Det gode specialeforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode specialeforløb"

Transkript

1 Det gode specialeforløb Pre-project i forbindelse med Adjunktpædagogikum, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Gruppe 4, April 2009 Gruppedeltagere: Camilla Varming LIFE Department of Food Science Martin Raida LIFE Department of Veterinary Pathobiology Per Kania LIFE Department of Veterinary Pathobiology Jakob Willesen LIFE Department of Small Animal Clinical Sciences 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Metoder...4 Spørgeskemaundersøgelse...4 Interview...5 Resultater...5 Problemformulering og forventningsafstemning...6 Eksperimentelt arbejde / dataindsamling...7 Dataanalyse...8 Skriveprocessen...9 Eksamen / forsvar...10 Overordnede refleksioner...10 Diskussion...12 Aktion på undersøgelsen (speciale startpakke)...14 Litteratur...16 Bilag...16 Refleksion over egne erfaringer...17 Jakob Willesen...17 Refleksioner ifm pre-projekt (Camilla Varming)...19 Martin Raida (personlige refleksioner)

3 Indledning Alle masterstuderende ved LIFE (Det Biovidenskabelige Fakultet) afslutter deres uddannelsesforløb med et speciale af størrelsesordenen ECTS. Specialer ved LIFE kan udføres individuelt eller i grupper på max tre personer, som vejledes af en eller flere vejledere. Hovedvejleder skal være ansat ved LIFE og, der tillige kan være eksterne vejledere. Specialeforløbet indbefatter typisk faserne: problemformulering, eksperimentelt arbejde, dataanalyse, rapportskrivning og mundtlig eksamen efterfulgt af karaktergivning. De studerende har inden da, afhængig af studieretning, i forskelligt omfang fulgt kurser, der indbefattede udførelse af større eller mindre skriftlige opgaver, og er således mere eller mindre "klædt på" til denne type opgave. I vores pre-project har vi valgt at undersøge det gode specialeforløb, idet specialeforløbet antages at være en stor og vigtig opgave for de studerende, og specialevejledning generelt er en central opgave for ansatte ved LIFE. Tabel 1. Typer af specialevejledning (Tofteskov, 1996) Produktvejledning Procesvejledning Laissez-fairevejledning Kontrolvejledning Vejlederen kommer med direkte løsninger/svar Vejlederen føler ejerskab projektet Fokus på rapporten Fokus på vejlederens forskning (ikke den studerendes) Vejlederen stimulerer selvstændighed Vejlederen stiller spørgsmål Proces vigtigere end resultat - studerende kan lære af fejlhandlinger Alt er tilladt I Hviler på studerendes lyst Vejlederen roser ukritisk II Ligegyldig/ overfladisk vejledning De studerende er til eksamen i hele forløbet Vejlederen tjekker alt hvad de studerende laver Tofteskov (1996) beskriver fire typer af projektvejledning (Tabel 1): Produktvejledning, hvor vejlederen fortæller de studerende hvad de skal gøre, og som fokuserer på selve produktet (rapporten), som udgør det endelige mål. Procesvejledning, hvor fokus er, at de studerende lærer noget i og af processen. Laissez-fairevejledning, der enten bygger udelukkende på de studerendes arbejdslyst, eller som er kendetegnet ved, at vejlederen er uengageret og inkompetent. Kontrolvejledning, hvor der lægges vægt på at bedømme de studerende gennem hele processen, og vejlederen sætter de studerendes viden på prøve. 3

4 Specialeprojekter ved LIFE er ofte formuleret af vejlederen, som er interesseret i, at der kommer brugbare resultater/en god rapport ud af specialet Resultater kan derefter bruges i egen, ofte anvendte, forskning og/eller samarbejde med en ekstern partner. Desuden er undervisningen orienteret mod produktion af STÅ'er. Disse faktorer kan resultere i, at produktvejledning bliver den dominerende vejledningsform. Vores hypotese er således, at de studerende ved LIFE modtager produktvejledning. Formålet med undersøgelsen er at: undersøge om de specialestuderende ved LIFE oplever at deres generelle forventninger til specialeforløbet indfries på tilfredsstillende måde afdække hvilke problemer de studerende oplever i forbindelse med specialeforløbet stille forslag til hvordan specialeforløbet kan forbedres optimere vores egen undervisning Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse undersøges det hvilke faktorer, der har indflydelse på de studerendes oplevelse af deres specialeforløb. Emner der viser sig at være problematiske uddybes i et fokusgruppeinterview. Metoder En spørgeskemaundersøgelse blev formuleret og udsendt med henblik på at få indsnævret områder, som derefter kunne uddybes i et fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelse Et danskudviklet webbaseret program til spørgeskemaudformning, udsendelse af interview og rapportering anvendtes (http://www.trictrac.com/). Programmet kan downloadedes i en gratis version med de begrænsninger, at en web-baseret undersøgelse højst kan bestå af 30 spørgsmål, og at højst 100 respondenter kan besvare. Selve spørgeskemaet (bilag 1) havde en kort introduktion efterfulgt af 29 spørgsmål opdelt i 6 hovedkategorier, hvor de 5 første kategorier var udformet som en kronologisk rækkefølge af de forskellige faser i et specialeforløb, mens den sidste var til overordnede refleksioner: Problemformulering Eksperimentelt arbejde / dataindsamling Dataanalyse Skriveprocessen Eksamen / forsvar Overordnede refleksioner 4

5 22 spørgsmål skulle besvares gradueret (I høj grad / I væsentlig grad / I nogen grad / I mindre grad / Slet ikke / Ved ikke), 6 spørgsmål med Ja / Nej / Ved ikke. Det sidste af de 29 spørgsmål var et åbent spørgsmål (Andre kommentarer). Undersøgelsen blev udsendt som en til 79 tidligere specialestuderende ved LIFE (Department of Veterinary Pathobiology og Department of Small Animal Clinical Sciences). Enkelte manglede selve eksamenen, men ellers havde de afsluttet deres studium inden for det sidste år. en bestod af et følgebrev / invitation (bilag 2), der blandt andet beskrev gruppens sammensætning, baggrunden for undersøgelsen samt selve indholdet af undersøgelsen. Desuden opfordredes der til at tilkendegive en eventuel interesse i at deltage i et uddybende fokusgruppeinterview. I invitationen var der et link til spørgeskemaet. Layoutet i bilag 2 er ikke det samme, som det respondenterne oplevede. Data (navn, titel, arbejdssted og -adresse) på interviewgruppens medlemmer afsluttede en. en blev udsendt 2 gange. Den sidste gang kun til de respondenter, der ikke havde fuldført besvarelsen. Interview På baggrund af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen blev fokusgruppeinterviewet planlagt, med fokus på interaktionen mellem vejlederen og den studerende. Interviewgruppen organiserede sig med en moderator / facilitator / ordstyrer (interviewer), en logbogsholder (medinterviewer), en referent og en tekniker / altmuligmand. Interviewet blev optaget på lydbånd. Der var 3 informanter til stede, en fjerde måtte af arbejdsmæssige årsager melde forfald umiddelbart inden interviewet. Alle tre informanter havde lavet veterinære 14 ugers specialer (27 ECTS); 2 kvinder (L og C) og en mand (F). Resultater Efter første udsendelse af spørgeskemaet forelå 24 gennemførte besvarelser og 2 afbrudte. Efter anden udsendelse var der i alt 27 gennemførte besvarelser (37,5 % af inviterede) og 2 afbrudte. For størstedelens vedkomne var vi nødt til at bruge deres studentermail som det ikke kan forventes, at alle efter et år tjekker op på. Spørgeskemabesvarelserne ses samlet i bilag 3, men vigtigste resultater vil blive fremhævet nedenfor. Referat af interviewet fremgår af bilag 4. I det følgende er resultaterne af spørgeskemaundersøgelse og interview samlet efter emne/fase i specialeforløbet. 5

6 Problemformulering og forventningsafstemning I første del af specialeforløbet, som vedrører selv problemformuleringen, var det udtalt, at vejlederen spillede en aktiv rolle (spm. 1). Således angav kun 4 % af have haft stor indflydelse på projektets problemformulering, mens 46 % havde ingen eller kun i mindre grad indflydelse. 1. Var projektformuleringen din egen ide? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 78 % svarede, at formålet i høj grad eller i væsentlig grad var klart defineret (spm. 2) og, at i følge 68 % af de adspurgte var selve projektet i sin helhed i høj grad eller i væsentlig grad velafgrænset (spm. 3). 2. Var formålet med projektet klart defineret? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 6

7 3. V ar p ro jekt et velaf g rænset? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj gr ad I væsentl i g gr ad I nogen gr ad I mi ndr e gr ad Sl et i kke Ved i kke Trods de studerendes begrænsede indflydelse i den tidlige fase af specialet var dette ikke noget der blev opfattet negativt af de studerende - under interviewet havde de adspurgte således følgende kommentarer: L: Jeg var glad for at deltage på et forudbestemt projekt der var vel gennemtænkt. C: For mig var det godt, at specialeprojektet var defineret på forhånd, da jeg ellers havde været i faregruppen for at fortabe mig i detaljer og dermed ryge i specialesumpen. F: Det er rart at have en overordnet ramme, men stadig have en aktie i projektet. F: Det er svært for den studerende at vurdere, hvad der kan skrives et projekt om. Næsten 1/5 del (18 %) af de studerende havde ikke talt om forventninger til specialet med deres vejleder. Dette er en relativt høj andel taget i betragtning af, at netop denne del i interviewet blev beskrevet som vigtig: L: Vi havde et projektmøde inden opstart af specialeforløbet. Vores forventninger til specialeforløbet var generelt godt afstemt med vejledernes forventninger. Vi fik god introduktion til, hvordan vi kunne bruge vores vejledere. Og i forbindelse med en indledende samtale, hvor forventninger bliver afstemt, udtalte en studerende følgende (spm. 29 i spørgeskemaet): Kunne godt have brugt mere information på forhånd om, hvor meget man kunne tillade sig at bruge vejlederne. De havde travlt, og jeg fik ikke brugt dem nok, hvilket var tydeligt ved forsvaret, MEN jeg var heller ikke helt klar over, hvor meget eller hvor lidt man kunne tillade sig at spørge dem om. Eksperimentelt arbejde / dataindsamling Ifølge svarene fra spørgeskemaundersøgelsen var der ikke større problemer i forbindelse med eksperimentelt arbejde / dataindsamling. 7

8 Dataanalyse Blandt de områder, hvor de studerende oplevede de største problemer, var i forbindelse med dataanalysen. Således oplevede 11 % slet ikke at have hjælp til hverken dataanalyse eller fortolkning af resultater (spm. 10 og 11). Mere end 1/3 (36 %) havde kun i mindre grad eller i nogen grad hjælp til analysen, mens 32 % havde i mindre grad eller i nogen grad hjælp til fortolkning. 10. Fik du tilstrækkelig hjælp til at analysere data? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 11. Fik du tilstrækkelig hjælp til fortolkning af resultaterne? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I interviewet blev de studerende spurgt om vejlederens rolle i denne fase. Det viste sig, at det i høj grad blev påskønnet at få hjælp: F: Vi skal vise, at vi selv kan fortolke data, men det kræver hjælp. Det er vigtigt med faglig sparring med vejlederen. C: Jeg sendte min fortolkning af data til min vejleder for at få at vide, om jeg var på rette vej. Dette var meget vigtigt for mig. Min vejleder gennemlæste min rapport mange gange. 8

9 L: Vi havde også brug for at få at vide at vi var på rette vej. Vi følte os meget ligeværdige med vores vejledere, når vi holdt møder. Skriveprocessen Deadlines var ikke noget der rutinemæssigt blev aftalt (50 % havde aftalt deadlines). 18 % havde i høj grad eller i væsentlig grad behov for dette (spm. 14). 14. Havde du et behov for aftalte deadlines i skrivefasen 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Det fremgik, at det for dem, der har brug for deadlines, betyder det meget: F: Jeg havde skriveblokering og fik god hjælp af min hovedvejleder. Jeg havde svært ved at sætte ord på papir. Det, der hjalp, var deadlines for del-afleveringer til ham. F: Jeg var langt inde i projektet, før afleveringsdatoen kunne aftales. Jeg burde have lavet deadlines for mig selv, men manglede opgaveerfaring. Jeg burde have fokuseret mere på litteraturstudier tidligere i mit projekt, end jeg gjorde. Jeg brugte for meget tid på data indsamling. L: Vi ville gerne have fået løbende kommentarer angående, om vi nåede, det vejlederne forventede, så vi ikke hele tiden følte os stressede. En stor del af besvarelserne kom fra veterinærstuderende hvor skriftlige opgaver ikke udgør en stor del af pensum. Således svarede 46 %, at de kun i nogen grad eller i mindre grad havde forudsætningerne for at skrive en opgave (spm. 15). 9

10 15. Havde du forudsætningerne for at skrive en større opgave? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Af uddybende forklaringer på forudsætninger for at skrive opgaven sagde de studerende således: L: Jeg havde heller ikke skrevet en opgave siden første semester, men havde dog lært at søge litteratur, hvilket var en god hjælp C: Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få skrevet mit speciale. Jeg startede med at åbne et Word dokument og, så gik det hen ad vejen. Da jeg først kom i gang, gik det fint og, jeg fik rigeligt hjælp af min vejleder Set fra vejlederens (og de studerendes) synspunkt er det interessant, at 32 % af de studerende oplyser, at specialet fører til en videnskabelig artikel. Eksamen / forsvar Ifølge svarene fra spørgeskemaundersøgelsen var der ikke større problemer i forbindelse med eksamen / forsvar. Overordnede refleksioner 39 % af de studerende i undersøgelsen (spm. 23) svarede, at vejlederen kun i nogen grad eller i mindre grad var til at træffe. 10

11 23. Var vejlederene til at træffe/havde tid nok? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I forbindelse med interviewet gav de studerende samstemmende udtryk for, at det er frustrerende, hvis vejlederen ikke er til at træffe: (Generelt om dårlige forløb): Vejlederen havde ikke tid nok og var svær at træffe. Vejlederen kunne ikke huske, hvad man havde snakket om sidste gang osv. Det er vigtigt, at vejlederen er mentalt tilstede. Vejlederens engagement blev vurderet til at være højt (86 % svarede i høj grad eller i væsentlig grad). 14 % oplevede kun i mindre grad at få den vejledning, de havde brug for. 90 % fandt i høj grad eller i væsentlig grad tilfredsstillende mulighed for selvstændigt arbejde (spm. 26). 26. Var der tilfredsstillende mulighed for selvstændigt arbejde 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I høj grad I væsentlig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Den samlede vurdering af specialet blev vurderet som i høj grad eller i væsentlig grad tilfredsstillende af 89 % af de studerende. Følgende uddybende kommentarer blev givet under interviewet, generelt, og omkring vejledningen: C: Jeg fik meget mere hjælp, end jeg havde håbet på. Generelt fik jeg den højeste grad af service, jeg nogen sinde har modtaget på LIFE. 11

12 L: engageret vejleder. Hele instituttet var interesserede i vores resultater. F: Godt at nørde med et emne. Det er rart at opleve den energi, der er i forskningsverden. Det er rart at være en del af et projekt. L: Jeg syntes det var rart med en blanding af det praktiske og det at læse artikler og selv skrive. Godt at være blandt ivrige folk og være en del af fællesskabet. F: Jeg har fået (af vejledning), hvad man kunne forvente og lidt til. De studerende havde nogle ønsker til strukturering af arbejdet: L: Vi blev ofte forvirrede efter vejledermøderne, fordi de foreslog så mange nye ting. Vi havde mere brug for at få afsluttet nogle ting. Vi kunne godt have brugt mere afgrænsning og styring. og hjælp til tidsplanlægning: Jeg kunne godt have brugt en tidsplan og noget mere overblik. Det havde været en god hjælp, hvis vejlederen havde orienteret mig, om at man bruger meget tid på at sætte sig ind i emnet i opstarten af et projekt. Dette kunne have fået mig til at tage det lidt med ro i opstartsfasen og dermed undgå at blive stresset. F: For mig havde det været godt med en tidsplan fra start. C: Manglede en realistisk tidsplan. Den manglende tid var stressende. Afleveringsdatoen var aldrig til debat. Ved interviewet blev de studerende spurgt om, hvilken type vejledning de fik efter, at vi havde skitseret Tofteskov s: Laissez-faire, kontrol, proces og produkt og hvad de syntes om den type vejledning de fik? Diskussion (Generelt) Alle mente, at de havde modtaget procesvejledning, vilket de var glade for. F: Proces, og produkt mod slutningen. 89 % af de specialestuderende, der har afsluttet deres speciale inden for det sidste år, svarer, at deres specialeforløb enten i høj- eller i væsentlig grad var tilfredsstillende og, at den opnåede karakter var passende. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at et af de punkter, hvor kommende specialeforløb kan forbedres, er at vejlederen og den studerende får afdækket deres gensidige forventninger til specialeforløbet. I 18 % af de undersøgte specialeforløb var de gensidige forventninger ikke blevet afstemt, hvilket øger muligheden for misforståelser og deraf dårligere forløb. Endvidere svarer 25 %, at deres vejleder var svær at træffe eller ikke havde tid nok til dem. Dette kan være et problem specielt set i lyset af, at 14 % svarer, at de i mindre grad havde forudsætningerne for at skrive en større opgave. Fremover bliver det en vigtig opgave at lære 12

13 de studerende at skrive en større opgave allerede i deres bachelor projekt, så de kan koncentrere sig om de faglige udfordringer, når de når til specialet. Fokusgruppeinterviewet anvendtes til at få uddybet, hvordan fremtidige vejledere kan blive endnu bedre og yde de studerende mere støtte 1. Interviewet viste, at de studerende har behov for hjælp til strukturering og tidsplanlægning og, at feed-back fra vejleder er essentiel. Der var væsentlige forskelle mellem de studerendes besvarelser af spørgeskemaerne og deres uddybende kommentarer i fokusgruppeinterviewet omhandlede, hvilken type vejledning de foretrak: efter en gennemgang af Tofteskovs 4 vejledertyper (Tabel 1) giver de studerende i interviewet enstemmigt udtryk for, at de har modtaget procesvejledning, hvilket de også foretrækker. På den anden side gives der i spørgeskemaerne udtryk for, at faste rammer, deadline mv. kan have en positiv effekt på forløbet. Vi tænker derfor specialeprocessen som en fem-trins raket: 1) projektformulering og emneafgrænsning 2) Praktisk arbejde og udførelse 3) Analytisk arbejde og afsluttende 4) Skrivefasen 5) Eksamen/evaluering hvor de studerende generelt foretrækker, at der er produktvejledning i fase 1 og 4, mens fase 2 & 3 skal præges af procesvejledning, der lægger op til afprøvning af egne ideer. Disse svar overraskede os positivt, da vi havde forventet at den type vejledning, der leveres, i høj grad er produktvejledning i alle faserne, der fokuserer på, at specialeprojekterne bidrager med brugbare forskningsresultater, der i bedste fald kan publiceres. Konklusionen er, at de 1 Interviewets begrænsninger: alle tre informanter havde lavet veterinære 14 ugers specialer og var således ikke repræsentative for den samlede kohorte af specialestuderende på LIFE det sidste års tid. Ideelt set burde gruppen af informanter have været større (6-12), hvilket sandsynligvis ville have resulteret i mere nuancerede svar. Til gengæld fik alle kommenteret på alle emner. En vis grad af bias i svarene må desuden forventes, da alle tre informanter havde haft meget tilfredsstillende specialeforløb. Vi fik dog kommentarer (dvs. andenhånds informationer) fra dem om, hvorfor specialer kan få et for den studerende et dårligt forløb. 13

14 studerende efterspørger en kombination af flere vejledertyper, og at de i høj grad opfatter os som procesvejledere. Udarbejdelsen af denne rapport har medført, at vi har udarbejdet en såkaldt Speciale Startpakke, som er et dokument, der, kan lægges på Det Biovidenskabelige Fakultets eller på institutternes hjemmesider, hvor både specialevejledere og studerende kan læse det. Speciale startpakken er vedlagt denne Pre-project Report som et også for andre anvendeligt output af vores arbejde med emnet: Det gode specialeforløb. Aktion på undersøgelsen (speciale startpakke) Som en direkte konsekvens af resultaterne af vores undersøgelse har vi forsøgt at adressere nogle af de identificerede områder, hvor de studerende føler at have (ekstra) brug for vejledning samt, styrke de elementer i vejledningen de har været tilfredse med. Dog har vi i første omgang alene adresseret de områder (specialefasens første og sidste del), hvor det de studerende tilsyneladende efterspørger, er produktvejledning frem for procesvejledning. I specialeforløbets 2. og 3. fase efterlyste de studerende i høj grad procesvejledning og, det er derfor afgørende, at de får friere tøjler her uden for direkte styring fra vejlederens side. Vi er opmærksomme på, at der er en balance imellem disse to typer af vejledning, som risikerer at blive forrykket, hvis vejlederen i den indledende del af specialeforløbet tager for meget styring ved at påtage sig en mere produktorienteret vejlederrolle. Imidlertid fremgår det af såvel vores spørgeskema som vores interview, at de studerende så store kvaliteter i, at der netop var styring i disse to faser af specialeforløbet. Som konsekvens af vores undersøgelse har vi derfor lavet en startpakke for specialestuderende. Den indeholder som udgangspunkt følgende information, der delagtiggøres med den studerende i den meget tidlige fase af specialeforløbet. 14

15 Startpakken indeholder følgende (Bilag 5); 1) Studieordning ) Kontrakt Speciale 3) Vejledning i litteratursøgning 4) Eksempel på specialeforløb 5) Projektbeskrivelse Speciale 6) Guideline for writing Scientific Papers Punkt 1 og 2 er rent formelle skrivelser tiltænkt at give den studerende den officielle information vedrørende specialet. Punkt 3 omhandlet litteratursøgning, som er en central del af specialet. Særligt i den indledende del er dette vigtigt, og denne information kan styrke deres start på specialet. Punkt 4 er et tænkt eksempel på de forskellige elementer i specialet og deres indbyrdes placering. Vores fokusinterview afslørede, at der var en mindre grad af forståelse for disse elementer, deres sammenhæng og den tid, de tager (fx indledende litteraturstudie). Dette havde afstedkommet frustrationer for den studerende. Disse elementer i specialet omtales også i Tofteskov s Projektvejledning. Vi har i vores vejledning søgt en mere brugervenlig grafisk fremstilling af problematikken. Punkt 5 er et tænkt eksempel på, hvordan en projektbeskrivelse kunne se ud med en uddybning af projektbeskrivelsens elementer. Punkt 6 er rettet imod specialeforløbets afsluttende del (men information gives stadig ved indledende møde med studerende). Der var udtalt enighed om, at forudsætningerne for at skrive et speciale var mindre gode i forhold til at skrive en større opgave. Samtidig blev skrivefasen identificeret som et af de områder, hvor de studerende havde problemer både i forhold til det rent skrivetekniske (der søges afhjulpet ved denne information), men også i forhold til skriveblokade. Dette vigtige område søges det at tage hånd om ved at indlægge deadlines i specialeforløbet (se bilag 5, specialeforløb). Dette er ikke statiske deadlines men dynamiske aftaler der kan justeres efter behov. Speciale startpakken er en draft pakke hvorfor den nærmere udformning og indhold af denne pakke fortsat justeres i forhold til input på denne opgave. 15

16 Litteratur Tofteskov, J. (1996) Projektvejledning - og organisering af projektarbejde. Samfundslitteratur, Frederiksberg C, Danmark. Bilag Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Følgebrev / invitation til spørgeskemaundersøgelse Bilag 3: Resultater af spørgeskemaundersøgelse Bilag 4: Referat af interview Bilag 5a-5f: Speciale Startpakke 16

17 Refleksion over egne erfaringer Jakob Willesen: Min undervisning er spredt over flere årgange og omfatter meget varierede undervisningsformer. 1. Dels har jeg traditionelle forelæsninger for hele årgange (ca studerende) både på bachelor og kandidatdelen af veterinæruddannelsen hvor jeg underviser i akutmedicin samt medicinske respirationsvejssygdomme hos hund og kat. Undervisningen afsluttes med en skriftlig eksamen bestående af essay og multiplechoise spørgsmål. 2. Derudover har jeg praktisk (hands on) undervisning af kandidatstuderende på deres kliniske differentiering. Denne undervisning er baseret på de patienter vi ser på vores undervisningshospital. Denne undervisningsform er 100% afhængig af hvilke patienter der indlægges eller henvises i løbet af en arbejdsuge og kan derfor være meget varierende i intensitet og arbejdsbyrde. Der er typisk 1-3 studerende som vi har i klinikken hele ugen. Eksamen foregår via løbende evaluering (fast evalueringsskema) hvor de studerende ydermere får personlig feed-back i løbet af deres ugen på deres forskellige praktiske og teoretiske færdigheder. 3. Endelig har jeg speciale- og bachelorstuderende (ca. 2-4 specialestuderende og 3-5 bachelorstuderende om året). Denne undervisningsform er præget af en et længere forløb med individuel vejledning. Min motivation for at arbejde med netop specialevejledningen i præ-projektet kommer ud fra en frustration overfor hvorfor nogle specialeforløb har været meget velfungerende mens andre har været mindre succesfulde. Naturligvis er der mange forhold der spiller i denne proces blandt andet vejleder, den studerende og det praktiske specialeprojekt, og hvor tingene ændres fra det ene specialeforløb til det andet. Imidlertid er der også en række konstante forhold såsom forberedelse af den studerende (og vejlederen), typen af vejledning, udformning af forskningsprojekt mv. hvor man med fordel kan forberede sig på hvert enkelt forløb. 17

18 Ved at undersøge hvad der set ud fra den studerendes synspunkt gjorde et specialeforløb vellykket var det mit håb at kunne identificere nogle områder der ofte gav de studerende problemer og hvor man med ændringer kunne reducere disse problemer og derigennem øget det faglige udbytte af specialeforløbet. Det var også forhåbningen at identificere områder som de studerende fandt særligt succesfulde for målrettet at kunne styrke disse områder. Det viste sig, at der hvor de studerende typisk havde brug for at vejlederen tog styring og ansvar var i den indledende fase af et speciale samt (i mindre grad) mod slutningen af specialeforløbet. Som en direkte konsekvens af dette har vi i gruppen udarbejdet en startpakke men information om de områder der volder de studerende særlige problemer. Dette er nu en indarbejdet og systematiseret del af min personlige vejledning og introduktion til de studerende inden de starter et speciale- eller bachelorprojekt hos mig. Det er naturligvis en dynamisk proces hvor indholdet af denne start-pakke vil blive evalueret løbende og justeret input fra de næste studerende. 18

19 Refleksioner ifm pre-projekt (Camilla Varming) De bachelor/speciale studenterprojekter jeg har været vejleder for har primært været baseret på fødevareindustriprojektsamarbejde idet det er de vilkår jeg er ansat på. Rapporten/resultaterne skal således kunne bruges til noget, hvorfor de studerende kan være nødt til at få en del støtte. Hvordan undgås det at den type projekter bliver dikteret over for den studerende uden mulighed for deres egen vinkel/selvstændige tankevirksomhed? Vores interview viser at de studerende tilsyneladende ikke opfatter det som et problem at mange faktorer er givet på forhånd de studerende føler stadig ejerskab måske er det mere mig der synes at der skal være plads til fri forskning 19

20 Martin Raida (personlige refleksioner) Jeg har ikke været vejleder for speciale og ph.d.-studerende endnu, men skal snart være det. Derfor er min motivation for at arbejde med specialevejledningen i præ-projektet at finde ud af, hvordan jeg bliver den bedst mulige vejleder for mine fremtidige studerende. Inden vi startede projektet havde jeg kun mine egne erfaringer fra min tid som specialestuderende at trække på som kommende vejleder. Vores præ-projekt omhandlende det gode specialeforløb afdækkede, hvad der set ud fra de studerendes synspunkt gjorde et speciale forløb vellykket eller mindre vellykket. Resultatet viste at de studerende havde særligt brug for hjælp i opstartsfasen af deres speciale. Særligt i opstartsfasen er det vigtigt at vejlederen tager ansvar for at få startet projektet tilfredsstillende. En anden vigtig pointe er at forklare den studerende at det er en god ide at bruge tid på at sætte sig grundigt ind i emnet tidligt i forløbet, og at det bestemt ikke er spild af tid. Yderligere er det meget vigtigt at få afklaret gensidige forventninger til, hvad specialeprojektet skal føre til. Når den studerende er kommet godt i gang med specialeprojektet er det vigtigt at man som vejleder holder sig i baggrunden og lader den studerende gøre sig sine egne erfaringer. Der skal dog være nogle faste møder hvor fremdriften i projektet diskuteres og resultater fortolkes i fællesskab. Det viste sig yderligere at man som vejleder skal være varsom med at komme med for mange ændringsforslag under projektet, hvilket gør nogle studerende forvirrede og deraf frustrerede. Mod slutningen af specialeprojektet skal vejlederen igen tage mere styring. For studerende med problemer i skrivefasen er det en god hjælp at aftale deadlines for delafleveringer af rapporten. Generelt føler jeg mig bedre rustet til at være vejleder nu end inden vi indledte præ-projektet: Det gode speciale forløb. 20

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie.

Problemorientering, Læring og Vejledning. Opstilling af SLP-mål for P1. Problemorientering, Læring og Vejledning. En lille historie. Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Problemorientering, Læring og Vejledning. Problemorientering, Læring og Vejledning

Problemorientering, Læring og Vejledning. Problemorientering, Læring og Vejledning Problemorientering, Læring og Vejledning Mål: At få startet P1 godt op ved at bygge ovenpå erfaringerne fra P0 omkring samarbejde, læring og projektstyring. opstilling af mål udarbejdelse af samarbejdsaftaler

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Forår 2017 Skema A: Standardskema med 12 lukkede og 2 åbne spørgsmål: beregnet til forelæsning, seminar og lignende undervisning. Skema B: Standardskema

Læs mere

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS

Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Evalueringsskemaer for kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Skema A: Standardskema med 12 lukkede og 2 åbne spørgsmål: beregnet til forelæsning, seminar og lignende undervisning. Skema B: Standardskema

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Evaluering 3. semester efteråret 2012

Evaluering 3. semester efteråret 2012 Evaluering 3. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 3. semester: Evaluering af modul 4: Makroøkonomi 1 Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Jeg savnede undervisning med mere substans især på 2. semester, hvor jeg synes,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek

De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek 2015 Lotte Stig Nørgaard og Mette

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11. Antal respondenter: 8

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11. Antal respondenter: 8 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Økonomi, F11 Antal respondenter: 8 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg havde

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014)

Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014) Studievejledning for speciale på Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed (opdateret oktober 2014) De overordnede regler for specialestudiet er beskrevet i Studieordning for Kandidatuddannelse i Idræt og

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Brug din vejleder gode råd

Brug din vejleder gode råd Brug din vejleder gode råd Pædagogisk Center Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet August 2005 Denne pjece uddeles gratis til studerende og undervisere ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere