Det gode specialeforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode specialeforløb"

Transkript

1 Det gode specialeforløb Pre-project i forbindelse med Adjunktpædagogikum, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Gruppe 4, April 2009 Gruppedeltagere: Camilla Varming LIFE Department of Food Science Martin Raida LIFE Department of Veterinary Pathobiology Per Kania LIFE Department of Veterinary Pathobiology Jakob Willesen LIFE Department of Small Animal Clinical Sciences 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Metoder...4 Spørgeskemaundersøgelse...4 Interview...5 Resultater...5 Problemformulering og forventningsafstemning...6 Eksperimentelt arbejde / dataindsamling...7 Dataanalyse...8 Skriveprocessen...9 Eksamen / forsvar...10 Overordnede refleksioner...10 Diskussion...12 Aktion på undersøgelsen (speciale startpakke)...14 Litteratur...16 Bilag...16 Refleksion over egne erfaringer...17 Jakob Willesen...17 Refleksioner ifm pre-projekt (Camilla Varming)...19 Martin Raida (personlige refleksioner)

3 Indledning Alle masterstuderende ved LIFE (Det Biovidenskabelige Fakultet) afslutter deres uddannelsesforløb med et speciale af størrelsesordenen ECTS. Specialer ved LIFE kan udføres individuelt eller i grupper på max tre personer, som vejledes af en eller flere vejledere. Hovedvejleder skal være ansat ved LIFE og, der tillige kan være eksterne vejledere. Specialeforløbet indbefatter typisk faserne: problemformulering, eksperimentelt arbejde, dataanalyse, rapportskrivning og mundtlig eksamen efterfulgt af karaktergivning. De studerende har inden da, afhængig af studieretning, i forskelligt omfang fulgt kurser, der indbefattede udførelse af større eller mindre skriftlige opgaver, og er således mere eller mindre "klædt på" til denne type opgave. I vores pre-project har vi valgt at undersøge det gode specialeforløb, idet specialeforløbet antages at være en stor og vigtig opgave for de studerende, og specialevejledning generelt er en central opgave for ansatte ved LIFE. Tabel 1. Typer af specialevejledning (Tofteskov, 1996) Produktvejledning Procesvejledning Laissez-fairevejledning Kontrolvejledning Vejlederen kommer med direkte løsninger/svar Vejlederen føler ejerskab projektet Fokus på rapporten Fokus på vejlederens forskning (ikke den studerendes) Vejlederen stimulerer selvstændighed Vejlederen stiller spørgsmål Proces vigtigere end resultat - studerende kan lære af fejlhandlinger Alt er tilladt I Hviler på studerendes lyst Vejlederen roser ukritisk II Ligegyldig/ overfladisk vejledning De studerende er til eksamen i hele forløbet Vejlederen tjekker alt hvad de studerende laver Tofteskov (1996) beskriver fire typer af projektvejledning (Tabel 1): Produktvejledning, hvor vejlederen fortæller de studerende hvad de skal gøre, og som fokuserer på selve produktet (rapporten), som udgør det endelige mål. Procesvejledning, hvor fokus er, at de studerende lærer noget i og af processen. Laissez-fairevejledning, der enten bygger udelukkende på de studerendes arbejdslyst, eller som er kendetegnet ved, at vejlederen er uengageret og inkompetent. Kontrolvejledning, hvor der lægges vægt på at bedømme de studerende gennem hele processen, og vejlederen sætter de studerendes viden på prøve. 3

4 Specialeprojekter ved LIFE er ofte formuleret af vejlederen, som er interesseret i, at der kommer brugbare resultater/en god rapport ud af specialet Resultater kan derefter bruges i egen, ofte anvendte, forskning og/eller samarbejde med en ekstern partner. Desuden er undervisningen orienteret mod produktion af STÅ'er. Disse faktorer kan resultere i, at produktvejledning bliver den dominerende vejledningsform. Vores hypotese er således, at de studerende ved LIFE modtager produktvejledning. Formålet med undersøgelsen er at: undersøge om de specialestuderende ved LIFE oplever at deres generelle forventninger til specialeforløbet indfries på tilfredsstillende måde afdække hvilke problemer de studerende oplever i forbindelse med specialeforløbet stille forslag til hvordan specialeforløbet kan forbedres optimere vores egen undervisning Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse undersøges det hvilke faktorer, der har indflydelse på de studerendes oplevelse af deres specialeforløb. Emner der viser sig at være problematiske uddybes i et fokusgruppeinterview. Metoder En spørgeskemaundersøgelse blev formuleret og udsendt med henblik på at få indsnævret områder, som derefter kunne uddybes i et fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelse Et danskudviklet webbaseret program til spørgeskemaudformning, udsendelse af interview og rapportering anvendtes (http://www.trictrac.com/). Programmet kan downloadedes i en gratis version med de begrænsninger, at en web-baseret undersøgelse højst kan bestå af 30 spørgsmål, og at højst 100 respondenter kan besvare. Selve spørgeskemaet (bilag 1) havde en kort introduktion efterfulgt af 29 spørgsmål opdelt i 6 hovedkategorier, hvor de 5 første kategorier var udformet som en kronologisk rækkefølge af de forskellige faser i et specialeforløb, mens den sidste var til overordnede refleksioner: Problemformulering Eksperimentelt arbejde / dataindsamling Dataanalyse Skriveprocessen Eksamen / forsvar Overordnede refleksioner 4

5 22 spørgsmål skulle besvares gradueret (I høj grad / I væsentlig grad / I nogen grad / I mindre grad / Slet ikke / Ved ikke), 6 spørgsmål med Ja / Nej / Ved ikke. Det sidste af de 29 spørgsmål var et åbent spørgsmål (Andre kommentarer). Undersøgelsen blev udsendt som en til 79 tidligere specialestuderende ved LIFE (Department of Veterinary Pathobiology og Department of Small Animal Clinical Sciences). Enkelte manglede selve eksamenen, men ellers havde de afsluttet deres studium inden for det sidste år. en bestod af et følgebrev / invitation (bilag 2), der blandt andet beskrev gruppens sammensætning, baggrunden for undersøgelsen samt selve indholdet af undersøgelsen. Desuden opfordredes der til at tilkendegive en eventuel interesse i at deltage i et uddybende fokusgruppeinterview. I invitationen var der et link til spørgeskemaet. Layoutet i bilag 2 er ikke det samme, som det respondenterne oplevede. Data (navn, titel, arbejdssted og -adresse) på interviewgruppens medlemmer afsluttede en. en blev udsendt 2 gange. Den sidste gang kun til de respondenter, der ikke havde fuldført besvarelsen. Interview På baggrund af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen blev fokusgruppeinterviewet planlagt, med fokus på interaktionen mellem vejlederen og den studerende. Interviewgruppen organiserede sig med en moderator / facilitator / ordstyrer (interviewer), en logbogsholder (medinterviewer), en referent og en tekniker / altmuligmand. Interviewet blev optaget på lydbånd. Der var 3 informanter til stede, en fjerde måtte af arbejdsmæssige årsager melde forfald umiddelbart inden interviewet. Alle tre informanter havde lavet veterinære 14 ugers specialer (27 ECTS); 2 kvinder (L og C) og en mand (F). Resultater Efter første udsendelse af spørgeskemaet forelå 24 gennemførte besvarelser og 2 afbrudte. Efter anden udsendelse var der i alt 27 gennemførte besvarelser (37,5 % af inviterede) og 2 afbrudte. For størstedelens vedkomne var vi nødt til at bruge deres studentermail som det ikke kan forventes, at alle efter et år tjekker op på. Spørgeskemabesvarelserne ses samlet i bilag 3, men vigtigste resultater vil blive fremhævet nedenfor. Referat af interviewet fremgår af bilag 4. I det følgende er resultaterne af spørgeskemaundersøgelse og interview samlet efter emne/fase i specialeforløbet. 5

6 Problemformulering og forventningsafstemning I første del af specialeforløbet, som vedrører selv problemformuleringen, var det udtalt, at vejlederen spillede en aktiv rolle (spm. 1). Således angav kun 4 % af have haft stor indflydelse på projektets problemformulering, mens 46 % havde ingen eller kun i mindre grad indflydelse. 1. Var projektformuleringen din egen ide? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 78 % svarede, at formålet i høj grad eller i væsentlig grad var klart defineret (spm. 2) og, at i følge 68 % af de adspurgte var selve projektet i sin helhed i høj grad eller i væsentlig grad velafgrænset (spm. 3). 2. Var formålet med projektet klart defineret? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 6

7 3. V ar p ro jekt et velaf g rænset? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj gr ad I væsentl i g gr ad I nogen gr ad I mi ndr e gr ad Sl et i kke Ved i kke Trods de studerendes begrænsede indflydelse i den tidlige fase af specialet var dette ikke noget der blev opfattet negativt af de studerende - under interviewet havde de adspurgte således følgende kommentarer: L: Jeg var glad for at deltage på et forudbestemt projekt der var vel gennemtænkt. C: For mig var det godt, at specialeprojektet var defineret på forhånd, da jeg ellers havde været i faregruppen for at fortabe mig i detaljer og dermed ryge i specialesumpen. F: Det er rart at have en overordnet ramme, men stadig have en aktie i projektet. F: Det er svært for den studerende at vurdere, hvad der kan skrives et projekt om. Næsten 1/5 del (18 %) af de studerende havde ikke talt om forventninger til specialet med deres vejleder. Dette er en relativt høj andel taget i betragtning af, at netop denne del i interviewet blev beskrevet som vigtig: L: Vi havde et projektmøde inden opstart af specialeforløbet. Vores forventninger til specialeforløbet var generelt godt afstemt med vejledernes forventninger. Vi fik god introduktion til, hvordan vi kunne bruge vores vejledere. Og i forbindelse med en indledende samtale, hvor forventninger bliver afstemt, udtalte en studerende følgende (spm. 29 i spørgeskemaet): Kunne godt have brugt mere information på forhånd om, hvor meget man kunne tillade sig at bruge vejlederne. De havde travlt, og jeg fik ikke brugt dem nok, hvilket var tydeligt ved forsvaret, MEN jeg var heller ikke helt klar over, hvor meget eller hvor lidt man kunne tillade sig at spørge dem om. Eksperimentelt arbejde / dataindsamling Ifølge svarene fra spørgeskemaundersøgelsen var der ikke større problemer i forbindelse med eksperimentelt arbejde / dataindsamling. 7

8 Dataanalyse Blandt de områder, hvor de studerende oplevede de største problemer, var i forbindelse med dataanalysen. Således oplevede 11 % slet ikke at have hjælp til hverken dataanalyse eller fortolkning af resultater (spm. 10 og 11). Mere end 1/3 (36 %) havde kun i mindre grad eller i nogen grad hjælp til analysen, mens 32 % havde i mindre grad eller i nogen grad hjælp til fortolkning. 10. Fik du tilstrækkelig hjælp til at analysere data? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 11. Fik du tilstrækkelig hjælp til fortolkning af resultaterne? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I interviewet blev de studerende spurgt om vejlederens rolle i denne fase. Det viste sig, at det i høj grad blev påskønnet at få hjælp: F: Vi skal vise, at vi selv kan fortolke data, men det kræver hjælp. Det er vigtigt med faglig sparring med vejlederen. C: Jeg sendte min fortolkning af data til min vejleder for at få at vide, om jeg var på rette vej. Dette var meget vigtigt for mig. Min vejleder gennemlæste min rapport mange gange. 8

9 L: Vi havde også brug for at få at vide at vi var på rette vej. Vi følte os meget ligeværdige med vores vejledere, når vi holdt møder. Skriveprocessen Deadlines var ikke noget der rutinemæssigt blev aftalt (50 % havde aftalt deadlines). 18 % havde i høj grad eller i væsentlig grad behov for dette (spm. 14). 14. Havde du et behov for aftalte deadlines i skrivefasen 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Det fremgik, at det for dem, der har brug for deadlines, betyder det meget: F: Jeg havde skriveblokering og fik god hjælp af min hovedvejleder. Jeg havde svært ved at sætte ord på papir. Det, der hjalp, var deadlines for del-afleveringer til ham. F: Jeg var langt inde i projektet, før afleveringsdatoen kunne aftales. Jeg burde have lavet deadlines for mig selv, men manglede opgaveerfaring. Jeg burde have fokuseret mere på litteraturstudier tidligere i mit projekt, end jeg gjorde. Jeg brugte for meget tid på data indsamling. L: Vi ville gerne have fået løbende kommentarer angående, om vi nåede, det vejlederne forventede, så vi ikke hele tiden følte os stressede. En stor del af besvarelserne kom fra veterinærstuderende hvor skriftlige opgaver ikke udgør en stor del af pensum. Således svarede 46 %, at de kun i nogen grad eller i mindre grad havde forudsætningerne for at skrive en opgave (spm. 15). 9

10 15. Havde du forudsætningerne for at skrive en større opgave? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Af uddybende forklaringer på forudsætninger for at skrive opgaven sagde de studerende således: L: Jeg havde heller ikke skrevet en opgave siden første semester, men havde dog lært at søge litteratur, hvilket var en god hjælp C: Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få skrevet mit speciale. Jeg startede med at åbne et Word dokument og, så gik det hen ad vejen. Da jeg først kom i gang, gik det fint og, jeg fik rigeligt hjælp af min vejleder Set fra vejlederens (og de studerendes) synspunkt er det interessant, at 32 % af de studerende oplyser, at specialet fører til en videnskabelig artikel. Eksamen / forsvar Ifølge svarene fra spørgeskemaundersøgelsen var der ikke større problemer i forbindelse med eksamen / forsvar. Overordnede refleksioner 39 % af de studerende i undersøgelsen (spm. 23) svarede, at vejlederen kun i nogen grad eller i mindre grad var til at træffe. 10

11 23. Var vejlederene til at træffe/havde tid nok? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I forbindelse med interviewet gav de studerende samstemmende udtryk for, at det er frustrerende, hvis vejlederen ikke er til at træffe: (Generelt om dårlige forløb): Vejlederen havde ikke tid nok og var svær at træffe. Vejlederen kunne ikke huske, hvad man havde snakket om sidste gang osv. Det er vigtigt, at vejlederen er mentalt tilstede. Vejlederens engagement blev vurderet til at være højt (86 % svarede i høj grad eller i væsentlig grad). 14 % oplevede kun i mindre grad at få den vejledning, de havde brug for. 90 % fandt i høj grad eller i væsentlig grad tilfredsstillende mulighed for selvstændigt arbejde (spm. 26). 26. Var der tilfredsstillende mulighed for selvstændigt arbejde 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Den samlede vurdering af specialet blev vurderet som i høj grad eller i væsentlig grad tilfredsstillende af 89 % af de studerende. Følgende uddybende kommentarer blev givet under interviewet, generelt, og omkring vejledningen: C: Jeg fik meget mere hjælp, end jeg havde håbet på. Generelt fik jeg den højeste grad af service, jeg nogen sinde har modtaget på LIFE. 11

12 L: engageret vejleder. Hele instituttet var interesserede i vores resultater. F: Godt at nørde med et emne. Det er rart at opleve den energi, der er i forskningsverden. Det er rart at være en del af et projekt. L: Jeg syntes det var rart med en blanding af det praktiske og det at læse artikler og selv skrive. Godt at være blandt ivrige folk og være en del af fællesskabet. F: Jeg har fået (af vejledning), hvad man kunne forvente og lidt til. De studerende havde nogle ønsker til strukturering af arbejdet: L: Vi blev ofte forvirrede efter vejledermøderne, fordi de foreslog så mange nye ting. Vi havde mere brug for at få afsluttet nogle ting. Vi kunne godt have brugt mere afgrænsning og styring. og hjælp til tidsplanlægning: Jeg kunne godt have brugt en tidsplan og noget mere overblik. Det havde været en god hjælp, hvis vejlederen havde orienteret mig, om at man bruger meget tid på at sætte sig ind i emnet i opstarten af et projekt. Dette kunne have fået mig til at tage det lidt med ro i opstartsfasen og dermed undgå at blive stresset. F: For mig havde det været godt med en tidsplan fra start. C: Manglede en realistisk tidsplan. Den manglende tid var stressende. Afleveringsdatoen var aldrig til debat. Ved interviewet blev de studerende spurgt om, hvilken type vejledning de fik efter, at vi havde skitseret Tofteskov s: Laissez-faire, kontrol, proces og produkt og hvad de syntes om den type vejledning de fik? Diskussion (Generelt) Alle mente, at de havde modtaget procesvejledning, vilket de var glade for. F: Proces, og produkt mod slutningen. 89 % af de specialestuderende, der har afsluttet deres speciale inden for det sidste år, svarer, at deres specialeforløb enten i høj- eller i væsentlig grad var tilfredsstillende og, at den opnåede karakter var passende. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at et af de punkter, hvor kommende specialeforløb kan forbedres, er at vejlederen og den studerende får afdækket deres gensidige forventninger til specialeforløbet. I 18 % af de undersøgte specialeforløb var de gensidige forventninger ikke blevet afstemt, hvilket øger muligheden for misforståelser og deraf dårligere forløb. Endvidere svarer 25 %, at deres vejleder var svær at træffe eller ikke havde tid nok til dem. Dette kan være et problem specielt set i lyset af, at 14 % svarer, at de i mindre grad havde forudsætningerne for at skrive en større opgave. Fremover bliver det en vigtig opgave at lære 12

13 de studerende at skrive en større opgave allerede i deres bachelor projekt, så de kan koncentrere sig om de faglige udfordringer, når de når til specialet. Fokusgruppeinterviewet anvendtes til at få uddybet, hvordan fremtidige vejledere kan blive endnu bedre og yde de studerende mere støtte 1. Interviewet viste, at de studerende har behov for hjælp til strukturering og tidsplanlægning og, at feed-back fra vejleder er essentiel. Der var væsentlige forskelle mellem de studerendes besvarelser af spørgeskemaerne og deres uddybende kommentarer i fokusgruppeinterviewet omhandlede, hvilken type vejledning de foretrak: efter en gennemgang af Tofteskovs 4 vejledertyper (Tabel 1) giver de studerende i interviewet enstemmigt udtryk for, at de har modtaget procesvejledning, hvilket de også foretrækker. På den anden side gives der i spørgeskemaerne udtryk for, at faste rammer, deadline mv. kan have en positiv effekt på forløbet. Vi tænker derfor specialeprocessen som en fem-trins raket: 1) projektformulering og emneafgrænsning 2) Praktisk arbejde og udførelse 3) Analytisk arbejde og afsluttende 4) Skrivefasen 5) Eksamen/evaluering hvor de studerende generelt foretrækker, at der er produktvejledning i fase 1 og 4, mens fase 2 & 3 skal præges af procesvejledning, der lægger op til afprøvning af egne ideer. Disse svar overraskede os positivt, da vi havde forventet at den type vejledning, der leveres, i høj grad er produktvejledning i alle faserne, der fokuserer på, at specialeprojekterne bidrager med brugbare forskningsresultater, der i bedste fald kan publiceres. Konklusionen er, at de 1 Interviewets begrænsninger: alle tre informanter havde lavet veterinære 14 ugers specialer og var således ikke repræsentative for den samlede kohorte af specialestuderende på LIFE det sidste års tid. Ideelt set burde gruppen af informanter have været større (6-12), hvilket sandsynligvis ville have resulteret i mere nuancerede svar. Til gengæld fik alle kommenteret på alle emner. En vis grad af bias i svarene må desuden forventes, da alle tre informanter havde haft meget tilfredsstillende specialeforløb. Vi fik dog kommentarer (dvs. andenhånds informationer) fra dem om, hvorfor specialer kan få et for den studerende et dårligt forløb. 13

14 studerende efterspørger en kombination af flere vejledertyper, og at de i høj grad opfatter os som procesvejledere. Udarbejdelsen af denne rapport har medført, at vi har udarbejdet en såkaldt Speciale Startpakke, som er et dokument, der, kan lægges på Det Biovidenskabelige Fakultets eller på institutternes hjemmesider, hvor både specialevejledere og studerende kan læse det. Speciale startpakken er vedlagt denne Pre-project Report som et også for andre anvendeligt output af vores arbejde med emnet: Det gode specialeforløb. Aktion på undersøgelsen (speciale startpakke) Som en direkte konsekvens af resultaterne af vores undersøgelse har vi forsøgt at adressere nogle af de identificerede områder, hvor de studerende føler at have (ekstra) brug for vejledning samt, styrke de elementer i vejledningen de har været tilfredse med. Dog har vi i første omgang alene adresseret de områder (specialefasens første og sidste del), hvor det de studerende tilsyneladende efterspørger, er produktvejledning frem for procesvejledning. I specialeforløbets 2. og 3. fase efterlyste de studerende i høj grad procesvejledning og, det er derfor afgørende, at de får friere tøjler her uden for direkte styring fra vejlederens side. Vi er opmærksomme på, at der er en balance imellem disse to typer af vejledning, som risikerer at blive forrykket, hvis vejlederen i den indledende del af specialeforløbet tager for meget styring ved at påtage sig en mere produktorienteret vejlederrolle. Imidlertid fremgår det af såvel vores spørgeskema som vores interview, at de studerende så store kvaliteter i, at der netop var styring i disse to faser af specialeforløbet. Som konsekvens af vores undersøgelse har vi derfor lavet en startpakke for specialestuderende. Den indeholder som udgangspunkt følgende information, der delagtiggøres med den studerende i den meget tidlige fase af specialeforløbet. 14

15 Startpakken indeholder følgende (Bilag 5); 1) Studieordning ) Kontrakt Speciale 3) Vejledning i litteratursøgning 4) Eksempel på specialeforløb 5) Projektbeskrivelse Speciale 6) Guideline for writing Scientific Papers Punkt 1 og 2 er rent formelle skrivelser tiltænkt at give den studerende den officielle information vedrørende specialet. Punkt 3 omhandlet litteratursøgning, som er en central del af specialet. Særligt i den indledende del er dette vigtigt, og denne information kan styrke deres start på specialet. Punkt 4 er et tænkt eksempel på de forskellige elementer i specialet og deres indbyrdes placering. Vores fokusinterview afslørede, at der var en mindre grad af forståelse for disse elementer, deres sammenhæng og den tid, de tager (fx indledende litteraturstudie). Dette havde afstedkommet frustrationer for den studerende. Disse elementer i specialet omtales også i Tofteskov s Projektvejledning. Vi har i vores vejledning søgt en mere brugervenlig grafisk fremstilling af problematikken. Punkt 5 er et tænkt eksempel på, hvordan en projektbeskrivelse kunne se ud med en uddybning af projektbeskrivelsens elementer. Punkt 6 er rettet imod specialeforløbets afsluttende del (men information gives stadig ved indledende møde med studerende). Der var udtalt enighed om, at forudsætningerne for at skrive et speciale var mindre gode i forhold til at skrive en større opgave. Samtidig blev skrivefasen identificeret som et af de områder, hvor de studerende havde problemer både i forhold til det rent skrivetekniske (der søges afhjulpet ved denne information), men også i forhold til skriveblokade. Dette vigtige område søges det at tage hånd om ved at indlægge deadlines i specialeforløbet (se bilag 5, specialeforløb). Dette er ikke statiske deadlines men dynamiske aftaler der kan justeres efter behov. Speciale startpakken er en draft pakke hvorfor den nærmere udformning og indhold af denne pakke fortsat justeres i forhold til input på denne opgave. 15

16 Litteratur Tofteskov, J. (1996) Projektvejledning - og organisering af projektarbejde. Samfundslitteratur, Frederiksberg C, Danmark. Bilag Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Følgebrev / invitation til spørgeskemaundersøgelse Bilag 3: Resultater af spørgeskemaundersøgelse Bilag 4: Referat af interview Bilag 5a-5f: Speciale Startpakke 16

17 Refleksion over egne erfaringer Jakob Willesen: Min undervisning er spredt over flere årgange og omfatter meget varierede undervisningsformer. 1. Dels har jeg traditionelle forelæsninger for hele årgange (ca studerende) både på bachelor og kandidatdelen af veterinæruddannelsen hvor jeg underviser i akutmedicin samt medicinske respirationsvejssygdomme hos hund og kat. Undervisningen afsluttes med en skriftlig eksamen bestående af essay og multiplechoise spørgsmål. 2. Derudover har jeg praktisk (hands on) undervisning af kandidatstuderende på deres kliniske differentiering. Denne undervisning er baseret på de patienter vi ser på vores undervisningshospital. Denne undervisningsform er 100% afhængig af hvilke patienter der indlægges eller henvises i løbet af en arbejdsuge og kan derfor være meget varierende i intensitet og arbejdsbyrde. Der er typisk 1-3 studerende som vi har i klinikken hele ugen. Eksamen foregår via løbende evaluering (fast evalueringsskema) hvor de studerende ydermere får personlig feed-back i løbet af deres ugen på deres forskellige praktiske og teoretiske færdigheder. 3. Endelig har jeg speciale- og bachelorstuderende (ca. 2-4 specialestuderende og 3-5 bachelorstuderende om året). Denne undervisningsform er præget af en et længere forløb med individuel vejledning. Min motivation for at arbejde med netop specialevejledningen i præ-projektet kommer ud fra en frustration overfor hvorfor nogle specialeforløb har været meget velfungerende mens andre har været mindre succesfulde. Naturligvis er der mange forhold der spiller i denne proces blandt andet vejleder, den studerende og det praktiske specialeprojekt, og hvor tingene ændres fra det ene specialeforløb til det andet. Imidlertid er der også en række konstante forhold såsom forberedelse af den studerende (og vejlederen), typen af vejledning, udformning af forskningsprojekt mv. hvor man med fordel kan forberede sig på hvert enkelt forløb. 17

18 Ved at undersøge hvad der set ud fra den studerendes synspunkt gjorde et specialeforløb vellykket var det mit håb at kunne identificere nogle områder der ofte gav de studerende problemer og hvor man med ændringer kunne reducere disse problemer og derigennem øget det faglige udbytte af specialeforløbet. Det var også forhåbningen at identificere områder som de studerende fandt særligt succesfulde for målrettet at kunne styrke disse områder. Det viste sig, at der hvor de studerende typisk havde brug for at vejlederen tog styring og ansvar var i den indledende fase af et speciale samt (i mindre grad) mod slutningen af specialeforløbet. Som en direkte konsekvens af dette har vi i gruppen udarbejdet en startpakke men information om de områder der volder de studerende særlige problemer. Dette er nu en indarbejdet og systematiseret del af min personlige vejledning og introduktion til de studerende inden de starter et speciale- eller bachelorprojekt hos mig. Det er naturligvis en dynamisk proces hvor indholdet af denne start-pakke vil blive evalueret løbende og justeret input fra de næste studerende. 18

19 Refleksioner ifm pre-projekt (Camilla Varming) De bachelor/speciale studenterprojekter jeg har været vejleder for har primært været baseret på fødevareindustriprojektsamarbejde idet det er de vilkår jeg er ansat på. Rapporten/resultaterne skal således kunne bruges til noget, hvorfor de studerende kan være nødt til at få en del støtte. Hvordan undgås det at den type projekter bliver dikteret over for den studerende uden mulighed for deres egen vinkel/selvstændige tankevirksomhed? Vores interview viser at de studerende tilsyneladende ikke opfatter det som et problem at mange faktorer er givet på forhånd de studerende føler stadig ejerskab måske er det mere mig der synes at der skal være plads til fri forskning 19

20 Martin Raida (personlige refleksioner) Jeg har ikke været vejleder for speciale og ph.d.-studerende endnu, men skal snart være det. Derfor er min motivation for at arbejde med specialevejledningen i præ-projektet at finde ud af, hvordan jeg bliver den bedst mulige vejleder for mine fremtidige studerende. Inden vi startede projektet havde jeg kun mine egne erfaringer fra min tid som specialestuderende at trække på som kommende vejleder. Vores præ-projekt omhandlende det gode specialeforløb afdækkede, hvad der set ud fra de studerendes synspunkt gjorde et speciale forløb vellykket eller mindre vellykket. Resultatet viste at de studerende havde særligt brug for hjælp i opstartsfasen af deres speciale. Særligt i opstartsfasen er det vigtigt at vejlederen tager ansvar for at få startet projektet tilfredsstillende. En anden vigtig pointe er at forklare den studerende at det er en god ide at bruge tid på at sætte sig grundigt ind i emnet tidligt i forløbet, og at det bestemt ikke er spild af tid. Yderligere er det meget vigtigt at få afklaret gensidige forventninger til, hvad specialeprojektet skal føre til. Når den studerende er kommet godt i gang med specialeprojektet er det vigtigt at man som vejleder holder sig i baggrunden og lader den studerende gøre sig sine egne erfaringer. Der skal dog være nogle faste møder hvor fremdriften i projektet diskuteres og resultater fortolkes i fællesskab. Det viste sig yderligere at man som vejleder skal være varsom med at komme med for mange ændringsforslag under projektet, hvilket gør nogle studerende forvirrede og deraf frustrerede. Mod slutningen af specialeprojektet skal vejlederen igen tage mere styring. For studerende med problemer i skrivefasen er det en god hjælp at aftale deadlines for delafleveringer af rapporten. Generelt føler jeg mig bedre rustet til at være vejleder nu end inden vi indledte præ-projektet: Det gode speciale forløb. 20

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb... 16 2 Forord

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI)

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) af Thorkil Thorsen Roskilde Juli 2006 2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund og formål for evalueringen...4 Metoder og

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere