Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre"

Transkript

1 Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre Februar 2014

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf.: Indhold udarbejdet af COWI A/S for Socialstyrelsen. Udgivet: Februar 2014 Download eller se sti til rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Digital ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund Læsevejledning og definitioner Resumé Metode Forundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Kvalitativ undersøgelse Praksis for kommunernes indsats til forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel og selvmordsadfærd Selvmordsforebyggelse generelt Indsatser Opsporing Samarbejdspartner Kompetenceudvikling Dokumentation Strategi og handleplaner Forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel og selvmordsadfærd kvalificering af kommunernes indsatser Kommunale indsatsområder til forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel og selvmordsadfærd Alkohol Angst og depression Ensomhed og social isolation Sårbare livsfaser Opfølgning på sygehusindlæggelser Øvrige indsatser Supplerende forebyggende hjemmebesøg Litteraturliste

4 1. Indledning og baggrund Fra 1980 erne til i dag er selvmordsraterne i Danmark halveret. Ældre har dog stadig de højeste selvmordsrater af alle aldersgrupper. 1/3 af det samlede antal af selvmord i Danmark begås således af ældre mennesker over 60 år især de ældste mænd (80+) begår hyppigst selvmord. På baggrund deraf blev der via satspuljen for 2013 afsat 4 mio. kr. til et projekt om forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre. Projektet løber fra Midlerne skal gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren samt målrettede indsatser som opfølgning på de forebyggende hjemmebesøg. Det overordnede formål med initiativet er at forebygge og hindre selvmordsadfærd blandt ældre. Initiativet består af to overordnede indsatsområder: 1) Faglig opkvalificering af både professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at: afdække og identificerer tidlige tegn på mistrivsel hos den ældre og håndtere selvmordstruede mennesker 2) Opfølgning på forebyggende hjemmebesøg som redskab til tidlig opsporing af og indsats overfor ældre, der mistrives. Der kan f.eks. målrettes psykosociale indsatser mod ældre, hvis partner er død, da de udgør en højrisikogruppe i forhold til udvikling af alkoholmisbrug, ensomhedsfølelser, isolation samt selvmordsadfærd. Nærværende kortlægningsrapport har til formål at skabe et samlet billede af indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt + 60-årige, og rapporten skal ses som en del af projektet forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre. Årsagerne til ældres selvmord er forskelligartede. Med alderen opstår som oftest en række negative livsændringer, som den ældre skal forholde sig til og mestre. Det kan være somatiske sygdomme, der medfører alvorlige funktionsnedsættelser og smerter, og som stiller krav til en omstilling af den ældres hverdag og forventninger 1. Det kan endvidere være psykiske lidelser. Både depression og skizofreni mangedobler risikoen for selvmord 2 ; det estimeres, at omkring 75 % af alle ældre mennesker, der begår selvmord, har lidt af en depression 3. Ændringer i det sociale netværk har desuden betydning for selvmordsrisikoen, eksempelvis ved tabet af en ægtefælle, flytning eller pensionering 4. 1 Socialministeriet, Center for selvmordsforskning. Kommunepakken, Selvmordsforebyggelse blandt ældre Gerlach, J. (red.) Depression. PsykiatriFondens Forlag Bruvik-Ruhlmann, P.E.G., Bayer Kristensen, I. Runge Nielsen K., Selvmord hos ældre i Århus Amt i perioden Ugeskrift for læger, /46; Erlangsen, A. Disparities in suicide among the old and the oldest old i Denmark. Ph.d.- afhandling. Odense University of Southern Denmark. 4

5 Håndteringen af livsændringerne afhænger af den enkeltes psykologiske, helbredsmæssige, sociale og materielle ressourcer, og i sig selv kan magtesløsheden resultere i stress og for nogle en depressiv tilstand. Den ældres støtte til håndtering af livsændringer er derfor relevant i forebyggelsen af selvmord 5 og selvmordsadfærd 6. Rammerne for den kommunale forebyggelse af selvmordsadfærd kan findes i henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven. Kommunerne har, jf. Sundhedslovens 119 stk.1 og 2, ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og for at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I Servicelovens 79 a fremgår det, at kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg mindst én gang årligt til alle borgere, der er fyldt 75 år. Det står hermed kommunerne frit for at tilrettelægge indholdet af de forebyggende hjemmebesøg, ligesom kommunerne kan vælge at tilbyde besøget til yngre aldersgrupper. Kommunen kan, jf. 79 a, stk. 1, vælge at undtage de borgere, som i forvejen modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Desuden kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. 79, stk. 1. Endvidere er det i Servicelovens 81 reguleret, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Som det fremgår, findes der ikke nogen hjemmel til specifikt at forebygge selvmordsadfærd i kommunen. Lovgivningen udstikker alene de overordnede rammer for forebyggelsen, og lader det være op til den enkelte kommunes prioritering og serviceniveau at fastsætte indsatserne. I 1998 udgav Sundhedsstyrelsen Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark 7. Anbefalingerne blev fulgt op af et rådgivningsmateriale i 2004, der blev revideret i forbindelse med kommunalreformen i , men materialet er primært målrettet det regionale behandlingssystem. Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en række forebyggelsespakker, hvor særligt pakken om mental sundhed er relevant, men der foreligger ikke nogle konkrete anbefalinger til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre. En række kommuner har arbejdet målrettet med forebyggelse af selvmordsadfærd. I modelprojektet i Vejle Amt og i projektet i Region Nordjylland har kommunerne 9 blandt andet arbejdet med kompetenceudvikling, netværksdannelse samt udvikling af internt og eksternt samarbejde. 5 WHO definerer en selvmordshandling som en handling med dødelig udgang, som afdøde,med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer. Lillian Zøllner, Definition på selvmordsadfærd og selvskade, Center for selvmordsforskning, I denne kortlægning defineres selvmordsadfærd som selvmordstanker, -forsøg og fuldbyrdet selvmord. 7 Sundhedsstyrelsen, Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg Sundhedsstyrelsen, Vurdering og visitation af selvmordstruede. Rådgivning til sundhedspersonale Frederikshavn, Rebild, Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Vesthimmerland, Give og Horsens Kommuner. 5

6 I projektet i Region Nordjylland indebar kompetenceudviklingen identifikation af symptomer på selvmordsadfærd, varetagelse af samtalen om selvmord samt opfølgning på selvmordsadfærd (det støttende og ledsagende princip). Desuden blev der uddannet nøglepersoner, med overordnet ansvar for opfølgning på selvmordsadfærd og videreuddannelse af personale. 1.1 Læsevejledning og definitioner Læsevejledning Kortlægningen indledes med en indledning og baggrund. Kapitel 2 indeholder et kort resumé af de væsentligste fund i kortlægningen, efterfulgt af kapitel 3, der ridser en række fremadrettede anbefalinger op. Kapitel 4 indeholder metodebeskrivelsen. Kapitel 5 kortlægger kommunernes forebyggende indsatser målrettet selvmordsforebyggelse, og de indsatser der har betydning for social/psykisk mistrivsel bredere set. Det gennemgås på tværs af de konkrete indsatsområder i undersøgelsen, hvordan kommunerne har organiseret forebyggelsesindsatsen. Gennemgangen omfatter opsporingen, de samarbejdspartnere kommunen har, kompetenceudvikling, dokumentationsindsatsen, strategi og handleplaner. Konkrete kommunale praksiseksempler er beskrevet i tekstbokse. Kapitel 6 beskriver nærmere de enkelte indsatsområder, der er udvalgt til kortlægning. Det omfatter alkohol, depression og angst, ensomhed og social isolation, sårbare livsfaser, opfølgning på sygehusindlæggelser og øvrige indsatser. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af de supplerende forebyggende hjemmebesøg. I en selvstændig bilagsrapport findes supplerende materiale til rapporten. Der er seks bilag i bilagsrapporten: Bilag 1. Besvarelsesoversigt Bilag 2. Indsatser Bilag 3. Pointsystem Bilag 4. Kommuner, der har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg de seneste to år Bilag 5. Kompetenceudvikling Bilag 6. Spørgeskema Definitioner Ved selvmordsadfærd forstås i denne kortlægning fuldbyrdet selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker. De medarbejdere, der gennemfører de forebyggende hjemmebesøg, benævnes i denne kortlægning ældrekonsulenter. Andre terminologier er forebyggende medarbejdere og forebyggelseskonsulenter. Ved supplerende forebyggende hjemmebesøg forstås et forebyggende hjemmebesøg, der ligger ud over de lovpligtige. 6

7 Ved opfølgende hjemmebesøg forstås besøg hos sårbare ældre ved praktiserende læge og repræsentant fra kommunen efter udskrivning fra sygehus. Formålet er at koordinere den opfølgende indsats. Den organisatoriske ramme for besøgene ligger i de regionale 2-aftaler, der sikrer de praktiserende læger honorering for ydelsen. I rapporten nævnes en række opsporingsredskaber ved deres forkortelser, de er beskrevet nedenfor: MMSE (Mini Mental State Examination) BDI II (Beck Depression Inventory-II) Avlunds mobilitet-trætheds-skala (Mob-T) GDS (Geriatric Depression Scale, 30/15/5 spørgsmål) AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) SF-12, SF-36 (The 12/36-Item Short Form Health Survey) WHO-5 (WHO-Five Well-being Index) SCL 8 AD (benyttes til opsporing af angst, depression og følelsesmæssige forstyrrelser og er en underskala af CMD-SQ, Common Mental Disorders - Screening Questionnaire 10 ) CAGE Et akronym, der består af de første bogstaver i fire (engelske) spørgsmål for at identificere alkoholafhængighed. CAGE-C er den danske version. 10 Søgaard, HJ: Psychometric analysis of Common Mental Disorders Screening Questionnaire (CMD-SQ) in long-term sickness absence. Scand J Public Health November 2009 vol. 37 no

8 2. Resumé Formål og fokuspunkter for kortlægning Kortlægningens formål er at skabe et overordnet billede af indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt +60-årige i Danmark. Området er snævert, hvorfor undersøgelsen ikke begrænser sig til at fokusere på selvmordsadfærd, men også på forebyggelse af social og psykisk mistrivsel i denne aldersgruppe. Fokuspunkterne i kortlægningen har været indsatser målrettet: Forebyggelse af selvmordsadfærd Alkoholoverforbrug Depression/angst Sårbare livsfaser Ensomhed og social isolation Ældre, der har været indlagt Metoder Kortlægningen omfatter dels en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner (stilet til lederen af de forebyggende hjemmebesøg), dels seks fokusgruppeinterviews og en række øvrige interviews med kommunale ledere af de forebyggende hjemmebesøg, ældrekonsulenter, sundhedschefer, demenskonsulenter og andre medarbejdere på ældreområdet. 86 % af kommunerne deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Få kommuner har målrettet indsats til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre Kortlægningen viser, at meget få kommuner har en målrettet indsats til forebyggelse af selvmordsadfærd. Kun syv kommuner har gennemført kompetenceudvikling om selvmordsadfærd blandt relevant personale inden for de sidste to år. Tre kommuner angiver, at de har nøglepersoner på området. De fleste af disse kommuner deltog i modelprojektet om selvmordsforebyggelse i Region Nordjylland i Endelig fremgår det, at ingen kommuner har rapporteret, at der foreligger en skriftlig strategi på området, og kun en angiver at have en handleplan i tilfælde af selvmordsadfærd. Hvilke typer indsatser har kommunerne? Kommunerne har særlig fokus på henholdsvis ensomhed og social isolation og ældre, der har været indlagt. På disse områder har mere end 80 % af kommunerne angivet, at de har en indsats. Indsatserne til forebyggelse og håndtering af ensomhed og social isolation er præget af et tæt kommunalt samarbejde med det frivillige foreningsliv. Blandt de kommuner, der har en indsats til opfølgning på ældres sygehusindlæggelse, omfatter indsatsen for lidt over halvdelen af kommunernes vedkommende de opfølgende hjemmebesøg ved praktiserende læge og repræsentant fra kommunen. 8

9 60 % af kommunerne angiver at have indsatser til forebyggelse/håndtering af alkoholoverforbrug blandt ældre. Reelt fremgår det dog af undersøgelsen, at andelen, der har målrettet alkoholforebyggelsen mod ældre, ligger lavere. Alkoholområdet beskrives i interviewundersøgelsen som et vanskeligt og tabubelagt forebyggelsesfelt, men flere af de interviewede kommuner beskriver samtidig et stigende fokus på området. En stor del af indsatserne ligger i regi af de forebyggende hjemmebesøg i samarbejde med misbrugsbehandling og/eller praktiserende læge. Lidt over halvdelen af kommunerne angiver, at de har indsatser til forebyggelse/håndtering af depression og angst, primært i regi af forebyggende hjemmebesøg og praktiserende læge. Knap 40 % af indsatserne på dette område omfatter Lær at tackle kronisk angst og depression 11, der varetages af frivillige. Indsatsområdet sårbare livsfaser, der i undersøgelsen er eksemplificeret ved sorg, pensionering og flytning, er fokusområde for 60 % af kommunerne, primært i form af supplerende forebyggende hjemmebesøg i forbindelse med ægtefælles død. Opsporing De forebyggende hjemmebesøg angives at være den væsentligste opsporingsarena i forhold til alkohol, angst/depression, ensomhed/social isolation og sårbare livsfaser over 90 % af kommunerne angiver, at de ældre opspores i dette regi. Også hjemmeplejen, demenskonsulent, frivillige og pårørende nævnes som vigtige aktører i opsporingen, mens kommunale instanser uden for ældreområdet i mindre grad rapporteres at opspore de sårbare ældre. Langt størstedelen af kommunerne angiver, at de ikke benytter systematiske opsporingsredskaber (screening) inden for nogen af indsatsområderne, og blandt de få, der rapporterer at de gør, benyttes de usystematisk. Holdningen blandt ældrekonsulenterne til systematisk opsporing (screening) af de ældre er generelt skeptisk, primært med begrundelse i tidsforbruget samt formodning om, at det skaber distance i dialogen med borgeren. Af relevans for opsporingen er endvidere invitationspraksis til de forebyggende hjemmebesøg. Flere af de interviewede kommuner fokuserer på højrisikogrupper ved hjælp af invitationer med fastsat dato og tidspunkt, de såkaldte ja-takinvitationer. På visse områder benytter kommunerne sig af systematiske dataudtræk eller meddelelser fra praktiserende læge/sygehus i identifikationen/opsporingen. Dette gælder dels sårbare ældre borgere, der udskrives fra sygehus, hvor knap 80 % af de kommuner, der har en opfølgende indsats, identificerer borgerne på denne måde. Det gælder desuden borgere, der befinder sig i sårbare livsfaser. Her angiver 32 % af kommunerne, at de benytter systematiske dataudtræk, f.eks. fra Folkeregisteret til identifikation af målgruppen. Denne systematik sikrer, at kommunen identificerer 11 Lær at tackle angst og depression er en videreudvikling af kurset Lær at leve med kronisk sygdom, der er et evidensbaseret kursus til mennesker med kronisk sygdom. Kurset udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 9

10 sårbare ældre, som ikke har et netværk, eller som ikke har øvrig kontakt med kommunen. Kompetenceudvikling En tredjedel af kommunerne angiver, at relevante medarbejdere inden for de sidste to år har deltaget i kompetenceudvikling vedrørende forebyggelse/håndtering af selvmordsadfærd eller psykisk mistrivsel blandt ældre borgere. Heraf beskriver ca. en fjerdedel af kommunerne, at kompetenceudviklingen specifikt har omhandlet selvmordsadfærd blandt ældre. Knap to tredjedele af kommunerne i undersøgelsen angiver, at de gerne vil prioritere kompetenceudvikling på området. Det beskrives i interviewene, at det er vigtigt for kommunernes deltagelse, at kurset er gratis. Samarbejde De vigtigste samarbejdspartnere for kommunerne er de praktiserende læger. Såfremt man i kommunalt regi opsporer en ældre med selvmordsadfærd, henvises eller følges borgeren til egen læge med henblik på videre behandling. Også frivillige er en meget vigtig samarbejdspartner for kommunerne i de undersøgte indsatser, primært i form af aktiviteter og sociale tilbud, men også i forbindelse med Lær at leve med angst og depression -kurserne. Generelt set beskrives et begrænset samarbejde med kommunale aktører på andre områder end ældreområdet. Regionerne nævnes især som samarbejdspartnere i forbindelse med opfølgning på sygehusindlæggelser. Supplerende forebyggende hjemmebesøg 80 % af kommunerne i undersøgelsen angiver, at de tilbyder supplerende forebyggende hjemmebesøg. Størstedelen af kommunerne angiver at tilbyde besøgene fra 75 år, men nogle få kommuner tilbyder besøg til udvalgte grupper allerede fra 50 år. I de kommuner, der angiver, at de tilbyder supplerende forebyggende hjemmebesøg, er enker/enkemænd (85 %) den vigtigste målgruppe. Det beskrives i de kvalitative interviews, at besøgene tildeles efter en individuel vurdering, således at der ved et identificeret behov tildeles et eller flere supplerende hjemmebesøg. Råderummet for vurderingen og tildelingen af supplerende besøg er i de interviewede kommuner stort. Samlet billede Det samlede billede, der tegner sig, er, at omkring en femtedel af kommunerne i undersøgelsen har en særlig målrettet indsats omhandlende forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel og selvmordsadfærd blandt ældre. Disse kommuner angiver, at de har indsatser på fire eller flere af de udvalgte forebyggelsesområder. Desuden har disse kommuner inden for de seneste to år kompetenceudviklet relevant personale inden for psykisk mistrivsel og/eller selvmordsadfærd, og endelig tilbyder kommunerne enke/enkemandsbesøg i regi af de supplerende forebyggende hjemmebesøg. De forebyggende hjemmebesøg/supplerende forebyggende hjemmebesøg udgør en meget væsentlig arena for opsporing af ældre, der psykisk mistrives. Samtidig er området præget af ældrekonsulenternes og andre fagprofessionelle inden for ældreområdets egne vurderinger af den ældres problematikker. Et fåtal af kommunerne benytter sig af opsporingsredskaber (screening). Selvom ancienniteten blandt ældrekonsulenterne er høj, stiller det meget høje krav til deres kompetencer, særlig 10

11 set i lyset af, at opsporing af psykiske problemer skal identificeres inden for den time til halvanden, som besøget varer. Endvidere peger undersøgelsen på, at invitationspraksis til de supplerende, forebyggende hjemmebesøg i høj grad er præget af konkrete vurderinger og eksempelvis af en præmis om, at borgeren tidligere har modtaget forebyggende hjemmebesøg. Dette indebærer en vis risiko for at overse særlig udsatte grupper, særligt enker/enkemænd uden kontakt med kommunen. Endelig viser kortlægningsundersøgelsen, at opsporingen i andre områder/forvaltninger end der, hvor de forebyggende hjemmebesøg er forankrede, kun i begrænset omfang bidrager til at identificere ældre med en psykisk problemstilling, eventuelt på grund af manglende dialog på tværs. Generelt fylder selvmordsforebyggelse blandt ældre meget lidt som specifikt indsatsområde hos kommunerne. Dette kommer blandt andet til udtryk ved beskrivelse af ganske få aktiviteter, der decideret omhandler selvmord. Området skal kobles til forebyggelse af mistrivsel generelt for, at kommunerne opfatter det som relevant da selvmord blandt ældre er en forholdsvis sjælden hændelse. Ses der på kommunale tilbud til forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel blandt ældre generelt, viser billedet, at kommunerne overordnet set tilbyder en bred omend noget usystematisk og generel forebyggelsesindsats på området. Undersøgelsens høje svarprocent samt interviewene peger dog på, at kommunerne har interesse for og fokus på området, ligesom praksiseksemplerne illustrerer relevante lokale tiltag. 11

12 3. Metode Undersøgelsen består af tre elementer: En forundersøgelse En webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af de forebyggende hjemmebesøg i alle landets kommuner Fokusgruppeinterviews med ledere fra seks udvalgte kommuner, der arbejder særlig målrettet med forebyggelse af selvmordsadfærd. 3.1 Forundersøgelse Formålet med forundersøgelsen var at identificere relevante problemstillinger i forebyggelsen af selvmordsadfærd, med henblik på at målrette dels spørgeskemaundersøgelsen, dels den kvalitative undersøgelse. Forundersøgelsen skulle særligt bidrage til at afgrænse de indsatser, der forbindes med forebyggelse af selvmordsadfærd. I forbindelse med forundersøgelsen blev medarbejdere fra henholdsvis Odense, Jammerbugt, Guldborgsund og Varde Kommune interviewet om deres forebyggende indsatser på området. Kommunerne var udvalgt på baggrund af igangværende/ tidligere relaterede projekter eller hvis kommunerne havde afsat ressourcer til området. Forundersøgelsen inkluderede også et interview med Jan-Henrik Winsløw, funktionsansvarlig psykolog på Enhed for Selvmordsforebyggelse på Aalborg Universitetshospital og repræsentant i Socialstyrelsens nedsatte ekspertgruppe vedrørende forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre. 3.2 Spørgeskemaundersøgelse Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at få et samlet overblik over, hvilke kommuner der har indsatser vedrørende forebyggelse af selvmordsadfærd og forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel. Desuden var det formålet at kortlægge den kommunale praksis for indsatserne, eksempelvis opsporing, brug af samarbejdspartnere og arena. Meget få kommuner vil, direkte adspurgt, angive, at de har en indsats til forebyggelse af selvmordsadfærd. Det var derfor væsentligt, at spørgeskemaundersøgelsen kortlagde de indsatser, der forebygger de væsentligste prædiktorer for selvmordsadfærd. Dette omfattede sårbare livsfaser (sorg, enkestand, flytning, pensionering), alkoholoverforbrug, depression og angst, ensomhed og social isolation samt alvorlig sygdom (sygehusindlæggelse). Spørgeskemaet inkluderede også en øvrig -kategori, hvor kommunerne kunne beskrive eventuelle supplerende relevante indsatser. Et udkast til den webbaserede spørgeskemaundersøgelse blev revideret på baggrund af forundersøgelsen. Blandt andet udgik konkrete spørgsmål om kronisk sygdom og demensindsats, mens fokus på de forebyggende og de supplerende hjemmebesøg blev skærpet. Spørgeskemaet blev pilottestet af to ledere af de forebyggende hjemmebesøg. 12

13 Spørgeskemaet (bilag 6) var webbaseret og blev udsendt til alle landets 98 kommuner ultimo september Mailen var stilet til lederen af de forebyggende hjemmebesøg i kommunen. Vedhæftet mailen var et følgebrev fra Socialstyrelsen samt en Excel-version af spørgeskemaet til brug for eventuel indhentning af data fra andre forvaltninger/områder. Kommunerne blev rykket først pr. mail herefter pr. telefon, inden undersøgelsen lukkede ultimo oktober I alt svarede 84 kommuner på undersøgelsen, hvilket resulterede i en svarprocent på 86. Se oversigt over besvarende kommuner i bilag 1.1. Nedenfor er de besvarende kommuner (orange) illustreret på et kort. Figur 1 Besvarende kommuner (orange) Nedenfor er angivet en oversigt over fordelingen af besvarende kommuner i hver region. Samlet set viser oversigten, at besvarelserne er fordelt nogenlunde jævnt over landet, dog med særlig høj besvarelsesprocent i Region Nordjylland, Sjælland og Syddanmark, se Tabel 1. På baggrund af besvarelsesprocenten og den geografiske fordeling af besvarelserne, konkluderes det, at undersøgelsen er repræsentativ for de danske kommuner. Tabel 1 Kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, fordelt på regioner, n = 84 Regioner Kommuner der har besvaret, antal (%) Region Nordjylland 11 (100 %) Region Midtjylland 14 (74 %) Region Syddanmark 21 (95 %) Region Sjælland 15 (88 %) Region Hovedstaden 23 (79 %) 13

14 3.2.1 Datarensning og behandling Kommunerne kunne i undersøgelsen angive at have op til tre indsatser på hvert område eksempelvis tre alkoholindsatser. Resultaterne fra spørgeskemaet baserer sig på kommuner, der angiver at have mindst en indsats på området. Således opgøres alle kommunens angivelser samlet under hver indsats. I kategorier, hvor det har været muligt at tilføje en kvalitativ beskrivelse, er besvarelser uden reelt indhold, såsom ved ikke eller intet ekskluderet. Rensede tal er angivet med *. Alle procentangivelser er afrundede til nærmeste hele tal. 3.3 Kvalitativ undersøgelse Syv kommuner blev udvalgt til deltagelse i den kvalitative undersøgelse på baggrund af deres besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, se Tabel 2. Kommunerne blev udvalgt i samarbejde med Socialstyrelsen på baggrund af 1) om kommunen havde beskrevet en indsats til forebyggelse af selvmordsadfærd, 2) om kommunen havde en bred vifte (fire eller flere) indsatser til forebyggelse af alvorlig psykisk og eller social mistrivsel og 3) om kommunen havde angivet, at de havde gennemført kompetenceudvikling af deres medarbejdere (i de forebyggende hjemmebesøg) omhandlende forebyggelse af mistrivsel og/eller selvmordsadfærd inden for de seneste to år. Såfremt kommunen havde angivet, at de brugte screeningsinstrumenter på området, talte dette også positivt for at inkludere kommunen i undersøgelsen. Deltagerkredsen for fokusgruppeinterviewene var lederen af de forebyggende hjemmebesøg, ældrekonsulenter, sundhedschefen, demenskonsulenten og eventuelle andre relevante medarbejdere på ældreområdet. Tabel 2 Kommuner, der har deltaget i den kvalitative undersøgelse Kommuner Jammerbugt Frederikshavn Brønderslev Viborg Odense Frederiksberg Roskilde Interviewform Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Fokusgruppeinterview Telefoninterview med leder af forebyggende hjemmebesøg 14

15 4. Praksis for kommunernes indsats til forebyggelse af psykisk og/eller social mistrivsel og selvmordsadfærd Dette kapitel kortlægger praksis for forebyggende indsatser målrettet selvmordsadfærd og psykisk og/eller social mistrivsel overordnet set. Kapitlet baserer sig på spørgeskemaundersøgelsens data og på den kvalitative undersøgelse. 4.1 Selvmordsforebyggelse generelt I spørgeskemaundersøgelsen beskriver 31 % (26) af kommunerne, at de har en indsats til forebyggelse af selvmordsadfærd. Ser man nærmere på disse indsatser, angiver størstedelen af kommunerne, at indsatsen omfatter supplerende forebyggende hjemmebesøg. Holdes indsatserne op imod de indsatser, der blev sat i værk i Region Nordjylland, angiver meget få kommuner, 4 % (Jammerbugt, Frederikshavn, Brønderslev), at de har udpeget en nøgleperson/koordinator på området, og kun 8 % (Brønderslev, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Tønder) angiver, at de har gennemgået kompetenceudvikling omhandlende forebyggelse/håndtering af selvmordsadfærd inden for de sidste to år (bilag 2.1). 29 % af kommunerne i undersøgelsen angiver, at de har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg i deres regi (f.eks. på plejecentre eller blandt borgere der modtager hjemmehjælp) inden for de seneste to år (bilag 4). Dette tal kan forventes at være endnu højere, da 37 % (31) af kommuner har angivet ved ikke på spørgsmålet. På kortet fremgår det, hvilke kommuner (orange) der angiver, at de har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg inden for de seneste to år. 15

16 Figur 2 Kommuner, der angiver at de har oplevet selvmord eller selvmordsforsøg i deres regi inden for de seneste to år (orange) 4.2 Indsatser I spørgeskemaundersøgelsen er kommunerne blevet spurgt om deres indsatser overfor ældre på følgende områder: Alkohol Depression og angst Sårbare livsfaser Ensomhed og social isolation Opfølgning på sygehusindlæggelser. Nedenfor ses en oversigt over, hvor mange kommuner, der har angivet, at de har indsatser på de forskellige områder. Oversigten giver en indikation af, hvilket fokus kommunerne har på områderne. De største andele viser sig ved ensomhed og social isolation samt ældre borgere, der har været indlagt. 16

17 Tabel 3 Andel af besvarede kommuner for hvert indsatsområde Indsats Andel af kommuner Alkohol N = 50 Depression/ angst N = 46 Ensomhed og social isolation N = 68 Sårbare livsfaser N = 50 Indlæggelse N = 68 Øvrige N = % 55 % 81 % 60 % 81 % 20 % Kommunerne har beskrevet kvalitativt i spørgeskemaundersøgelsen, hvad indsatserne omfatter. Alkohol: Størstedelen af de kommuner, der oplyser, at de har en indsats på området, angiver, at forebyggelsen/indsatsen foregår i borgerens eget hjem (88 %) i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg. Desuden angives rådgivnings- og behandlingstilbud enten i sundheds-/forebyggelsescenter eller i behandlingsregi. Depression og angst: Størstedelen af kommunerne angiver, at forebyggelsen/indsatsen foregår i forbindelse med det forebyggende hjemmebesøg/demenskonsulenten, og 40 % af kommunerne angiver, at de benytter sig af Lær at tackle angst og depression 12. Sårbare livsfaser: Er i spørgsmålet i undersøgelsen eksemplificeret som sorg, flytning og pensionering. De fleste kommuner, der har en indsats på området, angiver, at de tilbyder supplerende forebyggende hjemmebesøg i forbindelse med sorg og tab. Ensomhed og social isolation: Her beskrives i høj grad frivillige tilbud såsom motion, foredrag, håndværk eller arbejde. En del (10) kommuner angiver i undersøgelsen, at de er med i projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg. På landsplan er 25 kommuner fordelt på regionerne med i projektet 13. Opfølgning på sygehusindlæggelser: Her angives for størstedelens vedkommende de opfølgende hjemmebesøg ved praktiserende læge og hjemmesygepleje på baggrund af udskrivende afdelings vurdering. Udskrivningskoordinator, visitator, telekonferencer, telefonsamtaler til vurdering af behov, fremskudt visitation, hjemmesygeplejerske, rehabiliteringsforløb, fremrykkede forebyggende hjemmebesøg nævnes også som indsatser på området. 12 Lær at tackle angst og depression er en videreudvikling af kurset Lær at leve med kronisk sygdom, der er et evidensbaseret kursus til mennesker med kronisk sygdom. Kurset udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 13 Projektet gennemføres af Marselisborg Center for udvikling, kompetence og viden , og er blandt andet finansieret af Social- Børne- og Integrationsministeriet. 17

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Den tredje alder hva nu? Konference på Christiansborg den 3. februar 2016 v/ Dansk Psykolog Forening og Ældre Sagen

Den tredje alder hva nu? Konference på Christiansborg den 3. februar 2016 v/ Dansk Psykolog Forening og Ældre Sagen Selvmordsforebyggelse blandt ældre mennesker opsporing og intervention v/ Jan-Henrik Winsløv, psykolog & daglig leder Enhed for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien, AUH Den tredje alder hva nu? Konference

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Erfaringer fra Århus Kommune. Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord

Erfaringer fra Århus Kommune. Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord Erfaringer fra Århus Kommune Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord Organisering i Århus Kommune 9 konsulenter i Århus Kommune Hver konsulent dækker et lokalområde med 3-6 lokalcentre.

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 15/20449 Dato: 06-02-2015 Udarbejdet af: Azra Hasanbegovic / Anita Lerche E-mail: Azra.Hasanbegovic@rsyd.dk /Anita.Lerche@rsyd.dk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune og Brønderslev Kommune

Læs mere

Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 Forebyggende hjemmebesøg Udsyn mod fremtidens velfærd Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 1.1 Forebyggende hjemmebesøg 1 1.2 Effekten af de forebyggende hjemmebesøg 1 1.3 Planlagte temaer

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere