Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge"

Transkript

1 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004

2 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge er udarbejdet af: Claus Syberg Henriksen Udgivet af: Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Produktion og layout: Kultur- og Fritidsforvaltningen, Information Udgivet: 2006 Foto: Henrik Lindenborg

3 Indhold: 1. Resumé Side 2 2. Indledning Side 7 3. Brug af biblioteket Side Brug af hjemmesiden Side Vurdering af bibliotekerne Side Ønsker til biblioteket Side Børne-brugerprofiler Side 39 Bilag Side 43 1

4 1. Resumé Københavns Kommune gennemfører i samarbejde med Biblioteksskolen i løbet af 2005 og 2006 en omfattende undersøgelse af børns brug af bibliotekerne. Formålet med undersøgelsen er at nå frem til idéer til, hvordan man kan fastholde og øge børns brug af bibliotekerne. Undersøgelsen omfatter børn fra klasse. Undersøgelsen gennemføres i 3 faser: En spørgeskemaundersøgelse, som afrapporteres her (skemaet findes som bilag), en kvalitativ undersøgelse og disse to faser følges op af en idéudviklingsfase, der omfatter kommunens børnebibliotekarer. Denne rapport præsenterer resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført blandt 783 børn fra 22 skoler rundt om i kommunen. Temaerne i undersøgelsen har været: Børnenes besøg og brug af bibliotekerne Brug af hjemmesiden Børnenes vurdering af bibliotekerne Ønsker til biblioteket Børnenes besvarelser er analyseret på forskellige måder, herunder på baggrund af køn, alder og familiesprog dvs. det sprog, der tales i børnenes familier. Herudover er børnenes svar også analyseret ud fra deres øvrige fritidsvaner dvs. læsevaner, deltagelse i fritidsaktiviteter og brug af computer. Og endelig har vi til sidst søgt at karakterisere forskellige børne-brugerprofiler. Brug af biblioteker Langt de fleste børn kommer ofte på skolebiblioteket, over halvdelen komme fx mindst én gang om måneden, og kun en meget lille gruppe kommer aldrig. Generelt set kommer børnene sjældnere på børne- eller folkebiblioteket. Diagrammet viser fordelingen af besøg på Besøg på folkebiblioteket folkebiblioteket. Samlet set kommer langt de fleste børn således på biblioteket en gang imellem. Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Det følgende handler kun om folkebiblioteket. Vi spurgte, hvem børnene er sammen med, når de går på biblioteket. Det mest almindelige er, at børnene kommer sammen med kammerater og venner. En mindre del kommer alene og en tilsvarende del kommer sammen med forældre. Bøger til fritiden ligger klart højest på hitlisten, når man ser, hvad børnene låner med hjem. Derefter kommer bøger til skoleopgaver. Noget færre låner musik, dvd/videoer og computerspil. Kun en lille gruppe angiver, at de normalt ikke låner noget med hjem, når de er på biblioteket. En stor del af børnene foretager sig også andet end at låne bøger, når de er på biblioteket. Mange læser bøger og blade på stedet og mange bruger bibliotekets computere både til at spille og 2

5 chatte på men også til at søge oplysninger på. En del søger også oplysninger i bibliotekets bøger, uden at låne dem med hjem. Der er ikke mange, der deltager i bibliotekets arrangementer. Hvorfor aldrig på biblioteket En af fordelene ved at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen via skolerne har været, at vi også fik fat i de børn, der aldrig kom på biblioteket. Herved har det været muligt at få en idé om, hvorfor de ikke gør det. Den årsag flest nævner, er at biblioteket er for kedeligt. Mange siger endvidere, at de kun bruger skolebiblioteket og lige så mange, at de ikke har tid. Færre nævner, at de ikke læser bøger, mens det kun er få, der synes biblioteket ligger for langt væk eller at de ikke ved, hvor det ligger. Hjemmesiden Det er ikke mange børn, der bruger bibliotekets hjemmeside, kun 16% har svaret, at de gør det. En del bruger den dog nok også, når de er på biblioteket, hvis de skal forny eller bestille bøger, men uden at de tænker over, at det faktisk er bibliotekets hjemmeside, de bruger. Det mest almindelige er i øvrigt, at børnene bruger hjemmesiden til at søge efter materiale eller til at reservere eller forny materiale. Kun ganske få låner musik via bibliotekernes netmusik og endnu færre går ind på DitBib, der er Københavns Kommunes særlige bibliotekshjemmeside for børn. Vurdering af bibliotekerne Generelt er børnene meget positive i deres vurdering af bibliotekerne. Langt de fleste synes, at biblioteket er et rart sted at være. På samme måde synes langt de fleste børn, at personalet er flinke, og at de kan få hjælp, når de beder om det. Lidt mindre positivt er billedet, når vi spørger børnene om der er for mange ting, der er forbudt, det mener en del børn nemlig, men en lige så stor del mener det ikke. De fleste børn er tilfredse med indretningen af bibliotekerne. De synes, der er god plads til børn og unge, og at det er nemt at finde bøger og andre materialer. De mindst positive meldinger kommer, når vi spørger børnene om computere. En del børn synes således ikke, at der er nok computere på biblioteket. Vi spurgte også, om de synes bibliotekarerne ved nok om computere og Internettet, og det synes de fleste. Ønsker og forslag til biblioteket Vi stillede to spørgsmål om børnenes ønsker og forslag til biblioteket. For det første stillede vi dem et lukket spørgsmål, hvor de skulle prioritere to ønsker på en liste, vi havde opstillet på forhånd. Her kom flere dvd/videoer ind på førstepladsen, romaner på andenpladsen og flere musik-cd ere på tredjepladsen. Herefter nævnte børnene computerspil og noget færre fagbøger, tegneserier og blade. For det andet stillede vi børnene et åbent spørgsmål, hvor de selv kunne formulere, hvordan de synes biblioteket kunne blive bedre. 443 børn har svaret på dette spørgsmål det svarer til 57%. Der er mange forskellige forslag, vi har forsøgt at gruppere dem, og nogle af grupperne er: Biblioteker indrettet for børn og unge fx særlig indretning med hyggekroge og lign. 3

6 Materialer efterspørgsel efter bestemte bøger, cd er osv. Computere flere computere og anderledes regler for brug Enklere opstilling af materialer Personalet mere personale på bestemte tidspunkter Piger og drenge Der er betydelig forskel på pigers og drenges brug af biblioteket og det gælder flere forskellige forhold. For det første kommer flere piger end drenge på biblioteket. For det andet kan man nok sige, at pigernes brug af biblioteket generelt set er mere traditionel end drengenes. Med andre ord: Pigernes brug er mere fokuseret på bøger, mens drengene har en bredere brug af biblioteket, hvor især computerne spiller en rolle. Ser vi fx på hvad piger og drenge låner med hjem, er der flere piger end drenge, der låner bøger både skøn og fagbøger, men også musik-cd ere. Til gengæld er der flere mange flere drenge, der låner computerspil med hjem. Samme mønster viser sig, når vi ser på, hvad børnene foretager sig, når de er på biblioteket. Flere piger end drenge læser bøger på stedet, mens flere drenge spiller og chatter på bibliotekets computere eller søger oplysninger via Internettet. Pigernes og drengenes vurderinger af biblioteket ligger i de fleste tilfælde tæt på hinanden. Pigerne er dog generelt set lidt mere positive end drengene, og drengene udtrykker især mindre tilfredshed på spørgsmålene om IT. Der er også lidt flere drenge end piger, der synes for meget er forbudt på biblioteket. Det er imidlertid ikke sådan, at flere drenge end piger benytter bibliotekets hjemmeside. Ser vi på ønskerne til biblioteket, er det til gengæld samme mønster, der viser sig igen. Flere piger ønsker romaner og fagbøger samt musik-cd ere, mens drengene ønsker computerspil. Lige på dette spørgsmål er forskellen meget stor, idet fem gange så mange drenge som piger nævner computerspil. Alder Ser vi nu på forskelle ud fra børnenes alder, viser der sig også nogle forskelle. Noget kunne tyde på, at børnenes biblioteksbrug bliver mere og mere skolerettet med alderen. Samtidig kommer færre og færre på biblioteket med alderen. I 11-års alderen kommer næsten 57% månedligt eller oftere på folkebiblioteket, mens det kun gælder 43% af de 14-årige. Den mere skolerettede brug af biblioteket, der viser sig med alderen, kommer tydeligst til udtryk i lånemønsteret. Hvor det blandt de 11-årige er mest almindeligt at låne bøger til fritidsbrug, har dette ændret sig for de 14-årige, således at de fleste her låner bøger til skoleopgaver. Samme mønster viser sig, når vi ser, hvad børnene ellers laver på biblioteket. Blandt de yngste er der flere end blandt de ældre, der læser bøger, aviser og blade på stedet samt spiller og chatter på bibliotekets computere. Til gengæld er der flere blandt de ældre, der søger oplysninger både i bøger og via Internettet. Noget kunne tyde på, at bibliotekerne er lidt mere rettede mod de yngre end mod de ældres behov. I hvert fald udtrykker de 11-årige generelt lidt større tilfredshed end de 14-årige. For eksempel synes 85% af de 11-årige, at biblioteket er et rart sted at være, mens det kun gælder 71% af de 14-årige. 4

7 I tråd med det mere skolerettede, er det også blandt de lidt ældre, vi finder den største andel, der bruger bibliotekets hjemmeside. Ser vi nu på børnenes ønsker, er de ældste imidlertid ikke så skolerettede. Der er således flere blandt de ældre, der ønsker flere dvd er og videoer og også flere, der ønsker musik cd ere. Samlet set kunne man måske stille sig selv det spørgsmål, om at den skolerettede brug blandt de ældre skyldes, at børnene bliver mere målrettede i forhold til deres skolearbejde, eller om det måske er fordi, bibliotekerne ikke appellerer til de lidt ældre børn og de unge. Familiesprog Som sidste gennemgående analysevariabel, så vi, hvilke forskelle, der er mellem børnene alt efter, hvilket sprog, familien taler derhjemme. Vi skelnede mellem 3 grupper, dem med dansk familiesprog (61% af alle), børn med dansk og andet familiesprog (32%) og børn med andet familiesprog (5%). Det er tydeligt, at flere børn med andet familiesprog end dansk bruger biblioteket som en slags værested og et sted, hvor man kan bruge computere og andre ting, mens børn med dansk familiesprog nok generelt set bruger biblioteket mere traditionelt til at låne bøger. Men tallene efterlader også én med et indtryk af, at nogle børn især fra gruppen med dansk/andet familiesprog bruger biblioteket som en måde at lære noget på. Blandt børn med andet/dansk familiesprog og andet familiesprog finder vi langt flere end med dansk familiesprog, der ofte kommer på biblioteket. Til gengæld er der også flere i gruppen med andet familiesprog end i de to andre grupper, der aldrig kommer på biblioteket. Ser vi på lånemønsteret er det således, at børn med dansk familiesprog og med dansk/andet familiesprog i lige høj grad låner bøger med hjem både fritids- og skolebøger, mens færre i gruppen med andet familiesprog låner bøger med hjem. Børnenes øvrige aktiviteter på biblioteket peger på samme mønster. Flest blandt børn med dansk/andet familiesprog læser bøger/blade/aviser og søger oplysninger i bøger og via Internettet. Mens omvendt færrest børn med andet familiesprog gør det. Til gengæld bruger de bibliotekets computere til at chatte og spille. De danske børn er dem, der i mindst omfang bruger bibliotekets computere til spil og chat, og er dem, der oftest kun kommer for at låne bøger. Vi spurgte børnene, hvem de kommer på biblioteket sammen med, og her er der en meget tydelig forskel, idet mange flere af børn med dansk familiesprog end de øvrige kommer sammen med deres forældre. Ser vi på børnenes vurderinger lader det til, at særligt mange børn med dansk/andet familiesprog er glade for at komme på biblioteket. Det er her vi finder flest, der synes biblioteket er et rart sted at være og som synes personalet er flinke. Blandt børn med andet familiesprog finder vi flest, der synes for meget er forbudt. At mange børn fra familier med andet familiesprog bruger computere afspejler sig ikke i deres vurdering, idet det er her, vi finder flest, som synes, der er computere nok. 5

8 Til gengæld er der mange i denne gruppe, der ønsker computerspil. Bortset herfra er det vanskeligt at se mønstret, der er beskrevet ovenfor, gentaget i ønskerne. Fritidsvaner For at se, om børnenes fritidsvaner skulle spille en rolle på brugen af bibliotekerne stillede vi dem nogle spørgsmål om læsevaner, deltagelse i fritidsaktiviteter og om computervaner. Læsevaner spiller tydeligvis en rolle i forhold til, om man kommer på biblioteket. Børn, der læser meget, kommer også hyppigere end andre børn hvilket nok ikke kommer som nogen stor overraskelse. Men børn, der aldrig læser ser ud til at komme lidt hyppigere på biblioteket end børn, der læser sjældent. Deltagelse i fritidsaktiviteter (sport, spejder, musik osv.) ser ikke ud til at have en stor betydning i forhold til hvor ofte man kommer på biblioteket. Til gengæld ser computervaner ud til at spille en rolle, idet børn, der dagligt bruger Internettet hjemmefra sjældnere kommer end de øvrige børn. Børn, der slet ikke har adgang til computer derhjemme, er derimod blandt de flittigste gæster på biblioteket. Børne-brugerprofiler Der er opstillet 4 brugerprofiler, der hver især repræsenterer forskellige måder at bruge og ikkebruge biblioteket på: Boglånere 72% af børnene Børn, der kun låner andet end bøger (fx dvd er, cd er, computerspil) 7% af børnene Brugere, der ikke låner noget, når de besøger biblioteket 8% af børnene Børn, der aldrig kommer på folkebiblioteket 13% af børnene Hver af disse grupper kan karakteriseres på forskellig måde ud fra de forskellige baggrunds- oplysninger, vi har om børnene: Brugerprofil Køn Alder Familiesprog Fritid Boglånere Flere piger Flere af de yngste Som gennemsnittet Flere fritidsboglæsere Låner andet end bøger Bruger/låner ikke Kommer aldrig Flere drenge Lidt flere drenge Lidt flere drenge Flere fra mellemgruppen Flere fra mellemgruppen Flere ældre Flere med andet sprog Flere med dansk sprog Tæt på gennemsnittet Flere, der ikke går til fritidsaktiviteter - - 6

9 2. Indledning I dette kapitel ser vi indledningsvis på følgende: Undersøgelsens baggrund og formål Fremgangsmåde Baggrundsoplysninger der anvendes I de statistiske analyser i rapporten: Køn, alder, familiesprog og fritidsvaner. Baggrund og formål Det er besluttet, at der skal gennemføres en bredt dækkende undersøgelse om børns brug af folkebibliotekerne i Københavns Kommune. Der fokuseres hovedsagligt på skolesøgende børn i den alder, hvor de selv kan komme på biblioteket. Både børn, der bruger bibliotekerne og børn, der ikke gør det skal inddrages i undersøgelsen. Noget tyder på, at børns biblioteksbrug i dag har ændret sig i forhold til tidligere. En nylig gennemført undersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter viser, at andelen af børn, der ofte besøger biblioteket er faldet siden 1998 og samtidig har indførelsen af edb og brugen af Internettet ændret børns adfærd på bibliotekerne. Børns læsefærdigheder er endvidere et meget omdiskuteret emne i øjeblikket. Undersøgelser viser, at danske børn læser dårligere end børn i andre lande, vi normalt forventer at ligge på niveau med. Der er således flere grunde til at fokusere på børnenes brug af bibliotekerne. På baggrund af disse forhold skal brugerundersøgelsen derfor i første omgang ses i et udviklingsperspektiv, hvor formålet er at finde frem til nogle muligheder til fremme af børns interesse for og brug af bibliotekerne samt pege på barrierer for, at børn benytter bibliotekerne mere end de gør i dag. Udgangspunktet for undersøgelsen skal være børnenes egne holdninger, vurderinger og ønsker. Det har været et ønske, at undersøgelsen gennemføres med et fremad- og handlingsrettet perspektiv, idet den skal være med til at udpege idéer til forbedringsmuligheder på de enkelte biblioteker. Udover dette skal brugerundersøgelsen kunne fungere som en parallel til den brugerundersøgelse, der blev gennemført blandt voksne brugere i efteråret Herunder skal der fokuseres på den samlede tilfredshed samt adfærd, viden, ønsker og behov. Brugerundersøgelsen gennemføres i 3 faser: 1. En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af Københavnske børn i alderen år 2. En kvalitativ undersøgelse, der kan uddybe holdninger og vurderinger fra børnene 3. En idéudviklingsfase, hvor børnebibliotekarerne er med til at udvikle idéer på baggrund af de to første faser Denne rapport præsenterer resultaterne af 1. fase. Rapporten fokuserer på følgende temaer: Brug af biblioteket besøgshyppighed, låne- og aktivitetsmønster Brug af bibliotekets hjemmeside Vurdering af biblioteket Ønsker og forslag til udvikling af biblioteket 7

10 Brugerprofiler Fremgangsmåde Denne del af undersøgelsen er gennemført som en traditionel spørgeskemaundersøgelse. Gennemførelsen er foregået på følgende måde: Indledningsvis gennemførte undersøgelsesarbejdsgruppen en brainstorm og udarbejdede på den baggrund udkast til et spørgeskema, der blev testet blandt børn på et af Bibliotekerne med efterfølgende korte interview. Med erfaringerne herfra tilrettedes skemaet. Info-afdelingen satte skemaet op, og trykte det. For at få en repræsentativ og dækkende undersøgelse, hvor også ikke-brugere deltog, har vi valgt at dele skemaer ud via skoler rundt om i Københavns Kommune. Vi valgte, at det enkelte bibliotek skulle kontakte lokale skoler og fik på den måde kontakt til 22 skoler, heraf 4 private, der har deltaget. Fra de fleste skoler har to klasser deltaget, mens det kun har været en enkelt klasse på to skoler, det vil sige, at i alt 42 klasser har deltaget. I praksis er det i de fleste tilfælde foregår på den måde, at biblioteket har givet skolen informationsmateriale til forældrene. Efterfølgende er en bibliotekar mødt op i klassen og har brugt en halv til en hel time på at få skemaet udfyldt og evt. fortalt lidt om biblioteket. I alt har 783 børn og unge deltaget i undersøgelsen. Man kan ikke tale om en svarprocent, da alle børn, der var i skole den dag, spørgeskemaet skulle udfyldes, har deltaget. Det eneste bortfald, der har således været børn, der har været fraværende. Det må formodes at have meget begrænset betydning i det samlede billede. Man kan spørge, om børn nu også kan deltage i en spørgeskemaundersøgelse kan man stole på svarene. For det første er der tale om lidt ældre børn, der er i en alder, så alle skulle kunne læse og forstår skemaet. Desuden har der undervejs været mulighed for at spørge om hjælp hos den bibliotekar, der har delt skemaerne ud. Ved en gennemgang af skemaerne ser det også ud til, at data- eller svarkvaliteten er særdeles høj. Det kan man se ved, at kun meget få af børnene har undladt at svare på de forskellige spørgsmål. Vores samlede vurdering er alt i alt, at undersøgelsen bygger på et solidt materiale, der skulle give et repræsentativt billede af københavnske børns brug af bibliotekerne. Børnenes baggrund og fritidsvaner I undersøgelsen indgår en række baggrundsspørgsmål, der i den følgende del af rapporten bruges i analyserne. Som baggrund herfor, vil vi her kort gennemgår de forskellige spørgsmål: Det drejer sig om følgende: Køn Alder Familiesprog Køn og alder giver sig selv. Der er nogenlunde lige mange piger og drenge i undersøgelsen. Aldersmæssigt er børnene blevet delt op i 4 grupper: år (32% - de fleste er 11 år), 12 år (20%), 13 år (23%) og år (26% - de fleste er 14 år ). 8

11 For at kunne se, om der er forskel på brugen af bibliotek ud fra det sprog, man taler i hjemmet, stillede vi børnene et spørgsmål om dette. Diagrammet nedenfor viser, at 6 ud af 10 taler dansk i familien, en tredjedel taler både dansk og et andet sprog, mens hver tyvende (5%) mest taler et andet sprog end dansk. Hvilket sprog taler I mest i familien? Dansk Både dansk og andet sprog Et andet sprog end dansk Ubesvaret Fritidsvaner Udover de 3 nævnte baggrundsspørgsmål, har vi sammensat tre andre analyseparametre på baggrund af nogle spørgsmål, vi stillede børnene. Det drejer sig om følgende: Læsevaner med følgende inddeling Læser ugentligt bøger i fritiden (53% af alle børn) Læser månedligt/sjældnere bøger i fritiden (14%) Læser aldrig bøger i fritiden (26%) Fritidsaktiviteter med følgende inddeling: Går ikke til nogen aktiviteter (23%) Går til én aktivitet (53%) Går til flere aktiviteter (24%) Computervaner bruger du computer hjemme og hvor ofte: Daglig Internetbruger (73%) Sjældnere Internetbruger (ugentligt eller sjældnere) (13%) Computerbruger uden Internetadgang (7%) Uden computer derhjemme (5%) Vi vil ikke på samme måde som for baggrundsspørgsmålene, analysere alle spørgsmål på baggrund af disse tre analyseparametre. Kun udvalgte, overordnede spørgsmål belyses ud fra disse spørgsmål. I et bilag er disse tre baggrundsvariable beskrevet nærmere. 9

12 3. Brug af biblioteket I dette kapitel ser vi nærmere på børnenes konkrete brug af biblioteket. Brugen analyseres fra forskellige vinkler, herunder: Hvor ofte børnene kommer på skolebiblioteket og børnebiblioteket Hvem børnene kommer sammen med Hvad børnene låner med hjem Hvad børnene foretager sig på biblioteket, når de er der Hvorfor nogle børn ikke kommer på biblioteket Hvor ofte på biblioteket Vi spurgte både børnene, hvor tit de kommer på skolebiblioteket og på folke- eller børnebiblioteket. I forbindelse med to af de udvalgte skoler (Dyvekeskolen/Vigerslev bibliotek og Kirsebærhavens Skole/Biblioteket i Solvang Centret) er der etableret et såkaldt kombibibliotek, dvs. et bibliotek, der samtidig fungerer som skolebibliotek og folkebibliotek. På enkelte privatskoler har man slet ikke et egentligt skolebibliotek. Hvor ofte på skolebiblioteket Langt de fleste børn kommer ofte på skolebiblioteket mere end 6 ud af 10 kommer således mindst én gang om måneden eller hyppigere. En femtedel kommer sjældnere og en tyvendedel kommer aldrig. En del, nemlig godt en tiendedel, kommer fra skoler, hvor der ikke er et skolebibliotek. Hvor tit kommer du på skolebiblioteket Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Der er ikke noget på skolen Ubesvaret 10

13 Hvor ofte på folkebiblioteket Næste diagram viser, at børnene generelt kommer sjældnere på folkebiblioteket end på skolebiblioteket 1. Knap en tiendedel af børnene kommer flere gange ugentligt, mens en femtedel kommer ugentligt, lidt flere kommer månedligt. Godt en tredjedel kommer sjældnere, mens en tiendedel aldrig besøger biblioteket. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Ubesvaret Netop dette spørgsmål kan sammenlignes med en landsdækkende undersøgelse, der er foretaget i Selvom sådanne sammenligninger altid må tages med et eller andet forbehold 3, viser tabellen tydeligt, at københavnske børn generelt er flittigere biblioteksgæster end det gennemsnitlige tal for landet som helhed. I AKFs undersøgelsen indgår yngre børn end i den Københavnske undersøgelse, men når man sammenligner med de to aldersgrupper (10-12 år og år), der svarer til den samlede gruppe i København, er billedet alligevel, at flere børn i København kommer oftere og færre kommer aldrig. 1 I dette diagram indgår også besøg på kombi-biblioteker. 2 Trine Bille m.fl.: Danskernes kultur- og fritidsvaner 2004 med udviklingsvaner tilbage til AKF-forlaget april Side Svarkategorierne er fx ikke helt ens formuleret og fremgangsmåden har ikke været helt den samme. I AKFs undersøgelser er interviewene foretaget i børnenes hjem, hvor vi har været ude på skolerne. 11

14 Andel der besøger et folkebibliotek/børnebibliotek - Landet som helhed - København årige årige Alle Mindst 4 gange om ugen/ Flere gange om ugen* Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Ubesvaret mv.** I alt * Den første formulering er fra AKF undersøgelsen den anden er fra Københavnerundersøgelsen ** AKF har ikke medtaget ubesvarede mv. Besøg på skolebiblioteker og folkebiblioteker Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem besøg på skolebiblioteket og besøg på folkebiblioteket. Der er ikke nogen direkte og entydig sammenhæng. Det er altså ikke sådan, at de børn, der ofte kommer på skolebiblioteket også ofte kommer på folkebiblioteket. Dog er der en relativ stor gruppe (20%), der både kommer ofte (ugentligt) på skole- og børnebiblioteket. Ser man samlet på det, kan man fx dele børnene op i 4 grupper. Meget hyppige brugere af begge biblioteker: 30% (Mørkest markering) Hyppige brugere af det ene eller andet: 29% (Næstmørkeste markering) Sjældne brugere: 18% (Ingen markering) Meget sjældne brugere: 24% (Lysegrå markering) Besøg på skolebiblioteker og folkebiblioteker Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Procent af total Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ubesvaret I alt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Hvor tit på skolebiblioteket? Ikke noget på skolen Ubesvaret I alt I de følgende holder vi os til folkebibliotekerne. 12

15 Køn Pigerne er generelt set hyppigere gæster på folkebibliotekerne end drengene, det fremgår af diagrammet nedenfor. Men nogenlunde lige mange kommer flere gange om ugen. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Pige Dreng Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Alder Også alderen spiller en rolle, når vi ser på biblioteksbesøg. Blandt de yngre finder vi flere end blandt de lidt ældre, der jævnligt besøger folkebiblioteket. Andelen, der kommer flere gange om ugen er dog nogenlunde den samme for de 4 aldersgrupper. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket -11 år 12 år 13 år 14+ år Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden 13

16 Familiesprog Næste diagram er lidt mere kompliceret, og dækker over, at der er store forskelle indenfor de forskellige grupper. Den gruppe, hvor flest kommer ofte på biblioteket, er børn dansk/andet familiesprog. Herefter kommer børn med andet familiesprog. I denne gruppe er der dog samtidig en relativ stor gruppe, der aldrig kommer på biblioteket. Børn med dansk familiesprog er dem, hvor færrest kommer ofte på biblioteket, samtidig er det dog også den gruppe, hvor flest overhovedet kommer på biblioteket (sammen med gruppen med dansk/andet familiesprog). Hvor tit kommer du på folkebiblioteker - Familiesprog Dansk Både dansk og andet sprog Et andet sprog end dansk 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Sjældnere Aldrig Ubesvaret 14

17 Fritidsvaner og besøg på biblioteket I dette afsnit ser vi, om der er forskel på besøgene på biblioteket mellem børnene ud fra deres fritidsvaner dvs. læsevaner, deltagelse i aktiviteter samt computervaner. Der er ikke noget overraskende i, at børn, der ofte læser bøger i fritiden også er dem, hvor flest ofte kommer på biblioteket. Hvad der måske er mere overraskende er, at børn, der aldrig læser i deres fritid, kommer oftere på biblioteket end børn, der læser sjældent. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket - Opgjort efter læsevaner Læser ugentligt Læser sjældnere Læser aldrig Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Deltagelsen i fritidsaktiviteter ser ikke ud til at have den store betydning i forhold til, om børnene kommer på biblioteket. Dog ser det ud til, at de børn, der er meget aktive går til flere fritidsaktiviteter kommer lidt hyppigere på biblioteket end de øvrige (andelen, der kommer sjældent eller aldrig, er mindre i denne gruppe). 15

18 Set i forhold til computervaner, er der et klart mønster. Det er således flere børn uden computer, der ofte kommer på biblioteket, mens daglige Internetbrugere dvs. brug hjemmefra er de børn, der kommer sjældnest. Hvor tit kommer du på folkebiblioteket Daglige Internetbrugere Sjældne Internetbrugere Computer u. Internet Ingen computer Flere gange om ugen Mindst én gang om ugen Mindst én gang om måneden Hvem kommer børnene sammen med Det er naturligvis forskelligt fra gang til gang, hvem børnene er sammen med, når de besøger biblioteket. Det mest almindelige er dog, at børnene kommer sammen med kammerater eller venner. Betydeligt færre kommer alene og lidt færre endnu kommer sammen med forældre. Endelig er der en gruppe, der kommer sammen med andre. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre

19 Drenge og piger Forskellen mellem drenges og pigers besøgsmønster består i, at flere piger end drenge kommer sammen med kammerater og venner. Ser man på de andre forhold, er der ingen væsentlig forskel mellem kønnene. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre Dreng Pige Alder Ser vi nu på aldersgrupperne, viser det sig, at forskellen ligger på et andet område, nemlig og nok ikke overraskende at flere af yngre kommer sammen med deres forældre. Samtidig kommer lidt flere af de ældre end de alleryngste alene. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre -11 år 12 år 13 år 14+ år 17

20 Familiesprog Næste diagram viser forskellen mellem børnene alt efter hvilket sprog, der normalt tales i familien. Der er en forskel, som er særlig markant, nemlig at langt flere børn, der taler danske i hjemmet kommer på biblioteket sammen med deres forældre, sammenlignet med børn, der taler et andet sprog i hjemmet. Herudover er forskellene mindre og ikke systematiske. Kommer du alene eller sammen med andre Sammen med kammerater/venner Kommer alene Sammen med forældre Sammen med andre Dansk Både dansk og andet sprog Et andet sprog end dansk 18

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Voksne københavneres kultur- og fritidsvaner

Voksne københavneres kultur- og fritidsvaner Voksne københavneres kultur- og fritidsvaner Kultur- og fritidsvaner / 2 Sammenfatning af rapport udarbejdet juni 2007 af Claus Syberg Henriksen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Indhold

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur.

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Indhold Forord.. s.3 Af Kulturdirektør Lone Gladbo Hvad skaber en lystlæser?.....

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov Maj 2000 Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov CASA, maj 2000 ISBN 87-90751-36-1 Forord Erfaringerne

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008 Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Sundhed og Trivsel Skolebørnsundersøgelsen Århus, 28 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse på Rapporten er udarbejdet af Katrine

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere