er efterligninger af skriften Helvetica. At en skrift bliver kopieret er for dens værdi både godt og skidt: Den må jo i sig selv være attraktivt hvis den bliver kopieret, men for ophavsmanden, der går glip af indtægter i form af royalty, er det den dårlig forretning. Grænsen mellem kopi og hvad der kan siges at være naturlig inspiration, hvor en skriftdesigner efterligner beundringsværdige træk hos et forbillede, er hårfin, og fænomenet sker indenfor stort set alle områder, hvor der er skabende processer involveret. Som eksempel kan man se den schweiziske skriftdesigner Adrian Frutigers skrift Frutiger, der blev udsendt via leverandøren Linotype i I 1992 udsendte softwarehuset Adobe skriften Myriad, der for det blotte eller utrænede øje ligger endog meget tæt på Frutigers skrift. Og i 1997 udsendte softwarefirmaet Microsoft skriften Segoe (som en del af Microsoft Media Center). Både Myriad og Segoe kan siges at»stå på skuldrene«af forbilledet Frutiger, også selvom flere detaljer (karakteristika) ved nøjere eftersyn adskiller den ene skrift fra den anden: Hæmbårgerføntsiv Frutiger y Hæmbårgerføntsiv Myriad y Hæmbårgerføntsiv Segoe y Se for eksempel prikken over i, t-ets øverste form eller y-ets nedre form.

19 Master i Design Afhandling_birkvig Fontkvalitet++ 15 Man kan anse kopiering som et iboende attraktivt træk i visse især populære skrifter, hvis man vel at mærke ikke lægger vægt på at se tyveriet af ideer som tyveri, men blot ser det som at bygge videre på konventioner og traditioner. Det er med andre ord ideologisk betonet, hvilken værdi eller beskaffenhed, man, dvs. designeren, tillægger denne (kopierings-) værdi (se også side 18). Karakteristika Ifølge Karow kan karakteristika være af enten klassificerende (objektive) eller vurderende (subjektive). Klassificerende træk (objektive) De klassificerende begreber opdeles i fx»familienavn«(family name), der evt. inkluderer leverandørangivelse, her: ITC = International Typeface Corporation og selve skriftens navn: Cheltenham og»fornavne«(christian name): kursiv, schmalfett, konturiert. De klassificerende træk eksemplificeres af Karow sådan: Family names Christian names ITC Cheltenham kursiv schmalfett Leverandør Stil Formsprog Bredde Styrke Modifikation I de skriftfonte, som er en del af styresystemer og som bl.a. benyttes af browsersoftware og tekstbehandlingsprogrammer er standarden, at fire snit typisk udgør en familie: Ordinær (normal), Bold (halvfed), Italic (kursiv) og Bold Italic (halvfed kursiv). Disse fire varianter understøttes af softwaren, mens yderligere styrker og bredder er organiseret som selvstændige fonte (i tekniske forstand). Modifikationer som»konturiert«(kontur, outline), skygge etc. er ikke standard i de fleste moderne fonte, effekterne fremstilles i dag typisk i de programmer som anvendes til grafisk design. En modifikation, som vinder større og større udbredelse, er såkaldte displav-versioner, dvs. versioner af skriften i forhold til den størrelse, som skriften skal anvendes i (behandles senere). Nogle få skriftfamilier er udarbejdet i web/skærm-versioner til brug på websider og andre skærme med en relativ lav opløsning.

20 16 Fontkvalitet++ Afhandling_birkvig Master i Design Den enkelte skriftfamilies omfang mht. varianter kan udgøre et kvalitetsparameter, idet designeren til komplekse opgaver har brug for at kunne vælge netop en bestemt styrke eller anden variant i forhold til fx det typografiske hierarki eller en bestemt papirkvalitet. Fontens kvalitet kan ligge i den som et multifunktionelt redskab til løsningen af en designopgave. Vurderende træk (subjektive) Skriftdesigneres»fingeraftryk«, dvs. deres prægning af en bestemt skrift ud fra personlige, formmæssige præferencer og tilbøjeligheder, spiller en rolle for deres værdi iflg. Karow. Den berømte tyske skriftdesigner og kalligraf Hermann Zapfs egen skrivestil ses tydeligt i hans design af fonten Zapfino, og dette forhold bidrager utvivlsomt til den store popularitet. Hermann Zapfino Et andet eksempel er den meget anerkendte, hollandske skriftdesigner Gerard Unger, der selvom hans skrifter teoretisk er meget forskellige holder sig indenfor en snæver formmæssig opskrift på proportioner og formsprog udsprunget af en ideologi, der bl.a. bygger på, at skrift kommer af skrivning i hånden. Her vises en række a er fra broderparten af de Henrik skrifter Birkvig Den han Grafiske har Højskole designet: D 80 Skriftdesignerens personlige stil kan bidrage til værdien af en bestemt skrift, når der er en korrelation mellem skriftdesignerens smag og den Polsk? grafiske designers smag samt anerkendelse af skriftdesignerens status og image, dvs. opfattelse af, hvad der er en fælles æstetisk værdi. Hollandsk? Konventionelle vurderende træk: et eksempel Vurdering kan også foretages udfra basale, perceptionsmæssige konventioner. Der eksisterer en relativt udbredt koncensus om, hvordan Dansk? en bestemt form tolkes. Et eksempel er den skrift, som tyskeren Kurt quiz

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning H2 Portfolio Mette Bonde Ørskov Opgavebeskrivelse OPGAVE Steen Rørvang ønsker at få samlet tekster fra flere forskellige medier til et sammenhængende kompendie han kan bruge i engelskundervisningen.

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Typografi og læselighed

Typografi og læselighed TYPOGRAFI OG LÆSELIGHED OM 08.01.03 Side 1 Typografi og læselighed Hvis meningen med dine ord er, at de skal læses, er du nødt til at overveje tekstens læselighed. Desktop publishing har gjort typografien

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

Grafisk design. Filmblad til tablet

Grafisk design. Filmblad til tablet Grafisk design Filmblad til tablet Lodret cover Opgavebeskrivelse: Mit digitale produkt er et filmblad til tablets over månedens film. Tablet udgaven er mere kompakt og gør at brugeren får et hurtigere

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE henrik MOSAIK 2 pdf-version grafisk litteratur 2 3 Et-tegnet & Det første? Et af historiens allerførste eksempler på ligaturen et. Fra Pompeji 79 e.kr. Knytter to ligeværdige sammen

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Typografi. og OMBRYDNING SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS

Typografi. og OMBRYDNING SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS BEHIM BH 06.06.2016 - kr. 42,50 Typografi og OMBRYDNING CAMILLA VINTER BEHIM SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS JUNI 2016 BEHIM 1 HOLM, MÅNEDENS BABE, TEAM TVILLING, LAKRIDSKONGEN

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding.

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Skriftsnit og skrifttyper 1 En skrifttype er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et skriftsnit. De skriftsnit, du vælger, gør et dokument mere personligt.

Læs mere

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede GRAFISK DESIGN Grafisk design Beskrivelse Opgaven Logodesign til Kapital- WATCH. Firmaet Kapitalbørsen tilbyder virksomheder, banker, revisorer, brancheforeninger m.v. et overblik over, viden om og indsigt

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 159

Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks 159/2 Negativ antikva Grotesk er bedre til negativ gengivelse end antikva, men i brochuren på side 159 i bogen er Berling anvendt. Berling anvendes til alle

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE DISPOSITIONSFORSLAG 2 3 Opgavens formål Rådgivergruppen for Universitetssygehus Køge er en del af C.F. Møller. Som en del af projektet Universitetssygehus

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Artikler i et månedsblad Opgaven Selvvalgt opgave Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign 1 TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign Opgavebeskrivelse Magasin til mænd som udgives af herretøjsbutikken Liberté.

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVEN Jeg fi k til opgave af et reklamebureau, at designe et magasin på 4 opslag. Undervejs sendte jeg mine idéer og nogle resultater til reklamebureauet for, at de kunne følge

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Typografi og ombrydning. Steffen jensen

Typografi og ombrydning. Steffen jensen Steffen jensen Typografi og ombrydning Produktet Dokumentation Opgaven Layout og ombrygning af en 48 siders avis. (Jeg har udvalgt sider, for at gøre opgaven mere overskuelig) Deadline efter 7 dage. Min

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 8 Tallenes pdf-version grafisk litteratur form 2 3 [araber-] Tallenes form Tidligste indiske tal (formodede) Fra indisk inskription via araberne til Europa Indisk inskription

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab giver et indblik i miljøindsatsen og miljøtilstanden i København. Miljøregnskabet bliver gennemskrevet og layoutet hvert år og er delt op i seks temaer.

Læs mere

Typograf i & Ombrydning

Typograf i & Ombrydning Typograf i & Ombrydning Brochure til Take5 (Ny opstartet virksomhed) Typograf i & Ombrydning/Dokumentation Opgave Jeg har før lavet en brochure til Take5, men de besluttede sig lige pludselig for at de

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Vejledning til brug af Canon-skanner.

Vejledning til brug af Canon-skanner. Side 1 af 7 Vejledning til brug af Canon-skanner. (Den vi har i undrevisningslokalet.) Indhold Vejledning til brug af Canon-skanner...1 Indhold...1 Start...1 Skanning af avissider, regninger, alm. Fotos

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Grundelementer Logo Bygningsstyrelsens logo består af krone, tredimensionelt element og navnetræk. Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften

Læs mere

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING INDHOLD Opgavebeskrivelse:... 3 Specifikationer:... 3 BRUGTE ELEMENTER... 3 Inspiration/moodboard:...4 Oprettelse af dokument... 5 Margin & Spalter... 5 Masterpages

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Intern designguide N E E D L E B O Y. Den røde tråd

Intern designguide N E E D L E B O Y. Den røde tråd Intern designguide N E E D L E B O Y Den røde tråd Den røde tråd Den interne designguide Denne designguide er kommet til under Problemformulering: hvordan skaber man opmærksomhed for filmen Needle Boy?

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Afsender Jeg har valgt, at afsenderen skal være Herningsholm Erhvervsskole, da de har et projekt igang, der omhandler motion og trivsel. Hvis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Sted EUC Vest Skole HTX Underviser Hold 1.G Oversigt over undervisningsforløb Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Tine Helen Schlaikjer

Læs mere

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv.

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv. GRAFISK WORKFLOW EKSAMENSOPGAVE Redegørelse Hvad går opgaven ud på? Eksamensopgave mediegrafiker grundforløb. Jeg valgte at lave en folder til en bekendts firma ABK Solar Tech, der leverer og opsætter

Læs mere

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Mærket er forbrugertestet Identitet og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Tilgængelige e-tekster. 10 bud på god tilgængelighedspraksis i e-tekster

Tilgængelige e-tekster. 10 bud på god tilgængelighedspraksis i e-tekster Tilgængelige e-tekster 10 bud på god tilgængelighedspraksis i e-tekster Forord Denne tekst er blevet til i et samarbejde mellem Nota og en række aktører i forlagsbranchen. På baggrund af et seminar om

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE GRAFISK DESIGN OPGAVEN Jeg har valgt at designe et grafisk element til mit digitale produkt. Jeg var heldig at få til opgave af Colornails, at designe Deres hjemmeside til dem. Colornails er et nyt og

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned.

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned. TYPOGRAFI OPGAVEBESKRIVELSE Det er et fiktivt modemagasin, Luxus er et modemagasin, hvor man kan finde en populær hverdagsstil. Og få inspiration til hvordan man kan kommer i form. MÅLGRUPPEN Målgruppen

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere