Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud."

Transkript

1 Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Mental sundhed Hjemmebesøg af sundhedsplejerske Roskilde Kommune tilbyder min. fem forebyggende hjemmebesøg af sundhedsplejersker i barnets første leveår, et besøg efter 1,5 år og et livsstilsbesøg efter 3,5 år. Mental sundhed Forældreuddannelse. Tilbud om forældreuddannelse til førstegangsforældre for at optimere viden og færdigheder omkring betydningen af mental og fysisk sundhed. Familieforberedelse tilbydes forældre, der venter deres første barn. Der iværksættes familiegrupper i graviditeten med henblik på at styrke forældrene i deres nye roller. Familiegrupperne fortsætter frem til skolestart. Sundhedsplejen faciliterer forløbene. Der afvikles 10 tværfaglige temaoplæg. Mental sundhed Tidlig indsats for sårbare familier Der er tilrettelagt en målrettet indsats for at nå og støtte socialt og psykisk sårbare familier (fx familier der selv har været udsat for omsorgssvigt, alkohol- eller stofproblemer). Sundhedsplejen samt familiecentret har særlige tilbud til sårbare grupper, herunder tidlige samtaler og gruppeforløb. Mental sundhed Børns trivsel i dagtilbud I dagtilbud arbejdes der målrettet med at fremme kognitiv, emotionel og social udvikling, som en del af pædagogernes arbejde. Herudover tilbyder sundhedsplejen to årlige besøg, hvoraf det ene har fokus på børns mentale og motoriske udvikling. Mental sundhed Børns trivsel i skolen I skoler kan indsatser til fremme af kognitiv, emotionel og social udvikling, opbygning af sociale fællesskaber og forebyggelse af mobning fremme børns trivsel. De enkelte skoler tilrettelægger, hvordan de arbejder med områderne. Mental sundhed Deltagelse i fritidsaktiviteter Der arbejdes målrettet med at integrere udsatte børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter. I Roskilde er der etableret en fritidspasordning, som giver udsatte unge mulighed for gratis at deltage i fritidsaktiviteter. Mental sundhed Screening af spædbørn Spædbørn i alderen ni-ti måneder screenes efter BOEL metoden. for begyndende psykiske udviklingsforstyrrelser eller helbredsproblemer. Mental sundhed Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer En sammenhængende indsats via SSD-samarbejdet (socialforvaltningen, skole, sundhedsplejen og dagtilbud) for at støtte børn og unge med tidlig tegn på sociale og mentale problemer. I Roskilde arbejdes der målrettet med en tidlig og hurtig indsats ud fra Roskildemodellen. Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Mental sundhed Aktivering af unge ledige Én indgang for alle unge i Roskilde samler mange af de allerede eksisterende tilbud til unge, som Jobcentret og UU allerede bruger i arbejdet med de unge, samt en række nye tilbud. Èn indgang har UU og Jobcentret som hovedaktører, som imødekommer sager for alle unge mellem år. Det overordnede formål er at få lagt en uddannelsesplan. Mental sundhed Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser Partnerskab mellem kommune og ungdomsuddannelser med henblik på at forebygge frafald. Ungeprojektet i Roskilde er en del af skolernes fastholdelsesstrategi og finansieres af et partnerskab mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelser.

2 Handleplan for mad- og måltider i daginstitutioner, dagpleje og SFO/klubber. Det anbefales, at der med udgangspunkt i mad og måltidspolitikken udarbejdes lokale handleplaner. Der er udarbejdet handleplaner for mad og måltider i daginstitutionerne. Handleplan for mad og måltider i skoler. Det anbefales, at der med udgangspunkt i mad og måltidspolitikken udarbejdes lokale handleplaner. I 2008 udarbejdede de enkelte skoler en lokal overordnet kostpolitik. Ved spørgeskemaundersøgelse i 2013 svarer 9 ud af 16 skoler, at de har fulgt op på kostpolitikken fra 2008 og der ses tendens til, at Skolebestyrelserne løbende følger op på kostpolitikken. Etablering og kvalificering af skolemadsordninger. Det anbefales, at kommuner og folkeskoler indfører frivillige skolemadsordninger. Der er tilbud om bespisning i 19 af kommunens 21 skoler. På skoler uden bespisning er der mulighed for at benytte kantinen på nærliggende skole/ skolebod med begrænset udvalg af madvarer Etablering af skolefrugt/grøntordning. Det Der er flere skoler, som har etableret forældrebetalt frugt/ grøntordning. anbefales, at skoler og kommuner etablerer frugt/grønt ordninger. Rådgivning til nye familier Sundhedsplejen rådgiver i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om amning og spæd- og småbørnskost. Et af fokus-områderne i Familieforberedelsen Sundhedspædagogiske samtaler med elever i skolen Sundhedsplejen har et sundhedseksperimentarium, som bruges i forbindelse med udskolingssamtalerne. Løbende ifm. samtaler Undervisning om mad og måltider i skolen. Det anbefales, at der gennemføres sundhedsundervisning om livsstil, sund mad, maddannelse, måltider, fysisk aktivitet og socialt samvær. Indgår i sundhedsundervisningen faghæfte 21. Spørgeskemaundersøgelse fra 2013: 94 % af grundskolerne har mad og måltider som en del af undervisningen. Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Forebyggelse af overvægt i dagtilbud Der foreligger kostpolitikker for samtlige børneinstitutioner i Roskilde. er også en integreret del af det daglige arbejde. Herudover har Roskilde specifikke idrætsinstitutioner. Forebyggelse af overvægt i skoler og Jf. ovenstående svar. fritidsordninger Sundhedsplejen vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår Det indgår i sundhedsplejens hjemmebesøg

3 Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejen til alle familier med 3-årige børn Ved Sundhedsplejens 3½ års besøg tilbydes alle familier, hvor barnet er i risiko for at udvikle overvægt, to opfølgningsbesøg kaldet livsstilsbesøg. Ved disse besøg udforskes og diskuteres motivationen og mulighederne for at foretage livsstilsændringer i forhold til kost og fysisk aktivitet. Ved behov henvises til egen læge og der informeres om tilbud i kommunen Sundhedsplejen vejleder om sunde vaner i familier med børn i førskolealderen Alle førstegangsforældre tilbydes at deltage på Familieforberedelseskursus, hvor hensigten blandt andet er, at familierne får kendskab til betydningen af sunde vaner. Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt Familien på vægten er et samlet tilbud for hele familien, som varetages af sundhedsplejen og sundhedskonsulenter. Efter behov henvises til egen læge Vejledning om vægt ved den kommunale sundhedstjenestes skoleundersøgelser Sundhedsplejen har fokus på barnet og den unges vægtudvikling ved ind- og udskolingssamtaler samt de øvrige samtaler. Der er blandt andet mulighed for henvisning til lægen eller Familien på vægten. Tilbud til skolebørn med moderat overvægt Familien på vægten er et samlet tilbud, hvor hele familien inddrages. Tilbud til børn med trivselsproblemer relateret til Sundhedsplejen har tilbud til overvægtige børn og deres familier. overvægt Kommunen sikrer den nødvendige hjælp til børn og skoleklasser, der har trivselsproblemer, og som Tjek din sundhed er rykket fra 9 klasse til 8 klasse med henblik på at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for at følge op. oplever drillerier og mobning pga. overvægt. Opsporing af førskolebørn med risiko for overvægt Sundhedsplejen identificerer børn med overvægt eller risiko for at udvikle overvægt. Familierne tilbydes at deltage på kurset Familien på vægten, som varetages af sundhedsplejen i samarbejde med sundhedskonsulenter. Der er også mulighed for at deltage i temaaftner samt familieforberedelseskursus for alle førstegangsfødende i Roskilde Kommune. Tilbud til unge med moderat overvægt. Det kan eksempelvis være en opfølgende indsats til unge med moderat overvægt ved udskolingsundersøgelserne eller som er henvist af andre sundhedsprofessionelle eller UU vejledere. Tjek din sundhed er rykket fra 9 klasse til 8 klasse med henblik på at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for at følge op. Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for overvægt Sundhedsplejen identificerer børn med overvægt eller risiko for at udvikle overvægt ved skoleundersøgelserne. Ved identifikation af en overvægtsproblematik inddrages familien. Afhængigt af behov henvises tilbydes familien at deltage på kurset Familien på vægten eller der henvises til egen læge. Der er også mulighed for at deltage i temaaftener. Tjek din sundhed er rykket fra 9. klasse til 8. klasse mhp. at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for opfølgning. Sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne Partnerskabsaftale med fokus på trivsel og stoffer. Ungeprojektet har udviklet et sundhedseksperimentarium, som der rejses rundt med på skolerne. Sundhedsundervisning i skolen I 2013 angiver 94 % af grundskolerne, at mad og måltider indgår i undervisningen

4 Rammer for fysisk aktivitet Skoler, dagtilbud klubber mv. har gode rammer for fysisk aktivitet inde og ude. 17 ud af 19 skoler angiver at have gode rammer i en spørgeskemaundersøgelse fra Indretning der fremmer bevægelse. Skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber Plan og Udvikling har en fast procedure for at kommunens mål og politikker, herunder sundhedspolitikken, kommer i spil og søges implementeret i både kommune- og lokalplanlægningen, fx indretning af friarealer i en bebyggelse, adgang og nærhed til rekreative areal og natur, mulighed for at gå og cykle mv. Strategi for idrætsundervisning Mange skoler har lokale målsætninger på området. Men der findes ikke en overordnet kommunal retningslinje, som sikrer at skolerne har fokus på fysisk aktivitet med udgangspunkt i SST anbefalinger. I forbindelse med Skolereformen får eleverne standpunktskarakterer i idræt fra og med 8. klasse og idræt er et prøvefag i 9. klasse. Politik for fysisk aktivitet Alle skoler er forpligtet på at tænke bevægelse ind i alle fag klasse, og dette følges op af materialer og kursustilbud til skolerne. Ingen samlet målsætning eller strategi for de større klasser. Udvidet indsats i skolen Skolerne har tiltagende fokus på idræt og fysisk aktivitet. I forbindelse med Skolereformen er dette fokus yderligere skærpet, og fysisk aktivitet skal være en integreret del af elevernes skoledag min. 45 min. dagligt. I 2014 skal de tidligere idrætsskoler være ambassadører ift. er videreformidle deres gode erfaringer med at få fysisk aktivitet integreret i skoledagen og undervisningen. Sundhedsspor: Idrætslærere fra 6-8 skoler har været på kursus i Sundhedssporet og har forpligtet sig til at bruge dem på skolerne. Sundhedsplejen og Sundhedscentret vil løbende stå for kompetenceudvikling af personalet ift. brug af sporene. Gå-busser: Gadstrup og Himmelev skole har fortsat gåbusser efter projektet sluttede ingen andre skoler ønskede at have dette. Stillesiddende tid i SFO og klubber Krop, bevægelse og sundhed indgår i sfo s mål og indholdsbeskrivelser. Det skal blandt andet fremgå af målog indholdsbeskrivelsen i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeningerne eller lignende. Der er i dag 4 idræts-sfo og flere er på vej Børns motorik Det er politisk besluttet, at der skal laves motorisk screening i alle 0 klasser. De motorisk udfordrede får tilbudt et intensivt forløb på 10 uger, hvorefter de genscreenes. Aktivitetsdage og temauger Ja, jævnfør besvarelse under rammer. En mere konkret besvarelse kræver en spørgeskemaundersøgelse til skoler, dagtilbud, klubber mv. Samarbejde med idrætsforeninger Der er samarbejde og nye samarbejder på vej mellem skoler og idræftsforeninger, også i regi af den åbne skole

5 Tilbud til børn med motoriske vanskeligheder Sundhedsplejen tilbyder babysvømning for babyer med motoriske vanskeligheder. Småbørn under 6 år henvises til SPR s fysioterapeuter. Sundhedsplejen samarbejder med Kultur og Idræt vedr. kommunikation af relevante foreningstilbud til børn med motoriske udfordringer Vejledning i motorik Sundhedsplejen laver motorisk screening i alle 0-klasser. Oversigt over organiserede og uorganiserede aktiviteter Roskilde Kommunes fritidspasordning, Like My Life, er et tilbud til børn og unge, hvor de får mulighed for at prøve en fritidsaktivitet. Sundhedstjenesten, ind- og udskolingsundersøgelser Sundhedsscreening af alle børn i indskolingen, herunder motorisk. Identifikation af børn med dårlig motorik og lavt aktivitetsniveau Der er motorisk screening af alle 0.klasser. Der er vejledning til pædagoger og skoler vedr. håndtering af børn med motoriske problemer. er altid på programmet, når sundhedsplejen 2 gang årligt er på besøg i institutionerne. Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Alkohol Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner Ungeprojektet indgår i dialogen med ungdomsudd. jvf. Partnerskabsaftalen. Ungeprojektet er medredaktør på onlineforum for unge om rusmidler. Partnerskabsprojekt: Samskabelse, unge og alkohol (SUA). Roskilde Kommune er med i dette nye partnerskab, som skal finde nye veje til at påvirke unges alkoholvaner og udskyde alkoholdebuten. Alkohol Ansvarlig udskænkning. Det anbefales, at der etableres et bredt samarbejde mellem kommunen, politiet, udskænkningsstederne og andre relevante aktører Diskotekerne har i samarbejde med politiet vedtaget, at der ikke er adgang for unge under 18 år efter kl. 23. Metoden ansvarlig udskænkning er en del af den politisk besluttede handleplan Alkohol Alkohollovgivning håndhæves Roskilde Kommunens SSP samarbejde er inddelt i 5 lokalområder med en lokalgruppe i hvert område. Lokalområderne er i dialog med de lokale handelsforeninger blandt andet med henblik på at håndhæve lovgivningen om salg af alkohol. Alkohol Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning Roskilde Kommune har en rusmiddelkonsulent, som har til formål at sikre en tidlig og opsporende indsats. og familiebehandling CAS har tilbud til unge med misbrugsproblemer. Alkohol Familieorienteret alkoholbehandling Alkohol Nationale informationskampagner Kommunen understøtter de nationale kampagner om alkohol. I 2014 var der i Roskilde Kommune et særligt fokus på alkoholkultur hos unge. Alkohol Forældremøder og inddragelse af forældre I Roskilde Kommune deltager SSP konsulenter på forældremøder i 6./7. klasse, hvor der tales om udskydelse af alkoholdebut og indgåelse af forældreaftaler. Alkohol Undervisning i folkeskolen De enkelte skoler varetager opgaven med mulighed for inddragelse af sundhedsplejen. Alle skoler har fået tilsendt tacklingsmaterialet, som kan benyttes i undervisningen. Alkohol Udskolingssamtale om alkohol Roskilde Kommunes sundhedspleje har et sundhedseksperimentarium som afsluttes med en kort spørgeguide om KRAM. Den individuelle samtale tager udgangspunkt i besvarelsen. Alkohol Samarbejde om gravide og børnefamilier Kommunen har i samarbejde med det regionale sundhedsvæsen fokus på alkoholproblemer blandt gravide og børnefamilier.

6 Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungeprojektet har særligt fokus på stofforebyggelse i deres arbejde på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Flere af erhvervsuddannelserne har en rusmiddelpolitik med tilhørende handleplaner. produktionsskoler Stofforebyggelse i festmiljøer Kommunens opsøgende medarbejdere er til stede ved større arrangementer, hvor de unge deltager. Kort rådgivende samtale til unge med et Ungeprojektet tilbyder rådgivningssamtaler om stoffer. eksperimenterende brug af stoffer Støtteindsats til børn og unge i familier med Børne- og familiecentret samt unge- og familiecentret har tilbud til særligt udsatte familier. Der er desuden stofproblemer. Tilbuddet skal ses i sammenhæng åben anonym rådgivning. med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med blandt andet alkoholproblemer. Støtteindsats til familier med unge med stofbrug Børne- og familiecentret samt unge og familiecentret har tilbud til særligt udsatte familier. Der er desuden åben anonym rådgivning. Forældreuddannelse til teenageforældre Der er opstartet et forældrenetværk i Viby Sj. Målrettet forældre til teenagere med kraftigt forbrug af hash. Forældreuddannelse til førstegangsforældre Familieforberedelse er et tilbud til alle førstegangsforældre i Roskilde. Undervisning i folkeskolen Tacklingsmaterialet er udsendt til alle skoler og bruges ved behov i forhold til rygning, alkohol og stoffer. Forældremøder og inddragelse af forældre SSP deltager på forældremøder og opfordrer til indgåelse af forældreaftaler om udsættelse af alkoholdebut o.a.. Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og produktionsskoler Ungeprojektet tilbyder undervisning og kompetenceudvikling Udskolingssamtale om stoffer indgår, som en del af udskolingssamtalen. Samarbejde med ungdomsuddannelser og Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og erhvervs- og gymnasieskolerne i produktionsskoler Roskilde.

7 Tobak Røgfri matrikler for børn Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn. Dette gælder både i de kommunale lokaler og udendørs. Tobak Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats. Det anbefales, at kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats for at få udbredt indendørs og udendørs røgfri miljøer og for at få indført en understøttende forebyggende tobakspolitik på alle ungdoms- og uddannelsesinstitutioner i kommunen. Ungeprojektet tilbyder ungdomsuddannelsesinstitutionerne rådgivning til at udarbejde lokale rygepolitikker. Sundhedscentret har tilbudt lærerne på ungdomsuddannelserne at blive rygestopvejledere for unge efter KB s koncept. Tobak Overholdelse af love og regler om salg af tobak Roskilde Kommunens SSP samarbejde er inddelt i 5 lokalområder med en lokalgruppe i hvert område. Lokalområderne er i dialog med de lokale handelsforeninger blandt andet med henblik på at håndhæve lovgivningen om salg af tobak. Tobak Nationale rygestoptilbud Der henvises ved relevante lejligheder til nationale rygestoptilbud: STOPlinjen, samt diverse sms/virtuelle tjenester. Tobak Opsøgende rekruttering på udvalgte institutioner Ungeprojektet foretager opsøgende rekruttering på ungdomsuddannelser jf. partnerskabsaftalen Tobak Systematisk undervisning og forældremøder I Roskilde Kommune varetager skolerne opgaven med mulighed for inddragelse af sundhedsplejen. Alle skoler har fået tilsendt tacklingsmaterialet, som kan benyttes i undervisningen. Tobak Børn og unge informeres Skolerne i Roskilde Kommune informerer om rygning og dens skadelige virkninger i undervisningen og ved særlige events. På alle ungdomsuddannelserne opstilles udvidet X-hale bod 1 x årligt. Herudover får ungd. udd løbende tilbud om Sundhedseksperimentarium hvor rygning er et af fokusområderne. Tobak Information i fritidsmiljøer I alle fritidsmiljøer gives information om gevinster ved røgfrie miljøer, røgfrihed og rygestop. Tobak Udskolingssamtale om tobak Roskilde Kommunes sundhedspleje har i forbindelse med udskolingssamtalen et sundhedseksperimentarium, som afsluttes med en kort spørgeguide om KRAM. Den individuelle samtale tager udgangspunkt i besvarelsen.

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes anbefalinger opdelt på forvaltningsniveau, SK 25. november 2014 Sagsnr./Dok.nr. 200748093 / 2007-48093-102 Init.: LBS af de fem forebyggelsespakker under

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

OVERVÆGT. Med skemaet opnås overblik over:

OVERVÆGT. Med skemaet opnås overblik over: Kortlægning af forebyggende indsatser i Middelfart Kommune ift. anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om henholdsvis OVERVÆGT og STOFFER Nedenstående skema indeholder anbefalinger på grund-

Læs mere

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi

Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE Indholdsfortegnelse Indledning Pejlemærke 1 - En sund start på livet Pejlemærke 2 -

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Ideer til sundhedsindsatser - skoler

Ideer til sundhedsindsatser - skoler til sundhedsindsatser - skoler Ud fra konkrete udfordringer identificeret i skolens skolesundhedsprofil udvælges indsatser. Udfordringerne kan være for hele skolen eller for indskoling/mellemtrin/udskoling.

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018 Emilie Dalsgaard Milling, Louise Kryspin Sørensen Oktober 2018 Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018 I perioden 3. september til 13. september 2018 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider

Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider Tjekliste for forebyggelsespakke på Mad og måltider : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden

KL's anbefalinger fra Forebyggelse for fremtiden Anbefalinger fra Kommunernes landsforenings udspil Forebyggelses for fremtiden Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i starten af 2018 deres seneste politiske udspil Forebyggelse for fremtiden,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Tema 1: Sundhedstilbud og sunde rammer. Mål Afsender af forslag Opfølgning / tidsplan. Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret

Tema 1: Sundhedstilbud og sunde rammer. Mål Afsender af forslag Opfølgning / tidsplan. Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret NOTAT Dato: 25. oktober 2017 Oversigt over mål til Sundhedsstrategien Tema 1: Sundhedstilbud og sunde rammer Mål Afsender af forslag Opfølgning / tidsplan Udvikling af en digital foreningsportal Implementering

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d. 7.6.18 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 2 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 1 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats Kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Oplæg for Sundhedsudvalget d. 21. juni 2018

Oplæg for Sundhedsudvalget d. 21. juni 2018 Oplæg for Sundhedsudvalget d. 21. juni 2018 Brugen af rusmidler blandt danske unge (16-24 år) iflg. Sundhedsstyrelsen 2018: 41 % har prøvet at ryge hash 20 % af disse har prøvet et eller flere af de andre

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Bilag 1. Børneudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik

Bilag 1. Børneudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik Bilag 1 Børneudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 1 BEDRE DÆKNING I FORHOLD TIL BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET Indsatsområde fra sundhedspolitikken (sæt kryds) Sundt byliv

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleårene 2014-2015 og 2015-2016 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere