Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five"

Transkript

1 Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013

2 Indhold Indledning Resume af konklusioner og anbefalinger De overordnede konklusioner De overordnede anbefalinger Konklusion og anbefalinger vedrørende proces og projektledelse Indsats og rammer Mål og målgrupper Indhold og proces Det overordnede koncept Forløbets praktiske rammer Resultater og perspektiver Resultater og effekter blandt eleverne Lærernes oplevelser og udbytte Målopfyldelse og perspektivering Proces- og projektledelse Projektledelse og samarbejde... 19

3 INDLEDNING Det Danske Filminstitut og Kulturregion Fyn har gennemført pilotprojektet Give Me Five. Det er et filmprojekt for lærere og elever på fortrinsvis 8. klassetrin på 10 fynske skoler, repræsenteret ved 9 ud af de 10 kommuner på Fyn. Projektet omfatter et forløb med fire trin: 1. Workshops for de involverede lærere 2. Undervisning af eleverne i de udvalgte klasser på de 10 skoler 3. Elevernes egen kortfilmproduktion 4. Filmgalla hvor elevernes kortfilm vises, bedømmes og nomineres Parallelt hermed har et hold lærerstuderende og 2 undervisere fra Læreruddannelsen på Fyn, UC Lillebælt deltaget. Give Me Five er forløbet over skoleåret , med kick off seminar for lærerne i september 2013 og det afsluttende gallaarrangement i maj Som del af pilotprojektet er der foretaget en evaluering, gennemført af konsulentfirmaet Pluss Leadership. Dataindsamlingen har omfattet observationer på skolerne og til filmgalla, interviews og fokusgruppeinterviews med lærerne og en kortfattet spørgeskemaundersøgelse til hhv. lærere og filmunderviserne. Resultaterne er afrapporteret i denne rapport. Rapporten er opbygget som følger: Kapitel 1 består af en sammenfatning af konklusioner og anbefalinger. Kapitel 2 er en beskrivelse af indsats og rammer samt analyser af det overordnede koncept og de praktiske rammer for projektet. Kapitel 3 omfatter analyser af resultater og effekter blandt elever og lærere samt vurderinger af målopfyldelse og perspektiver i forhold til evt. videreførelse. Kapitel 4 er en analyse af projektets ledelse, samarbejde og kommunikation. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde med alle aktører og ønske parterne bag Give Me Five held og lykke med det videre arbejde med film i skolen! Pluss Leadership A/S August 2013 Evaluering af Give Me Five 1

4 1 RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 1.1 De overordnede konklusioner Vores hovedkonklusion er, at det overordnede Give Me Five koncept er veltilrettelagt, og at projektet i praksis fungerer særdeles godt. Dobbeltlæringen med undervisning af både elever og lærere er en væsentlig del af konceptets styrke, ligesom mixet mellem indlæring, anvendelse og egenproduktion i forhold til eleverne er effektivt og medvirkende til at holde engagement og fokus hos både elever og lærere i en i forvejen travl dagligdag på folkeskolens ældste trin. Den overordnede ambition i projektet har været at kvalificere børnene og de unge til at blive kompetente og kritiske film- og mediebrugere samt at undersøge, hvorvidt og hvordan film som selvstændigt fag og som metode kan bidrage i æstetiske læreprocesser og medvirke til at skabe synergi og kreativitet på tværs af fag i folkeskolen. Ambitionen er til fulde opfyldt i Give Me Five. Vi kan således konstatere en høj grad af målopfyldelse. Projektet fungerer godt som brobygger, både når det gælder generel filmforståelse, relationer til filmbranchen og på tværs af basisfag og æstetiske læreprocesser. Film i folkeskolen er relevant. Faget, mediet, metoderne kan noget særligt i forhold til folkeskolens ældre elever. De kan relativt hurtigt få tilstrækkelig faglighed til at anvende og skabe læring inden for mange forskellige typer af kompetencer: kreative, analytiske, metodiske, sociale og personlige. Herved kan film i skolen fange alle typer af elever. I de første faser af projektet var det vores antagelse, at film som metode er mest relevant. Men set over hele projektet er oplevelsen faktisk, at det er vanskeligt at skille fag og metode ad, og at begge dele er effektive i forhold til at skabe resultater blandt eleverne. Projektet har bevirket et filmfagligt løft. Flere både lærere, elever og lærerstuderende har som noget nyt turdet/haft lyst til at anvende filmmediet i forskellige sammenhænge. 1.2 De overordnede anbefalinger Vi anbefaler, at man arbejder videre med at give film som fag og metode en mere tydelig plads på folkeskolens øverste trin. Dette kan gøres ved at følge op med yderligere projekter fx i tilknytning til de øvrige kulturregioner. Og det kan gøres mere overordnet og strategisk. Perspektiver og muligheder skal antagelig søges i forlængelse af folkeskolereformen og de generelle ønsker om at styrke arbejdet med æstetiske læreprocesser og elevernes kreative kompetencer. Ligeledes kan man med fordel arbejde på at styrke synligheden omkring film i skolen. Supplerende de konkrete projekter og filmaktiviteter kunne der planlægges flere informationsarrangementer og inddragende aktiviteter på de involverede skoler; fx for alle udskolingselever eller for lærerkollegiet på skolerne. Evaluering af Give Me Five 2

5 1.3 Konklusion og anbefalinger vedrørende proces og projektledelse Vi konkluderer, at projektets interne organisering og projektledelse generelt set har fungeret godt. Projektets opstart rummede en del udfordringer for projektledelsen, og især dette har været årsag til kritikken omkring kommunikationen. Da først projektet var kommet på skinner, har proces- og projektledelse fungeret tilfredsstillende og i stigende grad rigtigt godt. Projektet viser imidlertid også, at hvis man ønsker at rulle filmfaget ud i en bredere sammenhæng, skal struktur, proces og kommunikation omkring indsatsen ændres og forenkles. Koordinering og projektledelse har været meget tidskrævende og afgørende for afvikling af forløbet overordnet set og på de enkelte skoler. Dette kan legitimeres i et pilotprojekt, men vil være for ressourcekrævende i et større setup. Man kan overveje at "vende procedurerne om", så skoler, der ønsker at deltage, selv skal sammensætte og booke de enkelte fagprofessionelle i en central filmtaskforce. Vi ser en klar styrke i det samlede koncept med de fire trin (lærer workshops, elevundervisning, filmproduktion og galla), og vi anbefaler, at man fastholder dette som "best case" i det videre arbejde. Den lokale model, baseret på en samarbejdsaftale og to lærere på hver skole, har fungeret godt. De deltagende lærere har været engagerede og har formået at fastholde fokus og reducere praktiske benspænd i en travl skolevirkelighed. En kortere samlet tidsramme ville dog have styrket konceptet (fra de faktiske 9 til ca. 4 måneder). Give Me Five projektet kan fungere for både 6. og 8. klassetrin og for både basisklasser og dedikerede filmklasser. Dog vurderer vi, at fordelene ved basisklasser er størst. Herved får klassen en fælles referenceramme både fagligt og socialt, og lærerne kan anvende filmforløbet og enkeltelementer herfra på forskellige måder. Ligeledes åbner det muligheder i forhold til de elever, som ikke umiddelbart ville have meldt sig til en filmklasse. Vores vurdering er, at de tekniske udfordringer alt i alt har været begrænsede, og at især de involverede lærere har været gode til at få projektet til at fungere inden for de muligheder, der nu har været på den enkelte skole. Det er forventeligt, at der er forskellige niveauer på de enkelte skoler i forhold til teknisk udstyr og aktuelle muligheder for evt. at købe nyt. Men det er også forståeligt, at netop her er lærerverdenen og de filmfagliges verden meget forskellige, og mødet har efter vores vurdering være givtig og lærerig for begge parter. I forlængelse heraf ser vi et generelt spændende potentiale i i langt højere grad at inddrage relevante, eksterne fagpersoner som undervisere, i samarbejde med lærerne. Det har været en absolut afgørende faktor i Give Me Five projektet og de opnåede resultater og vil ligeledes være vigtigt i fremtidige filmforløb. Her vurderer vi ligeledes, at konceptet med fordel kan anvendes inden for andre fag i folkeskolen, hvor æstetiske læreprocesser er del af formålet. Andre forsøg og evalueringer peger på det samme, fx Huskunstnerordningen under Statens Kunstråd, hvor man også inddrager billedkunstnere, musikere, skuespillere mv. Evaluering af Give Me Five 3

6 2 INDSATS OG RAMMER Dette kapitel indledes med beskrivelse af projektets mål, målgrupper, indhold og proces. Derpå analyserer vi det overordnede koncept og de centrale elementer heri. Udgangspunktet for analyserne er observationer fra elevworkshops og filmgalla, interviews og fokusgruppeinterviews med lærere samt en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen har været todelt, målrettet hhv. de involverede lærere og de fagprofessionelle, og har indeholdt både lukkede og åbne svarmuligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på spørgeskemaundersøgelsens lille population. I alt 14 lærere og 5 fagprofessionelle undervisere har besvaret skemaet. Flere steder har lærerne aftalt, at alene den ene af dem besvarer på begges vegne. Det er således udtryk for en pæn høj svarprocent Men konkret betyder det i lærerbesvarelserne, at 7 % svarer til en person. Derfor kommenterer vi ikke i procenter. Af hensyn til overskueligheden gengiver vi dog de centrale besvarelserne i tabelform med angivelse af procenter. Disse skal blot læses med ovenstående forbehold om procentregning, ligesom de suppleres med citater fra interviews og observationer. Besvarelserne fra de fagprofessionelle gengives ikke i tabelform og procenter, men alene i indirekte form. 2.1 Mål og målgrupper Udgangspunktet for projektet er det stadigt stigende forbrug af film og medier, ikke mindst blandt børn og unge. Parterne bag projektet ser dermed et øget behov for at kvalificere disse til at blive kompetente og kritiske film- og mediebrugere. Ligeledes er udgangspunktet, at filmfaget som selvstændigt fag og som metode kan bidrage væsentligt i æstetiske læreprocesser og medvirke til at skabe synergi og kreativitet på tværs af fagene i folkeskolen. Projektets overordnede mål er således: Overordnede mål for Give Me Five projektet At bygge bro mellem skolen og filmbranchen, mellem danskfaget og de æstetiske læreprocesser, mellem filmoplevelser, filmforståelse og filmskaben At undersøge, hvorvidt og hvordan film - både filmfagligheden og film som metode kan anvendes og udnyttes i folkeskolen At give eleverne et filmfagligt løft og dokumentere effekten. Projektet er fagligt forankret i Det Danske Filminstitut, afdelingen for Filmkultur og -formidling, børn og unge, bemandet med en udviklingskonsulent og en til projektet dedikeret projektleder. Samarbejdspartnerne er Kulturregion Fyn, hvori samtlige fynske kommuner er deltagere, og FilmFyn A/S, et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og Tv-produktioner, som optages eller produceres i det sydfynske område. Begge parter arbejder for at etablere og udvikle et filmmiljø på Fyn. Evaluering af Give Me Five 4

7 Den primære målgruppe er eleverne på de deltagende skoler; den sekundære lærerne på samme. En skole fra hver af de fynske kommuner (eksklusiv Ærø) har deltaget i projektet. På ni ud af de ti skoler er det 8. klassetrin, som har deltaget. På en enkelt skole var det en 6. klasse, hvilket skyldtes, at 8. klassetrin på den pågældende skole var optaget af et andet filmprojekt. På syv af skolerne har det været 'basisklasser', der har deltaget, mens det på tre skoler har det været sammensatte 'filmklasser', hvor eleverne kommer fra to eller flere forskellige klasser. Projektet Give Me Five har indgået samarbejdsaftaler med de deltagende skoler. Heri fremgår det blandt andet, at der skal tilknyttes to lærere fra hver skole, og at lærerne forpligter sig til at gennemføre opfølgende undervisning med relation til de forskellige workshops. Herudover har der været koblet en seminarieklasse til projektet fra læreruddannelsen på Fyn, University College Lillebælt. Klassen har i princippet været igennem det samme forløb som eleverne. De fagprofessionelle undervisere er udvalgt af projektledelsen til at kunne gennemføre workshops inden for fem filmdiscipliner: 1. Fra pitch til indstillinger 2. Skuespil 3. Kend dit kamera 4. Musik og lyd 5. Redigering Underviserne er valgt på basis af faglig kvalitet og erfaring samt erfaring med/flair for undervisning og formidling af pågældende faglighed til målgruppen. De forskellige undervisere har indgået i en fælles taskforce, koordineret af projektledelsen. Planlægning og samarbejde med de enkelte skoler er primært foregået decentralt, mellem den enkelte fagprofessionelle og de pågældende lærere. 2.2 Indhold og proces Projektet omfatter samlet set fire trin. I praksis har processerne på de enkelte skoler kørt lidt forskelligt ift. rækkefølgen på elevworkshopperne, måder at arrangere filmproduktionerne, samlet tidsforløb mv. 1. Introduktion og workshops for lærerne På tværs af skolerne er de involverede lærere blevet introduceret til pilotprojektet og elevforløbet, og de har selv fået filmundervisning, en komprimeret udgave af elevforløbet. Forløbet startede med et kickoff filminternat på Oure Højskole (september 2012). Her bestod programmet i hhv. introduktion og forventningsafstemning, filmpædagogiske oplæg og praktiske øvelser. Dernæst blev der gennemført en workshopdag på CFU (oktober 2012) med oplæg og øvelser. Her var fokus på film og medier i undervisningen og didaktiske øvelser. 2. Filmfaglige workshops for eleverne På hver af de 10 skoler blev afviklet filmfaglige workshops. Undervisningen foregik som koncentrerede workshops af en dags varighed, primært på Evaluering af Give Me Five 5

8 selve skolen i egnede lokaler; dog foregik Musik og lyd-workshoppen på SuperSonics studier i Svendborg. Workshopperne i de forskellige filmdiscipliner har i sagens natur været forskellige mht. både didaktik og undervisningsformer. I fx Skuespil workshoppen var samtlige elever "på gulvet" hele dagen med mange praktiske øvelser og løbende perspektivering til den konkrete anvendelse. I de mere teknisk betonede workshops som Musik og lyd og Fra pitch til indstillinger var eleverne mere lyttende. Evaluator deltog som observatør i to workshops på forskellige skoler: Fra pitch til indstillinger og Skuespil. 3. Filmproduktion Som afslutning på forløbet har eleverne produceret kortfilm, dels med henblik på læring og indlejring/forankring af det indlærte, dels til brug i projektets afsluttende filmgalla. 4. Filmgalla Samtlige involverede deltog ved Filmgalla i Biocity Odense den 29. maj De professionelle filmfolk udgjorde en jury, og elevernes kortfilm blev vist og nomineret. Alle deltagende fik diplom for deltagelse. Evaluator deltog som observatør i hele filmgallaen. 2.3 Det overordnede koncept Baseret på besvarelser af spørgeskemaerne vurderer samtlige adspurgte, at forløbet overordnet set har været "godt" eller "meget godt", og at workshops for både lærere og elever ligeledes har været "gode" eller "meget gode." Gallashowet som del af projektet vurderes endvidere særdeles positivt. Men også den dobbeltlæring, der ligger i projektet med undervisning af både elever og lærere, vurderes som afgørende for resultaterne. Evaluering af Give Me Five 6

9 Figur 1: Hvad er din vurdering af projektet overordnet set? Den positive vurdering af konceptet uddybes i interviews med lærerne: "Eleverne var meget engagerede hele vejen igennem, og derfor mener jeg, at det har været et godt forløb. Jeg havde forestillet mig, at nogle af eleverne ville blive trætte og urolige undervejs, men det skete ikke." Godt både for lærere og elever at lære, at vi skal blive ved, til vi er færdige Vi kommer ud af skemaboksen! Fx skulle eleverne filme en scene ved lægen. Men han kunne først tage imod kl Skal vi så vente til efter skoletid? Ja, hvad synes I selv, svarede jeg. Forløbet har bare været godt fra start til slut. Man kan i den grad bruge sådan et forløb og filmfaglighed. Opbygningen med de fire trin vurderes af alle involverede som en god og effektiv model. Her fremhæves især dét, at lærerne er blevet klædt på før eleverne, og at der har været en kombination af undervisning og egenproduktion. Den afsluttende filmproduktion og gallashow med bedømmelser og awards scorer topkarakterer som en ideel måde at indlejre og forankre læring og som en flot kulmination på forløbet. De fagprofessionelle udgjorde en jury, der havde bedømmelser på samtlige film og udvælgelse af priser for hhv.: Bedste film Bedste fotografering Bedste skuespil Bedste lyd Bedste filmhåndværk Bedste klipning. Evaluering af Give Me Five 7

10 Projektledelsen havde gjort meget ud af at tilrettelægge gallaen så autentisk som muligt. Lige fra elevernes ankomst, med paparazzi fotografer og star interviews (skuespilelever) til filmbedømmelser og prisoverrækkelser, med faglige begrundelser af de respektive fagprofessionelle. Eleverne og deres film blev på den måde taget alvorligt, ligesom eleverne mange i gallatøj tog opgaven og arrangementet alvorligt. Gallashowet blev afviklet professionelt, lærende, varmt og humoristisk. Det ligger ikke inden for rammerne af denne evaluering at vurdere elevernes filmproduktioner. Men fra samtaler med projektledelsen, de fagprofessionelle og lærerne i forbindelse med gallashowet er der blandede vurderinger af den filmiske kvalitet. De to bedst nominerede film kom fra klasser, der tidligere har været involveret i et filmprojekt. Dette fik nogle af lærerne til at reflektere således: "Det er interessant, at der skal så lidt til... bare fordi de to klasser har haft film på skemaet før det her forløb, kan de allerede bruge filmmediet lidt mere kvalificeret." De fem forskellige elevworkshops har ligeledes fungeret rigtigt godt. De fagprofessionelle undervisere har formået at fange eleverne, og dét, at der er tale om udefrakommende "rigtige kunstnere og filmfolk", har givet både lærere og elever nye og anderledes inputs, læring og erkendelse. Det er fedt, at de unge møder professionelle mennesker, der umiddelbart er vildt uopnåelige, men så alligevel er lige dér og snakker med dem. Tydeligt at de er projektmennesker, vi er skemamennesker. Men de er gode til at motivere, og vi lærer noget af det og får ny inspiration. De har alle sammen (de fagprofessionelle) været gode. Hver på sin måde. Nogle var eleverne mest vilde med, andre var vi lærere mere imponeret af. Det ligger ikke inden for rammerne af denne evaluering at vurdere de enkelte undervisere og deres workshops, men i spørgeskemaet er spurgt ind til de enkelte workshops generelt. Af besvarelserne fremgår, at Skuespil workshoppen topper med meget positive vurderinger, mens Fra pitch til indstillinger får de mest blandede vurderinger. Evaluering af Give Me Five 8

11 Figur 2: Hvad er din vurdering af forløbet på jeres skole? I samarbejdsaftalerne står der blandt andet følgende: På baggrund af de fem workshops forpligter lærerteamet sig til at gennemføre mindst 5 små filmøvelser én øvelse pr. disciplin i undervisningen. På spørgsmålet herom svarer 85 % af lærerne, at de helt (21 %) eller delvist (64 %) har formået dette. En uddyber med, at de lavede fire ud af de fem øvelser, og en anden skriver, at de generelt arbejder meget med film (Svendborg), og at de lavede flere øvelser inden for de enkelte discipliner. Flere af de fagprofessionelle fremhæver dette som en væsentlig faktor i forhold til læring og indlejring af det gennemgåede stof på de enkelte workshops. Generelt er vurderingen, at de enkelte workshops hang godt sammen, spillede op til hinanden og bandt hele forløbet sammen. På enkelte af skolerne betød den lokale planlægning, at rækkefølgen af workshops blev oplevet mindre hensigtsmæssigt, og herfra efterspørges, at projektledelsen hjælper med at sikre en mere tydelig rød tråd i workshopperne i forhold til selve filmens opbygning; dvs. indstillinger før klip osv." Lærerne er som nævnt den sekundære målgruppe. De to lærerworkshops: Filminternatet på Oure og workshopdagen med Station Next var således et mindre, men mere intensivt forløb end elevernes og en vigtig del af det samlede forløb. Lærernes vurderinger af de to workshops er meget positive. Begge arrangementer vurderes at være "gode" eller "meget gode", på nær af en enkelt lærer, som vurderer filminternatet "dårligt." Evaluering af Give Me Five 9

12 Figur 3: Hvad er din vurdering af de gennemførte workshop aktiviteter for lærerne? I spørgeskema og interviews uddybes disse vurderinger: "Lærerne fik mulighed for meget hands on, hvilket gjorde, at vi var rigtigt godt klædt på til mødet med eleverne." "Vi fik meget input på kort tid, og det var rigtig godt Ikke en masse snak..." Generelt meget engagement lige fra starten i Oure. Fedt at de stiller så store forventninger eller krav til os. I Oure forventede de, at vi optog til kl. 24 fredag, hvor vi også havde undervist hele dagen. Oure, der var proppet for meget på. Det gik for stærkt. Efter en lang uge osv. så vi var bare møre fredag aften. Projektets samlede længde problematiseres af hovedparten af de involverede lærere. Samlet set har projektet strakt sig over ni måneder. Det var oprindeligt berammet til otte måneder, men grundet lærerlockouten måtte gallaarrangementet udskydes en måned. "Det ville være en stor fordel, hvis de forskellige workshops lå mere sammenhængende over en til to uger. Hertil svarer projektledelsen: Lærerne havde fuld frihed til at lægge de 5 workshops, som de selv ønskede, også over 1-2 uger. Vores eneste krav var, at alle fem workshops var afviklede inden uge 50. Lockouten var selvsagt uheldig også i forhold til Give Me Five. Den har imidlertid ikke fyldt så meget i lærernes vurderinger og besvarelser på vores spørgsmål. Lærerne kommer med forskellige bud på, hvad der i deres optik er en passende længde: "Forløbet bør komprimeres, så eleverne producerer umiddelbart efter workshopperne. Dette er for lang tid at holde gejsten. Kort ned til 2 måneder i efteråret. Dér er der mest ro på. Evaluering af Give Me Five 10

13 Samlet set konkluderer vi, at det overordnede koncept er veltilrettelagt og særdeles velfungerende. De fire trin er alle nødvendige og gode, og de spiller godt sammen med den rette indbyrdes dimensionering. Vi vurderer ligeledes, at mixet mellem indlæring, anvendelse og egenproduktion er effektivt og medvirkende til at holde engagement og fokus hos både elever og lærere i en i forvejen travl dagligdag for folkeskolens ældste trin. En kortere samlet tidsramme ville have styrket konceptet. Vores bud vil være, at fremtidige, lignende filmforløb halveres og tilrettelægges gennemført i efterårssemestret. 2.4 Forløbets praktiske rammer Som beskrevet var hovedparten af de deltagende klasser fra 8. klassetrin, og syv af klasserne var basisklasser, mens tre var sammensatte filmklasser på tværs af årgangen. Der er forskellige vurderinger af plusser og minusser ved de valgte modeller: "I praksis viste det sig meget problematisk, at vi have sammensat et filmhold af elever fra to 8. klasser ikke for filmholdet selv, men for de tilbageværende elever og de lærere, der skulle undervise. "Vi havde tilmeldt et filmholdt på 20 elever fra to klasser. Det betød meget interesserede elever, men samtidig en del praktiske problemer med undervisningen af de øvrige 24 elever, når vi havde workshops og producerede film. Det ville vi nok gøre anderledes en anden gang. Det er godt, man har en hel klasse, for så kan man bruge det ift. årsplaner. Godt at det er min egen klasse. Den kender jeg og ved, hvordan de skal tackles. I de samlede besvarelser ser vi ikke noget entydigt mønster i forhold til, hvad der fungerer bedst. Dog vurderer vi, at fordelene ved basisklasser er størst. Herved får klassen en fælles referenceramme både fagligt og socialt, og lærerne kan anvende filmforløbet og enkeltelementer herfra på forskellige måder. Ligeledes åbner det muligheder i forhold til de elever, som ikke umiddelbart ville have meldt sig til en filmklasse. Med hensyn til skolernes tekniske udstyr er der endvidere forskellige oplevelser af kommunikationen. Nogle af skolerne har haft mulighed for at udnytte projektet til at få nyt udstyr. Således har ca. halvdelen af de deltagende skoler fået opgraderet deres udstyr. Her efterspørges til gengæld, at projektledelsen forud for projektet var kommet med gode råd om typer af udstyr og programmer. Projektledelsen fortæller imidlertid, at de fagprofessionelle på filminternatet orienterede lærerne om, hvilket udstyr og programmel de med fordel kunne investere i. En anden oplevelse blandt flere af lærerne er, at ambitionsniveauet hos de professionelle ikke stemte overens med virkeligheden på skolerne, og at der i højere grad skulle være taget udgangspunkt i det udstyr/programmer, som skolerne rent faktisk har adgang til. Evaluering af Give Me Five 11

14 Endelig fremhæver nogle, at det fremadrettet er vigtigt at melde ud, at det ikke er nødvendigt, at lærerene har særlige tekniske kompetencer. Det er ifølge de pågældende mindre vigtigt, og eleverne er alligevel hurtigt bedre, og de underviser og hjælper hinanden. En af de fagprofessionelle nuancerer problemstillingen: Alt i alt ser jeg den største udfordring i teknik. Det kommer til at fylde for meget i forhold til filmfortælling. Prisen på udstyr, der "bare" virker, er for høj for skolerne, og det virker ikke, som om der er tilfredsstillende vejledning på området før skolernes indkøb. At komme ind fra højre og skulle vælge et redigeringssystem som er lightweight, alsidigt, intuitivt, gratis og krydsplatform, er en umulig opgave Mit råd vil være at iværksætte en national indsats for at finde en billig og stabil løsning til skolerne fra optagelse til aflevering. Det vil give mulighed for at overkomme de tekniske barrierer, som mange lærere og elever har, og fokusere på det, der er vigtigt. Vores vurdering er, at de tekniske udfordringer alt i alt har været begrænsede, og at især de involverede lærere har været gode til at få projektet til at fungere inden for de muligheder, der nu har været på den enkelte skole. Det er forventeligt, at der er forskellig niveauer på de enkelte skoler i forhold til teknisk udstyr og aktuelle muligheder for evt. at købe nyt. Men det er også forståeligt, at netop her er lærerverdenen og de filmfagliges verden meget forskellige, og mødet har efter vores vurdering være givtigt og lærerigt for begge parter. Evaluering af Give Me Five 12

15 3 RESULTATER OG PERSPEKTIVER I det følgende belyser vi resultater og effekter blandt eleverne og de enkelte klasser samt lærernes oplevelser og udbytte af projektet. På baggrund heraf konkluderer vi den samlede målopfyldelse for pilotprojektet Give Me Five, ligesom vi perspektiverer i forhold til 'film i folkeskolen fremadrettet'. Det sker med udgangspunkt i observationer fra elevworkshops og filmgalla, interviews og fokusgruppeinterviews med lærerne samt spørgeskemaundersøgelsen. 3.1 Resultater og effekter blandt eleverne Resultaterne blandt eleverne måles op imod de tre hovedformål: Give Me Five som brobygger Filmfaglighed og film som metode Filmfagligt løft film som mulighed. Give Me Five som brobygger Et af hovedformålene med Give Me Five er projektets kapacitet som brobygger. Det er der spurgt konkret ind til i spørgeskemaundersøgelsen. Af besvarelserne fremgår det, at projektet er meget velegnet til at bygge bro helt specielt mellem "elevernes generelle filmoplevelser og deres forståelse for film og filmproduktion." Men også velegnet som brobygger mellem "skolen og filmbranchen" og mellem "basisfag og æstetiske læreprocesser." Figur 4: Hvad er din vurdering af projektets effekt i forhold til eleverne? Evaluering af Give Me Five 13

16 I fokusgruppeinterviewet uddybes vurderingerne som følger: Man kan i den grad bruge sådan et filmforløb. Fagligt både i forhold til skriftlighed, mundtlighed, mange muligheder. Socialt også på mange måder. Børnene får nye erkendelser det sker gennem filmanalyse. Både danskfaglighed og andre fag og på tværs af fag... og bagefter kan man bruge oplevelserne som fælles referenceramme fx i forhold til dansk stil. De får udviklet kritisk sans, deres analytiske kompetencer Film er super i forhold til æstetiske læreprocesser. "Ingen tvivl om, at de ser film på en helt anden måde efter der her." Samlet set kan vi altså konkludere, at Give Me Five som brobygger fungerer rigtigt godt, både når det gælder generel filmforståelse, relationer til filmbranchen og på tværs af basisfag og æstetiske læreprocesser. Filmfaglighed og film som metode Et andet hovedformål med pilotprojektet er at undersøge, hvorvidt og hvordan film filmfaglighed og film som metode kan anvendes og udnyttes i folkeskolen. Her er der igen meget positive vurderinger. Generelt vurderer alle, at filmprojektet har fungeret godt over for eleverne, og at film både som fag og metode er særdeles velegnet til de ældre elever i folkeskolen. Eleverne har på relativt kort tid fået en filmfaglighed, som de har kunnet anvende umiddelbart. Dette fremhæves af projektledelsen, der betoner, at det er vigtigt, at man fremadrettet fastholder den enkle og lette tilgang til mediet. Herudover peges især på resultater vedrørende udvikling af kreative og sociale kompetencer, løft af danskfaglige kompetencer og styrket engagement i forhold til læring. "Det viser hele dette fantastiske projekt. Se bare på alle de flotte film, der er blevet produceret. Desuden lægger faghæfte 48 og trinmålene fra faget dansk op til at arbejde med praktisk filmproduktion." I forhold til trinmål for 8. klasse er det bare super. Ja de skal arbejde med manus, udtrykke følelser på andre måder, skrive en pitch alt sammen kan tilpasses og matche forskellige tidsperioder og ift. faghæfte 48. "Det er en meget vedkommende genre for eleverne. Det at fortælle film kan bruges i mange forskellige fag, i al tekstarbejde, fx det at det er vigtigt at have et klimaks... De lærte noget om betydningen af fordybelse og forberedelse. Og betydningen af godt forarbejde. Videre fremhæver enkeltskoler resultater i form af styrket klasseidentitet eller styrket motivation for at gå i skole blandt elever, der normalt ikke er så motiverede. Evaluering af Give Me Five 14

17 Filmen har et potentiale ift. læse-/skrivesvage elever. Jeg har set flere blomstre op under vores filmprojekt... inklusion. "Film styrker eleverne i de forskellige fag som udtryksmiddel. Det giver nogle sociale og faglige kompetencer og udvikler evnen til at samarbejde. Og så er det jo dejligt for eleverne at se, at de kan lave noget flot sammen." Den her klasse kommer nok ikke bare lige til Cannes. Men pyt med det. Bare de får nogle gode oplevelser sammen. Vi kan således konkludere, at film både selve filmfagligheden og film som metode i folkeskolen fungerer godt. I de første faser af pilotprojektet var det vores antagelse, at film som metode er mest relevant. Men samlet set over hele projektet er oplevelsen faktisk, at det er vanskeligt at skille faglighed og metode ad, og at begge dele er effektive i forhold til at skabe resultater blandt eleverne. I forlængelse heraf har vi spurgt til, hvorvidt lærerne vil anbefale, at man arbejder videre med film i undervisningen. Her svarer samtlige lærere ja og uddyber: "Jeg håber virkelig, at noget lignende kan fortsætte. Det er meget lærerigt for eleverne at producere en lille film fra bunden, så hvis tiden og ressourcerne er til det, er det noget, jeg gerne vil gentage." Rigtig rigtig godt, for både lærere og elever." "Det har været en stor fornøjelse at være med i dette projekt, og jeg håber, det fortsætter." Samtlige eksterne undervisere tilkendegiver ligeledes, at de gerne fortsætter med undervisning, og at projektet også for dem har bevirket både læring og inspiration. Til gengæld kommer en af de fagprofessionelle med en alternativ vinkel på netop film som mulighed. Han stiller spørgsmålet, hvorfor vi gør så meget for, at elever og lærere skal elske at lave film. Der er på ingen måde brug for flere filmfolk; tværtimod kan vi risikere at sende dem ud i mange års arbejdsløshed. Her er det naturligvis vigtigt at tænke i de rette dimensioner. Film har relevans og kan noget særligt i folkeskolen, jf. de ovenstående analyser. Men det er ikke ensbetydende med, at alle skal uddannes til job i filmbranchen. Filmfagligt løft film som mulighed Det tredje hovedformål i projektet er at give eleverne et filmfagligt løft og åbne elevernes øjne for film som mulighed. Resultaterne her overlapper i nogen grad ift. de to førstnævnte mål. Supplerende kan nævnes, at relativt mange både elever, lærere og lærerstuderende har anvendt film i forskellige sammenhænge, hvor de normalt ikke ville bruge netop film. Jeg tror, vi lærere er blevet mere bevidste om at indtænke filmmediet i andre fag (så det ikke kun bliver fx dansk). Jeg har fx brugt det i biologi. "Vi har elever, der har fået øjnene op for film som en uddannelsesmulighed. En enkelt har søgt ind på efterskole med filmlinje.... "Har tænkt på at arbejde for en styrket indsats omkring film, også som branding for skolen, når nu Fyn satser så meget på film..." Evaluering af Give Me Five 15

18 Som en sideløbende diskussion i evalueringsforløbet har mange af de involverede påpeget, at filmfaget med fordel kan tænkes ind allerede på seminariet. Tesen er, at hvis læreren føler sig sikker i forhold til film og medier, er der antagelig en langt større tilbøjelighed til at inddrage film på forskellig vis i undervisningen. Underviseren på lærerseminariet underbygger dette med følgende udsagn: "Jeg kan tilføje, at de lærerstuderende, og jeg og min kollega, har været meget tilfredse med forløbet. De studerendes tilfredshed er bl.a. kommet til udtryk i deres selvvalgte emne til den mundtlige eksamen, hvor 6 ud af 27 valgte kortfilm som emne. Dette skal ses i lyset af, at emnefeltet er enormt i danskfaget og normalt ser vi ikke en sådan interesse for netop kortfilm. Dertil kommer, at flere af de studerende, der var oppe i andre emner til den mundtlige eksamen, perspektiverede til kortfilm. Endelig skal det nævnes, at de præsentationer, der handlede om kortfilm, lå på et niveau klart over det, vi normalt oplever". Vi konkluderer således, at projektet har medvirket til et filmfagligt løft, og at flere både lærere, elever og lærerstuderende end normalt har turdet/haft lyst til at anvende filmmediet i forskellige, nye sammenhænge. 3.2 Lærernes oplevelser og udbytte Lærernes oplevelser og udbytte er parallelt med ovenstående vedrørende eleverne i langt overvejende grad positive. I spørgeskemaet har vi spurgt ind til konkrete resultater for dig som lærer. Af besvarelserne fremgår det, at især lysten til at arbejde med film i undervisningen er blevet udviklet, men også læring ift. filmproduktion, generel inspiration og udvikling af kompetencer til at arbejde med film i undervisningen opleves som tilfredsstillende eller i høj grad tilfredsstillende. Figur 5: I hvor høj grad har projektet medvirket til resultater for dig som lærer? Evaluering af Give Me Five 16

19 Resultater og spinoff effekter i forhold til de øvrige lærere, klasser og deltagende skoler er generelt mere sparsomme. Dog med nogen effekt, når det gælder styrket skoleidentitet/-stolthed og udvikling af skolens generelle prioriteringer. Figur 6: I hvor høj grad har projektet medvirket til resultater for dg som lærer? Samlet set vurderer vi, at der er skabt tilfredsstillende resultater i forhold til de deltagende lærere. Man kunne med fordel arbejde med at styrke effekten på skolen mere bredt. Det kunne gøres ved at prioritere mere inddragende aktiviteter fx på udskolingen eller over for det samlede lærerkollegium på de deltagende skoler. Konkret kunne den overordnede projektledelse komme ud og fortælle om projektet, om filmfaglighed og om Det Danske Filminstitut og de muligheder, der ligger heri. Det vil selvfølgelig tage tid fra projektledelsen. Men det er vores vurdering, at det vil kunne give gode sideeffekter både i det konkrete filmprojekt og i forhold til den mere langsigtede synlighed og satsning på film i skolen. 3.3 Målopfyldelse og perspektivering Den overordnede ambition i projektet har været at kvalificere de deltagende børn, unge og lærere til at blive kompetente og kritiske film- og mediebrugere, samt at undersøge, hvorvidt og hvordan film som faglighed og metode kan bidrage i æstetiske læreprocesser og medvirke til at skabe synergi og kreativitet på tværs af fag i folkeskolen. Vi konkluderer, at ambitionen til fulde er opfyldt i Give Me Five. Og vi kan konstatere en høj grad af målopfyldelse. Projektet fungerer rigtigt godt som brobygger, både når det gælder generel filmforståelse, relationer til filmbranchen og på tværs af basisfag og æstetiske læreprocesser. Og her er skabt pæne resultater for både den primære og sekundære målgruppe, hhv. eleverne og lærerne. Film i folkeskolen er relevant. Fagligheden, mediet, metoderne kan noget særligt i forhold til folkeskolens ældre elever. Man kan relativt hurtigt få tilstrækkelig faglig- Evaluering af Give Me Five 17

20 hed til at anvende og skabe læring både inden for selve filmfaget og de enkelte filmdiscipliner, på tværs af fag i æstetiske læreprocesser og i de tilhørende sociale processer. I de første faser af projektet var det vores antagelse, at film som metode er mest relevant. Men samlet set over hele projektet er oplevelsen faktisk, at det er vanskeligt at skille faglighed og metode ad, og at begge dele er effektive i forhold til at skabe resultater blandt eleverne. Endelig konkluderer vi, at projektet har medvirket til et filmfagligt løft, og at flere både lærere, elever og lærerstuderende som noget nyt har turdet/haft lyst til at anvende filmmediet i forskellige sammenhænge. En tematisering af resultaterne samlet set peger på udvikling inden for fem typer af kompetencer: Kompetencer Kreative kompetencer Filmfaglighed Analytiske kompetencer Film som medie Æstetiske læreprocesser Film som metode Personlige kompetencer Sociale kompetencer Resultater Øget indsigt i og forståelse for faget, udvikling af kreative kompetencer, træning i praktisk filmproduktion Udvikling af konstruktiv-kritiske kompetencer i forhold til dét at se, opleve og forholde sig til film Til anvendelse i både skriftlige og mundtlige discipliner inden for flere fag, som element i æstetiske læreprocesser og generel studietræning Styrket selvværd og øget skolemotivation blandt enkelt-elever Udvikling af sociale kompetencer og ændringer i det gængse hierarki i klassen, inklusion I forlængelse heraf og på baggrund af de ovenstående effektmålinger vil vi anbefale, at man arbejder videre med at give film som fag og metode en mere tydelig plads på folkeskolens øverste trin. Projektet Give Me Five har vist, at film kan noget, som folkeskolen i den grad kan bruge både direkte og indirekte og på mange forskellige måder. Projektet har vist, at filmfaglighed og metode kan initiere (facilitere?) udvikling inden for mange forskellige kompetencer og kan fange alle typer af elever. Skal anbefalingen følges fuldt ud, er det imidlertid en stor strategisk udfordring. Der er allerede mange fag og trinmål, der skal forfølges i de ældste klassetrin, og flere fag er over de senere år blevet beskåret. Trinmål for dansk er omfattende, og der skal sikres plads til mange andre discipliner. Muligheden for at opgive film til eksamen i 9. klasse (FSA, Folkeskolens Afsluttende prøver) er til stede, men kun i form af analyse af professionelle kort-/spillefilm, ikke egenproduktion. Perspektiverne skal antagelig søges i forlængelse af skolereformen og de generelle ønsker om at styrke arbejdet med æstetiske læreprocesser og elevernes kreative kompetencer. Evaluering af Give Me Five 18

21 4 PROCES- OG PROJEKTLEDELSE I det følgende belyser vi kort projektets interne organisering samt vurderingerne af kommunikation og samarbejde og den gennemførte proces- og projektledelse. Det sker med udgangspunkt i interviews og fokusgruppeinterviews med lærerne samt spørgeskemaundersøgelsen. 4.1 Projektledelse og samarbejde Give Me Five er fagligt forankret i Det Danske Filminstitut, afdelingen for Filmkultur og -formidling, børn og unge. Den overordnede projektleder er en af Filminstituttets filmpædagogiske konsulenter med ansvar for den kulturregionale indsats, kurser og efteruddannelse for lærere og pædagoger samt tilskud til formidling af børneog ungdomsfilm. Til denne er knyttet en daglig projektleder, ansat specifikt til Give Me Five projektet. Samtlige de fagprofessionelle vurderer, at projektets ledelse og kommunikation har fungeret "meget godt" eller "godt." I spørgeskemaundersøgelsen er de adspurgte lærere ligeledes positive, som det fremgår af nedenstående figur. Flere lærere fremhæver endvidere den daglige projektleders aktive opfølgning i forhold til de fagprofessionelle undervisere. Dette har bevirket, at der løbende er blevet justeret og optimeret i forhold til de lokale undervisningsforløb. Figur 7: Hvad er din vurdering af projektets ledelse? I den supplerende kvalitative dataindsamling har flere lærere beskrevet en oplevelse af, at der i den løbende kommunikation har været for lidt dialog og for meget "mailspam." "Der var alt for mange mails, vi konstant skulle forholde os til. Det ville være rigtig rart en anden gang, at informationerne blev samlet lidt mere. Til gengæld var det godt med en samlet informationskanal i Facebook." "Misforståelser i kommunikationen og ændrede aftaler var frustrerende for vores planlægning og var med til, at den samlede oplevelse af projektet ikke levede op til min forventning." Evaluering af Give Me Five 19

22 "Kommunikationen har været lidt spam-agtigt. Jeg ved godt, det er et pilotprojekt. Men de kunne godt samle og koordinere alle de der mails.... Bortset fra det, er de superprofessionelle og engagerede. De vil bare gerne gøre det godt." Over for disse oplevelser står projektledelsens oplevelser og vurderinger: "Vi har forsøgt at systematisere vores kommunikation, men når lærerne ikke har svaret på vores spørgsmål, har vi sendt en ny mail; det er rigtigt. Vi har i stigende grad brugt Facebook, og det har fungeret fint for dem som opdaterede sig der." Det er her vores vurdering, at kommunikationsopgaven har været udfordret af lærernes øvrige opgaver og arbejdsform. Lærerne nævner flere gange i interviews og besvarelser, at "de jo er skemamennesker" og ikke "projektmennesker." Dette er for os at se et centralt punkt i forhold til kommunikation og samarbejde med skoleverdenen. Samtidig er det vores vurdering, at netop de deltagende lærere i Give Me Five projektet har været særligt engagerede og har søgt at bryde med skematænkningen i det omfang, det har været muligt. Herudover er det vores vurdering, at der med fordel kan arbejdes med at udvikle en mere effektiv informations- og kommunikationsplatform i lignende fremtidige projekter. Når det gælder samarbejdet i projektet i øvrigt, er der overvejende positive vurderinger fra lærerne. Især samarbejdet på skolerne mellem de involverede lærere og mellem disse og de fagprofessionelle har fungeret rigtigt godt. Men også samarbejdet med projektledelsen og med skoleledelserne har fungeret godt. Figur 8: Hvad er din vurdering af samarbejdet? Evaluering af Give Me Five 20

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere