Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge"

Transkript

1 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004

2 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge er udarbejdet af: Claus Syberg Henriksen Udgivet af: Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Produktion og layout: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Information Udgivet: 2006 Foto: Henrik Lindenborg

3 Indhold: 1. Resumé Side 2 2. Indledning Side 7 3. Brug af biblioteket Side Brug af hjemmesiden Side Vurdering af bibliotekerne Side Ønsker til biblioteket Side Børne-brugerprofiler Side 39 Bilag Side 43 1

4 1. Resumé Københavns Kommune gennemfører i samarbejde med Biblioteksskolen i løbet af 2005 og 2006 en omfattende undersøgelse af børns brug af bibliotekerne. Formålet med undersøgelsen er at nå frem til idéer til, hvordan man kan fastholde og øge børns brug af bibliotekerne. Undersøgelsen omfatter børn fra klasse. Undersøgelsen gennemføres i 3 faser: En spørgeskemaundersøgelse, som afrapporteres her (skemaet findes som bilag), en kvalitativ undersøgelse og disse to faser følges op af en idéudviklingsfase, der omfatter kommunens børnebibliotekarer. Denne rapport præsenterer resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført blandt 783 børn fra 22 skoler rundt om i kommunen. Temaerne i undersøgelsen har været: Børnenes besøg og brug af bibliotekerne Brug af hjemmesiden Børnenes vurdering af bibliotekerne Ønsker til biblioteket Børnenes besvarelser er analyseret på forskellige måder, herunder på baggrund af køn, alder og familiesprog dvs. det sprog, der tales i børnenes familier. Herudover er børnenes svar også analyseret ud fra deres øvrige fritidsvaner dvs. læsevaner, deltagelse i fritidsaktiviteter og brug af computer. Og endelig har vi til sidst søgt at karakterisere forskellige børne-brugerprofiler. Brug af biblioteker Langt de fleste børn kommer ofte på skolebiblioteket, over halvdelen komme fx mindst én gang om måneden, og kun en meget lille gruppe kommer aldrig. Generelt set kommer børnene sjældnere på børne- eller folkebiblioteket. Diagrammet viser fordelingen af besøg på Besøg på folkebiblioteket folkebiblioteket. Samlet set kommer langt de fleste børn således på biblioteket en gang imellem. Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Det følgende handler kun om folkebiblioteket. Vi spurgte, hvem børnene er sammen med, når de går på biblioteket. Det mest almindelige er, at børnene kommer sammen med kammerater og venner. En mindre del kommer alene og en tilsvarende del kommer sammen med forældre. Bøger til fritiden ligger klart højest på hitlisten, når man ser, hvad børnene låner med hjem. Derefter kommer bøger til skoleopgaver. Noget færre låner musik, dvd/videoer og computerspil. Kun en lille gruppe angiver, at de normalt ikke låner noget med hjem, når de er på biblioteket. En stor del af børnene foretager sig også andet end at låne bøger, når de er på biblioteket. Mange læser bøger og blade på stedet og mange bruger bibliotekets computere både til at spille og 2

5 chatte på men også til at søge oplysninger på. En del søger også oplysninger i bibliotekets bøger, uden at låne dem med hjem. Der er ikke mange, der deltager i bibliotekets arrangementer. Hvorfor aldrig på biblioteket En af fordelene ved at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen via skolerne har været, at vi også fik fat i de børn, der aldrig kom på biblioteket. Herved har det været muligt at få en idé om, hvorfor de ikke gør det. Den årsag flest nævner, er at biblioteket er for kedeligt. Mange siger endvidere, at de kun bruger skolebiblioteket og lige så mange, at de ikke har tid. Færre nævner, at de ikke læser bøger, mens det kun er få, der synes biblioteket ligger for langt væk eller at de ikke ved, hvor det ligger. Hjemmesiden Det er ikke mange børn, der bruger bibliotekets hjemmeside, kun 16% har svaret, at de gør det. En del bruger den dog nok også, når de er på biblioteket, hvis de skal forny eller bestille bøger, men uden at de tænker over, at det faktisk er bibliotekets hjemmeside, de bruger. Det mest almindelige er i øvrigt, at børnene bruger hjemmesiden til at søge efter materiale eller til at reservere eller forny materiale. Kun ganske få låner musik via bibliotekernes netmusik og endnu færre går ind på DitBib, der er Københavns Kommunes særlige bibliotekshjemmeside for børn. Vurdering af bibliotekerne Generelt er børnene meget positive i deres vurdering af bibliotekerne. Langt de fleste synes, at biblioteket er et rart sted at være. På samme måde synes langt de fleste børn, at personalet er flinke, og at de kan få hjælp, når de beder om det. Lidt mindre positivt er billedet, når vi spørger børnene om der er for mange ting, der er forbudt, det mener en del børn nemlig, men en lige så stor del mener det ikke. De fleste børn er tilfredse med indretningen af bibliotekerne. De synes, der er god plads til børn og unge, og at det er nemt at finde bøger og andre materialer. De mindst positive meldinger kommer, når vi spørger børnene om computere. En del børn synes således ikke, at der er nok computere på biblioteket. Vi spurgte også, om de synes bibliotekarerne ved nok om computere og Internettet, og det synes de fleste. Ønsker og forslag til biblioteket Vi stillede to spørgsmål om børnenes ønsker og forslag til biblioteket. For det første stillede vi dem et lukket spørgsmål, hvor de skulle prioritere to ønsker på en liste, vi havde opstillet på forhånd. Her kom flere dvd/videoer ind på førstepladsen, romaner på andenpladsen og flere musik-cd ere på tredjepladsen. Herefter nævnte børnene computerspil og noget færre fagbøger, tegneserier og blade. For det andet stillede vi børnene et åbent spørgsmål, hvor de selv kunne formulere, hvordan de synes biblioteket kunne blive bedre. 443 børn har svaret på dette spørgsmål det svarer til 57%. Der er mange forskellige forslag, vi har forsøgt at gruppere dem, og nogle af grupperne er: Biblioteker indrettet for børn og unge fx særlig indretning med hyggekroge og lign. 3

6 Materialer efterspørgsel efter bestemte bøger, cd er osv. Computere flere computere og anderledes regler for brug Enklere opstilling af materialer Personalet mere personale på bestemte tidspunkter Piger og drenge Der er betydelig forskel på pigers og drenges brug af biblioteket og det gælder flere forskellige forhold. For det første kommer flere piger end drenge på biblioteket. For det andet kan man nok sige, at pigernes brug af biblioteket generelt set er mere traditionel end drengenes. Med andre ord: Pigernes brug er mere fokuseret på bøger, mens drengene har en bredere brug af biblioteket, hvor især computerne spiller en rolle. Ser vi fx på hvad piger og drenge låner med hjem, er der flere piger end drenge, der låner bøger både skøn og fagbøger, men også musik-cd ere. Til gengæld er der flere mange flere drenge, der låner computerspil med hjem. Samme mønster viser sig, når vi ser på, hvad børnene foretager sig, når de er på biblioteket. Flere piger end drenge læser bøger på stedet, mens flere drenge spiller og chatter på bibliotekets computere eller søger oplysninger via Internettet. Pigernes og drengenes vurderinger af biblioteket ligger i de fleste tilfælde tæt på hinanden. Pigerne er dog generelt set lidt mere positive end drengene, og drengene udtrykker især mindre tilfredshed på spørgsmålene om IT. Der er også lidt flere drenge end piger, der synes for meget er forbudt på biblioteket. Det er imidlertid ikke sådan, at flere drenge end piger benytter bibliotekets hjemmeside. Ser vi på ønskerne til biblioteket, er det til gengæld samme mønster, der viser sig igen. Flere piger ønsker romaner og fagbøger samt musik-cd ere, mens drengene ønsker computerspil. Lige på dette spørgsmål er forskellen meget stor, idet fem gange så mange drenge som piger nævner computerspil. Alder Ser vi nu på forskelle ud fra børnenes alder, viser der sig også nogle forskelle. Noget kunne tyde på, at børnenes biblioteksbrug bliver mere og mere skolerettet med alderen. Samtidig kommer færre og færre på biblioteket med alderen. I 11-års alderen kommer næsten 57% månedligt eller oftere på folkebiblioteket, mens det kun gælder 43% af de 14-årige. Den mere skolerettede brug af biblioteket, der viser sig med alderen, kommer tydeligst til udtryk i lånemønsteret. Hvor det blandt de 11-årige er mest almindeligt at låne bøger til fritidsbrug, har dette ændret sig for de 14-årige, således at de fleste her låner bøger til skoleopgaver. Samme mønster viser sig, når vi ser, hvad børnene ellers laver på biblioteket. Blandt de yngste er der flere end blandt de ældre, der læser bøger, aviser og blade på stedet samt spiller og chatter på bibliotekets computere. Til gengæld er der flere blandt de ældre, der søger oplysninger både i bøger og via Internettet. Noget kunne tyde på, at bibliotekerne er lidt mere rettede mod de yngre end mod de ældres behov. I hvert fald udtrykker de 11-årige generelt lidt større tilfredshed end de 14-årige. For eksempel synes 85% af de 11-årige, at biblioteket er et rart sted at være, mens det kun gælder 71% af de 14-årige. 4

7 I tråd med det mere skolerettede, er det også blandt de lidt ældre, vi finder den største andel, der bruger bibliotekets hjemmeside. Ser vi nu på børnenes ønsker, er de ældste imidlertid ikke så skolerettede. Der er således flere blandt de ældre, der ønsker flere dvd er og videoer og også flere, der ønsker musik cd ere. Samlet set kunne man måske stille sig selv det spørgsmål, om at den skolerettede brug blandt de ældre skyldes, at børnene bliver mere målrettede i forhold til deres skolearbejde, eller om det måske er fordi, bibliotekerne ikke appellerer til de lidt ældre børn og de unge. Familiesprog Som sidste gennemgående analysevariabel, så vi, hvilke forskelle, der er mellem børnene alt efter, hvilket sprog, familien taler derhjemme. Vi skelnede mellem 3 grupper, dem med dansk familiesprog (61% af alle), børn med dansk og andet familiesprog (32%) og børn med andet familiesprog (5%). Det er tydeligt, at flere børn med andet familiesprog end dansk bruger biblioteket som en slags værested og et sted, hvor man kan bruge computere og andre ting, mens børn med dansk familiesprog nok generelt set bruger biblioteket mere traditionelt til at låne bøger. Men tallene efterlader også én med et indtryk af, at nogle børn især fra gruppen med dansk/andet familiesprog bruger biblioteket som en måde at lære noget på. Blandt børn med andet/dansk familiesprog og andet familiesprog finder vi langt flere end med dansk familiesprog, der ofte kommer på biblioteket. Til gengæld er der også flere i gruppen med andet familiesprog end i de to andre grupper, der aldrig kommer på biblioteket. Ser vi på lånemønsteret er det således, at børn med dansk familiesprog og med dansk/andet familiesprog i lige høj grad låner bøger med hjem både fritids- og skolebøger, mens færre i gruppen med andet familiesprog låner bøger med hjem. Børnenes øvrige aktiviteter på biblioteket peger på samme mønster. Flest blandt børn med dansk/andet familiesprog læser bøger/blade/aviser og søger oplysninger i bøger og via Internettet. Mens omvendt færrest børn med andet familiesprog gør det. Til gengæld bruger de bibliotekets computere til at chatte og spille. De danske børn er dem, der i mindst omfang bruger bibliotekets computere til spil og chat, og er dem, der oftest kun kommer for at låne bøger. Vi spurgte børnene, hvem de kommer på biblioteket sammen med, og her er der en meget tydelig forskel, idet mange flere af børn med dansk familiesprog end de øvrige kommer sammen med deres forældre. Ser vi på børnenes vurderinger lader det til, at særligt mange børn med dansk/andet familiesprog er glade for at komme på biblioteket. Det er her vi finder flest, der synes biblioteket er et rart sted at være og som synes personalet er flinke. Blandt børn med andet familiesprog finder vi flest, der synes for meget er forbudt. At mange børn fra familier med andet familiesprog bruger computere afspejler sig ikke i deres vurdering, idet det er her, vi finder flest, som synes, der er computere nok. 5

8 Til gengæld er der mange i denne gruppe, der ønsker computerspil. Bortset herfra er det vanskeligt at se mønstret, der er beskrevet ovenfor, gentaget i ønskerne. Fritidsvaner For at se, om børnenes fritidsvaner skulle spille en rolle på brugen af bibliotekerne stillede vi dem nogle spørgsmål om læsevaner, deltagelse i fritidsaktiviteter og om computervaner. Læsevaner spiller tydeligvis en rolle i forhold til, om man kommer på biblioteket. Børn, der læser meget, kommer også hyppigere end andre børn hvilket nok ikke kommer som nogen stor overraskelse. Men børn, der aldrig læser ser ud til at komme lidt hyppigere på biblioteket end børn, der læser sjældent. Deltagelse i fritidsaktiviteter (sport, spejder, musik osv.) ser ikke ud til at have en stor betydning i forhold til hvor ofte man kommer på biblioteket. Til gengæld ser computervaner ud til at spille en rolle, idet børn, der dagligt bruger Internettet hjemmefra sjældnere kommer end de øvrige børn. Børn, der slet ikke har adgang til computer derhjemme, er derimod blandt de flittigste gæster på biblioteket. Børne-brugerprofiler Der er opstillet 4 brugerprofiler, der hver især repræsenterer forskellige måder at bruge og ikkebruge biblioteket på: Boglånere 72% af børnene Børn, der kun låner andet end bøger (fx dvd er, cd er, computerspil) 7% af børnene Brugere, der ikke låner noget, når de besøger biblioteket 8% af børnene Børn, der aldrig kommer på folkebiblioteket 13% af børnene Hver af disse grupper kan karakteriseres på forskellig måde ud fra de forskellige baggrunds- oplysninger, vi har om børnene: Brugerprofil Køn Alder Familiesprog Fritid Boglånere Flere piger Flere af de yngste Som gennemsnittet Flere fritidsboglæsere Låner andet end bøger Bruger/låner ikke Kommer aldrig Flere drenge Lidt flere drenge Lidt flere drenge Flere fra mellemgruppen Flere fra mellemgruppen Flere ældre Flere med andet sprog Flere med dansk sprog Tæt på gennemsnittet Flere, der ikke går til fritidsaktiviteter - - 6

9 2. Indledning I dette kapitel ser vi indledningsvis på følgende: Undersøgelsens baggrund og formål Fremgangsmåde Baggrundsoplysninger der anvendes I de statistiske analyser i rapporten: Køn, alder, familiesprog og fritidsvaner. Baggrund og formål Det er besluttet, at der skal gennemføres en bredt dækkende undersøgelse om børns brug af folkebibliotekerne i Københavns Kommune. Der fokuseres hovedsagligt på skolesøgende børn i den alder, hvor de selv kan komme på biblioteket. Både børn, der bruger bibliotekerne og børn, der ikke gør det skal inddrages i undersøgelsen. Noget tyder på, at børns biblioteksbrug i dag har ændret sig i forhold til tidligere. En nylig gennemført undersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter viser, at andelen af børn, der ofte besøger biblioteket er faldet siden 1998 og samtidig har indførelsen af edb og brugen af Internettet ændret børns adfærd på bibliotekerne. Børns læsefærdigheder er endvidere et meget omdiskuteret emne i øjeblikket. Undersøgelser viser, at danske børn læser dårligere end børn i andre lande, vi normalt forventer at ligge på niveau med. Der er således flere grunde til at fokusere på børnenes brug af bibliotekerne. På baggrund af disse forhold skal brugerundersøgelsen derfor i første omgang ses i et udviklingsperspektiv, hvor formålet er at finde frem til nogle muligheder til fremme af børns interesse for og brug af bibliotekerne samt pege på barrierer for, at børn benytter bibliotekerne mere end de gør i dag. Udgangspunktet for undersøgelsen skal være børnenes egne holdninger, vurderinger og ønsker. Det har været et ønske, at undersøgelsen gennemføres med et fremad- og handlingsrettet perspektiv, idet den skal være med til at udpege idéer til forbedringsmuligheder på de enkelte biblioteker. Udover dette skal brugerundersøgelsen kunne fungere som en parallel til den brugerundersøgelse, der blev gennemført blandt voksne brugere i efteråret Herunder skal der fokuseres på den samlede tilfredshed samt adfærd, viden, ønsker og behov. Brugerundersøgelsen gennemføres i 3 faser: 1. En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af Københavnske børn i alderen år 2. En kvalitativ undersøgelse, der kan uddybe holdninger og vurderinger fra børnene 3. En idéudviklingsfase, hvor børnebibliotekarerne er med til at udvikle idéer på baggrund af de to første faser Denne rapport præsenterer resultaterne af 1. fase. Rapporten fokuserer på følgende temaer: Brug af biblioteket besøgshyppighed, låne- og aktivitetsmønster Brug af bibliotekets hjemmeside Vurdering af biblioteket Ønsker og forslag til udvikling af biblioteket 7

10 Brugerprofiler Fremgangsmåde Denne del af undersøgelsen er gennemført som en traditionel spørgeskemaundersøgelse. Gennemførelsen er foregået på følgende måde: Indledningsvis gennemførte undersøgelsesarbejdsgruppen en brainstorm og udarbejdede på den baggrund udkast til et spørgeskema, der blev testet blandt børn på et af Bibliotekerne med efterfølgende korte interview. Med erfaringerne herfra tilrettedes skemaet. Info-afdelingen satte skemaet op, og trykte det. For at få en repræsentativ og dækkende undersøgelse, hvor også ikke-brugere deltog, har vi valgt at dele skemaer ud via skoler rundt om i Københavns Kommune. Vi valgte, at det enkelte bibliotek skulle kontakte lokale skoler og fik på den måde kontakt til 22 skoler, heraf 4 private, der har deltaget. Fra de fleste skoler har to klasser deltaget, mens det kun har været en enkelt klasse på to skoler, det vil sige, at i alt 42 klasser har deltaget. I praksis er det i de fleste tilfælde foregår på den måde, at biblioteket har givet skolen informationsmateriale til forældrene. Efterfølgende er en bibliotekar mødt op i klassen og har brugt en halv til en hel time på at få skemaet udfyldt og evt. fortalt lidt om biblioteket. I alt har 783 børn og unge deltaget i undersøgelsen. Man kan ikke tale om en svarprocent, da alle børn, der var i skole den dag, spørgeskemaet skulle udfyldes, har deltaget. Det eneste bortfald, der har således været børn, der har været fraværende. Det må formodes at have meget begrænset betydning i det samlede billede. Man kan spørge, om børn nu også kan deltage i en spørgeskemaundersøgelse kan man stole på svarene. For det første er der tale om lidt ældre børn, der er i en alder, så alle skulle kunne læse og forstår skemaet. Desuden har der undervejs været mulighed for at spørge om hjælp hos den bibliotekar, der har delt skemaerne ud. Ved en gennemgang af skemaerne ser det også ud til, at data- eller svarkvaliteten er særdeles høj. Det kan man se ved, at kun meget få af børnene har undladt at svare på de forskellige spørgsmål. Vores samlede vurdering er alt i alt, at undersøgelsen bygger på et solidt materiale, der skulle give et repræsentativt billede af københavnske børns brug af bibliotekerne. Børnenes baggrund og fritidsvaner I undersøgelsen indgår en række baggrundsspørgsmål, der i den følgende del af rapporten bruges i analyserne. Som baggrund herfor, vil vi her kort gennemgår de forskellige spørgsmål: Det drejer sig om følgende: Køn Alder Familiesprog Køn og alder giver sig selv. Der er nogenlunde lige mange piger og drenge i undersøgelsen. Aldersmæssigt er børnene blevet delt op i 4 grupper: år (32% - de fleste er 11 år), 12 år (20%), 13 år (23%) og år (26% - de fleste er 14 år ). 8

11 For at kunne se, om der er forskel på brugen af bibliotek ud fra det sprog, man taler i hjemmet, stillede vi børnene et spørgsmål om dette. Diagrammet nedenfor viser, at 6 ud af 10 taler dansk i familien, en tredjedel taler både dansk og et andet sprog, mens hver tyvende (5%) mest taler et andet sprog end dansk. Hvilket sprog taler I mest i familien? Dansk Både dansk og andet sprog Et andet sprog end dansk Ubesvaret Fritidsvaner Udover de 3 nævnte baggrundsspørgsmål, har vi sammensat tre andre analyseparametre på baggrund af nogle spørgsmål, vi stillede børnene. Det drejer sig om følgende: Læsevaner med følgende inddeling Læser ugentligt bøger i fritiden (53% af alle børn) Læser månedligt/sjældnere bøger i fritiden (14%) Læser aldrig bøger i fritiden (26%) Fritidsaktiviteter med følgende inddeling: Går ikke til nogen aktiviteter (23%) Går til én aktivitet (53%) Går til flere aktiviteter (24%) Computervaner bruger du computer hjemme og hvor ofte: Daglig Internetbruger (73%) Sjældnere Internetbruger (ugentligt eller sjældnere) (13%) Computerbruger uden Internetadgang (7%) Uden computer derhjemme (5%) Vi vil ikke på samme måde som for baggrundsspørgsmålene, analysere alle spørgsmål på baggrund af disse tre analyseparametre. Kun udvalgte, overordnede spørgsmål belyses ud fra disse spørgsmål. I et bilag er disse tre baggrundsvariable beskrevet nærmere. 9

12 3. Brug af biblioteket I dette kapitel ser vi nærmere på børnenes konkrete brug af biblioteket. Brugen analyseres fra forskellige vinkler, herunder: Hvor ofte børnene kommer på skolebiblioteket og børnebiblioteket Hvem børnene kommer sammen med Hvad børnene låner med hjem Hvad børnene foretager sig på biblioteket, når de er der Hvorfor nogle børn ikke kommer på biblioteket Hvor ofte på biblioteket Vi spurgte både børnene, hvor tit de kommer på skolebiblioteket og på folke- eller børnebiblioteket. I forbindelse med to af de udvalgte skoler (Dyvekeskolen/Vigerslev bibliotek og Kirsebærhavens Skole/Biblioteket i Solvang Centret) er der etableret et såkaldt kombibibliotek, dvs. et bibliotek, der samtidig fungerer som skolebibliotek og folkebibliotek. På enkelte privatskoler har man slet ikke et egentligt skolebibliotek. Hvor ofte på skolebiblioteket Langt de fleste børn kommer ofte på skolebiblioteket mere end 6 ud af 10 kommer således mindst én gang om måneden eller hyppigere. En femtedel kommer sjældnere og en tyvendedel kommer aldrig. En del, nemlig godt en tiendedel, kommer fra skoler, hvor der ikke er et skolebibliotek. Hvor tit kommer du på skolebiblioteket Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Der er ikke noget på skolen Ubesvaret 10

13 Hvor ofte på folkebiblioteket Næste diagram viser, at børnene generelt kommer sjældnere på folkebiblioteket end på skolebiblioteket 1. Knap en tiendedel af børnene kommer flere gange ugentligt, mens en femtedel kommer ugentligt, lidt flere kommer månedligt. Godt en tredjedel kommer sjældnere, mens en tiendedel aldrig besøger biblioteket. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Ubesvaret Netop dette spørgsmål kan sammenlignes med en landsdækkende undersøgelse, der er foretaget i Selvom sådanne sammenligninger altid må tages med et eller andet forbehold 3, viser tabellen tydeligt, at københavnske børn generelt er flittigere biblioteksgæster end det gennemsnitlige tal for landet som helhed. I AKFs undersøgelsen indgår yngre børn end i den Københavnske undersøgelse, men når man sammenligner med de to aldersgrupper (10-12 år og år), der svarer til den samlede gruppe i København, er billedet alligevel, at flere børn i København kommer oftere og færre kommer aldrig. 1 I dette diagram indgår også besøg på kombi-biblioteker. 2 Trine Bille m.fl.: Danskernes kultur- og fritidsvaner 2004 med udviklingsvaner tilbage til AKF-forlaget april Side Svarkategorierne er fx ikke helt ens formuleret og fremgangsmåden har ikke været helt den samme. I AKFs undersøgelser er interviewene foretaget i børnenes hjem, hvor vi har været ude på skolerne. 11

14 Andel der besøger et folkebibliotek/børnebibliotek - Landet som helhed - København årige årige Alle Mindst 4 gange om ugen/ Flere gange om ugen* Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Ubesvaret mv.** I alt * Den første formulering er fra AKF undersøgelsen den anden er fra Københavnerundersøgelsen ** AKF har ikke medtaget ubesvarede mv. Besøg på skolebiblioteker og folkebiblioteker Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem besøg på skolebiblioteket og besøg på folkebiblioteket. Der er ikke nogen direkte og entydig sammenhæng. Det er altså ikke sådan, at de børn, der ofte kommer på skolebiblioteket også ofte kommer på folkebiblioteket. Dog er der en relativ stor gruppe (20%), der både kommer ofte (ugentligt) på skole- og børnebiblioteket. Ser man samlet på det, kan man fx dele børnene op i 4 grupper. Meget hyppige brugere af begge biblioteker: 30% (Mørkest markering) Hyppige brugere af det ene eller andet: 29% (Næstmørkeste markering) Sjældne brugere: 18% (Ingen markering) Meget sjældne brugere: 24% (Lysegrå markering) Besøg på skolebiblioteker og folkebiblioteker Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Procent af total Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ubesvaret I alt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Hvor tit på skolebiblioteket? Ikke noget på skolen Ubesvaret I alt I de følgende holder vi os til folkebibliotekerne. 12

15 Køn Pigerne er generelt set hyppigere gæster på folkebibliotekerne end drengene, det fremgår af diagrammet nedenfor. Men nogenlunde lige mange kommer flere gange om ugen. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Pige Dreng Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Alder Også alderen spiller en rolle, når vi ser på biblioteksbesøg. Blandt de yngre finder vi flere end blandt de lidt ældre, der jævnligt besøger folkebiblioteket. Andelen, der kommer flere gange om ugen er dog nogenlunde den samme for de 4 aldersgrupper. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket -11 år 12 år 13 år 14+ år Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden 13

16 Familiesprog Næste diagram er lidt mere kompliceret, og dækker over, at der er store forskelle indenfor de forskellige grupper. Den gruppe, hvor flest kommer ofte på biblioteket, er børn dansk/andet familiesprog. Herefter kommer børn med andet familiesprog. I denne gruppe er der dog samtidig en relativ stor gruppe, der aldrig kommer på biblioteket. Børn med dansk familiesprog er dem, hvor færrest kommer ofte på biblioteket, samtidig er det dog også den gruppe, hvor flest overhovedet kommer på biblioteket (sammen med gruppen med dansk/andet familiesprog). Hvor tit kommer du på folkebiblioteker - Familiesprog Dansk Både dansk og andet sprog Et andet sprog end dansk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Ubesvaret 14

17 Fritidsvaner og besøg på biblioteket I dette afsnit ser vi, om der er forskel på besøgene på biblioteket mellem børnene ud fra deres fritidsvaner dvs. læsevaner, deltagelse i aktiviteter samt computervaner. Der er ikke noget overraskende i, at børn, der ofte læser bøger i fritiden også er dem, hvor flest ofte kommer på biblioteket. Hvad der måske er mere overraskende er, at børn, der aldrig læser i deres fritid, kommer oftere på biblioteket end børn, der læser sjældent. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket - Opgjort efter læsevaner Læser ugentligt Læser sjældnere Læser aldrig Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Deltagelsen i fritidsaktiviteter ser ikke ud til at have den store betydning i forhold til, om børnene kommer på biblioteket. Dog ser det ud til, at de børn, der er meget aktive går til flere fritidsaktiviteter kommer lidt hyppigere på biblioteket end de øvrige (andelen, der kommer sjældent eller aldrig, er mindre i denne gruppe). 15

18 Set i forhold til computervaner, er der et klart mønster. Det er således flere børn uden computer, der ofte kommer på biblioteket, mens daglige Internetbrugere dvs. brug hjemmefra er de børn, der kommer sjældnest. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Daglige Internetbrugere Sjældne Internetbrugere Computer u. Internet Ingen computer Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Hvem kommer børnene sammen med Det er naturligvis forskelligt fra gang til gang, hvem børnene er sammen med, når de besøger biblioteket. Det mest almindelige er dog, at børnene kommer sammen med kammerater eller venner. Betydeligt færre kommer alene og lidt færre endnu kommer sammen med forældre. Endelig er der en gruppe, der kommer sammen med andre. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre

19 Drenge og piger Forskellen mellem drenges og pigers besøgsmønster består i, at flere piger end drenge kommer sammen med kammerater og venner. Ser man på de andre forhold, er der ingen væsentlig forskel mellem kønnene. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre Dreng Pige Alder Ser vi nu på aldersgrupperne, viser det sig, at forskellen ligger på et andet område, nemlig og nok ikke overraskende at flere af yngre kommer sammen med deres forældre. Samtidig kommer lidt flere af de ældre end de alleryngste alene. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre -11 år 12 år 13 år 14+ år 17

20 Familiesprog Næste diagram viser forskellen mellem børnene alt efter hvilket sprog, der normalt tales i familien. Der er en forskel, som er særlig markant, nemlig at langt flere børn, der taler danske i hjemmet kommer på biblioteket sammen med deres forældre, sammenlignet med børn, der taler et andet sprog i hjemmet. Herudover er forskellene mindre og ikke systematiske. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre Dansk Både dansk og andet sprog Et andet sprog end dansk 18

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker 1 Indhold: 1. Indledning og sammenfatning...3 Portræt af brugerne...4 Brug af biblioteket...4 Vurdering af biblioteket...5 Brug af IT...6 Prioritering

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Børns fritid i Ballerup Kommune

Børns fritid i Ballerup Kommune Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st. 2300 København S. Telefon 33 32 05 55 E-mail: casa@casa-analyse.dk Hjemmeside:

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)?

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)? 5.5: Næsten hver dag 5.4: Flere gange om ugen 5.3: Flere gange om måneden 5.2: Sjældent 5.1: Aldrig 4: Hvilken klasse går du i? 3: Hvilken skole går du på? 2: Hvad er din alder? 1: Er du 5: Hvor tit læser

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere