Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Claus Petersen Econet A/S Ilonka Domela Carl Bro

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 1 METODE TO-STRENGET UNDERSØGELSE AFFALDSANALYSE Stikprøver Indsamling og behandling af data Sammenhæng til andre projekter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Indsamling af data Analyse DEFINITIONER 25 2 UNDERSØGELSENS GRUNDLAG KOMMUNER OG VALG AF OMRÅDER Kriterier for valg af kommuner Besigtigelse af kommuner og valg af områder ORDNINGER FOR DAGRENOVATION ORDNINGER FOR HJEMMEKOMPOSTERING 30 3 MÆNGDE OG SAMMENSÆTNING AF DAGRENOVATION KORREKTION FOR FORDAMPNING SAMMENLIGNING MELLEM KOMMUNERNE Fravalg af stikprøve AFFALDETS IKKE-KORRIGEREDE SAMMENSÆTNING Mængden af dagrenovation pr. person KORREKTIONSFAKTORER Fugtvandring mellem fraktionerne Hjemmekompostering af den organiske del af dagrenovation Genanvendelse af papir og pap Afbrænding af papir og pap ÅRSTIDSVARIATION SAMMENSÆTNING AF DAGRENOVATION MÆNGDE OG SAMMENSÆTNING AF DAGRENOVATION - ETAGEBOLIGER SAMMENLIGNING MED ANDRE ANALYSER 47 4 EVALUERING AF ORDNINGER FOR HJEMMEKOMPOSTERING KORT OM ORDNINGERNE I KOMMUNERNE RESULTATER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Andel til kompostering Tilfredshed med ordninger Holdninger vedr. hjemmekompostering DELTAGELSE I ORDNINGER FOR HJEMMEKOMPOSTERING 54 3

4 4.4 HVOR MEGET AFFALD HJEMMEKOMPOSTERES Gennemsnitlige mængder Maksimal mængde KONKLUSION VEDR. HJEMMEKOMPOSTERINGSORDNINGER GODE RÅD VEDR. ORDNINGER FOR HJEMMEKOMPOSTERING 60 5 REFERENCER 61 Bilag A Affaldsanalyser Bilag B Relativ fordeling af delfraktioner Bilag C Spørgeskemaundersøgelse Bilag D Kommunebeskrivelser 4

5 Forord Formål Projektet har overordnet to formål. Det ene formål er en kortlægning af dagrenovationens sammensætning. Det andet formål er en evaluering af ordninger for hjemmekompostering af organisk dagrenovation. Mængde og sammensætning af dagrenovation er kortlagt afhængig af boligtype og husstandsstørrelse. Sammensætningen er korrigeret på baggrund af fugtvandring mellem fraktionerne. Det er desuden vurderet, hvor stor en del af det organiske affald husstanden selv komposterer i egen have. Ordninger for hjemmekompostering er gennem en spørgeskemaundersøgelse evalueret m.h.t. organisering, husstandenes viden om ordningen og deres holdning til at hjemmekompostere. Deltagergrad og effektivitet i ordninger for hjemmekompostering er vurderet på grundlag af sammenhængende analyser af affaldssortering og spørgeskemaundersøgelse. Baggrund I Regeringens affaldsplan , Affald 21, lægges der op til en øget sortering af flere fraktioner. Dette sker for at sikre en bedre udnyttelse af affaldets ressourcer ved genanvendelse og særskilt behandling. Program for renere produkter har da også prioriteret tilvejebringelsen af det nødvendige planlægningsgrundlag for udviklingen af teknikker til sortering og indsamling af udvalgte fraktioner højt. Resultaterne af nærværende projekt Evaluering af ordninger for hjemmekompostering samt kortlægning af dagrenovationens sammensætning indgår som en del af dette planlægningsgrundlag. Den seneste undersøgelse af dagrenovationens mængde og sammensætning blev gennemført i 1992 og der har været behov for at revidere disse data. Tidligere undersøgelser har fokuseret på at kortlægge dagrenovationens sammensætning ved at sammenholde indholdet i affaldssækken med mængden af indsamlede genanvendelige materialer. I undersøgelserne er der ikke taget højde for den del af dagrenovationen, der komposteres i egen have. En afdækning af dette forhold er blevet mere påkrævet, fordi hjemmekompostering vinder stadig større udbredelse enten som en integreret del af kommunens målsætning for behandling af dagrenovationen, eller fordi husstandene selv vælger at tage del i affaldshåndteringen gennem anskaffelse af kompostbeholder m.v. Der er ikke tidligere gennemført nogen samlet evaluering af forskellige ordninger for hjemmekompostering. Dette synes påkrævet netop nu, hvor 5

6 mange kommuner står over for beslutning om at skulle implementere mere eller mindre tvungne ordninger for hjemmekompostering. Nærværende projekt indeholder ud over kortlægningen af dagrenovationens sammensætning derfor også en evaluering af ordninger for hjemmekompostering. Projektet forventes at få betydning som planlægningsværktøj dels i forhold til prioriteringen af indsatsområder for forskellige affaldsfraktioner i dagrenovationen, dels ved valg af ordninger for hjemmekompostering af det organiske affald. Projektets gennemførelse Miljøstyrelsen har rekvireret og finansieret projektet, der er udført i perioden januar 2001 december Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Carl Bro as og Econet AS - med sidstnævnte som projektansvarlig. John Thøgersen, Handelshøjskolen i Århus, har medvirket ved tilrettelæggelse og vurdering af spørgeskemaundersøgelsen. Til projektet har der været knyttet en følgegruppe bestående af: Inge Vibeke Hansen, Miljøstyrelsen, formand (indtil 1/ ) Anne-Sofie Nielsen, Miljøstyrelsen, formand (fra 1/ ) Ole Morten Petersen, Reno-Sam (indtil ) Allan Kjersgaard, Reno-Sam (fra ) Niels Remtoft, Kommunernes Landsforening Ilonka Domela, Carl Bro as Claus Petersen, Econet AS, sekretær I forbindelse med gennemførelsen af projektet er der foretaget indsamling af dagrenovation fra ca husstande i en række kommuner. Det drejer sig om følgende kommuner: Bjerringbro Brøndby Frederikshavn Gladsaxe Hillerød København Odense Randers Stubbekøbing Viborg Årslev Ud over at bidrage ved udvælgelsen af husstande har kommunernes forvaltninger også stået til rådighed med supplerende data. Flertallet af de udvalgte husstande er blevet bedt om at besvare et spørgeskema, som belyser deres adfærd omkring affaldshåndtering. Affaldssorteringerne fandt sted hos AVØ, Frederikshavn, samt på I/S Amagerforbrænding. 6

7 Econet AS takker kommunerne såvel som de to affaldsbehandlingsanlæg for stor imødekommenhed og værdifuld assistance. Projektet har koordineret aktiviteterne med et andet projekt Fuldskalaforsøg i Hovedstadsområdet. Af administrative grunde har det ikke været muligt at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen blandt de husstande, der deltager i Fuldskalaforsøget. Københavns Kommune har kompenseret herfor ved at dække omkostninger til indsamling og sortering fra endnu et område med ca. 100 husstande. Bates Korsnäs har været behjælpelig med at levere affaldssække til affaldsindsamling og affaldsanalyser. DTU Miljø og Ressourcer har gennemført måling af tørstofindhold samt forskellige sporstoffer. En del af disse resultater indgår i nærværende rapport. 7

8 8

9 Sammenfatning og konklusioner Med denne undersøgelse er mængde og sammensætning af dagrenovation blevet kortlagt. Desuden er der gennemført en vurdering af ordninger for hjemmekompostering af den organiske del af dagrenovationen. I undersøgelsen indgår affaldsanalyser af dagrenovation fra næsten husstande. Parallelt hermed er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de samme husstande. Undersøgelsens population Der er udvalgt 10 stikprøver omfattende i alt husstande i enfamilieboliger og 603 husstande i etageboliger. Stikprøverne er udpeget fra områder spredt over hele landet. Hver stikprøve afspejler sammensætningen af boligtyper i det pågældende område, mens sammensætningen af en stikprøve er valgt, så den i videst muligt omfang svarer til fordelingen af husstandsstørrelse og boligtype på landsplan. Proceduren for udvælgelse af stikprøver tilgodeser først og fremmest kriterierne for data til affaldsanalyserne. I anden række er det tilstræbt at sikre en bred dækning af ordninger for hjemmekompostering. Blandt de enfamilieboliger er der indsamlet identificerbare affaldssække. Af disse indgår de i den endelige undersøgelse. Affaldsanalyser Fra hver husstand er der udtaget én uges dagrenovation. Affaldet fra den enkelte husstand er manuelt sorteret i 19 fraktioner, der alle er blevet vejet og registreret. Den mængde, der registreres, svarer til sammensætningen af affald efter en uges henstand. Mens affaldet henstår, opsuger nogle fraktioner væde fra andre. Denne fugtvandring er der taget højde for i analysen. Usikkerhed Usikkerhed på bestemmelse af affaldsmængden for de respektive fraktioner er beregnet. Usikkerheden varierer for de forskellige fraktioner. Dette skyldes: 1. At stikprøverne er udvalgt i områder med forskellige affaldsordninger. I nogle områder er der således etableret ordninger for hjemmekompostering, mens der andre steder findes særlige ordninger for indsamling af genanvendelige materialer. Dette kan påvirke affaldsmængden i de forskellige stikprøver. 2. At nogle fraktioner forekommer meget uensartet i affaldet fra forskellige husstande. 9

10 Benyttes undersøgelsens resultater til at bestemme affaldsdannelsen i et givet område, bør man derfor være opmærksom på, at der kan forekomme afvigelser i forhold til de anførte middelværdier. Dagrenovationens mængde og sammensætning Boligtype og husstandsstørrelse er vigtige parametre, når mængde og sammensætning af dagrenovation skal beskrives. Blandt enfamilieboliger er mængde og sammensætning af de 19 fraktioner fastlagt for hver sin husstandsstørrelse. I etageboliger benytter flere husstande fælles opsamlingsudstyr, og affaldets sammensætning kan derfor ikke opgøres på husstandsstørrelse. Affaldsmængden opgjort for etageboliger hhv. enfamilieboliger fremgår af Tabel 1. For enfamilieboliger er fordelingen på husstandsstørrelse også anført. Tabel 1 Dagrenovation, mængde og sammensætning fordelt på boligtype. Kg pr. husstand pr. uge. Gennemsnit på landsplan Enfamilieboliger Kortlagt mængde Etageboliger Enfamilie -boliger Husstandsstørrelse 1,9 2, over 4 Fraktion: M ±% M ±% M ±% M ±% M ±% Ikke forarbejdet veget. affald 1,69 2,32 1, ,35 7 2,60 9 2,74 8 3,08 17 Andet vegetabilsk affald 0,65 0,93 0, , , , ,51 23 Animalsk affald 0,77 1,00 0, , , , ,57 21 Genanvendeligt papir og pap 0,96 0,98 1, , , , ,11 54 Aftørringspapir 0,32 0,29 0, ,31 9 0, ,35 9 0,39 27 Andet rent, tørt papir 0,17 0,20 0, , , , ,25 25 Andet snavset papir 0,45 0,76 0,47 8 0,70 5 0,90 6 1,04 7 1,07 10 Genanvendelig 0,19 0,23 0, , , ,30 9 0,34 20 plastemballage Andet plast 0,54 0,68 0, ,64 5 0,81 6 0,92 6 0,91 11 Haveaffald m.v. 0,24 0,51 0, , , , ,33 62 Bleer m.v. 0,70 0,52 0, , , , ,71 47 Andet brændbart 0,43 0,50 0, , , , ,65 31 Glasemballage 0,21 0,25 0, , , , ,32 41 Andet af glas 0,03 0,029 0, , , , , Metalemballage 0,18 0,29 0, ,26 8 0, ,38 8 0,40 14 Andet af metal 0,07 0,045 0, , , , , Andet ej brændbart 0,33 0,36 0, , , , ,58 61 Sammensatte produkter 0,02 0,010 0, , , , , Farligt affald 0,01 0,018 0, , , , , Affald i alt 7,96 9,94 7,02 9 9, , , ,33 10 Middelværdi (M) ± konfidensinterval som procent af middelværdien. For den gennemsnitlige beregnede mængde på landsplan er der ikke anført usikkerhed. Data er så vidt muligt anført med to betydende cifre dog er der altid medtaget mindst to og højst tre decimaler. Afrunding af data medfører, at summen af fraktionerne kan afvige fra den anførte mængde Affald i alt. Affaldets relative sammensætning fremgår af Tabel 2. 10

11 Tabel 2 Dagrenovationens relative sammensætning fordelt på boligtype. Procent. Gennemsnit på landsplan Enfamilieboliger Kortlagt mængde fordelt efter husstandsstørrelse Etageboliger Enfamilie -boliger Husstandsstørrelse 1,9 2, over 4 Fraktion: ±% ±% ±% ±% ±% Ikke-forarbejdet veget. 21,2 23,3 21, ,7 7 22,8 9 22,5 8 23,0 17 Andet vegetabilsk affald 8,2 9,4 6,4 26 8, , , ,3 23 Animalsk affald 9,7 10,1 7,3 25 9, , , ,7 21 Genanvendeligt papir og 12,1 9,9 16, ,5 16 6,9 20 7,2 15 8,3 54 pap Aftørringspapir 4,0 2,9 2,4 14 3,3 9 2,9 11 2,9 9 2,9 27 Andet rent, tørt papir 2,1 2,0 1,6 20 2,0 19 1,8 15 2,5 14 1,9 25 Andet snavset papir 5,7 7,6 6,7 8 7,4 5 7,9 6 8,6 7 8,0 10 Genanvendelig 2,4 2,3 1,7 15 2,3 10 2,7 12 2,5 9 2,6 20 plastemballage Andet plast 6,8 6,8 6,0 11 6,8 5 7,1 6 7,6 6 6,8 11 Haveaffald m.v. 3,0 5,1 12,3 33 5,9 28 1,9 38 2,4 30 2,5 62 Bleer m.v. 8,8 5,2 3,0 54 3,6 34 8,4 29 7,2 25 5,3 47 Andet brændbart 5,4 5,0 4,8 22 5,5 13 4,7 19 4,9 15 4,9 31 Glasemballage 2,6 2,5 2,8 30 2,7 16 2,3 24 2,3 20 2,4 41 Andet af glas 0,4 0,3 0,1 56 0,3 30 0,4 42 0,3 39 0,3 73 Metalemballage 2,3 2,9 2,6 17 2,7 8 3,5 11 3,1 8 3,0 14 Andet af metal 0,9 0,5 0,5 65 0,5 31 0,5 65 0,4 55 0,3 114 Andet ej brændbart 4,1 3,6 4,3 62 3,8 37 3,7 44 2,4 43 4,4 61 Sammensatte produkter 0,3 0,2 0,1 36 0,1 93 0,1 82 0, ,1 195 Farligt affald 0,1 0,1 0,1 39 0,2 39 0,1 42 0,3 79 0,1 84 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Affald i alt 7,96 9,94 7,02 9,47 11,39 12,16 13,33 (kg/husstand/uge) Den relative sammensætning ± konfidensinterval som procent af middelværdien, jf. Tabel 1. Blandt enfamilieboliger stiger mængden af de 19 fraktioner generelt med husstandsstørrelsen. To fraktioner skiller sig dog ud på dette punkt. Mængden af haveaffald i dagrenovation falder signifikant med voksende husstandsstørrelse. Dette forklares med, at mindre husstande har et restvolumen til rådighed i affaldssækken. Nogle af disse mindre husstande udnytter dette restvolumen til at fylde haveaffald i affaldssækken. Mængden af genanvendeligt papir og pap er stort set uafhængig af husstandsstørrelsen. Sammenligning med andre undersøgelser antyder, at mængden af aviser/ugeblade og reklamer/tryksager falder med voksende husstandsstørrelse, mens mængden af genanvendeligt papir og pap stiger med husstandsstørrelsen. Tilsyneladende bruger de mindre husstande oftere affaldssækken til at bortskaffe aviser/ugeblade og reklamer/tryksager end større husstande. Dette kan skyldes, at de mindre husstande har et restvolumen til rådighed. Fra etageboliger indsamles i gennemsnit knap 8 kg dagrenovation pr. uge. Sammensætningen er bestemt for en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,9 person. Husstande i etageboliger frembringer i gennemsnit mindre dagrenovation end husstande i enfamilieboliger. 11

12 På baggrund af undersøgelsens resultater er den samlede, frembragt mængde dagrenovation i Danmark beregnet til 1,14 millioner tons pr. år jf. Tabel 3. Den beregnede mængde er alene den del af dagrenovationen der bortskaffes gennem husholdningernes affaldssæk/-beholder. Den beregnede mængde dækker således ikke det affald, der indsamles som dagrenovationslignende affald fra erhverv eller glas og papir indsamlet gennem andre ordninger. Tabel 3 Fraktion Frembragt dagrenovation fordelt på boligtype. Tons pr. år. Etagebolige Enfamilieboliger Samtlige r 1) 2) husstande 3) Ikke-forarbejdet vegetabilsk affald Relativ fordeling (%) ,6 Andet vegetabilsk affald ,9 Animalsk affald ,9 Genanvendeligt papir og pap ,6 Aftørringspapir ,3 Andet rent, tørt papir ,1 Andet snavset papir , ,0 Genanvendelig plastemballage ,3 Andet plast ,8 Haveaffald m.v ,4 Bleer m.v ,5 Andet brændbart ,2 Glasemballage ,6 Andet af glas ,3 Metalemballage ,7 Andet af metal ,6 Andet ej brændbart ,8 Sammensatte produkter ,2 Farligt affald ,2 Affald i alt ,0 Kilde Danmarks Statistik 2002 Husstande fordelt efter område, boligart og tid, pr. 1/ ) Etageboliger omfattende: flerfamiliehuse ( husstande) og kollegier ( husstande). I alt husstande. 2) Enfamilieboliger omfattende: stuehuse ( husstande), række-, kæde- og dobbelthuse ( husstande), parcelhuse ( husstande) og (beboede) sommerhuse ( husstande). I alt husstande. 3) Etageboliger ( husstande) og enfamilieboliger ( husstande). I alt husstande. Fælleshusholdninger dvs. institutioner m.v. ( husstande) og anden helårsbeboelse ( husstande) indgår ikke i opgørelsen. Pr. 1. januar 2001 var der registreret sommerhuse, hvoraf kun en mindre del er beboede. Siden 1979, hvor den første danske kortlægning af dagrenovation blev gennemført, er mængden af dagrenovation pr. husstand fra enfamilieboliger reduceret fra 11,8 kg (1979) til 9,9 kg (2001). Den største reduktion er sket for papirfraktionen og for glasemballage. I den samme periode er mængden af bleer m.v. til gengæld steget. Den relative fordeling af dagrenovationens sammensætning er derfor også ændret fra 1979 til Andelen af madaffald er steget, mens andelen af papir og andelen af diverse andet ej brændbart (glas) er faldet. Fra 1993 til 2001 er der sket en stigning i andelen af madaffald, mens andelen af papir er faldet. 12

13 Vurdering af ordninger for hjemmekompostering Ordninger for hjemmekompostering er vurderet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt de samme husstande, som indgik i affaldsanalysen. Den enkelte husstands selvrapporterede svar om håndteringen af det organiske affald er sammenholdt med det faktiske indhold af affaldssækken. På den baggrund har det været muligt at beregne, hvor stor en del af det organiske affald, der reelt bliver komposteret i egen have. Undersøgelsen viser, at en husstand, der deltager i en ordning for hjemmekompostering, i gennemsnit komposterer i kg vegetabilsk madaffald pr. husstand pr. år. Det viser sig, at en husstand i gennemsnit kun hjemmekomposterer en tredjedel af den mængde vegetabilsk madaffald, i forhold til hvad der blev antaget i tidligere undersøgelser. Det er beregnet, at de husstande, som angiveligt komposterer mest, maksimalt komposterer i størrelsesordenen 1,5-1,8 kg om ugen eller kg pr. år. Denne mængde opnås kun af de husstande, der selv oplyser, at de komposterer alle (100 procent) deres frugt- og grøntsagsrester. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at selv blandt de husstande, der selv angiver, at de komposterer alle frugt- og grøntsagsrester, findes der alligevel hver uge omkring 1 kg ikke forarbejdet vegetabilsk affald i sækken til restaffald. Et andet resultat er, at det kun er hos de husstande, der ved spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de komposterer næsten alt deres vegetabilske madaffald, at der har kunnet ses en væsentlig reduktion af denne type affald i affaldssækken. Der komposteres mere vegetabilsk affald i kommuner med en ordning end i kommuner uden en sådan ordning. Gratis udlevering af kompostbeholder fremmer komposteringsaktiviteten, og udsendelse af vejledning om kompostering understøtter yderligere aktiviteten. Det var ikke muligt at konstatere forskel i effektiviteten af de undersøgte ordninger for hjemmekompostering. Det skønnes, at omkring en tredjedel af husstandene i enfamilieboliger på eget initiativ komposterer vegetabilsk madaffald i egen have. 13

14 14

15 Summary and conclusions This report presents a survey of the quantity and composition of domestic waste. Furthermore, an evaluation has been made of methods for home composting of the organic part of the waste. Waste analyses of the domestic waste from almost 2,200 households are included in the report. Parallel with the survey, a questionnaire survey was carried out among the same households. The population of the report 10 random checks have been selected, including a total of households in one family residences and 603 households in buildings of flats. The random checks have been selected in areas spread out in the entire country. Each random check reflects the composition of residence types in the area in question, while the composition of a random check has been chosen so that to the largest extent possible it corresponds to the distribution of household size and residence type on a country-wide level. The procedure for selection of random checks considers first and foremost the criteria applying to data for the waste analyses. Secondly, efforts have been made to secure a broader coverage of methods for home composting. Among the 1,607 one family residences, 1,421 identifiable waste bags have been collected. 1,321 of these are included in the final report. Waste analyses One week s domestic waste has been selected from each household. The waste from the individual household has been manually sorted in 19 fractions, which have all been weighed and registered. The quantity that is registered corresponds to the composition of waste after one week s storage time. While the waste is stored, some fractions will absorb moisture from others. In the analysis, account is taken of this wandering of moisture. Uncertainty The uncertainty of determining the waste quantity for the respective fractions has been calculated. The uncertainty varies for the different fractions. This is due to the following: 1. That the random checks have been selected in areas with different waste systems. In some areas systems have thus been established for home composting, while at other places special methods are applied for collection of recyclable materials. This may affect the quantity of waste in the different random checks. 2. That some fractions appear very heterogeneously in the waste from different households. 15

16 If the results of the report are used to determine the generation of waste in a given area, one should be aware that deviations could occur in relation to the mentioned average values. The quantity and composition of domestic waste Residence type and household size are important parameters when describing the quantity and composition of domestic waste. Among one family residences, the quantity and composition of the 19 fractions have been determined for each household size. In buildings of flats, several households use common collection equipment, and the composition of the waste can therefore not be assessed in terms of size of household. The quantity of waste assessed for buildings of flats and one family residences respectively is shown in Table 1. For one family residences the distribution on household size is also recorded. 16

17 Table 1 Country-wide average Building s of flats One family residences Domestic waste, quantity and composition allocated on residence type. Kilo per household per week. One family residences. Quantity recorded Household size Over 4 Fraction: M ±% M ±% M ±% M ±% M ±% Non processed vegetable waste Other vegetable waste Animal waste Recyclable paper and cardboard Wiping paper Other clean, dry paper Other dirty paper Recyclable plastic packaging Other plastic Garden waste, etc Diapers, etc Other inflammable Glass packaging Other made of glass Metal packaging Other made of metal Other non-flammable Compounded products Hazardous waste Total waste Average value (A) + confidence interval as percentage of the average value. Uncertainty has not been stated for the average calculated country-wide quantity. Data are to the extent possible stated with two significant figures however, at least two and maximum three decimals have been included. Because of rounding of data, the sum of the fractions can deviate from the quantity Total waste. The relative composition of the waste is stated in Table 2. 17

18 Table 2 Relative composition of domestic waste distributed on residence type. Percentage. Country-wide average One family residences. Quantity surveyed Buildi ngs of flats One family residenc es Household size over 4 Fraction: ±% ±% ±% ±% ±% Non processed vegetable waste Other vegetable waste Animal waste Recyclable paper and cardboard Wiping paper Other clean, dry paper Other dirty paper Recyclable plastic packaging Other plastic Garden waste, etc Diapers, etc Other inflammable Glass packaging Other made of glass Metal packaging Other made of metal Other non-flammable Compounded products Hazardous waste Total waste Total waste (kilo/household/week) The relative composition + confidence interval as percentage of the average value, see Table l. Among one family residences, the quantity of the 19 fractions increases generally with the size of the household. However, two factions differ in this respect. The quantity of garden waste in the domestic waste decreases significantly with the growing size of the household. This can be explained with the fact that smaller households have a remaining volume at their disposal in the waste bag. The quantity of recyclable paper and cardboard is by and large independent of the household size. Comparison with other surveys indicates that the quantity of newspapers/weekly magazines and advertisements/printed matter decreases with growing household size, whereas the quantity of recyclable paper and cardboard increases with household size. Apparently the smaller households more often use the waste bag to get rid of newspapers/weekly magazines and 18

19 advertisements/printed matter than the larger households. This can be due to the fact that the smaller households have a remaining volume at their disposal. From buildings of flats an average of close to 8 kilo domestic waste is collected per week. The composition is determined for an average household size of 1.9 individual. Households in buildings of flats generate on average less domestic waste than households in one family residences. On the basis of the results of the report, the total generated domestic waste in Denmark is calculated to be 1.14 million tons per year see Table 3. The calculated quantity is merely that part of the domestic waste which is being disposed of through the households waste bag/- container. Consequently, the calculated quantity does not cover the waste that is being collected as waste similar to domestic waste from industry or glass and paper collected using other methods. Table 3. Generated domestic waste divided on type of residence. Tons per year. Fraction: Buildings of flats One family residences All households Relative distribution (%) Non processed vegetable 83, , , waste Other vegetable waste 32,232 69, , Animal waste 38,183 75, , Recyclable paper and 47,604 73, , cardboard Wiping paper 15,868 21,787 37, Other clean, dry paper 8,430 15,026 23, Other dirty paper 22,314 57,098 79, Recyclable plastic 9,422 17,280 26, packaging Other plastic 26,777 51,087 77, Garden waste, etc. 11,901 38,316 50, Diapers, etc. 34,711 39,067 73, Other inflammable 21,323 37,564 58, Glass packaging 10,413 18,782 29, Other made of glass 1,488 2,179 3, Metal packaging 8,926 21,787 30, Other made of metal 3,471 3,381 6, Other non-flammable 16,364 27,046 43, Compounded products , Hazardous waste 496 1,352 1, Total waste 394, ,778 1,141, ,0 Source: Denmark s Statistics 2002 Households divided according to area, type of residence and time, as of 1/ ) Buildings of flats including: houses with several families (924,609 households) and colleges (29,000 households). A total of 953,609 households. 2) One family residences including: one storey buildings (122,336 households) terrace houses, linked houses and double houses (311,974 households), villas (996,156 households), and (occupied) summer houses (14,314 households). A total of 1,444,780 households. 3) Buildings of flats (953,609 households) and one family residences (1,444,780 households). A total of 2,398,389 households. Collective households i.e. institutions, etc. (13,497 households) and other all-year residences (13,699 households) are not included in the assessment. As of January 1, 2001, 198,860 summerhouses were registered, of which only a smaller part was occupied. Since 1979 where the first Danish survey of domestic waste was carried out, the quantity of domestic waste per household from one family residences has 19

20 been reduced from 11.8 kilos (1979) to 9.9 kilos (2001). The largest reduction has occurred for the paper fraction and for glass packaging. During the same period the quantity of diapers has on the other hand increased. The relative distribution of the composition of the domestic waste has consequently also changed from 1979 until The share of food waste has increased, while the share of paper and the share of miscellaneous other than inflammable (glass) has decreased. An increase has taken place from 1993 until 2001 in the share of food waste, while the share of paper has decreased. Assessment of methods for home composting Methods for home composting have been assessed on the basis of a questionnaire survey among the same households that were included in the waste analysis. The answers given by the individual households about the handling of the organic waste have been compared to the actual contents of the waste bag. On the basis of this it has been possible to calculate the share of the organic waste that is actually being composted in their own garden. The survey shows that a household that participates in a system for home composting composts an average of kilo vegetable waste per household per year. It appears that a household on average only home composts a third of the quantity of vegetable food waste compared to what was assumed in previous surveys. It has been calculated that the households that allegedly compost the most, compost a maximum quantity of kilo per week or kilo per year. This quantity is only achieved by the households who inform that they compost all (100 percent) of their fruit and vegetable remains. The questionnaire survey shows that even among the households who indicate that they compost all fruit and vegetable remains, approx. 1 kilo nonprocessed vegetable waste is still found every week in the waste bag. Another result is that only among the households who indicated in the questionnaire that they compost almost all their vegetable food waste, a significant reduction of this type of waste has been seen in the waste bag. More vegetable waste is being composted in communities operating a system than in communities without such a system. Delivery free of charge of compost containers encourages the composting activity, and distribution of instructions about composting further supports the activity. It has not been possible to ascertain a difference in the efficiency of the methods for home composting that have been investigated. It is estimated that approx. one third of the households in one family residences compost vegetable food waste in own gardens on their own initiative. 20

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013

Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Evaluering af Arbejdsgrundlag for Revas 2013 Dette dokument indeholder en evaluering af Arbejdsgrundlag Nedenfor er de enkelte fokusområder og nuværende status opridset i samme rækkefølge, som temaerne

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere