Landskabets udvikling i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landskabets udvikling i Danmark"

Transkript

1 Landskabets udvikling i Danmark Fra natur- til kulturlandskab Vadehavet Den dynamiske jordbund Bylandskabet

2 Fra natur- til kulturlandskab Landskabets fremtræden på et givet tidspunkt er resultatet af et samspil mellem naturgrundlaget i bred forstand, klimaet, planter, dyr og ikke mindst mennesket. Når vi i det følgende skal se på aspekter af det danske landskabs udvikling siden den seneste istids afslutning, har disse faktorer spillet en meget vekslende rolle. I de første 6000 år efter istiden var landskabsudviklingen helt styret af naturlige faktorer. Med landbrugets indførelse for 6000 år siden begyndte mennesket at manipulere med omgivelserne, og har siden da, med tiltagende styrke, ændret landskabet. I dag er der næppe en plet i Danmark, som ikke er påvirket af menneskelig aktivitet. På basis af lagserier fra aflejringsmiljøer hvor der sker en kontinuerlig afsætning af sediment, fx søer og moser kan vi gennem undersøgelser af sedimenterne og deres indhold af plante- og dyrerester belyse landskabets udvikling gennem årtusinder. Fotos: Ole Bennike og Peter Warna-Moors, GEUS. 2 NR Viden om landskabets og miljøets langtidsudvikling er med til at kaste lys over vores fælles natur- og kulturhistorie, og herudover er det en viden som vi kan drage nytte af inden for moderne naturforvaltning. Den systematiske overvågning af naturen er først påbegyndt indenfor de sidste år, hvilket for mange af naturens processer er alt for kort tid til at opnå en dybere indsigt. Det er for eksempel mindre end en generation for skovens træer. Gennem undersøgelser af sedimenter og deres indhold af plante- og dyrerester (palæoøkologiske undersøgelser) kan tidshorisonten udvides betydeligt, så økosystemer kan overvåges gennem lange tidsrum. Derved kan systemernes lange udviklingstendenser og baggrundstilstand (dvs. tilstanden før større menneskelig påvirkning) belyses. Miljøets respons på tidligere tiders klimaændringer kan også undersøges, for der igennem at vurdere de mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer. Palæoøkologien kan med andre ord tilvejebringe en målestok mod A) Indholdet af plante- og dyrerester fra geologiske lagserier kan fortælle om miljøets og klimaets udvikling gennem årtusinder. A: Skal af en kiselalge. Foto: N.J. Anderson, Loughborough University. B: Pollen af lind. Foto: Peter Rasmussen, GEUS. C: Frø af viol. Foto: Ole Bennike, GEUS. hvilken nutidige og fremtidige ændringer af økosystemerne kan vurderes. Der findes i dag en lang række metoder, hvorved den fortidige udvikling af miljøet kan udledes fra geologiske aflejringer. Dels via sedimenternes indhold af plante- og dyrerester, C) B) Gennem analyser af sedimentkerner fra søer eller moser er det muligt at belyse fortidens miljø og klima. På billedet ses en boreflåde på Sarup Sø på Sydvestfyn, hvorfra der er optaget en 15 m lang sedimentkerne. som fx pollen, frø, frugter, blade, alger, zooplankton, dansemyg, fiskeskæl og dels via sedimenterne selv, det være sig deres sammensætning, geokemi og magnetiske egenskaber for bare at nævne nogle af undersøgelsesmetoderne. Aldersbestemmelse af lagene er helt afgørende i geologisk-palæoøkologiske studier. For de ældre aflejringers vedkommende gøres dette ved kulstof-14 datering af organisk materiale. Kronologien for de yngste sedimenter fastlægges ved hjælp af bly-210 datering. Nedenfor skal der berettes om nogle af de store ændringer i det danske landskab, såsom træernes indvandringshistorie, der bygger på mange års palæoøkologiske undersøgelser, men der skal også berettes om mere specifikke landskabsændringer, som kan udledes af detaljerede undersøgelser på enkeltlokaliteter.

3 Illustration: Anne Birgitte Nielsen, GEUS. Simplificeret pollendiagram fra den lille sø Avnsø nær Hvalsø på Midtsjælland. Ved beregningen af træarternes hyppighed er der korrigeret for arternes forskellige pollenproduktivitet. De grønne kurver viser procent, de gule angiver 10 x overhøjning. To fyrrestubbe, hentet op fra 30 m vanddybde i Storebælt, hvor de stod på deres oprindelige voksested. Stubbene er kulstof-14 daterede til henholdsvis og år før nu og er de ældste daterede fyrretræer fra Danmark. Træerne indvandrer Under den seneste istid overlevede de varmekrævende arter i små områder (refugier) i Sydog Sydøsteuropa, hvorfra de begyndte at brede sig ud over Nordvesteuropa efter den hurtige og kraftige temperaturstigning ved istidens afslutning for år siden. Tidspunktet for de enkelte træarters indvandring til Danmark var især bestemt af tre forhold: Afstanden til refugierne, de enkelte arters spredningsevne samt arternes økologiske krav. De mere hårdføre plantearter voksede tættest på Danmark, og efter istidens afslutning var det dem der indvandrede først. Det første træ som indvandrede, var birk, der bredte sig ud over landskabet i Præboreal tid ( år før nu). Birk danner store mængder frø som spredes med vinden, og derfor bredte den sig hurtigt. I pollendiagrammet fra Avnsø på Midtsjælland, der bruges som eksempel til at illustrere træernes indvandringshistorie, var birken tilstede på det tidspunkt, hvor diagrammet starter. Præborealtidens skove var i de første århundreder helt domineret af birk med indslag af bævreasp og buske som ene, pil og røn. Birkeskoven var lys med en rig bundvegetation af græsser, halvgræsser, urter og lyng. Forekomsten af pollen af hassel og fyr skyldes givetvis fjerntransport sydfra. Fyr var det næste træ, som indvandrede. Det ældste fyrretræ i Danmark er en træstub fisket op fra 30 m vand i Storebælt. Fyrrestubben, der stod på sit voksested, er dateret til ca år før nu. Fund af en træstub er et sikkert bevis for artens tilstedeværelse, men pollenanalyser angiver, at fyr sandsynligvis indvandrede op til 600 år tidligere, omkring år før nu. Fundet af stubbene på bunden af Storebælt viser sammen med mange andre vidnesbyrd, at havniveauet på dette tidspunkt var meget lavere end i dag. Præboreal tid benævnes derfor også fastlandstiden. Med fyrrens ankomst blev skoven mere tæt og skyggefuld, især på de næringsrige jorder i Østdanmark, og antallet af plantearter gik tilbage idet bl.a. ene og flere af de lyskrævende urter bukkede under i konkurrencen om lyset. Det var ikke i samme grad tilfældet på de sandede jorder i Vestjylland. Hassel bredte sig som det næste træ i Danmark fra omkring år før nu, og overtog dominansen i skoven i Boreal tid ( Peter Rasmussen... Seniorforsker, GEUS Anne Birgitte Nielsen... Projektforsker, GEUS Emily Bradshaw... Projektforsker, GEUS Foto: S. Madsen, A/S Storebæltsforbindelsen.. NR

4 I Draved Skov i Sønderjylland findes i dag områder, som minder om den atlantiske urskov. Lindeskoven har her overlevet siden Stenalderen. Kvist af lindetræ med blade og en blomst. Linden var det dominerende træ i den atlantiske urskov. 4 NR år før nu). Hasselen spredte sig fra Sydeuropa mod nordøst gennem Europa i løbet af Præboreal tid med hastigheder på op til 1,5 km pr. år, hvorved den overhalede de andre træarter. Det er et spørgsmål, hvordan denne hurtige spredning kunne foregå. Kan den forklares alene ud fra spredning af nødder med fugle og egern og via floder, eller spillede mennesket en rolle? Endnu er der ikke noget entydigt svar, men der kan ikke herske tvivl om, at klimaet i denne periode begunstigede hasselens vækst og blomstring. Den boreale hasselskov var skyggefuld, med kun få urter på skovbunden. De mere lyskrævende træer og buske som birk, bævreasp, fyr og pil, klarede sig dårligt i konkurrence med hasselen og gik tilbage. Konkurrencen om lyset var igen mindre udpræget på de sandede jorder i Vestjylland. Her gik birken ikke så kraftigt tilbage, og antallet af plantearter var større. Mod slutningen af Boreal tid indvandrede en række nye træarter, som alle kan trives i skygge og som bliver højere end hassel, hvorved denne efterhånden blev udkonkurreret som det hyppigste træ. Først kom elm omkring 9500 år før nu, derefter fulgte eg, som tiltog langsommere, da den er mindre skyggetolerant end elm. Herefter kom el, der etablerede sig på mere fugtig jordbund end de andre træarter. Lind indvandrede omkring 9000 år før nu, og til sidst ankom ask. I Atlantisk tid ( år før nu) steg vandstanden i verdenshavet meget Fotos: Peter Friis Møller, GEUS. kraftigt og Danmark blev splittet op i øer. Klimaet var 2 3 C varmere end i dag, målt som årets middeltemperatur, hvilket bl.a. fremgår af den store pollenproduktion for vedbend og mistelten, fund af frugter fra den varmekrævende vandplante hornnød, der i dag vokser i Syd- og Mellemeuropa, samt af at der på dette tidspunkt ynglede sumpskildpadde og muligvis krøltoppet pelikan i Danmark. Der opstod den såkaldte atlantiske urskov, hovedsagelig med lind, elm, eg, hassel, el og ask, men også omfattende birk, bævreasp, fyr og pil. Urskoven hvor åben var den? Hvorledes den atlantiske urskov mere præcist så ud, og navnlig hvor tæt eller lysåben den var, har været genstand for omfattende debat i de seneste år. I pollendiagrammerne optræder der kun få pollen fra åbenbundsurter, hvilket de fleste palæobotanikere tolker som udtryk for, at skoven var lukket med kun få lysninger. Flere kvartærzoologer og naturforvaltere har derimod fremført, at tilstedeværelsen af store græssende dyr som urokse og kronhjort viser, at urskoven må have haft åbne områder. Spørgsmålet har afstedkommet heftige diskussioner, idet den atlantiske urskovs fremtoning er inddraget som belæg for, hvordan nutidens skove bør forvaltes med henblik på bevaring af den biologiske mangfoldighed. Argumenterne er linet op fra begge sider i debatten, men for at komme videre trænger spørgsmålet til en mere grundig forskningsindsats. De lave andele af pollen fra urter i diagrammerne taler umiddelbart imod eksistensen af større lysåbne arealer, men for at tolke dette mere præcist er der brug for at inddrage forskellene i pollenproduktion og pollenspredning mellem træarterne og de dominerende arter af urter. Bøgens indvandring Vores nationaltræ, bøgen, er en sen indvandrer til Danmark, da den fra refugier i Syd- og Sydøsteuropa først nåede hertil for omkring 3200 til 3300 år siden, formentlig samtidig med avnbøgen. Nye undersøgelser i Lille Gribsø i Nordsjælland taler imidlertid for, at bøgens indvandringshistorie er en noget anden end vi hidtil har antaget. Nye dateringer viser, at bøgen efter alt at dømme har været tilstede allerede omkring 4600 år før nu i form af spredtvoksende individer. I mange danske pollendiagrammer, herunder diagrammet fra Avnsø, går bøgen meget kraftigt frem mod slutningen af Subboreal tid, mens de fleste andre træer går tilbage. Bøgen er på god jord et meget konkurrencedygtigt træ, der giver tæt skygge, som de fleste andre træer ikke kan spire under, mens den selv kan spire og gro i skygge. Trods dette havde bøgen under sin spredning nordpå gennem Europa svært ved at etablere sig i allerede eksisterende, tæt skov. Det har derfor været diskuteret, om bøgens hurtige fremgang var et naturligt fænomen betinget af klimaændringer eller et resultat af menneskelig aktivitet. I mange pollendiagrammer falder skiftet til skov domineret af bøg sammen med tegn på kulturpåvirkning, afspejlet ved forekomst af kornpollen, pollen af markukrudt, eller øgede mængder af mikroskopisk trækul, der vidner om afbrænding. På nogle lokaliteter overlevede den blandede lindeskov i århundreder efter bøgens indvandring, indtil balancen blev forstyrret af mennesket. Da bøg og bønder foretrækker de samme næringsrige og naturligt veldrænede jorder har bøgen også haft vanskeligt ved at etablere sig i områder med en intensiv landbrugsudnyttelse i form af dyrkning eller kvæggræsning. Den havde størst succes i et skovlandskab med moderat menneskelig forstyrrelse, hvilket vi netop ser afspejlet i pollendiagrammet fra Avnsø, hvor bøgen inden for få generationer bliver det helt dominerende skovtræ. Pollen af gran og ædelgran findes kun i de seneste knap 200 år, hvor disse træer i stor udstrækning er blevet plantet i danske skove. I vores mellemistid er de to træer endnu ikke indvandret naturligt til Danmark.

5 Fældet birkebevoksning, som skal svedjes. Svedjen tændes med brændende birkebark. Svedjebranden i fuld gang. Fotos: J. Troels-Smith, Nationalmuseet. Finland er det land i Norden hvor svedjebrug var i brug længst op i tid, indtil omkring midten af 1900-tallet. Billederne er taget i 1949 i det østlige Finland. Pollendiagram fra Gudme Sø på Sydøstfyn dækkende perioden omkring landbrugets indførelse i Danmark. Til venstre et oversigtsdiagram, som viser udviklingen i forholdet mellem mængden af pollen fra træer og buske versus mængden af pollen fra græs og urter. Ændringer i relationen mellem de to grupper af pollen afspejler i grove træk ændringer i forholdet mellem skovland og åbent land. Efter oversigtsdiagrammet følger pollenkurver for udvalgte træer og urter. Tidspunktet for elmefaldet er angivet med en vandret linie. Det første landbrug Da landbruget blev indført i Danmark var landskabet helt dækket af den atlantiske urskov og havde været det i hen ved tre tusinde år. Omkring 6000 år før nu begyndte der imidlertid at ske store ændringer i den ellers stabile skovvegetation. I pollendiagrammerne ses en markant og pludselig tilbagegang i pollenkurven for elm, også kaldet elmefaldet. Dette elmefald optræder i store dele af Nordvesteuropa på nogenlunde samme tidspunkt, og afspejler at elmetræerne næsten ophørte med at blomstre og sprede pollen. Årsagen hertil har længe været diskuteret, men i dag tyder flere undersøgelser på, at det primært skyldtes, at træerne døde pga. elmesyge. Kort tid efter elmefaldet følger en række karakteristiske ændringer i skovsammensætningen, samtidig med at flere nye plantearter dukker op. Først får birk et maksimum og derefter hassel; samtidig går lind, elm og eg tilbage, pollen af hvede og byg optræder for første gang og desuden øges mængden af græs, lancet-vejbred og flere andre åbenbundsurter. Fund af korn og lancet-vejbred, der er en indikator for græsning, udgør de sikreste vidnesbyrd om, at korndyrkning og græsning har fundet sted. Ved at kombinere analyser fra søaflejringer med analyser fra jordbunde under de ældste stenalderbønders gravanlæg, dysser og jættestuer, er det muligt at belyse selve landbrugsformen. Den markante fremgang for birk og dernæst for hassel afspejler tilstedeværelsen af kratskove, der opstod efter rydninger i den oprindelige urskov. Kratskovene eksisterede i en periode på 500 år eller længere, hvilket viser, at der er foretaget jævnlig foryngelse. For birkekratskovene er det sket gennem en regelmæssig afbrænding, og for hasselkratskovenes vedkommende ved en kombination mellem afbrænding og husdyrgræsning. Dette peger på, at det tidligste danske landbrug var et svedjebrug baseret på en jævnlig fældning og afbrænding af birke- og hasselkratskove. I et svedjebrug sker afbrænding for at tilføre jorden næringsstoffer. Efter dyrkning i det svedjede område i en kortvarig årrække flyttes der til et nyt skovareal, hvor processen gentages. Det er således en omflyttende og meget arealkrævende landbrugsform. Under dysserne og jættestuerne er der fundet jordbunde fra datidens marker med spor efter det anvendte pløjeredskab, den såkaldte ard, som ikke vender jorden men blot ridser furer i den. Helt frem til Middelalderen var arden den eneste plovtype. Pløjning med ard på Historisk- Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre. Illustration: Peter Rasmussen, GEUS. Foto: Ole Malling, HAF.. NR

6 Fotos: Peter Friis Møller. GEUS. Det danske landskabs opdeling i skov-, hede- og ager-dominerede egne kan føres tilbage til Bronzealderen 6 NR Skov-, hede- og agerland Efter de første stenalderbønders arealkrævende landbrug gik udviklingen mod en stadig mere specialiseret brug af landskabet, styret af de datidige samfunds skiftende behov og teknologiske formåen. Senere i bondestenalderen, i den såkaldte Enkeltgravskultur ( år før nu) opstod på sandede jorder i Vestjylland de første store lyngheder, der blev holdt ved lige som græsningsområder ved afbrænding. På de mere frugtbare jorder i Nordvest- og Østjylland samt på Øerne opstod i visse egne store græsdominerede overdrev, men størstedelen af Østdanmark var præget af skov og øjensynligt tyndt befolket. Agerbruget var ikke længere et svedjebrug og korndyrkningen synes at have spillet en underordnet rolle i forhold til kvægavlen. I løbet af Ældre Bronzealder ( år før nu) fortsatte landskabets opsplitning i skov-, hede- og agerland. Omkring overgangen til Yngre Bronzealder (3000 år før nu) skete der i store dele af landet omfattende skovrydninger med efterfølgende udvidelse af ager-, hede- og græsarealer. De pollenanalytiske undersøgelser viser, at de egne af landet, der på daværende tidspunkt var præget af enten skov-, hedeeller agerland, er de samme egne som helt frem til moderne tid har været domineret af de pågældende landskabstyper. Landets geografiske opdeling i skov, hede og ager dominerede egne har således været præget af en forbavsende stabilitet, og det moderne kulturlandskabs overordnede struktur har med andre ord ældgamle rødder, som kan føres 3000 år tilbage, til midten af Bronzealderen. Igennem dette lange tidsrum har de skovbevoksede områder især været knyttet til kuperet og vanskeligt opdyrkeligt terræn, bl.a. i Gribskov-området, Rold Skov området og Hvalsø-skovene syd for Roskilde. Lyngheden har været fremtrædende i flade landskaber med sandede og næringsfattige jorder i Vestjylland mens agerbrugs- og græsningsområder har været knyttet til landskaber med et jævnt terræn og en mere leret og frugtbar jordbund bl.a. i Thy, på den Nordfynske slette, i Vest- og Nordvestsjælland samt i området mellem København, Roskilde og Køge. Denne stabilitet i landskabets udnyttelse betyder naturligvis ikke, at arealerne med skov, hede og ager har været uforandret siden Bronzealderen; den betyder, at de tre landskabstypers overordnede geografiske fordeling i det danske landskab har ligget rimeligt fast siden da. I Jernalderen ( år før nu) intensiveredes den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet; især øgedes agerdyrkningen, og ud over de tidligere dyrkede hvede- og bygsorter dyrkedes nu også rug, hør, hamp m.m. I Yngre Jernalder mellem 1600 og 1400 år før nu bredte skoven sig over store arealer i det østdanske område som tidligere udnyttedes til græsning. Denne ekspansion af skovene, som ses mange steder i Nordvest- og Centraleuropa, skyldes formentlig en omlægning af landbruget mod større vægt på dyrkning af afgrøder. Tidligere ekstensivt udnyttede græsningsområder blev opgivet og sprang i skov. I tidlig Middelalder ( år før nu) gennemgik det danske landskab på ny store ændringer, idet omfattende skovområder blev ryddet og nye, store markarealer etableret. Historikerne taler om Middelalderens landbrugsrevolution, da der på dette tidspunkt skete et veritabelt spring i teknologien med indførsel af bl.a. hjulploven og højryggede agre. Den nye plovtype gjorde det muligt at dyrke langt større

7 Illustration: Anne Birgitte Nielsen, GEUS. Sammenhængen mellem landskabstyper for henholdsvis 3000 og 200 år siden. Kortet viser fordelingen af skov, hede og åbent land på Videnskabernes Selskabs kort fra omkring år Cirkeldiagrammerne viser andelen af pollen (i procent) fra træer, lyng og urter i søaflejringer fra Yngre Bronzealder (ca år før nu). Det ses, at søerne i egne med meget hede omkring år 1800 (Vestjylland) har en høj andel af lyngpollen i Yngre Bronzealder. Dengang har der altså også været hede omkring disse søer. Tilsvarende er andelen af træpollen i Yngre Bronzealder højest i de egne, hvor der også omkring år 1800 var mest skov (Nord- og Midtsjælland, Østjylland, Midtfyn). Andelen af urtepollen i Yngre Bronzealder var højest i de egne, der omkring 1800 var helt domineret af åbent ager- og græsland (Thy, Vestsjælland, Nordfyn og egnen sydvest for København).. NR

8 Højryggede agre ved Loddenbjerg på Mols. Oppløjning af agerryggene sikrede en overfladedræning af jorden. Foto: Grith Lerche, Københavns Universitet. områder end tidligere, herunder tunge lerjorde. I modsætning til arden kunne hjulploven vende jorden og dermed effektivt pløje gødning ned i jorden, hvilket var af stor betydning for udbyttet. De højryggede agre betød en mere effektiv dræning af markerne og dermed mindsket risiko for misvækst. Historikerne har anslået, at % af landet var opdyrket ved Reformationen i 1536, men med en meget uens fordeling. I de hede-dominerede egne var 15 % af arealet agerjord, i de skov-dominerede 29 % og i de ager- og græsnings-dominerede landskaber 48 %. I 1682 var der på landsplan 29 % opdyrket jord med højryggede agre. I historisk tid nåede hederne deres maksimale udbredelse og skovene deres minimale. Indenfor blot én generation mellem 1770 og 1805 reduceredes det samlede danske skovareal fra ca. 8 %, som er aftegnet på Videnskabernes Selskabs kort til ca. 4 % omkring I løbet af de sidste 200 år er det traditionelle mønster af skov- hede- og ager-dominerede egne til dels blevet brudt, særlig med hedens opdyrkning, og plantningen af store nåleskovsarealer i traditionelt skovfattige egne. Arealanvendelse og tab af næringsstof Rydning af skov, dyrkning af marker, husdyrhold og andre kulturaktiviteter har betydning for miljøet, ikke alene på land, men også i de ferske vande, idet disse aktiviteter fører til øget tab af næringsstoffer, som via afstrømning og erosion føres ud i søer og vandløb. Vor tids intensive landskabsudnyttelse har ført til næringsstofberigelse (eutrofiering) af vandmiljøet med fosfor og kvælstof i et sådant omfang, at hovedparten af de danske søer og vandløb i dag er i en dårlig miljøstilstand. Konsekvenserne er velkendte: Opblomstring af alger med deraf følgende uklart vand og tilbagegang eller forsvinden af undervandsplanter, perioder med iltsvind, tilbagegang af bunddyrene og fiskedød. Den kulturbetingede eutrofiering af de ferske vande antages almindeligvis at være af nyere dato, især forbundet med de sidste 100 års befolknings- og landbrugsudvikling. Men vi ved meget lidt om den historiske udvikling af vandmiljøets næringsstofniveau og sammenhængen med menneskets aktiviteter. På bunden af vore søer ligger der imidlertid et arkiv, som kan belyse dette. Vores længste analyserede tidsserie for oplysninger om næringsforholdene i danske søer stammer fra Dallund Sø på Nordfyn, hvor koncentrationen af fosfor i søvandet gennem de sidste 7000 år er beregnet ud fra analyser af sedimenternes indhold af kiselalger. Gennem dette tidsrum har søens miljøtilstand og fosforkoncentration varieret betydeligt afhængig af landskabsudnyttelsen i oplandet, som vi kender fra pollenanalyser. De ældste oplysninger om miljøet i søen er fra Ældre Stenalder, dvs. tiden før landbrugets indførelse. På dette tidspunkt var søen næringsfattig og omgivet af urskov. Samtidig med det første landbrug, svedjebruget, i Yngre Stenalder steg søens fosforindhold ganske svagt. Rydning af store skovarealer og ekspansion af græs- og agerland i slutningen af Bronzealderen førte til en øget erosion fra oplandet, der viser sig som et større indhold af ler, silt og sand (minerogent materiale) i søens sedimenter. Erosionen førte næringsstoffer ud i søen, hvor fos- 8 NR Foto: Merete Binderup, GEUS. Erosion som følge af afstrømmende regn- og smeltevand fører næringsstoffer ud i søer og vandløb. Koncentrationen af fosfor i vand som strømmer af fra marker kan være 10 gange højere end i vand fra skove og naturarealer.

9 Illustration: Emily Bradshaw og Peter Rasmussen, GEUS. På grundlag af analyser af pollen, alger og sedimenter i en borekerne fra Dallund Sø på Nordfyn er det muligt at følge de sidste 7000 års ændringer i landskabets skovdække og landbrugsudnyttelse, den samtidige erosion til søen samt vandets indhold af fosfor. forkoncentrationen steg; tilstedeværelsen af grønalgen Pediastrum fra og med dette tidspunkt er også tegn på et øget indhold af næringssalte. I tidlig Middelalder blev der på kort tid fældet store skovarealer i søens opland; de ryddede arealer blev for størstepartens vedkommende anvendt til dyrkning af korn og andre afgrøder. I kombination med middelalderens nye landbrugsteknologi, hjulploven og de højryggede agre, førte udvidelsen af markarealerne til en stærkt øget afstrømning og erosion til søen, som er fortsat frem til i dag. Meget overraskende viser analyserne, at fosforbelastningen af søen i tidlig Middelalder har været lige så høj som i dag. Forurening af søer er ikke kun et problem der hører vor tid til. At den kulturbetingede forurening af vandmiljøet trods alt er mere alarmerende i dag end for 1000 år siden fremgår af, at eutrofieringen først inden for de sidste år har fået et sådant omfang og en sådan karakter, at det har ført til undervandsplanternes forsvinden fra størsteparten af de danske søer. Illustration: Peter Rasmussen, GEUS. Udvikling af vandplanterne i Gundsømagle Sø nord for Roskilde. Diagrammet viser ændringer i antallet af rester fra undervands- og flydebladsplanter i en sedimentkerne dækkende de sidste 1000 år. Omkring 1950 forsvandt næsten alle undervandsplanter. Pga. næringsstofbelastning af søen øgedes algevæksten som gjorde vandet uklart, hvorved undervandsvegetationen blev skygget væk. Flydebladsplanterne berørtes ikke af de dårlige lysforhold ved søbunden, da de som navnet siger flyder på vandoverfladen. Historien i landskabet Som det forhåbentligt er fremgået af denne kortfattede fremstilling af det danske landskabs udvikling siden sidste istid, giver det lange tidsperspektiv os undertiden mulighed for bedre at forstå fænomener og sammenhænge i landskabet. Vi har bl.a. set, at det relevante tidsrum for at forstå den overordnede struktur i nutidens landskab ikke er årtier, eller århundreder, men årtusinder. Derfor skal vi have det lange tidsperspektiv med, når der skal forvaltes i kulturlandskabet, således at vi kan planlægge med og ikke mod natur- og kulturarven. Et andet eksempel er næringsstofberigelsen af vore søer, som vi troede var en moderne foreteelse, men hvor palæoøkologiske undersøgelser viser, at den fandt sted allerede for 1000 år siden, og måske endnu tidligere. Denne indsigt er med til at nuancere vores forståelse af nutidens miljøproblemer og giver os desuden et solidt grundlag for at definere baggrundstilstande i vandmiljøet, som kan danne basis for opstilling af miljømål i forvaltningen af dagens vandmiljø. Man kommer ikke uden om, at det er kortsynet at afskrive det lange perspektiv. Derfor er det også vigtigt, at vi tager vare på det kildegrundlag, som gør det muligt at belyse de lange linjer i landskabs- og naturudviklingen, nemlig de lagserier, som findes i søer, vandhuller og moser. De små vandhuller er i dag de mest truede, da de blandt andet som led i naturgenopretning ofte er genstand for oprensning og uddybning. Herved fjerner man med et snuptag uerstattelige arkiver, som det har taget naturen årtusinder at danne. Der er et klart behov for en bedre beskyttelse af disse naturlige arkiver, end det er tilfældet i dag. NR

10 Vadehavet Den danske del af vadehavet findes mellem Ho Bugt og den dansk-tyske grænse (den gule linje). Vadehavet i det sydvestlige Jylland udgør en meget lille del af den samlede danske kystzone, men det er et af de kendteste kystområder og et af de mest interessante. Vadehavet er karakteriseret ved, at der under flod transporteres store mængder vand ind i Vadehavet fra Nordsøen. Dette vand forlader området igen under ebbe, hvor store områder med vadeflader tørlægges. Det er ca. 2/3 af det samlede danske vadehav på 800 km 2, der tørlægges ved lavvande. Kysten er den del af det danske landskab, der forandres oftest, ja faktisk hele tiden. Bølger, strømme og vind bevirker, at der hele tiden eroderes i kystklinter, at der dannes krumodder eller klitter. Kystzonen er stort set den eneste landskabstype i Danmark, hvor det er de aktuelle naturlige processer, der har formet landskabet. Og forandringerne kan ske fra dag til dag. Den danske kystzone er opbygget af løse sedimenter, der let eroderes og aflejres igen. Derfor er kystzonen både et spændende studieobjekt og et fascinerende sted at gå en tur for enhver dansker. 10 NR Vadehavets dannelse Vadehavet blev dannet for 3000 til 6000 år siden, da havet trængte ind over den smeltevandsslette, som blev aflejret af smeltevandet under sidste istid. På grund af smeltevandsslettens lave gradient, mistede bølgerne hurtigt energi og aflejrede en sandrevle nogle kilometer ude i vandet. Denne sandrevle voksede efterfølgende i højde under ekstreme højvander, hvor vandet strømmede ind over den. Efterfølgende blæste der klitter op, så den vertikale vækst fortsatte ganske hurtigt godt hjulpet af den plantevækst, som hurtigt etablerede sig på den marine, vindblæste sandrevle. Slutproduktet var en barriereø, med en bred tidevandsforstrand og en klitrække. Bag disse sandaflejringer aflejredes der efterfølgende finkornede sedimenter. Når planter indvandrer på de finkornede sedimenter opbygges de hurtigt, og Landskabselementer i vadehavet. Illustrationer: Morten Pejrup, Institut for Geografi og Geologi.

11 Erosion i den østlige del af Ho Bugt. Vadehavet bevæger sig mod øst ved at erodere i istidsaflejringer. Fotos: Morten Pejrup, Institut for Geografi og Geologi. Vegetationen breder sig ud over den tørlagte muddervade og danner ny marsk. Leret fanges mellem planterne, og derfor bliver Vadehavet langsomt fyldt op med sediment. der dannes en marskflade, som ligger over det visse steder ganske hurtigt. Ved datering af de almindelige daglige højvande. finkornede sedimenter fra mudderfladerne og Mellem barriereøen og hovedlandet opstod fra marsken har man kunnet vise, at aflejringer en kystlagune. Det er denne kystlagune, som vi af ler og silt i dag typisk ligger på 10 mm/år i de i Nordvesteuropa kalder Vadehavet. Det europæiske Vadehav dækker et areal på ca Disse målinger, der er et gennemsnit over årtier indre dele af de forskellige tidevandsområder. km 2 og beskyttelsen mod Nordsøen består af er inden for de seneste 10 år blevet verificeret 23 barriereøer og ca. 13 større sandlegemer med direkte målinger fra en intertidal mudderflade syd for Rømø-dæmningen. uden vegetation. Som sagt formodes det, at øerne blev dannet for år siden. Men i Der ses store variationer i bundens niveau takt med at havspejlet er steget ca. 5 meter i hen over de enkelte år. Det skyldes især algevækst på vadefladerne om foråret og somme- løbet af de sidste 6000 år, har øerne bevæget sig ind mod fastlandet. Så man ved faktisk ikke, ren, der fører til øget sedimentaflejring. Men hvor længe Fanø, Mandø og Rømø har ligget, man kan også se, at en stor del af det aflejrede hvor de ligger i dag. Man ved heller ikke, hvor sediment eroderes væk igen om efteråret og vinteren, når algerne dør. Overordnet ses det dog af hurtigt denne kystværts bevægelse er foregået. I januar 2006 blev der ved Geocenter København startet et forskningsprojekt, der som sit mm sediment på de to lokaliteter hvert år, hvil- den stiplede trendlinje, at der aflejres primære formål har at finde ud af, hvor gamle de ket er nogenlunde den samme aflejringsrate, danske vadehavsøer er, og hvordan de er dannet. Arbejdet er i fuld gang, idet der allerede er som blev bestemt ved dateringerne. udført syv boringer på Rømø og to på Fanø. Forandringer i fremtiden Vadehavet og den omkringliggende marsk har Aflejring i selve Vadehavet modtaget sediment fra floder og hav gennem Der er blevet aflejret mudder og sand i vadehavet, så længe barriereøerne har givet læ, altså været større end den lokale stigning i havni- mange århundreder. Aflejringsraten har oftest potentielt i flere årtusinder. Aflejringen foregår veauet, hvilket har betydet, at vadefladerne er På disse lokaliteter syd for Rømø-dæmningen aflejres i gennemsnit 7 og 20 mm mudder per år. Illustrationer: Morten Pejrup, Institut for Geografi og Geologi. blevet højere og højere i forhold til havniveauet, så der efterhånden er indvandret planter på dem. Når vegetationen først er etableret vokser marsken ud i Vadehavet, der på den måde bliver mindre og mindre. Hvis de naturlige processer virker frit, vil en sådan opfyldning med sediment ikke umiddelbart føre til, at Vadehavet forsvinder. Havniveauets stigning betyder nemlig samtidig, at der sker erosion af marsken eller andre aflejringer i den landværts side af lagunen. Så hele systemet barriereø, marsk, tidevandslagune bevæger sig fra vest mod øst. Det betyder, at marsken vokser ud i tidevandslagunen i den nordlige del af Ho bugt, samtidig med at kysten eroderes kraftigt i den østlige del af lagunen. Digebygning De fleste steder i det europæiske Vadehav er der bygget diger, der sikrer, at marsken kan opdyrkes eller benyttes til græsning. Derfor kan den naturlige forlægning af Vadehavet ind mod hovedlandet ikke længere foregå uhindret. Digerne betyder altså ikke kun at et naturligt landskab omformes til et dyrket kulturlandskab. De betyder også, at de naturlige processer ikke længere kan forløbe uforstyrret, og at Vadehavet ikke bare kan flytte sig ind mod land under et stigende havspejl. Set i et tidsperspektiv over nogle århundreder til årtusinder kan det betyde, at Vadehavet helt forsvinder og bliver fyldt op med sediment. Det har ofte været frygtet, at Vadehavet ville drukne, så vadefladerne forsvandt. Det ville være fatalt for de fugle, der fouragerer på dem. Men det er langt mere sandsynligt, at vadefladerne i vidt omfang vil blive omdannet til marsk. Morten Pejrup... Professor, Institut for Geografi og Geologi NR

12 Den dynamiske jordbund Jordbunden udgør en vigtig ressource for landbrugsproduktionen, og gennem historien har mennesket forsøgt at optimere næringstofindhold, vandindhold og ph for at sikre høje udbytter. Danske landmænd har i århundreder kompenseret for de store forskelle i jordtyper gennem gødskning og kulturtekniske indgreb. Konsekvenserne har været en homogenisering af udbytterne, efterhånden som teknologien har forbedret dyrkningspotentialet, men den intensive opdyrkning har også medført et mere homogent og naturfattigt landskab. Moræneler hvor kalken er udvasket til en dybde af ca. 80 cm. Her udfældes kalken som hvide pletter og bevirker den lyse jordfarve. Den naturlige jordbund Jordbunden i de forskellige landskabstyper som det unge morænelandskab, bakkeøer, hedesletter og marine forlande er udviklet i et samspil mellem udgangsmaterialets fysiske og kemiske sammensætning, klimaet, floraen og faunaen, landskabets relief og tiden. Dette har givet anledning til udviklingen af en række forskellige jordtyper. De lerede tills var ofte ved aflejringen kalkholdige. Den årlige udvaskning af jordene har opløst og fjernet kalken fra de øverste jordlag, og frit kalk findes i dag normalt omkring 1 meters dybde eller derunder. Forvitringen af primærsilikater vil frigive jernoxider, der under den humusfarvede topjord vil farve jorden gulbrun. Er kalken udvasket, og vandet i jorden svagt surt kan der foregå en lernedslemning, hvor ler føres med nedbørsoverskuddet fra den øverste halve meter og genudfældes derunder. Derved bliver topjorden lerfattig. Når jorden senere bliver helt udvasket og ph falder til omkring 4 kan leret i jorden ødelægges og jorden bliver sandet. Generelt vil de øverste jordlag i ukalkede lerjorde være sure med ph under 5, og i Jylland vedbliver ph at være lav i hele rodzonen mens den på øerne stiger op til 8 i bunden af rodzonen. Underjorden vil ofte være marmoreret, som tegn på, at der om efteråret og vinteren dannes et temporært grundvand i jorden på grund af underjordens ringe permeabilitet. Hedesletterne og flyvesandsområderne består af velsorteret mellemsand. Dette udvaskes hurtigt for næringsstoffer, jorden bliver sur, og der kan dannes en podzol, hvor jern- og aluminium(hydr)oxiderne er blevet opløst af organiske syrer i de øverste cm og genudfældet derunder i en sort humusal. hvorunder man kan finde en jernal, der kan være cementeret. Det var denne jernal der blev brudt, da heden blev opdyrket i 1800-tallet. De stærkest udviklede aljorde findes i Jylland, hvor alen er stærkt ce- Foto: HenrikBreuning Madsen, InstitutforGeografi og Geologi NR

13 Dobbelt-podzol. Den nederste er stærkt udviklet med cementeret sort al-horisont. Den øverste er svagt udviklet i en ung aflejring af flyvesand. Foto: Henrik Breuning Madsen, Institut for Geografi og Geologi. Henrik Breuning Madsen... Professor, Institut for Geografi og Geologi Søren P. Kristensen... Lektor, Institut for Geografi og Geologi NR

14 14 NR Humusjord med tørvelag øverst. Jern er skyllet væk fra den underliggende horisont under iltfattige forhold, derfor er den hvidlig. menteret. De fleste sandjorde på øerne er ikke eller kun svagt podzolerede og stærkt cementerede aler er sjældne. De våde jorde kendetegnes ved reduktions- og oxidationsprocesser, de har ofte en humusophobning i toplaget eller tørvedannelse, medens underjorden er karakteriseret af blå og grå farver, øverst med røde pletter. Jordbundens dyrkningsværdi Indtil forrige århundrede var landbruget Danmarks vigtigste erhverv, og hovedparten af den danske befolkning boede på landet. I tidlige tider blev jordens dyrkningspotentiale derfor anvendt som beskatningsgrundlag ved opbygning af matrikler. Den tidligst kendte og delvis bevarede matrikel er Valdemar Sejrs plovmatrikel, Foto: Henrik Breuning Madsen, Institut for Geografi og Geologi. hvor man blev sat i skat i henhold til antallet af plove, og hans søn fik direkte tilnavnet Plovpenning. Christian den V s matrikel fra 1688 byggede på udsædsmængden, mens den nok mest kendte matrikel, 1844 boniteringen, bygger på jorden egenskaber. Alle jorde blev sat i relation til Danmarks bedste jord (takst 24), der lå ved Karlslunde. Blev en jord takseret til 10, skulle en bonde have dobbelt så meget jord som en, der havde takst 20, for at betale det samme i skat boniteringen værdiansættelse blev foretaget i begyndelsen af 1800-tallet og derfor inden landbrugsjorden i stor udstrækning blev drænet, kalket, gødet og vandet. Den viser derfor jordens naturlige dyrkningsværdi. Danmark blev inddelt i syv hovedtyper. Mod øst og omkring Mors findes lerjordene, der generelt er næringsholdige og med en høj plantetilgængelig vandmængde i rodzonen. En tæt leret underjord gør, at de ofte har et afvandingsbehov. De finsandede jorde i det nordlige Jylland er modsat de lerede jorde naturligt næringsfattige og veldrænende, men har som lerjordene en høj plantetilgængelig vandmængde i rodzonen. De grovsandede jorde i Vestjylland er veldrænede, men har et naturligt lavt næringsstofindhold og plantetilgængelig vandmængde i rodzonen. På de marine forlande, marsken samt i ådale findes de våde jorde med permanent højtstående grundvand. Disse jorde er ofte næringsrige og vandrige, men skal drænes for at forbedre luftskiftet, såfremt jordene skal bruges som normal landbrugsjord. Menneskelig påvirkning af jordbundens dyrkningsværdi Fra slutningen af 1700-tallet begyndte en voldsom forvandling af det danske landskab som følge af landbrugsreformerne, en række teknologiske innovationer og storstilede politiske projekter. Disse arealmæssige ændringer fik også stor betydning for jordens naturlige dyrkningsværdi, idet forskelle mellem landsdele efterhånden udviskes på grund af omfattende dræning, kalkning og gødskning. Overordnet set voksede landbrugsarealet i løbet af 1800-tallet på bekostning af mange småskove, overdrev og engstrækninger, der blev opdyrket efter at markjorden til den enkelte gård blev samlet på et sted. Der var simpelthen brug for jord for at kunne sikre tilstrækkelige udbytter til den enkelte gård. Store skovarealer forsvandt desuden fordi de tidligere fæstebønderne havde brug for kapital til at købe deres nyvundne ejendom til selveje her var omfattende tømmerhugst fra de skovarealer der hørte til den nykøbte ejendom en måde at rejse kapital. Nedgangen i skovarealet var så voldsom, at de resterende skovarealer i 1805 blev beskyttet ved fredskovsforordningen. I slutningen af 1800-tallet var mange natur- og halv-naturarealer således forvandlet til dyrket

15 Jordens dyrkningsværdi var oprindeligt højest mod sydøst (markeret med mørkegrønt). Atlas overdanmark, serie 1, bind 3 mark. Mange lavbundsjorder på tidligere engog mosearealer måtte dog drænes, før de kunne opdyrkes. Derfor var udviklingen af drænteknik en vigtig brik i spillet om opdyrkning af lavtliggende arealer. Det var især udviklingen af rørdræn som afløser for de åbne grøfter omkring 1850 som muliggjorde, at store arealer kunne drænes effektivt. Resultatet var en markant nedgang i moser og andre lavbundsarealer, især på de lerjorder i østdanmark der havde størst problemer med vandfjernelse. Fx er 75 % af landbrugsjorden på Lolland-Falster drænet, mens drænet jord på landsplan udgør 40 %. I midten af 1800-tallet blev kalkning af jorde indført på en regelmæssig basis, ofte i form af mergel fra mergelgrave udgravet på den enkelte mark, eller fragtet med smalsporede jernbaner fra grave længere væk. Desuden begyndte en omfattende brydning af kalk fra højtliggende kalkformationer, fx ved Karlstrup på Sjælland og Kongsdal i Himmerland. Kalktilførslen var med til at forbedre udbytterne, fordi planterne nemmere kan optage næringsstoffer ved høje ph-værdier. Muligheden for at tilføre kalk til jorden, samt begyndende brug af kunstgødning var nogle af de vigtige forudsætninger for den omfattende forvandling af landskabet, som skete ved opdyrkningen af hederne på de sandede jorder i Midtjylland og på Djursland. Efter oprettelsen af Hedeselskabet i 1866 antog opdyrkning af heden næsten karakter af et nationalt projekt, som bl.a. skulle rette op på den nationale stolthed efter tabet af Sønderjylland i 1864, symboliseret ved sloganet hvad udadtil tabes skal indadtil vindes. Det blev enden på de store hedestrækninger, der havde ligget hen som ekstensive arealer og primært blev udnyttet til græsning. Fra 1866 til år 1900 halveredes hedearealet i Jylland fra 20 % til 10 % af det samlede areal. Opdyrkningen af heden var kraftigt medvirkende til, at landbefolkningen i mange jyske sogne fortsat steg frem mod år 1900, mens den i Østdanmark allerede omkring 1860 begynder at falde, til fordel for en stigende bybefolkning. Udviklingen fortsatte i 1900-tallet, hvor landbrugsdriften intensiveres yderligere og yderligere naturarealer forsvandt. Inddæmning og afvanding af mange lavvandede søer og fjorde blev gennemført efter damp- og senere elmotorer afløste vindenergi til at drive pumpestationer. I 1938 toppede landbrugsarealet og udgjorde 78 % af arealet (mod 62 % i 2006). Mellem 1900 og 2000 forsvandt op mod 90 % af den danske natur. NR

16 Bylandskabet Forskellen mellem land og by har altid været opfattet som en nøgle til forståelsen af vores fysiske omgivelser. Land-bruget var i århundreder vores væsentligste erhverv, og landbrugsarealerne har været landets vigtigste ressource, hvor tilfældig planløs spredning af byerne kunne forgribe sig på den bedste landbrugsjord og dermed vanskeliggøre landbrugsproduktionen. Byernes umættelige arealbehov, især omkring de store byer, har derfor været kontrolleret stramt, for derigennem at hindre uhensigtsmæssig byspredning. I de seneste årtier er der imidlertid sket flere væsentlige forandringer. EU s regulering af landbrugsproduktionen på den ene side, og industri- og serviceerhvervenes vækst på den anden, har betydet en markant nedgang i landbrugserhvervets betydning. Samtidig er en anseelig del af landbrugsbedrifterne omkring storbyerne ophørt med egentlig produktion og er blevet hobby-landbrug eller forstadsbeboelser. Parallelt hermed har kommunerne vedvarende presset på for at kunne udnytte arealer med gunstige udviklingsmuligheder til attraktiv boligudvikling, til indkøbscentre og anden erhvervsudvikling. Endelig har der været pres på arealerne for at sikre befolkningens fritidsinteresser og muligheder for at opholde sig i det åbne land fx til rideskoler, golfbaner og sommerhuse. Herved er en række hybridformer for arealanvendelse dukket op. De sprænger på den ene side det hidtil opretholdte skarpe skel mellem by og land og er på den anden side er de særdeles arealkrævende. Når skellet mellem by og land bliver stadigt mere udvisket, er det ikke blot en fysisk ændring. Det er også et udtryk for, at forskellene i levevilkår mellem by og land er ved at forsvinde. Landet er i det store og hele blevet urbaniseret både med hensyn til levevis, idealer og produktionsforhold. Det er en udvikling, der har haft stor betydning for vores dagligdag og som kort kan eksemplificeres således: Erhvervsmæssigt Den klassiske by her udtrykt gennem en anskuelsestavle af købstaden, fra 1920 ernes folkeskole. 16 NR

17 Foto: Søren Kristensen, Institut for Geografi og Geologi. har vi siden slutningen af 1950 erne bevæget os fra et samfund, der først og fremmest byggede på vareproduktion, til et samfund der er afhængig af vidensproduktion. Parallelt hermed har vi oplevet en betydelig velstandsstigning, som bl.a. har medført en forøgelse af forbruget af ressourcer, herunder en voldsomt øget mobilitet i dagligdagen såvel som i fritiden. Men det er også en udvikling, der har øget de miljømæssige påvirkninger. En umiddelbar virkning er stigende CO 2 udslip, problemer med beskyttelse af grundvandet og bortskaffelse af affald. Landsby eller forstad? Tegning: Peter Tom-Petersen. Foto af plakat: Dansk Skolemuseum. Byvækstens fordeling Denne udvikling har gjort det langt vanskeligere at styre arealanvendelsen end tidligere, og der stilles helt ny krav til planlægningen. I en analyse af byudviklingen er folketallet den lettest tilgængelige indikator, der beskriver en bys tilstand. En by med stigende folketal anses for at være sund, der bygges nyt og byen vokser. Et stigende befolkningstal afspejler som regel en stigende efterspørgsel, hvad der igen medfører nybyggeri, udvidelser, flere jobs mm. Altså et dynamisk, voksende samfund. Derimod signalerer stagnation af, eller ligefrem tilbagegang i folketallet stilstand og forfald. Ingen vil bo det pågældende sted, derfor er ejendomspriserne lave, og der bygges intet eller kun lidt. Dertil kommer, at store byer traditionelt anses som mere succesfulde end små, selv om det måske i virkeligheden kun er en fortolkning. Folketallet og dets ændringer siger intet om den Sten Engelstoft... Lektor, Institut for Geografi og Geologi Lasse Møller-Jensen... Lektor, Institut for Geografi og Geologi Hans Thor Andersen... Lektor, Institut for Geografi og Geologi NR

18 Moderne stuehus, hobbylandbrug eller eksklusiv forstadsbeboelse? Et resultat af den voksende mobilitet er, at arealer til transport vokser hurtigt. Foto: Ole Mouritsen, Arkitetskolen Aarhus. enkeltes levevilkår, ligesom der ikke eksisterer nogen entydig sammenhæng mellem velstand og bystørrelse. Alligevel har det traditionelt været byernes størrelser, der har været anvendt ved analyser af byvækstens fordeling. På grund af den stigende mobilitet er det imidlertid ikke længere muligt, at se de enkelte bymæssige bebyggelser som selvstændige enheder. Tværtimod indgår alle byer i et større arbejdsmarked, eller endog flere forskellige overlappende arbejdsmarkeder. Det er placeringen i forhold til disse arbejdsmarkeder, der er afgørende for byens succes. Alt andet lige må det nemlig antages, at muligheden for at få et job, eller skifte til et nyt job, vil være afgørende for valget af bolig. På den baggrund har en forskergruppe ved Geografisk Institut i samarbejde med Miljøministeriet udarbejdet en ny analyseramme for byvækst. Idet det antages, at beskæftigelsesmulighederne er den bedste indikator på en lokalitets udviklingsmuligheder, har det været opgaven at udarbejde et mål for den geografiske adgang til arbejdsmarkedet. Jo flere arbejdspladser og jo nærmere disse ligger i nærheden af en given lokalitet, jo større er sandsynligheden, alt andet lige, for at denne lokalitet vil opleve befolkningsvækst. Den potentielle adgang til arbejdsmarkedet stiger med antallet af arbejdspladser i en given bymæssig bebyggelse, og falder eksponentielt med afstanden fra den enkelte bymæssige bebyggelse til arbejdspladserne. Fordelingen af den potentielle adgang til arbejdsmarkedet rummer nogle påfaldende træk. For det første har den geografiske lokalisering af gennemsnitsværdien næsten ikke ændret sig fra i perioden fra 1981 til For det andet er Foto: Jan Winther, Airphoto. det påfaldende, at de højeste værdier, der i årene 1981 og 1994 lå som individuelle arbejdsmarkeder omkring de større byer, i 2004 er smeltet sammen til et stort sammenhængende bylandskab. Dette strækker sig fra København tværs over Sjælland og Fyn og videre i Østjylland fra Trekantsområdet til Randers. For det tredje er det påfaldende, at landet så at sige er knækket over i to dele, hvor befolkningen i den centrale og østlige del (excl. Bornholm), har fået deres muligheder for at finde arbejde forbedret, mens resten af landet, dvs. Vest-, Sønder- og Nordjylland samt Lolland og de ikke brofaste øer, langsomt men sikkert sakker bagud. Illustration: Sten Engelstoft, Institut for Geografi og Geologi. Potentiel adgang til arbejdspladser 1981, 1994 og NR

19 Arbejdspladspotentialet som et mål for adgangen til arbejdsmarkedet er herefter anvendt som en alternativ forklaring på byvækstens geografiske fordeling og den aktuelle byudvikling. Det viser sig, at områder med det laveste arbejdspladspotentiale har oplevet befolkningstilbagegang eller vækst under landsgennemsnittet fra 1981 til Omvendt har områder med det højeste arbejdspladspotentiale oplevet befolkningsvækst over landsgennemsnittet. Afstandseksponentens betydning Arbejdspladspotentialet falder som nævnt eksponentielt med afstanden fra den enkelte bymæssige bebyggelse til arbejdspladserne, og længere rejser fører altså til lavere arbejdspladspotentiale. I modelberegningen er eksponenten imidlertid sat til 1, således at længere rejseafstande ikke bliver særligt begrænsende. Problemet er, at eksponentens størrelse ikke kan fastlægges endegyldigt. Den kan kun bestemmes ud fra empiriske analyser, der tager højde for eksempelvis den enkelte trafikants sociale, økonomiske og familiære forhold samt dennes præferencer på et givet tidspunkt. Hertil kommer, at afstandsfaktorens betydning er under stadig forandring, også på individniveau. Dette sker i takt med at benzinpriser, ordninger omkring kørselsfradrag og muligheden for at udføre distancearbejde ændres. Da betydningen af eksponenten imidlertid er afgørende, er der i stedet foretaget en alternativ modelberegning, hvor eksponenten er sat til 2, hvilket giver sig til udtryk ved, at betydningen af fjernere liggende arbejdspladser falder kraftigt i forhold til beregninger med eksponenten 1. Herved reduceres arbejdspladspotentialet drastisk, ligesom de enkelte arbejdspladskoncentrationers rækkevidde bliver markant reduceret. Hvis eksponentværdien sættes til 1 er effekten heraf, at gennemsnitsværdierne deler laneksponentens aftagende størrelse er et udtryk lisering sidst i 1950 erne. Men netop afstandsdet som beskrevet i det ovenstående. Hvis eksponentværdien sættes til 2 er effekten derimod, større mobilitet jo mindre betydning af lange for den stigende mobilitet i vores samfund. Jo at landet fremtræder med et betydeligt antal rejseafstande og jo større pendlingsafstande. mindre områder med høje værdier for arbejdskraftpotentiale, svarende til større og mellem- kompenseres med bedre og billigere boligfor- Dette gælder især, hvis rejsetiden så at sige store byer, omgivet af områder med lavere værdier. hold. Det er således et paradoks, at i takt med Sidstnævnte fremstår ikke som en sammenhængende periferi, men snarere som et lidt ne ved at forbedre deres tilgængelighed ved an- at politikerne søger at støtte udkantsområder- tyndere opland til arbejdsplads-koncentrationerne i de mellemstore og større byer. realiteten dårligere rent arbejdspladsmæssigt, læg af nye motorveje, stilles disse områder i Effekten af en afstandseksponent på 2 svarer til, at Danmark er som landet var i størstede- todelt, hvor et stort porøst bylandskab er om- og landet synes i dag bedst at kunne beskrives len af sidste århundrede. Et landbrugsland, givet af randområder med primærproduktion hvor et stort antal købstæder var omgivet af samt udflyttede statslige arbejdspladser og hver deres opland, som hver især fungerede med en befolkningsmæssig sammensætning som selvstændige arbejdsmarkeder og som i et domineret af pensionister. vist omfang også havde selvstændige regionale økonomier. Det var sådan Danmarks bysystem så ud helt frem til Danmarks anden industria- Afstandseksponentens betydning for den potentielle adgang til arbejdspladser. Illustration: Sten Engelstoft, Institut for Geografi og Geologi. NR

20 Redaktion Geoviden - Geologi og Geografi er redigeret af geolog Ole Bennike (ansvarshavende) fra GEUS i samarbejde Geocenter københavn Er et formaliseret samarbejde mellem de tre selvstændige institutioner Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum de to sidste en del af Københavns Universitet. Geocenter København er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning og rådgivning på højt internationalt niveau. udgiver Geocenter København med redaktionsgrupper på institutionerne. Geoviden - Geologi og Geografi udkommer fire gange om året og abonnement er gratis. Det kan bestilles ved henvendelse til Finn Preben Johansen, tlf.: , og på hvor man også kan læse den elektroniske udgave af bladet, eller hos Geografforlaget, tlf.: , ISSN (papir) her kan man læse videre Andersen, H.T. og Nørgaard, H. 2006: Udviklingstræk i vækst- og stagnationsområder. Byplan 2006, nr. 4, side Engelstoft, S. og Kristensen, S.P. 2006: Planlægning og byvækst - planlægningens udvikling i det 20. århundrede. TAPAS Working Paper 2006: 01. (http://www.geogr.ku.dk/projects/tapas/tapas%20working%20paper% pdf) Kristensen, S. P. 2002: Landbrugets påvirkning af landskabet. Geografisk Orientering 32, side Larsen, G. (redaktør) 2006: Naturen i Danmark - Geologien. Gyldendal. Madsen, H.B., Nørr, A.H. og Holst, K.A. 1992: Den Danske Jordklassificering. Atlas over Danmark I (3). Kongelige Danske Geografiske Selskab. Matthiessen, C.W. 1985: Danske byers vækst. Det Kongelige Geografiske Selskab/Reitzel. Pejrup, M. 2006: Det danske vadehav og større landvindingsprojekter. Naturen i Danmark, Havet, side Gyldendal. Pejrup, M. m.fl. 2006: Klimaforandringernes betydning for havet og de kystnære områder. I: Søndergaard, M. m.fl. (redaktører): Vand og vejr om 100 år, side Hovedland. Rasmussen, P., Hansen, H.J. og Nielsen, L.B. 1998: Kulturlandskabets udvikling i et langtidsperspektiv. Nationalmuseets Arbejdsmark 1998, Rasmussen, P., Christensen, K. og Dahl Møller, J. 2002: Elmesyge i geologisk perspektiv. Naturens Verden 1, 2002, ISSN (elektronisk) Produktion: Annabeth Andersen, GEUS. Tryk: Schultz Grafisk A/S. Forsidebillede: Pløjning med kopi af middelalder hjulplov ved Roskilde. Foto: Grith Lerche, Københavns Universitet. Reprografisk arbejde: Benny Schark, GEUS. Illustrationer: Forfattere og Grafisk, GEUS. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Øster Voldgade København K Tlf: Institut for Geografi og Geologi Øster Voldgade København K Tlf: eller Geologisk Museum Øster Voldgade København K Tlf:

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år i Danmark Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år Michael Houmark-Nielsen... Lektor, Geologisk Institut (michaelh@geol.ku.dk) Johannes Krüger... Professor, Geografisk

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 02. Den danske havbund

GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 02. Den danske havbund 2014 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 02 Den danske havbund Sedimentkortlægning før og nu Habitatkortlægning Nyt digitalt havbundssedimentkort Råstoffer i havet omkring Danmark Sedimentdynamik i kystzonen Sedimentkortlægning

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser Det lysåbne landskab Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Lis Ellemann Rasmus Ejrnæs Jens Reddersen Jesper Fredshavn Afdeling for Landskabsøkologi

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

EN KULTUR- POLITISK REDEGØRELSE. Betænkning nr. 517

EN KULTUR- POLITISK REDEGØRELSE. Betænkning nr. 517 EN KULTUR- POLITISK REDEGØRELSE Betænkning nr. 517 EN KULTUR- POLITISK REDEGØRELSE Afgivet af Ministeriet for kulturelle anliggender Betænkning nr. 517 København 1969 J. JØRGENSEN a CO FORORD Denne betænkning

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere