HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv"

Transkript

1 Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013

2

3 Indholdsfortegnelse HVORFOR DETTE IDÉOPLÆG? 4 SIDEN SIDST 5 PROCES - VEJEN FREM 7 HVOR ER VI? 9 DELPROJEKTER 10...SOM RINGE I VANDET 13 VISION OG MÅL 15 FREMTIDSSCENARIE 16 TILGÆNGELIGHED 21 HVAD ARBEJDER VI MED? 23 VI SER PÅ BYMIDTE 26 ØNSKER OG DRØMME TIL BYMIDTE 27

4 HVORFOR DETTE IDÉOPLÆG? INDLEDNING Denne brochure er et idéoplæg udarbejdet for at præsentere delresultater af arbejdet med Plan for Hedensted Bymidte og for at skabe fælles forståelse for hovedidéerne i den kommende plan. Brochuren opsummerer hidtidig del af arbejdsprocessen og de gennemførte etaper af borgerinddragelsen. Det er nemlig stort set på baggrund af borgerinddragelsen vi er kommet frem til idéerne, der er beskrevet i den nærværende brochure. Det er disse idéer, som nu skal udvikles videre og danne grundlag til Plan for Hedensted Bymidte 2013.? Hedensted Kommune vil gerne takke Hedensted Handelsforening og alle borgere, som har bidraget til planen ved at deltage i borgermøder og udfylde spørgeskemaer. Vi glæder os til det videre samarbejde om Plan for Hedensted Bymidte 2013 og ser frem til i fællesskab at formulere retningslinjer for bymidtens fremtidige udvikling. Hvorfor lave en plan for bymidten? Skabe et sted i fællesskab. Hedensted Bymidte 4 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

5 DIAGRAM SIDEN SIDST Møde med handelsforeningen Åbent debatmøde om drømmene for fremtidens Hedensted Bymidte Fase 1 Fase 2 Projektbeskrivelse Vidensindsamling Fase 3: Borgerinndragelse 1 Debatmøde med medlemmer af Hedensted Handelsforening Åbent debatmøde: Drømme for fremtidens Hedensted bymidte Skoleprojekt på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen Spørgeskemaundersøgelse 5

6 BESKRIVELSE Spørgeskema Du kan også udfylde dette spørgeskema elektronisk på Hedensted har brug for din mening! Køn? Kvinde: Mand: Alder: år Bor du i Hedensted by? Ja: Nej, jeg bor i: Vi vil gerne høre dine tanker om Hedensted bymidte - nu og i fremtiden. Hvad mener du for eksempel om bymidten i forhold til byen som handelsby, livskvalitet, udbuddet af butikker, parkering, tryghed, sundhed, kultur og fritid, grønne områder eller noget helt andet...? Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor? Nævn 3 dårlige ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor? Hvad er bymidtens bedste muligheder/potentialer i fremtiden? Hvad er DINE drømme for Hedensted bymidte? Hvordan ønsker du, at bymidten skal opleves om eksempelvis 10 år? Hvordan kan du være med til at skabe en bedre bymidte? Spørgeskemaet fortsætter på næste side Side 1 Spørgeskema Skoleprojekt på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen (billederne her er kun fra Hedensted Skole) Fase 1: Projektbeskrivelse I denne periode blev der udarbejdet en beskrivelse for projektet inklusiv, hvordan processen skulle forløbe, en interessentanalyse samt en tidsplan. Fase 2: Vidensindsamling I denne fase blev der indsamlet en del viden om Hedensted. Der blev bl.a. kigget på historiske og nutidige kort, planen for Hedensted Bymidte 2005, kommuneog lokalplaner, historiske tidsskrifter og statistikker. Derudover blev der foretaget flere besigtigelser i Hedensted. Ud fra dette materiale blev der udarbejdet flere analyser af bymidten, heriblandt en SWOT-analyse (byens styrker, svagheder, muligheder og trusler). Alt dette mareiale dannede grundlaget for de tiltag, der blev gjort under fase 3: Borgerinddragelse 1. Fase 3: Borgerinddragelse 1 Borgerinddragelse 1 havde til formål, - at skabe interesse for udviklingen af bymidten, - at skabe konsensus omkring bymidtens problemstillinger/udfordringer, kvaliteter og potentialer, - at få borgernes viden om bymidten idag samt - at få dem til at formulere deres drømme for bymidten. Denne fase havde altså til formål at få input, der sammen med materialet i fase 2 kunne danne grundlaget for den videre proces. Inddragelsen i denne fase skete på 4 niveauer: - Et møde med medlemmer af Hedensted Handelsforening, - Et åbnet debatmøde for alle borgere, - Workshop med eleverne på Hedensted Skole og Stjernevejsskolen - En spørgeskemaundersøgelse Ved at inddrage borgere på flere niveauer, syntes vi, at vi fik flere inputs end hvis vi kun havde gjort 1 eller 2 af tiltagene. 6 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

7 DIAGRAM plan for hedensted bymidte PROCES - VEJEN FREM Idéoplæg for Hedensted Bymidte møde med Handelsforeningens bestyrelse Opsamling: siden sidst Aktivere Hedensted Handelsforening Debat - hvordan får vi idéen realiseret? Slogan? Erhvervskontakt og Citychef står til rådighed møde med Følgegruppe, Handelsforening og Ungerådet Opsamling siden sidst Workshop - hvordan får vi idéen realiseret? Slogan? Byrådsseminar Opsamling og bearbejdning evt. kontakt til handicaporganisationer Præsentation af udkast til Handelsforening, Følgegruppe og Ungerådet TMU + Byråd - vedtagelse Overordnet program Retningslinjer Liste af projekter 7

8 BESKRIVELSE Det er nemt og praktisk at handle i Hedensted Bymidte... Hvad skal Hedensted Bymidte være kendt for? BILLEDER ELLER DIAGRAMMER Det var faktisk en af mine idéer at lave en app skattejagt. Det er essentielt for projektets succes, at bymidtens aktører er med, da det i høj grad er byen selv, der skal arbejde for at realisere Plan for Hedensted Bymidte Det er ligeledes væsentligt, at den borgerinddragelse, der allerede er gennemført, ligger til grund for det videre arbejde. Med afsæt i den tankegang vil Hedensted Kommune mødes med Hedensted Handelsforening, borgere fra Følgegruppen* og repræsentanter af Ungerådet** for at skabe fælles forståelse for idéer præsenterede i nærværende brochure samt for at debattere, hvordan ideerne kan blive realiseret i virkeligheden. Efter en opsamling og bearbejdning af input fra møderne, skal Byrådet forholde sig til materialet. Byrådets ønsker og pejling til Plan for Hedensted Bymidte 2013 vil efterfølgende blive indarbejdet i udkast til planen, som efterfølgende vil blive præsenteret for Hedensted Handelsforening, Følgegruppen og Ungerådet. Efter indarbejdelse af kommentarer fra denne sidste etape af borgerinddragelsen, vil Byrådet vedtage planen. Der forventes, at den færdige Plan for Hedensted Bymidte 2013 vil indeholde et overordnet program med principper og retningslinjer for bymidtens ønskede funktioner og kvaliteter samt en liste over projekter og tiltag, der skal til for at ønskerne bliver realiseret. * Følgegruppen er en gruppe borgere, der meldte sig til under et tidligere debatmøde, og repræsentanter af Hedensted Handelsforening. Følgegruppens opgave er at være med til at diskutere og finpudse materialet inden det gøres helt færdigt til præsentation for øvrige borgere. ** Ungerådets formål er, at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kommunikationen mellem Byrådets medlemmer og unge i Hedensted Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Rådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder de unges behov og interesser. 8 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

9 HEDENSTED BYMIDTE - KORT 1:5000 HVOR ER VI? Jørgensens Alle Mosegade Bredgade Horsensvej Bredgade Nørrebrogade Vesterbrogade HEDENSTED BYMIDTE Østerbrogade Bytorvet Kirkegade Dalbyvej Vejlevej Stationsvej Tonysalle Projektområde - Hedensted Bymidte 9

10 DELPROJEKTER - POTENTIALER OG FREMTIDIGE TEMATIKKER DELPROJEKTER 1. Sognegårdkarre og ny vej Flere af de bygninger i området mellem torvet og stationen er snart ved at være saneringsmodne, hvilket giver mulighed for byudvikling i form af byomdannelse. Samtidigt er det i dette område, at den trafikale struktur omkring jernbanestationen kan optimeres, således, at stationen bliver mere synlig og nemt tilgængelig for bløde trafikanter direkte fra torvet, mens biltrafikken ledes udenom torvet, på en ny vej langs jernbanen (i forlængelse af Østerbrogade). Ved planlægning for den nye vej skal der tages hensyn til byrumsmæssig sammenhæng mellem Østerbrogade og Vesterbrogade samt til behov for nøje bearbejdning af tunnelen under jernbanen. Udformning af ny bebyggelse vil være afgørende for afgrænsning af byrum ved Bytorvet Brugsens område og parcelhusgrunde Parkeringspladsen foran SuperBrugsen er populær hos butikkens kunder, men samtidigt er med til at sløre afgrænsningen af Bytorvet som byens hovedplads. Hvis der kom en ny, mere åben og højere (f.eks. i 2 etager) facade foran den eksisterende bygning, ville det være med til at styrke byrummets afgrænsning. Endvidere er P-pladsen bag Fakta og SuperBrugsen et eksempel på, at åbne arealer flyder sammen og der er ønskeligt at få bebyggelsen til at spille sammen ved at fremstå i samme retning som en forside. Derudover ligger der en udfordring i at styrke bymidtens afgrænsning i den sydlige retning, hvor bagsiden af SuperBrugsen og den ovennævnte parkering er direkte nabo til parcelhusgrunde. Delprojekter - Hedensted Bymidte 2 10 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

11 3. Torv og samspil mellem de nærliggende byggerier Bytorvet er bymidtens mest centrale samlingssted. Bytorvet består af selve torvet, veje, der skærer sig gennem torvet samt parkeringspladser. Afgrænsningen af Bytorvet er uklar, hvilket skyldes de omkringliggende bygningers udformning og placering samt torvets bearbejdning og forskellige funktioner. Det gør, at torvet flyder sammen med de omkringliggende mindre byrum. Der bør ske en opstramning af Bytorvet og dermed en klar stillingtagen til, hvordan rummet defineres og torvet afgrænses. Torvet virker ikke som et torv, der er interessant at opholde sig på. Dette skyldes primært inventaret på torvet og de næsten lukkede facader, der vender ud mod torvet. Til tider, når der afholdes særlige arrangementer, kan der dog være meget liv på torvet. Der ønskes derfor flere arrangementer og aktiviteter på torvet. Krydset Bytorvet er et trafikalt knudepunkt i området. Der bør ske en opstramning af krydset, eksempelvis ved at etablere en hævet flade, med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og en tydelig adskillelse af vejarealet, parkeringspladser, arealer for bløde trafikanter og opholdssteder. Plads mellem Bytorvet 5 og 21A er en form for bindeled mellem Haralds Plads og Bytorvet. Sigte og bevægelseslinjen mellem Haralds Plads og Bytorvet går gennem dette lille byrum. Facaderne henvender sig i flere retninger. Dette giver ikke bygningerne en entydig for- og bagside, hvilket virker forvirrende og svækker byrummet. Der bør laves en fælles strategi, der dels forbedrer butiksfacaderne og dels styrker byrummet og sigtelinjen som vil lede borgerne til torvet. Byrummets disponering og æstetik bør bearbejdes nøje samtidigt med at den eksisterende cykel- og affaldsskur integreres bedre i omgivelserne Aldi-karre Bygningen, der huser Aldi, ligger trukket væk fra krydset Bytorvet og er drejet, hvilket betyder, at der er en uklar afgrænsning af gaderummet. Det er relevant at fylde ud til fortovet, så området er med til at danne en mere klar markering af gaderummet samt optage de forskellige gaderetninger, som støder sammen netop her. Så længe den eksisterende butik fungerer, vurderes det dog ikke realistisk, at dette sker ved at lave en bebyggelse på hjørnet. Opstramningen skal ske på anden måde, med mindre bebyggelsen erstattes af helt nyt byggeri. Placering af vareindleveringen til Aldi er også medvirkende til, at det er svært at definere byrummet foran Aldi, da vareindleveringer ligger i dag direkte ved indgangene til butikkerne Østerbrogade 6 og 8. Der bør være en fysisk adskillelse af kundernes færden og vareindleveringen, så kunderne naturligt og sikkert ledes til butikkerne. Der ligger en udfordring i løse dette problem på grund af pladsmangel. 1 Delprojekter - Hedensted Bymidte 2 11

12 OPSUMMERING AF DELPROJEKTER Torv og samspil mellem de nærliggende byggerier Aldi-karre Sognegårdkarre og ny vej Brugsens område og parcelhusgrunde 12 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

13 DIAGRAM BESKRIVELSE...SOM RINGE I VANDET Vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt. Plan for Hedensted Bymidte koncentrerer sig om området beliggende i den centrale del af Hedensted, øst for jernbanen. Området omfatter Bytorvet med tilstødende karreer. Prioritering af denne del af byen er begrundet i, at vi skal starte en god proces, så byen og omverden hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt. Det er hensigten, at hele Hedensted styrkes ved at aktiviteterne samles ét sted. Et forsøg på at løfte et større område på én gang ville kræve enorme ressourcer og resultatet ville ikke komme til at stå mål med udgiften. En koncentreret indsats i den udpegede mindre del af byen vil derimod gavne resten af byen. På sigt kan man forestille sig, at et blomstrende handelsliv fra bymidten vil sprede sig som ringe i vandet. Derfor bevarer vi i vores arbejde med Plan for Hedensted Bymidte de tætte forbindelser til den omgivende by og på den måde sikrer vi, at fysiske rammer for at den positive udvikling fra bymidten smitter på naboområderne er til stede. Området på ydersiden af Hedensted Bymidte karakteriseres i dag, ligesom selve bymidten, af god tilgængelighed og er dermed en oplagt placering for forretninger, som ikke er så afhængige af helt central placering, f.eks. en cykelsmed, der har brug for tilgængelighed og synlighed, men hvis værkstedsfaciliteter samtidig er svære at forene med bymidtens ønskede hygge og charme. Plan for Hedensted Bymidte ændrer ikke på nuværende vilkår for etablering og drift af lignende forretninger i området. 13

14 BIBLIOTEK BUTIKKER SKOLE SPORT HEDENSTED BYMIDTE STATION...Som ringe i vandet spreder det gode handels og byliv sig fra bymidte. 14 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

15 VISION OG MÅL HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte Diagram: Nemt og praktisk ankomst til Hedensted Bymidte, parkering, handel, ophold og afrejse. VISION OG MÅL P P P På baggrund af indsamlet materiale og input fra borgere tegner der sig nedenstående vision og mål for Hedensted Bymidte. Visionen for Hedensted Bymidte er at skabe et stærkt fokus på bymidtens potentiale i forhold til andre handelsmuligheder: gode ankomst- og parkeringsmuligheder, nem orientering, spændende ophold, aktivitet og bevægelse i bymidten samt ukompliceret afrejse. Målet er at skabe et bedre samspil mellem daglig bevægelse og faciliteterne i Hedensted Bymidte. Det skal være nemt og praktisk at ordne sine ærinder i bymidten. Samtidigt skal de besøgende opleve, deltage og underholdes med de faciliteter bymidte skal tilbyde hele året. Kreative mennesker efterspørger (..) i stigende grad en livsstil, der er bygget op omkring kreative oplevelser. Vi irriteres over de strenge opdelinger, der tidligere adskilte arbejde, hjemmeliv og fritidsliv. - skriver den amerikanske vækstekspert Richard Florida, der er kendt for sine teser om kreativitet, i sin bog Den kreative Klasse. Hedensted Bymidte skal signalere et trygt og imødekommende bymiljø, som kan rumme forskellige behov til den brede målgruppe. Moderne mennesker efterspørger i stigende grad unikke oplevelser/aktiviteter, aktiv fritid for hele familien, sundhed med meget mere. Det skal de besøgende kunne finde i Hedensted Bymidte. Hedensted Bymidte skal tilbyde en livsstil med en kombination af socialt samvær, leg for alle, indkøb og aktiviteter. Hverdagens gøremål kan kombineres med sjove oplevelser for alle - nemt og praktisk på ét sted. Dagligdagen skal bare fungere, ligesom beskrevet i Fremtidsscenarier på følgende sider. 15

16 4 INDBERETNINGER FRA FREMTIDIGE HEDENSTED BYMIDTE FREMTIDSSCENARIE Vi har skitseret 4 eksempler på indberetninger fra fremtidige Hedensted Bymidte, som illustrerer de forskellige målgrupper i bybilledet og deres behov samt hvordan de oplever og formidler ankomst, ophold, indkøb, aktiviteter og afrejse fra Hedensted Bymidte. HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS HEDENSTED BYMIDTE Hedensted Bymidtes tiltag, events og faciliteter der er tilstede i bymidten, skal formidles mangfoldigt. Der skal skabes en god sammenhæng mellem information og brugerne via f.eks. internettet, apps, aviser og digital skiltning. Derfor er indberetningerne fortalt og formidlet gennem forskellige medier som tilpasser sig de forskellige målgrupper - det er lige fra den lokale avis, internettet, postkortet og WI FI. HEDENSTED BYMIDTE Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT HEDENSTED 2013 HEDENSTED BYMIDTE Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI 16 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

17 HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS Butiksejer i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS Uddrag fra lokal avis Den nye hjemmeside og app har virkelig skabt en interesse omkring butikkerne i Hedensted Bymidte. Det er tirsdag morgen og Frida er ved at gøre klar i udstillingsvinduet med dagens overraskelse som allerede er slået op på hjemmesiden. Mens hun går og pakker varer ud, fortæller hun om app skattejagten, som skal afprøves på fredag, hvor alle butikker har open by night. Hun glæder sig over det øgede samarbejde butiksejerne har i byen, der er stor enighed og opbakning omkring de forskellige arrangementer, som bymidte ambassadører har været rigtig gode til at få arrangeret. Resultatet er flere glade kunder og øget omsætning samt reklame for butikkerne. Det er godt at have sin butik her, hvor der er andre butikker og hvor mange mennesker kommer forbi på indkøbsture direkte fra arbejde, på vej til caféen, fra stationen eller mødes i bymidten, siger Frida og smiler til et ægtepar i butikken, som allerede er klar til at gøre de første indkøb. 17

18 Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Skrevet på Blog Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER Indkøbsturen kan planlægges allerede hjemmefra, skriver Line på hendes blog på internettet. Hedensted Bymidte har udviklet en helt ny brugervenlig og indbydende hjemmeside, hvor man får overblik over aktuelle tilbud i alle butikker, som ligger så tæt på hinanden. Med 3 livlige børn ud og ind af bilen i ulvetimen, kræver det praktisk planlægning allerede inden turen. Det er fantastisk at kunne parkere bilen så tæt på alle butikker, købe gave i Matas, bytte blusen i modebutikken og købe mælk i en bevægelse. Børnene bliver ikke utålmodige, da det er nemt at finde en parkeringsplads, det går stærkt med at handle og køre afsted igen. Desuden elsker børnene at komme med på indkøb i Hedensted - sikkert fordi byen tit har spændende arrangementer, som de er gode til at reklamere med på bymidtens hjemmeside. De store leger på torvet og underholder sig med balancebane, mens de små leger på vandpladsen. De vil altid til Hedensted, når der skal handles. Det er simpelthen så nemt at handle her. Selv farmand kunne finde ud af det ;-) 18 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

19 HEDENSTED BYMIDTE Pensionist i i Hedensted Bymidte - POSTKORT FLERE BILLEDER HEDENSTED BYMIDTE Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT Skrevet på et postkort fra Olga i Hedensted til Oda i Vejle. Postkortet er for øvrigt fra Bymidte Festivalen, hvor forskellige foreninger præsenterede sig over for bredt publikum i byens rum. Kære Oda I næste weekend hvor I kommer til i byen, skal vi til folkedans. På byens torv ved Brugsen er der nemlig dans under åben himmel. Bagefter tager vi en kop kaffe på bænkene under de smukke kirsebærtræer, som allerede er sprunget ud. Det er så smukt og der er ro men samtidigt kan vi se på alle menneskerne, der handler. Der er nok at se på her i vores nye bymidte. Heidi kommer også med børnene, da der er vandleg for de små ved bytorvet. HEDENSTED 2013 HEDENSTED 2013 Kærlig hilsen Olga PS. I står bare af ved stationen, så er I der. Det kunne ikke være nemmere! 19

20 Teenager i Hedensted Bymidte HEDENSTED BYMIDTE Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI Sendt som SMS besked samt beskeder på Facebook Hey skal v ikk mødes v PQ banen i Bymidte og øve - i aften når bilerne er væk C U soon Har d set alle balanceklodserne på torvet? Det er mega sjovt kommer d? LOL Det er så cool med gratis wifi hotspots i Hedensted Bymidte, så kan vi mødes, være on line, men også få frisk luft, som mor jo siger vi skal ha Bare gå rundt, hygge og shoppe. Mega nice Street art i Hedensted!!! Vi kan også!! 20 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

21 TILGÆNGELIGHEDS BYMIDTE Et gennemgående træk i de præsenterede indberetninger fra fremtidige Hedensted Bymidte (side 16-20), som viser, hvordan bymidten ønskes at fungere, er bredt forstået tilgængelighed. Lad os nu se nærmere på dette begreb... HEDENSTED BYMIDTE Tilgængeligheds Bymidte TILGÆNGELIGHED Der findes mange definitioner af tilgængelighed, som alle har udgangspunkt i betydning af ordet tilgængelig : den, man kan komme til uden uoverstigelige hindringer. Det er også dette udgangspunkt vi tager i arbejdet med Plan for Hedensted Bymidte, da let til-gængelighed og smidig logistik af daglige indkøbsture er Hedensteds ubetvivlelig styrke, som byen kan konkurrere på. Hedensted ligger mellem Danmarks 7. og 8. største byer (Horsens og Vejle) med ca. 20 km afstand til hver. Begge store byer byder på bredt udvalg af handelsmuligheder. På grund af tæt trafik kan det dog tage forholdsvis lang tid at komme ind og ud fra de store byers centrale områder og indkøbscentre. Dette problem eksisterer ikke i Hedensted, hvor det kun tager få minutter at køre ind til bymidten fra landevejen og hvor man nemt kan finde en parkeringsplads. Dette gør Hedensted Bymidte til en attraktiv alternativ til storbyerne for dem, der befinder sig i oplandet. Hedensted Bymidte har derudover den fordel, at alt det, man skal nå og ordne på en tur i byen, kan her ligge rigtig tæt på hinanden. HORSENS En god beliggenhed og let tilgængelighed er dog ikke nok til at sikre et blomstrende handelsliv. Derfor skal vi i vores projekt sikre, at man ikke alene hurtigt kan komme ind og ud fra bymidten, men også få en god oplevelse af at være der. Bymidten skal være overskuelig, tryg og behagelig at færdes i. Derudover vil en oplevelse, der positivt adskiller sig fra andre indkøbsmuligheder, være med til at fastholde nuværende og tiltrække nye kunder. HEDENSTED Vi skal derfor udover et velfungerende transportsystem også sikre rammer for skabelse af et imødekommende, hyggeligt miljø med liv og aktiviteter, der vil berige handelsoplevelsen og styrke den lokale identitet. Et andet aspekt af tilgængelighed er at tage hensyn til og opnå størst mulig bevægelsesfrihed og sikkerhed for alle typer mennesker - også dem, der med varige eller midlertidige funktionsnedsættelser (ældre, børn, handicappede, personer med barnevogn, gangbesværede etc. ) og dem, der ikke kommer i bil, men med offentlig transport, dem der går eller cykler. Disse brugere og deres krav til bymidtens anvendelighed vil vi ligeledes have i mente, når vi i fællesskab med lokale aktører, handelsforeningen og projektudviklere vil se og planlægge på fysisk udformning af Hedensted Bymidte. VEJLE 21

22 Hedensted Bymidte Internet Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Vidensdeling Hjemme igen Formidling af tilgængelighed er mindst ligeså vigtigt som tilgængelighed i sig selv. Største delen af mennesker planlægger deres indkøbsture til byen og de mennesker som i mere eller mindre grad har funktionsnedsættelse eller der kræves ekstra overvejelser i forhold til tilgængelighed med barnevogn, klapvogn eller børn. De grupper har et endnu større behov for at planlægge sin færden. Tilgængelighed er en investering for Hedensted. Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løftestang for byernes udvikling. I stedet for at opfatte tilgængelighedsspørgsmålet udelukkende som et spørgsmål om at løse fysiske udfordringer i byerne, kan man bruge tilgængelighedstiltag til at tilføre byerne nye rumlige og sociale kvaliteter. Kort sagt vil vi gøre op med en traditionel tendens til at betragte udgifter til at gøre byer og attraktioner tilgængelige som en omkostning, for i stedet se tilgængelighed som en investering, der kan vækst og udvikling for byerne som helhed. Ved at skabe tilgængelighedsløsninger, der har en høj arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet, kan man udover at løse konkrete tilgængelighedsproblemer revitalisere byrum og bygninger, der appellerer bredt til byens brugere og bidrager til øget livskvalitet for alle. Tilgængelighed skaber byliv både i fysisk og formidlingsmæssig forstand har også et socialt og bylivsmæssigt aspekt. Det handler om at stille byens rum til rådighed for borgerne på nye måder. Ved at gøre byens rum mere tilgængelige kan man samtidig åbne for nye anvendelser til kulturelle og oplevelsesmæssige formål. Således kan tilgængelighed til kulturarven være et redskab til at skabe oplevelsesøkonomisk vækst. 22 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

23 HANDEL OG ERHVERVSLIV HVAD ARBEJDER VI MED? Et godt handelsliv skaber byliv. Byliv fremmer handelslivet. Gode handelsmuligheder tiltrækker mennesker. Borgere, der færder mellem sine daglige mål er potentielle kunder og kan bidrage til at styrke det lokale handelsliv. For at støtte udviklingsmuligheder for handelsliv i Hedensted Bymidte kunne man overveje: * Fokus på iværksættere * Butikssamarbejde * Koordinerede åbningstider * Fælles markedsføring * Bymiljø - Indkøbsmiljø * Kunst - synliggørelse af lokale kunstner * Udnytte tomme butikslokaler f.eks. til udstilling af kunstværker * Aktive / skiftende udstillingsvinduer * Fælles hjemmeside med aktuelle tilbud * Udarbejdelse af årskalender for events, oplevelser og aktiviteter 23

24 BYRUM OG BYLIV Liv skaber liv. Bliver et sted populær at bruge, kommer der sikkert endnu flere brugere til. Derfor skal byrummene i Hedensted Bymidte gøres populære at opholde sig i. Hedensted byrummene skal kickstartes ved at gøre opmærksom på stedet og dets muligheder. Man kan eksempelvis arbejde med: * Byliv hele døgnet med blandet funktioner som boliger og erhverv * Skabe byliv / aktiviteter hele året også om vinteren * Samle og koncentrere Bymidtes aktiviteter HILSEN FRA HEDEFESTIVAL 2013 * Bylivsprojekter også i form af midlertidige aktiviteter / events / installationer * Uformelle mødesteder i bymidte - opholdsmuligheder * Skabe tryghed hele døgnet * Alle aldre kan lege - leg for alle * Et godt flow gennem bymidte 24 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

25 INSPIRATION Street art - fra kedelige facader til spændende facader som bidrager til bybilledet Mobile drivhuse i byen, farverige opholdsklodser, midlertid installationer samt legeplads som f.eks. præsenterer byens kendetegn 25

26 UDFORDRINGER PÅ STEDET OG INSPIRATION TIL LØSNINGER VI SER PÅ BYMIDTE BILLEDER EL DIAGRAMMER Udfordringer i Hedensted Bymidte * Parkering - tæt på butikker og i harmoni med attraktive byrum * Trafik - sikker og effektiv * Fastholdelse af potentielle kunder i bymidtens område / Forlængelse af ophold * Byliv udenfor butikkers åbningstider * Lukkede facader - uatraktive byrum og uimødekommende butikker * Handelsorganisation - en aktiv og stærk forening, der står sammen om Bymidten Inspiration til Hedensted Bymidte * Multifunktionel parkeringsområder * Regelmæssige spændende og forskellige arrangementer på torvet * Midlertidig forskønnelse - kridttegninger, paste-on * Små legeområder/steder * Forskønnelse af facader * Opgradering af opholdsarealer (bymøbler, belægning, belysning, beplantning) 26 Idéoplæg for Hedensted Bymidte 2013

27 ?ØNSKER OG DRØMME TIL BYMIDTE Hvad skal der til for at Hedensted Bymidte fungerer som beskrevet i denne brochure? * Hvad skal der til for at skabe god tilgængelighed i bymidten? * Hvilke aktiviteter kunne blive en succes i Hedensted Bymidte? * Hvad kunne slogan for Hedensted Bymidte være? 27

28 HEDENSTED BYMIDTE Brochuren er udarbejdet af Hedensted Kommune Team By & Landskab. Juli 2013 Billederne i denne brochure må ikke genanvendes eller bruges til videre markedsføring.

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere