Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt"

Transkript

1 ARBEJDSRAPPORT Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt Lone Donbæk Jensen Hanne Giver Jesper Strøyer Andersen

2 ARBEJDSRAPPORT Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte indenfor voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt Lone Donbæk Jensen Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital Hanne Giver Cand. Scient., Forskningsmedarbejder Arbejdsmiljøinstituttet Jesper Strøyer Andersen Cand. Scient., ph.d.stud. Arbejdsmiljøinstituttet ISBN: København 2006 Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkalle København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra

3 Indholdsfortegnelse Forord Resume af rapporten Baggrund. 4 Formål 5 Undersøgelsesgruppen, redskaber, forløb af undersøgelsen og metode. 5 Undersøgelsesgruppen... 5 Beskrivelse af redskaber der blev anvendt i undersøgelsen....5 Spørgeskema. 5 Spørgeskemaer til arbejdspladsen....6 Fysiske test Selvvurderet kapacitet.. 7 Forløb af undersøgelsen. 7 Analyser..9 Resultater....9 Deltagelse og frafald..9 Job og uddannelse. 9 Arbejdstider..10 Arbejdsmiljøaktiviteter på de enkelte institutioner. 11 Uddybende beskrivelse af de enkelte arbejdsmiljøaktiviteter.11 Arbejdspladsvurdering..11 Forflytningsvejledere..11 Supervision 12 Ulykkesanalyse. 12 Pædagogiske målsætninger...12 Andre aktiviteter.. 13 De ansattes beskrivelse af arbejdsmiljøet.15 Krav, ressourcer og social støtte..16 Sådan læses figurerne Krav i arbejdet...18 Ressourcer i arbejdet Samarbejde, ledelse og forudsigelighed på arbejdspladsen...20 Tryghed og Tilfredshed. 22 Vold.23 Hvad gør man ved trusler om vold og vold...24 Rygulykker.. 24 Helbredsforhold Stress, udbrændthed, helbred og velbefindende. 27 Stress 27 Udbrændthed..28 Helbred og velbefindende.. 29 Konsekvenser af helbredsforhold...30 Vurdering og konklusion 31 Litteratur...34 Bilag Bilag Bilag Bilag

4

5 Forord I denne rapport fremlægger vi resultaterne af to 2 spørgeskemaundersøgelser udført blandt ansatte på 23 institutioner for voksenhandicappede i Århus Amt. Undersøgelserne foregik i henholdsvis 2001 og 2003 og blev udført med 2½ års mellemrum. Rapporten omfatter de 535 personer, der deltog i begge undersøgelsesrunder. Tidligere i projektet har vi udarbejdet en rapport med resultater fra undersøgelsen i 2001 (1. spørgeskemarunde) og delrapporter til seks institutioner, der ønskede at få deres egne resultater Vi vil gerne takke Driftområdet for Voksenhandicapområdet i Århus Amt, de deltagende institutioner, Socialpædagogisk Landsforbund og de ansatte på institutionerne. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus. Projektet er finansieret af sats-puljemidler via Finansloven

6 Resume af rapporten Denne rapport indeholder resultaterne af 2 spørgeskemaundersøgelser udført blandt 535 ansatte på 23 institutioner for voksenhandicappede i Århus Amt. Spørgeskemaerne blev udfyldt i henholdsvis 2001 og Alle 535 personer deltog i begge undersøgelsesrunder. Svarprocenten var i første runde 73,2% og i anden runde 76,4%. Anledningen til undersøgelsen var et udredningsarbejde igangsat af branchesikkerhedsrådet for social og sundhedssektoren i Her fandt man, at der ikke hverken i Danmark eller udlandet var gode epidemiologiske undersøgelser, der omhandlede ryg og andre helbredsproblemer hos ansatte, der arbejder med fysisk og psykisk handicappede. Fra Århus Amt var der oplysninger om et relativt stort og stigende sygefravær indenfor området men ikke oplysninger om årsager til sygefraværet. I denne rapport sammenligner vi arbejdsmiljø og helbredsforhold i de 2 undersøgelsesrunder. Vi ser desuden nærmere på hyppigheden af vold og voldens karakter og vi beskriver de arbejdsmiljøaktiviteter der er foregået i undersøgelsesperioden. Der er store variationer mellem de enkelte institutioner hvad angår type og antal af brugere, størrelse og personalesammensætning. Det betyder blandt andet at gennemsnitsværdier for alle 23 institutioner kan dække over relativ stor variation. Der var både i 2001 og 2003 tegn på at det psykiske arbejdsmiljø blev oplevet belastende når der blev sammenlignet med niveauerne for danske lønmodtagere som helhed. Og der var en tendens til forværring over de godt 2 år undersøgelsen varede. Hvad angår helbredsforhold lå niveauet af bevægeapparatproblemer på niveauer der er sammenlignelige med andre dele af social- og sundhedssektoren Der sås en tendens til øgning i stress- og udbrændthedssymptomer fra En meget stor andel af deltagerne i både 2001 og 2003 har oplevet vold og trusler om vold. Hyppigheden var stort set den samme med de to års mellemrum. Forekomsten af egentlig vold er noget højere, end hvad der er fundet i en dansk undersøgelse indenfor social- og sundhedssektoren, hvor man ser på et repræsentativt udsnit af danske sygeplejersker. Voldsregistrering og voldspolitik fylder meget på institutionerne og kun 41 personer svarer nej til at deres arbejdsplads har en voldspolitik. Der foregår også anmeldelser, hvor de fleste angiver sikkerhedsorganisationen, amtet og ledelsen. I lyset af at der ikke ses en faldende tendens i voldsepisoder og trusler om vold, er der et behov for at gennemgå den aktuelle praksis og måske gentænke forebyggelsesindsatsen. Ud fra svarerne fra de ansatte og svarerne fra institutionerne på spørgsmålene vedrørende 8 forskellige forebyggelses- og arbejdsmiljøaktiviteter, kan vi konkludere at der har været en betydelig aktivitet over de sidste år. Det ser ud til at tilbuddene, politikkerne/initiativerne bliver brugt på en stor del af institutionerne. Den aktivitet der ser ud til at blive mindst anvendt af de 8 vi spurgte til, var systematisk anvendelse af supervision. Her svarede kun 36% ja til dette. Til gengæld er de stor tilfredshed blandt de der anvender supervision idet gennemsnittet på en skala fra 0 (ikke brugbart) til 10 (meget brugbart) lå på 7. Med baggrund i resultaterne fra denne undersøgelse må vi anbefale at der fortsat arbejdes på at bedre de ansattes muligheder for at honorere de store psykiske krav der opleves i relation til arbejdet med brugerne. Dette er ikke nyt, men nødvendigt hvis de negative psykiske resul- 2

7 tater med symptomer på stress og udbrændthed skal standses. Der er behov for kontrollerede studier der undersøger forebyggelsesstrategier i forhold til stress og udbrændthed. Resultaterne fra denne undersøgelse støtter at man ser nærmere på virkningen af supervision og øgning af de ansattes ressourcer. Der er behov for at revurdere voldsforebyggelsen, da de ret omfattende aktiviteter der beskrives, ikke har medført en reduktion af antallet af voldtilfælde. Der har indenfor de sidste år været mange forebyggelsesinitiativer både i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Disse initiativer er ressourcekrævende i det daglige og risikerer at sande til, hvis der ikke bliver foretaget jævnlig vurdering af effekt og tilfredshed med initiativerne. 3

8 Baggrund I 1982 blev der fortaget en dansk undersøgelse af omsorgspersonalet på 122 af den tidligere åndsvageforsorgs døgninstitutioner (1) omfattende ca ansatte. Der var i denne undersøgelse en klar tendens til større forekomst af rygsymptomer og øget psykisk belastning blandt de ansatte i de tunge boenheder sammenlignet med ansatte i lette boenheder, og samlet en større oplevet psykisk belastning end i et repræsentativt befolkningsgennemsnit. I en dansk udredningsrapport fra 1998 igangsat af branchesikkerhedsrådet for området (2), vedrørende arbejdsmiljø hos ansatte der arbejder med mennesker i social- og sundhedssektoren, fandt man ikke andre, hverken danske eller udenlandske epidemiologiske undersøgelser, hvor fokus var på rygproblemer hos ansatte, der arbejder med psykisk udviklingshæmmede eller voksenhandicappede. Da forventningen var, at de ansatte trods større omlægninger inden for området stadig havde en betydelig fysisk og også en særlig psykisk belastning, var en af anbefalingerne i udredningsrapporten fra 1998, at der blev foretaget en kortlægning af arbejdsmiljø og helbred inden for voksenhandicapområdet. Ved en fornyet litteratursøgning i 2004 fandt vi stadig ikke, hverken i Danmark eller udlandet, større nyere undersøgelser publiceret vedrørende mulige følger af fysiske og/eller psykiske belastninger fra arbejdet Fra arbejdet med voldsforebyggelse som bedriftssundhedstjenesten og driftområdet tidligere havde igangsat, var vi vidende om at vold havde et betydeligt omfang, men vi kendte ikke præcist omfangets størrelse. Omfanget af sygefravær og anmeldelser af arbejdsskader kan give formodninger om tilstedeværelse af arbejdsmiljøproblemer. Fra arbejdsskade- og arbejdsulykkesstatistikker ved vi, at der på landsplan i perioden i alt var 228 anmeldte arbejdsbetingede lidelser og 1431 arbejdsulykker hos pædagoger ansat inden for voksenhandicapområdet, svarende til en forekomst på ca. 0,5 % og 2,9 % per år (3). De store grupper af arbejdsbetingede lidelser var bevægeapparatlidelser og psykiske, arbejdsbetingede lidelser. Af ulykkerne udgjorde rygulykker ca. 25 %. Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage per stilling på årsplan var i perioden på 14,3 dage og i 2003 på 16,6 dage per stilling per år for ansatte indenfor voksenhandicapområdet i Århus Amt. Disse er tal er sammenlignelige med antallet af sygefraværsdage for ansatte i psykiatrien, men lidt højere end sygefraværet indenfor det øvrige sygehusområde, og højt sammenlignet med arbejdsmarkedet som helhed (4). 4

9 Formål Formålene med undersøgelsen er: at beskrive og sammenligne arbejdsmiljø og helbred blandt de ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt med 2 års mellemrum. at beskrive hyppighed af vold og voldens karakter at beskrive de aktiviteter, der er foregået i undersøgelsesperioden på arbejdsmiljøområdet i de deltagende institutioner. Undersøgelsesgruppen, redskaber, forløb af undersøgelsen og metode Voksenhandicapområdet omfatter bo- og aktivitetscentre samt voksenskoler. De overordnede præmisser for visitation til bo- og aktivitetscentre er, at brugeren skal have en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddene til brugerne fordeler sig på bo- og dagtilbud. Beboerne i bo-tilbuddene har eget værelse. Man har mange aktiviteter og umyndiggørelse og passivisering skal modvirkes. Der kan f.eks. være oprettet brugerråd og aktiviteter som musik, svømning, folkedans, udeture, maddage, ferieture, undervisning og produktion kan være iværksat. Dagtilbuddene skal sørge for beskyttet beskæftigelse til personer under 67 år med et vidtgående fysisk/psykisk handicap. I dagtilbuddene er der 4 typer tilbud: produktionsværksted, aktivitetscenter, dagcenter og daghjem. De ansatte indenfor voksenhandicapområdet kan have forskellige uddannelsesbaggrunde. De største faggrupper består af pædagoger, sundhedsuddannede og håndværksuddannede i nævnte rækkefølge. Undersøgelsesgruppen Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på 23 institutioner for voksenhandicappede i Århus Amt og omfatter alle ansatte på de pågældende institutioner, der i deres arbejde har kontakt med brugere. Af de 23 deltagende var 7 institutioner rene dagtilbud, mens de øvrige var blandede dag- og botilbud. (Se bilag 1 for en kort beskrivelse af hver af de 23 institutioner). Beskrivelse af redskaber der blev anvendt i undersøgelsen Spørgeskema I undersøgelsen fik de ansatte et spørgeskema ved undersøgelsens start (baseline 2001) og slutning (follow-up 2003). Spørgeskemaet til de ansatte indeholdt spørgsmål om arbejdsforhold, helbredsforhold med vægt på smerter og besvær i ryggen og det øvrige bevægeapparat og en række spørgsmål om oplevet psykisk arbejdsmiljø, ulykker, vold og symptomer på psykisk belastning som arbejdsstress og udbrændthed. De ansattes fysiske kapacitet blev testet ved undersøgelsens start. Der blev desuden ved undersøgelsens start sendt et spørgeskema til 5

10 arbejdspladsen (ledelse og sikkerhedsudvalg) med spørgsmål om generelle forhold på institutionerne. Der er så vidt muligt anvendt spørgsmål der er validerede eller anvendt i andre danske undersøgelser. I vurdering af det psykiske arbejdsmiljø og reaktion på psykisk belastning er anvendt Arbejdsmiljøinstituttets såkaldte 3-dækker redskab (5). Arbejdsmiljøinstituttets 3- dækker redskab er inddelt i 4 forskellige temaer der giver mulighed for at vurdere områderne: Krav i arbejdet, Ressourcer i arbejdet, Det sociale klima på arbejdspladsen samt Helbred og psykisk velbefindende. Derudover er der stillet spørgsmål der kan afdække forskellige sider af begrebet Udbrændthed og Stress I 2003 (2. spørgeskemarunde) blev tilføjet en række spørgsmål der omhandlede de aktiviteter der kunne have relevans for arbejdsmiljøforhold på de enkelte institutioner, i den mellemliggende periode. Det drejer sig bl.a. om ulykkesanalyse, voldsregistrering, arbejde med pædagogiske målsætninger, arbejdspladsvurdering, klimaundersøgelse og forflytningsinstruktorer. Da vi i 2001 (1. spørgeskemarunde) fandt en relativ stor andel af deltagerne der angav at de havde været udsat for vold og trusler om vold gav vi i 2003 deltagerne mulighed for at beskrive voldstilfældene nærmere. Spørgeskemaer til arbejdspladsen For at få oplysninger om generelle forhold på institutionerne såsom fysiske forhold, antal afdelinger, klienter/beboere, beboertyngde, hjælpemidler og arbejdsmiljøkultur sendte vi i 2001 et spørgeskema til hver arbejdsplads. Det var vores forventning at ledelse og sikkerhedsudvalg havde lettere tilgang til disse oplysninger end den enkelte ansatte. Fysiske test Fysiske test af bevægelighed, balance og udholdenhed blev foretaget på 653 personer i 2001 ved undersøgelsens start. En bevægelighedstest, som målte deltagerens evne til at bøje forover og til siden. En balancetest hvori det gjaldt om at balancere siddende på et balancebræt. To udholdenhedstest, én for rygmusklerne og én for bugmusklerne. Nedenfor er vist billeder af de fysiske test. Figur 1. Fysiske test der måler deltagernes evne til at bøje forover og til siden, balance og ryg- og maveudholdenhed. 6

11 Selvvurderet kapacitet Før deltagerne udførte de ovenfor beskrevne fysiske test, udfyldte de et skema med egenvurdering af 5 forskellige dimensioner af fysisk kapacitet. Som det ses af figur 2, drejer det sig om vurdering af kondition, styrke, udholdenhed, bevægelighed og balance/koordination. Deltagerne blev bedt om at sammenligne sig med jævnaldrende af samme køn og vurdere hvor de befandt sig på en linie fra dårlig til god (svag til stærk osv.) Navn: Dato: Selvvurderet fysisk formåen: På de næste 5 spørgsmål skal du vurdere din fysiske formåen. Du skal sammenligne dig selv med dine jævnaldrende af samme køn. På hver linie skal du sætte en streg. Midten af linien svarer til gennemsnittet i din aldersgruppe, så hvis du f.eks. vurderer at din kondition er bedre end gennemsnittet sætter du stregen til højre fra midten, vurderer du derimod at den er dårligere end gennemsnittet sætter du stregen til venstre på linien. Kondition: ID: Dårlig Super Styrke: Svag Stærk Udholdenhed: Dårlig God Bevægelighed: Stiv Smidig Balance/Koordination: Dårlig God Figur 2. Selvvurdering af fysisk kapacitet. Forløb af undersøgelsen På anbefaling fra driftområdet i Århus Amt blev undersøgelsen præsenteret på et fælles ledermøde og efterfølgende for de ansatte på de institutioner, der valgte at deltage. Vi holdt i alt 60 introduktionsmøder på 24 institutioner. Efter accept fra ledelser og ansatte fik vi adresselister over personalet fra hver institution. De ansatte modtog herefter i foråret 2001 et postomdelt spørgeskema med skriftlig orientering om undersøgelsen, herunder at det naturligvis var frivilligt at deltage. En institution udgik, bl.a. fordi vi ikke kunne få dækkende adresselister. Kun personer, der havde svaret i 2001 fik tilsendt spørgeskema i opfølgningsundersøgelsen 2½ år efter. Udover spørgeskemaundersøgelsen udførte deltagerne de 5 tidligere beskrevne fysiske test ved undersøgelsens start. Disse test fandt sted på institutionerne, og 653 personer deltog. Det svarer til 68 % af alle deltagerne fra Vi var typisk på institutionerne over 7

12 flere dage, men alligevel måtte vi opgive at teste nogle på grund af de meget vekslende arbejdstider de døgnansatte har. 1. spørgeskemarunde 2001 Selvvurderet fysisk kapacitet Fysiske test af deltagere Spørgeskema til arbejdsplads/ledelse 1106 ansatte modtog spørgeskemaet 307 ansatte besvarede ikke spørgeskemaet 799 ansatte besvarede spørgeskemaet (72,2%) 91 deltagere udgik af undersøgelsen* spørgeskemarunde ansatte modtog spørgeskemaet 173 ansatte besvarede ikke spørgeskemaet 535 ansatte besvarede spørgeskemaet (76,4%) * årsag: adresse ukendt eller alvorlig sygdom. Figur 3. Forløb af undersøgelsen og antal deltagere. Fra de 23 institutioner, besvarede 799 personer spørgeskemaet ud af i alt 1106 adspurgte i Svarprocenten varierer en del mellem institutionerne, men gennemsnitligt var den samlede svarprocent på 73,2 %. I 2003 udgik 91 personer. Årsagerne var enten, at personen var ophørt med arbejdet og samtidig flyttet, så adressen ikke kunne findes eller alvorlig sygdom. Af 708 mulige svarede 535 med et tilstrækkeligt udfyldt spørgeskema i 2003, svarende til en svarprocent på 76,4. I det følgende refererer undersøgelsesgruppen til de 535 der svarede både i 2001 og

13 Analyser Forskelle i svar på spørgsmål mellem 2001 og 2003 er udtrykt som gennemsnittet af variationen mellem hver person fra undersøgelserne i 2001 og Forskellen er testet i en parret t- test, hvor der er valgt et signifikansniveau på 5%. Ved sammenligninger af frekvenser er der anvendt chi 2 test ligeledes med et signifikansniveau på 5%. Resultater Deltagelse og frafald Antallet af deltagere i undersøgelsens 1. og 2. runde (2001 og 2003) er vist i figur 3 side 10. Undersøgelsen havde i begge runder en antagelig svarprocent 72,2% og 76,4%. I 2003 har vi mulighed for at sammenholde oplysninger om gruppen der udgik (92 personer), gruppen der ikke svarede (166 personer) og gruppen, der besvarede spørgeskemaet i 2003 fyldestgørende (535 personer). Nedenfor er vist hvordan udvalgte karakteristika (oplysninger fra 2001) fordeler sig i de 3 grupper. Tabel 1. Karakteristika for tre grupper af adspurgte Personer udgået af undersøgelsen n=91 Personer der ikke svarede i 2003 n=173 Personer der svarede i 2003 n=535 Alder i år (gns) Anciennitet i år * 6,1 9,2 11,3 Lænderygsymp. i pct. # 26,8 25,6 20 Fysisk belastning 6,6 7,1 6,4 Psykisk belastning 7,6 7,0 7,0 * Gennemsnitlig anciennitet indenfor voksenhandicapområdet # Andel der nogensinde har haft lænderygproblemer mere end 3 måneder i træk Oplevet belastning angivet på en skala fra 0-14 hvor 14 er max. Som det ses har de, der blev i undersøgelsen, en højere anciennitet og alder end de personer vi ikke kunne finde i 2003 på grund af f.eks. flytning, mens der kun er mindre forskelle på alder og anciennitet mellem de, der svarede og ikke svarede i Job og uddannelse Størsteparten af deltagerne i undersøgelsen, i alt 62 %, er uddannede pædagoger, godt 10 % er enten sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere eller -assistenter eller sygeplejersker og 10 % er omsorgsassistenter. Ca. 10 % af deltagerne har en faglært uddannelse og resten er fysioterapeuter, ergoterapeuter eller psykologer. Andelen af pædagoguddannet personale på de enkelte institutioner veksler mellem 20 % og 100 %. 9

14 Tabel 2. Oplysninger om de deltagende personer ved undersøgelsens start, fordelt på køn. Kvinder n=439 Mænd n=96 Alder i år (gns.) 47,1 46,9 Antal år i nuværende arbejde (gns.) 8,1 8,0 Antal år indenfor det socialpædagogiske område (gns.) 11,6 9,7 Oplevet fysisk belastning i forhold til brugerne (gns.) 7,0 6,2 Oplevet psykisk belastning i forhold til brugerne (gns.) 7,0 7,3 Rygulykker de seneste 2 år (%) 15,5 21,9 Sygefravær det seneste år pga. lænderygbesvær (Ja/nej i %) 12,5 21,8 Andel med mere end 4 timers motion per uge (%) 30,5 52,1 Selvvurderet kondition (gns) # 4,7 5,5 Selvvurderet styrke (gns) # 5,4 6,2 Selvvurderet udholdenhed (gns) # 5,6 6,3 Selvvurderet bevægelighed (gns) # 5,2 4,7 Selvvurderet balance (gns) # 5,1 6,3 Rygmuskel udholdenhed (gns) (sekunder) Mavemuskel udholdenhed (gns) (sekunder) Finger/gulv afstand (cm) God balance (%) 22,6 44,0 Selvvurderet arbejdsevne gennemsnit * 8,2 8,6 Body Mass Index (BMI) gennemsnit 25,3 25,9 Skala 0-14 hvor 14 er maksimal oplevet belastning # Skala 1-10 hvor 10 er bedste selvvurderede kapacitet Opnåede samlet 1 minut på balancebrættet uden støtte på mindre end 6 forsøg * Skala 1-10 hvor 10 er bedste arbejdsevne Arbejdstider I 2003 angiver i alt 49 % at have skiftende arbejdstider og 34 % angiver at have fast dagarbejde. Kun 1 % af de adspurgte har fast aftenarbejde og 6 % har fast natarbejde. 10

15 Arbejdsmiljøaktiviteter på de enkelte institutioner Gennem de besvarelser vi fik tilbage på spørgeskemaerne til institutionernes ledelser, blev vi opmærksomme på, at der gennem de seneste år er gennemført en lang række aktiviteter på institutionerne, der kunne påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for de ansatte. Det drejede sig bl.a. om: arbejdspladsvurdering, forflytningsvejledning, supervision, ulykkesanalyse og indførelse af pædagogiske målsætninger. Vi har derfor stillet de ansatte en række supplerende spørgsmål i spørgeskemaet om disse aktiviteter i De ansatte er blevet spurgt dels om de kender til den pågældende aktivitet, dels om den bliver brugt i det daglige, og for 2 aktiviteters vedkommende om hvor brugbar den enkelte deltager finder aktiviteten registreret på en skala fra Derudover har de ansatte haft mulighed for konkret at give eksempler på, hvordan den pågældende aktivitet bruges. På side 14 i figur 4 er vist hvordan aktiviteterne fordeler sig på enkelte institutioner. I bilag 2 vises fordelingen af aktiviteter for hver institution. Uddybende beskrivelse af de enkelte arbejdsmiljøaktiviteter Arbejdspladsvurdering Her har vi spurgt om man løbende bruger arbejdspladsvurderingen (ikke om man har indført den). I alt 66 % svarer ja til dette, og 68% af disse svarer ja til at arbejdspladsvurderingen har medført ændringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Hvis man ser på de enkelte institutioner ligger tallet mellem 45 % og 100 %. I et åbent spørgsmål bad vi de ansatte om at give eksempler på ændringer, der var affødt af arbejdspladsvurderingerne. Der var 109 eksempler på fysiske forhold som belysning og klima, 58 eksempler på hjælpemidler, 25 eksempler på arbejdsstillinger og forflytninger, 21 eksempler vedrørte rygepolitik, samt 98 eksempler på ændringer vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, arbejdsorganisering og afholdelse af temadage. I alt 10 personer nævnte vold i forhold til arbejdspladsvurderingen. Forflytningsvejledere Til spørgsmålet om man har forflytningsvejledere på arbejdspladsen svarede 69% ja til at man har forflytningsvejledere, og 83% af disse svarer ja til at ordningen bliver brugt. Fordelt på institutionerne er tallet mellem 55 % og 100 %. I alt 332 personer, altså 90 % af de der har forflytningsvejledere på arbejdspladsen svarede på spørgsmålet om nytten af at have forflytningsvejledere. Man kunne svare på en skala fra 0 (ikke brugbart) til 10 (meget brugbart). Gennemsnittet for de 332 personer var 7,1. Hvis man ser på svarene fra de enkelte institutioner var gennemsnittet mellem 4,3 og 9,2 på de institutioner, hvor mere end 5 havde vurderet udbyttet. 298 personer har givet eksempler på, hvad forflytningsinstruktøren hjælper med; 124 personer nævner specifikke situationer med forflytning af enkelte beboere, 54 nævner undervisning af nyansatte, 90 nævner at forflytningsinstruktøren hjælper med at finde hjælpemidler og indrette. 5 nævner at forflytningsinstruktøren vejleder i forflytning af voldelige beboere. 11

16 Tabel 3. Typiske eksempler udvalgt af de 298 besvarelser på opgaver som forflytningsinstruktøren har hjulpet med. kontakt til hjælpemiddeldepot underviser vikarer kursus til nye medarbejdere anvendelse af lifte flytning af beboer med brækket ben fra stol til seng at komme fri fra overgreb/vold at sætte en beboer rigtigt i kørestolen behovsanalyse i forhold til beboer forflytning i badesituationer brug af nye senge brug af slides meget spastisk bruger fra kørestol til toilet fastspænding af kørestole i institutionens bus hjælp til hvordan beboeren gives tøj på tips til brug af løftesejl instruktion i brug af stålifte kørestolsforflytninger Supervision På spørgsmålet om der systematisk anvendes supervision på arbejdspladsen svarer 36 % ja. Fordelt på institutionerne er tallet mellem 0 % og 77 %. I et åbent spørgsmål har de ansatte givet eksempler på hvilke emner, der arbejdes med. 101 personer bruger hovedsagligt supervisionen i forhold til konkrete beboerspørgsmål. I alt 31 personer nævner eksplicit supervisionen anvendt i forbindelse med voldelige eller vanskelige beboere. I alt 55 bruger supervisionen som generel uddannelse, uden det er nærmere udspecificeret og kun få bruger supervision i relation til ledelses- eller kollegiale spørgsmål. 150 personer (77 % af de der havde svaret ja til at de anvendte supervision systematisk) svarede på et spørgsmål om udbyttet af supervision. Man kunne svare på en skala fra 0 (ikke brugbart) til 10 (meget brugbart). Gennemsnittet for de 150 besvarelser lå på 7,0 Hvis man ser på svarene fra de enkelte institutioner lå gennemsnittet mellem 3,0 og 10. Ulykkesanalyse I alt 54 % af de adspurgte svarer, at der på arbejdspladsen foregår ulykkesanalyse. Fordelt på institutionerne er tallet mellem 37 % og 80 %. Af de der har kendskab til ulykkesanalyse på arbejdspladsen angiver 92 %, at ulykkesanalyse bliver brugt til forebyggelse, når det er relevant. Pædagogiske målsætninger I alt 68 % svarer, at der på arbejdspladsen arbejdes med pædagogiske målsætninger. Fordelt på institutionerne ligger tallet mellem 47 % og 100 %. På spørgsmålet om hvilke pædagogiske målsætninger man bruger, svarer 212 personer Det kan nytte, 161 svarer Neuropædagogik, 133 svarer Tegn til tale, 12 angiver Marte Meo, 11 Relationspædagogik, 32 nævner Gentle Teaching og 6 personer angiver Totalkommunikation. 12

17 Andre aktiviteter I alt 53 % af de adspurgte angiver, at der arbejdes med sundhedsfremme på arbejdspladsen. 58 % angiver, at man har en sygefraværspolitik som inddrager de særlige problemer, der kan være ved arbejdsrelaterede sygdomme, 43 % har adgang til gratis motion eller til reduceret pris og 65 % deltager jævnligt i (MUS) medarbejderudviklingssamtaler. På næste side er vist, hvordan nogle af de førnævnte aktiviteter fordeler sig på enkelte institutioner. Der er vist eksempler fra 6 institutioner. Resten findes i bilag 2. 13

18 Institution nr. 1 Institution nr. 4 Sygefraværspolitik 48 Sygefraværspolitik 58 Forflytningsinstruktører 55 Forflytningsinstruktører 90 Supervision 39 Supervision 45 Ulykkesanalyse 64 Ulykkesanalyse 52 Arbejdspladsvurdering 56 Arbejdspladsvurdering % % Institution nr. 2 Institution nr. 5 Sygefraværspolitik 78 Sygefraværspolitik 50 Forflytningsinstruktører 94 Forflytningsinstruktører 75 Supervision 17 Supervision 46 Ulykkesanalyse 67 Ulykkesanalyse 42 Arbejdspladsvurdering 83 Arbejdspladsvurdering % % Instittution nr. 3 Institution nr. 6 Sygefraværspolitik 62 Sygefraværspolitik 60 Forflytningsinstruktører 57 Forflytningsinstruktører Supervision 40 Supervision 0 Ulykkesanalyse 61 Ulykkesanalyse 80 Arbejdspladsvurdering 61 Arbejdspladsvurdering % % Figur 4. Den procentvise fordeling af antallet af ansatte på 6 institutioner, der svarer Ja til at de 5 aktiviteter er introduceret på deres institution. 14

19 De ansattes beskrivelse af arbejdsmiljøet I spørgeskemaet spørges der dels om, hvor mange brugere man dagligt er i kontakt med og hvor mange gange man udfører en række opgaver, der har med brugere at gøre. Der er stor variation i det antal af brugere den enkelte ansatte dagligt er i kontakt med. Også inden for institutionstyperne botilbud og dagtilbud. Når man sammenligner de enkelte institutioner varierer gennemsnittet for antal gange man hjælper med personlig pleje fra 0 og 11 gange. Hjælp til påklædning varierer fra 1,9 til 11,6 gange og hjælp til transport til aktiviteter fra 1,0 til 5,3 gange. I tabel 3 kan man se antallet af brugere, som en ansat gennemsnitligt er i kontakt med dagligt i forskellige funktioner. Tabel 4. Sammenligning af de ansattes oplevede belastning fra undersøgelsens start i 2001 og undersøgelsens slutning i Fysisk belastning i arbejdet Forskel* (95% CI) Hjælp til personlig pleje antal gange dagligt (gns.) 4,2 5,3 1,15 0,62-1,69 Hjælp til påklædning antal gange dagligt (gns.) 3,7 3,7 0,16-0,20-0,51 Hjælp til aktiviteter antal gange dagligt (gns.) 5,8 7,1 1,65 0,56-2,74 Oplevet belastning i forhold til klienter (gns.) # 6,8 6,5-0,33-0, ,57 Oplevet almen fysisk belastning (gns.) # 5,6 5,5-0,11-0,30-0,09 Psykisk belastning i arbejdet Oplevet belastning i forhold til klienter (gns.) # 7,1 7,0-0,02-0,26-0,23 Oplevet almen psykisk belastning (gns.) # 6,1 6,4 0,26 0,04-0,48 Kvantitative krav 46,4 47,1 0,91-0,54-2,37 Kognitive krav 66,9 69,6 2,63 1,40-3,87 Følelsesmæssige krav 53,0 54,3 1,38-0,17-2,92 Indflydelse x 54,6 56,8 1,93 0,41-3,44 Arbejdstilfredshed x 65,5 65,8-0,14-0,14-1,13 * Forskellen er rapporteret som gennemsnittet af variationen mellem hver person fra undersøgelserne i 2001 og (Fed skrift angiver en signifikant ændring) # Skala 0-14 hvor 14 er maksimal oplevet belastning En positiv forskel mellem 2001 og 2003 angiver en øgning af kravene X En positiv forskel angiver en øgning i enten indflydelse eller arbejdstilfredshed 15

20 I tabel 5 nedenfor, er værdierne af selvvurderet fysisk og psykisk belastning vist for hver enkelt institution i 2001 og Tabel 5. Den gennemsnitlige fysiske og psykiske belastning i arbejdet med brugerne oplevet af henholdsvis medarbejdere og arbejdspladsens ledelse i 2001 og af medarbejdere i 2003 (- betyder ingen opgørelser). Inst.nr Fysisk belastning i arbejdet med brugere Psykisk belastning i arbejdet med brugere Medarbejdere Ledelse Medarbejdere Medarbejdere Ledelse Medarbejdere 1 6,8-7,1 7,6-7,7 2 5,9 4,4 6,3 5,2 6,3 5,3 3 6,9-6,6 7,2-7,0 4 6,4 7,7 5,6 7,3 9,0 7,3 5 6,8 6,0 6,3 6,2 5,1 6,1 6 6,4 7,6 7,4 6,8 8,6 5,8 7 6,4 9,3 5,1 5,3 6,3 5,5 8 4,6-4,7 6,4-5,7 9 6,1 9,8 6,9 6,7 6,9 6,6 10 7,6 6,6 7,7 5,3 6,7 4,9 11 7,7 11 6,5 6,2 11 8,3 12 7,6-7,3 7,9-8,2 13 7,5 7,1 6,9 4,5 5,0 5,7 14 5,0 6,3 5,8 5,7 8,6 8,8 16 6,9 5,3 5,2 7,3 6,4 6,9 17 7,7-5,1 8,1-7,2 18 7,2 5,5 8,6 7,4 7,6 8,4 19 7,2 6,6 6,4 8,4 9,6 8,0 20 8,1 6,9 8,4 8,1 8,1 9,0 21 7,4-5,3 10,0-8,0 22 6,0-6,0 6,6-6,9 23 6,6 5,7 6,7 7,6-7,1 24 9,9-7,4 7,8 7,7 7,7 Som det fremgår af tabel 5 er der en betragtelig forskel mellem de enkelte institutioner, både institutionerne imellem og mellem den oplevede psykiske og fysiske belastning i forhold til arbejdet med brugerne rapporteret af henholdsvis medarbejderne og arbejdspladsens ledelse. Krav, ressourcer og social støtte I det følgende gennemgår vi det psykiske arbejdsmiljø i detaljer. Vi ser nærmere på de krav i arbejdet, der stilles til de ansatte på institutionerne, de ressourcer de ansatte har i arbejdet og vi ser på samarbejde og ledelse på arbejdspladsen og på om de ansatte oplever forudsigelighed i arbejdet, om de er tilfredse og oplever tryghed i arbejdet. 16

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

P302 Odense. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapport 2011

P302 Odense. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapport 2011 Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på P302 Odense 08-06-2011 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning T: +45 9927 2470 W: amkherning.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Gymnasielærernes arbejdsmiljø hvad siger NFA s undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark?

Gymnasielærernes arbejdsmiljø hvad siger NFA s undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark? November, 2017 Gymnasielærernes arbejdsmiljø hvad siger NFA s undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark? Tage Søndergård Kristensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i årene 2012,

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Maj 2014 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Maj 2014 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere