HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv"

Transkript

1 Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013

2

3 Indholdsfortegnelse HVORFOR DETTE IDÉOPLÆG? 4 SIDEN SIDST 5 PROCES - VEJEN FREM 7 HVOR ER VI? 9 DELPROJEKTER 10...SOM RINGE I VANDET 13 VISION OG MÅL 15 FREMTIDSSCENARIE 16 TILGÆNGELIGHED 21 HVAD ARBEJDER VI MED? 23 VI SER PÅ BYMIDTE 26 ØNSKER OG DRØMME TIL BYMIDTE 27

4 HVORFOR DETTE IDÉOPLÆG? INDLEDNING Denne brochure er et idéoplæg udarbejdet for at præsentere delresultater af arbejdet med Plan for Hedensted Bymidte og for at skabe fælles forståelse for hovedidéerne i den kommende plan. Brochuren opsummerer hidtidig del af arbejdsprocessen og de gennemførte etaper af borgerinddragelsen. Det er nemlig stort set på baggrund af borgerinddragelsen vi er kommet frem til idéerne, der er beskrevet i den nærværende brochure. Det er disse idéer, som nu skal udvikles videre og danne grundlag til Plan for Hedensted Bymidte 2013.? Hedensted Kommune vil gerne takke Hedensted Handelsforening og alle borgere, som har bidraget til planen ved at deltage i borgermøder og udfylde spørgeskemaer. Vi glæder os til det videre samarbejde om Plan for Hedensted Bymidte 2013 og ser frem til i fællesskab at formulere retningslinjer for bymidtens fremtidige udvikling. Hvorfor lave en plan for bymidten? Skabe et sted i fællesskab. Hedensted Bymidte 4 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

5 DIAGRAM SIDEN SIDST Møde med handelsforeningen Åbent debatmøde om drømmene for fremtidens Hedensted Bymidte Fase 1 Fase 2 Projektbeskrivelse Vidensindsamling Fase 3: Borgerinndragelse 1 Debatmøde med medlemmer af Hedensted Handelsforening Åbent debatmøde: Drømme for fremtidens Hedensted bymidte Skoleprojekt på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen Spørgeskemaundersøgelse 5

6 BESKRIVELSE Spørgeskema Du kan også udfylde dette spørgeskema elektronisk på Hedensted har brug for din mening! Køn? Kvinde: Mand: Alder: år Bor du i Hedensted by? Ja: Nej, jeg bor i: Vi vil gerne høre dine tanker om Hedensted bymidte - nu og i fremtiden. Hvad mener du for eksempel om bymidten i forhold til byen som handelsby, livskvalitet, udbuddet af butikker, parkering, tryghed, sundhed, kultur og fritid, grønne områder eller noget helt andet...? Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor? Nævn 3 dårlige ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor? Hvad er bymidtens bedste muligheder/potentialer i fremtiden? Hvad er DINE drømme for Hedensted bymidte? Hvordan ønsker du, at bymidten skal opleves om eksempelvis 10 år? Hvordan kan du være med til at skabe en bedre bymidte? Spørgeskemaet fortsætter på næste side Side 1 Spørgeskema Skoleprojekt på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen (billederne her er kun fra Hedensted Skole) Fase 1: Projektbeskrivelse I denne periode blev der udarbejdet en beskrivelse for projektet inklusiv, hvordan processen skulle forløbe, en interessentanalyse samt en tidsplan. Fase 2: Vidensindsamling I denne fase blev der indsamlet en del viden om Hedensted. Der blev bl.a. kigget på historiske og nutidige kort, planen for Hedensted Bymidte 2005, kommuneog lokalplaner, historiske tidsskrifter og statistikker. Derudover blev der foretaget flere besigtigelser i Hedensted. Ud fra dette materiale blev der udarbejdet flere analyser af bymidten, heriblandt en SWOT-analyse (byens styrker, svagheder, muligheder og trusler). Alt dette mareiale dannede grundlaget for de tiltag, der blev gjort under fase 3: Borgerinddragelse 1. Fase 3: Borgerinddragelse 1 Borgerinddragelse 1 havde til formål, - at skabe interesse for udviklingen af bymidten, - at skabe konsensus omkring bymidtens problemstillinger/udfordringer, kvaliteter og potentialer, - at få borgernes viden om bymidten idag samt - at få dem til at formulere deres drømme for bymidten. Denne fase havde altså til formål at få input, der sammen med materialet i fase 2 kunne danne grundlaget for den videre proces. Inddragelsen i denne fase skete på 4 niveauer: - Et møde med medlemmer af Hedensted Handelsforening, - Et åbnet debatmøde for alle borgere, - Workshop med eleverne på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen - En spørgeskemaundersøgelse Ved at inddrage borgere på flere niveauer, syntes vi, at vi fik flere inputs end hvis vi kun havde gjort 1 eller 2 af tiltagene. 6 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

7 DIAGRAM plan for hedensted bymidte PROCES - VEJEN FREM Idéoplæg for Hedensted Bymidte møde med Handelsforeningens bestyrelse Opsamling: siden sidst Aktivere Hedensted Handelsforening Debat - hvordan får vi idéen realiseret? Slogan? Erhvervskontakt og Citychef står til rådighed møde med Følgegruppe, Handelsforening og Ungerådet Opsamling siden sidst Workshop - hvordan får vi idéen realiseret? Slogan? Byrådsseminar Opsamling og bearbejdning evt. kontakt til handicaporganisationer Præsentation af udkast til Handelsforening, Følgegruppe og Ungerådet TMU + Byråd - vedtagelse Overordnet program Retningslinjer Liste af projekter 7

8 BESKRIVELSE Det er nemt og praktisk at handle i Hedensted Bymidte... Hvad skal Hedensted Bymidte være kendt for? BILLEDER ELLER DIAGRAMMER Det var faktisk en af mine idéer at lave en app skattejagt. Det er essentielt for projektets succes, at bymidtens aktører er med, da det i høj grad er byen selv, der skal arbejde for at realisere Plan for Hedensted Bymidte Det er ligeledes væsentligt, at den borgerinddragelse, der allerede er gennemført, ligger til grund for det videre arbejde. Med afsæt i den tankegang vil Hedensted Kommune mødes med Hedensted Handelsforening, borgere fra Følgegruppen* og repræsentanter af Ungerådet** for at skabe fælles forståelse for idéer præsenterede i nærværende brochure samt for at debattere, hvordan ideerne kan blive realiseret i virkeligheden. Efter en opsamling og bearbejdning af input fra møderne, skal Byrådet forholde sig til materialet. Byrådets ønsker og pejling til Plan for Hedensted Bymidte 2013 vil efterfølgende blive indarbejdet i udkast til planen, som efterfølgende vil blive præsenteret for Hedensted Handelsforening, Følgegruppen og Ungerådet. Efter indarbejdelse af kommentarer fra denne sidste etape af borgerinddragelsen, vil Byrådet vedtage planen. Der forventes, at den færdige Plan for Hedensted Bymidte 2013 vil indeholde et overordnet program med principper og retningslinjer for bymidtens ønskede funktioner og kvaliteter samt en liste over projekter og tiltag, der skal til for at ønskerne bliver realiseret. * Følgegruppen er en gruppe borgere, der meldte sig til under et tidligere debatmøde, og repræsentanter af Hedensted Handelsforening. Følgegruppens opgave er at være med til at diskutere og finpudse materialet inden det gøres helt færdigt til præsentation for øvrige borgere. ** Ungerådets formål er, at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kommunikationen mellem Byrådets medlemmer og unge i Hedensted Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Rådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder de unges behov og interesser. 8 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

9 HEDENSTED BYMIDTE - KORT 1:5000 HVOR ER VI? Jørgensens Alle Mosegade Bredgade Horsensvej Bredgade Nørrebrogade Vesterbrogade HEDENSTED BYMIDTE Østerbrogade Bytorvet Kirkegade Dalbyvej Vejlevej Stationsvej Tonysalle Projektområde - Hedensted Bymidte 9

10 DELPROJEKTER - POTENTIALER OG FREMTIDIGE TEMATIKKER DELPROJEKTER 1. Sognegårdkarre og ny vej Flere af de bygninger i området mellem torvet og stationen er snart ved at være saneringsmodne, hvilket giver mulighed for byudvikling i form af byomdannelse. Samtidigt er det i dette område, at den trafikale struktur omkring jernbanestationen kan optimeres, således, at stationen bliver mere synlig og nemt tilgængelig for bløde trafikanter direkte fra torvet, mens biltrafikken ledes udenom torvet, på en ny vej langs jernbanen (i forlængelse af Østerbrogade). Ved planlægning for den nye vej skal der tages hensyn til byrumsmæssig sammenhæng mellem Østerbrogade og Vesterbrogade samt til behov for nøje bearbejdning af tunnelen under jernbanen. Udformning af ny bebyggelse vil være afgørende for afgrænsning af byrum ved Bytorvet Brugsens område og parcelhusgrunde Parkeringspladsen foran SuperBrugsen er populær hos butikkens kunder, men samtidigt er med til at sløre afgrænsningen af Bytorvet som byens hovedplads. Hvis der kom en ny, mere åben og højere (f.eks. i 2 etager) facade foran den eksisterende bygning, ville det være med til at styrke byrummets afgrænsning. Endvidere er P-pladsen bag Fakta og SuperBrugsen et eksempel på, at åbne arealer flyder sammen og der er ønskeligt at få bebyggelsen til at spille sammen ved at fremstå i samme retning som en forside. Derudover ligger der en udfordring i at styrke bymidtens afgrænsning i den sydlige retning, hvor bagsiden af SuperBrugsen og den ovennævnte parkering er direkte nabo til parcelhusgrunde. Delprojekter - Hedensted Bymidte 2 10 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

11 3. Torv og samspil mellem de nærliggende byggerier Bytorvet er bymidtens mest centrale samlingssted. Bytorvet består af selve torvet, veje, der skærer sig gennem torvet samt parkeringspladser. Afgrænsningen af Bytorvet er uklar, hvilket skyldes de omkringliggende bygningers udformning og placering samt torvets bearbejdning og forskellige funktioner. Det gør, at torvet flyder sammen med de omkringliggende mindre byrum. Der bør ske en opstramning af Bytorvet og dermed en klar stillingtagen til, hvordan rummet defineres og torvet afgrænses. Torvet virker ikke som et torv, der er interessant at opholde sig på. Dette skyldes primært inventaret på torvet og de næsten lukkede facader, der vender ud mod torvet. Til tider, når der afholdes særlige arrangementer, kan der dog være meget liv på torvet. Der ønskes derfor flere arrangementer og aktiviteter på torvet. Krydset Bytorvet er et trafikalt knudepunkt i området. Der bør ske en opstramning af krydset, eksempelvis ved at etablere en hævet flade, med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og en tydelig adskillelse af vejarealet, parkeringspladser, arealer for bløde trafikanter og opholdssteder. Plads mellem Bytorvet 5 og 21A er en form for bindeled mellem Haralds Plads og Bytorvet. Sigte og bevægelseslinjen mellem Haralds Plads og Bytorvet går gennem dette lille byrum. Facaderne henvender sig i flere retninger. Dette giver ikke bygningerne en entydig for- og bagside, hvilket virker forvirrende og svækker byrummet. Der bør laves en fælles strategi, der dels forbedrer butiksfacaderne og dels styrker byrummet og sigtelinjen som vil lede borgerne til torvet. Byrummets disponering og æstetik bør bearbejdes nøje samtidigt med at den eksisterende cykel- og affaldsskur integreres bedre i omgivelserne Aldi-karre Bygningen, der huser Aldi, ligger trukket væk fra krydset Bytorvet og er drejet, hvilket betyder, at der er en uklar afgrænsning af gaderummet. Det er relevant at fylde ud til fortovet, så området er med til at danne en mere klar markering af gaderummet samt optage de forskellige gaderetninger, som støder sammen netop her. Så længe den eksisterende butik fungerer, vurderes det dog ikke realistisk, at dette sker ved at lave en bebyggelse på hjørnet. Opstramningen skal ske på anden måde, med mindre bebyggelsen erstattes af helt nyt byggeri. Placering af vareindleveringen til Aldi er også medvirkende til, at det er svært at definere byrummet foran Aldi, da vareindleveringer ligger i dag direkte ved indgangene til butikkerne Østerbrogade 6 og 8. Der bør være en fysisk adskillelse af kundernes færden og vareindleveringen, så kunderne naturligt og sikkert ledes til butikkerne. Der ligger en udfordring i løse dette problem på grund af pladsmangel. 1 Delprojekter - Hedensted Bymidte 2 11

12 OPSUMMERING AF DELPROJEKTER Torv og samspil mellem de nærliggende byggerier Aldi-karre Sognegårdkarre og ny vej Brugsens område og parcelhusgrunde 12 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

13 DIAGRAM BESKRIVELSE...SOM RINGE I VANDET Vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt. Plan for Hedensted Bymidte koncentrerer sig om området beliggende i den centrale del af Hedensted, øst for jernbanen. Området omfatter Bytorvet med tilstødende karreer. Prioritering af denne del af byen er begrundet i, at vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt. Det er hensigten, at hele Hedensted styrkes ved at aktiviteterne samles ét sted. Et forsøg på at løfte et større område på én gang ville kræve enorme ressourcer og resultatet ville ikke komme til at stå mål med udgiften. En koncentreret indsats i den udpegede mindre del af byen vil derimod gavne resten af byen. På sigt kan man forestille sig, at et blomstrende handelsliv fra bymidten vil sprede sig som ringe i vandet. Derfor bevarer vi i vores arbejde med Plan for Hedensted Bymidte de tætte forbindelser til den omgivende by og på den måde sikrer vi, at fysiske rammer for at den positive udvikling fra bymidten smitter på naboområderne er til stede. Området på ydersiden af Hedensted Bymidte karakteriseres i dag, ligesom selve bymidten, af god tilgængelighed og er dermed en oplagt placering for forretninger, som ikke er så afhængige af helt central placering, f.eks. en cykelsmed, der har brug for tilgængelighed og synlighed, men hvis værkstedsfaciliteter samtidig er svære at forene med bymidtens ønskede hygge og charme. Plan for Hedensted Bymidte ændrer ikke på nuværende vilkår for etablering og drift af lignende forretninger i området. 13

14 BIBLIOTEK BUTIKKER SKOLE SPORT HEDENSTED BYMIDTE STATION...Som ringe i vandet spreder det gode handels og byliv sig fra bymidte. 14 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

15 VISION OG MÅL HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte Diagram: Nemt og praktisk ankomst til Hedensted Bymidte, parkering, handel, ophold og afrejse. VISION OG MÅL P P P På baggrund af indsamlet materiale og input fra borgere tegner der sig nedenstående vision og mål for Hedensted Bymidte. Visionen for Hedensted Bymidte er at skabe et stærkt fokus på bymidtens potentiale i forhold til andre handelsmuligheder: gode ankomst- og parkeringsmuligheder, nem orientering, spændende ophold, aktivitet og bevægelse i bymidten samt ukompliceret afrejse. Målet er at skabe et bedre samspil mellem daglig bevægelse og faciliteterne i Hedensted Bymidte. Det skal være nemt og praktisk at ordne sine ærinder i bymidten. Samtidigt skal de besøgende opleve, deltage og underholdes med de faciliteter bymidte skal tilbyde hele året. Kreative mennesker efterspørger (..) i stigende grad en livsstil, der er bygget op omkring kreative oplevelser. Vi irriteres over de strenge opdelinger, der tidligere adskilte arbejde, hjemmeliv og fritidsliv. - skriver den amerikanske vækstekspert Richard Florida, der er kendt for sine teser om kreativitet, i sin bog Den kreative Klasse. Hedensted Bymidte skal signalere et trygt og imødekommende bymiljø, som kan rumme forskellige behov til den brede målgruppe. Moderne mennesker efterspørger i stigende grad unikke oplevelser/aktiviteter, aktiv fritid for hele familien, sundhed med meget mere. Det skal de besøgende kunne finde i Hedensted Bymidte. Hedensted Bymidte skal tilbyde en livsstil med en kombination af socialt samvær, leg for alle, indkøb og aktiviteter. Hverdagens gøremål kan kombineres med sjove oplevelser for alle - nemt og praktisk på ét sted. Dagligdagen skal bare fungere, ligesom beskrevet i Fremtidsscenarier på følgende sider. 15

16 4 INDBERETNINGER FRA FREMTIDIGE HEDENSTED BYMIDTE FREMTIDSSCENARIE Vi har skitseret 4 eksempler på indberetninger fra fremtidige Hedensted Bymidte, som illustrerer de forskellige målgrupper i bybilledet og deres behov samt hvordan de oplever og formidler ankomst, ophold, indkøb, aktiviteter og afrejse fra Hedensted Bymidte. HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS HEDENSTED BYMIDTE Hedensted Bymidtes tiltag, events og faciliteter der er tilstede i bymidten, skal formidles mangfoldigt. Der skal skabes en god sammenhæng mellem information og brugerne via f.eks. internettet, apps, aviser og digital skiltning. Derfor er indberetningerne fortalt og formidlet gennem forskellige medier som tilpasser sig de forskellige målgrupper - det er lige fra den lokale avis, internettet, postkortet og WI FI. HEDENSTED BYMIDTE Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT HEDENSTED 2013 HEDENSTED BYMIDTE Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI 16 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

17 HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS Butiksejer i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS Uddrag fra lokal avis Den nye hjemmeside og app har virkelig skabt en interesse omkring butikkerne i Hedensted Bymidte. Det er tirsdag morgen og Frida er ved at gøre klar i udstillingsvinduet med dagens overraskelse som allerede er slået op på hjemmesiden. Mens hun går og pakker varer ud, fortæller hun om app skattejagten, som skal afprøves på fredag, hvor alle butikker har open by night. Hun glæder sig over det øgede samarbejde butiksejerne har i byen, der er stor enighed og opbakning omkring de forskellige arrangementer, som bymidte ambassadører har været rigtig gode til at få arrangeret. Resultatet er flere glade kunder og øget omsætning samt reklame for butikkerne. Det er godt at have sin butik her, hvor der er andre butikker og hvor mange mennesker kommer forbi på indkøbsture direkte fra arbejde, på vej til caféen, fra stationen eller mødes i bymidten, siger Frida og smiler til et ægtepar i butikken, som allerede er klar til at gøre de første indkøb. 17

18 Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Skrevet på Blog Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Indkøbsturen kan planlægges allerede hjemmefra, skriver Line på hendes blog på internettet. Hedensted Bymidte har udviklet en helt ny brugervenlig og indbydende hjemmeside, hvor man får overblik over aktuelle tilbud i alle butikker, som ligger så tæt på hinanden. Med 3 livlige børn ud og ind af bilen i ulvetimen, kræver det praktisk planlægning allerede inden turen. Det er fantastisk at kunne parkere bilen så tæt på alle butikker, købe gave i Matas, bytte blusen i modebutikken og købe mælk i en bevægelse. Børnene bliver ikke utålmodige, da det er nemt at finde en parkeringsplads, det går stærkt med at handle og køre afsted igen. Desuden elsker børnene at komme med på indkøb i Hedensted - sikkert fordi byen tit har spændende arrangementer, som de er gode til at reklamere med på bymidtens hjemmeside. De store leger på torvet og underholder sig med balancebane, mens de små leger på vandpladsen. De vil altid til Hedensted, når der skal handles. Det er simpelthen så nemt at handle her. Selv farmand kunne finde ud af det ;-) 18 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

19 HEDENSTED BYMIDTE Pensionist i i Hedensted Bymidte - POSTKORT FLERE BILLEDER HEDENSTED BYMIDTE Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT Skrevet på et postkort fra Olga i Hedensted til Oda i Vejle. Postkortet er for øvrigt fra Bymidte Festivalen, hvor forskellige foreninger præsenterede sig over for bredt publikum i byens rum. Kære Oda I næste weekend hvor I kommer til i byen, skal vi til folkedans. På byens torv ved Brugsen er der nemlig dans under åben himmel. Bagefter tager vi en kop kaffe på bænkene under de smukke kirsebærtræer, som allerede er sprunget ud. Det er så smukt og der er ro men samtidigt kan vi se på alle menneskerne, der handler. Der er nok at se på her i vores nye bymidte. Heidi kommer også med børnene, da der er vandleg for de små ved bytorvet. HEDENSTED 2013 HEDENSTED 2013 Kærlig hilsen Olga PS. I står bare af ved stationen, så er I der. Det kunne ikke være nemmere! 19

20 Teenager i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI Sendt som SMS besked samt beskeder på Facebook Hey skal v ikk mødes v PQ banen i Bymidte og øve - i aften når bilerne er væk C U soon Har d set alle balanceklodserne på torvet? Det er mega sjovt kommer d? LOL Det er så cool med gratis wifi hotspots i Hedensted Bymidte, så kan vi mødes, være on line, men også få frisk luft, som mor jo siger vi skal ha Bare gå rundt, hygge og shoppe. Mega nice Street art i Hedensted!!! Vi kan også!! 20 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

21 TILGÆNGELIGHEDS BYMIDTE Et gennemgående træk i de præsenterede indberetninger fra fremtidige Hedensted Bymidte (side 16-20), som viser, hvordan bymidten ønskes at fungere, er bredt forstået tilgængelighed. Lad os nu se nærmere på dette begreb... HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte TILGÆNGELIGHED Der findes mange definitioner af tilgængelighed, som alle har udgangspunkt i betydning af ordet tilgængelig : den, man kan komme til uden uoverstigelige hindringer. Det er også dette udgangspunkt vi tager i arbejdet med Plan for Hedensted Bymidte, da let til-gængelighed og smidig logistik af daglige indkøbsture er Hedensteds ubetvivlelig styrke, som byen kan konkurrere på. Hedensted ligger mellem Danmarks 7. og 8. største byer (Horsens og Vejle) med ca. 20 km afstand til hver. Begge store byer byder på bredt udvalg af handelsmuligheder. På grund af tæt trafik kan det dog tage forholdsvis lang tid at komme ind og ud fra de store byers centrale områder og indkøbscentre. Dette problem eksisterer ikke i Hedensted, hvor det kun tager få minutter at køre ind til bymidten fra landevejen og hvor man nemt kan finde en parkeringsplads. Dette gør Hedensted Bymidte til en attraktiv alternativ til storbyerne for dem, der befinder sig i oplandet. Hedensted Bymidte har derudover den fordel, at alt det, man skal nå og ordne på en tur i byen, kan her ligge rigtig tæt på hinanden. HORSENS En god beliggenhed og let tilgængelighed er dog ikke nok til at sikre et blomstrende handelsliv. Derfor skal vi i vores projekt sikre, at man ikke alene hurtigt kan komme ind og ud fra bymidten, men også få en god oplevelse af at være der. Bymidten skal være overskuelig, tryg og behagelig at færdes i. Derudover vil en oplevelse, der positivt adskiller sig fra andre indkøbsmuligheder, være med til at fastholde nuværende og tiltrække nye kunder. HEDENSTED Vi skal derfor udover et velfungerende transportsystem også sikre rammer for skabelse af et imødekommende, hyggeligt miljø med liv og aktiviteter, der vil berige handelsoplevelsen og styrke den lokale identitet. Et andet aspekt af tilgængelighed er at tage hensyn til og opnå størst mulig bevægelsesfrihed og sikkerhed for alle typer mennesker - også dem, der med varige eller midlertidige funktionsnedsættelser (ældre, børn, handicappede, personer med barnevogn, gangbesværede etc. ) og dem, der ikke kommer i bil, men med offentlig transport, dem der går eller cykler. Disse brugere og deres krav til bymidtens anvendelighed vil vi ligeledes have i mente, når vi i fællesskab med lokale aktører, handelsforeningen og projektudviklere vil se og planlægge på fysisk udformning af Hedensted Bymidte. VEJLE 21

22 Hedensted Bymidte Internet Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Vidensdeling Hjemme igen Formidling af tilgængelighed er mindst ligeså vigtigt som tilgængelighed i sig selv. Største delen af mennesker planlægger deres indkøbsture til byen og de mennesker som i mere eller mindre grad har funktionsnedsættelse eller der kræves ekstra overvejelser i forhold til tilgængelighed med barnevogn, klapvogn eller børn. De grupper har et endnu større behov for at planlægge sin færden. Tilgængelighed er en investering for Hedensted. Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løftestang for byernes udvikling. I stedet for at opfatte tilgængelighedsspørgsmålet udelukkende som et spørgsmål om at løse fysiske udfordringer i byerne, kan man bruge tilgængelighedstiltag til at tilføre byerne nye rumlige og sociale kvaliteter. Kort sagt vil vi gøre op med en traditionel tendens til at betragte udgifter til at gøre byer og attraktioner tilgængelige som en omkostning, for i stedet se tilgængelighed som en investering, der kan vækst og udvikling for byerne som helhed. Ved at skabe tilgængelighedsløsninger, der har en høj arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet, kan man udover at løse konkrete tilgængelighedsproblemer revitalisere byrum og bygninger, der appellerer bredt til byens brugere og bidrager til øget livskvalitet for alle. Tilgængelighed skaber byliv både i fysisk og formidlingsmæssig forstand har også et socialt og bylivsmæssigt aspekt. Det handler om at stille byens rum til rådighed for borgerne på nye måder. Ved at gøre byens rum mere tilgængelige kan man samtidig åbne for nye anvendelser til kulturelle og oplevelsesmæssige formål. Således kan tilgængelighed til kulturarven være et redskab til at skabe oplevelsesøkonomisk vækst. 22 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

23 HANDEL OG ERHVERVSLIV HVAD ARBEJDER VI MED? Et godt handelsliv skaber byliv. Byliv fremmer handelslivet. Gode handelsmuligheder tiltrækker mennesker. Borgere, der færder mellem sine daglige mål er potentielle kunder og kan bidrage til at styrke det lokale handelsliv. For at støtte udviklingsmuligheder for handelsliv i Hedensted Bymidte kunne man overveje: * Fokus på iværksættere * Butikssamarbejde * Koordinerede åbningstider * Fælles markedsføring * Bymiljø - Indkøbsmiljø * Kunst - synliggørelse af lokale kunstner * Udnytte tomme butikslokaler f.eks. til udstilling af kunstværker * Aktive / skiftende udstillingsvinduer * Fælles hjemmeside med aktuelle tilbud * Udarbejdelse af årskalender for events, oplevelser og aktiviteter 23

24 BYRUM OG BYLIV Liv skaber liv. Bliver et sted populær at bruge, kommer der sikkert endnu flere brugere til. Derfor skal byrummene i Hedensted Bymidte gøres populære at opholde sig i. Hedensted byrummene skal kickstartes ved at gøre opmærksom på stedet og dets muligheder. Man kan eksempelvis arbejde med: * Byliv hele døgnet med blandet funktioner som boliger og erhverv * Skabe byliv / aktiviteter hele året også om vinteren * Samle og koncentrere Bymidtes aktiviteter HILSEN FRA HEDEFESTIVAL 2013 * Bylivsprojekter også i form af midlertidige aktiviteter / events / installationer * Uformelle mødesteder i bymidte - opholdsmuligheder * Skabe tryghed hele døgnet * Alle aldre kan lege - leg for alle * Et godt flow gennem bymidte 24 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

25 INSPIRATION Street art - fra kedelige facader til spændende facader som bidrager til bybilledet Mobile drivhuse i byen, farverige opholdsklodser, midlertid installationer samt legeplads som f.eks. præsenterer byens kendetegn 25

26 UDFORDRINGER PÅ STEDET OG INSPIRATION TIL LØSNINGER VI SER PÅ BYMIDTE BILLEDER EL DIAGRAMMER Udfordringer i Hedensted Bymidte * Parkering - tæt på butikker og i harmoni med attraktive byrum * Trafik - sikker og effektiv * Fastholdelse af potentielle kunder i bymidtens område / Forlængelse af ophold * Byliv udenfor butikkers åbningstider * Lukkede facader - uatraktive byrum og uimødekommende butikker * Handelsorganisation - en aktiv og stærk forening, der står sammen om Bymidten Inspiration til Hedensted Bymidte * Multifunktionel parkeringsområder * Regelmæssige spændende og forskellige arrangementer på torvet * Midlertidig forskønnelse - kridttegninger, paste-on * Små legeområder/steder * Forskønnelse af facader * Opgradering af opholdsarealer (bymøbler, belægning, belysning, beplantning) 26 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

27 ?ØNSKER OG DRØMME TIL BYMIDTE Hvad skal der til for at Hedensted Bymidte fungerer som beskrevet i denne brochure? * Hvad skal der til for at skabe god tilgængelighed i bymidten? * Hvilke aktiviteter kunne blive en succes i Hedensted Bymidte? * Hvad kunne slogan for Hedensted Bymidte være? 27

28 HEDENSTED BYMIDTE Brochuren er udarbejdet af Hedensted Kommune Team By & Landskab. Juli 2013 Billederne i denne brochure må ikke genanvendes eller bruges til videre markedsføring.

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Landet som et attraktivt sted at bo og leve for børn og unge i fremtiden. Foredragsholder og forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.

Landet som et attraktivt sted at bo og leve for børn og unge i fremtiden. Foredragsholder og forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk. Landet som et attraktivt sted at bo og leve for børn og unge i fremtiden Foredragsholder og forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Fokuspunkter Intro: Værdier og drømme blandt børn og unge på

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere