Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi"

Transkript

1 Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2 Økonomisk udvikling i Afrika...2 Årsager til Afrikas fattigdom...2 Konklusion...5 Refleksion over metode...5 Kildefortegnelse...6 Bilag 1 Udviklingen i BNP og befolkningen i Afrika...7 Bilag 2 Kort over Afrika...7 Bilag 3 EU handelsstatistik med Afrika (uden Sydafrika)...8

2 Indledning og problemformulering Det diskuteres ofte, om globaliseringen er positiv eller negativ, og hvilke konsekvenser den har for forskellige områder af verden. På den ene side giver globaliseringen flere muligheder for fx hurtig kommunikation, samhandel og kulturel mangfoldighed, på den anden side kan der være en tendens til, at det især er de rige lande, der høster gevinsten af globaliseringen 1. Fx er Afrika i løbet af 2. halvdel af det 20. århundrede blevet relativt fattigere 2. Til at belyse forklaringerne på dette har jeg fundet følgende relevante problemstillinger: Lider Afrika stadig under fortidens koloniherredømmer? Eller mangler de afrikanske lande ressourcer og kompetencer til at skabe væksten? Hvordan kan det være, at det trods handelsaftaler ikke er lykkedes den rige del af verden at hjælpe de afrikanske lande effektivt i gang med en økonomisk vækst? Er de rige lande med til at fastholde uligheden for egen vindings skyld? Og hvad kan internationale organisationer gøre for at afhjælpe problemerne? Disse spørgsmål ligger til grund for min problemformulering til denne synopsis: Jeg vil redegøre for den økonomiske udvikling i Afrika siden afkoloniseringen. Endvidere vil jeg ved hjælp af udviklingsteorier analysere årsagerne til den manglende økonomiske udviklings i Afrika. Endelig vil jeg diskutere fordele og ulemper ved bistand og handel som midler til at skabe vækst. Økonomisk udvikling i Afrika De fleste afrikanske lande blev selvstændige i 1960 erne efter at have været under europæisk koloniherredømme siden de sidste årtier af 1800-tallet. Afkoloniseringen skyldtes dels et afrikansk ønske om uafhængighed og frihed til at indrette sig politisk og økonomisk på egne betingelser, dels en international opfattelse af koloniherredømmet som et overgreb på de oprindelige befolkninger 3. I de første år oplevedes pæne økonomiske vækstrater, men fra 1970 erne gik udviklingen i stå - faktisk har man kunnet se et fald i BNP i landene syd for Sahara i de sidste årtier (se bilag 1). Billedet er dog langt fra entydigt. I bilag 4 kan man se at der har været pæne vækstrater i Afrika, dels siden 1980 erne, og at væksten i visse år har været større end i I-landene. Denne vækst skal dog sættes i forhold til dét behov for vækst der kan sige at være. Udviklingskendetegn, som f. eks erhvervsstruktur, befolkningssammensætning og andre faktorer i HDI- indekset i mange afrikanske lande kræver stor økonomisk vækst. Årsager til Afrikas fattigdom Der kan findes flere forklaringer på, hvorfor det har været svært for de afrikanske lande at skabe økonomisk udvikling. Her nævnes nogle af de vigtigste årsager i punktform, som udfoldes ved den mundtlige fremlæggelse: Monoeksport og heraf følgende forværret bytteforholdet mellem rige og fattige lande 4 - At sælge sødestoffer på plastikflasker er en bedre forretning end at dyrke sukkerrør 5 Korruption Politisk ustabilitet 6 1 Larsen og Smitt 2008:151 2 Bryld 2006:245 3 Gilkær Ibid. 5 Gilkær 2007:74 6 Gilkær 2007:71

3 Vestens økonomiske egeninteresser, først og fremmest i forbindelse med samhandelen med Afrika. Udenrigsministeriet i Danmark peger på følgende forklaringer på manglende afrikansk handel, som jeg vil uddybe mundtligt: 7 Manglende etablering og beskyttelse af ejendomsret, korruption og ineffektiv told administration. Svag økonomisk og finansiel infrastruktur (veje, energi- og vandforsyning og kommunikation, låntagningsmuligheder). Produktkvalitet og fødevaresikkerhed er ikke tilstrækkelig eller ikke dokumenteret tilstrækkelig til de vestlige markeder. Høje toldsatser og kvoter på væsentlige varer for udviklingslandene, særligt på landbrugsvarer. Hertil kommer barrierer der hidrører fra toldeskalering og oprindelsesregler. Handelsforvridende subsidier særligt på landbrugsvarer. Ikke-toldmæssige barrierer som f.eks. miljøstandarder og krav til fødevaresikkerhed etc. fra de vestlige lande 8. De nævnte forklaringer minder i høj grad om forholdene mellem de afrikanske kolonier og moderlandene i kolonitiden. Spørgsmålet om de tidligere kolonimagters moralske ansvar for Afrikas situation har løbende været en diskussion, ikke mindst i forhold til ydelsen af bistand 9. Spørgsmålet behandles allerede i 1958 af Ghanas første premierminister 10.Han betoner på den ene side den tætte samhørighed mellem Europa og de tidligere kolonier, på den anden side argumenteres for nødvendigheden af bistand. At Vesten også har en interesse i at yde bistand præsenteres som en form for trussel: Vi må enten [modernisere]sammen med og støttet af Vesten, eller nødtvungent vende os til andre 11. Dette argument skal ses i lyset af den kolde krig, hvor de nye, selvstændige stater kunne vælge at støtte Vesten eller Sovjetunionen, men det er samtidig en kraftig understregning af, at de tidligere kolonimagter bærer en stor del af skylden for de afrikanske landes eventuelle fiasko, som Nkhrumah selvfølgelig har en stor interesse i at påpege. Efter selvstændigheden har regeringerne i de afrikanske lande imidlertid også selv arbejdet på at skabe økonomisk vækst, og der kan overordnet ses iagttaget tre forskellige strategier for dette 12, som her præsenteres i oversigtsform. 1. Den socialistiske model Fordele: Frigørelse fra de tidligere kolonimagter Ulemper: Manglende investeringer fra Vesten, handelssanktioner 2. Den liberalistiske/kapitalistiske model Fordele: Tiltrækning af udenlandske investeringer, bl.a. pga. lave arbejdslønninger Ulemper: Investeringer placeret i miner og plantager frem for industri, stor ulighed i landene 7 Udenrigsministeriet hjemmeside. 8 Ibid. 9 Bryld 2006: Nkrumah: Udsigterne for Afrika Nkrumah Bryld 2006:

4 3. Den tredje vej Fordele: National uafhængighed og stærk rolle til staten Ulemper: Beskyttelse af den nationale industri, med manglende teknologisk udvikling til følge Til grund for disse strategier ligger de klassiske moderniseringsteorier, først og fremmest repræsenteret ved Walt Rostow (liberale, nr. 2) og afhængighedsteorierne (socialistiske, nr. 1 og 3), der enten betragter udvikling som en bestemt vej, der kan følges for at opnå industrialisering og høje vækstrater, eller ser u-landenes manglende udvikling som en eftervirkning af kolonimagternes udnyttelse 13. Handel eller bistand? Der kan altså argumenteres for, at den manglende økonomiske vækst i Afrika skyldes både eksterne og interne forhold. Hvad kan man så fra international side gøre for at afhjælpe situationen? Til at fremme frihandelen i verden og fjerne handelshindringer har man oprettet WTO som mellemstatslig organisation, der også har til formål at tilgodese mindre økonomier. Der har desuden været flere tilløb (Doha-runden) til lave handelsaftaler mellem Afrika og de industrialiserede lande. Det er dog aldrig rigtig lykkedes 14 at afskaffe de snærende handelshindringer mellem Afrika og omverdenen, fx eksisterer der stadig massive støtte ordninger til de rige landes landbrug. Landbruget er netop ofte en af de sektorer, afrikanske lande baserer deres eksport på, og her har Afrika mødt en del modstand fra f x EU. Sideløbende med handelsaftalerne, der altså ikke har været helt effektive, har man fra de rige landes side, som antydet, etableret bistandsordninger til de afrikanske lande, enten bilateralt (mellem et donor- og et modtagerland) eller multilateralt (gennem internationale organisationer, først og fremmest FN). Formålet med bistanden var oprindeligt bekæmpelse af fattigdom, men i de sidste årtier har der i høj grad været knyttet betingelser til modtagelsen af bistand, fx krav om demokratiske reformer eller miljøhensyn 15. Det har nemlig vist sig, at heller ikke u-landsbistand nødvendigvis skaber resultater i de afrikanske lande. Blandt andet fordi tilførelsen af bistand får afrikanske regeringer og befolkninger til at forholde sig passive, da disse midler opfattes som noget, der kommer gratis 16.Desuden kan man argumentere for, at bistanden netop fastholder Afrika i et afhængighedsforhold til de rige lande og derfor ikke løser vækstproblemerne på lang sigt. Omvendt er det naturligvis svært at gøre sig gældende i verdensøkonomien, når udgangspunktet er så ringe som tilfældet er, uden hjælp udefra. Det er også interessant at kigge nærmer på de tanker der ligger bag dansk bistandsstrategi, og hvordan den har taget en drejning under den nuværende regering i retning af at støtte erhvervsliv og handel mere end uddannelse og sundhed. Valg af strategi hænger nok meget sammen med hvilken udviklingsteoretisk udgangspunkt man ønske rat lægge til grund. 13 Kurrer, kap Udenrigsministeriets hjemmeside 15 Gilkær 2007:73 16 Strudsholm 2006:146

5 Konklusion Forklaringerne på den manglende økonomiske udvikling i Afrika er således sammensat af både interne og eksterne faktorer i fortid og nutid og afhænger i høj grad af, hvilken ideologisk tilgang men har til problemet. Der er dog ingen tvivl om, at behovet for retfærdige handelsaftaler er afgørende for Afrikas fremtid. Netop dette er da også på listen over FNs 2015-mål17, men det er i øjeblikket tvivlsomt, om dette kan nås18. Hvis en løsning på Afrikas problemer skal findes, må de rige lande indstille sig på at afgive nogle af deres fordele i samhandelen med de afrikanske lande. Omvendt er det nødvendigt, at afrikanerne erkender det fulde omfang af og mekanismerne i deres økonomiske problemer og effektiviserer investeringerne af bistandsmidlerne. Perspektivering punkter til videre diskussion Mikro-lån - vejen frem? Kinas nye rolle, hvad vil Kina i Afrika? Danmarks bistandspolitik i Afrika. Kernen i den nye strategi. Refleksion over metode I min opgave har international økonomi bidraget med udviklingsteori og handelsteori, som giver forklaringer på hvilke faktorer der har betydning for den økonomiske udvikling og hvorfor denne udvikling måske ikke har fundet sted. Her har jeg inddraget de teorier, jeg mener er gode til at forklare udviklingen. Ligeledes har jeg ved hjælp af økonomiske nøgletal vist, hvilken økonomisk udvikling der har fundet sted. Jeg vil i min præsentation komme nærmere ind på forskellen på kvalitative og kvantitative data. Således har jeg afgrænset min opgave, men fra en metodisk synsvinkel vil jeg også mene, at der er grund til at overveje om der er andre faktorer end de omtalte der kan have betydning for Afrikas økonomiske udvikling. I den forbindelse tænker jeg særligt på den rolle fx Kina og USA spiller. Samtidshistorie bidrager med at belyse udviklingen i den afrikanske økonomi siden ca For at besvare dette spørgsmål har jeg først og fremmest dannet mig et overblik ved hjælp af historiske fremstillinger. Herved er især den samfundsfaglige del af historiefaget i spil, idet forklaringerne først og fremmest skal findes i tal for økonomisk udvikling og økonomiske teorier, hvor de to fag flettes sammen. Jeg vil dog også analysere kilden, Udsigterne for Afrika af Ghanas første premierminister Nkrumah fra 1958 for at belyse de forskelligartede forklaringer på årsagerne til Afrikas fattigdom. I denne forbindelse er det min fortolkning, der sætter kilden ind i opgavens sammenhæng. Mine kildekritiske overvejelser vil jeg uddybe ved den mundtlige fremlæggelse. De to fag har således suppleret hinanden godt, idet den aktuelle økonomiske udvikling sættes i et historisk perspektiv, ligesom de økonomiske begreber også kan give forklaringer på historiske forhold. Min fagkombination betyder dog også, at jeg beskæftiger mig med generelle tendenser, idet opgaven ikke undersøger fx den personlige oplevelse af den manglende udvikling eller går i dybden med forholdene i et enkelt land (fx kultur), hvilket kunne have været oplagt, hvis jeg havde kombineret iø med et sprogfag Gilkær 2007:85

6 Desuden er jeg blevet opmærksom på, at det med dette emne er ekstra vigtigt at være bevidst om, hvilket materiale, man bruger til at besvare problemformuleringen, da spørgsmålet om udvikling i Afrika hele tiden debatteres. Man kan finde både tal og kildetekster, der underbygger næsten modsatrettede synspunkter, så det er vigtigt at holde sig for øje, hvem der står bag statistikker og synspunkter og med hvilket formål. Kildefortegnelse Bryld, C. J (2006) Verden efter 1914, Systime Gilkær, H. T. (2007) Afrikas historie efter 1890, Systime Larsen, H. B. & Thorkil S (2008) Verden i nyeste tid. Fra kold krig til krigen mod terror, Systime Nielsen, Geert A. & Olsen F. (2004) I globaliseringens lys en anden verdenshistorie. Systime Nielsen, J. S. (2004) Fra frihedens slagmarker i Kina, Indien og Afrika, Nkrumah, Kwame: (1958) Udsigterne for Afrika, Politiken. Vilby, K (2008) EU. Landbrugsstøtte lammer fattige ulande Strudsholm J. (2006)Turen går til en mindre skæv verden, Politikens Rejsebøger Udenrigsministeriet (2010). Handelshindringer for udviklingslande Kurrer, H. (2010) International økonomi. Systime European Commission, (2010) Africa Trade statistic, Udenrigsministeriets (2010) Handelshindringer for udviklingslande True Udviklingstal (2010) Økonomisk vækst - årlig vækst i BNP - procent

7 Bilag 1 Udviklingen i BNP og befolkningen i Afrika Befolkning i mio., 2001 Ægypten Ghana Tanzania Zaire Zambia Hele Afrika Bilag 2 Kort over Afrika

8 Bilag 3 EU handelsstatistik med Afrika (uden Sydafrika)19 19 European Commission

9 Bilag 4 Økonomis udvikling i verden

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Det Sydkinesiske Hav

Det Sydkinesiske Hav Forsvarsakademiet København d. 1. maj 2014 Institut for strategi VUT-II/L / STK 2013-2014 Kaptajnløjtnant Brian Bøgedal Gadegaard Vejleder: Thomas Mandrup - Adjunkt, ph.d. Det Sydkinesiske Hav Samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere