Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud."

Transkript

1 Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Mental sundhed Hjemmebesøg af sundhedsplejerske Roskilde Kommune tilbyder min. fem forebyggende hjemmebesøg af sundhedsplejersker i barnets første leveår, et besøg efter 1,5 år og et livsstilsbesøg efter 3,5 år. Mental sundhed Forældreuddannelse. Tilbud om forældreuddannelse til førstegangsforældre for at optimere viden og færdigheder omkring betydningen af mental og fysisk sundhed. Familieforberedelse tilbydes forældre, der venter deres første barn. Der iværksættes familiegrupper i graviditeten med henblik på at styrke forældrene i deres nye roller. Familiegrupperne fortsætter frem til skolestart. Sundhedsplejen faciliterer forløbene. Der afvikles 10 tværfaglige temaoplæg. Mental sundhed Tidlig indsats for sårbare familier Der er tilrettelagt en målrettet indsats for at nå og støtte socialt og psykisk sårbare familier (fx familier der selv har været udsat for omsorgssvigt, alkohol- eller stofproblemer). Sundhedsplejen samt familiecentret har særlige tilbud til sårbare grupper, herunder tidlige samtaler og gruppeforløb. Mental sundhed Børns trivsel i dagtilbud I dagtilbud arbejdes der målrettet med at fremme kognitiv, emotionel og social udvikling, som en del af pædagogernes arbejde. Herudover tilbyder sundhedsplejen to årlige besøg, hvoraf det ene har fokus på børns mentale og motoriske udvikling. Mental sundhed Børns trivsel i skolen I skoler kan indsatser til fremme af kognitiv, emotionel og social udvikling, opbygning af sociale fællesskaber og forebyggelse af mobning fremme børns trivsel. De enkelte skoler tilrettelægger, hvordan de arbejder med områderne. Mental sundhed Deltagelse i fritidsaktiviteter Der arbejdes målrettet med at integrere udsatte børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter. I Roskilde er der etableret en fritidspasordning, som giver udsatte unge mulighed for gratis at deltage i fritidsaktiviteter. Mental sundhed Screening af spædbørn Spædbørn i alderen ni-ti måneder screenes efter BOEL metoden. for begyndende psykiske udviklingsforstyrrelser eller helbredsproblemer. Mental sundhed Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer En sammenhængende indsats via SSD-samarbejdet (socialforvaltningen, skole, sundhedsplejen og dagtilbud) for at støtte børn og unge med tidlig tegn på sociale og mentale problemer. I Roskilde arbejdes der målrettet med en tidlig og hurtig indsats ud fra Roskildemodellen. Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Mental sundhed Aktivering af unge ledige Én indgang for alle unge i Roskilde samler mange af de allerede eksisterende tilbud til unge, som Jobcentret og UU allerede bruger i arbejdet med de unge, samt en række nye tilbud. Èn indgang har UU og Jobcentret som hovedaktører, som imødekommer sager for alle unge mellem år. Det overordnede formål er at få lagt en uddannelsesplan. Mental sundhed Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser Partnerskab mellem kommune og ungdomsuddannelser med henblik på at forebygge frafald. Ungeprojektet i Roskilde er en del af skolernes fastholdelsesstrategi og finansieres af et partnerskab mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelser.

2 Handleplan for mad- og måltider i daginstitutioner, dagpleje og SFO/klubber. Det anbefales, at der med udgangspunkt i mad og måltidspolitikken udarbejdes lokale handleplaner. Der er udarbejdet handleplaner for mad og måltider i daginstitutionerne. Handleplan for mad og måltider i skoler. Det anbefales, at der med udgangspunkt i mad og måltidspolitikken udarbejdes lokale handleplaner. I 2008 udarbejdede de enkelte skoler en lokal overordnet kostpolitik. Ved spørgeskemaundersøgelse i 2013 svarer 9 ud af 16 skoler, at de har fulgt op på kostpolitikken fra 2008 og der ses tendens til, at Skolebestyrelserne løbende følger op på kostpolitikken. Etablering og kvalificering af skolemadsordninger. Det anbefales, at kommuner og folkeskoler indfører frivillige skolemadsordninger. Der er tilbud om bespisning i 19 af kommunens 21 skoler. På skoler uden bespisning er der mulighed for at benytte kantinen på nærliggende skole/ skolebod med begrænset udvalg af madvarer Etablering af skolefrugt/grøntordning. Det Der er flere skoler, som har etableret forældrebetalt frugt/ grøntordning. anbefales, at skoler og kommuner etablerer frugt/grønt ordninger. Rådgivning til nye familier Sundhedsplejen rådgiver i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om amning og spæd- og småbørnskost. Et af fokus-områderne i Familieforberedelsen Sundhedspædagogiske samtaler med elever i skolen Sundhedsplejen har et sundhedseksperimentarium, som bruges i forbindelse med udskolingssamtalerne. Løbende ifm. samtaler Undervisning om mad og måltider i skolen. Det anbefales, at der gennemføres sundhedsundervisning om livsstil, sund mad, maddannelse, måltider, fysisk aktivitet og socialt samvær. Indgår i sundhedsundervisningen faghæfte 21. Spørgeskemaundersøgelse fra 2013: 94 % af grundskolerne har mad og måltider som en del af undervisningen. Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Forebyggelse af overvægt i dagtilbud Der foreligger kostpolitikker for samtlige børneinstitutioner i Roskilde. er også en integreret del af det daglige arbejde. Herudover har Roskilde specifikke idrætsinstitutioner. Forebyggelse af overvægt i skoler og Jf. ovenstående svar. fritidsordninger Sundhedsplejen vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår Det indgår i sundhedsplejens hjemmebesøg

3 Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejen til alle familier med 3-årige børn Ved Sundhedsplejens 3½ års besøg tilbydes alle familier, hvor barnet er i risiko for at udvikle overvægt, to opfølgningsbesøg kaldet livsstilsbesøg. Ved disse besøg udforskes og diskuteres motivationen og mulighederne for at foretage livsstilsændringer i forhold til kost og fysisk aktivitet. Ved behov henvises til egen læge og der informeres om tilbud i kommunen Sundhedsplejen vejleder om sunde vaner i familier med børn i førskolealderen Alle førstegangsforældre tilbydes at deltage på Familieforberedelseskursus, hvor hensigten blandt andet er, at familierne får kendskab til betydningen af sunde vaner. Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt Familien på vægten er et samlet tilbud for hele familien, som varetages af sundhedsplejen og sundhedskonsulenter. Efter behov henvises til egen læge Vejledning om vægt ved den kommunale sundhedstjenestes skoleundersøgelser Sundhedsplejen har fokus på barnet og den unges vægtudvikling ved ind- og udskolingssamtaler samt de øvrige samtaler. Der er blandt andet mulighed for henvisning til lægen eller Familien på vægten. Tilbud til skolebørn med moderat overvægt Familien på vægten er et samlet tilbud, hvor hele familien inddrages. Tilbud til børn med trivselsproblemer relateret til Sundhedsplejen har tilbud til overvægtige børn og deres familier. overvægt Kommunen sikrer den nødvendige hjælp til børn og skoleklasser, der har trivselsproblemer, og som Tjek din sundhed er rykket fra 9 klasse til 8 klasse med henblik på at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for at følge op. oplever drillerier og mobning pga. overvægt. Opsporing af førskolebørn med risiko for overvægt Sundhedsplejen identificerer børn med overvægt eller risiko for at udvikle overvægt. Familierne tilbydes at deltage på kurset Familien på vægten, som varetages af sundhedsplejen i samarbejde med sundhedskonsulenter. Der er også mulighed for at deltage i temaaftner samt familieforberedelseskursus for alle førstegangsfødende i Roskilde Kommune. Tilbud til unge med moderat overvægt. Det kan eksempelvis være en opfølgende indsats til unge med moderat overvægt ved udskolingsundersøgelserne eller som er henvist af andre sundhedsprofessionelle eller UU vejledere. Tjek din sundhed er rykket fra 9 klasse til 8 klasse med henblik på at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for at følge op. Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for overvægt Sundhedsplejen identificerer børn med overvægt eller risiko for at udvikle overvægt ved skoleundersøgelserne. Ved identifikation af en overvægtsproblematik inddrages familien. Afhængigt af behov henvises tilbydes familien at deltage på kurset Familien på vægten eller der henvises til egen læge. Der er også mulighed for at deltage i temaaftener. Tjek din sundhed er rykket fra 9. klasse til 8. klasse mhp. at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for opfølgning. Sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne Partnerskabsaftale med fokus på trivsel og stoffer. Ungeprojektet har udviklet et sundhedseksperimentarium, som der rejses rundt med på skolerne. Sundhedsundervisning i skolen I 2013 angiver 94 % af grundskolerne, at mad og måltider indgår i undervisningen

4 Rammer for fysisk aktivitet Skoler, dagtilbud klubber mv. har gode rammer for fysisk aktivitet inde og ude. 17 ud af 19 skoler angiver at have gode rammer i en spørgeskemaundersøgelse fra Indretning der fremmer bevægelse. Skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber Plan og Udvikling har en fast procedure for at kommunens mål og politikker, herunder sundhedspolitikken, kommer i spil og søges implementeret i både kommune- og lokalplanlægningen, fx indretning af friarealer i en bebyggelse, adgang og nærhed til rekreative areal og natur, mulighed for at gå og cykle mv. Strategi for idrætsundervisning Mange skoler har lokale målsætninger på området. Men der findes ikke en overordnet kommunal retningslinje, som sikrer at skolerne har fokus på fysisk aktivitet med udgangspunkt i SST anbefalinger. I forbindelse med Skolereformen får eleverne standpunktskarakterer i idræt fra og med 8. klasse og idræt er et prøvefag i 9. klasse. Politik for fysisk aktivitet Alle skoler er forpligtet på at tænke bevægelse ind i alle fag klasse, og dette følges op af materialer og kursustilbud til skolerne. Ingen samlet målsætning eller strategi for de større klasser. Udvidet indsats i skolen Skolerne har tiltagende fokus på idræt og fysisk aktivitet. I forbindelse med Skolereformen er dette fokus yderligere skærpet, og fysisk aktivitet skal være en integreret del af elevernes skoledag min. 45 min. dagligt. I 2014 skal de tidligere idrætsskoler være ambassadører ift. er videreformidle deres gode erfaringer med at få fysisk aktivitet integreret i skoledagen og undervisningen. Sundhedsspor: Idrætslærere fra 6-8 skoler har været på kursus i Sundhedssporet og har forpligtet sig til at bruge dem på skolerne. Sundhedsplejen og Sundhedscentret vil løbende stå for kompetenceudvikling af personalet ift. brug af sporene. Gå-busser: Gadstrup og Himmelev skole har fortsat gåbusser efter projektet sluttede ingen andre skoler ønskede at have dette. Stillesiddende tid i SFO og klubber Krop, bevægelse og sundhed indgår i sfo s mål og indholdsbeskrivelser. Det skal blandt andet fremgå af målog indholdsbeskrivelsen i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeningerne eller lignende. Der er i dag 4 idræts-sfo og flere er på vej Børns motorik Det er politisk besluttet, at der skal laves motorisk screening i alle 0 klasser. De motorisk udfordrede får tilbudt et intensivt forløb på 10 uger, hvorefter de genscreenes. Aktivitetsdage og temauger Ja, jævnfør besvarelse under rammer. En mere konkret besvarelse kræver en spørgeskemaundersøgelse til skoler, dagtilbud, klubber mv. Samarbejde med idrætsforeninger Der er samarbejde og nye samarbejder på vej mellem skoler og idræftsforeninger, også i regi af den åbne skole

5 Tilbud til børn med motoriske vanskeligheder Sundhedsplejen tilbyder babysvømning for babyer med motoriske vanskeligheder. Småbørn under 6 år henvises til SPR s fysioterapeuter. Sundhedsplejen samarbejder med Kultur og Idræt vedr. kommunikation af relevante foreningstilbud til børn med motoriske udfordringer Vejledning i motorik Sundhedsplejen laver motorisk screening i alle 0-klasser. Oversigt over organiserede og uorganiserede aktiviteter Roskilde Kommunes fritidspasordning, Like My Life, er et tilbud til børn og unge, hvor de får mulighed for at prøve en fritidsaktivitet. Sundhedstjenesten, ind- og udskolingsundersøgelser Sundhedsscreening af alle børn i indskolingen, herunder motorisk. Identifikation af børn med dårlig motorik og lavt aktivitetsniveau Der er motorisk screening af alle 0.klasser. Der er vejledning til pædagoger og skoler vedr. håndtering af børn med motoriske problemer. er altid på programmet, når sundhedsplejen 2 gang årligt er på besøg i institutionerne. Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Alkohol Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner Ungeprojektet indgår i dialogen med ungdomsudd. jvf. Partnerskabsaftalen. Ungeprojektet er medredaktør på onlineforum for unge om rusmidler. Partnerskabsprojekt: Samskabelse, unge og alkohol (SUA). Roskilde Kommune er med i dette nye partnerskab, som skal finde nye veje til at påvirke unges alkoholvaner og udskyde alkoholdebuten. Alkohol Ansvarlig udskænkning. Det anbefales, at der etableres et bredt samarbejde mellem kommunen, politiet, udskænkningsstederne og andre relevante aktører Diskotekerne har i samarbejde med politiet vedtaget, at der ikke er adgang for unge under 18 år efter kl. 23. Metoden ansvarlig udskænkning er en del af den politisk besluttede handleplan Alkohol Alkohollovgivning håndhæves Roskilde Kommunens SSP samarbejde er inddelt i 5 lokalområder med en lokalgruppe i hvert område. Lokalområderne er i dialog med de lokale handelsforeninger blandt andet med henblik på at håndhæve lovgivningen om salg af alkohol. Alkohol Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning Roskilde Kommune har en rusmiddelkonsulent, som har til formål at sikre en tidlig og opsporende indsats. og familiebehandling CAS har tilbud til unge med misbrugsproblemer. Alkohol Familieorienteret alkoholbehandling Alkohol Nationale informationskampagner Kommunen understøtter de nationale kampagner om alkohol. I 2014 var der i Roskilde Kommune et særligt fokus på alkoholkultur hos unge. Alkohol Forældremøder og inddragelse af forældre I Roskilde Kommune deltager SSP konsulenter på forældremøder i 6./7. klasse, hvor der tales om udskydelse af alkoholdebut og indgåelse af forældreaftaler. Alkohol Undervisning i folkeskolen De enkelte skoler varetager opgaven med mulighed for inddragelse af sundhedsplejen. Alle skoler har fået tilsendt tacklingsmaterialet, som kan benyttes i undervisningen. Alkohol Udskolingssamtale om alkohol Roskilde Kommunes sundhedspleje har et sundhedseksperimentarium som afsluttes med en kort spørgeguide om KRAM. Den individuelle samtale tager udgangspunkt i besvarelsen. Alkohol Samarbejde om gravide og børnefamilier Kommunen har i samarbejde med det regionale sundhedsvæsen fokus på alkoholproblemer blandt gravide og børnefamilier.

6 Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungeprojektet har særligt fokus på stofforebyggelse i deres arbejde på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Flere af erhvervsuddannelserne har en rusmiddelpolitik med tilhørende handleplaner. produktionsskoler Stofforebyggelse i festmiljøer Kommunens opsøgende medarbejdere er til stede ved større arrangementer, hvor de unge deltager. Kort rådgivende samtale til unge med et Ungeprojektet tilbyder rådgivningssamtaler om stoffer. eksperimenterende brug af stoffer Støtteindsats til børn og unge i familier med Børne- og familiecentret samt unge- og familiecentret har tilbud til særligt udsatte familier. Der er desuden stofproblemer. Tilbuddet skal ses i sammenhæng åben anonym rådgivning. med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med blandt andet alkoholproblemer. Støtteindsats til familier med unge med stofbrug Børne- og familiecentret samt unge og familiecentret har tilbud til særligt udsatte familier. Der er desuden åben anonym rådgivning. Forældreuddannelse til teenageforældre Der er opstartet et forældrenetværk i Viby Sj. Målrettet forældre til teenagere med kraftigt forbrug af hash. Forældreuddannelse til førstegangsforældre Familieforberedelse er et tilbud til alle førstegangsforældre i Roskilde. Undervisning i folkeskolen Tacklingsmaterialet er udsendt til alle skoler og bruges ved behov i forhold til rygning, alkohol og stoffer. Forældremøder og inddragelse af forældre SSP deltager på forældremøder og opfordrer til indgåelse af forældreaftaler om udsættelse af alkoholdebut o.a.. Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og produktionsskoler Ungeprojektet tilbyder undervisning og kompetenceudvikling Udskolingssamtale om stoffer indgår, som en del af udskolingssamtalen. Samarbejde med ungdomsuddannelser og Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og erhvervs- og gymnasieskolerne i produktionsskoler Roskilde.

7 Tobak Røgfri matrikler for børn Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn. Dette gælder både i de kommunale lokaler og udendørs. Tobak Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats. Det anbefales, at kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats for at få udbredt indendørs og udendørs røgfri miljøer og for at få indført en understøttende forebyggende tobakspolitik på alle ungdoms- og uddannelsesinstitutioner i kommunen. Ungeprojektet tilbyder ungdomsuddannelsesinstitutionerne rådgivning til at udarbejde lokale rygepolitikker. Sundhedscentret har tilbudt lærerne på ungdomsuddannelserne at blive rygestopvejledere for unge efter KB s koncept. Tobak Overholdelse af love og regler om salg af tobak Roskilde Kommunens SSP samarbejde er inddelt i 5 lokalområder med en lokalgruppe i hvert område. Lokalområderne er i dialog med de lokale handelsforeninger blandt andet med henblik på at håndhæve lovgivningen om salg af tobak. Tobak Nationale rygestoptilbud Der henvises ved relevante lejligheder til nationale rygestoptilbud: STOPlinjen, samt diverse sms/virtuelle tjenester. Tobak Opsøgende rekruttering på udvalgte institutioner Ungeprojektet foretager opsøgende rekruttering på ungdomsuddannelser jf. partnerskabsaftalen Tobak Systematisk undervisning og forældremøder I Roskilde Kommune varetager skolerne opgaven med mulighed for inddragelse af sundhedsplejen. Alle skoler har fået tilsendt tacklingsmaterialet, som kan benyttes i undervisningen. Tobak Børn og unge informeres Skolerne i Roskilde Kommune informerer om rygning og dens skadelige virkninger i undervisningen og ved særlige events. På alle ungdomsuddannelserne opstilles udvidet X-hale bod 1 x årligt. Herudover får ungd. udd løbende tilbud om Sundhedseksperimentarium hvor rygning er et af fokusområderne. Tobak Information i fritidsmiljøer I alle fritidsmiljøer gives information om gevinster ved røgfrie miljøer, røgfrihed og rygestop. Tobak Udskolingssamtale om tobak Roskilde Kommunes sundhedspleje har i forbindelse med udskolingssamtalen et sundhedseksperimentarium, som afsluttes med en kort spørgeguide om KRAM. Den individuelle samtale tager udgangspunkt i besvarelsen.

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Tina Roikjer Køtter, leder af sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup kommune, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere