Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five"

Transkript

1 Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013

2 Indhold Indledning Resume af konklusioner og anbefalinger De overordnede konklusioner De overordnede anbefalinger Konklusion og anbefalinger vedrørende proces og projektledelse Indsats og rammer Mål og målgrupper Indhold og proces Det overordnede koncept Forløbets praktiske rammer Resultater og perspektiver Resultater og effekter blandt eleverne Lærernes oplevelser og udbytte Målopfyldelse og perspektivering Proces- og projektledelse Projektledelse og samarbejde... 19

3 INDLEDNING Det Danske Filminstitut og Kulturregion Fyn har gennemført pilotprojektet Give Me Five. Det er et filmprojekt for lærere og elever på fortrinsvis 8. klassetrin på 10 fynske skoler, repræsenteret ved 9 ud af de 10 kommuner på Fyn. Projektet omfatter et forløb med fire trin: 1. Workshops for de involverede lærere 2. Undervisning af eleverne i de udvalgte klasser på de 10 skoler 3. Elevernes egen kortfilmproduktion 4. Filmgalla hvor elevernes kortfilm vises, bedømmes og nomineres Parallelt hermed har et hold lærerstuderende og 2 undervisere fra Læreruddannelsen på Fyn, UC Lillebælt deltaget. Give Me Five er forløbet over skoleåret , med kick off seminar for lærerne i september 2013 og det afsluttende gallaarrangement i maj Som del af pilotprojektet er der foretaget en evaluering, gennemført af konsulentfirmaet Pluss Leadership. Dataindsamlingen har omfattet observationer på skolerne og til filmgalla, interviews og fokusgruppeinterviews med lærerne og en kortfattet spørgeskemaundersøgelse til hhv. lærere og filmunderviserne. Resultaterne er afrapporteret i denne rapport. Rapporten er opbygget som følger: Kapitel 1 består af en sammenfatning af konklusioner og anbefalinger. Kapitel 2 er en beskrivelse af indsats og rammer samt analyser af det overordnede koncept og de praktiske rammer for projektet. Kapitel 3 omfatter analyser af resultater og effekter blandt elever og lærere samt vurderinger af målopfyldelse og perspektiver i forhold til evt. videreførelse. Kapitel 4 er en analyse af projektets ledelse, samarbejde og kommunikation. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde med alle aktører og ønske parterne bag Give Me Five held og lykke med det videre arbejde med film i skolen! Pluss Leadership A/S August 2013 Evaluering af Give Me Five 1

4 1 RESUME AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 1.1 De overordnede konklusioner Vores hovedkonklusion er, at det overordnede Give Me Five koncept er veltilrettelagt, og at projektet i praksis fungerer særdeles godt. Dobbeltlæringen med undervisning af både elever og lærere er en væsentlig del af konceptets styrke, ligesom mixet mellem indlæring, anvendelse og egenproduktion i forhold til eleverne er effektivt og medvirkende til at holde engagement og fokus hos både elever og lærere i en i forvejen travl dagligdag på folkeskolens ældste trin. Den overordnede ambition i projektet har været at kvalificere børnene og de unge til at blive kompetente og kritiske film- og mediebrugere samt at undersøge, hvorvidt og hvordan film som selvstændigt fag og som metode kan bidrage i æstetiske læreprocesser og medvirke til at skabe synergi og kreativitet på tværs af fag i folkeskolen. Ambitionen er til fulde opfyldt i Give Me Five. Vi kan således konstatere en høj grad af målopfyldelse. Projektet fungerer godt som brobygger, både når det gælder generel filmforståelse, relationer til filmbranchen og på tværs af basisfag og æstetiske læreprocesser. Film i folkeskolen er relevant. Faget, mediet, metoderne kan noget særligt i forhold til folkeskolens ældre elever. De kan relativt hurtigt få tilstrækkelig faglighed til at anvende og skabe læring inden for mange forskellige typer af kompetencer: kreative, analytiske, metodiske, sociale og personlige. Herved kan film i skolen fange alle typer af elever. I de første faser af projektet var det vores antagelse, at film som metode er mest relevant. Men set over hele projektet er oplevelsen faktisk, at det er vanskeligt at skille fag og metode ad, og at begge dele er effektive i forhold til at skabe resultater blandt eleverne. Projektet har bevirket et filmfagligt løft. Flere både lærere, elever og lærerstuderende har som noget nyt turdet/haft lyst til at anvende filmmediet i forskellige sammenhænge. 1.2 De overordnede anbefalinger Vi anbefaler, at man arbejder videre med at give film som fag og metode en mere tydelig plads på folkeskolens øverste trin. Dette kan gøres ved at følge op med yderligere projekter fx i tilknytning til de øvrige kulturregioner. Og det kan gøres mere overordnet og strategisk. Perspektiver og muligheder skal antagelig søges i forlængelse af folkeskolereformen og de generelle ønsker om at styrke arbejdet med æstetiske læreprocesser og elevernes kreative kompetencer. Ligeledes kan man med fordel arbejde på at styrke synligheden omkring film i skolen. Supplerende de konkrete projekter og filmaktiviteter kunne der planlægges flere informationsarrangementer og inddragende aktiviteter på de involverede skoler; fx for alle udskolingselever eller for lærerkollegiet på skolerne. Evaluering af Give Me Five 2

5 1.3 Konklusion og anbefalinger vedrørende proces og projektledelse Vi konkluderer, at projektets interne organisering og projektledelse generelt set har fungeret godt. Projektets opstart rummede en del udfordringer for projektledelsen, og især dette har været årsag til kritikken omkring kommunikationen. Da først projektet var kommet på skinner, har proces- og projektledelse fungeret tilfredsstillende og i stigende grad rigtigt godt. Projektet viser imidlertid også, at hvis man ønsker at rulle filmfaget ud i en bredere sammenhæng, skal struktur, proces og kommunikation omkring indsatsen ændres og forenkles. Koordinering og projektledelse har været meget tidskrævende og afgørende for afvikling af forløbet overordnet set og på de enkelte skoler. Dette kan legitimeres i et pilotprojekt, men vil være for ressourcekrævende i et større setup. Man kan overveje at "vende procedurerne om", så skoler, der ønsker at deltage, selv skal sammensætte og booke de enkelte fagprofessionelle i en central filmtaskforce. Vi ser en klar styrke i det samlede koncept med de fire trin (lærer workshops, elevundervisning, filmproduktion og galla), og vi anbefaler, at man fastholder dette som "best case" i det videre arbejde. Den lokale model, baseret på en samarbejdsaftale og to lærere på hver skole, har fungeret godt. De deltagende lærere har været engagerede og har formået at fastholde fokus og reducere praktiske benspænd i en travl skolevirkelighed. En kortere samlet tidsramme ville dog have styrket konceptet (fra de faktiske 9 til ca. 4 måneder). Give Me Five projektet kan fungere for både 6. og 8. klassetrin og for både basisklasser og dedikerede filmklasser. Dog vurderer vi, at fordelene ved basisklasser er størst. Herved får klassen en fælles referenceramme både fagligt og socialt, og lærerne kan anvende filmforløbet og enkeltelementer herfra på forskellige måder. Ligeledes åbner det muligheder i forhold til de elever, som ikke umiddelbart ville have meldt sig til en filmklasse. Vores vurdering er, at de tekniske udfordringer alt i alt har været begrænsede, og at især de involverede lærere har været gode til at få projektet til at fungere inden for de muligheder, der nu har været på den enkelte skole. Det er forventeligt, at der er forskellige niveauer på de enkelte skoler i forhold til teknisk udstyr og aktuelle muligheder for evt. at købe nyt. Men det er også forståeligt, at netop her er lærerverdenen og de filmfagliges verden meget forskellige, og mødet har efter vores vurdering være givtig og lærerig for begge parter. I forlængelse heraf ser vi et generelt spændende potentiale i i langt højere grad at inddrage relevante, eksterne fagpersoner som undervisere, i samarbejde med lærerne. Det har været en absolut afgørende faktor i Give Me Five projektet og de opnåede resultater og vil ligeledes være vigtigt i fremtidige filmforløb. Her vurderer vi ligeledes, at konceptet med fordel kan anvendes inden for andre fag i folkeskolen, hvor æstetiske læreprocesser er del af formålet. Andre forsøg og evalueringer peger på det samme, fx Huskunstnerordningen under Statens Kunstråd, hvor man også inddrager billedkunstnere, musikere, skuespillere mv. Evaluering af Give Me Five 3

6 2 INDSATS OG RAMMER Dette kapitel indledes med beskrivelse af projektets mål, målgrupper, indhold og proces. Derpå analyserer vi det overordnede koncept og de centrale elementer heri. Udgangspunktet for analyserne er observationer fra elevworkshops og filmgalla, interviews og fokusgruppeinterviews med lærere samt en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen har været todelt, målrettet hhv. de involverede lærere og de fagprofessionelle, og har indeholdt både lukkede og åbne svarmuligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på spørgeskemaundersøgelsens lille population. I alt 14 lærere og 5 fagprofessionelle undervisere har besvaret skemaet. Flere steder har lærerne aftalt, at alene den ene af dem besvarer på begges vegne. Det er således udtryk for en pæn høj svarprocent Men konkret betyder det i lærerbesvarelserne, at 7 % svarer til en person. Derfor kommenterer vi ikke i procenter. Af hensyn til overskueligheden gengiver vi dog de centrale besvarelserne i tabelform med angivelse af procenter. Disse skal blot læses med ovenstående forbehold om procentregning, ligesom de suppleres med citater fra interviews og observationer. Besvarelserne fra de fagprofessionelle gengives ikke i tabelform og procenter, men alene i indirekte form. 2.1 Mål og målgrupper Udgangspunktet for projektet er det stadigt stigende forbrug af film og medier, ikke mindst blandt børn og unge. Parterne bag projektet ser dermed et øget behov for at kvalificere disse til at blive kompetente og kritiske film- og mediebrugere. Ligeledes er udgangspunktet, at filmfaget som selvstændigt fag og som metode kan bidrage væsentligt i æstetiske læreprocesser og medvirke til at skabe synergi og kreativitet på tværs af fagene i folkeskolen. Projektets overordnede mål er således: Overordnede mål for Give Me Five projektet At bygge bro mellem skolen og filmbranchen, mellem danskfaget og de æstetiske læreprocesser, mellem filmoplevelser, filmforståelse og filmskaben At undersøge, hvorvidt og hvordan film - både filmfagligheden og film som metode kan anvendes og udnyttes i folkeskolen At give eleverne et filmfagligt løft og dokumentere effekten. Projektet er fagligt forankret i Det Danske Filminstitut, afdelingen for Filmkultur og -formidling, børn og unge, bemandet med en udviklingskonsulent og en til projektet dedikeret projektleder. Samarbejdspartnerne er Kulturregion Fyn, hvori samtlige fynske kommuner er deltagere, og FilmFyn A/S, et offentligt/privat aktieselskab, der investerer i film- og Tv-produktioner, som optages eller produceres i det sydfynske område. Begge parter arbejder for at etablere og udvikle et filmmiljø på Fyn. Evaluering af Give Me Five 4

7 Den primære målgruppe er eleverne på de deltagende skoler; den sekundære lærerne på samme. En skole fra hver af de fynske kommuner (eksklusiv Ærø) har deltaget i projektet. På ni ud af de ti skoler er det 8. klassetrin, som har deltaget. På en enkelt skole var det en 6. klasse, hvilket skyldtes, at 8. klassetrin på den pågældende skole var optaget af et andet filmprojekt. På syv af skolerne har det været 'basisklasser', der har deltaget, mens det på tre skoler har det været sammensatte 'filmklasser', hvor eleverne kommer fra to eller flere forskellige klasser. Projektet Give Me Five har indgået samarbejdsaftaler med de deltagende skoler. Heri fremgår det blandt andet, at der skal tilknyttes to lærere fra hver skole, og at lærerne forpligter sig til at gennemføre opfølgende undervisning med relation til de forskellige workshops. Herudover har der været koblet en seminarieklasse til projektet fra læreruddannelsen på Fyn, University College Lillebælt. Klassen har i princippet været igennem det samme forløb som eleverne. De fagprofessionelle undervisere er udvalgt af projektledelsen til at kunne gennemføre workshops inden for fem filmdiscipliner: 1. Fra pitch til indstillinger 2. Skuespil 3. Kend dit kamera 4. Musik og lyd 5. Redigering Underviserne er valgt på basis af faglig kvalitet og erfaring samt erfaring med/flair for undervisning og formidling af pågældende faglighed til målgruppen. De forskellige undervisere har indgået i en fælles taskforce, koordineret af projektledelsen. Planlægning og samarbejde med de enkelte skoler er primært foregået decentralt, mellem den enkelte fagprofessionelle og de pågældende lærere. 2.2 Indhold og proces Projektet omfatter samlet set fire trin. I praksis har processerne på de enkelte skoler kørt lidt forskelligt ift. rækkefølgen på elevworkshopperne, måder at arrangere filmproduktionerne, samlet tidsforløb mv. 1. Introduktion og workshops for lærerne På tværs af skolerne er de involverede lærere blevet introduceret til pilotprojektet og elevforløbet, og de har selv fået filmundervisning, en komprimeret udgave af elevforløbet. Forløbet startede med et kickoff filminternat på Oure Højskole (september 2012). Her bestod programmet i hhv. introduktion og forventningsafstemning, filmpædagogiske oplæg og praktiske øvelser. Dernæst blev der gennemført en workshopdag på CFU (oktober 2012) med oplæg og øvelser. Her var fokus på film og medier i undervisningen og didaktiske øvelser. 2. Filmfaglige workshops for eleverne På hver af de 10 skoler blev afviklet filmfaglige workshops. Undervisningen foregik som koncentrerede workshops af en dags varighed, primært på Evaluering af Give Me Five 5

8 selve skolen i egnede lokaler; dog foregik Musik og lyd-workshoppen på SuperSonics studier i Svendborg. Workshopperne i de forskellige filmdiscipliner har i sagens natur været forskellige mht. både didaktik og undervisningsformer. I fx Skuespil workshoppen var samtlige elever "på gulvet" hele dagen med mange praktiske øvelser og løbende perspektivering til den konkrete anvendelse. I de mere teknisk betonede workshops som Musik og lyd og Fra pitch til indstillinger var eleverne mere lyttende. Evaluator deltog som observatør i to workshops på forskellige skoler: Fra pitch til indstillinger og Skuespil. 3. Filmproduktion Som afslutning på forløbet har eleverne produceret kortfilm, dels med henblik på læring og indlejring/forankring af det indlærte, dels til brug i projektets afsluttende filmgalla. 4. Filmgalla Samtlige involverede deltog ved Filmgalla i Biocity Odense den 29. maj De professionelle filmfolk udgjorde en jury, og elevernes kortfilm blev vist og nomineret. Alle deltagende fik diplom for deltagelse. Evaluator deltog som observatør i hele filmgallaen. 2.3 Det overordnede koncept Baseret på besvarelser af spørgeskemaerne vurderer samtlige adspurgte, at forløbet overordnet set har været "godt" eller "meget godt", og at workshops for både lærere og elever ligeledes har været "gode" eller "meget gode." Gallashowet som del af projektet vurderes endvidere særdeles positivt. Men også den dobbeltlæring, der ligger i projektet med undervisning af både elever og lærere, vurderes som afgørende for resultaterne. Evaluering af Give Me Five 6

9 Figur 1: Hvad er din vurdering af projektet overordnet set? Den positive vurdering af konceptet uddybes i interviews med lærerne: "Eleverne var meget engagerede hele vejen igennem, og derfor mener jeg, at det har været et godt forløb. Jeg havde forestillet mig, at nogle af eleverne ville blive trætte og urolige undervejs, men det skete ikke." Godt både for lærere og elever at lære, at vi skal blive ved, til vi er færdige Vi kommer ud af skemaboksen! Fx skulle eleverne filme en scene ved lægen. Men han kunne først tage imod kl Skal vi så vente til efter skoletid? Ja, hvad synes I selv, svarede jeg. Forløbet har bare været godt fra start til slut. Man kan i den grad bruge sådan et forløb og filmfaglighed. Opbygningen med de fire trin vurderes af alle involverede som en god og effektiv model. Her fremhæves især dét, at lærerne er blevet klædt på før eleverne, og at der har været en kombination af undervisning og egenproduktion. Den afsluttende filmproduktion og gallashow med bedømmelser og awards scorer topkarakterer som en ideel måde at indlejre og forankre læring og som en flot kulmination på forløbet. De fagprofessionelle udgjorde en jury, der havde bedømmelser på samtlige film og udvælgelse af priser for hhv.: Bedste film Bedste fotografering Bedste skuespil Bedste lyd Bedste filmhåndværk Bedste klipning. Evaluering af Give Me Five 7

10 Projektledelsen havde gjort meget ud af at tilrettelægge gallaen så autentisk som muligt. Lige fra elevernes ankomst, med paparazzi fotografer og star interviews (skuespilelever) til filmbedømmelser og prisoverrækkelser, med faglige begrundelser af de respektive fagprofessionelle. Eleverne og deres film blev på den måde taget alvorligt, ligesom eleverne mange i gallatøj tog opgaven og arrangementet alvorligt. Gallashowet blev afviklet professionelt, lærende, varmt og humoristisk. Det ligger ikke inden for rammerne af denne evaluering at vurdere elevernes filmproduktioner. Men fra samtaler med projektledelsen, de fagprofessionelle og lærerne i forbindelse med gallashowet er der blandede vurderinger af den filmiske kvalitet. De to bedst nominerede film kom fra klasser, der tidligere har været involveret i et filmprojekt. Dette fik nogle af lærerne til at reflektere således: "Det er interessant, at der skal så lidt til... bare fordi de to klasser har haft film på skemaet før det her forløb, kan de allerede bruge filmmediet lidt mere kvalificeret." De fem forskellige elevworkshops har ligeledes fungeret rigtigt godt. De fagprofessionelle undervisere har formået at fange eleverne, og dét, at der er tale om udefrakommende "rigtige kunstnere og filmfolk", har givet både lærere og elever nye og anderledes inputs, læring og erkendelse. Det er fedt, at de unge møder professionelle mennesker, der umiddelbart er vildt uopnåelige, men så alligevel er lige dér og snakker med dem. Tydeligt at de er projektmennesker, vi er skemamennesker. Men de er gode til at motivere, og vi lærer noget af det og får ny inspiration. De har alle sammen (de fagprofessionelle) været gode. Hver på sin måde. Nogle var eleverne mest vilde med, andre var vi lærere mere imponeret af. Det ligger ikke inden for rammerne af denne evaluering at vurdere de enkelte undervisere og deres workshops, men i spørgeskemaet er spurgt ind til de enkelte workshops generelt. Af besvarelserne fremgår, at Skuespil workshoppen topper med meget positive vurderinger, mens Fra pitch til indstillinger får de mest blandede vurderinger. Evaluering af Give Me Five 8

11 Figur 2: Hvad er din vurdering af forløbet på jeres skole? I samarbejdsaftalerne står der blandt andet følgende: På baggrund af de fem workshops forpligter lærerteamet sig til at gennemføre mindst 5 små filmøvelser én øvelse pr. disciplin i undervisningen. På spørgsmålet herom svarer 85 % af lærerne, at de helt (21 %) eller delvist (64 %) har formået dette. En uddyber med, at de lavede fire ud af de fem øvelser, og en anden skriver, at de generelt arbejder meget med film (Svendborg), og at de lavede flere øvelser inden for de enkelte discipliner. Flere af de fagprofessionelle fremhæver dette som en væsentlig faktor i forhold til læring og indlejring af det gennemgåede stof på de enkelte workshops. Generelt er vurderingen, at de enkelte workshops hang godt sammen, spillede op til hinanden og bandt hele forløbet sammen. På enkelte af skolerne betød den lokale planlægning, at rækkefølgen af workshops blev oplevet mindre hensigtsmæssigt, og herfra efterspørges, at projektledelsen hjælper med at sikre en mere tydelig rød tråd i workshopperne i forhold til selve filmens opbygning; dvs. indstillinger før klip osv." Lærerne er som nævnt den sekundære målgruppe. De to lærerworkshops: Filminternatet på Oure og workshopdagen med Station Next var således et mindre, men mere intensivt forløb end elevernes og en vigtig del af det samlede forløb. Lærernes vurderinger af de to workshops er meget positive. Begge arrangementer vurderes at være "gode" eller "meget gode", på nær af en enkelt lærer, som vurderer filminternatet "dårligt." Evaluering af Give Me Five 9

12 Figur 3: Hvad er din vurdering af de gennemførte workshop aktiviteter for lærerne? I spørgeskema og interviews uddybes disse vurderinger: "Lærerne fik mulighed for meget hands on, hvilket gjorde, at vi var rigtigt godt klædt på til mødet med eleverne." "Vi fik meget input på kort tid, og det var rigtig godt Ikke en masse snak..." Generelt meget engagement lige fra starten i Oure. Fedt at de stiller så store forventninger eller krav til os. I Oure forventede de, at vi optog til kl. 24 fredag, hvor vi også havde undervist hele dagen. Oure, der var proppet for meget på. Det gik for stærkt. Efter en lang uge osv. så vi var bare møre fredag aften. Projektets samlede længde problematiseres af hovedparten af de involverede lærere. Samlet set har projektet strakt sig over ni måneder. Det var oprindeligt berammet til otte måneder, men grundet lærerlockouten måtte gallaarrangementet udskydes en måned. "Det ville være en stor fordel, hvis de forskellige workshops lå mere sammenhængende over en til to uger. Hertil svarer projektledelsen: Lærerne havde fuld frihed til at lægge de 5 workshops, som de selv ønskede, også over 1-2 uger. Vores eneste krav var, at alle fem workshops var afviklede inden uge 50. Lockouten var selvsagt uheldig også i forhold til Give Me Five. Den har imidlertid ikke fyldt så meget i lærernes vurderinger og besvarelser på vores spørgsmål. Lærerne kommer med forskellige bud på, hvad der i deres optik er en passende længde: "Forløbet bør komprimeres, så eleverne producerer umiddelbart efter workshopperne. Dette er for lang tid at holde gejsten. Kort ned til 2 måneder i efteråret. Dér er der mest ro på. Evaluering af Give Me Five 10

13 Samlet set konkluderer vi, at det overordnede koncept er veltilrettelagt og særdeles velfungerende. De fire trin er alle nødvendige og gode, og de spiller godt sammen med den rette indbyrdes dimensionering. Vi vurderer ligeledes, at mixet mellem indlæring, anvendelse og egenproduktion er effektivt og medvirkende til at holde engagement og fokus hos både elever og lærere i en i forvejen travl dagligdag for folkeskolens ældste trin. En kortere samlet tidsramme ville have styrket konceptet. Vores bud vil være, at fremtidige, lignende filmforløb halveres og tilrettelægges gennemført i efterårssemestret. 2.4 Forløbets praktiske rammer Som beskrevet var hovedparten af de deltagende klasser fra 8. klassetrin, og syv af klasserne var basisklasser, mens tre var sammensatte filmklasser på tværs af årgangen. Der er forskellige vurderinger af plusser og minusser ved de valgte modeller: "I praksis viste det sig meget problematisk, at vi have sammensat et filmhold af elever fra to 8. klasser ikke for filmholdet selv, men for de tilbageværende elever og de lærere, der skulle undervise. "Vi havde tilmeldt et filmholdt på 20 elever fra to klasser. Det betød meget interesserede elever, men samtidig en del praktiske problemer med undervisningen af de øvrige 24 elever, når vi havde workshops og producerede film. Det ville vi nok gøre anderledes en anden gang. Det er godt, man har en hel klasse, for så kan man bruge det ift. årsplaner. Godt at det er min egen klasse. Den kender jeg og ved, hvordan de skal tackles. I de samlede besvarelser ser vi ikke noget entydigt mønster i forhold til, hvad der fungerer bedst. Dog vurderer vi, at fordelene ved basisklasser er størst. Herved får klassen en fælles referenceramme både fagligt og socialt, og lærerne kan anvende filmforløbet og enkeltelementer herfra på forskellige måder. Ligeledes åbner det muligheder i forhold til de elever, som ikke umiddelbart ville have meldt sig til en filmklasse. Med hensyn til skolernes tekniske udstyr er der endvidere forskellige oplevelser af kommunikationen. Nogle af skolerne har haft mulighed for at udnytte projektet til at få nyt udstyr. Således har ca. halvdelen af de deltagende skoler fået opgraderet deres udstyr. Her efterspørges til gengæld, at projektledelsen forud for projektet var kommet med gode råd om typer af udstyr og programmer. Projektledelsen fortæller imidlertid, at de fagprofessionelle på filminternatet orienterede lærerne om, hvilket udstyr og programmel de med fordel kunne investere i. En anden oplevelse blandt flere af lærerne er, at ambitionsniveauet hos de professionelle ikke stemte overens med virkeligheden på skolerne, og at der i højere grad skulle være taget udgangspunkt i det udstyr/programmer, som skolerne rent faktisk har adgang til. Evaluering af Give Me Five 11

14 Endelig fremhæver nogle, at det fremadrettet er vigtigt at melde ud, at det ikke er nødvendigt, at lærerene har særlige tekniske kompetencer. Det er ifølge de pågældende mindre vigtigt, og eleverne er alligevel hurtigt bedre, og de underviser og hjælper hinanden. En af de fagprofessionelle nuancerer problemstillingen: Alt i alt ser jeg den største udfordring i teknik. Det kommer til at fylde for meget i forhold til filmfortælling. Prisen på udstyr, der "bare" virker, er for høj for skolerne, og det virker ikke, som om der er tilfredsstillende vejledning på området før skolernes indkøb. At komme ind fra højre og skulle vælge et redigeringssystem som er lightweight, alsidigt, intuitivt, gratis og krydsplatform, er en umulig opgave Mit råd vil være at iværksætte en national indsats for at finde en billig og stabil løsning til skolerne fra optagelse til aflevering. Det vil give mulighed for at overkomme de tekniske barrierer, som mange lærere og elever har, og fokusere på det, der er vigtigt. Vores vurdering er, at de tekniske udfordringer alt i alt har været begrænsede, og at især de involverede lærere har været gode til at få projektet til at fungere inden for de muligheder, der nu har været på den enkelte skole. Det er forventeligt, at der er forskellig niveauer på de enkelte skoler i forhold til teknisk udstyr og aktuelle muligheder for evt. at købe nyt. Men det er også forståeligt, at netop her er lærerverdenen og de filmfagliges verden meget forskellige, og mødet har efter vores vurdering være givtigt og lærerigt for begge parter. Evaluering af Give Me Five 12

15 3 RESULTATER OG PERSPEKTIVER I det følgende belyser vi resultater og effekter blandt eleverne og de enkelte klasser samt lærernes oplevelser og udbytte af projektet. På baggrund heraf konkluderer vi den samlede målopfyldelse for pilotprojektet Give Me Five, ligesom vi perspektiverer i forhold til 'film i folkeskolen fremadrettet'. Det sker med udgangspunkt i observationer fra elevworkshops og filmgalla, interviews og fokusgruppeinterviews med lærerne samt spørgeskemaundersøgelsen. 3.1 Resultater og effekter blandt eleverne Resultaterne blandt eleverne måles op imod de tre hovedformål: Give Me Five som brobygger Filmfaglighed og film som metode Filmfagligt løft film som mulighed. Give Me Five som brobygger Et af hovedformålene med Give Me Five er projektets kapacitet som brobygger. Det er der spurgt konkret ind til i spørgeskemaundersøgelsen. Af besvarelserne fremgår det, at projektet er meget velegnet til at bygge bro helt specielt mellem "elevernes generelle filmoplevelser og deres forståelse for film og filmproduktion." Men også velegnet som brobygger mellem "skolen og filmbranchen" og mellem "basisfag og æstetiske læreprocesser." Figur 4: Hvad er din vurdering af projektets effekt i forhold til eleverne? Evaluering af Give Me Five 13

16 I fokusgruppeinterviewet uddybes vurderingerne som følger: Man kan i den grad bruge sådan et filmforløb. Fagligt både i forhold til skriftlighed, mundtlighed, mange muligheder. Socialt også på mange måder. Børnene får nye erkendelser det sker gennem filmanalyse. Både danskfaglighed og andre fag og på tværs af fag... og bagefter kan man bruge oplevelserne som fælles referenceramme fx i forhold til dansk stil. De får udviklet kritisk sans, deres analytiske kompetencer Film er super i forhold til æstetiske læreprocesser. "Ingen tvivl om, at de ser film på en helt anden måde efter der her." Samlet set kan vi altså konkludere, at Give Me Five som brobygger fungerer rigtigt godt, både når det gælder generel filmforståelse, relationer til filmbranchen og på tværs af basisfag og æstetiske læreprocesser. Filmfaglighed og film som metode Et andet hovedformål med pilotprojektet er at undersøge, hvorvidt og hvordan film filmfaglighed og film som metode kan anvendes og udnyttes i folkeskolen. Her er der igen meget positive vurderinger. Generelt vurderer alle, at filmprojektet har fungeret godt over for eleverne, og at film både som fag og metode er særdeles velegnet til de ældre elever i folkeskolen. Eleverne har på relativt kort tid fået en filmfaglighed, som de har kunnet anvende umiddelbart. Dette fremhæves af projektledelsen, der betoner, at det er vigtigt, at man fremadrettet fastholder den enkle og lette tilgang til mediet. Herudover peges især på resultater vedrørende udvikling af kreative og sociale kompetencer, løft af danskfaglige kompetencer og styrket engagement i forhold til læring. "Det viser hele dette fantastiske projekt. Se bare på alle de flotte film, der er blevet produceret. Desuden lægger faghæfte 48 og trinmålene fra faget dansk op til at arbejde med praktisk filmproduktion." I forhold til trinmål for 8. klasse er det bare super. Ja de skal arbejde med manus, udtrykke følelser på andre måder, skrive en pitch alt sammen kan tilpasses og matche forskellige tidsperioder og ift. faghæfte 48. "Det er en meget vedkommende genre for eleverne. Det at fortælle film kan bruges i mange forskellige fag, i al tekstarbejde, fx det at det er vigtigt at have et klimaks... De lærte noget om betydningen af fordybelse og forberedelse. Og betydningen af godt forarbejde. Videre fremhæver enkeltskoler resultater i form af styrket klasseidentitet eller styrket motivation for at gå i skole blandt elever, der normalt ikke er så motiverede. Evaluering af Give Me Five 14

17 Filmen har et potentiale ift. læse-/skrivesvage elever. Jeg har set flere blomstre op under vores filmprojekt... inklusion. "Film styrker eleverne i de forskellige fag som udtryksmiddel. Det giver nogle sociale og faglige kompetencer og udvikler evnen til at samarbejde. Og så er det jo dejligt for eleverne at se, at de kan lave noget flot sammen." Den her klasse kommer nok ikke bare lige til Cannes. Men pyt med det. Bare de får nogle gode oplevelser sammen. Vi kan således konkludere, at film både selve filmfagligheden og film som metode i folkeskolen fungerer godt. I de første faser af pilotprojektet var det vores antagelse, at film som metode er mest relevant. Men samlet set over hele projektet er oplevelsen faktisk, at det er vanskeligt at skille faglighed og metode ad, og at begge dele er effektive i forhold til at skabe resultater blandt eleverne. I forlængelse heraf har vi spurgt til, hvorvidt lærerne vil anbefale, at man arbejder videre med film i undervisningen. Her svarer samtlige lærere ja og uddyber: "Jeg håber virkelig, at noget lignende kan fortsætte. Det er meget lærerigt for eleverne at producere en lille film fra bunden, så hvis tiden og ressourcerne er til det, er det noget, jeg gerne vil gentage." Rigtig rigtig godt, for både lærere og elever." "Det har været en stor fornøjelse at være med i dette projekt, og jeg håber, det fortsætter." Samtlige eksterne undervisere tilkendegiver ligeledes, at de gerne fortsætter med undervisning, og at projektet også for dem har bevirket både læring og inspiration. Til gengæld kommer en af de fagprofessionelle med en alternativ vinkel på netop film som mulighed. Han stiller spørgsmålet, hvorfor vi gør så meget for, at elever og lærere skal elske at lave film. Der er på ingen måde brug for flere filmfolk; tværtimod kan vi risikere at sende dem ud i mange års arbejdsløshed. Her er det naturligvis vigtigt at tænke i de rette dimensioner. Film har relevans og kan noget særligt i folkeskolen, jf. de ovenstående analyser. Men det er ikke ensbetydende med, at alle skal uddannes til job i filmbranchen. Filmfagligt løft film som mulighed Det tredje hovedformål i projektet er at give eleverne et filmfagligt løft og åbne elevernes øjne for film som mulighed. Resultaterne her overlapper i nogen grad ift. de to førstnævnte mål. Supplerende kan nævnes, at relativt mange både elever, lærere og lærerstuderende har anvendt film i forskellige sammenhænge, hvor de normalt ikke ville bruge netop film. Jeg tror, vi lærere er blevet mere bevidste om at indtænke filmmediet i andre fag (så det ikke kun bliver fx dansk). Jeg har fx brugt det i biologi. "Vi har elever, der har fået øjnene op for film som en uddannelsesmulighed. En enkelt har søgt ind på efterskole med filmlinje.... "Har tænkt på at arbejde for en styrket indsats omkring film, også som branding for skolen, når nu Fyn satser så meget på film..." Evaluering af Give Me Five 15

18 Som en sideløbende diskussion i evalueringsforløbet har mange af de involverede påpeget, at filmfaget med fordel kan tænkes ind allerede på seminariet. Tesen er, at hvis læreren føler sig sikker i forhold til film og medier, er der antagelig en langt større tilbøjelighed til at inddrage film på forskellig vis i undervisningen. Underviseren på lærerseminariet underbygger dette med følgende udsagn: "Jeg kan tilføje, at de lærerstuderende, og jeg og min kollega, har været meget tilfredse med forløbet. De studerendes tilfredshed er bl.a. kommet til udtryk i deres selvvalgte emne til den mundtlige eksamen, hvor 6 ud af 27 valgte kortfilm som emne. Dette skal ses i lyset af, at emnefeltet er enormt i danskfaget og normalt ser vi ikke en sådan interesse for netop kortfilm. Dertil kommer, at flere af de studerende, der var oppe i andre emner til den mundtlige eksamen, perspektiverede til kortfilm. Endelig skal det nævnes, at de præsentationer, der handlede om kortfilm, lå på et niveau klart over det, vi normalt oplever". Vi konkluderer således, at projektet har medvirket til et filmfagligt løft, og at flere både lærere, elever og lærerstuderende end normalt har turdet/haft lyst til at anvende filmmediet i forskellige, nye sammenhænge. 3.2 Lærernes oplevelser og udbytte Lærernes oplevelser og udbytte er parallelt med ovenstående vedrørende eleverne i langt overvejende grad positive. I spørgeskemaet har vi spurgt ind til konkrete resultater for dig som lærer. Af besvarelserne fremgår det, at især lysten til at arbejde med film i undervisningen er blevet udviklet, men også læring ift. filmproduktion, generel inspiration og udvikling af kompetencer til at arbejde med film i undervisningen opleves som tilfredsstillende eller i høj grad tilfredsstillende. Figur 5: I hvor høj grad har projektet medvirket til resultater for dig som lærer? Evaluering af Give Me Five 16

19 Resultater og spinoff effekter i forhold til de øvrige lærere, klasser og deltagende skoler er generelt mere sparsomme. Dog med nogen effekt, når det gælder styrket skoleidentitet/-stolthed og udvikling af skolens generelle prioriteringer. Figur 6: I hvor høj grad har projektet medvirket til resultater for dg som lærer? Samlet set vurderer vi, at der er skabt tilfredsstillende resultater i forhold til de deltagende lærere. Man kunne med fordel arbejde med at styrke effekten på skolen mere bredt. Det kunne gøres ved at prioritere mere inddragende aktiviteter fx på udskolingen eller over for det samlede lærerkollegium på de deltagende skoler. Konkret kunne den overordnede projektledelse komme ud og fortælle om projektet, om filmfaglighed og om Det Danske Filminstitut og de muligheder, der ligger heri. Det vil selvfølgelig tage tid fra projektledelsen. Men det er vores vurdering, at det vil kunne give gode sideeffekter både i det konkrete filmprojekt og i forhold til den mere langsigtede synlighed og satsning på film i skolen. 3.3 Målopfyldelse og perspektivering Den overordnede ambition i projektet har været at kvalificere de deltagende børn, unge og lærere til at blive kompetente og kritiske film- og mediebrugere, samt at undersøge, hvorvidt og hvordan film som faglighed og metode kan bidrage i æstetiske læreprocesser og medvirke til at skabe synergi og kreativitet på tværs af fag i folkeskolen. Vi konkluderer, at ambitionen til fulde er opfyldt i Give Me Five. Og vi kan konstatere en høj grad af målopfyldelse. Projektet fungerer rigtigt godt som brobygger, både når det gælder generel filmforståelse, relationer til filmbranchen og på tværs af basisfag og æstetiske læreprocesser. Og her er skabt pæne resultater for både den primære og sekundære målgruppe, hhv. eleverne og lærerne. Film i folkeskolen er relevant. Fagligheden, mediet, metoderne kan noget særligt i forhold til folkeskolens ældre elever. Man kan relativt hurtigt få tilstrækkelig faglig- Evaluering af Give Me Five 17

20 hed til at anvende og skabe læring både inden for selve filmfaget og de enkelte filmdiscipliner, på tværs af fag i æstetiske læreprocesser og i de tilhørende sociale processer. I de første faser af projektet var det vores antagelse, at film som metode er mest relevant. Men samlet set over hele projektet er oplevelsen faktisk, at det er vanskeligt at skille faglighed og metode ad, og at begge dele er effektive i forhold til at skabe resultater blandt eleverne. Endelig konkluderer vi, at projektet har medvirket til et filmfagligt løft, og at flere både lærere, elever og lærerstuderende som noget nyt har turdet/haft lyst til at anvende filmmediet i forskellige sammenhænge. En tematisering af resultaterne samlet set peger på udvikling inden for fem typer af kompetencer: Kompetencer Kreative kompetencer Filmfaglighed Analytiske kompetencer Film som medie Æstetiske læreprocesser Film som metode Personlige kompetencer Sociale kompetencer Resultater Øget indsigt i og forståelse for faget, udvikling af kreative kompetencer, træning i praktisk filmproduktion Udvikling af konstruktiv-kritiske kompetencer i forhold til dét at se, opleve og forholde sig til film Til anvendelse i både skriftlige og mundtlige discipliner inden for flere fag, som element i æstetiske læreprocesser og generel studietræning Styrket selvværd og øget skolemotivation blandt enkelt-elever Udvikling af sociale kompetencer og ændringer i det gængse hierarki i klassen, inklusion I forlængelse heraf og på baggrund af de ovenstående effektmålinger vil vi anbefale, at man arbejder videre med at give film som fag og metode en mere tydelig plads på folkeskolens øverste trin. Projektet Give Me Five har vist, at film kan noget, som folkeskolen i den grad kan bruge både direkte og indirekte og på mange forskellige måder. Projektet har vist, at filmfaglighed og metode kan initiere (facilitere?) udvikling inden for mange forskellige kompetencer og kan fange alle typer af elever. Skal anbefalingen følges fuldt ud, er det imidlertid en stor strategisk udfordring. Der er allerede mange fag og trinmål, der skal forfølges i de ældste klassetrin, og flere fag er over de senere år blevet beskåret. Trinmål for dansk er omfattende, og der skal sikres plads til mange andre discipliner. Muligheden for at opgive film til eksamen i 9. klasse (FSA, Folkeskolens Afsluttende prøver) er til stede, men kun i form af analyse af professionelle kort-/spillefilm, ikke egenproduktion. Perspektiverne skal antagelig søges i forlængelse af skolereformen og de generelle ønsker om at styrke arbejdet med æstetiske læreprocesser og elevernes kreative kompetencer. Evaluering af Give Me Five 18

21 4 PROCES- OG PROJEKTLEDELSE I det følgende belyser vi kort projektets interne organisering samt vurderingerne af kommunikation og samarbejde og den gennemførte proces- og projektledelse. Det sker med udgangspunkt i interviews og fokusgruppeinterviews med lærerne samt spørgeskemaundersøgelsen. 4.1 Projektledelse og samarbejde Give Me Five er fagligt forankret i Det Danske Filminstitut, afdelingen for Filmkultur og -formidling, børn og unge. Den overordnede projektleder er en af Filminstituttets filmpædagogiske konsulenter med ansvar for den kulturregionale indsats, kurser og efteruddannelse for lærere og pædagoger samt tilskud til formidling af børneog ungdomsfilm. Til denne er knyttet en daglig projektleder, ansat specifikt til Give Me Five projektet. Samtlige de fagprofessionelle vurderer, at projektets ledelse og kommunikation har fungeret "meget godt" eller "godt." I spørgeskemaundersøgelsen er de adspurgte lærere ligeledes positive, som det fremgår af nedenstående figur. Flere lærere fremhæver endvidere den daglige projektleders aktive opfølgning i forhold til de fagprofessionelle undervisere. Dette har bevirket, at der løbende er blevet justeret og optimeret i forhold til de lokale undervisningsforløb. Figur 7: Hvad er din vurdering af projektets ledelse? I den supplerende kvalitative dataindsamling har flere lærere beskrevet en oplevelse af, at der i den løbende kommunikation har været for lidt dialog og for meget "mailspam." "Der var alt for mange mails, vi konstant skulle forholde os til. Det ville være rigtig rart en anden gang, at informationerne blev samlet lidt mere. Til gengæld var det godt med en samlet informationskanal i Facebook." "Misforståelser i kommunikationen og ændrede aftaler var frustrerende for vores planlægning og var med til, at den samlede oplevelse af projektet ikke levede op til min forventning." Evaluering af Give Me Five 19

22 "Kommunikationen har været lidt spam-agtigt. Jeg ved godt, det er et pilotprojekt. Men de kunne godt samle og koordinere alle de der mails.... Bortset fra det, er de superprofessionelle og engagerede. De vil bare gerne gøre det godt." Over for disse oplevelser står projektledelsens oplevelser og vurderinger: "Vi har forsøgt at systematisere vores kommunikation, men når lærerne ikke har svaret på vores spørgsmål, har vi sendt en ny mail; det er rigtigt. Vi har i stigende grad brugt Facebook, og det har fungeret fint for dem som opdaterede sig der." Det er her vores vurdering, at kommunikationsopgaven har været udfordret af lærernes øvrige opgaver og arbejdsform. Lærerne nævner flere gange i interviews og besvarelser, at "de jo er skemamennesker" og ikke "projektmennesker." Dette er for os at se et centralt punkt i forhold til kommunikation og samarbejde med skoleverdenen. Samtidig er det vores vurdering, at netop de deltagende lærere i Give Me Five projektet har været særligt engagerede og har søgt at bryde med skematænkningen i det omfang, det har været muligt. Herudover er det vores vurdering, at der med fordel kan arbejdes med at udvikle en mere effektiv informations- og kommunikationsplatform i lignende fremtidige projekter. Når det gælder samarbejdet i projektet i øvrigt, er der overvejende positive vurderinger fra lærerne. Især samarbejdet på skolerne mellem de involverede lærere og mellem disse og de fagprofessionelle har fungeret rigtigt godt. Men også samarbejdet med projektledelsen og med skoleledelserne har fungeret godt. Figur 8: Hvad er din vurdering af samarbejdet? Evaluering af Give Me Five 20

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Evaluering af projektopgavens samspil med specifikke fag

Evaluering af projektopgavens samspil med specifikke fag Page 1 of 11 Evaluering af projektopgavens samspil med specifikke fag Kort version Undervisningsministeriet November 2006 Page 2 of 11 Indhold 1. INDLEDNING 1.1. EVALUERINGENS INDHOLD 1.2. OM METODEN 1.3.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. På Efterskolen Østergård evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold. Arrangementer, emneuger og særlige forløb

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Midtvejsevaluering af Engelsborgkonceptet Fremtidens Udskoling Af cand. pæd. soc. Trine Bek Gold

Midtvejsevaluering af Engelsborgkonceptet Fremtidens Udskoling Af cand. pæd. soc. Trine Bek Gold Midtvejsevaluering af Engelsborgkonceptet Fremtidens Udskoling Af cand. pæd. soc. Trine Bek Gold 1 Midtvejsevaluering Engelsborgkonceptet Fremtidens Udskoling Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere