Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud."

Transkript

1 Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Mental sundhed Hjemmebesøg af sundhedsplejerske Roskilde Kommune tilbyder min. fem forebyggende hjemmebesøg af sundhedsplejersker i barnets første leveår, et besøg efter 1,5 år og et livsstilsbesøg efter 3,5 år. Mental sundhed Forældreuddannelse. Tilbud om forældreuddannelse til førstegangsforældre for at optimere viden og færdigheder omkring betydningen af mental og fysisk sundhed. Familieforberedelse tilbydes forældre, der venter deres første barn. Der iværksættes familiegrupper i graviditeten med henblik på at styrke forældrene i deres nye roller. Familiegrupperne fortsætter frem til skolestart. Sundhedsplejen faciliterer forløbene. Der afvikles 10 tværfaglige temaoplæg. Mental sundhed Tidlig indsats for sårbare familier Der er tilrettelagt en målrettet indsats for at nå og støtte socialt og psykisk sårbare familier (fx familier der selv har været udsat for omsorgssvigt, alkohol- eller stofproblemer). Sundhedsplejen samt familiecentret har særlige tilbud til sårbare grupper, herunder tidlige samtaler og gruppeforløb. Mental sundhed Børns trivsel i dagtilbud I dagtilbud arbejdes der målrettet med at fremme kognitiv, emotionel og social udvikling, som en del af pædagogernes arbejde. Herudover tilbyder sundhedsplejen to årlige besøg, hvoraf det ene har fokus på børns mentale og motoriske udvikling. Mental sundhed Børns trivsel i skolen I skoler kan indsatser til fremme af kognitiv, emotionel og social udvikling, opbygning af sociale fællesskaber og forebyggelse af mobning fremme børns trivsel. De enkelte skoler tilrettelægger, hvordan de arbejder med områderne. Mental sundhed Deltagelse i fritidsaktiviteter Der arbejdes målrettet med at integrere udsatte børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter. I Roskilde er der etableret en fritidspasordning, som giver udsatte unge mulighed for gratis at deltage i fritidsaktiviteter. Mental sundhed Screening af spædbørn Spædbørn i alderen ni-ti måneder screenes efter BOEL metoden. for begyndende psykiske udviklingsforstyrrelser eller helbredsproblemer. Mental sundhed Tidlig indsats til børn med sociale og mentale problemer En sammenhængende indsats via SSD-samarbejdet (socialforvaltningen, skole, sundhedsplejen og dagtilbud) for at støtte børn og unge med tidlig tegn på sociale og mentale problemer. I Roskilde arbejdes der målrettet med en tidlig og hurtig indsats ud fra Roskildemodellen. Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Mental sundhed Aktivering af unge ledige Én indgang for alle unge i Roskilde samler mange af de allerede eksisterende tilbud til unge, som Jobcentret og UU allerede bruger i arbejdet med de unge, samt en række nye tilbud. Èn indgang har UU og Jobcentret som hovedaktører, som imødekommer sager for alle unge mellem år. Det overordnede formål er at få lagt en uddannelsesplan. Mental sundhed Forebyggelse af frafald på ungdomsuddannelser Partnerskab mellem kommune og ungdomsuddannelser med henblik på at forebygge frafald. Ungeprojektet i Roskilde er en del af skolernes fastholdelsesstrategi og finansieres af et partnerskab mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelser.

2 Handleplan for mad- og måltider i daginstitutioner, dagpleje og SFO/klubber. Det anbefales, at der med udgangspunkt i mad og måltidspolitikken udarbejdes lokale handleplaner. Der er udarbejdet handleplaner for mad og måltider i daginstitutionerne. Handleplan for mad og måltider i skoler. Det anbefales, at der med udgangspunkt i mad og måltidspolitikken udarbejdes lokale handleplaner. I 2008 udarbejdede de enkelte skoler en lokal overordnet kostpolitik. Ved spørgeskemaundersøgelse i 2013 svarer 9 ud af 16 skoler, at de har fulgt op på kostpolitikken fra 2008 og der ses tendens til, at Skolebestyrelserne løbende følger op på kostpolitikken. Etablering og kvalificering af skolemadsordninger. Det anbefales, at kommuner og folkeskoler indfører frivillige skolemadsordninger. Der er tilbud om bespisning i 19 af kommunens 21 skoler. På skoler uden bespisning er der mulighed for at benytte kantinen på nærliggende skole/ skolebod med begrænset udvalg af madvarer Etablering af skolefrugt/grøntordning. Det Der er flere skoler, som har etableret forældrebetalt frugt/ grøntordning. anbefales, at skoler og kommuner etablerer frugt/grønt ordninger. Rådgivning til nye familier Sundhedsplejen rådgiver i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om amning og spæd- og småbørnskost. Et af fokus-områderne i Familieforberedelsen Sundhedspædagogiske samtaler med elever i skolen Sundhedsplejen har et sundhedseksperimentarium, som bruges i forbindelse med udskolingssamtalerne. Løbende ifm. samtaler Undervisning om mad og måltider i skolen. Det anbefales, at der gennemføres sundhedsundervisning om livsstil, sund mad, maddannelse, måltider, fysisk aktivitet og socialt samvær. Indgår i sundhedsundervisningen faghæfte 21. Spørgeskemaundersøgelse fra 2013: 94 % af grundskolerne har mad og måltider som en del af undervisningen. Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Forebyggelse af overvægt i dagtilbud Der foreligger kostpolitikker for samtlige børneinstitutioner i Roskilde. er også en integreret del af det daglige arbejde. Herudover har Roskilde specifikke idrætsinstitutioner. Forebyggelse af overvægt i skoler og Jf. ovenstående svar. fritidsordninger Sundhedsplejen vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår Det indgår i sundhedsplejens hjemmebesøg

3 Tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejen til alle familier med 3-årige børn Ved Sundhedsplejens 3½ års besøg tilbydes alle familier, hvor barnet er i risiko for at udvikle overvægt, to opfølgningsbesøg kaldet livsstilsbesøg. Ved disse besøg udforskes og diskuteres motivationen og mulighederne for at foretage livsstilsændringer i forhold til kost og fysisk aktivitet. Ved behov henvises til egen læge og der informeres om tilbud i kommunen Sundhedsplejen vejleder om sunde vaner i familier med børn i førskolealderen Alle førstegangsforældre tilbydes at deltage på Familieforberedelseskursus, hvor hensigten blandt andet er, at familierne får kendskab til betydningen af sunde vaner. Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt Familien på vægten er et samlet tilbud for hele familien, som varetages af sundhedsplejen og sundhedskonsulenter. Efter behov henvises til egen læge Vejledning om vægt ved den kommunale sundhedstjenestes skoleundersøgelser Sundhedsplejen har fokus på barnet og den unges vægtudvikling ved ind- og udskolingssamtaler samt de øvrige samtaler. Der er blandt andet mulighed for henvisning til lægen eller Familien på vægten. Tilbud til skolebørn med moderat overvægt Familien på vægten er et samlet tilbud, hvor hele familien inddrages. Tilbud til børn med trivselsproblemer relateret til Sundhedsplejen har tilbud til overvægtige børn og deres familier. overvægt Kommunen sikrer den nødvendige hjælp til børn og skoleklasser, der har trivselsproblemer, og som Tjek din sundhed er rykket fra 9 klasse til 8 klasse med henblik på at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for at følge op. oplever drillerier og mobning pga. overvægt. Opsporing af førskolebørn med risiko for overvægt Sundhedsplejen identificerer børn med overvægt eller risiko for at udvikle overvægt. Familierne tilbydes at deltage på kurset Familien på vægten, som varetages af sundhedsplejen i samarbejde med sundhedskonsulenter. Der er også mulighed for at deltage i temaaftner samt familieforberedelseskursus for alle førstegangsfødende i Roskilde Kommune. Tilbud til unge med moderat overvægt. Det kan eksempelvis være en opfølgende indsats til unge med moderat overvægt ved udskolingsundersøgelserne eller som er henvist af andre sundhedsprofessionelle eller UU vejledere. Tjek din sundhed er rykket fra 9 klasse til 8 klasse med henblik på at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for at følge op. Opsporing af skolebørn med overvægt eller risiko for overvægt Sundhedsplejen identificerer børn med overvægt eller risiko for at udvikle overvægt ved skoleundersøgelserne. Ved identifikation af en overvægtsproblematik inddrages familien. Afhængigt af behov henvises tilbydes familien at deltage på kurset Familien på vægten eller der henvises til egen læge. Der er også mulighed for at deltage i temaaftener. Tjek din sundhed er rykket fra 9. klasse til 8. klasse mhp. at igangsætte en indsats ved behov samt mulighed for opfølgning. Sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne Partnerskabsaftale med fokus på trivsel og stoffer. Ungeprojektet har udviklet et sundhedseksperimentarium, som der rejses rundt med på skolerne. Sundhedsundervisning i skolen I 2013 angiver 94 % af grundskolerne, at mad og måltider indgår i undervisningen

4 Rammer for fysisk aktivitet Skoler, dagtilbud klubber mv. har gode rammer for fysisk aktivitet inde og ude. 17 ud af 19 skoler angiver at have gode rammer i en spørgeskemaundersøgelse fra Indretning der fremmer bevægelse. Skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber Plan og Udvikling har en fast procedure for at kommunens mål og politikker, herunder sundhedspolitikken, kommer i spil og søges implementeret i både kommune- og lokalplanlægningen, fx indretning af friarealer i en bebyggelse, adgang og nærhed til rekreative areal og natur, mulighed for at gå og cykle mv. Strategi for idrætsundervisning Mange skoler har lokale målsætninger på området. Men der findes ikke en overordnet kommunal retningslinje, som sikrer at skolerne har fokus på fysisk aktivitet med udgangspunkt i SST anbefalinger. I forbindelse med Skolereformen får eleverne standpunktskarakterer i idræt fra og med 8. klasse og idræt er et prøvefag i 9. klasse. Politik for fysisk aktivitet Alle skoler er forpligtet på at tænke bevægelse ind i alle fag klasse, og dette følges op af materialer og kursustilbud til skolerne. Ingen samlet målsætning eller strategi for de større klasser. Udvidet indsats i skolen Skolerne har tiltagende fokus på idræt og fysisk aktivitet. I forbindelse med Skolereformen er dette fokus yderligere skærpet, og fysisk aktivitet skal være en integreret del af elevernes skoledag min. 45 min. dagligt. I 2014 skal de tidligere idrætsskoler være ambassadører ift. er videreformidle deres gode erfaringer med at få fysisk aktivitet integreret i skoledagen og undervisningen. Sundhedsspor: Idrætslærere fra 6-8 skoler har været på kursus i Sundhedssporet og har forpligtet sig til at bruge dem på skolerne. Sundhedsplejen og Sundhedscentret vil løbende stå for kompetenceudvikling af personalet ift. brug af sporene. Gå-busser: Gadstrup og Himmelev skole har fortsat gåbusser efter projektet sluttede ingen andre skoler ønskede at have dette. Stillesiddende tid i SFO og klubber Krop, bevægelse og sundhed indgår i sfo s mål og indholdsbeskrivelser. Det skal blandt andet fremgå af målog indholdsbeskrivelsen i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeningerne eller lignende. Der er i dag 4 idræts-sfo og flere er på vej Børns motorik Det er politisk besluttet, at der skal laves motorisk screening i alle 0 klasser. De motorisk udfordrede får tilbudt et intensivt forløb på 10 uger, hvorefter de genscreenes. Aktivitetsdage og temauger Ja, jævnfør besvarelse under rammer. En mere konkret besvarelse kræver en spørgeskemaundersøgelse til skoler, dagtilbud, klubber mv. Samarbejde med idrætsforeninger Der er samarbejde og nye samarbejder på vej mellem skoler og idræftsforeninger, også i regi af den åbne skole

5 Tilbud til børn med motoriske vanskeligheder Sundhedsplejen tilbyder babysvømning for babyer med motoriske vanskeligheder. Småbørn under 6 år henvises til SPR s fysioterapeuter. Sundhedsplejen samarbejder med Kultur og Idræt vedr. kommunikation af relevante foreningstilbud til børn med motoriske udfordringer Vejledning i motorik Sundhedsplejen laver motorisk screening i alle 0-klasser. Oversigt over organiserede og uorganiserede aktiviteter Roskilde Kommunes fritidspasordning, Like My Life, er et tilbud til børn og unge, hvor de får mulighed for at prøve en fritidsaktivitet. Sundhedstjenesten, ind- og udskolingsundersøgelser Sundhedsscreening af alle børn i indskolingen, herunder motorisk. Identifikation af børn med dårlig motorik og lavt aktivitetsniveau Der er motorisk screening af alle 0.klasser. Der er vejledning til pædagoger og skoler vedr. håndtering af børn med motoriske problemer. er altid på programmet, når sundhedsplejen 2 gang årligt er på besøg i institutionerne. Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune Alkohol Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner Ungeprojektet indgår i dialogen med ungdomsudd. jvf. Partnerskabsaftalen. Ungeprojektet er medredaktør på onlineforum for unge om rusmidler. Partnerskabsprojekt: Samskabelse, unge og alkohol (SUA). Roskilde Kommune er med i dette nye partnerskab, som skal finde nye veje til at påvirke unges alkoholvaner og udskyde alkoholdebuten. Alkohol Ansvarlig udskænkning. Det anbefales, at der etableres et bredt samarbejde mellem kommunen, politiet, udskænkningsstederne og andre relevante aktører Diskotekerne har i samarbejde med politiet vedtaget, at der ikke er adgang for unge under 18 år efter kl. 23. Metoden ansvarlig udskænkning er en del af den politisk besluttede handleplan Alkohol Alkohollovgivning håndhæves Roskilde Kommunens SSP samarbejde er inddelt i 5 lokalområder med en lokalgruppe i hvert område. Lokalområderne er i dialog med de lokale handelsforeninger blandt andet med henblik på at håndhæve lovgivningen om salg af alkohol. Alkohol Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning Roskilde Kommune har en rusmiddelkonsulent, som har til formål at sikre en tidlig og opsporende indsats. og familiebehandling CAS har tilbud til unge med misbrugsproblemer. Alkohol Familieorienteret alkoholbehandling Alkohol Nationale informationskampagner Kommunen understøtter de nationale kampagner om alkohol. I 2014 var der i Roskilde Kommune et særligt fokus på alkoholkultur hos unge. Alkohol Forældremøder og inddragelse af forældre I Roskilde Kommune deltager SSP konsulenter på forældremøder i 6./7. klasse, hvor der tales om udskydelse af alkoholdebut og indgåelse af forældreaftaler. Alkohol Undervisning i folkeskolen De enkelte skoler varetager opgaven med mulighed for inddragelse af sundhedsplejen. Alle skoler har fået tilsendt tacklingsmaterialet, som kan benyttes i undervisningen. Alkohol Udskolingssamtale om alkohol Roskilde Kommunes sundhedspleje har et sundhedseksperimentarium som afsluttes med en kort spørgeguide om KRAM. Den individuelle samtale tager udgangspunkt i besvarelsen. Alkohol Samarbejde om gravide og børnefamilier Kommunen har i samarbejde med det regionale sundhedsvæsen fokus på alkoholproblemer blandt gravide og børnefamilier.

6 Stofforebyggelse på lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungeprojektet har særligt fokus på stofforebyggelse i deres arbejde på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Flere af erhvervsuddannelserne har en rusmiddelpolitik med tilhørende handleplaner. produktionsskoler Stofforebyggelse i festmiljøer Kommunens opsøgende medarbejdere er til stede ved større arrangementer, hvor de unge deltager. Kort rådgivende samtale til unge med et Ungeprojektet tilbyder rådgivningssamtaler om stoffer. eksperimenterende brug af stoffer Støtteindsats til børn og unge i familier med Børne- og familiecentret samt unge- og familiecentret har tilbud til særligt udsatte familier. Der er desuden stofproblemer. Tilbuddet skal ses i sammenhæng åben anonym rådgivning. med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med blandt andet alkoholproblemer. Støtteindsats til familier med unge med stofbrug Børne- og familiecentret samt unge og familiecentret har tilbud til særligt udsatte familier. Der er desuden åben anonym rådgivning. Forældreuddannelse til teenageforældre Der er opstartet et forældrenetværk i Viby Sj. Målrettet forældre til teenagere med kraftigt forbrug af hash. Forældreuddannelse til førstegangsforældre Familieforberedelse er et tilbud til alle førstegangsforældre i Roskilde. Undervisning i folkeskolen Tacklingsmaterialet er udsendt til alle skoler og bruges ved behov i forhold til rygning, alkohol og stoffer. Forældremøder og inddragelse af forældre SSP deltager på forældremøder og opfordrer til indgåelse af forældreaftaler om udsættelse af alkoholdebut o.a.. Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og produktionsskoler Ungeprojektet tilbyder undervisning og kompetenceudvikling Udskolingssamtale om stoffer indgår, som en del af udskolingssamtalen. Samarbejde med ungdomsuddannelser og Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og erhvervs- og gymnasieskolerne i produktionsskoler Roskilde.

7 Tobak Røgfri matrikler for børn Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn. Dette gælder både i de kommunale lokaler og udendørs. Tobak Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats. Det anbefales, at kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats for at få udbredt indendørs og udendørs røgfri miljøer og for at få indført en understøttende forebyggende tobakspolitik på alle ungdoms- og uddannelsesinstitutioner i kommunen. Ungeprojektet tilbyder ungdomsuddannelsesinstitutionerne rådgivning til at udarbejde lokale rygepolitikker. Sundhedscentret har tilbudt lærerne på ungdomsuddannelserne at blive rygestopvejledere for unge efter KB s koncept. Tobak Overholdelse af love og regler om salg af tobak Roskilde Kommunens SSP samarbejde er inddelt i 5 lokalområder med en lokalgruppe i hvert område. Lokalområderne er i dialog med de lokale handelsforeninger blandt andet med henblik på at håndhæve lovgivningen om salg af tobak. Tobak Nationale rygestoptilbud Der henvises ved relevante lejligheder til nationale rygestoptilbud: STOPlinjen, samt diverse sms/virtuelle tjenester. Tobak Opsøgende rekruttering på udvalgte institutioner Ungeprojektet foretager opsøgende rekruttering på ungdomsuddannelser jf. partnerskabsaftalen Tobak Systematisk undervisning og forældremøder I Roskilde Kommune varetager skolerne opgaven med mulighed for inddragelse af sundhedsplejen. Alle skoler har fået tilsendt tacklingsmaterialet, som kan benyttes i undervisningen. Tobak Børn og unge informeres Skolerne i Roskilde Kommune informerer om rygning og dens skadelige virkninger i undervisningen og ved særlige events. På alle ungdomsuddannelserne opstilles udvidet X-hale bod 1 x årligt. Herudover får ungd. udd løbende tilbud om Sundhedseksperimentarium hvor rygning er et af fokusområderne. Tobak Information i fritidsmiljøer I alle fritidsmiljøer gives information om gevinster ved røgfrie miljøer, røgfrihed og rygestop. Tobak Udskolingssamtale om tobak Roskilde Kommunes sundhedspleje har i forbindelse med udskolingssamtalen et sundhedseksperimentarium, som afsluttes med en kort spørgeguide om KRAM. Den individuelle samtale tager udgangspunkt i besvarelsen.

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Røgfri matrikel Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. ØPU 1 Tjekliste for Forebyggelsespakke

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018

HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 HANDLEPLAN MOD MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FÆRRE KØBENHAVNERE MED MISBRUG AF ALKOHOL OG STOFFER s 5 1. TABUET OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere